Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation"

Transkript

1 Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation

2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe Principper for visitationspraksis BUM-model Leverandører Støtte i eget hjem under Kvalitetsstandardens opbygning Funktionsevnevurdering Dokumentationskrav Klageadgang Ydelsesbeskrivelser under Motivering til hygiejne Motivering til oprydning og rengøring af boligen- herunder tøjvask Vejledning i indkøb af dagligvarer og større indkøb Støtte til madlavning Vejledning i økonomi samt hjælp til forståelse af offentlige breve Kontakt til myndigheder Motivering til privat netværk og støtte til at mestre eget handicap i hverdagen Hjælp til at deltage i netværk og dagtilbud Hjælp til at deltage i fritidstilbud Hjælp til at strukturere hverdagen... 13

4

5 1. Lovgrundlag og målgruppe Socialpædagogisk støtte i eget hjem tilbydes på grundlag af Lov om Social Service 85. Kerteminde Kommunes tilbud under Lov om Social Service 85 omfatter specialrådgivning til voksne fysisk handicappede, psykisk handicappede og sindslidende. Kerteminde Kommune har det fulde myndighedsansvar på området. Myndighedsansvaret omfatter bevillingskompetence, visitation og tilsyn. Kommunen skal sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp under gældende regler. En række borgere tager ophold i midlertidige botilbud, hvor de modtager støtte efter 85 og hvor der er tilgængeligt personale i nattetimerne. En anden gruppe borgere tager permanent ophold i bofællesskab uden døgndækning for begge grupper af borgere gælder det, at de i forskelligt omfang har behov for støtte og hjælp efter 85 til, at varetage et så selvhjulpent og selvstændigt liv som muligt. Derfor er borgere under disse boformer henhørende under denne kvalitetsstandard, på samme måde som borgere bosiddende i egen bolig. En tredje gruppe borgere modtager støtte efter 85 i botilbud med døgndækning, jf. servicelovens 108. Disse borgere modtager i hovedreglen maksimal støtte på alle punkter, hvorfor de ikke er inddraget i denne kvalitetsstandard. 2. Principper for visitationspraksis Det overordnede formål med ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse og derved bliver i stand til at leve så normalt et liv som muligt. Ydelserne i henhold til Serviceloven er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold. Udgangspunktet for visitation og udførelse af ydelser er en grundig helhedsorienteret udredning af borgerens situation, sammenholdt med borgerens ønsker og behov. Princippet for visitation er, at der skal tilbydes den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Sagsbehandlingen er tilrettelagt, så den understøtter dette princip. Al revisitation varetages af kommunens Handicap- og psykiatriafdeling. Al sagsbehandling sker på grundlag af Retssikkerhedslovens 11 og 11a: 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk. 2. Personer, der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp, forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Myndighedsafdelingen marts

6 3. BUM model Tildeling og udførelse af ydelser sker efter Bestiller-Udfører-Modtager-modellen (BUMmodel), der fungerer som styringsredskab for ledelse og serviceniveau. Myndighedsenheden, Handicap- og psykiatriafdelingen, er Bestiller, de forskellige sociale tilbud er Udfører, og borgeren er Modtager af ydelsen. Bestillerdelen har ansvar for visitation til de enkelte ydelser og for at visitationen holdes inden for de beskrevne ydelser jf. gældende lovgivning og kvalitetsstandarden. Udførerdelen har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte kvalitetsniveau. Udførerdelen har således et væsentligt ansvar for at sikre, at der sker en optimal udnyttelse af de tildelte ressourcer, således at fysiske rammer og medarbejderressourcer matcher aktuelle behov. Bestilleren visiterer borgeren til ydelsen, som udføreren så modtager ressourcer til at levere. Den visiterede tid sættes lig med den tid, medarbejderne er Ansigt-Til-Ansigt med borgeren og benævnes således ATA-tid. Der ydes ikke fuld vikardækning på støtte i eget hjem, blandt andet fordi nogle af brugerne ikke kan profitere af eller ønsker at modtage hjælp fra fremmede. 4. Leverandører Kerteminde Kommune benytter i udgangspunktet følgende leverandører (udførere): - Kommunale bofællesskaber - Socialpsykiatrien - Eksternt hjemmevejlederteam - Hjerneskadekonsulent I særligt komplicerede sager er der mulighed for at trække på eksterne leverandører. 5. Støtte i eget hjem under 85 Støtten i eget hjem har altid et pædagogisk sigte og indsatsen vil altid tage udgangspunkt i, at motivere og træne borgeren i brug af egne ressourcer. Således har støtten karakter af såvel udvikling som vedligeholdelse af færdigheder. Opgaven vil altid blive udført i direkte samspil mellem borgeren og støttepersonen (hjemmevejleder eller støtte og kontaktperson). Støtten gives derfor typisk ved hjemmebesøg eller ved sammen at foretage indkøb, gå i pengeinstitut eller lignende. Såfremt støttebehovet ændrer sig, vil der ske en revisitering. Der vil som minimum altid ske en revisitering én gang årligt. For flere af borgerne vil det være en forudsætning for at kunne blive i egen bolig, at de modtager støtte i eget hjem i en årrække. Ved længerevarende hospitalsindlæggelser ophører støttepersonens kontakt. Myndighedsenheden kan dog i særlige tilfælde beslutte, at der fortsat bevilges støttetimer under indlæggelsen for at fastholde kontakten. Myndighedsafdelingen marts

7 6. Kvalitetsstandardens opbygning Kvalitetsstandarden består af: 1. Ydelsesbeskrivelser, der beskriver ydelsernes indhold og formål 1. Visitationskriterier der bestemmer, hvilken grad af funktionsnedsættelse en borger skal have for at kunne blive visiteret til en ydelse, samt omfanget af ydelsen. 1. Funktionsevnevurdering, der er en vurdering af borgerens funktionsniveau. Ydelser og visitationskriterier er beskrevet i skemaform. Funktionsevnevurderingen er beskrevet nærmere nedenfor. Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. 7. Funktionsevnevurdering Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er dels funktionsevnevurdering, dels borgerens egne ressourcer samt individuelle behov og forhold. De socialfaglige sagsbehandlere fastsætter funktionsevnen på baggrund af en samtale med borgeren, samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. I funktionsevnevurderingen indgår 12 funktionsområder og fire funktionsniveauer. I de 12 funktionsområder beskrives på hvilken måde og i hvilket omfang, borgeren har svært ved at udføre aktiviteten. De 12 funktionsområder er: 1. Personlig hygiejne og pleje 2. Kost, måltider, medicin, indkøb 3. Kommunikation/samvær med andre 4. Bolig 5. Fritid 6. Økonomi 7. Uddannelse/arbejde/undervisning 8. Færden uden for hjemmet 9. Hjælpemidler 10. Samvær med andre/netværk 11. Transport 12. Andet De 4 funktionsniveauer er: 0 Ingen begrænsninger: Klarer sig uden nogen indsats. 1 Lettere begrænsninger: Kan med let indsats som vejledning eller motivation, selv klare opgaven. 2 Moderate begrænsninger: Myndighedsafdelingen marts

8 Kan med moderat støtte selv klare opgaven. 3 Svære begrænsninger: Kan med omfattende støtte selv klare opgaven. 4 Totale begrænsninger: Kan ikke klare opgaven og er afhængig af at andre klarer opgaven for sig. På hvert af de 12 funktionsområder vurderes graden af borgerens funktionsnedsættelse med andre ord som borgerens funktionsniveau. Hvis en borger eksempelvis har svært ved at planlægge indkøb og madlavning, vurderes borgeren til at være lettere begrænset indenfor funktionsområde 2. Det vil sige, at borgeren får funktionsevnevurderingen 2.1 inden for Kost, måltider, medicin, indkøb. Borgeren kan derved visiteres til de ydelser, hvor visitationskriterierne omfatter funktionsniveau 2.1. En borger bliver således visiteret til ydelser inden for hvert funktionsområde. Hvis en borger har funktionsnedsættelse inden for flere funktionsområder, modtager borgeren altså flere ydelser. 8. Dokumentationskrav Udførerne skal udarbejde en pædagogisk handleplan, der indgår som en del af grundlaget for udarbejdelse af kommunal handleplan jf Handleplanen danner fremadrettet grundlag for bevilling af ydelsen til borgeren. Der skal hver 3. måned fremsendes en pædagogisk status, der kortfattet redegør for udviklingen på de indsatsområder, der er aftalt i den samlede handleplan. Denne dokumentation er et led i sagsopfølgningen og danner grundlag for evt. ændringer i bevillingen (timetal, omfang, mv.). Hvis der er behov for ændring af timetallet, skal der fremsendes fornyet/opdateret pædagogisk handleplan, som danner grundlag for en ny myndighedsafgørelse. Den aftale der indgås mellem myndighed og udfører, skal præciseres således at udmålingen af støtte og dennes indhold, fremgår både af bevillingen/myndighedsafgørelsen og af den pædagogiske handleplan. 9. Klageadgang Klage vedrørende afgørelser efter den sociale lovgivning kan påklages til Statsforvaltningen Syddanmark: Det Sociale Nævn Store Torv Aabenraa Myndighedsafdelingen marts

9 10. Ydelsesbeskrivelser under Motivering til hygiejne Lovgrundlag for ydelsen: At modtageren klarer egen personlig hygiejne. Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren optræner eller vedligeholder færdigheder i forhold til at varetage egen hygiejne. Motivering og vejledning til f. eks. at børste tænder, at vaske sig / bad, intim hygiejne, at komme til frisør og fodterapeut, rensning af ører, pudsning af briller, klipning af fingernegle, barbering og relevant påklædning. Praktisk hjælp til personlig hygiejne. Ydelser der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Personer bosiddende i eget hjem eller bofællesskab. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 1.2 og 1.3. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig hver 14. dag. Ingen brugerbetaling. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen. Myndighedsafdelingen marts

10 10.2. Motivering til oprydning og rengøring af boligen, herunder tøjvask Lovgrundlag for ydelsen: At modtagerens bolig holdes ryddelig og ren og at borgeren har rent tøj. Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren optræner eller vedligeholder færdigheder i fht. at holde boligen ren og pæn, med henblik på at bevare boligen. At give modtageren forståelse for vigtigheden af vedligeholdelse af hjemmet. Motivere til oprydning og rengøring af hjemmet. Motivere til at klare tøjvask eller vaskeordning. Planlægning af oprydning og rengøring af hjemmet. Planlægning i fht. at klare tøjvask. Hovedrengøring. Ydelser, der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (hjemmehjælpsydelser). Personer i eget hjem eller bofællesskab. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 4.1 og 4.2 og 4.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov. Ydelsen gives primært hverdage mellem kl Fra ¼ 2 timer ugentlig. Fra 1 2 gang ugentlig 1 gang månedlig. Ingen brugerbetaling. Modtageren afholder selv udgifter til rengøringsartikler og udgifter i forbindelse med vask. Sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen. Myndighedsafdelingen marts

11 10.3. Vejledning i indkøb af dagligvarer og større indkøb Lovgrundlag for ydelsen: At modtageren får købt ind. Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at klare egne indkøb. Vejledning, planlægning og evt. støtte i forbindelse med indkøb af dagligvarer. Vejledning, planlægning og evt. støtte i forbindelse med større indkøb f.eks. tøj, indbo. Ydelser, der kan dækkes efter Lov om social service 83, 84 og 86 (herunder indkøbsordning). Personer i eget hjem eller bofællesskab. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2, 4.3, 6.1, 6.2 og 6.3. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra ¼ 1 time ugentlig. Fra 1 gang ugentlig 1 gang månedlig. Ingen brugerbetaling. Modtager betaler egne indkøb. Sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen Støtte til madlavning Lovgrundlag for ydelsen: At hjælpe modtageren med at tilberede mad. Myndighedsafdelingen marts

12 Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe modtageren med at vedligeholde eller optræne et funktionsniveau til selv at tilberede mad, herunder at forstå en opskrift. At vejlede borgeren i sund kost. Planlægning (indkøbsliste), vejledning / tilberedning og oprydning. For nogle borgere kan der være tale om en begrænset optræningsperiode. Udføreren tilbereder ikke mad uden modtagerens deltagelse. Ydelser, der kan dækkes efter Lov om social service 83 (madordning). Personer i eget hjem eller i bofællesskab. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 2.1, 2.2 og 2.3. Tildeles individuelt eller i gruppe. Primært hverdage mellem kl Fra 1-2 timer ugentlig. Fra 1-2 gange ugentlig. Ingen brugerbetaling. Modtager betaler egne indkøb. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen Vejledning i økonomi samt hjælp til forståelse af breve Lovgrundlag for ydelse: At modtageren klarer egne økonomiske dispositioner, får gennemgået post og bliver støttet i at respondere korrekt på indholdet i breve. Hvad er formålet med ydelsen? At give forståelse for vigtigheden af økonomisk planlægning/overblik og forståelse for modtaget post. Vejledning i hvor borgeren kan få hjælp til administration. Myndighedsafdelingen marts

13 Vejledning i hvor borgeren kan få hjælp til budgetlægning. Vejledning i betaling af regninger via PBS. Ledsagelse til og fra pengeinstitut. Optræning til selv at klare økonomi via PBS. Optræning i pengeforståelse / penges værdi. Gennemgå post, formidle forståelse, besvare post og organisere post. Udføreren går ikke ærinder, ej heller i banken. Udføreren administrerer ikke borgerens penge. Udføreren lægger ikke budget. Udføreren hjælper ikke med at betale regninger via Netbank. Udføreren hjælper ikke med at hæve penge i hæveautomater. Udføreren tager ikke kontakt til myndigheder på borgerens vegne, uden borgerens medvirken. Personer i eget hjem eller i bofællesskaber. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 6.1, 6.2 og 6.3. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Ydelsen kan gives i netværkstilbud. Primært hverdage mellem kl Fra ½ - 1 time månedlig. Fra 1-2 gange månedlig. Ingen brugerbetaling. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Der skal være opmærksomhed på mulighederne for værgemål Kontakt til myndigheder Lovgrundlag for ydelsen: At støtte borgeren i sin kontakt med offentlige myndigheder. Hvad er formålet med ydelsen? Myndighedsafdelingen marts

14 At modtageren får støtte til at indgå i et samarbejde med offentlig myndighed. Forberedelse til deltagelse i samtaler med myndigheder. Udføreren deltager / er til stede ved samtaler med myndigheder. Udføreren vejleder modtageren i at tage kontakt til en myndighed. Udføreren hjælper med at forstå samtalens indhold. Udføreren hjælper modtageren med at formidle budskaber, behov og ønsker til myndigheden. Kontakt til myndigheder foregår kun sammen med modtageren. Personer i eget hjem og i bofællesskaber. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 3.1, 3.2, 3.3. Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Ingen brugerbetaling. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen Motivering til privat netværk og støtte til at mestre eget handicap i hverdagen Lovgrundlag for ydelsen: At undgå isolation og at støtte modtageren til at leve med sit handicap. Hvad er formålet med ydelsen? At udvikle modtagerens egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og fastholde tilknytning til dagtilbud. At støtte modtageren til at forbedre sin funktionsevne ved at mestre sit handicap. Genoprette/etablere og vedligeholde kontakt til familie og øvrigt netværk. Myndighedsafdelingen marts

15 Dialog omkring sociale relationer og adfærd. Vejledning om kommunikation via sms og elektroniske medier som f.eks. facebook. Vejledning omkring familierollen og parforhold, herunder prævention. Motivere til brug, opstart og opretholdelse af dagtilbud. Støttende samtaler. Kontakt til andre foregår kun sammen med modtageren. Personer i eget hjem og i bofællesskaber. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 3.1, 3.2, 7.1, 7.2, 10.1 og Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra 1-3 timer månedlig. Fra 1-2 gange ugentlig. Fra 1-2 gange månedlig. Ingen brugerbetaling. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen Hjælp til at deltage i netværk og dagtilbud Lovgrundlag for ydelsen: At skabe netværk og undgå isolation. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe modtageren med at udvikle egne ressourcer med henblik på at skabe og opretholde netværk og kontakt til dagtilbud. Trafiktræning til at opretholde netværk. Trafiktræning til dagtilbud. Ledsagelse i nærmiljø til privat netværk. Ledsagelse ved opstart af dagtilbud. Myndighedsafdelingen marts

16 Støttende samtaler om f.eks. sociale spilleregler i samværet med andre. Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Ledsagelse efter Lov om social service 97. Personer i eget hjem og i bofællesskaber. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 3.2, 3.3, 7.3, 10.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov. Tildeles individuelt eller i grupper. Primært hverdage mellem kl Fra 1 2 timer ugentlig. Fra 2 3 gange månedlig. Dagligt i op til 3 måneder i forbindelse med opstart af dagtilbud. Ingen brugerbetaling. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som modtageren skal betale for udføreren, f.eks. transport. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen Hjælp til at deltage i fritidstilbud Lovgrundlag for ydelsen: At undgå isolation. Hvad er formålet med ydelsen? At hjælpe modtageren til at være en del af det omkringliggende samfund og udvikle egne ressourcer. At hjælpe modtageren til at udføre selvvalgte aktiviteter. Motivere til deltagelse i det offentlige liv med henblik på at møde andre mennesker. Støtte i forbindelse med opstart af aktivitet. Ledsagelse uden for en rimelig afstand fra boligen. Myndighedsafdelingen marts

17 Ledsagelse efter Lov om social service 97. Personer i eget hjem og i bofællesskaber. Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 3.2, 3.3, 7.3, 10.2 og 10.3 Tilrettelægges efter det individuelle behov. Tildeles individuelt eller i grupper. Primært hverdage mellem kl ½ 2 timer pr. måned. Ingen brugerbetaling. Modtager betaler egne udgifter i forbindelse med ydelsen. Der kan være følgeudgifter, som modtager skal betale for udføreren, f.eks. transport, kost, billet til udflugter, aktiviteter m.m. Sagsbehandler i Handicap og - psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen Hjælp til at strukturere hverdagen Lovgrundlag for ydelsen: At modtageren har struktur og døgnrytme i hverdagen. Hvad er formålet med ydelsen? At modtageren kan fungere i hverdagen i egen bolig eller som beboer i et bofællesskab. Fastlægge døgnrytme ved hjælp af f.eks. skemaer og tidsplaner. Motivere til at deltage i aktiviteter i dagtimerne. Opfølgning på - og fastholdelse af struktur. Døgnhjælp. Personer i eget hjem eller i bofællesskaber. Myndighedsafdelingen marts

18 Hvilke kriterier indgår for tildeling af ydelsen? Funktionsniveau: 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 8.2, 8.3, og Tilrettelægges efter det individuelle behov. Primært hverdage mellem kl Fra 1 3 timer ugentlig. Fra 3 gange ugentlig 1 gang månedlig. Ingen brugerbetaling. Sagsbehandler i Handicap- og psykiatriafdelingen revisiterer minimum én gang årligt. Særlige bemærkninger: Ingen. Myndighedsafdelingen marts

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Byrådet den xxxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte i eget hjem (version 1 af juli 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Lov om Social Service 104

Lov om Social Service 104 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets- og samværstilbud Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 107 Midlertidige botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104

KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 KVALITETSSTANDARD AKTIVITETS- OG SAMVÆRS- TILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 104 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Godkendt af Byrådet 29. februar 2012 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14

1 of 17. Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem. Godkendt i byrådet den xx.xx.14 1 of 17 Kvalitetsstandard 2014 Lov om social service 85 Bostøtte i eget hjem Godkendt i byrådet den xx.xx.14 2 of 17 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...2 BOSTØTTEYDELSER...3 KONTAKTINFORMATION...5 1.AFKLARINGSYDELSE...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang)

Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 108 Længerevarende botilbud med døgndækning Boligerne på Granstien (Lindevang) Godkendt i Socialudvalget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103

KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 KVALITETSSTANDARD BESKYTTET BESKÆFTIGELSE LOV OM SOCIAL SERVICE 103 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Lov om Social Service 103

Lov om Social Service 103 / Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov

Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Generelt dokument for Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på det sociale område voksne med særlige behov Kvalitetsstandardernes formål Formålet med Hillerød Kommunes kvalitetsstandarder på områderne

Læs mere

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt.

Formålet med den socialpædagogiske støtte er, at borgeren opnår en så selvstændig og meningsfuld tilværelse som muligt. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem Lovgrundlag Målgruppe 85 i Lov om Social Service Borgere, der er fyldt 18 år, som på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service

Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Kvalitetsstandarder for Social pædagogisk støtte 85 i lov om social service Side1 Indholdsfortegnelse: Indledning 3 1. Støtte til økonomi 4 2. Støtte til indkøb 5 3. Støtte til kost 6 4. Støtte til kontakt

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard For Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Byrådet den xxx Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108

KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 KVALITETSSTANDARD LÆNGEREVARENDE BOTILBUD LOV OM SOCIAL SERVICE 108 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Socialpædagogisk støtte

Socialpædagogisk støtte Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte Godkendt af Socialudvalget d. xx.xx.xxx Indhold 1 Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Lov om Social Service 85 /87

Lov om Social Service 85 /87 / Lov om Social Service 85 /87 Botilbud Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Botilbud/leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning 4. Visitationspraksis og funktionsevnevurdering

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010

Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 Kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde 2010 For ydelser til voksne borgere med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, borgere med sindslidelse og borgere med særlige sociale problemer

Læs mere

Lov om Social Service 85

Lov om Social Service 85 / Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Støtte i eget hjem under 85 3. Leverandører 4. Kvalitetsstandardens opbygning 5. Visitationspraksis

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Godkendt af Socialudvalget 1.

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 97 Ledsagerordning Vedtaget af Byrådet d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Personkreds...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102

KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 KVALITETSSTANDARD TILBUD AF BEHANDLINGS- MÆSSIG KARAKTER LOV OM SOCIAL SERVICE 102 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT AF BYRÅDET 22.03.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Serviceniveau for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Godkendt af Socialudvalget den 07. maj 2012 1 Lovgrundlag og målgruppe Socialpædagogisk støtte i

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 85 Socialpædagogisk støtte Vedtaget af Byrådet, d. 14.6.2012 1 Indhold 1. Forudsætninger... 4 1. 1 Lovgrundlag... 4 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Socialpædagogisk bistand

Socialpædagogisk bistand KVALITETSSTANDARD FOR Socialpædagogisk bistand efter 85 i serviceloven. 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Servicelovens 85. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om specialundervisning, Voksne Godkendt af Byrådet den 28. august 2013 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens formål

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Mariagerfjord Kommunes voksen handicapområde.

Kvalitetsstandarder for Mariagerfjord Kommunes voksen handicapområde. Kvalitetsstandarder for Mariagerfjord Kommunes voksen handicapområde. 1. Indledning: Mariagerfjord Kommune har med kommunalreformen fået ansvaret for handicap- og psykiatriområdet - og med det ansvar overfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet

Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Forslag Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte til hjemmeboende borgere indenfor handicap- og psykiatriområdet Februar 2009 mtm Kvalitetsstandard Pædagogisk støtte og

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

85 Social pædagogisk støtte

85 Social pædagogisk støtte 85 Social pædagogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage Hvad er formålet med Tidspunkter for levering af bevilget ydelse. Egenbetaling ved transport. Hvilke aktiviteter indgår i 85 i Lov om

Læs mere

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarden for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte

Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Kvalitetsstandarder for Lov om Social Service 85 socialpædagogisk støtte Introduktion Greve Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte

Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Serviceniveau og kvalitetsstandarder på Lov om social service 85 socialpædagogisk støtte Overordnet er formålet med socialpædagogisk støtte at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så denne kan

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende socialt 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende

Læs mere

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85

Socialafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk bistand Handicap. Lov om social service 85 Socialafdelingen Kvalitetsstandard Socialpædagogisk bistand Handicap Lov om social service 85 Marts 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 De fysiske rammer og fællesfaciliteterne 3 Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte

Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Kvalitetsstandard - Socialpædaogisk støtte Lovgrundlag Visitation Hvem kan modtage ydelsen? 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder

Læs mere

Beskyttet beskæftigelse

Beskyttet beskæftigelse Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard - Lov om Social Service 103 Beskyttet beskæftigelse Center for Job og Oplevelse Godkendt i Socialudvalget d. XX/XX-2014 Indhold 1 Forudsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard 107 og 108

Kvalitetsstandard 107 og 108 Baggrund og formål Social- og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har de seneste år arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor Handicap- og Psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen

Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte, (servicelovens 85) Socialafdelingen Side 1 Generelle forhold... 3 Kvalitetsstandarder... 3 Sagsbehandling... 3 Visitation og bevilling... 3 Handleplan... 3 Samarbejdsplan...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af:

Kvalitetsstandarder. for ydelser til. handicappede og sindslidende. Udfærdiget af: Kvalitetsstandarder for ydelser til handicappede og sindslidende Udfærdiget af: Center for Handicap, Socialpsykiatri og Misbrug Myndighedsenheden Torvegade 15 4200 Slagelse Godkendt i Handicap og Socialpsykiatriudvalget

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM LOV OM SOCIAL SERVICE 85

KVALITETSSTANDARD SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM LOV OM SOCIAL SERVICE 85 KVALITETSSTANDARD SOCIALPÆDAGOGISK STØTTE I EGET HJEM LOV OM SOCIAL SERVICE 85 GULDBORGSUND KOMMUNE GODKENDT I BYRÅDET JUNI 2016 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Kvalitetsstandardens formål og opbygning...

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer

Handicap, psykiatri og socialt udsatte. Borgere med en betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer Kvalitetsstandard Overskrift Bostøtte/hjemmevejledning Handicap, psykiatri og socialt udsatte Servicelovens 85 Lovgrundlag Servicelovens 85 Se lovtekst sidst i kvalitetsstandarden. Modtagere Formål Borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud

Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 31 Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte

KVALITETSSTANDARD. Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni Bostøtte KVALITETSSTANDARD 2016 Bostøtte i eget hjem efter Servicelovens 85 (ikke botilbud) Godkendt: Byrådet, 25. juni 2015 Bostøtte Kvalitetsstandard for bostøtte efter Lov om Social Støtte 85 er Hjørring Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kvalitetsstandard. Overskrift. Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne. Kvalitetsstandard Overskrift Alm ene boliger til borgere m ed betydelig og varig neds at fysisk eller psykisk funktionsevne Handic ap Lov om almene boliger 105 og Servicelovens 85 Modtagere Botilbud i

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud Serviceloven 107 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske funktionsevne

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud

Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud Mariagerfjord Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 104 Aktivitets og samværstilbud 1 Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens formål og opbygning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108

Kvalitetsstandard. Overskrift. Længerevarende botilbud. Handic ap. Servic elovens 108 Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Handic ap Servic elovens 108 Modtagere Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig og varig nedsat fysisk

Læs mere

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Kvalitetsstandard. Socialpsykiatri Servicelovens 108. Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard Overskrift Længerevarende botilbud Socialpsykiatri Servicelovens 108 Lovgrundlag Servicelovens 108 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere som har en væsentlig

Læs mere

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85

Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Brøndby Kommunes kvalitetsstandard for visitation til social pædagogisk støtte i eget hjem efter Servicelovens 85 Servicelovens 85 paragraffens ordlyd Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller

Læs mere

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015

Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 Forslag til Kvalitetsstandard for støttekontaktperson jf. Servicelovens 85 den 1. september 2015 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med 3. Hvilke aktiviteter indgår i Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser.

Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Sagsnr.: 2010-23651 Dato: 28-06-2010 Dokumentnr.: 2010-248231 Servicedeklaration og ydelseskatalog med kvalitetsstandard for de enkelte ydelser. Side 1 af 16 Servicedeklaration Lov om Social Service 85

Læs mere

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler

Serviceniveau og styring på voksenområdet. - Nogle eksempler Serviceniveau og styring på voksenområdet - Nogle eksempler De centrale emner i et serviceniveau og styring på voksenområdet: 1. Behov: - Tydelige kriterier for at få adgang til hjælp - Tydelige mål for

Læs mere

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden.

Servic elovens 107. Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Kvalitetsstandard O vers krift Midlertidige botilbud Handic ap Servic elovens 107 Lovgrundlag Servicelovens 107 Se lovteksten nederst i kvalitetsstandarden. Modtagere Borgere, som på grund af betydelig

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Lov om Social Service 99

Lov om Social Service 99 / Lov om Social Service 99 Støtte- kontaktperson Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag og målgruppe 2. Leverandører 3. Kvalitetsstandardens opbygning 4. Visitationspraksis 5. Ydelsesbeskrivelser for støtte-

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Lovgrundlag: 104 i Lov om Social Service (SEL). Ydelser indenfor aktivitetsog samværstilbud Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov.

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til fysisk handicappede og senhjerneskadede Januar 2012 1 Socialpædagogisk bostøtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal

Læs mere

107 - midlertidige botilbud

107 - midlertidige botilbud Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for 107 - midlertidige botilbud Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Det overordnede formål med et midlertidigt botilbud er at sikre støtte til borgere,

Læs mere

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108

Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Længerevarende botilbud Handicap, psykiatri og socialt udsatte Serviceloven 108 Længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 er for borgere, der på grund af betydelig

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/

Kvalitetsstandarder Voksne med særlige behov. J. nr P23 1 Sag: 2008/ Kvalitetsstandarder 2009 Voksne med særlige behov J. nr. 16.08.00P23 1 J. nr. 16.08.00P23 2 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. OVERORDNEDE RAMMER FOR KVALITETSSTANDARDER... 5 2.1. Vision, værdier

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et værksted Beskæftigelse udenfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Titel Støtte i eget hjem og botilbud til udviklingshæmmede Socialpædagogisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde

Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for b e s k y t t e t 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse

Læs mere

Formålet med indsatsen

Formålet med indsatsen Kvalitetsstandard Overskrift Modtagere Botilbud i almene boliger til borgere med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne Handicap, psykiatri og socialt udsatte Lov om almene boliger

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger 85 i Lov om Social Service 83 i Lov om Social Service Bemærk, at ydelserne leveres på baggrund af døgntakst,

Læs mere

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning

Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 83 og 85 Støtte og hjælp i længevarende botilbud med døgndækning Kronborghus, Kronborgsund samt SPUC: Boligerne

Læs mere

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud

Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold i botilbud Lovgrundlag 107 i lov om Social Service (SEL) Formålet med Kvalitets-standar den 83 og 85 i lov om Social Service Botilbuddet kan være opført efter

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften

Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Ydelsesbeskrivelse Bofællesskabet 6. sal, Bytoften Lovgrundlag 105, stk. 2 i Lov om almene boliger Amtskommunerne kan overlade til kommuner, selvejende institutioner og almene boligorganisationer at være

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: December 2015 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 1. Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Lov om social service 107

Lov om social service 107 Faxe Kommunes Kvalitetsstandard for Serviceloven 107 Midlertidigt botilbud Om kvalitetsstandarder - En kvalitetsstandard er kommunalbestyrelsens redskab til at skabe sammenhæng mellem det politisk fastsatte

Læs mere

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål

Kvalitetsstandard. Indhold. 1. Rammer. 1.1 Formål Et ophold på et midlertidig botilbud vil som udgangspunkt have et eller flere af følgende formål Kvalitetsstandard Midlertidigt ophold i botilbud Servicelovens 107 Udarbejdelse Januar 2016 Social og Handicap, Ældre og Handicap, Lunden, Samstyrken og Socialpsykiatrien Godkendelse Udvalget for Social

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE. Serviceramme. Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til sindslidende Januar 2012 1 Socialpsykiatrisk støtte i eget hjem Lovgrundlag Hvilke behov skal dække Hvad er formålet med

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Serviceniveau for Socialpædagogisk støtte samt midlertidig og længerevarende botilbud. Køge Kommune

Serviceniveau for Socialpædagogisk støtte samt midlertidig og længerevarende botilbud. Køge Kommune Serviceniveau for Socialpædagogisk støtte samt midlertidig og længerevarende botilbud Køge Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Overordnede rammer for fastlæggelse af serviceniveau...

Læs mere