Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab"

Transkript

1 Staben Middelfart Kmmune Østergade Middelfart Telefn Direkte Fax Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: Handlingsplan fr frivilligt scialt arbejde g aktivt medbrgerskab Baggrund fr g frmål med handlingsplanen Såvel på eurpæisk sm på landsplan er der især i de frgangne t år kmmet øget fkus på det frivillige sciale arbejde. Også Middelfart Kmmune har siden 2011 stillet skarpt på at fremme g understøtte de mange frivillige sciale aktiviteter i kmmunen. De frivillige sciale indsatser g aktiviteter øger kvaliteten af g supplerer de sciale tilbud i Middelfart Kmmune. Der har været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra frskellige frvaltninger g Frivilligcentret i Middelfart Kmmune. En af arbejdsgruppens pgaver har været at udarbejde handlingsplanen, sm skal være hele Middelfart Kmmunes drejebg fr, hvrdan kmmunen g de mange frivillige sciale freninger g initiativer i fællesskab frtsat kan styrke den frivillige indsats. Handlingsplanen skal bidrage til 1. At der i Middelfart Kmmune sættes mere fkus på frivillige aktiviteter sm et gdt supplement til kmmunens arbejde. 2. At Middelfart Kmmune styrker g udbygger det gde samarbejde med frivillige sciale freninger, frivilligcentret g brgere, der i øvrigt er invlveret i frivilligt arbejde. 3. At frivillige aktiviteter indgår langt mere i kmmunens tilbud g institutiner end hidtil. 4. At den knkrete beskrivelse af indsatsmråder på det frivillige sciale mråde fører til handling. Det er Middelfart Kmmunes ambitin at arbejde fr en langt større inddragelse g samspil med frivillige veralt i den kmmunale rganisatin ikke blt på det sciale mråde. Samarbejde med civilsamfundet - herunder gså erhvervslivet, freninger, de urganiserede mv. - er væsentligt fr at udvikle Middelfart Kmmune sm en grøn vækstkmmune, hvr brgerne kan leve det gde liv, g vi kan skabe vækst i det lkale erhvervsliv. Denne handlingsplan har dg kun til frmål at fkusere på det frivillige sciale arbejde. Samspillet med civilsamfundet på alle andre mråder sker i de knkrete prjekter, sm eksempelvis udviklingsplaner i lkalsamfundet, turisme- g erhvervsprjekter sv. Visin Freliggende Handlingsplan er et led i Visinen fr Middelfart Kmmune. En af visinens bærende elementer er Service i samspil, hvr Middelfart Kmmune satser på knstruktivt at

2 understøtte det frivillige arbejde sm sker i freninger, udvalg, råd, klubber g andre frivillige initiativer. Visinen fr frivillighed g medbrgerskab er, at sammen bygger vi brer til en fremtid, hvr kmmunen sammen med alle, der kan g vil, er med til at gøre en frskel g skabe en gd hverdag fr brgerne. Handlingsplanen skal understøtte denne visin. Handlingsplanen bygger på en grundlæggende tr på, at alle mennesker kan bidrage med ressurcer, g mange vil gerne sætte deres ressurcer i spil sammen med andre. Mange gør allerede i dag et værdifuldt frivilligt arbejde, men der er plads til mange flere mennesker g flere typer af aktiviteter, gså på mråder, hvr der måske ikke har været traditin fr frivillige indsatser. Det skal handlingsplanen understøtte. Tidsplan fr gennemførsel af handlingsplanen Handlingsplanen implementeres i rganisatinen, så snart den er plitisk gdkendt. Ansvarlig fr gennemførsel bliver de under de enkelte aktiviteter nævnte medarbejdere/ teams/ afdelinger. Det er gså dem, der fastsætter mål, g dem der er ansvarlig fr mål pfyldelse. Status i Middelfart Kmmune Middelfart Kmmune har allerede sat gang i en del tiltag på det frivillige sciale mråde: Middelfart Kmmune har i flere år uddelt 18- g 79-midler samt andre øknmiske midler g givet medarbejderressurcer til aktiviteter gennemført af frivillige sciale freninger. Sundhedsafdelingen, Ældreafdelingen g Jb- g vækstcenter har medarbejdere med kntaktfunktin til frivillige sciale freninger. Middelfart Kmmune har i 2011 fået et Frivilligcenter, sm er en paraplyrganisatin fr mange sciale freninger i Middelfart Kmmune. Frivilligcentret har fået egen hjemmeside g har krtlagt de frivillige sciale freninger, der er medlem af Frivilligcentret. Middelfart Kmmune har siden 2011 sat et øget fkus på frivilligt sciale arbejde: Status fr frvaltningernes samarbejde med frivillige sciale freninger er blevet analyseret, g de grve linjer fr en strategi fr fremtidigt samarbejde er blevet udstukket. Middelfart Kmmune blev del af det 3-årige EU-prjekt VERSO (Vlunteers fr Eurpean Emplyment), sm sætter fkus på best practice på det frivillige sciale mråde på eurpæisk plan. Der findes i enkelte afdelinger g institutiner knkrete samarbejdsprjekter med frivillige sciale freninger. Middelfart Kmmune understøtter den årlige frivilligdag. Der findes allerede i dag mange frivillige sciale freninger g frivillige sciale indsatser i Middelfart Kmmune (se bilag til handlingsplanen) Særlige fkusmråder Fr yderligere at fremme det frivillige sciale arbejde i Middelfart Kmmune, skal der sættes fkus på følgende mråder: A. Rekruttering af flere frivillige B. Synliggørelse af det frivillige sciale arbejde C. Fkus på frivilligt scialt arbejde i alle frvaltninger D. Netværksskabelse g styrket samarbejde mellem aktørerne 2

3 E. Nye sciale tilbud til brgere F. Frivillige med øgede kmpetencer Alle handlingsplanens aktiviteter pfylder et eller flere af de vennævnte frmål. Handlingsplanens knkrete aktiviteter 1. Brgere på verførselsindkmst sm frivillige Idé: I løbet af de næste år bliver der mange brgere, der går på pensin. De kan være et aktiv fr samfundet ligesm andre mdtagere af verførelsesindkmster. Brgere på verførselsindkmst (pensinister, førtidspensinister, dagpengemdtagere, kntanthjælpsmdtagere, SU-mdtagere) pfrdres til at blive aktive i samfundet eksempelvis ved at blive medlem af frivillige sciale freninger. Sindslidende g lettere udviklingshæmmede kan ligeledes udgøre en ressurce fr samfundet. Dette under mttet Alle kan være aktive i samfundet på en eller anden måde i en eller anden grad. Frmål: Rekruttering af flere frivillige (A). Handling (Hvem gør hvad?): Styregruppen fr frivilligt scialt arbejde undersøger flere metder fr, hvrdan brgere på verførselsindkmst bedst kan mtiveres til aktiv at bidrage til frivillige sciale indsatser. Metderne kunne fx være At sende breve ud til nye pensinister m mulighederne. Dette kan eksempelvis gøres samtidig med pensinsmeddelelsen. At drøfte muligheder ved pensinering på arbejdspladsen både lkalt g tværgående. Metden kunne intrduceres både via jbcenter g de kmmunale arbejdspladser i frbindelse med CSR (Crprate Scial Respnsibility). At arrangere et årligt temamøde fr nye pensinister, hvr muligheder fr at være frivillig intrduceres dette i samarbejde med Frivilligcentret. Styregruppen vurderer metderne fr deres anvendelighed. 2. Inddragelse af andre aktører Idé: Den frivillige sciale indsats kan styrkes ved at inddrage flere aktører. Middelfart Kmmune søger samarbejde med kirkelige g religiøse rganisatiner, lkale virksmheder, lkaludvalg g frsamlingshusbestyrelser, brgerfreninger, idrætsfreninger g unge mennesker gennem ungerganisatiner/uu Lillebælt/uddannelsesinstitutiner fr at øge frivilligheden i hele kmmunen. Frmål: Rekruttering af flere frivillige (A), netværksskabelse g styrket samarbejde (D), synliggørelse af det frivillige sciale arbejde (B). Handling (Hvem gør hvad?): Kntaktpersn fr frivillige sciale freninger, frmanden fr Frivilligcentret g Staben inviterer ptentielle aktører på det frivillige sciale mråde til et indledende møde fr at finde en eventuel samarbejdsplatfrm. Derudver pfrdrer Middelfart Kmmune alle lkaludvalgene til at medtænke frivilligt scialt arbejde i deres udviklingsplaner, sm skal udarbejdes i Fr gså at interessere de unge mennesker g vinde dem sm nu- g fremtidens frivillige, understøtter Middelfart Kmmune plysningsarbejdet m frivilligt scialt arbejde på uddannelsesinstitutiner. 3

4 3. Inddragelse af virksmheder (CSR) Idé: Mange virksmheder arbejder i dag med at integrere sciale g miljømæssige hensyn i deres frretningsaktiviteter g deres interaktiner med interessenter, kunder g leverandører. Det at virksmheder tager samfundsansvar kaldes gså fr CSR Crprate Scial Respnsibility. Middelfart Kmmune har ngle virksmheder, sm er aktive medspillere i at tage samfundsansvar g sm arbejder aktivt med CSR. Middelfart Kmmune skal på den ene side pfrdre disse virksmheder til i højere grad at tage samfundsansvar, g på den anden side gå i dialg med flere virksmheder m, hvrdan de aktivt kan bidrage til den sciale udvikling i samfundet. Frmål: Netværksskabelse g styrket samarbejde (D), nye sciale tilbud til brgere (E). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kmmune søger dialg med lkale virksmheder fr at afdække deres mulighed fr at bidrage aktivt til brgernes trivsel i kmmunen. Virksmhederne kan tage samfundsansvar på frskellig vis: 1. Gennem partnerskaber 2. Gennem samfundsstøtte: Øknmisk støtte (spnsering, dnatiner) til freningslivet g institutinerne. Anden frm fr støtte: udtjente redskaber, effekter, verprduktiner, (fx udtjente pc er til driftsredskaber fr frivillige sciale freninger). 3. Gennem samarbejde med uddannelsesinstitutiner m fx praktikpladser fr unge Jb- g Vækstcenter samarbejder med Mentrfreningen, fr at frivillige mentrer kmmer med på virksmheders persnalemøder sm ambassadører fr scialt udsatte brgere, der har svært ved at kmme i jb. 4. Frivilligjbprtal g matchning Idé: Frivilligjbprtaler er nyttige værktøjer, sm benyttes såvel af frivillige sciale freninger sm af brgere, der er interesseret i at gøre en frivillig scial indsats. De frivillige sciale freninger har heri en fælles platfrm fr at rekruttere flere frivillige, g brgerne får mulighed fr elektrnisk at finde udbuddet af frivilligt scialt arbejde i hele landet eller lkalt. Landsdækkende jbprtaler, lkale jbbørser g matchning på det persnlige plan er gde redskaber g metder til at rekruttere flere frivillige, sm skal gøres synlige g anvendelige fr både ptentielle frivillige g fr frivillige sciale freninger i Middelfart Kmmune. Frmål: Rekruttering af flere frivillige (A). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kmmune g Frivilligcentret linker til såvel den landsdækkende frivilligjbprtal frivilligjb.dk sm til andre relevante jbbørser på deres respektive hjemmesider. Tilknytning af de enkelte freninger g interesserede brgere fregår i Frivilligcentrets regi. Frivilligcentret skaber gså mulighed fr en frivillgjbmatchning ved at lave en lkal jbbørs, der primært retter sig md krtvarige g akutte pgaver eller md frivillige sm ikke ønsker fast tilknytning til en frivillig scial frening. Henvendelse til Frivilligcentret kan ske såvel digitalt sm persnligt. 4

5 5. Dialg g netværk Idé: En vigtig frudsætning fr at det frivillige sciale arbejde kan blmstre g videreudvikle sig er, at freningerne har et gdt netværk, der støtter g inspirerer hinanden, g at de frivillige sciale freninger får et gdt samarbejde med Middelfart Kmmunes frvaltninger. Mange af de eksisterende freninger er medlem af Frivilligcentret. Et stærkt netværk g synlig pbakning har en mtiverende effekt g anerkender den frivillige sciale indsats. Fr at støtte frivillige sciale freninger skal der bevares en levende inspirerende dialg de frskellige aktører imellem g med kmmunen. Frmål: Netværksskabelse g styrket samarbejde (D), synliggørelse af det frivillige sciale arbejde (B), frivillige får øgede kmpetencer (F). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kmmune fremmer dialg g netværk med g blandt frivillige sciale freninger g initiativer. Følgende eksisterende netværksmøder skal der hldes fast i: 1. Det årlige dialgmøde mellem Frivilligcentret Middelfart g Middelfart Kmmunes Scial- g Sundhedsudvalg, hvr der drøftes udfrdringer, fremtid g samarbejdsaftaler. 2. Frivilligcentrets årsmøde med de frivillige sciale freninger. 3. Den årlige frivilligdag med deltagelse af frskellige frivillige sciale freninger g Frivilligcentret. Styregruppen fr frivilligt scialt arbejde arbejder fr, at der indenfr disse allerede eksisterende netværksmøder gså lægges fkus på anerkendelse af det frivillige sciale arbejde (fx i frm af hædring eller fejring) øget udveksling af gde idéer blandt frivillige sciale freninger/initiativer inspirerende indslag (ved fx infrmative plæg). 6. Gde histrier m frivilligt scialt arbejde Idé: Gde histrier m frivillige sciale indsatser skal frem i lyset i Middelfart Kmmune, da de er et bidrag til at synliggøre det frivillige sciale arbejde g dets succeser. Derved styrkes den frivillige sciale indsats, mtivatinen øges, g freningerne får nemmere ved at tiltrække nye frivillige. Frmål: Synliggørelse af frivilligt scialt arbejde (B), rekruttering af flere frivillige (A). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kmmune g Frivilligcentret sender gde histrier m frivilligt scialt arbejde til pressen, til ugeblade g til fagblade. Frivilligcentret invlverer bl.a. Middelfart Lkal TV til frmålet. Middelfart Kmmunes kmmunikatinsteam understøtter de frivillige sciale freninger ved at tilbyde kurser i pressehåndtering, g i hvrdan man skriver en pressemeddelelse. 7. Inddragelse af ledere Idé: Middelfart Kmmunes fkus på frivilligt scialt arbejde er i de sidste år blevet større gennem fx deltagelse i EU-prjektet VERSO g gennem frskellige samarbejdsaftaler mellem institutiner eller afdelinger med frivillige sciale freninger. Dg mangler der i ngle frvaltnin- 5

6 ger, afdelinger g institutiner et systematiseret fkus på mrådet. Kmmunale ledere på frvaltnings-, afdelings- g institutinsniveau skal være bedre klædt på til at samarbejde med frivillige sciale freninger. Der skal skabes ledelsesmæssigt fkus på frivilligt scialt arbejde g dets muligheder, g institutinsledernes usikkerhed mkring, hvad man må i frhld til frivilligt scialt arbejde skal afhjælpes. Frmål: Fkus på frivilligt scialt arbejde i alle frvaltninger (C). Handling (Hvem gør hvad?): Styregruppen fr frivilligt scialt arbejde præsenterer et tema m frivilligt scialt arbejde på såvel et direktins- g chefgruppemøde sm det årlige ledermøde. Der sættes fkus på gde eksempler, på samarbejdsmuligheder med frivillige sciale freninger g på effekten. Der sættes især fkus på børnemrådet, sm p.t. er et underbelyst mråde i frhld til samarbejde med frivillige sciale initiativer. Oplæggene til lederne skal være prvkerende g hldningsbearbejdende. 8. Mtivere afdelinger g institutiner Idé: Samarbejde med frivillige sciale freninger skal blive en naturlig del af institutiners g afdelingers dagligdag, fr frivillige sciale freninger kan give en service til brgerne, der går ud ver den service kmmunen yder. Af denne grund skal samarbejdet mellem frivillige sciale freninger/initiativer g kmmunens afdelinger/institutiner intensiveres. Frmål: Fkus på frivilligt scialt arbejde i alle frvaltninger (C). Synliggørelse af frivilligt scialt arbejde (B). Nye sciale tilbud til brgerne (E). Handling (Hvem gør hvad?): Afdelingschefer tematiserer frivilligt scialt arbejde i hver deres afdeling bl.a. ved at implementere handlingsplanen. Der er metdefrihed til implementeringen, så afdelingslederne selv afgør, m lkale planer, temamøder eller andet vil være mest hensigtsmæssigt i netp deres afdeling. Implementeringen skal fregå på såvel afdelings- sm institutinsniveau g mtivere til f.eks. knkrete samarbejdsaftaler med frivillige sciale freninger. Styregruppen fr frivilligt scialt arbejde udarbejder en værktøjskasse, sm giver svar på de spørgsmål, der typisk pstår, når der drøftes frivillighed. 9. Nye sciale tilbud til brgere g bistand til at danne nye sciale freninger Idé: I Middelfart Kmmune er der allerede i dag et rigt tilbud af aktiviteter udført af frivillige sciale freninger. Deres indsats er uvurderlig fr samfundet. Middelfart Kmmune skal søge tæt samarbejde med g støtte de frivillige sciale freninger, der skaber/kan skabe nye sciale tilbud til Middelfarts brgere. Fkus har indtil videre især været på scialt udsatte brgere. Dg kan gså scialt velfungerende brgere trænge til en hjælpende hånd i specielle livssituatiner. Frmål: Nye sciale tilbud til brgere (E). Netværksskabelse g styrket samarbejde (D). Handling: Middelfart Kmmune vil i samarbejde med Frivilligcentret fremme etablering af nye sciale tilbud til brgerne g/eller dannelse af nye frivillige sciale freninger. Nye tilbud kunne fx være 6

7 Tilbud til ældre: Besøgsvenner fr ufrivilligt ensmme ældre Tilbud til børn g unge-institutiner: Læsetanter, undervisningsassistenter, lektiecafémedhjælpere mv. Tilbud til børnefamilier: Reservebedstefrældrerdninger, babysitterrdninger Tilbud til den digitale brger: Indretning af internetcaféer Tilbud til unge: Virtuelle netværk, virtuel rådgivning fr udsatte unge, unge-hjælperunge indsatser. 10. Fælles uddannelser g temamøder fr frivillige g kmmunale medarbejdere Idé: På fælles uddannelser/kurser/temamøder kan frivillige g kmmunale medarbejdere på den ene side få et kmpetenceløft g på den anden side pdage nye samarbejdsflader mellem kmmune g frening. Frmål: Frivillige får øgede kmpetencer (F), netværksskabelse g styrket samarbejde (D), fkus på frivilligt scialt arbejde i alle frvaltninger (C). Handling (Hvem gør hvad?): Middelfart Kmmune arrangerer fælles uddannelsestiltag/kurser/temamøder fr medarbejdere g frivillige. Dette bliver del af Middelfart Kmmunes HR-strategi. Et emne kunne fx være demens. 11. Overrdnet indsats ansættelse af tvhlder Idé: Fr at sikre en gennemgående g succesfuld implementering af handlingsplanen, skal en tvhlder krdinere iværksættelsen af de enkelte idéer i handlingsplanen g bistå med at føre dem til måls. Frmål: Alle under Særlige fkusmråder nævnte frmål (A - F). Handling (Hvem gør hvad?): Der ansættes en medarbejder med tvhlderfunktin fr implementering af handlingsplanen i hele kmmunen. Der freslås ansættelse af en persn på senirjbrdning. Staben, Løn g ældremrådets frivilligkrdinatr arbejder på en funktinsg pgavebeskrivelse af jbbet. Bilag 7

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde Staben Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dato: 1. oktober 2013 Sagsnr.: 2012-010287-31 Mette.Lyager@middelfart.dk

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

FRITIDSPOLITIK 2012-2016

FRITIDSPOLITIK 2012-2016 FRITIDSPOLITIK 2012-2016 Mrsø kmmunes plitik fr fritidsmrådet består af en plitisk strategi g en række indsatser. I den plitiske strategi vil der stå ngle mål g hensigtserklæringer. Disse skal så udmøntes

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Indhld Flkeplysningsplitik - plitik fr flkeplysende virksmhed Intrduktin side 3 Visin side 4 Målsætninger side 4 Knkretisering af målsætninger side 4 Guldbrgsund Kmmune g den Flkeplysende virksmhed side

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem

Samarbejdsaftale mellem LOGO1TH_LS_POSrød Samarbejdsaftale mellem Klding Kmmune, IBC, Hansenberg, Business Klding g LO Indledning Denne samarbejdsaftale er blevet til i et knstruktivt samspil mellem Business Klding, LO, Internatinal

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim

DATS og Skolereformen Ved børne- og unge teaterkonsulent Gitte Gry Bech Ballesheim DATS g Sklerefrmen Ved børne- g unge teaterknsulent Gitte Gry Bech Ballesheim Samarbejdsprjekt mellem fem skler g Dansekapellet i København NV 2013. Kulturminister Marianne Jelved afsætter 40 mi. krner

Læs mere

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION

INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION INDDRAGELSE AF FRIVILLIGE OG FORENINGER EN INTRODUKTION CIVILSAMFUNDET Den del af samfundet, der ligger uden fr den frmelle øknmi g det plitiske system, g hvr der indgår enkeltpersner g frskellige frmer

Læs mere

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr.

Indstilling. Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innovation Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mio. kr. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 2. februar 2006 Indgåelse af 2-årig samarbejdsaftale med Innvatin Lab med tilskud fra Erhvervspuljen på i alt 2 mi. kr. 1. Resume Der

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

CareWare 2015 Koncept

CareWare 2015 Koncept CareWare 2015 Kncept Baggrund Regeringen, KL g Danske Reginer har de senere år udarbejdet en række fælles strategier fr digitalisering af landets kmmuner g reginer. Det drejer sig m: Natinal strategi fr

Læs mere

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber

Analyse af fremtidige fælleskommunale driftsfællesskaber Analyse af fremtidige fælleskmmunale driftsfællesskaber 1.2 Kmmissrium Indhldsfrtegnelse Indledning... 2 Frmål g metde... 2 Prces g tidsplan... 4 Organisering... 5 Øknmi... 6 1 Indledning På møde i det

Læs mere

International strategi

International strategi Internatinal strategi Kmmuneqarfik Sermersq Indhld Frrd... 3 Indledning... 4 Visin... 4 Mål... 5 Knkret... 6 Venskabsbyaftaler... 6 Strategisk samarbejde... 6 Prjektbaseret samarbejde... 7 Andre muligheder

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige

Vejledning før-fasen IKV i AMU for ledige Vejledning før-fasen IKV i AMU fr ledige Side 1 af 11 Organisering af før-fasen Virkeligheden er ikke at ledige står i kø fr at få udarbejdet en IKV. Derfr bør der være et tæt samarbejde mellem uddannelsesinstitutinen,

Læs mere

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang

Norddjurs Kommune. Implementering. Politik for inklusion og tidlig indsats samt politik for 7.-10. årgang Nrddjurs Kmmune Implementering Plitik fr inklusin g tidlig indsats samt plitik fr 7.-10. årgang Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET Faglig g rganisatrisk visin 2014 Pririterede

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune

Skoleleder Langhøjskolen Hvidovre Kommune Skleleder Langhøjsklen Hvidvre Kmmune Præsentatin Materialet indledes med en intrduktin til kmmunen. Herefter præsenteres frhld vedrørende den ledige stilling såsm ansvarsmråder, pgaver g udfrdringer.

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite

HG Fodbold. Vi kan rumme både bredde og elite HG Fdbld Vi kan rumme både bredde g elite Seminar fr HG Fdbld d. 29/2-2008 g 1/3-2008 Søren F. Jørgensen Side 1 Indhld Del 1...3 Om baggrund g frmål...3 Om rapprtens indhld...3 Om arbejdsfrmen...3 HG på

Læs mere

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier.

2) Socialforvaltningens bemærkninger i forhold til børns behov for terapi i voldsramte familier. Ntat Til Scialudvalgsmøde d. 29.10.2015 Til Orientering Kpi til Følgende ntat indehlder; 1) Status på Mødrehjælpens prjekt Ud af vldens skygge 2) Scialfrvaltningens bemærkninger i frhld til børns behv

Læs mere

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden

Bilag 2. Konkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metoden Til Til Kpi til Styringsudvalget Inspiratin g drøftelse 17. nvember 2015 Side 1 af 11 Bilag 2. Knkretisering af temadrøftelser med udgangspunkt i det blanke papir metden Baggrund: Det blanke papirs princip

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Resume af evalueringsrapport

Resume af evalueringsrapport Nvember 2009 Resume af evalueringsrapprt Resultater g erfaringer fra 'Førtidspensinister i jb 4 kmmune prjekt' Indhld Frrd 3 1. Indledning 4 2. Resumé af resultater g erfaringer 5 2.1. Resultater i prjektet...

Læs mere

Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødedato Mødested Møde start/slut Senir- g Scialfrvaltningen Stab fr Rådgivningsmrådet Referat Der indkaldes til møde m Udsatterådet Møde nr. Dat 13.01.2015 Udsendt af Lene Kristin Kamp Lene Kristin Kamp Mødedat Mødested Møde start/slut

Læs mere

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden?

Ansøgning. Vedrørende. Hvad skal vi leve af i vores lokalområde i fremtiden? Ansøgning Vedrørende Hvad skal vi leve af i vres lkalmråde i fremtiden? Et udviklingsprjekt mellem gymnasiale uddannelser g private g ffentlige virksmheder m bæredygtighed, cirkulær øknmi g innvatin 1.4.2014-31.12.2017

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse

kommissorier for SSP Styregruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune Børn, Familie & Uddannelse ADM0243E3210D esdhscan 20 11 2013 08 15 SEPBARCODE 40UID Nlklay Børn, Familie & Uddannelse Tingvej 7-4690 Haslev kmmissrier fr SSP Børn, Familie g Uddannelse Telefn 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012

Virksomhedsplan Bilag 1: Indsatsområder 2012 Virksmhedsplan 2011-2012 Bilag 1: Indsatsmråder 2012 IT-strategi STU-uddannelserne SpecialUndervisningsNetværket: Praktik Mødet med frældre, pårørende g samarbejdspartnere, STU ungdmsuddannelserne fr unge

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Implementering. Norddjurs Kommune

Implementering. Norddjurs Kommune Nrddjurs Kmmune Implementering Organisatin, rammer g strategier vedrørende implementering af plitikker g indsatser i Skle- g dagtilbudsmrådet Skle- g dagtilbudsafdelingen August 2012 Side 2 Indhld FUNDAMENTET

Læs mere

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap

Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap Nye veje til aktiviteter g ledsagelse fr persner med handicap Prjektets frmål: Prjekt Visinsseminar/Musikfestival har et dbbelt sigte: Visinsseminar med wrkshp sigter på at generere ideer til udvikling

Læs mere

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job

Nyhedsbrev Marts 2012 nr. 6 Førtidspensionister i job Initiativ fr førtidspensinister, der ønsker jb Dette 6. g sidste nyhedsbrev er et krt resumé af slutevalueringen af initiativet. Initiativet har pfyldt sine 3 mål: Mål 1: Målrettet infrmatin til alle førtidspensinister

Læs mere

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område

Udkast til politiske mål inden for Udvalget for Voksne og Sundheds område Direktinssekretariatet Ntat Til: Udvalget fr Vksne g Sundhed Sagsnr.: 2010/02794 Dat: 17-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Udkast til plitiske mål inden fr Udvalget fr Vksne g Sundheds mråde Helle Hagemann Olsen

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Netværksmødet anerkendende dialog

Netværksmødet anerkendende dialog Netværksmødet anerkendende dialg Wrkshps ktber/nvember 2010 www.ballerup.dk Frmål med dagen Hvrfr er vi her i dag? Frdi mange medarbejdere g ledere i hele den første undersøgende del af prjekt Styrket

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud

Kom i dialog med virksomhederne om jobåbninger og skab flere pladser til voksenlærlinge, jobrotation, praktikanter og ansættelse med løntilskud Km i dialg med virksmhederne m jbåbninger g skab flere pladser til vksenlærlinge, jbrtatin, praktikanter g ansættelse med løntilskud Ansøgning til det lkale Beskæftigelsesråd i Frederikssund, ktber 2012

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune

ÅRSRAPPORT 2009. Handicaprådet i Gentofte Kommune Handicaprådet ilnavn: handicaprådets årsrapprt 2008, 27. januar udgave Årsrapprt 2008 Handicaprådet i Gentfte ÅRSRAPPORT 2009 Handicaprådet i Gentfte Kmmune Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Frmål g pgaver...

Læs mere

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune.

Middelfart Musikskole En politik om nærvær, langtidsfriskhed, interesse, omsorg og fastholdelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kommune. Middelfart Musikskle En plitik m nærvær, langtidsfriskhed, interesse, msrg g fasthldelse af sygemeldte medarbejdere i Middelfart Kmmune. Indhldsfrtegnelse Baggrund/visin... 2 Generelt m plitikken... 3

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest

Udbuds- og udliciteringspolitik 2012 for EUC Nordvest Udbuds- g udliciteringsplitik 2012 fr EUC Nrdvest EUC Nrdvest ønsker gennem udbuds- g udliciteringsplitikken fr 2012 at afspejle, hvilke plitikker g beslutninger der ligger til grund fr sklens udbud af

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge.

Trivsel for alle. Særlig omsorg og tryghed for: Nærdemokrati. Bæredygtighed. Familien. Handicappede. Ældre. Psykisk og fysisk syge. Særlig msrg g tryghed fr: Trivsel fr alle Familien Handicappede Ældre Psykisk g fysisk syge Flygtninge Nærdemkrati Byrådet ud til brgerne Gennemsigtigt g åbent demkrati Styrkelse af lkalrådene Udvikling

Læs mere

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL)

Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Ballerups Analyse af Læringsmiljøer (BAL) Baggrundsntat Pædaggisk Analyse i dagtilbud, skle g klub 0-18 år Ballerup Kmmune December 2016 1. Indledning Med Børne- g Ungestrategien Fællesskab fr alle - Alle

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Indledning Handlingsplan 2013-2014

Indledning Handlingsplan 2013-2014 Side 2 Indledning På reginsrådets møde den 31. januar 2012 blev Plitik fr Sundhedsfrskning 2020 endeligt vedtaget med henblik på efterfølgende implementering, sm gik straks i gang med aktiviteter i 2012.

Læs mere

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud

Politik for anvendelse af sociale klausuler ved udbud Plitik fr anvendelse af sciale klausuler ved udbud Indledning Byrådet vedtg den 19. december 2007 Skanderbrg Kmmunes Servicestrategi 2007 2009. En del af denne servicestrategi er en Udbudsplitik, sm bl.a.

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune

Bilag A. Oversigt over nuværende lederudviklingstiltag. Børn og Unge: Notat. Til: Kopi til: Den 8. januar 2009. Århus Kommune Ntat Til: Til: Kpi til: PU Den 8. januar 2009 Århus Kmmune Brgmesterens Afdeling Bilag A Oversigt ver nuværende lederudviklingstiltag Brgmesterens Afdeling Rådhuset 8000 Århus C Børn g Unge: Grundlæggende

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen

Ledelsesgrundlag. Forord. Vores vision. Direktionssekretariatet februar 2011. Ved Kommunaldirektør Nich Bendtsen Frrd Ved Kmmunaldirektør Nich Bendtsen Ledelsesgrundlaget har til frmål at skabe et fælles billede af rammerne fr ledelse i Syddjurs Kmmune g tydeliggøre, hvad brgere, virksmheder, plitikere g medarbejdere

Læs mere

Sundhedspolitik 2014-2017

Sundhedspolitik 2014-2017 Sundhedsplitik 2014-2017 INDHOLD Frrd... 3 Indledning... 5 Sundhed mere end livsstil... 6 Plitiske mål... 9 1. Øget lighed i sundhed... 10 2. Sundere rammer fr børn g unge... 11 3. Ensmhed skal frebygges...

Læs mere

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte

Idékatalog. Bosætningsstrategi Flere sammen om det gode liv i Nyborg Kommune. Nyborg - Danmarks Riges Hjerte 2016-2020 Nybrg - Danmarks Riges Hjerte Idékatalg Bsætningsstrategi Flere sammen m det gde liv i Nybrg Kmmune Indhld Indledning 3 Frslag målrettet tiltrækning g mdtagelse af tilflyttere 3 Direkte markedsføring

Læs mere

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik

Hillerød Kommune. It-sikkerhedspolitik Overordnet politik Hillerød Kmmune It-sikkerhedsplitik Overrdnet plitik 23-02-2011 Plitik Frrd Dette er Hillerød Kmmunes it-sikkerhedsplitik, sm er udarbejdet af Administratinen, med udgangspunkt i DS484-2005 g ISO27001.

Læs mere

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget

Dagsorden til møde i Kultur-, Unge- og Fritidsudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsrden til møde i Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget Mødetidspunkt 28-10-2015 17:00 Mødeafhldelse Mødelkale D Indhldsfrtegnelse Kultur-, Unge- g Fritidsudvalget 28-10-2015 17:00 1 (Åben)

Læs mere

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune

Skoleleder på Jægerspris Skole Frederikssund Kommune Jbprfil Skleleder på Jægerspris Skle Frederikssund Kmmune 1. Indledning Frederikssund Kmmune ønsker at ansætte en skleleder på Jægerspris Skle. Stillingen er ledig g ønskes besat snarest muligt. Dette

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Referat Direktørforum for almene boliger

Referat Direktørforum for almene boliger Referat Direktørfrum fr almene : Onsdag den 06. april 2016 Mødetidspunkt:Kl. 11:00 Sluttidspunkt: Kl. 12:30 Mødested: Det Blå Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Marianne Hff Andersen

Læs mere

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk

Det samarbejdende velfærdssamfund. Holger Højlund Institut for ledelse, politik og filosofi CBS, hoh.mpp@cbs.dk Det samarbejdende velfærdssamfund Hlger Højlund Institut fr ledelse, plitik g filsfi CBS, hh.mpp@cbs.dk Dagens temaer Partnerskaber**+*det*samarbejdende*velfærdssamfund4 Eksempler*på*tværgående*samarbejde*med*civilsamfundet*i*spil***4

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuipasdfghjklzxcvbnmqwerty uipasdfghjklzxcvbnmqwertyuipasd fghjklzxcvbnmqwertyuipasdfghjklzx cvbnmqwertyuipasdfghjklzxcvbnmq Dansk Flygtningehjælps strategiske samarbejde med virksmheder wertyuipasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Læs mere

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune.

Pædagogisk tilsyn med dag-, fritids- og klubtilbud i Faxe Kommune. Pædaggisk tilsyn med dag-, fritids- g klubtilbud i Faxe Kmmune. Indledning Ifølge Lv m dag-, fritids- g klubtilbud (Dagtilbudslven) 5 skal Byrådet føre tilsyn med alle dagtilbud i kmmunen. Herunder gælder

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel

Samarbejdsaftale mellem Stevns Kommune og Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sociale Arbejde i Danmark. Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM`s Sciale Arbejde i Danmark Præambel Samarbejdsaftale mellem Stevns Kmmune g Værestedet Café Stevnen, KFUM's Sciale Arbejde i Danmark

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet

Tilbagemelding fra bestyrelsesseminariet Dansk Selskab fr Fysiterapi 17. marts 2016 NYHEDSBREV 2/2016 Kære alle. Det er ikke så længe siden, at jeg udsendte et nyhedsbrev. Siden sidst har bestyrelsens hldt et rigtig gdt bestyrelsesseminar. Det

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

involvering af frivillige

involvering af frivillige Metder til invlvering af frivillige i det sciale arbejde En rapprt fra Det specialiserede scialmråde i København Syd-samarbejdet Marts 2012 1 Indhld 1 Opsummering... 3 2 - Baggrund... 4 3 - Hvrfr frivillighed?...

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb

Frederiksberg Kommune Klar opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med udbud og indkøb Frederiksberg Kmmune Klar pgave- g ansvarsfrdeling i frbindelse med udbud g indkøb Casen krt Frederiksberg Kmmune har ca. 97.000 indbyggere g indkøber g udbyder fr små 1,5 milliarder krner årligt. Frederiksberg

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats.

Kortlægning af Svendborg Kommunes nuværende borger- og patientrettede indsatser indenfor diabetes samt oplæg til en opkvalificeret indsats. Ntat Diabetes sm indsatsmråde Krtlægning af Svendbrg Kmmunes nuværende brger- g patientrettede indsatser indenfr diabetes samt plæg til en pkvalificeret indsats. Indledning I 2015 er der i øknmiaftalen

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten, og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som

I dette dokument kan du finde information og inspiration til, hvordan I kan komme i gang i dit lokalområde. Dette er en guide til de ting, som Start ny gruppe PLan Ldsskvvad. Ft: Henrik Weigelt. Du kan skabe gde friluftsplevelser fr børn g unge. Vær med til at starte en ny Blå spejdergruppe i dit lkalmråde. Hvis du synes, at det er fantastisk

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17

Bestyrelsesmøde for SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Bestyrelsesmøde fr SOSU Nykøbing Falster Referat 26. maj 2011 kl. 15-17 Afbud fra: Skjld de la Mtte, Grete Breinhild, Pia Stryger, Berit Henriksen g Martin (elev) 1. Gdkendelse af dagsrden g evt. tilføjelser

Læs mere

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune

Økonomi- og strategichef Teknik og Miljø Horsens Kommune Øknmi- g strategichef Teknik g Miljø Hrsens Kmmune Stillings- g persnprfil Februar 2017 1 Øknmi- g strategichef, Teknik g Miljø, Hrsens Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Hrsens Kmmune... 3 2. Teknik g Miljø...

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Campus Vordingborg. Liv og Læring

Campus Vordingborg. Liv og Læring Campus Vrdingbrg Liv g Læring 4 Indhld Campus Vrdingbrg 2 DEL I Baggrund 2 Campus Vrdingbrg 3 Campus Vrdingbrgs uddannelsesinstitutiner 4 Organiseringen af Campus Vrdingbrg et frslag 5 Fysisk markering

Læs mere

Har du psyken til at være leder?

Har du psyken til at være leder? Har du psyken til at være leder? Du ønsker at finde ud af, m du har den frnødne persnlige styrke g psykiske rbusthed til (frtsat) karriereudvikling med yderligere kmpleksitet, ansvar g udfrdringer TalentfuldeKvinder.dk

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi

SOLRØD KOMMUNE. Digitaliseringsstrategi SOLRØD KOMMUNE Digitaliseringsstrategi 2012-2015 September 2012 1. Frmålet med digitaliseringsstrategien Digitalisering er nået til et mdenhedspunkt, hvr digitalisering rækker udver anvendelse i de bagvedliggende

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere