Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S"

Transkript

1 Halvårsrapport 2009 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsens regnskabspåtegning 17 Regnskab TrygVesta Forsikring koncernen: Resultatopgørelse 18 Balance 19 Egenkapital 21 Totalindkomst 22 Pengestrømsopgørelse 23 Noter 24 Regnskab TrygVesta Forsikring A/S (moderselskab): Resultatopgørelse 29 Balance 30 Noter 32 Hoved- og nøgletal 33

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Mikael Olufsen, formand Bodil Nyboe Andersen, næstformand Jørn Wendel Andersen John R. Frederiksen Paul Bergqvist Niels Bjørn Christiansen Christian Brinch Per Skov Peter Wagner Mollerup Birthe Petersen Berit Torm Rune Torgeir Joensen Direktion Christine Bosse Morten Hübbe Lars Bonde Peter Falkenham Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Intern revision Jens Galsgaard Revision Deloitte, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Ejerforhold TrygVesta Forsikring A/S indgår i TrygVesta koncernen, og aktiekapitalen på mio. DKK ejes 100 procent af TrygVesta A/S, Ballerup. Halvårsrapporten indgår i koncernregnskaberne for TryghedsGruppen smba, Kgs. Lyngby og TrygVesta A/S, Ballerup (www.tryghedsgruppen.dk og Adresse TrygVesta Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 1

4 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring koncenen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 2

5 Ledelsesberetning TrygVesta Forsikring koncernens resultat i 1. halvår 2009 Præmievækst på 8,6 % i lokal valuta Koncernens bruttopræmieindtægter udgjorde mio. DKK i 1. halvår 2009, hvilket svarer til en stigning på 8,6 % i lokal valuta (2,9 % i DKK). Præmievæksten er højere end forventningerne, og dette skyldes blandt andet fortsat høj vækst i Nye Markeder. På det norske privat- og erhvervsmarked var væksten 4,8 % som følge af stærkt salg i 2008 og præmieforhøjelser, der er gennemført løbende siden medio På det danske privat- og erhvervsmarked var væksten 3,4 % og påvirket positivt af højere gennemsnitspræmier. I Finland steg bruttopræmieindtægterne 33,5 % til 219 mio. DKK, og filialen fortsætter således den positive udvikling fra tidligere kvartaler. Bruttopræmieindtægterne i Sverige er positivt påvirket af købet af Moderna og udgjorde 388 mio. DKK i 1. halvår 2009 mod 99 mio. DKK i samme periode Eksklusive Moderna steg præmierne med 63 % i lokal valuta (40 % i DKK) til 139 mio. DKK. Opbygningen af TrygVesta Forsikring koncernens forretninger i Sverige begyndte i juni 2006 og er i 2009 blevet kraftig styrket med købet af Moderna. I Industriforretningen steg bruttopræmieindtægterne med 4,4 % i lokal valuta (-1,0 % i DKK) til mio. DKK. I den norske del af Industriforretningen var væksten 8,4 %. Ud over at Sverige og Finland leverede en høj vækst i 2. kvartal, begynder præmieforhøjelserne i Norge nu at slå igennem. Bruttopræmierne steg med 5,2 % i lokal valuta i det norske privat- & erhvervsmarked. I privat- & erhvervsmarkedet i Danmark steg bruttopræmierne 3,0 % inklusive bonus/præmierabat, mens Industri leverede en vækst på 4,4 %. Erstatningsudgifter Erstatningsprocenten udgjorde 71,8 i 1. halvår 2009 og erstatningsudgifterne mio. DKK, hvilket var 633 mio. DKK højere end samme periode 2008, hvoraf 172 mio. DKK skyldes konsolideringen af Moderna. Ved vurderingen af erstatningsniveauet i 1. halvår 2009 er det væsentligt at nævne to forhold. Dels påvirkes erstatningsprocenten negativt af det lavere renteniveau, og dels var erstatningsprocenten på 66,5 usædvanligt lav for sammenligninghalvåret En nedbrydning af erstatningsudviklingen fra 1. halvår 2008 til 1. halvår 2009 viser 2,3 procentpoint opdrift fra flere storskader, 1,7 procentpoint fra det lavere renteniveau og 0,9 procentpoint fra lavere afløbsresultat. Samlet betyder det, at de underliggende skader steg med 0,4 procentpoint. Omkostninger påvirket af integrationen af Moderna Omkostninger til salg, markedsføring og administration udgjorde mio. DKK i forhold til mio. DKK. Af stigningen kommer 56 mio. DKK fra konsolideringen af Moderna. Omkostningsprocenten udgjorde samlet 17,2 i forhold til 17,0. Omkostningerne vil, som tidligere udmeldt, på kort sigt være negativt påvirket af det højere omkostningsniveau i Moderna, som over tid vil blive reduceret i takt med at synergier ved købet gennemføres. Udviklingen er derfor på linje med forventningerne. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 3

6 Desuden har den finansielle krise medført et lidt større tab på kunder, der ikke betaler deres forsikringer Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat udgjorde 803 mio. DKK i forhold til mio. DKK. Resultatudviklingen er påvirket af de ovenfornævnte udviklinger i erstatningerne og positivt af en lavere udgift til genforsikring, der netto udgjorde 255 mio. DKK i forhold til 353 mio. DKK, og teknisk rente der var 91 mio. DKK i forhold til 261 mio. DKK. Den lavere tekniske rente skyldes lavere renteniveau i 1. halvår 2009 i forhold til samme periode Combined ratio Combined ratio blev 91,9 i 1. halvår 2009 i forhold til 87,6. Justeret for storskader, stormskader, afløb og ændring i renteniveau steg den underliggende combined ratio. Dette skyldes især højere erstatningsudgifter på erhvervsbiler og gruppeliv i Norge samt sundhed i Danmark. Investeringsresultat Den samlede investeringsportefølje udgjorde 38,3 mia. DKK ved udgangen af 1. halvår 2009 og gav i perioden et samlet bruttoafkast på mio. DKK eller svarende til et afkast på 3,3 % (6,7 % p.a.) på den gennemsnitlige investerede kapital i forhold til det ventede på 2,2 %. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente og andre finansielle indtægter og udgifter udgjorde 559 mio. DKK i forhold til -491 mio. DKK i 1. halvår Resultatet i 1. halvår 2009 var påvirket af kursgevinster på aktier på 136 mio. DKK samt renteindtægter og kursgevinster på obligationer på 984 mio. DKK. Idet TrygVesta Forsikring koncernen diskonterer erstatningshensættelserne, opvejes kursgevinster som følge af rentefald af næsten tilsvarende ændring af de diskonterede erstatningshensættelser. Resultat før skat Resultat før skat steg 64 % og blev mio. DKK i 1. halvår 2009 i forhold til 833 mio. DKK. Resultatet er primært sammensat af det forsikringstekniske resultat på 803 mio. DKK og investeringsresultatet på 559 mio. DKK, og stigningen skyldes en forbedring på mere end 1 mia. DKK på investeringsresultatet. Skat Skatten for 1. halvår 2009 udgjorde 302 mio. DKK i forhold til 276 mio. DKK. Den effektive skattesats er 22 % for perioden og påvirket af kursgevinster på aktier samt købet af Moderna, der giver en reduktion af skatteudgiften på 51 mio. DKK, da købet har muliggjort en hurtigere udnyttelse af de svenske skattemæssige underskud, hvorfor disse aktiveres/indtægtsføres. Resultat efter skat Periodens resultat efter skat blev således mio. DKK i forhold til 557 mio. DKK. Samfundsansvar (CSR) Fra og med 2009 skal børsnoterede selskaber løbende rapportere om forhold vedrørende samfundsansvar. Indholdet i disse rapporteringer skal omhandle selskabets udvikling inden for blandt andet klima, miljø, arbejdsforhold, og samfundsengagement. TrygVesta Forsikring koncernen forholder sig til sit samfundsansvar, og selskabets CSR Board, der blev etableret i 2008, er med til at understøtte forretningen og tryghedsleverancen. TrygVesta Forsikring koncer- TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 4

7 nen er åben om koncernens samfundsengagement og rapporterer om de løbende CSR-aktiviteter på /CSR. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 5

8 Privat & Erhverv Danmark P&E Danmark består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Danmark. Forretningsområdet udgør cirka 38 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 3,3 % til mio. DKK. Præmievæksten kom først og fremmest fra præmieforhøjelser og høj vækst inden for sundhedsforsikringer. Gennemsnitspræmien på villaforsikringer er det seneste år steget med 6,1 %, mens gennemsnitspræmien på bilerne faldt lidt, som følge af en hurtigere omtegning til den nye biltarif end forventet for en større gruppeordning. Inden for erhvervsområdet kom væksten især på større gruppeordninger. Dog var der som ventet et mindre fald i mængden af arbejdsskadeforsikringer, som følge af den stigende ledighed. Ledigheden har været stigende i Danmark gennem det seneste år, hvorfor behovet for arbejdsskadeforsikring har været faldende. Fastholdelsesprocenten (andelen af kunder der bliver hos TrygVesta Forsikring år efter år) ligger fortsat på et højt niveau på 90,9, hvilket understøtter fastholdelsen af markedsandel. Skader Erstatningsudgifterne steg med 241 mio. DKK til mio. DKK, og erstatningsprocenten steg fra 66,9 til 71,8. En nærmere analyse af stigningen viser, at der er to primære årsager til opdriften. Det lavere renteniveau påvirker erstatningsprocenten negativt med 1,4 procentpoint og som følge af lavere diskontering end året før. Afløbsresultatet udgjorde 90 mio. DKK mod 174 mio. DKK i samme periode 2008 og forklarer 2,7 procentpoint af ændringen. Fratrækkes de højere udgifter til vejrrelaterede skader ligeledes fås en underliggende udvikling i erstatningsprocenten på omkring et halvt procentpoint. Frekvensen for bilforsikringer faldt godt 3 procentpoint i forhold til 1. halvår 2008, mens gennemsnitsskaden på bil steg cirka 3 procentpoint. Skadefrekvensen for villa steg godt 6 procentpoint i forhold til 1. halvår 2008 som følge af flere vandskader, mens gennemsnitsskaden udviste et mindre fald gennem 1. halvår TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 6

9 Omkostninger Omkostningerne faldt fra 560 mio. DKK til 428 mio. DKK, og omkostningsprocenten faldt således fra 16,0 til 15,6. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 416 mio. DKK i forhold til 605 mio. DKK. Reduktionen skyldes dels det lavere afløbsresultat, men var også negativt påvirket af det lavere renteniveau, der reducerede forsikringsresultatet med 48 mio. DKK som følge af lavere overførsel af forsikringsteknisk rente. Endelig udgjorde vejrrelaterede skader 48 mio. DKK i 1. halvår 2009 mod 23 mio. DKK i samme periode Combined ratio Combined ratio var 89,1 i forhold til 84,4 og dermed fortsat på et tilfredsstillende niveau. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 7

10 Privat & Næringsliv Norge P&E Norge består af forretningsområder, der sælger til og servicerer privatpersoner og erhvervsdrivende inden for blandt andet bil, ejendom, ansvar, rejse, arbejdsskade og sundhed i Norge. Forretningsområdet udgør cirka 24 % af koncernens samlede præmieindtægter. Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne steg 4,8 % i lokal valuta, men på grund af fald i NOK/DKK-kursen faldt præmieindtægterne i DKK med 7,7 % til mio. DKK. De mange præmietiltag begynder nu at slå igennem, og gennemsnitspræmien for bilforsikringer steg 2,2 %, og villaforsikringer steg 4,0 % i 1. halvår Medio 2009 er der iværksat yderligere præmietiltag på hovedprodukterne. Fastholdelsesprocenten lå med 86,3 på niveau med samme periode 2008 men er faldet fra 86,9 ultimo 2008, hvilket er som forventet i forhold til de betydelige præmietiltag, der gennemføres. Skader Erstatningsudgifterne steg med 155 mio. NOK til mio. NOK (1.622 mio. DKK) og erstatningsprocenten fra 72,6 til 75,9. Denne udvikling var primært relateret til vinterskaderne i 1. kvartal på bil samt fritidshus, mens erstatningsprocenten i 2. kvartal 2009 var uændret 71,4 som i samme periode Når erstatningsprocenten i 2. kvartal korrigeres for effekten af den lavere diskonteringsrente og et 19 mio. NOK bedre afløbsresultat, var den underliggende erstatnings-udvikling godt 3,5 procentpoint bedre end i samme periode Skadefrekvensen på biler steg med 5 procentpoint i forhold til samme halvår 2008, hvilket skyldes de vinterrelaterede skader i 1. kvartal 2009, og gennemsnitsskaden steg godt 2 procentpoint. Skadefrekvensen for villa steg i 1. halvår som følge af de vinterrelaterede skader, mens gennemsnitsskaden var på niveau med samme periode i Omkostninger Omkostningerne steg fra 536 mio. NOK til 575 mio. NOK, og omkostningsprocenten steg således fra 21,6 til 22,3, hvilket blandt andet skyldes øgede provisionsudgifter som følge af et godt salg. Markedsstatistikken fra FNH viser, at TrygVesta Forsikring opretholder sin markedsandel i det norske marked på trods af øget konkurrence fra nyetablerede selskaber. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 8

11 Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev, på grund af en mere positiv udvikling i 2. kvartal 2009, vendt til et plus på 25 mio. DKK. Til sammenligning var det forsikringstekniske resultat på 163 mio. DKK i 1. halvår Ud over de vejrrelaterede skader i 1. kvartal 2009, sås en stigning i erstatningsudgifter på erhvervsbiler samt gruppeliv. Desuden er resultatet, som tidligere nævnt i dette afsnit, påvirket af faldet i valutakursen. Combined ratio Combined ratio var 99,7 i forhold til 95,7 i 1. halvår 2008, mens 2. kvartal med en combined ratio på 92,5 lå godt 2 procentpoint bedre end samme kvartal Ved uændret renteniveau ville combined ratio have været godt 4 procentpoint bedre i 2. kvartal 2009 i forhold til 2. kvartal Niveauet er dog fortsat for højt, hvorfor der løbende vil blive iværksat nye tiltag for at forbedre indtjeningsniveauet fremadrettet. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 9

12 Privat & Erhverv Sverige TrygVesta Forsikring i Sverige sælger forsikringer til privatpersoner og virksomheder under brandene Moderna og Vesta Skadeförsäkring. Moderna har flere sub-brands hvor de mest kendte er Atlantica og Bilsport&MC. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne selgere, call-center, internet, bil- og bådforhandlere. Moderna indgår fra og med 2. kvartal Præmieindtægter Bruttopræmieindtægten udgjorde 388 mio. DKK i 2. kvartal 2009, hvoraf Moderna bidrog med 250 mio. DKK. Eksklusive Moderna voksede den svenske forretning med 63 % i lokal valuta til 140 mio. DKK, og det er dermed 8. kvartal i træk, hvor væksten har ligget over 50 %. I løbet af 1. halvår 2009 steg antallet af forsikringer med , og porteføljen udgjorde 461 mio. SEK (315 mio. DKK) ved udgangen af 1. halvår Væksten i Moderna udgjorde næsten 10 %. 1. april 2009 blev en række betydelige præmieforhøjelser gennemført i Vesta Skadeförsäkring, og disse vil i løbet af de kommende kvartaler løfte væksten yderligere samt medvirke til reduceret erstatningsprocent. Skader Erstatningsprocenten var 79,9 mod 99,0, og erstatningsudgifterne blev 310 mio. DKK. Omkostninger Som følge af konsolideringen af Moderna steg omkostningerne fra 61 mio. DKK til 105 mio. DKK, mens omkostningsprocenten faldt fra 61,6 til 27,1. Combined ratio Combined ratio udgjorde 107,3 i 1. halvår 2009 og er med konsolideringen af Moderna forbedret markant i forhold til tidligere. Desuden var der for første gang break-even på den svenske forretning i 2. kvartal med en combined ratio på 101,3. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 10

13 Privat & Erhverv Finland TrygVesta Forsikring i Finland sælger forsikringer til privatpersoner og mindre virksomheder under brandet Tryg- Vesta Finland og Nordea Vahinkovakuutus. Salget foregår gennem Nordeas filialer, egne sælgere, call-centre, bilforhandlere og internettet. Præmieindtægter I Finland steg bruttopræmieindtægterne med 33,5 % til 219 mio. DKK. Udover et stærkt privatsalg er erhvervssalget nu også synligt, og erhvervspræmien fordoblede fra 16 mio. DKK til 31 mio. DKK i 1. halvår Inden for privat har en succesfuld udbygning af salget gennem bilforhandlerne løftet salget. Samtidig er der sket en videre udbygning af egne salgskanaler, hvor antallet af blandt andet egne sælgere i 2. kvartal 2009 steg fra 50 til 56. Prisdannelsen på det finske marked viser generelle præmieforhøjelser på cirka 10 %, og TrygVesta Forsikring følger denne udvikling og har øget præmierne tilsvarende med markedet. Den samlede portefølje i Finland udgjorde godt 500 mio. DKK ved udgangen af 1. halvår Skader Erstatningsudgifterne steg 85 mio. DKK til 187 mio. DKK fra 1. halvår 2008 til 2009 og erstatningsprocenten fra 62,2 til 85,4. I sammenligningshalvåret 2008 var erstatningsprocenten positivt påvirket af afløbsgevinster på 15 mio. DKK eller 9,1 procentpoint på erstatningsprocenten. Udviklingen var desuden særligt påvirket af engangsudgifter vedrørende offentlige afgifter på arbejdsskade og auto. Omkostninger Omkostningerne udgjorde 92 mio. DKK eller en omkostningsprocent på 42 mod 53 i samme periode 2008, og var negativt påvirket af det høje salg af nye forsikringer. Combined ratio Combined ratio udgjorde 127,9 mod 115,2 i samme periode TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 11

14 Industri Industri er et nordisk forretningsområde, som sælger forsikringer til industrikunder under TrygVesta- og Moderna-brandet. Industri sælger gennem eget salgskorps og gennem forsikringsmæglere. Præmier Bruttopræmieindtægterne steg 4,4 % i lokal valuta (-1,0 % i DKK) til mio. DKK. I den danske del af forretningen faldt bruttopræmierne med 2,8 %, og i den norske steg præmierne med 8,4 %. Baggrunden for denne udvikling er en god kundetilgang i Norge, mens det danske marked er præget af hård konkurrence på specielt arbejdsskade samt den stigende ledighed. Skader Erstatningsudgifterne steg fra mio. DKK til mio. DKK, og skadeforløbet blev 72,3 mod 69,7. Specielt 2. kvartal 2009 var ramt af flere storskader, der beløb sig til 196 mio. DKK (129 mio. DKK netto) mod 42 mio. DKK i samme kvartal Afløbsresultatet for 1. halvår 2009 udgjorde 261 mio. DKK netto i forhold til 250 mio. DKK og stammede primært fra personbrancher. Omkostninger Omkostningerne var 303 mio. DKK, hvilket svarer til en omkostningsprocent på 11,3. I løbet af 2008 blev salgs- og serviceorganisationen udvidet til at kunne håndtere øget forretningsvolumen. Omkostningsprocenten i Industri anses for konkurrencedygtig og tilfredsstillende. Forsikringsteknisk resultat Det forsikringstekniske resultat blev således 463 mio. DKK i forhold til 636 mio. DKK. Udviklingen skyldes de ovenfornævnte forhold samt at forsikringsteknisk rente faldt fra 95 mio. DKK til 23 mio. DKK. Combined ratio Combined ratio var således 83,6 i 1. halvår 2009 mod 80,0 i samme periode Storskader påvirkede combined ratio negativt med 9,5 procentpoint i 1. halvår 2009 mod 2,2 procentpoint i samme periode Alene i 2. kvartal 2009 var påvirkningen 15,8 procentpoint mod 1,7 procentpoint i samme kvartal Afløb påvirkede combined ratio positivt med 10,3 procentpoint mod 9,7 procentpoint i samme periode TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 12

15 Investeringsvirksomhed TrygVesta Forsikring koncernens investeringsportefølje på 38,3 mia. DKK gav i 1. halvår 2009 et afkast før kurstab ved diskontering og andre finansielle poster på mio. DKK, hvilket svarer til et afkast på 3,3 % eller 6,7 % pro anno, på gennemsnitlig investeret kapital i perioden. I 2. kvartal 2009 var afkastet 715 mio. DKK eller 1,8 %, svarende til 7,4 % pro anno. Investeringsresultat efter overførsel af forsikringsteknisk rente blev 559 mio. DKK i forhold til -491 mio. DKK i 1. halvår 2008, hvor der var et tab på aktier på 466 mio. DKK. Det samlede obligationsafkast var på 984 mio. DKK. TrygVesta Forsikring koncernen matcher renterisiko på aktiver og passiver (obligationsporteføljen og erstatningshensættelserne), hvilket tilstræber at neutralisere eksponeringen over for renteudsving. Kurstab som følge af ændret diskonteringsrente udgjorde 181 mio. DKK, og overførsel til forsikringsteknisk rente var 448 mio. DKK. Obligationsbeholdningens andel af den samlede investeringsportefølje var 87 % ved udgangen af 1. halvår Obligationsinvesteringerne, der har en gennemsnitlig løbetid på 1,9 år, er placeret med 25 % i danske og norske statsobligationer, 9 % i statsgaranterede danske bankindskud, 53 % i danske realkreditobligationer og nordiske covered bonds, 10 % som bankindskud i øvrige nordiske banker og 3 % i andet. Af den danske realkreditportefølje er omkring 61 % placeret i korte inkonverterbare obligationer eller obligationer med variabel rente. 76 % af obligationsporteføljen er placeret i papirer med AAA-rating, 17 % i AA-ratede papirer og 3 % i A- ratede papirer. Den resterende del af porteføljen er primært placeret i pengemarkedspapirer udstedt af norske banker uden rating, men med god kreditkvalitet. Aktieporteføljen på 1,3 mia. DKK gav i 1. halvår 2009 et resultat på 136 mio. DKK mod et tab på 466 mio. DKK i 1. halvår Aktiebeholdningen udgjorde i slutningen af 1. halvår ,5 % af investeringsporteføljen, og aktiesammensætningen var 23 % nordiske aktier, 9 % UK aktier, 25 % aktier fra det øvrige Europa, 31 % amerikanske og 12 % asiatiske aktier. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 13

16 Ejendomme gav et afkast på 122 mio. DKK, hvoraf 112 mio. DKK svarer til ejendommenes løbende nettolejeindtægter. Der beregnes et afkast for domicilejendomme, der dog fratrækkes igen i posten andre finansielle indtægter og udgifter. Ejendomsporteføljen udgjorde ved udgangen af 1. halvår ,7 mia. DKK eller 9,5 % af investeringsporteføljen. Afkastet på 122 mio. DKK i 1. halvår 2009 svarer til en forrentning på 3,4 % eller 6,9 % på årsbasis. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 14

17 Forventninger til 2009 Præmier Bruttopræmierne forventes at stige 8 % i lokal valuta. Moderna indgår i tallene fra og med 2. kvartal 2009, og denne konsolidering løftede den oprindelige vækstforventning. I den oprindelige vækstforventning var indbygget en forsigtighed på grund af usikkerhed omkring påvirkningen fra den finansielle krise. Denne usikkerhed er fortsat til stede om end påvirkningen indtil nu har været begrænset og hovedsagelig påvirket af arbejdsskadeforsikringer. Forudsætningen for præmievæksten er desuden, at konkurrenceforholdene ikke ændrer sig markant. Præmiestigninger for at reducere effekten af stigende erstatningsudgifter er gennemført eller er planlagt, men disse har ikke effekt før de er blevet til optjent bruttopræmie, hvilket tager op mod 2 år før fuld effekt kan ses i regnskabet. Combined ratio Combined ratio forventes uændret. Skader Udgifter til storskader forventedes ved årets start at udgøre 500 mio. DKK for hele Storskader udgjorde 236 mio. DKK brutto i 2. kvartal 2009, og brutto 290 mio. DKK i 1. halvår For resten af 2009 forventes storskader for 250 mio. DKK. Udgifter til vejrrelaterede skader forventedes i starten af 2009 at udgøre 250 mio. DKK. Stormrelaterede skader udgjorde 70 mio. DKK i 1. halvår 2009, og for resten af 2009 er der i forventningerne gjort antagelse om vejrrelaterede skader for 125 mio. DKK. Afløb Afløbsresultatet eller ændringer i erstatningshensættelser var netto 345 mio. DKK i 1. halvår 2009, hvilket svarer til 3,9 % på combined ratio. For resten af 2009 forudsættes afløb at være nul. Omkostninger Omkostningsprocenten er påvirket af tilbageholdenhed i omkostningerne, dog således at de danske og norske aktiviteter tilstræber at fortsætte med at reducere omkostningsprocenten, mens den høje vækst i Finland og Sverige trækker omkostningsprocenten op. På kort sigt forventes konsolideringen af Moderna at øge omkostningsprocenten. Investeringsresultat Det forbedrede investeringsresultat i 2. kvartal 2009 medfører en betydelig opjustering af forventningen til resultatet for Forventningen til investeringsresultatet for resten af 2009 er baseret på investeringsresultatet til og med 30. juni 2009 samt en forudsætning om et afkast i resten af 2009 på 3,0 % p.a. for obligationer, 7,0 % p.a. for aktier og 6,0 % p.a. for fast ejendom. En følsomhedsanalyse for værditab/-gevinst på 10 % på aktier og ejendomme indikerer værdiændringer på henholdsvis 132 mio. DKK og 365 mio. DKK. Tilsvarende vil en rentestigning på ét procentpoint medføre et kurstab på obligationerne på 644 mio. DKK, der dog modsvares af en gevinst på diskontering af reserverne på 596 mio. DKK. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 15

18 Skat For 2009 skønnes den effektive skatteprocent for året at blive på 23 % mod tidligere forventet 30 %. Faldet i den forventede skatteprocent skyldes kursgevinster på aktier samt aktivering af det svenske skattemæssige underskud. For 2010 og frem forventes en effektiv skatteprocent på 26 mod tidligere 27. Faldet i den effektive skatteprocent skyldes, at vi ikke fremadrettet forventer underskud i Sverige, som ikke skattemæssigt aktiveres, men størrelsen afhænger som hidtil af skattefrie og ikke fradragsberettigede aktiegevinster eller - tab. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 16

19 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2009 for TrygVesta Forsikring A/S og TrygVesta Forsikring koncernen. Halvårsrapporten, der ikke er revideret eller gennemgået af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Interim Financial Reporting, og halvårsrapporten for moderselskabet aflægges i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at halvårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2009 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for halvåret 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og moderselskabets aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og af koncernens og moderselskabets finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og moderselskabet står over for. Ballerup, den 18. august 2009 Direktion: Christine Bosse Morten Hübbe Peter Falkenham Koncernchef Koncernfinansdirektør Koncerndirektør for Proces &IT Lars Bonde Kjerstin Fyllingen Martin Bøge Mikkelsen Koncerndirektør for Kunde- Koncerndirektør for Kunde- Koncerndirektør for Strategi & service & Salg Direkte service & Salg Partnere Human Kompetence Birgitte Kartman Truls Holm Olsen Jens Stener Koncerndirektør for Skade Koncerndirektør for Industri Koncerndirektør for Corporate Branding & Forretningscentre Bestyrelse: Mikael Olufsen Bodil Nyboe Andersen Jørn Wendel Andersen Formand Næstformand Paul Bergqvist Christian Brinch Niels Bjørn Christiansen Peter Mollerup John R. Frederiksen Rune Torgeir Joensen Birthe Petersen Per Skov Berit Torm TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 17

20 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 18

21 Balance TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 19

22 TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 20

23 Egenkapitalopgørelse TrygVesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 21

24 Totalindkomst for TrygVesta Forsikring koncernen Forskelle i resultat og egenkapital Efter Finanstilsynets bekendtgørelse om anvendelse af internationale regnskabsstandarder for virksomheder omfattet af Lov om finansiel virksomhed skal der oplyses om forskelle mellem opstilling af årsrapporten efter internationale regnskabsstandarder og Finanstilsynets regler. Der er nedenfor medtaget en afstemning af forskelle i resultat og egenkapital. TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 22

25 Pengestrømsopgørelse TrygVesta Forsikring koncernen TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 23

26 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 24

27 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 25

28 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 26

29 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 27

30 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 28

31 Resultatopgørelse og balance for TrygVesta Forsikring A/S (moderselskab) TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 29

32 Balance TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 30

33 TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 31

34 Noter TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 32

35 Hoved- og nøgletal for TrygVesta Forsikring A/S (moderselskab) TrygVesta Forsikring, Halvårsrapport 2009, side 33

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S)

Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) Halvårsrapport 2010 Tryg Forsikring A/S (tidligere TrygVesta Forsikring A/S) (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring koncernen 2 Ledelsesberetning

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Meddelelse nr. 43/2008 11. november 2008 Side 1 af 33 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2008 Høj præmievækst, men højere skadesudgifter og lavere investeringsresultat Hovedpunkter (sammenlignet med 1.-3.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 4. kvartal 2008

Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Meddelelse nr. 14/2009 3. marts 2009 Side 1 af 35 Delårsrapport for 4. kvartal 2008 Resultat for 4. kvartal 2008 bedre end ventet Hovedpunkter INDHOLD Præmieindtægter steg 4,9 % i lokal valuta (4,3 % i

Læs mere

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2008 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens regnskabspåtegning 46 Revisionspåtegning 47 Regnskab for TrygVesta

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007

Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Side 1 af 27 Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2007 Resultatforbedring i 2. kvartal 2007 medfører stærkt halvårsresultat og en opjustering på 15 % af årets forventede resultat før skat.

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Meddelelse nr. 15/2007 Regnskabsmeddelelse 3. kvartal 2007 Stigende præmievækst og fremgang i forsikringsteknisk resultat. Forventningerne til præmievækst og resultat før skat i 2007 fastholdes. For 2008

Læs mere

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S

Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S Årsrapport for 2007 TrygVesta Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsen regnskabspåtegning 38 Revisionspåtegninger 39 Regnskab TrygVesta Forsikring

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S

Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S Halvårsrapport for 2013 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 20 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen Hoved-og nøgletal

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008

Pressepræsentation. Pressemøde 19. august 2008 Resultat for 1. halvår 2008 1 Pressemøde 19. august 20 Resultat for 1. halvår 20 Forbehold 2 Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse samt ledelsens antagelser og de oplysninger, som i øjeblikket er til

Læs mere

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59

Presse- & Analytikerpræsentation. Årsrapport 2003 Codan A/S. 11. marts 2004 1 MAR2004/JJE 11-03-2004 9:59 Presse- & Analytikerpræsentation 11. marts 2004 Årsrapport 2003 Codan A/S 1 MAR2004/JJE Stærk udvikling Resultat før skat forbedret med mere end 1,4 mia. kr. Markant bedre combined ratio Solidt fundament

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Topdanmarks resultat H1 2006

Topdanmarks resultat H1 2006 Topdanmarks resultat H1 2006 Koncernstruktur m.v. 2 Præmie skade 8,5 mia. kr. Topdanmark Topdanmark Forsikring Antal ansatte 2.250 Investeringsaktiver: Kapital- 35 mia. kr. forvaltning Danske Forsikring

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011

Velkommen til Trygs generalforsamling. 14. april 2011 Velkommen til Trygs generalforsamling 14. april 2011 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Beslutning om anvendelse af overskud 4. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer

Læs mere

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2010 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Ledelsens påtegning 41 Revisionspåtegning 42 Regnskab for Tryg Forsikring koncern

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l

TrygVesta Årsrapport 2007 l Profil l Årsrapport 2007 Vi vil opleves som Nordens ledende tryghedsleverandør og arbejder for, at bekymringer ikke skal stå i vejen for vores kunders hverdag. I 2007 sikrede vores godt 3.900 medarbejdere i samspil

Læs mere

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006

Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Topdanmarks resultat Q1-Q3 2006 Highlights 1.-3. kvartal 2006: Resultatet efter skat steg med 44,1 pct. til 1.167 mio. kr. Resultat pr. aktie steg med 50,5 pct. til 60,2 kr. Præmiefremgang på 5,3 pct.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

2. kvartals- og halvårsrapport 2014

2. kvartals- og halvårsrapport 2014 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Indhold 2. kvartals- og halvårsrapport 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8

Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Årsrapport 2011 Indhold tryg.com/dk Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Resultatoversigt 6 Koncernoverblik 7 Årets højdepunkter 8 Resultater 10 Trygs resultat 12 Privat Norden 16 Erhverv Norden

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2005. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2005 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2013

Delårsrapport 1. kvartal 2013 Delårsrapport 1. kvartal 2013 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2013 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Resultat for 1. kvartal 2013 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Topdanmark Årsregnskab 2000

Topdanmark Årsregnskab 2000 Topdanmark Årsregnskab 2000 2 Financial highlights 2000 Overskud på 1.005 mio. kr. trods orkanreservering på 490 mio. kr. Resultatet på 1.005 mio. kr. svarer til en egenkapitalforrentning på 25,4 pct.

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S

Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S Årsrapport for 2012 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsens påtegning 48 Revisionspåtegning 49 Regnskab for Tryg Forsikring koncernen

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for 2006. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for 2006 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal for Tryg Forsikring A/S (moderselskab) 29 Ledelsen regnskabspåtegning

Læs mere

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002

Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 Topdanmarks resultat for 1. - 3. kvartal 2002 1 Dagsorden Udvikling i resultatet Skadeforsikring Livsforsikring Tilbagekøbsprogram Forventninger til 2002 2 Hovedpunkter fra delårsrapporten 1/2 Underskud

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l

l TrygVesta l IR-nyhedsbrev l nr. 1 l 2009 l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side A af 7 l IR-nyhedsbrev nr. 1 2009 TrygVesta årsrapport 2008 l Profil l l Side 1 af 7 l Velkommen til TrygVesta s første IR-nyhedsbrev. Vi vil fremover udsende nyhedsbreve som med jævne mellemrum

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22

Strategi 12 Strategi 14 Strategiske temaer 18 Nøgletalsoversigt 2010 KPI (Key Performance Indicators) 20 Finansielle forventninger til 2010 22 Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Side Introduktion til TrygVesta 2 Koncerndiagram 4 Koncernoverblik 5 Forord af Mikael Olufsen og Stine Bosse 6 Hoved- og nøgletal for TrygVesta 8

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2014

Delårsrapport 1. kvartal 2014 Delårsrapport 1. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark

LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario. v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark LD Markets Det strategiske puslespil i et recessionsscenario v/ Koncerndirektør Christian Sagild Topdanmark Agenda Kort præsentation af Topdanmark Konkurrencesituationen på markedet for skadeforsikring

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

08.01.05 / januarstorm I Danmark

08.01.05 / januarstorm I Danmark ÅRSRAPPORT 2005 årsrapport 2005 08.01.05 / januarstorm I Danmark 14.09.05 / jordskred I bergen I norge 14.11.05 / storbrand på amager I Danmark InDholdsfortegnelse Ledelsens beretning 11 Tættere på

Læs mere

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat

Maj 2011. Topdanmarks Q1 2011 resultat Maj 2011 Topdanmarks Q1 2011 resultat 1 Highlights Q1 2011 Resultatet steg fra 268 mio. kr. i Q1 2010 til 425 mio. kr. i Q1 2011 Resultatet er bedre end forudsat pga. et højere investeringsafkast end forventet

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10

Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Årsrapport 2010 Indhold Ledelsens beretning Side Om Tryg 1 Forord 4 Hoved- og nøgletal 8 Koncernoverblik 9 Årets højdepunkter 10 Strategi og forventninger 12 Strategi 14 Nøgletalsoversigt KPI 16 Forsikringsbranchen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving

Aktieindekserede obligationer. Sikker investering i det nordiske opsving Aktieindekserede obligationer Sikker investering i det nordiske opsving Norden et unikt vækstcenter I Danske Bank vurderer vi, at den positive udvikling i Norden vil fortsætte. Derfor tilbyder vi to forskellige

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Topdanmarks equity story

Topdanmarks equity story Topdanmarks equity story Aktieprofil Fokuseret strategi Dansk aktør Stabile forsikringsrisici Lav omkostningsprocent Begrænset finansiel risiko Synergi mellem liv og skade Effektiv kapitalstyring Topdanmark-aktien

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter

34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg REGNSKAB. 38 Regnskab. 107 Produkter Årsrapport 2014 Menu ledelsesberetning LEDELSESBERETNING 3 Resultatoversigt 16 Erhverv 18 Industri 34 Koncernledelse 36 Samfundsansvar i Tryg Få mere ud af rapporten 4 Forord: Forsikring i verdensklasse

Læs mere

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012

Velkommen til Trygs generalforsamling. 19. april 2012 Velkommen til Trygs generalforsamling 19. april 2012 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning 2. Godkendelse af årsrapporten 3. Meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion 4. Beslutning om anvendelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere