DDA Datamateriale Med og uden arbejde i Danmark,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----"

Transkript

1 DDA Datamateriale Med og uden arbejde i Danmark, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 'Med og uden arbejde i Danmark, 2004', som oprindeligt blev gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-21761). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference FORORD Datamateriale DDA-21761: Med og uden arbejde i Danmark, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21761, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (857 respondenter, 132 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (111 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, og som sammen med de nødvendige beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i november 2007 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-21761: Med og uden arbejde i Danmark, Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt stan-

3 darder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Januar 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om dataindsamlingen: definitioner af univers og

4 observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS.

5 Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de

6 klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Med og uden arbejde i Danmark, 2004 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D).

7 Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Aktivering; Aktivering af arbejdsløse; Aktiveringstilbud; Arbejde; Arbejdsformidling; Beskæftigelsesmulighed; Børnepasning; Dagpenge; Erhvervsarbejde; Erhvervsuddannelse; Flygtning; Helbredsforhold; Indkomst; Jobsøgning; Kommunal aktivering; Kontanthjælp; Offentlig ansættelse; Opholdstilladelse; Privat ansættelse; Selvstændig; Skoleuddannelse; Sprog; Udlændinge på arbejdspladsen; Integration. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-21761: Med og uden arbejde i Danmark, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-21761, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Henning Lauritsen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (857 respondenter, 132 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (111 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense S. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): Poul Vestergaard. SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er SFIs undersøgelsesnummer. Økonomisk sponsor: Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS). Holmens Kanal 20; Postboks 2150, 1016 KØBENHAVN K. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen 'Med og uden arbejde i Danmark, 2004' er gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd for Beskæftigelsesministeriet/Arbejdsmarkedsstyrelsen. Undersøgelsen skal præstere ny viden om, hvorfor indvandrere og flygtninge har vanskeligt ved at få arbejde i Danmark. Og hvorfor det trods alt er lykkedes for mange at få beskæftigelse. 857 respondenter (18-65 år) har deltaget i undersøgelsen. Undersøgelsen, omfatter ikke-vestlige indvandrere og flygtninge samt disses efterkommere. Det er fx personer med en baggrund fra Irak, Iran, Libanon, Pakistan, Vietnam, Jugoslavien, Bosnien, Tyrkiet og Marokko. Alle er personer med en anden etnisk baggrund end dansk.

8 Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Datasættets størrelse: 857 respondenter; 132 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 97 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 % heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: aldersgrænser; etnisk gruppe, nationalitet. Personer år med anden etnisk baggrund end dansk. Udvælgelsesprocedurer: Simpel tilfældig udvælgelse. Udtræk fra Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-register. Undersøgelsens geografiske univers: national. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: mundtligt interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: enhver adgang kræver donors skriftlige tilladelse. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Centrale personoplysninger: alder, eksakt; køn; civilstand; flygtning, immigrant. Husstandens karakteristika: Børn i husstanden under 18 år. Beskæftigelse: respondent: beskæftigelsesmæssig status. Indkomst: hele husstanden: bruttoindkomst. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen. Skole- og erhvervsuddannelse gennemført før respondenten kom til Danmark og skole- og erhvervsuddannelse gennemført i Danmark. INDLEDNING

9 Med og uden arbejde i Danmark, 2004 er gennemført af SFI - Det Nationale Center for Velfærd. Undersøgelsen skal præstere ny viden om, hvorfor det er så svært for indvandrere og flygtninge at få arbejde i Danmark. Og hvorfor det trods alt er lykkedes for mange at få beskæftigelse. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i november 2007 med henblik på arkivering, oparbejdning og eventuel videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS fil og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til dette OSIRIS datasæt, således at retningslinjerne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret.

10 V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 4 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 857 af respondenter). V0003 UNDERSØGELSESNUMMER start 10, bredde 4 SFIs undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 SKEMATYPE start 14, bredde 1 Skematype Skematype 0. Spørgsmål om respondenten Tekst 1: Først nogle spørgsmål om Dem selv V0005 KØN start 15 Spm. 1: Er De % antal kode

11 Mand Kvinde V0006 FØDSELSÅR start 16, bredde 4 Spm. 2: Hvilket årstal er De født? Skriv årstal: Variablen er kodet i intervallet V0007 FØDT I DANMARK start 20 Spm. 3: Er De født i Danmark? % antal kode Ja Nej, gå til spm. 5 (V9) V0008 KOM SOM FLYGTNING start 21, manglende data: >=10 FILTER: V7 Spm. 4: Kom Deres far, mor eller anden familie, som De har boet hos, til Danmark som flygtninge? Ja, gå til tekst 3 (V18) Nej, gå til tekst 3 (V18) Ved ikke, gå til tekst 3 (V18) Irrelevant svarprocent: 3 V0009 ÅRSTAL OPHOLDSTILLADELSE start 23, bredde 5, manglende data: >=10000 FILTER: V8 Spm. 5: Hvilket årstal fik De (første gang) opholdstilladelse i Danmark? Skriv årstal:

12 Det år, man er ankommet til Danmark, er ikke nødvendigvis det år, hvor man fik opholdstilladelse. Mange asylansøgere tilbringer fx lang tid i asylcentre i Danmark, inden de får opholdstilladelse og en almindelig bopæl i en kommune. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (22) = Irrelevant (23) V0010 ANTAL ÅR BOET I DANMARK start 28, bredde 3, manglende data: >=100 FILTER: V8 Spm. 6: Hvor mange år har De sammenlagt boet i Danmark? Skriv antal år: (Hvis under 1 år, så skriv 0 - nul. Hvis respondenten ikke kan angive et præcist tal, så skriv et omtrentligt) Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (3) 100 = Irrelevant (23) V0011 T. DANMARK SOM FLYGTNING start 31, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8 Spm. 7: Kom De til Danmark som flygtning? Ja Nej, men jeg kom til Danmark, fordi min ægtefælle, samlever, far, mor eller anden familie kom/var kommet til Danmark som flygtning(e) Nej og respondentens evt. familie i Danmark kom heller ikke til Danmark som flygtning(e) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 Uddannelse og job inden ankomst til Danmark

13 Tekst 2: Jeg vil gerne stille Dem et par spørgsmål om Deres uddannelse og arbejde, før De kom til Danmark V0012 GÅET I SKOLE INDEN DK start 33, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8 Spm. 8: Hvor mange år havde De gået i skole, før De kom til Danmark? Har aldrig gået i skole udenfor Danmark Under 5 år år år Mindst 10 år Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0013 ERHVERVSUDDAN. INDEN DK start 35, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V8 Spm. 9: Havde De en erhvervsuddannelse, før De kom til Danmark - fx som håndværker eller lærer? Der tænkes her på respondentens højeste uddannelse, som ikke er gennemført i Danmark. Begreberne "faglig uddannelse" og "videregående uddannelse" er danske. En faglig uddannelse er fx en lærlingeuddannelse eller en anden erhvervsuddannelse, som ikke forudsætter studentereksamen eller tilsvarende. En videregående uddannelse forudsætter en studentereksamen eller i nogle tilfælde, at man har en faglig uddannelse. Prøv så godt som muligt at placere respondentens uddannelse i den mest rigtige danske kategori Nej, gå til spm. 11 (V15) Ja, faglig uddannelse (fx håndværker) Under 1 år år år Over 4 år Ja, videregående uddannelse (fx lærer, læge) Under 1 år

14 år år Over 4 år Ja, andet (dvs. hvis uddannelsen ikke kan placeres i ovennævnte) Under 1 år år år Over 4 år Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97 V0014 LETTERE ARB. I DANMARK start 38, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V13 Spm. 10: Har denne uddannelse gjort det lettere for Dem at få et arbejde i Danmark? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke særligt Nej, slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 38 V0015 HAFT ARB. INDEN DANMARK start 40, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8 Spm. 11: Havde De haft arbejde, før De kom til Danmark? Nej, gå til spm. 13 (V17) Ja, under 1 år Ja, 1-4 år Ja, mindst 5 år Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 97

15 V0016 ARB. LET. FÅ ARB. I DK start 42, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V8, V15 Spm. 12: Har arbejdet, før De kom til Danmark, gjort det lettere for Dem at få arbejde her i landet? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Nej, ikke særligt Nej, slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 54 V0017 BO I DK DE KOMMENDE ÅR start 44, manglende data: >=10 FILTER: V8 Spm. 13: Regner De med at bo i Danmark i de kommende år? (bortset fra kortere afbrydelser i form af ferie mv.) Ja, helt sikket Ja, formentlig Nej, formentlig ikke Nej, helt sikkert ikke Ved det ikke i dag Irrelevant svarprocent: 97 Spørgsmål om hvem respondenten bor sammen med Tekst 3: Jeg vil nu stille Dem et par spørgsmål om, hvem De bor sammen med V0018 BOR MED ÆGTEFÆLLE start 46

16 Spm. 14: Bor De sammen med en ægtefælle/samlever? % antal kode Ja, ægtefælle Ja, samlever Nej, gå til spm. 20 (V25) V0019 ÆGTEFÆLLE FØDT I DANMARK start 47, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V18 Spm. 15: Er Deres ægtefælle/samlever født i Danmark? Ja, gå til spm. 17 (V21) Nej Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0020 ÅRSTAL ÆGTEFÆL. OPHOLDS. start 49, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V18, V19 Spm. 16: Hvilket årstal fik Deres ægtefælle/samlever (første gang) opholdstilladelse i Danmark? Skriv årstal: Det år, man er ankommet til Danmark, er ikke nødvendigvis det år, hvor man fik opholdstilladelse. Mange asylansøgere tilbringer fx lang tid i asylcentre i Danmark, inden de får opholdstilladelse og en almindelig bopæl i en kommune. Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (28) = Uoplyst (12) = Irrelevant (283) V0021 ÆGTEFÆLLE ERHVERVSARB. start 54, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V18 Spm. 17: Har Deres ægtefælle/samlever erhvervsarbejde?

17 Ja. han/hun har egen virksomhed (er selvstændig) Ja, han/hun arbejder i respondentens virksomhed, gå til spm. 19 (V24) Ja, lønnet arbejde, fuld tid (mindst 30 timer/uge), gå til spm. 19 (V24) Ja, lønnet arbejde, deltid (under 30 timer/uge), gå til spm. 19 (V24) Nej, arbejdsløs/kontanthjælpsmodtager (inkl. aktivering i arbejde eller uddannelse), gå til spm. 19 (V24) Nej, er i gang med en uddannelse (ikke aktivering), gå til spm. 19 (V24) Nej, andet, fx hjemmegående, gå til spm. 19 (V24) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0022 HVILKEN SLAGS VIRKSOMHED start 56, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V18, V21 Spm. 18: Hvilken slags virksomhed er det? Pizzeria Anden restaurant el. lign Kiosk Anden slags butik (fx grønthandler) Andet, skriv Uoplyst Irrelevant svarprocent: 5 V0023 HVILKEN VIRKSOMHED SKRIV start 58, bredde 50, tekstfelt FILTER: V18, V21, V22 Spm. 18: Hvilken slags virksomhed er det? Andet

18 Variablen indeholder en liste over anden slags virksomhed. Blank = Uoplyst/Irrelevant (837) V0024 ÆGTEFÆL. KONTANTHJÆLP OL start 108, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V18 Spm. 19: Modtager Deres ægtefælle/samlever kontanthjælp, dagpenge eller anden ydelse fra det offentlige? Introduktionsydelse (der svarer til kontanthjælp) udbetales af kommunen til nyankomne flygtninge og familiesammenførte (i de første tre år efter opholdstilladelse), som ikke har andre forsørgelsesmuligheder. Starthjælp udbetales efter samme retningslinier som introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge, som har haft ophold i landet i mindre end 7 år. Starthjælpen er betydeligt mindre end kontanthjælp/introduktionsydelse. Ordningen med starthjælp gælder kun for udlændinge, som er kommet til Danmark efter Starthjælp udbetales af kommunen. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til arbejdsløse, der har haft eller skal have et flexjob. Revalideringsydelse udbetales af kommunen til personer under revalidering Ja, kontanthjælp/introduktionsydelse/ starthjælp fra kommunen Ja, dagpenge fra arbejdsløshedskasse Ja, sygedagpenge fra kommune Ja, Statens Uddannelsesstøtte Ja, pension, førtidspension, efterløn, overgangsydelse Ja, anden ydelse (fx under aktivering, ledighedsydelse, revalideringsydelse) Ja, andet eller ydelsens navn ukendt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 79 V0025 BOR MED BØR UNDER 18 ÅR start 111 Spm. 20: Har De nogen børn under 18 år, som bor hos Dem? % antal kode Ja, 1 barn Ja, 2 børn Ja, 3 børn

19 Ja, 4 børn Ja, 5 el. flere børn Nej, gå til tekst 4 (V28) V0026 ALDER YNGSTE BARN start 112, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V25 Spm. 21: Hvor gammel er det yngste barn? Skriv alder: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (250) V0027 PASNING YNGSTE BØRN start 115, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V25 Spm. 22: Hvordan passes det yngste barn hovedsageligt om dagen? Behøver ingen pasning, passer sig selv Passes af respondenten Passes af ægtefælle/samlever Passes af anden familie, venner, bekendte Vuggestue/børnehave/dagpleje (kommunal/privat)/skolefritidsordning/fritidshjem o.lign Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 71 Forskellige andre forhold Tekst 4: Nu vil jeg gerne spørge Dem om forskellige andre ting. V0028 GIFT KVINDE/MOR ARBEJDE

20 start 117, manglende data: = 9 Spm. 23: Synes De, at det er helt i orden, at en gift kvinde med børn under 7 år tjener penge ved at arbejde heltid eller deltid udenfor hjemmet på en almindelig arbejdsplads, eller synes De, at en gift kvinde bør være hjemme hos mindre børn? Hvis respondenten svarer, at "det kommer an på, om der er er institutionsplads til barnet/børnene", så sig, at respondenten i sit svar skal forudsætte, at der er pladser i vuggestue/ børnehave el.lign. Hvis respondenten svarer "ved ikke", så prøv at få respondenten til at angive, hvilket udsagn, der efter respondentens opfattelse er mest rigtig Helt i orden med heltids-arbejde på almindelig arbejdsplads Helt i orden med deltids-arbejde på almindelig arbejdsplads En gift kvinde bør være hjemme hos mindre børn Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0029 KONTAKT DANSKERE FRITID start 118, manglende data: = 9 Spm. 24: Sker det, at De snakker med danskere i Deres fritid, får en kop kaffe eller besøger hinanden? Ingen kontakt På hilsefod Taler med danskere af og til Får en kop kaffe sammen/ besøger hinanden Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0030 HELBREDSTILSTAND start 119, manglende data: = 9 Spm. 25: Hvordan vil De alt i alt vurdere Deres eget helbred? Meget godt Godt

21 Nogenlunde Dårligt Meget dårligt Uoplyst svarprocent: 100 V0031 TALE ENGELSK start 120, manglende data: = 9 Spm. 26: Kan De tale engelsk? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, lidt Nej, næsten ikke Nej, slet ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0032 SPROGSKOLE/SPROGCENTER start 121, manglende data: = 9 Spm. 27: Har De gået på sprogskole/sprogcenter i Danmark for at lære (mere) dansk? Der tænkes ikke på almindelig skolegang eller skoleuddannelse, men på uddannelse/kurser i dansk for udlændinge på en sprogskole/et sprogcenter Nej, gå til spm. 29 (V34) Ja, går for tiden på sprogskole/ sprogcenter Ja, senest i Ja, senest i Ja, senest i Ja, senest i Ja, senest i 2000 el. før Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0033 HVORLÆNGE SPROGSKOLE start 122, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V32

22 Spm. 28: Hvor længe har De gået på sprogskole/sprogcenter? Hvis flere perioder, angiv den sammenlagte tid Under 6 måneder måneder måneder måneder Mindst 36 måneder Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 85 V0034 SKOLE/UDDANNELSE I DK start 124, manglende data: = 9 Spm. 29: Har De (ellers) gået i skole i Danmark eller taget en skoleuddannelse i Danmark, fx 9. klasse? Angiv den højeste fuldførte skoleuddannelse i Danmark Nej Ja, mindre end 9. klasse Ja, klasse Ja, student, hf, htx, hhx eller tilsvarende Ja, men kun enkeltfag på 9. klasse, 10. klasse eller studenterniveau Ja, andet Uoplyst svarprocent: 100 Erhvervsuddannelse og aktivering i Danmark V0035 ERHVERVSUDDANNELSE I DK start 125, manglende data: = 99 Spm. 30: Har De gennemført en erhvervsuddannelse i Danmark? Den højeste erhvervsuddannelse anføres.

23 Se note: Nej Ja, specialarbejderuddannelse el. tilsvarende, under 1 år Efg-basisår (ej 2. del)/handelsskolens Grunduddannelse (HG) Ja, fuldført lærlinge/efg uddannelse (EUD), mindst 1 år Ja, anden faglig uddannelse, mindst 1 år Ja,kort videregående uddannelse, under 3 år Ja, mellemlang videregående uddannelse, 3-4 år Ja, lang videregående uddannelse, over 4 år Ja, andet Uoplyst svarprocent: 100 V0036 AKTIVERING start 127, manglende data: = 9 Spm. 31: Hvis man ikke har arbejde, kan man på et tidspunkt få et tilbud om aktivering fra Arbejdsformidlingen eller kommunen - det kan være et kursus eller praktik på en virksomhed. Har De været i aktivering i kortere eller længere tid - i 2004? Aktivering er tilbud, som gives af kommunen eller Arbejdsformidlingen til arbejdsløse (dagpengemodtagere), kontanthjælpsmodtagere og modtagere af introduktionsydelse/starthjælp, og som modtageren normalt har pligt til at tage imod. Aktivering kan bestå i opkvalificering (kursus/uddannelse), arbejdspraktik eller et job med løntilskud - ofte kaldet jobtræning. Aktiveringen kan fx finde sted på en almindelig arbejdsplads, på særlige projekter (navnlig i kommuner) eller på uddannelsesinstitutioner Ja, er i aktivering i øjeblikket Ja, har været i aktivering tidligere i Nej, gå til spm. 38 (V44) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0037 HVILKEN SLAGS AKTIVERING start 128, manglende data: = 9 eller >=10

24 FILTER: V36 Spm. 32: Hvilken slags aktivering er/var der tale om? (Hvis flere forløb: den længstvarende aktivering i 2004 uanset om den er afsluttet, afbrudt eller i gang) En almindelig virksomhed/arbejdsplads er en virksomhed/ arbejdsplads, hvor langt de fleste ansatte ikke er arbejdsløse/i aktivering. Et beskæftigelsesprojekt er en arbejdsplads/et projekt, hvor langt de fleste beskæftigede er arbejdsløse/aktiverede Arbejde på en almindelig privat virksomhed (praktik, løntilskudsjob, jobtræning) Arbejde på en almindelig offentlig arbejdsplads (praktik, løntilskudsjob, jobtræning) Arbejde på et beskæftigelsesprojekt sammen med andre arbejdsløse/aktiverede Kursus, uddannelse, skole for arbejdsløse/ aktiverede Andet kursus, uddannelse, skole Andet, hvilket? Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V0038 ANDEN SLAGS AKTIVERING start 130, bredde 100, tekstfelt FILTER: V36, 37 Spm. 32: Hvilken slags aktivering er/var der tale om? Andet, hvilket? Variablen indeholder en liste over anden aktivering. Blank = Uoplyst/irrelevant (852) V0039 KOMMUNE/AF AKTIVERING start 230, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. 33: Var det kommunen eller Arbejdsformidlingen, der gav Dem tilbudet om aktivering? Kommunen Arbejdsformidlingen Andre

25 Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 26 V0040 AKTIV. FORBEDRER SPROG start 232, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. 34: Tror De, at denne aktivering forbedrer eller har forbedret Deres kendskab til det danske sprog? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0041 AKTIV. LÆRT NOGET start 234, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. 35: Tror De, at aktiveringen ellers lærer/har lært Dem noget, som gavner Deres beskæftigelsesmuligheder? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0042 AKTIV. GIVET KONTAKTER start 236, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. 36: Tror De, at aktiveringen giver/har givet Dem kontakter eller forbindelser, som gavner Deres beskæf-

26 tigelsesmuligheder? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0043 AKTIV. GAVNET BESKÆFT. start 238, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V36 Spm. 37: Tror De alt i alt, at aktiveringen gavner/har gavnet Deres beskæftigelsesmuligheder? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 25 V0044 AKTIVERING I 2003 start 240, manglende data: = 9 Spm. 38: Har De sidste år, i 2003, været i aktivering i kortere eller længere tid? Ja Nej, gå til spm. 45 (V52) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0045 HVILKEN AKTIVERING start 241, manglende data: = 9 eller >=10

27 FILTER: V44 Spm. 39: Hvilken slags aktivering var der hovedsagelig tale om? Hvis flere forløb: Den længstvarende aktivering i 2003 uanset om den blev afsluttet eller afbrudt i En almindelig virksomhed/arbejdsplads er en virksomhed/ arbejdsplads, hvor langt de fleste ansatte ikke er arbejdsløse/i aktivering. Et beskæftigelsesprojekt er en arbejdsplads, hvor langt de fleste beskæftigede er arbejdsløse/aktiverede Aktivering er allerede oplyst i spm (V37-V43) (dvs. den længstvarende aktivering i 2003 blev ikke afsluttet dette år, men løb ind i 2004), gå til spm. 45 (V52) Arbejde på en almindelig privat virksomhed (praktik, løntilskud, jobtræning) Arbejde på en almindelig offentlig arbejdsplads (praktik, løntilskudsjob, jobtræning) Arbejde på et beskæftigelsesprojekt sammen med andre arbejdsløse/aktiverede Kursus, uddannelse, skole for arbejdsløse/ aktiverede Andet kursus, uddannelse, skole Andet, hvilket? Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 33 V0046 ANDEN SLAGS AKTIVERING start 243, bredde 100, tekstfelt FILTER: V44, V45 Spm. 39: Hvilken slags aktivering var der hovedsagelig tale om? Andet, hvilket? Variablen indeholder en liste over andet aktivering. Blank = Uoplyst/Irrelevant (855) V0047 AKTIVERING KOMMUNE/AF start 343, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44, V45 Spm. 40: Var det kommunen eller Arbejdsformidlingen, der

28 gav Dem tilbudet om aktivering? Kommunen Arbejdsformidlingen Andre Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 28 V0048 AKTIV. FORBEDRET SPROG start 345, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44, V45 Spm. 41: Har denne aktivering forbedret Deres kendskab til det danske sprog? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0049 AKTIVERING LÆRT NOGET start 347, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44, V45 Spm. 42: Har aktiveringen ellers lært Dem noget, som gavner Deres beskæftigelsesmuligheder? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0050 AKTIVERING GIVET KONTAKT

29 start 349, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44, V45 Spm. 43: Har aktiveringen givet Dem kontakter eller forbindelser, som gavner Deres beskæftigelsesmuligheder? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0051 AKTIVERING GAVNET BESKÆF start 351, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V44, V45 Spm. 44: Tror De, at aktiveringen alt i alt har gavnet Deres beskæftigelsesmuligheder? Ja, i høj grad Ja, i nogen grad Ja, men kun lidt Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 27 V0052 ERHVERVSARBEJDE I DK start 353 Spm. 45: Hvis vi ser bort fra aktivering, har De så nogensinde haft erhvervsarbejde i Danmark? Tidsangivelserne nedenfor vedrører den sammenlagte tid i arbejde i Danmark som lønmodtager, selvstændig eller medarbejdende ægtefælle. % antal kode Nej, gå til spm. 47 (V54) Ja, under 6 måneder Ja, 6-11 måneder

30 Ja, 1-2 år Ja, 3-4 år Ja, mindst 5 år Ved ikke V0053 ANTAL ÅR ERHVERVSARB. DK start 354, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V52 Spm. 46: Hvor lang tid har De sammenlagt haft erhvervsarbejde i de sidste 5 år i Danmark, dvs. i ? Der tænkes på erhvervsarbejde som lønmodtager, selvstændig eller medhjælpende ægtefælle - bortset fra aktivering Har ikke haft arbejde i de sidste 5 år Under 6 måneder måneder år år år eller næsten 5 år Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 70 V0054 HAR ARBEJDE I 2005 start 356, manglende data: = 9 Spm. 47: Tror De, at De har arbejde næste år - i i kortere eller længere tid? Hvis respondenten siger "ved ikke", så prøv at få respondenten til at angive det mest sandsynlige Ja, helt sikkert Ja, formentlig Nej, formentlig ikke Nej, helt sikkert ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0055 VIGT. FORM FOR INDKOMST

31 start 357, manglende data: = 99 Spm. 48: Hvad er Deres vigtigste form for indkomst i øjeblikket? Der tænkes på respondentens indkomst, ikke på evt. ægtefælles/samlevers indkomst. Introduktionsydelse (der svarer til kontanthjælp) udbetales af kommunen til nyankomne flygtninge og familiesammenførte (i de første tre år efter opholdstilladelse), som ikke har andre forsørgelsesmuligheder. Starthjælp udbetales efter de samme retningslinier som introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge, som har haft ophold i landet i mindre end 7 år. Starthjælpen er betydeligt mindre end kontanthjælp/ introduktionsydelse. Ordningen med starthjælp gælder kun for udlændinge, som er kommet til Danmark efter Starthjælp udbetales af kommunen. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til arbejdsløse, der har haft eller skal have et flexjob. Revalideringsydelse udbetales af kommunen til (de fleste) personer under revalidering Løn fra arbejdsgiver Indkomst fra egen virksomhed Kontanthjælp, introduktionsydelse, starthjælp fra kommune Dagpenge fra en arbejdsløshedskasse Sygedagpenge fra kommune Revalideringsydelse fra kommune Statens Uddannelsesstøtte (SU) Pension/førtidspension/efterløn/ overgangsydelse Anden offentlig ydelse (fx under aktivering, ledighedsydelse Andet, skriv Ingen indkomst Ved ikke Uoplyst svarprocent: 100 V0056 FORM INDKOMST ANDEN start 359, bredde 50, tekstfelt FILTER: V55 Spm. 48: Hvad er Deres vigtigste form for indkomst i øjeblikket? Andet, skriv: Introduktionsydelse (der svarer til kontanthjælp) udbetales af kommunen til nyankomne flygtninge og familiesammenførte (i de første tre år efter opholdstilladelse), som ikke har andre forsørgelsesmuligheder. Starthjælp udbetales efter de

32 samme retningslinier som introduktionsydelse og kontanthjælp til udlændinge, som har haft ophold i landet i mindre end 7 år. Starthjælpen er betydeligt mindre end kontanthjælp/ introduktionsydelse. Ordningen med starthjælp gælder kun for udlændinge, som er kommet til Danmark efter Starthjælp udbetales af kommunen. Ledighedsydelse udbetales af kommunen til arbejdsløse, der har haft eller skal have et flexjob. Revalideringsydelse udbetales af kommunen til (de fleste) personer under revalidering. Variablen indeholder en liste over anden form for indkomst. Blank = Uoplyst/Irrelevant (834) Erhvervsarbejde V0057 ERHVERVSARBEJDE PT. start 409, manglende data: = 99 Spm. 49: Har De erhvervsarbejde i øjeblikket? Hvis respondenten er i aktivering i øjeblikket, jf. kode 1 i spm. 31 (V36), skal der svares "Nej, er i aktivering", dvs. kode 5 nedenfor Ja, selvstændig Ja, medarbejdende ægtefælle Ja, lønmodtager: arbejder/funktionær (mindst 30 timer/uge), gå til spm. 58 (V68) Ja, lønmodtager: arbejder/funktionær (under 30 timer/uge), gå til spm. 58 (V68) Nej, er i aktivering, gå til spm. 80 (V94) Nej, arbejdsløs og ikke i aktivering, gå til spm. 80 (V94) Nej, i gang med en uddannelse/kursus (ej aktivering), gå til spm. 80 (V94) Nej, pensioneret, gå til spm. 80 (V94) Nej, barsel/er gravid, gå til spm. 80 (V94) Nej, hjemmegående i øvrigt, gå til spm. 80 (V94) Nej, andet, hvilket, gå til spm. 80 (V94) Uoplyst

33 svarprocent: 100 V0058 ERHVERVSARBEJDE ANDET start 411, bredde 50, tekstfelt FILTER: V57 Spm. 49: Har De erhvervsarbejde i øjeblikket? Nej, andet, hvilket: Variablen indeholder en liste over andet erhvervsarbejde. Blank = Uoplyst/Irrelevant (824) V0059 ANTAL ÅR SELVSTÆNDIG start 461, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V57 Spm. 50: Hvor længe har De været selvstændig/medarbejdende ægtefælle? Skriv antal år: Hvis under 1 år, så skriv 0 (nul) år. Der tænkes på længden af den nuværende periode, ikke den sammenlagte tid i hele respondentens liv. Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (4) 100 = Irrelevant (800) V0060 HVILKEN SLAGS VIRKSOMHED start 464, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 51: Hvilken slags virksomhed er det? Pizzeria Anden restaurant el. lign Kiosk Anden slags butik (fx grønthandler) Andet, skriv Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6

34 V0061 ANDEN SLAGS VIRKSOMHED start 466, bredde 50, tekstfelt FILTER: V57, V61 Spm. 51: Hvilken slags virksomhed er det? Andet, skriv: Variablen indeholder en liste over anden slags virksomhed. Blank = Uoplyst/Irrelevant (834) V0062 HVORFOR SELVSTÆNDIG start 516, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 52: Startede De som selvstændig/medarbejdende ægtefælle, fordi det var svært for Dem at finde et arbejde som lønmodtager? Ja, det var den vigtigste grund Ja, en del af grunden Nej, det var ikke grunden Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0063 SELVSTÆNDIG ØKO. FORDEL start 518, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 53: Er det en økonomisk fordel for Dem at arbejde som selvstændig/medarbejdende ægtefælle frem for at modtage kontanthjælp/dagpenge/anden økonomisk hjælp fra det offentlige? Spørgsmålet drejer sig om, hvor mange penge netto respondenten får ud af at være selvstændig/medarbejdende ægtefælle frem for at modtage arbejdsløshedsdagpenge/ kontanthjælp eller anden ydelse, som respondenten på et eller andet tidspunkt har modtaget tidligere. Der ønskes blot respondentens spontane vurdering Stor fordel at arbejde Nogen fordel at arbejde Lille fordel at arbejde Ingen/næsten ingen økonomisk

35 fordel at arbejde Ulempe at arbejde Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0064 SELVSTÆNDIG BEDRE start 520, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 54: Er det alt taget i betragtning bedre for Dem at arbejde som selvstændig/medarbejdende ægtefælle end at modtage kontanthjælp/dagpenge/anden økonomisk hjælp fra det offentlige? Meget bedre at arbejde Noget bedre at arbejde Stort set ingen forskel Noget bedre ikke at arbejde Meget bedre ikke at arbejde Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0065 VENNER HJÆLPE ANDET ARB. start 522, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 55: Tror De, at nogen i Deres familie eller Deres venner eller bekendte kunne hjælpe Dem til at få et andet (dvs. lønnet) arbejde, hvis De selv ønskede det? Ja, bestemt Ja, formentlig Ja, muligvis Nej, formentlig ikke Nej, bestemt ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0066 ARBEJDET MENS DAGPENGE

36 start 524, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57 Spm. 56: Hvis vi ser bort fra Deres nuværende arbejde, har De så på et eller andet tidspunkt i år (2004) hjulpet med i butik eller på en anden slags arbejdsplads samtidig med, at De modtog dagpenge fra en arbejdsløshedskasse eller kontanthjælp fra kommunen? (Periodeangivelserne nedenfor vedrører den sammenlagte tid med denne aktivitet. Der skal svares ja uanset, hvor mange timer om ugen det drejer sig om og på hvilket tidspunkter) Nej, gå til tekst 5 (V128) Ja, under en måned Ja, 1-2 måneder Ja, 3-6 måneder Ja, mere end 6 måneder Uoplyst Irrelevant svarprocent: 6 V0067 LØN FOR INDSATSEN start 526, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57, V66 Spm. 57: Fik De penge eller andre ting for Deres indsats? Ja, gå til tekst 5 (V128) Nej, gå til tekst 5 (V128) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 0 Alle beskæftigede lønmodtagere fortsætter her V0068 PRIVAT/OFF. VIRKSOMHED start 528, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V57, V66 Spm. 58: Arbejder De på privat virksomhed eller inden for det offentlige?

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-12517 --------- Datamateriale -------------

DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- DDA-12517 --------- Datamateriale ------------- Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 ------------ ------ --- ---------- -- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24755 --------- Datamateriale ------------- Partnere til mennesker med epilepsi, 2008 -------- --- --------- --- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Dansk Epilepsiforening. PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- DDA-1879 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- november 1993 -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------

Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ DDA-1343 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1987: telefoninterview med voksne -------------------- ----- ---------------- --- ------ Befolkningens tidsforbrug 1987 Undersøgelsen

Læs mere

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1501 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1988, omnibus nr. 05 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere