Strategi for legepladser i Billund Kommune. Marts 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for legepladser i Billund Kommune. Marts 2017"

Transkript

1 Strategi for legepladser i Billund Kommune Marts 2017

2 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord s. 3 Baggrund s. 4 Målsætning for strategien s. 5 Målsætning Fra legeredskab til legeværdi s. 7 Leg er ikke kun for børn s. 8 Fra flere til færre og bedre s. 9 Fire kategorier af legepladser s. 10 Udfordrende leg er god leg s. 11 Muligheder Eksempel-projekter s. 13 Nye fællesskaber s. 14 Boldspil, vejfest eller æbleplantage? s. 15 Implementering Informering, involvering og forpligtelse s. 17 Vi fejrer forvandningen! s. 18 På den lange bane Nyt i dag er slidt om 10 år s. 20 Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 2

3 Baggrund Legepladsstrategien - Indledning Billund Kommune har med visionen, Børnenes Hovedstad, høje ambitioner om udvikling af udendørs læringsmiljøer. I Børnenes Hovedstad skal der være attraktive miljøer til børn. Partierne er enige om, at der er behov for en gennemgang af de eksisterende legepladser og samtidigt renovere, nedlægge og anlægge helt nye og moderne udendørs læringsmiljøer. Billund Kommune ønsker at nytænke placering, udformning, antal og indsats for de kommunalt ejede og driftede legepladser. Byrådet vedtog i juni 2016 at der skal udarbejdes en strategi og handlingsplan for kommunens legepladser. Strategien lægger op til gennemgribende ændringer i antal og fordeling af kommunens legepladser, forskellige typer af legepladser, undersøgelse af brugen og input til samskabelsesprocesser med borgere. Strategien bliver fulgt op af en handlingsplan med oversigt over, hvilke legepladser der skal nedlægges, renoveres og anlægges. Handlingsplanen efterfølges af et borgersamarbejde, når der skal tages fat i de konkrete tiltag. Strategien er rammen, der sætter retningen for mål og handlinger, og hvordan legepladser kan nytænkes. Nøgleord i arbejdet er: Kvalitets- og læringsperspektiv - Placerings og læringsperspektiv - Drift og sikkerhed Borgersamarbejde I Billund Kommune er der gennem tiden etableret 135 offentligt tilgængelige legepladser, hvoraf de fleste bliver driftet af kommunen. Antallet af legepladser i forhold til børn i kommunen er nogle steder meget højt. Fordelingen og antal i kommunen er meget skæv, indretningen meget ens og tilgodeser primært de mindste børn. Legepladserne i Billund Kommune er generelt i dårlig stand, hvor samtlige er inspiceret af kommunens legepladsinspektør med henblik på sikkerhed og tilstand. Gennemgangen bekræfter både med hensyn til tilstand, pladsernes tæthed i nogle områder og fravær i andre, samt en vurdering af brugen, at der er behov for at nedlægge et stort antal og opkvalificere andre / anlægge nye legepladser, med fokus på leg og ophold for forskellige alders og brugergrupper. Ambitionen er at reducere de mange ensartede legepladser til færre, bedre og mere varierede legepladser. Strategi: Anvisning af rammer og retning for fremtidig renovering og anlæg af legepladser på kommunens fællesarealer. Handlingsplan: Angiver analyser og udredninger, som indgår i udpegning af indsatser til gennemførelse. Borgersamarbejde: Markerer stratsskuddet på gennemførelsen anvist af handlingsplanen. Forord Visionen om Børnenes Hovedstad har børn, leg og læring som omdrejningspunkt, men hvad er egentlig børns yndlingsrum? Hvor er det godt at lege og lære, og hvordan kan byrumsdesign skabe nye muligheder for at børn og voksne kan mødes i leg? Uderum og legepladser skal tilgodese børns behov for bevægelse og stimulere den motoriske udvikling. Uderummene skal sikre alsidige muligheder for oplevelser, social aktivitet og afslapning. De kvarterer, hvor børn vokser op skal indeholde muligheder for socialt fællesskab og leg på tværs af aldersgrænser. Uderummene skal tilbyde gode opholds og legemuligheder for børn og voksne. Legepladser kan med fordel placeres i forbindelse med stinettet og større, rekreative arealer, eller være oplevelses- og bevægelsesrum indpasset i bymiljøet. Børns liv bliver stadig mere skemalagte og strukturerede. De bruger mere tid i skolen og på institutioner, og samtidigt tager voksne mere kontrol over deres aktiviteter. Fra at lege frit i store og blandede grupper bruger børn i dag en stigende mængde af deres fritid på aktiviteter, der er tilrettelagt af voksne. Per Nyhus, Formand for Teknik og Miljø Udvalget Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 3

4 Baggrund Det er sjovest at lege sammen! I flere af kommunens byer er der så få børn pr. legeplads at der ikke er stor sandsynlighed for at de møder hinanden! Fremtidens legepladser skal deles af flere børn der leger sammen. Byudvikling i børnehøjde Intentionen er at samle aktiviteterne, fra Billund Byvision Fokus i strategien: Kvalitets- og læringsperspektiv Placering og antalsperspektiv Drift og sikkerhed Borger samarbejde Det vil vi med en strategi for legepladser: Ambitionen om at være kommunen med Børnenes Hovedstad og hvor leg, læring og kreativitet er i fokus udgør, sammen med et stort antal legepladser i dårlig forfatning, et behov for at formulere en ny, samlet strategi for legepladserne i kommunen. Strategien sætter retningen for den fremtidige udvikling. VISIONERNE: At skabe byudvikling i børnehøjde At udvikle og nytænke sammenhængen mellem leg og læring At blive kraftcenter for viden om (børn), leg og læring At tage udgangspunkt i legen og en legende tilgang At udfordre begrebet legeplads, ved at nytænke som plads til leg VIRKELIGHEDENS UDFORDRINGER: Skæv geografisk fordeling mellem kommunens byer og landsbyer Ensartet indretning - mest for de mindste Dårlig tilstand behov for gennemgribende renovering Få fælles legepladser, hvor hele byen / kommunen kan mødes Strategien skal sikre at både nyanlæg, renoveringer og nedlæggelser sker på et formuleret og gennemsigtigt grundlag, og at små og store initiativer tilsammen sigter mod at skabe en helhed. Strategien danner bro mellem visionerne og virkeligheden, og sikrer mere varierede legepladser, hvilket også betyder færre. Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 4

5 Kvalitets- Målsætning og læringsperspektiv for strategien Placering og antalsperspektiv Drift og sikkerhed Borger samarbejde Masser af ting er allerede i gang... I kommunen er der både planlagt og gennemført flere nye steder at lege i byens rum og i boligkvartererne. Mange af institutionerne får også renoveret og fornyet deres uderum. Hvordan sikrer vi kvalitet og variation, og hvordan indpasser vi legen i byen? STRATEGI FOR LEGE- PLADSER Strategien skal sikre at både fornyelse og nedlæggelse sker efter en samlet plan, hvor legepladserne bliver til rammen om nye fællesskaber. Strategien har fokus på den enkelte legeplads og på det samlede billede af rammerne for leg og læring i Billund Kommune. Herved sikres variation, mangfoldighed og identitet både i de enkelte lokalområder og i kommunen som helhed. Helhedsblikket sikrer sammenhæng med byen, landskabet og med kommunens øvrige strategier og visioner Vurdering af den enkelte legeplads har fokus på legeværdi, drift og sikkerhed samt principper for udformning, índretning og design Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 5

6 Målsætning Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 6

7 Kreativitet og fællesskab skal være bærende princip for indretningen, så brugerne deltager skabende, aktivt og undersøgende i legen. Fokus skal flyttes fra legeredskaber til legeværdi: Legeredskaber skal have fokus på sammenhæng og helhed frem for enkelt - stående redskaber I planlægningen af projekterne skal involveres rådgivere med en dokumenteret faglighed og viden om leg og læring Nyeste viden om og forskning i børns leg og læring skal anvendes som baggrund for legepladsernes indretning Hvor legepladser nedlægges erstattes de af grønne rum med andre oplevelser Fra legeredskab til legeværdi... Mange af kommunens legepladser er indrettet med traditionelt inventar, som kun kan bruges på én bestemt måde. Fremtidens legepladser skal invitere børn og voksne til at lege med og sammen bruge fantasien. Billund Kommune skaber plads til leg fremfor legepladser! Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 7

8 Tilgængelighed for alle brugergrupper, og sammentænkning af forskellige bruger- og aldersgrupper, så udendørs læringsmiljøer fungerer som uformelle mødesteder. Flere brugergrupper og aldersgrupper kan inviteres med i legen når: Legen er integreret der hvor børn og voksne allerede færdes - sammen Indretningen indbyder til at børn, unge og voksne leger - sammen Rammerne giver flere og varierede brugsmuligheder og er ikke kun til leg Design tilgodeser leg i fællesskab Udfordringerne er graduerede så både små og store kan være med Leg er ikke kun for børn! I Billund Kommune slutter legen ikke med barndommen. Fremtidens legepladser inviterer kommunens borgere til at lege hele livet, og til at lege sammen. Med fokus på unge og med særligt fokus på pigerne skal Billund Kommune tilbyde legemuligheder til alle dem der er vokset fra den traditionelle legeplads. Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 8

9 Mangfoldighed og identitet i tilbuddene på kommunens udendørs læringsmiljøer, f.eks. ved et særligt tema på den enkelte legeplads. Nedlæggelse af en række lokal- og kvarterslegepladser Fra flere til færre og bedre... Billund Kommunes legepladser skal rumme variation og bredde. Konsekvensen heraf er bedre men færre legepladser. Den enkelte legeplads skal indeholde varierede typer af leg og sansninger, og herigennem læring. Fysisk leg skal tilgodese både grov- og finmotorik og koncentration, varierede rum skal give mulighed for rollelege og fordybelse i større og mindre grupper, og forskellige materialer skal give sansemæssige oplevelser og forståelse af omverdenen. De mange og relativt ensartede legepladser skal reduceres til færre, bedre og mere varierede legepladser: Kortlægning skaber overblik over hvor og hvilke legepladser der findes Regsitrering af de eksisterende legepladser skaber overblik over variation i indretningen Analyse og vurdering danner udgangspunkt for udpegning af hvilke legepladser der kan nedlægges og hvilke der bør renoveres / opgraderes i forhold til at skabe variation, på den enkelte legeplads og i helheden Borgerne inddrages i beslutningsprocessen, med udgangspunkt i den forudgående vurdering Omdannelser skaber ny legeværdi Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 9

10 Kvalitets- og læringsperspektiv Forskellige kategorier af legepladser alt efter om de er beliggende ved udflugtsområder, boligområder, mere urbaniserede områder eller institutioner. Placering og antalsperspektiv Fremover skal der være 4 typer legepladser, der skaber forskelligartede mødesteder og leg for alle aldre, fællesskab, leg i hverdagen, i byen, ved skolen og på udflugten. Drift og sikkerhed Principper for deling af institutioners læringsmiljøer og mulighed for at udnytte legepladserne i alle de lyse timer. Borger samarbejde Fire kategorier af legepladser Ved at introducere 4 forskellige typer af plads til leg, sikres en overordnet ramme for mangfoldighed og varieret identitet på Billund Kommunes legepladser. Udflugtslegepladsen, leg i byen, institutionens legeplads og kvarterets legeplads udfylder alle forskellige behov Udflugtslegepladsen Institutionens legeplads 56 Leg i bymidten Opgraderinger og nyanlæg 3 skal ske 9 med udgangspunkt i de 4 kategorier, hvor særligt udflugtslegepladsen, den urbane legeplads og kvarterslegepladsen skal styrkes Der anvises enkle designprincipper for hver af de 4 kategorier, som sikrer gode legemuligheder til forskellige 1 15brugergrupper for 12hvorden de 4 kategorier hver for sig bedst indpasses i Der anvises principper deres særlige sammenhæng med omgivelserne Strategi for legepladser 5 Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab Kvarterets legeplads 10

11 Legepladserne i Billund Kommune skal finde balancen mellem den gængse opfattelse af sikkerhed og den udfordrende leg. Fokus på fysiske udfordringer og den gode leg frem for sikker leg. Formidling om baggrunden for at indrette legepladser til udfordrende leg. Udfordring af den gængse opfattelse af sikkerhed. Præcis definition af udfordrende leg og deraf afledt risiko for skader. Risikofyldte situationer skal være synlige og dermed forståelige for børn og voksne. Udfordrende leg må aldrig inkludere skjulte og alvorlige farer. Generel høj kvalitet og sikkerhed i Billund Kommunes udendørs læringsmiljøer, og en drøftelse af legepladsregulativet standarder kontra den sunde fornuft med bevidst planlægning af risikobetonet leg. Udfordrende leg er god leg... Nyeste forskning anbefaler børn, gennem deres leg, lærer om risiko-mestring, ved at have mulighed for at udvikle egen evne til at forstå og mestre en risiko, fx at opøve god reaktionsevne, motorisk kontrol, og fysisk styrke til at genoprette balancen. Når børn bliver udfordret, går de opmærksomt til det, lærer de og søger en større udfordring næste gang. De klatrer kun så langt op i træet første gang, som de mestrer at kravle ned igen. Men de lader sig inspirere af andre til at klatre højere næste gang. God, udfordrende leg, der lærer børn at mestre en risiko, er: Leg fra HØJDE at klatre og balancere i stor højde skærper koncentration og giver et sug i maven Leg med FART højt tempo, kombineret med forhindringer, lærer børn at manøvrere i fart Leg med REDSKABER håndtering af økse, sav, dolk, hammer og reb er vigtig læring. Leg nær FARLIGE OMGIVELSER børn bør lære at håndtere ild, vand og fysiske forhindringer Leg hvor barnet kan FORSVINDE/BLIVE VÆK at prøve at blive væk, er også at lære at finde tilbage Leg som indebærer KAMP brydning, slåskamp og fægtning er både fysisk og social læring Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 11

12 Muligheder Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 12

13 Forskellige kategorier af legepladser alt efter om de er beliggende ved udflugtsområder, boligområder, mere urbaniserede områder eller institutioner. Fremover skal der være 4 typer legepladser, der skaber forskelligartede mødesteder og leg for alle aldre, fællesskab, leg i hverdagen, i byen, ved skolen og på udflugten. Sådan gør vi det! 2-3 nye eksempelprojekter anlægges i kommunen 2017 og Projekterne viser vejen for den nye måde at planlægge og designe leg og læring i Billund Kommune. En del af det samlede budget i allokeres til at etablere 2-3 visionære og nytænkende uderum for leg og læring Med udgangspunkt i de 4 kategorier etableres en udflugtslegeplads for alle kommunens borgere Med udgangspunkt i de 4 kategorier etableres leg i bymidten i Billund og Grindsted 2b 1. 2b Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 13

14 Bystrukturernes karakter og sammenhæng indgår i udpegningen og indretningen af fremtidige legepladser, så f. eks. landsbysamfund vil have andre typer legepladser end i byområder med karakter af villakvarter. En god legeplads er også en legeplads med en god beliggenhed!. Legepladserne skal placeres og udformes så de er fælles, frem for private Legepladserne skal være Billund Kommunes nye mødesteder Legepladserne skal tænkes sammen med den eksisterende infrastuktur og være knudepunkter Det skal være enkelt og sikkert at komme til legepladsen - også for børn der færdes alene Borgerne kan inddrages i diskussion om placering og indretning af enkelte konkrete legepladser. Borgerne får et højere ejerskab ved inddragelse. Herunder også nedlæggelse af eksisterende legepladser. Nye fællesskaber... I en hverdag med mange organiserede fællesskaber efterlyser børn og unge i Billund uformelle møder og hæng-ud-steder. Her kan legepladserne tænkes ind i byernes helhed, hvor udvalgte legepladser kan blive byens nye og uformelle mødesteder. I Billund Kommune er legeplads-strategien katalysator for byudviklingen, og legepladserne bliver den lim der binder den spredte by sammen. * * Nye fællesskaber - fra lokal legeplads til kvarterslegeplads Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 14

15 Kvalitets- og læringsperspektiv Placering og antalsperspektiv Nedlæggelse af en række lokal- og kvarterslegepladser Drift og sikkerhed Borger samarbejde Borgerne får et højere ejerskab ved inddragelse. Boldspil, vejfest eller æbleplantage? Ikke alle legepladserne renoveres. Mange af dem indrettes til fælles grønninger som giver nye muligheder - også for leg! Ønsker en gruppe borgere at omlægge en nedlagt legeplads sker det på eget initiativ, for egne midler og i dialog med kommunen. Borgerdrevet legeplads, krav om byggetilladelse Opgradering / nyanlæg - betyder at den eksisterende legeplads og dens beliggenhed er udpeget som vigtig for hele kvarteret og derfor opgraderes. Legepladsen indrettes som et fælles mødested, med gode legemuligheder for alle kvarterets beboere. Eksisterende inventar bevares eller genanvendes i den nye indretning, hvis det har legeværdi. Nyt inventar tilføjes, med fokus på legepladsen som helhed. Legeværdi og læring tænkes sammen med aldersspredning og variation. Enkel renovering Nedlæggelse af legeplads, omlæggelse til grønning Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab Renovering - betyder at legepladsen i første omgang besluttes bevaret med sin funktion som kommunal vedligeholdt legeplads. De eksisterende redskaber og omgivelser eftergås. Dele af legepladsen kan nedlægges og omlægges til grønt område, ligesom nogle redskaber kan besluttes fjernet. Nedlæggelse / omlægning - betyder at legepladsen overgår fra at være legeplads til at være en fælles grønning. Som del af omlægningen kan der etableres krat (til leg og huler), laves bålplads, plantes et særligt træ (til valnøddehøst eller kastanjedyr) eller sås græs og opsættes fodboldmål. Hvis beboerne omkring har et stort ønske om den type indretning sker det i form af privat initiativ fra beboerne, som efterfølgende forpligter sig til at tage ansvar for drift og vedligehold. 15

16 Implementering Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 16

17 Udvikling af samarbejdsformer mellem det offentlige og private aktører. Borgerne får et højere ejerskab ved inddragelse. Herunder også ved nedlæggelse af eksisterende legepladser. Informering - hvad kommer der til at ske og hvorfor? Informering, involvering og forpligtelse... Legepladserne i Billund Kommune er til for kommunens borgere. Derfor skal borgerne inddrages i processen og inviteres med ind i diskussionen om fremtidens legepladser. Borgerne er de lokale eksperter, med viden om hvad der bruges, hvor man mødes og hvordan man færdes. Når den enkelte plads skal designes og indrettes kan borgerne inviteres til at komme med ideer og ønsker. Som borger har man mulighed for at deltage på 3 forskellige niveauer, i forhold til interesse, engagement og ressourcer. * * * * * Involvering - i diskussionen om den gode leg Forpligtelse - samarbejder om drift og vedligehold Informering - betyder at strategien og handlingsplanen er offentligt tilgængelige dokumenter og kan følges op med kommunikation på kommunens hjemmeside, i den lokale presse og på borgermøder. Et højt informationsniveau skaber tryghed. Alle skal vide, hvad der kommer til at ske - og hvorfor. Alle borgere informeres om deres muligheder for at deltage, både i diskussionen om fremtidens legepladser og i konkrete anlægsprojekter. Involvering - betyder at borgerne inviteres til at deltage i diskussionen om, hvor legepladsen placeres bedst i forhold til hverdagslivet og i diskussionen om den gode leg og legeværdi. Involvering sker efter udarbejdelsen af handlingsplanen og kan tage form af workshops, lokale walk n talk ture og af særlige events, hvor beboerne kan sættes deres eget præg på udformningen af legepladsen Forpligtelse - betyder at kommunen giver plads til borgernes egne initiativer, under forudsætning af at borgerne forpligter sig til et fortsat samarbejde. Lokale grupper af borgere har mulighed for i fællesskab at tage initiativ til etablering af legepladser. Principper for indretningen skal godkendes i form af byggetilladelse fra kommunen, og tilladelsen gives på baggrund af borgernes forpligtelse til selv at vedligeholde legepladsen i den kommende årrække, efter en fælles standard. Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 17

18 Midlertidighed og mulighed for udvikling som faktor i planlægningen af læringsmiljøer, og indtænkning af samfundsudviklingen og nye målgrupper. Udvikling af samarbejdsformer mellem det offentlige og private aktører. Vi fejrer forvandlingen! Vi nedlægger for at kunne skabe nyt! Det er vemodigt at nedlægge en legeplads men måske kan dele af inventaret genanvendes? Der skal sikres ejerskab gennem inddragelse af borgere. Herunder også ved nedlæggelse af eksisterende legepladser. Sammen finder vi ud af det - I samarbejde med kommunen, kan byens børn og øvrige borgere inviteres med til forvandlingsdag, hvor fx de mange slidte vippedyr er blevet samlet ind og gjort klar, så de kan males på ny. Et nyt enkelt bakket landskab gøres klar til at modtage samlingen af vippedyr, og ved en stor fælles event i kommunen åbnes dyreparken, som en ny destination for kommunens børnefamilier. Eksisterende inventar genanvendes og får nyt liv i nye sammenhænge Borgerne - og børnene - inviteres med i processen Nedlæggelse gøres til en fælles og synlig event Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 18

19 På den lange bane Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 19

20 Midlertidighed og mulighed for udvikling som faktor i planlægningen af læringsmiljøer. Nedlæggelse af en række lokal- og kvarterslegepladser Udvikling af samarbejdsformer mellem det offentlige og private aktører.? Nyt idag, slidt om 10 år... Legepladser der nu opgraderes og renoveres vil have en begrænset tidshorisont. Inventar kræver løbende vedligehold, og har altid en begrænset levetid. Derfor skal det lange perspektiv tænkes med allerede nu! Hvordan bevares legeværdien, når inventaret forfalder og kræver udskrifning? Levetid og langsigtet planlægning skal tænkes med ved anlæg. Midlertidighed i planlægningen skal supplere den langsigtede planlægning Lokalisering - hvor i kommunen skaber nye anlæg nu behov for at renovere om 10 år Indhold - hvad vil Billund Kommune bruge ressourcerne på at vedligeholde Kvalitet - fokus på valg af elementer med lang levetid Midlertidighed - nye muligheder i at planlægge for kortere tidsperspektiver Midlertidighed - plads til at tænke foranderlighed og aktuel udvikling med i indretning og udformningen Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 20

21 Kolofon: Strategi for legepladser i Billund Kommune er udarbejdet af VEGA landskab ApS i februar 2017, efter opdrag fra Billund Kommune, Planafdelingen. Strategien er politisk vedtaget af byrådet i Billund, i marts Forsidefoto, Billund Kommune. Øvrige illustrationer er udarbejdet af VEGA landskab, diagrammet på s. 4 er inspireret af diagram fra Billund Byvision. Ophavsret: Billund Kommune Publiceret på Strategi for legepladser Billund Kommune Marts 2017 VEGA landskab 21

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune

Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Aalborg den 20. december 2016 Strateginotat Lege- og aktivitetsområder i Aalborg Kommune Indledning Aalborg Kommune er inde i en rivende udvikling og i kraftig vækst med en befolkningstilgang på ca. 2500

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD

RETNINGSLINIER FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD FOR INDRETNING AF UDEAREALER I DAGTILBUD Leg Naturoplevelser Mangfoldighed Rumlig variation Fordybelse Risiko 1 FOR INDRETNING AF UDEAREALER PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET INTRODUKTION Udearealerne for børnehusenes

Læs mere

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013

Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Strategi for udvikling af offentlige lege- og motionsarealer 15.02.2013 Frederiksberg Kommune har i alt 18 offentlige legepladser. Herudover er der 12 åbne legepladser på skoler og daginstitutioner, 5

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Del 2 - Kategorisering af de offentlige legepladser. Legepladsstrategi

Del 2 - Kategorisering af de offentlige legepladser. Legepladsstrategi Del 2 - Kategorisering af de offentlige legepladser Legepladsstrategi Indledning Det er et ønske i Kolding Kommune at have en tilstrækkelig plan for placering og indhold på de offentlige legepladser. I

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Visioner for daginstitutioners legepladser

Visioner for daginstitutioners legepladser Visioner for daginstitutioners legepladser 1 Visioner for daginstitutioners legepladser Legepladser er vigtige læringsrum for vores børn, da de i løbet af deres institutionsliv tilbringer en stor del af

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Fremtidens legepladser

Fremtidens legepladser Fremtidens legepladser Forord Mangfoldighed Foranderlighed Bevægelse Leg Læring Udformning Hvad er legepladsen for en størrelse? Mangfoldighed 1 Fremtidens legeplads skal skabe en mangfoldighed af rum,

Læs mere

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE

FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE UDARBEJDET AF TT+ LANDSKABSARKITEKTER ApS JUNI 2015 1 INTRODUKTION FREMTIDENS LEGEPLADSER I KØGE KOMMUNE Børn og unge anvender mere og mere tid i institution og skole,

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Udendørs opholdsarealer

Udendørs opholdsarealer Udendørs opholdsarealer Denne DCUM-vejledning handler om udendørs opholdsarealer på uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor udendørs opholdsarealer er vigtige, hvordan de bør udformes og hvilken fordel

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Bymidteprojekter 2015-2018

Bymidteprojekter 2015-2018 Bilag 2, 24.11.2014 1 Bymidteprojekter 2015-2018 På følgende sider, findes en nærmere beskrivelse af udvalgte projekter. Foreslåede anlægsprojekter - Bredgade - Torvet - Søndergade - Nørregade Foreslåede

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet!

Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Kultur skaber identitet. Det handler om mennesker. - hele mennesker - hele livet! Når vi mennesker mødes, opstår kultur. Vi skaber i fællesskab værdier og bånd, som gennem livet er bestemmende for vore

Læs mere

Lucinahaven som Profilinstitution

Lucinahaven som Profilinstitution Lucinahaven som Profilinstitution Børn i alderen 0-6 år bevæger sig spontant, og bevægelse styrker deres motoriske udvikling. De bruger kroppen til at udforske omgivelserne med og til at skabe kontakt

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen

Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Hvilken slags plan bliver det? - klimatilpasningsplanen Birgitte Hoffmann 26. 2. 2013 Hvilke visioner skal planen styrke? Hvad skal Klimatilpasningsplanen lægge op til? Hvordan kan den bidrage til lokal

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

33l. Folkeoplysningspolitik

33l. Folkeoplysningspolitik 33l Folkeoplysningspolitik Godkendt af Byrådet den 1. oktober 2012 1 Forord Med den seneste ændring af folkeoplysningsloven er rammerne lagt for en ny folkeoplysningspolitik, der både favner de frivillige

Læs mere

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv

Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Resumé af Projekt Den gode legeplads ud fra børns perspektiv Se os, vi har lavet en legeplads med en vippe og en rutsjebane Børns udsagn om udearealer ved børnehaver og skoler Voksnes favoritsteder på

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011

København: Grønne uderum som urbane uderum. Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 København: Grønne uderum som urbane uderum Centerchef Jon Pape Center for Park og Natur Oslo, juni 2011 Oversigt 1. Hvor er København? 2. Visioner og mål 3. Urbane tendenser - hvad siger københavnerne?

Læs mere

Legeplads i Kærene, Rødovre

Legeplads i Kærene, Rødovre 1 Legeplads i Kærene, Afdelingen Ved Milestedet, AKB havde i mange år haft traditionelle modul-legepladser med asfalt, rutsjebaner, gynger og sandkasser. Men da afdelingen skulle renoveres, blev legepladserne

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14

Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 Afrapportering af de pædagogiske læreplaner 2013-14 1: Status på det overordnede arbejde med læreplaner Vi gik ind i det nye Dagtilbud Sydøst i 2013 med de allerede indgåede aftaler fra det tidligere dagtilbud:

Læs mere

Magneter i Øster Velling

Magneter i Øster Velling Magneter i Øster Velling Baggrund for projektet Landsbyen Øster Velling er en dejlig lille landsby med små 200 beboere (274 i sognet) som ligger i et naturskønt område. Men ligesom en lang række andre

Læs mere

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE

BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE BY X INDDRAGER ELEVER FRA NØRRE FÆLLED SKOLE, I PLANERNE OMKRING EN NY SKOLEGÅRD AFRAPPORTERING // NØRRE FÆLLED SKOLE IDÉ OG PROCESUDVIKLING SAMT FACILITERING, OPSAMLING OG LAYOUT ER UDARBEJDET AF BY X

Læs mere

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014

Plan- og Agenda 21 strategi 2015. Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Plan- og Agenda 21 strategi 2015 Møde i Grønt Råd 25. november 2014 Hvad er en Plan- og Agenda 21 strategi? Planstrategien er Byrådets strategi for kommunens fremtidige udvikling. Agenda 21 strategien

Læs mere

Visionsplan for Hårlev

Visionsplan for Hårlev Visionsplan for Hårlev 1 2 VISION FOR FREMTIDENS HÅRLEV Hårlev er stationsbyen i Ådalen. I Hårlev har vi det hele. Skønne naturoplevelser i baghaven, boliger til alle aldersgrupper, et levende handelsog

Læs mere

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal

Børne- og Ungepolitik i Rudersdal Børne- og Ungepolitik i Rudersdal 1. juni 2015 Sekretariatet Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år - i Rudersdal Kommune, og det supplerer lovbestemmelser,

Læs mere

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan

Børnehuset Hjortholm. Virksomhedsplan Børnehuset Hjortholm Virksomhedsplan INDHOLD Virksomhedsberetning for 2013... 2 1. Pædagogik og indretning.... 2 2. Fællesskab.... 2 3. Systemisk analyse af læringsmiljøet ( SAL )... 2 4. Børnelynet....

Læs mere

BUMLEBAKKEN I EGEBJERG. Fordi det skal være sjovt at være bo i Egebjerg

BUMLEBAKKEN I EGEBJERG. Fordi det skal være sjovt at være bo i Egebjerg BUMLEBAKKEN I EGEBJERG Fordi det skal være sjovt at være bo i Egebjerg BAGGRUND På nuværende tidspunkt findes der kun en lille kommunal legeplads i Egebjerg, primært til de helt små børn. Området ved Egebjerg

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Plan09 og plankulturen til debat!

Plan09 og plankulturen til debat! Plan09 og plankulturen til debat! På programmet Plan09 og Fornyelse af planlægningen Hvad er plankultur? Værdier og kompetencer Eksempler Redskaber til udvikling af den lokale plankultur Et første bud

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som

Handicappolitik. Billund Kommunes. Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Billund Kommunes Handicappolitik Godk. af Byrådet 15/12-15 Ligeværdighed og lige muligheder for alle næsten lige som Jorden Rundt 7200 Grindsted Tlf. 79 72 72 72 www.billund.dk Indhold Indledning......................................................................................................

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

Louisegårdens bevægelsespolitik

Louisegårdens bevægelsespolitik Louisegårdens bevægelsespolitik Med denne politik ønsker vi at øge fokus på vores bevægelsestilbud i Louisegården og styrke indsatsen ved at gøre fysiske aktiviteter til en prioteret og integreret del

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby

Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby Oplæg til Plan for omdannelse af Galten Midtby 1. Baggrund Som følge af Budgetaftalen 2013 er der over tre år afsat 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. På baggrund af denne bevilling

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15

Indhold. Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7. Målsætninger 9. Fra vision til handling 14-15 Børnekultur politik Indhold Forord 3 Indledning 4 Vision 5 Udfordringer 6 Ambitioner 7 Kulturgarantien 7 Kulturfærge Frederikshavn 8 Synlig Børnekultur 8 Målsætninger 9 Kultur- og Fritidsudvalget 9 Børneinstitutioner,

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Børne- og Ungepolitik 1 Børne- og Ungepolitikken er det fælles grundlag for alt arbejde med børn og unge fra 0 til 18 år i Rudersdal Kommune, og den supplerer lovbestemmelser, delpolitikker og strategier

Læs mere

Hvad ved vi om børn og legekultur?

Hvad ved vi om børn og legekultur? BØRNS LEG OG HVERDAGSLIV Oplæg ved konferencen om Fremtidens børn i fremtidens biblioteker 2.oktober 2008 Stine Liv Johansen, Post Doc, Ph.d. Center for Playware, SDU Hvad ved vi om børn og legekultur?

Læs mere

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser.

Aarhus Kommune og boligorganisationerne skal efterfølgende sammen implementere og folde strategien ud gennem konkrete delmål og indsatser. Indstilling Til Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 10. maj 2017 Fælles strategi for udsatte boligområder 1. Resume Med afsæt i Aarhus-fortællingens vision om en god by for alle har Aarhus Kommune

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Indstilling. Visionsoplæg for Forenings- og fritidshus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Aarhus Byråd via Magistraten Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 9. januar 2012 Aarhus Kommune Sport & Fritid Kultur og Borgerservice 1. Resume Aarhus byråd vedtog den 16. marts 2011 en indstilling

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

BØRN SKAL SIKRES ET SUNDT LIV OG GODE MOTORISKE FÆRDIGHEDER

BØRN SKAL SIKRES ET SUNDT LIV OG GODE MOTORISKE FÆRDIGHEDER BØRN SKAL SIKRES ET SUNDT LIV OG GODE MOTORISKE FÆRDIGHEDER Skab en kultur med TID, LOV OG PLADS! Naturdagplejer Grønne institutioner BØRN LÆRER DET DE ØVER! Uderummet god ramme for fysisk aktivitet og

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. Herning Kommune. - et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi Herning Kommune - et friluftsliv, der byder op til dans 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvor skal friluftslivet bevæge sig hen... 4 Fokus på fire temaer:... 5 Bevægelse... 6

Læs mere

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter

Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter Bygningskulturarv som ressource i fremtidens landdistrikter 26. Bygningskultur 2015 samler aktørerne Bag Bygningskultur 2015 står Kulturstyrelsen og Realdania og med til at sikre et koordineret løft for

Læs mere

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015

Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Natur og naturfænomener eget indsatsområde 2015 Læreplansområder Sociale, Natur (Science) Grobund og Vokseværk tema projekt i perioden April, maj, juni. 2015 Dagtilbuddets opgave er, at fremme børnenes

Læs mere

Workshop Forældreskab

Workshop Forældreskab Workshop Forældreskab Dialogen mellem daginstitution og forældre skal være proaktiv. Fleksibilitet i forhold til det enkelte barn. Deltagelse fra forældrenes side. Hvilken rolle spiller vores egne børn

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg

Den socialt bæredygtige by. 1. Hvad er den socialt bæredygtige by? Notat. Strategioplæg Notat Den socialt bæredygtige by Strategioplæg I dette notat sættes den strategiske ramme for udviklingen af en plan for den socialt bæredygtige by. Notatet er struktureret på følgende måde: Først præsenteres

Læs mere

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK

Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Esbjerg Kommunes BØRN & UNGE POLITIK Sammenhæng og helhed 2012 Forord Med Børn & Unge politikken præsenterer Esbjerg Kommune de værdier og det børnesyn, som skal sikre, at alle kommunens børn og unge får

Læs mere

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler.

Indledning. Skolepolitikken for Holstebro Kommune er fællesgrundlaget for kommunens folkeskoler. Skolepolitik Indhold Indledning... 3 Vores Vision... 5 En anerkendende skole... 6 Temaer i skolepolitikken... 8 Faglighed og inklusion... 9 Læringsmiljø og fællesskab... 11 Samarbejde.... 14 Ledelse...

Læs mere

Strukturbillede VIBY Sjælland

Strukturbillede VIBY Sjælland Strukturbillede VIBY Sjælland Indhold Forord 3 Visionen 4 Hovedstrukturen 5 Fra vision til plan 5 Boliger 5 Bymidten 6 Erhverv 7 Den grønne struktur 7 Trafikstruktur 7 Vedtaget af Roskilde Byråd den 18.

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution

Idræt og sundhed. Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution Idræt og sundhed Tovværkets Børnegård er idræt og sundhedsinstitution I 2009 fik Tovværkets Børnegård bevis på at være Idræts- og sundhedsinstitution. Tovværkets Børnegård har gennem et kursusforløb skabt

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1

NOTAT 8. Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov. Scenarie 2 By og land - Fokus 1 NOTAT 8 Notat vedr. virkemidler rettet mod bynære behov Scenarie 2 By og land - Fokus 1 04. september 2014 1 Hvad er bynære behov En erkendelse af de negative konsekvenser ved det industrialiserede landbrug

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune

Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Behandling af principper for en ny skoledag i Fredensborg Kommune Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: MITA Beslutningstema: Byrådet skal præsenteres for de indholdsmæssige rammer for en sammenhængende

Læs mere

S T R AT E G I 2016-2019

S T R AT E G I 2016-2019 STRATEGI 2016-2019 INDHOLD 03 HVEM ER VI? HVAD VIL VI? 04 STRATEGI LANGSIGTEDE SIGTELINJER 06 STRATEGI PRIORITERINGER FOR 2016-2019 08 ÅBENHED. SAMARBEJDE. DIALOG 10 NATURFONDEN OM 10 ÅR 12 FAKTA 14 FONDENS

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Børnemiljøvurdering (BMV)

Børnemiljøvurdering (BMV) Børnemiljøvurdering (BMV) Lovgrundlaget: 30. maj 2006 vedtog folketinget Børnemiljøloven ikrafttrædelses dato 1. august 2009 Formål: BMV en skal sætte fokus på og bidrage til, at børnene har et godt fysisk,

Læs mere

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013

SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 SKÆRØD GRUNDEJERFORENING 27-08-2013 HVEM ER UNO? Hvem er UNO? UNO er en danskejet virksomhed som forhandler legeredskaber, multibaner og udendørs fitness fra flere af Europas største og førende producenter.

Læs mere

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014

Sprog. Kreativitet. Tryllefløjten Årshjul. 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Natur Krop Kreativitet Sprog Tryllefløjten Årshjul 1.oktober 2013 til 30. september 2014 Vi har som udgangspunkt for det pædagogiske arbejde fokus på fire temaer i ovennævnte periode. Temaer der er en

Læs mere

ET BÆRENDE ELEMENT I HERLEV KOMMUNES KOMMUNEPLANSSTRATEGI - DEN LÆRENDE OG VIRKSOMME BY DEN LÆRENDE OG VIRKSOMME BY VIDENSCAMPUS HERLEV

ET BÆRENDE ELEMENT I HERLEV KOMMUNES KOMMUNEPLANSSTRATEGI - DEN LÆRENDE OG VIRKSOMME BY DEN LÆRENDE OG VIRKSOMME BY VIDENSCAMPUS HERLEV ET BÆRENDE ELEMENT I HERLEV KOMMUNES KOMMUNEPLANSSTRATEGI - DEN LÆRENDE OG VIRKSOMME BY 4 NIVEAUER - PERSPEKTIVER I BYUDVIKLING DEN LÆRENDE BY FRA IDE OG OPMÆRKSOMHEDSKATALOGET DEN LÆRENDE BY Kortlægning

Læs mere

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling.

Fokusområde 2. Prioriterede indsatsområder for perioden 2012-2014. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. 2.1 Indsatsområde Inddragelse af forældrene i børnenes læring og udvikling. Fra B & U `s Udviklingsplan: Med udgangspunkt i at forældrene er Børn og Unges vigtigste voksne, skaber vi konstruktive relationer

Læs mere

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune

NOTATARK. En vision for Hvidovre Kommune NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Kommunaldirektørens område Udvikling Kommunikation Sagsbehandler: Bodil Ulff Larsen En vision for Hvidovre Kommune 28.02.2013/bll Kommunalbestyrelsen har gennem en længere periode

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i HOULBJERG Landbyrådsrepræsentanten fra Houlbjerg og Borgerforeningen i Houlbjerg

Læs mere

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen

Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Denne folder er udarbejdet af personalet i Skovtrolden - maj 2009. Ansvarlig leder: Anni Skovgaard Nielsen Børnehaven SKOVTROLDEN Holmen 8, Bjerre, 8783 Hornsyld. Tlf 75681602 email: skovtrolden@hedensted.dk

Læs mere

Gårdmiljøer i Albertslund

Gårdmiljøer i Albertslund 6 I afdeling VA-Seks Vest er beboere med til at anlægge og vedligeholde gårdmiljøerne. Afdelingen består af gårdhavehuse og mange åbne gårdmiljøer, som man passerer igennem, når man går tur i bebyggelsen.

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere