Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave"

Transkript

1 Læreplan for Skørbæk-Ejdrup Naturbørnehave Med naturen som børnehavens særpræg og idegrundlag er det primære for os at skabe læring i områdets dejlige og alsidige natur. 1

2 Barnets alsidige personlige udvikling Vi mener, at forudsætningen for barnets alsidige og personlige udvikling er, at barnet føler sig tryg, og at det er omgivet af voksne, der er lydhøre og medlevende. Voksne som anerkender og involverer sig i barnet og dets ideer ligeværdigt og empatisk. Vi mener, at den alsidige personlige udvikling støttes bedst, når den voksne er bevidst om forskellen mellem selvværd og selvtillid. Selvværd er barnets fundament, det der handler om, hvad vi er. Selvtillid bygges op på fundamentet og handler om, hvad vi kan. Overordnet mål Barnet skal blive til en stærk og alsidig person, der oplever sig som værdifuld deltager i de sociale fællesskaber, det er en del af. Barnet skal efter endt børnehavetid være klar til at møde skolen fuld af styrke, selvværd og selvtillid, og opleve at have sat spor og gjort en forskel i sin tid i børnehaven. Mål Vores mål er at barnet oplever at det er noget værd (selvværd) at barnet oplever at det kan noget (selvtillid) Metoder For at opnå målene vil vi skabe tryghed, livsglæde og sammenhæng i barnets hverdag sørge for, at barnet oplever at være i et trygt miljø sørge for, at barnet oplever voksne, der samarbejder, både pædagoger indbyrdes og pædagoger/forældre sørge for, at barnet er omgivet af voksne, der er lydhøre og medlevende, anerkendende, engagerede, og ser barnet sætte ord på barnets følelser muliggøre aktiviteter, som ligger inden for barnets nærmeste udviklingszone muliggøre aktiviteter, som bygger videre på barnets egne ideer og derved giver det mulighed for selv at sætte spor 2

3 Sociale kompetencer I naturbørnehaven har vi den holdning, at barnet skal udvikle det særlige i sig selv og forblive et unikt menneske, der samtidig respekterer andres ret og deres forskelligheder. Vi mener, at de sociale kompetencer udvikles i relationer, som skabes gennem leg og samvær med andre børn og voksne. Overordnet mål Barnet skal blive socialt kompetent dvs. det skal have tilegnet sig empati, skal kunne indgå i venskaber, samarbejde, give udtryk for egne behov og følelser og stå ved disse, og have lært sociale normer at kende. Mål Vores mål er at barnet udvikler empati og medfølelse og lærer at udsætte egne behov for andres skyld at barnet indgår i og udvikler venskaber og kammeratskaber: Alle skal opnå at have mindst en ven og mange kammerater at barnet lærer at kunne samarbejde med andre, at løse indbyrdes konflikter og at hjælpe andre at barnet lærer at give sig selv plads i fællesskabet med andre børn, sige til og fra, og give udtryk for egne behov og følelser at barnet lærer grundlæggende sociale normer og omgangsformer at kende og kan efterleve disse Metoder For at opnå målene vil vi anerkende og respektere barnet, og sørge for at det oplever tryghed og tillid i dets relationer til både børn og voksne lave særlige grupper og hjælpe et barn ind i legen, give barnet tryghed og 3

4 opmuntre til at være deltager i samarbejde med andre, støtte i at vente på tur, give plads til fri leg, og opfordre til at hjælpe andre sørge for, at barnet bliver inddraget og opmuntret til at være aktiv deltager i samarbejde med andre og deltage i beslutningsprocesser sørge for, at den voksne har en rolle som konfliktmægler ved at sætte ord på det børnene gør ved hinanden og forklare hvilken betydning det har formidle sociale normer og omgangsformer ved at være rollemodeller, fortælle børnene hvad der forventes af dem, og skride ind - sætte grænser - når forventningerne ikke indfries 4

5 Sprog Et godt sprog er et nødvendigt grundlag, for at barnet kan udvikle sig kognitivt, og kommunikere med omverdenen. Derfor er det vigtigt, at vi som voksne arbejder bevidst med børnenes sprogudvikling. Konkrete og sanselige oplevelser, som den voksne sætter ord på, danner grundlaget for, at børnehavebarnet hele tiden udvikler sit ordforråd og begrebsverden. For at barnet udvikler sit sprog er det vigtigt, at den voksne er aktivt lyttende og anerkendende, så barnet får mod og lyst til at udtrykke sig. En vigtig del af kommunikationen er også kropssproget. Overordnet mål Barnet skal udvikle et rigt, nuanceret, tydeligt og alderssvarende sprog som det kan bruge til at kommunikere, udtrykke og forklare sig med. Sproget skal kunne hjælpe barnet til at opnå sine personlige og sociale mål, og støtte dets intellektuelle udvikling. Barnet skal også kunne bruge sproget til at løse konflikter og gøre sig gældende i et fællesskab. Mål Vores mål er at barnet kan tale et nuanceret, levende sprog, og kunne bruge det kreativt og nyskabende at barnet oplever glæde ved sproget at barnets sprog er alderssvarende, både i forhold til ordforråd og grammatik at barnet opnår en spirende bevidsthed om, at der er forskellige typer talt sprog afhængig af hvor man er, og hvem man er sammen med For at opnå målene vil vi Metoder udfordre barnet til at være sprogligt kreativ og til at udtrykke sig støtte barnet i sin nysgerrighed og interesse for den sproglige verden lægge vægt på dialogen mellem barnet og voksne og mellem børnene indbyrdes sprogliggøre verdenen for børnene dels ved at bruge alle hverdagens aktiviteter som afsæt og anledning, og dels gennem fortællinger og historier, rim og remser læse højt for barnet, og lade det selv læse og fortælle 5

6 være opmærksom på sammenhængen mellem det verbale og nonverbale sprog, sætte ord på barnets mimik, kropsholdning og tonefald, og snakke med det om hvad andre børns kropssprog viser 6

7 Krop og bevægelse I naturbørnehaven arbejder vi ud fra den antagelse, at barnets udvikling i tre til seks års alderen er grundlaget for dets videre alsidige udvikling. Denne udvikling er i særlig grad sanse-motorisk, dvs. barnet oplever og tilegner sig verden gennem kroppens sansesystem. Den sansemotoriske stimulation er udgangspunkt for erfaringsdannelse, viden, den følelsesmæssige læring, de sociale relationer og kommunikation. Den optimale udvikling og læring kræver at kroppen bliver vedligeholdt med en sund kost, og at sygdomme så vidt muligt undgås. Vi ved, at vi med vores varierede natur har de bedste forudsætninger for barnets udvikling og læring. Overordnet mål Barnet skal have et kendskab til kroppens muligheder og begrænsninger, udvikle lyst til bevægelse og turde udfordre, udforske og afprøve sig selv. Det skal opleve høj aktivitetsniveau og total afslapning, fordybelse og ro i naturens legeplads. Med en sund kost og opmærksomhed på barnets hygiejne vil vi bidrage til, at barnet får en stærk og sund krop. Mål Vores mål er at barnet oplever glæde ved sin krop og ved at være i bevægelse at barnet udvikler kroppens funktioner optimalt sin grovmotorik, finmotorik og balance - og aktivt bruger alle sanser til at opleve verden at barnet opnår fysisk sundhed at barnet har et grundlæggende kendskab til kroppen og dens funktioner Metoder For at opnå målene vil vi skabe rammer, hvor barnet kan udfolde sig i forskellige former for fysisk leg give barnet mange og varierede oplevelser som udfordrer dets krop og sanser især i naturen 7

8 vise barnet, at vi voksne synes det er sjovt at bevæge os give barnet adgang til redskaber og materialer, der er med til at styrke dets finmotorik guide, støtte og opmuntre barnet i fysisk aktivitet gøre barnet bevidst om at bruge alle dets sanser skabe en bevidst kostpolitik lære barnet om vigtigheden af at vaske hænder og vise hvordan man gør give vores viden om kroppen og dens funktioner videre til barnet 8

9 Naturen og naturfænomener Vi mener, at det har stor betydning for barnets udvikling og trivsel at være ude i det fri - at opleve naturen gennem alle sanser og med hele kroppen. Sammen med andre børn og voksne, der viser glæde, interesse og ansvarlighed for natur og miljø i hverdagen. Med den natur vi er omgivet af, har vi de bedste forudsætninger for at give barnet næring til læring. Overordnet mål For at opbygge en varig interesse, respekt og ansvarlighed for natur og miljø skal barnet have et tæt, nært og selvfølgeligt - et naturligt - forhold til naturen. Det skal lære sig selv at kende som en del af naturen og opleve naturen som en del af sig selv. Mål Vores mål er at barnet får forskelligartede erfaringer med naturen at barnet oplever glæden ved at være i naturen, herunder at kunne se det smukke i naturen og opleve dens fascinationskraft at barnet lærer naturen at kende som en kilde til aktivitet, leg og oplevelse at barnet får kendskab til og forståelse for naturens cyklusser og processer at barnet får interesse og nysgerrighed for naturen, og opnår en viden om den Metoder For at opnå målene vil vi præsentere barnet for mange forskellige naturtyper være dagligt i naturen i alt slags vejr og opleve vejrets skiften opleve de forskellige årstider sammen med barnet (dufte, smage, lytte, røre, se) bevidstgøre barnet om processerne i naturen, når vi dagligt færdes i den introducere barnet for naturens processer gennem eksperimenter undre os sammen med barnet og stimulere dets nysgerrighed give ud af vores viden om naturen, især der hvor børnene selv stiller spørgsmål tale med barnet om det smukke i naturen, når dette opleves 9

10 Udtryksformer og kulturelle værdier Gennem mødet med andre og det anderledes lærer man sig selv og sin egen kultur at kende. Børnene får inspiration til selv at lege og eksperimentere med forskellige slags kulturelle udtryksformer ved at møde andre menneskers udtryk og opleve, at de kendte voksne indlevende formidler kunst og kultur. Overordnet mål Børnene skal have kendskab til sig selv, både gennem mødet med forskelligartede kulturelle indtryk, og ved at de selv får mulighed for at udtrykke sig gennem leg og kreativitet. Mål Vores mål er at barnet oplever, at der er forskellige måder at leve på og lærer at være tolerant overfor andres levemåde at barnet oplever nogle autentiske, afkommercialiserede kulturelle traditioner at barnet oplever et bredt spekter af kunstneriske udtryksformer især musik, fortælling, billedkunst og teater at barnet oplever, at der er mange forskellige måder at udtrykke sig på med fx at tegne, danse og dramatisere at barnet lærer at udtrykke sig og eksperimentere med forskelligartede udtryksformer Metoder For at opnå målene vil vi præsentere børnene for andre sprog og kulturer kikke i bøger om børn i andre lande snakke med børnene om deres oplevelser, når de har været i udlandet snakke om vores personlige forskelligheder vise børnene, at vi respekterer andres værdier forme vores egne traditioner 10

11 tage ud af huset og lade børnene opleve kunst og kultur: musik, fortælling, billedkunst og teater præsentere disse kunstarter for børnene ved selv at være udøvende sørge for, at børnene tager aktiv del i disse kunstarter med afsæt i voksenstyrede aktiviteter sikre os at børnene selv har mulighed for at eksperimentere med mange forskellige udtryksformer ved f.eks. at lade de nødvendige materialer stå til rådighed 11

12 Børn med specielle behov Vores enorme naturområde er et stort aktiv i forhold til at rumme børn med specielle behov. Endvidere kan vi med opdeling i grupper, have et stort område til rådighed til få børn, og vi kan lave netop de sammensætninger af børn der er nødvendig for at tilgodese det enkelte barn. Vi har også mulighed for at skabe mere trygge rammer ved at blive i det kendte miljø i små grupper når de øvrige børn er i skoven. Endvidere har den voksne en stor betydning for rummeligheden og det at være støttende og sætte rammerne. Mål Børn med specielle behov skal tilgodeses på en sådan måde at de udfolder sig og udvikler sig i videste mulig omfang som andre børn gør det. Metoder I forhold til de udadreagerende børn har vores store vidder den betydning, at muligheden for sammenstød er minimeret. Udadreagerende børn har ofte lyd på deres bevægelser, men med højt til loftet virker dette ikke som stress-faktor for andre og dermed har disse børn de bedste muligheder for at undgå konfrontationer med andre børn og voksne. I forhold til et barn som fungerer svagt i sociale sammenhæng, søger vi at fange netop dette barns interesser og delagtiggøre andre børn i netop denne aktivitet. Et eksempel: Et barn fanger interesse for en bog, hvor der indgår en regnorm med bælte. En gruppe børn går derefter på regnormeinspektion, hvor det handler om at finde regnorme med bælte. Vi snakker om hvilke regnorme, der er tildelt bælte. Dette er især værdifuldt for det barn, der har sat inspektionen i gang, men der er også børn med som ikke selv, i første omgang, har set det som interessant. På sådan en inspektion støtter vi et barn i at blive set og hørt af andre børn og voksne. Vi møder barnet med accept, kærlighed og forståelse. Vi har i forbindelse med vores "power-nap" og vores daglige samlinger inddelt børnene i tre grupper. Arbejde med sprog indgår i samlingerne. Alle børnene er med og alle får mere eller mindre ud af det. Der kan være børn som har alle sproglydene, 12

13 men som f.eks. ikke kan farverne. Det kan f.eks. være tosprogede børn der har behov for at blive styrket i begrebsdannelse. Vi tilrettelægger efter det vi vil fremme. I power-nap situationen er der børn der har svært ved at finde ro. En hånd at holde i, eller en voksen hånd på ryggen kan være den støtte der er nødvendig for at lade kroppen falde til ro. For de børn der ikke fra naturens hånd er født med lyst til bevægelse, er det den voksnes opgave at fange det enkelte barns interesseområde og flytte fokus væk fra bevægelsen. På baggrund af sådan et barn opstod legen "Vælte Peter". Dette er en slags fangeleg hvor fangeren, som ofte er en voksen, vælter barnet som derefter rejser sig og løber videre, op ad bakke og ned igen i ujævn terræn. Ligeledes lavede vi i gymnastiksalen en skråbane. Ved leg og indlevelse fra pædagogerne lykkedes det at få et barn til at gentage spring ned fra måtten, løbe en rundtur, op ad skråbanen og spring ned, efterhånden med afsæt og svæv. 13

14 Appendiks. Handlingsdelen af læreplanen (konkrete handlingsplaner, dokumentation, evaluering, m.m.) For at sikre os, at læreplanen bliver et brugbart redskab for os, har vi tilføjet denne handlingsdel til den. Imens den første del af læreplanen beskæftiger sig med hvilke mål, vi har for pædagogikken i børnehaven, og hvordan vi på overordnet vis agter at opfylde disse, har handlingsdelen til hensigt at beskrive vores praksis konkret og sikre, at vi holder os på rette spor, dvs. holder os til de beskrevne mål og metoder. Sådan gør vi: En medarbejder (eller flere medarbejdere) har en ide eller et projekt, som vedkommende vil udføre. Disse medarbejdere kaldes her initiativtagere. Ideen eller projektet skal have afsæt i læreplanens første del. Initiativtageren præsenterer projektet for personalegruppen og får feedback. Dette kan ske ved et personalemøde eller ud i feltet. Når initiativtageren har præsenteret ideen på denne måde, udfyldes et skema som hedder Handlingsplan 1. del Beskrivelse (ses på næste side). Når projektet er afsluttet, evalueres det kort. Initiativtageren gør dette sammen med resten af personalegruppen. Bagefter udfyldes den del af skemaet, som hedder Handlingsplan 2. del Evaluering (ses på næste side). Når dette er gjort, kan skemaet siges at være et referat af hele processen (og er i sig selv dokumentation) og kan placeres som bilag i læreplanen sammen med evt. anden dokumentation. Referatet er initiativtagerens ansvar. Det er dokumentation også. De færdiggjorte referater er også en slags idebank til fremtidig brug og står tilgængelig for forældre sammen med resten af læreplanen. Lederen kan bruge alt skriftligt materiale og dokumentation, som ledsager projekterne, til hendes årlige og lovpligtige evaluering af læreplanen. 14

15 HANDLINGSPLAN 1.del Beskrivelse Beskrivelse af projektet, handlingen, ideen Hvem er initiativtager(e), tovholder(e)? Hvem ellers vil være med (og hvordan skal de hjælpe)? Er der hindringer? Hvilke? Hvor lang tid varer projektet? Hvad med dokumentation? Dette er initiativtagernes ansvar. Hvilke temaer tænkes berørt af projektet? Hvilke læringsmål regner deltagerne med, at projektet vil være med til opfylde? 15

16 HANDSLINGSPLAN 2.del. Evaluering Opfyldte projektet sine egne mål? Forløb projektet efter den oprindelige plan eller var der ændringer undervejs? (Disse to spørgsmål kan deltagere og initiativtagere måske bedst svare på - eventuel dokumentation vises frem.) Var projektets udførelse tro mod de metoder, der står i vores læreplan? Fornemmer man, at projektet hjalp med at opfylde de læringsmål som deltagerne havde sat sig, dengang projektet først blev beskrevet? Er dette kun en fornemmelse eller er det også målbart? Hvordan? Berørte projektet andre læringsmål eller temaer end dem, deltagere først havde regnet med? Hvilke? Er der mulighed for, at projektet kan fortsætte? 16

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016

Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 Virksomhedsplan Læreplan 2015/2016 1 Den Lille Vuggestue på landet Centalgårdsvej 121 9440 Aabybro Telefon: 22 53 58 29 Læreplan for Den lille Vuggestue på landet 2015/16 Den lille vuggestue er en privatejet

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Læreplan for Selmers Børnehus

Læreplan for Selmers Børnehus Læreplan for Selmers Børnehus Barnets alsidige personlige udvikling At barnet skal have sociale og kulturelle erfaringer. Leg. Konfliktløsnig. Tid til leg, skabe fysiske rum inde og ude, plads til ro og

Læs mere

Fælles læreplaner for BVI-netværket

Fælles læreplaner for BVI-netværket Fælles læreplaner for BVI-netværket Lærings tema Den alsidige personlige udvikling/sociale kompetencer Børn træder ind i livet med det formål at skulle danne sig selv, sit selv og sin identitet. Dette

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014

VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 VESTBIRK NATURBØRNEHAVE 2014 Værdigrundlag - Menneskesyn Det er vores ansvar at skabe en kultur, hvor børn, forældre og personale oplever glæde, humor, anerkendelse, tillid og empati. Vi gir omsorg, varme,

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplan for Privatskolens vuggestue

Læreplan for Privatskolens vuggestue Læreplan for Privatskolens vuggestue Privatskolens læreplan beskriver institutionens pædagogik og indeholder læringsmål for de indskrevne børn. Der er ikke tale om en national læreplan, eller en læreplan

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016.

Pædagogisk læreplan Børnehuset Den Grønne Kile 2015 2016. Personlige kompetencer / alsidig personligheds udvikling børnenes udvikling og At give plads til at børnene udvikler sig som selvstændige, stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ. At skabe

Læs mere

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner

Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Guldsmedens Pædagogiske Læreplaner Gruppe Krop og bevægelse I Skanderborg vil vi understøtte at børn gives mulighed for at vælge sunde livsvaner sikre at der er fokus på kost og bevægelse. Den bedste start

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd

Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Læreplaner for Solsikken/Tusindfryd Indhold Barnets alsidige personlighedsudvikling... 2 Sociale kompetencer... 3 Sprog... 5 Krop og bevægelse... 6 Natur og naturfænomener... 7 Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Vuggestuens lærerplaner

Vuggestuens lærerplaner Vuggestuens lærerplaner Barnets personlige og alsidige udvikling - at barnet får respekt for andre børn, og udvikler empati - at barnet er i god trivsel og udvikling - at barnet lærer, hvad der er rigtigt

Læs mere

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling.

Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. Pædagogiske lærerplaner: Personlig udvikling. - At give barnet lyst og mod til at udforske og afprøve egne og sine omgivelsers grænser. - At barnet udfolder sig som en selvstændig, stærk og alsidig person,

Læs mere

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen.

Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Tema og fokuspunkter for 3-6 årige i børnehaveafdelingen. Sociale kompetencer Børn skal anerkendes og respekteres som det menneske det er - de skal opleve at hører til og føle glæde ved at være en del

Læs mere

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE

SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE SCT. IBS SKOLES BØRNEHAVE Børnehavens Formål Børnehaven bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det er institutionens mål at fremme børnenes forståelse for den personlige værdighed hos mennesket, og

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Gazellen Der er ved lov servicelovens 8a d. 1. august 2004 vedtaget, at alle institutioner skal udarbejde læreplaner for det pædagogiske arbejde, der udføres i institutionen Gazellen.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner KROP OG BEVÆGELSE Børnene skal have mulighed for at være i bevægelse, samt støttes i at videreudvikle kroppens funktioner Børnene skal have kendskab til kroppens grundlæggende funktioner,

Læs mere

Børnehuset Bellinges læreplaner

Børnehuset Bellinges læreplaner Børnehuset Bellinges læreplaner Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til,

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Målene i læreplanen skal udarbejdes med udgangspunkt i det rammer, vilkår og ressourcer institutionen har. Det vil sige med udgangspunkt i dagtilbuddets fysiske rammer, børne- og

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER

OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! Der arbejdes med læreplanstemaer på stuerne om fredagen. De 3

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER

STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER STESTRUP BØRNEGÅRDS LÆREPLAN 2010 TEMA: SOCIALE KOMPETENCER Stestrup Børnegård Stestrupvej 45-47 4360 Kr. Eskilstrup INTRODUKTION TIL STESTRUP BØRNEGÅRD OG LÆREPLAN 2010. Læring har intet fast startpunkt

Læs mere

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup

Pædagogisk læreplan. 0-2 år. Den integrerede institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c, 8541 Skødstrup Pædagogisk læreplan 0-2 år Afdeling: Den Integrerede Institution Væksthuset Ny Studstrupvej 3c 8541 Skødstrup I Væksthuset har vi hele barnets udvikling, leg og læring som mål. I læreplanen beskriver vi

Læs mere

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted

Pædagogiske læreplaner. Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Pædagogiske læreplaner Lerpytter Børnehave Lerpyttervej 25 7700 Thisted Vision I Lerpytter Børnehave ønsker vi at omgangstonen, pædagogikken og dagligdagen skal være præget af et kristent livssyn, hvor

Læs mere

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter

Fakta oplysninger. Daginstitutionen Galaksen 6710 Esbjerg V Telefon De 3 afdelinger. Stjerneskuddet Krebsens kvarter 1 Indholdsfortegnelse Fakta oplysninger.... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang.... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 8 Sociale kompetencer... 10 Sproglig udvikling... 12

Læs mere

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige.

Side 1 / 8. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer. Mål 0-2 årige. Pædagogiske lærerplaner 0-2 årige Sociale kompetencer Mål 0-2 årige. At børnene gennem leg lærer at være tolerante og hjælpsomme overfor hinanden. Børnene lærer sig selv og andre at kende. Børn får lov

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven

det har mulighed for at agere og handle, og dermed kunne mestre sit eget liv. Børnesyn Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Pædagogiske læreplaner i Dalhaven Når du træder ind i Dalhaven, træder du ind i et hus fyldt med liv og engagement. Vi ønsker at du får en følelse af, at være kommet til et sted, hvor der et trygt og rart

Læs mere

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet

Læreplan/udviklingsplan/kompetencehjulet Med udgangspunkt i de seks temaer, som BUPL, FOA, KL har udarbejdet: 1) Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2) Sociale kompetencer 3) Sprog og kommunikation 4) Krop og bevægelse

Læs mere

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling

Pædagogisk Handleplan. Børnehuset Jordbærvangen 2012. Motoriske udvikling Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 Motoriske udvikling Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger

Læreplaner. Dokumentation: Billeder Opvisninger Læreplaner Alsidig personlighedsudvikling I børnehaven vil vi gerne børnene. Det giver sig til udtryk i indlevende og engagerede voksne, der har tid til den enkelte og dennes behov. Vi tror på børnene

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i SFO erne

Pædagogiske læreplaner i SFO erne Pædagogiske læreplaner i SFO erne Oplæg til skolereformsudvalgsmødet den 12.09.13 Ved Hanne Bach Christiansen SFO Leder Arresø Skole Historik Pædagogiske læreplaner har været brugt som arbejdsredskab i

Læs mere

Børnehaven Guldklumpens læreplaner

Børnehaven Guldklumpens læreplaner Børnehaven Guldklumpens læreplaner Revideret august 2014 1 Vores pædagogiske arbejde tager udgangspunkt i den anerkendende pædagogik : Anerkendelse består i, at den voksne ser og hører barnet på barnets

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Temaer i de pædagogiske læreplaner

Temaer i de pædagogiske læreplaner Temaer i de pædagogiske læreplaner 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og værdier Barnets

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011.

Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan. Gældende for de 3 4 årige på Mariehønsene og Solstrålen. Udarbejdet af Mie, Parimalam, Lea og Susanne. 2009 til 2011. Overordnede mål

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Den voksne går bagved

Den voksne går bagved Læreplaner Læreplaner skal bruges som et pædagogisk arbejdsredskab, som skal være med til at dokumentere og synliggøre det pædagogiske arbejde i børnehaven. Lærerplaner skal udarbejdes udfra følgende 6

Læs mere

Børneuniversets læreplan:

Børneuniversets læreplan: Børneuniversets læreplan: Vi bruger dagligt lærerplanerne i vores pædagogiske arbejde. Fremtidens Dagtilbud (se afsnittet om dette i virksomhedsplanen) er Børneuniverset tilknyttet indtil 2016, som tager

Læs mere

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs

At blive anerkendt som en person i tilblivelse, der sætter spor undervejs 1. Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Jytte s Jyt dagpleje

Jytte s Jyt dagpleje Jytte s dagpleje Jyttes dagpleje 2015 Kontakt oplysninger: Jytte Troelsgaard Rugvænget 11 6600 Vejen Tlf.: 22888040 Jytte Troelsgaard Redigeret af Karina Bjørbæk Gerdsen KÆRE FORÆLDRE. Velkommen i dagplejen.

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven

Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven Definition af de 6 læreplanstemaer i børnehaven 1. Personlige kompetencer Kolding Kommunes overordnede mål: ved at være lydhør og medlevende vil vi udvikle barnets personlige kompetencer, så det oplever

Læs mere

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg

Læreplan for Børnehaven Augusta Børnehaven Augusta Primulavej Augustenborg Læreplan for Børnehaven Augusta 2016-2019 Børnehaven Augusta Primulavej 2-4 6440 Augustenborg 74 47 17 10 Arbejdet med de pædagogiske læreplaner i Børnehaven Augusta skal som minimum omfatte 7 temaer:

Læs mere

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet

Hvad gør vi? Vi har fokus på fællesskabet Pædagogisk læreplan for Kastanjehuset Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Mål At barnet udvikler sig på samtlige udviklingsområder. At barnet udvikler selvfølelse, selvværd og selvtillid. Får bevidsthed

Læs mere

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har

At barnet føler sig tryg i institutionen. At barnet føler sig respekteret med de følelser, han/hun har Lærerplaner Siden 2004 har der været et lovkrav om, at alle dagtilbud skal udarbejde pædagogiske læreplaner, som forholder sig til seks temaer: Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer

Læs mere

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag.

Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Rønnehusets læreplan tager sit udgangspunkt i det allerede udarbejdede værdigrundlag. Læreplanen omhandler følgende 6 temaer: 1. Barnets alsidige personlige udvikling (personlige kompetencer) 2. Sociale

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde

Pædagogisk læreplan. Rønde Børnehus. Moesbakken 2A Anemonevej Rønde 8410 Rønde Pædagogisk læreplan Rønde Børnehus Moesbakken Vigen Moesbakken 2A Anemonevej 12 8410 Rønde 8410 Rønde 2017-2018 Velkommen til dagtilbuddet Rønde Børnehus, som består af Børnehuset Moesbakken og Børnehuset

Læs mere

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE

LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE LÆREPLANER KALUNDBORG ASYL BØRNEHAVE 2013 / 2014 1 LÆREPLANER 2013 / 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... SIDE 5 SPROGLIGE KOMPETENCER... SIDE 6 SOCIALE KOMPETENCER... SIDE 8 PERSONLIG UDVIKLING... SIDE

Læs mere

Pædagogisk læreplan Hyllinge

Pædagogisk læreplan Hyllinge Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 EMA Personlige kompetencer / alsidig

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i HLL

Pædagogiske læreplaner i HLL Pædagogiske læreplaner i HLL HLL-Netværket og denne folder Udgivet af HLL-netværket Tegninger: Susan Thygesen Lay-out: Intern Service Tryk: Intern Service, december 2015 I Lyngby-Taarbæk kommune er daginstitutionerne

Læs mere

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER

SOCIALE KOMPETENCER PERSONLIGE KOMPETENCER SOCIALE KOMPETENCER Vi vil hjælpe barnet med: At kunne sige til og fra At vide hvordan man er en god ven eller kammerat At lære at respektere egne og andres grænser At kunne vente og udsætte egne behov

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus

Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Pædagogisk læreplan for Børnehaven Bjedstrup Børnehus Skanderborg Kommune Indledning Den pædagogiske lærerplan skal i henhold til dagtilbudsloven indeholde mål for, hvilke kompetencer og erfaring den pædagogiske

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer

Vi vil gennem positive oplevelser give børnene lyst til at søge nye udfordringer Læreplan for Vuggestuen Barnets alsidige personlighedsudvikling Barnets personlighed udvikles over tid i de sociale fællesskab, som barnet indgår i. Barnet skal mødes af en omverden, hvor det trygt kan

Læs mere

Læreplan for alsidige personlige udvikling

Læreplan for alsidige personlige udvikling Læreplan for alsidige personlige udvikling Status / sammenhæng Børnenes alsidige personlige udvikling er en dannelsesproces, hvor de afprøver og udvikler deres identitet, mens de øver sig i at forstå sig

Læs mere

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer:

Beklædning i gamle dage. De 6 læreplanstemaer: De 6 læreplanstemaer: Barnets alsidige personlige udvikling. Sociale kompetencer. Sprog. Krop og bevægelse. Natur og Naturfænomener. Kulturelle udtryksformer og værdier. Beklædning i gamle dage. Overordnede

Læs mere

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER

BARNETS SOCIALE KOMPETENCER BARNETS SOCIALE KOMPETENCER Hvad skal vi lære børnene At begå sig i en større / mindre gruppe og vise empati for hinanden. At kunne samarbejde. At kunne danne venskaber. At føle sig respekteret, og være

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT STESTRUP BØRNEGÅRD

BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT STESTRUP BØRNEGÅRD 2012 BEVÆGELSESPOLITIK STESTRUP BØRNEGÅRD - ET STED MED ÅBNE VIDDER SUNDHED OG BEVÆGELSE SKAL VÆRE SJOVT Det er lige så vigtigt at bevæge sig som at fordybe sig Gode bevægelsesvaner der grundlægges i barndommen,

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus

Pædagogisk læreplan for Stadil Vedersø Børnehus Pædagogisk læreplan for Sammenhæng: er en aldersintegreret daginstitution normeret til 49 børn i alderen 3-10 år. Børnehusets pædagogiske læreplan omhandler de 3-6 årige, som vi i øjeblikket har 27 af.

Læs mere

Pædagogiske læreplaner i praksis

Pædagogiske læreplaner i praksis Pædagogiske læreplaner i praksis Personlig udvikling: Børnene får en alderssvarende udvikling og de lærer ansvarlighed og tolerance, så de er istand til at stifte venskaber. - Tager udgangspunkt i det

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Læreplan for vuggestuegruppen

Læreplan for vuggestuegruppen Læreplan for vuggestuegruppen Sociale Kompetencer Fra 0 3 år er det børnenes styrke at: udtrykke egne følelser vise omsorg for andre at vente på tur at dele med andre at låne ud til andre at lege med andre

Læs mere

Formål for børnehaveklassen

Formål for børnehaveklassen Formål for børnehaveklassen 1. Undervisningen i børnehaveklassen skal være med til at lægge fundamentet for elevernes alsidige udvikling ved at give det enkelte barn udfordringer, der udvikler barnets

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

Pædagogisk læreplan Rollingen

Pædagogisk læreplan Rollingen Kulturelle udtryksformer og værdier Personlige kompetence r/alsidig personlighedsudvikling Sociale kompetencer BARNET Krop og bevægelse Sprog Natur og naturfænomen 1 TEMA LÆRINGSMÅL Hvad vil vi opnå ift.

Læs mere

Læreplanstemaerne det overordnede mål:

Læreplanstemaerne det overordnede mål: Læreplanstemaerne det overordnede mål: Personlige kompetencer (barnets alsidige og personlige udvikling) Sociale kompetencer (barnets evne til at indgå i sociale relationer) Sprog Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune

Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Formål og indhold for skolefritidsordninger i Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariat for Undervisning 9. februar 2010 1 Forord I Faaborg-Midtfyn Kommune hænger skolens undervisningsdel og fritidsdel sammen,

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling - Må opleve sig værdifuld og værdsat - Udvikler sig selvstændigt og initiativrigt - Kender sine forskellige følelser og kan udtrykke og afpasse dem efter situationen

Læs mere

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus

Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus Læreplaner 2013 Sydmors Børnehus De 6 temaer er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og Bevægelse 5. natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer og

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 2013 SCT. IB SKOLE`S BØRNEHAVE 1. Barnets alsidige Personlige Udvikling 2. Sociale kompetencer 3. Sprog 4. Krop og bevægelse 5. Natur og Naturfænomener 6. Kulturelle udtryksformer

Læs mere

Solstrålen Læreplaner, 2013

Solstrålen Læreplaner, 2013 Solstrålen Læreplaner, 2013 Forord Børns udvikling skal forstås som en helhed derfor begyndte vi i Solstrålen, at kigge på hvordan vi kunne skabe bedre sammenhæng mellem læreplanstemaerne og institutionen

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver. - vi går efter forskellen PÆDAGOGISK LÆREPLAN Saltum & Vester Hjermitslev børnehaver - vi går efter forskellen Pædagogisk læreplan for børnehavedelene i Saltum SI Den pædagogiske læreplan skal skabe en bevidsthed både over for

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere