P Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "P02-01. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2)"

Transkript

1 P02-01 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring II (Forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Bestående af indboforsikring, ansvarsforsikring, retshjælpsforsikring, årsrejseforsikring samt tilvalgsdækninger for ATV/ Crossere, windsurfere og småbåde, glas- og kummeforsikring, elskadeforsikring, elektronikforsikring, pludselig skade, cykelkaskoforsikring samt golfforsikring. Når man har tegnet Familiens Basisforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Det står i forsikringsbetingelserne, hvad forsikringen dækker. Familiens Basisforsikring dækker mange risici inden for mange private livsområder, og derfor kan forsikringsbetingelserne hverken være helt kortfattede eller helt enkle at læse. Familiens Basisforsikring består af en indboforsikring, en ansvarsforsikring samt en retshjælpsforsikring, og der kan tilvælges dækning af windsurfere og udvidet dækning for småbåde, glas- og kummeforsikring, elskadeforsikring, elektronikforsikring, pludselig skade, cykelkaskoforsikring samt golfforsikring. Tilvalgsdækninger følger de fælles bestemmelser for hovedforsikringen (indboforsikringen), jf. punkt 1, 2 og I tilfælde af skade er det især vigtigt at vide, om man hører til gruppen af sikrede (forsikringsbetingelsernes afsnit 1), om skaden er indtruffet på et sted, hvor forsikringen dækker (forsikringsbetingelsernes afsnit 2), om den genstand, der er blevet skadet, er dækket af forsikringen (forsikringsbetingelsernes afsnit 3), og om den type skade, der er indtrådt, er dækket af forsikringen (forsikringsbetingelsernes afsnit 4 18). Erfaringen viser, at det især kan være vanskeligt for forsikringstagere at skaffe sig overblik over indboforsikringen (især forsikringsbetingelsernes afsnit 4). Forsikringsbetingelserne er udformet således, at det under de enkelte punkter først nævnes, i hvilke tilfælde forsikringen dækker. Derefter nævnes det, i hvilke tilfælde forsikringen ikke dækker - og herunder nævnes det særligt, hvis forsikringen alligevel dækker i bestemte situationer. Det er derfor ved læsningen af de enkelte punkter i forsikringsbetingelserne meget vigtigt at være opmærksom på overskrifterne og at huske på, under hvilken overskrift man læser. Hvem og hvor dækkes? (Afsnit 1-2) 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 1.1 Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdningen. Ved husstand forstås familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstageren, samt personer, der er gift med henholdsvis lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn, for så vidt de pågældende personer er tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens helårsadresse. Bofællesskab bestående af maksimalt 2 personer sidestilles med fast parforhold. Sikret er også ugifte børn af et medlem af husstanden, såfremt disse børn er under 21 år og bor uden for hjemmet. Dog dækkes ikke, hvis barnet lever i et fast parforhold eller har fastboende børn hos sig. Logerende er ikke dækket. Ophører dækningen af en sikret på grund af ændring i ovennævnte forhold, er den pågældende dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i indtil 3 måneder fra ændringen. 1.2 Ikke-fastboende medhjælp i husholdningen, men kun for så vidt angår ansvarsforsikringen (afsnit 8) og kun for så vidt angår handlinger, der er foretaget som et led i forsikringstagerens husførelse. 2. Hvor dækker forsikringen? 2.1 Med de begrænsninger der følger af de enkelte bestemmelser i afsnit 3 og 4 dækker indboforsikringen i Danmark (dog ikke Færøerne og Grønland), når genstandene befinder sig i og ved sikredes helårsbolig (forsikringsstedet) Ved flytning dækkes - i indtil 1 måned fra den faktiske overtagelsesdag vedrørende den nye helårsbolig - i såvel den gamle som i den nye helårsbolig. Om skade ved færdselsuheld under selve flytningen, se punkt Se endvidere afsnit 23 om flytning og risikoændringer, i kundeboks i bank eller sparekasse, i et af forsikringsselskabet godkendt opbevaringsmagasin, flyttevogn eller container. Penge m.m., jf. punkt 3.3, og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, er ikke dækket. Herudover dækkes: Forsikrede genstande i fritidshus: Når genstandene er medbragt fra helårsbolig til fritidshus, så længe en sikret bor der. Weekendophold alene bevirker ikke, at stedet kan betragtes som beboet i tiden mellem weekendopholdene. I perioden 1. juni til 31. august dækkes dog i fritidshuset, selv om det ikke er beboet Når almindeligt privat indbo (afsnit 3.1) uden for den i punkt nævnte periode, midlertidigt er medbragt, selv om fritidshuset ikke er beboet af en sikret. Genstandene skal dog befinde sig i fritidshuset Forsikrede genstande, der er medbragt fra helårsbolig til campingvogn, beboelsesvogn, telt eller lystfartøj, så længe en sikret opholder sig eller overnatter der Forsikrede genstande, der i øvrigt i Danmark (minus Færøerne og Grønland) midlertidigt befinder sig uden for forsikringsstedet, jf. punkt Uden særlig aftale med selskabet dækkes kun de første 12 måneder af opholdet uden for forsikringsstedet, se særligt punkt Som midlertidigt befindende sig uden for forsikringsste-

2 det anses også: Genstande, der er bestemt til genanbringelse på forsikringsstedet Genstande, der er erhvervet med henblik på anbringelse på forsikringsstedet Genstande, der med salg for øje befinder sig uden for forsikringsstedet. Dog kun de første 2 måneder For genstande, der medbringes på udlandsrejser, gælder særlige vilkår. Se afsnit Ansvarsforsikringen og retshjælpsforsikringen dækker i Danmark. I resten af verden, herunder Færøerne og Grønland, dækkes i indtil 3 måneder fra afrejsedato. - Vin - Våben og ammunition - Walkie-talkies - Ægte tæpper 3.3 Penge m.m. Som penge m.m. anses: - Penge - Pengerepræsentativer, herunder bl.a. præmieobligationer og ubrugte frimærker - Møntkort Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. 3.4 Særlige private værdigenstande. Som særlige private værdigenstande anses: Indboforsikringen (Afsnit 3-7) - Frimærkesamlinger - Ting af guld, platin eller sølv *) - Møntsamlinger - Perler *) 3. Hvilke genstande er dækket? Forsikringen dækker med de i afsnit 3 6 nævnte begrænsninger nedennævnte genstande, såfremt disse tilhører en sikret, eller denne bærer risikoen for dem. Vedrørende dækning af ansvar for skade på lånte eller lejede genstande (eller dyr) henvises til punkt Almindeligt privat indbo Almindeligt privat indbo er private ejendele, herunder alt, hvad der hører til en privat boligs normale udstyr, hvis det ikke særskilt er nævnt i afsnit eller er undtaget efter afsnit Særligt privat indbo Som særligt privat indbo anses: - Antikviteter (Antikviteter, hvis værdi i al væsentlighed beror på, at de er af guld, sølv eller platin, behandles dog som særlige private værdigenstande, jf. nærmere under afsnit 3.4). - Bånd-, plade- og cd-afspillere og lignende - Bånd, kassetter, DVD-film, Blu-Ray film, plader og compact discs (cd er) - Forstærkere - Fotokopieringsmaskiner - Fotoudstyr og film - Højttaleranlæg - Kikkerter - Kunstværker - Malerier - Mobiltelefoner med tilbehør - Musikinstrumenter - P e l s e - P e l s v æ r k - Private computere med tilbehør - Radioamatørudstyr - Radio, video og tv-apparater med tilbehør - Skind - Skindtøj - Spiritus - U r e - S m y k k e r - Ædelstene *) Genstande, hvori de med *)mærkede ting indgår som en væsentlig bestanddel, behandles under dette punkt, uanset om genstanden samtidig kan henføres til andre grupper af forsikrede genstande. Dækningen er begrænset til maksimalt 15% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.5 Almindelige husdyr, der ikke anvendes erhvervsmæssigt. Dækningen er begrænset til maksimalt 2% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.6 Cykler, dog med maksimalt 2% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. Der er dog altid dækning indtil kr. pr. cykel pr. forsikringsbegivenhed. Cykler med en hjuldiameter på under 12 tommer anses ikke for cykler, men betragtes som almindeligt privat indbo. 3.7 Værktøj, rekvisitter, instrumenter, som sikrede ejer, og som vedkommende sikrede som lønmodtager benytter i sit erhverv. Dækningen er begrænset til maksimalt 4% af forsikringssummen pr. forsikringsbegivenhed. 3.8 Bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, der dækker. Dækningen omfatter kun tyveri og hærværksskader. 3.9 Forsikringen omfatter ikke motordrevne køretøjer, jf. Færdselsloven, haveredskaber over 20 hk, campingvogne, luft- og søfartøjer af enhver art, herunder windsurfere. Dele og tilbehør til ovennævnte genstande dækkes heller ikke. Ved motordrevne køretøjer forstås f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer Småbåde indtil 5,5 meters længde, herunder kanoer og kajakker, inklusiv tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed. Påhængsmotorer over 5 hk er ikke dækket af forsikringen. Windsurfere betragtes ikke som både og er derfor kun medforsikret, såfremt der tegnes særlig tilvalgsdækning ATV og minicrosser er kun medforsikret, såfremt der tegnes særlig tilvalgsdækning og kan kun gælde for uindregistrerede køretøjer. Tilvalgsdækningen skal fremgå af policen, og dækker ved brand og indbrudstyveri fra forsikringsstedet. Dækningen er begrænset til maksimalt ,00 kr. pr. forsikringsbegivenhed. 2

3 3.9.3 Radiostyrede ubemandede hobby modelfly, inkl. tilbehør hertil, er dog omfattet af forsikringen med indtil kr. pr. forsikringsbegivenhed. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) 4 Hvilke typer skader dækker forsikringen? 4.1 Brand, lynnedslag og eksplosion m.v Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Brand. Ved brand forstås en løssluppen, flammedannende ild, der har evne til at brede sig ved egen kraft Lynnedslag, når lynet er slået ned direkte i det forsikrede eller i den bygning, hvori det forsikrede befinder sig Eksplosion Pludselig tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet anlæg til rumopvarmning Nedstyrtning af luftfartøj eller dele derfra Brand, svidning, smeltning eller forkulning af vasketøj i fuldautomatiske vaskemaskiner og tørretumblere, når skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. Ved tørkogning dækkes enhver beskadigelse af tøjet. Vask eller tørring ved for høje temperaturer er ikke dækket. Såfremt der foreligger dokumentation for apparatsvigt i form af reparationsregning for vaskemaskine eller tørretumbler, vil enhver beskadigelse af tøj dog være dækket, såfremt maskinen er under 9 år gammel Forsikringen dækker ikke: Skade, der alene består i svidning, smeltning eller småhuller, medmindre skaden er forårsaget af en løssluppen, flammedannende ild (brand), eller der er tale om et skadetilfælde omfattet af punkt Skade på genstande, der forsætligt udsættes for ild eller varme, medmindre tilfældet er omfattet af punkt Udstrømning af væsker (typisk vandskade) Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af, at vand, olie, kølevæske, damp eller lignende pludseligt strømmer ud fra installationer, vandsenge eller akvarier samt andre beholdere med et rumindhold på 20 liter eller derover. Nedløbsrør og tagrender betragtes ikke som installationer eller beholdere. Hvis skaden stammer fra skjulte vand, varme eller afløbsrør i bygningen, dækkes tillige langsom udsivning. Ved skjulte rør forstås rør, som befinder sig i vægge, mure eller gulve, og rør, der er gemt i kanaler, krybekældre, skunkrum og lignende bygningsmæssigt lukkede rum Forsikringen dækker ikke: Skade som følge af frostsprængning i lokaler, som sikrede disponerer over, medmindre årsagen er tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade opstået under påfyldning og aftapning af olietanke eller andre beholdere Tabet af selve den udflydende væske Skade som følge af opstigning af grund eller kloakvand, medmindre skaden skyldes forhold, de sikrede ikke har indflydelse på, herunder voldsomt sky eller tøbrud (se punkt ) Skade som følge af bygge- og reparationsarbejder. 4.3 Storm og visse nedbørsskader Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Storm, hvis skaden er en følge af en samtidig stormskade på bygningen. Ved storm forstås vind, hvor styrken konstant eller i stød er mindst 17,2 m pr. sekund Oversvømmelse fra tag, terræn eller altan som følge af voldsomt sky eller tøbrud Smeltevand eller nedbør, hvis skaden er en umiddelbar følge af en stormskade eller en anden pludseligt virkende skade på bygningen eller afdækningsmateriale på denne, såfremt afdækningsmaterialet har været korrekt anbragt og fastgjort Forsikringen dækker ikke: Skade på genstande uden for bygning Skade, der skyldes, at sikrede har forsømt at rense afløb Skade, der skyldes underdimensionerede afløb, medmindre der er tale om lejeboliger Skade som følge af oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb, medmindre skaden skyldes et umiddelbart forudgående voldsomt sky eller tøbrud. 4.4 Vandskade på lejeres forsikrede genstande Ud over de i afsnit 4.2 og 4.3 nævnte vand og nedbørsskader dækkes skade på lejeres forsikrede genstande som følge af: at nedbør eller smeltevand trænger gennem utætheder i bygningen, at vand siver ud fra røranlæg, der befinder sig uden for lokaler, der er omfattet af sikredes lejemål Forsikringen dækker ikke: Hvor udlejer har erstatningspligten i henhold til Lejeloven eller lejeaftalen I tilfælde, hvor lejeren har pligt til at udbedre den bygningsskade, der er årsag til vandskaden Krav, der er betalt af udlejeren Skade på genstande uden for bygning Skade, hvor sikrede har undladt at begrænse skaden på indboet. 4.5 Køle- og dybfrostdækning Forsikringen dækker: Med indtil 1% af forsikringssummen skader på varer i køle- og dybfrostanlæg i helårsboligen (forsikringsstedet), der skyldes en tilfældig afbrydelse af strømmen til eller svigt af anlægget Skade på køle- og dybfrostanlæg samt på indbogenstande, der er forvoldt af optøede varer, er også dækket i forbindelse med en skade omfattet af punkt Forsikringen dækker ikke: Hvis den sikrede eller personer, som den sikrede har til at se efter boligen, har afbrudt strømmen Skade, der dækkes af garanti, som er givet af tredjemand, f.eks. en sælger Skade, hvor strømafbrydelsen eller apparat-svigtet skyldes mangelfuld vedligeholdelse, fejlmontering, fejlanbringelse eller fejlkonstruktion Skade på køle- og dybfrostanlæg, hvis anlægget er mere end 12 år gammelt. 3

4 4.6 Færdselsuheld og havari Forsikringen dækker skade på forsikrede genstande som følge af: Færdselsuheld, hvor et trafikmiddel er indblandet (påkørsel, sammenstød, væltning). Som trafikmiddel anses: - motordrevne køretøjer omfattet af Færdselsloven (f.eks. biler, knallerter, motorcykler og traktorer) - tohjulede cykler med hjuldiameter over 12 tommer - to og trehjulede cykler med stelnummer. - hestevogne - øvrige offentlige trafikmidler - invalidekøretøjer Havaritilfælde med lystfartøjer, som ikke tilhører én af de sikrede, hvor der findes overdækkede køjepladser, og hvor sikrede har befundet sig som passager. Dækningen omfatter kun almindeligt og særligt privat indbo og kan ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed Forsikringen dækker ikke: Skade på flyttegods eller andet gods, der er overgivet til transport mod betaling Skade på trafikmidlet Skade på dyr. 4.7 Tyveri Tyveri dækkes efter bestemmelserne i dækningsskemaet. INDBRUDSTYVERI SIMPELT TYVERI TYVERIBEGREBER/ STEDER Tyveri ved indbrud i forsvarlig aflåst bygning eller lokale. Tyveri uden for bygning eller fra uaflåst bygning eller lokale. Tyveri fra biler, beboelsesvogne, private sø- og luftfartøjer samt beboede campingvogne og telte. Forsikringen dækker ikke: 1. Tyveri fra bolig, der har været ubeboet i mere end 6 måneder. 2. Som indbrudstyveri dækkes ikke: 2.1 Tyveri fra bygning eller lokale, hvor der ikke har været nogen hjemme, og hvor tyven har skaffet sig adgang gennem vinduer, der ikke har været lukkede og tilhaspede eller døre, der ikke har været lukkede og låste. 2.2 Tyveri fra hotelværelse, kahyt eller togkupé, når voldeligt opbrud hertil ikke kan konstateres Tyveri fra lystfartøj. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed lige stillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i boligen, når denne er ubeboet, udlånt eller udlejet. 4. Ting under opmagasinering. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. 1. Glemte, tabte eller forlagte genstande. 2. Tyveri begået af en anden af de sikrede, medhjælp, logerende og dermed ligestillede. 3. Tyveri af ting, som befinder sig i uaflåsede og uaflukkede biler, beboelsesvogne, campingvogne, telte, private sø- og luftfartøjer. 4. Tyveri, hvor voldeligt opbrud ikke kan konstateres. 5. Tyveri, når sikrede har udvist grov uagtsomhed. FORSIKREDE GENSTANDE, jf. pkt. 3 BEGRÆNSNINGER I DÆKNINGEN Almindeligt privat indbo, jf. pkt Maksimalt 5% af forsikringssummen i a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. Maksimalt 2% af forsikringssummen i a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. b. udhuse og garager. c. for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Særligt privat indbo, jf. pkt Ikke i a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. Maksimalt 10 % af forsikringssummen dog ingen dækning i a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri, b. udhuse og garager. Maksimalt kr. Det er en betingelse for dækningen, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. c. for udvendig bagage på biler, herunder i bagageboks. Penge m.m. (maksimalt kr.), jf. pkt Særlige private værdigenstande (maksimalt 15% af forsikringssummen), jf. pkt Ikke i a. lofts- og kælderrum i etagebyggeri. b. udhuse og garager. c. bolig, der har været ubeboet i mere end 2 måneder. Almindelige husdyr (maksimalt 2% af forsikringssummen), jf. pkt Cykler, jf. pkt Værktøj m.v. (maksimalt 4% af forsikringssummen), jf. pkt Dog ikke fra arbejdsskure. Bygningsdele, jf. pkt Småbåde, kanoer og kajakker samt tilbehør (maksimalt kr.), jf. pkt Tyveri uden for forsikrings-stedet dækkes kun, hvis genstandene er fastlåst til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, eller hvis tyveriet er sket som beskrevet i punkt Det er en betingelse, at genstandene har været anbragt således, at de ikke har været synlige udefra. : BETYDER»IKKE DÆKKET«4

5 4.8 Røveri, overfald m.v Forsikringen dækker: Tyveri af forsikrede genstande sket under anvendelse eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold (røveri) Tyveri af genstande i sikredes umiddelbare nærhed, - hvis tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog genstanden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller - hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 3.3 (maksimalt kr.), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, kan dog ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed Tyveri af tasker med indhold, når disse frarives sikrede. Den samlede dækning af penge m.m., jf. punkt 3.3 (maksimalt kr.), og særlige private værdigenstande, jf. punkt 3.4, kan dog ikke overstige kr. pr. forsikringsbegivenhed Andre skader på forsikrede genstande som følge af overfald på sikrede personer. 4.9 Hærværk Der er tale om hærværk, hvis en skade er forvoldt med vilje og i ond hensigt Forsikringen dækker: Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i og ved helårsboligen (forsikringsstedet). Hærværk i forbindelse med tyveri eller tyveriforsøg af cykler dækkes uanset stedet. Om dækningen under flytning se endvidere punkt Hærværk på forsikrede genstande, der befinder sig i fritidshus. Se dog punkt om begrænsninger i dækningen Hærværk på bygningsdele, som sikrede som lejer har vedligeholdelsespligten for, hvis der for ejendommen ikke findes en bygningsforsikring, som dækker Forsikringen dækker ikke: Hvis helårsboligen er ubeboet og har været ubeboet i mere end 6 måneder Hærværk på særligt privat indbo, på penge m.m. eller på særlige private værdigenstande, såfremt de nævnte effekter befinder sig uden for den sikredes beboelse. Under flytning dækkes dog hærværk på almindeligt privat indbo samt på særligt privat indbo Hærværk begået af en sikret, medhjælp, logerende eller andre personer, der med sikredes samtykke eller i øvrigt lovligt befinder sig i helårsboligen eller fritidshuset Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4), der sendes med fly, bane eller fragtmand, er desuden dækket ved bortkomst eller beskadigelse, hvad enten bestemmelsesstedet er i Danmark eller i udlandet Rejsegods, bortset fra penge m.m. (jf. punkt 3.3) og særlige private værdigenstande (jf. punkt 3.4), der medbringes og anbringes i et særligt bagagerum i en bus, er dækket ved bortkomst under selve transportforløbet ved rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland. Det er en betingelse, at busrejsen er et led i selve rejsen, og denne er købt hos en sædvanlig rejseudbyder Ved bortkomst dækkes efter reglerne om simpelt tyveri i dækningsskemaet. 5.2 Forsikringen dækker ikke: Skader, som skyldes dårlig emballage eller udflyden af medbragte væsker Skader, som består i almindelig ramponering af kufferter og tasker Tab eller udgifter ved forsinket fremkomst af rejsegods Skader, der er omfattet af en anden forsikring, der dækker rejsegods. 6. Redningsudgifter, flytteomkostninger og dokumenterede merudgifter ved fraflytning. 6.1 Forsikringen dækker: Skade på de forsikrede genstande i forbindelse med forsvarlige redningsforanstaltninger til afværgelse af umiddelbar truende skade på personer eller på ting, der tilhører andre I forbindelse med en skade, der er dækket af forsikringen, erstattes ud over forsikringssummen endvidere: Rimelige og nødvendige udgifter til redning, bevaring og oprydning Rimelige og nødvendige udgifter til ud- og indflytning Andre rimelige og nødvendige merudgifter, herunder til opmagasinering, i indtil 1 år i anledning af helårsboligens fraflytning De under punkt nævnte udgifter erstattes endvidere, hvis en lejer, andelshaver eller ejerlejlighedsindehaver som følge af en skade, der ville være dækket af en sædvanlig bygningsforsikring, er ude af stand til at bebo helårsboligen, og udgifterne ikke kan forlanges afholdt af ejeren. 7. Erstatningsopgørelse. 5. Dækning under rejser. 5.1 Forsikringen dækker med indtil 10% af forsikringssummen for indboforsikringen: Under rejse til/fra og i udlandet, Færøerne og Grønland i indtil 3 måneder fra afrejsedato Dækning ydes efter de regler, der gælder for indboforsikringen når genstandene medbringes eller sendes som rejsegods. 7.1 Erstatningen skal så vidt muligt stille sikrede i samme økonomiske situation, som umiddelbart før skaden fandt sted. Selskabet kan vælge mellem følgende måder at erstatte tabet: Sætte genstanden i væsentlig samme stand som før skaden.selskabet betaler, hvad det koster at lade genstanden reparere. Ved»væsentlig samme stand«forstås, at genstanden i sin ydelse, sin anvendelse og sit udseende i al væsentlighed har samme nytteværdi for den sikrede som før skaden. 5

6 Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50% af nyværdien på skadestidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter pkt eller 7.1.4, med mindre forsikringstageren ønsker reparation Godtgøre værdiforringelsen for beskadigede genstande. Værdiforringelsen udregnes som genstandens værdi uden skade minus genstandens værdi med skade. Efter omstændighederne kan der blive tale om både reparation og erstatning for værdiforringelse, hvis genstanden efter reparation er blevet mindre værd. Hvis reparationsudgiften udgør mere end 50% af nyværdien på skadestidspunktet, skal selskabet opgøre erstatningen efter pkt eller 7.1.4, med mindre forsikringstageren ønsker reparation Fremskaffe eller levere nye genstande som er identiske med dem, der er beskadiget eller stjålne, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. For genstande, der er købt som brugte eller er mere end to år gamle på skadestidpunktet, kan selskabet erstatte med identiske brugte genstande, hvis dette kan ske uden væsentlig ulempe for sikrede. Kan identiske genstande ikke fremskaffes, kan selskabet vælge at levere tilsvarende nye genstande, dvs. genstande som i al væsentlighed svarer til de beskadigede eller stjålne genstande. Modsætter sikrede sig genanskaffelse af nye genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist. For følgende kategorier af genstande, der er købt som brugte, eller som er mere end 2 år gamle, kan selskabet erstatte med brugte identiske genstande: guld- og sølvvarer smykker, som er købt brugte porcelæn, inkl. platter lamper glasvarer Modsætter sikrede sig genanskaffelse af de nævnte genstande, udbetaler selskabet kontanterstatning svarende til den pris, selskabet skal betale for genstanden hos den leverandør, selskabet har anvist I øvrigt udligne det lidte tab kontant. For genstande, der er indkøbt som nye, er mindre end 2 år gamle og i øvrigt er ubeskadigede, erstattes med genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande. For genstande, der er mere end 2 år gamle, købt som brugte eller i forvejen beskadigede, fastsættes erstatningen til genanskaffelsesprisen for tilsvarende nye genstande med rimeligt fradrag for værdiforringelse som følge af alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. Fradrag som følge af alder eller brug m.v. gøres dog kun, såfremt nytteværdien var væsentligt nedsat før skaden. Er genanskaffelse undtagelsesvis praktisk umulig, og må genanskaffelsesprisen derfor fastsættes med udgangspunkt i, hvad det koster at fremstille en tilsvarende genstand, er selskabet ikke forpligtet til at udbetale mere, end hvad en ny genstand, det er nærliggende at sammenligne den beskadigede eller stjålne med, kan anskaffes for Afskrivningsregler:Vedrørende de genstande, for hvilke der er fastsat særlige afskrivningsregler, kan sikrede altid, medmindre selskabet fremskaffer eller leverer nye genstande, jf. pkt , forlange kontanterstatning i overensstemmelse med følgende regler, såfremt genstandene i øvrigt var ubeskadigede: CYKLER erstattes efter nedenstående tabel: Cyklens alder: 0 1 år 100% 1 2 år 90% 2 3 år 81% 3 4 år 73% 4 5 år 66% 5 6 år 59% 6 7 år 53% 7 8 år 48% 8 9 år 43% 9 10 år 39% år 35% år 31% år 28% år 25% år 22% år 19% år 16% år 13% over 18 år 10% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt BRILLER erstattes efter nedenstående tabel: Brillens alder: 0 1 år 100% 1 2 år 100% 2 3 år 90% 3 4 år 80% 4 5 år 75% 5 6 år 70% 6 7 år 65% 7 8 år 60% 8 9 år 50% 9 10 år 40% år 30% over 11 år 20% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt ALMINDELIGE ELEKTRISKE APPARATER, DER UDELUKKENDE ER TIL PRIVAT BRUG der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel: Alder: 0 2 år 100% 2 3 år 85% 3 4 år 75% 4 5 år 65% 5 6 år 50% 6 7 år 40% 7 8 år 30% over 8 år 20% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt. 6

7 Til almindelige elektriske apparater henregnes: - El-drevne køkkenmaskiner (kaffemaskiner, mikrobølgeovne, brødristere, mixere, blendere, kødhakkere m.v.) - El-artikler til personlig pleje (hår- og føntørrere, barbermaskiner, tandbørster m.v.) - Elektrisk hobbyværktøj. - Radioudstyr (radio- og tv-apparater, video, bånd- og pladespillere, cd-afspillere, højttalere, forstærkere, videokameraer samt tilbehør til de nævnte genstande). - Hårde hvidevarer (køleskabe, frysere, komfurer, kogeplader, ovne, opvaskemaskiner, vaskemaskiner, tørretumblere, el-radiatorer og vandvarmere). - Andre almindelige elektriske genstande til brug i hjemmet (el-alarmer, støvsugere, strygejern, strygeruller, ure, skrivemaskiner og symaskiner). - telefonsvarere og telefoner, dog ikke mobiltelefoner med tilbehør SÆRLIGE ELEKTRISKE APPARATER, DER UDE- LUKKENDE ER TIL PRIVAT BRUG der før skaden i øvrigt var ubeskadigede, erstattes efter denne tabel: Alder: 0 1 år 100% 1 2 år 90% 2 3 år 70% 3 4 år 50% 4 5 år 30% og husdyr), erstattes skader inden for de angivne summer dog fuldt ud. 7.6 Dokumentation For at få erstatning må man kunne dokumentere eller sandsynliggøre, at man har haft de beskadigede eller stjålne genstande, og at alder og genanskaffelsespriserne er som anført i skadesanmeldelsen. Dette kan gøres ved, at man, sammen med anmeldelsen i det omfang man er i besiddelse heraf, indsender kvitteringer/regninger for købet, købekontrakt eller fyldestgørende beskrivelse eller fotos. I egen interesse bør forsikringstageren derfor gemme købsnotaer for alle nyere ting, og i mindst 5 år for mere langvarige forbrugsgoder. Købes tingene privat, bør man sikre sig en dateret overdragelseserklæring med angivelse af, hvad der købes og hvad prisen er. Det hele kan suppleres med fotos af de mest værdifulde ting. Med hensyn til dokumentation for genanskaffelsespriserne kan man som regel få de handlende til at udstede en erklæring. Kan man ikke dokumentere eller sandsynliggøre sit krav, risikerer man, at selskabet kan afvise kravet eller fastsætte erstatningen efter et skøn. Retten til erstatning for cykeltyverier er betinget af følgende, - at cyklens stelnummer kan oplyses, - at cyklen var aflåst med en lås, der er godkendt af Dansk Varefakta Nævn eller forsikringsselskabet, samt - at låsebevis medsendes skadeanmeldelsen. over 5 år 10% af genanskaffelsesprisen som ny på skadens tidspunkt. Til særlige elektriske apparater henregnes: - Private computere med tilbehør, herunder monitor, tastatur, modem, mus, computeren inkl. standardprogrammer, printer, joystick, tapestation, cd-rom og diskettestation. - Telefax, fotokopieringsmaskiner og mobiltelefoner med tilbehør. - Elektriske musikinstrumenter, walkie-talkies og radioamatørudstyr, dog anvendes for disse genstande afskrivningsregler som anført i punkt Såfremt reglerne i findes uanvendelige i en skadesituation, opgøres erstatningen efter den praksis, der i øvrigt har dannet sig omkring Forsikringsaftalelovens Ved skader på private film, båndoptagelser/edb-programmer eller elektroniske lagringsmedier, f.eks. kassetter, disketter og cd er, ydes kun erstatning til indkøb af nye råfilm eller aftryk af eventuelt bevarede negativer eller uindspillede bånd, disketter m.v. 7.3 Der ydes ingen erstatning for manuskripter og tekniske tegninger. 7.4 Erstatningen for skader på de forsikrede genstande kan ikke overstige de aftalte forsikringssummer med senere indeksregulering. 7.5 Hvis værdien af de forsikrede ting overstiger forsikringssummen, er der tale om underforsikring. Hvis værdien af indboet f.eks. er dobbelt så stor som forsikringssummen for indboet, medfører det, at selv en partiel skade kun erstattes med halvdelen af tabet. De steder i forsikringsbetingelserne, hvor der specielt direkte eller indirekte anføres en højeste forsikringssum (f.eks. ved penge, særlige private værdigenstande Ansvarsforsikringen (Afsnit 8) 8. Privatansvar Denne forsikring dækker i de tilfælde, hvor en sikret pådrager sig et juridisk erstatningsansvar for skader på personer eller ting forvoldt i forsikringstiden. Derudover dvs. uanset, at der ikke måtte være et juridisk erstatningsansvar yder forsikringen dækning ved skader forvoldt af små børn, jf. punkt 8.3.1, og ved gæstebudsskader, jf. punkt Efter dansk ret er man normalt juridisk ansvarlig, når man ved fejl eller forsømmelse er skyld i den skete skade. Denne hovedregel står ikke skrevet i nogen lov, men er opstået gennem mere end 200 års retspraksis. Er skadevolderen uden skyld i skaden, kaldes den hændelig, og for hændelig skade er man ikke erstatningsansvarlig. Derfor må skadelidte i en sådan situation selv bære tabet. Herudover kan en sikret efter omstændighederne pålægges erstatningsansvar, hvis andre personer lider tab som følge af redningsaktioner til fordel for den pågældende. Nærværende forsikring dækker et sådant ansvar, i det omfang kravet ikke dækkes af Lov om Arbejdsskadeforsikring, og i det omfang redningsaktionen ikke sker som et led i redningsmandens erhverv. Ansvarsforsikringens formål er at betale for en sikret, hvis denne har pådraget sig et erstatningsansvar og at bidrage til at friholde sikrede, hvis der rejses et uberettiget erstatningskrav mod ham eller hende. En sikret bør derfor ikke på egen hånd anerkende erstatningspligt eller krav, idet man herved forpligter sig uden at have sikkerhed for, at selskabet er pligtig til at betale. Rejses et erstatningskrav mod den sikrede, må det overlades til selskabet at afgøre, hvordan kravet skal behandles. Afholder den sikrede på 7

8 egen hånd omkostninger i sagen, risikeres det, at selskabet ikke er pligtig at godtgøre disse. Se nærmere herom i afsnit Forsikringen dækker de sikredes ansvar, som privatpersoner, som lejere over for husejere i henhold til Lejelovens bestemmelser om lejerens erstatningspligt for skade, der er forårsaget af de installationer, lejeren med udlejerens godkendelse har foretaget. Lejerens ansvar for det lejede i øvrigt er ikke dækket af forsikringen, som ejer eller bruger af heste og andre husdyr til privat brug. Se dog punkt om hunde., som grundejer vedrørende, privat grund og en- og tofamiliehus, hvis huset i overvejende grad anvendes til beboelse, og sikrede bor i huset, og der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og 8.4.8, fritidshus og grund, hvis der ikke findes bygningsforsikring med ansvarsdækning i kraft. Se dog særligt punkt og Anerkendelse af erstatningskrav Selskabet er kun forpligtet til at betale for omkostninger, der er afholdt med selskabets godkendelse. Sikredes anerkendelse eller betaling af et erstatningskrav forpligter ikke selskabet. Ved selv at anerkende erstatningsansvaret risikerer sikrede at skulle betale selv. 8.3 Nedenfor er anført nogle typiske situationer, der erfaringsmæssigt giver anledning til problemer: Skader forvoldt af børn. Børn kan på samme måde som voksne pådrage sig et selvstændigt juridisk erstatningsansvar. Men ifølge retspraksis vil man normalt ikke gøre børn under 5 år ansvarlige for deres handlinger og dermed pålægge dem et erstatningsansvar. På trods heraf dækker forsikringen personskade forvoldt af børn under 5 år, hvis det manglende juridiske ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling. Efter samme regler dækkes tingskade, dog gælder en selvrisiko på kr I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder. Forældre er normalt kun erstatningspligtige for de skader, et barn forvolder, hvis de ikke har holdt tilstrækkeligt opsyn med barnet Gæstebudsskader. Denne forsikring dækker gæstebudsskader. Gæstebudsskader er skader på ting, som sker under almindeligt privat samvær, og hvor den juridiske bedømmelse typisk ville frifinde skadevolderen fra ansvar, netop fordi det er foregået under dette samvær. For gæstebudsskader gælder en selvrisiko på kr I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Skader forvoldt under udøvelse af tjenester i skadelidtes interesse. Ligesom ved gæstebudsskader er domstolene ikke tilbøjelige til at pålægge personer, der gør andre en tjeneste, erstatningsansvar, hvis de under tjenesten kommer til at forvolde skade på ting, der tilhører den, hvem der ydes en vennetjeneste. Der vil kun være erstatnings-ansvar og dermed forsikringsdækning, hvis skadevolder har båret sig særlig ubetænksomt ad. Dette gælder, uanset om tjenesten foretages på opfordring eller eget initiativ Skader omfattet af tingsforsikring. Hvis en skade er omfattet af en anden forsikring, f.eks. skadelidtes familie, bygnings eller erhvervsforsikring, bortfalder skadevolders erstatningsansvar ifølge Erstatningsansvarsloven og dermed ansvarsforsikringsdækningen, medmindre skaden er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 8.4 Følgende ansvar er ikke dækket: Ansvar for skader forvoldt med forsæt, medmindre skadevolderen er under 14 år eller har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt på grund af sin sindstilstand Ansvar for skader forvoldt som følge af selvforskyldt beruselse eller selvforskyldt påvirkning af narkotika - og dette uanset skadevolders sindstilstand Ansvar for skader, der udelukkende støttes på aftaler eller består af rene formuetab, som ikke er en følge af skade på person eller ting Ansvar for skader i forbindelse med udøvelse af erhverv eller arbejde, der kan sidestilles hermed Ansvar for skader forvoldt af en grundejer i forbindelse med nedbrydnings- og udgravningsarbejder samt pilotering o.l. Dog dækkes personskader Ansvar for skader forvoldt af hunde. Der skal tegnes lovpligtig hundeansvarsforsikring Ansvar for skader sket under jagt, hvor ansvaret er dækket af en jagtforsikring, eller ville være dækket af den sædvanlige lovpligtige jagtforsikring Ansvar for skader som følge af forurening. Dog dækkes sådant ansvar, såfremt skaden er opstået ved et enkeltstående uheld og ikke er en følge af, at den sikrede har tilsidesat de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Forureningsansvar, som man ifalder som hus- og grundejer, er ikke omfattet af forsikringen Ansvar for skader forvoldt under benyttelse af et motordrevet køretøj eller et luftfartøj, herunder radiostyrede modelfly og svævefly, for hvilke der kan tegnes særskilt ansvarsforsikring. Forsikringen dækker dog ansvar for: Skader ved brug af kørestole Skader ved brug af legetøj med motorkraft under 5 hk. samt for personskader ved brug af gokarts med motorkraft op til 25 hk Skader ved brug af haveredskaber indtil 20 hk Skader på selve luftfartøjet, det motordrevne køretøj eller de øvrige motoriserede ting, når skaden er forvoldt af børn på 14 år eller derunder Ansvar for skader forvoldt ved brug af både. Forsikringen dækker dog ansvar for: Personskade forvoldt med: - Både uden motor samt windsurfere. - Både, hvis motorkraft ikke overstiger 25 hk Skade på ting eller dyr forvoldt med kanoer, kajakker, robåde og andre både samt windsurfere, hvis længden af fartøjet ikke overstiger 5,5 meter. Det er en betingelse, at fartøjet i skadesøjeblikket ikke drives med motor på over 5 hk Ansvar for skade forvoldt på lånte eller lejede genstande eller dyr. Skaderne kan dog være dækket efter reglerne i afsnit 4, hvis genstanden efter sin art er omfattet af indboforsikringen, jf. afsnit 3. Forsikringen dækker også ansvar for skade på lånte og lejede genstande af de arter, der er nævnt i afsnit 3.1, 3.2, 8

9 3.5 og 3.6, når der er tale om pludselig skade, såfremt skaden sker i de første 30 dage af låne- eller lejeperioden. For cykler er dækningen dog begrænset til børnecykler, dvs. cykler tilhørende børn på 12 år og derunder. For dækningen gælder en selvrisiko på 10% af skadens beløb, dog mindst 500 kr. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Ansvar for skader forvoldt på ting eller dyr, som én af de sikrede ejer, bruger eller har brugt, opbevarer, transporterer, bearbejder, behandler, har sat sig i besiddelse af, af andre grunde end de ovenfor anførte har i varetægt. Om ansvar for skade på lånte og lejede genstande eller dyr gælder punkt Forsikringssummer Personskader erstattes med indtil 5 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed. Som eksempler på områder, der ikke er omfattet, kan nævnes tvister vedrørende: - Arbejds- eller lønspørgsmål. - Skatte- og afgiftssager. - De fleste familieretlige spørgsmål. - Opløsning af ægteskab eller andre formuefællesskaber. - Skiftesager. - Straffesager. - Inkassosager mod den sikrede. - Fast ejendom.* - Motorkøretøjer.* - Lystbåde.* * dækkes på henholdsvis bygningsforsikringen, autokaskoforsikringen og lystfartøjsforsikringen Retshjælpsforsikringen har en maksimumsdækning på kr. med en selvrisiko på 10%, dog mindst kr. Disse beløb indeksreguleres ikke. Hvis sikrede kan opnå fri proces, dækkes uden beregning af selvrisiko Tingskader og skader på dyr erstattes med indtil 2 mio. kr. pr. forsikringsbegivenhed Forsikringssummerne for ansvarsforsikringen indeks-reguleres ikke. 8.6 Omkostninger og renter. Forsikringen dækker også omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse, der er afholdt efter aftale med selskabet, selv om forsikringssummerne herved overskrides. Det samme gælder renter af erstatningsbeløb, som er omfattet af forsikringen. Tilvalg til indboforsikringen (Afsnit 10-18) 10. Dækning for windsurfere og tillægsdækning for småbåde (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) 10.1 Dækningen omfatter Retshjælpsforsikringen (Afsnit 9) 9. Retshjælpsforsikring. Retshjælpsforsikringen indgår ikke i forhandlingerne mellem Forbrugerrådet og Rådet for Dansk Forsikring og Pension om Familiens Basisforsikring. Forsikringsbetingelserne for Retshjælpsforsikringen er ens i alle selskaber, og det er de til enhver tid gældende forsikringsbetingelser, der lægges til grund for dækningen, herunder de til enhver tid gældende forsikringssummer og selvrisici. Det, der nedenfor er anført om retshjælpsforsikringens dækningsområde, er således kun en ufuldstændig beskrivelse. De fuldstændige vilkår for denne dækning kan til enhver tid rekvireres hos selskabet eller Forsikringsoplysningen. Der bør rettes henvendelse til en advokat, da det er en betingelse for dækning, at en advokat vil påtage sig sagen. Retshjælpsforsikringen dækker omkostninger i forbindelse med visse private retstvister. Tvist skal i denne forbindelse forstås som en uenighed af retlig art. Som eksempler på områder, der er dækket, kan nævnes tvister vedrørende, - mindre private lejeforhold, - erstatning (ikke erhverv), - køb og salg af indbogenstande, - ejerlejligheder/andelslejligheder, hvis det er sikrede, der er part i sagen (og altså ikke ejerlejligheds/andelsboligforeningen), - familie eller andre private forsikringers dækningsområde. - windsurfere samt tilbehør hertil med indtil kr. - både under 5,5 meters længde, hvor værdien over-stiger summen efter punkt på kr., med yderligere kr Forsikringen dækker skade på: Windsurfere eller både som følge af: Brand Tyveri. Ved tyveri uden for forsikringsstedet dækkes kun, hvis windsurferen eller båden har været fastgjort til et fast punkt med lås, kæde eller lignende, eller hvis windsurferen eller båden er blevet stjålet, medens den befandt sig i den sikredes umiddelbare nærhed, og - hvis enten tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog windsurferen eller båden, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller - hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende Hærværk. For hærværksskader gælder en selvrisiko på 983 kr. ved hver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt skade på tilbehør, beregnes kun selvrisiko én gang. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Nedstyrtende genstande Forsikringen dækker ikke væltning eller nedstyrtning af windsurfere eller både. 9

10 Tilbehør som følge af: Brand Tyveri fra aflåst bygning Tyveri fra aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres Tyveri af ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet, når voldeligt opbrud kan konstateres Tyveri, såfremt tilbehøret befandt sig i den sikredes umiddelbare nærhed, og - hvis enten tyveriet er bemærket af sikrede eller en anden i det øjeblik, hvor gerningsmanden tog tilbehøret, og der øjeblikkelig gøres anskrig, eller - hvis tyveriet kan bevidnes af en anden tilstedeværende Hærværk i aflåst bygning Hærværk i aflåst bil, når voldeligt opbrud kan konstateres Hærværk på ned- eller fastlåst tilbehør til fartøjet. For sådanne hærværksskader gælder en selvrisiko på 983 kr. ved enhver skadebegivenhed. Er der samtidig forvoldt skade på windsurfer eller båd, beregnes kun selvrisiko én gang. I det omfang forsikringen er tegnet med en højere generel selvrisiko, er det denne generelle selvrisiko, der gælder Nedstyrtende genstande bortset fra nedstyrtning af windsurfere eller både Nedbør, hvis nedbørsskaden skyldes en umiddelbar forudgående storm eller anden pludselig skade på den bygning, hvor tilbehøret befinder sig Erstatningsopgørelse. Erstatningen opgøres til, hvad det koster at reparere den skaderamte genstand. Kan genstanden ikke repareres, eller overstiger reparationsudgiften genstandens dagsværdi på skadetidspunktet, udbetales erstatning svarende til den nævnte dagsværdi. Erstatningen ved tillægsforsikringen ved en enkelt forsikringsbegivenhed kan ikke overstige kr. Hvis tilvalgsdækningen er tegnet som supplement til dækning af småbåde m.v., dækkes i alt med op til kr. pr. forsikringsbegivenhed. Såfremt en skade er dækket efter tilvalgsdækningen, men ikke efter grunddækningen, og der er tegnet tilvalgsdækning for småbåde m.v., ydes dækning efter tilvalgsdækningen inden for den i alt tegnede forsikringssum på kr. 11. Glas- og kummedækning (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Forsikrede genstande: Glas, der er bygningsbestanddele Glaskeramiske kogeplader Wc-kummer og cisterner, bidets, håndvaske og badekar. Genstandene skal befinde sig i den sikredes helårsbolig, og de skal være indsat, indrammet eller på anden måde endeligt anbragt i hel stand på deres plads som bygningsbestanddele Det er en forudsætning, at de forsikrede genstande tilhører sikrede, eller at sikrede har vedligeholdelsespligten for genstandene Dækkede skader: Forsikringen dækker brud, afskalning, ridsning eller lignende på de forsikrede genstande, når disse som følge heraf er blevet ubrugelige Ikke-dækkede skader: Punktering af termoruder eller utætheder i sammensætningen af disse Skade på drivhuse Skade på genstande i erhvervslokaler, selv om genstandene ifølge punkt ellers ville være forsikrede Skade sket i forbindelse med ombygning, vedligeholdelse eller reparation af de forsikrede genstande, deres rammer, indfatning eller lignende Skade, som er dækket under en tegnet bygningsforsikring Frostsprængning af forsikrede genstande, medmindre skaden skyldes en i forhold til sikrede tilfældigt svigtende varmeforsyning Skade på glaskeramiske kogeplader som følge af slitage eller dagligt brug Tilbehør. Se dog punkt Erstatningsopgørelse Genanskaffelse. Selskabet betaler, hvad det koster at udskifte det beskadigede med tilsvarende nyt. Hævder sikrede, at tilsvarende genstande ikke kan skaffes, kan selskabet udbetale erstatning til sikrede svarende til, hvad det koster at udskifte glas eller sanitet, som er i samme standard, og som er gængs på skadetidspunktet Reparation. Selskabet betaler, hvad det koster at reparere det skaderamte. Erstatning til dækning af reparationsudgifter kan dog ikke overstige udgiften til genanskaffelse inkl. eventuelle monteringsudgifter Kan eksisterende toiletsæder og haner ikke anvendes af konstruktionsmæssige årsager i situationer nævnt i punkt og , betales endvidere erstatning for nyt sæde/nye haner i samme standard som det eksisterende. 12. El-skadedækning I (almindelige elektriske apparater). (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Forsikrede genstande: Almindelige elektriske apparater til privat brug, herunder hårde hvidevarer, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for - for så vidt de er beregnet til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand, dog maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. Til almindelige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Dækkede skader: Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende. 10

11 Ud over skade på elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden Forsikringen dækker ikke: Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning. eller anvendt i strid med dets bestemmelse eller konstruktion Skader på andre genstande end de, der er forsikrede ved den foreliggende tillægsdækning Skader, der er dækket af en tegnet brandforsikring Skader på genstande, der udelukkende er bestemt til anvendelse uden for bygning Erstatningsopgørelse. Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat, beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt Erstatningsopgørelse. Skaden opgøres til, hvad det koster at få den beskadigede genstand repareret. Beløbet kan dog ikke overstige værdien af det skaderamte apparat beregnet efter reglerne om erstatning for genanskaffelse. Kan apparatet ikke repareres, tages udgangspunkt i prisen for et nyt, identisk apparat, eller i mangel heraf et nyt, tilsvarende apparat. Erstatning til genanskaffelse reguleres herefter under hensyntagen til det skaderamtes alder på skadetidspunktet efter reglerne i punkt El-skadedækning II (særlige elektriske apparater) (Gælder kun, hvis det fremgår af policen) Forsikrede genstande: Særlige elektriske apparater til privat brug, der lovligt kan forhandles eller lovligt kan anvendes i Danmark, og som tilhører sikrede, eller som sikrede har vedligeholdelsespligten for - for så vidt de er beregnet til ikkeerhvervsmæssig anvendelse for den sikrede. Dækningen er begrænset til maksimalt kr. pr. genstand, dog maksimalt kr. pr. forsikringsbegivenhed. Til særlige elektriske apparater til privat brug henregnes genstande som anført i punkt Dækkede skader: Forsikringen dækker enhver skade på elektriske ledere eller komponenter i ovennævnte apparater, der opstår på grund af kortslutning, induktion, overspænding eller lignende Ud over skader på de elektriske dele dækkes også anden skade på apparatet, der er sket i forbindelse med elskaden Forsikringen dækker ikke: Skader, der er undtaget efter forsikringsbetingelsernes afsnit I det omfang, skaden er dækket af garanti- og serviceordninger Skader, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller fejltilslutning, forkert udført reparation eller skader, der sker under reparation Skader, der skyldes, at apparatet er blevet overbelastet 14. Ferierejseforsikring Europa Sikrede personer Forsikringstageren Forsikringstagerens husstand Det vil sige familiemedlemmer, herunder plejebørn, der bor hos forsikringstager, og de personer, der er gift med eller lever i fast parforhold med forsikringstageren eller hjemmeboende børn. Bofællesskab bestående af maks. 2 personer sidestilles med fast parforhold. For at være omfattet af forsikringen skal de pågældende personer være tilmeldt Folkeregisteret på forsikringstagerens adresse i Danmark og alle være omfattet af Den offentlige rejsesygesikring i Danmark. Logerende er ikke omfattet af forsikringen Forsikringstagerens eller husstandens ugifte børn under 21 år, der ikke bor hjemme. For at være omfattet af forsikringen må de pågældende personer hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig Udeboende delebørn For at være omfattet af forsikringen skal barnet være barn af et medlem af husstanden, være under 21 år på tidspunktet for afrejsen og i øvrigt rejse sammen med et medlem af husstanden. Det pågældende barn må hverken leve i fast parforhold eller have fastboende børn hos sig Dækningsperiode/omfattede rejser Forsikringen dækker de samme rejser som Den offentlige rejsesygesikring. Det betyder, at forsikringen dækker: Private ferierejser i udlandet af op til 30 dages varighed Studierejser i udlandet af op til 30 dages varighed, når sikrede ikke er meldt til en uddannelsesinstitution i udlandet Dækningsperioden kan udvides med op til 60 dages varighed som tilvalg. Den udvidede dækning skal fremgå af policen Geografisk område Forsikringen dækker det samme geografiske område som rejsesygesikringen dækker. Forsikringen dækker ikke i Danmark. For udgifter vedrørende behandling af sygdom/tilskadekomst i EU/EØS-området henvises til Den offentlige rejsesygesikring. 11

12 Generelle undtagelser Rejser som de danske myndigheder fraråder Forsikringen dækker ikke rejser til et område, som Det Danske Udenrigsministerium, Statens Seruminstitut eller lignende offentlig dansk myndighed fraråder private personer at rejse til. Herunder områder med for eksempel krig, krigslignende aktioner, oprør, borgerlige uroligheder og lignende. Ligeledes omfatter forsikringen ikke forsikredes aktive deltagelse i krig eller oprør Forsæt, grov uagtsomhed og selvforskyldt beruselse Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: Sikredes forsæt. Dette gælder uanset sikredes sindstilstand og tilregnelighed Sikredes grove uagtsomhed Sikredes selvforskyldte beruselse, selvforskyldte påvirkning af narkotika eller lignende giftstoffer, herunder medicinmisbrug Sikredes deltagelse i forskellige aktiviteter Forsikringen dækker ikke skade, der er en direkte eller indirekte følge af: Slagsmål Overtrædelse af straffeloven Sikredes deltagelse eller træning i: Professionel sport, dvs. hvor sporten er sikredes hovederhverv Bjergbestigning Ekspeditioner (for eksempel rejser til uberørt eller ukendt område) Faldskærmsudspring Øvrige Forsikringen dækker ikke: Udgifter/ekstraudgifter der er en følge af, at sikrede ikke ønsker at lade sig hjemtransportere Udgifter/ekstraudgifter der er en følge af at sikrede modsætter sig eller ikke følger de af selskabets læge, den behandlende læge eller Den offentlige rejsesygesikrings læge angivne anvisninger Skade som følge af atomkernereaktioner eller radioaktivt nedfald Udgifter til behandling hos psykolog, med mindre der er tale om akut krisehjælp Udgifter til behandling hos naturlæge, naturmedicin samt andre alternative behandlingsformer Udgifter til behandling af sygdomme og lidelser, der er opstået forud for forsikringens ikrafttræden samt eventuelle følger af sådanne sygdomme og lidelser Skader som er dækket af anden forsikring, Den offentlige sygesikring eller Den offentlige rejsesygesikring. Standarddækninger Sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker skadetilfælde som følge af akut sygdom eller tilskadekomst opstået på rejsen Forsikringen dækker fødsel indtil 30 dage før forventet fødselstidspunkt samt eventuel behandling af det for tidligt fødte barn. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker rimelige og nødvendige udgifter i udlandet til: Behandling hos autoriseret læge og lægeordineret medicin Lægeordineret ophold og behandling på et hospital på tosengsstue, medmindre andet er aftalt med SOS s læge Behandling i forbindelse med graviditet og fødsel i indtil 30 dage før det forventede fødselstidspunkt Behandling af et for tidligt født barn, hvis barnet er født mere end 30 dage før det forventede fødselstidspunkt Transport med ambulance fra sygdoms- eller ulykkesstedet til behandlingsstedet Sygetransport til og fra det nærmeste, egnede behandlingssted Transport til Danmark med almindelig transportmiddel, ambulance eller ambulancefly. SOS vælger transportmåden og formidler hjemtransporten Transport til Danmark ved død Hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikrede må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver hjemtransporteret efter og Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemtransport, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket Hotelophold samt fortæring, dersom behandling der ellers ville kræve hospitalsindlæggelse, derved kan foregå ambulant Hotelophold samt fortæring efter endt behandling og indtil hjemrejse, hjemtransport eller indhentning af den planlagte rejserute kan finde sted Indhentning af fastlagt rejserute efter endt behandling, til det sted hvor sikrede i henhold til den planlagte rejserute skulle befinde sig. Undtagelser for sygdom/tilskadekomst, dødsfald og hjemtransport: Forsikringen dækker ikke udgifter til: Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme, der indenfor de sidste to måneder før afrejsen har medført: Hospitalsindlæggelse Vurdering/behandling hos læge Ændret medicinering Behandling af kroniske eller eksisterende sygdomme hvis sikrede: Ikke har søgt læge, har afslået eller opgivet behandling for sygdommen, selvom sikrede burde vide eller formode at sygdommen krævede behandling eller var væsentligt forværret Er blevet opgivet eller har fået afslag på behandling Er skrevet op til, henvist til eller er på venteliste til vurdering/behandling Er udeblevet fra aftale/kontrolbesøg inden for de sidste seks måneder, eller på grund af tidligere udeblivelser har opgivet normale kontrolbesøg Kontrol og behandling, herunder medicin til at holde en kronisk eller eksisterende sygdom stabil og velreguleret. 12

13 Et før afrejsen kendt behandlingsbehov Behandling eller ophold efter hjemkost til Danmark Rekreations- eller kurophold Behandling og hospitalsindlæggelse, når SOS s læge har vurderet, at behandlingen kan vente, til at sikrede er kommet hjem til Danmark Behandling der skyldes, at sikrede ikke følger behandlende læges eller SOS s læges anvisninger At erstatte, udskifte eller reparere proteser, briller, kontaktlinser, høreapparater eller andre hjælpemidler Kosmetiske indgreb Fortsat behandling og hospitalsindlæggelse, såfremt sikrede nægter at lade sig hjemtransportere, når SOS s læge har besluttet, at der skal ske hjemtransport Transport, som ikke er godkendt af SOS Hjemtransport af bil, såfremt en af de medrejsende i bilen kan køre den hjem til Danmark Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssum Erstatningen for behandling og hjemtransport kan i alt udgøre maksimalt kr per person per rejse, dog maksimalt kr i alt per rejse Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Journal fra behandlende læge i Danmark Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter Hjemkaldelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Rejseforsikringen dækker, hvis sikrede må afbryde rejsen og rejse hjem før planlagt som følge af, at der under rejsen opstår: Akut sygdom eller tilskadekomst blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende i Danmark, der af behandlende læge forventes at ville medføre hospitalsindlæggelse i mindst fem døgn Livstruende akut opstået/forværring af sygdom/tilskadekomst eller dødsfald blandt sikredes ægtefælle, samlever (skal have samme Folkeregisteradresse som sikrede), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder i Danmark Væsentlige ændringer i sikredes private eller erhvervsmæssige forhold, der af økonomiske årsager kræver sikredes øjeblikkelige tilstedeværelse (for eksempel brand, storm, oversvømmelse, indbrud, bedrageri eller konkurs, hvor sikredes tilstedeværelse er påkrævet). Forsikringen dækker udgifter til: Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse til sikredes bopæl i Danmark, dog maksimalt økonomiklasse Ekstra rejseomkostninger i forbindelse med hjemrejse for sikredes egne medrejsende børn, stedbørn, plejebørn under 18 år på samme transportklasse som forældre/rejseledsagere (dog ikke ambulancefly), såfremt forældre og/eller rejseledsagere alle rejser hjem som følge af en dækningsberettiget hjemkaldelse Hjemtransport af sikredes bil til Danmark, hvis sikredes må efterlade sin bil i et europæisk land, fordi sikrede bliver kaldt hjem, og såfremt en af de medrejsende i bilen ikke kan køre den hjem til Danmark. Hjemtransporten skal aftales med SOS inden hjemrejse, og det er alene ekstraudgifter, der vil blive dækket Rejseforsikringen dækker ikke hjemkaldelse, hvis sikrede kommer hjem mindre end 12 timer fra det planlagte hjemkomsttidspunkt. Det er en forudsætning, at betingelserne i punkt til er opfyldt på hjemrejsetidspunktet Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssum: Ubegrænset, dog gælder de i punkt og nævnte begrænsninger Original flybillet eller rejsebevis Kopi af lægejournal ved sygdom eller tilskadekomst Kopi af dødsattest ved dødsfald Kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri Original dokumentation for eventuelle ekstraudgifter Tilkaldelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker op til to personer efter eget valg, der bliver tilkaldt fra Danmark, fordi sikrede: Akut er blevet alvorlig syg, eller kommet alvorlig til skade, og som behandlende læge vurderer, vil medføre hospitalsindlæggelse i mere end 3 døgn Er død. Det er en betingelse at tilkaldelsen er aftalt med SOS. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Nødvendige udgifter til transport fra bopælen og ud til sikrede og retur til bopælen maksimalt økonomiklasse Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi maksimalt kr per person per dag i maksimalt 21 dage. Hvis de tilkaldte personer ikke selv har købt en rejseforsikring, vil de automatisk være dækket af denne rejseforsikring Rejseforsikringen dækker ikke hvis sikrede skal hjemtransporteres indenfor tre døgn fra tilkaldtes udrejse fra bopælen Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssum: Ubegrænset, dog gælder den i punkt nævnte begrænsning Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for transport, kost og logi Sygeledsagelse Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker hvis 1 sygeledsager efter eget valg bliver hos sikrede eller ledsager sikrede, når denne: 13

14 Akut er blevet alvorlig syg Er kommet alvorligt til skade og som behandlende læge vurderer, vil medføre indlæggelse i mere end tre døgn eller kræver hjemtransport Er død. Herudover er sikredes egne medrejsende børn, stedbørn, plejebørn under 18 år berettiget til at blive hos sikrede eller ledsage denne hjem. Det er en betingelse, at sygeledsagelsen er aftalt med SOS, og at hjemtransporten sker ved først mulige afgang. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Sygeledsagerens nødvendige ekstraudgifter til hjemrejsen til bopælen eller indhentning af fastlagt rejserute, dog maksimalt økonomiklasse Rimelige udgifter til lokaltransport, kost og logi maksimalt kr per person per dag i maksimalt 21 dage Udgifter til transport maksimalt samme transportklasse som sikrede dog ikke transport i ambulancefly. Hvis sygeledsageren ikke selv har købt en rejseforsikring, vil han/hun automatisk være dækket af denne rejseforsikring Der henvises til de generelle undtagelser punkt 14.4 til Erstatningssum: Ubegrænset, dog gælder de i punkt og nævnte begrænsninger Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge og/eller lokalt hospital Original dokumentation for kost og logi Erstatning for ødelagte feriedage. Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Hvis du kommer på hospitalet, bliver hjemtransporteret eller kaldt hjem Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver: a. indlagt på hospitalet, p.g.a. at du bliver akut syg eller kommer til skade. b. transporteret hjem efter aftale med SOS eller den offentlige rejsesygesikring. c. kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt 14.9 Hjemkaldelse. Vi betaler kompensation til enten: a. dig b. dig og din husstand, som er med på rejsen, eller c. dig og en rejseledsager*. *En rejseledsager er den person, du har købt din rejse med, og som du skal på ferie sammen med. REjseledsageren skal også have sin rejseforsikring i AROS-forsikring Hvis du bliver syg uden at komme på hospitalet Forsikringen dækker, hvis dine feriedage bliver ødelagte, fordi du bliver akut syg eller kommer til skade, men ikke bliver indlagt på hospitalet eller transporteret hjem. Det er en betingelse, at sygdommen eller skaden fører til, at din bevægelsesfrihed bliver begrænset så væsentligt, at du er tvunget til at opholde dig indenfor, og at det understøttes af lægens diagnose. Vi betaler kompensation til enten: a. dig b. dig og en person fra din husstand, som er med på rejsen, eller c. dig og en rejseledsager. * En rejseledsager er den person, du har købt din rejse med, og som du skal på ferie sammen med. REjseledsageren skal også have sin rejseforsikring i AROS-forsikring Hvad dækker forsikringen? Forsikringen betaler kompensation for de ødelagte feriedage med rejsens pris pr. ødelagt dag. Kompensationen begynder fra den dag, hvor du: a. første gang var hos lægen b. blev indlagt på hospitalet c. blev transporteret hjem eller d. rejste hjem, fordi du blev kaldt hjem Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes. Erstatningen for hele husstanden kan dog højst være: kr. pr. rejse for Årsrejse Europa kr. pr. rejse for Årsrejse Verden. Beløbene er fastsat i Dokumentation der skal fremsendes til AROS-forsikring. 1. kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå. 2. original flybillet eller rejsebevis. 3. anden dokumentation for rejsens pris og varighed Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejser arrangeret igennem rejsearrangør: Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser: Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper: Der ydes en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres, som kørte km ad korteste vej fra bopæl til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper: Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forudbetalte udflugter og arrangementer, f.eks. koncertbilletter eller planlagte aktiviteter med indtil kr per person. Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er forudbetalt, og som ikke kan refunderes Der ydes ikke erstatning for udgifter, der vedrører/ skyldes eller er opstået som følge af alpint skiløb eller skihop Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser pkt. 14

15 Ferieboligsikring Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Hvis der må lejes en anden tilsvarende feriebolig, fordi den bestilte og betalte feriebolig ikke kan benyttes. Som feriebolig dækkes også bestilt og betalt autocamper, mobilhome, campingvogn, båd eller telt. Det er en betingelse, at ferieboligen ikke kan benyttes som følge af: Brandskade Vandskade Tyveriskade Oversvømmelse, jordskælv eller lignende naturkatastrofer. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede ekstraudgifter til leje af en tilsvarende feriebolig Dækningen træder kun i kraft, såfremt rejsearrangøren ikke er forpligtet til at anvise anden feriebolig Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Erstatningen udgør maksimalt kr per uge og i alt maksimalt kr per rejse Original dokumentation for leje af den bestilte feriebolig Original dokumentation for, at ferieboligen ikke kan benyttes Original dokumentation for ekstraudgiften til leje af tilsvarende feriebolig Forsinket fremmøde på hele rejsen Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Hvis sikrede uden egen skyld og uden at kunne forudse det, møder for sent op til offentligt eller et af rejsearrangøren arrangeret transportmiddel og af den grund skal indhente sin rejserute. Benyttes eget transportmiddel frem til afrejsestedet fra Danmark, er det endvidere en betingelse, at et uheld har medført assistance fra et redningsselskab. Det er en betingelse for dækning, at billetten er bestilt og betalt senest 24 timer før afgang. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Nødvendige ekstraudgifter til transport for at kunne indhente den fastlagte rejserute, maksimalt samme klasse som den oprindelige udrejse Rimelige udgifter til kost og logi maksimalt kr per person per dag Rejseforsikringen dækker ikke i forbindelse med flyskift, hvor der ikke har været indlagt den officielle minimums transfertid, det vil sige den tid luftfartsselskaberne anfører i deres tidstabeller som nødvendig ved flyskift. Er sikrede ikke tjekket igennem til slutdestinationen, skal der lægges en time til den officielle transfertid Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser i punkt Erstatningssummer: Erstatningen udgør maksimalt kr i alt for transport samt kost og logi per person Original flybillet eller rejsebevis Original dokumentation for forsinkelsen Originale bilag for ekstraudgifter til transport, kost og logi Eftersøgning og redning Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Hvis sikrede hos politi eller anden offentlig myndighed har været meldt savnet i mindst 24 timer Hvis igangsættelse af eftersøgning og redning sker efter krav fra en lokal offentlig myndighed eller Det Danske Udenrigsministerium Hvis sikrede inden for 120 timer er blevet set Hvis de lokale myndigheder stiller krav om betaling eller betalingsgaranti, forinden en eftersøgning iværksættes. Samtlige ovennævnte kriterier skal være opfyldt. Forsikringen dækker udgifter til: Nødvendige udgifter til eftersøgning af sikrede i op til 14 dage og inden for en radius af 50 km fra det sted, sikrede sidst er blevet set Nødvendige udgifter til redning/afhentning af sikrede, når sikredes opholdssted er blevet fastlagt Betaling for eftersøgning og redning til myndigheder og organisationer, som normalt arbejder frivillig eller ulønnet med den slags opgaver Eftersøgning i forbindelse med kidnapning og kapring Eftersøgning og redning nord for Polarcirklen eller på Sydpolen Eftersøgning igangsat af pårørende, fordi sikrede har undladt at fortælle de pårørende, hvor sikrede opholder sig, eller fordi familien ønsker kontakt med sikrede I tilfælde af at offentlige myndigheder dækker udgifter til eftersøgning og redning, såfremt der ikke var tegnet forsikring Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Maksimalt kr per sikrede, dog maksimalt kr per begivenhed Ved enhver skade under denne dækning gælder en selvrisiko på 10% af de samlede udgifter, dog minimum kr Ved en skade forstås krav, der udspringer af samme oprindelige skadeårsag og involverer en eller flere sikrede Der skal indsendes original dokumentation for de udgifter der ønskes refunderet. Endvidere skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen Evakuering og ufrivilligt ophold Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Hvis Det Danske Udenrigsministerium anbefaler en evakuering eller hjemrejse ved overhængende fare for naturkatastrofer eller terroraktioner, udbrud af krig eller krigslignende tilstande i det område, hvor forsikrede befinder sig Hvis de lokale myndigheder eller Det Danske Udenrigsministerium stiller krav om evakuering ved overhængende fare for naturkatastrofer i det område, hvor sikrede befinder sig Hvis Statens Seruminstitut fraråder rejser eller anbefaler evakuering/hjemrejse ved overhængende fare 15

16 for livstruende epidemier i det område, hvor forsikrede befinder sig Hvis sikrede direkte og personligt bliver udsat for en terroraktion Hvis sikrede ufrivilligt bliver tilbageholdt af de lokale myndigheder ved naturkatastrofer, skovbrand, terroristangreb og epidemi Ved tab eller beskadigelse af den bagage, som sikrede må efterlade ved evakuering. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Udgifter til evakuering og/eller ekstraudgifter til eventuel hjemrejse til Danmark. Transporten skal finde sted ved først givne lejlighed Udgifter i forbindelse med sikredes ufrivillige ophold Bagage, jævnfør ovenfor Forsikringen dækker ikke indrejse i et område efter at lokale myndigheder, Det Danske Udenrigsministerium eller Statens Seruminstitut har frarådet indrejse eller anbefalet en hjemrejse/evakuering Hvis området ved indrejse er i krigsrisiko i henhold til Det Danske Udenrigsministerium I forbindelse med fare for livstruende epidemier, hvor der findes en kendt vaccine mod sygdommen Udgifter, der er dækket af rejseselskabet, offentlige myndigheder eller lignende Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Der gøres opmærksom på, at SOS kan have begrænsede muligheder for at yde assistance i områder, hvor der er krig eller livstruende epidemier. Erstatningssummer: Maksimalt kr i alt for udgifter til evakuering og ufrivilligt ophold gældende for hele husstanden Maksimalt kr for tab/beskadigelse af bagage gældende for hele husstanden Der skal indsendes original dokumentation for de udgifter, der ønskes refunderet. Endvidere skal SOS have adgang til alle informationer, der kan belyse sagen Krisehjælp Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker krisehjælp, når en begivenhed har medført en akut psykisk krise som følge af: Røveri, overfald, ulykke, brand, eksplosion eller indbrud Eftersøgnings- og redningsaktioner Udbrud af krig, krigslignende tilstande, terrorisme, naturkatastrofer eller epidemier. Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Psykologisk krisehjælp til sikrede på stedet, dog kun efter aftale med SOS Sikredes egen andel af lægeordineret psykologbehandling efter hjemkost til Danmark, dog kun efter aftale med SOS. Det er en betingelse, at behandlingen påbegyndes senest fire uger efter hjemkomsten Rejseforsikringen dækker ikke ved indrejse i et område, efter Det Danske Udenrigsministerium har frarådet indrejse. Endvidere dækkes ikke tilfælde hvor sikrede ikke har efterkommet Det Danske Udenrigsministeriums anbefaling om hjemrejse/evakuering Original flybillet eller rejsebevis Original politirapport. Erstatningssummer: Ubegrænset, dog maksimalt fem behandlinger efter hjemkomst til Danmark Tandbehandling/fysioterapi eller kiropraktik Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikrede bliver akut syg eller kommer til skade på ferierejsen. Forsikringen dækker udgifter til: Rimelig og nødvendig akut smertestillende tandbehandling, hvis behandlingen ikke kan vente til, sikrede kommer hjem til Danmark. Hvis den akutte smertestillende tandbehandling er en specialbehandling, f.eks. kronebehandling eller rodbehandling, skal den være godkendt af SOS, inden behandlingen starter Lægeordineret behandling hos fysioterapeut eller kiropraktor med op til fem behandlinger i udlandet for hver sikret person Udgifter efter hjemkomst til Danmark Erstatning, udskiftning eller reparation af proteser Tandskader dækket af eksisterende ulykkesforsikring Tandlidelse, der ikke er akut opstået på rejsen, og hvor tandbehandling ikke er midlertidig smertestillende og kan afvente hjemkomsten Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Smertestillende tandbehandling, maksimalt kr per person, dog maksimalt kr per person ved tyggeskader. Lægeordineret fysioterapi eller kiropraktik, maksimalt fem behandlinger, dog i alt maksimalt kr per person Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra læge, hospital, tandlæge, fysioterapeut eller kiropraktor Original dokumentation for udgifterne Bagageforsinkelse Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikredes indskrevne bagage bliver forsinket med mere end 4 timer i forhold til ankomsten til feriestedet uden for Danmark. Forsikringen dækker udgifter til: Forsikringen dækker de rimelige ekstraudgifter til erstatningskøb, som sikrede, er nødsaget til at foretage for at kunne fortsætte ferien. Erstatningskøbet skal ske på feriestedet og inden modtagelse af bagagen Forsikringen dækker ikke, hvis bagagen er indleveret til et andet transportmiddel end det, som sikrede rejste med Forsikringen dækker ikke sportsudstyr. Ej heller indirekte tab For forsinket bagage indeholdende personligt sportsudstyr som f.eks. dykkerudstyr, jagtvåben, ski eller golfudstyr, kan der tegnes tilvalgsdækning, der kom- 16

17 penserer udgifter til leje af forsinket udstyr, der anses for nødvendigt for gennemførelse af sportsaktiviteten på feriemålet, med indtil 1.000,00 kr. pr. påbegyndt døgn per person, dog maksimalt ,00 kr. for hele husstanden per ferierejse. Tilvalgsdækningen skal fremgå af policen Forsikringen dækker ikke kontaktlinser og proteser Forsikringen dækker ikke motor- og påhængskøretøjer, både, windsurfere samt tilbehør til disse Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Erstatningen udgør maksimalt kr per påbegyndt døgn per person, dog maksimalt kr for hele husstanden per ferierejse. I tilfælde hvor der er tale om bagage der alene indeholder toiletartikler, for eksempel en beautyboks, er den samlede erstatning begrænset til i alt kr per ferierejse, uanset hvor mange der er fælles om indholdet Forsikringen dækker ikke, hvis der ikke kan fremvises original flybillet eller rejsebevis originalt bagagebevis original dokumentation for erstatningskøbene original dokumentation fra transportselskabet for forsinkelsen (PIR-rapport Property Irregularity report) Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Dækning af selvrisiko Forsikringen dækker i tilfælde af: At der sker kaskoskade på lejet personbil, motorcykel eller knallert. Forsikringen dækker udgifter til: Selvrisiko under motorkøretøjets kaskoforsikring Rejseforsikringen dækker ikke, hvis den lejede personbil, motorcykel eller knallert ikke er kaskoforsikret Hvis sikrede efter lovgivningen i det land, udlejningen sker, ikke havde ret til at føre køretøjet Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Der ydes en maksimal erstatning på kr per ferierejse Original flybillet eller rejsebevis Kopi af lejekontrakt Dokumentation for skaden og udgiften til selvrisikoen, for eksempel kopi af skadeanmeldelse samt kvittering for betaling af selvrisikobeløbet Sikkerhedsstillelse Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikrede har udgifter i forbindelse med, at sikrede eller dennes bagage tilbageholdes. Forsikringen dækker udgifter til: Sikkerhedsstillelse. Ved sikkerhedsstillelse forstås betaling, der permanent eller midlertidig kan frigive sikrede eller dennes ejendele fra tilbageholdelse af lokale myndigheder. Sikkerhedsstillelsen ydes som et rentefrit lån, der skal tilbagebetales til AROS Forsikring G/S ved frigivelse af sikkerhedsstillelsen eller snarest efter hjemkomsten til Danmark, dog senest inden en måned efter at sikkerhedsstillelsen er foretaget. Beslaglægges sikkerhedsstillelsen, og det sker som følge af sikredes manglende betaling af evt. bøder eller af erstatning, eller fordi sikrede enten ikke møder eller ikke møder i tide til retsmøder, eller hvis sikrede på anden måde er ansvarlig for beslaglæggelsen af sikkerhedsstillelsen, skal den stillede sikkerhed øjeblikkelig tilbagebetales til AROS Forsikring G/S. Rejseforsikringen dækker ikke: Egentlige erstatninger, bøder eller bodslignende krav Rets- eller voldgiftsager, herunder sikkerhedsstillelse, der udgår fra kontrakts-, erhvervs- eller arbejdsforhold Rets- eller voldgiftssager som følge af skade på ting som sikrede ejer, har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring, bearbejdning eller behandling, har sat sig i besiddelse af eller har i varetægt af anden grund Rets- eller voldgiftssager for skade som følge af, at sikrede ved smitte eller på anden måde påfører andre sygdom Rets- eller voldgiftssager for skader forvoldt af eller om narkotika Sager, som ikke er opstået under rejsen i forsikringsperioden Straffesager Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Der kan stilles sikkerhed for maksimalt kr Sikrede har pligt til at give AROS Forsikring G/S alle informationer, der kan belyse sagen, og er forpligtet til at udfylde en skadeanmeldelse, levere relevante dokumenter, herunder skriftlig sagsfremstilling mv Ansvar for skade på lejet feriebolig Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikrede som privat person pådrager sig erstatningsansvar for skade på: Inventar i lejet feriebolig, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt Bygningsdele i lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, når de beskadigede dele er i forsikredes varetægt Lejet telt, når det er i forsikredes varetægt Lejet mobilhome/campingvogn, når det er i sikredes varetægt. Forsikringen dækker udgifter til: Dækning af de fremsatte erstatningskrav, under forudsætning af, at sikrede er erstatningsansvarlig, efter ferielandets regler om erstatningsansvar. Det er en betingelse, at sikrede overlader det til AROS Forsikring G/S at tage stilling til, om der forelægger et erstatningsansvar. Hvis sikrede selv anerkender erstatningspligten eller kravet, er det ikke bindende for Aros Forsikring G/S. Sikrede risikerer derfor selv at måtte betale erstatningen og eventuelle omkostninger. 17

18 Skade, der er opstået under lønnet eller ulønnet arbejde Skader, som er sket, mens sikrede var på erhvervsrejse Skade forvoldt af dyr Skade, som er sket på eller under brug af legetøj, hobby- og sportsudstyr, hvis motorkraft er over 5 HK Skader, som er sket på eller under brug af motordrevet køretøj, uanset motorens størrelse Bøder eller bodslignende krav Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Erstatningen udgør maksimalt kr i alt per skadebegivenhed. (Beløbet indeksreguleres ikke.) Original flybillet eller rejsebevis Dokumentation for lejet hotelværelse, lejlighed, fritidshus eller villa, telt eller mobilhome/campingvogn Dokumentation for erstatningskravet Navn og adresse på de implicerede personer Original politirapport. Tillægsdækninger Nedenfor nævnte dækninger er alene gældende, såfremt det fremgår af policen Ferierejseforsikring øvrige del af verden Såfremt denne dækning er tegnet udvides ferierejseforsikringens geografiske dækningsområde punkt 14.3 til også at omfatte den øvrige del af verden Dækningsperioden kan udvides med op til 60 dages varighed som tilvalg. Den udvidede dækning skal fremgå af policen Skiferie erstatningsrejse Forsikringen dækker i tilfælde af: At sikredes påbegyndte skiferie på minimum 5 dage bliver ødelagt i første halvdel af den planlagte rejseperiode som følge af: At sikrede bliver indlagt på hospital på grund af akut sygdom eller tilskadekomst At den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile på grund af akut sygdom eller alvorlig tilskadekomst At sikrede bliver transporteret hjem efter aftale med SOS At sikrede bliver kaldt hjem til Danmark som beskrevet i punkt til At sikrede afbryder sin rejse, fordi denne er ledsager som beskrevet i punkt til Hvilke udgifter dækker rejseforsikringen? Rejser arrangeret igennem rejsearrangør: Forsikringen dækker de udgifter til ophold og transport, som er betalt til rejsearrangøren Individuelt arrangerede rejser: Forsikringen dækker udgifter til ophold og transport Kør-selv rejser i egen bil eller autocamper: Der ydes en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra bopæl til rejsemålet og retur. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af den samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Kør-selv rejser i lejet bil eller autocamper: Forsikringen dækker forudbetalt leje og kørsel med en km godtgørelse svarende til Statens laveste km godtgørelse. Antallet af km opgøres som kørte km ad korteste vej fra udlejningsbureau til rejsemålet og til det sted, hvor bilen eller autocamperen afleveres. Hvis ikke alle i bilen er omfattet af samme police, fordeles udgifterne forholdsmæssigt Forudbetalt ikke refunderbar leje af ski og/eller skitilbehør, liftkort eller planlagte aktiviteter med maksimalt kr per person. Der ydes ikke erstatning for allerede fuldt ud benyttede aktiviteter Der henvises til de generelle undtagelser punkt 14.4 til Erstatningssummer: Der ydes erstatning svarende til de dokumenterede udgifter, som er betalt for rejsen, og som ikke kan refunderes Original flybillet eller rejsebevis Kopi af journal fra lokal læge eller lokalt hospital. Af journalen skal diagnosen og perioden for et eventuelt hospitalsophold eller sygdommens eller tilskadekomstens varighed fremgå Dokumentation for rejsens pris og varighed samt eventuelle øvrige udgifter Afbestillingsforsikring Europa Hvilke skadetilfælde dækker rejseforsikringen? Forsikringen dækker rene ferierejser i det geografiske område, som er beskrevet i punkt Forsikringen dækker hvis ferierejsen ikke kan påbegyndes som følge af: Sikredes død At sikrede bliver indlagt på hospital på grund af akut sygdom eller tilskadekomst At den behandlende læge ordinerer sengeleje eller hvile på grund af akut sygdom eller tilskadekomst At sikrede bliver akut alvorligt syg eller kommer til skade, og en læge vurderer, at rejsen vil forværre sygdommen, eller skaden væsentligt eller i øvrigt vil skade helbredet At sikrede bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade, og en læge vurderer, at det ikke vil være muligt at udføre den planlagte aktivitet på en bestilt ski- eller sportsferie At sikrede af medicinske årsager ikke kan modtage en krævet vaccination, som pludselig bliver stillet som et krav for at rejse til feriemålet. Det er en betingelse, at kravet bliver stillet, efter rejsen er betalt At en af sikredes nærmeste pårørende, det vil sige ægtefælle/samlever (skal have samme Folkeregisteradresse som dig), børn, stedbørn, plejebørn, forældre, stedforældre, plejeforældre, søskende, stedsøskende eller plejesøskende, børnebørn, bedsteforældre, svigerforældre, svigerbørn, svogre eller svigerinder, bliver indlagt på hospital på grund af en akut alvorlig sygdom eller tilskadekomst eller dør At der er sket en skade i sikredes private bolig som følge af brand, storm, oversvømmelse eller indbrudstyveri. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at sikrede er til stede. 18

19 At sikredes virksomhed bliver udsat for en skade som følge af brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, indbrudstyveri, konkurs, en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse eller bedrageri begået af en medarbejder. Det er en betingelse, at skaden sker umiddelbart inden afrejsen, og at den kræver, at sikrede er til stede At sikredes rejseledsager har ret til at afbestille sin rejse efter tilsvarende regler som de i punkt til nævnte. Det er dog en betingelse, at rejseledsageren afbestiller rejsen, og at dette betyder, at sikrede ellers må rejse alene. Det er ligeledes en betingelse, at sikrede selv skaffer den nødvendige dokumentation for rejseledsagerens afbestilling af rejsen At der i det land/område uden for Danmark, som sikrede, har bestilt og betalt rejse til, opstår eller er overhængende fare for en af følgende hændelser: Krig eller krigslignende tilstande Terror Naturkatastrofer Epidemi At Det Danske Udenrigsministerium, fraråder indrejse eller allerede har anbefalet evakuering At sikrede ikke har bestået en eksamen ved en højere videregående læreanstalt, og at sikrede derfor skal til reeksamination. Det er en betingelse, at sikrede er studieaktiv, har købt rejsen før den ikke beståede eksamen, og at sikrede skal til reeksamination i rejseperioden eller inden for en uge efter den planlagte dato for hjemkomst. Hvilke udgifter dækker afbestillingsforsikringen? Den del af rejsens pris der af rejsearrangøren kan kræves betalt eller den del af den allerede betalte rejse, der ikke refunderes. Der ydes ikke erstatning, hvis nedenstående betingelser ikke er opfyldt: Den sygdom eller tilskadekomst, som er årsag til, at rejsen afbestilles, skal først være opstået efter, at rejsen er betalt. Der må heller ikke være symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten på det tidspunkt, hvor rejsen bliver betalt Er forsikringen ikke i kraft, når du betaler rejsen, er det også en betingelse, at der ikke er symptomer på sygdommen eller tilskadekomsten, når forsikringen træder i kraft Hvis der er tale om en kronisk eller eksisterende sygdom, er det en betingelse, at sygdommen har været i en stabil god fase i de sidste to måneder, før rejsen blev betalt Forsikringen dækker ikke, såfremt der sker refusion fra rejsearrangøren Forsikringen dækker ikke afbestilling, der skyldes, sygdom, tilskadekomst eller død, der rammer sikredes bedsteforældre, efter de er fyldt 80 år Hvis afbestillingen skyldes død, tilskadekomst eller sygdom hos den omfattede personkreds bortset fra bedsteforældre, og denne person er fyldt 80 år, begrænses selskabets erstatningspligt til 50% Der henvises i øvrigt til de generelle undtagelser punkt Erstatningssummer: Forsikringen dækker den del af rejsens pris, som ikke refunderes ved afbestillingen, dog maksimalt med kr per person Flybillet eller rejsebevis En rejseforsikringsattest som lægen har udfyldt ved sygdom eller tilskadekomst En kopi af dødsattesten ved dødsfald En kopi af politianmeldelsen ved brand, tyveri og bedrageri Øvrig relevant dokumentation Afbestillingsforsikring Hele Verden Såfremt denne dækning er tegnet gælder betingelsernes punkt 14.25, dog således at det geografiske område ændres til at omfatte rene ferierejser i hele verden Endvidere ændres maksimumbeløbet i punkt til kr per person Hjælp i skadetilfælde Hvis du får brug for øjeblikkelig hjælp ved alvorlig sygdom, alvorlig tilskadekomst eller bagageskade med videre, kan du uanset tidspunktet og uanset ugedag, kontakte SOS-Internationals alarmcentral på: Telefon: Telefax: Nummeret står også på det udleverede ferierejsekort. 15. Elektronikdækning (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) Dækningen skal fremgå af policen Hvilke genstande er omfattet? Alle elektriske apparater og hårde hvidevarer, som er nævnt i Basisforsikringen pkt. 3.1 og 3.2. Genstandene skal tilhøre den forsikrede husstand, som er nævnt i indboforsikringens pkt. 1, Hvem hører til gruppen af sikrede? Hvilke genstande er ikke omfattet? 1. Motoriserede haveredskaber, el-scootere eller elektriske apparater, der kun er til udendørs brug. 2. Løse dele til apparaterne, som ikke er en fast del af apparatet, herunder kabler, tasker, batterier, pærer, hukommelseskort og blækpatroner. 3. Brugte apparater, der var beskadigede på anskaffelsestidspunktet. 4. Apparater, der er lånt eller lejet. 5. Apparater til erhvervsmæssig brug. 6. Apparater, som ikke er lovlige at bruge i Danmark Dækningsperiode Elektriske apparater og hårde hvidevarer er dækket i de første 4 år fra købsdatoen. Hvis et apparat er købt brugt, er det dækket fra anskaffelsesdatoen, og indtil 4 år fra apparatet blev købt første gang hos en forhandler Hvilke skader dækker forsikringen? 1. Funktionsfejl Funktionsfejl i apparatet, hvis mekaniske eller elektri ske svigt gør, at du ikke kan bruge apparatet til dets oprindelige formål. 19

20 2. Pludselige skader Pludselige skader, dvs. skader, der sker uventet og pludseligt på et tidspunkt og ikke over et tidsrum. Årsag og virkning skal være opstået på et og samme tidspunkt. 3. Pixelfejl Pixelfejl på enhver type af fladskærme, hvis det ligger uden for producentens eller importørens retningslinjer for acceptable pixelfejl Forsikringen dækker ikke: 1. Kosmetiske skader herunder ridser, skrammer, 2. Tilsmudsning og farveforskelle. 3. Skader på enhver type af fladskærme, hvis et billede brænder sig fast på skærmen. 4. Skader, som er dækket af service- eller garantiordninger, eller som er dækket af købelovens reklamationsbestemmelser. 5. Skader, som skyldes overbelastning, fejlanvendelse, fejlmontering, fejlbetjening, forkert reparation eller skader sket under reparation. 6. Tab af software eller data herunder digitale billeder og musikfiler. 7. Skader som følge af virusangreb eller fejl i programmer eller data. 8. Udgifter til justeringer eller fejlfinding, hvor der ikke er fejl på apparatet. 9. Skader forvoldt af husstandens kæledyr. 10. Skader, som er dækket af Basis II. 11. El-skader er dog dækket. 12. Skader, som er dækket af Villaforsikring. 13. Kortslutningsskader og pludselige skader er dog dækket Hvis skaden sker 2.2 Kontanterstatning Vi betaler en kontanterstatning, der svarer til den pris, vi skal betale for en tilsvarende genstand hos den leverandør, som vi har anvist Selvrisiko Vi fratrækker en selvrisiko på 500 kr. pr. forsikringsbegivenhed. 16. Pludselig skade Hvor dækker forsikringen. Forsikringen dækker pludselig skade på almindeligt og særligt privat indbo, if. pkt. 3.1 og 3.2 som opstår på forsikringsstedet (helårsboligen) Hvad dækker forsikringen? Forsikringen dækker pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade med øjeblikkelig skadevoldende virkning. Årsag og virkning skal være opstået på et og samme tidspunkt. Det vil sige, at skaden skal ske på et tidspunkt og ikke over et tidsrum Forsikringen dækker ikke: a) De første kr. af skaden. b) Skade der er dækket eller undtaget på Familiens Basisforsikring II afsnit 4. c) Skade der skyldes den beskadigede genstands mangelfulde vedligeholdelse, slidtage, fejlkonstruktion eller anden fejl ved dens fremstilling. Sker der som følge heraf videregående skade, er denne dækket. d) Genstande der er bortkommet Erstatningsopgørelse i henhold til afsnit En skade skal anmeldes hurtigt Sker der en skade, skal den hurtigst muligt anmeldes til AROS-forsikring. 2. Udbedring af skade Du må ikke igangsætte nogen form for reparation eller udbedring uden vores accept. Vi dækker kun reparationer, som er aftalt med og godkendt af os. 17. Cykelkasko Udvidet cykelforsikring. Cykelkasko er en tilvalgsdækning til Basis II, der kan tegnes af helkunder i AROS-forsikring. Det fremgår af policen hvorvidt cykelkasko er tegnet og for hvilken/hvilke cykel/cykler dækningen er gældende. (Ikke forhandlet mellem Rådet for Dansk Forsikring og Pension og Forbrugerrådet) 3. Dokumentation Du skal kunne dokumentere genstandens alder ved at forevise en kvittering eller andet bevis for købet. Dette gælder også for brugte apparater Hvordan erstatter vi skaderne? 1. Reparation AROS-forsikring dækker skaden ved at reparere genstanden, hvis den kan sættes i væsentlig samme stand som før skaden. 2. Totalskade Hvis det ikke kan betale sig at reparere genstanden, dækker vi til nyværdi på en af disse måder: 2.1 Genlevering Du får en tilsvarende ny genstand, dvs. en genstand som i al væsentlighed svarer til den beskadigede genstand. Ønsker du ikke den genstand, vi tilbyder, får du i stedet for en kontanterstatning Hvilke typer skade dækker forsikringen? - Tyveri. - Kaskoskade i forbindelse med sammenstød og styrt. - Skader på cyklen under transport. - Pludselig skade. Ved pludselig skade forstås en skade, hvor både skadens årsag og skadens virkning er øjeblikkelig og uventet. Årsag og virkning skal således ske samtidig, og ikke over et tidsrum Forsikringssum. Forsikringen dækker med indtil kr. pr cykel, dog max kr. pr. cykel pr. forsikringsår Forsikringen dækker ikke: Skader som følge af træthedsbrud og rustangreb i rammer og konstruktion. Skader af enhver art på eger, dæk og fælge, med undtagelse af skader ved tyveri og skader, hvor der er en navngiven skadevolder. 20

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring

Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Betingelser nr. 35-2 Familiens Basisforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2. Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Forsikringsbetingelser nr. 3005-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE HVEM OG HVOR DÆKKES 1.0 Hvem hører til gruppen af sikrede 1 2.0

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-1 Marts 2001 Indholdsfortegnelse Et par ord om Familiens Basisforsikring 3 Hvem og hvor dækkes 1 Hvem hører til gruppen af sikrede 4 2 Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II

Vilkår for. Familiens Basisforsikring II Vilkår for Familiens Basisforsikring II DF20019-2 Oktober 2006 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for INDBOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 9 Retshjælpsforsikring

Læs mere

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. UNG INDBO 01-08-2014 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet, når

Læs mere

Sammenligning Familieforsikring Side 1

Sammenligning Familieforsikring Side 1 Sammenligning Familieforsikring Side 1 2. Hvem er omfattet af forsikringen? Forsikringen dækker: 1.1.1. Forsikringstager og dennes husstand. Til husstanden regnes de fa- husstand. Forsikringstageren og

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring

Forsikringsvilkår. for. Familie basisforsikring Forsikringsvilkår for Familie basisforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Privatansvarsforsikring. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Privatansvarsforsikring i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad dækker ansvarsforsikringen? Hvem er dækket? 1. Forsikringstageren med husstand og fastboende medhjælp i husholdingen Ved

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet

Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Familiens Basisforsikring II Forsikringsbetingelser nr. 0611 Forhandlet med Forbrugerrådet Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2013-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Familiens Basisforsikring

Familiens Basisforsikring Familiens Basisforsikring Indholdsfortegnelse Hvem og hvor dækkes? 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2. Hvor dækker forsikringen? Indboforsikringen 3. Hvilke genstande er dækket? 4. Hvilke typer skader,

Læs mere

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202

Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1202 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder endvidere Lov

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FOR FAMILIEFORSIKRING 1. FÆLLESBESTEMMELSER Hvilke personer dækker forsikringen? 1.1 Forsikringstageren og dennes husstand. Til husstanden regnes de familiemedlemmer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikringsbetingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER FAMILIENS BASIS FORSIKRING Vi sikrer det du holder af ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2014-FAB 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelsesnummer: Indbo 1.1

Betingelsesnummer: Indbo 1.1 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013

Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Familiens Basisforsikring Forsikringsbetingelse nr. 1.112013 Grundlaget for forsikringsaftalen og regulering af forholdt mellem parterne er dansk lov, herunder Lov om forsikringsaftaler. HVEM OG HVOR DÆKKES

Læs mere

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser FAMILIEFORSIKRING FAMILIEFORSIKRING Pkt. Side 1.0. Sikrede 1 2.0. Hvor dækker forsikringen 1 3.0. Forsikrede genstande 2 Hvilke skader dækker forsikringen 4.0. Brand m.v. 3 5.0. Kortslutning 3 6.0. Vandskade m.v. 4 7.0.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Forsikringsbetingelser for Studieforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Studieforsikring

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 3 2. Hvor dækker forsikringen? 3 3. Hvilke genstande

Læs mere

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009

Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forbunds Indboforsikring (Forbunds Familieforsikring) Forsikringsbetingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, fx skrevet under på kontrakten. FORSIKRINGSBETINGELSER INDBOFORSIKRING Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.firstmarine.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk.

Læs mere

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk

NEXTIndbo 01-08-14. Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTIndbo 01-08-14 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring

Betingelser nr. 36-1 Indboforsikring Betingelser nr. 36-1 Indhold Grundlaget for forsikringsaftalen er dansk lov, herunder lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed. Disse forsikringsbetingelser og din police udgør vilkårene

Læs mere

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401

FamiliePlus. Forsikringsbetingelser. Version 10-401 FamiliePlus Version 10-401 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy Konto nr.: 9090-0000159735

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138008 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138008 Gælder fra januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring

Indboforsikring. Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016. OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring Indboforsikring Betingelser nr. OK 36-1 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

Tilvalg til Aros Indboforsikring

Tilvalg til Aros Indboforsikring Familiens bedste forsikringsselskab Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P02-02 Aros Indboforsikring gælder for alle familiemedlemmer, der er tilmeldt folkeregistret på forsikringstagerens adresse

Læs mere

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007

Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 2138 007 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2138 007 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes afsnit 10-11 Side 7 3. Indbodækningen afsnit 12-15

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01

Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. FI-01 Forbunds Indboforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra oktober 2015 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr.

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2

INDBOFORSIKRING. Betingelsesnummer: Indbo 1.2 INDBOFORSIKRING Betingelsesnummer: Indbo 1.2 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING

Læs mere

INDBOFORSIKRING

INDBOFORSIKRING INDBOFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 INDBOFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Indboforsikring HVEM OG HVOR DÆKKES 1. Hvilke personer dækker forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen INDBOFORSIKRING 3. Hvilke genstande

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-B Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem hører til gruppen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68

Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING. Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING Forsikring Danmark Cvr. 36 42 83 68 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.01.2015 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0

ISIC Care. Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 ISIC Care Betingelsesnummer: ISIC Care 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. FAM-01 Når du har tegnet Familieforsikring, er det vigtigt at vide, hvilke skader forsikringen dækker. Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus

Forsikringsbetingelser. FamiliePlus FamiliePlus 0107 Indholdsfortegnelse PKT. SIDE 1.0 Hvem er omfattet af forsikringen 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 2 3.0 Anmeldelse af skade 3 4.0 Forsikrede genstande 4 Hvilke skader dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Indboforsikring Forsikringsbetingelser for Indboforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008

HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af januar 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15 Side

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring

Forsikringsbetingelser nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring nr. 14603 FAB-DJØF Studerende Forsikring FAB-A Side 1 Indholdsfortegnelse for Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 4 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 4 2. Hvor dækker forsikringen? 4 Indboforsikringen

Læs mere

INDBOFORSIKRING KØBER

INDBOFORSIKRING KØBER Forsikringsbetingelser for: INDBOFORSIKRING KØBER NEM Forsikring Cvr. 2425 63 83 1 1 Indholdsfortegnelse Indboforsikring Din indboforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine

Læs mere

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1

FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER. Marts 2012 Version 12:1 FAMILIEFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Marts 2012 Version 12:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres i Danmark

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5037. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5037 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark.

Forsikringsbetingelser for. AIG Indboforsikring. Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Forsikringsbetingelser for AIG Indboforsikring Brand- og indbrudstyveridækning på sikredes bopæl, samt ansvarsforsikring overalt i Danmark. Tilvalgsdækning for vand-, storm- og visse nedbørskader på bopælen,

Læs mere

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016

Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Indboforsikring Vilkår nr. 33-4, januar 2016 Tlf.: 33 11 77 55 www.lb.dk Tlf.: 33 15 15 45 www.bauta.dk Tlf.: 33 32 22 00 www.runa.dk Tlf.: 33 91 66 88 www.fdmforsikring.dk LB Forsikring Forsikringsaktieselskab

Læs mere

Vilkår for Hjemforsikring

Vilkår for Hjemforsikring Vilkår for Hjemforsikring 6650-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 30.09.2013 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2

01.08.2014. Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 01.08.2014 Forsikringsbetingelser for Familiens Basisforsikring 2 Indholdsfortegnelse for Familiens Basisforsikring 2 Forord Fælles bestemmelser (Afsnit 1-2) 1 Præmiens betaling 2. Indeksregulering. Andre

Læs mere

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring

Betingelser. Familieforsikring. Nr. 5038. Familieforsikring Betingelser Familieforsikring Familieforsikring Nr. 5038 Indholdsfortegnelse Side 2 Fællesbestemmelser 1.1. Hvem dækker forsikringen?... 3 1.2. Hvor dækker forsikringen?... 3 1.3. Tilvalgsforsikringer...

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson

Læs mere om udgivelsen på  Familieforsikring. en kommentar. 5. udgave. Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Familieforsikring en kommentar 5. udgave Jørgen Gawinetski Henning Jønsson Jørgen Gawinetski og Henning Jønsson Familieforsikring 5. udgave/1. oplag C Karnov Group Denmark A/S, København 2014 ISBN 978-87-619-3551-9

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser

1828 Hjemforsikring. Forsikringsbetingelser 1828 Hjemforsikring Forsikringsbetingelser 2137002 Gælder fra marts 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-9 Side 3 2. Hvem og hvor dækkes? afsnit 10-11 Side 6 3. Indboforsikringen afsnit

Læs mere

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Familieforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FORSIKRING FOR Betingelser Familieforsikring FORS FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING IKRINGFORS FORSIKRING FORSIKRING IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Forsikringsbetingelser FADL Familieforsikring

Forsikringsbetingelser FADL Familieforsikring Indholdsfortegnelse for FADL Familieforsikring Hvem og hvor dækkes? 2 1. Hvem hører til gruppen af sikrede? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 Indboforsikringen 3 3. Hvilke genstande er dækket? 3 4. Hvilke

Læs mere

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 CA STUDIEFORSIKRING Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016

Forsikringsbetingelser til Udvidet Rejse EuropaPlus Gældende fra den 1. januar 2016 Udvidet Rejse EuropaPlus er omfattet af forsikringsbetingelserne for Rejse EuropaPlus. Udvidet Rejse EuropaPlus er et tilvalg, der dækker som nævnt nedenfor. DÆKNINGSOVERSIGT EUROPAPLUS Rejser under 1

Læs mere

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01

Aros Indboforsikring Forsikringsbetingelser P07-01 Forsikringsbetingelser P07-01 Indholdsfortegnelse Indboforsikringens hvem hvad hvor? 2 1. Hvem omfatter forsikringen 2 2. Hvor dækker forsikringen 3 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen 4 Generelt for

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-1 Februar 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07

Indboforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Indboforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7-07 Forsikringsbetingelser for Indboforsikring Indholdsfortegnelse Indboforsikring...4 1 Hvem er sikret...4 2 Hvor dækker forsikringen...5 3 Hvilke genstande

Læs mere

50unik Familieforsikring

50unik Familieforsikring 50unik Familieforsikring Forsikringsbetingelser Indbodækning For Indbodækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan 50unik Familieforsikring Ord, der er mærket med*), er forklaret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring

Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser for Familieforsikring Forsikringsbetingelser nr. 5071 Gælder fra 01.10.2008 TJM 95961-10 (03.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring

6650-3 Oktober 2013. vilkår for Hjemforsikring 6650-3 Oktober 2013 vilkår for Hjemforsikring Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

HJEMFORSIKRING VERSION

HJEMFORSIKRING VERSION HJEMFORSIKRING VERSION 2138008 Forsikringsbetingelser af december 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-9 Side 6 Hvem og hvor dækkes Afsnit 10-11 Side 7 Indbodækningen Afsnit 12-15

Læs mere

Forbunds Familieforsikring

Forbunds Familieforsikring Forbunds Familieforsikring Forsikrings betingelser nr. FF-04 gældende fra 1. april 2009 Forsikringsbetingelserne er aftalt med de LO-forbund, som har indgået aftale med Alka om denne ordning. Alka og LO-forbundene

Læs mere

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0

Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 CA STUDIEFORSIKRING Betingelsesnummer: CA Studieforsikring 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Alka Familieforsikring

Alka Familieforsikring Alka Familieforsikring Forsikrings betingelser Nr. AF-03 Gældende fra 26.november 2007 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Indboforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip

Informationsmøde muligheder for forsikring. Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Informationsmøde muligheder for forsikring Torsdag d. 29. marts 2012 Fra Willis Jan Linde og Uffe Philip Dagsorden Forsikring i genhusningshotel i en tom blok Beboer får eget indbo med under genhusningen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 INDHOLDSFORTEGNELSE BYGNINGSFORSIKRING A: HVEM OG HVOR DÆKKER FORSIKRINGEN 1: Hvem

Læs mere

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung

September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-3 September 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Familiens Basisforsikring 2:

Familiens Basisforsikring 2: Hvad omfatter Deres police? Familiens Basisforsikring 2 kan omfatte flere dækninger. De kan se i Deres police, hvilke af disse dækninger Deres forsikring omfatter. Familiens Basisforsikring 2: (Forhandlet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Indbo

Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser for Indbo Forsikringsbetingelser nr. 12T1 Gælder fra 01.07.2013 TJM 502-7 (05.16) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 1/17 Tjenestemændenes Forsikring Indbo

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikringsbetingelser Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms Forsikring Forsikring Storstrøms Familieforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Storstrøms

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung

6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 Vilkår for Hjemforsikring Ung Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Hjemforsikring Ung 6671-2 Marts 2014 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr.

Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen København Ø Telefon Yndlings.dk. Side 1 af 22. Alm. Brand Yndlings. Betingelser. Nr. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Yndlings.dk Side 1 af 22 Alm. Brand Yndlings Betingelser Nr. YD 1709 Indholdsfortegnelse Side 2 af 22 1 Fællesbestemmelser 4 1.1

Læs mere

Vilkår for. Familieforsikring

Vilkår for. Familieforsikring Vilkår for Familieforsikring 05-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere