Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S"

Transkript

1 Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning 17 Regnskab TrygVesta Forsikring koncernen: Resultatopgørelse 18 Balance 19 Egenkapital 21 Totalindkomst 22 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 Regnskab TrygVesta Forsikring A/S (moderselskab): Resultatopgørelse 29 Balance 30 Noter 32 Hoved- og nøgletal 33

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Niels Bjørn Christiansen Christian Brinch Per Skov Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Berit Torm Rune Torgeir Joensen Direktion Christine Bosse Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold TrygVesta Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Halvårsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup (www.tryghedsgruppen.dk og Adresse TrygVesta Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 1

4 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncenen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 2

5 Ledelsesberetning TrygVesta Forsikring koncernens resultat i 1. halvår 2009 Præmievækst på 8,6 % i lokal valuta Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 1. halvår 2009, hvilket svarer til en stigning på 8,6 % i lokal valuta (2,9 % i DKK). Præmievæksten er højere end forventningerne, og dette skyldes blandt andet fortsat høj vækst i Nye Markeder. På det norske privat- og erhvervsmarked var væksten 4,8 % som følge af stærkt salg i 2008 og præmieforhøjelser, der er gennemført løbende siden medio På det danske privat- og erhvervsmarked var væksten 3,4 % og påvirket positivt af højere gennemsnitspræmier. I Finland steg bruttopræmieindtægterne 33,5 % til 219 mio. DKK, og filialen fortsætter således den positive udvikling fra tidligere kvartaler. Bruttopræmieindtægterne i Sverige er positivt påvirket af købet af Moderna og udgjorde 388 mio. DKK i 1. halvår 2009 mod 99 mio. DKK i samme periode Eksklusive Moderna steg præmierne med 63 % i lokal valuta (40 % i DKK) til 139 mio. DKK. Opbygningen af TrygVesta Forsikring koncernens forretninger i Sverige begyndte i juni 2006 og er i 2009 blevet kraftig styrket med købet af Moderna. I Industriforretningen steg bruttopræmieindtægterne med 4,4 % i lokal valuta (-1,0 % i DKK) til mio. DKK. I den norske del af Industriforretningen var væksten 8,4 %. Ud over at Sverige og Finland leverede en høj vækst i 2. kvartal, begynder præmieforhøjelserne i Norge nu at slå igennem. Bruttopræmierne steg med 5,2 % i lokal valuta i det norske privat- & erhvervsmarked. I privat- & erhvervsmarkedet i Danmark steg bruttopræmierne 3,0 % inklusive bonus/præmierabat, mens Industri leverede en vækst på 4,4 %. Erstatningsudgifter Erstatningsprocenten udgjorde 71,8 i 1. halvår 2009 og erstatningsudgifterne mio. DKK, hvilket var 633 mio. DKK højere end samme periode 2008, hvoraf 172 mio. DKK skyldes konsolideringen af Moderna. Ved vurderingen af erstatningsniveauet i 1. halvår 2009 er det væsentligt at nævne to forhold. Dels påvirkes erstatningsprocenten negativt af det lavere renteniveau, og dels var erstatningsprocenten på 66,5 usædvanligt lav for sammenligninghalvåret En nedbrydning af erstatningsudviklingen fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 viser 2,3 procentpoint opdrift fra flere storskader, 1,7 procentpoint fra det lavere renteniveau og 0,9 procentpoint fra lavere afløbsresultat. Samlet betyder det, at de underliggende skader steg med 0,4 procentpoint. Omkostninger påvirket af integrationen af Moderna Omkostninger til salg, markedsføring og administration udgjorde mio. DKK i forhold til mio. DKK. Af stigningen kommer 56 mio. DKK fra konsolideringen af Moderna. Omkostningsprocenten udgjorde samlet 17,2 i forhold til 17,0. Omkostningerne vil, som tidligere udmeldt, på kort sigt være negativt påvirket af det højere omkostningsniveau i Moderna, som over tid vil blive reduceret i takt med at synergier ved købet gennemføres. Udviklingen er derfor på linje med forventningerne. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 3

6 Desuden har den finansielle krise medført et lidt større tab på kunder, der ikke betaler deres forsikringer Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 803 mio. DKK i forhold til mio. DKK. Resultatudviklingen er påvirket af de ovenfornævnte udviklinger i erstatningerne og positivt af en lavere udgift til genforsikring, der netto udgjorde 255 mio. DKK i forhold til 353 mio. DKK, og teknisk rente der var 91 mio. DKK i forhold til 261 mio. DKK. Den lavere tekniske rente skyldes lavere renteniveau i 1. halvår 2009 i forhold til samme periode Combined ratio Combined ratio blev 91,9 i 1. halvår 2009 i forhold til 87,6. Justeret for storskader, stormskader, afløb og ændring i renteniveau steg den underliggende combined ratio. Dette skyldes især højere erstatningsudgifter på erhvervsbiler og gruppeliv i Norge samt sundhed i Danmark. Investeringsresultat Den samlede investeringsportefølje udgjorde 38,3 mia. DKK ved udgangen af 1. halvår 2009 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på mio. DKK eller svarende til et afkast på 3,3 % (6,7 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital i forhold til det ventede på 2,2 %. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente og andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde 559 mio. DKK i forhold til -491 mio. DKK i 1. halvår Resultatet i 1. halvår 2009 var påvirket af kursgevinster på aktier på 136 mio. DKK samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer på 984 mio. DKK. Idet TrygVesta Forsikring koncernen diskonterer erstatningshensættelserne, opvejes kursgevinster som følge af rentefald af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede erstatningshensættelser. Resultat før skat Resultat før skat steg 64 % og blev mio. DKK i 1. halvår 2009 i forhold til 833 mio. DKK. Resultatet er primært sammensat af det forsikringstekniske resultat på 803 mio. DKK og investeringsresultatet på 559 mio. DKK, og stigningen skyldes en forbedring på mere end 1 mia. DKK på investeringsresultatet. Skat Skatten for 1. halvår 2009 udgjorde 302 mio. DKK i forhold til 276 mio. DKK. Den effektive skattesats er 22 % for perioden og påvirket af kursgevinster på aktier samt købet af Moderna, der giver en reduktion af skatteudgiften på 51 mio. DKK, da købet har muliggjort en hurtigere udnyttelse af de svenske skattemæssige underskud, hvorfor disse aktiveres/indtægtsføres. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat blev således mio. DKK i forhold til 557 mio. DKK. Samfundsansvar (CSR) Fra og med 2009 skal børsnoterede selskaber løbende rapportere om forhold vedrørende samfundsansvar. Indholdet i disse rapporteringer skal omhandle selskabets udvikling inden for blandt andet klima, miljø, arbejdsforhold, og samfundsengagement. TrygVesta Forsikring koncernen forholder sig til sit samfundsansvar, og selskabets CSR Board, der blev etableret i 2008, er med til at understøtte forretningen og tryghedsleverancen. TrygVesta Forsikring koncer- TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 4

7 nen er åben om koncernens samfundsengagement og rapporterer om de løbende CSR-aktiviteter på /CSR. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 5

8 Privat & Erhverv Danmark P&E Danmark består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Danmark. Forretningsområdet udgør cirka 38 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 3,3 % til mio. DKK. Præmievæksten kom først og fremmest fra præmieforhøjelser og høj vækst inden for sundhedsforsikringer. Gennemsnitspræmien på villaforsikringer er det seneste år steget med 6,1 %, mens gennemsnitspræmien på bilerne faldt lidt, som følge af en hurtigere omtegning til den nye biltarif end forventet for en større gruppeordning. Inden for erhvervsområdet kom væksten især på større gruppeordninger. Dog var der som ventet et mindre fald i mængden af arbejdsskadeforsikringer, som følge af den stigende ledighed. Ledigheden har været stigende i Danmark gennem det seneste år, hvorfor behovet for arbejdsskadeforsikring har været faldende. Fastholdelsesprocenten (andelen af kunder der bliver hos TrygVesta Forsikring år efter år) ligger fortsat på et højt niveau på 90,9, hvilket understøtter fastholdelsen af markedsandel. Skader Erstatningsudgifterne steg med 241 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg fra 66,9 til 71,8. En nærmere analyse af stigningen viser, at der er to primære årsager til opdriften. Det lavere renteniveau påvirker erstatningsprocenten negativt med 1,4 procentpoint og som følge af lavere diskontering end året før. Afløbsresultatet udgjorde 90 mio. DKK mod 174 mio. DKK i samme periode 2008 og forklarer 2,7 procentpoint af ændringen. Fratrækkes de højere udgifter til vejrrelaterede skader ligeledes fås en underliggende udvikling i erstatningsprocenten på omkring et halvt procentpoint. Frekvensen for bilforsikringer faldt godt 3 procentpoint i forhold til 1. halvår 2008, mens gennemsnitsskaden på bil steg cirka 3 procentpoint. Skadefrekvensen for villa steg godt 6 procentpoint i forhold til 1. halvår 2008 som følge af flere vandskader, mens gennemsnitsskaden udviste et mindre fald gennem 1. halvår TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 6

9 Omkostninger Omkostningerne faldt fra 560 mio. DKK til 428 mio. DKK, og omkostningsprocenten faldt således fra 16,0 til 15,6. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 416 mio. DKK i forhold til 605 mio. DKK. Reduktionen skyldes dels det lavere afløbsresultat, men var også negativt påvirket af det lavere renteniveau, der reducerede forsikringsresultatet med 48 mio. DKK som følge af lavere overførsel af forsikringsteknisk rente. Endelig udgjorde vejrrelaterede skader 48 mio. DKK i 1. halvår 2009 mod 23 mio. DKK i samme periode Combined ratio Combined ratio var 89,1 i forhold til 84,4 og dermed fortsat på et tilfredsstillende niveau. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 7

10 Privat & Næringsliv Norge P&E Norge består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Norge. Forretningsområdet udgør cirka 24 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 4,8 % i lokal valuta, men på grund af fald i NOK/DKK-kursen faldt præmieindtægterne i DKK med 7,7 % til mio. DKK. De mange præmietiltag begynder nu at slå igennem, og gennemsnitspræmien for bilforsikringer steg 2,2 %, og villaforsikringer steg 4,0 % i 1. halvår Medio 2009 er der iværksat yderligere præmietiltag på hovedprodukterne. Fastholdelsesprocenten lå med 86,3 på niveau med samme periode 2008 men er faldet fra 86,9 ultimo 2008, hvilket er som forventet i forhold til de betydelige præmietiltag, der gennemføres. Skader Erstatningsudgifterne steg med 155 mio. NOK til mio. NOK (1.622 mio. DKK) og erstatningsprocenten fra 72,6 til 75,9. Denne udvikling var primært relateret til vinterskaderne i 1. kvartal på bil samt fritidshus, mens erstatningsprocenten i 2. kvartal 2009 var uændret 71,4 som i samme periode Når erstatningsprocenten i 2. kvartal korrigeres for effekten af den lavere diskonteringsrente og et 19 mio. NOK bedre afløbsresultat, var den underliggende erstatnings-udvikling godt 3,5 procentpoint bedre end i samme periode Skadefrekvensen på biler steg med 5 procentpoint i forhold til samme halvår 2008, hvilket skyldes de vinterrelaterede skader i 1. kvartal 2009, og gennemsnitsskaden steg godt 2 procentpoint. Skadefrekvensen for villa steg i 1. halvår som følge af de vinterrelaterede skader, mens gennemsnitsskaden var på niveau med samme periode i Omkostninger Omkostningerne steg fra 536 mio. NOK til 575 mio. NOK, og omkostningsprocenten steg således fra 21,6 til 22,3, hvilket blandt andet skyldes øgede provisionsudgifter som følge af et godt salg. Markedsstatistikken fra FNH viser, at TrygVesta Forsikring opretholder sin markedsandel i det norske marked på trods af øget konkurrence fra nyetablerede selskaber. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 8

11 Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev, på grund af en mere positiv udvikling i 2. kvartal 2009, vendt til et plus på 25 mio. DKK. Til sammenligning var det forsikringstekniske resultat på 163 mio. DKK i 1. halvår Ud over de vejrrelaterede skader i 1. kvartal 2009, sås en stigning i erstatningsudgifter på erhvervsbiler samt gruppeliv. Desuden er resultatet, som tidligere nævnt i dette afsnit, påvirket af faldet i valutakursen. Combined ratio Combined ratio var 99,7 i forhold til 95,7 i 1. halvår 2008, mens 2. kvartal med en combined ratio på 92,5 lå godt 2 procentpoint bedre end samme kvartal Ved uændret renteniveau ville combined ratio have været godt 4 procentpoint bedre i 2. kvartal 2009 i forhold til 2. kvartal Niveauet er dog fortsat for højt, hvorfor der løbende vil blive iværksat nye tiltag for at forbedre indtjeningsniveauet fremadrettet. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 9

12 Privat & Erhverv Sverige TrygVesta Forsikring i Sverige sælger forsikringer til privatpersoner og virksomheder under brandene Moderna og Vesta Skadeförsäkring. Moderna har flere sub-brands hvor de mest kendte er Atlantica og Bilsport&MC. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne selgere, call-center, internet, bil- og bådforhandlere. Moderna indgår fra og med 2. kvartal Præmieindtægter Bruttopræmieindtægten udgjorde 388 mio. DKK i 2. kvartal 2009, hvoraf Moderna bidrog med 250 mio. DKK. Eksklusive Moderna voksede den svenske forretning med 63 % i lokal valuta til 140 mio. DKK, og det er dermed 8. kvartal i træk, hvor væksten har ligget over 50 %. I løbet af 1. halvår 2009 steg antallet af forsikringer med , og porteføljen udgjorde 461 mio. SEK (315 mio. DKK) ved udgangen af 1. halvår Væksten i Moderna udgjorde næsten 10 %. 1. april 2009 blev en række betydelige præmieforhøjelser gennemført i Vesta Skadeförsäkring, og disse vil i løbet af de kommende kvartaler løfte væksten yderligere samt medvirke til reduceret erstatningsprocent. Skader Erstatningsprocenten var 79,9 mod 99,0, og erstatningsudgifterne blev 310 mio. DKK. Omkostninger Som følge af konsolideringen af Moderna steg omkostningerne fra 61 mio. DKK til 105 mio. DKK, mens omkostningsprocenten faldt fra 61,6 til 27,1. Combined ratio Combined ratio udgjorde 107,3 i 1. halvår 2009 og er med konsolideringen af Moderna forbedret markant i forhold til tidligere. Desuden var der for første gang break-even på den svenske forretning i 2. kvartal med en combined ratio på 101,3. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 10

13 Privat & Erhverv Finland TrygVesta Forsikring i Finland sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Tryg- Vesta Finland og Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, call-centre, bilforhandlere og internettet. Præmieindtægter I Finland steg bruttopræmieindtægterne med 33,5 % til 219 mio. DKK. Udover et stærkt privatsalg er erhvervssalget nu også synligt, og erhvervspræmien fordoblede fra 16 mio. DKK til 31 mio. DKK i 1. halvår Inden for privat har en succesfuld udbygning af salget gennem bilforhandlerne løftet salget. Samtidig er der sket en videre udbygning af egne salgskanaler, hvor antallet af blandt andet egne sælgere i 2. kvartal 2009 steg fra 50 til 56. Prisdannelsen på det finske marked viser generelle præmieforhøjelser på cirka 10 %, og TrygVesta Forsikring følger denne udvikling og har øget præmierne tilsvarende med markedet. Den samlede portefølje i Finland udgjorde godt 500 mio. DKK ved udgangen af 1. halvår Skader Erstatningsudgifterne steg 85 mio. DKK til 187 mio. DKK fra 1. halvår 2008 til 2009 og erstatningsprocenten fra 62,2 til 85,4. I sammenligningshalvåret 2008 var erstatningsprocenten positivt påvirket af afløbsgevinster på 15 mio. DKK eller 9,1 procentpoint på erstatningsprocenten. Udviklingen var desuden særligt påvirket af engangsudgifter vedrørende offentlige afgifter på arbejdsskade og auto. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 92 mio. DKK eller en omkostningsprocent på 42 mod 53 i samme periode 2008, og var negativt påvirket af det høje salg af nye forsikringer. Combined ratio Combined ratio udgjorde 127,9 mod 115,2 i samme periode TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 11

14 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under TrygVesta- og Moderna-brandet. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 4,4 % i lokal valuta (-1,0 % i DKK) til mio. DKK. I den danske del af forretningen faldt bruttopræmierne med 2,8 %, og i den norske steg præmierne med 8,4 %. Baggrunden for denne udvikling er en god kundetilgang i Norge, mens det danske marked er præget af hård konkurrence på specielt arbejdsskade samt den stigende ledighed. Skader Erstatningsudgifterne steg fra mio. DKK til mio. DKK, og skadeforløbet blev 72,3 mod 69,7. Specielt 2. kvartal 2009 var ramt af flere storskader, der beløb sig til 196 mio. DKK (129 mio. DKK netto) mod 42 mio. DKK i samme kvartal Afløbsresultatet for 1. halvår 2009 udgjorde 261 mio. DKK netto i forhold til 250 mio. DKK og stammede primært fra personbrancher. Omkostninger Omkostningerne var 303 mio. DKK, hvilket svarer til en omkostningsprocent på 11,3. I løbet af 2008 blev salgs- og serviceorganisationen udvidet til at kunne håndtere øget forretningsvolumen. Omkostningsprocenten i Industri anses for konkurrencedygtig og tilfredsstillende. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 463 mio. DKK i forhold til 636 mio. DKK. Udviklingen skyldes de ovenfornævnte forhold samt at forsikringsteknisk rente faldt fra 95 mio. DKK til 23 mio. DKK. Combined ratio Combined ratio var således 83,6 i 1. halvår 2009 mod 80,0 i samme periode Storskader påvirkede combined ratio negativt med 9,5 procentpoint i 1. halvår 2009 mod 2,2 procentpoint i samme periode Alene i 2. kvartal 2009 var påvirkningen 15,8 procentpoint mod 1,7 procentpoint i samme kvartal Afløb påvirkede combined ratio positivt med 10,3 procentpoint mod 9,7 procentpoint i samme periode TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 12

15 Investeringsvirksomhed TrygVesta Forsikring koncernens investeringsportefølje på 38,3 mia. DKK gav i 1. halvår 2009 et afkast før kurstab ved diskontering og andre finansielle poster på mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 3,3 % eller 6,7 % pro anno, på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. I 2. kvartal 2009 var afkastet 715 mio. DKK eller 1,8 %, svarende til 7,4 % pro anno. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev 559 mio. DKK i forhold til -491 mio. DKK i 1. halvår 2008, hvor der var et tab på aktier på 466 mio. DKK. Det samlede obligationsafkast var på 984 mio. DKK. TrygVesta Forsikring koncernen matcher renterisiko på aktiver og passiver (obligationsporteføljen og erstatningshensættelserne), hvilket tilstræber at neutralisere eksponeringen over for renteudsving. Kurstab som følge af ændret diskonteringsrente udgjorde 181 mio. DKK, og overførsel til forsikringsteknisk rente var 448 mio. DKK. Obligationsbeholdningens andel af den samlede investeringsportefølje var 87 % ved udgangen af 1. halvår Obligationsinvesteringerne, der har en gennemsnitlig løbetid på 1,9 år, er placeret med 25 % i danske og norske statsobligationer, 9 % i statsgaranterede danske bankindskud, 53 % i danske realkreditobligationer og nordiske covered bonds, 10 % som bankindskud i øvrige nordiske banker og 3 % i andet. Af den danske realkreditportefølje er omkring 61 % placeret i korte inkonverterbare obligationer eller obligationer med variabel rente. 76 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 17 % i AA-ratede papirer og 3 % i A- ratede papirer. Den resterende del af porteføljen er primært placeret i pengemarkedspapirer udstedt af norske banker uden rating, men med god kreditkvalitet. Aktieporteføljen på 1,3 mia. DKK gav i 1. halvår 2009 et resultat på 136 mio. DKK mod et tab på 466 mio. DKK i 1. halvår Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af 1. halvår ,5 % af investeringsporteføljen, og aktiesammensætningen var 23 % nordiske aktier, 9 % UK aktier, 25 % aktier fra det øvrige Europa, 31 % amerikanske og 12 % asiatiske aktier. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 13

16 Ejendomme gav et afkast på 122 mio. DKK, hvoraf 112 mio. DKK svarer til ejendommenes løbende nettolejeindtægter. Der beregnes et afkast for domicilejendomme, der dog fratrækkes igen i posten andre finansielle indtægter og udgifter. Ejendomsporteføljen udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,7 mia. DKK eller 9,5 % af investeringsporteføljen. Afkastet på 122 mio. DKK i 1. halvår 2009 svarer til en forrentning på 3,4 % eller 6,9 % på årsbasis. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 14

17 Forventninger til 2009 Præmier Bruttopræmierne forventes at stige 8 % i lokal valuta. Moderna indgår i tallene fra og med 2. kvartal 2009, og denne konsolidering løftede den oprindelige vækstforventning. I den oprindelige vækstforventning var indbygget en forsigtighed på grund af usikkerhed omkring påvirkningen fra den finansielle krise. Denne usikkerhed er fortsat til stede om end påvirkningen indtil nu har været begrænset og hovedsagelig påvirket af arbejdsskadeforsikringer. Forudsætningen for præmievæksten er desuden, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Præmiestigninger for at reducere effekten af stigende erstatningsudgifter er gennemført eller er planlagt, men disse har ikke effekt før de er blevet til optjent bruttopræmie, hvilket tager op mod 2 år før fuld effekt kan ses i regnskabet. Combined ratio Combined ratio forventes uændret. Skader Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 500 mio. DKK for hele Storskader udgjorde 236 mio. DKK brutto i 2. kvartal 2009, og brutto 290 mio. DKK i 1. halvår For resten af 2009 forventes storskader for 250 mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2009 at udgøre 250 mio. DKK. Stormrelaterede skader udgjorde 70 mio. DKK i 1. halvår 2009, og for resten af 2009 er der i forventningerne gjort antagelse om vejrrelaterede skader for 125 mio. DKK. Afløb Afløbsresultatet eller ændringer i erstatningshensættelser var netto 345 mio. DKK i 1. halvår 2009, hvilket svarer til 3,9 % på combined ratio. For resten af 2009 forudsættes afløb at være nul. Omkostninger Omkostningsprocenten er påvirket af tilbageholdenhed i omkostningerne, dog således at de danske og norske aktiviteter tilstræber at fortsætte med at reducere omkostningsprocenten, mens den høje vækst i Finland og Sverige trækker omkostningsprocenten op. På kort sigt forventes konsolideringen af Moderna at øge omkostningsprocenten. Investeringsresultat Det forbedrede investeringsresultat i 2. kvartal 2009 medfører en betydelig opjustering af forventningen til resultatet for Forventningen til investeringsresultatet for resten af 2009 er baseret på investeringsresultatet til og med 30. juni 2009 samt en forudsætning om et afkast i resten af 2009 på 3,0 % p.a. for obligationer, 7,0 % p.a. for aktier og 6,0 % p.a. for fast ejendom. En følsomhedsanalyse for værditab/-gevinst på 10 % på aktier og ejendomme indikerer værdiændringer på henholdsvis 132 mio. DKK og 365 mio. DKK. Tilsvarende vil en rentestigning på ét procentpoint medføre et kurstab på obligationerne på 644 mio. DKK, der dog modsvares af en gevinst på diskontering af reserverne på 596 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 15

18 Skat For 2009 skønnes den effektive skatteprocent for året at blive på 23 % mod tidligere forventet 30 %. Faldet i den forventede skatteprocent skyldes kursgevinster på aktier samt aktivering af det svenske skattemæssige underskud. For 2010 og frem forventes en effektiv skatteprocent på 26 mod tidligere 27. Faldet i den effektive skatteprocent skyldes, at vi ikke fremadrettet forventer underskud i Sverige, som ikke skattemæssigt aktiveres, men størrelsen afhænger som hidtil af skattefrie og ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller - tab. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 16

19 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2009 for TrygVesta Forsikring A/S og TrygVesta Forsikring koncernen. Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, og halvårsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for halvåret 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Ballerup, den 18. august 2009 Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør for Proces &IT Lars Bonde Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Koncerndirektør for Kunde- Koncerndirektør for Kunde- Koncerndirektør for Strategi & service & Salg Direkte service & Salg Partnere Human Kompetence Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Koncerndirektør for Skade Koncerndirektør for Industri Koncerndirektør for Corporate Branding & Forretningscentre Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Peter Mollerup John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Birthe Petersen Per Skov Berit Torm TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 17

20 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 18

21 Balance TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 19

22 TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 20

23 Egenkapitalopgørelse TrygVesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 21

24 Totalindkomst for TrygVesta Forsikring koncernen Forskelle i resultat og egenkapital Efter Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af Lov om finansiel virksomhed skal der oplyses om forskelle mellem opstilling af årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder og Finanstilsynets regler. Der er nedenfor medtaget en afstemning af forskelle i resultat og egenkapital. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 22

25 Pengestrømsopgørelse TrygVesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 23

26 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 24

27 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 25

28 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 26

29 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 27

30 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 28

31 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta Forsikring A/S (moderselskab) TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 29

32 Balance TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 30

33 TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 31

34 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 32

35 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring A/S (moderselskab) TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 33

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013

Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Topdanmarks årsrapport 2012 5. marts 2013 Meddelelse nr. 03/2013 Hovedelementerne i årsrapporten 2012 Resultat efter skat på 1.823 mio. kr. mod 1.023 mio. kr. i 2011 en stigning på 78,2 % Resultatet er

Læs mere

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114

Topdanmark Forsikring. Årsrapport 2007. CVR-nr. 78416114 Topdanmark Forsikring Årsrapport 2007 CVR-nr. 78416114 Indhold Ledelsesberetning 3 Femårsoversigt koncernen 4 Endnu et godt år for Topdanmark Forsikring 4 Skadeforsikring 8 Livsforsikring 10 Investeringsaktiviteter

Læs mere

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring.

Foto 2015 Marie-Louise Baes. Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2014 RSRAPPORT 1 Foto 2015 Marie-Louise Baes Legende børn. Det er altid en god ide med en børneulykkesforsikring. 2 INDHOLD /01/ Ledelsesberetning...6 Om LB Forsikring A/S... 6 Resultater... 11 Årets forsikringsforløb...

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013)

Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Selskabsmeddelelse 38 Allerød den 21. februar 2014 Delårsrapport 9M 2013/14 (1. april 31. december 2013) Omsætningsvækst på 6,5% i 3. kvartal 2013/14 Omsætningen i 3. kvartal 2013/14 blev 1.018 mio. kr.

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni)

Delårsrapport for 3. kvartal 2013/14 (1. april 30. juni) Delårsrapport for 3. kvartal (1. april 30. juni) Organisk omsætningsvækst på 8% og forbedring af bruttomarginen til 51,6%. EBIT vokser med 41% til 55 mio. kr. Forventningerne til året fastholdes, og den

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret

Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret DELÅRSREGNSKAB FOR 1. KVARTAL 2010 29. april 2010 Stærkt resultat i 1. kvartal og øgede forventninger til helåret Væksten i 1. kvartal kommer fra en god udvikling i underliggende salg og indtjening samt

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår

Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Årsrapport 2014 Årsregnskab for det 22. regnskabsår Idégrundlag INdhold Idegrundlag... 2 Resumé... 3 Ledelsesberetning... 4 Femårsoversigt over hoved- og nøgletal... 20 Ledelsespåtegning... 21 Den uafhængige

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december)

Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) Delårsrapport for 1. kvartal 2014/15 (1. oktober 31. december) fortsætter med at styrke sin globale markedsposition og når en omsætning på 388 mio. kr. og en organisk vækst på 13% i danske kroner og 9%

Læs mere

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07

A/S. CVR. nr. 15 10 77 07 A/S CVR. nr. 15 10 77 07 Indhold Indledning 1 Året i hovedpunkter 2 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Hoved- og nøgletal for koncernen 8

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere