Solvarme og varmepumpe ved Aulum Fjernvarme A.m.b.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvarme og varmepumpe ved Aulum Fjernvarme A.m.b.a."

Transkript

1 Solvarme og varmepumpe ved Aulum Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel Fax SJÆLLAND Postadresse: A.C. Meyers Vænge København SV 21. marts 2014 Besøgsadresse: Frederikskaj 10 A 1. sal 2450 København SV Tel.:

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Sammenfatning Metode Forudsætninger Varmegrundlag Energipriser og afgifter Solvarme Solfangerplacering Grundvandsvarmepumpe Grundvand vurdering af mulighed for anvendelse af grundvand til varmeproduktion Grundvand Geologiske forhold Grundvandsforhold Vandindvinding i forhold til varmebehov Testboring Natur og miljømæssige forhold Spildevandsvarmepumpe Anlægsomfang Netto-varmeproduktionsomkostninger Resultater Energiomsætning Varmeproduktion og brændselsforbrug Varmeproduktion fra solvarmeanlæg og varmepumper Investeringsbehov, solvarme Investeringsbehov, grundvandsvarmepumpe Investeringsbehov, spildevandsvarmepumpe Investeringsbehov for samlede løsninger Samlet løsning for grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe Samlet løsningfor solvarme og grundvandsvarmepumpe Samlet løsning for solvarme og spildevandsvarmepumpe Samlet løsning for solvarme, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe Selskabsøkonomi Følsomhedsberegning Variation i naturgaspriser Variation i spotmarkedsbetalingen Variation af varmebehovet Anbefaling Bilag 1 Danmarkskort med solindstråling Bilag 2 Inddata til energypro Bilag 3 Overblik Bilag 4 Udskrifter fra energypro Bilag 5: Spildevand Bilag 6: Samfundsøkonomi Rekvirent Aulum Fjernvarme A.m.b.a. Rugbjergvej Aulum Kontaktperson: Esben Nagskov Tlf.: Rapport udarbejdet af PlanEnergi, Nordjylland Linn Laurberg Jensen Nordjylland Tlf Mobil Afsnit 4.5 vedrørende grundvand er skrevet af Lars Bøgeskov Hyttel, PlanEnergi Kvalitetssikret af Per Alex Sørensen Nordjylland Tlf Mobil Projekt ref.: 812 Side 2 af 53

3 1 Indledning Fjernvarmeproduktionen i Aulum Fjernvarmes forsyningsområde er primært baseret på naturgas, der er fordelt på gaskedel, naturgasmotor samt en elkedel. Ifølge energypro beregningerne er varmeproduktionen fordelt: Varmeproduktioner: Motor RR Kulvej MWh/år 37% Kedel DS Kulvej MWh/år 61% Kedel VRH Rugbjergvej 0 MWh/år 0% Elkedel, spot 370 MWh/år 1% Elkedel, nedregulering 160 MWh/år 1% Modtaget fra Solfangerfelt 0 MWh/år Transmissionstab fra Solfangerfelt 0 MWh/år Total MWh/år 100,00% Tabel 1: Fordeling af varmeproduktioner i reference situationen. Da prisen for naturgas og andre fossile brændsler forventes at stige i fremtiden, ønsker Aulum Fjernvarme at belyse et supplement til den nuværende varmeproduktion. Denne rapport vil derfor afklare økonomien i forbindelse med etableringen af et solvarmeanlæg og/eller varmeproduktion fra varmepumper. Et naturgasfyret kraftvarmeværk kan med den nuværende lovgivning ikke skifte til biomasse anvendt i en kedel, hvilket begrænser mulighederne for en udfasning af de fossile brændsler. Solvarme og el til varmepumper anses ikke som brændsler, hvilket betyder, at kommunalbestyrelsen kan godkende projektforslag for solvarme og varmepumper, der udviser positiv forbruger-, selskabs-, og samfundsøkonomi. Varmepumper er blevet interessante i fjernvarmesystemer efter at energiafgiften til varmepumper er blevet reduceret markant. Varmepumper til fjernvarme er derfor relativt nyt, hvilket betyder, at antallet af anlæg i drift er begrænset. Dog er teknologien langt fra ny, da der i mange år har været anvendt store varmepumper (kølemaskiner) til kølehuse, slagterier etc. I forbindelse med varmepumper er der behov for en stabil varmekilde, som f.eks. kan være industriel overskudsvarme i form af luft eller vand. For nærværende projekt i Aulum er anvendelsen af grundvand, som har en stabil temperatur uafhængig af udetemperaturen, undersøgt. Gennem rapporten Naturgassens Afløser er problemstillingen med stigende kedeldrift til varmeproduktion pga. lave elpriser undersøgt. Der er i projektet arbejdet med et koncept, der kombinerer naturgasfyret kraftvarme med solvarme, varmepumper og varmelagring. Gennem konceptet bevares reguleringskapaciteten på kraftvarmeværkets motorer og solvarmen og varmepumpen bidrager til at erstatte naturgas. Varmepumpen og lageret giver mulighed for samspil med elnettet. I rapporten er bl.a. nævnt overskudsvarme som varmekilde. I denne rapport er der tillige undersøgt muligheden for at benytte spildevand fra Herning Vand som varmekilde. Investeringen i solvarmeanlægget er oplyst af Aulum Fjernvarme. ICS Energy har oplyst overslagspriser på en varmepumpekonfiguration, der kan anvendes til fjernvarme. Grundvandsinstallationen med tilhørende rørføring er estimeret af PlanEnergi. Side 3 af 53

4 For at vurdere totaløkonomien for varmeforbrugerne ved etablering af et solvarmeanlæg og en varmepumpe har PlanEnergi opstillet en beregningsmodel for energisystemet. Herved beregnes energiomsætningen og selskabsøkonomien ved realisering af projektet. Se mere om metode i Kapitel 3. Varmeforsyningsloven er affattet i Lovbekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr af 14. december Ifølge Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 374 af 15. april 2013, kan projekter godkendes, såfremt dette samfundsøkonomisk set er mere fordelagtigt end referencesituationen. Ved samfundsøkonomisk overskud kan projektet således godkendes af kommunalbestyrelsen i Herning. Der er for løsningerne i denne rapport regnet på samfundsøkonomien over en 30 årig periode, hvor alle viser positiv samfundsøkonomi med de givne forudsætninger. Et eksempel for en samfundsøkonomisk beregning er vedlagt i bilag 6 for løsning 2 med solvarme. Side 4 af 53

5 2 Sammenfatning Aulum Fjernvarmes årlige varmebehov for et normalår er på MWh. Et solvarmeanlæg på m 2 vil kunne producere 21% af det årlige varmebehov og en grundvandsvarmepumpeløsning på kw el med en COP på 4 vil kunne producere 85% af det årlige varmebehov. Installeres en varmepumpe i forbindelse med spildevandet vil denne kunne producere 30% af varmebehovet. Varmepumperne er sat til at kunne dække ca. 50% af spidslast dvs. 4,4 MW varme samlet fra både grundvandsvarmepumpen og spildevandsvarmepumpen. Spildevandsvarmepumpen er dog begrænset i forhold til spildevandsmængden, der er til rådighed. En samlet løsning med solvarmeproduktion, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe kan dække ca. 88% af varmebehovet over året. Det fremgår af de selskabsøkonomiske beregninger, at der er mulighed for reduktion af varmeproduktionsprisen inkl. kapitalomkostninger, ved at vælge en solvarme/og eller varmepumpeløsning. Der opnås større besparelse ved at kombinere solvarme og varmepumpeløsningerne. Den budgetterede investering i solvarmeanlægget på mellem 26 og 27 mio. kr. vil have en simpel tilbagebetalingstid på 8,1 år. Den simple tilbagebetalingstid for installation af både solvarme og grundvandsvarmepumpe er 6,4 år. Der opnås i denne løsning en varmeproduktionspris på 225 kr./mwh inklusive kapitalomkostninger. Regnes finansieringen af etableringsomkostningerne for solvarmeanlægget alene som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% vil den årlige kapitalomkostning være på 1,5 mio. kr. Den årlige driftsbesparelse er på 3,2 mio. kr., hvilket giver en årlig netto besparelse på 1,7 mio. kr. Det vurderes, at grundvandsvarmepumpeanlægget alene vil kunne etableres for 30 mio. kr. Regnes finansieringen af etableringsomkostningerne som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% vil den årlige kapitalomkostning være på 2,5 mio. kr. Den årlige driftsbesparelse vil ligge på 5,6 mio. kr., hvilket giver en årlig netto besparelse på 3 mio. kr. Investeringen i et anlæg til spildevandsvarmepumpe er estimeret til 10 mio. kr. Dette giver en simpel tilbagebetalingstid på 4,1 år. Et samlet anlæg med solvarme og spildevandsvarmepumpe er budgetteret til 31,8 mio. kr. Den simple tilbage betalingstid er 5,6 år, mens varmeproduktionsprisen inklusive kapitalomkostninger reduceres til 241 kr./mwh. Det vurderes, at et kombineret solvarmeanlæg og grundvandsvarmepumpeanlæg vil kunne etableres for ca. 49,2 mio. kr., hvilket giver en simpel tilbagebetalingstid på 6,1 år. Den årlige kapitalomkostning vil være på 3,5 mio. kr. Ved kombinationen af solvarme og grundvandsvarmepumpe opnås en driftsbesparelse på 8 mio. kr., mens den årlige netto besparelse er 4,5 mio. kr. Samlet set er solvarmeanlægget i kombination med en eller flere varmepumper i stand til at fortrænge en væsentlig del af varmeproduktionen baseret på naturgas. Derfor er der ud over den umiddelbare besparelse den fordel at prisen på varmen fra solvarmeanlægget og varmepumpe ikke påvirkes væsentligt af eventuelle fremtidige prisstigninger på naturgas. Ved etablering af flere forskellige produktionsenheder opnås en mindre afhængighed af brændselspriser. Resultaterne viser, at varmepumper er konkurrencedygtig i hovedparten af driftstimerne over året solvarmeproduktion er begrænset af de kolde måneder i året, men er i stand til at dække varmebehovet i længere perioder over sommermånederne. Side 5 af 53

6 3 Metode Beregningerne i denne rapport bygger på data oplyst af værket eller centrale skøn, dvs. COP * på varmepumper m.m. er vurderet så realistisk som muligt. Dette er i modsætning til f.eks. Worst Case, som bygger på konservative værdier. Ulempen ved Worst Case-metoden er, at man risikerer at indbygge så megen sikkerhed i beregningerne, at det får et rentabelt projekt til at fremstå urentabelt. Brugen af centrale skøn medfører, at det reelle projekt kan vise sig at være både bedre og ringere end beregningerne. For at undersøge, hvor meget projektet påvirkes af ændringer i forudsætningerne, foretages følsomhedsberegninger på relevante parametre herunder ændringer i brændselsprisen, ændringer i elafregningen (spotmarkedsbetaling) samt en øgning i varmebehovet. Resultater for følsomhedsberegningerne er givet i Afsnit 5.6. Alle beløb i rapporten er i 2014-kr. ekskl. moms med mindre andet er nævnt. Driften af det nuværende varmeværk er i modellen suppleret med et solvarmeanlæg og varmepumpe. Modellen er opbygget i programmet energypro, hvor den optimale drift simuleres time for time gennem et år. EnergyPRO beregner den økonomisk optimale drift ud fra de opstillede forudsætninger. Herefter er driftsøkonomien og kapitalomkostningerne, som er relateret til investeringerne, beregnet i Excel. Solvarmeproduktionen er beregnet i energypro. Modellen beregner varmeproduktionen fra solfangerfeltet time for time gennem et år. Solindstrålingen i Danmark varierer med ca. ±10 % afhængigt af, hvor i landet man befinder sig. Til beregningerne for solvarmeproduktionen er benyttet DRY data fra DMI. Aulum Fjernvarme er placeret i det centrale Jylland (Zone 3), jf. Bilag 1. Udgangspunktet for de økonomiske beregninger er en referenceberegning, hvor driftsøkonomien for Aulum Fjernvarme er beregnet uden solvarme og varmepumpe, dvs. som det eksisterende værk. Herefter er driftsøkonomien for værket inklusiv solvarme og varmepumpe beregnet. Der regnes på og sammenlignes følgende scenarier for Aulum Fjernvarme: 1. Referencen (det eksisterende varmeværk) 2. Referencen m 2 solfangerfelt og m 3 akkumuleringstank 3. Referencen + grundvandsvarmepumpe og m 3 akkumuleringstank 4. Referencen + spildevandsvarmepumpe og m 3 akkumuleringstank 5. Referencen + grundvandsvarmepumpe, spildevandsvarmepumpe og m 3 akkumuleringstank 6. Referencen m 2 solfangerfelt, m 3 akkumuleringstank og grundvandsvarmepumpe 7. Referencen m 2 solfangerfelt, m 3 akkumuleringstank og spildevandsvarmepumpe 8. Referencen m 2 solfangerfelt, m 3 akkumuleringstank, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe I alle scenarier er spotprisen for Vestdanmark i 2012 benyttet. * Coefficient of Performance Design Reference Year for Denmark Side 6 af 53

7 4 Forudsætninger De vigtigste forudsætninger for beregningerne fremgår i det følgende. Øvrige forudsætninger for energypro-modellen ses i Bilag Varmegrundlag Varmeproduktionen i 2012 var på MWh. Af varmeproduktionen blev der solgt MWh, mens ledningstabet var ca MWh. Aulum Fjernvarme har et maksimalt effektbehov på 9,3 MW. Efterfølgende er varmeproduktionen blevet korrigeret for graddøgn i samme periode, se Tabel 2. Skyggegraddøgn for VESTJYLLAND sammenholdt med HELE LANDET VESTJYLLAND LANDET Afvigelse Afvigelse År Måned Skygge- Skygge- Skygge- Skyggegraddøgn, graddøgn graddøgn, fra graddøgn fra EMDnormal EMDnormal EMDnormal EMDnormal.. (Antal graddøgn) (Antal graddøgn) (%) (Antal graddøgn) (Antal graddøgn) (%) ,3 478,1-2,9 471,7 492,6-4, , , ,4 20, ,4 441,8-17,5 365,1 444,8-17, ,1 338,5 2,2 332, , ,1 214,6-17,9 162,8 202,9-19, ,3 126,7 16,3 131,2 108,5 20, ,1 69,3-8,9 56,2 52, ,2 64,2-40,5 32,6 52,7-38, ,5 141,5-2, , ,6 261,7-0,8 251, , ,8 378,2-11,2 341,8 385,1-11, ,6 451,5 16,6 529,8 466,2 13,6 I ALT , ,0-0, , ,0-1,2 Tabel 2: Skyggegraddøgn for Vestjylland, sammenlignet med hele landet. Som det fremgår, har der i perioden været en afvigelse på -1,2% i forhold til normal-året for området, hvilket giver en korrigeret varmeproduktion på MWh/år. Det fremgår af Figur 1, at der er god overensstemmelse med den oplyste varmeproduktion og den varmeproduktionsfordeling, som er beregnet ud fra periodens graddage. Varmeproduktionsfordelingen består af et graddøgnafhængigt forbrug (GAF) og et graddøgnsuafhængigt forbrug (GUF). Varmebehovet for Aulum Fjernvarme har en graddøgnsafhængighed på 71,9%. Side 7 af 53

8 Varme ab værk / [MWh/måned] J F M A M J J A S O N D 2012 GAF GUF Oplyst Figur 1: Fordelingen mellem GAF og GUF. 4.2 Energipriser og afgifter I nærværende rapport er der foretaget en række beregninger på Aulum Fjernvarme, hvor værket er tilknyttet spotmarkedet i Vestdanmark Varmepumpen er i alle beregningerne tillige tilknyttet spotmarkedet. Naturgasprisen er opgivet fra værket til 2,55 kr./nm 3, inkl. transport, lager og distribution. Der regnes med gældende afgiftssatser pr. januar 2014 inklusiv forsyningssikkerhedsafgift på naturgas. 4.3 Solvarme Solvarmeanlægget er opbygget af en række solfangere, hvor igennem der cirkuleres glykolholdig væske. Væsken fordeles til rækkerne af solfangere ved hjælp af en cirkulationspumpe. Væsken bliver gennem rækkerne af solfangere opvarmet til den ønskede temperatur. Typisk opvarmes væsken til omkring C. Den glykolholdige væske ledes, når den er blevet opvarmet, til en pladevarmeveksler, hvor den opvarmer fjernvarmevandet. Da solvarmeproduktionen og varmebehovet stort set aldrig stemmer overens, bliver der tilkoblet en varmeakkumuleringstank, der virker som et døgnlager. Som det fremgår af illustrationen i Figur 2, er den enkelte solfanger opbygget i en højisoleret aluminiumskasse, hvor der er monteret en absorber, hvor der cirkuleres glykolholdigt væske igennem. Side 8 af 53

9 Figur 2: Illustration af solfanger fra ARCON Solar monteret på betonfundament. Virkningsgraden på solfangerne er afhængige af temperaturdifferensen over solfangerne, som det fremgår af Figur 3. Temperaturdifferensen over solfangerne er differensen mellem væskens middeltemperatur og omgivelsestemperaturen. Figur 3: Virkningsgraden på en solfanger som funktion af temperaturdifferensen over solfangeren Solfangerplacering Mulig placering for solvarmeanlægget vist på Figur 4. Fjernvarmecentralen ses øverst til venstre, med de to skorstene. Rensningsanlægget ses længst til venstre. Rørforbindelser mellem Aulum Fjernvarme og solfangerne er estimeret til ca. 500 m. Derfor er i alle beregninger medtaget en investering på 500 m transmissionsledning og et tilsvarende varmetab. Side 9 af 53

10 Figur 4: Skitse af det nye solvarmeanlæg, angivet med gult. Aulum Fjernvarme er placeret øverst i venstre hjørne. Der opstilles i alt solfangere, svarende til et samlet solfangerareal på m 2. Solfangerne monteres på præfabrikerede betonfundamenter i rækker på op til 15 solfangere og forbindes i serie, se Figur 4. Der trækkes præisolerede fjernvarmerør i terræn frem til de enkelte solfangerrækker. Solfangerne har en levetid på 30 år. Det er vurderet i rapporten Levetid for solfangere i solvarmecentraler. Levetiden på 30 år for solfangere er også angivet i Teknologikataloget udgivet af Energistyrelsen. Der opføres en ny akkumuleringstank på værket i forbindelse med solvarmeanlægget, med en størrelse på m 3, hvilket giver en kapacitet på 223 MWh årligt. Tanken placeres på Aulum Fjernvarmes grund. Begge tanke kan benyttes af alle produktionsenheder, hvilket giver en samlet lagerkapacitet på 300 MWh. Implementering af solvarme ved Aulum Fjernvarme omfatter etablering af: m 2 solfangere m 3 akkumuleringstank Tekniske installationer Transmissionsledning Institut for Byggeri og Anlæg, 2009, DTU-rapport. Side 10 af 53

11 På Figur 5 ses et principdiagram for solvarmeanlægget. Figur 5: Principdiagram for solvarmeanlæg. 4.4 Grundvandsvarmepumpe Varmepumpen er opbygget som et traditionelt køleanlæg med en fordamper, kondensator, kompressor og drøvleventil. I nærværende rapport er der anvendt en varmepumpe som kan hæve temperaturen på fjernvarmevandet fra retur til fremløbstemperatur. Som varmekilde til varmepumpen er anvendt grundvand med en temperatur på 8 C, som af varmepumpen nedkøles til 3 C. Et principdiagram for grundvandsvarmepumpen ses i Figur 6. For varmepumpeberegningerne er der benyttet en levetid på 15 år. Figur 6: Principdiagram for grundvandsvarmepumpeinstallation. Side 11 af 53

12 Grundvandsvarmepumpen er i scenarie 3 og 6 indsat med en varmeeffekt på ca. 50% af spidslast, dvs. 4,4 MW varme. I scenarier, hvor spildevandsvarmepumpen indgår, er grundvandsvarmepumpen reduceret, således at varmepumperne for spildevand og grundvand tilsammen udgør 4,4 MW varme. 4.5 Grundvand vurdering af mulighed for anvendelse af grundvand til varmeproduktion Grundvand Der er undersøgt mulighed for at anvende grundvand som varmekilde baseret på geologi/hydrogeologi, natur og miljøforhold samt grundlæggende data om potentiel indvindingsmængde og temperaturforhold: Karup grundvandsdata Data Maksimalt flow / Kapacitet*? m 3 /h Temperatur vinter 8-9 C Temperatur, sommer 8-9 C Tabel 3: Data for grundvand, kilde: GEUS-JUPITER. *Kapaciteten er ukendt indtil prøveboring er foretaget. Det er undersøgt, om det er en realistisk mulighed at anvende grundvand til varmeproduktion ved hjælp af varmepumpeanlæg til hel eller delvis dækning af Aulum-områdets varmebehov. Denne løsning vil i givet fald være baseret på et antal produktionsboringer som oppumper grundvand, der via et varmepumpeanlæg afgiver varmeenergien, der efterfølgende anvendes som en del af varmeforsyningsgrundlaget. Det grundvand der oppumpes fra grundvandsmagasinet, med en gennemsnitstemperatur på 8-9 C, vil efter energiafgivelse i varmepumpeanlægget blive returneret til samme grundvandsmagasin med en temperatur på 2-3 C, via injektionsboringer Geologiske forhold Der er foretaget en gennemgang og vurdering af de grundvandsmæssige forhold i området ved og omkring Aulum Fjernvarmes centraler i en radius på ca. 1 km. Overordnet betragtet er geologien i området præget af lagserier med en gennemgående relativt ensartet struktur. Udover ca. 0-1 m. toplag af sand/muldagtig karakter, er der fra ca. 1 m. til cirka 50 m. under terræn, registreret primært vekslende smeltevands formationer bestående af sandfraktioner. Jupiter er GEUS' landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig. Side 12 af 53

13 Figur 7: Vandindvindingsboringer mm. i området omkring Aulum Fjernvarmes centraler Grundvandsforhold I området er der etableret boringer til blandt andet vandforsyning og industrielt formål (gartneri/markvanding) som er de dybeste boringer i området. I disse boringer er der boret ned til cirka 50 m under terræn. I øvrige boringer i området er der boret ned til mellem 5-50 m. under terræn. De geologiske forhold viser at der fra terræn og ned er m sandlag, hvor sandlagene udgør det primære grundvandsmagasin. Der er enkelte angivelser af mindre udbredte spor af lerindhold. De prøvepumpninger der er foretaget viser, at der har været oppumpet op til 50 m 3 /h, hvor der er konstateret en sænkning af grundvandsspejlet på ca. 6 m (boring DGU , markvandingsboring, nordøst for Hovedvejen). Data for det undersøgte område omkring Aulum Fjernvarmes centraler, viser, at der er omgivende åbne arealer og grundvandsforekomster, som indikerer at der er gode muligheder for at placere et antal grundvandsboringer og dermed anvende en grundvandsvarmepumpeløsning til hel eller delvis dækning af varmebehovet i Aulum by mv. Eksempelvis er den angivne vandstandssænkning på cirka 6 m. ved en prøvepumpning på 50 m 3 /h en klar indikation af, at der er mulighed for en forøgelse af den oppumpede vandmængde uden sænkningsproblemer mv Vandindvinding i forhold til varmebehov Uanset om der fokuseres på en 100 % eller f.eks. en 50 % dækning af et varmebehov, baseret på en grundvandsvarmepumpeløsning, er der dog ikke tilstrækkelige data til en sikker afklaring af hvor stor dækningsprocenten kan blive. Side 13 af 53

14 I sammenhæng med den mængde grundvand, der skal anvendes til dækning af et varmebehov svarende til varmeværket produktion, vil der blive behov for langt større vandmængder end tilfældet er ved dækning af grundvandsbehov til drikkevandsforbrug. Hvor f.eks. et vandværk, der producerer drikkevand til ca. 300 ejendomme oppumper en vandmængde svarende til ca m 3 /år, skal der en vandmængde på op til ca. 23 gange så meget til pr. år, til dækning af ca. 87 % af varmebehovet for samme antal ejendomme. Den vandmængde der skal anvendes til dækning af varmebehovet vil være direkte afhængig af hvor stor en del af varmebehovet, der dækkes Testboring En afklaring af hvor meget kapacitet, der er til rådighed grundvandsmæssigt betragtet vil ikke kunne afklares før der er udført en testboring. Testboringen kan efterfølgende anvendes som produktionsboring eller injektionsboring. Med de kendte geologiske / hydrogeologiske forhold taget i betragtning vil en testboring skulle etableres med en filtersat boring i sandmagasinet i en dybde på ca m under terræn. På grundlag af resultaterne af en testboring vil det kunne afklares, hvor meget vand der kan oppumpes og dermed hvordan et komplet anlæg kan designes. Det er omkostningsmæssigt betragtet vigtigt om det er tilstrækkeligt at etablere 1 sæt boringer (1 produktionsboring og 1 injektionsboring). Under forudsætning af, at der kan opnås tilfredsstillende vandmængder fra en testboring, kan der træffes afgørelse om, hvordan et komplet grundvandsbaseret varmepumpeanlæg dimensioneres/designes. En testboring skal etableres, som en normal vandindvindingsboring med forerør (det rør der sikrer boringen er tæt og ikke i fysisk kontakt med jordlagene omkring boringen) og filtersætning (det rør i boringen der er nede i de vandførende lag, hvor røret er perforeret med slidser hele vejen rundt, sådan at der kan pumpes grundvand ind igennem og op videre op fra boringen). Når boringen er udført, skal den efter ren-pumpning ( sandfri boring ) og evt. prøvetagning (analyse af grundvandvandets kvalitet) prøvepumpes over en periode på op til 14 dage med maksimal ydelse. Maksimal ydelse er den ydelse der kan opnås uden at der sker en tørkøring (filter/forerør tømmes for vand og dermed blotlægges pumpen) af pumpen i boringen. På grundlag af en prøvepumpning af testboringen, kan det vurderes hvor meget vand der kan oppumpes og dermed energipotentialet. Selve testboringen vil kræve en myndighedsgodkendelse på samme vilkår som en traditionel boring med henblik på vandindvinding. Der skal søges om boringstilladelse og indvindingstilladelse uanset, det er en midlertidig boring. Derudover skal der tages med i betragtning, at det skal være muligt at komme af med det oppumpede grundvand gennem prøvepumpningsperioden. Omkostningerne for udførelse af en testboring vil være afhængig af boredybde, adgangsforhold mv. En testboring til ca m dybde med renpumpning, analyser og prøvepumpning og tolkning af data vil typisk kunne udføres indenfor en beløbsramme på kr. Side 14 af 53

15 Når/hvis det bliver realistisk, skal der laves et decideret projekt, hvor testboringen anvendes som produktionsboring eller injektionsboring Natur og miljømæssige forhold Der er relativt store områder ved og omkring Aulum, der er velegnede til etablering af boringer, som ikke vil udgøre et problem i relation til negativ belastning af natur og miljømæssige interesse-områder. Typisk vil der kun være en midlertidig påvirkning i forbindelse med etablering af boringer og nedgraving af forsyningskabler, transmissionslledninger og etablering af en tørbrønd, der kan afsluttes i niveau med eller over terræn. De grundvandsmæssige og natur/miljømæssige forhold i området, set ud fra drikkevandsmæssige interesser,er jfr. de tilgængelige natur og miljødata ikke problematiske, og dermed vil det også være muligt at etablere produktions og injektionsboringer uden at give anledning til negative miljø/natur-påvirkninger. 4.6 Spildevandsvarmepumpe Som en supplerende varmekilde til varmepumpen, er anvendeligheden og tilgængeligheden af overskudsvarme til varmepumpen undersøgt. Fra Herning Vand ledes hvert år en mængde spildevand ud. Over de sidste år har denne mængde været stigende og var i år 2012 på m 3 : m m m 3 Der er fra Herning Vands side anvist en kurve over spildevandstemperaturen fra juli 2012, se Bilag 5. De resterende temperaturer er derfor estimeret, hvoraf varmepumpens varmeproduktion er beregnet af gennemsnitstemperaturen. I modellen er sat en begrænsning på spildevandet på de m 3 mængde med antal timer per år, timer, fås et flow på 78 m 3 /timen. årligt. Divideres denne Varmepumpens kolde COP er 3, hvilket beskriver forholdet mellem effekten på varmekilden og den optagne el-effekt. Varmepumpens varme COP er 4, hvilket er forholdet mellem den afgivne varme-effekt og den optagne el-effekt. Varmeeffekten for spildevandsvarmepumpen er beregnet som: ( ) Varmeeffekten fra spildevandet er altså 0,8 MW. Side 15 af 53

16 I beregningerne, hvor både spildevandsvarmepumpen og grundvandsvarmepumpen indgår dækkes de 4,4 MW af begge varmekilder. Dvs. at varmeeffekten fra grundvandsvarmepumpen er 4,4 MW fratrukket spildevandsvarmepumpen, hvoraf der fås 3,6 MW fra grundvandet. Modellen begrænses derfor også i brugen af grundvand. De 3,6 MW svarer til et grundvandsmængde på 3 mio. m 3 og de 4,4 MW svarer til en grundvandsmængde på 3,7 mio. m 3. Senere data fra Herning Vand viser at der vil være en spildevandsmængde på mellem 30 og 45 l/s. Benyttes de 30 l/s fås et flow på 108 m 3 /timen, mens flowet på 45 l/s svarer til 162 m 3 /timen. Dette svarer til en varmeeffekt for de to flows på hhv. 1,13 MW og 1,7 MW. For spildevandsprojektet skal derfor indsamles data fra Herning Vand og laves en mere detaljeret undersøgelse af dimensioneringen af en varmepumpe til spildevand. 4.7 Anlægsomfang Figur 8 viser et forsimplet principdiagram med det nuværende kraftvarmeværk som modtager varme fra et nyt solvarmeanlæg samt en grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe. I mellem kraftvarmeværket og det nye solvarmeanlæg/grundvandsvarmepumpen etableres der en varmetransmissionsledning, der i modellen er sat til 15 MW for ikke at begrænse spidslasten. Figur 8: Principdiagram for Aulum Fjernvarme med forbindelse til solfangerfelt og varmepumpe. 4.8 Netto-varmeproduktionsomkostninger Diagrammet i Figur 9 viser varmeproduktionsomkostningerne ekskl. kapitalomkostninger i januar 2012, for værket tilknyttet spotmarked. Priskrydset mellem grundvandsvarmepumpen og gasmotoren er ved en el-spot pris på 480 kr./mwh, hvilket betyder, at varmepumpen vil være den billigste produktionsenhed, når el-spot prisen er lavere end 480 kr./mwh. Spildevandsvarmepumpen priskryds med gasmotoren er ved 515 kr./mwh. Side 16 af 53

17 Figur 9: Varmeproduktionsomkostningerne eksklusive kapitalomkostninger som en funktion af elspotprisen. Som det fremgår af Figur 10, veksler el-spot-prisen time for time i løbet af året. Den gennemsnitlige værdi af el-spot prisen time for time i 2012 var 270,42 kr./mwh. Figur 10: El-spotpriser for Vestdanmark i I 2012 var der timer ud af årstallet på timer (svarende til 98% af timerne), hvor el-spot prisen var under 480 kr./mwh. I disse timer er varmepumpen billigere end gasmotorerne. I 2012 var der tilsvarende for spildevandsvarmepumpen timer over året, hvor prisen var under 515 kr./mwh. For et dyrere elspot år i 2010 var der timer under 480 kr./mwh og timer under 515 kr./mwh. Side 17 af 53

18 5 Resultater I dette kapitel sammenholdes energiomsætning og økonomi, for de scenarier, der er undersøgt i denne rapport for Aulum Fjernvarme: 1. Referencen (det eksisterende varmeværk) 2. Referencen m 2 solfangerfelt og m 3 akkumuleringstank 3. Referencen + Grundvandsvarmepumpe og m 3 akkumuleringstank 4. Referencen + Spildevandsvarmepumpe og m 3 akkumuleringstank 5. Referencen + Grundvandsvarmepumpe, spildevandsvarmepumpe og m 3 akkumuleringstank 6. Referencen m 2 solfangerfelt, m 3 akkumuleringstank og Grundvandsvarmepumpe 7. Referencen m 2 solfangerfelt, m 3 akkumuleringstank og Spildevandsvarmepumpe 8. Referencen m 2 solfangerfelt, m 3 akkumuleringstank, Grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe For de syv scenarier udover referencen opnås en samlet lagerkapacitet på 2 lagertanke på 300 MWh. 5.1 Energiomsætning Varmeproduktion og brændselsforbrug Tabel 4 viser fordelingen af varmeproduktionen i de forskellige løsninger i forhold til den nuværende situation på værket. Solvarmeproduktionen fra solfangerne vist i tabellen er fratrukket værdien af den årlige varmeafblæsning på 248 MWh. Derudover er der et transmissionstab fra solfanger/varmepumpe feltet på 132 MWh årligt. Værdien er medregnet i varmeproduktionen i de økonomiske beregninger. I Tabel 4 er varmeproduktionerne dog vist inklusive varmeproduktionen til varmetabet på ledningen. Side 18 af 53

19 1. Ref 2. Ref + Sol 3. Ref + 4. Ref + Grund. VP Spild. VP Naturgasforbrug Nm Grundvandsforbrug m Spildevandsforbrug m Varmeproduktioner Motor RR MWh Kedel DS MWh Kedel VRH MWh Elkedel, spot MWh Elkedel, nedregulering MWh Solvarme MWh Grundvandsvarmepumpe MWh Spildevandsvarmepumpe MWh Ref + Grund. VP + Spild VP 6. Ref + Sol + Grund. VP 7. Ref + sol + Spild. VP 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Naturgasforbrug Nm Grundvandsforbrug m Spildevandsforbrug m Varmeproduktioner Motor RR MWh Kedel DS MWh Kedel VRH MWh Elkedel, spot MWh Elkedel, nedregulering MWh Solvarme MWh Grundvandsvarmepumpe MWh Spildevandsvarmepumpe MWh Tabel 4: Naturgasforbrug og grundvandsforbrug samt varmeproduktion fordelt mellem naturgas, solvarme og varmepumpe. Resultaterne er vist grafisk i Figur 11. Som det fremgår af figuren fortrænger solvarmeanlægget og varmepumperne en væsentlig del af det nuværende naturgasforbrug. Side 19 af 53

20 MWh Nm3 Naturgas ,7 9523,8 9523, , ,6 7028, Ref 2. Ref + Sol 3. Ref + Grund. VP 4. Ref + Spild. VP 5. Ref + Grund. VP + Spild VP 6. Ref + Sol + Grund. VP 7. Ref + sol + Spild. VP Spildevandsvarmepumpe Grundvandsvarmepumpe Solvarme 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Elkedel, nedregulering Elkedel, spot Kedel VRH Kedel DS Motor RR Naturgasforbrug Figur 11: Fordelingen af varmeproduktion mellem naturgas, sol og varmepumper samt naturgasforbruget i Nm 3 /år. Side 20 af 53

21 kr. kr./mwh I Figur 11a er investeringen sammenlignet med den resulterende varmeproduktionspris: Ref 2. Ref + Sol 3. Ref + Grund. VP Investering 4. Ref + Spild VP Figur 11a: Investering og varmeproduktionspris. 5. Ref + Grund VP + Spild VP 6. Ref + Sol + Grund VP 7. Ref + Sol + Spild VP Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger (2. akse) 8. Ref + Sol + Grund VP + Spild VP Varmeproduktion fra solvarmeanlæg og varmepumper Produktionen af varme fra solfangerne fordelt over året fremgår af Figur 12. Figuren viser varmeproduktionerne for den kombinerede løsning med sol, grundvands- og spildevandsvarmepumpe i scenarie 8. Varmeproduktionen fra solvarmeanlægget topper i sommerhalvåret, hvor den producerede solvarme næsten dækker varmebehovet fra Aulum Fjernvarme. Selvom solvarmeanlægget ikke dækker varmebehovet i de resterende måneder, vil det stadig bidrage med varmeproduktion og fortrænge en del af naturgassen, som vist tidligere af resultaterne i Tabel 4 og i Figur 11. Den viste solvarmeproduktion på Figur 12 er fratrukket værdien af afblæsningen. Dvs. at varmeproduktionen i solfangerfeltet er højere end den viste. Der afblæses i alt 248 MWh årligt for solvarmen under betingelserne i beregningerne. Det fremgår endvidere at varmepumperne er i stand til at dække en væsentlig del af varmebehovet. Varmepumpen benyttes hovedsageligt i måneder med mindre solvarmeproduktion. Side 21 af 53

22 5.000, , , , , , , , ,00 500,00 0,00 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Varmebehov Solvarme Grundvandsvarmepumpe Spildevandsvarmepumpe Figur 12: Varmeproduktionen fra solfangeranlægget dækker varmebehovet i sommermånederne, scenarie 8. Overproduktionen fra solvarmen og spildevandsvarmepumpen i juni lagres i akkumuleringstanken til benyttelse i juli, hvor der er en lille underproduktion. Side 22 af 53

23 Investeringsbehov, solvarme Investeringsbehovet for installation af m 2 solfangere og en m 3 akkumuleringstank er budgetteret til mellem 26 og 27 mio. kr. Et overordnet budget eksklusive investering i jordareal er vist i Tabel 5, og er baseret på lignende projekter ved PlanEnergi. Estimeret investering solvarme 1 Solvarmeanlæg (oplyst af Arcon) kr Vekslerunit, pumper, glykoltank etc. kr Akkumuleringstank, m3 kr Nitrogenanlæg kr Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Teknikbygning (solvarme) kr El-forsyning og tilslutningsbidrag (Fast netadgang) kr Hegn, beplantning og jordarbejder kr PLC og styring kr Opstart og indregulering kr Værdi af energibesparelse, 300 kr./mwh x solvarmeproduktionen det første driftsår kr Jordkøb kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Diverse kr I alt kr Tabel 5: Estimeret investeringsbehov for solvarmeanlæg. 5.2 Investeringsbehov, grundvandsvarmepumpe Tabel 6 viser det estimerede investeringsbehov i en grundvandsvarmepumpe. Estimeret investering grundvandsvarmepumpe 2 Boringer 2 x 3 boringer inkl. pumper, ventiler, styringer, pumpehus etc. á kr. kr Vandtransmissionsledning, PE (trykrør) 2 X meter á 850 kr./meter kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe, varmeydelse 4,4 MW kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr El-forsyning, stikledning, målertavle etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang (Afbrydelig nettilslutning) kr Evt. lodsejererstatning, tinglysning ( kr.) kr Teknikbygning (varmepumpe) kr Akkumuleringstank, m3 kr Nitrogenanlæg kr Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Grundvandsmodel kr Diverse kr I alt ) Estimeret investering fra PlanEnergi, overslagsprisen på varmepumpen er oplyst af ICS Energy. Tabel 6: Estimeret investeringsbehov, grundvandsvarmepumpe. Side 23 af 53

24 Angående tilslutningsbidrag til el, er der to måder at tilslutte varmepumpen til elselskabet: Begrænset netadgang: tilslutningen vil normalt betragtes som værende stabil. Rådighedseffekten for elselskabet kan til enhver tid begrænse eller udkoble varmepumpen fra netadgangen. Dette skal undersøges nærmere i forbindelse med et konkret projekt. Afregning pr. kw: ved kw-maks er prisen kr./kw (Energi Midt). Det vil ved et elforbrug på kw til varmepumpen give en udgift på 1,84 mio. kr. og er derved en væsentlig dyrere løsning end at køre med begrænset netadgang på varmepumpen. 5.3 Investeringsbehov, spildevandsvarmepumpe Tabel 7 viser et overslag på investeringsbehovet i spildevandsvarmepumpen. Prisen på varmepumpen er oplyst af ICS Energy for varmepumpe med en varmeydelse på 0,8 MW. Estimeret investering spildevandsvandsvarmepumpe 3 Pumper, ventiler, styring, etc. kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe (ca. 0,8 MW) kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr El-forsyning, stikledning, målertavle, etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang kr Teknikbygning, tilpasning til varmepumpe kr Akkumuleringstank, m3 kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Diverse kr I alt kr ) Estimeret investering fra PlanEnergi baseret på lignende projekter. Prisen på varmepumpen er oplyst af ICS Energy Tabel 7: Investeringsbehov for spildevandsvarmepumpe. Side 24 af 53

25 5.4 Investeringsbehov for samlede løsninger Der er lavet et budget for de samlede løsninger, hvor både solvarme og varmepumper er regnet ind. Dette er gjort, da en del af de tekniske installationer, der er relateret til f.eks. solvarmeanlægget, også vil blive anvendt i varmepumpeløsningerne og der vil derfor være en besparelse ved samdrift jf. nedenstående budgetter. Ved Delt udgift betyder det at den samlede udgift er delt mellem investeringen i de kombinerede løsninger Samlet løsning for grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe Estimeret samlet investering for grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe Boringer inkl. pumper, ventiler, styringer, pumpehus etc. kr Vandtransmissionsledning, PE (trykrør) 2 X meter á 850 kr./meter kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe, Grundvand 3,6 MW kr Varmepumpe, Spildevand 0,8 MW kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr El-forsyning, stikledning, målertavle etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang (Afbrydelig nettilslutning) kr Evt. lodsejererstatning, tinglysning ( kr.) kr Teknikbygning kr Akkumuleringstank, m3 kr Nitrogenanlæg kr Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Grundvandsmodel kr Diverse kr I alt for kombineret løsning kr Tabel 7: Investeringsbehov for grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe. Side 25 af 53

26 5.4.2 Samlet løsning for solvarme og grundvandsvarmepumpe Samlet budget for solvarme og grundvandsvarmepumpe Estimeret investering solvarme 1 Solvarmeanlæg inkl. fundamenter, rør i jord etc m2 a kr. kr Vekslerunit, pumper, glykoltank etc. kr Akkumuleringstank, m3 kr Delt udgift Nitrogenanlæg kr Delt udgift Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Delt udgift Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Delt udgift Teknikbygning (samlet 1,4 mio. kr, besparelse ved sammenlægning med VP: kr.) kr Delt udgift El-forsyning og tilslutningsbidrag (Fast netadgang) kr Hegn, beplantning og jordarbejder kr PLC og styring kr Delt udgift Værdi af energibesparelse, 300 kr./mwh x solvarmeproduktionen det første driftsår kr Projektering, tilsyn, myndighedsbehandling, diverse kr Delt udgift Opstart og indregulering kr Jordkøb kr Samlet investering for sol ved kombineret løsning kr Estimeret investering grundvandsvarmepumpe 2 Boringer 2 x 3 boringer inkl. pumper, ventiler, styringer, pumpehus etc. á kr. kr Vandtransmissionsledning, PE (trykrør) 2 X meter á 750 kr./meter kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe 4,4 MW kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr Delt udgift Elforsyning, stikledning, målertavle etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang (Afbrydelig nettilslutning) kr Evt. lodsejererstatning, tinglysning ( kr.) kr Teknikbygning (samlet 1,4 mio. kr, besparelse ved sammenlægning med sol: kr) kr Delt udgift Akkumuleringstank, m3 (Benytter samme akkumuleringstank som solvarme) kr Delt udgift Nitrogenanlæg (benytter samme nitrogenanlæg som solvarme) kr Delt udgift Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Delt udgift Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Delt udgift Grundvandsmodel kr Projektering, tilsyn, myndighedsbehandling, diverse kr Delt udgift Samlet investering for varmepumpe ved kombineret løsning kr I alt for kombineret løsning kr ) Estimeret investering af PlanEnergi fra tilsvarende projekter. 2) Estimeret investering fra PlanEnergi, overslagsprisen på varmepumpen er oplyst af ICS Energy. Tabel 8: Samlet budget for løsning med solvarme og grundvandsvarmepumpe. Side 26 af 53

27 5.4.3 Samlet løsning for solvarme og spildevandsvarmepumpe Samlet budget for solvarme og spildevandsvarmepumpe Estimeret investering solvarme 1 Solvarmeanlæg inkl. fundamenter, rør i jord etc m2 a kr. kr Vekslerunit, pumper, glykoltank etc. kr Akkumuleringstank, m3 kr Delt udgift Nitrogenanlæg kr Transmissionsledning 500 m á kr. (Eks. Logstor ø273) kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Delt udgift Teknikbygning (solvarme) kr Delt udgift El-forsyning og tilslutningsbidrag (Fast netadgang) kr Hegn, beplantning og jordarbejder kr PLC og styring kr Delt udgift Værdi af energibesparelse, 300 kr./mwh x solvarmeproduktionen det første driftsår kr Projektering, tilsyn, myndighedsbehandling, diverse kr Delt udgift Opstart og indregulering kr Jordkøb kr Samlet investering for sol ved kombineret løsning kr Estimeret investering spildesvarmepumpe 2 Pumper, ventiler, styring, etc. kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe 0,8 MW kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr Delt udgift El-forsyning, stikledning, målertavle, etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang kr Teknikbygning, tilpasning til varmepumpe kr Delt udgift Akkumuleringstank, m3 kr Delt udgift Projektering, tilsyn, myndighedsbehandling, diverse kr Delt udgift Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Delt udgift Samlet investering for spildevandsvarmepumpe ved kombineret løsning kr I alt for kombineret løsning kr ) Estimeret investering af PlanEnergi fra tilsvarende projekter. 2) Estimeret investering fra PlanEnergi. Tabel 9: Samlet budget for solvarme og spildevandsvarmepumpe. Side 27 af 53

28 5.4.4 Samlet løsning for solvarme, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe Samlet budget for solvarme, grundvandspumpe og spildevandsvarmepumpe Estimeret investering solvarme 1 Solvarmeanlæg inkl. fundamenter, rør i jord etc m2 a kr. kr Vekslerunit, pumper, glykoltank etc. kr Akkumuleringstank, m3 kr Delt udgift Nitrogenanlæg kr Delt udgift Transmissionsledning 500 m á kr. (Eks. Logstor ø273) kr Delt udgift Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Delt udgift Teknikbygning (solvarme) kr Delt udgift El-forsyning og tilslutningsbidrag (Fast netadgang) kr Hegn, beplantning og jordarbejder kr PLC og styring kr Delt udgift Værdi af energibesparelse, 300 kr./mwh x solvarmeproduktionen det første driftsår kr Projektering, tilsyn, myndighedsbehandling, diverse kr Delt udgift Opstart og indregulering kr Jordkøb kr Samlet investering for sol ved kombineret løsning kr Estimeret samlet investering for grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe Boringer inkl. pumper, ventiler, styringer, pumpehus etc. kr Vandtransmissionsledning, PE (trykrør) 2 X meter á 850 kr./meter kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe, Grundvand 3,6 MW kr Varmepumpe, Spildevand 0,8 MW kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr Delt udgift El-forsyning, stikledning, målertavle etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang (Afbrydelig nettilslutning) kr Evt. lodsejererstatning, tinglysning ( kr.) kr Teknikbygning (varmepumpe) kr Delt udgift Akkumuleringstank, m3 kr Delt udgift Nitrogenanlæg kr Delt udgift Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Delt udgift Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Delt udgift Grundvandsmodel kr Projektering, tilsyn, myndighedsbehandling, diverse kr Delt udgift Samlet investering for varmepumper kr I alt for kombineret løsning kr Tabel 10: Budget for samlet løsning med solvarmeanlæg, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe. 5.5 Selskabsøkonomi Et samlet overblik over investeringerne i de forskellige løsninger er vist i Tabel 11: Investeringer kr. 1. Ref 2. Ref + Sol 3. Ref + Grund. VP 4. Ref + Spild. VP Solvarme Grundvandsvarmepumpe Spildevandsvarmepumpe Samlet løsning Ref + Grund. VP + Spild VP 6. Ref + Sol + Grund. VP 7. Ref + sol + Spild. VP 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Solvarme Grundvandsvarmepumpe Spildevandsvarmepumpe Samlet løsning Tabel 11: Budgetter for løsningsforslag. Side 28 af 53

29 Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. for solfanger og et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. for varmepumpe, grundet forventet levetid på installationerne. Varmepumpen er i alle nedenstående beregninger tilkoblet spotmarked. 1. Ref 2. Ref + Sol 3. Ref + Grund. VP 4. Ref + Spild. VP Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år - 8,1 5,4 4,1 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Resultat af ordinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. 5. Ref + Grund. VP + Spild VP 6. Ref + Sol + Grund. VP 7. Ref + sol + Spild. VP Tabel 12: Selskabsøkonomisk beregning ved etablering af solvarme og varmepumpe. 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år 5,1 6,4 5,6 6,1 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Resultat af ordinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Den største besparelse på driften findes ved kombinationen af solvarme, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe til at erstatte en del af den naturgas- og el producerede varme ved Aulum Fjernvarme. Det er også i det kombinerede scenarie, løsning 8, at den laveste varmeproduktionspris findes på 214 kr. pr. MWh. Dette skyldes bl.a. besparelsen på investeringen, ved sammenlægning af en separat solvarmeløsning og en separat grundvandsvarmepumpeløsning. Derfor er kapitalomkostningerne for hhv. solvarme og varmepumpe lavere i det kombinerede scenarie. Kombinationen af teknologierne står i denne løsning for 88% af varmeproduktionen. Den korteste simple tilbagebetalingstid ses i spildevandsvarmepumpeløsningen med 4,1 år. Den simple tilbagebetalingstid for grundvandsvarmepumpen i en separat løsning er 5,4 år. Side 29 af 53

30 De kombinerede løsninger med både solvarme og grundvandsvarmepumpe eller spildevandsvarmepumpe har også en lave varmeproduktionspriser. Kombinationen af teknologierne står i denne løsning for 86% af varmeproduktionen. Der er en begrænsning på spildevandet fra rensningsanlægget til varmeproduktion. Denne løsning har en lav investering med en kort simpel tilbagebetalingstid og vil derfor være økonomisk overskuelig. Varmeproduktionsprisen nedbringes, samtidig med at spildevandsvarmepumpen kan producere 28% af varmeproduktionen. For grundvandsvarmepumpen er det nødvendigt med en undersøgelse af grundvandspotentialet, da der i disse beregninger bliver brugt op mod 3,7 mio. m 3 grundvand om året. 5.6 Følsomhedsberegning Der er foretaget følsomhedsberegning på referencen samt følgende løsninger: 6. Reference + Solvarme + Grundvandsvarmepumpe 225 kr./mwh 7. Reference + Solvarme + spildevandsvarmepumpe 241 kr./mwh 8. Reference + Solvarme + Grundvands- og Spildevandsvarmepumpe 214 kr./mwh Det er i de scenarier, der ses den største driftsbesparelse og laveste varmeproduktionspris. Der er fortaget følsomhedsberegninger, hvor følgende parametre er varieret: Naturgasprisen Spotmarked prisen på el Varmebehovet Følsomhedsberegningerne er foretaget ved at ændre en parameter af gangen. Resultaterne er præsenteret i de følgende afsnit Variation i naturgaspriser Driftsomkostningerne er her beregnet med naturgaspriser på ±10%, dvs. naturgaspriser på 2,30 kr./nm 3, 2,55 kr./nm 3 og 2,80 kr./nm 3. En højere naturgaspris giver en højere driftsomkostning, mens den lavere naturgaspris giver en lavere driftsomkostning. For alle tre variationer af naturgasprisen er tilbagebetalingstiden på under 10 år. Resultaterne fremgår af Tabel 13 for referencen sammenlignet med løsning 6 for sol og grundvandsvarmepumpe og i Tabel 14 for referencen sammenlignet med løsning 7, der inkluderer sol og spildevandsvarmepumpe. I Tabel 15 sammenlignes referencen med løsning 8, der inkluderer sol sammen med grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe. Side 30 af 53

31 1. Ref 1. Ref 1. Ref 6. Ref + Sol + Grund. VP 6. Ref + Sol + Grund. VP Tabel 13: Resultater for følsomhedsberegning på ændring af naturgasprisen i løsning Ref + Sol + Grund. VP Naturgaspris kr./nm 3 2,55 2,3 2,8 2,55 2,3 2,8 Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år ,9 4,4 3,5 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. For sol og grundvandsvarmepumpeløsningen er der 5 kr./mwh i forskel mellem den benyttede og den dyreste pris på naturgas. Forskellen i sol og spildevandsvarmepumpeløsningen er 14 kr./mwh. 1. Ref 1. Ref 1. Ref 7. Ref + sol + Spild. VP 7. Ref + sol + Spild. VP Tabel 14: Resultater for følsomhedsberegning på ændring af naturgasprisen i løsning 7. Tabel 15: Resultater for følsomhedsberegning på ændring af naturgasprisen i løsning Ref + sol + Spild. VP Naturgaspris kr./nm3 2,55 2,3 2,8 2,55 2,3 2,8 Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år ,6 6,2 5,2 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostnkr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. 1. Ref 1. Ref 1. Ref 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Naturgaspris kr./nm 3 2,55 2,3 2,8 2,55 2,3 2,8 Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år ,1 6,8 5,5 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Der ses altså en variation af varmeproduktionsprisen, ved forskellige naturgaspriser. Ved variation i naturgaspriserne er det også den kombinerede løsning med solvarme og grundvandsvarmepumpe, der giver den laveste varmeproduktionspris. Side 31 af 53

32 5.6.2 Variation i spotmarkedsbetalingen Der er endvidere foretaget følsomhedsberegning på referencen og scenariet med både solvarme og varmepumpe, hvor spotmarked prisen er ændret. Beregningerne er foretaget på spotmarked prisen i Vestdanmark i 2012 sammenlignet med resultaterne for spotmarked prisen i Vestdanmark i 2010, da dette var et år med forholdsvis høje spotmarked priser. En højere spotmarkedspris giver højere driftsomkostninger både for referencen og de undersøgte løsninger. Der ses en forskel mellem den simple tilbagebetalingstid for investeringen i solvarme og varmepumperne når spot prisen ændres. Resultaterne fremgår i de følgende tabeller for referencen sammenlignet med sol og grundvandsvarmepumpeløsningen, referencen sammenlignet med den kombinerede løsning med spildevandsvarmepumpe og solvarme, og til sidst referencen sammenlignet med den kombinerede løsning med solvarme, grundvandsvarmepumpe og spildevandsvarmepumpe. 1. Ref 1. Ref 6. Ref + Sol + Grund. VP 6. Ref + Sol + Grund. VP Spotmarked Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år - - 7,6 6,4 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Tabel 16: Følsomhedsberegning på ændring af spotmarkedsprisen i løsning Ref 1. Ref 7. Ref + sol + 7. Ref + sol + Spild. VP Spild. VP Spotmarked Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år - - 5,9 5,6 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Tabel 17: Følsomhedsberegning på ændring af spotmarkedsprisen i løsning 7. Side 32 af 53

33 1. Ref 1. Ref 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Tabel 18: Følsomhedsberegning på ændring af spotmarkedsprisen i løsning Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP Spotmarked Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år - - 7,2 6,1 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. I 2012 var den gennemsnitlige spot pris 270,42 kr./mwh, mens den i 2010 var på 346,25 kr./mwh. I forhold til varmeproduktionsprisen er den kombinerede løsning med solvarme og grundvandsog spildevandsvarmepumpe en fordel og giver den mindste varmeproduktionspris, her er løsning 7 på samme niveau også ved højere spotafregningspriser. Det vil sige, at de kombinerede løsninger med sol og varmepumper er robust over for prisvariationer på el og gas Variation af varmebehovet Varmebehovet i denne beregning er forøget med MWh/år for at undersøge effekten af et større varmebehov, der kunne opstå ved en øgning af antallet af varmeforbrugere. Dette svarer til en stigning af varmebehovet på 2,3%. Resultaterne er præsenteret i de følgende tabeller. I nedenstående tabeller er marginalprisen beregnet for henholdsvis referencen og varmepumpeløsningen, samt sol/varmepumpe projektet. Marginalprisen er beregnet ved en udvidelse af varmegrundlaget med MWh/år. Efterfølgende er varmeproduktionsprisen og marginalprisen beregnet. Marginalprisen er beregnet som: Resultaterne for de undersøgte løsninger plus MWh er i tabellen sammenlignet med referencen plus MWh. Det fremgår, at tilbagebetalingstiden faktisk ikke ændres særligt ved at udbygge varmebehovet med MWh. Dog er driftsomkostningerne en smule højere når scenarierne med plus MWh sammenlignes med scenariet baseret på det oprindelige varmebehov. Side 33 af 53

34 1. Ref 1. Ref MWh 6. Ref + Sol + Grund. VP 6. Ref + Sol + Grund. VP MWh Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år 6,4 6,3 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kr./mwh Differens på driftsomkostninger kr Marginalpris kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Tabel 19: Følsomhedsberegning på ændring af varmebehovet i løsning Ref 1. Ref MWh Tabel 20: Følsomhedsberegning på ændring af varmebehovet i løsning Ref + sol + Spild. VP 7. Ref + sol + Spild. VP MWh Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år - - 5,6 5,6 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kr./mwh Differens på driftsomkostninger kr Marginalpris kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Der ses for løsningen med sol og spildevand kun et lille fald i marginalprisen. Dette skyldes at solvarmen og spildevandsvarmepumpen ikke kan producere mere. Varmen bliver derfor produceret på allerede eksisterende enheder på værket. Side 34 af 53

35 1. Ref 1. Ref MWh Tabel 21: Følsomhedsberegning på ændring af varmebehovet i løsning Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP 8. Ref + sol + Grund. VP + Spild. VP MWh Investering kr Driftomkostninger* kr./år Driftsbesparelse kr./år Simpel tilbagebetalingtid år 6,1 6,0 Kapitalomkostninger, solvarmeanlæg** kr./år Kapitalomkostninger, varmepumpe*** kr./år Kapitalomkostninger, samlet kr./år Besparelse kr./år Varmeproduktionspris kr./mwh Varmeproduktionspris inkl. kapitalomkostninger kr./mwh Differens på driftsomkostninger kr Marginalpris kr./mwh *) Resultat af oprdinær drift fra energypro **) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 25-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. ***) Kapitalomkostningerne er beregnet som et 15-årigt annuitetslån med en realrente på 3% p.a. Skulle varmebehovet øges yderligere vil solvarmen og varmepumperne stadig kunne forsyne en væsentlig del af varmebehovet. Sammenlignes tallene for scenariet med øget varmebehov med tallene i Figur 13, er der en mindre spildproduktion af solvarme i sommermånederne med et øget varmebehov. Den samlede årlige afblæsning reduceres til 209 MWh. Side 35 af 53

36 6 Anbefaling Som det fremgår af den selskabsøkonomiske beregning vil der være mulighed for reduktion af varmeproduktionsprisen inkl. kapitalomkostninger, ved at vælge en solvarme- og/eller varmepumpeløsning. Den største besparelse opnås ved at lave en solvarme-spilde- og grundvandsvarmepumpe kombination. Efter at energiafgiften til varmepumper er blevet reduceret markant, er varmepumper blevet særdeles interessante i fjernvarmesystemer. Som det fremgår af resultaterne i denne rapport, kan en varmepumpe installeret ved Aulum Fjernvarme være konkurrencedygtig i hovedparten af alle driftstimer i varmeåret. Solvarmeanlægget har naturligvis en begrænsning i forhold til at producere varme i de kolde måneder. Solvarmeanlægget vil i vinterhalvåret bidrage med energiproduktion, dog ikke ved fremløbstemperatur. I nærværende rapport er der anvendt en varmepumpe som hæver fjernvarmetemperaturen fra returtemperatur til fuld fremløbstemperatur, hvilket normalt koster på varmepumpens effektivitet (COP). I forbindelse med etableringen af et solvarmanlæg skal der opføres en teknikbygning, til varmeveksler, pumper, ventiler, glykoltanke, styring etc. I teknikbygningen kan varmepumpen, med tilhørende hjælpeudstyr med fordel placeres, og samtidig tilkobles akkumuleringstanken som skal opføres i tilknytning til solvarmeanlægget. På baggrund af de økonomiske beregninger, der er fremlagt i rapporten anbefales en kombineret løsning med solvarme og grundvandsvarmepumpe. Solfangeranlægget giver en varmeproduktion til en fast pris, mens varmepumpens drift kan reguleres i forhold til elpriser. Det giver derved den mest fleksible økonomiske varmeproduktion at kombinere de to teknologier. Hvis bestyrelsen ønsker at arbejde videre med solvarme og/eller varmepumpe løsningen anbefales det, at der foretages supplerende beregninger for at fastlægge kapaciteten af varmepumpen specielt i forhold til mængden af grundvand, der er til rådighed. For at fastlægge grundvandsresurserne i forbindelse med varmepumpen, skal der fortages en prøveboring og pumpning der efterfølgende vil vise om der er tilstrækkeligt med brugbart grundvand til varmepumpen. Idet investeringen i en grundvandsvarmepumpe er stor, kan det være mere økonomisk overskueligt at installere en spildevandsvarmepumpe i første omgang. Af beregningerne i denne rapport fremgår, at der vil være en besparelse og at spildevandsvarmepumpen vil kunne dække ca. 30% af varmebehovet. I forbindelse med etableringen, skal den reelle mængde spildevand fastlægges og varmepumpen dimensioneret efter denne mængde. I forbindelse med det videre arbejde af etablering af solvarme- og/eller varmepumpeanlæg, skal der udarbejdes følgende ansøgninger: Projektforslag VVM-screening Lokalplan eller lokalzone tilladelse Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Varmeindvindingsanlæg og grundvandskølingsanlæg i forbindelse med etablering af disse skal bekendtgørelsen BEK nr om varmeindvindingsanlæg og grundvandskølingsanlæg følges Side 36 af 53

37 Bilag 1 Danmarkskort med solindstråling Figur B1.: Danmarkskort fra DMI med årlig solindstråling på en vandret flade. Side 37 af 53

38 Bilag 2 Inddata til energypro Parameter Forudsætning Planperiode 1 år (1/ til 31/ ) Udetemperatur Udetemperatur, DRY, Zone 2 (Centrale Jylland) Naturgas Brændværdi (nedre): 11 kwh/nm 3 Varme ab værk Motor DS Kulvej Kedel DS Kulvej Kedel VRH Rugbjergvej El kedel MWh/år 1. januar 31. december 2012 med behovsprofil, hvor 71,9 % afhænger af udetemperaturen (GAF). Graddøgnskorrigeret varmebehov = MWh Indfyret effekt: kw Varme-effekt: kw El-effekt: kw Indfyret effekt: kw Varme-effekt: kw Indfyret effekt: kw Varme-effekt: kw Varme-effekt: 10 MW El-effekt: 10 MW Solvarmeanlæg m 2 Koefficienter i solfangerligning (η 0, k 1 og k 2 ) η 0 : 0,839 k 1 : 3,2 k 2 : 0,0137 Varmepumpe, 50% spids Varmepumpe, Grundvand Varmepumpe, Spildevand Varmelager El-effekt: 900 kw Varme-effekt: kw El-effekt: kw (COP=4) Varme-effekt: kw Varmeeffekt: 816 kw Varmelager, Kraftvarmeværk Volumen: m 3 (Eksisterende) Kapacitet: 76 MWh Varmelager, Solfangeranlæg Volumen: m 3 Kapacitet: 223 MWh El-marked Spotmarked i Vestdanmark i perioden d. 1/ til og med d. 31/ Driftsstrategi Minimer netto varmeproduktionsomkostninger Side 38 af 53

39 Økonomi Grundbeløb El-produktionstilskud Naturgaspris ekskl. afgifter Afgifter kr. (Oplyst af værket) Fast betaling kr. 2,55 kr./nm 3 (samt følsomhedsberegning) Gældende afgifter fra februar Se i øvrigt Bilag 4 for anvendte afgiftsforudsætninger. CO 2 -kvoter CO 2 -kompensation Ikke oplyst Drift og vedligehold Motor DS Kulvej: 36,2 kr./mwh el Kedel DS Kulvej: Kedel VRH Rugbjergvej: Solvarme: Varmepumpe, Grundvand: Varmepumpe, Spildevand: 5 kr./mwh varme 5 kr./mwh varme 6 kr./mwh varme 25 kr./mwh el 25 kr./mwh el Side 39 af 53

40 Bilag 3 Overblik Estimeret investering solvarme 1 Solvarmeanlæg (oplyst af Arcon) kr Vekslerunit, pumper, glykoltank etc. kr Akkumuleringstank, m3 kr Nitrogenanlæg kr Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Teknikbygning (solvarme) kr El-forsyning og tilslutningsbidrag (Fast netadgang) kr Hegn, beplantning og jordarbejder kr PLC og styring kr Opstart og indregulering kr Værdi af energibesparelse, 300 kr./mwh x solvarmeproduktionen det første driftsår kr Jordkøb kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Diverse kr I alt kr ) Estimeret investering af PlanEnergi fra tilsvarende projekter Estimeret investering grundvandsvarmepumpe 2 Boringer 2 x 3 boringer inkl. pumper, ventiler, styringer, pumpehus etc. á kr. kr Vandtransmissionsledning, PE (trykrør) 2 X meter á 850 kr./meter kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe, varmeydelse 4,4 MW kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr El-forsyning, stikledning, målertavle etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang (Afbrydelig nettilslutning) kr Evt. lodsejererstatning, tinglysning ( kr.) kr Teknikbygning (varmepumpe) kr Akkumuleringstank, m3 kr Nitrogenanlæg kr Transmissionsledning 500 meter á kr. (eks. Logstor ø273) kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Grundvandsmodel kr Diverse kr I alt ) Estimeret investering fra PlanEnergi, overslagsprisen på varmepumpen er oplyst af ICS Energy. Estimeret investering spildevandsvandsvarmepumpe 3 Pumper, ventiler, styring, etc. kr Tilslutning af vandledninger på varmepumpe kr Varmepumpe (ca. 0,8 MW) kr Varmepumpestyring, PLC og integration med SRO anlæg kr El-forsyning, stikledning, målertavle, etc. kr Tilslutningsbidrag, begrænset netadgang kr Teknikbygning, tilpasning til varmepumpe kr Akkumuleringstank, m3 kr Rørarbejde ved indskæring på eksisterende værk + VVS arbejde kr Projektering og tilsyn kr Myndighedsbehandling kr Diverse kr I alt kr ) Estimeret investering fra PlanEnergi baseret på lignende projekter. Prisen på varmepumpen er oplyst af ICS Energy Side 40 af 53

41 Bilag 4 Udskrifter fra energypro I dette bilag ses udskrifter fra energypro af henholdsvis den årlige energiomsætning og resultat af ordinær drift for referencen samt scenariet med solvarme og varmepumpe. Side 41 af 53

42 Side 42 af 53

43 Side 43 af 53

44 Side 44 af 53

45 Side 45 af 53

46 Side 46 af 53

47 Side 47 af 53

48 Side 48 af 53

49 Side 49 af 53

50 Side 50 af 53

51 Bilag 5: Spildevand Side 51 af 53

Solvarme og varmepumpe ved Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Solvarme og varmepumpe ved Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Solvarme og varmepumpe ved Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Solvarme og varmepumpe ved Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a.

Solvarme og varmepumpe ved Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a. Solvarme og varmepumpe ved Kølvrå Fjernvarmecentral a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45

Læs mere

Solvarme og varmepumpe ved Karup Varmeværk a.m.b.a.

Solvarme og varmepumpe ved Karup Varmeværk a.m.b.a. Solvarme og varmepumpe ved Karup Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742 8

Læs mere

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014

Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Ekstraordinær generalforsamling den 29. januar 2014 Solvarme og varmepumpe 1 Oversigt 1. Baggrund for projektet 2. Solvarme 3. Varmepumpe 4. Nye produktionsenheder 5. Stabile

Læs mere

Skals Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Skals Kraftvarmeværk a.m.b.a. Solvarme og varmepumpe ved Skals Kraftvarmeværk a.m.b.a. Roger Andersen Nordjylland Tlf. +45 9682 0400 Mobil +45 2552 7015 ra@planenergi.dk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400

Læs mere

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk

Tillæg til. Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk Tillæg til Projektforslag ifølge Varmeforsyningsloven for etablering af nyt varmeværk for Lemvig Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme.

Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Orientering om planer om solfangeranlæg ved Aulum Fjernvarme. Aulum d. 9-9-2014 Esben Nagskov Indledning Opbygning Størrelse Placering Styrings- og sikkerhedsforanstaltninger Samfundsøkonomi Virksomhedsøkonomi

Læs mere

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling

Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Anvendelse af grundvand til varmefremstilling Morten Vang Jensen, PlanEnergi 1 PlanEnergi PlanEnergi blev etableret i 1983 og arbejder som uafhængigt rådgivende firma. PlanEnergi har specialiseret sig

Læs mere

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme

Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme Projektforslag for etablering af en hybridvarmepumpe hos Løgumkloster Fjernvarme NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper

Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Niels From, PlanEnergi Tekniske og økonomiske råd om store varmepumper Kolding, den 29. september 2016 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma >

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Vrå Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel.

Læs mere

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag

Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Præstø Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag Etablering af 1 MW træpillekedel NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus

Læs mere

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme

Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Muligheder for solvarme Føns Nærvarme Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk

Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk Projektforslag for udvidelse til 7.000 m 2 solvarmeanlæg hos Skørping Varmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav

Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Varmekilder Overfladevand Sø, å, fjord, hav Niels From, PlanEnergi Varmekilder Overfladevand Kolding, den 29. september 2015 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma > 30 år med VE 30 medarbejdere

Læs mere

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. Projektforslag for etablering af nyt solvarmeanlæg ved Stoholm Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK

Læs mere

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe

Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe Projektforslag for etablering af solfangeranlæg og grundvandsvarmepumpe hos Rye Kraftvarmeværk NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48

Læs mere

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler.

Notatet omfatter sammenligning af 3 typer anlæg for forskellige biobrændsler. Tillægsnotat Vaarst-Fjellerad Kraftvarmeværk a.m.b.a. Vedr.: Beregning på 1 MW Biomassekedler Dato: 20. januar 2015 1 Indledning Forligskredsen bag energiaftalen 2012 har besluttet, at de 50 dyreste kraftvarmeværker

Læs mere

Bilag A: Projektforslag

Bilag A: Projektforslag Bilag A: Projektforslag Projektforslag for Grundvandsvarmepumpe ved Dronninglund Fjernvarme a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a.

Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg hos Løkken Varmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Hvad har vi lært? del 2:

Hvad har vi lært? del 2: Hvad har vi lært? del 2: Tekniske forhold og erfaringer Varmepumper i forhold til biomasse Fleksibelt elforbrug Kombinationer med solfangere Køling af returvand Fjernvarmetemperaturenes betydning Specialkonsulent

Læs mere

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1 Naturgassens afløser Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 211 Niels From 1 EnergyPRO-beregningerpå 4 værker Vildbjerg Tekniske Værker Rye Kraftvarmeværk

Læs mere

Saltum Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Saltum Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt Saltum Fjernvarmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser

FlexCities. Tekniske og økonomiske analyser FlexCities Tekniske og økonomiske analyser Anvendelse af industriel overskudsvarme Etablering af transmissionsledninger Etablering af ny produktionskapacitet Integration mellem el- og fjernvarmesystemer

Læs mere

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye

Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye Strategiplan for 2012 2013 /Investeringsplan. Indkøb af nye motorer fra Jenbacher type Jenbacher JMS 620, varmeeffekt 4,4 MW Indkøb af nye røggasvekslere for motorer type Danstoker Indkøb af ny Elkedel

Læs mere

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015

Nærværende skrivelse er en revision af tidligere fremsendt skrivelse dateret 2. juli 2015 Viborg Kommune Prinsens Alle 5 8800 Viborg Søren Alstrup Nielsen Nordjylland Tlf. +45 9682 0401 Mobil +45 4038 9724 SAN@planenergi.dk Att.: Planchef Karl Johan Legaard Skørping den 29. oktober 2015 Vedrørende:

Læs mere

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk

Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Projektforslag Solvarmeanlæg Bælum Varmeværk Udarbejdet for Bælum Varmeværk af Plan & Projekt A/S Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

Varmepumper i fjernvarmen

Varmepumper i fjernvarmen Varmepumper i fjernvarmen Niels From, PlanEnergi Varmepumper i fjernvarmen Workshop for Region Syddanmark Odense, den 12. november 2014 Niels From 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30

Læs mere

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK

SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK SOLVARME MM. VEDDUM SKELUND VISBORG KRAFTVARMEVÆRK Sydlangeland Fjernvarme Forslag til solvarme Informationsmøde 1 FREMTIDENS OPVARMNING I VEDDUM SKELUND OG VISBORG UDGANGSPUNKT: I ejer Veddum Skelund

Læs mere

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker

Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Bygholm Bakker NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682

Læs mere

Fjerritslev Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Fjerritslev Fjernvarmeværk. Designprojekt Jammerbugt Fjerritslev Fjernvarmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan

Hjallerup Fjernvarme Strategiplan Hjallerup Fjernvarme Strategiplan 2016-2017 Strategiplan for 2016 2017. Solvarmeanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Biomasseanlæg, som forsyner både Hjallerup og Klokkerholm. Opgradering

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011

Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Naturgassens afløser Kortfattet resumé Projektet er støttet af Vækstforum Midtjylland Marts 2011 Side 2 af 6 Naturgassens afløser En undersøgelse af mulighederne for at erstatte kedeldrift på naturgasfyrede

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------ PROJEKTFORSLAG ------------------------------------------------------------------------------ KONGERSLEV FJERNVARME A.M.B.A. SOLFANGERANLÆG ------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a.

1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. 1 MW Biomassekedel ved Mejlby Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 8742

Læs mere

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk a.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Aarhus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper

Udredning vedrørende store varmelagre og varmepumper : Afdelingsleder PlanEnergi pas@planenergi.dk PlanEnergi: 30 års erfaring med vedvarende energi biomasse biogas solvarme sæsonvarmelagring varmepumper fjernvarme energiplanlægning Formålet med opgaven

Læs mere

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen

Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Dato: Løgstrup Varmeværk a.m.b.a. Kølsenvej 14 A 8831 Løgstrup Att.: Charles W. Hansen Godkendelse af projekt for fjernvarmeforsyning af Hovedgaden 86 i Løgstrup Løgstrup Varmeværk har fremsendt et projektforslag

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk

PROJEKTFORSLAG. for. Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Bilag nr. 1 PROJEKTFORSLAG for Etablering af røggaskøling på eksisterende gasmotoranlæg hos Bjerringbro Kraftvarmeværk Hollensen Energy A/S 30. maj 2011 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF RØGGASKØLING PÅ

Læs mere

Holsted Varmeværk A.m.b.a.

Holsted Varmeværk A.m.b.a. Holsted Varmeværk A.m.b.a. Etablering af solvarmeanlæg og ny akkumuleringstank Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Januar 2015 Holsted Varmeværk A.m.b.a. Dato 29.januar 2015

Læs mere

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald

Forbrugervarmepriser efter grundbeløbets bortfald Forbrugervarmepriser efter ets bortfald FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst og

Læs mere

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk

Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen. Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Initiativer til udbredelse af store eldrevne varmepumper i fjernvarmeforsyningen Bjarke Lava Paaske blp@ens.dk Ver. BLP/01.06.2015 Baggrund Fossile brændsler skal udfases Øget elektrificering - udbygning

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG Vojens Fjernvarme Dato November 2013 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: UDVIDELSE AF SOLVARMEAN- LÆG VOJENS FJERNVARME UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision 1 Dato 2013-11-06 Udarbejdet af Jane Moustgaard

Læs mere

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1

FlexCities 2. Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar 2017 Per Alex Sørensen 1 FlexCities 2 Innovative transmissionsledninger, styring, varmepumper og industriel overskudsvarme i et integreret energisystem med 100% vedvarende energi Vækst i fjernvarmesektoren Grøn Energi 7. februar

Læs mere

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF

DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF DE FØRSTE STORE VARMEPUMPER I SYNERGI MED FJERNKØLING DANSK FJERNVARME, 29-09-2015 ANDERS DYRELUND, MARKEDSCHEF 1 AGENDA OVERSKUDSVARME? INTEGRATION MED DET DANSKE ENERGISYSTEM KØLEPLAN DANMARK FJERNKØLINGENS

Læs mere

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg

Hundested Varmeværk. Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Hundested Varmeværk Projektforslag for etablering af solvarmeanlæg Marts 2013 revideret Marts 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse 0 Indledning... 3 1 Den ansvarlige for projektforslaget 3 2 Konklusion og

Læs mere

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme

BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER. John Tang, Dansk Fjernvarme BORTFALD AF GRUNDBELØB STATUS OG MULIGHEDER John Tang, Dansk Fjernvarme FJERNVARMEANALYSEN -VINDFORLØB Samfundsøkonomi elproduktion Driftsøkonomi - fjernvarmeproduktion Kilde: Energistyrelsen, Fjernvarmeanalysen

Læs mere

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2

Beregningsresultater Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Hjallerup Fjernvarme, den 24. september 2012 Anna Bobach, PlanEnergi 2 Faste omkostninger til Vattenfall: Kapitalomkostninger og kapacitetsbetaling Hjallerup (7 MW): Hjallerup og Klokkerholm (9 MW) 135.214

Læs mere

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel

Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel NOTAT Vedr.: Øster Hornum Varmeværk Projektforslag Ny Halmkedel Jens Birch Jensen Nordjylland Tel. +45 9682 0452 Mobil +45 6022 0815 jbj@planenergi.dk 24. marts 2014 Tillæg vedr. vurdering af varmeforsyning

Læs mere

Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem

Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem Fjernvarmeindustriens Årsmøde 2014 11.09.2014 Udnyttelse af lavtemperatur varmekilder i fjernvarmem Stig Niemi Sørensen Enopsol ApS Indhold Udfordringerne Konklusioner ATES funktionsprincip Varmepumpe

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral

Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Projektforslag Energi Midt A/S Kølkær Varmecentral Etablering af 2872m 2 solvarmeanlæg 1 PROJEKTFORSLAG FOR ETABLERING AF SOLFANGERANLÆG PÅ EKSISTERENDE VARMEANLÆG HOS KØLKÆR VARMECENTRAL Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Lagring af vedvarende energi

Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Lagring af vedvarende energi Et skridt på vejen mod en CO2-neutral Øresundsregion er at undersøge, hvilke løsninger til lagring af vedvarende energi, der kan tilpasses fremtidens

Læs mere

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan,

solvarmebaseret fjernvarme: konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, Side Solvarmebaseret fjernvarme: Konsekvenser for varmepris og drift Grøn Energi har analyseret solvarmebaseret fjernvarmes indflydelse på varmepriser på landsplan, samt tekniskøkonomiske konsekvenser

Læs mere

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring

Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen Hjørring Hjørring Kommune Att.: Martin Berg Nielsen Springvandspladsen 5 9800 Hjørring Fremsendes alene pr. e-mail til: Hjørring Kommune v. teamleder Martin Berg Nielsen: Martin.berg.nielsen@hjoerring.dk og hjoerring@hjoerring.dk

Læs mere

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer

Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af tariffer Fremme af fleksibelt forbrug ved hjælp af FJERNVARMENS TÆNKETANK Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling, vækst

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer

Varmepumper i energispareordningen. Ordningens indflydelse på investeringer Varmepumper i energispareordningen Ordningens indflydelse på investeringer Grøn Energi er fjernvarmens tænketank. Vi omsætter innovation og analyser til konkret handling til gavn for den grønne omstilling,

Læs mere

Projektforslag Metso m.fl.

Projektforslag Metso m.fl. Horsens Varmeværk a.m.b.a. Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 2 af 29 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling...

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af:

Gram Fjernvarme. Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007. Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Udarbejdet af: Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg September 2007 Gram Fjernvarme Projektforslag 10.000 m² solvarmeanlæg

Læs mere

Projektforslag Ny træpillekedel

Projektforslag Ny træpillekedel Projektforslag Ny træpillekedel Udarbejdet for Rønde Fjernvarme a.m.b.a. af Plan & Projekt A/S 13. maj 2015 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Projektets baggrund... 3 1.2

Læs mere

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker.

ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker. ATES-systemer i decentrale kraftvarmeværker og barmarksværker. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Januar 2014 Indledning De decentrale kraftvarmeværker og barmarksværkerne står overfor store

Læs mere

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole

Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning. Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler til Asgårdskolen og Benløse Skole Juni 2007 Ringsted Kommune Teknisk Forvaltning Projektforslag for kondenserende naturgaskedler

Læs mere

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a

Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Projektforslag om tilslutningspligt og pligt til at forblive tilsluttet til Værum-Ørum Kraftvarmeværk a.m.b.a Randers Kommune har udarbejdet følgende projektforslag om tilslutningspligt til Værum-Ørum

Læs mere

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG

PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Til Jægerspris Kraftvarme Dokumenttype Rapport Dato December 2012 PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG PROJEKTFORSLAG UDVIDELSE AF SOLVARMEANLÆG Revision Dato 2012-12-18 Udarbejdet af RASN Kontrolleret

Læs mere

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME.

KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. KIM S. CLAUSEN, GRØN ENERGI DREJEBOG OG INSPIRATIONSKATALOG FOR UDBREDELSE AF VARMEPUMPER TIL FJERNVARME. GRØN ENERGI FJERNVARMENS UDVIKLINGS- OG ANALYSEENHED DAGSORDEN Hvorfor er store varmepumper til

Læs mere

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI

UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI Dato Oktober 2015 Langå Varmeværk, Lauerbjerg Kraftvarmeværk, Værum-Ørum Kraftvarmeværk UDVIKLINGS- OG STRA- TEGIPLAN FOR OMSTIL- LING TIL VE-TEKNOLOGI UDVIKLINGS- OG STRATEGIPLAN FOR OMSTILLING TIL VE-TEKNOLOGI

Læs mere

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07

FÆLLES VARMELØSNING FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG FÆLLES VARMELØSNING 2014/05/07 FJERNVARME V/ FLEMMING ULBJERG DAGSORDEN Området Varmeforbrug i dag Udbygningstakt for fjernvarme Om fjernvarme Jeres indflydelse på projektet OMRÅDET VARMEBEHOV I DAG Varmebehov MWh 1.243 bygninger Samlet

Læs mere

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015

Projektforslag. Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg. E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Projektforslag Ørslev Terslev Kraftvarme Etablering af Bio-kedelanlæg E.ON Produktion Danmark A/S 03.11. 2015 Industrivarme A/S Landholmvej 12 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 62 44 E-mail: info@industrivarme.dk

Læs mere

Landsbyvarme med ATES.

Landsbyvarme med ATES. Landsbyvarme med ATES. Civilingeniør Stig Niemi Sørensen www.enopsol.dk Indledning Det er i dag muligt at producere helt fossil- og CO 2-fri varme til de danske landsbyer og vel at mærke til konkurrencedygtige

Læs mere

Projektforslag - Egedal

Projektforslag - Egedal a.m.b.a. 19. november 2013 Indholdsfortegnelse Side 2 af 23 Indholdsfortegnelse Resumé og indstilling... 3 Konklusion... 3 Indledning... 4 Ansvarlig... 4 Formål... 4 Myndighedsbehandling... 4 Baggrund...

Læs mere

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder

Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Hvem er han? Leo Holm Maskinmester Har siden 1988, arbejdet med fjernvarme og alternative energikilder Marstal Fjernvarme Opstart 1962 A.m.b.a. selskab 1.420 forbrugere Ca. 32 km hovedledning Normaltårsproduktion

Læs mere

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi

BILAG 4. Marginal selskabsøkonomi BILAG 4 Marginal selskabsøkonomi Selskabsøkonomi For at kunne vurdere den økonomiske konsekvens af anlægsbudgettet er der udarbejdet en selskabsøkonomisk marginal betragtning for Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Grontmij Grundvandskøling

Grontmij Grundvandskøling Copyright 2012 2014 Grontmij A/S CVR 48233511 Grontmij Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Københavns Lufthavn Ajour / CoolEnergy 27. november

Læs mere

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding

Temadag for leverandører af overskudsvarme. Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding Temadag for leverandører af overskudsvarme Bjarke Paaske, PlanEnergi 5. sept. - Kolding 1 PlanEnergi Rådgivende ingeniørfirma 30 år med VE 30 medarbejdere Kontorer i Skørping Aarhus København Fjernvarme

Læs mere

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg 20. marts 2015 Sagsnr.: 2015030021 Tlf. direkte: 62259570 energiplaner@naturgas.dk HMN Naturgas I/S' høringssvar

Læs mere

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511

Grundvandskøling. Fordele, udfordringer og økonomi. Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder. Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 CVR 48233511 Copyright Copyright 2012 Grontmij Grontmij A/S A/S CVR 48233511 Grundvandskøling Fordele, udfordringer og økonomi 1 Pia Rasmussen Energiingeniør og projektleder Ajour / CoolEnergy 27. november 2014 Agenda

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark

Projektsammendrag Ærøskøbing Fjernvarme Ærø Danmark skøbing Fjernvarme Beskrivelse skøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel på 1.600 kw, samt et solfangeranlæg på ca. 4.900 m 2 leveret af ARCON Solvarme. Ved etableringen af solvarmeanlægget

Læs mere

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune

Projektforslag. Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Projektforslag Naturgasforsyning af 24 klyngehuse på Hummeltoftevej, Virum. Lyngby-Taarbæk Kommune Januar 2014 27. januar 2014 Sagsnr.: 2014010065 gasnet@naturgas.dk Projektforslag Lyngby-Taarbæk Kommune

Læs mere

Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder

Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder Klaus Illum Modificeret 10. maj 2006 13. april 2006 Notat om solvarmeanlæg i kraftvarmeområder Den af Energinet.dk nedsatte arbejdsgruppe om Indpasning af solvarme i kraftvarme har i sin udredning af 10.

Læs mere

Energi i Hjarbæk. Rapport

Energi i Hjarbæk. Rapport Energi i Hjarbæk Rapport NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 Den 1. maj 2015 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax +45

Læs mere

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn

Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn Solvarme biomasse varmepumper kombineret fjernvarmeforsyning i Allinge og omegn NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000

Læs mere

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk

Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj 2005 Skagen Varmeværk Amba Projektforslag for udskiftning af to gasmotorer på Skagen kraftvarmeværk Maj

Læs mere

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg.

Padborg Fjernvarme. Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg. Projektansøgning for Udnyttelse af overskudsvarme fra Claus Sørensen A/S Side 1 af 6 Padborg Fjernvarme Projektansøgning for udnyttelse af overskudsvarme Fra Claus Sørensen A/S Visherrevej 2, 6330 Padborg

Læs mere

Skovsgaard Varmeværk. Designprojekt Jammerbugt

Skovsgaard Varmeværk. Designprojekt Jammerbugt Skovsgaard Varmeværk Designprojekt Jammerbugt NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel. +45 9682 0400 Fax

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger

El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger El-drevne varmepumper, Muligheder og begrænsninger IDA Energi, Århus d. 26/2-2014 Bjarke Paaske Center for køle- og varmepumpeteknik Mekaniske varmepumper (el) Politiske mål Danmark og udfasning af oliefyr,

Læs mere

Energieffektivitet produktion 2010 TJ

Energieffektivitet produktion 2010 TJ Energieffektivitet produktion 2010 TJ Brændselsforbrug Energiproduktion Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens statistik 2010 Kilde: Energistyrelsens

Læs mere

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5

Tilslutningsprojekt. vedrørende. udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. Marts 2015 Version 5 Tilslutningsprojekt vedrørende udvidelse af forsyningsområde til Haldum og Vitten ved Hinnerup Fjernvarme A.m.b.a. NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND

Læs mere

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN

JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN JESPER KOCH, ANALYSECHEF I GRØN ENERGI KIG I KRYSTALKUGLEN DREJEBOG OG INSPIRATION FOR STORE VARMEPUMPER I FJERNVARMEN 1 VINDKRAFT OMKRING DANMARK 128 Norge Det nordiske prisområde Samlet for det Det nordiske

Læs mere

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology

Maskinmesteren. Solvarmeanlæg bliver en hybrid. management and technology Maskinmestrenes Forening maj juli 2015 nr. 75 Maskinmesteren management and technology Solvarmeanlæg bliver en hybrid Verdens første kommercielle solvarmeanlæg af flade solpaneler og paraboler etableres

Læs mere

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg.

Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Optimering af driften når man ikke har adgang til et frit brændselsvalg. Lidt om Fjernvarmeselskabet Christiansfeld Fjernvarmeselskab blev etableret i 1965. Der

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere