دستورالعمل اصول مستند سازی

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "دستورالعمل اصول مستند سازی"

Transkript

1 دستورالعمل اصول مستند سازی شبکه آزمایشگاهی مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

2 آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی ملزم به رعایت الزامات زیر در رابطه با مستند سازی هستند. آزمایشگاه هایی که در حال حاضر مشغول فعالیت هستند باید در صورتی که مرکز توسعه پژوهش فناوری و نوآوری علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی تعیین می نماید خود را با استاندارد ها و الزامات مربوطه منطبق سازد. مستندات آزمایشگاه مجموعه ای از "مدارک" و سوابق" آزمایشگاه هستند. مدارک آزمایشگاه: روش صحیح و مطلوب انجام کلیه فعالیت های آزمایشگاه باید مکتوب شود. از شیوه های مختلفی می توان برای مکتوب نمودن مدارک استفاده نمود این روش ها ممکن است بصورت نوشتن دستورالعمل ها و راهنماهای انجام کار شناسنامه ها و... بصورت توصیفی و یا رسم نمودارهای جریان کار باشد. )در این نمودارها فعالیت های جاری را بترتیب و پشت سرهم و با ذکر مسئول هر مرحله فعالیت در یک چارچوب قراردادی می نویسیم. چند نمونه از نمودار های جریان کار ضمیمه است(. در صوت موجود بودن امکانات مناسب سخت افزاری و نرم افزاری می توان مستندات را به شکل نسخه های الکترونیک تهیه نمود. مهم این است که مستندات به هر طریق می بایست زیر نظر مسئول آزمایشگاه تهیه شده و یا به تایید مسئول آزمایشگاه برسد به راحتی در دسترس کارکنان مرتبط بوده و امکان ایجاد تغییر در آن ها در صورت لزوم توسط افراد مسئول وجود داشته باشد و همچنین آخرین نسخه معتبر آن در اختیار کارکنان قرار گیرد. سوابق آزمایشگاه: شواهدی است که نشان می دهد فعالیت های مختلف آزمایشگاه ( عا م از فنی و پشتیبانی( چگونه انجام شده. بعبارت دیگر سوابق اثری است که از انجام فعالیت های مختلف در آزمایشگاه بجا می ماند ( سوابق می تواند شامل گزارش نهایی آزمایش پرینت نتایج انجام آزمایش با تجهیزات نمودار های کنترل کیفی نتایج شرکت در برنامه ارزیابی کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس سوابق سرویس و نگهداری تجهیزات سوابق خرابی یا تعمیر تجهیزات سوابق خرید سوابق آموزش و واکسیناسیون کارکنان شکایات یا نظر سنجی از بیماران و پزشکان و... باشد.( نتایجی که از انجام هر فعالیت در آزمایشگاه حاصل می شوند باید به روش مناسب ثبت و مدت زمان مورد توافق و تعریف شده ای ( بر اساس کتب مرجع یا مقررات کشوری یا استانی( نگهداری گردند. 2

3 مستندات ( شامل مدارک و سوابق( که برای فعالیت ها در حیطه های کاری مختلف آزمایشگاه باید موجود بوده و در هر زمان آماده ارائه به مسئولین نظارت بر امور آزمایشگاه های مراکز تحقیقاتی باشد در زیر شرح داده شده است: فهرست آزمایش هایی که آزمایشگاه پذیرش می کند: شامل آزمایش هایی که آزمایشگاه خود انجام می دهد همراه با روش انجام این آزمایش ها بعالوه آزمایش هایی که جهت انجام به آزمایشگاه دیگر ارسال می نماید. دستورالعمل انجام آزمایش Procedure) :(SOP or Standard Operating.1.2 در این دستور العمل ها باید روش انجام آزمایش به تفصیل و مرحله به مرحله شرح داده شود برای هر یک از آزمایش هایی که در آزمایشگاه انجام می شو می بایست دستورالعمل مکتوب گردد. این دستور العمل ها باید حداقل شامل نکات زیر در مورد آزمایش مورد نظر باشند: نمونه مورد نیاز جهت انجام آزمایش: شامل نوع مقدار معیارهای غیر قابل قبول بودن نمونه و... محیط معرف ها کیت ها و سایر مواد مصرفی مورد استفاده نحوه قدم به قدم انجام آزمایش چگونگی کنترل کیفیت انجام آزمایش شامل: نحوه اطمینان از دقت و صحت انجام آزمایش از طریق اجرای برنامه کنترل کیفیت ( استفاده از کنترل های مناسب در هر سری کاری ثبت نتایج کنترل کیفی و رسم نمودارهای مربوطه و...( نحوه تفسیر نتایج بدست آمده و ثبت شده مربوط به برنامه های کنترل کیفیت و چگونگی استفاده از این نتایج جهت رفع خطاهای آنالیتیکال الزم به ذکر است که می توان دستورالعمل های کلی جداگانه ای برای کنترل کیفیت انجام آزمایش برای گروهی از آزمایش ها که در یک بخش فنی و با خصوصیات مشابه انجام می گیرند و نحوه کنترل کیفی مشابهی دارند تدوین نمود و در این بخش به آن دستور العمل ارجاع داد. نحوه محاسبه نتایج در روش های کمی )در صورت لزوم( محدوده مرجع Interval) (Reference محدوده قابل گزارش Range) (Reportable محدوده هشدار یا مقادیر بحرانی ( در صورت لزوم( چگونگی تفسیر نتایج ( در صورت لزوم( 3

4 حساسیت )Sensitivity( اختصاصی بودن و سایر ویژگی های آنالیتیک الزم محدودیت های انجام آزمایش اقدامات بعد در برخورد با نتایج غیر طبیعی)شامل تکرار آزمایش انجام یا توصیه جهت انجام آزمایش های تأییدی یا تکمیلی یا اطالع سریع به پزشک معالج و...( عوامل مداخله گر در آزمایش )همولیز لیپمی بیلیروبینمی و...( در مواردی که از کیت جهت انجام آزمایش استفاده می شود در تهیه این دستورالعمل ها باید نکات مندرج در بروشور کیت نوشته شود یا جهت سهولت بروشور به برگه دستورالعمل پیوست گردد. بدیهی است که در صورت تغییر کیت یا سری ساخت آن با هریک از اجزاء مورد استفاده در روش الزم است تغییرات مستند گردد. در روش های اتوماسیون در دسترس بودن پارامترهای دستگاهی و نحوه راه اندازی دستگاه نیز عالوه بر اطالعات فوق الزم می باشد. چنانچه آزمایشگاه روشی را به طور داخلی راه اندازی کرده ( made Home یا )Home brew باید کلیه اطالعات ضروری که در باال اشاره شد به تفصیل مکتوب گردد. سوابق انجام آزمایش لیست های کاری) lists )Work ثبت نتایج آزمایش در بخش ها)مثل ثبت نتایج آزمایش های دستگاهی نتایج ثبت شده در دفاتر و برگه ها و...( ثبت تاریخ مصرف معرف و سری ساخت و تاریخ انقضای کیتی که آزمایش توسط آن انجام می گیرد در هر سری کار. استانداردها و کنترل های مورد استفاده در هر سری کار تاریخ و ساعت انجام آزمایش فرد انجام دهنده آزمایش و تأیید کننده نتایج در هر سری کار سوابق انجام برنامه های کنترل کیفیت نتایج به دست آمده و مکتوب شده از فعالیت های کنترل کیفی داخلی)شامل نمودارهای کنترل کیفی و...( نتایج شرکت در برنامه ارزیابی خارجی آزمایشگاه رفرانس.3.4 4

5 در مورد پارامترهایی که تحت پوشش برنامه ارزیابی کیفی خارجی آزمایشگاه رفرانس نیستند اطمینان از صحت نتایج با استفاده از کنترل های صحت یا مقایسه نتیجه انجام آزمایش با یک متد دیگر و... انجام می گیرد. سوابقی که نشان دهد چگونه اختالفات مورد مشاهده تفسیر گردیده و از این نتایج جهت رفع خطاهای آنالیتیکال استفاده شده است. دستورالعمل پس از انجام آزمایش مکتوب نمودن مدت زمان پایداری و نگهداری نمونه های مختلف پس از انجام آزمایش جهت تکرار آزمایشات یا انجام آزمایشات اضافی در صورت انجام پروژه های بعدی )نمونه آن ضمیمه است(. تعیین شرایط مناسب نگهداری و مکان نگهداری نمونه ها اسالیدها و... پس از انجام آزمایش نحوه امحاء نمونه های مختلف پس از اتمام دوره نگهداری )نمونه آن ضمیمه است(. نحوه امحاء مواد و وسایل مورد استفاده پس از انجام آزمایش)نمونه آن ضمیمه است(. برگه های گزاش نهایی نتایج بیماران یا فایل های مربوطه گزارش نهایی یا فایل الکترونیک مربوط به نتایج طرح ها باید تا مدت زمان تعیین شده )حداقل یک سال( نگهداری شود و درصورت نیاز قابل دستیابی باشد..5.6 تجهیزات آزمایشگاه: سوابق مربوط به خرید تجهیزات درخواست خرید فاکتور فروش سوابق ارزیابی و تایید کیفیت دستگاه قبل از استفاده در آزمایشگاه و سوابق مربوطه به آموزش کارکنان برای کاربری دستگاه و... فهرست تجهیزات موجود در آزمایشگاه آزمایشگاه می بایست فهرستی از تجهیزات موجود با ثبت محل استقرار هر یک داشته باشد. در این فهرست می توانیم جهت سهولت ردیابی به هر تجهیز شماره یا کد شناسایی بدهی

6 این فهرست باید به روز بوده و چنانچه تجهیزی خریداری و یا از سرویس خارج گردید می بایست در آن ثبت شود. شناسایی تجهیزات این مدرک به منظور معرفی هر تجهیز و معموال در یک برگه تهیه می شود و حاوی اطالعات مورد نیاز جهت شناسایی دستگاه کاربران مجاز)در موارد مقتضی( تاریخ خرید و تاریخ شروع به کار دستگاه در آزمایشگاه وضعیت دستگاه در هنگام خرید)نو مستعمل بازسازی شده( چگونگی تماس با شرکت سازنده یا پشتیبان یا سایر توضیحات الزم می باشد )نمونه آن ضمیمه است(. شناسنامه تجهیزات باید تا مدت زمانی که تجهیز در آزمایشگاه استفاده می شود حفظ گردد. دستورالعمل فنی تجهیزات این دستورالعمل بری هر یک از تجهیزات بطور جداگانه و با استفاده از دستورالعمل سازنده که همراه دستگاه می باشد و همچنین مراجع علمی معتبر تهیه می گردد و حاوی کلیه اطالعات ضروری مربوطه به دستگاه و نحوه کاربرد آن می باشد )نمونه آن ضمیمه است(. چگونگی کاربردی: شرح مرحله به مرحله نحوه کا با دستگاه بر اساس دستورالعمل های سازنده نحوه کنترل و نگهداری: کلیه مراحل کنترل و نگهداری دستگاه و فواصل انجام این اقدامات )روزانه هفتگی ماهانه و...( و پارامترهای مورد ارزیابی در نگهداری )مثال دما حجم فشار دور در دقیقه و...( اقداماتی که در صورت نیاز به تعمیر باید انجام گیرد و تعیین مسئول مربوطه مالحظات ایمنی جهت کار با دستگاه.9.01 دستورالمل فنی تجهیزات باید تا مدت زمانی که تجهیز در آزمایشگاه استفاد می شود حفظ گردد. سوابق مربوط به کنترل و نگهداری تجهیزات کلیه اقدامات پیشگیرانه که به شکل ادواری )روزانه هفتگی ماهانه و...( جهت کنترل نگهداری و سرویس تجهیز در داخل آزمایشگاه انجام می شود باید ثبت و مستند گردد. جهت.00 6

7 اقدامات انجام شده و نتایج بدست آمده می توانیم دفتری را اختصاص دهیم یا جهت سهولت فرم مخصوصی را به داخواه طراحی نماییم )نمونه آن ضمیمه است( در هر حال اطالعات زیر حتما باید ثبت گردد: نام ومحل استقرار دستگاه ( و کد شناسایی در صورت کدکذاری دستگاه ها( زمان انجام کار نتایج حاصله در صورت وجود اشکال اقدامت اصالحی انجام شده ( این اقدامات ممکن است تنظیم و یا تعمیر دستگاه باشد( فرد مسئول 02. سوابق مربوط به سرویس یا تعمیر تجهیزات هر بار که اقدامی در خارج از دانشگاه جهت پیشگیری از خرابی )سرویس دستگاه( و همچنین تعمیر پس از خرابی شدن آن انجام می شود باید مکتوب و مستند گردد و در پوشه یا فایل مربوط به آن دستگاه نگهداری شود جهت سهولت ثبت اقدامات انجام گرفته می توان فرمی را به دلخواه طراحی نمود. طراحی این فرم اختیای است ولی باید حداقل حاوی اطالعات ذیل باشد: )نمونه آن ضمیمه است( نام و محل استقرار دستگاه ( و کد شناسایی در صورت کدگذاری دستگاه ها( تاریخ خروج از کار و تاریخ سرویس یا تعمیر مسئول و نحوه ضدعفونی دستگاه قبل از سرویس یا تعمیر تا در هنگام سرویس یا تعمیر هیچگونه احتمال آلودگی به تعمیر کار وجود نداشته باشد. جهت انجام این کار می توان از توصیه سازنده و یا محلول های تجاری مخصوص استفاده نمود. درصورت عدم دسترسی به این محلول ها می توان حداقل از الکل 07% در صورتیکه به تجهیزات آسیب نرساند استفاده نمود. شرح تنظیمات یا تعمیر انجام شده ( بطور معمول در فاکتور ارائه شده یا برگه الصاق شده به فاکتور توسط شرکت پشتیبان درج می گردد( مسئول و نحوه تایید فنی دستگاه پس از سرویس یا تعمیر و قبل از ورود به جریان کار )حداقل شامل آزمایش بر روی کنترل های تجاری و ارزیابی نتیجه مورد انتظار( 7

8 :Log Book دفترچه یا برگه ای که کنار تجهیز قرار می گیرد و اطالعات مربوط به هر بار استفاده از دستگاه شامل نام کاربر تاریخ و ساعت استفاده از دستگاه و وضعیت دستگاه در شروع و خاتمه کار مشخص می نماید..31 خرید و انبارش در آزمایشگاه 04. دستورالعمل خرید و انبارش: جهت خرید کلیه اقالم ازمایشگاهی که بر کیفیت فعالیت ها تأثیر می گذارند باید به نکاتی توجه شود. این نکات در دستورالعمل خرید می بایست مکتوب گردند و شامل: نحوه رسیدگی به درخواست های خرید با توجه به نقطه سفارش تعیین شده برای هریک از اقالم مصرفی و مسئول مربوطه. نقطه سفارش اقالم مصرفی درواقع تعیین اندازه ای از موجودی است که با رسیدن به آن نقطه سفارش خرید باید صورت گیرد. تعیین نقطه سفارش و توجه به آن سبب جلوگیری از اتمام ناگهانی مواد مصرفی خرید عجوالنه و گاه متوقف شدن فعالیت ها می گردد. نقطه سفارش با توجه به بار کاری هر آزمایشگاه و تاریخ مصرف اقالم تعیین می شود. نحوه ارزیابی و مالک انتخاب تأمین کنندگان تجهیزات و فراورده های تشخیصی. مالک انتخاب تأمین کنندگان به عنوان مثال می تواند کیفیت کاالی عرضه شده اطمینان از رعایت زنجیره سرد )برای فراورده های مصرفی حساس به دما( خدمات بعد از فروش حسن سابقه دارا بودن تأییدیه آزمایشگاه رفرانس برای محصول در دسترس بودن توانمندی علمی شرکت پشتیبان به روز بودن تجهیزات و تکنولوژی شرایط تحویل یا بسته بندی مناسب و نحوه همکاری مالی و... باشد. نحوه کنترل و اطمینان از مطابقت اقالم خریداری شده با اقالم درخواست شده و تعیین مسئول مربوطه. نحوه کنترل و اطمینان از کیفیت عملکرد اقالم خریداری شده قبل از شروع استفاده در آزمایشگاه و تعیین مسئول مربوطه )همه اقالم خریداری شده موثر بر کیفیت شامل مواد مصرفی فرآورده های تشخیصی ابزار و دستگاه ها قبل از اینکه در آزمایشگاه مورد استفاده قرار گیرند باید ارزیابی شده و از عملکرد مطلوب آنها اطمینان حاصل گردد. نحوه ارزیابی کیفیت هر یک از اقالم و مسئول انجام اینکار باید مشخص و مکتوب گردد.( 8

9 تعیین نحوه کنترل موجودی انبار در آزمایشگاه ( سیستم نرم افزاری و یا نوشتاری مثل دفاتر انبار( که در آن تعداد هریک از اقالم مشخصات اقالم سری ساخت یا شماره سریال تاریخ دریافت تاریخ شروع استفاده و همچنین تاریخ انقضا و شرایط نگهداری )فریزر یخچال یا دمای اتاق و...( و نقطه سفارش برای اقالم مصرفی ذکر گردد. نحوه کنترل و اطمینان از اینکه کلیه اقالم موجود در آزمایشگاه در شرایط صحیح از نظر دما رطوبت نور تهویه ایمنی و... نگهداری می شوند و تعیین مسئول مربوطه. 05. سوابق مربوط به خرید و انبارش: برگه های درخواست خرید اقالم فاکتورهای فروش اقالم فهرست تامین کنندگان تجهیزات و فرآورده های تشخیصی که خرید از آنها مورد تأیید است. سوابق تایید کیفیت اقالم خریداری شده قبل از استفاده در آزمایشگاه )نمونه آن ضمیمه است(. نرم افزار یا دفتر کنترل موجودی انبار )که در آن اطالعات اشاره شده در باال موجود باشد.( 06. دستورالعمل های ایمنی در آزمایشگاه جهت حفظ ایمنی کارکنان در آزمایشگاه می بایست دستورالعمل هایی تدوین شده در دسترس تمامی کارکنان قرار گرفته و به شیوه ای توضیح داده شود که کامال درک گردد. نمونه ای از این دستورالعمل ها در راهنمای "اصول ایمنی در آزمایشگاه" ضمیمه است. 07. دستورالعمل های شست و شو و نظافت در آزمایشگاه دستورالعمل هایی در مورد نحوه شستشوی لوازم شیشه ای نحوه استریلیزاسیون و نحوه نظافت محیط و سطوح کاری در آزمایشگاه باید تدوین شده در اختیار کارکنان مربوطه قرار گرفته و به آنان آموزش داده شده و از اجرای آن توسط کارکنان اطمینان حاصل گردد. )نمونه آن ضمیمه است(. 9

10 08. دستورالعمل مدیریت پسماند مکتوب نمودن چگونگی مدیریت ایمن و صحیح پسماندها در مراحل جداسازی بی خطر سازی جمع آوری بسته بندی حمل و نقل و دفع پسماند. 09. سوابق ثبت و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نحوه ثبت گزارش و پیگیری حوادث مخاطره آمیز نظیر فرو رفتن سوزن ریختن و پاشیدن مواد شیمیایی خون مواد آلوده و... باید تعیین گردد و سوابق مربوط به این اقدامات موجود می باشد. 21. دستورالعمل ثبت و رسیدگی به خطاها و موارد عدم انطباق در آزمایشگاه خطاها و موارد عدم انطباق )مواردی که با اصول انجام کار انطباق ندارند( با روش های مختلفی در آزمایشگاه شناسایی می شوند که عمدتا شامل انجام بازرسی های داخلی توسط مسئول فنی یا سوپروایزر آزمایشگاه پس خوراند )فیدبک( دریافت شده از مسئولین و کارکنان بازنگری نتایج برنامه های کنترل کیفیت نظرسنجی از مشتریان آزمایشگاه و رسیدگی به شکایات و... می باشد. در این دستورالعمل موارد زیر تعریف می شود: مسئول ثبت خطاها و موارد عدم انطباق که در هر بخش یا واحد از آزمایشگاه اتفاق می افتد. چگونگی ثبت خطاها و موارد عدم انطباق )مثال ثبت در دفاتر و یا برگه ها و فرم های طراحی شده و...(. مسئول رسیدگی به این موارد و تعیین اقدام اصالحی در جهت رفع مشکالت و خطاها در هر بخش از آزمایشگاه مسئول انجام و پیگیری اثر بخشی اقدامات اصالحی انجام شده 20. سوابق خطاها و عدم انطباق های اتفاق افتاده شود. طراحی فرم ها یا اختصاص دادن دفاتری در هر بخش از آزمایشگاه که خطاهای اتفاق افتاده در آن ثبت می 01

11 22. سوابق مربوط به ثبت اقدامات اصالحی انجام شده جهت رفع مشکالت و خطاها شرح اقدام اصالحی که می بایست انجام شود. مشخص نمودن مسئول برای این کار پیگیری موثر بودن اقدام انجام شده جهت رفع مشکل یا خطا و تعیین مسئول پیگیری کارکنان آزمایشگاه: 23. نمودار سازمانی کارکنان: هر مرکز تحقیقاتی با آزمایشگاه های مربوطه آن باید دارای یک نمودار سازمانی پرسنلی باشد که سلسله مراتب سازمانی پست های مختلف را نشان داده و ارتباط آنها را با یکدیگر مشخص نماید. 24. پرونده پرسنل هر آزمایشگاه که حداقل حاوی سوابق زیر باشد: مشخصات فردی کپی تمامی صفحات شناسنامه و یک قطعه عکس جدید. o مجوز یا پروانه انجام کار برای مسئولین فنی o قرارداد استخدامی کارکنان o معرفی نامه از کارفرمای قبلی )سوابق استخدامی یا کاری قبلی( o کپی مدرک تحصیلی و تخصصی o سوابق دوره های آموزشی و تجربیات کاری )در بدو خدمت و ضمن خدمت( o سوابق مربوط به ارزیابی صالحیت )در بدو خدمت و ضمن خدمت( o سوابق مواجهه با مخاطرات شغلی o گواهی عدم سوء پیشینه o گواهی عدم اعتیاد o مستندات مربوط به انجام آزمایشات HBV HIV HCV قبل از شروع به کار در آزمایشگاه o سوابق واکسیناسیون قبلی و یا واکسیناسیون انجام شده در بدو کار در آزمایشگاه o سوابق ابتال به بیماری های خاص o 00

12 25. شرح وظایف و اختیارات هریک از کارکنان و تعیین جانشین برای کارکنان هر آزمایشگاه شرح وظایف و اختیارات کارکنان آزمایشگاه باید توسط مسئول فنی تهیه و به صورت مکتوب به آنان ابالغ گردد. مسئول فنی باید شرح وظایف و اختیارات و تعیین جانشین را متناسب با تحصیالت و آموزش های کارکنان تعیین نموده و از درک آن توسط کارکنان اطمینان حاصل کند. 02

13 فرم کد: مشخصات نام: نام خانوادگی: وضعیت تاهل: محل الصاق عکس: تاریخ تولد: شماره شناسنامه: صادره: نام پدر: آخرین مدرک تحصیلی: دانشگاه: سال اخذ: آدرس: شماره تلفن: شمار تماس در موارد گروه خون: حساسیت دارویی: اضطراری: تاریخ شروع به کار در واحد خدمات: آخرین پست سازمانی: آزمایشگاه: جانشین: وضعیت استخدامی: کد شناسایی: نتیجه آخرین ارزیابی: تاریخ ارزیابی: سابقه واکسیناسیون: سابقه آسیب شغلی: محل مهر تضمین کیفیت 03

14 نوع دستگاه: فرم شناسایی تجهیزات آزمایشگاهی کد: کارخانه: مدل: کشور سازنده: شماره سریال: شماره تماس: محل استقرار: کاربران ویژه: کد شناسایی: تاریخ رسید به آزمایشگاه: تاریخ راه اندازی در شرایط دستگاه در ویژگی خاص: بخش: موقع تحویل: نیاز به کالیبراسیون: توضیحات: دارد ندارد تجهیزات مرتبط: شرکت پشتیبان: سایر: نام و نام خانوادگی مسئول آزمایشگاه: محل مهر تضمین کیفیت 04

15 فرم کد: سرویس و تعمیر تجهیزات نام دستگاه: کد شناسایی: شماره سریال: نام تاریخ تاریخ تاریخ نام توضیح تاریخ تایید مسئول توضیحات: خروج ایمن تماس: سرویس یا تعمیرکار: تعمیرات یا بازگشت آزمایشگاه: از کار: کننده: تعمیر: سرویس: به کار: 05

16 نام دستگاه: فرم نگهداری تجهیزات محل استقرار: کد دستگاه: کد: فاکتور مورد کنترل: ردیف: ساعت: نتیجه کنترل: انجام دهنده: مالحضات و اقدامات اصالحی: تهیه کننده: تایید کننده: تاریخ تهیه: تاریخ تایید: 06

17 فرم اقالم موجود در فاکتور شماره: تایید فنی اقالم خریداری شده آیا تمامی موارد مندج در فرم درخواست خرید با کاالی خریداری شده مطابقت دارد بلی خیر ذکر موارد ( در صورت جواب منفی(: آیا بسته بندی اقالم خریداری شده مناسب است بلی خیر ذکر موارد ( در صورت جواب منفی(: ردیف نام کاال کد کاال تولید کننده/ عرضه سری ساخت تاریخ انقضاء کننده شرایط نگهداری ( درجه رطوبت نور و...(: نکات ایمنی الزم جهت نگهداری: مسئول تایید کاال: محل مهر تضمین کیفیت 07

18 فرم مدت زمان نگهداری سوابق کیفی کد: نوع سوابق فرم مشخصات کارکنان فرم ارزشیابی کارکنان فرم سوابق آموزشی کارکنان فرم ارزیابی میزان فعالیت کارکنان فرم نیاز سنجی آموزشی کارکنان )اعالم نیاز( فرم ارزیابی عرضه کنندگان فرم پیش نویس درخواست خرید فرم رسمی درخواست خرید فرم درخواست کاال و واد از انبار فرم تایید فنی اقالم خریداری شده فرم شناسنامه تجهیزات فرم تعمیرات و نگهداری تجهیزات فرم سوابق کالیبراسیون گواهی کاریبراسیون فرم نگهداری تجهیزات سوابق انجام آزمایش ها سوابق انجام آزمایش های تکراری سوابق کنترل کیفی داخلی آزمایش ها برگه های درخواست آزمایش گزارش آزمایش ها گزارش سیتولوژیپاتولوژی برنامه ممیزی داخلی گزارش های ممیزی فرم اقدام اصالحی/پیشگیرانه فرم درخواست تهیه و تعمیر مدارک فرم توزیع و جمع آوری مدرک سوابق PT و آنالیز مربوطه فرم پیشنهاد اهداف آزمایش ها/ واحدها فرم اجرایی اهداف عملکرد آزمایش ها/ واحدها فرم تصحیح خطاهای مشاهده شده فرم ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی توسط آموزش گیرنده فرم ارزیابی اثر بخشی دوره های آموزشی توسط مسئول آزمایش/ واحد مدت زمان نگهداری تا زمان کاربرد تا زمان کاربرد تا زمان کاربرد تا زمان کاربرد 3 سال 5 سال 3 سال 3 سال 3 سال 3 سال تا زمانیکه تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد تا زمانیکه تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد تا زمانیکه تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد تا زمانیکه تجهیز مورد استفاده قرار می گیرد 2 سال 2 سال 2 سال 2 سال 1 سال 1 سال 17 سال 4 سال 4 سال 4 سال 3 سال 3 سال 3 سال 3 سال 3 سال 2 سال تا زمان کاربرد تا زمان کاربرد 08

19 کد : دستورالعمل فنی میکرو پیپت تعیین چگونگی کاربری نگهداری و ایمنی کنترل کیفی و کالیبراسیون سمپلر 2 دامنه کاربرد: کلیه آزمایشگاه ها. 3 تعاریف و اصطالحات: منظور از نگهداری فعالیت های مربوط به تنظیم سرویس و حفظ شرایط کاری می باشد. 4 مسئولیت و اجرا: کارشناس مسئول)تحت نظر مسئول آزمایشگاهی بیوشیمی( 5 مدارک مرتبط: روش اجرایی کنترل تجهیزات و لوازم روش اجرائی کالیبراسیون فرم نگهداری و تعمیر تجهیزات فرم کنترل روش اجرائی اقدام اصالحی. 6 شرح اقدامات: 06 کلیات: انجام و پیگیری موارد مشروحه زیر نظر مسئول واحد صورت می پذیرد. نظارت و چگونگی اجرا توسط مدیر فنی انجام می شود. 26 چگونگی کاربری: بر طبق دستورالعمل ضمیمه ( بروشور سمپلر( انجام می شود. نکات: محل مهر تضمین کیفیت 09

20 کد : دستورالعمل فنی میکرو پیپت 1 اطمینان از اتصال محکم سر سمپلر 2 عمود نگهداشتن سمپلر در زمان مکش 3 تخلیه محلول با تماس نوک سمپلر و جداره ظرف تحت زاویه 1747 درجه 4 رها کردن آرام دکمه در زمان برداشت و تخلیه 5 کشیدن نوک سمپلر به لبه ظرف برای حذف قطرات اضافی 13 6 ثانیه تامل پس از فشار تا توقف اول در زمان تخلیه محلول ضمن تماس با جداره 36 نحوه نگهداری سمپلر: نگهداری دوره ای: شامل شستشو و کنترل کیفی سمپلر می باشد شستشو سالی دو بار و قبل از انجام مراحل کنترل کیفی انجام می شود و به شکل تمیز کردن قسمت های داخلی است که براساس روش موجود در راهنمای سمپلر انجام می گیرد.برای تمیز کردن قسمت های داخلی باید به راهنمای سمپلر مراجعه شود.) توجه به این نکته الزم است که پیستون پس از شستشو باید با مقدار کمی از روغن همراه سمپلر روغن کاری شود.در صورت لزوم کلیه قسمت های خارجی را می توان با محلول آب و صابون تمیز کرد و پس از آبکشی در دمای اتاق خشک کرد. برای ضد عفونی کردن سمپلر محلول 67 در صد ایزوپروپانل توصیه می شود. 46 کنترل کیفی سمپلر: بررسی دقت و صحت سالی دو بار به روش رنگ سنجی و با استفاده از رنگ سبز خوراکی و پانیتروفنل امکان پذیر است. رنگ سبز خوراکی در کارهای روتین سمپلرها به دو گروه میکرو لیترو میکرو لیتر تقسیم می شوند. برای هرگروه باید یک محلول ذخیره از رنگ سبز خوراکی تهیه نمود. برای گروه میکرو لیتر محلول 155 میلی گرم در صد رنگ سبز در آب مقطر و گروه میکرو لیتر محلول 5115 میلی گرم در صد آماده می شود. محل مهر تضمین کیفیت 21

21 کد : دستورالعمل فنی میکرو پیپت غلضت در محلولهای ذخیره به گونه ای انتخاب شده که محلول 155 میلی گرم در صد پس از رقیق شدن به نسبت 1/171 و محلول 1515 میلی گرم در صد پس از رقیق شدن به نسبت 1/11 رقیق شوند جذبی حدود 7/4 داشته باشند کنترل دقت: ده لوله چیده می شود و محلول ذخیره رنگی متناسب با حجم سمپلر مورد کنترل انتخاب می گردد. با سمپلر مورد کنترل از محلول رنگی کشیده شده به لوله هاریخته می شود و پس از مخلوط کردن جذب نوری لوله ها در مقابل آب مقطر قرائت می گردد. اختالف در جذب نوری لوله ها به اختالف در حجم رنگ انتقالی توسط سمپلر نسبت داده می شود و با محاسبه ضریب انحراف میزان عدم تکرار پذیری محاسبه می شود. کنترل صحت: جهت کنترل صحت عملکرد سمپلر باید بتوان به درستی محلول رنگی را با همان ضریب رقت به کمک پیپت و بالن ژوژه کالس Aرقیق نمود. جذب محلول رنگی بدست آمده )حداقل سه خوانده( با میانگین جذب بدست آمده در ارزیابی دقت مقایسه و طبق فرمول عدم صحت میزان )bias%( محاسبه می شود. پانیتروفنل به جای رنگ سبز خوراکی می توان از محلول پارانیتروفنل استفاده نمود. Paranitrophenol(C6H5NO3), indicator PH(5.47.5) MERCK Art در این روش محلول ذخیره با توجه به حجم سمپلر تهیه می شود. سمپلر با حجم کمتر از 17 میکرو لیتر: برای تهیه محلول ذخیره 427 میلی گرم پارانیتروفنل در 177 میلی لیتر آب مقطر حل می کنیم. کنترل دقت: در 17 لوله تست بسته به نوع سمپلر رقت 1/1771 از محلول ذخیره در سود 7/71 نرمال تهیه می شود. کنترل صحت: در بالن ژوژه 1 لیتری 1 میلی لیتر از محلول ذخیره به 1777 میلی لیتر سود 7/71 نرمال اضافه می شود. سمپلرهای با حجم میکرو لیتر: برای تهیه محلول ذخیره 42 میلی گرم پارانیتروفنل در 1777 میلی لیتر آب مقطر حل می شود. محل مهر تضمین کیفیت 20

22 کد : دستورالعمل فنی میکرو پیپت کنترل دقت: در 17 لوله تست بسته به نوع سمپلر رقت 1/171 از محلول ذخیره در سود 7/71 نرمال تهیه می شود. کنترل صحت: در بالن ژوژه 177 میلی لیتری 1 میلی لیتر از محلول ذخیره به 177 میلی لیتر سود 7/71 نرمال اضافه می شود. سمپلرهای با حجم میکرو لیتر: برای تهیه محلول ذخیره 42 میلی گرم پارانیتروفنل در 1 لیتر آب مقطر حل می شود. کنترل دقت: در 17 لوله تست بسته به نوع سمپلر رقت 1/11 از محلول ذخیره در سود 7/71 نرمال تهیه می شود. کنترل صحت: در بالن ژوژه 177 میلی لیتری 17 میلی لیتر از محلول ذخیره به 177 میلی لیتر سود 7/71 نرمال اضافه می شود. جذب نوریاین محلول ها پس از اعمال ضریب رقت در طول موج 475 نانومتر حدود 557/. خواهد بود. تفسیر: در کار های روتین مقدار عدم رقت قابل قبول بر حسب CV% حداکثر 3 درصد و مقدار عدم صحت قابل قبول حداکثر 5 درصد می باشد. 0 کالیبراسیون: در صورت مشاهده خطای دقت یا صحت سمپلر جهت کالیبراسیون به شرکت پشتیبان ارسال می گردد. 8 ایمنی: 1. ضربه به سمپلر می تواند این وسیله را از کالیبراسیون خارج کند. 2. نیاید مایع وارئ قسمت های داخلی سمپلر گردد همیشه از نوک سمپلر مناسب با حجم برداشتی استفاده شود. 3. تماس دست با نوک سمپلر آلوده ممنوع است. 4. در صورت مکش محلول های اسیدی و سایر محلول های خورده باید بخش نگهدارنده سر سمپلر holder) (Tip باز شده و پیستون و حلقه پالستیکی (Oring) بخوبیبا آب مقطر گذاشته شود. 5. هرگز نباید سمپلر حاوی محلول به پهلو به زمین گذاشته شود. 6. هرگز ناید سمپلرهای متغر با حجمی خارج از محدوده حجمیادعایی آن ها استفاده شود. محل مهر تضمین کیفیت 22

23 کد : دستورالعمل فنی میکرو پیپت 9 سوابق: نتایج کنترل کیفی در فرم مربوط به سرویس و نگهداری و تعمیر تجهیزات ثبت شده و جزئیات آن در دفتر مربوط به کنترل کیفی ابزار درج و در واحد نگهداری می شود. 17 تعمیرات: در صورت نیاز دستگاه به تعمیر با نظر مسئول آزمایشگاه از سرویس کاری خارج و جهت تعمیر آن به شرکت پشتیبان اطالع داده می شود. نتایج عملیات نیز ددر فرم تعمیر تجهیزات ثبت و نگهداری می گردد. محل مهر تضمین کیفیت 23

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی:

به Xtrader خوش آمدید. نحوه وارد کردن استراتژی: به Xtrader خوش آمدید. در این سایت تالش شده است تا تحلیلگران تکنیکال از برنامه نویسی بی نیاز شوند. در این سایت شما میتوانید استراتژی تکنیکال خود را بدون دانستن نحوه برنامه نویسی در محیط ها Excel, mql, matlab

Læs mere

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی

مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی مهندسی مالی و تکنولوژی های طراحی ابزارهای مالی فهرست مطالب اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و مدیریت ریسک در اقتصاد فرایند طراحی محصوالت مالی کاربردها ابزارها و راهکارها در ایران اهمیت و جایگاه مهندسی مالی و

Læs mere

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز!

نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! نکاتی جالب وکاربردی درمورد ویندوز! امروز ھم قصد داریم شما خوانندگان عزیز را با مقاله ای دیگر از مقالات نکاتی جالب و کاربردی آشنا کنیم. در این گونه مقالات مطالب متنوع اما به صورت مختصر و کوتاه خدمت شما

Læs mere

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار

درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار وزارت موادغذائی کشاورزی و ماهیگیری درباره کنترل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها کمک به مغازه ها و رستوران ها در برقراری کنرتل شخصی هم کنرتل شخصی کتبی هم روش خوب کار کنرتل شخصی در بوتیک ها و رستوران ها ص

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 11 رایگان بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 11 بحث روی مقدار مالیه قابل تادیه در یادداشت سنجش مالیات برعایدات مقدمه برای هرشخصیکه ازسنجش مالیه ذمت خویش رضایت نداشته باشد پروسه رسمی حل منازعات مالیاتی در قانون

Læs mere

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی

پوهنتون و کالج در پوهنتون یا کالج میتوانید امورات ذیل را انجام دهید: نحوه ساختار تحصیلی پوهنتون و کالج در یک پوهنتون یا کالج میتوانید به تحصیل مضامین مختلف و پروگرام های انفرادی بپردازید. تحصیالت کالج به شما آزادی های زیاد و مسئولیت های فردی میدهد. این تحصیالت معموال بر اساس مبنای علمی و

Læs mere

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته

مدارک اسکن شده را هنگام مراجعه حضوری به همراه داشته با سلام و آرزوی توفیق الهی ضمن عرض تبریک راهنمای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال تحصیلی 95 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز تمامی مدارک را با فرمت JPG اسکن نموده و فولدری (Folder) به عنوان شماره

Læs mere

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95

دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 دستورالعمل نحوه صدور و تمدید اصولی جهت احداث کارخانه موافقت و خط تولید جدید سازمان دامپزشکی کشور معاونت تشخیص و درمان دفتر دارو درمان پاییز 95 1 -هدف: تعیین شرایط مدارك ونحوه صدور وتمدیدموافقت اصولی جهت

Læs mere

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود

بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود دانشکدۀ مهندسی مکانیک بررسی پارامتر های موثر در طراحی راپچر دیسک مخازن تحت فشار به روش اجزاء محدود نگارش عارف صمدی استاد راهنما: دکتر علی پورکمالی انارکی استاد مشاور: مهندس حامد معیری کاشانی پایان نامه

Læs mere

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix

شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix شرح مختصری از فرامین سیستم عامل Unix فایلھا و شاخه ھا دریونیکس ) Directory (Unix یونیکس چندین نوع فایل را پشتیبانی میکند..«فایل ھای معمولی» به فایلھایی گفته میشود که حاوی برنامه ھای متن دودویی یا ھرنوع

Læs mere

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب

rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب rødekors.dk/ vennerviservej شروع یک زندگی خوب در دانمارک با یک دوست داوطلب ناشر: صليب سرخ دانمارک Blegdamsvej 27 DK-2100 Copenhagen Ø www.rodekors.dk عکس روی جلد: جانی ویچمن صفحه آرایی: Rumfang چاپ از:

Læs mere

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی

فیزیولوژی قلب دکتر شریفی فیزیولوژی قلب دکتر شریفی الکتروکارديوگرام بهمن ۱۳۸۹ نویسنده: حسین رفیعی الکتروکاردیوگرافی یک روش پاراکلینیکی برای بررسی قلب در کاردیولوژیست.بوسیله آن میتوان قلب را از نظر الکتریکی و ساختمانی بررسی کرد.این

Læs mere

خواص اتمها و پیوند یونی

خواص اتمها و پیوند یونی خواص اتمها و پیوند یونی اتمها براي رسیدن به پایداري بیشتر هنگام نزدیک شدن به یکدیگر واکنش داده و پیوند شیمیایی تشکیل می شود که با تغییر آرایش الکترونی اتمها همراه خواهد بود. به طور کلی سه نوع پیوند اصلی

Læs mere

باردار معاینات کودک در شکم

باردار معاینات کودک در شکم FARSI باردار معاینات کودک در شکم بارداری را به شما تبریک می گوییم! به همه زنان باردار در طول دوران بارداری دو بار پیشنهاد میشود که سونوگرافی شوند تا بتوان دید که جنین آنطور که باید رشد میکند یا نه. البته

Læs mere

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی

رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی رصفه جویی در مرصف آب = رصفه جویی در مرصف پول و کمک به حفظ محیط زیست فارسی 1 برای حفظ سرمایه و محیط زیست عاقالنه آب مصرف کنید به مقدار آب مرصفی فکر می کنیم - یا به اینکه چقدر هزینه دارد. این موضوع در مورد

Læs mere

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور

آریا آزمون صنعت داراي گواهینامه صلاحیت از سازمان ملی استاندارد و مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه اي کشور برنامه دوره هاي آموزشی شرکت آریا آزمون صنعت (AAS) درنیمسال اول 9 دوره هاي مهندسی و بازرسی فنی (در حین ساخت و نصب) 90 /000-9 - 9 0 بازرسی جوش (CWI) سطح + II,I کارگاه آموزشی جوشکاري و NDT 90 /000 0 0 بازرسی

Læs mere

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39.

موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39. موضوع : رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور استاد گرامی:جناب آقای دکتر حجاریان دانشجو: محمد مهدی اسالمی بین پاییز 39 1 رویکرد شبکه به مدیریت استراتژیک-اکتشاف در حال ظهور چکیده: نظریه های

Læs mere

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen

سیستم خدمات درمانی دانمارک. Det danske sundhedsvæsen سیستم خدمات درمانی دانمارک Det danske sundhedsvæsen 2016 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet,

Læs mere

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (

Apple. ipad 2. آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط ( راهنمای فارسی Apple ipad 2 تهيه شده در بخش تحقيق و توسعه شركت شاب آدرس : چيذر ميدان ندا پالک 85 تلفن: )01 خط (11858505 www.shobtech.com technical@shobtech.com 1 راهنماي كليدها 1- دوربین جلویی 2- صفحه لمسی

Læs mere

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان

رياست عمومي عوايد مالیه موضوعی معاشات رهنمود شماره 05 یادداشت رایگان رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 05 موضوعی معاشات مقدمه تعدیالت جدید در قانون مالیات برعایدات سال 1387 افغانستان نحوهء تطبیق بر معاشات را قسما تغیر داده است. این رهنمود در مورد تغیرات مذکور توضیحاتی

Læs mere

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi

1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi 1 EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL Farsi نمونه کنترل شخصی از اين نمونه ميتوان در رابطه با برقراری کنترل شخصی در شرکت های کوچک موادغذاي ی استفاده کرد. شرکت هاي ی که فعاليت هايشان مشابه اين نمونه است ميتوانند از

Læs mere

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین

Farsi و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین 2011 Farsi پیشگیری از مرگ گهوارهای نوزادان و پیشگیری از سرصافی یا پالژیوسفالی ویژه والدین Sundhedsstyrelsen اداره بهداشت و درمان دانمارک Islands Brygge 67 Copenhagen S 2300 تلفن: 7400 7222 sst@sst.dk پیشگیری

Læs mere

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0

کنترلرهدایت - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم. ms Ms 01/0-+ m S 200-0 کنترلرهدایت مشخصات كلي: - 1 برق ورودي 180 تا 250 ولت 50 هرتز 5 وات (ورودي طبق سفارش) - 2 ابعاد 10*10*12 سانتيمتر وزن 730 گرم - 3 جنس بدنه ABS درجه حفاظت IP54-4 توانايي كار در دماي C10 تا C50 ورطوبت نسبي

Læs mere

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات

فهرست آزمایشگاه تعامل انسان و ربات پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی آزمایشگاه تعامل انسان و ربات آزمایشگاه تعامل انسان و ربات فهرست 03 پیام مدیرآزمایشگاه تعامل انسان و ربات 10 طرح کالن ملی برای خودکفایی و کرامت انسانی 04 آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 12 کارگاه آموزشی تابستانه 05 امکانات وتجهیزات 13

Læs mere

11.2011 Kommunikation, Sønderborg Kommune www.sonderborgkommune.dk Sønderborg Kommune et samarbejde mellem Social og Sundhed og Integrationsteamet www.sonderborgkommune.dk چو عالئمی را باید جدی بگیزیم

Læs mere

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد

در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد 1-1. مقدمه در پیکره ادبیات امروزه مزیت رقابتی از دو راه حاصل میشود. روش اول بیان میکند که عملکرد برتر سازمانها از توانایی شرکت در به دست آوردن یک موقعیت رقابتی قابل دفاع در صنعت ایجاد )پورتر میشود 0891(

Læs mere

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه

Review Article بررسی جایگاه تجاری و فروش محصوالت دارویی زیست فناور چکیده مقدمه تازه های بیو تکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم. شماره بیستم. فاطمه صابری و همکاران Review Article مقاله مروری مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی - مولکولی دوره پنجم شماره بیستم - پائیز 1394 بررسی جایگاه

Læs mere

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه

مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه مجموعه گزارش کار شیمی تجزیه هدف آزمایش: اندازه گیری منیزیم با اتیلن دی آمین تترا استیک اسید وسایل آزمایش: ارلن- پیپت مدرج- پیپت حبابدار- شعله- بالن 052 میلی لیتری مواد آزمایش: کلسیم کربنات- محلوا اسید

Læs mere

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن

در مورد استعمال دخانیات و ترک آن F a r s i فارسی حقایق و نصایح در مورد استعمال دخانیات و ترک آن دود خطرناک وقتی سیگار یا پیپ خود را یکبار پک بزنید مهزمان 200 ماده مرض را با دود می مکید. این مواد از راه دهان وارد شش ها می شوند. تعداد زیادی

Læs mere

Monitoring Trends in Educational Growth

Monitoring Trends in Educational Growth The ACER Centre for Global Education Monitoring Monitoring Trends in Educational Growth Class 6 School Principal Questionnaire prepared in 2013 for the Ministry of Education, Afghanistan Translated version

Læs mere

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان

جدید در دامنارک - بارداری و زایمان 2018 جدید در دامنارک - بارداری و زایمان Farsi /فارسی توصیههای الزم برای والدین در انتظار فرزند بارداریتان را تبریک میگوییم. این بروشور برای شما و شوهرتان/شریک زندگیتان تهیه شده است تا توصیههای دوران بارداری

Læs mere

انواع سرم های تزریقی

انواع سرم های تزریقی انواع سرم های تزریقی محلولهای تزریقی دارای ترکیبات شیمیایی متعدد و گوناگون بوده ودارای ترکیبات آمینو اسیدی کربوهیدراتی الکترولیتی و... هستند. محلول ها از نظرغلظت اسمزی: 1. محلول های ایزوتونیک : این محلول

Læs mere

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد.

فصل 3 مدیریت پوشه پس از آموزش اين فصل هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 مدیریت پوشه پرونده و برنامه های جانبی هدف هاي رفتاري پس از آموزش اين هنرجو ميتواند: 1 نشانه میانبر پرونده پوشه و درایو را شرح دهد. 2 تغییر نام پرونده و پوشه را انجام دهد. 3 انتقال و نسخهبرداری از پرونده

Læs mere

ترانسفورماتورهای تک فاز

ترانسفورماتورهای تک فاز ترانسفورماتورهای تک فاز ترا نسفورماتورهای تکفاز هدف های رفتاری: شار متغیر مغناطیسی را تشریح کند. ضریب تزویج )کوپلینگ( مغناطیسی K را تعریف کند. رابطه بین ϕ و K را توضیح دهد. ضریب القای متقابل M را تعریف

Læs mere

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق

دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق دستورالعمل حفاظت ساختمانها در مقابل حریق 13921393 1 فهرست مقدمه... 4 ضوابط معماری و راههای خروج...6 محوطه سازی...9 ضوابط طراحی راههای خروج...11 ضوابط مربوط به بناهای آپارتمانی...11 ضوابط مربوط فضاهای اداری...

Læs mere

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار

روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار روح و همبستگی راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت همبستگی انسان ها برای همبستگی با دیگر انسان ها و خدا آفریده شده اند. ما در جمع های زیادی با هم همبستگی داریم: در خانواده در محیط کار با همسایگان

Læs mere

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد

خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد خداوند ما را لمس می کند و تحت تاثیر قرار می دهد راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تعمید هم کودکان و هم بزرگساالن می توانند تعمید شوند. تعمید هدیه خداوند برای بشر است. با تعمید مسیحی می شویم و

Læs mere

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی

عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی مربوط به درس آمادگی دفاعی عنوان پژوهش: مزایا و معایب شبکه های اجتماعی پژوهشگر: آیدا خرسند نیا کالس دوم تجربی 102 دبیر مربوطه: سرکار خانم بشارتی دبیرستان وابسته به دانشگاه )سما( مربوط به درس آمادگی دفاعی 1 مزایای شبکه های اجتماعی

Læs mere

هم نوع خود را دوست بدار!

هم نوع خود را دوست بدار! هم نوع خود را دوست بدار! راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت عشق به هم نوع در عمل تو باید همنوع خود را مانند خودت دوست داشته باشی! این نکته محور اصلی مسیحیت درباره چگونگی رفتاری است که باید با همنوعان

Læs mere

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها

رياست عمومي عوايد رهنمود شماره 21 یادداشت یادداشت رایگان مالیه موضوعی قراردادی ها رياست عمومي عوايد رایگان رهنمود شماره 21 مالیه موضوعی قراردادی ها مقدمه اشخاص حکمی و حقیقی ایکه مواد لوازم خدمات ساختمانی و سایر خدمات را تحت یک قرار داد فراهم مینمایند طبق ماده 72 قانون مالیات بر عایدات

Læs mere

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن

PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن PTSD hos voksne, farsi اطالعاتی در مورد PTSD در بزرگساالن ناهنجاری ها درمان و پیشگیری از آن Psykiatri og social psykinfomidt.dk فهرست مطالب PTSD چیست 03 چرا برخی افراد از PTSD رنج می برند 05 عالئم PTSD

Læs mere

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395

به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 به نام خدا آزمون ناظرین گیاهپزشکی سال 1395 1- کدامیک از سموم زیر برای بیماریهای پیچیدگی برگ هلو توصیه می شود الف-مخلوط بردو %2 ب- اکسی کلرور مس 3 درهزار ج-کاپتان 3-2/5 در هزار د- هر سه مورد 2- کدامیک از

Læs mere

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است

برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است اطالعات بیماران پیرامون داروی هومیرا )HUMIRA( برای بیماریهای مفصلی رماتیسمی برای افرادی که داروی هومیرا برای آنان تجویز گردیده است 5 سرآغاز 7 میگیرد عمل چگونه و چیست ھومیرا 8 میگیرد قرار ھومیرا با درمان

Læs mere

31 اگست جون الی

31 اگست جون الی 31 اگست 6132 31 جون الی دررخصتی های تابستانی چی کاری را انجام خواهید داد آیا کدام پالن خاص دارید برای انجام بعضی از فعالیت های تابستانی که توسط شاروالی )شهرداری( ejrsnersbergs و سازمان های مختلف انجام

Læs mere

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85)

[a] زیرا (Gussenhoven & Jacobs, 2005: 85) 85 مجلە پژوهش علوم انسانی سال نهم شمارة 24 پاي یز و زمستان 387 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلیسینا بررسی یک فرآیند صرفی-واجی در فارسی محاورهاي علی پیرحیاتی (کارشناس ارشد زبانشناسی همگانی دانشگاه

Læs mere

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی

فهرست مطالب اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد کالن صنعت بانکداری اصول بانکداری اسالمی فهرست مطالب 2 4 6 7 8 8 11 13 15 15 17 19 2 24 26 27 28 29 3 33 35 39 41 42 45 46 46 47 48 72 معرفی هیئت مدیره پیام مدیر عامل مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی میانی اقتصاد و نظام بانکی ایران شاخص های اقتصاد

Læs mere

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است.

یکی از روش هاي تولید آهن اسفنجی بهعنوان خوراك اصلی بخش فولادسازي احیاي مستقیم به روش میدرکس است. فصلنامه و برنامهریزي محیط زیست سال دوم شماره بهار 9 پسماند در صنایع (مطالعهي موردي: واحدهاي احیاي سعید فولاد کشور و تعیین راهکارهاي ی مناسب مستقیم به روش میدرکس) منجزي بامشاد شناور فروزان فرخیان - دانشجوي

Læs mere

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار

زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار زندگی یک هدیه است راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت تاریخ خداوند خداوند جهان را خلق کرده و به انسان جایگاه ویژه ای در خلقت داده است. خداوند همه انسان ها دوست می دارد و خیرخواه ماست. او می خواهد

Læs mere

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار

خداوند انسان شد ريق المسيح اعتقاد در دیدار خداوند انسان شد مسیح راه ريق المسيح ط اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت خداوند برای ما ظهور می کند مسیحیان معتقدند که خدای سه گانه در همه زمانها خود را به انسانها نمایان می کند و از طریق زندگی مرگ و ظهور

Læs mere

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند

ماشین های القایی سه فاز مقدمه موتورهای القایی سه فاز پرکاربردترین موتورهایی هستند 3 ماشين هاى القايى سه فاز ١٠١ ماشين های القايی سه فاز هدف های رفتاری: مفاهيم آسنکرون و سنکرون را تعريف کند. ماشين آسنکرون را در دو حالت موتوری و مولدی تعريف کند. ساختمان ظاهری و داخلی ماشين آسنکرون را

Læs mere

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir

مجله هاروارد جایی که استراتژی اجرای هوشمندانه داشته باشیم! روانی ثرتمند تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود. Nashrenovin.ir مارس 2015 مجله کسبوکار هاروارد 32 ایده شگفت رسیدن به فقیرترین مصرفکنندگان دنیای ثرتمند 52 رشد تلههای اقیانوس قرمز 98 مدیریت بر خود پرکردن فاصلههای روانی جایی که استراتژی دچار لغزش میشود! چگونه از تلهها

Læs mere

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید.

طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید. شماره 39-40 همسا نسازی شرح خدمات تهیه طر حهای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری و ارائه شرح خدمات و طرح پیشنهادی جدید کیومرث حبیبی استادیار گروه شهرسازی دانشگاه کردستان کردستان سنندج Email:habibi_ki@yahoo.co.uk

Læs mere

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان

جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان جوانان در راه اطالعاتی درباره حتصیل برای جوانان و والدین آنان چاپ پنجم رسی اول 2007 حق نرش حمفوظ: وزارت آموزش و پرورش 2007 رسدبریان Søren Lærke;

Læs mere

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي)

بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) بررسي نقش اعتماد سازماني در رفتار شھروندي سازماني (موردمطالعه: ادارهکل حملونقل و پایانههاي خراسانرضوي) عادله علیپور کارشناس ارشد مدیریت تحول دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مدیر روابط عمومی اداره کل حملونقل و

Læs mere

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی

آزمون های عملکرد بنیاد علوم کاربردی رازی بنیاد علوم کاربردی رازی آزمون های عملکرد تهران-کیلومتر 21 جاده مخصوص کرج بعد از پاالیشگاه نفت پارس ورودی سرخه حصار خیابان فرنان پالک 27 تلفن: 12112814-12118848-12118844 فکس: 12118844 ایمیل: info @razi-foundation.com آزمون های

Læs mere

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید.

شرط اینکه معالجه نتیجه بدهد این است که شما تا حد ممکن در همه جلساتی که برنامه ریزی شده است شرکت کنید. جلسات- rtlatmas منظور از جلسات در Kofcfsififscfn Kompetencecenter epn lnester for Transkulturel crnf etneeecnemppm Psykiatri این است تا شما بتوانید زندگی روزمره ای تانرا در آینده نظم بهتر بخشید. یا به

Læs mere

عملکرد بهره برداری متروی تهران

عملکرد بهره برداری متروی تهران فصل چهارم فصل چهارم عملکرد بهره برداری متروی تهران یکی از مواردی که به رفع بحران ترافیک در شهرهای بزرگ کمک میکند استفاده از وسایل حمل و نقل عمومیاست مترو در کم شدن مشکل ترافیک و آلودگی هوا در شهرها بسیار

Læs mere

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک

مقدمه Introduktion عنوان: سالمتی و بیماری پزشک Sundhed og Sygdom Dialogliste Farsi مقدمه Introduktion Titel: Sundhed og Sygdom (2.02) عنوان: سالمتی و بیماری Speak (2.10) امروزه به موضوع سالمتی توجه بسیاری می شود به این دلیل که سالمتی و زندگی سالم Eremitageløbet

Læs mere

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر معاونت امور بهداشتی مدیریت خدمات بهداشتی در حوادث و بالیا کارشناس برنامه مهندس کورش نخعی K 2 اصطالحات - ارزیا یب : Assessment فرایند تعیین اثرات یک بالیا یک رویداد در جامعه احتیاجات

Læs mere

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh

Forord. Redaktør for DAFF-Bladet og foreningens ungdomsformand. Ashil Farokh Forord پیشگفتار نخست از ھمھ میخواھم سال نو و نوروز باستانی را بھ ھمھ تبریک عرض نموده خوشحالم کھ مجلھ داف را برای نخستین باربھ معرفی میگیرمم.مجلھ داف یک نشریھ فرھنگی اجتماھی و ورزشی بوده کھ ھدف آن عبارت

Læs mere

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی

شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی شرح عملکرد و ساختار دستگاه های فلزیاب به همراه مدارات عملی و کاربردی مدارات فلزیاب به زبان ساده مؤلف و مترجم امید آقائی آقایی امید - ۱۳۶۸ سرشناسه عنوان و نام پدیدآور مشخصات نشر مشخصات ظاهری شابک وضعیت

Læs mere

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار

صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار صلیب و عشق راه مسیح اعتقاد در دیدار اعمال دینی مسیحیت صلیب وقتی که وارد کلیسا می شویم اغلب یک صلیب باالی محراب و یا در جای دیگری در سالن کلیسا می بینیم. این صلیب برای ما نماد رنج و مرگ عیسی است ولی نماد

Læs mere

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب

معرفی چشم انداز واحد تهران جنوب آدرس و شماره تلفن دانشکده های واحد: مجتمع فنی و مهندسی: انتهای خیابان پیروزی - بلوار ابوذر- پل پنجم - خیابان شهید اصغر ده حقی تلفن: 021-33722831-5 داخلی 3361 دانشکده مهندسی صنایع: خیابان انقالب به سمت

Læs mere

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ

450, ,000 AAA AAS 160, , , , , ,000 AFM AAF ***LFM 800,000 1,500,000 AAH 500,000 30, ,000 AAV ABJ * صورت خدمات و آزمونهای قابل ارائه توسط پژوهشگاه مواد و انرژی + گروه بندی نام اپراتورها و تعرفه ها مرتب براساس آزمون ( ویرایش 9603 ) ردیف 2 انحالل اسیدی برای 3 انحالل اسیدی با HF برای ذوب قلیائی كوره جذب

Læs mere

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد

کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد راهاندازی مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپای فاوا در پارک یزد در نشست انعقاد تفاهم نامههای برنامه توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار )تکاپو( در صنعت فناوری اطالعات و ارتباطات پروانه ایجاد واحد

Læs mere

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی

غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی غذاهای دریایی نروژ طعمی ناب از سرزمین های شمالی 4 6 8 10 11 12 16 19 20 24 26 34 نروژ کشوری که با دریا تعریف شده است منشأ واجد اهمیت است همه چیز باهدف تداوم و پایداری غذاهای دریایی سالم متعهد به حفظ کیفیت

Læs mere

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان

تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ در تأمین برق پایدار مشترکان داخلی تشریح اقدامات شرکت توزیع نیروی برق در تأمین برق پایدار مشترکان مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اقدامات ویژه این شرکت را به منظور تامین برق پایدار مشترکین در گذر از زمستان سال جاری تشریح

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب (

سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( 1 پژوهشگر محترم راهنماي استفاده از سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه (گيگاليب ( سامانه دسترسي به مقالات كتب و پايان نامه جهت رفاه حال شما عزيزان با همكاري كارشناسان شركت گيگاليب واحد فناوري اطلاعات

Læs mere

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است

شهریور و مهر 1396 ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی. knowledge base, monthly magazine Vol: 16 پشتکار مثلث موفقیت کارآفرینی درمانگر است ش شماره بیستویکم شهریور و مهر 1396 8000 تومان ماهنامه آموزشی علمی خبری تحلیلی اقتصاد دانشبنیان knowledge base, monthly magazine Vol: 16 گزار از ض ت ن ورتداش روحیه ی خطرپذ ی در کسب و اکرهای دانشبنیان جسارت

Læs mere

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی

ميا ورید. Modul 6 واحد 6: چه ميخواهی به کورس زبان سویدی و کار برای مهاجران خوش ا مدید. کورس مذکور از هفت واحد (جزء) ساخته شده است. این بخشها را در قسمت مربوط به بسوی کورس kursen) (Till پيدا ميکنيد. هر بخشی در بر گيرنده تمرینات متعددی ميباشد.

Læs mere

معرفی ساها استان مازندران

معرفی ساها استان مازندران معرفی ساها استان مازندران ارتقاي كيفيت دانشگاهها با بهرهگيري از ساها دانشگاهها ميتوانند از ظرفيتهاي ساها استفاده كنند تا كيفيت دانشگاه باالتر برود. حضرت آيتاهلل هاشمي رفسنجاني سخنراني در همايش وحدت حوزه

Læs mere

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد

نلااسدر خ جاودزا و یرابجا جاودزا هرابرد آیا میدانستيد درباره ازدواج اجباری و ازدواج خ ردساالن Visste du det? ISBN: 978-91-639-2289-3 آيا ميدانستيد نقاش: اوليويا فالگه روپ Illustratör: Olivia Flagerup November 2016 این رساله حاوی معلومات موجود

Læs mere

بخش دوم کنترل باکتری ها

بخش دوم کنترل باکتری ها بخش دوم کنترل باکتری ها فصل عوامل فیزیکی ضد میکروبی 01 عوامل فيزيكي ضد ميكروبي درجه حرارت حرارت يكي از مهمترين عوامل موثر بر روي رشد ونمو باكتري است. درجه حرارتي كه يك باكتري را در بهترين شرايط رشد و نمو

Læs mere

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان

Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان Persiske film for voksne فیلم فارسی دیویدی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها را

Læs mere

ISC چيست.

ISC چيست. موسسه ISI و چگونگي نوشتن مقالات ISI موسسه اطلاعات علمي Information) :(Institute for Scientific بانك اطلاعات ISI مركزي براي فهرست نمودن و پوشش دادن جامع مهمترين مجلات علمي منتشره در دنيا به منظور تبادل

Læs mere

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی

بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی بسم اهلل الرحمن الرحیم مؤلفان: آرزو خسروپور ابوالفضل طاهریان ریزی تقدیم به ستاره تابناك سينماي ايران استاد عزت اهلل انتظامي سرشناسه: خسروپور آرزو 1356- عنوان و نام پديدآور: آموزش گام به گام و جادويي اينترنت/مولفان

Læs mere

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe

Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe Referat af mødet i Bedsteforældre for Asyl - Avnstrup-gruppen, 25.april 2015 hos Hanne og Uwe 1. Opfølgning på spørgsmålet om long-stayers. Nina og Hanne har været i kontakt med Maja Rettrup. Der er endnu

Læs mere

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان

ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان .۱ No. F-13-AAA-0000 ارزيابي عملكرد استراتژيك شركت توزيع نيروي برق هرمزگان براساسرويكردتركيبيBSCوEFQM صنم پاسلارزاده عزت االله اصغري زاده حسين صفري اداره قراردادها و مناقصات توزيع نيروي برق هرمزگان بندرعباس

Læs mere

حامی انکشاف Empowered lives.

حامی انکشاف Empowered lives. حامی انکشاف Empowered lives. 1 می nations. 2013 Resilient دستگاه کوچک برق آبی در قریه کته قال جول وان هودت/ دستگاه کوچک برق آبی ثنویر هزاران خانه و زنده گی مردم نوشته از مجیب مشعل برغاسو- والیت بامیان

Læs mere

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد.

بلندگوي خطي بي سيم دفترچه راهنماي لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. دفترچه راهنماي بلندگوي خطي بي سيم لطفا پيش از استفاده از دستگاه اين دفترچه راهنما را مطالعه كرده و آن را براي استفاده هاي بعدي نگهداريد. LH-130SPK www.lg.com 2 شروع به كار 1 شروع به كار اطالعات اميني اخطار

Læs mere

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی

کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی بسمه تعالی مرکز آموزشی و درمانی حضرت امام خمینی )ره( اردبیل کوریکولوم آموزشی رزیدنتی داخلی گروه آموزشی داخلی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل 3194 0 جناب آقای دکتر قبادی جناب آقای دکتر ایران پرور جناب آقای دکتر

Læs mere

خیابان شهید گمنام شماره 14

خیابان شهید گمنام شماره 14 228 229 دو ماهنامه کشاورزی ص یع قند اریان مجله 228 229 ارزيابي راندمان توليد در هكتار چغندرقند در مناطق مختلف كشور صنعتی اقتصادی چغندرقند و نیشکر سال سی و هشتم شماره 229-228 فروردین - اردیبهشت - خرداد

Læs mere

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت

اين گزارش بر اساس مطالعه عميق توسط پاي ولو سرجيو پينرو آه به منظور انجام اين مطالعه از طرف شخص دبير آل سازمان طي قطع نامه 57/90 در سال 2002 تعيين شد ت سازمان ملل متحد مجمع عمومی 23 اوت 2006 اجلاس شصت و يكم ترويج و حمايت از حقوق آودآان حقوق آودک گزارش آارشناس مستقل سازمان ملل متحد زمينه خشونت عليه آودآان در مطالعه برای پيام دبير آل دبير آل سازمان مفتخر

Læs mere

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو

يسراف بدا و نابز ناتسگنهرف ب وصم ياه هژاو ١ـــيمومع ياه هژاو واژه هاي مصو ب فرهنگستان زبان و ادب فارسي واژه هاي عمومي ١ فرهنگستان زبان و ادب فارسي در اجراي وظيفه اي که در اساس نامه براي آن مقرر شده است از آغاز تا سيس به مقابله با هجوم واژه هاي بيگانه توجه خاص مبذول

Læs mere

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn

Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn 2013 Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn Persiske bøger, lydbøger, film og musik for børn کتاب فیلم موسیقی و کتاب های گویا به زبان فارسی برای کودکان Urdu bøger samt urdu, panjabi, hindi film

Læs mere

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/

از ره ردی حمید تدینی. Indhold.indd 1 21/09/ از ره ردی حمید تدینی Indhold.indd 1 21/09/15 23.50 فهرست منظومه: فیسبوکنامه لوله نامه دلبرنامه رباعی: لباب الباب چارپاره: پلنگنامه پری رو غزل: ماه بانو بهاران دلباخته چامه: گوساله شیرین ادا غوغائله سوگ

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

روشنفکران و فروغ اسدپور

روشنفکران و فروغ اسدپور روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک با نگاهی به آرای هایک و نولیبرالهای ایرانی فروغ اسدپور نام کتاب: روشنفکران و پروژههای )ضد( هژمونیک نویسنده: فروغ اسدپور انتشار پیشین: ]مجموعه مقاالت در[ نشریهی اینترنتی

Læs mere

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان

Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان Persisk faglitteratur for voksne ادبیات اختصاصی فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این

Læs mere

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015

Høstfest i Ræhr. Say N. to beddbugs. Ny legeplads. Nr. 3 September 2015 Center Hanstholm Nr. 3 September 2015 News Ny legeplads Say N to beddbugs TA ET BLAD, DET ER GRATIS Høstfest i Ræhr Magasinet for og om Hanstholm Asylcenter henvendt til beboere, venner af asylcenteret

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

آب یونیزاسیون و ph 32

آب یونیزاسیون و ph 32 پنج خدا نام به فهرست دوازده استاد مقدمة سیزده مترجمان پیشگفتار چهارده نویسندگان دربارة پانزده نویسندگان پیشگفتار 1 جانوری فیزیولوژی سلولی مبانی اول بخش تغییرات به منجر طبیعی اقلیمپذیری و آزمایشگاهی اقلیمپذیری

Læs mere

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009

Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 Persisk skønlitteratur for voksne ادبیات فارسی برای بزرگسالان 2008-2009 برای مراجعه کنندگان: این کاتالوگ از سوی کتابخانهی مهاجران تهیه شده و شامل عنوانهای فارسی خریداری شده در سال ۲۰۰۸ است. این عنوانها

Læs mere

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود.

دادهها و روش تحقيق معرفي شده و الگوي مربوطه به روش اقتصادسنجي برآورد ميشود. اجتماعي - اقتصادي عوامل تأثير عمد قتل موردي مطالعه خشن: جرائم وقوع بر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد استاديار - شهري كهنه عاقلي لطفعلي دكتر مدرس تربيت دانشگاه اقتصاد دكتري دانشجوي - امامقليپور سارا چكيده ماهيت

Læs mere

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn

PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn 2014 PERSISKE BØGER, FILM OG MUSIK for børn کتاب فیلم و موسیقی به زبان فارسی برای کودکان WWW.BIBZOOM.DK/WORLD Forord Kataloget er udarbejdet af BiblioteksCenter for Integration. Det indeholder bøger, film

Læs mere

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد.

ميدهد. (شكل ١) افزايش مينمايد. (Luteum تبديل ميگردد. ٢ بنام ا نكه هستي از اوست چگونگي شكل گيري باروري (٦) دكترمحمد مهدي ا خوندي تخمكگذاري: در زمان تخمكگذاري (رهاشدن تخمك) ماهيچههاي متصل به تخمدان منقبض ميگردند و باعث نزديكشدن انتهاي لولههاي فالوپ (فيمبرياي

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere