Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det er din skyld! - Skolen og forsikring. Til læseren"

Transkript

1 Det er din skyld! - Skolen og forsikring Til læseren "Det er din skyld" handler om forsikringsforhold i skolen. Pjecen giver en oversigt over de situationer, hvor skolebørn enten laver en skade, eller selv kommer ud for en skade. Hvem har erstatningsansvaret? Er det forældrene, skolen, eller er det børnene selv? Pjecen indledes med et generelt afsnit om erstatningsansvar, men handler ellers konkret om forsikringsforhold i forbindelse med børns skolegang. Ønsker læseren at vide mere om forsikring generelt og om forskellige forsikringsformer, henviser vi til "Forsikringer i dagligdagen", som også udgives af Forsikringsoplysningen. "Det er din skyld" er en afløser for "Skolen og forsikring Hvem har ansvaret?" fra Forsikringsoplysningen, oktober Forsikringsforhold i skolen.doc 1

2 Hvad er erstatningsansvar? At bruge udtrykket "Det er din skyld!" er så almindeligt, at man ikke altid tænker på, hvad det betyder. Har du eller dine børn lavet en skade, vil du nok føle dig moralsk forpligtet til at yde erstatning, men det medfører ikke nødvendigvis, at der foreligger et juridisk erstatningsansvar. Noget forenklet kan man sige, at du er erstatningsansvarlig, hvis du begår en fejl eller udviser en forsømmelse eller undladelse, der bliver årsag til en skade. De økonomiske følger Når skaden er sket, er der i mange tilfælde nogle økonomiske konsekvenser. Nogle skader bliver betalt af skadelidtes egen forsikring, men det kan også være skadevolderen eller hans forsikringsselskab, der skal betale. Den almindelige erstatningsregel Det er nødvendigt at finde ensartede principper for, hvornår og i hvilket omfang vi er erstatningsansvarlige for de skader, vi laver. Ud fra domspraksis er der gennem tiderne udledt en regel, som kaldes den almindelige erstatningsregel. Reglen fastslår, at har du lavet en skade ved en handling eller en undladelse, der kan kaldes uagtsom eller forsætlig, så er du erstatningsansvarlig. Skaden skal kunne gøres op i penge, så erstatningskravet kan beregnes. Det kan være ødelagte ting, tabt arbejdsfortjeneste, erhvervsevnetab eller tab af forsørger. Eksempel fra domspraksis Et smedefirma havde efter endt reparationsarbejde opklodset en blokvogn i et hjørne af skolegården for senere afhentning. I et frikvarter legede en 2. klasse i skolegården og fik blokvognen løsnet. En elev kom i klemme mellem en mur og vognen. Børnene var uden tilsyn, idet den faste gårdvagt var censor. Afløseren havde glemt vagten, fordi han blev opholdt af en forælder. Kommunen blev dømt erstatningspligtig, idet det blev antaget, at såfremt tilsynet havde været til stede, ville gårdvagten have skredet ind mod den farlige leg og forhindret skadens opståen. Lov om erstatningsansvar Erstatningsansvarsloven fastsætter primært størrelsen af de personskadeerstatninger, der skal udbetales, hvis der er sket en ulykke. Men spørgsmålet om, hvor erstatningsansvaret skal placeres, afgøres på grundlag af domspraksis. Når en domstol skal bedømme, om en skadevolder er erstatningsansvarlig, spørger den, om en fornuftig borger kunne have undgået at lave skaden. Er svaret ja, har skadevolder begået en fejl og er dermed erstatningsansvarlig. Kunne den fornuftige borger ikke have undgået at lave skaden, er skadevolder ikke Forsikringsforhold i skolen.doc 2

3 erstatningsansvarlig. Under forskellige forhold vil den fornuftige borger være den fornuftige far eller mor, den fornuftige skoleelev, den fornuftige lærer osv. Uagtsomhed medfører ansvar Har skadevolder opført sig som en fornuftig borger, er han ikke ansvarlig for det skete. Det kaldes hændeligt uheld. Har skadevolder handlet skødesløst, er han ansvarlig for det skete. Det kaldes simpel uagtsomhed. Har skadevolder handlet mere uforsigtigt end selv skødesløse personer, er han også ansvarlig for det skete. Det kaldes grov uagtsomhed. Har skadevolder lavet skaden med vilje, er han selvfølgelig også ansvarlig for det skete. Det kaldes forsætligt. Når skaden er hændelig, kan det være skadelidtes og ikke skadevolders forsikring, der dækker skaden. Ved simpel og grov uagtsomhed betaler skadevolders ansvarsforsikring. Er handlingen forsætlig, er der ingen forsikringsdækning. Dog er det praksis, at forsikringen dækker, hvis skadevolder er under 14 år. Undladelser kan også medføre ansvar I reglen om erstatningsansvar hedder det, at man også kan blive erstatningsansvarlig for sine undladelser. Undladelser er f.eks., at en grundejer ikke gruser sit isglatte fortov, eller at en lærer forsømmer sin tilsynspligt med skolebørn, så der sker en skade, der kunne være undgået. Bevisbyrden er din Betingelsen for, at du kan få erstatning for en skade, er, at du kan bevise: at der er sket en skade at du har lidt et økonomisk tab at skadevolder har handlet uagtsomt eller med forsæt Forsikringsforhold i skolen.doc 3

4 Hvem har ansvar for hvem? Mange mener, at forældre altid er ansvarlige for de skader, deres børn laver. Det er ikke korrekt. Forældre er kun ansvarlige for deres børns handlinger, hvis skaden sker, fordi forældrene svigtede tilsynet med børnene. Er det en lærer, der har tilsynspligten, er det ham, der kan blive erstatningsansvarlig. Har de ikke svigtet deres tilsynspligt, er de ikke ansvarlige. Tilsynspligten er størst, når børnene er små. Generelt bedømmer man forældres ansvar lempeligt, da det er umuligt altid at have børn under umiddelbart opsyn. For større børn gælder tilsynspligten stadig. Men her går tilsynet primært ud på at forhindre børnene i at få fat på farlige ting som knive, luftbøsser og lign. Når børnene er i skole, er det skolen og lærerne, der har overtaget tilsynspligten, og derfor er børnenes forældre aldrig ansvarlige for eventuelle skader. Børns ansvar er som voksnes Ifølge Lov om erstatningsansvar er børn personligt erstatningsansvarlige for deres skadevoldende handlinger på samme måde som voksne. Om et barn gøres ansvarligt for en skade afgøres ved en sammenligning med, hvordan et fornuftigt barn på samme alderstrin ville have handlet. Har barnet handlet på samme måde som det fornuftige barn, er uheldet hændeligt, og barnet er derfor ikke ansvarligt. Men har det handlet uagtsomt eller med forsæt, er det ansvarligt for skaden. Fra domspraksis kan man udlede, at børn under 4½-5 år normalt ikke gøres ansvarlige for deres handlinger. Og barnets ansvar kan ifølge Lov om erstatningsansvar helt bortfalde, hvis barnet er udviklingshæmmet, eller hvis skaden er sket på en kompliceret måde, som barnet ikke kan gennemskue. Børns ansvar i skolen Hvis et barn laver person- eller tingskade i skolen, bliver barnet personligt erstatningsansvarligt, hvis det har handlet uagtsomt eller forsætligt. Forældre kan normalt ikke blive erstatningsansvarlige for de skader, deres børn laver i skolen. Hvis en skoleelev smadrer en rude, kan skolen kræve erstatning af eleven. Skolen har altså samme ret som personer til at kræve erstatning af en skadevolder, også af en elev. Men skolen er også underkastet de samme forpligtelser som enhver anden skadelidt nemlig at skulle bevise, at eleven har begået en fejl. Kan skolen ikke det, er eleven ikke erstatningspligtig. Normalt bliver de skader, som skoleelever laver, overgivet til familieansvarsforsikringen. Ud fra skadeanmeldelsen vil forsikringsselskabet så vurdere de nærmere om Forsikringsforhold i skolen.doc 4

5 stændigheder ved skaden samt graden af uagtsomhed. Staten og meget store kommuner, der er selvforsikrende, har kun mulighed for at kræve erstatning, hvis skaden er lavet ved grov uagtsomhed eller med vilje. Er der uenighed om placering af et ansvar, er det kun domstolene, der kan træffe en afgørelse. Legeskader medfører ikke ansvar For børn kan der opstå mange situationer, hvor de kommer til skade, uden at nogen af de implicerede børn eller voksne kan gøres ansvarlige. Skader skyldes ofte legens kropskontakt, og her er det sjældent muligt at gøre et barn ansvarligt. Men hvis legen bliver for voldsom, er det forældrenes eller lærernes pligt at gribe ind. Undlader de at gribe ind, kan de blive ansvarlige for skader på grund af manglende tilsyn. Skolens ansvar for barnet I skolen bliver forældrenes tilsyns- og oplysningspligt overtaget af skolelærerne, som skal føre et forsvarligt tilsyn med eleverne. Sker der skader på eleverne eller elevernes ting, og kan skaden føres tilbage til svigtende tilsyn, er læreren ansvarlig for skaden. Og så er det skolen eller kommunen, der skal betale erstatning for skaden enten som selvforsikrende eller med en erhvervsansvarsforsikring. Skolens ansvar som arbejdsgiver Ifølge Chr. d. V's Danske Lov af 1683 hæfter arbejdsgiveren for de ansattes skadevoldende handlinger og undladelser, når skaden er sket i arbejdstiden, og arbejdet sker i arbejdsgiverens interesse. I skolen er det staten, kommunen eller den private skoles bestyrelse, der er arbejdsgiver. Selv om arbejdsgiveren hæfter for den ansattes skadevoldende handlinger, indebærer dette ikke, at den ansatte er uden erstatningspligt. I princippet er arbejdsgiveren og den ansatte direkte og solidarisk ansvarlige over for skadelidte. Det betyder, at såfremt en skade skyldes svigtende tilsyn af en ansat, vil både arbejdsgiver og den ansatte være ansvarlige. Den ansatte som den direkte ansvarlige og arbejdsgiveren i henhold til loven om arbejdsgivers ansvar. I nyere retspraksis er det normalt arbejdsgiveren alene, der bliver erstatningsansvarlig. Eksempel fra domspraksis Efter at der var ringet ind, stod en pige sammen med sin klasse foran indgangsdøren til den bygning, hvori undervisningen skulle foregå. En elev fra en anden klasse sparkede til en fodbold, der ramte et ur over indgangsdøren. Urglasset faldt ned, og pigen kom til skade. Retten fandt det ikke uforsvarligt, at skolen havde tilladt fodboldspil i skolegården, og den omstændighed, at børnene i kortere perioder var uden tilsyn, fandtes ikke i strid med de gældende tilsynsregler. Herefter frifandtes kommunen Forsikringsforhold i skolen.doc 5

6 Uheld på skolens område Sker der skader på eller tyveri af elevers eller læreres ting på skolen, er det den enkeltes egen indboforsikring, der skal dække tabet. Hvis der stjæles tøj fra garderoben, dækker indboforsikringen. Indboforsikringen dækker også tyveri af cykler fra skolens område. Betingelsen er, at cyklen er aflåst med godkendt lås, og at der kan fremlægges stelnummer og låsebevis ved politianmeldelse. Indboforsikringer dækker ikke simpelt tyveri af penge og smykker og heller ikke forlagte genstande. Simpelt tyveri foreligger, når bygningen eller lokalet ikke er aflåst. Hærværksskader er skader lavet med forsæt og i ondsindet hensigt. Tøj, tasker eller cykler, der udsættes for hærværk, er ikke dækket af indboforsikringen. Hvis tænderne knækker Ulykkesforsikringer kan helt eller delvis dække udgifterne til tandbehandling, når tandskaden er sket ved et ulykkestilfælde. Børn under 18 år er sikret adgang til vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje i den kommunale tandpleje. Behandlinger, der påbegyndes i den kommunale tandpleje, skal færdiggøres i denne, dog således at større behandlinger, der først kan udføres længe efter det 18. år, må henvises til en ulykkesforsikring, som forældrene eller skolen kan have tegnet for barnet. Skoleelever får ikke arbejdsskader Skolens elever er som hovedregel ikke dækket af arbejdsskadeloven, da der ikke foreligger et ansættelsesforhold. Loven omfatter dog f.eks. elever, der arbejder som skolepatrulje eller på skolens bibliotek. Forældre, der udfører et ulønnet arbejde for skolen, hvor man ellers skulle have brugt en anden arbejdskraft f.eks. maling af lokaler, tilsyn m.m. vil som oftest være sikret af arbejdsskadeforsikringen. Tvivlstilfælde om ansættelsesforholdet og dermed forsikringsdækningen afgøres af Arbejdsskadestyrelsen. Hvornår har lærerne pligt til skærpet tilsyn? I fag som sløjd, kemi, gymnastik og lignende, der kan kaldes farebetonede. Ved aktiviteter uden for skolen såsom lejrskole, skolerejser, idrætsarrangementer, virksomhedsbesøg m.v. Det skærpede tilsyn gælder fra afrejse til hjemkomst Forsikringsforhold i skolen.doc 6

7 Skolens indretning Skolens bygninger og opholdsarealer skal være indrettet på en sådan måde, at de ikke er farlige. Det påhviler lærerne at henlede de kommunale myndigheders opmærksomhed på eventuelle faremomenter. Uheld uden for skolens område Kommer barnet til skade på skolevejen, er det ikke skolens ansvar. Men det står i færdselsloven, at politi og vejmyndigheder i samråd skal sikre skolevejene. Derfor bør skolerne hele tiden være opmærksomme på skolevejene. Skolen har pligt til at skabe trafiksikre forhold i området tæt på skolen. Typisk sker det med skolepatruljer. Hvis en befordringsordning medfører ventetid på skolen, afgør skolen, om tilsyn er nødvendigt. For børn i børnehaveklasse og i 1. og 2. klasse skal der være tilsyn. Fra skole til svømmehal Er eleverne nødt til at køre mellem to undervisningssteder f.eks. mellem skole og svømmehal og er vejen lige så sikker som elevernes normale skolevej, kan skolen ikke drages til ansvar for en eventuel skade. Er vejen mindre sikker, er det skolens ansvar at sørge for betryggende befordring. Eleven forlader skolen i undervisningstiden Hvis en lærer giver en elev tilladelse til at forlade skolen i undervisningstiden, bør læreren vurdere, om det er forsvarligt ud fra elevens modenhed og trafikale kendskab. Hvis læreren handler uforsigtigt, kan det medføre et erstatningsansvar for læreren og kommunen. Ældre elever normalt klasse kan forlade skolen i faste mellemtimer og efter aftale ofte også i tilfældige mellemtimer. Kørsel med elever Jævnligt sker det, at lærere og forældre stiller biler til rådighed i forbindelse med ekskursioner, lejrskoler eller lignende. Men de pågældende er ikke altid klar over ansvaret. I færdselsloven står der: "Den, der er ansvarlig for et motordrevet køretøj, skal erstatte skader, som køretøjet volder ved færdselsuheld, - - " Det betyder, at ejeren eller brugeren af bilen altid er erstatningspligtig for et uheld, og at passagerer herunder elever, der kommer til skade altid vil få erstatning fra bilens lovpligtige ansvarsforsikring. Det gælder både private biler, taxier og busser. Føreren kan ikke få erstatning fra egen ansvarsforsikring, men han kan få erstatning fra en evt. modpart i uheldet, egen ulykkesforsikring og muligvis fra kommunens arbejdsskadeforsikring Forsikringsforhold i skolen.doc 7

8 Erhvervspraktik Når eleverne er i praktikophold på virksomheder, skal skolen gribe ind, hvis elevens velfærd kræver det. Det er f.eks. tilfældet, hvis skolen bliver opmærksom på, at almindelige sikkerhedskrav tilsidesættes, eller at der er alkoholproblemer i praktikvirksomheden. Skader, der opstår i forbindelse med elevernes deltagelse i erhvervspraktik, medfører normalt ikke erstatningsansvar for kommunen eller den private skole. Staten har en erstatningsordning, der omfatter klasses elever, der deltager i: erhvervspraktik studiebesøg praktik i forbindelse med faget arbejdskendskab arbejdspraktik (længerevarende) erhvervsmæssige introduktionskurser Forsikringsforhold i skolen.doc 8

9 Aktiviteten skal være iværksat af Arbejdsformidlingens erhvervsvejledning, erhvervspraktikkontoret eller skolen. Aktiviteten skal finde sted på en virksomhed, der har hjemsted i Danmark. Erstatningsordningen omfatter ikke praktikanters vej til og fra virksomheden og heller ikke tøj og øvrige ejendele. Eksempel fra domspraksis Denne sag vedrører ikke direkte en skole, men er dog analog med en tilsvarende skade i forbindelse med skolegangen. Under svømmetræning i et kommunalt svømmestadion kom en 17-årig alvorligt til skade ved at berøre et elektrisk tidtagningsur, der var blevet strømførende på grund af en defekt ved en stikprop. Kommunen fandtes at have forsømt sin pligt til at føre nøje tilsyn med, at uret til stadighed var i forsvarlig stand. Man fandt herefter kommunen ansvarlig for ulykken. Hvis det går ud over læreren Alle, som er ansat til at udføre et arbejde, er omfattet af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskader, uanset om arbejdet er lønnet eller ulønnet, varigt eller midlertidigt. Principielt har alle, der beskæftiger medhjælp i erhverv eller i privat husholdning, pligt til at tegne arbejdsskadeforsikring for medarbejderne. Kommer en lærer til skade i forbindelse med undervisningen, forældremøder eller forberedelse på skolen, er han dækket i henhold til loven. Skader, der sker på vej til og fra arbejdet, er ikke dækket. På samme måde er læreren dækket under rejser, lejrskoleophold, ekskursioner m.v., når disse arrangementer har tilknytning til undervisningen. Derimod vil helt privat samvær med eleverne uden for skolen ikke være omfattet af loven. Skolebestyrelsesmedlemmer er sikret under udøvelse af deres funktioner som skolebestyrelse. Lærerstuderende er ligeledes sikret gennem arbejdsskadeforsikringen, når de som led i deres uddannelse er i praktik. Forsikringer - skolen og eleven Både elevens forældre og læreren bør tegne en indbo-/ansvarsforsikring og en ulykkesforsikring. Det er de to vigtigste forsikringer. Elevens ulykkesforsikring Hvis en elev kommer ud for en ulykke i forbindelse med skolegangen, der medfører invaliditet, og der ingen erstatningsansvarlig er, bliver der ikke udbetalt erstatning, medmindre forældrene har sikret deres barn med en børneulykkesforsikring. En børneulykkesforsikring kan være en del af familieulykkesforsikringen, som dækker alle familiens medlemmer Forsikringsforhold i skolen.doc 9

10 Lærerens ulykkesforsikring Såfremt læreren eller en anden ansat har tegnet en fritidsulykkesforsikring, dækker denne kun uden for arbejdstiden, herunder også til og fra arbejdet, hvor arbejdsskadeforsikringen ikke dækker. En heltidsulykkesforsikring dækker også i arbejdstiden og vil ved en arbejdsulykke, der medfører varigt mén, komme til udbetaling, uanset om der samtidig bliver udbetalt erstatning fra arbejdsskadeforsikringen. Kommunen kan tegne kollektiv ulykkesforsikring En del af landets kommuner og mange private skoler har valgt at tegne en kollektiv ulykkesforsikring, der dækker børnene mod nogle af de økonomiske følger efter ulykkestilfælde, børnene kan komme ud for i forbindelse med skolegangen. Forsikringen dækker samtlige elever, men forsikringssummerne er ofte ret beskedne. Forsikringen bør udelukkende betragtes som et supplement til hjemmets forsikringer eller som en slags førstehjælp til en uforsikret elev. Forsikringen dækker i skoletiden på skolen, visse aktiviteter uden for skolen under skolens ledelse samt den direkte skolevej. Ved den direkte skolevej forstås strækningen mellem skole og hjem eller mellem skole og fritidsordning. Forsikringen dækker ikke, når eleven går eget ærinde i en mellemtime og heller ikke under erhvervspraktik m.v. Børn, der deltager i skolefritidsordninger, må forsikres ved en ekstra forsikring. Kommunens forsikringsmuligheder En kommune kan vælge at være selvforsikrende, eller den kan sikre sig ved at tegne: en arbejdsskadeforsikring, der dækker de ansatte en erhvervsansvarsforsikring, der dækker de skader, de ansatte laver en kollektiv ulykkesforsikring for børn i skolerne Forsikringsforhold i skolen.doc 10

11 Eksempel fra domspraksis En lærer, der ikke var idrætslærer, havde taget en klasse ud til en times langbold på skolens sportsplads. Under spillet blev en 12-årig dreng, der stod umiddelbart bag ved den dreng, der skulle slå til bolden, ramt i ansigtet af boldtræet. Læreren havde ikke forud instrueret eleverne, ligesom han heller ikke førte tilsyn med spillet, idet han gik ud fra, at børnene kendte det i forvejen. Læreren havde sat sig bag de spillende børn og talte med nogle elever, som ikke deltog i spillet. Kommunen fandtes ansvarlig, da læreren ikke ved instruktion eller tilsyn havde sikret sig, at de ventende elever var i forsvarlig afstand fra den, der skulle slå. Forsikring i private skoler og efterskoler Private skoler og efterskoler er underkastet de samme regler om tilsynspligt som de kommunale skoler. På en efterskole er tilsynspligten udvidet, fordi det er en internatskole. I modsætning til kommuner skal private skoler og efterskoler tegne en arbejdsskadeforsikring til sikring af de ansatte på skolen. Bestyrelserne på private skoler er ikke som skolebestyrelserne i de kommunale skoler omfattet af arbejdsskadeforsikringen. Medlemmerne er kun sikret af deres egne fritids- eller heltidsulykkesforsikringer eller af en kollektiv ulykkesforsikring for bestyrelsen. Derudover kan private skoler og efterskoler ligesom kommuner forsikre bygninger og inventar. Forsikring i kommunale ungdomsskoler For de kommunale ungdomsskoler gælder stort set det samme, som er beskrevet foran om folkeskolen. Men har en kommune en kollektiv ulykkesforsikring for eleverne i folkeskolen, gælder denne ikke elever i den kommunale ungdomsskole. Ungdomsskolens elever kan være forsikret separat, men ligesom i folkeskolen er det ikke noget krav, eleven har. Hvis der sker en skade, har eleven kun krav på erstatning, såfremt mangelfuldt tilsyn eller mangelfuld instruktion er årsag til skaden. Under alle omstændigheder er eleven dækket af egen ulykkesforsikring under opholdet i ungdomsskolen. Forsikring i knallertkøreskolen Den lovpligtige 24-timers knallertundervisning med afsluttende prøve er et populært Forsikringsforhold i skolen.doc 11

12 undervisningstilbud i den kommunale ungdomsskole. Elevens egen ulykkesforsikring dækker uden videre risikoen ved knallertundervisningen. Derudover er eleven sikret, hvis kommunen har en kollektiv ulykkesforsikring for elever i kommunens ungdomsskole. Eleverne kan godt forsikres, uden at de øvrige elever i ungdomsskolen er det. Ifølge betingelserne skal eleverne være under ansvarlig ledelse og tilsyn, og fastspændt styrthjelm er obligatorisk. Har kommunen sine forsikringer i et privat forsikringsselskab, kan betingelserne være anderledes. Laver knallertkøreskolens elever skade med knallerten, er skaden dækket af den lovpligtige ansvarsforsikring for knallerten. Knallerten kan også være omfattet af kommunens generelle ansvarsforsikring. Eksempel fra domspraksis En skoleelev pådrog sig en skade ved kælkning. Skolen blev dømt ansvarlig, da skolelederen havde ladet den pågældende elev foretage en prøvekørsel ad kælkebanen, skønt han burde vide, at banens tilstand var farlig. Klagemuligheder En privat forsikringstager, der er utilfreds med en afgørelse fra sit forsikringsselskab, kan mod et gebyr på kr. 100,00 klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon: (kl ). Erhvervskunder (kommuner, selvejende institutioner og familieplejeforeninger) og skadelidte kan henvende sig til: Forsikringsoplysningen Amaliegade København K Telefon: Henvendelse hertil er gratis. I øvrigt står Forsikringsoplysningen altid til rådighed, når det drejer sig om forsikringsspørgsmål Forsikringsforhold i skolen.doc 12

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen

Daginstitutionen og forsikring. Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen Daginstitutionen og forsikring Hvem har ansvaret? Forsikringsoplysningen 19 1 Til læseren Hvem har ansvaret? handler om forsikringsforhold i vuggestue, børnehave og tilsvarende institutioner. Pjecen giver

Læs mere

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE

BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE BORGERE/BØRN DER FORVOLDER SKADE PÅ TING TILHØRENDE HILLERØD KOMMUNE Alle borgere, herunder børn, der forvolder skade på ting og/eller person kan ifalde erstatningsansvar jf. erstatningsansvarsloven. Børn

Læs mere

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET?

ER DIT BARN FORSIKRET? SKOlER Og INSTITuTIONER ER DIT BARN FORSIKRET? Skoler og Institutioner ER DIT BARN FORSIKRET? Kommunen har ikke en ulykkesforsikring for børn og unge Tidligere havde kommunen en ulykkesforsikring for børn og unge, som dækkede, mens de var i kommunens

Læs mere

Dagligdagen forsikring og pension

Dagligdagen forsikring og pension DAGLIGDAGEN OG FORSIKRING JANUAR 2013 SIDE 1 Dagligdagen forsikring og pension Dagligdagen forsikring og pension handler i hovedtræk om, hvad de enkelte forsikringer typisk dækker, og hvad de ikke dækker.

Læs mere

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring

Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Foreninger skal forsikre sig før skaden sker Arbejdsskade- og erhvervsansvarsforsikring Forsikringsoplysningen Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring en lovpligtig forsikring 2 Erhvervsansvarsforsikring

Læs mere

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn?

Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Børns forsikringer - Har du forsikret dit barn? Mange forældre tænker slet ikke på forsikringer, når børnene er små. Men vi har alle hørt om børn, som på den ene eller anden måde kommer til skade og får

Læs mere

Børn skal også betale

Børn skal også betale 1 Børn skal også betale - om børns erstatningsansvar En baldret rude, en smadret MP3-afspiller eller en cyklist, der bliver væltet, så han brækker armen. Mange forældre tænker ikke umiddelbart over det,

Læs mere

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER

DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER DANMARKS LÆRERFORENINGS SEKRETARIATS VEJLEDNING OM ARBEJDSSKADESAGER Jf. hovedstyrelsens beslutning af 26. juni 2007 Redigeret 24. april 2012 1. INDLEDNING... 3 2. PROCESSER... 4 2.1. Aktørernes opgaver...

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning

Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Arbejdsskade Regler, sagsbehandling og rådgivning Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 6. februar 2012 Forfatter: Saskia Madsen-Østerbye Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som vejledning,

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3. Autoansvarsforsikring 3. Autoskadeforsikring 4 Trafikforsikring Indholdsfortegnelse Indledning 3 Arbejdsgiverens arbejdsskadesikring 3 Autoansvarsforsikring 3 Autoskadeforsikring 4 Auto/trafikulykkesforsikring 4 Overenskomstbaseret ulykkesforsikring

Læs mere

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ?

IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? IDRÆTSFORENINGENS ANSVAR HVOR GALT KAN DET GÅ? Idrætsforeningens ansvar Hvem er idrætsforeningen? I Danmark er vi glade for foreninger. Alene inden for idrættens verden er der over 13.000 foreninger. Men

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT

AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT AFSNIT IV - ERSTATNING 14. ERSTATNING UDEN FOR KONTRAKT 14.1. Erstatningsbetingelserne Uden for kontrakt ifalder en person erstatningsansvar, såfremt følgende betingelser er opfyldt: 1. Der skal foreligge

Læs mere

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger.

Det fremgår af sagen, at klagernes datter den 27/9 2013 fik stjålet sin skoletaske, hvori der bl.a. lå en ipad og nogle skolebøger. Den 18. februar 2015 blev i sag nr. 85614: mod Alm. Brand Forsikring A/S Midtermolen 7 2100 København Ø afsagt k e n d e l s e : Forsikringstagerne har familieforsikring i Alm. Brand Forsikring A/S. De

Læs mere

Bestyrelsens opgaver og pligter

Bestyrelsens opgaver og pligter Kendt dit bestyrelses ansvar. Uanset om du er medlem af bestyrelsen i en lille forening eller en større, eller en virksomhed er det vigtigt, at du er bekendt med dit ansvar, som bestyrelsesmedlem. Du har

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring.

og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. BILEN OG FORSIKRING SEPTEMBER 2014 SIDE 1 Bilen og forsikring Bilen og forsikring indeholder svar på en række af de spørgsmål, man som forbruger stiller sig, når der skal købes en bilforsikring. Forsikringsoplysningen,

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Differencekrav. Differential Claims

Differencekrav. Differential Claims Differencekrav Sammenspillet mellem Erstatningsansvarsloven og Arbejdsskadesikringsloven Differential Claims The interaction between the Danish Liability Act (EAL) and the Industrial Insurance Act (ASL)

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Indboforsikring. Nr. FP 1409. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 49 3 Alm. Brand Indboforsikring Betingelser Nr. FP 1409 Indholdsfortegnelse Side 2 af 49 Vejledning 5 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere