Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-115.284 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Niels Henriksen) 29.oktober 2004 K E N D E L S E Flemming Damgaard ApS (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig Johnnie Schmidt, København) mod Helle Kommune (advokat Vagn Husted, Varde) I december 2003 iværksatte Helle Kommune i forbindelse med en om- og tilbygning af 19 ældreboliger i Agerbæk offentlig licitation efter Tilbudsloven vedrørende en række fagentrepriser, herunder en tømrer- og snedkerentreprise. Licitationen blev gennemført under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«. Indklagede udsendte licitationsbetingelserne af 15. januar 2004 til en række virksomheder, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 17. februar 2004 havde 9 virksomheder, herunder Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS og Flemming Damgaard ApS, afgivet tilbud på tømrer- og snedkerentreprisen. Den 5. marts 2004 besluttede Helle Kommune at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen, og kontrakt blev herefter indgået den 12. maj Den 31. marts 2004 indgav klageren, Flemming Damgaard ApS, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Helle Kommune. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen

2 skulle have opsættende virkning. Den 29. april 2004 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. 2. Klagen har været behandlet på et møde den 10. september Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at have fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste tilbud«henholdsvis»billigste bud«. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud at have indledt forhandling med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS om dennes tilbud, uanset at denne tilbudsgiver ikke var lavestbydende. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved ved bedømmelsen af Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS tilbud at have taget hensyn til en fradragspris på kr. vedrørende gulv af mærket Parket Evers Tarket Contract, uanset at tilbudet ikke indeholdt en sådan fradragspris. Påstand 4 (subsidiær i forhold til påstand 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 7, 2. pkt., ved ikke ved åbningen af tilbudene at have gjort de øvrige tilbudsgivere bekendt med tilbudssummen i tilbudet vedrørende gulv af mærket Parket Evers Tarket Contract fra Benny Hansens Tømrerog Snedkerforretning ApS. Påstand 5 ( subsidiær i forhold til påstand 3) Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 9, jf. 8, stk. 1, nr. 1, ved under en licitation efter tildelingskriteriet»det laveste bud«at have taget et alternativt tilbud fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende gulv af mærket Parket Evers

3 Tarket Contract i betragtning, uanset at denne tilbudsgivers hovedtilbud ikke var det laveste. Påstand 6 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og 9, stk. 1, samt gennemsigtighedsprincippet ved at have taget Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS tilbud vedrørende gulv af mærket Parket Evers Tarket Contract i betragtning, uanset at dette tilbud ikke opfyldte følgende krav fastsat i licitationsbetingelserne:»det alternative tilbud skal indeholde en tilbudsliste, der i videst muligt omfang er parallel med tilbudslisten i det udbudte projekt«. 3. Påstand 7 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt vedrørende tømrer og snedkerentreprisen med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, der ikke var lavestbydende, uanset at tildelingskriteriet var»det laveste bud«. Påstand 8 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 5. marts 2004 om at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende tømrer og snedkerentreprisen i forbindelse med licitationen om- og tilbygning af ældreboliger ved Sognelunden i Agerbæk. Påstand 9 Indklagede tilpligtes til klageren at betale kr. med procesrente fra 31. marts Påstand 10 (subsidiær i forhold til påstand 9) Indklagede tilpligtes til klageren at betale et beløb mindre end kr. med procesrente fra 31. marts Indklagede har vedrørende påstand 1-8 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Indklagede har påstået frifindelse for påstand 9 og 10. Klagenævnet har besluttet at udsætte behandlingen af påstand 9 og 10, indtil Klagenævnet har taget stilling til påstand 1 8.

4 4. Klagenævnet har besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 11 Spørgsmålet, om indklagede har handlet i strid med EF-traktatens artikel 28 ved i licitationsbetingelserne for tømrer- og snedkerentreprisen at have fastsat:»parketgulve Parketgulve.22 mm massiv bøg, Type Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza. Som alternativ til Junckers skal der afgives tilbud på Parket Evers Tarket Contract, 22 mm tykkelse eller et tilsvarende produkt«. Sagens omstændigheder I en annonce af 16. december 2003 indrykket i dagbladet JydskeVestkysten og ugebladet Helle Avis har indklagedes tekniske rådgiver, Skovbos Tegnestue ApS, anført følgende:»for Helle Kommune udbydes herved i offentlig licitation ombygning af Sognelunden i Agerbæk. Projektet omfatter ombygning af 19 ældreboliger samt dertil hørende fællesarealer og servicearealer i alt kvm., hvoraf ca. 800 kvm. er med paptag. Projektet udbydes i fagentrepriser med mulighed for afgivelse af flere entrepriser samlet. Arbejdet udbydes jf. AB92 til fast pris og tid. Udbudskriteriet er billigste bud. Entrepriseoversigt: B. Tømrer- og snedkerentreprisen. Byggeriets tidsplan: Opstart Afslutning Licitationsmateriale kan bestilles hos undertegnede totalrådgiver senest den 9. januar 2004.

5 Licitationsmaterialet udsendes i uge 4, Der afholdes licitation den 10. februar 2004«. I en skrivelse af 15. januar 2004 benævnt»udbudsbrev - Følgebrev«fra indklagedes tekniske rådgiver til klageren, hvorved licitationsbetingelserne blev fremsendt, hedder det bl.a.: 5.»1. Udbud: af ovennævnte byggesag sker i h.t. vedlagte fællesbeskrivelse og fagbeskrivelser samt tegningsmateriale af 15. januar Licitation: afholdes tirsdag den 17. februar 2004 i overværelse af de bydende, der måtte være til stede«. I licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«hedder det bl.a.:»byggesagsorientering Byggeriet omfatter følgende: Ombygning af 15 ældreboliger. Etablering af 4 stk. nye boliger. Ombygning af 1. sal til service arealer for personale i hovedbygning. Udvendig indrettes gård- og havearealer. Opførelse af ny mellembygning. Omfugning af eks. hovedbygning. Nyt tagpap på bygningen med fladt tag. Entrepriseoversigt Byggesagen udføres i nedenstående fagentrepriser: B. Tømrer- og snedkerentreprisen 01. Tømrerarbejder. 02. Snedkerarbejder. 03. Lukningsarbejder. 04. Blikkenslagerarbejdet. Udbudsbetingelser Licitation arbejdet udbydes i offentlig licitation efter PT-cirkulæret i fagentrepriser. Der kan ligeledes afgives samlet tilbud på faggrupper og tilbud i hovedentreprise på alle fag.

6 6.. Tildelingskriteriet er billigste tilbud. Fravigelser, tilføjelser og supplerende bestemmelser til AB 92 A. Aftalegrundlag. Bygherrens udbud. 2. Tilbudsgiverne kan afgive alternative tilbud, og bygherren kan acceptere sådanne tilbud. Et alternativt tilbud skal indeholde en redegørelse for, hvilke fordele tilbudet indeholder i forhold til det udbudte projekt samt identificere de væsentligste forskelle i forhold til det udbudte projekt. Det alternative tilbud skal indeholde en tilbudsliste, der i videst muligt omfang er parallel med tilbudslisten til det udbudte projekt«. I licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«er vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen bl.a. anført følgende:»b Parketgulve Parketgulve: 22 mm massiv bøg, type Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza. Gulvet monteres efter Træ 41 og fabrikantens foreskrifter, sømmes for dæk. Yderste søm skal dykkes og kittes. Efter lægning afdækkes gulve med svær afdæknings pap der tapes i samlinger. Ved arbejdets afslutning fjernes afdækning. Som alternativ til Junckers skal der afgives tilbud på Parket Evers Tarket Contract, 22 mm tykkelse eller et tilsvarende produkt«. Tømrer- og snedkerentreprisen var opdelt i 2 etaper. Den tilbudsliste, der skulle anvendes ved afgivelsen af tilbud, var indrettet således, at delpriser, herunder for parketgulve, skulle udspecificeres for hver etape. Indklagede har oplyst, at baggrunden herfor er, at dele af byggeriet er kommunalt byggeri, mens andre dele er støttet byggeri. Derimod var tilbudslisten ikke indrettet således, at der for parketgulve var mulighed for at anføre såvel en pris på levering af»22 mm massiv bøg, type Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza«og en pris på levering af»parket Evers Tarket Contract, 22 mm tykkelse eller et tilsvarende produkt«.

7 7. Den 17. februar 2004 afgav klageren et tilbud på tømrer- og snedkerentreprisen med en tilbudssum på kr. ekskl. moms. Klageren afgav alene dette ene tilbud, og det fremgår af den udfyldte tilbudsliste, at prisen for parketgulvene udgør i alt kr. ekskl. moms. Den 17. februar 2004 afgav Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS et tilbud på tømrer- og snedkerentreprisen med en tilbudssum på kr. ekskl. moms. Det fremgår af den udfyldte tilbudsliste, at prisen for parketgulvene udgør i alt kr. ekskl. moms. I den kopi af tilbudet, der er fremlagt for Klagenævnet, er under overskriften»bemærkninger«med håndskrift anført følgende:»fradrag ved brug af Tarkett Gulve = 100,- kr. pr. m 2 «. Den kopi af tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, der er fremlagt for Klagenævnet, er vedlagt en udateret og uadresseret skrivelse på Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS s brevpapir, hvori er anført følgende:»følgebrev Vedr.»Sognelunden«i Agerbæk: Samlet fradrag ved brug af Tarkett gulve: ,00 kr. ekskl. moms«. Indklagede har oplyst, at dette»følgebrev«ikke var vedlagt tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, og at det fremkom ved, at indklagedes tekniske rådgiver efter åbningen af tilbudene den 17. februar 2004 opmålte gulvarealerne til 790 m 2, hvorefter indklagedes tekniske rådgiver samme dag kontaktede Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS og anmodede denne tilbudsgiver om at bekræfte, at prisen i tilbudet ville blive reduceret med kr. ekskl. moms ved brug af Parket Evers Tarket Contract gulvbelægning. Indklagedes tekniske rådgiver modtog bekræftelsen i form af følgebrevet den 18. februar 2004, idet Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS var enig i, at antallet af m 2 var 790. Efter det oplyste har der ikke været anden kontakt mellem indklagede eller indklagedes tekniske rådgiver og Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, før beslutningen om at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver blev truffet.

8 8. Klageren er af den opfattelse, at der ved åbningen af tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS alene blev oplæst en tilbudssum på kr. ekskl. moms, og at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud alene havde afgivet dette ene tilbud, som vedrører udførelsen af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulve i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s. Indklagede er af den opfattelse, at det ved åbningen af tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS foruden tilbudssummen på kr. ekskl. moms blev oplyst, at der tillige var afgivet tilbud med alternativ gulvbelægning, dog at tilbudssummen ikke blev oplæst. Tilbudet på udførelsen af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af Parket Evers Tarket Contract gulvbelægning var således afgivet før udløbet af fristen for afgivelse af tilbud. Indklagedes advokat har til brug for sagens behandling i Klagenævnet indhentet en erklæring fra Niels K. Graversen, Kurt Kirkegaard A/S Tømrerfirma, der afgav tilbud på tømrer- og snedkerentreprisen. Af erklæringen fremgår, at der ved åbningen af tilbudene blev oplyst en alternativ pris ved brug af anden gulvtype. Endvidere er der indhentet erklæringer fra ingeniør Erik Sørensen, ingeniør Jørgen Jensen, kommunalbestyrelsesmedlem Klaus F. Nissen og socialudvalgsformand, viceborgmester Aage Meldgaard, der alle var til stede ved åbningen af tilbudene. Det bekræftes i erklæringerne, at der ved åbningen af tilbudene blev»oplæst tilbud«,»oplæst alternativ pris«eller»oplyst afgivet alternativt tilbud«på gulvbelægning fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS. Tilbudssummerne i tilbudene fra de øvrige 7 tilbudsgivere, der afgav tilbud på tømrer- og snedkerentreprisen, var højere end tilbudssummerne i tilbudene fra klageren og Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS. I en oversigt med betegnelsen»økonomiopstilling vedr. Om- og tilbygning af ældreboliger ved Sognelunden i Agerbæk«udarbejdet af indklagedes tekniske rådgiver den 19. februar 2004 er de laveste tilbud for alle de enkelte delentrepriser anført. For tømrer- og snedkerprisen er anført en samlet pris på kr., svarende til tilbudssummen i tilbudet fra klageren. Den 20. februar 2004 blev der afholdt et byggeudvalgsmøde med deltagelse af byrådsmedlemmer og ansatte i kommunen, og den nævnte økonomiop-

9 stilling af 19. februar 2004 blev udleveret. Til brug for mødet havde indklagedes tekniske rådgiver endvidere udarbejdet en oversigt af 20. februar 2004, hvori bl.a. er anført: 9.»Oversigt over billigst bydende entreprenører ved licitationen d. 17. februar 2004 B. Tømrer- og snedkerentreprisen. Flemming Damgaard, Agerbæk. (kan dog ændre sig, idet næstbilligst har opgivet et fradrag på gulv)«. I en skrivelse af 26. februar 2004 fra indklagedes tekniske rådgiver til indklagede hedder det:»tømrer- og snedkerentreprisen Flemming Damgaard. Efter at vores advokat har gennemgået udbudsmaterialet vedr. licitationen til ovennævnte sag, finder han, at det kan lade sig gøre at overdrage arbejdet til næstbilligste entreprenør Benny Hansen, idet der så skal anvendes det alternative gulv som foreskrevet, type Parket Evers Tarket Contract 22 mm tykkelse. Herved bliver det alternative tilbud det billigste. Vi anmoder om stillingtagen til dette«. Indklagedes tekniske rådgiver har oplyst, at man efter åbningen af tilbud tog kontakt til en advokat, fordi der kun var afgivet ét tilbud på udførelsen af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract. Indklagedes tekniske rådgiver ønskede derfor for en sikkerheds skyld en juridisk vurdering af, om der var noget til hinder for at tage det pågældende tilbud i betragtning. Den 1. marts og den 5. marts 2004 blev der afholdt møde henholdsvis i indklagedes økonomiudvalg og i kommunalbestyrelsen vedrørende licitationen. Ved sidstnævnte møde blev der truffet beslutning om, med hvilke tilbudsgivere der skulle indgås kontrakt om de enkelte delentrepriser. Indklagede har - trods Klagenævnets gentagne opfordringer hertil - ikke fremlagt referater eller andet materiale fra disse møder, men har henvist til, at møderne var lukkede. Indklagede er blevet gjort bekendt med, at også relevant materiale fra lukkede møder i forbindelse med en klagesag skal fremsendes til Klagenævnet, og at manglende efterkommelse af denne pligt kan sankti-

10 10. oneres med tvangsbøder. Indklagedes advokat har herefter i forbindelse med sagens behandling for Klagenævnet oplyst, at der på mødet i kommunalbestyrelsen var forskellige holdninger vedrørende valg af entreprenør til tømrer- og snedkerentreprisen, herunder hos nogle en reserveret holdning over for klageren. Det blev fundet hensigtsmæssigt at vælge parketgulvet af typen Parket Evers Tarket Contract, idet Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS så var lavestbydende, uden at der ville være mulighed for genforhandling, hvilket derfor blev besluttet. I en skrivelse af 8. marts 2004 fra indklagede til indklagedes tekniske rådgiver er anført :»Kommunalbestyrelsen besluttede på møde den 5. marts 2004 at den alternative gulvbelægning, type Parket Evers Tarket Contract 22 mm tykkelse vælges med Benny Hansens Tømrer- og snedkerforretning ApS som entreprenør«. I skrivelse ligeledes af 8. marts 2004 fra indklagedes tekniske rådgiver til klageren hedder det:»vedr. licitationen d. 17. februar 2004 på Om- og tilbygning af ældreboliger ved Sognelunden i Agerbæk. På bygherrens vegne takkes for det afgivne tilbud. Bygherren har besluttet at overdrage arbejdet til billigst bydende entreprenør som er: B. Tømrer- og snedkerentreprisen. Benny Hansen ApS, Ølgod, idet bygherren har valgt billigste tilbud med anvendelse af det foreskrevne alternative gulv, Parket Evers Tarket Contract, tykkelse 22 mm«. Den 12. maj 2004 indgik indklagede kontrakt med Benny Hansens Tømrerog Snedkerforretning ApS om udførelse af tømrer- og snedkerentreprisen. Kontrakten blev indgået på baggrund af tilbudet af 17. februar 2004 fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, og entreprisesummen var kr. I kontrakten er bl.a. anført følgende:»entreprisesummen fremkommer således: Tilbud af excl. Moms - Fradrag ved anvendelse af Tarkett gulve ,00 kr.

11 100 kr./m 2 x 790 m ,00 kr. Entreprisesum i alt excl. Moms ,00 kr. «. 11. Der er for Klagenævnet afgivet forklaring af direktør Flemming Damgaard, Flemming Damgaard ApS, konstruktør Poul Erik Pedersen, som er teknisk rådgiver for Helle Kommune, og ingeniør Erik Sørensen, Helle Kommune. Poul Erik Pedersen har bl.a. forklaret, at han ikke - da tilbudene blev åbnet havde nogen klar erindring om det relevante antal m². Kommunens rådgiver foretog derfor nogle beregninger af gulvarealerne, og Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning Aps blev telefonisk anmodet om at bekræfte resultatet. Bekræftelsen kom dagen efter, og det viste sig, at rådgiverens opmåling var næsten identisk med selskabets. Parternes anbringender Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at det i Tilbudslovens 8, stk. 1, er bestemt, at tildelingskriteriet under en licitation efter Tilbudsloven skal fastsættes til enten»det laveste bud«eller»det økonomiske mest fordelagtige bud«, at indklagede i den annonce, hvor virksomheder blev opfordret til at afgive tilbud under licitationen, har fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste bud«og i licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«har fastsat, at tildelingskriteriet er»det billigste tilbud«, og at indklagede derfor har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, idet det er uden betydning, at den valgte formulering ikke konkret medfører tvivl om, hvilket af de lovlige tildelingskriterier der finder anvendelse under licitationen. Indklagede har gjort gældende, at uanset at indklagede under licitationen havde fastsat tildelingskriteriet som henholdsvis»billigste bud«og»det billigste tilbud«, har indklagede ikke handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, idet der ikke var tvivl om, at tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«.

12 12. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at indklagede har erkendt, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS tilbud på levering af alternativt parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 17. februar 2004 ikke indeholdt en pris, idet Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS alene som en bemærkning til sit hovedtilbud havde anført, at der kunne tilbydes et fradrag på 100 kr. pr. m 2 ved anvendelse af den alternative gulvtype Parket Evers Tarket Contract. Indklagedes tekniske rådgiver rettede efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud henvendelse til Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS med henblik på at få oplyst, nøjagtigt hvor meget tilbudssummen skulle reduceres med ved accept af det tilbud, der vedrørte udførelse af opgaven under anvendelse af det alternative parketgulv, og Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS oplyste dette skriftligt den 18. februar Når udbyder under en licitation, herunder efter modtagelsen af tilbud, tager kontakt til en tilbudsgiver, har udbyderen bevisbyrden for, at henvendelsen ikke er i strid med Tilbudsloven. Det antal m 2, der skulle lægges til grund ved udregningen af tilbudssummen i tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS ved udførelse af opgaven under anvendelse af gulvtypen Parket Evers Tarket Contract, kunne ikke nøjagtigt og entydigt udledes af licitationsbetingelserne, ligesom antallet af m 2 afhænger af, hvor stor en spildprocent der regnes med. Tilbudssummen i dette tilbud kunne således ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud heller ikke udledes af tilbudet. Indklagede må således antages at have handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved at have forhandlet med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, der ikke var lavestbydende, og ved i den forbindelse at have givet tilbudsgiveren mulighed for at ændre formuleringen i sit tilbud med henblik på at gøre det konditionsmæssigt. Klageren har i den forbindelse gjort gældende, at der ikke har været tale om en sideordnet licitation, hvor der skulle ( Klagenævnets understregning) afgives tilbud på udførelse af opgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract eller et tilsvarende produkt, således at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS var eneste tilbudsgiver, der havde afgivet konditionsmæssigt tilbud. Indklagede har i første række gjort gældende, at indklagede ikke har handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved at have taget kontakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS og efterfølgende have modtaget

13 13. denne tilbudsgivers skriftlige bekræftelse af 18. februar 2004, idet denne efterfølgende kontakt med tilbudsgiveren alene har haft til formål at få præciseret og bekræftet størrelsen af det fradragsbeløb, som var tilbudt ved anvendelse af det alternative parketgulv. Der blev ikke forhandlet med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, idet såvel prisen pr. m 2 og antallet af m 2, som indklagede og Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS var enige om, lå fast, før kontakten blev etableret. Indklagede har - såfremt Klagenævnet lægger til grund, at der under indklagedes kontakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS efter modtagelsen af tilbudene foregik forhandling - i anden række gjort gældende, at tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract var det laveste tilbud under den sideordnede licitation, og at en forhandling med denne tilbudsgiver således ikke var i strid med Tilbudslovens 10. Indklagede har i tredje række gjort gældende, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS var den eneste tilbudsgiver, der tillige havde afgivet tilbud på udførelse af opgaven under anvendelse parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract, hvilket var krævet i licitationsbetingelserne, jf. det anførte ad påstand 3, og at denne tilbudsgiver således var den eneste, der havde afgivet konditionsmæssigt tilbud. Det var derfor ikke i strid med Tilbudsovens 10 at forhandle med denne tilbudsgiver. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at indklagede i licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«har fastsat, at der skulle afgives tilbud på levering af parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s, og at tilbud på levering af en anden type parketgulv, herunder af typen Parket Evers Tarket Contract, der er nævnt som et eksempel i licitationsbetingelserne, er at betragte som et alternativt tilbud. Indklagede har endvidere i licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«fastsat, at tilbudsgivere kan afgive alternative tilbud, men at alternative tilbud skal indeholde en tilbudsliste, der i videst mulig omfang er parallel med tilbudslisten til det udbudte projekt. Det forhold, at der i licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«er fastsat, at der tillige skulle ( Klagenævnets understregning) afgives tilbud på levering af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract eller et tilsvarende produkt kan ikke fortolkes således, at tilbudsgivernes tilbud alene er konditionsmæssige, hvis de foruden tilbudet på levering af parketgulv af typen Harmony fra Juncker s også indeholder tilbud på levering af en

14 14. sådan alternativ gulvtype. Tilbudslisten var da heller ikke indrettet således, at det umiddelbart var muligt at angive en pris på begge løsninger. En fortolkning af licitationsbetingelserne kan således alene føre til, at der kunne afgives alternative tilbud vedrørende parketgulve, hvilket Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS som den eneste af de ni tilbudsgivere gjorde. Klageren har endvidere gjort gældende, at det alternative tilbud fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS ikke ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud indeholdt en tilbudspris, men alene indeholdt en angivelse af, at der kunne tilbydes et fradrag på 100 kr pr. m 2 ved anvendelse af den alternative gulvtype. Af de oversigter og indstillinger, der er udarbejdet af indklagedes tekniske rådgiver umiddelbart efter åbningen af tilbudene, fremgår det da også, at indklagede lagde til grund, at klageren var lavestbydende. Indklagede havde pligt til at afgøre licitationen på dette grundlag uden at give en tilbudsgiver mulighed for efterfølgende at ændre sit tilbud, herunder med henblik på at gøre det konditionsmæssigt. Da indklagede besluttede at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS på baggrund af denne tilbudsgivers tilbud på levering af et alternativt parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract, har indklagede således handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. Indklagede har gjort gældende, at indklagede i licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«har fastsat, at der - foruden tilbud på levering af parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza - skulle (Klagenævnets understregning) afgives tilbud på udførelsen af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract eller et tilsvarende produkt, at indklagede således har gennemført en sideordnet licitation på tømrer- og snedkerentreprisen, hvorunder tilbudsgiverne skulle afgive tilbud på to forskellige løsninger vedrørende udførelsen af opgaven, at det ikke er afgørende for den retlige kvalifikation af licitationsformen, at indklagede har anvendt terminologien»alternative tilbud«og ikke»sideordnet licitation«, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS således i overensstemmelse hermed har afgivet sideordnede tilbud på levering af parketgulv i henholdsvis Harmony fra Juncker s og Parket Evers Tarket Contract, og at det forhold, at selve tilbudssummen for det sidstnævnte tilbud ikke fremgik direkte af tilbudet, men skulle udfindes ved et simpelt regnestykke,

15 ikke medfører, at indklagede havde pligt til ikke at tage tilbudet i betragtning. 15. Ad påstand 4 Klageren har gjort gældende, at indklagede såfremt Klagenævnet måtte lægge til grund, at tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud var tilstrækkeligt klart vedrørende prisen for levering af et alternativt parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract har handlet i strid med Tilbudslovens 7, 2. pkt., idet tilbudssummen i dette tilbud - som erkendt af indklagede - ikke blev oplæst ved åbningen af tilbudene. Indklagede har gjort gældende, at det ikke har haft reel betydning for udfaldet af den aktuelle licitation, at selve budsummen i tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract ikke blev oplæst, idet den tilbudte fradragspris pr. m 2 blev oplæst, og idet antallet af m 2 lå fast. Ad påstand 5 Klageren har gjort gældende, at tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«, at klageren under licitationen vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen afgav et hovedtilbud med en tilbudssum på kr. ekskl. moms og ingen alternative tilbud, at klagerens hovedtilbud var det hovedtilbud, der havde den laveste tilbudssum, og at indklagede derfor har handlet i strid med Tilbudslovens 9, jf. 8, stk. 1, nr. 1, ved at beslutte at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS på baggrund af denne tilbudsgivers alternative tilbud vedrørende udførelsen af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract eller et tilsvarende produkt. Indklagede har gentaget sine anbringender ad påstand 3. Det sideordnede tilbud fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning Aps var således det laveste, og indklagede havde derfor pligt til at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver på baggrund af dette tilbud.

16 16. Ad påstand 6 Klageren har henvist til det anførte indledningsvis ad påstand 3 og gjort gældende, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS tilbud på udførelse af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af et alternativt parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract - såvel før som efter at det blev skriftligt præciseret den 18. februar 2004 og derved også ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud - ikke indeholdt en tilbudsliste, der i videst mulig omfang er parallel med tilbudslisten til det udbudte projekt, således som det er foreskrevet for alternative tilbud i licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«, herunder fordi prisen ikke er specificeret på de enkelte etaper. Idet indklagede besluttede at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS på baggrund af denne tilbudsgivers tilbud på udførelsen af opgaven under anvendelse af det alternative parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract, har indklagede således handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, 9, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet. Indklagede har gentaget sine anbringender vedrørende forhold 5 samt gjort gældende, at det fastsatte i licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«om alternative tilbud ikke har betydning for vurderingen af tilbudene under den sideordnede licitation. Ad påstand 7 Klageren har gjort gældende, at tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«, at klageren under licitationen vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen afgav et tilbud med en tilbudssum på kr. ekskl. moms, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS afgav et tilbud med en tilbudssum på kr. ekskl. moms og tillige et tilbud vedrørende levering af en alternativ type gulvbelægning, som indklagede havde pligt til ikke at tage i betragtning, jf. det anførte ad påstandene 3, 5 og 6, og at indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS derfor er i strid med tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1. Indklagede har gjort gældende, at tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«, at klageren under licitationen vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen afgav et tilbud med en tilbudssum på kr.

17 17. ekskl. moms, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS afgav et tilbud med en tilbudssum på kr. ekskl. moms vedrørende udførelse af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Harmony fra Juncker s, at Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS tillige i overensstemmelse med licitationsbetingelserne afgav et sideordnet tilbud vedrørende levering af en gulvbelægning af typen Parket Evers Tarket Contract, at tilbudssummen i dette tilbud var på kr. ekskl. moms med et fradrag af kr. ekskl. moms, i alt kr. ekskl. moms, at tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende udførelse af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract således var det laveste, og at indklagede af denne grund havde pligt til at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS på baggrund af dette tilbud. Ad påstand 8 Klageren har gjort gældende, at indklagedes overtrædelser af Tilbudsloven i forbindelse med licitationen vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen samlet set er så grove, at Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 5. marts 2004 om at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke har overtrådt Tilbudsloven i forbindelse med licitationen vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen eller i hvert fald ikke har overtrådt Tilbudsloven så groft, at Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 5. marts 2004 om at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS. Ad spørgsmål 11 Indklagede har erkendt, at den valgte formulering er i strid med EFtraktatens artikel 28, men har gjort gældende, men at det ingen praktiske konsekvenser har haft, idet indklagede valgte at indgå kontrakt med en tilbudsgiver på baggrund af et tilbud vedrørende Parket Evers Tarket Contract, og at der derfor ikke er grundlag for at konstatere, at indklagede har handlet i strid med EF-traktatens artikel 28.

18 18. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 Ifølge Tilbudlovens 8 kan tildelingskriteriet for en licitation efter Tilbudsloven fastsættes til enten»det laveste bud«eller»det økonomisk mest fordelagtige bud«. Indklagede har i den annonce, hvor virksomheder blev opfordret til at afgive tilbud under licitationen, fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste bud«, og i licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«fastsat, at tildelingskriteriet er»det billigste tilbud«. Uanset at der ikke for tilbudsgiverne kan have været tvivl om, at tildelingskriteriet var»det laveste bud«, tages påstanden til følge. Ad påstand 2 Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS havde i sit tilbudt anført, at prisen på kr. ekskl. moms ved anvendelse af parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s kunne reduceres med 100 kr. pr. m 2, såfremt opgaven blev udført under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract. Efter det oplyste kontaktede indklagedes tekniske rådgiver efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud telefonisk Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, og det blev først herefter af indklagede lagt til grund, at prisen på kr. ekskl. moms i denne tilbudsgivers tilbud kunne reduceres med i alt kr. ekskl. moms ved anvendelse af parketgulv af Parket Evers Tarket Contract. En udbyder har pligt til ved en licitation efter Tilbudsloven under anvendelse af tildelingskriteriet»det laveste bud«alene at forhandle med lavestbydende, jf. Tilbudslovens 10, og det er udbyderen, der skal føre bevis for, at der ikke er sket forhandling med andre end lavestbydende. Klagenævnet finder, at indklagede ikke har godtgjort, at der ikke under den telefoniske kontakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS foregik forhandling om den nøjagtige pris for udførelse af opgaven under anvendelse af parketgulv af Parket Evers Tarket Contract. Klagenævnet lægger herved til grund, at det antal m 2, der skulle anvendes ved udregning af prisen, ikke nøjagtigt og entydigt kunne udledes af licitationsbetingelserne.

19 19. Under henvisning til det anførte ad påstand 3, jf. nedenfor, finder Klagenævnet endvidere, at klageren havde afgivet det laveste konditionsmæssige tilbud. Klagenævnet finder derfor, at indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 10, og påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 3 Et tilbud skal for at kunne tages i betragtning indeholde alle de oplysninger, der er krævet i licitationsbetingelserne, samt de oplysninger, som er nødvendige for, at tilbudet kan evalueres, herunder oplysninger om prisen. I tilknytning hertil bemærkes, at en udbyder i henhold til Tilbudslovens 7, 2. pkt., har pligt til ved åbningen af tilbudene at gøre de tilstedeværende tilbudsgivere bekendte med tilbudssummerne i de modtagne tilbud. Heraf følger, at tilbudssummen umiddelbart skal kunne udledes af hvert enkelt tilbud. Ganske vist kan der ikke på denne baggrund i alle tilfælde opstilles et krav om, at tilbudssummen skal være anført med det specifikke, endelige beløb i hvert enkelt tilbud, idet prisen for eksempel kan være sammensat af flere delpriser, der ikke er lagt sammen til en endelig pris, uden at der derved er pligt til at afvise tilbudet. I den aktuelle sag kunne tilbudssummen i tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende udførelse af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract imidlertid ikke udfindes ved et simpelt regnstykke. Det var således ikke muligt af licitationsbetingelserne nøjagtigt og entydigt at udlede antallet af m 2 med henblik på at udregne fradraget i forhold til prisen for udførelse af opgaven under anvendelse af parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s. Indklagedes tekniske rådgiver så sig således også nødsaget til efter åbningen af tilbudene at tage kontakt til Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS med henblik på at få fastlagt den nøjagtige fradragspris. Klagenævnet finder derfor, at indklagede har handlet i strid Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincipet ved at have taget tilbudet fra Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende udførelse af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract i betragtning, da hverken fradragsbeløbet på

20 20. kr. eller den endelige pris for udførelse af bygge- og anlægsopgaven under anvendelse af parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract var anført i tilbudet. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 6 Ved alternative tilbud forstås, at en tilbudsgiver i almindelighed i tilknytning til et hovedtilbud afgiver et tilbud, som på væsentlige punkter afviger fra det fastsatte i licitationsbetingelserne. Ved sideordnede licitationer forstås, at udbyderen i licitationsbetingelserne har fastsat, at der kan eller skal afgives tilbud på udførelsen af den udbudte bygge- og anlægsopgave under anvendelse af forskellige udførelsesmetoder, materialer eller lignende. Klagenævnet lægger til grund, at indklagede vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen har gennemført en sideordnet licitation med mulighed for at afgive tilbud på opgaven i følgende to tilfælde: 1) Hvor der tilbydes leveret parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza, og hvor tilbudet i øvrigt opfylder licitationsbetingelserne. 2) Hvor der tilbydes leveret parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract, 22 mm tykkelse eller et tilsvarende produkt, og hvor tilbudet i øvrigt opfylder licitationsbetingelserne. Det ændrer ikke licitationens karakter af en sideordnet licitation, at indklagede i licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«af de mulige gulvbelægninger har anvendt en terminologi, der kunne foranledige tilbudsgiverne til at opfatte det anførte som vedrørende alternative tilbud. Det anførte i licitationsbetingelsernes»fællesbeskrivelse«om alternative tilbud er uden betydning for vurderingen af tilbudene under en sideordnet licitation, hvor der ikke er afgivet alternativt tilbud. Påstandene tages derfor ikke til følge. Ad påstand 7 Efter formuleringen i licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen, sammenholdt med licitationsbetingelserne i øvrigt og udformningen af tilbudslisten finder Klagenævnet, at tilbudsgi-

21 21. verne ikke havde pligt til at afgive tilbud på udførelse af opgaven under anvendelse af begge typer parketgulve. Indklagede har da heller ikke straks afvist de tilbud, der ikke indeholdt begge muligheder. Under den sideordnede licitation var tilbudet fra klageren vedrørende udførelse af opgaven under anvendelse af parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza således laveste konditionsmæssige tilbud. Da tildelingskriteriet under licitationen var»det laveste bud«, havde indklagede derfor pligt til at beslutte at indgå kontrakt med klageren på baggrund af dette tilbud. Påstanden tages derfor til følge. Ad påstand 8 Klagenævnet finder, at indklagedes overtrædelser af Tilbudsloven i forbindelse med licitationen vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen har været så grove, at der er grundlag for at annullere indklagedes beslutning af 5. marts 2004 om at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS. Påstanden tages derfor til følge. Spørgsmål 11 Som nævnt ad påstand 6 lægger Klagenævnet uanset formuleringen i licitationsbetingelsernes»fagbeskrivelse«til grund, at indklagede vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen har afviklet en sideordnet licitation, i hvilken forbindelse indklagede ønskede at modtage tilbud på bygge- og anlægsopgaven i følgende to tilfælde: 1) Hvor der tilbydes leveret parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza, og hvor tilbudet i øvrigt opfylder licitationsbetingelserne. 2) Hvor der tilbydes leveret parketgulv af typen Parket Evers Tarket Contract, 22 mm tykkelse eller et tilsvarende produkt, og hvor tilbudet i øvrigt opfylder licitationsbetingelserne. EF-traktatens artikel 28 er til hinder for, at en ordregivende myndighed i licitationsbetingelserne vedrørende en offentlig bygge- og anlægsopgave indsætter en bestemmelse om, at der skal tilbydes anvendt et bestemt fabrikat, såfremt denne bestemmelse ikke ledsages af bemærkningen»eller dermed ligestillet«eller tilsvarende bemærkning. Dette gælder også i tilfælde, hvor entreprisesummen for bygge- og anlægsarbejdet ikke når tærskelværdien i direktiv 93/37 om samordning af

22 22. fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved direktiv 97/52 (Bygge- og anlægsdirektivet). Ved den anvendte formulering for den af de sideordnede licitationer, hvorunder der skulle tilbydes levering af»parket Evers Tarket Contract, 22 mm tykkelse eller et tilsvarende produkt«, er der ikke sket en overtrædelse af EF-traktatens artikel 28. Klagenævnet finder derimod, at der ved den anvendte formulering for den af de sideordnede licitationer, hvorunder der skulle tilbydes levering af»parketgulv i 22 mm massiv bøg af typen Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza«, uden at der til denne formulering var nogen tilføjelse, er sket en overtrædelse af EF-traktatens artikel 28. Klagenævnet bemærker, at fællesbeskrivelsen af»fagbeskrivelser«under licitationen indeholder en lang række tilsvarende overtrædelser. Herefter bestemmes: Ad påstand 1 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, ved i licitationsbetingelserne at have fastsat, at tildelingskriteriet er»billigste tilbud«henholdsvis»billigste bud«. Ad påstand 2 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 10 ved efter udløbet af fristen for afgivelse af tilbud at have indledt forhandling med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS om dennes tilbud, uanset at denne tilbudsgiver ikke var lavestbydende. Ad påstand 3 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 6, stk. 1, og gennemsigtighedsprincippet ved ved bedømmelsen af Benny Hansens

23 23. Tømrer- og Snedkerforretning ApS tilbud at have taget hensyn til en fradragspris på kr. vedrørende gulv af mærket Parket Evers Tarket Contract, uanset at tilbudet ikke indeholdt en sådan fradragspris. Ad påstand 7 Indklagede har handlet i strid med Tilbudslovens 8, stk. 1, nr. 1, ved at have besluttet at indgå kontrakt vedrørende tømrer og snedkerentreprisen med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS, der ikke var lavestbydende, uanset at tildelingskriteriet var»det laveste bud«. Ad spørgsmål 11 Indklagede har handlet i strid med EF-traktatens artikel 28 ved i licitationsbetingelserne for tømrer- og snedkerentreprisen at have fastsat:» Parketgulve Parketgulve.22 mm massiv bøg, Type Harmony fra Juncker s lakeret med Isoblitza«uden at tilføje»eller dermed ligestillet«eller tilsvarende bemærkning. Ad påstand 8 Indklagedes beslutning af 5. marts 2004 om at indgå kontrakt med Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS vedrørende tømrer- og snedkerentreprisen i forbindelse med licitationen om om- og tilbygning af ældreboliger ved Sognelunden i Agerbæk annulleres. Indklagede, Helle Kommune, skal i sagsomkostninger til klageren, Flemming Damgaard ApS, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Kirsten Thorup

24 24. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-19.736 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Thomas Jensen) 3. juni 2003 K E N D E L S E Haderslev Tæppelager A/S (advokat Charlotte Szocska, Kolding) mod 1. Støtteforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-185-012 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Iver Pedersen) 19. december 2003 K E N D E L S E Nibe Entreprenør og Transport ApS (advokat J. J. Borregaard, Nibe) mod Støvring Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013739 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 23. november 2007 K E N D E L S E Sejlstrup Entreprenørforretning A/S (advokat Torben Korsager, Århus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-200.050 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 13. september 2004 K E N D E L S E Brdr. Thybo A/S (advokat Niels Kaiser, Åbyhøj) mod Arbejdernes Andelsboligforening

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034169 (Niels Feilberg Jørgensen, Vibeke Steenberg) 28. oktober 2013 K E N D E L S E Entreprenør Erling Jensen A/S (advokat Anders Jessen Schmidt, Skive) mod Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-123.981 (A.F. Wehner, Trine Heidemann Garde, Wayne Jensen) 20. november 2003 K E N D E L S E Papir Kompagniet Ole Holst ApS (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 00-155.553 (Carsten Haubek, Marianne K. Larsen, Wayne Jensen) 8. november 2000 K E N D E L S E H. Friedmann og Søn A/S (advokat René Offersen, København) mod Forskningsministeriet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016967 (Carsten Haubek, Niels Sørensen, Kent Petersen) 10. september 2008 K E N D E L S E LK Gruppen A/S (advokat Per Dalskov, København) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0011401 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine H. Garde, Kaj Kjærsgaard) 7. december 2007 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024983 (Kirsten Thorup, Melitta Keldebæk) 9. november 2011 K E N D E L S E Landsorganisationen i Danmark (selv) mod Københavns Universitet (advokat Kurt Bardeleben, København)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006

Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 Klagenævnet for Udbud 2005-0002498 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Erik Hammer) 3. februar 2006 K E N D E L S E J. Olsen A/S Entreprenør- & nedrivningsfirmaet og Jens Olsen (advokat Anders Hein, København)

Læs mere

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris.

K E N D E L S E. Der kunne bydes på en eller flere fagentrepriser. Tildelingskriteriet var laveste pris. Neqerooruteqartitsisarnermut Maalaaruteqartarfik Klagenævnet for Udbud (Thomas Trier Hansen) K E N D E L S E 10 boliger i Tasiilaq Sagens faktiske omstændigheder Ved udbudsskrivelse af 15. november 2011

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-251.616 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. august 2004 K E N D E L S E Benny Hansens Tømrer- og Snedkerforretning ApS (advokat Trine Bøgelund- Kjær

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035912 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 21. marts 2014 K E N D E L S E Dansk Byggeri (advokat Henrik Fausing v/ advokat Christian B. Prophet-Rannow, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019658 (Kirsten Thorup, Suzanne Helsteen, Niels Sørensen) 11. november 2009 K E N D E L S E Yding A/S (advokat Janus Skak Olufsen, Viborg) mod Viborg Kommune. (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8314 (Erik P. Bentzen, Knud Erik Busk) 23. maj 2016 K E N D E L S E Svend Pedersen A/S (advokat Jakob Sønder Larsen, Ballerup) mod Favrskov Kommune (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 19. januar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 19. januar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007943 (Carsten Haubek, Helle Bøjen Larsen, Vibeke Steenberg) 19. januar 2007 K E N D E L S E P. Jensen og Sønner Outrup ApS (advokat Erik Hørlyck, Århus) mod Blaabjerg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020048 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Gorm Elikofer) 2. februar 2010 K E N D E L S E VKAREN ApS (advokat Niels Eriksen, Odense) mod Odense Kommune (advokat Majse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0008885 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Henriksen) 23. februar 2007 K E N D E L S E Rebo A/S (advokat Anders Lindquist, København) mod A/B Damparken (advokat Eske Hald,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024941 (Kirsten Thorup) 22. september 2011 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (advokat Emil Baumann Geist, Roskilde) mod Universitets- og Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023515 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm, Kaj Kjærsgaard) 5. maj 2011 K E N D E L S E Dansk Halbyggeri A/S (advokat Niels Heldgaard, København) mod Aalborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024758 (Katja Høegh, Trine Heidemann Garde, Pernille Hollerup) 19. august 2011 K E N D E L S E VMaaling-Fyn v/jakob Storm (selv) mod Assens Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024699 (Poul Holm) 2. september 2011 K E N D E L S E GE Healthcare Danmark A/S (advokat Søren Hilbert, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Århus) Denne

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-176.928 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Thomas Jensen) 1. november 2002 K E N D E L S E JN-Entreprise ApS (selv) mod Boligforeningen Lolland (advokat Louis Beck Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J. nr.: 2010-0022368 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 28. marts 2011 K E N D E L S E Hans Biler (selv) mod Viborg Kommune (advokat Erik Hørlyck (Århus)) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007101 (Niels Feilberg Jørgensen, Knud Erik Busk, Trine H. Garde) 19. marts 2007 K E N D E L S E STB Byg A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Hedensted Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017371 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Erik Hammer) 20. maj 2009 K E N D E L S E MFI Office Solutions Ltd. (advokat Tina Braad, Århus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0015452 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Melitta Keldebæk) 2. juli 2008 K E N D E L S E Scan-Plast Produktion A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-151-97 /2005-0002357 (H.P. Rosenmeier, Michael Jacobsen, Ole Bajda Nielsen) 23. februar 2006 K E N D E L S E Hoffmann A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Skjern Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere