Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1."

Transkript

1 Bilag 1 Dette bilag 1 finder anvendelse på warrants ( Tegningsoption eller "Tegningsoptioner"), som ifølge Selskabets vedtægter skal være omfattet af bilag 1. Selskabets aktionærer har ikke fortegningsret til de udstedte Tegningsoptioner, der udstedes til fordel for visse medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer i Selskabet og/eller dets datterselskaber (samlet "Deltagerne" og hver for sig "Deltageren"). 1. Formål og baggrund 1.1 Bestyrelsen har i henhold til bemyndigelse fra generalforsamlingen besluttet at tildele Tegningsoptioner til Deltagerne i overensstemmelse med vilkårene anført i nærværende bilag 1. Én Tegningsoption giver ret til at tegne én aktie a nominelt DKK Samtidig udnyttede bestyrelsen generalforsamlingens bemyndigelse til at forhøje Selskabets kapital i forbindelse med udnyttelse af Tegningsoptionerne. 1.3 Tegningsoptionerne udstedes og tildeles med henblik på at motivere Deltagerne til at arbejde for Selskabets og dets datterselskabers interesser og for at motivere Deltagerne til at arbejde for opfyldelsen af Selskabets og dets datterselskabers til enhver tid gældende forretningsstrategi. I tillæg hertil udstedes og tildeles Tegningsoptionerne for at fastholde Deltagerne som ansatte m.v. hos Selskabet og dets koncernselskaber. 2. Optjening af Tegningsoptioner 2.1 Deltageren kan optjene et aftalt antal Tegningsoptioner, hvis betingelserne i pkt. 5 er opfyldt på optjeningstidspunktet. Optjeningstidspunkterne er følgende tidspunkter: (a) 1/3 af Tegningsoptioner optjenes den 1. januar 2019 for perioden 1. januar 2017 til 1. januar 2019 (en Optjeningsperiode ), og (b) (c) 1/3 af Tegningsoptioner optjenes den 1. januar 2020 for perioden 1. januar 2019 til 1. januar 2020 (en Optjeningsperiode ), og 1/3 af Tegningsoptioner optjenes den 1. januar 2021 for perioden 1. januar 2020 til 1. januar 2021 (en Optjeningsperiode ) 2.2 Der betales ikke vederlag for tegningsoptionerne.

2 3. Tegningskurs 3.1 Hver Tegningsoption giver Deltageren en ret, men ikke en pligt, til at tegne én Aktie á nominelt DKK 20 i Selskabet til en kurs der mindst svarer til kursen på selskabets aktier som beregnet som et simpelt gennemsnit af selskabets gennemsnitlige børskurs for alle handler målt over de 3 hverdage, der følger tidspunktet for bestyrelsen beslutning om at tildele de pågældende warrants. Det samlede tegningsbeløb ( Tegningsbeløbet ) opgøres som antallet af Tegningsoptioner Deltageren udnytter ganget med tegningskursen. 4. Udnyttelsestidspunkt 4.1 Tegningsoptioner optjent den 1. januar 2019 kan udnyttes i udnyttelsesvinduer på 2 uger efter offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår for henholdsvis 2018/19, 2019/20 og 2020/21 ( Udnyttelsesvinduer ), se dog pkt. 4.4., 4.5. og pkt Tegningsoptioner optjent den 1.januar 2020 kan udnyttes i Udnyttelsesvinduer på 2 uger efter offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår for henholdsvis 2019/20 og 2020/21, se dog pkt. 4.4., 4.5. og pkt Tegningsoptioner optjent den 1. januar 2021 kan udnyttes i Udnyttelsesvinduer på 2 uger efter offentliggørelsen af delårsrapporten for første halvår for 2020/21, se dog pkt. 4.4., 4.5. og pkt Selskabet kan - hvis det konkret måtte finde det hensigtsmæssigt - beslutte at fravige Udnyttelsesvinduerne helt eller delvist, hvis det efter en samlet vurdering er til gunst for Deltageren eller for at sikre at Deltageren har mindst ét Udnyttelsesvindue. Selskabet kan også beslutte helt eller delvist at ændre Udnyttelsesvinduerne uden varsel til ugunst for Deltageren, hvis det sker for at overholde ufravigelig lovgivning. 4.5 Hvis Deltageren i et Udnyttelsesvindue er forhindret i at udnytte tegningsoptionerne på grund af, at det strider mod de børsretlige regler eller Selskabets regler om handel med Selskabets Aktier, forskydes Udnyttelsesvinduet således, at det begynder straks efter, at forhindringen er ophørt. 5. Betingelser for optjening og udnyttelse af tegningsoptioner 5.1 Optjening og udnyttelse af tegningsoptionerne er betinget af følgende: Deltageren i hele perioden fra aftaletidspunktet til udnyttelsestidspunktet ejer Aktier ( Investeringsaktier ) i Selskabet, se nærmere pkt. 6, og Dok

3 5.1.2 Deltageren er ansat i uopsagt stilling i Koncernen eller er medlem af Selskabets bestyrelse, jf. dog pkt Investeringsaktier 6.1 Deltageren er forpligtet til for frie midler at eje et antal Aktier i Selskabet i perioden fra aftaletidspunktet for Aftalen om tildeling af Tegningsoptioner og indtil udnyttelsen af Tegningsoptionerne. Antallet af Aktier som Deltageren skal eje fastsættes i Aftalen med Deltageren i henhold til bestyrelsens beslutning. Erhverver eller ejer Deltageren et færre antal Aktier end aftalt i Aftalen med Deltageren, reduceres antallet af Tegningsoptioner der kan optjenes Deltageren forholdsmæssigt. Udnytter Deltageren Tegningsoptioner, reduceres kravet til antallet af Aktier, som Deltageren skal eje forholdsmæssigt med de udnyttede Tegningsoptioner. 6.2 Ejer Deltageren ikke allerede Aktier i Selskabet anses betingelsen i pkt for at være opfyldt, hvis Deltageren senest i først mulige købsvindue i overensstemmelse med de børsretlige regler og Selskabets regler for handel med Selskabets aktier erhverver det aftalte antal Aktier i Selskabet og beholder disse indtil udnyttelsen af Tegningsoptionerne. 6.3 Indehaveren skal over for bestyrelsen i Selskabet dokumentere, at eje Aktier i Selskabet i den nævnte periode, jf. pkt og 6.2. Bestyrelsen kan til enhver tid fastsætte krav til dokumentationen af ejerskabet til Aktier i Selskabet 6.4 Investeringsaktier, som Deltageren ejer, og som indgår i en beholdning som skal opfylde kravet til Deltagerens Investeringsaktier, kan ikke indgå i en efterfølgende optjening af Tegningsoptioner før efter det tidspunkt, hvor de tidligere Tegningsoptioner er udnyttet. 7. Ansættelsesforholdets ophør eller udtræden af bestyrelsen 7.1 Såfremt en Deltager er "good leaver" dvs. ophører med at være ansat i Koncernen og ophøret sker som følge af (a) at Deltageren opsiger sin stilling grundet Koncernselskabets grove misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller (b) (c) at Deltageren opsiges af et Koncernselskab uden at dette skyldes Deltagerens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller Deltagerens (i) alderspension i henhold til Deltagerens ansættelsesaftale, (ii) uarbejdsdygtighed grundet varig sygdom, eller (iii) død, eller

4 (d) (e) at Koncernselskabet, hvori Deltageren er ansat, ophører med at være et Koncernselskab, eller at Koncernselskabet overdrager eller på anden måde overfører alle eller en del af Koncernselskabets aktiviteter, herunder Deltagerens ansættelsesforhold, til en erhverver udenfor Koncernen som led i en virksomhedsoverdragelse, opretholdes Deltagerens allerede optjente og uudnyttede Tegningsoptioner på uændrede vilkår, og Deltageren har krav på en forholdsmæssig andel af førstkommende optjente Tegningsoptioner. 7.2 Ved "ophør" af ansættelsesforholdet forstås det tidspunkt, hvor Deltagerens opsigelsesvarsel udløber ("Ophørstidspunktet"). Alternativt vil Ophørstidspunktet være tidspunktet, hvor Koncernselskabet ophører med at være et Koncernselskab eller tidspunktet, hvor Deltagerens ansættelsesforhold overdrages eller på anden måde overføres til et selskab udenfor Koncernen. 7.3 Såfremt Deltageren ophører med at være ansat i Koncernen og ophøret sker som følge af andre årsager end beskrevet ovenfor i punkt 7.1, bortfalder alle Deltagerens uudnyttede Tegningsoptioner, og der optjenes ikke yderligere Tegningsoptioner. Bortfaldet sker automatisk, uden varsel og uden kompensation på Ophørstidspunktet. Selskabets bestyrelse kan dog diskretionært beslutte, at en sådan Deltager beholder alle eller en del af dennes Tegningsoptioner. 7.4 For bestyrelsesmedlemmer, som ophører med at være medlem af Selskabets bestyrelse, gælder samme principper som for ansatte, som nævnt under pkt , således at referencer til ophør af ansættelsesforholdet tilsvarende finder anvendelse på ophør af at være medlem af bestyrelsen. 8. Fremgangsmåde ved udnyttelse af Tegningsoptioner 8.1 Hvis Deltageren ønsker at udnytte Tegningsoptionerne, skal denne meddele det til Selskabet i Udnyttelsesvinduerne Tegningsoptioner, der ikke er udnyttet efter udløbet af det sidste Udnyttelsesvindue jf. Pkt til 4.3. bortfalder automatisk, uden varsel og uden kompensation. Meddelelse om udnyttelse af Tegningsoptioner sker ved indlevering af underskrevet udnyttelsesblanket til Selskabet med angivelse af det antal aktier, der ønskes tegnet, jf. bilag 1. Udnyttelsesblanketten skal være Selskabet i hænde senest den sidste dag i Udnyttelsesvinduet. Hvis Selskabet ikke har modtaget udnyttelsesblanketten inden for fristen, medfører det, at udnyttelse anses for ikke at have fundet sted. Hvis

5 Selskabet ikke har modtaget udnyttelsesblanketten senest den sidste dag i det sidste Udnyttelsesvindue, bortfalder Tegningsoptionerne uden yderligere varsel og uden kompensation herfor Deltageren skal indbetale Tegningsbeløbet ved overførsel til Selskabets bankkonto senest samtidig med indlevering af udnyttelsesblanketten. 8.2 Uanset hvornår i Udnyttelsesvinduet Indehaveren giver meddelelse om udnyttelse, anses Tegningsoptionerne først for at være endeligt udnyttet den sidste dag i det pågældende Udnyttelsesvindue. 9. Fremrykning af optjeningstidspunktet og udnyttelsesvinduet 9.1 Uanset bestemmelserne i pkt og pkt til 4.3. optjenes Tegningsoptionerne og Tegningsoptionerne kan udnyttes umiddelbart inden en Exit. Exit defineres som: (a) (b) (c) (d) Selskabet Aktier overtages af en køber, som er forpligtet til at give købstilbud til de øvrige aktionærer, eller mere end 90% af Selskabets grafiske aktiviteter overdrages til en af Selskabet uafhængig tredjemand, eller Selskabet afnoteres En solvent likvidation af Selskabet. 9.2 Selskabets bestyrelse skal i det omfang det er praktisk muligt senest 5 kalenderdage forud for tidspunktet for gennemførelsen af (en planlagt) Exit fremsende skriftlig meddelelse til Deltageren om (den planlagte) Exit. 9.3 Ved en Exit kan Selskabet på eget initiativ vælge at kontantafregne frem for at levere aktier. Kontantafregning sker ved at Selskabet udbetaler et kontant beløb pr. Tegningsoption svarende til prisen opnået ved Exit med fradrag af Tegningskursen. 9.4 Tegningsoptionerne skal udnyttes og Tegningsbeløbet skal indbetales til Selskabet senest 5 dage efter Deltageren har fået meddelelse om en Exit dog senest ved closing af Exit. Har Deltageren givet besked om at udnytte Tegningsoptionerne i forbindelse med en Exit og gennemføres den planlagte Exit ikke, returneres Deltagerens betalte Tegningsbeløb og Tegningsoptionerne anses for ikke udnyttet

6 9.5 Såfremt en Deltager får mulighed for at udnytte sine Tegningsoptioner i forbindelse med en Exit, men afstår Deltageren helt eller delvist herfra, bortfalder Deltagerens uudnyttede Tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation. 10. Retsstilling i tilfælde af likvidation 10.1 Såfremt der træffes beslutning om at likvidere Selskabet bortset fra en solvent likvidation, bortfalder Tegningsoptioner automatisk uden varsel og uden kompensation. 11. Retsstilling i tilfælde af fusion som ophørende selskab, spaltning eller aktieombytning 11.1 Såfremt der træffes endelig beslutning om at fusionere Selskabet, hvorved Selskabet ophører, konverteres Tegningsoptionerne automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det fortsættende selskab på tilsvarende vilkår som Tegningsoptionerne Såfremt der træffes endelig beslutning om at spalte Selskabet, og Deltagerens ansættelsesforhold i den forbindelse indirekte overføres til et andet selskab, konverteres de Tegningsoptioner, som den relevante Deltager har tegnet automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det selskab, hvori Deltageren efter spaltningen indirekte er ansat eller dets moderselskab. Er Deltageren ikke længere ansat besluttes det i spaltningsplanen, hvorledes der skal forholdes med Deltagerens Tegningsoptioner Såfremt der træffes endelig beslutning om at gennemføre en aktieombytning, der omfatter samtlige aktier i Selskabet (holdingstiftelse/apportindskud), konverteres samtlige Tegningsoptioner automatisk til tegningsoptioner ("Nye Tegningsoptioner"), der giver ret til at tegne aktier i det selskab, der efter aktieombytningen ejer alle aktierne i Selskabet De Nye Tegningsoptioner skal have en værdi, der svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner, og skal i øvrigt være omfattet af vilkår, der i det væsentligste svarer til vilkårene i dette Denne 11.5 Såfremt ét af de i punkt anførte forhold foreligger, skal Selskabets bestyrelse beregne antallet af Nye Tegningsoptioner, herunder vurdere og om nødvendigt tilpasse vilkårene for de Nye Tegningsoptioner således, at værdien af de Nye Tegningsoptioner svarer til værdien af de konverterede Tegningsoptioner Såfremt der er truffet beslutning af den i punkt nævnte karakter, kan Selskabet uanset indholdet af punkt ekstraordinært beslutte, at Deltagerne

7 helt eller delvist kan udnytte optjente Tegningsoptioner. Såfremt en Deltager dermed får mulighed for at udnytte Tegningsoptioner i henhold til dette punkt 11.6, men afstår helt eller delvist herfra, eller ikke fremsender meddelelse om udnyttelse samt Tegningsbeløbet bortfalder Deltagerens uudnyttede Tegningsoptioner automatisk, uden varsel og uden kompensation Såfremt der i forbindelse med en fusion, spaltning eller aktieombytning reelt sker en Exit, skal punkt 9 finde anvendelse frem for dette punkt Regulering af tegningskurs ved kapitalændringer 12.1 Såfremt der gennemføres ændringer i Selskabets kapitalforhold, som indebærer en reduktion eller forøgelse af Tegningsoptionernes værdi, skal der efter omstændighederne foretages en regulering af Tegningskursen og/eller antallet af aktier Deltageren kan tegne i henhold til Tegningsoptionerne, således at værdien af Tegningsoptionerne er upåvirket af ændringerne. Hovedeksempler på ændringer i Selskabets kapitalforhold er kapitalforhøjelse, kapitalnedsættelse, udbyttebetaling, udstedelse af fondsaktier, køb og salg af egne aktier, udstedelse af tegningsoptioner, udstedelse af konvertible gældsbreve og ændring af aktiernes stykstørrelse. Udbetaling af udbytter der overstiger 10% af Selskabets egenkapital, medfører endvidere en justering af Tegningsoptionernes Tegningskurs. Der foretages ingen regulering af Tegningskursen som følge af den kapitalforhøjelse, der gennemføres ved udnyttelse af Tegningsoptionerne Såfremt (a) Koncernselskabers medarbejdere, direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer (direkte eller via selskab) erhverver aktier i Selskabet som led i et incitamentsprogram, og/eller (b) Selskabet træffer beslutning om at udstede aktier, aktieoptioner, tegningsoptioner, konvertible gældsbreve eller lignende til et eller flere Koncernselskabers medarbejdere, direktører og/eller bestyrelsesmedlemmer (eller de pågældendes selskaber), eller (c) køber eller sælger egne aktier i ovenstående forbindelse, skal der uanset punkt 12.1 ikke ske regulering af Tegningskursen. Dette gælder uanset om aktierne kan erhverves eller de udstedte aktieinstrumenter giver ret til at erhverve aktier til andet end markedskursen på Selskabet aktier på tildelingstidspunktet eller om købet/salget af egne aktier sker til andet end markedskursen på Selskabets aktier Såfremt reguleringer i henhold til dette punkt 12 indebærer, at Tegningskursen bliver lavere end pari, kan Tegningsoptionerne desuagtet alene udnyttes til pari. Som kompensation herfor skal Selskabet i det omfang, at dette er i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom udstede fondsaktier til Deltagerne på tidspunktet for udnyttelse af Tegningsoptionerne således, at Deltagerne stilles som

8 om, at Tegningskursen var reguleret til under pari. Kan Selskabet ikke udstede fondsaktier i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler, bortfalder Deltagernes krav på kompensation Såfremt ét af de i punkt 12.1 anførte forhold foreligger, skal Selskabets bestyrelse vurdere, hvorvidt der skal foretages en regulering af Tegningskursen og i givet fald beregne den regulering, der skal foretages Bestyrelsens beregning skal ske i henhold til generelt anerkendte principper herfor Såfremt en eller flere Deltagerne ikke er enig i bestyrelsens konklusion i henhold til punkt 12.4, skal de(n) pågældende meddele bestyrelsen dette skriftligt inden 10 kalenderdage efter at bestyrelsen fremsendte sin konklusion med behørig angivelse af, hvilken del af bestyrelsens konklusion, der anfægtes Selskabets revisor skal herefter på baggrund af dette bilag hurtigst muligt efterprøve bestyrelsens konklusion og fremsende egen konklusion i den forbindelse til bestyrelsen og Deltageren/Deltagerne. Revisors resultat er endeligt og bindende for bestyrelsen, Selskabet og alle Deltagerne Såfremt en eller flere Deltagere har anfægtet bestyrelsens konklusion, og den af revisor opgjorte Tegningskurs eller antal af aktier som kan tegnes ikke afviger med 20% eller mere fra den af bestyrelsen opgjorte Tegningskurs eller antal aktier der kan tegnes, skal de(n) pågældende Deltager(e) betale omkostningerne til revisor. I modsat fald skal Selskabet betale omkostningerne. 13. Diverse 13.1 Indholdet af dette bilag, herunder vilkårene for optjening og udnyttelse af Tegningsoptioner, kan af Selskabets bestyrelse ændres og/eller justeres under forudsætning af, at sådanne ændringer/justeringer ikke, samlet set, reducerer værdien af Tegningsoptionerne for Deltagerne Tildelte Tegningsoptioner og andre rettigheder i henhold til nærværende Aktietegningsprogram indgår ikke ved beregning af pension, bonus, fratrædelsesløn eller andre ydelser i ansættelsesforholdet, som helt eller delvis udmåles på baggrund af lønnen, eller hvori ydelser i ansættelsesforholdet i øvrigt indgår Selskabet fører en fortegnelse over tildelte Tegningsoptioner

9 13.4 De skattemæssige konsekvenser for Deltagerne af tegningen, tildelingen og udnyttelsen m.v. af Tegningsoptioner er ethvert Koncernselskab uvedkommende Dette bilag, herunder tegningen, tildelingen, optjeningen og udnyttelsen af Tegningsoptionerne, reguleres af dansk ret. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med dette bilag, Deltagerens rettigheder og forpligtelser i henhold til dette bilag samt de i forbindelse med dette bilag optjente Tegningsoptioner, herunder tvister vedrørende bilagets eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg. 14. Øvrige vilkår 14.1 Tegningsoptioner kan ikke gøres til genstand for udlæg, overdrages eller på anden måde overføres, hverken til eje eller sikkerhed, herunder i forbindelse med bodeling uden forudgående skriftligt samtykke fra bestyrelsen. Tegningsoptioner kan dog gå i arv til ægtefælle/samlever og/eller livsarvinger og indgå i et uskiftet bo under forudsætning af, at erhververen samtidig tiltræder enhver aftale vedrørende Tegningsoptioner og/eller de underliggende aktier, som den pågældende Deltagerne har indgået. 15. Aktiernes rettigheder 15.1 De nyudstedte aktier skal have samme rettigheder som Selskabets øvrige aktier og skal tilhøre samme aktieklasse som Selskabets hidtidige aktier 15.2 De nye aktier skal være omsætningsaktier For de nyudstedte aktier skal der ikke gælde indskrænkninger i fortegningsretten ved fremtidige kapitalforhøjelser Aktiernes rettigheder indtræder fra det tidspunkt, hvor Tegningsbeløbet er fuldt indbetalt Nye aktier udstedt på grundlag af Tegningsoptionerne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet fra tidspunktet for kapitalforhøjelsens registrering i Erhvervsstyrelsen Selskabet afholder omkostningerne i forbindelse med udstedelsen af Tegningsoptionerne og den senere udnyttelse heraf. Selskabets omkostninger

10 forbundet med udstedelsen og den dertil hørende kapitalforhøjelse anslås til DKK

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER

BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER BILAG 3 TIL IC GROUP A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Group A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants. Bestyrelsen

Læs mere

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51

BILAG 1 BILAG 2. til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S. til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 BILAG 1 til Aftale om tildeling af warrants, Aqualife A/S BILAG 2 til vedtægterne for Aqualife A/S, CVR-nr. 26 05 86 51 Warrantprogram vedrørende vilkår for warrants udstedt til selskabets direktør INDHOLD

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand

BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand BILAG 1 TIL VEDTÆGTERNE FOR AQUALIFE A/S, CVR-NR. 26 05 86 51 Vedrørende vilkår for warrants udstedt til bestyrelsens formand INDHOLD Side 1 Beslutningen... 3 2 Vederlag, antal og tegningskurs... 3 3 Udnyttelse

Læs mere

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER

BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER BILAG 1 TIL IC COMPANYS A/S' VEDTÆGTER 1. BESLUTNING 1.1 På den ordinære generalforsamling den 27. september 2010 blev bestyrelsen for IC Companys A/S ("Selskabet") bemyndiget til at udstede warrants.

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale.

Vilkår for warrants. Tildelingen af Warrants er betinget af, at Warrantindehaveren er ansat i Selskabet i uopsagt stilling på datoen for denne Aftale. Vilkår for warrants 1. Formål På bestyrelsesmødet i Topsil Semiconductor Materials A/S ("Selskabet") den 26. april 2012 blev der i overensstemmelse med vedtægternes punkt 3.8 [nu 3.7 grundet vedtægtsændring

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 8. januar 2007 Meddelelse nr. 2 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S

VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S VEDTÆGTER MEDICAL PROGNOSIS INSTITUTE A/S CVR-nr. 28 10 63 51 Navn og formål 1. 1.1. Selskabets navn er Medical Prognosis Institute A/S 2. 2.1. Selskabets formål

Læs mere

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77)

BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) BILAG 2 TIL VEDTÆGTER for mermaid technology a/s (CVR-nr. 25 49 38 77) På mermaid technology a/s, CVR-nr. 25 49 38 77, Fabriksparken 16, 2600 Glostrup ("Selskabet"s) ekstraordinære generalforsamling den

Læs mere

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner

NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K 6. januar 2003 Meddelelse nr. 3 NKT Holding A/S udsteder tegningsretter og aktieoptioner Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Tegningsretter og aktieoptioner

Tegningsretter og aktieoptioner Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 7. januar 2002 Meddelelse nr. 3 Tegningsretter og aktieoptioner - tilføjelse til Fondsbørsmeddelelse nr. 1 af 2. januar 2002 I fondsbørsmeddelelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants.

2.2 Warrantindehaveren skal ikke betale noget vederlag for tegningen af tildelte warrants. Bilag 2 til vedtægterne for LifeCycle Pharma A/S I henhold til vedtægtsbemyndigelse har bestyrelsen fastsat, at følgende vilkår og betingelser skal være gældende for aktietegningsoptioner, der udstedes

Læs mere

GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

Bilag GENERELLE VILKÅR Brøndbyernes I.F. Fodbold A/S ( Selskabet ) har den 23. oktober 2013 udstedt og tildelt warrants til en række af dets ansatte ( Warrants ). Warrants er tildelt hver enkelt medarbejder

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51)

VEDTÆGTER FOR. AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) VEDTÆGTER FOR AQUALIFE A/S (CVR nr. 26 05 86 51) Bilag 1: Warrantprogram for Selskabets bestyrelsesformand Bilag 2: Warrantprogram for Selskabets direktør Side 2 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Aqualife

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry Internional A/S. 2 Selskabets

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION Bilag 1 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund I henhold til aktieselskabslovens 139 skal bestyrelsen i et børsnoteret selskab, inden det

Læs mere

VEDTÆGTER December 2007

VEDTÆGTER December 2007 VEDTÆGTER December 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S

VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER FOR IC COMPANYS A/S NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er IC Companys A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S, Carli Gry International A/S og Brand Farm A/S. 2

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX A/S), RTX Wireless Communication

Læs mere

VEDTÆGTER Februar 2008

VEDTÆGTER Februar 2008 VEDTÆGTER Februar 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A.

VEDTÆGTER for CEMAT A/S. 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. VEDTÆGTER for CEMAT A/S 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Cemat A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drift, udvikling og salg af ejendomsselskabet Cemat70 S.A. 3. Aktiekapital 3.1 Selskabets aktiekapital

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål

VEDTÆGTER. for. Danisco A/S. Navn, hjemsted og formål VEDTÆGTER for Danisco A/S 25. januar 2007 Navn, hjemsted og formål 1 1.1 Selskabets navn er Danisco A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Grindsted Products A/S (Danisco A/S) Danisco

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19

VEDTÆGTER. For. Keops A/S. CVR nr. 36 85 00 19 VEDTÆGTER For Keops A/S CVR nr. 36 85 00 19 Januar 2007 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Keops A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet EPA Invest A/S (Keops A/S). 2. Hjemsted 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 20. september 2012 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er

Læs mere

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet )

VEDTÆGTER Marts For. SCF Technologies A/S. (CVR nr ) ( Selskabet ) VEDTÆGTER Marts 2007 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S). 2.

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

VEDTÆGTER December 2012

VEDTÆGTER December 2012 VEDTÆGTER December 2012 For SmartGuy Group A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling

Læs mere

Konvertibelt gældsbrev 2009

Konvertibelt gældsbrev 2009 Jakob Schmidt Partner jsc@holst-law.com T +45 8934 1118 J.nr. 039450-0009 JSC/HJK/JN Konvertibelt gældsbrev 2009 mellem og DanTruck A/S Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

VEDTÆGTER. for. BioPorto A/S

VEDTÆGTER. for. BioPorto A/S VEDTÆGTER for BioPorto A/S CVR-nr. 17 50 03 17 1 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er BioPorto A/S. Selskabets formål er at oprette og deltage i industri-, handels- og/eller leasingvirksomhed

Læs mere

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer:

Bestyrelsens beslutning indeholder følgende vilkår for udstedelsen af de konvertible obligationer: BILAG 1 KONVERTIBLE OBLIGATIONER Bestyrelsen har den 26. maj 2010 besluttet delvist at udnytte den på den ekstraordinære generalforsamling den 22. marts 2010 meddelte bemyndigelse til mod vederlag at udstede

Læs mere

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S).

Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Aktieselskabet Nordiske Kabel- og Traadfabriker (NKT Holding A/S) og NKT A/S (NKT Holding A/S). Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 14. marts 2008, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

VEDTÆGTER August for. FirstFarms A/S (CVR nr )

VEDTÆGTER August for. FirstFarms A/S (CVR nr ) VEDTÆGTER August 2016 for FirstFarms A/S (CVR nr. 28312504) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er FirstFarms A/S. 1.2 Selskabets binavne er Slovakia Holding A/S, First Farms A/S, First-Farms A/S, FirstFarms Slovakiet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. BioPorto A/S

VEDTÆGTER. for. BioPorto A/S VEDTÆGTER for BioPorto A/S CVR-nr. 17 50 03 17 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er BioPorto A/S. Selskabets formål er at oprette og deltage i industri-, handels- og/eller leasingvirksomhed eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 7. juli 2011 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. 2. Ophævet Selskabets formål er drive forskning, handel, fabrikion

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse 6/2007 9. maj 2007 Vedtægtsændringer godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen De på FirstFarms ordinære generalforsamling den 25. april

Læs mere

2 Selskabet har hjemsted i Brøndby kommune, hvor selskabet har sit hovedkontor. Filialkontorer kan oprettes efter bestyrelsens bestemmelse.

2 Selskabet har hjemsted i Brøndby kommune, hvor selskabet har sit hovedkontor. Filialkontorer kan oprettes efter bestyrelsens bestemmelse. Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 16. april 2008, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION. 1. Baggrund OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF EXIQON A/S BESTYRELSE OG DIREKTION 1. Baggrund For at skabe større åbenhed omkring børsnoterede virksomheders incitamentsaflønning af bestyrelses-

Læs mere

27. april 2012 VEDTÆGTER AFFITECH A/S

27. april 2012 VEDTÆGTER AFFITECH A/S 27. april 2012 VEDTÆGTER AFFITECH A/S VEDTÆGTER AFFITECH A/S (CVR-nr.: 14 53 83 72) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 1.1 Selskabets navn er Affitech A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN, OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 10. januar 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2014 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 7 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 11

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187

V E D T Æ G T E R. for BAVARIAN NORDIC A/S. CVR nr. 16271187 V E D T Æ G T E R for BAVARIAN NORDIC A/S CVR nr. 16271187 SELSKABETS NAVN, FORMÅL OG KONCERNSPROG Selskabets navn er Bavarian Nordic A/S. 1. Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S

Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S Overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S De eksisterende overordnede retningslinjer om incitamentsaflønning for Pandora A/S, som vedtaget på den ordinære generalforsamling den

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 25. marts 2015 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr )

Vedtægter for Exiqon A/S. (CVR nr ) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN, OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter for NKT Holding A/S Vedtægter, 3. april 2002, CVR Nr. 62 72 52 14 I Selskabets navn, formål og hjemsted II Aktiekapitalen og aktionærerne III Generalforsamlingen IV Bestyrelse og direktion V

Læs mere

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej 5. 2900 Hellerup. CVR nr. 30 73 17 35 Vedtægter For Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej 5 2900 Hellerup CVR nr. 30 73 17 35 1 VEDTÆGTER for Copenhagen Capital A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Capital A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ENALYZER A/S

VEDTÆGTER. for ENALYZER A/S J.nr. 6458-1 EN/ml Dok 000101 VEDTÆGTER for ENALYZER A/S VEDTÆGTER FOR ENALYZER A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er "Enalyzer A/S". 1.2. Selskabet har hjemsted i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER. for MONDO A/S

VEDTÆGTER. for MONDO A/S VEDTÆGTER for MONDO A/S 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Mondo A/S. 2 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 3 FORMÅL 3.1 Selskabets formål er udvikling, drift og vedligeholdelse af Internet

Læs mere

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser

Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Oktober 2009 Orientering om den nye selskabslov Kapitalforhøjelser Side 2 Kapitalforhøjelser Reglerne om kapitalforhøjelser er ændret indenfor følgende områder: Beslutning Bemyndigelse Procedurekrav Beslutningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR THRANE & THRANE A/S. (CVR-nr ) 2.1 Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt handel og industri.

VEDTÆGTER FOR THRANE & THRANE A/S. (CVR-nr ) 2.1 Selskabets formål er at drive ingeniørvirksomhed samt handel og industri. VEDTÆGTER FOR THRANE & THRANE A/S (CVR-nr. 65 72 46 18) 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Thrane & Thrane A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommune. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 05.04.2016 Årets meddelelse nr.: 12 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 29. april 2016, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for NKT A/S

Vedtægter for NKT A/S 1. september 2017 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 6 IV Bestyrelse og direktion 8 V Elektronisk Kommunikation

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. TopoTarget A/S

V E D T Æ G T E R. for. TopoTarget A/S J.nr. 15361 01.06.2009 V E D T Æ G T E R for TopoTarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er TopoTarget A/S. 1 2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Topotarget A/S

V E D T Æ G T E R. for. Topotarget A/S J.nr. 15361 8. februar 2011 V E D T Æ G T E R for Topotarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er Topotarget A/S. 1 2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 14. marts 2013 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 7 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 11

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

UDKAST 07.05 VEDTÆGTER. Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard UDKAST 07.05 VEDTÆGTER FOR Klejtrup Udvikling ApS CVR-nr. 129431-Jesper Bierregaard 2 af 8 1 NAVN 1.1 Selskabets navn er Klejtrup Udvikling ApS. 2 FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at drive virksomhed med

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (13. december 2006) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 49 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139

OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 PANDORA A/S, CVR-nr. 28505116 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER OM INCITAMENTSAFLØNNING FOR PANDORA A/S VEDTAGET I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INTRODUKTION I henhold til selskabslovens 139 skal det øverste

Læs mere

Vedtægt Udgave april 2011

Vedtægt Udgave april 2011 Vedtægt Udgave april 2011 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og Ledernes

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen Holding A/S. (CVR-nr ) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen Holding A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen Holding A/S. 1.2 Formål Selskabets formål er at besidde kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877)

VEDTÆGTER. for. Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) VEDTÆGTER for Mermaid A/S (CVR-nr. 25493877) 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Mermaid A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Mermaid Computer A/S (Mermaid A/S), Mermaid Memory A/S

Læs mere

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej Hellerup. CVR nr

Vedtægter. For. Copenhagen Capital A/S. Tingskiftevej Hellerup. CVR nr Vedtægter For Copenhagen Capital A/S Tingskiftevej 5 2900 Hellerup CVR nr. 30 73 17 35 1 VEDTÆGTER for Copenhagen Capital A/S 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Copenhagen Capital A/S.

Læs mere

Vedtægter for NKT Holding A/S

Vedtægter for NKT Holding A/S 7. oktober 2016 CVR-nr. 62 72 52 14 Vedtægter for NKT Holding A/S I Selskabets navn og formål 2 II Aktiekapitalen og aktionærerne 2 III Generalforsamlingen 8 IV Bestyrelse og direktion 10 V Revision 12

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. TopoTarget A/S

V E D T Æ G T E R. for. TopoTarget A/S J.nr. 15361 V E D T Æ G T E R for TopoTarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er TopoTarget A/S. 1 2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune. 3 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr )

V E D T Æ G T E R. for. Capinordic A/S. (CVR nr ) V E D T Æ G T E R for Capinordic A/S (CVR nr. 13 25 53 42) Vedtægter for Capinordic A/S 4. august 2006 1. Selskabets navn og hjemsted Selskabets navn er Capinordic A/S. Selskabets hjemsted er Gentofte

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

VEDTÆGTER. for AMBU A/S

VEDTÆGTER. for AMBU A/S VEDTÆGTER for AMBU A/S Maj 2014 Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Ambu A/S. Selskabet driver desuden virksomhed under binavnet Testa-Laboratorium A/S og under binavnet Ambu International

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Topotarget A/S

V E D T Æ G T E R. for. Topotarget A/S J.nr. 15361 21. marts 2013 V E D T Æ G T E R for Topotarget A/S (CVR-nr. 25 69 57 71) SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er Topotarget A/S. 1 2 Selskabets hjemsted er Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S

V E D T Æ G T E R. for. Veloxis Pharmaceuticals A/S 3. marts 2015 V E D T Æ G T E R for Veloxis Pharmaceuticals A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 Selskabets navn er Veloxis Pharmaceuticals A/S. Selskabets binavn er LifeCycle

Læs mere

VEDTÆGTER. for. CVR-nr

VEDTÆGTER. for. CVR-nr VEDTÆGTER for BioPorto A/S CVR-nr. 17 50 03 17 Selskabets navn og formål 1 Selskabets navn er BioPorto A/S. Selskabets formål er at oprette og deltage i industri-, handels- og/eller leasingvirksomhed eller

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S 23.04.2009 V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Rudersdal kommune. 1 2

Læs mere

Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel.

Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. Fondsbørsmeddelelse nr. 25/2007 Til OMX Den Nordiske Børs København og pressen. København, 18. december 2007 Vedtægter for EXIQON A/S CVR nr. 18 98 44 31 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Adv. Jakob B. Ravnsbo J.nr. 214966-AAJ-WLS VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S

V E D T Æ G T E R. for. LifeCycle Pharma A/S V E D T Æ G T E R for LifeCycle Pharma A/S (CVR-nr. 26 52 77 67) 2 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: Selskabets navn er LifeCycle Pharma A/S. Selskabets hjemsted er Birkerød kommune. 1 2 3 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (4. oktober 2007) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 51 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er København Kommune.

Læs mere

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens

Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens Korrektion: Selskabet har konstateret en meningsforstyrrende fejl i den danske udgave af generalforsamlingsindkaldelsens pkt. VA1. I indkaldelsens forslag til nye 3C og 3D, er der fejlagtigt anført gældsbreve,

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere