Opsummering. havnepromenaden oppsummering P 017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opsummering. havnepromenaden oppsummering P 017"

Transkript

1 Opsummering havnepromenaden oppsummering P 017

2 p 01 havnepromenaden oppsummering

3 Opsummering Havnepromenaden > VISION - Havnepromenaden > ANKERPUNKTER - Havnepromenaden > LIVET - Havnepromenaden > TERRÆN - Havnepromenaden > KANT - Havnepromenaden > BELYSNING - Havnepromenaden > MIDDLERTIDIGHED havnepromenaden oppsummering P 019

4 Opsummering Opsummering af de samlede visioner og strategier for havnepromenaden i Bjørvika 02. Som gennemgående vision har det altid været prioriteret højt at Bjørvika skulle tilbyde en bred vifte af variationer og forskelligheder af stemninger, karakterer og identiteter. Disse stemninger, identiteter og karakterer skal sammen udgøre en samlet strategi for Bjørvikas funktioner, bygninger og pladser, hvilket derved appellerer til så mange forskellige mennesker så muligt. De fysiske forudsætningerne for de 3 vige understøtter og supplerer de 3 viges identiteter, stemninger og karakterer, som i dette dokument yderligere beskrives og illustreres. Havnepromenaden bliver det samlende element - den fysiske forbindelse, der får de 3 vige til at hænge sammen. Havnepromenaden bør i sidste ende kunne formidle den ønskede synergieffekt som opstår i og mellem de 3 vige og som i dette dokument bliver vigtige forudsætninger for det gode byliv i fremtidens bydel - Bjørvika tre vige - tre identiteter 01. Bjørvika Bjørvika er det område som ligger nærmest den eksisterende centrale by. Området præges af et stort udbud af kultur - både musik, kunst og teater samt indeholder Bjørvikas store nye attraktion - operaen. For at understrege området som det kulturelle og bymæssige del, er visionen at Bjørvika skal være havnepromenadens formelle rum, et område med høj arkitektonisk kvalitet og den plads hvor mange mennesker kan samles og de store begivenheder kan foregå. Visionen er at Bjørvika bliver et formelt, smukt og stolt område som skaber kontakt mellem den centrale by og fjorden. 02. Bispevika Bispevika er den del af havnepromenaden som indeholder den højeste grad af blandede brugere. Her findes kultur, caféer, butikker, kontorer og boliger. Området har meget gode klimatiske forudsætninger og forbinder sig til flere af Bjørvikas byrum med koplinger til forskellige dele af byen. Visionen er at Bispevika skal være Bjørvikas mest aktive og intensive del. Bispevika er tænkt til at skulle tilbyde Oslo et stort udbud af caféer og restauranter samt fantastiske rekreative pladser langs promenden tæt ved vandet. 03. Lohavn Lohavn karakteriseres af en høj grad af boliger og det område som har meget tæt kontakt med fjorden, landskabet og terrænet. Visionen er at Lohavn skal etablere en stærk lokal identitet og tilbyde Oslo et unikt og varieret boligmiljø med store rektreative muligheder for både, badning, leg og sportsaktiviteter. Et område tilrettelagt for familieaktiviteter og sociale aktiviteter i mindre skala med mange intime små rum som kommer tæt på naturen. Visionen er et nært samspil mellem private udearealer og varierede offentlige pladser. p 020 havnepromenaden oppsummering

5 byens formelle rum Multifunktionelt rum med plads til store events samt kommercielle aktiviteter som skærper kontakten mellem byen og vandet Kultur og aktivitets plads Venteplads for gondolbanen og udstillingsmuligheder for akvariet strandbad Sandstrand med bad og strandaktiviteter. operean Pladsen foran byens juvel- en mødesplads med udendørs koncerter, events, udeservering etc Café og restaurant strøget Høj koncentration og aktivitet i forbindelse med caféog restaurantlivet. Offentlige rekreative pladser at opholde sig på langs vandkanten. 7 familieliv, legepladser Godt beskyttede pladser for familien med mulighed for at lege og socialt samværd Sport og rekreation Loallmenningen kan tilbyde både beboerne og besøgende og den nærliggende skole en livlig plads for leg, sport og vand aktiviteter med plads til at søsætte både. 12 Bådliv, boligliv og rekreation Et spændende varieret bolig-, båd- og rekreationsliv med en blandning af offentlige og private aktiviteter. Vision o p p s u m m e r i n g Visionen er at Bjørvikas havnepromenade skal binde Bjørvikas forskellige byrum sammen og området som et gennemgående rekreativt rum. Havnepromenaden skal være linket mellem byen og fjorden samt understøtte de forskellige identiter, funktioner og forudsætninger som findes i Bjørvika. For at havnepromenaden skal kunne give Oslo unikke oplevelser og aktiviteter så skal den kunne tilbyde et så varieret byliv så det inviterer alle forskellige typer mennesker fra Oslo og lokalt fra Bjørvika. Her skal tilbydes ophold og aktiviteter for gamle, unge, familier, kontorfolk og børn. Det skal findes rum for aktiviteter i den store og den lille skala, det skal tilbydes levende og intensive pladser. Her præsenteres en kortfattat sammenfatning af visionerne for de forskellige aktiviteter som Havnepromenaden har forutsætninger for at kunne tilbyde. turistbåde og rekreation Promenade med view over operaen og mulighed for at tage en båd ud til øerne. kultur i parken Udendørs kunstudstillinger, installationer og musik. Café og kulturpavillioner i parken. rekreativ kajpromenade En rolig promenade med gode pladser for ophold for både besøgene og beboere i området. Indslag af offentlige funktioner og lokale virksomheder. 10 lystbådehavn Mulighed for bolignære bådpladser og gæstehavn for besøgende til Bjørvika. Offentligt havnebad- og rekreation En aktiv plads med vinter og sommaraktiviteter med fokus på vandsport og rekreation som tiltrækker besøgende fra hele Oslo Udsigtspunkt Et mindre udsigtspunkt med plads til at nyde naturen og vandet. Et mål for de spadserende på havnepromenaden og en mødesplads for beboerne i området. havnepromenaden oppsummering P 021

6 O p p s u m m e r i n g Ankerpunkter For at sikre levende byrum i Bjørvika og for at koblingen mellem byen og fjorden etableres, findes der et antal ankerpunkter i Bjørvika som er af højeste prioritet. Ankerpunkterne er de pladser i byrummet og langs havnepromenaden hvor visionen om livet, terrænet og kanten skal spille sammen og ikke skal gå på kompromis. livet terrænnet kanten p 022 havnepromenaden oppsummering

7 o p p s u m m e r i n g Ankerpunkter For at bylivet skal kunne etableres og udvikles i Bjørvika skal disse ankerpunkter være særligt gode så de kommer til at fungere som links til byen og destinationer i området. Ankerpunkterne bør varetage herlighedsværdierne maksimalt, have byrumsmæssig høj kvalitet og få det meste ud af interaktionen mellem bygningerne og det offentlige rum. Det er vigtigt at ankerpunkterne etableres tidligt i processen. Mennesker tiltrækker mennesker og ankerpunkterne er de pladser som har potentiale for at fungere som katalysatorer for hele området. 6 1 etablere en destination som sikrer 2 Skabe en plads som kobler byen 3 aktivere pladsen foran operaen 4 havnepromenadens kobling vestpå sammen med havnepromenaden og så den bliver en af Bjørvikas vandet hovedattraktioner lad gondolpladsen blive et intensivt knudepunkt som sammenføjer byrummet med promenaden og tilbyder en spændende rejse til ekeberg 5 sikre et attraktivt restaurant- og 6 caféstrøg med gode offentlige opholdsmuligheder etablere et offentligt bad og rekreationsområde som inviterer mennesker fra hele oslo ud på sørengutstikkeren 7 skabe et aktivt hjørne af byrummet og bebyggelsen som inviterer mennesker til at blive ved vandet skabe et udsigtspunkt som bliver en destination og en værdig afslutning på bjørvikas havnepromenade havnepromenaden oppsummering P 023

8 O p p s u m m e r i n g Livet Der bør sikres stor variation i aktiviteter og rumlige oplevelser langs Havnepromenaden, så vi etablerer området som mangfoldigt, som appelerer til mange forskellige brugergrupper, aldre og interesser. Havnepromenaden bør være et trygt og sikkert sted at færdes på alle døgnets timer Aktiviteter for alle brugere For at sikre at havnepromenaden bliver et aktivt og trygt byrum både dag og aften - om sommeren og vinteren - må den invitere en mangfoldighed af mennesker og blandede brugergrupper i området som kommer til tage anvende rummet på forskellige tider af døgnet. destinationer med Særligt byliv For at havnepromenaden skal blive det samlende link i Bjørvika og for at invitere mennesker fra hele Oslo må der etableres attraktive og varierende destinationer med aktiviteter som tilbyder et supplement til eksisterende byliv i Oslo, som skærper identitet for Bjørvika og tager vare på vandet! aktiviteter i bygningerne genererer byliv For at bygningerne og byrummene skal spille sammen og være med til at generere liv og aktivitet må funktionerne trække sig ud i byrummet. Kulturliv, shopping, kontorliv og boligliv bør etableres i kantzoner og i byrummet. Den lille skala For at havnepromenaden skal blive en levende plads skal den kunne tilbyde gode pladser for livet i den lille skala. De må være tillrettelagt så man kan se, tale sammen, høre, sidde, stå og gå langs med hele promenaden. p 024 havnepromenaden oppsummering

9 o p p s u m m e r i n g Livet Visionen for livet i Bjørvika er at skabe en mangfoldighed i bylivet og at tilbyde varierede aktiviter og oplevelser så promenaden inviterer og bliver en plads for alle slags mennesker Hvis dette ikke sker er der stor risiko for at havnepromenaden ikke inviterer mennesker og bliver et område som ligger dødt hen aktivitetsmæssigt, et utrygt og endimensionelt område skabe forudsætninger for FOLKeLIG KULTUR- OG KuNSTLIV SOM DESTINATION risiko: INGEN DESTINATION, KObLING VEST på GÅR HELT tabt! 2 opmuntre til aktiviteter om aftenen og midlertidige events RISiKo: MANGLen PÅ aktiviteter og boliger riskerer at skabe en KEDeLIG Og utryg plads om aftenen 3 SIKRe AT det er nemt at bevæge sig 4 ned mod vandet så DET BLIveR EN GOD KObLING MELLem BY OG VAND risiko: at området bliver BILDOMINEReT og at det bliverr en BArRIERE for gående mod promenaden SIKRe pladser for ophold og møde samt sikr AT OPERAeN genererer AKTIVITETER Og BYLIV udendørs RISiKo: at livet udenfor byens hovedattraktion bliver en øde og utryg plads 5 etablere kulturliv og relaterede 6 understøtte etablering Af 7 trække livet i husene ud på events i byrummet tidligt RESTAURANtER/CAFÉer og VARIATION Af promenaden og skabe publikums UdBUD samt sørge for god balance attraktioner / funktioner punktvis. RISiKo: hele området bygger mellem brugergrupper risiko: utryg promenade som barriere uden aktivitet og liv risiko: området inviterer en mangler forudsætninger for liv og ENSIDIG MÅLGRUPPe som hindrer en aktivitet mangfoldighed af brugere etablere en offentlig og unik destination for hele oslo som tager vare på vandet som herlighedsværdi risiko: lohavn opleves som en privatiseret ø og udelukker besøgene havnepromenaden oppsummering P 025

10 O p p s u m m e r i n g Terræn Terrænet på havnepromenaden indbefatter kanten til vandet, belægning, beplantning og byrumsudstyr. Terrænet skal understøtte visionen om livet og skabe en særlig identitet for Bjørvika. Terrænet bor kunne give et samlet og sammenhængende indtryk samtidig med den skal skabe forudsætninger for varierede rumlige og arkitektoniske oplevelser. Terrænet skal være fremkommeligt for alle brugere og skabe varierede og gode muligheder for ophold langs vandet > GÅ BREDD terrænet skal understøtte livet For at bylivet skal kunne foregå må terrænet tilrettelægges så det understøtter de aktiviteter som er planlagt. Fremkommelighed for alle, tilbyde siddepladser, skabe læ... samle oplevelsen om en kontinuerlig promenade For at havnepromenaden skal kunne fungere som det sammenkobende link for hele Bjørvika og alle byrummene er det vigtigt at belægningen føres som et gennemgående element uden afbrud som sikrer god fremkommelighed for alle brugere give særlig arkitektonisk identitet for bjørvika For at havnepromenaden skal opleves som et samlet og unikt rekreativt rum bør man skabe et terræn som bliver et genkendeligt element i Bjørvika og som har høj arkitektonisk kvalitet. tilgængelighed for alle til vandet For at kunne invitere så mange mennesker som muligt til at bruge Havnepromenaden som rekreativt rum bør terrænet kunne tilbyde alle de forskellige brugergrupper god og sikker adgang til vandet og god fremkommelighed på hele promenaden. p 026 havnepromenaden oppsummering

11 o p p s u m m e r i n g Terræn Terrænet er det som gør livet muligt. Visionen er at terrænet skal kunne inspirere til aktivitet og ophold og tilbyde mennesker en varieret og sanselig oplevelse. Hvis terrænet ikke understøtter livet så er der risiko for at den begrænser i stedet for at invitere til et godt byliv. 7 1 sikre at havnepromenaden bliver en del 2 skabe ryg for promenaden og variation 3 SIKRe AT operalmenningens terræn 4 af allmenningen og at terrænet skaber i terrænet. løber ubrudt ned til vandet rummelig afgrænsning og beskyttelse risiko: bildomineret, stor skala og udflydende rum med dårlige opholdsforudsætninger RISiKo: at promenaden blir domineret af bilvejen og at den bliver rummeligt enformig risiko: at en af de vigtigste kontakter til byen går tabt og skæres af af en bilvej SIKRe at promenadens terræn løber uafbrudt bagom operaen risiko: at promenadens kontinuitet og funktion som sammenbindende link brydes 5 skabe et flexibelt og robust terræn 6 lad terrænet understøtte oplevelsen 7 sikre at terrænet er fremkommeligt som understøtter at stedet bruges af promenaden som et offentligt rum og vandet tilgængligt for alle mangfoldigt og skiftende brugere risiko: at terrænet udlægges til risiko: at terrænet ikke tilbyder tydlige risiko: at terrænet udelukker brugere kommercielt brug og begrænser grænser og opleves som privat med særlige behov bylivets variation sikre at gående er førsteprioritet på promenaden risiko: promenaden bliver en bildomineret lokalgade uden forudsætninger for privat og offentligt ophold havnepromenaden oppsummering P 027

12 O p p s u m m e r i n g Bygningskant Bygningskanten fylder en vigtig funktion for at skabe et godt klima og byliv til promenaden. Desto større interaktion mellem byrummet og bygningernes funktioner (med indgange, pladser for udeservering ) desto bedre forudsætninger for at havnepromenaden vil blive brugt aktivt. Kanten bør præges af stor åbenhed, variation og detaljerigdom så det skaber en interessant kant at bevæge sig ved. Det er vigtigt at kanten skaber pladser for læ og ophold for både privat og offentligt liv. (Bygningskanten skal kunne tilbyde zoner af offentlig og privat karakter. ) Samlende kant rundt langs havnepromenaden og fjordrummet For at skabe oplevelsen af at havnepromenaden er del af fjordrummet og at byen kommer tæt på vandet er det vigtigt at bygningskanten giver havnepromenaden og byrummet en tydelig ryg og rummelig afgrænsning. Åbenhed,varierede facader og den menneskelig skala i stue etagen For at bygningskanten skal kunne give læ, skabe pladser for ophold og kunne tilbyde beskyttelse mod vind er det vigtigt at den er varieret, at den indeholder detaljer og at den åbner sig op med ingange og transperens mod promenaden entréer/100 m Indgange mod promenaden For at bygningskanten mod havnepromenaden skal give variation og liv på promenaden er det af yderste vigtighed at indgange er vendt mod promenaden på alle steder og at stueetagen er inddelt vertikalt i mange små enheder. En bygningskant med indgange per 100 meter kendetegner en intensiv gade i byen, en med mindre end 7 enheder per 100 meter opleves som kedelig at bevæge sig ved. private zoner mod det offentlige For at skabe mest mulig interaktion mellem dem som bor i Björvika og dem som kommer på promenaden er det vigtigt at etablere god kontakt mellem det private og det offentlige. Tydlige zoner og grænser som samtidigt åbner for god kontakt og giver mulighed for at mennesker kan se, mødes og tale sammen over grænserne. p 02 havnepromenaden oppsummering

13 o p p s u m m e r i n g Bygningskant Bygningskanten er overgangen mellem byrummets liv og livet indeni bygningerne. Visionen er at de skal leve tæt sammen og understøtte hinanden. Visionen er også at bygningskanten skal skabe en rummelig afgrænsning til fjorden og promenaden Det er en risiko for at facader som ikke interagerer med byrummet ødelægger mulighederne for et godt byliv. Lukkede og indadvendte bygninger skaber et fattigt og dårligt miljø for mennesker at opholde sig i og bevæge sig ved. 1 etablere så mange aktive kanter som 2 skabe nye aktive og åbne 3 Etablere udadvendte funktioner langs 4 muligt for byrummet og promenaden bygningskanter mod promenaden Operagatas Sydvendte facader for at som ryg mod vejen aktivere Gaden. risiko: ingen kanter, udflydende rum og stor skala som ikke tilbyder beskyttelse og plads for ophold risiko: uden bygningskant findes risiko for utryghed og livløshed risiko: at strækket på Operagata bliver dødt og utrygt og lad bygningerne på alle sider åbne sig mod promenaden for at skabe en aktiv plads risiko: at pladsen bliver tom uden liv og aktivitet 5 sikre at stueetagerne kan deles op i 6 sikre at der kommer indgange ud mod 7 etablere kanter som giver klimatisk små enheder og har etage højde som promenaden og at bygningskanten kan beskyttelse ude på spidsen gør det muligt at tilbude forskellige fungere som ryg for promenaden publikums funktioner risiko: at facaderne bliver lukkede uden mulighed til restauranter og caféer samt at skalaen bliver for stor med ensidigt udbud risiko: uden indgange kan det blive en livløs kant og en for opløst kant giver dårlige klimatiske og rumlige forudsætninger risiko: en plads udsat for hårdt klima som gør det umuligt at anvende byrummet store dele af året sikre at bygningerne giver gode solforhold på promenaden og skabe en varieret og aktiv stueetage risiko: skyggefuld og uanvendelig promenade og bygningsskant i øst samt umenneskelig skala havnepromenaden oppsummering P 029

14 O p p s u m m e r i n g Belysning Belysningen i Bjørvika bør kunne tilbyde en særlig oplevelse og identitet om aftenen. Belysningen bør fungere som det samlende element for havnepromenaden om aftenen og samtidigt understøtte de særlige aktiviteter og rum som havnepromenaden indeholder Lysmarkering som synliggør selve havnekajens forløb og giver oplevelsen af et sammenhængende område. Belysning af færdselsarealer på havnepromenaden i et varieret mønster og med passende diskret fjernvirkning så de forskellige almenninger og markante bygninger mm. kan træde frem med deres særlige belysning og tilhørende stemning. understøtte promenaden som sammenkoblende rum For at promenaden skal kunne fungere som det sammenlkoblende element selv om natten er det vigtigt at belysningen føres gennem hele promenaden langs med kajkanten og gennem byrummet og at den forstærker de rummelige og arkitektoniske kvaliteter. menneskelig skala For at etablere en behagelig og menneskelig skala om natten bør belysningen holdes lav for at skabe rumlig afgrænsning og være afskærmet så det ikke blænder dem som bevæger sig gennem rummet tryghed og sikkerhed Det er vigtigt at man føler sig tryg og sikker når man er på promenaden om aftenen. Det bør derfor sikres at man oplyser indgange og nischer og at bygningernes interne belysning er med til at skabe liv om natten. oplyse fladen og byrummet For at terrænet skal blive sikkert at bevæge sig i og for at byrummet med dets aktiviteter kommer i fokus bør fladen og byrummet oplyses og man bør sikre at ikke bygningsbelysningen ikke tager overhånd og ødelægger byrummets belysning. Et spil mellem lys og skygge skaber en intressant rummelig bevægelse. p 030 havnepromenaden oppsummering

15 o p p s u m m e r i n g Belysning Visionen er at belysningen skal gi forudsætninger for en levende promenade om aftenen. Belysningen skal være med til at gi Bjørvika sin egen identitet og skabe trygge og sikre rum. 2 1 Belysning som ikke understøtter visionen om bylivet og ikke accentuerer terrænet kan ødelægge forudsætningerne for aftenliv og så også skabe et utrygt og usikkert miljø. 7 1 skabe en særlig kunst- & 2 lavt lysniveauet for dermed at 3 sikre at vejbelysningen underlægger 4 byrumsbelysning som understøtter skabe variation og intimitet i den sig byrumsbelysningen og at pladsen som destination rummelige oplevelse. lade lyset havnepromenadens lys er lav men hjælpe med at skabe en følelse af efffektfuld sikkerhed risiko: et utrygt byrum som ikke lever og tilbyder aktivitet om aftenen risiko: intet levende lys fra bygninger og indgange kan skabe et utrygt og ensformigt miljø risiko: vejbelysning som ødelægger byens kontakt med fjorden og udsigten mod operaen fortsætte havnepromenadens lys bagom operaen for at sikre promenadens kontinuitet risiko: at havnepromenaden bliver brudt og at den ikke bliver et samlende element om aftenen 5 sikre at operaen og pladsen fremfor 6 sikre en god balance mellem 7 skabe en særlig belysning som gør at alt fremstår som tydelig og et særligt kommercielt lys og havnepromenadens man oplever at man er ude i fjorden? element om natten byrumsbelysning skabe lidt skala? risiko: at Operaens lys bliver udkonkurreret af andet bygningsbelysning risiko: at det kommercielle lys og skiltning udkonkurrerer byrummets belysning risiko: at belysningen ikke understøtter pladsen som en destination? at belysningen ØdelÆgger viewet mod byen og fjorden? skabe en belysning som hjælper til at etablere den lille skala med lav belysning på bygningerne i vandet risiko: at kontakten med vandet brydes og at skalaen I byrummet OplevEs som UMENNEskElig om aftenen havnepromenaden oppsummering P 031

16 O p p s u m m e r i n g Midlertidighed For tidligt i processen at etablere havnepromenadens identitet og skabe destinationer før byrum og bygninger er færdigbyggede bør man aktivt arbejde med midlertidige installationer og aktiviteter. Den midlertidige indsats langs promenaden er også vigtig for at de områder som er færdigbyggede skal kunne leve selv om de er enkeltstående (omgivet af byggefelter). For at havnepromenaden skal komme til at fungere som link mellem områderne så må den også punktvis kunne tilbyde nogle interessante og gode pladser og aktiviteter fremkommelig promenade selv i byggetider For at etablere havnepromenaden tidigt som rekreativt rum for Osloboerne og fungere som sammenkoblende element mellem forskellige etaper af byggeriet så er det vigtigt at det altid er fremkommeligt. Havnepromenaden kommer til at fungere som et vigtigt link mellem områderne også i byggetiden. installationer og events som destinationer For at sikre at havnepromenaden skal kunne leve selv inden byrummet og funktionerne langs med promenaden står færdige er det vigtigt at etablere liv og aktivitet tidigt som kan fungere som destinationer og skabe en platform for stedets identitiet information Langs med promenaden bør det findes information om hvad der sker for at involvere mennesker og få dem til at føle ejerskab til pladsen. Kort som orienterer om området, information om hvad der skal bygges, hvordan det kommer til at se ud, hvornår det er planlagt til at stå færdigt, hvilke aktiviteter der vil blive tilbudt og hvor man henvender sig hvis man har spørgsmål. markering som etablerer identitiet For tydeligt at markere promenadens strækning og orientere mennesker i området foreslåes det at man succesfuldt udvikler det røde stræk som løber på promenaden og dekorerer og levendegør havnepromenadens udtryk før belægningen kommer på plads. p 032 havnepromenaden oppsummering

17 o p p s u m m e r i n g Middlertidighed Her præsenteres et antal idéer til middlertidige aktiviteter og installationer langs havnepromenaden som kan være med til at skabe steder med aktivitet som kan fungere som middlertidige destinationer. 1 7 kunstbelysning og installationer 1 2 fortællingen om bjørvika musik rundt om operaen 3 4 For at etablere identiteten som kommende kultur og kunstplads og skabe en middlertidig destination foreslåes det at man regelmæssigt frem til områder står færdigt beder kunstnere om at lave lys/kunstinstallationer på pladsen. På denne plads kan man fortælle historien om Bjørvika. Ved at vise den histoiske udvikling af havnefronten og fortælle om det kommende udvikling og status af området har man mulighed for at etablere interesse for området. Operaen kommer til at være en af de første bygninger som står færdig i Bjørvika. En mulighed for at lade bygningen interagere med de omkringliggende pladser er at lave musik-/lydinstallationer på forskellige steder. sandstranden Før vandkvaliteten er så god at man kan bade i Bjørvika kan sandstranden fungere mere som aktivitetsplads med beachvolleyball, sandslotsstævner og solbadning. gondolbanen Gondolbanen kan hvis den etableres tidligt fungere som en meget vigtig destination og link til Ekeberg. Her findes også incitament for at fortælle om fjordens fjordliv i forbindelse med det kommende akvarie. MIDLERTIDIGe caféer og kiosker For at etablere området som havnepromenadens café- og restaurantstrækning kan man placere kiosker og mindre middlertidige caféer selv før bygningerne står færdige. vandbassiner Det er vigtigt at skabe en offentlig destination ude på Sørengutsikkerens spids. Hvis man skal kunne bade i fjorden bør man gøre det muligt ved at bygge vandbassiner i fjorden som om vinteren kan varmes eller kobles til en sauna der kan benyttes af vinterbadere udsigtspunkt I en relativt lang periode kommer stedet til at være afslutningen på promenaden. Det er derfor vigtigt at det også bliver et endepunkt. En udsigtsplads med information om hvad man kan betragte- hvad er det for bygninger man ser/kommer til at se i fremtiden, hvad hedder øerne? hvilket dyre- og fiskeliv kan man betragte... osv. havnepromenaden oppsummering P 033

18 p 034 havnepromenaden oppsummering

Lohavn. havnepromenaden lohavn P 079

Lohavn. havnepromenaden lohavn P 079 Lohavn havnepromenaden lohavn P 079 p 080 Havnepromenaden lohavn Lohavn 82 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 96 98 99 - Lohavn > Visioner - Lohavn > Anbefalinger - Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter

Læs mere

Bispevika. havnepromenaden bispevika P 057

Bispevika. havnepromenaden bispevika P 057 Bispevika havnepromenaden bispevika P 057 p 058 Havnepromenaden bjørvika Bispevika 60 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 74 76 77 - Bispevika > Visioner - Bispevika > Anbefalinger - Livet > Brugere - Livet

Læs mere

Bjørvika. havnepromenaden bjørvika P 035

Bjørvika. havnepromenaden bjørvika P 035 Bjørvika havnepromenaden bjørvika P 035 036 Havnepromenaden bjørvika Bjørvika 38 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 54 55 - Bjørvika > Visioner - Bjørvika > Anbefalinger - Livet > Brugere - Livet > Byrumsaktiviteter

Læs mere

Byrumsprogram Havnepromenaden

Byrumsprogram Havnepromenaden marts 2006 Byrumsprogram Havnepromenaden Bjørvika Infrastruktur A/S CLIENT Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge CONSULTANT Gehl Architects ApS Project Manager: Helle Lis Sørholt, Partner,

Læs mere

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2

Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Kvalitetsguideline for Grundejerforeningen Amager Strand Bilag 2 Overordnet disponering af området: Området deles i seks kvarterer af øst-vestgående veje/stier. Hver af de seks kvarterer indeholder modsætningspar

Læs mere

HØJE TAASTRUP C. VISION

HØJE TAASTRUP C. VISION HØJE TAAASTRUP C 1 HØJE TAASTRUP C. VISION EN SAMMENHÆNGENDE, MANGFOLDIG OG AKTIV OG TRYG BY Høje Taastrup ændrer sig, vokser, forfalder, blomstrer op på ny, omfortolkes og udvikler sig. Det tager helhedsplanen

Læs mere

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN

VISUALISERING H O U H A V N TILBUD. gpp Arkitekter 12. september 2016 HOU HAVN gpp Arkitekter 12. TILBUD H O U H A V N VISUALISERING Strandvillaerne OVERSIGTSKORT HVOR ER VI? LUFT FOTO MED GRUNDENE Havneområdet 2 3 1 INTENTIONSBESKRIVELSE DET SAMLEDE FORSLAG Hou i fremtiden Hou er

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

NY BYDEL I VORDINGBORG

NY BYDEL I VORDINGBORG NY BYDEL I VORDINGBORG OMDANNELSE AF STATIONSOMRÅDET/ UDGANGSPUNKT FOR HELHEDSPLAN OPLÆG TIL BORGERMØDE/ AARHUS ARKITEKTERNE/ 27.09.2016 Stationsområdet i Vordingborg er det første der møder den togrejsende,

Læs mere

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO

STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO STRØBY EGEDE MED KYSTEN SOM NABO BYENS PLACERING - situations diagram KYSTVEJEN - en unik strækning VEJEN TIL STRØBY EGEDE - Storyboard Tryggevælde Å Strand hotellet Kystvejen 1 Kystvejen 2 Entré til byen

Læs mere

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold.

ENTRÉ AKTIVTITETER Langs den lokale gade kan der etableres mindre entrézoner med aftensol, god klimatisk beskyttelse og plads for ophold. ID É K ATAL O G Bryghusgrunden Liv OPHOLD OG ANKOMST MED TAXA Langs Vester Voldgade er der gode muligheder for at skabe fine opholdspladser ved indgangespartier der har sol om dagen. Her kan man etablere

Læs mere

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark

Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Nyt byliv Bjørvika, 7 år senere v. Ewa Westermark Gehl Architects Gehl Architects arbejder for at skabe byer som er - levende - sunde -bæredygtige -attraktive -trygge for hermed at forbedre livskvaliteten

Læs mere

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn

Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard. Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Tale af overborgmester Ritt Bjerregaard Anledning: Workshop om byliv og social mangfoldighed i Nordhavn Hovedbudskab Byliv, social mangfoldighed og social bæredygtighed handler ikke kun om det, der foregår

Læs mere

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer

OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer OPLÆG TIL RAMME For udvikling af Albertslund Centrum og de centernære arealer BAGGRUND I løbet af 2017 er interessen vokset markant for at bygge nyt i Albertslund Midtby. Det gælder særligt for byområdet

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016.

Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Kerteminde, den 2. november 2016 Kertemindelisten afgiver hermed høringssvar til den fremlagte Byomdannelsesplan for Kerteminde Havn 2016. Faseopdeling. Kertemindelisten foreslår, at udmøntningen af byomdannelsesplanen

Læs mere

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT

SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT SKITSEFORSLAG TIL DÆKMOLEVEJ HVIDE SANDE HAVNEKLIT Udarbejdet af Absolut Landskab i samarbejde med Mist+grassat. Projektet er udarbejdet i forbindelse med Turismepotentialeplaner i Søndervig og, Erhvervsmæssig

Læs mere

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE

BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE BORGERNES VISION FOR FREMTIDENS HAVN I KERTEMINDE Indhold Forord Processen - Borgernes VISION Havnens udvikling Borgernes vision for havneområdet Borgernes VISION 3 4 7 9 Konceptuel plan for Kerteminde

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byen og landskabet Mål Silkeborg Kommune vil: Synliggøre Silkeborgs unikke placering i landskabet og bymidtens nærhed til Silkeborg

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning De nye byrum ved Svendborg Havn -konkretisering og afprøvning af bogen Aktiverende arkitektur og byplanlægning Svendborg Havn Havnen i Svendborg er et attraktivt

Læs mere

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet.

FORTÆLLINGEN OM DELTAET. Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. FORTÆLLINGEN OM DELTAET Rådgivernes skitser og refleksioner over processen frem mod det arkitektoniske greb: deltaet. LIDT HISTORIE Byen i karréen - det historiske København København var oprindelig bebygget

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte

Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Byrumsstrategi og Byrumsplan for Odense bymidte Baggrund for Byrumsplanen Kvarterplan by havn Vision Odense: at lege er at leve Trafik- og Mobilitetsplan Bylivsundersøgelse 2008 Baggrund for Byrumsplanen

Læs mere

PIER PROJEKT MARIELYST

PIER PROJEKT MARIELYST PIER PROJEKT MARIELYST 1 2 MARIELYST HELHEDSPLAN ER BAGGRUNDEN FOR ARBEJDET MED AT REALISERE EN PIER ANLÆG AF EN PIER ET AF DE SIDSTE OG MEST VIGTIGE, FYSISKE, ELEMENTER I HELHEDSPLANEN GULDBORGSUND BYRÅD

Læs mere

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær

Kultur. Hverdag. Læring. Det lokale. Bevægelse. Det globale. Samvær Børneverden Undervisere Læring Kunst Det lokale Hverdag Kunstnere Voksne Fest Voksenverden Børn Samvær Bevægelse Det globale Kultur Udtryk Forskere Kildevæld Kulturcenter Laboratorium for udvikling af

Læs mere

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG

INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG CENTER FOR BYUDVIKLING OG MOBILITET Byliv og boliger ved Bassin 7 BAGGRUND FOR HØRINGEN Aarhus Kommune er i gang med, at udvikle området ved Bassin 7 på Aarhus Ø. Det er

Læs mere

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi

Best case eksempler byens showroom. Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi Best case eksempler byens showroom Mikkel Klougart Etnolog Byens rum som udviklingsstrategi VOX POP & SHOWROOM Hvad: To initiativer der giver os viden og skaber opmærksom på problematikken. VOX POP Hvad:

Læs mere

Byrumsprogram Bispekilen

Byrumsprogram Bispekilen November 2007 Byrumsprogram Bispekilen Bjørvika Infrastruktur A/S Opdragsgiver Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge Kontaktperson: Sverre Narvestad: sverre.narvestad@civitas.no Konsulent

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT

VISIONER FOR HOLBÆK HAVNEFRONT - Havneomdannelser gennem de sidste 15 år - De gode eksempler - Hvad skaber den gode havn? Visionsskitser og anbefalinger Holbæk DEN GODE HAVN Havneomdannelser gennem de sidste 15 år De gode eksempler

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE

OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE Århusgade 88, 2. 2100 København K DK - Denmark Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Vibesgate 17 N-0356 Oslo NO - Norway Phone: +47 91 89 30 17 www.signal-arki.no OPDATERING AF CHRISTIANSGAVE LIDT

Læs mere

Juni 2008 Byrumsprogram Festningsallmenningen. Bjørvika Infrastruktur A/S

Juni 2008 Byrumsprogram Festningsallmenningen. Bjørvika Infrastruktur A/S Juni 2008 Byrumsprogram Festningsallmenningen Bjørvika Infrastruktur A/S OPDRAGSGIVER Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge KONSULENT Gehl Architects ApS Gl. Kongevej 1, 4 tv. 1610 København

Læs mere

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur

HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN. Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur HERNING den levende by TINGHUSPLADSEN Vurdering af gade- og byrum ved Tinghuspladsen ift. eksisterende mur. 08.04.2014 SØNDERGADE BAGGRUND for vurdering af park og mur NØRREGADE Politi Kousgaard Plads

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet

Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Mulighedsstudie af omgivelserne ved Klostertorvet Langs Klostergade Forhaverne Langs Vestergade Indhold Tre nedslag; Alle tre forslag bygger videre på eksisterende forhold og potentialer, som beskrevet

Læs mere

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr

Thors Bakke, Randers. Fra Vandet Til Byen i serial vision Sagnr Thors Bakke, Randers Fra Vandet Til Byen i serial vision 02.10.2015 Sagnr. 15.358 beskrivelse View 1 Thors Bakke - bydelen der samler Randers Randers Kommunes visioner om at bringe by og vand tættere sammen

Læs mere

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3

DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 DBH / DOP 4 / Ø3 FELT1+2+3 Aarhus Kommune / DBH / BINDENDE RETNINGSLINJER FOR PIER 4, Ø3 FELT1-2-3 / Arkitektfi rmaet Knud Fladeland Nielsen 010512, REV. 110512 Indhold - Lokation side 1 - Forudsætninger

Læs mere

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9

EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 FREMTIDENS VOLLSMOSE EN DEL AF FREMTIDENS ODENSE vollsmose.dk/fremtidensvollsmose 1/9 ORGANISERING ORGANISERING Odense Kommune 3 Direktører/chefer Civica 2 Direktører/chefer Fyns almennyttige Boligselskab

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012

KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 KLUBØEN I VEJLE - HOVEDPROJET VEJLEDENDE ILLUSTRATIONER STATUS - 08-06-2012 27-04-2012 INTRODUKTION Området for Klubøen er i dag vand og den pælebårede ø, som bærer bygningen placeres, så den danner

Læs mere

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY

SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY SJÆLLANDS ODDE HAVNEBY HAVNEHALLEN - den gode maritime oplevelse i et lokalt miljø Projektplan - Bilag til Ansøgningsskema Stedet Tæller 4.11.2015 HASLØV & KJÆRSGAARD I 1 Havnehallen Odden Havneby - den

Læs mere

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os.

Hvis du er fritaget for digital post, kan du få folderen tilsendt ved at kontakte os. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling Heidi Friis Jerichausgade 32 1777 København V Matr.nr. 878 Udenbys Vester Kvt. 26-10-2015 Sagsnr. 2015-0241563 Dokumentnr. 2015-0241563-2

Læs mere

K L O S T E R V E J I R Y

K L O S T E R V E J I R Y K L O S T E R V E J I R Y DATO: 18.08.2008 NORD Vision Den gennemgående vision i forslaget er en konkretisering af de retningslinier, der beskrives i»helhedsplan for Ry«. Banebåndets omdannelse fra barriere

Læs mere

Fra færgeleje til havneleg

Fra færgeleje til havneleg VELKOMMEN TIL HALSSKOV bylivsprojektet Et projekt, der omfatter idéer til at få skabt liv i det ingenmandsland, der ligger mellem den gamle station og bibliotekstorvet / Halsskovvej. Fra færgeleje til

Læs mere

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting

Skitseforslag. Belysning af parkeringsplads ved Multiarena. ÅF Lighting Belysning af parkeringsplads ved Multiarena ÅF Lighting 05-04-2016 Introduktion De eksisterende idrætshaller ved Næstved Stadion blev i 2015 udvidet med den nyopførte Arena Næstved, som er Sydsjællands

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Torve- og pladser Mål Silkeborg Kommune vil: Udforme bymidtens torve og pladser, så de enkelte byrums særpræg og aktiviteter udvikles

Læs mere

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014

Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Espergærde bypark - principper for den videre planlægning okt. 2014 Med udgangspunkt i de tre forslag til Espergærdes fremtidige udvikling og tegnestuen PK3 s skitseforslag til Espergærde bypark har vi

Læs mere

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR.

VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. Deltakvarteret - den første bydel i Vinge VINGE LEVENDE BY. NÆRVÆRENDE NATUR. 1 Frederikssund Naturområder Vinge er en helt ny by i Frederikssund Kommune. I Vinge får du det bedste fra byen og naturen

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017

HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HELHEDSPLAN FOR VIRUM BYMIDTE November 2017 HVORFOR EN HELHEDSPLAN? FORMÅLET MED EN HELHEDSPLAN Virum er en attraktiv grøn bydel bygget op omkring stationen og Virum Torv efter en byplan fra 1930 erne.

Læs mere

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole

Udvikling af Kvarteret Jessens Mole Udvikling af Kvarteret T BA 11 DE 4. G.0 LI 02 NT 1 FE 2.1 OF 2.0 0 Februar 2010 Introduktion Svendborg Byråd ønsker at sætte gang i en udvikling af området mellem bymidte og havn. De første skridt er

Læs mere

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE

BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE BILAG 7 FORSLAG TIL OPSÆTNING AF GADEINVENTAR OG BELYSNING UNDER FORSØGETS 2. ETAPE Center for Bydesign Arkitektur og Byrum marts 2009 gadehjørner fortov busgade Nørrebrogade projektets fase 1 lagde sit

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

HORSENS BYRUMSPLAN udfordringen i horsens

HORSENS BYRUMSPLAN udfordringen i horsens vision Byrumsplanens visioner bygger videre på kommunens overordnede visioner en sund by Horsens skal være en god by at gå og cykle i. Byen skal inwwmere sport, idræt og fysisk udfoldelse i spændende og

Læs mere

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G

PROGRAM. Contextual Conditions. Spree MIKKEL LANG MIKKELSEN. Park. Site E. Köpenicker Str. M A P P I N G SITE 1 Contextual Conditions MIKKEL LANG MIKKELSEN PROGRAM Park Spree M A P P I N G Site E er et industrielt område der er lokaliseret mellem Köpenicker str. og Spree. Området er præget af lave industrielle

Læs mere

Juni 2008 Byrumsprogram Loallmenningen. Bjørvika Infrastruktur A/S

Juni 2008 Byrumsprogram Loallmenningen. Bjørvika Infrastruktur A/S Juni 2008 Byrumsprogram Loallmenningen Bjørvika Infrastruktur A/S Opdragsgiver Bjørvika Infrastruktur A/S Paulsenkaia 0150 Oslo Norge Kontaktperson: Sverre Narvestad: sverre.narvestad@civitas.no Konsulent

Læs mere

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk

Uddrag af kommuneplan 2009-2020. Genereret på www.silkeborgkommune.dk Uddrag af kommuneplan 2009-2020 Genereret på www.silkeborgkommune.dk Byfortætning og byomdannelse Mål Silkeborg Kommune vil: Skabe mulighed for yderligere byggeri i bymidten gennem fortætning og byomdannelse.

Læs mere

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5

Debat om. Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Debat om Byplanmæssige rammer for Frederiksborgvej 3-5 Det gamle rådhus på Frederiksborgvej 3-5 skal ikke længere anvendes af Furesø Kommunes administration. Byrådet ønsker derfor, at dette centrale område

Læs mere

NY BYPARK TID PROCES DRØMME ENERGI WORKSHOPS HELHED DET ABSTRAKTE >< DET KONKRETE DYNAMIK PUNKTNEDSLAG LEG STORE OG SMÅ FANTASI SPOR MOD OG SPÆNDING

NY BYPARK TID PROCES DRØMME ENERGI WORKSHOPS HELHED DET ABSTRAKTE >< DET KONKRETE DYNAMIK PUNKTNEDSLAG LEG STORE OG SMÅ FANTASI SPOR MOD OG SPÆNDING KUNST RO NATURLEG MOTORIK DYNAMIK FORDYBELSE EKSPERIMENTERING FORANDRING VÆRKSTED UNDERVISNING RO FORSØGSSTATION KREATIVITET FYSISK UDFORDRING MULTISPORT FOR ALLE UDFORDRING IAGTTAGELSE / DELTAGELSE MOTION

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt

gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt gladsaxe.dk/kultur Kultur fritid idræt Kultur-, fritids- og idrætspolitik 2013-2016 Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik 2013-2016 Indledning Kultur-, fritids- og idrætslivet er med til at gøre Gladsaxe

Læs mere

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE

L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE L O G G I A STÆNDERTORV ROSKILDE Domk irkestr æde LOGGIA 3399 STÆNDERTORV ROSKILDE irkepladsen TORVEDAG I JUNI LOKALT ORKESTER SPILLER C C Fondens Bro 39 39 4411 C de Palæstræ BUS BUS LOGGIA SET FRA PALÆSTRÆDE

Læs mere

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE

DEN HISTORISKE BYMIDTE BJELKE+CERMAK+VEILE ARCHITECTURE 1 67 FRA SCT. PEDERS KIRKE TIL AXELTORV SCT. PEDERS KIRKE Engang var Sct. Peders Kirke centrum i Næstved. Den var det naturlige pejlemærke og tre indfaldsveje ledte direkte mod kirken. SCT. PEDERS KIRKEPLADS

Læs mere

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden

Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden Luftperspektiv fra byudviklingsområdet syd for Hillerød med Frederiksborg Slot i baggrunden 0 012 5-2 000 nat urfo rkla ring 11/ 1:1 Rentemestervej 14 2400 København NV Tel: (+45) 3311 0024 Mail: info@hillerødsyd.dk

Læs mere

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg

Frederiks Plads. Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg Frederiks Plads Projektstatus og gennemgang for Teknisk Udvalg 20130902 DAGSORDEN OMRAADETS POTENTIALE PROJEKT VISION BEVARINGS OVERVEJELSER KULTURHISTORISKE RELATIONER AARHUS C IDAG Området har med sin

Læs mere

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010

Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Kan vi effektivisere planlægningen? Danske Planchefer årsmøde 2010 Ulrik Winge, Københavns Kommune 1. Om effekter, ydelser og helheder - metode og tankegang g 2. Om helhedsorienteret drift i TMF Københavns

Læs mere

Borgmester Christiansensgade En bæredygtig bydel

Borgmester Christiansensgade En bæredygtig bydel Borgmester Christiansensgade En bæredygtig bydel VISION I dag er stadig øget fokus på byrum, livet mellem ene og udviklingen af rekreative aktiviteter der nødvendigvis ikke, som før i tiden, er funktions

Læs mere

Struer bymidte & havn

Struer bymidte & havn Struer bymidte & havn Forundersøgelse Sammenhæng Bymidte & Havn UDDRAG Forbindelsen mellem bymidte og havn skal styrkes Formålet med forundersøgelsen af sammenhængen bymidte og havn er at belyse, hvordan

Læs mere

Godsbanearealerne et nyt byområde

Godsbanearealerne et nyt byområde Planafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C 4. april 2016 Godsbanearealerne et nyt byområde Dette materiale omhandler et område nær dig. Aarhus Kommune er i gang med, at planlægge det nye byområde ved

Læs mere

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN

NYT AARHUS STADION - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN - ET NYT OPLEVELSESRUM I SKOVEN Nyt Aarhus Stadion - et nyt oplevelsesrum i skoven udarbejder ideoplæg til et Nyt Aarhus Stadion i Marselisskoven. En idé, der bryder med den sædvanlige tanke om et stadion,

Læs mere

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 5 Tuse Næs. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 5 Tuse Næs Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel

HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL. Mangor & Nagel HVALSØ BYMIDTE - BORGERMØDE D.17 APRIL Mangor & Nagel A R K I T E K T F I R M A BAGGRUND - INTENTIONER Handelslivet i Hvalsø er i dag begrænset til tre dagligvareforretninger samt få butikker langs hovedgaden.

Læs mere

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010

ODENSE Forsker-og videnpark. Maj 2010 ODENSE Forsker-og videnpark Maj 2010 Odense Forsker- og videnpark En bydel der summer af viden Over de næste 10-15 år skal området nord for Syddansk Universitet i Odense forvandles til en dynamisk forsker-

Læs mere

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019

Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Udkast til Frederikssund Kommunes Fritidspolitik 2015-2019 Forord Fritidspolitikken fastlægger retningen for fritids-, idræts- og kulturområdet. Fritidsudvalget ønsker at understøtte og udvikle byområder,

Læs mere

Fremtidens Nordøst Amager

Fremtidens Nordøst Amager WORKSHOP LØRDAG DEN 27. SEPTEMBER KL. 14.00 16.00 STRANDLODSVEJ 69: Fremtidens Nordøst Amager INTRO Side 1-2 indeholder en opsamling på workshoppen og de forskellige input og diskussioner. På side 3-5

Læs mere

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION

NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION NYT BYLIV, BYRUM, KUNST OG ARKITEKTUR, OMKRING VIRUM STATION SKITSEFORSLAG 12.03.2013 HOLBERG FENGER EJENDOMME A/S - Vi udvikler for fremtiden Arkitekt: COBE Udvikling og udlejning: Frode Jakobsens Plads

Læs mere

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge

krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge krav og ønsker til salg af kommunal ejendom ved Møllebakken i Helsinge Butikker på Vestergade mod gadekæret. Gaden udgør den nordlige grænse af projektområdet. Materialet er bygget op i to dele: 1 Helsinge

Læs mere

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen.

Lokalplanen er blevet til på anmodning fra den private ejer og efter en høring om ændring af Kommuneplanen. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. oktober 2014 Lokalplan 981, Etageboliger ved Thorvaldsensgade - Forslag g Omsorg Offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan

Læs mere

Rødovrevej Rødovrevej 239

Rødovrevej Rødovrevej 239 Rødovrevej 239 Området Introduktion Centralt beliggende i det midt-østlige hjørne af Rødovre Ligger denne gamle erhvervsbygning. Bygningen har tidligere været brugt af Tele Danmark og De gule sider men

Læs mere

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan

68 Ny Amagerbrogade Helhedsplan 68 Ny magerbrogade elhedsplan Visualisering Dobbeltporten Ny magerbrogade elhedsplan 69 KOINGEN EE GERROGDE OG GER CENTRET vor magerbrogade møder mager Centret dannes en samlende plads. En rolig og overskuelig

Læs mere

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER

Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER Illustration: C.F. Møller BYENS NYE HUS TIL MUSIK, TEATER OG KONFERENCER 1 BUTIK Der bliver en butik i stueetagen på ca. 700 m 2. UDDANNELSE Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole får ca. 6200

Læs mere

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning

Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Hørsholm Gågade Kommentering af belysningsforslag for gadebelysning Indledning Med udgangspunkt i belysningsforslaget for gågadeområdet i Hørsholm Bymidte udarbejdet af COWI A/S, beskrives i det følgende

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune

Photo: Stiig Hougesen. Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Photo: Stiig Hougesen Byudvikling i Roskilde Kommune Joy Mogensen, borgmester i Roskilde Kommune Bygger på kommunens styrker og planstrategi Beliggenhed i smukt landskab Balanceret bystruktur Centralt

Læs mere