Leica ST Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica ST 4040. Lineær Farvningsautomat. Betjeningsvejledning"

Transkript

1 Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat Betjeningsvejledning Leica ST4040 V1.4 - Rev A, Dansk 06/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug.

2

3 VIGTIGT! De informationer, talangivelser, anvisninger og vurderinger, som er indeholdt i denne dokumentation, repræsenterer den nyeste tekniske og videnskabelige viden, således som vi er blevet bekendt med den gennem grundig research. Vi er ikke forpligtede til at tilpasse den foreliggende manual til nye udviklinger inden for teknikken med regelmæssige mellemrum eller til senere at udsende supplementer, opdateringer osv. til denne manual til vore kunder. Vi fraskriver os ansvaret for fejlagtige angivelser, skitser, tekniske illustrationer osv., der forekommer i denne manual, inden for rammerne af, hvad den nationale lovgivning, der er gældende i pågældende tilfælde, hjemler. I særdeleshed bortfalder ansvaret for økonomiske skader eller andre følgeskader i forbindelse med, at man har rettet sig efter angivelser eller andre informationer i denne manual. Angivelser, skitser, illustrationer og øvrige informationer af indholdsmæssig og teknisk art i den foreliggende betjeningsanvisning gælder ikke for at være garanterede egenskaber ved vore produkter. For så vidt er alene bestemmelserne i kontrakten mellem os og vore kunder afgørende. Leica forbeholder sig retten til at foretage ændringer i de tekniske specifikationer samt i produktionsprocessen uden forudgående varsel. Kun på denne måde er en kontinuerlig teknisk og produktionsteknisk forbedringsproces mulig. Den foreliggende dokumentation er ophavsretligt beskyttet. Alle ophavsrettigheder tilhører Leica Biosystems Nussloch GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer (også af dele heraf) på tryk, fotokopi, mikrofilm, web cam eller på anden måde inklusive samtlige elektroniske systemer og medier er kun tilladt med udtrykkelig forudgående skriftlig godkendelse fra Leica Biosystems Nussloch GmbH. Serienummer samt fremstillingsår fremgår af typeskiltet på bagsiden af apparatet. Leica Biosystems Nussloch GmbH Udgivet af: Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch Tyskland Telefon: +49 (0) Fax: +49 (0) Internet: Serie-nr.:... Produktionsår:... Fremstillingsland: Forbundsrepublikken Tyskland Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 3

4 Indholdsfortegnelse 1. Vigtige henvisninger Symboler i teksten og deres betydning Hensigtsmæssig anvendelse Sikkerhed Sikkerhedsanvisninger Transport og installering Arbejdet med apparatet Vedligeholdelse og rengøring Installering Placeringsforhold Udpakning af apparatet Genindpakning af apparatet Opstilling af apparatet Standardlevering med basisapparat og almindeligt tilbehør Standardlevering Basisapparat ST4040 med enkeltrækkeladning Basisapparat ST4040 med dobbeltrækkeladning (til dobbeltrækkefarvning) Almindeligt tilbehør El-tilslutninger Spændingsindstilling Tilslutning af netkabel til apparatet Nødvendigt monteringsarbejde Montering af tilførselsslange Montering af udløbsslange Montering af returluftslange Endelig placering af apparatet Tilslutning af tilførselsslange til vandhanen Vandret justering af apparatet Isætning af aktivkulfilteret Tilslutning af netkablet til strømforsyningen Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) Placeringsforhold Udpakning af ladnings-/afladningsmagasiner Genindpakning af apparaterne Standardlevering og tilbehør - lade-/afladningsmagasin (ekstraudstyr) Standardleveringen af ladningsmagasinet (ekstraudstyr) Tilbehør til ladningsmagasinet (ekstraudstyr) Standardlevering af afladningsmagasin (ekstraudstyr) Tilbehør til afladningsmagasin (ekstraudstyr) Nødvendigt monteringsarbejde Montering af ladningsmagasinet (ekstraudstyr) på venstre side af basisapparatet Montering af afladningsmagasinet (ekstraudstyr) på højre side af basisapparatet Udskiftning af styreramperne til transportbøjlerne Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

5 Indholdsfortegnelse 5. Apparatets egenskaber Tekniske data Betjening Første ibrugtagning Forberedelse af apparatet til farvningsprocessen: Isætning og opfyldning af magasinerne Dobbeltrækkefarvning Fordobling af prøvefarvning Gennemførelse af to farvningsprotokoller, der er afstemt efter hinanden Gennemførelse af to forskellige farvningsprotokoller (med enkeltrækkeladning) Betjeningspanelets funktioner Aktivering af netkontakt og valg af farvningsretning/alarmlydstyrke Vælg farvningsretning Vælg alarmlydstyrke Start af apparatet uden indstilling af farvningsretning/alarmlydstyrke Standby-mode Programmering Farvning Vælg program Forberedelse og isætning af objektglasholdere Start af program Afbrydelse af farvningsprogrammet Udtagning af objektglasholderne Udtagningen af den sidste objektglasholder Udtagning af objektglasholdere på apparater med afladningsmagasin som ekstraudstyr Arbejdets afslutning Funktionsfejl Rengøring og vedligeholdelse Rengøring af apparatet Vedligeholdelsesvejledning Garanti og service EC Declaration of Conformity Tillæg Tillæg Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 5

6 1. Vigtige henvisninger Betjeningsvejledningen til den Lineære Farvningsautomat Leica ST4040 indeholder kapitler om følgende emner: Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Tillæg 1 Inddeling Indholdsfortegnelse Vigtige henvisninger til denne manual Sikkerhed Det er vigtigt at læse dette kapitel, før man bruger apparatet Installering Udpakning og opstilling Hvad der leveres og montering af tilbehør Installering ladnings-/afladningsmagasin (ekstraudstyr) Udpakning og opstilling Hvad der leveres og montering af tilbehør Apparatets egenskaber Apparatets funktioner Tekniske data Betjening Betjeningspanelet Det daglige arbejde med apparatet Funktionsfejl Forkert betjening Afhjælpning af fejl Rengøring og vedligeholdelse Garanti og service EF-Overensstemmelseserklæring Leica ST Symboler i teksten og deres betydning (5) (ill. 5) Advarsler står på grå baggrund og er markeret med en advarselstrekant. Brugervejledning, dvs. vigtige oplysninger til brugeren, står på grå baggrund og er markeret med et informationssymbol. Tal i parentes ved forklaringer refererer til positionsnumre på illustrationer, hhv. til illustrationer i sig selv. Apparat-type: Alle angivelser i denne betjeningsvejledning gælder kun for den apparattype, som er angivet på forsiden. Et typeskilt med serienummeret er anbragt på bagsiden af apparatet. Informationer: Ved alle henvendelser er det vigtigt at følgende opgives korrekt: Apparat-type Serie-nr. 6 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

7 1. Vigtige henvisninger Generelt Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige anvisninger og informationen om driftssikkerhed og vedligeholdelse af apparatet. Den er en vigtig del af udstyret og bør læses grundigt, før apparatet startes og tages i brug, og skal opbevares ved apparatet. Betjeningsvejledningen skal suppleres med yderligere anvisninger, hvis dette er nødvendigt af hensyn til nationale bestemmelser i brugerens hjemland vedr. sikkerhed under arbejdet og miljøbeskyttelse. 1.2 Hensigtsmæssig anvendelse Den Lineære Farvningsautomat Leica ST4040 udfører histologiske og cytologiske rutinefarvninger i en automatiseret proces. Den er beregnet til anvendelse i det patologiske laboratorium og må dér kun anvendes til følgende opgaver: Farvning af tynde vævssnit eller cytologiske prøver, som er anbragt på objektglas. Det er ikke tilladt at anvende apparatet til noget andet formål. Læs hele betjeningsvejledningen, inden De foretager Dem noget med apparatet hhv. arbejder med det. Bemærk specielt sikkerheds- og advarselsanvisningerne i kapitel 2. Læs disse igennem, også selv om De allerede er fortrolig med at håndtere og bruge et Leica-udstyr. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 7

8 2. Sikkerhed 2.1 Sikkerhedsanvisninger Dette apparat er bygget og kontrolleret iht. sikkerhedsbestemmelserne for elektriske måle-, styre-, regulerings- og laboratorieapparater. For at bevare denne tilstand og sikre en risikofri drift skal brugeren overholde anvisninger og advarsler, der findes i denne betjeningsvejledning. Aktuelle oplysninger om gældende normer findes i CE-konformitetserklæring på Internettet: Transport og installering Apparatet må ikke sættes i drift i lokaler, hvor der er fare for eksplosioner! Apparatet må ikke udsættes til direkte sollys (vinduer)! Apparatet må ikke opstilles over et varmeapparat! Apparatet skal placeres vandret på laboratoriebordet! Der kræves 2 personer til at løfte hhv. bære apparatet! Før apparatet tages i brug, skal spændingen indstilles efter den spænding, der findes på opstillingsstedet! Udløbsslangen skal installeres med fald! For at beskytte brugeren mod dampe fra opløsningsmidler skal apparatet altid være udstyret med aktivkulfilter eller returluftslange, når det anvendes! 8 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

9 2. Sikkerhed Arbejdet med apparatet Apparatet må kun betjenes af faguddannet laboratoriepersonale, der har sat sig ind i brugen. Det må kun anvendes efter sin hensigt og efter anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Under arbejdet med reagenser (fyldning/ tømning af reagensmagasiner, arbejde på apparatet med åbent/åbnede kuppellåg) skal man bære egnet sikkerhedsbeklædning (laboratoriekittel, handsker, beskyttelsesbriller). Apparatet skal altid være udstyret med aktivkulfilter eller returluftslange, når det anvendes, (Kapitel 3.6, Nødvendigt monteringsarbejde ), da der selv ved hensigtsmæssig anvendelse af apparatet opstår opløsningsmiddelholdige dampe, der både er sundhedsskadelige og brandfarlige! Der er brandfare, når der arbejdes med åben ild (bunsenbrænder) i umiddelbar nærhed af apparatet (opløsningsmiddeldampe). Overhold en minimumssikkerhedsafstand på 1 meter! Hvis både kuglehanen og vandhanen er blevet lukket (f.eks. ved den første ibrugtagning), skal der på det pågældende sted foretages en justering af det rindende vands flow (se også kapitel 3.6 og 6.8.3). Flowet må dog ikke være så hurtigt, at prøverne løsner sig fra objektglassene. Hvis et farvningsprogram afbrydes i længere tid, må man ikke lade nogen objektglasholder sidde i magasinerne til rindende vand, idet prøverne ellers kan tørre ud! OBS! Hvis alarmsignalet lyder, skal man straks tage den behandlede objektglasholder ud af slutbeholderen på basisapparatet eller af udtagningsmagasinet i afladningsmagasinet (ekstraudstyr)! - I modsat fald forlænges farvningstiderne for de øvrige objektglasholdere! Slå i nødstilfælde netkontakten fra, og træk stikket ud. Hvis man vælger Alarm fra (anbefales ikke!), skal apparatet overvåges konstant, så at man ikke tager objektglasholderne for sent ud af slutbeholderen! Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 9

10 2. Sikkerhed Vedligeholdelse og rengøring Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Undtagelse: Udskiftning af aktivkulfilteret => Vedligeholdelsesopgave, som skal udføres af brugeren. Ved rengøring skal der først slukkes for apparatet, og netstikket skal trækkes ud! Brugte reagenser skal bortskaffes i overensstemmelse med de laboratorieretningslinjer, der er gældende i brugerlandet! Tør straks opløsningsmidler (reagenser), der er spildt, op! Kuppellågenes overflader er ved længere tids påvirkning kun begrænset modstandsdygtige over for opløsningsmidler! Ved omgangen med rengøringsmidler skal producentens sikkerhedsforskrifter og de laboratorieforskrifter, der gælder i brugerlandet, overholdes. Under arbejdet og rengøringen må der ikke komme væske til de elektriske tilslutninger eller ind i apparatets indre! Magasinerne til rindende vand og reagenser rengøres i opvaskemaskine ved en temperatur på maks. +65 C. Et standardopvaskemiddel til laboratorieopvaskemaskiner kan anvendes. Magasinerne må under ingen omstændigheder rengøres ved højere temperaturer (f. eks. i industriopvaskemaskiner, som kører med en temperatur på +85 C), da der så kan ske en deformering af magasinerne! De lakerede overflader og betjeningspanelet er ikke modstandsdygtige over for xylol eller acetone! Avend ikke sprit, rengøringsmidler der indeholder alkohol (glaspudsemidler!), skurepulver eller opløsningsmidler, der indeholder acetone eller xylol, til rengøring! Kuppellågene, betjeningspanelet og huset rengøres med milde, gængse husholdningsrengøringsmidler, se sikkerhedsanvisningerne ovenfor for ingredienser, der ikke må anvendes! 10 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

11 3. Installering 3.1 Placeringsforhold Placeringen skal opfylde følgende betingelser: Et stabilt, absolut vandretstående laboratoriebord, mindst 1,60 m langt og 60 cm bredt. Ferskvandstilslutning inden for maks. 2 m og afløb inden for maks. 1,50 m fra tilslutningerne på bagsiden af apparatet. Bemærk: Tilslutningerne sidder helt ude til venstre på bagsiden. Det er ikke tilladt at anvende apparatet i lokaler med ekplosionsfare! Der må ikke komme direkte sollys på apparatet (vinduer)! Apparatet må ikke opstilles over et varmeapparat! Aftræk maks. 3,50 m fra apparatet, hvis apparatet skal bruges med returluftslange (alternativ: Drift med aktivkulfilter). Stort set svingningsfrit gulv. Tilstrækkeligt frirum (70 cm) over laboratoriebordet for at sikre, at kuppellågene kan åbnes uhindret. En rumtemperatur, der altid ligger mellem 10 C og +35 C. En relativ luftfugtighed på maks. 80 %, men ikke kondenserende. Ingen andre apparater i nærheden, som forårsager vibrationer. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 11

12 3. Installering 3.2 Udpakning af apparatet Der er ved alle Leica-apparater udpakningsvejledninger i gennemsigtige beskyttelseshylstre uden på apparaternes transportkasser Genindpakning af apparatet Vi anbefaler, at man gemmer originalemballagen, så den er til rådighed, hvis apparatet skal pakkes ind igen. Illustrationen nedenfor viser originalemballagens opbygning. Positionsnumrene angiver rækkefølgen, der skal følges, hvis apparatet skal pakkes ind igen Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

13 3.3 Opstilling af apparatet 3. Installering Apparatet løftes i transportgrebene. Der kræves 2 personer til at løfte hhv. bære apparatet, da apparatet vejer 73 kg (se Tekniske data, kap. 5.1)! Apparatet anbringes på det laboratoriebord, som det skal bruges på. Transportgrebene skrues af. Plastbeskyttelseskappen trækkes af apparatet opad. Kontrollér, at alle tilbehørsdele er leveret i overensstemmelse med bestillingen - se kapitel 3.4 Standardlevering med basisapparat og almindeligt tilbehør ). I øvrigt se kapitel 3.5 El-tilslutninger og kapitel 3.6 Nødvendigt monteringsarbejde. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 13

14 3. Installering 3.4 Standardlevering med basisapparat og almindeligt tilbehør Standardlevering Basisapparat ST4040 med enkeltrækkeladning Basisapparat med 3-delt låg 27 reagensmagasiner af kunststof. 4 magasiner til rindende vand, komplette med tilførselsstudser 1 udløbsslange til rindende vand, 2 m lang 1 tilførselsslange til rindende vand, 2,50 m lang komplet med 3/4 -tilslutning til vandhane og ekstra pakning 2 låg til reagensmagasiner 1 låg til 2. række 1 brugsanvisning værktøjssæt: 1 enkel gaffelnøgle SW 27 1 enkel gaffelnøgle SW 13 1 skruetrækker, 5,5 x 200 mm 1 skruetrækker, 3 x 50 mm 1 vandhaneadapter til 1/2 -vandhaner 3 tastaturbeskyttelsesfolier, opløsningsmiddelresistente, til påklæbning 1 netkabelsæt: Euro UK USA Basisapparat ST4040 med dobbeltrækkeladning (til dobbeltrækkefarvning) For at kunne bruge et apparat med enkeltrækkeladning som apparat med dobbeltrækkeladning må kunden bestille følgende dele i det antal, der ønskes i hvert enkelt tilfælde (se kapitel Almindeligt tilbehør ): Reagensmagasiner Magasiner til rindende vand Låg til reagensmagasiner Objektglasholdere Transportbøjler til objektglasholdere 14 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

15 3. Installering Almindeligt tilbehør Reagensmagasin af kunststof Magasin til rindende vand, komplet Leica-objektglasholder af metal Sakura-objektglasholder af kunststof Adapter til store objektglas Udløbsslange til rindende vand, 4 m lang Tilførselsslange til rindende vand, 2,50 m lang, komplet med 3/4" tilslutning til vandhane Låg til reagensmagasiner Transportbøjle til Leica-objektglasholder Transportbøjle til Medite/Hacker-objektglasholder Transportbøjle til Sakura-objektglasholder Opbevaringsbeholder til transportbøjler, til ophængning Aktivkulfilter Returluftslange, 2 m lang Returluftslange, 4 m lang 1 sæt tastaturbeskyttelsesfolier (10 stk.) Ladningsmagasin, ekstraudstyr, venstre* Ladningsmagasin, ekstraudstyr, højre* Afladningsmagasin, ekstraudstyr, venstre* Afladningsmagasin, ekstraudstyr, højre* Leica-CV5000-adapter til objektglasholdere: CV5000-objektglasholdere, løse, til at skyde på Leica ST4040- objektglasholder for videre bearbejdelse i Leica CV (Indtil Leica CV5000 serie-nr. CV026096) CV5000-fast-adapter, til indbygning i Leica CV5000 til videre bearbejdning af Leica ST4040-objektglasholdere i Leica CV5000. (Kan anvendes fra Leica CV5000 serie-nr. > CV026096) Kontakt Deres normale forhandler for at bestille tilbehør. Dér får De de helt aktuelle informationer om tilbehør og de aktuelle priser. *) Tilbehør til ladnings- og afladningsmagasinerne, der fås som ekstraudstyr, er beskrevet i kapitlerne og 4.3.2! Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 15

16 3. Installering 3.5 El-tilslutninger Spændingsindstilling Spændingsvælgeren er fra fabrikken indstillet til leveringslandets spænding. Kontrollér alligevel altid om apparatet er korrekt indstillet til spændingen i Deres laboratorium, før det tilsluttes elnettet. Forkert spændingsindstilling kan medføre alvorlige skader på apparatet! Stik den lille skruetrækker ind i udsparingen for neden på dækslet, og vip dækslet forsigtigt af. 3 Kontrollér spændingsindstillingen: Svarer spændingsværdien i det lille display (1) til spændingen i Deres laboratorium? Hvis ja: --> Fortsæt på næste side (kapitel 3.5.2). 1 Træk spændingsvælgerhuset (2) ud sammen med sikringerne (3). Fjern sikringerne. Træk spændingsvælgerblokken ud af huset, og sæt den i igen, således at den ønskede spændingsværdi kan ses i husets display. Stik igen spændingsvælgerhuset med spændingsvælgerblok og sikringer ind i holderen på apparatet, og tryk let indad, indtil spændingsvælgerhuset kommer i indgreb. 2 1 Hvis nej, skal spændingsindstillingen ændres --> Fortsæt foroven til højre på denne side. Kontrollér, om den korrekte spændingsværdi nu vises i displayet (1). 16 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

17 3. Installering Tilslutning af netkabel til apparatet 3.6 Nødvendigt monteringsarbejde Montering af tilførselsslange Træk klæbefoliet af stiktilslutningen (nyt apparat) Montér tilførselsslangen til magasinerne til rindende vand Montering af udløbsslange Vælg det korrekte netkabel (apparatet leveres med flere forskellige netkabler til forskellige lande), og tilslut det på apparatets bagside. Sæt endnu ikke netkablet i stikkontakten. Montér udløbsslangen. OBS! Installér altid udløbsslangen med fald! Montering af returluftslange Tilslutningen til afladningsføleren skal forblive tom, medmindre apparatet bruges sammen med afladningsmagasinet, der leveres som ekstraudstyr (se Kapitel 4). Montér returluftslangen (ekstraudstyr!). Apparatet kan alternativ bruges med returluftslange eller med aktivkulfilter. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 17

18 3. Installering Endelig placering af apparatet Kuglehane lukket Apparatet anbringes på det laboratoriebord, som det skal bruges på. Installér returluftslangen på aftrækket, eller læg den ud i det fri. Fastgør udløbsslangen i afløbet Tilslutning af tilførselsslange til vandhanen Lad stadig vandhanen og kuglehanen være lukket (se ovenfor)! Når apparatet tages i brug, skal der foretages en justering af det rindende vands flow. Denne justering kan først ske, når magasinerne til rindende vand er sat i. - I kapitel findes der en detaljeret beskrivelse af dette! Ved tilslutning til 3/4 -vandhane: Montér kuglehanen på vandhanen, og fastgør tilførselsslangen på kuglehanen. Af sikkerhedsgrunde anbefales det, at man anvender et aquastop, således som det er normalt for husholdningsmaskiner Vandret justering af apparatet Apparatet skal altid placeres vandret på laboratoriebordet!(se også kapitel 3.1 Placeringsforhold ). Ved tilslutning til 1/2 -vandhane: Indsæt adapteren mellem vandhanen og kuglehanen. Om nødvendigt kan apparatet let efterjusteres ved hjælp af apparatets fødder. Dette gøres ved at skrue fødderne ud hhv. ind, indtil apparatet står vandret. 18 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

19 3. Installering Isætning af aktivkulfilteret Hvis apparatet ikke tilsluttes et aftræk med returluftslangen, skal der anvendes et aktivkulfilter! Sæt aktivkulfilteret i. Klap frontpanelet op, og lås det igen ved at trykke på de to låsetappe til højre og venstre. Åbn frontpanelet for at isætte aktivkulfilteret: Tryk på de to låsetappe til højre og venstre foroven på indersiden af apparatet. 3.7 Tilslutning af netkablet til strømforsyningen Tag aktivkulfilteret ud af emballagen. Skriv den aktuelle dato på aktivkulfilteret (som en påmindelse om rettidigt filterskifte)! Kontrollér, inden netstikket sættes i stikkontakten, at netkontakten står på OFF ( 0 ). Stik netstikket i stikkontakten. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 19

20 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) 4.1 Placeringsforhold Placeringen skal opfylde følgende betingelser: Et stabilt, absolut vandretstående laboratoriebord, mindst 1,60 m langt og 60 cm dybt til basisapparatet, plus 0,30 for hver af de to magasiner, der leveres som ekstraudstyr. Derudover gælder de samme betingelser for placering som for basisapparatet (se kap. 3.1) Genindpakning af apparaterne Vi anbefaler, at man gemmer originalemballagerne, hvis det skulle blive aktuelt, at magasinerne skal pakkes ind i igen. Illustrationen nedenfor viser originalemballagens opbygning. Positionsnumrene angiver rækkefølgen, der skal følges, hvis apparatet skal pakkes ind igen. 4.2 Udpakning af ladnings-/ afladningsmagasiner Der er ved alle Leica-apparater udpakningsvejledninger i gennemsigtige beskyttelseshylstre uden på apparaternes transportkasser Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

21 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) 4.3 Standardlevering og tilbehør - lade-/afladningsmagasin (ekstraudstyr) Standardleveringen af ladningsmagasinet (ekstraudstyr) 1 ladningsmagasin (ekstraudstyr) 5 reagensmagasiner 1 låg til reagensmagasiner - ladningsmagasin 1 værktøjssæt: 1 unbracoskruetrækker SW 2,5 1 unbracoskruetrækker SW 3 1 unbracoskruetrækker SW 4 1 ringnøgle SW 10 Tilbehør til ladningsmagasinet (ekstraudstyr) Reagensmagasiner Låg til reagensmagasiner - ladningsstation Standardlevering af afladningsmagasin (ekstraudstyr) 1 afladningsmagasin (ekstraudstyr) 1 udtagningsmagasiner til afladningsmagasin (ekstraudstyr) 1 låg til udtagningsmagasin 1 tilslutningskabel til afladningsføler 1 par styreramper nr. 2 til transportbøjler/ objektglasholder af mærkerne Medite/Hacker eller Sakura 1 værktøjssæt: 1 unbracoskruetrækker SW 1,5 1 unbracoskruetrækker SW 2,5 1 unbracoskruetrækker SW 3 1 unbracoskruetrækker SW 4 1 ringnøgle SW 10 Tilbehør til afladningsmagasin (ekstraudstyr) Udtagningsmagasin til afladningsmagasin* Låg til udtagningsmagasin Bestil de angivne tilbehørsdele til ladnings- hhv. afladningsmagasinet i det ønskede antal til dobbeltladningsdrift (dobbeltrækkefarvning). *) Kan også anvendes til opbevaring af objektglasholdere inden tildækningen (mht. detaljer, se kapitel 6.10). Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 21

22 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne 4.4 Nødvendigt monteringsarbejde Montering af ladningsmagasinet (ekstraudstyr) på venstre side af basisapparatet Tag sidepladen af sidevæggen, hvorefter jordkablet løsnes fra sidevæggen. De 4 unbracoskruer på det venstre hvælvede låg løsnes (unbracoskruetrækker, SW 4). Frigør jordkablet, og træk det ud (kablet skal ikke bruges mere). Kuppellåget tages af. Gem skruerne! Skru 2 sorte skruer på venstre sideplade ud (unbracoskruetrækker, SW 3). Tryk på Start/Stop-tasten for at køre transportrammen opad. Sluk for apparatet (ON/ OFF), så snart transportrammen har nået den øverste slutposition. 22 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

23 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasiner (ekstraudstyr) 1 Stil ladningsmagasinet (ekstraudstyr) ved siden af basisapparatet (på venstre side). Fastgør forbindelsesblikket (1) på bagsiden mellem ladningsmagasinet og basisapparatet med to unbracoskruer. For at oprette en sikker jordforbindelse, skal der altid foretages en forsvarlig fastgørelse af forbindelsesblikket (1). Skub afladningsmagasinet (ekstraudstyr) helt hen til basisapparatet. Før herunder de to tapper til venstre og til højre for neden på ladningsmagasinet ind i de dertil beregnede åbninger på basisapparatet. Åbn det venstre hvælvede låg. Stram skruen på venstre væg på ladningsmagasinet (ekstraudstyr) (enkel ringnøgle SW 10). Træk transportrammen på ladningsmagasinet (ekstraudstyr) opad med begge hænder. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 23

24 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) Forbindelsesblikkene på ladningsmagasinets (ekstraudstyr) transportramme skydes på hver side ind over indersiden af transportrammen på basisapparatet. Kør transportrammen ned (nu en sammenhængende del) ved at trykke på ON/OFF-tasten. Skru nu kuppellåget til ladningsmagasinet (ekstraudstyr) fast til hængslet (= venstre hængsel på basisapparatet) med de 4 opbevarede unbracoskruer (se trin 1). Skru de to transportrammer foran sammen med 2 unbracoundersænkskruer (unbracoskruetrækker SW 2,5). Skru de to transportrammer sammen bagpå med 2 unbracoundersænkskruer (unbracoskruetrækker SW 2,5). Den samme fremgangsmåde benyttes for at montere ladningsmagasinet (ekstraudstyr) på højre side, blot i modsat retning. 24 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

25 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasiner (ekstraudstyr) Montering af afladningsmagasinet (ekstraudstyr) på højre side af basisapparatet Skru de 4 unbracoskruer på det venstre hvælvede låg ud (unbracoskruetrækker, SW 4). Tag sidepladen af sidevæggen, og frigør jordkablet fra sidevæggen. Tag af. - Gem skruerne! Frigør jordkablet, og træk det ud (kablet skal ikke bruges mere). Skru de 2 sorte skruer i den højre sideplade ud (unbracoskruetrækker, SW 3). Tryk på Start/Stop-tasten for at køre transportrammen opad. Sluk for apparatet (ON/OFF), så snart transportrammen har nået den øverste slutposition. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 25

26 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) For at oprette en sikker jordforbindelse, kræves der altid en forsvarlig fastgørelse af forbindelsesblikket (1). Stil afladningsmagasinet (ekstraudstyr) ved siden af basisapparatet (på højre side). Skub afladningsmagasinet (ekstraudstyr) helt hen til basisapparatet. Før herunder de to tapper til venstre og til højre for neden på afladningsmagasinet (ekstraudstyr) ind i de dertil beregnede åbninger på basisapparatet. Åbn det højre hvælvede låg. Stram skruen på højre væg på afladningsmagasinet (ekstraudstyr) (ringnøgle SW 10). 1 Fastgør forbindelsesblikket (1) på bagsiden mellem afladningsmagasinet og basisapparatet med to unbracoskruer. Træk afladningsmagasinets (ekstraudstyr) transportramme opad med begge hænder. Forbindelsesblikkene på afladningsmagasinets (ekstraudstyr) transportramme skydes på hver side ind over indersiden af transportrammen på basisapparatet. 26 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

27 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) Skru de to transportrammer foran sammen med 2 unbracoundersænkskruer (unbracoskruetrækker SW 2,5). Skru nu kuppellåget til afladningsmagasinet (ekstraudstyr) (se trin 1) fast til hængslet (= højre hængsel på basisapparatet) med de 4 opbevarede unbracoskruer. Skru de to transportrammer bagpå sammen med 2 unbracoundersænkskruer (unbracoskruetrækker SW 2,5). Sæt stikket til tilslutningskablet til afladningsføleren i tilslutningen på bagsiden af apparatet. Kør transportrammen (nu en sammenhængende del) ned ved at trykke på ON/OFF-tasten. Den samme fremgangsmåde benyttes for at montere afladningsmagasinet (ekstraudstyr) på højre side, blot i modsat retning. Leica ST4040 Lineær Farvningsautomat 27

28 4. Installering af ladnings- og afladningsmagasinerne (ekstraudstyr) 4.5 Udskiftning af styreramperne til transportbøjlerne For at kunne anvende apparatet med objektglasholdere fra Medite/Hacker eller Sakura skal de som standard monterede styreramper nr. 1 til Leicaobjektglasholdere udskiftes med styreramperne nr. 2 (se Standardlevering kapitel 4.3.2) Sæt rampe nr. 2 med styrerille på den bagerste tap, skru de to gevindtappe fast med unbracoskruetrækkeren (ca. 1/2 omgang med uret). Sæt den glatte rampe nr. 2 på den forreste tap, og fastgør den på samme måde. 1 Gem ramperne nr. 1! Skru de to gevindtappe i de to ramper nr. 1 løs med unbracoskruetrækkeren SW 1,5 (ca. 1/2 omgang mod uret indtil anslagspunktet), tag de to ramper af ved at trække opad. 28 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

29 5. Apparatets egenskaber 5.1 Tekniske data Generelle oplysninger om apparatet Godkendelser: VDE, UL, cul, C-Tick Label Mærkespænding: Apparatet kan indstilles til: 100 V AC ± 10 % 120 V AC ± 10 % 230 V AC ± 10 % 240 V AC ± 10 % Mærkefrekvens: 50/60 Hz Maks. optagen effekt: 150 VA Beskyttelsesklasse 1 : I Netsikringer: ETA afbryder med sikringsautomat 2 A type 3120-F421-P7T1-W01D-2 A Primærsikringer: Fa. Schurter type FST netindgangssikringer 2 x T8 A Sekundærsikringer: Fa. Schurter type FST eller motorsikring (F2) T 600 ma Fa. Wickmann type elektronik (F1) T 1,6 A Forureningsgrad 1 : 2 Overspændingskategori: II Driftstemperaturområde: +10 C til +35 C Relativ luftfugtighed: maks. 80 %, ikke kondenserende Lydemission: < 70 db 1) iht. IEC-1010, UL 3101, EN Mål og vægt Basisapparat (B x H x D): x 444 x 436 mm Basisapparat med ladnings- og afladningsmagasin som ekstraudstyr (B x H x D): x 444 x 436 mm Ladnings- hhv. afladningsmagasin (B x H x D): 267 x 444 x 392 mm Arbejdshøjde: 318 mm Vægt: (basisapparat med tilbehør) 73 kg (ladningsmagasin - ekstraudstyr) 16 kg (afladningsmagasin - ekstraudstyr) 14 kg Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 29

30 6. Betjening 6.1 Første ibrugtagning Gennemfør alle trin i kapitel 6 i i den angivne rækkefølge. 6.2 Forberedelse af apparatet til farvningsprocessen: Isætning og opfyldning af magasinerne Vælg farvningsprotokol. (Eksempler: se Tillæg 1: Listen Farvningsprotokoller ) Bestem rækkefølgen af magasinerne til reagenser og rindende vand efter den valgte farvningsprotokol. Åbn alle tre dele af kuppellåget. Kuppellåget på Leica ST4040 er i tre dele: Denne tredeling tillader, at man kan nøjes med at åbne et lille område af kuppellåget ad gangen (kort kuppellåg i venstre eller i højre side) ved ladning hhv. afladning af objektglasholdere. Derved minimeres brugerens belastning med opløsningsmidler. Fjern skruerne på de steder, der er defineret til magasiner til rindende vand (positionerne 3-20 er mulige). Isæt magasiner til rindende vand (gule på ill. til venstre) og reagensmagasiner (hvide). Sørg for, at alle magasiner er sat korrekt i uden at kippe. Fyld reagenser på efter den valgte farvningsprotokol. Vær herved opmærksom på den minimale og den maksimale påfyldningsmængde (påfyldningsmarkeringer!). Luk kuppellåget. 30 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

31 6.3 Dobbeltrækkefarvning Fordobling af prøvefarvning 6. Betjening Her anvendes identiske magasiner til reagenser og rindende vand i række 1 og 2. Magasinerne til reagenser og rindende vand placeres i række 2 i en rækkefølge, der er identisk med den rækkefølge, der er bestemt for række 1 (se kap. 6.2). For begge farvningsrækker gælder det samme program Gennemførelse af to farvningsprotokoller, der er afstemt efter hinanden Betingelse: Programparametrene for de to programmer er ens. Afstemningen af de to forskellige farvningsprotokoller foretages vha. antallet af reagensmagasiner hhv. vha. koncentrationen eller fortyndingen af reagenserne (se hertil Tillæg 1 Farvningsprotokoller ). Vigtig henvisning til kapitlerne og 6.3.2! Ved dobbeltrækkefarvning anvendes standardtransportbøjlerne. Transportbøjlerne ophænges spejlvendt i det samme hak i transportrammen som ved enkeltrækkeladning (se ill. til venstre) Gennemførelse af to forskellige farvningsprotokoller (med enkeltrækkeladning) De to farverækker køres aldrig samtidig: For række 1 gælder f.eks. program 1, for række 2 gælder da program 2. Ved ligger så fordelen ved dobbeltrækkefarvningen deri, at 2 forskellige farvningsprotokoller kan udføres, om ikke samtidig, så dog umiddelbart efter hinanden, uden at man forinden skal flytte magasiner og fylde på magasinerne igen, sådan som det ville være tilfældet ved enkeltrækkefarvningen. Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 31

32 6. Betjening 6.4 Betjeningspanelets funktioner FARVNINGSTIDSTAST - for visning/indstilling af farvningstiden AFDRYPNINGSTIDSTAST - for visning/indstilling af afdrypningstiden ON/OFF-TAST - Apparatet tændt: --> Standby-mode DISPLAY - Viser farvnings- og afdrypningstider AGITATIONSTAST - Agitationsbevægelse Til/Fra NETAFBRYDER - kobler apparatet til/ fra strømforsyningsnettet (0 = Til I = Fra) +/- taster: til ændring af parametrene, der vises i displayet PROGRAMTAST 1- Valg/ Programmering Program 1 PROGRAMTAST 2 - Valg/ Programmering Program 2 START/STOP-TAST - Starter/Stopper farvningsprogrammerne 32 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

33 6. Betjening 6.5 Aktivering af netkontakt og valg af farvningsretning/alarmlydstyrke Slå netafbryderen til (O = Fra I = Til). I displayet vises i 10 sekunder softwareversionen med 4 cifre. Kun i denne fase kan farvningsretningen og alarmlydstyrken vælges! Hvis farvningsretningen og/eller alarmlydstyrken allerede er valgt, og hvis der heller ikke skal foretages ændringer i de parametre, der allerede er valgt --> fortsæt med kapitel Vælg farvningsretning Tryk på Start/Stop-tasten, og hold den nede. Tryk på + eller - tasten for ønsket farvningsretning: Tryk på + tasten: Højre displayhalvdel (= sekundvisning) begynder at lyse: --> Højregang (farvningsretning fra venstre mod højre). Tryk på - tasten: Venstre displayhalvdel (= minutvisning) lyser op: -- > Venstregang (farvningsretning fra højre mod venstre). Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 33

34 6. Betjening Vælg alarmlydstyrke Tryk på tasten Farvningstid, og hold den nede. Tryk på + hhv. - : Ved hvert tastetryk ændres lydstyrken tydeligt: Alarm fra --> Alarm svag --> Alarm høj. Hvis man vælger Alarm fra (anbefales ikke!), skal apparatet overvåges konstant, så at man ikke tager objektglasholderne for sent ud af slutbeholderen! Fortsæt med --> Standby-mode. 6.6 Start af apparatet uden indstilling af farvningsretning/alarmlydstyrke Slå netafbryderen til (O = Fra I = Til). I displayet vises softwareversionen i 10 sekunder. Hvis der i denne fase ikke trykkes på flere taster, begynder LED'en i ON/OFF-tasten at lyse efter 10 sekunder Standby-mode Tryk på tasten ON/OFF. Ventilatoren kobles til. LED'en for det sidst benyttede program (tasten Prog 1 eller 2 ) begynder at lyse (i dette eksempel Prog 1 ), og de programmerede værdier vises. Undtagelse: Såfremt et program ikke er blevet afsluttet, før netafbryderen blev slået fra, eller der er sket en strømafbrydelse, mens et program kørte: Apparatet går ikke i standby-mode, men fortsætter det påbegyndte program. 34 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

35 6. Betjening 6.7 Programmering Programmering skal foretages i standby-mode. Apparatet kan lagre 2 programmer: (tasterne Prog 1 og Prog 2 ). Vælg et program ( Prog 1 eller Prog 2 ). Tryk ca. 5 sekunder på den ønskede tast (her Prog 1 ), indtil LED'en i tasten blinker. Tryk på farvningstidstasten: LED'en i tasten begynder at lyse. Indstil den ønskede værdi med tasterne + / -. Farvningstiden kan indstilles fra 0 sekunder til 99 minutter, 59 sekunder. Man kan trykke trinvis for at indstille tiden eller man kan holde den nede. - Når tasten holdes ned, løber tidsangivelsen hurtigere. Tryk på afdrypningstasten: LED'en i tasten begynder at lyse. Indstil den ønskede værdi med tasterne + / -. Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 35

36 6. Betjening Afdrypningstiden kan indstilles fra 0 sekunder til 60 sekunder. Man kan aktivere eller deaktivere agitationsfunktionen ved at trykke på samme måde på agitationstasten. (LED'en i tasten lyser = funktionen aktiveret). (LED'en i tasten lyser ikke = funktionen deaktiveret). Tryk kort på programtasten (her Prog 1 ), der blev valgt i starten, indtil LED'en i tasten lyser: De valgte parametre er blevet lagret. Gå frem på samme måde for at programmere program Farvning Vælg program Vælg det ønskede program med programtast 1 eller 2. Programvalget fungerer kun i standby-mode. LED'en i programtasten lyser --> programmet (her Prog 1 ) er valgt. 36 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

37 6. Betjening Forberedelse og isætning af objektglasholdere Sæt objektglassene, som skal farves, i objektglasholderen/-ne. Fastgør transportbøjlerne til objektglasholderen/-ne. Foruden Leica-objektglasholderne kan Leica ST4040 også arbejde med Medite- hhv. Sakura-objektglasholdere. Hvis dette ønskes, må man bestille de passende transportbøjler (se kapitel Almindeligt tilbehør ). Åbn det korte kuppellåg over ladningszonen. Sæt de første objektglasholdere i de første beholdere i ladningszonen. Sæt transportbøjlerne i midt i beholderne. Brug hakkene i transportrammen til at centrere transportbøjlerne. Når apparatet anvendes med ladnings-/afladningsmagasin som ekstraudstyr, skal objektglasholderne sættes i ladningsmagasinet (ekstraudstyr). Ved dobbeltrækkefarvning sættes objektglasholderne i beholderne i ladningszonen. Når der skal foretages dobbelrækkefarvning med ladnings-/afladningsmagasin som ekstraudstyr, skal objektglasholderne sættes i ladningsmagasinet (ekstraudstyr). Når der arbejdes med store enkeltobjektglas, skal Adapter til store objektglas anvendes. Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 37

38 6. Betjening Start af program Når kuppellåget er lukket, åbnes der for kuglehanen og, hvis den er lukket, for vandhanen. Hvis der har været lukket for både kuglehanen og vandhanen (--> f. eks. når apparatet tages i brug første gang), skal der nu foretages en justering af det rindende vands flow (se også kapitel 3.6). Kuglehanen lukket Tryk Start/Stop-tasten for justering: Vandventilerne åbnes. Bevægelsesmekanismen starter. Indstil det rindende vands flow, indtil det målt med det blotte øje er passende, med vandhanen (drej langsomt mere op hhv.i). Vandet skal nu stige i magasinerne til rindende vand, og flowet skal være kraftigt nok til at skylle overskydende farvningsopløsning af præparaterne. Kuglehanen åben Flowet må imidlertid ikke være så hurtigt, at prøverne løsnes fra objektglassene. Med vandhanen indstilles det optimale flow, mens kuglehanen er helt åben. Hvis der ikke er større udsving i vandtrykket, og hvis antallet af magasiner til rindende vand ikke ændres, bør man ikke ændre vandhanens indstilling. Åbn hhv. luk blot for kuglehanen ved begyndelsen hhv. ved slutningen af arbejdsdagen. 38 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

39 6. Betjening Afbrydelse af farvningsprogrammet Efter behov kan farvningsprogrammet afbrydes med Start/Stop-tasten. Leica ST4040 er udstyret med en vandsparefunktion: Når programmet afbrydes med Start/Stop-tasten stoppes vandtilførslen til magasinerne til rindende vand automatisk. Vandet, der er i magasinerne til rindende vand, løber langsomt ud gennem åbningen i magasinernes bund. Så snart man igen trykker på Start/Stop, kører programmet videre, og magasinerne til rindende vand fyldes igen med vand. OBS! Hvis afbrydelsen varer i længere tid, må man ikke lade nogen objektglasholder sidde i magasinerne til rindende vand, idet prøverne ellers kan tørre ud! Tryk igen på Start/Stop-tasten for at lade farvningsprogrammet fortsætte. 6.9 Udtagning af objektglasholderne OBS! Hvis alarmsignalet lyder, skal de bearbejdede objektglasholdere straks tages ud af slutbeholderen på basisapparatet! - Ellers forlænges farvningstiderne for de øvrige objektglasholdere! Leica ST4040 er forsynet med 2 afladningsfølere (1 føler for hver farvningsretning), som sidder i hver ende ved siden af en rækkes slutbeholder (højre- eller venstregang). Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 39

40 6. Betjening Når alarmsignalet lyder, skal afladningszonens korte kuppellåg åbnes og objektglasholderen fjernes straks. Så snart objektglasholderen er taget ud, kører programmet videre. Luk det korte kuppellåg over afladningszonen igen Udtagningen af den sidste objektglasholder Tag først objektglasholderen ud. Tryk på Start/Stop-tasten, mens transportrammen befinder sig i den nederste position. Derved afsluttes programmet, og vandventilerne lukkes Udtagning af objektglasholdere på apparater med afladningsmagasin som ekstraudstyr. Fremgangsmåden ved udtagning af objektglasholderne er den samme, som er beskrevet ovenfor under Alarmen lyder - udtagning af objektglasholdere. På apparater med afladningsmagasin som ekstraudstyr er der betydeligt mere plads til udtagningen af objektglasholderne: Udtagningsmagasinet rummer 6 objektglasholdere, hvilket vil sige, at det kun er umiddelbart påkrævet at tage hver 6. objektglasholder ud. Apparatet transporterer først objektglasholdere igen, når der ikke mere befinder sig nogen transportbøjle på de røde ramper, hvilket vil sige, at man ved delvis udtagning af færdige objektglasholdere skal sørge for, at de røde ramper er fri! Uden for apparatet kan udtagningsmagasinet, der fås som ekstraudstyr, med låg (se ill. til venstre) anvendes til opbevaring af objektglasholdere, indtil man foretager tildækningen (se Tilbehørsliste kapitel 4.3.2). 40 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

41 6. Betjening 6.11 Arbejdets afslutning Tryk på tasten Start/Stop, når den sidste objektglasholder er taget ud. Luk for kuglehanen. OBS! Man skal ikke ændre vandhanens indstilling; ellers ændres også indstillingen for det rindende vands flow! Påfyld eller udskift reagenser om nødvendigt. Tildæk beholderne med beholderlågene. Luk kuppellågene. Lad ventilationen køre, dvs.: Sluk ikke for apparatet med tasten ON/OFF eller med netafbryderen. Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 41

42 7. Funktionsfejl Problem Mulig årsag Afhjælpning af fejlen Ingen tilførsel af rindende vand Objektglasholderne transporteres ikke hhv. sænkes ikke ned i farvningsmagasinerne eller magasinerne til rindende vand Opstemning af afløbsvand - Vandhanen lukket - Kuglehanen lukket - Magnetventilen eller styring af magnetventilen defekt - Problemer i ejendommens vandinstallationer (tilkalkning) - Objektglasholdere og/eller transportbøjler deformeret - Bøjler eller objektglasholdere kippet - Objektglasholdere eller transportbøjler stærkt deformerede, eller der er brud i svejsepunkterne. - Tandremmen er sprunget - Motor eller motorstyring defekt - Afløbsslangen mangler fald, eller faldet er utilstrækkeligt - Afløbet i opsamlingskarret i basisapparatet er forstoppet - Luk op for vandhanen - Luk op for kuglehanen - Teknisk service - Ejendommens funktionær(er) - Bøjes på plads ved en let deformering - Isæt delene korrekt - Delene kan ikke anvendes mere - Teknisk service - Teknisk service - Sørg for et fald - Tag reagensmagasinerne ud, og rens afløbet med en fin flaskerenser 42 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

43 Problem Mulig årsag 7. Funktionsfejl Afhjælpning af fejl Opstemning af afløbsvand Ventilatoren fungerer ikke Betjeningspanelet fungerer ikke (taster reagerer ikke, intet display) - Abløbet forstoppet (alger) - Ventilator eller ventilatorstyring defekt - Bundkortet defekt - Kontakterne løse - Styringen af betjeningspanelet defekt - Rengør udløbsslangen (se kapitel 8 - Rengøring og vedligeholdelse) - installér om nødvendigt en ny udløbsslange - Teknisk service - Teknisk service - Teknisk service - Teknisk service Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 43

44 8. Rengøring og vedligeholdelse 8.1 Rengøring af apparatet Slå altid apparatet fra, og træk netstikket ud, før apparatet rengøres! Bortskaf brugte reagenser efter de laboratorieforskrifter, der gælder i brugerlandet! Tør straks opløsningsmidler (reagenser), der er spildt, op! Kuppellågenes overflader er ved længere tids påvirkning kun begrænset modstandsdygtige over for opløsningsmidler! De lakerede overflader og betjeningspanelet er ikke modstandsdygtige over for xylol eller acetone! Anvend ikke sprit, rengøringsmidler der indeholder alkohol (glaspudsemidler!), skurepulver eller opløsningsmidler, der indeholder acetone eller xylol, til rengøring! Kuppellågene, betjeningspanelet og huset rengøres med milde, gængse husholdningsrengøringsmidler. Overhold producentens sikkerhedsforskrifter og de laboratorieforskrifter, der gælder i brugerlandet, ved rengøring. Under arbejdet og rengøringen må der ikke komme væske til de elektriske tilslutninger eller ind i apparatets indre! 44 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

45 8. Rengøring og vedligeholdelse 8.1 Rengøring af apparatet Rengør magasinerne til farvning og til rindende vand samt opsamlingskarret til magasinerne regelmæssigt. Tag først magasinerne til farvning og til rindende vand ud. Magasinerne til rindende vand og reagenser kan rengøres i opvaskemaskine. Magasinerne til rindende vand og reagenser rengøres i opvaskemaskine ved en temperatur på maks. +65 C. Der kan anvendes et standardopvaskemiddel til laboratorieopvaskemaskiner. Magasinerne må under ingen omstændigheder rengøres ved højere temperaturer (f. eks. i industriopvaskemaskiner, som kører med en temperatur på +85 C), da der så kan ske en deformering af magasinerne! Rengør de lakerede dele af huset og kuppellågene med et gængs mildt husholdningsrengøringsmiddel (se sikkerhedsanvisninger på foregående side vedr. hvilket indhold, der kan betegnes som egnede hhv. ikke egnede stoffer). Kontrollér af og til udløbsslangen for urenheder, især alger, og rengør den om nødvendigt. Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 45

46 8. Rengøring og vedligeholdelse 8.2 Vedligeholdelsesvejledning Kun autoriserede serviceteknikere må åbne apparatet for at foretage vedligeholdelse eller reparation. Undtagelse: Udskiftning af aktivkulfilteret => vedligeholdelsesopgave, der skal udføres af brugeren. Foretag af hensyn til egen sikkerhed ikke under nogen omstændigheder selv nogen reparationer på apparatet. Hvis man selv foretager reparationer, mister man alle mangelsbeføjelser (se også kap. 9.1 Garanti ). Apparatet er stort set vedligeholdelsesfrit i brug. For at sikre, at apparatet fungerer i en lang periode, anbefaler vi, at man: mindst 1 gang årligt lader apparatet efterse af en autoriseret Leicaservicetekniker. indgår en serviceaftale efter garantiperiodens udløb. Nærmere oplysninger fås hos Deres normale serviceorganisation. skifter aktivkulfilteret regelmæssigt, og bortskaffer dette på den forskriftsmæssige måde i henhold til de laboratorieforskrifter, der gælder i brugerlandet. 46 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

47 9. Garanti og service Ansvar for mangler Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterer, at produktet, der er leveret i henhold til kontrakten, er blevet underkastet en omfattende kvalitetskontrol efter Leicas interne kontrolretningslinjer, og at produktet ikke er behæftet med fejl og mangler og har alle tilsikrede tekniske specifikationer og/eller aftalte egenskaber. Hvad ansvaret for mangler omfatter, afhænger af indholdet i den indgåede aftale. Bindende er kun Deres lokale Leica-forhandlers garantibetingelser henholdsvis garantibetingelserne hos det selskab, hvor De har købt produktet, der er omfattet af kontrakten. Serviceinformation Henvend Dem til Deres Leica-repræsentant eller den Leica-forhandler, hvor apparatet er købt, hvis De har brug for teknisk service eller reservedele. Der er brug for følgende oplysninger om apparatet: Apparatets modelbetegnelse og serienummer. Apparatets opstillingsadresse og en kontaktperson. Årsagen til, at der er rekvireret service. Leveringsdatoen. Nedlukning og bortskaffelse Apparatet eller dele af apparatet skal bortskaffes på en sådan måde, at de til enhver tid gældende lovmæssige bestemmelser overholdes. Leica ST 4040 Lineær Farvningsautomat 47

48 10. EC Declaration of Conformity EC Declaration of Conformity We herewith declare, in exclusive responsibility, that the Leica ST4040 Linear stainer was developed, designed and manufactured to conform with the Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council (Low Voltage) Directive 2004/108/EC of the European Parliament and of the Council (electromagnetic compatibility) Directive 98/79/EC of the European Parliament and of the Council (in-vitro diagnostic medical devices) The following harmonized standards were applied: EN : 2001 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 1: General requirements EN 61326: 2006 Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - EMC requirements - Part 1: General requirements DIN EN : 2002 Safety requirement for electrical equipment for measurement, control and laboratory use Part 2-101: Particular requirements for in vitro diagnostic (IVD) EN 14971: 2007 Medical devices - Application of risk management to medical devices EN 591: 2001 Instruction for use for in vitro diagnostic instruments for professional use In addition, the following in-house standards were applied: DIN EN ISO 9001: Quality management systems - Requirements Leica Biosystems Nussloch GmbH Heidelberger Str D Nussloch May 15, Anne De Greef-Safft President Biosystems Devision 48 Betjeningsvejledning V1.4 06/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Betjeningsvejledning. Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Leica EG F Pincet med opvarmning Betjeningsvejledning Leica EG F Dansk V1.1 03/2009 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS!

Læs mere

Leica EG1150 C. Køleplade

Leica EG1150 C. Køleplade Leica EG1150 C Køleplade Betjeningsvejledning Leica EG1150 C V2.2 - Rev B, Dansk 01/2010 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. VIGTIGT!

Læs mere

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas

Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og IP S - Printer til histologikassetter og objektglas Supplement til brugsanvisning Leica IP C og Leica IP S, V 1.9 RevD, dansk 05/2013 2013-01 Supplement IP C

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Leica CE/ Leica CN. Knivholder

Leica CE/ Leica CN. Knivholder Leica CE/ Leica CN Knivholder Betjeningsvejledning Leica Knivholder CE/Knivholder CN V2.3, RevC, 01/2017 Dansk Bestillings-nr.: 14 0700 82103 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning

Leica EG F. Pincet med opvarmning. Brugsanvisning Brugsanvisning Leica EG F Pincet med opvarmning Brugsanvisning Leica EG F V1.4 Dansk 10/2015 Best.-nr. 14 0388 83103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt,

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugsanvisning Bestillingsnummer:

Brugsanvisning Bestillingsnummer: Premiumklingeholder Brugsanvisning Leica Premium-klingeholder Version 1.3, dansk 10/2012 Bestillingsnummer: 14 0491 82103, RevD Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX ECS2373 http://da.yourpdfguides.com/dref/633878 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX ECS2373 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

DK Betjeningsvejledning

DK Betjeningsvejledning DK Betjeningsvejledning DK BETJENINGSVEJLEDNING Du kan også finde betjeningsvejledningen på Leifheits hjemmeside www.leifheit.de Indholdsfortegnelse: 1. TEKNISKE DATA 2. MEDFØLGER VED LEVERING 3. TILSIGTET

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Brugsanvisning emhætte KD 6210.1 GE emhætte KD 9210.1 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W

Art nr. 60.528. DK Brugsanvisning Rystepudser 170W Art nr. 60.528 DK Brugsanvisning Rystepudser 170W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne vejledning nøje gennemlæses.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266

Din brugermanual HUSQVARNA QR95I http://da.yourpdfguides.com/dref/837266 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA

BX09 BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA BX09 DA BETJENINGSVEJLEDNING ENERGIOMKOSTNINGSMÅLER TRT-BA-BX09-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 2 Tekniske data...

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel. LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8840 HI-POWER LED-hærdelampe med lysstav Indbygningsmodel LCD 8840 HI-POWER 1 Versionsdato: 22-04-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10

BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE. Model GT-LCS-10 II/05/10 BETJENINGSVEJLEDNING LED SOMMERLYSKÆDE Model GT-LCS-10 II/05/10 INDHOLDSFORTEGNELSE LEVERINGSOMFANG Side 1 TEKNISKE DATE Side 1 LEVERINGSOMFANG 1 Lyskæde til udendørs brug Adapter NFD-240010-IP44 Betjeningsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 0397.. Indhold Betjeningsvejledning Rumtemperaturregulator 24/5 (2) A~ med skiftekontakt 2 Installation af rumtemperaturregulatoren

Læs mere

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21

Thermoelectric cooler Instruction Manual 3. Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11. Glacière thermoélectrique Notice d emploi 21 _Mobicool.book Seite 1 Freitag, 6. Mai 2011 9:47 09 DC EN DE FR ES IT NL NO SV FI Thermoelectric cooler Instruction Manual 3 Thermoelektrische Kühlbox Bedienungsanleitung 11 Glacière thermoélectrique Notice

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Leica MATS type TL. Betjeningsvejledning

Leica MATS type TL. Betjeningsvejledning Leica MATS type TL Betjeningsvejledning Copyrights/Generelle oplysninger Copyrights Alle rettigheder til denne dokumentation tilhører Leica Microsystems CMS GmbH. Kopiering af tekst og illustrationer også

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480

Gaggenau Brugsanvisning. Væghængt emhætte AW 480 Gaggenau Brugsanvisning Væghængt emhætte AW 480 Indhold Sikkerhedshenvisninger 4 Vedr. førstegangsbrug 5 Vedr. brug 5 Dette er Deres nye apparat 6 Væghængt emhætte AW 480 6 Manøvrepanel 6 Tilbehør 7 Specialtilbehør

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere