موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39."

Transkript

1 موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1

2 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های سنتی مدیریت استراتژیک تاکید قوی بر روی جمع اوری و کنترل منابع در درون شرکت است. با این حال تغییر نسبت به محیط کسب و کار به طور فزاینده شبکه را باال می برد یک سوال که آیا این نظریه هنوز هم می تواند به عنوان منبع معتبر در نظر گرفته شود. اکثر سازمان ها در استفاده از منابع داخلی دارای محدودیت هستند. برای بدست آوردن و دسترسی به منابع مورد نیاز می تواند در اختیار و در نتیجه نیاز به توسعه دامنه ارتباط خارجی هستند. در این مقاله دیدگاههای موجود در مدیریت استراتژیک از نقطه نظر چگونه آنها این ایده شبکه های سازمانی به نظریه پردازی استراتژی یکپارچه مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهد. این تجزیه و تحلیل نشان می دهد که تنها چند محقق به طور عمده از دو حوزه تحقیقاتی- تئوری شبکه های صنعت( IMP ( و شبکه تحقیقات استراتژیک مسئله را لمس کرده اند. اگرچه ترکیب ایده شبکه ها و مدیریت استراتژیک است که هنوز هم چشم انداز در حال ظهور و نسبتا بی نظم است. نویسندگان بر این باورند که در زمینه مدیریت استراتژیک قطعا از لقاح متقابل از ایده ها بهره مند شوند و به این ترتیب پیشنهاد سنتز نسبت به رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک همراه با پیامدهایی برای تحقیق بیشتر. مقدمه: محیط رقابتی شرکت های صنعتی در حال تغییر است. استدالل شده است که در بسیاری از صنایع بازارهای سنتی و سازمان های سلسله مراتبی تا حدی که توسط شبکه از روابط سازمانی جایگزین شده است.) Achrol و کاتلر 9111 Gulatiو همکاران ( van de vand 9111Halinen انواع ترتیبات دوتایی مانند اتحاد استراتژیک و سرمایه گذاریهای مشترک همچنین شبکه های بازیگران متعدد مانند شبکه های تامین کننده و یا کنسرسیوم تحقیقات توسط شرکت به رقابت موثر در محیط های غنی از دانش و به سرعت در حال تغییر تشکیل شده این استدالل که شبکه های سازمانی یک روش انعطاف پذیر و سریع ارائه دادن به کنار آمدن یا عدم اطمینان و فشارهای زیست محیطی ایجاد شده توسط جهانی شدن عدم قطعیت فنی و نظارتی سیگنال های بازار مبهم افزایش به شدت هزینه های توسعه و نامتوازن ساختارهای رقابتی) Craves و همکاران 9111 )0222Schoomaker and day

3 تغییر نسبت به شبکه محیط کسب و کار به طور فزاینده یک سوال که آیا در حال حاضر تئوری های مدیریت استراتژیک یک دیدگاه معبر از استراتژی کسب و کار هنوز ارائه می دهند. استدالل پشت رویکرد استراتژی سنتی است که اغلب در مدل اقتصاد خرد صنعت ریشه دارد) نگاه کنید به عنوان مثال پورتر 9192 ( اگرچه منطق غالب به عنوان سازمان ها به طور فزاینده ای در شبکه ای از روابط متصل و جاسازی شده است. تصویری از بازیگران مربوط به اتم از رقابت در برابر یکدیگر در بازار غیر شخصی به طور فزاینده ای به نامناسب تبدیل شده است.) Gulati و همکاران 0222 ( تاکیدتئوری استراتژیک سنتی در جمع آوری و کنترل منابع داخلی یک شرکت کمی به بازار کسب و کار معاصر ارائه می دهد که در آن شبکه های گسترده شرکت به طور همزمان همکاری و رقابت می کنند.ا کثر سازمان ها دارای محدودیت در استفاده از منابع داخلی هستند و از این رو توسعه دامنه ارتباطات خارجی برای به دست اوردن منابع مورد نیازمندند.تغییر در عوامل محیطی شرکتها را وادار می کندبه طور مداوم قابلیت های مکمل که انها نیاز دارند را پیکربندی کند.) subramaam )0222Venkatraman and بنابراین به عنوان مرزهای سازمانی مبهم در این راه می فهمیم به تجدید رویکردمون به استراتژی و مدیریت استراتژیک نیاز داریم روابط و شبکه های سازمانی به ناچار یک مسئله استراتؤیک برای هر شرکت هستند و به این ترتیب نقش مهمی در استراتژی کسب و کار دارند. شبکه های شرکت و تبلیغ آنها به شرکت اجازه می دهد که می تواند به عنوان یک منبع مزیت رقابتی پایدار عرضه کند.) Gulati وهمکاران 0222 ص 022 ( 9111Hakansson and Snehota استدالل می کنند که نقش آینده توسعه و عملکرد یک شرکت را می توان تا حد زیادی توانایی خود را برای مدریت رولبط با سازمان های دیگر توضیح داده شده استو هنوز هم به نظر می رسد تنها تعداد انگشت شماری از محققان که به مدیریت استراتژیک از یک رایطه سازمانی و چشم انداز شبکه لمس کرده اند وجود دارد. سرچشمه این موضوع بطور عمده از دو مکتب فکری تشکیل شده است: تئوری شبکه های صنعتی) IMP ( ارائه شده توسط Hakansson and 9110Axelsson و از میان محققان شبکه های و Mattsson1992 Johansson 9191Snehota مبتنی بر استراتژیک آمریکا به عنوان مثال Nohrio Gulati 9191Jorilb شبکه نیز در میان خود محققان استراتژی شناخته شده است. )به طور مثال و ظهیر چالش های Coyne and Subramaniam 1996; Sanchez and Heene 1997; Venkatraman and )Subramaniam, 2002.

4 در کار اصلی خود Hakansson و 9191Snehota یک رویکرد شبکه به استراتژیک کسب و کار متضاد با مفروضات اساسی از ادبیات استراتژی کسب و کار سنتی همراه کسانی که از نظریه ارائه شده است. آنها توضیح دادند چگونه سازمان )بازیگر در کسب و کار( و رابطه آن با محیط زیست در زمینه شبکه مشاهده شده است. زمانی که به دنبال استراستژی از یک چشم انداز شبکه هستیم یک مسئله بزرگ است. 9110Axelsson به شرح و تفضیل ایده های خود بعالوه مفهوم قدرت بر زمینه استراتژی شبکه می پردازد. برطبق )9110 Axelsson ص 919 ( موضوع کلید در استراتژی شبکه به شکل زوج یا مجموعه فعالیت به منظور تقویت قدرت سازمانی شرکت موقعیت در یک یا چند مجموعه سازمان خواهد بود. Juttner و schlange برای تصمیم در بازار شبکه های من به توسعه چارچوب تجزیه و تحلیل استراتژی پرداختند. Johanson و )9110(Mattsson مفهوم شفافی از موقعیت به عنوان وسیله برای درک کنش استراتژیک در شبکه های کسب و کار برای کاربرد تجربی دیدن wynstra 9111 پیشنهاد کرده اند. موقعیت یک بازار با روابط مبادله آن با دیگر بازیگران در شبکه تعریف شده است و بدین ترتیب نتیجه از ماهیت تجمعی استفاده از منابع برای ایجاد حفظ و توسعه روابط استفاده کرده است. موقعیت مشخصه بازیگر با پیوند محیط زییست از اهمیت استراتژیک است. به شکل پایه برای اقدامات استراتژیک بازیگر برای توسعه روابط ارز در آینده است. موقعیت بازیگران دیگر در شبکه نیز مشخص محیط زیست است که در آن بازیگر کانونی تعبیه شده است. Johansson و Mattssonسال 9110 ص 099(. یک منطقه جایی که در آن شبکه به مسئله مهم استراتژیک مشاهده شده است. استراتژیک آمریکا مبتنی بر رویکرد شبکه Gulatiو 1989 Jarillo همکاران 0222( است. در این سنت شبکه به عنوان ترتیات سازمانی هدفمند توسط کارآفرینان برای به دست آوردن مزیت رقابتی برای شرکت های خود در نظر گرفته اند. ( 1989 Jarilloص 20 ( در مقابل سنت IMP که در آن شبکه ها به عنوان ساخنارهای اورژانس مشاهده شده است بعبارت دیگر نتایج از تعامل مداوم بین شرکت ها در شبکه های ادبیات استراتژیک معموال به مقدمات مدیریت توسط شرکت هاب دیده می شود. رهبری سازمان و یا کاپیتان شبکه.) نگاه کنید به مثال 9191 Jarillo )9111 Wilson و Campbell وهمکاران 0222 Gulati

5 از منظر پژوهش مدیریت استراتزیک به آن را به نوعی قابل توجه که با وجود طوالنی خود همزیستی لقاح مقابل بین تحقیقات استراتژی در مکاتب مختل از تحقیقات شبکه هنوز هم بسیار محدود شده است. با این حال همانطور که می بینیم تبادل ایده های مهم به خود مدیریت استراتژیک کمک می کند. در این مقاله هدف ما یک قدم بسوی یک دیدگاه یکپارچه تر با بررسی مدیریت استراتژیک از دیدگاه شبکه است. دیدگاههای مدیریت استراتژیک موجود را شناسایی و از نقطه نظر آنها چگونه ایده شبکه های سازمانی به نظریه پردازی استراتژی یکپارچه شده است. تجزیه و تحلیل میکندو نقد تحلیلی نسبت به رویکرد های مدیریت استراتژیک موجود ارائه شده است و سنتز نسبت به روش شبکه به مدیریت استراتژیک ارائه شده است در این سنتز ماهیت پویا و اورژانس استراتژی مطرح شده استو فعالیتهای مدیریت استراتژیک الزم در محیط کسب و کار شناسایی شده اند. در نهایت مفاهیم برای تحقیقات آینده پیشنهاد شده اسست. بررسی سنت های مدیریت استراتژیک تالش های زیادی به نقشه نظری مدیریت استراتژیک و ریشه های تاریخی آن قرار داده شده است. )نگاه کنید بعنوان مثال Rumelt و همکاران 9111 ست و توماس 9111 Sanche و 9112 heene Hoskisson وهمکاران 9112 Mintzberg و )0229 Whittrgton 9111Lample بیشتر نویسندگان بر این باورند که مدیریت استراتژیک شروع کردند فرم را در ارسال 9112 زمانی که آثار توسط Ansoff 1965 chandler 1982 و Andrews 1965 منتشر شد. ( Rumelt وهمکاران 9111 Pettigrew و همکاران 0220( تنوع قوی در این زمینه است که ما می توانیم عقب تاریخ امروز را به 9192 زمانی که اقتصاد جامعه شناسی سازمانی و علم گرا زیرزمینه های سیاسی )مانند سازمان های صنعتی اقتصاد هزینه مبادالت تئوری نمایندگی تئوری بازی مدرن تکاملی اقتصاد وابستگی به منابع محیط زیست سازمان نهادگرایی جدید( در همان زمان همچنین تحقیقات رفتاری و سازمانی گرا شروع به توسعه کردند. ( Rumelt و همکاران 9111( )مانند مدل های جمعیت شناختی سازمان یادگیرنده شایستگی هسته و قابلیت های پویا( به توسعه شروع کردند اما صبرکردند تا سال 9112 قبل از اینکه آن ها واقعا نشو و نما داشته باشند.) Sanchez و Pettigrew 9112 Heene وهمکاران 0220 (. عالوه بر قطعه قطعه شدن قوی از زمینه تحقیق بررسی ها نشان می دهد که مدیریت استراتزیک را می توان با نزدیک شدن از دیدگاههای مختلف نشان داد. در این بخش ما بزودی بررسی می کنیم: رویکرد مدیریت استراتژیک موجود و تجزیه و

6 تحلیل آنها از نقطه نظر شبکه. ما برروی چگونگی این روش تمرکز می کنیم می فهمیم رابط سازمان- محیط زیست و یا دقیق تر نقش و کارکرد روابط سازمانی در استراتژی کسب و کار است. هدف ما ارائه هر گونه تجزیه و تحلیل جامع از تمام سنتهای مدیریت استراتژیک نیست آن را به عنوان بدیهی است که غیرممکن است. هدف سریعتر ما انتخاب یک تمرکز که بررسی های قبلی می افزاید وجه چالش عصر شبکه برای تحقیقات مدیریت استراتژیک اشاره کرد. هدف مدیریت استراتژیک بطور کلی در درک چگونه شرکتها ممکن است عملکرد خود را بهبود بخشند. به عنوان محیط رقابتی تکامل و راههایی که در آن شرکتها پاسخ می دهند و باعث تغییرات زیست محیطی هستند. تئوریهای مدیریت استراتژیک نیز باید تکامل یابد. با توجه به چشم انداز تکاملی به عنوان نقطه شروع ما پایه بررسی ما از دیدگاه مدیریت استراتژیک در سه دوره متمایز می شود. Subramaniam و 0220: venkatraman اول: عصری که در آن استراتژی به عنوان مجموعه از کسب و کار مشاهده می شود.) در اینجا به عنوان مدیریت استراتژیک سنتی نامیده می شود( دوم: به عنوان یک نمونه قابلیت ها ( در اینجا بعنوان دیدگاه مبتنی بر شایستگی نامیده می شود( و سوم: به عنوان مجموعه ای از روابط ( در اینجا به عنوان رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک به آن اشاره شده است( هر دوره نشاندهنده این است که چگونه محققان در اطراف یک مفهوم خاص از استراتژی بسیج شدند و چگونه آنها را به ایجاد مزیت رقابتی مشاهده میشوند. تجزیه و تحلیل دقیق تر نشان می دهند که دوره سوم استراتژی بعنوان مجموعه ای از روابط است. هنوز چشم انداز بی نظم و بی شکل در حال ظهوراست. این مجموعه ای از ایده هی پراکنده و نه از چشم انداز تاسیس در زمینه مدیریت استراتژیک است. بنابراین استفاده ما از سه دوره تنها یک چاچوب است. باترکیب ایده ها از تئوری شبکه های منتهی و ادبیات شبکه کسانی که از تحقیقات استراتژی سنتی تر هدف ما به نوشتن توضیحات بیش تر شفافی از دوران سوم و در این راه بحث استراتژی حال حاضر سهم ماست. ما توجه خاصی به چگونگی سازمان و ارتباط آن با محیط زیست داریم مشاهده نقش روابط و شبکه های در تعریف تمرکز پژوهش از نظر رقابت و منابع مزیت رقابتی در هر عصر است. در زیر این سه دیدگاه عمده در جزئیات بیستری مورد بحث خواهد شد.)نگاه کنید به جدول یک(

7 جدول 9 : عمده دیدگاههای مدیریت استراتژیک: به مدیریت رویکرد شبکه به استراتژیک)استراتژی از ای مجموعه عنوان روابط( چرا و چگونه شرکت ها متصل و وابسته به یکدیگر می شوند چگونگی تاثیر روابط بر توانایی خود برای رقابت تحت تاثیر روش شبکه های صنعتی و روش شبکه های استراتژیک مدیریت استراتژیک مبتنی بر شایستگی)استراتژی به عنوان مجموعه ای از قابلیت ها( چرا شرکت ها متفاوتند چگونگی ناهمگونی بر رقابت خود متاثر penrosian رشد از نظریه شرکت و تئوری مبتنی بر منابع مدیریت استراتژیک سنتی ها)استراتژی به عنوان مجموعه ای از کسب وکار( چرا شرکتها وجود دارند عوامل محیطی تعیین دامنه و اندازه شرکت چیست تاثیر عمدتا توسط سازمان اقتصاد صنعتی مشکالت پژوهشی مرکزی ریشه های انتظامی Ansoff1965; مطالعه نمونه Andrews1971; Porter 1980,1985; Rumelt et al Werner felt1989 Prohalad,hmel1990, Barnay1991,graut1991, hamel,prahalad1994 Håkansson and Snehota 1989; Juttner and Schlange 1996; Gulati et al سازمان با مرزهای تیره هر دو خاص و نامطمئن و پیچیده ایجاد صور فلکی منابع منحصر به فرد شرکت محیط زیست یا سازگار با آن شبکه های روابط شرکت بهترین پرتفوی رابطه بهینه برای زنده ماندن شرکت تعدادی از درجه ای نامشخص برخی از درجه باز ایجاد صالحیت ها یمنحصر به فرد شکل شرکت سازگار به آن محیط زیست یا قابلیت های داخلی سازمان به عنوان مجموعه منابع منحصر به فرد شرکت با قابلیت های منحصر به فردترین زنده ماندن واحدهای کسب وکار در داخل شرکت پایدار خالص قطعی بسته ضرب و شتم رقابت با مقیاس عملیات محیط زیست پاداش استراتژی ها بهینه با بقای )داروینیسم اقتصادی(شرکت سازگار به محیط زیست دارایی های فیزیکی عملیاتی تعالی بهترین شرکت های اتصاالت زنده ماندن تجزیه و تحلیل طبیعت محیط زیست استراتژی محیط زیست رابطه منابع رقابتی مزیت جهت گیری رقابتی طبیعت فرآیند استراتژی چگونه سازمان ها می توانند دیگر سازمان ها برای رقابت با شبکه ها دیگر ایجاد ارزش کنند اورژانس و پویا چگونه سازما می توانند از قالبیت های بینظیر برای ایجاد مزیت رقابتی پایدار بهره گیرند اورژانس مبرم چگونه سازمان ها می توانند سازمان های دیگر را مرد ضرب وشتم قرار دهند برنامه ریزی شده منطقی

8 کتاب Rumelt وهمکاران به طور گسترده ای اشاره می کندبه مطالعه ریشه های تاریخی و انضباطی تئوری مدیریت استراتژیک و پیشنهادی که مدیریت استراتژیک باید به سواالتی مانند چگونه می توانم به رفتار سازمان رسیدگی کنم ( به عنوان مثال چگونه سازمان مفروضات و تصمیم گیری رسیدگی می کند( چرا سازمانهای مختلف ( به عنوان مثال حفظ ناهمگونی در منابع عملکرد با وجود رقابت و تالش های تقلیدی( اینها پرسش هایی هستند مرتبط و متمرکز در هر سه روش پژوهش است. اگرچه قاب از مرجع تصویب شده توسط اقتصاددانان که ما شریک نزدیک با رویکرد مدیریت استراتژیک سنتی بنظر میرسد به طور معمول تمرکز بر روی سواالت از جمله چرا شرکت وجود دارد چه عواملی تعیین اندازه و دامنه شرکت است عملکرد شرکت مدیران آن چیست ( Seth و 9111( Thomas به نظر می رسد که یک تفاوت اساسی در این سه دیدگاه است که رویکرد مدیریت استراتژیک سنتی نشات گرفته از اقتصاد عمدتا بر تدوین استراتژی متمرکز شده است در حالی که اجرای استراتژی عمدتا با تحقیقلت سازمانی و جامعه شناختی گرا که نزدیک به رویکرد مبتنی بر شایستگی است. ( Prahalad و Seth 9111 Hamel و Thomas )9111 Hakansson و 9191 Snehata موضع افراطی و نه متضاد با رویکرد شبکه و تحقیقات استراتژی سنتی با یکدیگر. آنها انتقاد تحقیقات استراتژی سنتی به کارگردانی و مدیریت رفتار از سازمان های منفرد و نادیده گرفتن روابط سازمانی عالقه مندند. به یک معنا پژوهش استراتژی سنتی به نظر می رسد به صراحت یا به طور ضمنی فرض بر این است که سازمان ها بی چهره و اتوماتیک است که فراتر از نفوذ یا کنترل است که در موقعیت کسب و کار در ساختار صنعت داده شده است. ( Hakansson و 9191(. Snehato تفکر استراتژی سنتی ممکن است مناسب و موجود صنایع پایدار اما در صنایع در حال ظهور و یا به شدت در حال تغییر است. Prahalad و 9111( Hamel انتقاد تحقیقات استراتژیک سنتی با این استدالل زما سازمان تمرکز تجزیه و تحلیل استراتژیک را در صنعت تک و محدود کردن توجه خود را به اینکه چگونه آنها در صنعت فاصله کانونی خود بطور جدی تضعیف موقعیت در بازار غالب شکست خوردند. در نقد 9191Hakansson که ایده غالب در تحقیقات استراتژ ی سنتی بقای اصلح است.) تناسب بین قابلیت های سازمانی و الزامات ناشی از محیط زیست بوده است( عالوه بر این مدیریت استراتژیک به عنوان یک الگوی از فعالیت های انجام شده توسط این سازمان با هدف انطباق با شرایط خارجی محیطی که در آن سازمان عمل دیده می شود. پورتر 9192 مدل نیروهای پنجگانه یک مثال کالسیک از تناسب بین سازمان و محیط زیست فراهم می کند. با استفاده از واحد کسب و کار به

9 عنوان واحد تجزیه و تحلیل تجزیه و نحلیل مدل استراتژی یک سازمان چگونه می تواند مطابقت و یا توسط محیط زیست در صنعت محدود شده باشد. با این حال این مدل بنظر می رسد به اتخاذ یک فرض کشنده است و تا حد زیادی ساده است. سازمانها در صنعت ناهمگونی پذیر نیست به جز مقیاس. آنها در پی ضوابط یکسانی از استراتژی هستند استدالل اساسی برای این فرض به نظر می رسد که پاداش محیط زیست با بقای آن دسته از سازمان که استراتژی های بهینه به صنعت )این ایده از داروینیسم اقتصادی( و سازمانهایی از رفتار حد مطلوب منحرف شدند و به سمت انقراض پیش رفتند. این نمونه ای از پژوهش مدیریت استراتژیک سنتی است که آن را بر تجمع و کنترل منابع داخلی شرکت است. اثربخشی یک سازمان قابل اعتماد بر کارایی نسبی آن در ترکیب و تخصیص منابع. سلسله مراتبی کنترل برای انطباق با شرایط محیطی است. Hakansson( و 9191( Snehato بنابراین رویکرد بینش کمی به روابط معاصر و شبکه های سازمانی ارائه می دهد.) همچنین نگاه کنید به Sanchezو 9112( Heene دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت و مدبربت استراتژیک می توانند به آتار خودی توسطperose تغییر تمرکز از ساختار صنعت گروههای استراتژی پویایی رقابتی خارجی به مجموعه خاصی از منابع محسوس و نا محسوس شرکت ترسیم کرد.دیدگاه مبتنی بر منابع شرکت مفهوم شرکت های به عنوان تجمع نا متمیز خود را ا از منابع معرفی شده وبه دنبال تفاوت در عملکرد توسط شرکت های فردی در شرایط منابع متمایز خود را توضیح دادند. دیدگاه مبتنی بر منابع به زودی توسط تئوریمبتنی بر شایستگی و بر پایه دانش تکمیل کرد. prahalad( و Pettigrew 9111 hamel و همکاران 0220( منطق در تئوری مبتنی بر شایستگی است که اگر فرآیندها در روال های سازمانی برای رقبا به تقلید ارزشمند و دشوار است. سازمان به ایجاد و حفظ رقابت می تواند بپردازد. ( Barney1991 ) به رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک هنگام اتخاذ یک رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک ضروری به نظر که مفروضات ما در مورد طبیعت از محیط کسب و کار را که چگونه ما می بینیم مفهوم راهبرد )استراتژی و محیط زیست در هم تنیده شده( و فعالیت های استراتژیک در محیط کسب و کار شبکه ضروری است. در این بخش این مسائل بحث خواهد شد. مفروضات محیط زیست در حال توسعه یک رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک می توان در سنت های شبکه های مختلف و ایده های یک پایه مفروضات رابط سازمان محیط های مختلف درآمده است درگیر شوند. به نظر می رسد که مفروضات مربوط به آزادی عمل می کنند همگرایی اهداف و فرصتی برای کنترل و مدیریت شبکه بازیگر

10 متفاوت است بطور قابل توجهی در رویکرد شبکه در نظر گرفته شده در نمای شبکه ما ما هر دو پایبند به تئوری اروپا بر اساس شبکه های صنعتی IMpبر مبتنی بر شبکه تحقیقات استراتژیک آمریکا و محل خود را در مورد ماهیت محیط کسب و کار این سنت ها به نظر می رسد برای نشان دادن و نه متفاوت است و نوع به طور همزمان ایده آل شبکه. بنابراین استفاده از هر دو سنت شامل بسیاری از مشکالت و نیاز به تالش بسیار بیشتر از آن ممکن است برای به انجام رساندن در اینجا. به منظور ارائه حداقل یک عطر و طعم از تفاوت مفروضات ساخته شده در نظریه شبکه های صنعتی در کنار شرح داده شده و در تضاد با کسانی که از شبکه تحقیقات استراتژیک. اول در محیط سنت بچه شریر و شیطان به عنوان شبکه ای از روابط با تعدادی از همتایان مستقیم و غیر مستقیم در نظر گرفته شده است. شرکت توسعه روابط با دیگران برای به دست آوردن دسترسی و بهره برداری از منابع در اختیار آن دسته از بازیگران دیگر و به لینک فعالیت احزاب با هم از طریق روابط آنها شرکت ها تبدیل شده متصل به شبکه گسترده تر از روابط. محیط کسب و کار است که یک محیط بیچهره نیست اما ارائه متن کامل رو برای بازیگران درگیر است. در خارج از نیروهای محیطی به عنوان تأثیرات خاص هدایت از طریق بازیگران و روابط خاص دیده می شود. در ادبیات استراتژیک شبکه ارتباط بین سازمان و محیط آن )و یا شبکه و محیط زیست آن( در سنت IMPتوصیف نیست ومفهوم چنین راه صریح و روشن است. دوم شرکت ها مشاهده می شود به یکدیگر وابسته است. از آنجا که توسعه روابط نیاز به سرمایه گذاری از هر دو حزب بازیگران تبدیل به اوراق قرضه بازیگر روابط منبع و لینک های فعالیت که اغلب وابستگی متقابل بین آنها ایجاد محدودیت می کند این وابستگی ممکن است به افزایش آسیب پذیری استراتژیک و پیچیدگی در مقابله با فرآیندهای چند سازمانی منجر شود از یک سو شبکه های موجود از روابط فراهم می کندساختار فرصت برای یک شرکت اما از سوی دیگر آن را نیز ممکن است استراتژیک محدود کند این محدودیتهای ممکن است به دلیل از منابع محدود است که یک شرکت می تواند به ایجاد چنین روابط اختصاص بوجود می آیند و زیرا همکاران ممکن است انتظارات برای وفاداری به رابطه که ممکن است به جلوگیری از توسعه روابط بالقوه دیگر شرکت ها نیز ممکن است از دست دادن کنترل نتایج نامشخص و واکنشی غیر منتظره در حالی که همکاری با دیگر سازمان ها را تجربه کند. سوم شبکه های ارگانیک در حال توسعه است.آنها در طول زمان به عنوان یک نتیجه از تعامل بین شرکت تکامل می یابند و یا حتی با اقدامات مدیریتی هر شرکت منفردی به - - آنها به این ترتیب توسط قوانین اداری و یا مکانیزم بازار هماهنگ نیست اما تکامل در فرآیند شبکه های مستمر. در اینجا روش شبکه های استراتژیک دیدگاه های مختلف را فراهم می کند با این فرض که شبکه های ساختارهای سازمانی عمدی اگر چه آنها نیز در طول زمان تکامل. ما فکر می کنند که از نقطه نظر مدیریت استراتژیک شبکه های نمایش می تواند به عنوان نتایج هر دو از اقدامات عمدی و غیر عمدی دیده می شود ما همچنین برآنها از پیش تعیین شدهای پیدا کردن آن مشکل ارتباط با تفکر نسبتا قطعی است که سرنوشت بازیگران تا حد

11 زیادی توسط ارتباط آنها از پیش تعیین شده بیشتر احتمال دارد که بعضی از بازیگران بازیگران قدرتمند ترین حداقل قادر به نفوذ تکامل شبکه و همچنین رقابت خود را از طریق ایجاد و توسعه فعال روابط فردی و صور فلکی از آنها. به نظر می رسد که سنت بچه شریر و شیطان تاکید کرده است که احتمال ایجاد وتصویب فرصت های کسب و کار )و نه فقط به فرصت های موجود در محیط زیست سازگار یک رویکرد رقابتی است که فرض آزادی یک شرکت به عمل است حتی آرام تر مواجه شده است. روش شبکه استراتژیک در نتیجه در یک نور عجیب و غریب به عنوان یک پروموتر بسیار ساختاری محدودیت و "یک زندانی سرنوشت خود" نوع برداشت از بازارهای کسب و کار قرار داده است سنت.IMP چهارم هر بازیگر است برداشت خود را از شبکه و همچنین اهداف خود را در برابر در برابر شبکه. در سنت زمینه شبکه می شود درک خود هر بازیگر شرکای مربوطه تعریف شده است و هویت هر بازیگر در شبکه - جذابیت خود را به عنوان یک شریک ارز - با توجه به مجموعه ای منحصر به فرد خود را از روابط متصل با شرکت های دیگر است شرکت با توجه به منافع خود را در شبکه درک عمل می کنندتأکید می کند که هیچ اهداف مشترک و اقدامات جمعی الزم برای شبکه های فرم هستند اگر چه آنها می تواند رخ دهد. باز هم این به احتمال زیاد به صورت است اما در نظر گرفتن یک دیدگاه مدیریت استراتژیک به روابط و شبکه ها - به عنوان بسیاری از شرکت ها انجام می دهند - به نظر می رسد معقول و منطقی به سعی کنید برای پیدا کردن اهداف به اشتراک گذاشته و یا چشم انداز است که می تواند کمک به بهبود اثربخشی و رقابت هر دو مشارکت فردی و کل شبکه است که در رقابت با دیگران است. پنجم عملکرد شرکت با عملکرد و بهره وری از بازیگران دیگر که در آن شرکت متصل است را تحت تاثیر خود قرار داده است. اتصاالت غیر مستقیم نیز مهم هستند از اثر عامل سازمان محیط شبکه وابسته نه تنها در چگونه به خوبی سازمان در تعامل با همتایان مستقیم خود را انجام می دهد اما اغلب نیز در مورد چگونگی مدیریت این همتایان به نوبه خود روابط خود را با اشخاص ثالث است. استراتژی به عنوان پدیده ای پویا و در حال ظهور در شبکه رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک همانطور که در باال توضیح داده شد دارای پیامدهای مهمی برای تعریف استراتژی است. در قالب ابتدایی ترین استراتژی همیشه با هدف و وسیله ای است که به منظور به دست خواهد آمد مربوط می شود و در نتیجه می تواند به عنوان بخشی اساسی از هر کسب و کار در نظر گرفته به عنوان مثال استراتژی را به عنوان "الگوی اهداف اهداف و یا اهداف و سیاست های اصلی و برنامه های برای دستیابی به این اهداف اظهار داشت: در چنین راهی را به عنوان تعریف کسب و کار شرکت در یا به در و نوع شرکت آن است و یا این است که ". با این حال در روش شبکه های استراتژی کسب و کار نیز باید تعیین کند که چه منابع و شایستگی های این شرکت دارای به خودی خود و آنچه در آن هدف از سازمان های خارجی و چه نوع از ارتباط آن نیاز به دسترسی به آن منابع و صالحیت های الزم برای به دست آوردن. این جنبه از استراتژی این مفهوم را میرسانند که یک سازمان یک نهاد هدفمند و کارآفرینی با منابع تخصصی منحصر به فرد و

12 شایستگی است و از منابع خارجی و شایستگی ها و تعامل با سایر سازمان های تابع مهم در توسعه سازمان. در این مشاهده واضح است که درگیری های استراتژیک نمی توان اجتناب کرد اگر بازیگران در شبکه دنبال اهداف خود و در اختیار آنها برداشت خود را از شبکه ها و احزاب تعامل. از دیدگاه شبکه استراتژی کسب و کار تابع مهم در هدایت توسعه روابط فردی و شبکه های روابط است. استراتژی کسب و کار در نظر گرفتن وابستگی های متقابل بین بازیگران که یا به طور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط به وضعیت مورد مطالعه به آن نیاز دارد همچنین با منابع و شایستگی که نمونه کارها ارتباط موجود فراهم می کند و وسیله ای برای توسعه و بهره برداری از آن نمونه کارها مربوط می شود. عالوه بر این استراتژی نیازهای کسب و کار در شرایط تغییرات بالقوه در شبکه است که در آن شرکت به اجرا و از لحاظ موقعیت فعلی و انتخاب آن در این شبکه بیان می گردد با توجه به وابستگی متقابل و مکانیسم تغییر و پویایی در شبکه شبکه ای از روابط است نیز به احتمال زیاد برای نفوذ در استراتژی کسب و کار است.بسیاری از گزینه های استراتژیک و اقداماتی کهشرکت می کند در پاسخ به اقدامات شرکت های دیگر و تغییرات در شبکه ای از روابط است.استراتژی شرکت و شبکه ای از روابط که شرکت متصل است تبدیل شده است بنابراین مسائل بسیار مرتبط است. از چشم انداز شبکه سواالت جالب چه فرصت های استراتژیک شبکه ای از روابط می تواند به این شرکت باز است و از سوی دیگر چقدر شرکت ها تبدیل شده محدود توسط روابط آنها و چه نوع از نفوذ شبکه ای از روابط است و به احتمال زیاد در استراتژی کسب و کارحمایت از این ایده از اهمیت ارتباطات خارجی با این استدالل که بسیاری از استراتژی های جدید و ابتکاری به ظهور اغلب از تعامل مشارکتی و رقابتی بین سازمانها. توانایی انتخاب تسهیل و حفظ یک مجموعه مطلوب از روابط و حفظ به طور همزمان از شهرت خوبی به عنوان یک شریک بالقوه در نتیجه مهم می شود. در روش شبکه استراتژی پویا و اورژانس در مقایسه با مدیریت سنتی استراتژیک که تمایل برای به اشتراک گذاشتن این فرض که تدوین و اجرای استراتژی هستند نگرانی از یک گروه از افراد در سازمان که تابع اصلی این است که برای تفسیر محیط زیست می شود تدوین و فرموله کردن استراتژی به طور رسمی برنامه ریزی شده و ایجاد سازگاری مورد نیاز به دنبال استراتژی در رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک با این حال فرمول بندی و اجرای استراتژی تبدیل جدایی ناپذیر و مسئولیت از آن دسته از افرادی که در تعامل با سایر سازمانها و که عمال درگیر مدیریت اثربخشی سازمان گاهی اوقات اقدامات حتی ممکن است قبل از تفکر و استراتژیسازی می تواند به عنوان بازسازی پس از این واقعیت به جای برنامه های عقالنی در نظر گرفته شده دیده می شود فعالیت های مدیریت استراتژیک در شبکه با توجه به ماهیت پویا و اورژانس از استراتژی کسب و کار در رویکرد شبکه سوال از فعالیت های کلیدی مدیریت استراتژیک ناشی می شود. بسیج و موقعیت: طرفداران نظریه شبکه صنعتی دو فعالیت استراتژیک از نقطه نظر مدیریت استراتژیک

13 ضروری را پیشنهاد کرده اند. ایده بسیج ناشی از ماهیت شبکه به عنوان زمینه به تصویب رسید که در آن شرکت ها بیشتر و یا کمتر به یکدیگر وابسته است. بسیج بر این ایده است که فعالیت های استراتژیک می باشد به هر شرکت خاص محدود نیست اما نیاز به ابتکارات به طور فعال بسیج دیگر بازیگران دارد. شرکت به دنبال تغییر است همیشه تا حدی وابسته به تایید و اقدامات دیگر بازیگران برای دستیابی به تغییر بسیج بر ماهیت فرایند از فعالیت های استراتژیک در حالی که موقعیت یابی در شبکه شده است بیشتر به عنوان یک مفهوم راهبردی استاتیک مشاهده به عنوان جوهانسون و اقدامات استراتژیک دولت Mattssonرا تالش بازیگران برای تاثیرگذاری )یا تغییر و یا حفظ( مواضع خود را در شبکه می باشد. موقعیت هم وسیله است و به پایان می رسد از اقدام استراتژیک یعنی فرصت ها و محدودیت های بازیگر بستگی دارد در نتیجه از اقدامات استراتژیک زودتر یا به عبارت دیگر گزینه های استراتژیک با موقعیت های موجود در شبکه تحت تاثیر قرار. Håkanssonاز و فورد قویا استدالل می کنند که نه تنها شرکت می تواند کنترل شبکه به عالقه خود و یا شبکه ممکن است بس را به وجود و تبدیل شدن به بیشتر از یک سلسله مراتب به هر حال ما پیشنهاد می کنیم که از یک چشم انداز شرکت کانونی آن می تواند مفید باشد برای ایجاد چشم انداز شبکه بالقوه تکامل و حتی بر تکامل شبکه بدون رانندگی نسبت به سلسله مراتب.همچنین ممکن است که شرکت منافع در برخی مناطق از کسب و کار به اشتراک گذاشته اند و می بینیم که فشرده تر همکاری می تواند مزایای است که می تواند در غیر این صورت نمی توان به دست آورد. در اینجا چشم انداز مشترک و یا اهداف تبدیل به رانندگان های مرکزی رابطه و تکامل شبکه است اما نیاز به حداقل برخی از فعالیت های تنظیم و ارکستراسیون در سطح شبکه. بنابراین ما پیشنهاد می کنیم که سه نوع از فعالیت های راهبردی را می توان به عنوان مدیریت استراتژیک در شبکه بسیار مهم دیده می شود: 9( شبکه ویسیونینگ)پیش بینی تکامل شبکه و ایجاد سناریوهای جایگزین تکاملی( 0( موقعیت شبکه )انتخاب شرکا و تغییر موقعیت خود را در داخل شبکه ایجاد و منحل کردن ارتباط با دیگر سازمان ها( 2( شبکه بسیج )ارتکاب شرکای سند چشم انداز به اشتراک گذاری و یا اهداف موثر بر ارتباط و توسعه شبکه و تخصیص منابع به روابط( visioningشبکه به پیروی از ایده های ارائه شده توسط مولر و Halinenاشاره به نیاز به ایجاد چشم انداز شبکه و تکامل بالقوو در اینجا ه آن )از جمله سناریوهای تکاملی جایگزین( به منظور شناسایی فرصت های توسعه استراتژیک است. در فعالیت از visioningبه آن ضروری است به رسمیت شناختن درک خود یکی

14 از شبکه یعنی زمینه شبکه قابل رویت و شناسایی بلکه برای شناسایی مجموعه ای از روابط بالقوه روابط نامرئی یا نه هنوز مشخص. Visioningمی آید نزدیک به مفهوم از relationscapeپیشنهاد توسط Strandvikو. Törnroosآنها را از شبکه است که بهتر است به این به نیازهای مدیریت استراتژیک پاسخ استدالل کرده انددر موقعیت شبکه به دنبال ایده های ارائه شده در روش شبکه های صنعتی و شامل فعالیت هایی مانند انتخاب شرکا و در نتیجه تغییر نمونه کارها از روابط و موقعیت در داخل شبکه از طریق ایجاد حفظ و منحل کردن ارتباط با دیگر سازمان ها. با این حال ما می بینیم که در سرعت در حال تغییر محیط کسب و کار آشفته موقعیت شبکه را می توان به عنوان یک مفهوم استراتژیک و عمل گرا پویا تر دیده می شود به عنوان روابط نیز ممکن است بر اساس آزمایشی و کوتاه مدت آغاز شود به عنوان گزینه های برای آینده. بسیج شبکه در اینجا اشاره به هر دو شبکه و فعالیت های سطح ارتباط است. این شامل فعالیت هایی مانند تخصیص منابع به روابط ارتکاب شرکای های برقراری ارتباط و به اشتراک گذاری چشم انداز و اهداف در سطح روابط فردی اما به طور بالقوه نیز در سطح شبکه. بسیج اشاره به کسانی که فعل و انفعاالت که توسعه روابط و شبکه را تحت تاثیر قرار می دهد. یادگیری سازمانی و یادگیری در شبکه بخشی جدایی ناپذیر از تمام این اقدامات استراتژیک است.آموزش تاکید می کند که برنامه ریزی استراتژیک و اجرای جدا از یکدیگر هستند بحث و پیامدهای پژوهشی ارتباطات سازمانی و شبکه های خارجی دارای اهمیت استراتژیک است. در امروز گاهی اوقات اساسا و به سرعت در حال تغییر روابط سازمانی جهان ممکن است شرکت از طریق افزایش انعطاف پذیری و پاسخگویی ارائه مزایای بسیاری برای مثال. شرکت ها نیز تنها مجموعه ای محدود از منابع و شایستگی های خود را دارند و در نتیجه نیاز برای به دست آوردن دسترسی به منابع خارجی و شایستگی برخوردار توسط دیگر سازمان ها. ایجاد ارتباط خارجی نمی تواند با این حال بدون مشکل انجام شده است. از طریق روابط خود را متصل و وابسته به یکدیگر که باعث افزایش آسیب پذیری استراتژیک سازمان می شوند. روابط سازمانی ارائه شرکت هر دو محدود و ساختار فرصت و در نتیجه باید یک نقش محوری در استراتژی سازمان. در این مقاله ما در زمینه مدیریت استراتژیک با تقسیم آن به سه روش )سنتی مبتنی بر شایستگی و شبکه( و با در نظر گرفتن نقش روابط و شبکه های سازمانی است که در داخل هر یک از روش مشاهده تجزیه و تحلیل می شود اول رویکرد مدیریت استراتژیک سنتی را می توان به سپیده دم از تحقیقات استراتژی اقتصادی گرا ترسیم می شود. بر سازمان به عنوان مجموعه ای از دارایی های فیزیکی و می بیند سازمان صرفا به عنوان آداپتورهای به شرایط خارجی. رویکرد مدیریت استراتژیک سنتی فراهم می کند به این ترتیب و نه محدود از ارتباطات سازمانی است. دوم رویکرد مبتنی بر شایستگی با بهره گیری از دیدگاه

15 Penrosianاز رشد شرکت و دیدگاه مبتنی بر منابع توسط. Wernerfeltاین تأکید که سازمان های ناهمگن هستند و مزیت های رقابتی مختلف به علت تفاوت در منابع و شایستگی. رویکرد مبتنی بر صالحیت به عنوان مثل با این حال ارائه می دهد نیز یک دیدگاه محدود در سوم رویکرد شبکه linkages.the سازمانی به مدیریت استراتژیک است که به طور کامل در این مقاله مورد بحث هنوز هم به نظر می رسد چشم انداز نه آمورف و در حال ظهور است. ما می بینیم که رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک باید حساب صریح تر در مورد چگونه سازمان ها می توانند از شبکه های سازمانی استفاده برای به دست آوردن مزیت رقابتی را فراهم و چگونه این رویکرد تغییر دیدگاه ما از استراتژی - تعریف آن و فرایند استراتژی - و همچنین استراتژیک فعالیت های ضروری است برای مدیریت استراتژیک موفق در شبکه. اگر چه تعدادی از پژوهشگران این منطقه را لمس کرد به نظر می رسد هنوز هم از درجه کم جدی لقاح متقابل بین استراتژی و سنت های پژوهش شبکه رنج می برند. بنابراین ما می بینیم که زمینه مدیریت استراتژیک قطعا از تحقیقات بیشتر و سهم رمان به میدان بهره مند شوند با این حال آن است که آسان نیست به ترکیب ایده های از سنت های شبکه های مختلف و به آنها ادغام به پارادایم استراتژیک غالب. تجزیه و تحلیل ما نشان می دهد که مفروضات اساسی طبیعت از محیط زیست سازمان به عنوان یک واحد از تجزیه و تحلیل و استراتژی محیط رابط به وضوح در سه منظرهای پژوهشی استراتژی های مختلف. همان مشکالت به دو سنت های شبکه مورد استفاده در این مقاله که استنباط در مورد آزادی عمل در داخل شبکه )و یا در رابطه به شبکه( همگرایی اهداف هنرپیشه و این فرصت را به مدیریت روابط در درون شبکه به شدت متفاوت است اعمال می شود. رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک با این حال به وضوح سوال برخی از مفروضات سنتی و تماس برای مدل های جدید اجازه می دهد که سازمان ها برای درک و استفاده از شبکه های سازمانی موثر ترباشد چگونه سازمان ها و شبکه که در آن عمل می تواند 91 به عنوان منحصر به فرد ارزش ایجاد منابع و صالحیت صور فلکی و چگونه شرکت ها می توانند هر دو در جهت انطباق با الزامات شبکه و انگیزه های تغییر و یا در جهت شکل دادن به محیط شبکه ای عمل می کنند توضیح داده شده است. در اینجا ما پیشنهاد می کنند که شبکه visioning بسیج و موقعیت در قلب مدیریت استراتژیک می باشد یعنی فعالیت های کلیدی آن است. ما همچنین توضیح داد که چگونه پدیده استراتژی پویا و اورژانس در روش شبکه هر دو هدایت توسعه روابط و شبکه های سازمانی بلکه آنها را تحت تاثیر قرار می شود. در این فرایند مداوم فرمول بندی و اجرای استراتژی تبدیل شدن به بخشی جدایی ناپذیر و یکپارچه مدیریت ارتباط شذه و بخش یکپارچه مدیریت ارتباط با. فرایند استراتژی با این حال به نظر می رسد یکی از زمینه های تحقیقاتی که در آن تحقیقات بیشتری مورد نیاز است. ما باید به فرایندهای تغییر استراتژیک در شبکه های سازمانی به صراحت را درک کنید. چنین پرسش که چگونه استراتژی های شرکت های فردی به عنوان یک نتیجه از شبکه های سازمانی را

16 کند. تغییر داده و چگونه این استراتژیها به طور بالقوه بر تکامل شبکه به خصوص جالب است. ما همچنین باید بررسی چه نوع از تغییرات استراتژیک را می توان به شبکه های سازمانی )به تغییرات بالقوه در آنها( و چه نوع از مکانیسم های نفوذ در اینجا در کار هستند مرتبط است. اگرچه فرآیندهای شکل گیری استراتژی و تغییر اغلب در ادبیات مدیریت استراتژیک مورد بحث تمرکز بحث است که اغلب در مورد مسائل داخل و نه در عواقب ناشی از شبکه که گرایش به چالش در بسیاری از سازمان های معاصراستما همچنین با اشاره به برخی از مشکالت آشکار با رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک برای مثال این واقعیت است که نهاد است که تعیین کننده رقابت یک شرکت آمورف می شود. از دیدگاه نظری و روش شناختی روش پیشنهادی را به چالش می کشد عقالنی نظریه های خطی برنامه ریزی و تغییر که در آن اقدامات دیده می شود به عنوان دستور و توالی در به منظور رسیدن به اهداف عقالنی اعالم شده و که در آن بازیگران رفتار مکانیکی و altruisticallyبه در پیگیری اهداف. در عوض این کار برای کشف استراتژی به عنوان تالش پویا اورژانس و پاسخگو جایی که نیروهای تغییر مختلف متناقض و همچنین اهداف مشترک و محدودیت های شبکه را تحت تاثیر قرار نتیجه. این روش مشکل به چالش کشیدن هر دو روش و از لحاظ نظری ایجاد می روش ما می بینیم که فرایند پژوهش طولی از شبکه های سازمانی باید به درک تغییرات استراتژیک در داخل شبکه ها کمک کند. این طرح ما به انجام یک مطالعه موردی است توصیف و تجزیه و تحلیل تغییر استراتژیک در یک شبکه فن آوری همکاری در بخش فناوری اطالعات و ارتباطات. از لحاظ تئوری می بینیم که نظریه ها در مورد تغییرات راهبردی و سازمانی به طور کلی ارائه جالب منبع اضافی برای تحقیقات آینده یک منبع است که تا حد زیادی در حال حاضر با به کارگیری این نظریه ممکن است بهتر قادر به توضیح و درک طبیعت نیروها و مکانیسم های بال تغییر استراتژیک به عنوان یک نتیجه از شبکه های سازمانی و یک چشم انداز زمانی به استقبال را به منطقه پژوهش...

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

دستورالعمل اصول مستند سازی

دستورالعمل اصول مستند سازی دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2015 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای بزرگسالان WORLD.BIBZOOM.DK Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder persiske

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne

2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne 2009-2010 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for voksne www.bibzoom.dk/world برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۹ www.bibliotek.dku

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne 2010-2011 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for voksne WWW.BIBZOOM.DK/WORLD برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۱۰ www.bibliotek.dku

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی*

*مبانی آموزش مطالعات اجتماعی* *مبانی آمزش مطالعات اجتماعی* ( درسنامه آزمایشی برای دانشجیان رشتهی علم تربیتی( ملفان: دکترحسین د ائی زاده دکتر امین دائی زاده دکتر ایمان رضائیان عض هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی بندرگز مدرس دانشگاه فرهنگیان

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere