Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen"

Transkript

1 Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen, som ændret ved landstingsforordning nr. 8 af 15. april 2003, fastsættes: Kapitel 1 Undervisningens tilrettelæggelse og definitioner 1. Undervisningens tilrettelæggelse, herunder valg af undervisnings- og arbejdsformer, metoder, undervisningsmaterialer og stofudvælgelse, skal i alle fag leve op til folkeskolens formål, formålene for de enkelte trin, formålene for de enkelte fag og fagområder og læreplanernes angivelser af læringsmål. Undervisningen skal varieres, så den svarer til den enkelte elevs behov og forudsætninger, jf. 17, stk. 1, i landstingsforordning om folkeskolen. Stk. 2. Det påhviler skolelederen at sikre, at undervisningen planlægges og tilrettelægges således, at den rummer udfordringer for alle elever, jf. 17, stk. 2, i landstingsforordning om folkeskolen. Stk. 3. I hvert fag samarbejder lærer og elev løbende om fastlæggelse af de mål, der søges opfyldt. Elevens arbejde tilrettelægges under hensyntagen til disse mål. Fastlæggelse af arbejdsformer, metoder og stofvalg skal foregå i samarbejde mellem læreren og eleven, jf. 17, stk. 3, i landstingsforordning om folkeskolen. 2. Ved vidnesbyrd forstås vurderingen af den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til læringsmålene og skal afgives på grundlag af den løbende evaluering, fremlæggelse af eget arbejde, emneorienteret opgave og skriftlige tests. 3. Ved supplerende bemærkninger forstås lærerens vurdering af elevens skolearbejde, personlige og sociale udvikling samt deltagelse i skolens sociale liv. 4. Ved standpunktskarakterer forstås vurderingen af den enkelte elevs faglige kompetencer i forhold til læringsmålene. 5. Ved fremlæggelse af eget arbejde forstås en elevs fremlæggelse af egne arbejder i løbet af skoleåret. 6. Ved læringsmål forstås målspecifikationer for de enkelte fag og fagområder, som angiver den viden og de færdigheder, eleverne forventes at have tilegnet sig ved afslutningen af hvert af de tre trin. Læringsmålene er opdelt i sideordnede faglige kategorier og danner grundlag for den løbende evaluering samt den centralt fastsatte evaluering ved afslutningen af hvert af de tre trin. 7. Ved fagformål forstås formålet med undervisningen inden for de enkelte fag og fagområder omfattende hele skoleforløbet. Fagformålene er opdelt i fire sideordnede kategorier, som er et udtryk for fire forskellige synsvinkler inden for de enkelte fag og fagområder, og som omhandler: 1) viden og færdigheder, 2) den personlige dimension, 3) den sociale dimension og 4) den kulturelle og samfundsmæssige dimension. Kapitel 2 Handleplaner og evaluering 8. Klasselæreren sørger for, at eleven i samarbejde med sine lærere mindst 2 gange om året, forud for afholdelse af skole-hjemsamtaler, udarbejder en handleplan.

2 Stk. 2. Handleplanen skal indeholde: 1) elevens mål i forhold til læringsmålene, 2) på ældstetrinet tillige elevens uddannelsesønsker. Stk. 3. Handleplanen skal udformes så: 1) den støtter eleven i at nå sine mål, 2) eleven selv kan vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang målene opfyldes. 9. Som led i undervisningen skal elevens lærere løbende foretage evaluering af elevens udbytte af undervisningen. Evalueringen skal tage udgangspunkt i elevens egen vurdering. Stk. 2. Evalueringen har til formål at danne grundlag for: 1) undervisningens videre planlægning, 2) vejledning af eleven og dennes forældre om elevens videre skole- og uddannelsesforløb, 3) lærerens vurderinger, jf Læreren skal til brug for den løbende evaluering og undervisningens tilrettelæggelse følge udviklingen i såvel den enkelte elevs som hele klassens eller holdets udbytte af undervisningen. Med passende mellemrum drøftes udviklingen individuelt og kollektivt med eleverne. Stk. 2. I forbindelse med de i undervisningen stillede opgaver, herunder hjemmearbejde, giver læreren en vurdering af elevens arbejde og indsats i form af skriftlige og mundtlige kommentarer. Kapitel 3 Kontakten mellem skolen, hjemmet og eleven 11. Kontakten mellem skolen og hjemmet varetages ved: 1) afholdelse af skole-hjemsamtaler, 2) afholdelse af forældremøder, 3) skriftlige meddelelser til hjemmet om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger, standspunktskarakterer, og 4) besøg i hjemmet efter forældrenes anmodning eller samtykke. 12. Skole-hjemsamtaler afholdes mindst 2 gange om året med deltagelse af eleven, dennes forældre, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for eleven, og elevens lærere. Stk. 2. Skole-hjemsamtalerne tager udgangspunkt i elevens handleplaner, og forældrene, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for barnet, orienteres blandt andet om læringsmålene for fagene og om kriterierne for og resultaterne af den løbende evaluering. Nærmere aftale om samtalerne, herunder indhold, tid og sted, træffes med de enkelte forældre, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for barnet, der i god tid forud for mødet skal have mulighed for at fremkomme med ønsker om, hvad de særligt vil samtale om og med hvem. 13. Der afholdes i begyndelsen af skoleåret et forældremøde for klassens forældre. Der kan herudover afholdes yderligere forældremøder i løbet af skoleåret. 14. Skolen giver eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger og eventuelt standpunktskarakterer mindst 2 gange om året i november eller december og i maj eller juni. Stk. 2. Skolen skal dog give elever i 10. klasse meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger og standpunktskarakterer i november eller december og i april eller maj. Stk. 3. Skolen skal give meddelelse til hjemmet, hvis den løbende evaluering giver anledning til bekymring for en elevs læring, arbejdsindsats med videre samt udvikling i det hele taget således, at skole og hjem i fællesskab kan søge at bedre elevens forhold.

3 Kapitel 4 Dokumentation 15. Til dokumentation af elevens udbytte af undervisningen anvender elevens lærere følgende former for vurderinger: 1) vidnesbyrd, 2) oplysninger om undervisningens gennemførelse, 3) supplerende bemærkninger og eventuelt 4) standpunktskarakterer. Stk. 2. Oplysninger om undervisningens gennemførelse skal mindst indeholde: 1) antal planlagte undervisningstimer i perioden, 2) antal gennemførte undervisningstimer i perioden, og 3) oplysninger om elevens fremmøde. 16. Departementet for uddannelse kan udsende vejledninger om meddelelser til hjemmet, anvendelse af vidnesbyrd og karakterskala. Yngstetrinet 17. På 1. klassetrin modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, der omfatter en samlet vurdering af elevens faglige kompetencer i forhold til læringsmålene, oplysninger om undervisningens gennemførelse og supplerende bemærkninger. 18. På 2. og 3. klassetrin modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse og supplerende bemærkninger. Stk. 2. Eleven modtager et vidnesbyrd for hvert af følgende fag og fagområder: 1) grønlandsk, 2) dansk, 3) samfundsfag, 4) religion og filosofi, 5) matematik, 6) naturfag, 7) personlig udvikling og 8) lokale valg. 19. Til brug ved udarbejdelse af vidnesbyrd i maj eller juni skal elever i 3. klasse: 1) aflægge skriftlige tests i grønlandsk, dansk og matematik og 2) fremlægge eget arbejde. Stk. 2. Departementet for uddannelse kan inden 1. december hvert år bestemme, at eleverne skal aflægge skriftlig test i et af følgende fag: Samfundsfag, religion og filosofi, naturfag eller fagområdet personlig udvikling. Departementet for uddannelse kan samtidig bestemme, at der ikke skal aflægges test i ét af de i stk. 1, nr. 1, nævnte fag. Stk. 3. Eleven fremlægger eget arbejde i de fag og fagområder, hvori der ikke aflægges skriftlig test samt i en disciplin efter elevens eget valg inden for fagområdet lokale valg. Stk. 4. Aflæggelse af skriftlige tests og fremlæggelse af eget arbejde finder sted i perioden marts til maj. Mellemtrinet 20. På mellemtrinet modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse og supplerende bemærkninger. Stk. 2. Eleven modtager et vidnesbyrd for hvert af følgende fag og fagområder: 1) grønlandsk, 2) dansk,

4 3) engelsk, 4) samfundsfag, 5) religion og filosofi, 6) matematik, 7) naturfag, og 8) personlig udvikling. Stk. 3. I fagområdet lokale valg modtager eleven et vidnesbyrd i hver af disciplinerne: 1) håndværk og design, 2) kunst og arkitektur, 3) idræt og udeliv, og 4) musik, sang, bevægelse og drama. Stk. 4. Har eleven ikke modtaget undervisning i en eller flere af de i stk. 3 nævnte discipliner, anføres dette. 21. Til brug ved udarbejdelse af vidnesbyrd i maj eller juni skal elever i 7. klasse: 1) aflægge skriftlige tests i grønlandsk, dansk, engelsk og matematik, samt 2) udarbejde og fremlægge en emneorienteret opgave. Stk. 2. Departementet for uddannelse kan inden 1. december hvert år bestemme, at eleverne skal aflægge skriftlig test i et af følgende fag: Samfundsfag, religion og filosofi, naturfag eller fagområdet personlig udvikling. Departementet for uddannelse kan samtidig bestemme, at der ikke skal aflægges test i ét af de i stk. 1, nr. 1, nævnte fag. Stk. 3. Eleverne udarbejder og fremlægger en emneorienteret opgave, som skal omfatte flere fag eller fagområder. Stk. 4. Udarbejdelse og fremlæggelse af en emneorienteret opgave og aflæggelse af skriftlige tests finder sted i perioden marts til maj. Ældstetrinet 22. På ældstetrinet modtager eleven meddelelse om vidnesbyrd, oplysninger om undervisningens gennemførelse, supplerende bemærkninger og standpunktskarakterer. Stk. 2. Eleven modtager ét vidnesbyrd, én standpunktskarakter for mundtligt arbejde og én standpunktskarakter for skriftligt arbejde i hvert af fagene: 1) grønlandsk, 2) dansk, 3) engelsk og 4) matematik. Stk. 3. Eleven modtager én standpunktskarakter i færdighed i hvert af fagene: 1) grønlandsk, 2) dansk, 3) engelsk og 4) matematik. Stk. 4. Eleven modtager ét vidnesbyrd samt én standpunktskarakter i hvert af fagene: 1) personlig udvikling 2) samfundsfag 3) religion og filosofi og 4) 3. fremmedsprog, hvis eleven er tilmeldt et sådant fag. Stk. 5. I naturfag modtager eleven ét vidnesbyrd og én særskilt standpunktskarakter i hver af fagdisciplinerne: 1) fysik/kemi, 2) biologi, og 3) naturgeografi. Stk. 6. I fagområdet lokale valg modtager eleven ét vidnesbyrd og én standpunktskarakter i hvert af de i fagformålet nævnte discipliner: 1) håndværk og design,

5 2) kunst og arkitektur, 3) idræt og udeliv, og 4) musik, sang, bevægelse og drama. Stk. 7. Har eleven ikke modtaget undervisning i en eller flere af de i stk. 5 nævnte discipliner, anføres dette. Kapitel 5 Standpunktskarakterer 23. Ved afgivelse af standpunktskarakterer anvendes følgende Greenlandic Grading System-skala (GGS-skalaen): A: Gives for en fremragende præstation, der demonstrerer udtømmende opfyldelse af fagets mål, med ingen eller få uvæsentlige mangler. B: Gives for den fortrinlige præstation, der demonstrerer omfattende opfyldelse af fagets mål, med nogle mindre væsentlige mangler. C: Gives for den gode præstation, der demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler. D: Gives for den jævne præstation, der demonstrerer en mindre grad af opfyldelse af fagets mål, med adskillige væsentlige mangler. E: Gives for den tilstrækkelige præstation, der demonstrerer den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets mål. Fx: Gives for den utilstrækkelige præstation, der ikke demonstrerer en acceptabel grad af opfyldelse af fagets mål. F: Gives for den helt uacceptable præstation. Kapitel 6 Fremlæggelser af eget arbejde, tests, emneorienterede opgaver m.v. Generelt 24. Skolens leder kan efter indstilling fra en elevs lærere og efter forudgående drøftelse med elevens forældre afgøre, i hvilket omfang en elev, der i et eller flere fag eller fagområder modtager specialundervisning eller supplerende undervisning, skal fritages fra skriftlige tests, emneorienteret opgave eller fremlæggelse af eget arbejde. Stk. 2. Skolens leder kan gøre en fritagelse fra tests eller emneorienteret opgave betinget af, at eleven fremlægger eget arbejde i de pågældende fag eller fagområder. 25. Skolens leder kan efter indstilling fra en elevs lærere og efter forudgående drøftelse med elevens forældre fritage en elev på yngste- eller mellemtrinet, der er flyttet til Grønland fra udlandet, Danmark eller Færøerne, fra aflæggelse af skriftlige tests, hvis eleven ikke har fulgt undervisningen på det pågældende trin i mindst 2 skoleår forud for testenes afholdelse. Stk. 2. Skolens leder kan gøre en fritagelse betinget af, at eleven fremlægger eget arbejde i de pågældende fag eller fagområder. Fremlæggelse af eget arbejde 26. Fremlæggelse af eget arbejde skal vise elevens: 1) faglige standpunkt i forhold til udvalgte læringsmål for faget eller fagområdet samt 2) engagement og faglige udvikling.

6 Tests på yngste- eller mellemtrinet 27. Skriftlige tests som nævnt i 19, stk. 1, og 2, og 21, stk. 1, og 2, forestås af Departementet for uddannelse. Testene skal give eleverne, forældrene, herunder plejeforældre eller andre, der faktisk sørger for barnet, og lærerne en kontrolleret bedømmelse af, i hvilket omfang eleverne har nået de pågældende læringsmål. 28. Departementet for uddannelse udsender senest den 1. december hvert år meddelelse om de skriftlige tests på yngste- og mellemtrinet. Meddelelsen vedrører: 1) hvorvidt eleverne skal aflægge test i de i 19, stk. 2, eller 21, stk. 2, nævnte fag, og hvorvidt eleverne ikke skal aflægge test i ét af de i 19, stk. 1, eller 21, stk. 1, nævnte fag, 2) hvilke almindelige og eventuelt særlige hjælpemidler, der skal være til rådighed ved testene og 3) tidspunkter og varighed af testene. Stk. 2. Testresultaterne sendes til Departementet for uddannelse til bedømmelse. Stk. 3. Departementet for uddannelse fastsætter nærmere retningslinier for testenes gennemførelse og bedømmelse. Emneorienterede opgaver 29. Den emneorienterede opgave skal vedrøre læringsmålene fra flere fag eller fagområder. 30. Klassens eller klassetrinets lærere finder i samarbejde med eleverne frem til et overordnet emne inden 1. februar hvert år. Emnet skal være så bredt formuleret, at det kan anskues fra flere forskellige faglige vinkler. Stk. 2. Det overordnede emne skal lægge op til formulering af delemner, der inddrager stofområder og metoder samt arbejdsformer og udtryksformer fra flere fag eller fagområder, og som giver udfordringer til hele elevgruppen. 31. Klassens eller klassetrinets lærere samt eventuelt andre lærere vejleder under hele processen eleverne om arbejdet med den emneorienterede opgave. Stk. 2. Lærernes vejledning skal give den enkelte elev mulighed for at tage udgangspunkt i egne forudsætninger og interesser med hensyn til: 1) indkredsning af emne med en eller flere problemstillinger, 2) afgrænsning af den emneorienterede opgaves indhold, 3) valg og brug af arbejds- og undersøgelsesformer, 4) valg og brug af indhold og metoder fra flere fag, 5) valg og brug af kilder og materialer, 6) valg og brug af udtryksform, 7) fremstilling af produkt, 8) tilrettelæggelse og gennemførelse af fremlæggelsen. 32. Eleverne skal forud for arbejdet med den emneorienterede opgave orienteres om, hvad der vil blive lagt vægt på ved bedømmelsen. 33. Eleverne gives 3-5 sammenhængende skoledage til det afsluttende arbejde med indsamling af informationer, bearbejdning af emnet, færdiggørelse af deres produkt og forberedelse af fremlæggelsen af det samlede arbejde. 34. Den emneorienterede opgave skal resultere i et konkret produkt, hvor udtryksform og formidlingsform vælges af eleverne inden for de rammer, som skolen kan stille til rådighed. Stk. 2. Fremlæggelsen af emneorienterede opgaver sker i umiddelbar forlængelse af elevernes færdiggørelse af deres arbejde. Som led i fremlæggelsen bedømmer eleverne deres arbejde i forhold til de angivne læringsmål.

7 35. Den emneorienterede opgave bedømmes med en bred skriftlig udtalelse. Stk. 2. Den skriftlige udtalelse er en vurdering af: 1) opgavens faglige indhold, herunder i hvilken udstrækning eleven kan demonstrere basale kundskaber og færdigheder inden for flere fag eller fagområder og vise overblik over centrale stofområder, 2) arbejdsprocessens forskellige faser, herunder elevens fordybelse i emnet, elevens samarbejde med andre samt elevens planlægning, indsamling af informationer og bearbejdning af emnet, 3) produktet, herunder udtryksformen og fremlæggelsesformen og 4) sammenhængen mellem det indhold, eleven har beskæftiget sig med, elevens arbejdsform, det færdige produkts udtryksform og formidlingen af produktet. Stk. 3. Den emneorienterede opgave skal være bedømt af lærerne senest 2 uger efter fremlæggelsen. Kapitel 7 Sygdom m.v. 36. Er en elev på yngstetrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at fremlægge eget arbejde på det fastlagte tidspunkt, fastlægges et nyt tidspunkt herfor inden skoleårets afslutning. 37. Er en elev på yngste- eller mellemtrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at aflægge en skriftlig test, skal eleven så vidt muligt aflægge testen ved førstkommende lejlighed, inden skoleårets afslutning. 38. Kommer en elev på yngste- eller mellemtrinet for sent til en skriftlig test, kan skolens leder tillade eleven at deltage, når forsinkelsen er af så kort varighed, at eleven kan modtage de nødvendige instruktioner om opgaven sammen med de øvrige elever. Stk. 2. Er betingelserne som nævnt i stk. 1 ikke opfyldt, finder 37 tilsvarende anvendelse. 39. Har en elev på yngste- eller mellemtrinet, uden der kan være tvivl derom, uretmæssigt skaffet sig hjælp til besvarelsen af en skriftlig test, betragtes elevens besvarelse som ugyldig. Stk. 2. Har en elev uretmæssigt skaffet sig hjælp til besvarelsen af en skriftlig test, finder 37 tilsvarende anvendelse. 40. Er en elev på mellemtrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at deltage i udarbejdelse af en emneorienteret opgave, helt eller i et sådant omfang, at elevens bidrag ikke kan vurderes særskilt, skal eleven i stedet fremlægge eget arbejde inden for det/de fag eller fagområde(r), som den emneorienterede opgave omfatter. 41. Er en elev på mellemtrinet på grund af sygdom eller af anden årsag, herunder blandt andet vejrlig og familiære forhold, forhindret i at deltage i en planlagt fremlæggelse af en emneorienteret opgave, helt eller i et sådant omfang, at elevens bidrag ikke kan vurderes særskilt, skal eleven i stedet fremlægge ved førstkommende lejlighed inden skoleårets slutning. Kapitel 8 Opbevaring af vidnesbyrder m.v. 42. Skolen opbevarer genpart af vidnesbyrd, standpunktskarakterer og oplysninger om undervisnings gennemførelse i 5 år efter elevens udmeldelse af skolen. Stk. 2. Efter elevens udmeldelse af skolen opbevares standpunktsprotokollen på skolen.

8 Kapitel 9 Ikrafttræden 43. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august Stk. 2. Samtidigt ophæves Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3 af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen. Grønlands Hjemmestyre, den 9. januar Tommy Marø / Lise Lennert Olsen

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse

Vejledning. Emneorienterede opgave i 7. klasse Vejledning Emneorienterede opgave i 7. klasse Inerisaavik, Institut for Læring 2014 Udgivet af Inerisaavik 2014 Udarbejdet af Bent Mortensen Forord Formålet med denne vejledning er at præcisere og uddybe

Læs mere

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet

Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Introduktion til læreplanen for mellemtrinnet Læreplanerne for de enkelte trin indeholder det bindende trinformål og de ligeledes bindende fagformål for samtlige skolens fag og fagområder, samt de bindende

Læs mere

Udvalgsarbejde om projektopgaven. Bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende)

Udvalgsarbejde om projektopgaven. Bekendtgørelsen om projektopgaven i 9. klasse BEK nr. 558 af 07/06/2006 (Gældende) Udvalgsarbejde om projektopgaven. Udvalget består af LM, PWJ, UHL, CW. Udvalget er nedsat i henhold til rapport fra udviklingsudvalget af 12.05. 2005 med bestemmelse om, at der skal arbejdes med følgende:

Læs mere

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj.

Elevens faglige. standpunkt og. generelle udbytte af undervisningen. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Undersøgelsesværktøj. r. Kapitel 2.a Undersøgelsesværktøj til opgørelse

Læs mere

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen.

Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. Forslag til: Selvstyrets bekendtgørelse nr. xx af xx 2014 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen. I medfør af 15, stk. 3 i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Kapitel 1 GGS-skalaen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse I medfør af: 7, stk. 1 i landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik, 19 i landstingsforordning

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse. Kapitel 1 Definitioner Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 27. maj 2014 om læreplaner i den gymnasiale uddannelse I medfør af 21 og 27 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse, fastsættes: Kapitel

Læs mere

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune

Overordnede retningslinier vedr. elevplaner i Svendborg Kommune PRINCIPPER VEDR. DEN LØBENDE EVALUERING Evaluering og fastsættelse af mål er hinandens forudsætninger. For at styrke det fælles ansvar for elevernes læring opstiller lærerne tydelige mål, som formidles

Læs mere

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg)

Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Skolens bedømmelsesplan De merkantile erhvervsuddannelser Tradium Bedømmelsesplan for handelsskolens grundforløb (hg) Nedenstående bedømmelsesplan gælder for grundforløbet på Tradium (hg) 2014 og 15. Bedømmelsesplanen

Læs mere

Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar 2006 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Inerisaavik Januar 2006 Vejledning om Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 3, af 27. januar

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2018 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Uddrag af lovgrundlaget vedrørende projektarbejde og projektopgaven Skoleloven

Uddrag af lovgrundlaget vedrørende projektarbejde og projektopgaven  Skoleloven Skoleloven Fra folkeskolens formål 1, stk. 2: Eleverne skal opnå tillid til egne muligheder og baggrund for at tage stilling og handle Fra 5, stk.1. Eleverne skal have mulighed for at anvende og udbygge

Læs mere

Generel eksamensinformation

Generel eksamensinformation Generel eksamensinformation Indhold Generel information... 2 Eksamen - grundforløb 1, 2 og det studiekompetencegivende år (EUX)... 2 Prøve i grundfag (Case-eksamen)... 2 Grundforløbsprøven... 3 Prøver

Læs mere

Bedømmelse af specialer på 7. BK

Bedømmelse af specialer på 7. BK Bedømmelse af specialer på 7. BK på Bygningskonstruktøruddannelsen Bygningskonstruktøruddannelsen Erhvervsakademiet Lillebælt www.eal.dk 20.01.2014 / TF Bedømmelse af specialer på 7. BK På uddannelsen

Læs mere

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse

Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Generel eksamensinformation/prøveregler Grundforløb Indholdsfortegnelse Case-eksamen:... 2 Øvrige prøver:... 2 Mundtlig prøve:... 2 Skriftlig prøve:... 3 Praktisk prøve... 4 Generelle regler:... 4 Censorer:...

Læs mere

Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2001 om folkeskolen.

Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2001 om folkeskolen. EM 2001/35 Forslag til landstingsforordning nr. xx af xx. xx 2001 om folkeskolen. I medfør af 5 i Lov nr. 579 af 29. november 1978 om folkeskolen i Grønland fastsættes: Kapitel 1. Definition 1. Folkeskolen

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

Frydenhøjskolens udskoling

Frydenhøjskolens udskoling Frydenhøjskolens udskoling 7.-9. klasse 2011/12 Indledning Med denne lille folder vil vi gerne informere lidt om Frydenhøjskolens udskoling. Vi arbejder hele tiden på at udvikle udskolingen og på at gøre

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Uddannelsesstyrelsen - Evalueringsafdelingen Postboks Nuuk Tlf: Vejledning til gennemførelse af

Uddannelsesstyrelsen - Evalueringsafdelingen Postboks Nuuk Tlf: Vejledning til gennemførelse af - Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 34 50 00 e-mail: ILA@nanoq.gl Vejledning til gennemførelse af Trintest 2019 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger... 4 3. Ansvar... 5 4. Trinledere og

Læs mere

selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 14. april 2015 om merit og anden fritagelse for undervisningen i den gymnasiale uddannelse. I medfør af 40, stk. 5 i Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding

Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding Evalueringsplan for IBC Handelsgymnasiet Kolding 2018-19 IBC s evalueringsplan for hhx-uddannelsen er udarbejdet på baggrund af nedenstående bekendtgørelser: LOV nr. 1716 Lov om de gymnasiale uddannelser

Læs mere

Retningslinjer for gennemførelse af

Retningslinjer for gennemførelse af - Evalueringsafdelingen Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2016 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Vejledning til individuelle undervisningsplaner

Vejledning til individuelle undervisningsplaner Vejledning til individuelle undervisningsplaner Den individuelle undervisningsplans baggrund Den individuelle undervisningsplan tager sit juridiske udgangspunkt i folkeskoleloven og dens ultimative krav

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF

BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF BEDØMMELSESPLAN EKSAMEN NATURFAG 1. HF NORDJYLLANDS LANDBRUGSSKOLE 2011 Grundfaget Naturfag afsluttes med en eksamen på 1. Hovedforløb. I følgende dokument beskrives, hvorledes Nordjyllands Landbrugsskole

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 22 af 23. juli 1998 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 12, stk. 4 i landstingsforordning nr. 1 af 6. juni 1997 om folkeskolen

Læs mere

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG

CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG CENTER FOR NATIONAL VEJLEDNING EKSAMENSHÅNDBOG MARTS 2015 S i d e 1 6 FORORD Formålet med denne eksamenshåndbog er at medvirke til at afklare de mange spørgsmål, du kan have til eksamen. Vi vil gerne skabe

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf:

Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Der er flere formål med evalueringerne og med offentliggørelsen heraf: Sådan evaluerer vi Formål med og baggrund for evaluering: Ifølge Lov om friskoler og private grundskoler m.v. skal skolen regelmæssigt foretage en evaluering af skolens samlede undervisning og udarbejde

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand

Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand Udkast til bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand I medfør af 3, stk. 3, 19 i, stk. 1, 21, stk. 5, 30 a og 51 b, stk. 3, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2

Grundfagsprøve i naturfag E-niveau. Grundforløb 2 Grundfagsprøve i naturfag E-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse om prøver

Læs mere

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering

Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Vejledning til Projektopgaven og Elevens egen vurdering Inerisaavik/KIIIN 2009 Colofon Udgivet af Inerisaavik / KIIIN - 2009 Udarbejdet af afdelingsleder Kaali Olsen Redigeret af souschef Louise Richter

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Afsluttende prøve. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Afsluttende prøve Social- og sundhedshjælperuddannelsen 14. november 2014 Prøven afvikles -i henhold til gældende bekendtgørelse for social- og sundhedshjælperuddannelsen BEK nr. 816 af 20/07/2012 Social-

Læs mere

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave

Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave Vejledning til forsøg med matematisk/naturfaglig projektopgave 1 Indhold Indledning 3 Projektarbejdsforløbet 4 Valg af overordnede naturfagsområder 5 Vejledning af eleverne 6 Formulering af problemstillinger

Læs mere

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for

Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for Kapitel 2 a 10. klasses struktur og indhold 19 a. Undervisningen i 10. klasse er et uddannelsestilbud til unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

Evaluering og opfølgning:

Evaluering og opfølgning: Evaluering og opfølgning: Århus Privatskole underviser efter de af Undervisningsministeriet opstillede Fælles Mål (læs disse andetsteds på hjemmesiden under Lovpligtig information). Dette sikrer, at skolens

Læs mere

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (10. klasse målrettes elever, som har behov for yderligere faglig kvalificering og uddannelsesafklaring for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse)

Læs mere

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Indholdsfortegnelse Elevernes udbytte af undervisningen... 3 Udtalelser... 3 Skriftlig tilbagemelding på selvstændige skriftlige opgaver.... 4 Mundtlig

Læs mere

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning

Lokale valg. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Lokale valg 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Lokale valg de praktisk-musiske fag Indhold Konklusion afgangsprøverne 2014 i fagområdet lokale

Læs mere

Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken

Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken Ramme for faglig undervisning og prøver på Trombakken Program forældremøde: Præsentation af rammer for undervisning. V. Birthe H. og Hans M. Lars Hamer UU. Tiden efter Trombakken Vejledning, udd. planer

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen

Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen Udkast til bekendtgørelse om obligatoriske sprogprøver i grundskolen I medfør af 5, stk. 6, 3. pkt., 11 a, stk. 6, og 56, stk. 2, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1510 af 14. december 2017,

Læs mere

Davidskolen. Periode:

Davidskolen. Periode: Davidskolen Samtale- og evalueringsark 7.- 9. klasse Navn: Klasse: Periode: Indhold: Side 2 Side 3 Side 4 Din egen og lærernes vurdering af din personlige indstilling Faglige vurdering, fraværsdage og

Læs mere

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver

Hierarki. Folkeskoleloven Bekendtgørelse om folkeskolens prøver Folkeskolens prøver Hierarki Ansvar for prøverne Prøvebekendtgørelsens opbygning Folkeskolens prøver Hvilke prøver? Hvem retter? Afholder ikke prøver Bestå-krav Elektroniske beviser Prøvemappens opbygning

Læs mere

Elevens egen vurdering

Elevens egen vurdering Elevens egen vurdering Elevens bemærkninger: Mine styrkesider: Dokumentation: Fagområder, hvor jeg er blevet bedre: Dokumentation: Andre områder, hvor jeg har forbedret mig: Dokumentation: Handlingsplan:

Læs mere

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2

Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Juli 2016 Grundfagsprøve i Dansk D-niveau Grundforløb 2 Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen

Selvevaluering på Helsinge Realskole: Kapitel 2 Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Evaluering af kapitel 2: Elevens faglige standpunkt og generelle udbytte af undervisningen Pædagogisk udvalg bestående af tre lærere: Hanni Zimmer, Tamra Meyer og Camilla Lindbjerg samt pædagogisk afdelingsleder

Læs mere

Naturfag Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøve Naturfag 2017 Evaluering, orientering og vejledning Uddannelsesstyrelsen Indhold: Indledning Konklussion Prøvens form og prøvekrav Mundlig prøve Prøvens form Hjælpemidler

Læs mere

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver.

Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen udsender hermed nyheder om folkeskolens afsluttende prøver. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail ktst@ktst.dk www.ktst.dk CVR nr. 29634750 Nyhedsbrev om folkeskolens afsluttende prøver 2012/2013

Læs mere

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole

Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole Evalueringskulturen på Kværkeby Friskole På Kværkeby Friskole arbejder vi med en evalueringskultur, der giver os mulighed for at skabe de bedste rammer og det bedste læringsmiljø for vores elever. Vi ønsker

Læs mere

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl.

Den fastlagte evaluering - dansk Klasse Staveprøve Læseprøve Ansvarlig Klasselæsekonference. VM Forår: Ordkendskabsprøve 0.- LH 1.kl. Kapitel 2: af elevernes udbytte af undervisningen På Forberedelsesskolen er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter i

Læs mere

Prøvevejledning til afsluttende prøve

Prøvevejledning til afsluttende prøve Prøvevejledning til afsluttende prøve Social-og sundhedsassistentuddannelsen (startet EFTER 1. 1. 2017) Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen

Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Inatsisartutlov 15-2012 - 1 Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk.

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes:

I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen fastsættes: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 11 af 14. maj 2003 om foranstaltninger til sikring af undervisningens gennemførelse samt om skolens tilsyn med eleverne i skoletiden. I medfør af 25, stk. 2 i landstingsforordning

Læs mere

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag

Kapitel 1. Definition. Kapitel 2. Folkeskolens formål og grundlag Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen Kapitel 1 Definition 1. Folkeskolen er den kommunale skole, der efter undervisningspligtens indtræden, jf. 31, stk. 1 og 2, tilbyder børn og unge

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet

Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet Ramme for prøve i grundfagene på SOSU- hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser- Hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk.

Elever, der går på Peterskolen, skal efter 9. kl. gå til Folkeskolens prøver i både de bundne prøver og prøver i udtræk. Det er obligatorisk. Folkeskolens prøver FP9 Orientering til Peterskolens elever/forældre om regler ved Folkeskolens prøver 9. klasse, kaldet FP9 på Peterskolen maj/juni 2018 Obligatoriske prøver Elever, der går på Peterskolen,

Læs mere

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen

Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Spørgsmål/svar om praksisfaglighed i folkeskolen Valgfaget Hvilke fag skal skolerne udbyde? Alle elever skal vælge mindst ét toårigt praktisk/musisk valgfag, der afsluttes med en prøve. De praktisk/musiske

Læs mere

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning

Matematik. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Matematik 2014 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Evaluering af årets matematikprøver Følgende rapport er udformet således, at resultater fra karakterdatabasen

Læs mere

Principper for skolehjemsamarbejdet

Principper for skolehjemsamarbejdet Principper for skolehjemsamarbejdet Skole-hjemsamarbejdet tager udgangspunkt i folkeskolelovens formål: 1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder

Læs mere

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen

Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Uddannelsesordning for fotografuddannelsen Udstedelsesdato: 15. juli 2013 Udstedt af Billedmediernes Faglige Udvalg i henhold til Bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang medieproduktion

Læs mere

Ramme for prøve i grundfagene

Ramme for prøve i grundfagene Ramme for prøve i grundfagene på SOSU-hovedforløbet De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning

Naturfag. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Naturfag 2013 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring Den afsluttende evaluering i fagene biologi, naturgeografi og fysik/kemi Evaluering i naturfag er

Læs mere

Generelle prøvebestemmelser. April 2013.

Generelle prøvebestemmelser. April 2013. Generelt. Reglerne i de generelle prøvebestemmelser tager udgangspunkt i Ministeriet for Børn og Undervisnings bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser nr. 863 af

Læs mere

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning

Samfundsfag. Evaluering, orientering og vejledning Afsluttende evaluering i folkeskolen Samfundsfag 2017 Evaluering, orientering og vejledning Uddannelsesstyrelsen Indledning Prøvebekendtgørelsen udgør grundlaget for evalueringsrapporten for folkeskolens

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil

Eksamensvejledning. for. Brødbager, brødbager m/profil Eksamensvejledning for Brødbager, brødbager m/profil Denne vejledning er til brug ved afsluttende eksamen for elever der har valgt uddannelsen som brødbager eller brødbager med profil. 12. februar 2009

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent

Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent Ramme for prøve i områdefag Trin 2 Social- og Sundhedsassistent De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune

Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014. Kolding Kommune Bramdrup Skole UDSKOLINGEN 2013-2014 Kolding Kommune 1 Indhold Udskolingsafdelingen på Bramdrup Skole... 3 Målsætning... 3 Forventninger... 4 Kommunikation skole/hjem... 4 Forældremøder... 4 Skole/hjemsamtaler...

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Den obligatoriske selvvalgte opgave

Den obligatoriske selvvalgte opgave Den obligatoriske selvvalgte opgave 1. Lovmæssige krav 2. Hvad gør g r vi år? 3. Hvad med næste n år? Hvad siger loven? 1 Hver elev på 10. klasse skal udføre en obligatorisk selvvalgt opgave som en del

Læs mere

Afsluttende evaluering 2014

Afsluttende evaluering 2014 Afsluttende evaluering 2014 10. klassers prøvekarakterer Kommuneqarfik Sermersooq Indhold pr side: Række 1: Fagdisciplin, søjlediagram Opnåede karakter i % % i cirkeldiagram Række 2: Karakterfordeling

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver

Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver 00.363.011 Vejledning om fravigelse af bestemmelserne ved folkeskolens afsluttende prøver I tilslutning til 17 og bilag 3 i bekendtgørelse 351 af 19. maj 2005 om prøver og eksamen i folkeskolen og i de

Læs mere

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning

Religion og filosofi. Evaluering, orientering og vejledning Folkeskolens afsluttende prøver Religion og filosofi 2015 Evaluering, orientering og vejledning Institut for Læring De afsluttende prøver i religion og filosofi Ifølge folkeskoleloven skal der undervises

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Atuarfimmi inaarutaasumik naliliineq 10. klassini karakteerit misilitsiffiusumi apriili - juuni 2010

Atuarfimmi inaarutaasumik naliliineq 10. klassini karakteerit misilitsiffiusumi apriili - juuni 2010 tuarfimmi inaarutaasumik naliliineq 10. klassini karakteerit misilitsiffiusumi apriili - juuni 2010 ngusat GGS-skala - 7-trins-skala atorlugu - agguaqatigiinneri Meeqqat atuarfianni inaarutaasumik naliliineq

Læs mere

Ramme for prøve i områdefag PAU

Ramme for prøve i områdefag PAU Ramme for prøve i områdefag PAU De bekendtgørelser der refereres til er: Bekendtgørelse nr. 834 af 27/06/2013 om erhvervsuddannelser - hovedbekendtgørelsen Bekendtgørelse nr. 816 af 20/07/2012 om uddannelserne

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole

Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole BEK nr 6 af 03/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 16/12556 Senere ændringer

Læs mere

Indberetning pr. 1. oktober. for

Indberetning pr. 1. oktober. for Indberetning pr. 1. oktober for skolens navn skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse skolens postadresse kommune Skoleåret 2016/2017 KIIIP FORM 147-0/2016 Kommune: Skole: I Skolebestyrelse, skoleledelse

Læs mere

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen

Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen Konference for Skuemestre ved Ejendomsserviceteknikeruddannelsen 23.- 9.- 2013 Oplæg vedr.: Kvalitet i erhvervsuddannelserne Erfaringer fra Kvalitetspatruljen 7-trinsskalaen Regler og procedurer (Censorrollen)

Læs mere

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen

Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Folkeskolens afgangsprøver 2014 Vestervangskolen Indholdsfortegnelse 9. klasse projektopgaven side 3 Tilmelding side 3 Prøvetidspunkt side 3 Sygdom side 3 Hjælpemidler side 3 Skriftlig udtalelse og karakter

Læs mere

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014

Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Studieretningsopgaven stx Vejledning / Råd og vink Oktober 2014 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene og de tilhørende

Læs mere

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at:

Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Pa baggrund af eksaminationsgrundlaget vurderes elevens evne til at: Afsluttende prøve Trin 1 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Generelt Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr. 1010 af 22/09/2014. Bekendtgørelse

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning

Skolens evaluering af den samlede undervisning Vejledning: Skolens evaluering af den samlede undervisning Det fremgår af lov om friskoler og private grundskoler 1.b og 1.c., at en fri grundskole regelmæssigt skal gennemføre en evaluering af skolens

Læs mere

Mobiltelefon medbringes på eget ansvar. Må være tændt i frikvartererne når man går i klasse.

Mobiltelefon medbringes på eget ansvar. Må være tændt i frikvartererne når man går i klasse. Info abc Biblioteket har en samling på ca. 3.000 bind, bestående af både fag- og skønlitteratur. Eleverne har mulighed for at låne bøger i bibliotekstimerne. Lånetid er en måned. Brug af egen elektronik

Læs mere

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker

Studiebog. Elektriker. grundforløb EUX Elektriker Erhvervsuddannelse med ekstra bonus Elektriker Studiebog grundforløb Elektriker Mødeaktivitet Der er møde- og deltagelsespligt til undervisningen og studietimer. Eleverne skal følge Syddansk Erhvervsskoles

Læs mere

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering

Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Prøve i uddannelsesspecifikke fag: Farmakologi og medicinhåndtering Social og sundhedsassistentuddannelsen Formål Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Læs mere

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning

Udtalelser i idræt. Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning Undervisningsministeriet Afdelingen for grundskole og folkeoplysning December, 2006 Indhold 3 Indledning 3 Baggrund 4 Planlægning af undervisningen i idræt 4 Evaluering 5 Udtalelser 6 Eksempler på udtalelser

Læs mere

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering

Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse. Danmarks Privatskoleforening. Undersøgelsesværktøj. Selvevaluering Undervisningens mål, tilrettelæggelse og gennemførelse Danmarks Privatskoleforening Undersøgelsesværktøj Selvevaluering Her og nu situation Evaluering Undersøgelsesværktøj. Skolens egne undervisningsmål.

Læs mere