Forsikringsbetingelser for Tandforsikring Finanssektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Tandforsikring Finanssektor"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Tandforsikring Finanssektor Forsikringsbetingelser gældende fra 1. juli Nr Indhold 1. Vejledning til forsikringsvilkårene Hvem er sikrede Hvornår dækker forsikringen Hvor dækker forsikringen Hvad dækkes Hvad dækkes ikke Forsikringssum Selvrisiko Beregning af erstatning Dækning af udgifter fra anden side I tilfælde af skade Indhentning af samtykke Dækningens ophør for forsikrede Bortfald af krav Forsikringsaftalen Udvidelser og undtagelser Forsikringspræmien Behandling af oplysninger Begrænsning af ansvar Forsikringsperiode, varighed og opsigelse Fortrydelsesret for private forbrugerforsikr Opsigelser af private forbrugerforsikringer Ændring af forsikringsvilkår og præmie Klagemuligheder Værneting og lovvalg Vedtægter... 7

2 1. Vejledning til forsikringsvilkårene I disse forsikringsvilkår har vi bestræbt os på tydeligt at fortælle, hvad der er dækket, og hvad der ikke er dækket Vi vil anbefale, at du læser forsikringsvilkårene igennem, inden du eventuelt får brug for forsikringen. Så ved du, hvordan du skal forholde dig såfremt du ønsker at gøre brug af forsikringen. SPECIFIKKE VILKÅR 2. Hvem er sikrede 2.1 Forsikringstager Forsikringstager er den virksomhed eller organisation, som har oprettet forsikringsaftalen med Købstædernes Forsikring (evt. via samarbejdspartner, som forsikringen er etableret gennem). Det er forsikringstageren som har retten til at disponere over forsikringen. Dette gælder også i tilfælde, hvor forsikringen omfatter flere forsikrede samt evt. tilmeldte ægtefælle, registrerede partner eller samlever og børn i mellem 18 og 24 år. 2.2 Definition af forsikrede i gruppeaftale Tandforsikringen er etableret som en obligatorisk gruppetandforsikring og forsikrede er et medlem af den gruppeordning, hvor forsikredes tænder er dækket af forsikringen. Forsikrede er alle i den virksomhed eller organisation eller benævnte delgruppe deraf, der står som forsikringstager af den obligatoriske gruppetandforsikring. I gruppeaftalen vil det i øvrigt være nærmere beskrevet, hvem der skal deltage i ordningen. 2.3 Ægtefæller, registrerede partner, samlevere og børn Gruppeaftalen kan være udvidet til at omfatte forsikredes evt. tilmeldte ægtefælle, registrerede partner, samlever eller hjemmeboende børn mellem 18 og 24 år. Ved samlever forstås i denne sammenhæng en person, der har fælles folkeregisteradresse med forsikrede i gruppeaftalen på tidspunktet, hvor den pågældende skal omfattes af forsikringsordningen. Den enkelte tilmeldte ægtefælle, registrerede partner, samlever eller hjemmeboende barn mellem 18 og 24 år vil ikke frit kunne disponere over forsikringen, eksempelvis i forbindelse med ophør jf. pkt. 13., men er underlagt retningslinjer defineret for forsikringen i gruppeaftalen. 3. Hvornår dækker forsikringen 3.1 Ikrafttrædelse Forsikringen er i kraft, når forsikrede har fået sit medlemskab af gruppeordningen bekræftet. Dette vil ske enten ved tilsendelse af forsikringsbevis eller via besked fra arbejdsgiver eller anden administrator af ordningen. 3.2 Forsikringsperioden Forsikringsaftalen tegnes for en periode på ét år af gangen og fornyes løbende herefter for ét år ad gangen pr. forsikringens hovedforfaldsdato. Under forudsætning af at forsikringen ikke forinden er ophørt i henhold til disse forsikringsvilkår. 4. Hvor dækker forsikringen 4.1 Geografisk område Det er en betingelse, at behandlingen foretages af en praktiserende tandlæge i et EU/EØS-land. Hvis behandlingen foretages udenfor Danmark, kan Købstædernes Forsikring stille krav om, at dokumentation for behandling, herunder regning, journal og lignende materiale oversættes til dansk af en autoriseret oversætter og for forsikredes egen regning, før erstatning kan udbetales. 5. Hvad dækkes Dækningen omhandler følgende tandbehandlingsområder: Fyldninger Røntgen Bedøvelse Rodbehandlinger Parodontose Kirurgi Protetik Bidskinne For samtlige disse dækningsberettigende behandlinger, herunder også protetiske behandlinger (kroner, broer og implantater), opgøres erstatningen i henhold til tilhørende ydelseslisten, der findes som bilag til disse betingelser. 6. Hvad dækkes ikke 6.1 Undersøgelse og tandrensning Forsikringen dækker ikke undersøgelse og tandrensning 6.2 Kosmetiske tandbehandlinger Alle former for kosmetiske behandlinger. Som kosmetiske behandlinger betragtes behandlinger, hvis primære formål er at give forsikredes tandsæt et bedre udseende, uden at der er tale om behandling af egentlig sygdom i tandsættet, herunder (ikke udtømmende) nedenstående behandlinger: Tandforsikring Finanssektor Nr /8

3 Afblegning af tænder, Anden behandling af misfarvede tænder, Udskiftning af tandfyldning, der ikke er defekt, Tandregulering Plast- og porcelænsfacader Samt andre typer behandlinger, der kan sidestilles hermed. 6.3 Bidhævning Bidhævning, som følge af markant slid/ætseskader, der allerede eksisterede på tegningstidspunktet, er ikke omfattet af forsikringen. Købstædernes Forsikring dækker ikke kronebehandling på klinisk sunde tænder, der indgår som bropille i en brokonstruktion, hvis der ikke er anden indikation for behandlingen. Omlavninger af behandlinger som Købstædernes Forsikring har dækket tidligere, dækkes ikke, hvis omlavningen skyldes mangelfuld kvalitet af det udførte arbejde. 6.8 Følgeskader fra smykker og lignende Alle skader på tandsættet, der er opstået som følge af forsikredes brug af smykker, som limes på tænderne, piercinger i og omkring munden samt andre typer udsmykninger, der kan sidestilles hermed. 6.4 Allerede igangværende, planlagte eller anbefalede behandlinger Forsikringen dækker ikke allerede igangværende, planlagte eller anbefalede behandlinger, eller forhold diagnosticeret forud for, at den sikrede blev omfattet af dækningen. Hvis der ved protetiske skader (kroner, broer og lign.) ikke foreligger tilfredsstillende journal-/røntgendokumentation bagud i tid (min. 3 år), vil det være Købstædernes Forsikrings tandlægekonsulent, der ud fra en tandlægefaglig betragtning vurderer om en skade reelt allerede var eksisterende på tegningstidspunktet. Hermed menes, at behandlingsbehovet, såfremt der havde været en journal, må antages at have været anbefalet eller diagnosticeret. 6.5 Overbehandling Overbehandling forstås som behandling hvor: der ikke er indikation for behandling vurderet ud fra det fremsendte røntgen- og journalmateriale behandlingen ikke er tilstrækkeligt velbegrundet vurderet ud fra almindelig anerkendt tandlægefaglig standard 6.6 Manglende tænder Tænder, der inden tegning af forsikringen ikke eksisterer i forsikredes tandsæt (herunder områder med implantater) eller ikke fuldt frembrudte tænder. 6.7 Omlavning af protetisk arbejde Holdbarheden for protetisk arbejde (kroner og broer) helt eller delvist dækket af Købstædernes Forsikring, skal være minimum 5 år for at berettige til dækning af omlavning. For implantatbehandlinger, dækket af Købstædernes Forsikring, dækkes ikke en ny implantatbehandling. 6.9 Garantiarbejde og fejlbehandling Behandling, som er omfattet af garantiordning aftalt mellem tandlægen og den forsikrede, samt fejlbehandling, som tandlægen er forpligtet til at erstatte eller udbedre Fortsæt, grov uagtsomhed og andet Skader på forsikredes tandsæt, som er forvoldt: med fortsæt/vilje, ved grov uagtsomhed, under påvirkning af alkohol, narkotika, medicin eller andre rusmidler og/eller giftstoffer under slagsmål og/eller håndgemæng Uroligheder og andre særlige situationer Alle behandlinger, som er en direkte eller indirekte følge af: jordskælv eller andre naturforstyrrelser. udløsning af atomenergi eller radioaktive kræfter. krig, krigslignende handlinger, neutralitetskrænkelse, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder. terror. Ved terrorisme forstås en handling, herunder men ikke begrænset til vold eller trussel om anvendelse af vold, foretaget af en person eller flere personer, uanset om de handler på egen hånd eller i forbindelse med en eller flere organisationer og/eller myndigheder, begået med politisk, religiøst, ideologisk eller etnisk formål eller begrundelse, herunder med den hensigt at påvirke en regering og/eller at sprede frygt i offentligheden eller dele af offentligheden. For at karakterisere handlingen som terrorisme forudsættes, at handlingen er egnet til at påvirke en regering og/ eller sprede frygt i offentligheden eller dele heraf. andre former for force majeure. 7. Forsikringssum 7.1 Årlig forsikringssum Den årlige forsikringssum er kr. per forsikrede pr. år. Tandforsikring Finanssektor Nr /8

4 7.2 Den samlede erstatning Den samlede erstatning per forsikrede for et forsikringsår kan ikke overstige forsikringssummen, uanset antallet af behandlinger. 8. Selvrisiko 8.1 Årlig selvrisiko Den årlige selvrisiko er 995 kr. per forsikrede. Den årlige selvrisiko fratrækkes inden udbetaling. Det betyder, at indtil du indenfor ét forsikringsår har dækningsberettigede regninger med en egenbetaling, der overstiger dette beløb, skal du gemme dem og først indsende dem, når de overstiger selvrisikoen. 9. Beregning af erstatning Forsikredes egne udgifter til dækningsberettigede behandlinger erstattes med op til de beløb, som fremgår af den på behandlingstidspunktet gældende ydelsesliste. Betingelser og ydelsesliste findes på skandia.dk/betingelser. For behandlinger, hvor erstatningsbeløbet for behandlingen ikke fremgår af ydelseslisten, dækkes rimelige og nødvendige udgifter, som fastsættes af Købstædernes Forsikring i det konkrete tilfælde. Den samlede erstatning for et forsikringsår beregnes som summen af forsikredes egne udgifter til dækningsberettigede behandlinger, der er diagnosticeret/journaliseret hos forsikredes tandlæge i det pågældende forsikringsår, fratrukket selvrisikoen, jf. pkt. 8. Det er ikke afgørende, hvornår kravet fremsættes, eller behandlingen påbegyndes eller afsluttes, men alene, hvornår den behandlingskrævende tilstand er diagnosticeret/journaliseret. Hvis en skade eller lidelse, ud fra en normal tandlægefaglig vurdering, kræver mere end én behandling, betragtes dette som én samlet skade, også selvom behandlingerne gennemføres over mere end et forsikringsår. Erstatningen kan aldrig overstige de faktiske udgifter. 10. Dækning af udgifter fra anden side Dækkes behandlingsudgifterne helt eller delvist af det offentlige eller af en anden forsikring som f.eks. arbejdsskadeforsikring, patientforsikringen, ulykkesforsikring eller sygeforsikringen danmark, dækker Købstædernes Forsikring sin andel af sikredes resterende egenbetaling, for beløb der overstiger selvrisikoen jf. punkt 8.1, på dækningsberettigede udgifter i forhold til ydelseslisten. 11. I tilfælde af skade 11.1 Forudsætning for udbetaling af erstatning Det er en betingelse for udbetalingen af forsikringen, at forsikrede hurtigst muligt efter udført behandling, anmelder krav om erstatning til Købstædernes Forsikring. Anmeldelsen til Købstædernes Forsikring skal ske på til Her skal du oplyse dit CPR-nummer, dit tlf. nummer og navnet på den virksomhed eller organisation, hvor tandforsikringen er tegnet igennem. I de enkeltstående tilfælde, hvor Købstædernes Forsikring måtte finde det nødvendigt for at vurdere dækningsberettigelse, vil det være en betingelse, at forsikrede indsender samtykkeerklæring, kopi af tandlægejournal inkl. relevant røntgenmateriale og betalt faktura for behandlingen. Det er en forudsætning at Købstædernes Forsikring modtager de oplysninger/dokumenter, som Købstædernes Forsikring til enhver tid anser for nødvendige for at kunne afgøre spørgsmålet om krav på erstatning. Forefindes den nødvendige dokumentation ikke, eller er dokumentationen ikke læsbar, er Købstædernes Forsikring berettiget til at afvise dækning Betaling og refusion Forsikrede skal betale regningen og derefter sende regningen ind på Købstædernes Forsikring udbetaler med fradrag af selvrisiko. 12. Indhentning af samtykke Det er en forudsætning for, at Købstædernes Forsikring kan udføre en korrekt og fuldstændig udbetaling af erstatning, at forsikrede skriftligt accepterer, at Købstædernes Forsikring må indhente oplysninger fra arbejdsgiver, læger, sygehus, andre pleje- og forsikringsinstitutioner, offentlige myndigheder, som anses for nødvendige for at afgøre spørgsmålet om erstatning. 13. Dækningens ophør for forsikrede Forsikringsdækningen ophører automatisk for forsikrede i følgende situationer: Ophør af ansættelse hos eller tilhørsforhold til den virksomhed/organisation, herunder benævnte delgruppe, der står som forsikringstager af forsikringen Ved udgangen af det kalenderår, hvor forsikrede fylder 75 år, bortfalder dækningen for forsikrede automatisk. Tandforsikring Finanssektor Nr /8

5 På den dato hvor tilmeldte hjemmeboende børn fylder 24 år. Ved ophør af forsikringen i sin helhed Hvis den forsikrede og evt. tilmeldte medforsikrede ægtefælle eller registrerede partner bliver separeret eller skilt og hvis samlivet ophører. Hvis tilmeldte medforsikrede hjemmeboende børn mellem 18 og 24 år flytter hjemmefra. Ved forsikredes død 14. Bortfald af krav Ophører forsikringen, skal et krav om udbetaling af erstatning for en skade opstået eller konstateret i forsikringstiden, fremsættes skriftligt overfor Købstædernes Forsikring inden 6 måneder herefter. I øvrige situationer gælder den til enhver tid gældende lovgivning om forældelse. GENERELLE VILKÅR 15. Forsikringsaftalen Dette er forsikringsvilkårene for din Tandforsikring. For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, som er anført i disse forsikringsvilkår samt tilhørende ydelsesliste, policen samt policetillæg, forsikringsbevis med videre, Lov om forsikringsaftaler (i det omfang, loven ikke er fraveget), Lov om finansiel virksomhed, Lov om forsikringsvirksomhed samt Købstædernes Forsikrings vedtægter. 16. Udvidelser og undtagelser Hvis der på policen eller i et policetillæg står skrevet en særlig udvidelse eller undtagelse, der afviger fra bestemmelserne i disse forsikringsvilkår, er det policens eller policetillæggets bestemmelser, der gælder Du er altid velkommen til at kontakte os Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til din dækning. Du kan kontakte os på telefon eller - husk at henvise til den virksomhed som forsikringen er tegnet igennem. 17. Forsikringspræmien 17.1 Betaling af forsikringspræmien Præmien fastsættes af Købstædernes Forsikring for 1 år ad gangen. Betaling af forsikringspræmien for den kollektive obligatoriske gruppeordning sker via forsikringstageren, dvs. den virksomhed eller organisation, som har oprettet forsikringsaftalen med Købstædernes Forsikring (evt. via samarbejdspartner, som forsikringen er etableret gennem). Betaling for evt. tilmeldte ægtefæller, registrerede partner, samlever og børn mellem 18 og 24 år opkræves på husstanden, med mindre andet er aftalt. Sammen med præmien opkræves skadeforsikringsafgift til staten samt andre offentligt fastsatte afgifter Ubetalt forsikringspræmie Rettidig betaling af forsikringspræmien er en forudsætning for forsikringsdækningen. Er præmien ikke betalt rettidigt, bortfalder al ret til erstatning i restanceperioden, og retten til erstatning indtræder først igen fra den dag, præmien betales. 18. Behandling af oplysninger I forbindelse med etableringen af forsikringen har du eller din arbejdsgiver givet samtykke til, at de afgivne oplysninger må benyttes af og udveksles mellem Købstædernes Forsikring (samt koncernforbundne selskaber hermed) og Skandia Link Livsforsikring A/S CVR-nr til administration af denne forsikring. Behandlingen af oplysninger sker til enhver tid i overensstemmelse med lov om behandling af personoplysninger (lov nr. 429 af 31. maj 2000 med senere ændringer). Du kan til enhver tid bede om at få oplyst, hvilke oplysninger Købstædernes Forsikring og Skandia Link Livsforsikring A/S har registreret om dig, samt få oplyst formålet med registreringen af oplysningerne, hvorfra oplysningerne stammer og til hvem oplysningerne eventuelt er videregivet. Du kan endvidere til enhver tid anmode om, at bestemte oplysninger om dig ikke længere gøres til genstand for behandling. Hvis indsigelsen findes at være berettiget, vil behandlingen straks ophøre. 19. Begrænsning af ansvar 19.1 Force Majeure Købstædernes Forsikring er ikke ansvarlig for skader, der kan opstå, hvis undersøgelser i forbindelse med en ulykke eller en udbetaling forsinkes pga. krig, politiske uroligheder, lovpåbud, myndighedsforanstaltninger eller konflikter på arbejdsmarkedet. Forbeholdet vedrørende spørgsmålet om konflikter på arbejdsmarkedet gælder også, selv om Købstædernes Forsikring har gennemført eller er mål for konfliktforanstaltninger. Tandforsikring Finanssektor Nr /8

6 19.2 Urigtige oplysninger Har du forsætligt eller ved en ikke ubetydelig uagtsomhed givet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, der har betydning for forsikringen, kan det medføre, at Købstædernes Forsikring kræver forsikringen opsagt eller ændret, og at Købstædernes Forsikring fritages for ansvar for indtrufne forsikringstilfælde. Hvis Købstædernes Forsikring har udbetalt erstatning som følge af en urigtig oplysning, som du har givet, kan Købstædernes Forsikring kræve det udbetalte beløb tilbagebetalt samt rejse sag. 20. Forsikringsperiode, varighed og opsigelse for gruppeforsikringen 20.1 Forsikringsperiode Forsikringen gælder for en periode på 1 år (forsikringsperioden) og fornys løbende for yderligere 1 år ad gangen pr. forsikringens hovedforfaldsdato, hvis ikke forsikringen er opsagt på tidspunktet for fornyelsen Opsigelse Forsikringen kan skriftligt opsiges af såvel forsikringstageren som Købstædernes Forsikring med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes udløb. 21. Opsigelse eller ændring ved skade Fra den dag Købstædernes Forsikring modtager en skadeanmeldelse, og indtil 1 måned efter erstatningens betaling eller skadens afvisning, kan Købstædernes Forsikring skriftligt og med 14 dages varsel: Opsige forsikringen. Forsikringstageren har samme ret Ændre forsikringens vilkår. Ved for eksempel at forhøje præmien, begrænse dækningen, indføre en selvrisiko, forhøje en eksisterende selvrisiko eller kræve bedre sikring. Hvis forsikringstageren ikke ønsker forsikringen på de ændrede vilkår, kan forsikringen skriftligt opsiges til ændringsdatoen. 22. Fortrydelsesret for private forbrugerforsikringer Forsikringsaftaleloven giver private forbrugere ret til at fortryde købet af private forbrugerforsikringer, jf. forsikringsaftalelovens 34i og 34e Fortrydelsesfrist for privattegnede forsikringer Fortrydelsesfristen er altid 14 dage, men reglerne for hvornår fristen starter afhænger af, hvordan aftalen blev indgået: a) Du mødte en af vores repræsentanter, da du købte forsikringen. Så starter fristen på det seneste af følgende 2 tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager bekræftelse af aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene. 2. Den dag, hvor du får skriftlig besked om fortrydelsesfristen. b) Du købte forsikringen ved fjernsalg dvs. indgik aftalen, hvor du alene havde kontakt med os pr. telefon, brev eller . Så har du efter forsikringsaftaleloven 34e krav på at få en række yderligere oplysninger, og det betyder, at fristen ved fjernsalg starter på det seneste af følgende tidspunkter: 1. Den dag, hvor du modtager en bekræftelse på aftalen typisk når du bliver præsenteret for policen og forsikringsvilkårene. 2. Den dag, hvor du skriftligt får de oplysninger, vi har pligt til at give dig herunder besked om fortrydelsesfristen Sådan beregnes fristen på 14 dage Hvis du eksempelvis køber en forsikring, der skal gælde fra den 1. april, og du først modtager de krævede oplysninger (typisk police, forsikringsvilkår og oplysning om fortrydelsesfrist) den 4. april, kan du fortryde købet til og med den 18. april. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, søndag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, er fristen først den følgende hverdag Sådan fortryder du Inden fortrydelsesfristen udløber, skal du give os besked om, at du har fortrudt dit køb. Du kan give os besked ved at sende et brev eller en mail til: Skandia Link Livsforsikring A/S Kay Fiskers Plads København S Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, er det en god idé at sende et anbefalet brev og gemme kvitteringen Hvis du fortryder Hvis du fortryder dit køb af forsikring, bliver købet annulleret, og du skal ikke betale nogen forsikringspræmie. Det betyder så også, at udbetalinger sket i perioden fra du har købt forsikringen, til du fortryder, ikke er dækket af forsikringen. Tandforsikring Finanssektor Nr /8

7 Hvis du har købt forsikringen ved fjernsalg, bliver købet annulleret fra det tidspunkt, du giver os besked om, at du ønsker aftalen ophævet. Du skal her være opmærksom på, at Købstædernes Forsikring kan fastholde kravet på præmien - dog med undtagelse af de første 14 dage, som er den almindelige fortrydelsesfrist. Præmie, afgifter og gebyrer for denne periode beregner vi som en forholdsmæssig andel af den årlige pris, som vores oprindelige aftale lød på. 23. Opsigelser af private forbrugerforsikringer 23.1 Opsigelse af forsikringen Du kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med løbende måned plus 30 dage. Skriftlig opsigelse skal sendes til Købstædernes Forsikring. Købstædernes Forsikring kan på ethvert tidspunkt opsige forsikringen skriftligt med varsel på minimum løbende måned plus 30 dage. Har du ved forsikringen etablering afgivet urigtige eller ufuldstændige oplysninger, kan Købstædernes Forsikring opsige forsikringen uden varsel. 24. Ændring af forsikringsvilkår og præmie Købstædernes Forsikring kan med 1 måneds skriftligt varsel ændre forsikringsvilkårene og/eller præmien med virkning fra en hovedforfaldsdato. Forsikringen fortsætter med den ændrede dækning og/eller præmie, når forsikringen bliver betalt for en ny periode. Hvis forsikringstageren ikke ønsker forsikringen på de ændrede vilkår, kan forsikringen skriftligt opsiges til ændringsdatoen. Ændringer som følge af indeksregulering eller lovmæssige bestemmelser kan ske uden varsel og giver ikke ret til opsigelse. 25. Klagemuligheder Hvis du er uenig i en afgørelse truffet i en given sag, anbefaler vi, at du retter henvendelse til den medarbejder, der har behandlet sagen og redegør for din utilfredshed med afgørelsen. Du kan give besked ved at sende et brev eller en mail til: Købstædernes Forsikring Klageansvarlige Strandgade 27A 1401 København K Giver din henvendelse til vores klageansvarlige ikke et tilfredsstillende resultat, kan du vælge at klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Telefon (hverdage mellem kl og 13.00). Klagen skal sendes til Ankenævnet på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret bliver betalt tilbage, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen, hvis klagen bliver afvist, eller hvis du selv tilbagekalder klagen. Klageskema kan du få hos: Købstædernes Forsikring Ankenævnet for Forsikring på Forsikringsoplysningen, Amaliegade 10, 1256 København K, telefon Du kan læse mere om din klagemulighed på Værneting og lovvalg Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres efter dansk ret og ved danske domstole. 27. Vedtægter Købstædernes Forsikring er et gensidigt forsikringsselskab. Det betyder, at selskabet ejes af forsikringstagerne*. Selskabets øverste myndighed er delegeretforsamlingen, der vælges af medlemmerne (forsikringstagerne*) i overensstemmelse med reglerne i vedtægterne. Bestyrelsen, der består af medlemmer valgt af og blandt de delegerede samt af medarbejderrepræsentanter, har det umiddelbare tilsyn med Købstædernes Forsikrings forretningsførelse. Bestyrelsen skal i særlig grad påse, at Købstædernes Forsikrings forpligtelser over for medlemmerne opfyldes. Medlemmerne er ansvarlige for Købstædernes Forsikrings forpligtelser, enhver i forhold til den beregnede forsikringspræmie. Medlemmernes ansvar er dog begrænset til den ordinære forsikringspræmie for det igangværende regnskabsår eller den del af dette, for hvilket medlemmet har været betalingspligtigt. Tandforsikring Finanssektor Nr /8

8 Ydelsesliste og refusion juli 2017 Ydelsesnr. Ydelse Maks refusion i kr Undersøgelse af patient henvist fra tandplejer 120, Røntgenoptagelse 142, Tandrodsrensning 101, Kirurgisk parodontalbehandling 1 608, Tandfyldninger. Ikke kombineret, sølvamalgam 193, Tandfyldninger. Kombineret, sølvamalgam 263, Tandfyldninger. Dobbelt kombineret, sølvamalgam 481, Plast enkeltfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 988, Tandfyldninger. Plast, enkeltfladet 400, Tandfyldninger. Plast, flerfladet 565, Tandfyldninger. Glasionomer, enkeltfladet 400, Plast flerfladet, hvor okklusionen påvirkes af slid 1 395, Tandfyldninger. Plast, flerfladet, gradvis ekskavering 565, Tandfyldninger. Glasionomer, flerfladet, gradvis ekskavering 492, Rodbehandling (pulpaoverkapning) kr. 191,27 190, Rodbehandling (koronal amputation) 220, Rodbehandling (akut oplukning) 220, Rodbehandling (apikal amputation og rodfyldning pr. kanal) 1 025, Tandudtrækning pr. tand 314, Standsning af efterblødning 109, Operativ fjernelse af tand (amotio) 2 450, Implantat, enkelttand totalpris (implantatoperation, fixtur, abutment og krone) , Implantatbaseret bro pr. led 5 800, Implantat til dæk- eller hybrid-protese pr. implantat m. retension 5 800, Støbt opbygning i ædelmetal i forbindelse med krone/endeligt abutment 3 300, Guld- og porcelænsindlæg 5 600, Krone - guld, keramik, zircon og lign , Partiel krone 5 600, Langtidsprovisorium ved implantatbehandling 3 000, Rodkappe med retension 2 500, Attachment 1 250, Broarbejde i guld, keramik og lign. pr. led 5 800, Retrogradrodfyldning eller rodspidsamputation en-rodet 1 850, Retrogradrodfyldning eller rodspidsamputation fler-rodet tand 2 650, Knogleopbygning før implantatbehandling 4 500, Sinusløft før implantatbehandling 3 500, Blød bidskinne 1 450, Hård bidskinne 2 700, Panoramaoptagelse (OP) 600, Conebeamoptagelse 2 200, Tomografi 1 300, Bedøvelse, lokalbedøvelse, lattergas, narkose 250, Recementering 475, Plastiskopbygning med stiftforankring 1 250, Helprotese overkæbe/underkæbe 6 000, Helprotesesæt , Unitor (støbt stel) 9 600, Mucosaunderstøttet acryl delprotese 3 500,00 Der tages forbehold for eventuelle trykfejl. Refusion af behandlinger gengivet i ydelseslisten, som har en fast pris aftalt for voksentandplejen (sikringsgruppe 1) med den offentlige sygesikring, vil løbende følge de til enhver tid gældende honorartabeller for tandplejeydelser aftalt i Tandlægeoverenskomsten. Refusion af behandlinger gengivet i ydelseslisten, som ikke har en aftalt fast pris med den offentlige sygesikring, vil følge de gældende beløbsgrænser fastsat i ydelseslisten for behandlingen. Regulering af disse kan finde sted én gang om året. Tandforsikring Finanssektor Nr /8

Forsikringsbetingelser for Tandforsikring Erhverv

Forsikringsbetingelser for Tandforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser for Tandforsikring Erhverv Forsikringsbetingelser gældende fra 1. januar 2018. Nr. 01-01012018 Indhold 1. Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2. Hvem er sikrede... 2 3. Hvornår

Læs mere

Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn. Forsikringsbetingelser

Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn. Forsikringsbetingelser Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn Forsikringsbetingelser Version 1 - Juli 2017 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser har nedenstående ord følgende betydning:

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring I Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring II Version 1 Februar 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Familiedækning - tandbehandling i tillæg til Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn. Forsikringsbetingelser

Familiedækning - tandbehandling i tillæg til Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn. Forsikringsbetingelser Familiedækning - tandbehandling i tillæg til Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn Forsikringsbetingelser Version 1 - Juli 2017 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring PLUS Senior for Ældre Sagens medlemmer Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede

Læs mere

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden Lov om

Læs mere

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013

HK Tandforsikring. Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 HK Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TA-01 gældende fra 23. september 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for Tryg tandforsikring for private Version 1 Oktober 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET En indgået

Læs mere

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709

Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Tandforsikring Forsikringsbetingelser nr. 1709 Aftalegrundlag Forsikringen består af forsikringsaftalen (policen), eventuelle tillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden Lov om

Læs mere

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG

NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG NU KAN DU FÅ LIGE DEN TANDFORSIKRING, DER PASSER TIL DIG kr. 625/år fra kr. 1.099/år kr. 335/år Velkommen til Dansk Tandforsikring At skulle vedligeholde sine tænder optimalt gennem et langt liv kan være

Læs mere

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv

Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Forsikringsbetingelser GO og SMIL tandforsikring Tandsikring Erhverv Version 2.2, Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund T: 7020 4647 CVR-nr. 35 80 41 61 FORTRYDELSESRET En indgået

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Tandrensning og undersøgelse i tillæg til Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn. Forsikringsbetingelser

Tandrensning og undersøgelse i tillæg til Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn. Forsikringsbetingelser Tandrensning og undersøgelse i tillæg til Finansforbundets Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn Forsikringsbetingelser Version 1 - Juli 2017 Ordforklaring I de følgende forsikringsbetingelser

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01

Sygedriftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-SY-01 Sygedriftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-SY-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækker forsikringen 2. Hvad dækkes 3. Hvad dækkes ikke 4. Forsikringssum 5. Hvornår dækker forsikringen 6.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte-

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Aon Business. 1 Hvem er sikrede. 4 Hvad dækkes ikke. 2 Hvor dækker forsikringen. 3 Hvad dækkes. 5 Forsikringssum

Aon Business. 1 Hvem er sikrede. 4 Hvad dækkes ikke. 2 Hvor dækker forsikringen. 3 Hvad dækkes. 5 Forsikringssum Aon Business Aon Denmark Insurance Services A/S er agenter for Købstædernes Forsikring på denne forsikringsordning, hvorfor al kommunikation med undtagelse af skader - skal ske direkte til Aon. 1 Hvem

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Obligatorisk Gruppeforsikring uden tandrensning og eftersyn Version 1 April 2016 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 Ordforklaring I de følgende

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Tandbehandling (2016)

Tandbehandling (2016) Tandbehandling (2016) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØS-landende erstattes efter nedennævnte takster.

Læs mere

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr

Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring. Forsikringsvilkår nr Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Forsikringsvilkår nr. 590.1 Indholdsfortegnelse 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 1 2 FORSIKRINGENS IKRAFTTRÆDEN... 1 3 FORSIKRINGSTAGERENS OPLYSNINGSPLIGT... 1 4 PRÆMIENS BEREGNING...

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01

Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase. Vilkår nr. LØ-AS-01 Lønsikring for selvstændige - i samarbejde med Ase Vilkår nr. LØ-AS-01 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til forsikringsvilkårene... 2 2 Hvem er sikret... 2 3 Hvornår dækker forsikringen... 2 4 Hvad dækkes...

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-3, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Tandbehandling (2017)

Tandbehandling (2017) Tandbehandling (2017) Nedenfor kan du se en oversigt over tilskud i kroner til tandbehandling. For tandbehandling ydet hos praktiserende tandlæge i EU/EØSlandende erstattes efter nedennævnte takster. Ydelser

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Nykredit Basisliv. Nykredit Livsforsikring A/S 6625-3 Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Forsikringssum... 4 6 Forsikringsdækning...

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5 7

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2010

Honorartabeller 1. oktober 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2012

Honorartabeller 1. april 2012 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2011

Honorartabeller 1. april 2011 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale

Vilkår for. Kollektiv ulykke UL200811 1. Januar 2009. Forsikringsaftale Vilkår for Kollektiv ulykke UL200811 1 Januar 2009 Forsikringsaftale Forsikringen er tegnet efter aftale indgået mellem DLG A.m.b.A, DLG Service og Tryg. Hvor det er muligt, vil DLG A.m.b.A og DLG Service

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73

1554 Plast enkeltfladet, gradvis ekskavering, hvor okklusionen påvirkes af slid 64,73 Sikringsgruppe 1 1.Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud Ialt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 147,12 98,08 245,20 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 85,82 159,38 245,20

Læs mere

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet.

Forsikringstageren skal have udvist almindelig agtpågivenhed i forbindelse med tyveriet/tabet. REGLER OM OMFANG SKI OG SNOWBOARD SSDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjem/hus- eller fritidshusforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 152,08 101,39 253,47 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 88,71 164,76

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,47 99,65 249,12 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,19 161,93

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. 6. Ydelser uden tilskud. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,34 99,56 248,90 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,11 161,79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 319,99 213,32 533,31 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 154,56 103,04 257,60 SIKRINGSGRUPPE 1 1113 Diagnostisk

Læs mere

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING

Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING Forsikringsbetingelser NETBANKFORSIKRING VERSION 30-601 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Netbankforsikring

Læs mere

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning

Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal. Behandling af følsomme tandhalse Følgebehandling efter tandudtrækning SIKRINGSGRUPPE 1 Reguleringstillæg 16,9% 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 315,93 210,62 526,55 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 152,60

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v.

SIKRINGSGRUPPE 1. Større plastrestaurering (uden tilskud) Retentionsstift parapulpal Retentionsstift rodkanalforankr. (gerlach m.v. SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik m.v. Ydelse Patient Tilskud I alt 1140 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse fra 26 år 149,73 99,82 249,55 1141 Regelmæssig diagnostisk undersøgelse, 18-25 år 87,34 162,21

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1

marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning All Risk-1 6686-1 marts 2016 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk-1 Vilkår for Juliana Drivhusdækning ll Risk 6686-1 Marts 2016 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i : 23,9% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 334,85 223,23 558,08 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 161,74 107,83 269,57 1113 Diagnostisk

Læs mere

Honorartabeller 1. oktober 2009

Honorartabeller 1. oktober 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2009

Honorartabeller 1. april 2009 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer Omsorgstandpleje

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :19,6% 1. april Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 323,23 215,48 538,71 1112 Diagnostisk grundundersøgelse (DG) fra 26 år 156,13 104,08 260,21 1113 Diagnostisk

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 2. september 2015 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 2. september 2015 blev i sag nr. 88039: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Dansk Tandforsikring A/S Jægersborg Allé 14 2920 Charlottenlund afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Honorartabeller 1. april 2010

Honorartabeller 1. april 2010 Amaliegade 17 1256 København K Telefon 70 25 77 11 Fax 70 25 16 37 www.tandlaegeforeningen.dk Honorartabeller 1. april 2010 Voksentandpleje (gruppe 1 og 2) Børne- og ungdomstandpleje Tillæg til honorarer

Læs mere

Pension og livsforsikring

Pension og livsforsikring Pension og livsforsikring Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. juni 2013 Nr. 06 13 Indhold 1. Om pension og livsforsikring... 2 1.1. Om udbetaling... 2 1.2. Skat og afgifter... 2 1.3. Forrentning...

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser Group Plus, 83.305-00 (version 10.2012)_Mejeriliv SEKTION A - Generelle vilkår 1. Forsikringens omfang 2. Dækningsområde 3. Dækningsperiode 4. Krigs-

Læs mere

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik

SIKRINGSGRUPPE 1. Reguleringstillæg med afsæt i :20,4% 1. oktober Diagnostik SIKRINGSGRUPPE 1 1. Diagnostik Reguleringstillæg med afsæt i 1.10.2006:20,4% Ydelse Patient Tilskud I alt 1111 Udvidet diagnostisk grundundersøgelse 325,39 216,93 542,32 1112 Diagnostisk grundundersøgelse

Læs mere

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01

Lønsikring. Forsikringsvilkår - LØ-01 Lønsikring Forsikringsvilkår - LØ-01 Indholdsfortegnelse Vejledning til forsikringsvilkårene 1. Hvem er sikrede 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Hvad dækkes 4. Hvad dækkes ikke 5. Kvalifikations- og selvrisikoperiode

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser

Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde. Tab af erhvervsevne (invaliderente) Forsikringsbetingelser Få en udbetaling hver måned, hvis du bliver for syg til at arbejde Tab af erhvervsevne (invaliderente) AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Tab af erhvervsevne er oprettet på grundlag

Læs mere