Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau"

Transkript

1 Notat 25. september 2008 Udvikling af Christianias udspil 9. september 2008 Slots- og Ejendomsstyrelsen er af finansministeren i brev af 11. september 2008 blevet bedt om at vurdere Christianias udspil nærmere i forhold til christianialoven, aktstykke 86 af 2. januar 2008 og aftalen af 24. august en har til formål at afklare om udspillet kan danne baggrund for indgåelse af en samlet aftale eller forståelse med Christiania, før landsrettens behandling af Christianias søgsmål mod staten, som er berammet til at starte i begyndelsen af november. Der har været afholdt tre møder med Christianias Kontaktgruppe og advokat Knud Foldschack, hvor Kontaktgruppen er blevet anmodet om at uddybe udspillet med udgangspunkt i de punkter, der er taget op i finansministerens brev. Derudover har der været afholdt et særskilt møde om økonomien i Christianias udspil. Slots- og Ejendomsstyrelsen har modtaget et notat af 23. september 2008 med supplerende konkretiseringer til Christianias tilbud til finansministeren af 9. september Slots- og Ejendomsstyrelsen har endvidere modtaget et brev fra Christianias advokat den 25. september Det bemærkes, at en vurdering af Christianias udspil vanskeliggøres af, at det har været ganske udfordrende inden for den givne tidsramme at opnå en helt sikker opfattelse af Christianias holdninger til de drøftede spørgsmål. Det er imidlertid Slots- og Ejendomsstyrelsens opfattelse, at der foreligger tilstrækkeligt grundlag til at vurdere, om det på baggrund af Christianias udspil er hensigtsmæssigt at indlede forhandlinger om en samlet løsning, inden landsretten har taget stilling til Christianias kollektive søgsmål mod staten. Nødvendig genopretning på det i christianialoven forudsatte niveau Det er et centralt mål i christianialoven, at der sker en genopretning af statens bygninger, der generelt vurderes at være i dårlig stand. 24. august aftalen sikrede den tilsigtede genopretning og finansieringen heraf. Genopretningen er forudsat til at vedrøre tag, fag, brandsikring og flugtveje og tekniske basisinstallationer. Styrelsen har derfor anmodet Kontaktgruppen om nærmere at redegøre for indholdet i Christianias udspil i forhold til omfang og økonomi for genopretning af statsbygningerne og forsyningsnettet.

2 Kontaktgruppen anerkender behov for genopretning til det i christianialoven forudsatte niveau. Kontaktgruppen tilkendegiver også, at den fornødne betalingsvilje er til stede på Christiania. Side 2 af 13 Christiania mener, at genopretningen af statsbygningerne kan gennemføres for et væsentligt lavere beløb, end statens rådgivere har vurderet på baggrund af de bygningssyn, der blev gennemført som følge af aftalen af 24. august Christiania anfører til støtte herfor, at udgifterne kan holdes nede ved at inddrage beboerne i udførelsen af arbejdet, samt ved at anvende genbrugsmaterialer. Christiania vurderer genopretningsudgiften til at være 140 mio. kr. over en 10-årig periode, heraf 100 mio. kr. til beboelsesbygninger og 40 mio. kr. til bygninger med erhverv mv. Christiania vurderer ikke, at det er nødvendigt at genoprette forsyningsnettet i det omfang, statens rådgivere har vurderet det nødvendigt. Christiania mener, at der alene er behov for mindre tiltag, hvilket Christiania vurderer koster cirka 8 mio. kr. Christiania mener i øvrigt, at behov i forbindelse med forsyningsnettet skal finansieres i sammenhæng med opførelse af nybyggeri. I 24. august aftalen blev den samlede udgift til genopretning af bygningerne, på baggrund af eksterne rådgiveres syn af statens bygninger i 2006 og 2007, vurderet til at være 231 mio. kr. eksklusiv moms og etablering af centralvarme. Det bemærkes, at genopretningen ikke omfatter nogen form for modernisering af boligerne, herunder bad og køkkener. De 231 mio. kr. er fordelt med 152 mio. kr. til bygninger med boliger, og 79 mio. kr. til bygninger med erhverv, sociale og kulturelle aktiviteter, som i aftalen bliver i statens eje (92 mio. kr. inkl. centralvarme). Styrelsen har ikke haft mulighed for at gennemføre nærmere undersøgelser af det eksisterende forsyningsnet. Der er dog efter styrelsens vurdering et betydeligt behov for genopretning af el, vand og kloakforsyning. Med betydelig usikkerhed vurderer styrelsens rådgivere, at behovet mindst beløber sig til ca. 30 mio. kr. Samlet set vurderer styrelsen, at Christianias vurdering af udgiften til genopretning af statsbygninger og forsyningsnet kan være for lavt sat, selvom der tages højde for en betydelig egendeltagelse. Finansiering af genopretningen af statsbygninger Det er hensigten i christianialoven, at udgifterne til genopretning dækkes af indtægter fra salg af eksisterende statsbygninger og byggeretter på Christiania. Dette balanceprincip var fastholdt i 24. august aftalen.

3 Styrelsen har bedt kontaktgruppen redegøre for, hvordan genopretningen af statsbygningerne foreslås finansieret. Styrelsen har lagt særlig vægt på finansieringen af genopretningen af beboelsesbygningerne, da Christianias udspil indebærer en afvisning af en almen boligorganisation, som i 24. august aftalen skulle overtage beboelsesbygningerne. Side 3 af 13 Genopretningen af bygningerne inden for rammerne af en almen boligorganisation var i 24. august aftalen finansieret via beboernes husleje samt ved statslig ydelsesstøtte og tilskud fra Københavns Kommune svarende til den støtte, der ydes til alment nybyggeri. Christianias kontaktgruppe har beskrevet tre forskellige kilder til finansiering af beboelsesbygningerne. Den ene kilde er beboerfinansiering via forhøjet huslejebetaling. Den anden kilde er et statsligt tilskud, som modsvares af en kapitalisering af statens indtægter fra udleje af statsbygninger og grunde under selvbyggerhuse. Den tredje kilde er et statsligt tilskud, som modsvares af statslige indtægter fra salg af byggegrunde og statsbygninger til Christianiafonden. De tre finansieringskilder vurderes nedenfor. Finansiering af genopretningen via huslejebetaling Christianias udspil indebærer, at beboelsesbygningerne skal købes af Christianiafonden eller blive i statens eje. I begge tilfælde udlejes boligerne til beboerne inden for rammerne af den almindelige lejelovgivning. Det vil derfor være boligreguleringsloven og lejelovgivningen, der regulerer beboernes husleje. Kontaktgruppen har foreslået at finansiere en del af genopretningen via det kapitalafkast, der kan opkræves som del af huslejen samt ved et relativt højt vedligeholdelsesbidrag. I forlængelse af drøftelserne mellem Kontaktgruppen og styrelsen om finansiering af genopretningen af bygningsmassen via en højere lejebetaling, har Christianias advokat endvidere skitseret en model, hvor der blandt Christianias beboere etableres et lejefællesskab af boliglejere. Hvis lejefællesskabet i væsentligt omfang delagtiggøres i et genopretningsansvar og samtidig tildeles en forkøbsret til bygningerne på lejet grund, f.eks. inden for 30 år, vil fonden ifølge Christianias advokats opfattelse lovligt kunne opkræve lejebetaling udover de begrænsninger, som følger af reglerne i boligreguleringsloven om omkostningsbestemt husleje. Det er styrelsens samlede vurdering, at den mulige huslejebetaling for beboelse i statsbygningerne ikke kan finansiere genopretningen. Som følge af boligreguleringsloven kan der for boligerne i statsbygningerne på Christianiaområdet ikke kræves et højere kapitalafkast end ca. 32 kr. pr. m 2 både før og efter genopretningen. Heller ikke i en situation, hvor fonden køber

4 bygningerne og udlejer boligerne, og dermed er ansvarlig for genopretningen, må beboerne betale et højere kapitalafkast. Det vil derfor ikke være muligt, at opkræve en højere husleje til finansiering af genopretningen. Side 4 af 13 Til grov illustration af den manglende finansiering vil genopretningen over 10 år, som ønsket af Christiania, indebære en årlig udgift pr. m 2 på omkring 470 kr. ved det af staten forventede udgiftsniveau og ca. 310 kr. pr. m 2 ved det af Christiania forventede udgiftsniveau. Med et kapitalafkast på ca kr. pr. m 2, vil der dermed være et årligt finansieringsunderskud på omkring 440 kr. pr. m 2 eller ca. 280 kr. pr. m 2, hvis Christianias udgiftsvurdering lægges til grund. Regneeksemplet hviler selvsagt på en række forudsætninger om og kan dermed kun tages som retningsgivende. Christiania har tilkendegivet, at en væsentlig del af det vedligeholdelsesbidrag på 100 kr. pr. m 2, der påtænkes pålagt lejen, vil kunne anvendes som medfinansiering. Dette vil dog langtfra være nok til at dække finansieringsunderskuddet. Boligreguleringslovens mulighed for at optage et lån til genopretningen, hvor ydelsen dækkes af lejers henlæggelser til vedligehold vil efter styrelsens vurdering kun kunne dække en marginalt større dækning af genopretningsudgifterne. For så vidt tanken fra Christianias advokat om et lejefællesskab af boliglejere har styrelsen forstået forslaget således, at alle lejerne skal være pligtige medlemmer af den forening, som skal stå for genopretningen og som skal have forkøbsret til ejendommen. Styrelsen har herudover forstået modellen således, at summen af den leje, som de enkelte lejere skal betale til udlejer af bygningen (staten eller fonden), og det "kontingent", som de skal betale til foreningen, overstiger det beløb, der lovligt kan opkræves som omkostningsbestemt leje efter boligreguleringsloven. Slots- og Ejendomsstyrelsen har forelagt modellen for Kammeradvokaten, der på det foreliggende grundlag vurderer, at den skitserede model er ulovlig, eller i hvert fald udtryk for klar omgåelse af reglerne i lejelovgivningen. Det følger af boligreguleringsloven, at der ikke må opkræves en højere leje, end den der følger af lovens bestemmelser. Derfor må foreningskontingentet ikke være "leje", hvis modellen skal være lovlig. Kontingentet til foreningen skal bruges til at betale for genopretning af bygningen, som er ejet af udlejer (staten). Derfor indebærer kontingentbetalingen til foreningen reelt en ydelse til ejeren (staten), og dermed udgør kontingentbetaling "leje", hvilket bringer modellen i strid med boligreguleringslovens regler.

5 Kammeradvokaten mener ikke, at det gør en afgørende forskel om foreningen har køberet til bygningen til reduceret pris, da retten til at bo i boligen i modellen er betinget af en pligt til at betale et beløb "oven i" lejen. Styrelsen vurderer på baggrund af ovenstående, at det ikke er sandsynliggjort, at Christiania i væsentligt omfang kan finansiere genopretningen via huslejen og samtidig overholde reglerne i Boligreguleringsloven. Dette gælder uanset, at Christiania i øvrigt har tilkendegivet at være indstillet på at betale en højere husleje for at fremme genopretningen. Kapitalisering af statens indtægter som finansieringsgrundlag for statsfinansiering af genopretningen I afklaringsdrøftelserne har Christianias Kontaktgruppe og Christianias advokat anført at man kan dække hullet i finansieringen af genopretningen ved, at staten kan kapitalisere værdien af de lejeindtægter staten forventes at få ved udleje af bygninger og jord. Den kapitaliserede værdi foreslås betragtet som en statslig anlægsindtægt, der kan anvendes til finansiering af en statslig støtte til Christianiafondens udgifter til genopretning af beboelsesbygninger. Konkret foreslås kapitalisering af statens lejeindtægt fra udleje af bygninger med erhverv, sociale og kulturelle aktiviteter, der af Christiania er fastsat til 1,8 mio. kr. årligt og af lejeindtægter fra udleje af grund under selvbyggerhuse og leje af statsbygninger på voldanlægget, der ikke kan sælges til fonden. Christiania vurderer, at denne indtægt udgør 3,6 mio. kr. årligt. For så vidt angår lejeindtægten fra bygninger med erhverv og sociale og kulturelle aktiviteter vil forslaget indebære, at bygningerne udlejes vederlagsfrit til fonden, og at staten dermed ikke får afkast af hverken bygninger eller de midler der skal investeres i genopretningen af de pågældende bygninger. For så vidt angår lejeindtægten på 3,6 mio. kr. vedrører denne beboelsesbygninger, hvor Christiania forudsætter et kapitalafkast til staten på 140 kr. pr. m2. Da der overvejende er tale om statsbygninger, vil de imidlertid være omfattet af boligreguleringsloven, hvor kapitalafkastet som beskrevet vil ligge omkring 32 kr. pr. m2. Hvis staten skal få et afkast på 3,6 mio. kr. vil det derfor indebære, at jordlejen under selvbyggerhuse bliver høj. Endvidere hviler forslaget på en forudsætning om, at alle statens løbende indtægter tilbageføres til Christianiafonden. Der vil dermed ikke være driftsindtægter, der kan dække statens driftsudgifter på området, herunder bidrag til vedligehold af forsyningsnet, fællesarealer og voldanlægget. Christiania vurderer selv, at der vil være udgifter på 2-3 mio. kr. årligt til drift af volden. Side 5 af 13

6 Endeligt vil modellen indebære en bred fortolkning af christianialovens forudsætning om, at statens anlægsudgifter skal dækkes af salg af byggeretter og bygninger. Side 6 af 13 Slots- og Ejendomsstyrelsen vurderer på denne baggrund, at forslaget ikke kan løse finansieringsproblemstillingen. Finansiering via tilbageførelse af indtægter fra statsbygninger og byggeretter til Christianiafonden I Christianias udspil foreslås, at Christianiafonden køber bygninger og byggeretter og at indtægten herfra tilbageføres til genopretningen af bygninger mv. Christiania foreslår konkret, at fonden køber statsbygninger til beboelse for 80 mio. kr. og køber byggeretter for 70 mio. kr. Finansieringen af køb af bygninger foreslås at ske via et 4 pct. statslån med en løbetid på 40 år. Kontaktgruppen tilkendegav, at de muligvis vil finansiere køb af byggeretter ved hjælp af lån på markedsvilkår og gaver. Fondens køb af beboelsesbygninger ved lånefinansiering skal finansieres over huslejen fra beboerne. Som beskrevet ovenfor kan der indenfor boligreguleringsloven kun opkræves et meget begrænset kapitalafkast fra lejerne, hvilket ikke vil være tilstrækkeligt til at dække ydelsen på lånet, selv ikke ved et fordelagtigt statsligt lån som foreslået i Christianias udspil. Det kan derfor ikke sandsynliggøres, at fonden vil kunne finansiere et køb af beboelsesbygningerne. For så vidt angår fondens køb af byggeretter vil dette forudsætte, at der tilvejebringes et lokalplansgrundlag der muliggøre opførelse af m 2 nybyggeri samt, at fonden kan finansiere købet af byggeretter, byggemodning og selve byggeriet. Christianias Kontaktgruppe har ikke sandsynliggjort, at fonden på kort sigt kan skaffe sikkerhed for, at den kan fremskaffe den nødvendige kontante finansiering til køb af byggeretterne. Det er desuden en væsentlig barriere, at Christiania har afvist at støtte gennemførelsen af det eksisterende lokalplansforslag, da det er en forudsætning for salg af byggefelter og opførelse af nyt byggeri, at der er vedtaget en lokalplan, der fastlægger byggemuligheder, jf. nedenfor, Samtidig vurderer styrelsen, at den forkøbsret til byggeretter, som Christiania ønsker, i praksis vil afskære staten fra at sælge byggeretterne til andre købere. Staten vil dermed ikke kunne sælge byggeretterne til andre købere og på den måde opnå indtægter.

7 Slots- og Ejendomsstyrelsen vurderer på denne baggrund, at staten inden for rammerne af Christianias udspil ikke kan opnå tilstrækkelige indtægter fra salg af bygninger og byggeretter til at finansiere genopretningen. Side 7 af 13 Samlet vurdering af Christianias forslag til finansiering af genopretningen Slots- og Ejendomsstyrelsen vurderer samlet set, at de tre kilder til finansiering af genopretningen, som er anvist af Christianias Kontaktgruppe, hverken hver for sig eller i forening vil kunne dække genopretningsudgifterne. Christianias udspil vil derfor indebære, at staten skal finansiere en betydelig del af udgifterne. Udspillet kan således ikke betragtes som værende i overensstemmelse med christianialovens hensigt om balance i statens økonomi. Huslejebetaling efter almindelige principper, og uden at genopretningen fører til huslejeniveauer, der umuliggør, at de nuværende beboere generelt kan blive boende, samt at de kulturelle og sociale aktiviteter kan videreføres Styrelsen har anmodet om en nærmere beskrivelse af den af Christianias skitserede huslejemodel. Christianias model indebærer en ensartet husleje for hele området med differentiering i forhold til dels den enkelte boligs størrelse og stand og dels i forhold til den enkelte beboers betalingsevne. Christiania ønsker mulighed for social udligning, således at beboere med ringe betalingsevne kan betale en særlig lav husleje. Christiania er indstillet på en omlægning af det nuværende brugslejesystem, således at det i større omfang tager hensyn til boligernes størrelse. Kontaktgruppen tilkendegav, at de ikke forudsætter huslejer, der er højere end hvad Boligreguleringsloven giver mulighed for, hvilket sikrer, at de nuværende beboere kan blive boende. Sammenfattende sandsynliggør Christianias udspil og Kontaktgruppens tilkendegivelser, at Christiania må vurderes at være indstillet på som led i en aftale at overgå til at betale husleje efter almindelige principper, hvorefter huslejen følger boligens størrelse og til dels stand. Fremover vil husleje på Christiania skulle betales efter principperne i Boligreguleringsloven. Lejen må derfor ikke fastsættes til et beløb, som overstiger det beløb, der kan dække ejendommens nødvendige driftsudgifter og afkast af ejendommens værdi. Boligreguleringsloven sikrer således, at lejen fastholdes på et niveau, hvor beboerne vil have mulighed for at blive boende. Afhængig af ejendomsskatter og driftsudgifter, vurderer styrelsen, at lejen vil ligge på omkring 340 kr. pr m 2 om året, svarende til ca kr. pr. måned for en 50 m 2 bolig.

8 Bygninger med erhverv, social og kulturelle formål er af Christiania forudsat udlejet til Christianiafonden som i aftalen af 24. august, hvilket medfører et rimeligt huslejeniveau og kan dermed betragtes som en gangbar løsning. Side 8 af 13 Gennemførelse af den lokalplan, der er udarbejdet i fællesskab mellem Christiania og staten, og som er godkendt af Københavns Borgerrepræsentation Styrelsen har anmodet Kontaktgruppen om en vurdering af mulighederne for gennemførelse af den allerede udarbejdede lokalplan. Såfremt der ønskes justeringer i lokalplanens bestemmelser, anmodede styrelsen om en redegørelse for, i hvilket omfang lokalplanen skal tilpasses, særligt i forhold til placering af byggefelter og volumen. Kontaktgruppen tilkendegav, at den ikke kan tilslutte sig den lokalplan, som er udarbejdet i medfør af aftalen af 24. august, og som er vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation. Christiania har i sit udspil angivet et maksimalt etageareal på m 2 og en maksimal byggepligt på m 2 inden for 10 år. Borgerrepræsentations godkendelse af lokalplanforslaget med henblik på offentlig høring forudsatte, at der var enighed mellem staten og Christiania om en aftale, som forudsat i 24. august aftalen. Det medfører således, at lokalplanprocessen ikke vil kunne fortsætte, hvis ikke Christiania positivt tilkendegiver, at de bakker op om lokalplanen, som den foreligger på nuværende tidspunkt. Det er en forudsætning for salg af byggefelter og opførelse af nyt byggeri, at der er vedtaget en lokalplan, der fastlægger byggemuligheder. En ny lokalplanproces vil kunne trække i langdrag. I den periode, hvor den ny lokalplan gennemføres, kan der ikke opføres nybyggeri, og der vil opstå usikkerhed om statens muligheder for salg af byggefelter. Den af Borgerrepræsentationen godkendte lokalplan vil skabe mulighed for nybyggeri på m 2 inklusiv til- og påbygning på eksisterende byggeri m 2 af byggemulighederne forudsætter tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen, da byggefelterne er placeret på fortidsmindet. Kontaktgruppen har ikke udover spørgsmålet om maksimalt etageareal konkret redegjort for, i hvilket omfang lokalplanen skal tilpasses. Christianias tilkendegivelser om lokalplanen må klart vurderes som en væsentlig hindring for et videre forløb. Tildeling af ledige boliger efter objektive, åbne og gennemskuelige principper svarende til christianialovens principper Styrelsen har anmodet Kontaktgruppen om en mere klar beskrivelse af følgende:

9 1. Hvorvidt der vil blive tale om en venteliste til boligerne? 2. Hvilke kriterier, der gælder for de enkelte områder? 3. Hvordan ledige boliger evt. bliver annonceret? 4. Hvordan boligtildelingen i praksis vil foregå, herunder evt. samtaler eller lignende? Side 9 af 13 Kontaktgruppen er herunder blevet bedt om at udarbejde en liste over, hvilke kriterier Christiania betragter som legitime og illegitime i forhold til boligtildeling. Kontaktgruppens tilkendegivelse på dette punkt kan være vanskelig at tolke entydigt. De har på møder nævnt kriterier som: Boligstørrelse i forhold til antal beboere, økonomi i relation til den konkrete boligs vedligeholdelsesbehov, boligens fysiske rammer i relation til beboerens alder og fysiske formåen, samt beboerens interesse i aktivt at deltage i fællesskabet Christiania. Boligtildelingen uddelegeres til områderne, der efter det oplyste må forventes i et vist omfang at basere boligtildelingen på kollektive møder med de boligsøgende. Christiania foreslår oprettelse af en uvildig kontrolinstans med repræsentanter udpeget af staten og Christiania. Dette skal sikre mod misbrug af de subjektive udvælgelseskriterier. I henhold til christianialovens forarbejder skal der oprettes et åbent og gennemskueligt system for anvisning af boliger. Såfremt staten skal give støtte i form af direkte eller indirekte tilskud, skærpes kravene til åben og gennemskuelig adgang til boligerne. I aftalen af 24. august er boliganvisningskriterierne meget nøje beskrevet. Ansøgere til en bolig opskrives på venteliste og bliver samtidig gjort bekendt med de særlige vilkår i lejekontrakterne, der er på Christianiaområdet. 30 pct. af de ledige boliger anvises efter anciennitet på ventelisten, og 70 pct. anvises efter særlige kriterier, der skal være opfyldt af ansøgeren såsom: Ung i job eller under uddannelse der ønsker at flytte hjemmefra, uddannelsessøgende i øvrigt, senior over 55 år, skilsmisseramt og person med arbejde på Christianshavn. Kontaktgruppen synes at fastholde krav om mulighed for anvendelse af subjektive kriterier i en kollektiv proces med samtaler. Det er ikke detaljer afklaret, hvordan Christiania forestiller sig boligtildelingen skal foregå. Disse forhold, kombineret med den betydelige afstand i forhold til augustaftalens principper, vil indebære en meget betydelig udfordring i forhold til en afklaring.

10 Genopretning af voldanlægget i overensstemmelse med christianialovens formål, herunder den nødvendige afvikling af bygninger på volden Styrelsen har anmodet Kontaktgruppen om at konkretisere principperne for den fremtidige voldpleje og for hvilke huse, Christiania forventer, der skal fjernes/flyttes. Side 10 af 13 Christianias konkretiserede udspil indebærer, at der snarest flyttes seks beboelsesbygninger, samt fjernes fire skure fra ydersiden af volden. Herudover vil Christiania lade en beboelsesbygning overgå til offentlig brug ved naturlig fraflytning. Kontaktgruppen tilkendegav, at den fremtidige drift af volden skal ske i regi af Christianiafonden i samarbejde med brugerne. Af christianialovens bemærkninger fremgår det, at det er hensigten, at fæstningsanlægget skal genoprettes, således at hovedvolden og den ydre vold retableres som et samlet rekreativt, landskabeligt område under hensyntagen til fortidsmindets historiske udformning. Styrelsen har som grundlag for genopretning af volden i overensstemmelse med christianialoven udarbejdet en udviklingsplan for området. Efter denne er det fastsat, at ca. 90 bygninger skal afvikles på kort og lang sigt. Derudover skal der ske en konkret vurdering af yderligere et større antal bygninger. Det centrale krav er afviklingen af ca. 55 bygninger (heraf 34 boliger) på kort sigt. Christianias udspil vil alene afvikle ti bygninger. Dette ligger ikke inden for christianialovens rammer, som styrelsen har lagt til grund for sin udviklingsplan. Christianias udspil er heller ikke i nærheden af noget fagligt forsvarligt alternativ. Hævelse af den retssag, Christiania har anlagt mod staten, både for så vidt angår fællesskabets påstande og de 723 individuelle sagsøgeres påstande Staten har anmodet Kontaktgruppen om en tilkendegivelse af, hvorvidt Christiania vil hæve både den kollektive og de 723 individuelle retssager anlagt mod staten. Christiania vil ifølge udspillet hæve den kollektive retssag. Kontaktgruppen tilkendegav, at det ikke er muligt at hæve de individuelle retssager på vegne af de enkelte sagsøgere. Kontaktgruppen vil dog aktivt søge at fremme, at de individuelle sager hæves. Hvis der indgås en aftale for områder eller spørgsmål, der samtidig er genstand for retslig prøvelse, vil en sådan aftale først endeligt kunne træde i kraft, når sagen enten er afgjort ved domstolene eller hævet. Det må forudsættes, at retssagerne

11 hæves, uden at staten ved forlig anerkender Christianias påstande i retssagen helt eller delvist. Side 11 af 13 Påstandene, der behandles i den kollektive retssag, er i hovedsagen gentaget i de individuelle sager. Derfor vil en ophævelse af det kollektive søgsmål ikke være ensbetydende med, at disse påstande ikke vil blive behandlet ved domstolene. Påstandene vil blot blive behandlet på et langt senere tidspunkt. Kontaktgruppens anerkendelse af et stop for ulovligt byggeri og ophør af ulovlig indflytning på Christiania Kontaktgruppen er blevet anmodet om en entydig anerkendelse af stop for ulovligt byggeri og ulovlig indflytning. Kontaktgruppen har ikke villet give noget tilsagn om, at Christiania vil eller kan sikre et effektivt stop for ulovligt byggeri og ulovlig indflytning. Kontaktgruppen har således lagt vægt på, at den ikke kan kontrollere, hvad Christianias områder beslutter, eller hvad enkeltchristianitter bedriver. Christianialoven kræver, at der opnås tilladelse til byggeri og indflytning på Christianiaområdet. Der er pt. en række igangværende sager om ulovlig beboelse og byggeri. Det må ubetinget være en forudsætning for igangsættelse af eventuelle forhandlinger, at christianialoven overholdes på disse punkter. Christianias Kontaktgruppes mandat Christiania har tilkendegivet, at de tilbud, der er fremsendt til staten, er i overensstemmelse med det mandat, Kontaktgruppen har fået fra Fællesmødet vedrørende en eventuel løsning for et fremtidigt Christiania. Kontaktgruppen har tilkendegivet, at dem ikke har selvstændigt mandat til at indgå aftaler. Det må antages, at alle væsentlige elementer, der ikke er konkret beskrevet i udspillet, efterfølgende skal godkendes af Fællesmødet. Erfaringerne med efterfølgende godkendelser på Fællesmøder er entydigt dårlige i den forstand, at det er en tidskrævende proces, og at det efterfølgende har været vanskeligt at opnå fællesmødets godkendelse af aftaler indgået med Christianias forhandlere. En sådan proces vil derfor gøre det meget vanskeligt at få detaljerne i en aftale på plads inden for en overskuelig periode. Slots- og Ejendomsstyrelsens samlede vurdering Det bør fremhæves, at Christianias udspil for så vidt angår retablering af Volden og boligtildeling indeholder nye og positive signaler. Slots- og Ejendomsstyrelsen

12 har også noteret sig, at Christianias Kontaktgruppe under den afklarende dialog klart har tilkendegivet vilje til at øge huslejebetalingen med henblik på genopretning af boligerne. Side 12 af 13 Slots- og Ejendomsstyrelsen må imidlertid samtidig hæfte sig ved følgende forhold: 1. Forslaget fra Christiania er utvivlsomt underfinansieret i forhold til den tidligere aftalte model. Det skyldes bl.a., at Realdania ikke mere indgår med et betydeligt økonomisk bidrag samt at Boligreguleringsloven sætter klare grænser for, hvor høj en husleje beboerne kan pålægges, uanset om det er staten eller en fond, der er udlejer. 2. Forslaget fra Christiania vedrørende reglerne for boligtildeling er kun skitsemæssigt formuleret, men bryder i sine principper afgørende med den detaljerede ordning baseret på objektive kriterier, der blev udformet i forbindelse med 24. august aftalen. 3. Christianias konkrete forslag til retablering af Volden er helt utilstrækkeligt til at indfri målsætningerne i christianialoven. 4. Christiania har ikke tilkendegivet at ville opfylde forudsætningen i finansministerens brev om at stoppe ulovligt byggeri og ulovlig indflytning på Christianiaområdet. 5. Christiania kan eller vil ikke sikre ophævelse af de individuelle søgsmål ved indgåelse af en aftale. 6. Christiania vil ikke aktivt fremme gennemførelsen af den lokalplan, som parterne i fællesskab udarbejdede i forbindelse med det omfattende arbejde for at implementere august aftalen Alt i alt finder Slots- og Ejendomsstyrelsen således ikke, at der er grundlag for at iværksætte egentlige forhandlinger med Christiania med henblik på en hurtig indgåelse af en samlet aftale. Styrelsen finder, at videre drøftelser mest hensigtsmæssig ville kunne foregå efter, at landsretten har taget stilling til Christianias kollektive søgsmål om ejendomshævd og ubegrænset brugsret. Bilag 1. Christianias tilbud til staten om en samlet Christianialøsning med udgangspunkt i Christianias svar fra juni 2008 og Statens tilbud kaldet Den blå aftale, 9. september Brev fra finansministeren til Christianias Kontaktgruppe af 11. september 2008

13 3. Notatet Supplerende konkretiseringer til Christianis tilbud til Finansministeren af 9. september Brev fra Christianias advokat, Knud Foldschack til Carsten Jarlov, Slots- og Ejendomsstyrelsen. Dateret den 25. september Side 13 af 13

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania

Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania Fællesskabet Christiania og Christianias beboere og virksomheder 31. marts 2011 J.nr. 11/00264 Ledelsessekretariatet SVS/TOP/KLJ Præsentation af løsningsmuligheder for Christiania I forlængelse af finansministerens

Læs mere

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten

UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Aftaleudkastet afspejler de førte drøftelser og er ikke godkendt af det politiske niveau UDKAST til aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået

Læs mere

KORT FORTALT. Finansministeriet

KORT FORTALT. Finansministeriet KORT FORTALT om tilbuddet til CHristianiaomr ådets beboere Finansministeriet SEPTEMBER 2006 INDHOLD INTRODUKTION........................................... 3 Tilbuddet kort fortalt...................................

Læs mere

Bilag uddybning af løsninger for Christiania

Bilag uddybning af løsninger for Christiania 1 Bilag uddybning af løsninger for Christiania Løsning baseret på 2007-aftalen 2007-aftalen i hovedtræk Hvis I vælger at gå tilbage til 2007-aftalen, begynder staten i samarbejde med Christiania at gennemføre

Læs mere

Slots- og Ejendomsstyrelsen

Slots- og Ejendomsstyrelsen Slots- og Ejendomsstyrelsen 22.12.2006 SES Uddybning og supplement af statens tilbud til Christianias beboere af 26. september 2006 om udmøntning af fremtidige organisations- og ejerformer på Christianiaområdet

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet Side 1 af 5 LOV nr 431 af 09/06/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-06-2004 Finansministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 1 Den fulde tekst Lov om ændring af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Læs mere

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves.

Forslag. til. lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet. Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. Forslag til lov om ophævelse af Lov om anvendelse af Christianiaområdet 1 Lov nr. 399 af 7. juni 1989 om anvendelse af Christianiaområdet ophæves. 2 Loven træder i kraft 15. juli 2013. 1. Indledning Bemærkninger

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN

AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN Finansministeriet OKTOBER 2007 AFTALE MELLEM CHRISTIANIA OG STATEN INDHOLD Forord............................................... 5 Statens tilbud af 26. september 2006

Læs mere

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo.

Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. Statsforvaltningen udtaler, at Køge Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i forbindelse med fastsættelse af leje i plejeboligerne Møllebo. 07-08- 2008 De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE

GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE GRUNDEJERFORENINGEN GODTHAABS MINDE - OPTAGELSE AF LÅN VEDRØRENDE ISTANDSÆTTELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE INDLEDNING Grundejerforeningen Godthaabs Minde ("foreningen") har rettet henvendelse til Kromann Reumert

Læs mere

UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET. Finansministeriet

UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET. Finansministeriet UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET Finansministeriet SEPTEMBER 2006 UDMØNTNING AF FREMTIDIGE ORGANISATIONS- OG EJERFORMER PÅ CHRISTIANIAOMR ÅDET INDHOLD 1. Indledning.........................................

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet

Forslag. Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2012-13 Fremsat den 13. marts 2013 af klima-, energi- og bygningsminister (Martin Lidegaard) Forslag til Lov om ophævelse af lov om anvendelse af Christianiaområdet Lov

Læs mere

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål

Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål ANSØGNING NOTAT Frikommunenetværk om billige boliger og fleksible boligløsninger 09-02-2017 Konkrete spørgsmål og afklaringsspørgsmål Ansøgning om midlertidig huslejetilskud I forhold til et midlertidigt

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 21-06-2011 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:55 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Ekrem Günbulut

Læs mere

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05)

Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\533876\dokumenter\akt084.fm 01-02-05 10:57:13 k02 TN 1 Forelagt for og behandlet af Finansudvalget som fortroligt Akt. D. (2004-05) 84 Trafikministeriet. København,

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit

Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet. Vilkår ved exit Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 91 Offentligt Økonomi- og Erhvervsministeriet Finansministeriet 13. januar 2009 Vilkår ved exit Ifølge model-notat

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne. November 2007 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Trafikministeriets overdragelse af statshavnene til kommunerne November 2007 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Trafikministeriets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune

Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune Sammenlægning af kommunalt ejede almene ældreboliger i Frederikssund Kommune 1. Opgave I forbindelse med godkendelse af budget og husleje for kommunalt ejede almene ældreboliger (beslutning i Velfærdsudvalget

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 EM 2007/43. Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 25. januar 2008 FM 2008/12 3. august 2007 Bemærkninger til forordningsforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Forordningsforslaget indeholder ændring af 2 bestemmelser i den gældende landstingsforordning.

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud,

3. at sagen forelægges Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelse til drøftelse og stillingtagen til hvorvidt man vil gennemføre tidligere afgivne påbud, Pkt.nr. 13 Lejerbo, Hvidovre Harmonisering af huslejen. 299913 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen, Enten (revurdering) 1.. at sagen forelægges Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Erklæring vedrørende kommunegarantier

Erklæring vedrørende kommunegarantier Erklæring vedrørende kommunegarantier Nedenstående udfyldes af ansøgeren til anlægstilskuddet. Projektets titel (kort titel som projektet kan identificeres ud fra): Ansøgers navn, adresse m.v. CVR-nr.:

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 14. maj 2014 Fonden Erhvervsdrivende Fond (herefter Fonden ) om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 21. september 2017 Sag 26/2017 (1. afdeling) Rokkevænget Middelfart ApS (advokat Bjarne Aarup) mod Elly Mortensen og Aage Mortensen (advokat Steen Jørgensen, beskikket

Læs mere

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde

Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde Bilag 9 til Fællesindstilling Billige boliger pilotprojektet - Karens Minde FINANSIERING OG GARANTISTILLELSE 09-02-2007 Sagsnr. 1101-294547 Dokumentnr. 2006-34535 Ansøgningen Kuben Boplan A/S har i brev

Læs mere

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1

Referat. Sorø Kommune Sidenr. 1 Sorø Kommune Sidenr. 1 Referat Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Boligforeningen Dianalund Regnskabsåret 2014 Dato: 11. december 2015 Lokale: Tidspunkt: Dianalundstuen, Tinghuset, Torvet 2, Sorø Kl.

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms.

K E N D E L S E. Klager har endvidere klaget over Indklagedes salær på kr. ekskl. moms. København, den 2. juni 2014 Sagsnr. 2013-545/3KR/AKC 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Klager klaget over Indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at Indklagede har

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune

Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune Statsforvaltningens vejledende udtalelse til Langeland Kommune 15-09- 2008 Langeland Kommune har den 1. august 2008 anmodet statsforvaltningen om at vurdere, om overdragelse af Tranekær Slotsmølle til

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen.

Udkast. Partnerskabsaftale. 21. september opførelse af almene boliger. mellem. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast 21. september 2015 Partnerskabsaftale om opførelse af almene boliger mellem Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Postboks 348 Njalsgade

Læs mere

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge

Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge Offentliggørelse af Kolding Kommunes overvejelser om opkøb af boligejendomme til indkvartering af flygtninge 1. Baggrund Kolding Kommunes flygtningekvote for 2015 er på 215 personer. Hertil kommer familiesammenførte

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.04.2005 KOM(2005) 146 endelig 2005/0056(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om undertegnelse af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Kongeriget

Læs mere

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI

TILSYNET MED STØTTET BYGGERI - 1 - EJENDOMSFORVALTNINGEN TILSYNET MED STØTTET BYGGERI Til: Byrådet Dato: 25. juni 2004 Notat Emne.: Evaluering af retningslinier for alment nybyggeri Notatet omhandler en evaluering af de eksisterende

Læs mere

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25.

Indstilling. Hejredalskollegiets fremtid. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø. Aarhus Kommune. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 25. juli 2011 Teknik og Miljø og Borgmesterens Afdeling 1. Resume Hejredalskollegiet er omfattet af helhedsplanen for Gellerupparken

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter Afdeling: Sekretariat for udviklingsdirektør Dato: 27-10-2016 Reference: Rune Hellegaard Christensen E-mail: rhc@norddjurs.dk Journalnr.: 16/17192 Notat om prioritering af indskudskapital til almene boligprojekter

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil.

Det forudsættes, at den sammenlagte institution opretholder de oprindelige institutioners nuværende udbudsprofil. AMU-Center Nordsjælland Erhvervsskolen Hamlet Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk Forhåndsgodkendelse af sammenlægning af AMU-Center Nordsjælland

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S

Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S Pkt.nr. 8 Revurdering af sponsorkontrakt mellem Hvidovre Kommune og HIF Fodbold A/S 442457 Indstilling: Skole- og Kulturforvaltningen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget 1. at godkende Bysted A/S'

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk

Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1 Beskrivelse af situationer, hvor Københavns Kommune investerer i 3. mands ejendom og hvordan kommunen sikrer sig økonomisk Når Københavns

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

15. Boligplacering af flygtninge

15. Boligplacering af flygtninge Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 15. Boligplacering af flygtninge 15-042223 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune oplever en væsentlig øget tilgang af flygtninge

Læs mere

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. (Varmeforsyning) Vojens Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynet af 1. marts 2006 ændring af vedtægterne for Vojens Fjernvarme a.m.b.a. Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor, dr. polit.

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt de indklagede har krav på betaling af et vurderingshonorar som krævet. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Ege Christiansen og Mads Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 26. juni 2012. Klagen

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen

INDICIUM. Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen INDICIUM Løbende evaluering af forvaltningernes indsats for at forbedre sagsbehandlingen og borgerbetjeningen Indledning På mødet i Borgerrepræsentationen den 19. juni 2013 blev det besluttet at pålægge

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 23. august Mødetidspunkt: 17:00 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard Pedersen

Læs mere

Udlejningsregler i Glostrup Kommune

Udlejningsregler i Glostrup Kommune Udlejningsregler i Glostrup Kommune Juni 2017 Denne folder indeholder en oversigt over de boligorganisationer, som Glostrup Kommune har indgået udlejningsaftaler med. Vil du vide mere om, hvordan du kommer

Læs mere

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere.

Boligerne på Tvedvej vil være tredje etape e i forbedringen af boligmassen til de mest socialt udsatte borgere. 2. Social Bolighandlingsplan - Tvedvej Resume: Forbedring af fire eksisterende boliger på Tvedvej til social udsatte. Sagsfremstilling: har vedtaget en bolighandlingsplan for det sociale område for at

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder.

Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser. Det talte ord gælder. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2015-16 ULØ Alm.del Bilag 92 Offentligt Talepapir 24. februar 2016 Samråd i Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget den 25. februar 2016 om udflytning af statslige arbejdspladser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene).

De nye regler bygger bl.a. på dele af Retsplejerådets betænkning nr. 1436/2004 om reform af den civile retspleje III (Adgang til domstolene). 20. december 2007 Notat om sagsomkostninger i småsager og sager i øvrigt med en økonomisk værdi på højst 50.000 kr. samt i sager, der er omfattet af lempelsen pr. 1. januar 2008 af advokaternes møderetsmonopol

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012

Notat. Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter. BILAG til indstillingen DBH Bassin 7. Aarhus Kommune. Den 19. september 2012 Notat Emne: Bassin 7 - Udbud af to byggefelter BILAG til indstillingen DBH Bassin 7 Den 19. september 2012 Aarhus Kommune Udviklingssekretariatet for De Bynære Havnearealer Teknik og Miljø Bilag: Beskrivelse

Læs mere

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015

Nyhedsbrev. Fast Ejendom. Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Den 17. april 2015, revideret 20. april 2015 Nyhedsbrev Ændring af planloven op til 25 % almene boliger i nye lokalplanområder Folketinget vedtog den 26. februar 2015 ændringer i planloven, der giver kommunerne

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/ i sag nr Andelsselskabet Vejgaard Vandværk. mod. Forsyningssekretariatet KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 26/6 2013 i sag nr. 2010-0023320 Andelsselskabet Vejgaard Vandværk mod Forsyningssekretariatet Resume af afgørelsen Andelsselskabet Vejgaard Vandværk har ved

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt

Finansudvalget Aktstk. 40 Offentligt Finansudvalget 2017-18 Aktstk. 40 Offentligt Aktstykke nr. 40 Folketinget 2017-18 40 Sundheds- og Ældreministeriet. København, den 29. november 2017. a. Sundheds- og Ældreministeriet anmoder hermed om

Læs mere

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun

Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun Er evalueringsmodellen lovlig? Af advokat Henrik Holtse, Bech-Bruun og advokatfuldmægtig Christian Nielsen, Bech-Bruun To nyere kendelser fra Klagenævnet for Udbud har skabt tvivl om lovligheden af evalueringsmodeller,

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE

BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Budget- og regnskabssystem 4.5.4 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004/Budget 2005 BOLIGER OG INSTITUTIONER SAMT PLEJE OG OMSORG FOR ÆLDRE Udgifter og indtægter vedrørende personlig

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING

U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING U D K A S T NOTAT OM UDBUD AF MULTIHAL 1 BAGGRUND OG PROBLEMSTILLING Frederikshavn Kommune indgik i 2011 en OPS-kontrakt med et konsortium bestående af MT Højgaard og DEAS om design, opførelse og efterfølgende

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik

Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik Bekendtgørelse om Pulje til investeringer i kollektiv bustrafik I medfør af tekstanmærkning nr. 121 ad 28.53.02. på finanslov for finansåret 2017 fastsættes efter bemyndigelse: Anvendelsesområde 1. Ifølge

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen

Åben. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen Beslutningsdokument Magistraten Mødet den 14.03.2016 Åben Punkt 8. Byrådsmedlemmers mulighed for at tilføje bemærkninger til beslutninger i beslutningsprotokollen 2016-007516 Borgmesterens Forvaltning

Læs mere

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2

RÅDERETSKATALOG I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER... 2 III. UDEN FOR ELLER INDEN FOR BOLIGEN... 2 DANSKE FUNKTIONÆRERS BOLIGSELSKB KLOSTERGÅRDEN II KLOSTERGÅRDEN 70-112 3550 SLANGERUP RÅDERETSKATALOG INDHOLDSFORTEGNELSE I. LEJET MEN HELT DIT EGET... 2 II. FORANDRINGER OG FORBEDRINGER.... 2 III. UDEN

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner

Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005

Læs mere

Tilsvarende er det areal, som er tiltænkt anvendt til butikscenter mv. reduceret med ca etagemeter.

Tilsvarende er det areal, som er tiltænkt anvendt til butikscenter mv. reduceret med ca etagemeter. s Horsens Kommune Charlotte Lyrskov Rådhustorvet 4 8700 Horsens E-mail: cly@horsens.dk Aarhus 13. marts 2017 Torben Brøgger Partner T +45 72 27 34 66 tb@bechbruun.com Sagsnr. 060843-0002 tb/tb/kkp Hovedvilkår

Læs mere

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk

Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk Studiestræde 50 1554 København V Telefon 3376 2000 Telefax 3376 2005 lbf @ lbf.dk w w w. lbf.dk REGULATIV OM PROVENUFONDEN REGULATIV OM PROVENUFONDEN 1 I medfør af lov om almene boliger m.v., 96 o, har

Læs mere