Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tanker omkring en dansk uddannelse i bæredygtighed baseret på erfaringer fra Ecovillage Design Education (EDE) i Hallingelille, august 2012"

Transkript

1 Tankeromkringen danskuddannelsei bæredygtighed baseretpåerfaringerfraecovillagedesign Education(EDE)iHallingelille,august2012 BjørnUldall,SasjaChristensen ogcamillanielsen Englyst Hallingelille,februar2013

2 Bæredygtigtlivoglevendelæring EDEiHallingelille Iaugust2012blevdetførsteinternationale4ugersEDEkursusiSkandinavienafholdti økosamfundethallingelille.kursetopstodefterinspirationfraentotweekendijuni 2011,iGAIAEducationregi.Herblevderienarbejdsgruppetaltomatetablereendansk udgaveafede,iforskelligeøkosamfund.dadetteikkesåudtilatkunneforegåi2012, togeninitiativgruppeihallingelille(bjørn,camilla,jonasogsasja)fatpåarbejdetmedat etablerehallingelilleede2012. Efterathaveafholdtdet4ugerlangekursusmed20deltagere(heraf4danskere),ønsker visominitiativgruppeatsamleoppåerfaringerneogfremstilleenrækkeanbefalingerpå baggrundheraf,tilbrugfordenvidereprocesiløsmedatplanlæggeogimplementere uddannelsesinitiativer,rettetmodøgetbæredygtighed. Vivilidettenotatfremhævenogleafdeaspekter,derforekommerossærligtdanske,i forholdtilundervisning,læringogformidlingafpraktiskebæredygtighedsinitiativer, hvilketblevpointeretaffleredeltagerepåkurset.dettefinderviinteressantiforholdtil måletomenpotentieldansk,fællesedei2014idedanskeøkosamfundsamtengenerel kvalitetsudviklingafløs uddannelsesaktiviteter.vihåber,atandrearrangørerafkurseri bæredygtighedogspecifiktiederegivilfindevoresnotatinteressant. Dettilsigtedeformatfordeefterfølgendeafsnitvilværebaseretpådelsvoresegne tanker,målsætningerogindledendevalg,voreserfaringerogrefleksionerover evalueringerfradeltageresamtselvevalueringeroganbefalingertilenfremtidigedeidk. Dispositionfornotatet: 1)BaggrundforHallingelilleEDE 2)EDECurriculumogpædagogik 3)DesignStudio atarbejdemedkontekstualiseredecases 4)Atudnyttedetsærligt danske entilgængeligøkobevægelse 5)EDEogsammenhængmedværts(øko)samfund 6)Deltagerforudsætningerispil ogvigtighedenaffacultyibalance 7)Verdenssyn/spiritualitet 9)Økonomi/finansieringafEDEkurset 10)Afsluttendekommentarervedr.EDE 11)Relevantelinks 12)GAIAEducation sbæredygtighedshjul 2

3 1)BaggrundforHallingelilleEDE ViønskedeatafholdeenEDEiHallingelille,fordivifølteoverbevisteom,atviharnoget særligtdanskatbydepå,bådeiforholdtiløkologiogbæredygtighed,mensærligti forholdtilpædagogikogdeltagerorienteredelæringsmetoder.detvaraltsåsærligtdet danskeislætogprimærtlæringen,deroptogosmeget,undergaiaeducation sramme. IHallingelillehavdevistiftetforeningenMiMundo,derharbæredygtigtlivoglevende læringsomsitformål.detfaldtderfornaturligtatlademimundo sførstestørreprojekt væreafholdelsenafenede,derfaldtgodtsammenmedmimundo svision,somer: atskabestørreforståelseforhvordanvikanlevemeresundt,bæredygtigt, medmenneskeligtogmeningsfuldtsommedansvarligeogmedskabendeindivider imangfoldigeniveauerafnaturligeøkosystemer,næremenneskeligefællesskaber, lokaleogglobalesamfund,samt gennemlevendelæringatinspirere,udvikle,ogudbredepersonligogsocialpraksis ioverensstemmelsehermed. Vigikderforigangmeddemangeforberedelseroghavdeindledendemødermed repræsentanterfraløsoggaiaeducation,dertilbødsinassistanceogerfaring. Samtidigmedatvilleafholdeden4ugersEDEbødinitiativgruppeniHallingelilleindsom værtforden socaledimension i LilleEDE (4weekender,i4forskelligeøkosamfund). 2)OmEDEcurriculumogpædagogik Tilrettelæggelse Itilrettelæggelseafvores4ugerskursusforholdtviostildekoncepterogmaterialer,der eksisterertiledefragaiaeducation,dekravderertilcertificering,ogdeoplevelserog erfaringer,somcamillaogsasjahavdemeddeltagelsepåhhv.findhornede2011ogdet onlineedekursus(geds),dereksisterer.sommod ogmedspiltildette,bragtevivores fælleserfaringermedopbygningafhallingelillesamtteametsholdninger,erfaringerog kompetenceriøvrigtomkringpædagogik,læringsprocesserogpraktiskeerfaringer,fra hhv.studieripædagogikpåruc,(camilla),voksenundervisningserfaringibådeteoretiske ogpraktiske/kreativefag(camillaogsasja),arbejdeingo erogvelgørende organisationer(camillaogsasja),psykoterapioggruppeprocesser(sasjaogbjørn)samt arbejdemederhvervsledelseogphdforskningiaktionslæringsprocesser(bjørn). SomvianskuerdendominerendetilgangtilEDEsomopbyggetiGaiaEducationogsom komtiludtrykifindhornogonlinekurset,erdenkarakteriseretved: Etprimærtfokuspåathjælpedeltagernetilatkunne designe økolandsbyer(pådet senesteudvidettilurbaneprojekterm.m.)vedatforholdesigtilensærligrække spørgsmålogvalgienopstartsfase,medstøtteigode/(bestpractice)erfaringerfra eksisterendeøkosamfund. 3

4 Engrundlæggendemodelogkonceptstyretundervisning,struktureretomkring20 moduler/temaerorganiseretunder4dimensioner,somførstindholdsmæssigt gennemgåssekventieltpåengerneinvolverende,legendeogaktiverendemåde ogsom herefteranvendesismådesigngrupperpåudvalgtedeltagerprojekter,via udspecificeredeguidelinesmedspørgsmålogprocesanvisningertilgrupperne. Atkursetgerneafholdesieneksisterendeøkolandsbyellerlignendesammenhæng,som giverdeltagernemulighedforatsnusetilsamtopleve,hvordanstrukturerogpraksiskan fungereidetvirkeligeliv. Nogleafdebegrænsningeroguhensigtsmæssigheder,somviopleverdenne grundstrukturgiverogsomvigernevilleudfordreivoresedevarfølgende: Snæverlæringsmålsætningtilbreddeltagergruppe Vitroratenlæringsagendacentreretom designaføkolandsbyeriopstartsfasen,nok kunerrelevantforetsnævert/begrænsetantaldeltagere,ogatmangesomtiltrækkestil EDEkursetegentligeroptagetafdetmerebredespørgsmål: hvordankanjegværemed tilatskabeogfremmeenmerebæredygtiglevevisformigselvogandre(dvs.ikke nødvendigvisvedatstarteennyøkolandsby).voresfornemmelseogerfaringsigeros,at dereretudækketbehovforatudvikle praksis kompetence somoverstigerbehovetfor enmeresnæver design kompetence. Ønskeom tilegnelse / anvendelse affastlagtcurriculum risikoforproblematiskundervisningsdifferentiering Altefterhvordanmanlæggervægten,erkravetforcertificeringfraGaiaEducationatder afsættes3 6timertilintroduktionoggennemgangafhvertmodul/tema.Detsigersig selv,atdetermegetbegrænset,hvadmankannåpådennetidmedmoduloverskrifter somf.eks. økologiskbyggeri ; lokalvirksomhed ; leadershipandempowerment, personligsundhedogplanetenssundhed.iendeltagergruppemedmegetforskellige forudsætningermht.tidligerekendskabogerfaringmeddeforskelligetemaer,liggerder enmegetstorudfordringmedatdifferentiereundervisningenpådeenkeltemoduler. Hvisundervisningenbaserespåatdeternytstof,vildeflestemedbarelidt forudkendskabikkelæremegetnyt.samtidigerdettvivlsomt,ommanpådennetidkan kommeudoverenintroduktionogopnåetniveau,hvorkursistenrentfaktiskkan anvendelæringenrelevantogkonstruktivtpåetvirkeligtdesignprojekt.hvisman omvendtfastsætterforudsætningernehøjere,kanmangådybereenden opremsning /oversigtover bestpractice svar.mensåtabesalledeforudsætningsløse. Begrænsningifokuspåpraksis læring ogproblematiseringafpædagogikkens skjultecurriculum : GaiaEducationønskeratfremme levoglær princippet,såledesatlæringenbliverbåde praksisnærogoplevelsesorienteret.derudoverønskesderatfremme empowerment og demokratisering.detdominerendeedekonceptgårnoglegodeskridtidenretningved atanbefaleatgørebrugafdiverse involverendemetoder og oplevelsesbaserede 4

5 øvelserimodulgennemgang.idetgruppebaserededesignarbejdekommermantætpå. Menpåenrækkepunktertagermanikkeskridtetfuldtud: Curriculum,læringsmålogundervisningsdesignercentralt/autoritærtfastsat (lærerstyret)istedetforatblivegenereretudfradeltagernesbehovogforudsætninger, hvilketvilleværemereitrådmedempowerment/demokratiseringsværdier. SelvommantypiskafsættertidtilatreflektereogtagehåndomEDE gruppenstrivsel,så foregårmegetafdenoplevelsesbaseredelæringidensocialedimension(somhandlerom opbygningogledelseaffællesskaber)via øvelser og konstrueredecases,ogdenlevede herognu oplevelseafatværemedtilatskabeet læringsfællesskab blandtede deltagerne,ogiøvrigtleveogboieteksisterendelandsbyfællesskabforbliver overvejendeibaggrunden,medrisikoforimplicitureflektereterfaringsdannelse. ItilrettelæggelsenafvoresversionafEDEkursetforsøgteviatoverskridenogleaf ovenståendebegrænsninger,påfølgendemåder: 1)ViønskedeatbringeEDEkursetfraatværefokuseretpåatudvikleenspecifikdesign kompetencetilathandlemereompraksisudviklingafenbæredygtiglevevis 2)Viønskedesåvidtmuligtatbrydemeddenkoncept,modul oglærerstyrede undervisning,ogihøjeregradbaserelæringenpådeforudsætningerogbehov,somden enkeltedeltagerankommed,ogsomdeudvikledegennemdenlevedepraksisundervejs. Dvs.vivillebededeltagernedefinereegne lærings agendaer.vivilleihøjeregradtage udgangspunktidespørgsmål/dilemmaer,somdeltagernekommedfraderespraksiserfaringerellersomopstodideforskelligeaktiviteterundervejsogsåhive curriculum indhold iformafteorier,koncepterosv.ind,nårvikunnese,atdekunneværerelevante ift.oplevedeproblemstillinger. 3)Vifastholdtikkedensædvanlige énuge,éndimension logikforedekurset,men blandedemodulerneindenfordeforskelligedimensionudoverallefireuger.dette forekommereivoresånd,hvorvisamskabendeskulleudvikleossomgruppe,mereend fådefasteedebyggeklodserserveretideressærligeorden. 3)Mensvifastholdt designopgaven sometvæsentligelement(omendmedenmere begrænsettidsanvendelse),ønskedeviattilføje/styrkeetelementiformaf praktisk arbejde,medetkonkretøkologiskbyggeriogmedinvolveringifødevareforsyningog fællesmadlavning.derudovervilleviudnyttemulighedenforattagepåekskursionerog besøgiandrepraksisfællesskaberforatfåflereoplevelserafdendanskemangfoldighed ogmuligheder,somdeudspillersigipraksis. 4)Viønskedeidetheletagetatgøreden levevis viudøvedegennemde4ugertil genstandforundersøgelse,eksperimentationogrefleksion.detteindebaretønskeom løbendeatforholdeostildetøkologiskefodaftryk,somvoreslevevisindebar.viønskede ogsåatskabeopmærksomhedogbevidsthedomkringmådenvisomfacultyfaciliterede ogledtepå,oginviteretilmaksimalsamskabelseaflæringenmeddeltagerne.denne intentionudtryktevisåledes: Thefourweeksofferaneducationbutnotinthe conventionalsenseoftheword.itisperhapsmoreappropriatetocallitalearning experienceofjoiningaintentionallydifferentwayofliving. 5

6 ErfaringermedEDEcurriculumogpædagogik Tiltrodsfor,atvipåmangeområderopleveratendeetstykkefravoresintentionerog rethøjeambitionsniveau,påenrækkeforskelligepunkter,harvialtialtfåetretgode deltagerevalueringerafvoresedeforløb.disseliggerpåniveaumeddeevalueringer,som f.eks.detnogetmereetableredeedekursusifindhornharfået. 1 Dettetilskrivervi(for beggeforløbsvegne)delvistdenopfattelseafevalueringerisådannedeltagersurveys mestafalterudtrykforetgenereltstemningsbilledeafdenoplevelse,somopstårnår engageredemenneskerfraheleverdenmødesi4ugerogersammenometmeningsfuldt emnesombæredygtighed,inoglestimulerenderammer.derudovererderoplagt aspekterafvoresmådeatafholdeprogrammetpå,somharvistsigmegetværdifuldeog lærerige,ligesomviogsåharoplevetenheldelområder,hvorviløbindiproblemerog begrænsninger,meddetviretambitiøstforsøgteosmed. Voresprimæreproblemstillingerharpopulærtsagtværetatvivilleformegetogatvifik satosmellemtostole.atvivilleformeget,handlerdelsomdetindbyggedeskisma,at EDEcurriculumsøgeratværealtfavnende,ogiatvidertilforsøgteattilføreenrække supplerendeelementeriformaff.eks.ekskursionerogpraktiskarbejdetiletallerede overfyldtkoncept.disseaktiviteterforsøgteviat læggeind undermoduloverskrifter, mendetbetødinogletilfælde,atviistedetforenbredintroduktiontilengiven overskriftendtemednoget,somentenvarmegetspecifiktindenforenoverskrift,eller faktiskhandledeomfleremodulområderpåengang.medandreordkollideredevores ønskeomatgøreprogrammetaktivitets/praksisdrevetmedkravetomatfastholdeen formformodulopbygning hvilketskabteennogetfragmenteretoplevelseafcurriculum somviikkehavdetilstrækkeligtidtilatudbedregennemefterfølgendesamtaleog refleksionmedbådefacultyogdeltagere,derkunnehjælpemedatskabesammenhæng. Vilagdegodtudmedatdeltagernebrugtetidpåatformulereegnelæringsspørgsmålog målsætningerpådetsocialeområde,menfikdesværreikkeskabttidogpladsnoktil løbendeatfølgeoppådette.detvarellershensigten,atvivilleindlæggerefleksionstid hverdag,menvihavdesværtvedatbegrænsedetøvrigeindhold/aktiviteter,såvikunne fastholdedettemål.alligevelvarderflereafdeltagerne,somfikmegetudafatarbejde individueltmedegnemålsætningerforderespraksis,menpågruppeniveaulykkedesdet ikkeiønsketgradatfåskabtdetmerebehovs ogdeltagerstyredelæringsforløb,somvi havdehaftsomambition.desidste10dageforsøgteviatimødekommedettevedat brydeopidetplanlagteprogramogskabe openspace sessioner,hvordeltagerne(og faculty)selvkunneforeslå,udføreogdeltageidelæringsaktiviteter,debrændtemest for.fornoglevardetmedtil atreddeprogrammet (i.e.gøredetrelevantnokfordem), mensdetforandreblevoplevetsomsværtatskullevælgeogfravælge,ogsom opsplittende ift.gruppen.detsidstekunneevt.imødekommesinogengradvedbedre introduktionogrammesætningibenyttelsenafopenspacemetodetilprogramlægning. 1 DererudarbejdetetsærligtonlineevalueringsformatunderGAIAEducation,dernetopgørdetmuligtat sammenlignedeforskelligeedekurser. 6

7 Anbefalingervedr.EDEcurriculumogpædagogik Baseretpåvoreserfaringer,ervoresanbefalingtilfremtidigeEDEaktiviteteriendansk kontekstførstogfremmest,atmantageretkonsekventvalgmellemdeneksisterende EDEmodelmedetlæringsmålom anvendelse afetfastcurriculumift.enkonkret designopgave,ogsåetmerebredtappellerende,praksisorienteretlæringsmålomat udviklemerebæredygtiglevevis. Iforbindelsemedsidstnævnte,vilvianbefaleatEDEmandalaengennemgåsogbruges, ikkesomstrukturerendemodelforundervisningen,mensomfællessprogogoversigt sommanintroducerestilindledningsvis.efterfølgendekanmandalaensåbenyttessom landkorttilinspiration,orienteringogrefleksioniarbejdetmeddifferentieredeog praksisnærelæringsmålsætninger,somskabesbådepåindividueltniveau,ismågrupper medfokuspåudviklingenaffællespraksisihelegruppen,ogiprojektgrupper,som arbejdermedkonkretetiltag,derkandefineresbredtoginkluderedesignaf økolandsbyer,menogsåmegetbredereinitiativer. Teori,konceptuellemodellerogerfaringfraandrepraktikerevilsåkunnehivesindog benyttesselektivtogbehovsdrevetift.tildeenkeltprojekterviavejledningfrafaculty,og vedatgrupperneforberederrelevantespørgsmål,somdeaktivtvilundersøgepå ekskursionertilpraktikereellereksperter,ogefterfølgendebrugerdenfornødnetidtil refleksionpåbesøgene.dennetilgangstillerselvsagtstørrekravtilfaculty sevnetilat orienteresigietemneområdeogkunnehiverelevantemodellerogerfaringerind,og særligttilatkunnefaciliteresamskabendelæringsprocesser. Vierklarover,atdenneanbefalingmåskekansessometopgørmoddetEDEcurriculum, deridagforefindesogharværetunderudarbejdelsegennemafprøvningpåflereede er verdenover.voresanbefalingerderimodrettetmoddetsammemål,nemligatskabeet konstruktivt,kontekstualiseretogdeltagerstyretlæringsmiljø,hvordeltagernevilhave debedstemulighederforatkunnedesignebæredygtigeinitiativer.imodsætningtiletret fastcurriculumanservidettesomenstrukturerenderamme mensomnetopenramme, derkangivepladstilenhøjeregradafinnovationogdeltagerstyreteksperimenteren. 3)Designstudio atarbejdemedkontekstualiseredecases EDEhardesignstudiosometvigtigtparameter,nemliggruppearbejdeomaktuelle projekter,derigennemde4ugerogdefiredimensionerkankvalificeresogvirke udviklendefornyeelleralleredeetablererede,konkreteøkoprojekter. Fordesigngruppernehavdevivalgtatbetragtedemsomforholdsvisselvstyrende, såledesatdeselvkunnevælgehvornåroghvordandevillebrugeassistancefrafaculty. Vihavdederudover,eftersomviikkehavdeenstringentmodulstruktureretundervisning, undladtatgivegruppernefasteguidelinesogtidsrammerformodulernesanvendelse. Istedetudleveredeviguidelinesmeddimensionsopdeltespørgsmål,tilinspiration. 7

8 Voreshåbvarderved,atdesignarbejdetvilleblivemereorganiskstyretafdesærlige designudfordringer,somknyttedesigtildetenkelteprojekt. Vihavdeikkefåetetableretenegentlig kontrakt forrammerneforgruppernesselvstyre, ogløbindidetproblemienafgrupperne,atderopstodkonflikter,somdeikkevarvillige tilatfåhjælptil.setibakspejlethavdedetmåskeværetnyttigtatopstillenoglerammer fordetteselvstyre ogforhvornårvisomfacultykunneintervenere.hvisvioplevedeet behov.ligeledeserdeltagerstyredeprojekteriundervisningssammenhængnokensærlig danskstyrke,hvormankanforvente,atdeltagerefraandrelandekanhavebrugformere vejledningtildette,endviiendansksammenhængervanttil. Samtidigvarvoreserfaring,atdesigngruppernebådevarhårdtarbejde,menogsået frirum,hvordemindregrupperkunneselvorganiserearbejdetinterntogarbejdemed reallife projekter.detmegetvirkelighedsnæreskabteengoddynamiktildetmere undersøgendeogdiskuterende,somkursetogsåindeholdt. GaiaEducationlæggerstorvægtpå,atprojektarbejdetførertilegentlige,levedygtige projekter.hertilkrævesforholdsvishøjkvalitetiprojekternesudgangspunkt 2,somvikom tilatmangletilstrækkeligeeksemplerpå.ligeledeskrævesnokendelmereforberedelse afprojekternesfaktuellesituationsamtmeretidendvistilledetilrådighed(6x3timer), hvisprojekterneskaludoverdetmeget tænkte.alternativtkunnemansomfaculty tilbydeeksisterendeprojekter,somvilleværeanvendeligesomlæringsmateriale,i forholdtiltilegnelseafmodulernesindhold.eksempelvisopstartafennybogruppe. 4)Atudnyttedetsærligt danske entilgængeligøkobevægelse Danmarkeretlillelandogviharadgangtilmangeøkosamfundsamtandrelignende initiativer,derkananvendessomdanskeeksempleriudbredelsenafbæredygtighed. Vihavdeiudformningenafvoresprogramindlagtmindsténugentligfællesekskursion, hvorundervisningenvarhenlagttileksempelvisetandetøkosamfundendhallingelille. Disseekskursionervarsåpopulære,atderunderOpenSpacedagenesamtoftepåden ugentligefridagblevarrangeretsupplerende,ifleretilfældeafdeltagerne selvorganiserende,ekskursioner,noglemeddirektetilknytningtildesignstudioarbejdet. Voresanbefalingidenforbindelseer,atdervilværebehovforenfællesvidenomog tilgangtiledeuddannelsenblandtdedanskeøkosamfund,hvisvirigtigtskalkunnedrage udbytteafdemangetilgængeligeeksempler,ienlæringssammenhæng.enidekunne væreenkomparativoversigtoverdeforskelligeøkosamfundsligheder/forskelleift.hvem derkanstilleopmedhvad,foratopnådenhøjestekvalitetforededeltagerneslæring. Detgiverogsåmulighedfor,atøkosamfundenebliveranerkendtforhvaddeergodetil; hvordeerstærkeiforholdtiledemandalaen.hvisdevilbrugetidpåatfindeudafdet. 2 Deltagerneblevbedtomatindsendeprojektforslagindenkursetsbegyndelse,udfrafastsattekriterier. Nogleopstodendvidereførstunderkurset. 8

9 Voreserfaringviserdesuden,atforberedelseafekskursionerersærdelesvigtigogmed fordelkanarrangeressomdeltagerstyredeundersøgelser.desudenskalderafsættestid tilenordentligefterbearbejdningafbesøgende,igenmedudgangspunkti/inspirationfra EDEmandalaen,hvisdeskalanvendeskonstruktivtsomendelafEDElæringsagendaen. Idenforbindelseoplevedevienbegrænsningvedblotathavetraditionellerundvisninger vedlokalerundvisere,derikkehavdekendskabtiledecurriculumogformål.hvisman fremoveriedesammenhængsættersigforatudnyttedenhøjegradaftilgængelighedi Danmarkafbæredygtighedsinitiativer,mådetteberopåenlangthøjeregradaffælles koordinering,hvisdetteskaludnyttessomensærligdanskstyrke. 5)EDEogsammenhængmedværts(øko)samfund MeningenmedatafholdeEDEieteksisterendeøkosamfunder,atdeltagernefåren oplevelseaflevetlivietøkosamfund,derharerfaringerogudfordringerindenfordefire dimensioner,kursetharsomsitomdrejningspunkt.dererenhistoriebagogiethvert økosamfund,derskallevesforatbliveforståetret,vedatdeltageilivetiøkosamfundet forenstund.samtidiggivesdernaturligereferencertilcurriculumfradetpågældende økosamfundsopståenogliv,leveretgennemunderviserefraøkosamfundetselv. Vihavdeiinitiativgruppenfrastartenvidst,atdetvaros,derskulleudgøredenbærende kraftbagedeihallingelille.såledeshavdeviikkeregnetandrehallingerindsomfaste bidragsyderetilkursetsafholdelse,mensomdetmindstebedtfællesmødetomlovtilat kunneanvendefælleshusetihele5uger.desudenvardettanken,atedegruppenskulle indgåigrøntsagslaugetsarbejde,underkøkkentjeneste.voresambitionvarderudoverat givehallingermulighederforatdeltageimerefællesarrangementer,ogsåforat optimereinteraktionenmellemededeltagereoghallinger.desudenhavdeede deltagernekunnetønskeatbohosprivateværtsfamilier,ihallingelille,istedetfori fælleshuselleritelt. Særligtværtsfamiliernefungerederigtiggodt.Hallingernestilledeop,mereendhvadvi havdeturdethåbepå,tilathuseeninternationalgæsti4uger.dererblevetskabtgode relationer,derstadiglever.detblevievalueringenpåpegetfrabådeværterogdeltagere, atderhavdeværetaltforlidttidtilatkunnelærehinandenbedreatkende.derkunne bestemtoptimeres,foratundgådennefrustration. Ambitionenomatdeltageigrøntsagslaugetsarbejdefungeredeikkesærliggodt. EDEprogrammetvarstramtogdervarsjældenttidtilatorganiseredetordentligt selvomfleredeltagereytredeønskeommulighedenfornetopat fåjordunder neglene,sammenmedhallingerne,gennemnoget rigtigtarbejde,derskulleudføresi økosamfundet.dethandledeommangelpåoverskud,fravoresside,somarrangører. Positivtvardet,atadskilligehallingermeldtesigsompraktiskegriseunderkursetog genereltnødstorinspirationimødetmedededeltagerne. 9

10 UdfradeltagerevalueringerogefterathaveholdtevalueringiHallingelilleefterEDE kursetvilvigivefølgendeanbefalinger: detervigtigt,atøkosamfundeterheltklarover,hvadderforegår,hvorfor(formål)og fårinformationeromdeltagergruppen.viafholdteetekstraordinærtfællesmøde,hvorvi præsenteredeedeogvorestankeromafholdelsen.desudenudsendtevienpdfmed præsentationafdeltagereoghængtedenoppåvæggenifælleshuset. vianbefaleratprioritereprivateværter,dervirkelighargjortindtrykpåbådegæsterog værterneselv.forededeltagerneviserevalueringerne,atdennemulighedogåbenhed harværetmedtilatformederesindtrykafdetdanskeivoresøkosamfundpositivt. formidlingtiløkosamfundetomkursetsmulighederfordeltagelseafbådefagligog praktiskkarakterervigtig,foratinddrageoptimaltoggiveheleøkosamfundetmulighed forenformforejerskabtil projektet.detkanf.eks.fungerevedenfællesopslagstavle medprogrammet,hvoroffentligearrangementerermarkeretspecifikt.visendte s ud,mendetrammeraferfaringikkealle,hurtigtnok. formidlingomøkosamfundettildeltagerneerligeledesvigtig.vihavdeinitiativtageren tilhallingelilleindeatfortællesinhistorie,menhavdeogsåarrangeretetorienteringsløb, hvordeltagerneigrupperkomrundtiflerehusesamttilf.eks.voresaffaldssortering, hestefoldeogpilerensningsanlæg.dettevirkederigtiggodt. detervigtigt,atøkosamfundettilbyderenramme,dererautentisk.meddetmenervi, atdeltagerneskalkunnemærke,hvordanlivetlevesiøkosamfundet,ogsånårderikke bliverholdtkursus.nogleprocedurerunderedevarikkealmindeligpraksisihallingelille, menderkanhurtigtskabesetandetbilledegennemdetmidlertidige setup,afholdelse afenedekanskabe.f.eks.velsignedevimadenunderede,hvilketviikkegørtildaglig. 6)Deltagerforudsætningerispil ogvigtighedenaffacultyibalance EDEappellererbredt.Somarrangørskalmanderforforetageenrækkevalg,forikkeat risikereatspændeforbredtogdermedkommetilatgiveforringeforudsætningerfor dendybde,dersamtidigefterspørges.hvadkvalificerertilatdeltageienede?atman kanbetalekursusgebyretbørikkeværenok,idetmanforatkunneskabedettilsigtede læringsrumharbrugfordeltagere,derkanindgåmederfaringer,kompetencerelleri hvertfaldidealerogvisioner,indenforbæredygtighed. Vimener,atmanvedafholdelseafkurser,derharsåmegetatgøremeddeltagernes egnelivog bæredygtighedsintegritet,skalgiveopmærksomhediforholdtil,atfolk starterforskelligtogslutterforskelligt,påtrodsafetnoksåfællesprogramogcurriculum. Hvordankanmansomarrangørmødedeltagerne,derhvordeeroggernevilvære,når dettekanværemegetforskelligt?hvormegettidskaldergivestildette,hvadskal balancenvære,mellemdetindividuelleoggruppensfagligeprogression?viharikke fundetdenretteanvisning,idethvergruppevilværeforskelligoghavesinesærkender. Detvigtigsteeropmærksomhedenpådet.Derersærligeudfordringervedenmeget homogen/diversivgruppe,idetforskelleogsåkvalificerer menshomogenitetenoget merefællesvidensniveautilladernogleandrelæringskurver,pådetfagligeplan. 10

11 Ieninternationalgruppevilderaltidværeforskelligelæringsstiletilmed,selvomderkan væreretklareforestillingerom,hvadslagsdeltagereetsådantedekursusviltiltrække, uansetnationalttilhørsforhold.altsåenfornemmetglobal bæredygtigheds habitus. Ifacultyharvisnakketom,hvorvidtmankunnebededeltagerneomatgennemgå udvalgtedeleafedecurriculumsomselvstudieindenkurset,foratnærmesigetede orienteret,fællesudgangspunkt,forviderefordybelseoginnovation.dettevilevt.også letteforventningenom,atfacultyvilbrugetidenpåatgennemgådetskriftligemateriale. Desudenerdetgenereltvigtigtforinklusionenoggruppen,atdeltagerneharetvist niveaupåengelsk.ivorestilfældehavdevitodeltagere,deritaleikkekunnefølgemed ogskullehaveoversættelsepå,foratforståogbliveforstået. Betydningaffacultysamspil forberedelse/ practicewhatyoupreach Vivariinitiativgruppenoverbevisteom,atvikunnehåndteredeflestemodulerselvog villekunneindhenteressourcepersonertilresten.somerfarnefacilitatorerfraandre sammenhængehavdevitiltrotilosselvogtropå,atvoresforskelligekompetencerog interessefelterkunneintegreresfornuftigtiedekurset.detvistesigdogtiltideratvære sværtatintegrereordentligtidetmegetstrammeedemodulbaseredecurriculumog førtetiltidertilenfølelseafatskullenogetandetenddet,viegentligerrigtiggodetil. Enafdepointer,vioftebragtefremfordeltagerne,varvigtighedenafsamhørighed, samskabelse,samstemthed,personligbalanceoggensidigrespekt,somelementeri opbyggelseafbæredygtigefællesskaber.netopdisseelementerønskedevisomfaculty teamatfremståsomgodeeksemplerpå.realitetenblev,atvifikstørreudfordringerend vihavdeforestilletosogattidengikfravoresdagligeteammøder.detteskabteofteen ubalanceogmanglendekommunikationifacultygruppen,hvilketgjordedetsværtat væreordentligsamstemteogsamskabende.dennevirkelighedunderstregedeforos betydningenaftydeligtdefinerederollerogdagligtfastlagteteammøder,hvilketbør prioriteresiprogramskabelsenogfastholdesunderudførslen. VihavdeetinternationaltfacultymedetenkeltmedlemfraØstrig.Detgavosmulighed foratinkorporereinternationaleperspektiverifacultyogforberedeogarbejdepå engelskfrastarten.pådenmådesikredevios,atdetsærligtdanskeforblevåbentog replikerbarttilandrekontekster.begrænsningenlåimidlertidi,atviførstfådagefør kursusstartvarsamletsomfakultetsgruppeogførstherrigtigtkunnearbejdepåatblive etsamstemtteam.derudovervardetudenlandskemedlempga.sprogbarriererog manglendelokalkendskabikkeistandtilatløftemangelogistiskeopgaver.herskabtes yderligereenubalanceiarbejds ogansvarsfordelingifaculty. EnanbefalingtilfremtidigeEDE aktiviteteridkvilværeatinddrageinternationale medlemmeraffacultymegettidligereiforløbetogatinviterevedkommendetilmøderi DKmånederførkurset,foratopbyggefællesskabifaculty. 11

12 7)Verdenssyn/spiritualitet EnafdimensionerneiGaiaEducation smandalahedder verdenssyn eller worldview. Gennemcurriculummetpegesderpåatunderliggendeårsagertilproblemstillingermed økologiskbæredygtighed,socialretfærdighedogtrivselstammerfradetverdenssyn,som industrialiseringenognyerenaturvidenskabudsprangaf.detanføres,atmoderne naturvidenskabilighedmedenrækkeafspirituelleogreligiøseretningernu(gen )indførerenpræmisomengrundlæggendeforbundethedmellemmenneskerogmellem menneskehedenognatur.intentioneneratkunneinkluderealleverdensforskellige livssyn,religioner,spirituelleogvidenskabeligeperspektiverpåliv,menneskehedogtro somendelafsammehelhed.pådetpersonligeogsocialeniveauhandlerdetomat benyttesigatpraksisformer,somhjælperdenenkelteogfællesskabettilatopleveog fornemmedenneforbundethedmedhinandenogmedrestenafverden,somet støttendeogmotiverendefundamentforarbejdetideøvrigedimensionerafmandalaen. Ipraksiskandetvirkesomomintentionenominklusionafmangfoldighedenrisikererat givesigudslagienformfor Gaiaspiritualitet,medvægtpå oneness og moderjord, hvilketvisersigienrækkesærlige EDE sange ogritualer.hensigtenersikkertatskabe enfællesskabsånd,enslags Gaiaspirit,mendetkanmodsatvirkesomomderbliver mindrepladstildiversitetenafoverbevisningerogistedetetfokuspåetsærligtgaia verdenssynogspirituelpraksis,somalleforventesnaturligtattagetilsigogtagedeli. Detskalhertilsiges,atfleredeltagerehavdedeltagetiGEN/GAIAarrangementerog derforvarindviedeidenne tradition. Hvadskalmansomarrangørgøreforikkeatekskluderedeltagere,vedatgøredet naturligt spiritueltatværepåede?vivarikketilstrækkeligtforberedtepå,hvordanvi skulleforholdeostilpraksisomkringverdenssynogspiritualitet.hallingelilleerikkeet stærktspiritueltfællesskabmedfællespraksis.derforforsøgteviatlæggenoglenye rammer.morgenmeditationenblev importeret meddetinternationalefaculty medlem, menrummedeikkemegetpladstildiversitetogudvikling.velsignelseafmaden etofte anvendtelementpåenede varikkenaturlighallingelillepraksisogkomfornogletilat virkeakavet.scenenvarpåsinvisåbenforethvertverdenssynogblevsåledesudfyldtaf facultyogdeltageremedtidligereoplevelser,sommedbragtegaia åndoggaia sange,for atdetskulleblive enrigtigede. Vivilanbefaleatoverveje,hvilkenpraksisderintroducerestiliverdenssynsdimensionens navn.intentionenomatskabeenlev og læroplevelsemedetspiritueltfællesskabforog medede deltageresynesatgivestørreværdiogmening,hvisdetudspringerafen alleredeeksisterendepraksisidetmiljø,hvorlæringsoplevelsenfindersted.derudover anbefalesdetatgiveopmærksomhedogtidtilrefleksionsammenmeddeltagerneover hvilkenpraksisderfinderstedogtilhvordandenlignerelleradskillersigfradeltagernes egneoverbevisningerogpraksisformer.bidragfradeltagernesegnepraksiskanvære medtilatskabeenoplevelseafinklusionogdiversitet,samtidigmedatdergivespladstil Gaiaånden hvorvialle,uansetoverbevisning,erforbundne. 12

13 8)EnEDE slogistik Forestillingenomdetpraktiskearbejdeiatafholdeet4ugerskursusvarfraossom arrangørersside,athvisblotsåmegetsommuligtvarforberedtindenkursusstart,ville logistikkenkunnekøremereellermindreafsigselv,medhjælpfrakøkkenassistenterog enhøjgradafansvarlighedhosdeltagerne.erfaringerneblevimidlertidnogleandre,der kankogesnedtilensætning;forfåhænder.omfangetafdepraktiskeforberedelser kollideredemedforberedelsertilindholdetafkurset,planlægningafdeførstedageog begyndendeankomstafinternationalfaculty,deltagereoghjælpere.dermedvarde praktiskeforudsætningerforenselvkørendelogistikikkeheltpåpladsdakursetstartede. Depraktiskehjælperetilatvaretagekøkkenarbejde,indkøbogafhentningafmadvarer, byggematerialer,kursusmaterialerogtilløbendeattagesigafpraktiskebehovvistesigat væreforfå.dertilvarvoresambitioneromkringkostenforhøje.ønsketvaratbringe læringindipraksisomkringkostsammensætning,håndteringafaffald,madspild,indkøb m.m.ambitionenvarhøj:80%afmadvarerneskulleværelokaltproduceredeellerbestå afdoneredeoverskudslagreog skralde mad fraområdetssupermarkeder.samtidig skullebarometreformadspild,co2ogtransportløbendeholdefacultyogdeltagere orienteretompraksisogskabegrundlagforbevidstevalg.barometresomdisseeren godidétilatvisualisereforbrugogideal,menforatfungereanbefalesdetatsætteendel tidafiprogrammettilatintroducere,udvikle,udføreogevalueremetoden,foratopnå enfællesbevidsthedomforbrugogmønstre.ipraksisvistedetsig,atdisseambitioner krævedeflerehænderenddervartilrådighed. Dendagligerengøringstoddeltagergruppenfor,ogvalgeneomkringfordelingafdisse opgavervartilligebasisforlæring.skullefacultybestemmeellerkunnefrivillighedog ansvarlighedværeenvej?valg,somallerejserspørgsmålomretfærdighedogansvariet fællesskab,værdifulderefleksioneromorganisering,underdensocialedimension. Enanbefalingeratsørgeforathavehjælperenoktilaltdetpraktiskeomkringafholdelse, såfacultykanfokuserepåindholdoggruppen.detteernødvendigtfornetopatkunne anvendepraktiskeopgavertillæringsformåliforholdtilorganiseringogejerskab,men ikkesomnødvendighedforatfåkursettilatkøre.vivilanbefale,atdeltagereselver aktive,idetdetkanskabeenandenformforfællesskabatudførepraktiskeopgaver sammen.pågrundlagafdisseerfaringervilviunderstregebetydningenafatgøreallede småogstorelogistiskeløsningertilgrundlagforlæringogbevidsthedomøkologiog ansvar.læringenliggeriattræffebevidstevalgomkringorganiseringenoginformere deltagereomhvilkerefleksionerogovervejelserderliggerbagethvertvalg,idetpraksis gerneskalafspejlebevidsteværdier.facultymågøresignødvendigeovervejelserom hvilkelogistiskeløsningerderertildiskussion,hvilkedererfaciliteredeoghvilke,derer lagtudsombrugerstyrede samtafsættetidiprogrammettilatgruppenforholdersigtil spørgsmåleneogsørgeforenafbalanceringmedderessourcer,derertilrådighed. 13

14 9)Økonomi/finansieringafEDEkurset VigiksomfacultyindiatskulleafholdeenEDEudenatforestilleosenegentligaflønning. AndreEDE erkosterenanseeligsumpengeogdetanbefalesatlæggesigisammelag,for atundgåforstordiversitetiprisernepå detsamme kursus.viendtedogmedathalvere dennebetaling,foratfådeltagerenok. Grundtvigfinaniseringvarenoplagtmulighed,menforatbliveoprettetsomGrundtvig kursusskulleviopfyldeenrækkekrav hvilketvisåogsågjorde.selvomviblevoprettet somgodkendtgrundtvigkursus,lykkedesdetosikkeatfådeltagerefragrundtvig programmet,primærtpga.forvirringomdiversenationaleansøgningsfrister. Konkretmodtogvietstart tilskudfragaiaeducationtilkursetsamtettilskudfragaia Trusttildetpraktiskebyggeprojekt.Derudovermodtogvimidlertiltoghanesiske deltagere,gennemdanida somvendterejsestipendier.økonomienvarsattil45kr.pr. deltagerforkost/logi.deflesteressourcepersonerpåkursetmedvirkedeudenberegning. 10)Afsluttendekommentarervedr.EDE Omformidling,erfaringsoverleveringogvidereudvikling Erfaringeroganbefalingersomdisseskalgribesfati,såvisammenkanblivebedre. SomarrangørerharvidiskuteretloyalitetoverforEDEogGAIA.Erderenrigtigogforkert mådeatholdeedepå?harviudfordretogudvikletkonceptetformeget?vivilgerne væremedtilatudviklekonceptetomkringede,hvilketvimenerskergennemnetopat afprøve,udfordreogforandre.forsammenatskabenogetendnubedre.f.eks.kanvii GAIAEducationladeosinspirereafTransitionTownbevægelsenstræningsmetoder,der forekommermereåbneiforholdtildeltagernesegneinitiativerogspændermerebredt. Hertilskalsiges,atGAIAEducationogTransitionTownbevægelsenalleredeharendel samarbejde,f.eks.iforbindelsemedrio+20. Ombehovforfordybelse/opfølgningpåEDEgrundkursus Somfacultyharvifleregangediskuteret,atdermedfordelkunneudviklesetmere avanceretkursusudbud,somopfølgningpådeenkeltedimensioner,hvormankangåi dybdenmedudvalgteelementer.detmåikkegernestoppeefterden4ugersede,som kanansessomværendemereenslagsgrunduddannelse,derrisikererattabeiværdi, hvisdenikkebliverfulgtopogdertilbydesmulighedforatavancere,idetsamme(gaia Education)regi.Måskemedenfællesfagligprogression,iformafenTOTuddannelse,der kunnekvalificereyderligeretilatkunneundervisepåededimensioner/moduler. Somdetserudnu,kandeltagerneefterathavegennemgåetenEDEunderviseiEDE curriculumogværeendelafgeese,etonlinefællesskabforedeundervisere. Vimener,atmaniGAIAEducationogforsåvidtogsåheriDanmark(if.eks.LÆSregi)må gøreenindsatsforensupplerendefacilitator uddannelse,hvormankanspecialiseresigi 14

15 undervisningibæredygtighed,udfradeltagerorienteredemetoder.pådenmådekanvi fåopbyggetendanskressourcebaseafkompetenteundervisere,derkanfortsætteog udviklekonceptetforede,idetdanskeøkosamfundsmiljø. Omde4dimensionerog4økosamfund endanskede Deterblevetforeslået,atviiDanmarkkanafholdeenfællesEDE,i4økosamfund. Hvadvilviopnåveddette?Lettelseiforholdtilgennemførsel,mindre slid påhvert enkeltøkosamfund,merekvalitetidenenkeltedimensionvedatudnyttede kernekompetencer,dererstærkest,deforskelligesteder?skalderværeensamlet facultygruppe,dertagermed,foratsikreenvisformforkontinuitet?ellerengruppe weavers?erderrisikofor,atdetambitiøseprojektbliverforstresset,fordeltagerne? ViharefterEDEiHallingelilleoplevet,hvoregetdetfylderatafholdeetEDEkursus. Særligthvisøkonomienogsåskalfølgemed,kandetansessommererealistiskatdele arbejdsbyrdenudpåflereøkosamfund,forderigennematkunneoverskueendanskede, menogsåbedrekunneudnytteforskellighederneogdetsærligtdanske.viforestilleros, atmanevt.kunneminimeretiltoøkosamfund,f.eks.1ugeétsted,2ugeretandetogtil sidstenugedetførstestedigen.måskekunnemanforestillesigenversionmed10dage social,10dageøkologi,5dageøkonomiog5dageverdenssyn? Afslutning:EDEeretkonceptogenmodel,menerEDEetsvarpåvoresudfordringer? Hvordansikrervidynamikkenogtilstrækkeliginnovation,såvistyrkerdetcivilesamfunds mulighederforatdeltagekonstruktivtiudviklingenafvoresbæredygtigesamfund? Hvordankanmanværeistandtil,efteret4ugersforløbbaseretpådetsærligtdanske,at løfteudfordringen?visersominitiativgruppefremtilatværemedtilatdiskuterenye formerforpotentielledanskeedekurser,iløsoggaiaregi. 11)RELEVANTELINKS Økosamfundet,derageredeværtforEDEiHallingelille. mundo.org Voresorganisation,derafholdtEDEiHallingelille HjemmesideforLandsforeningenafØkosamfund(LØS). Hvorbl.a.EDEcurriculumkandownloades. HjemmesideforGAIATrust derstøttedehallingelilleedemed15.000kr. 15

16 11)Bæredygtighedshjulet Citatfraendeltagerevaluering,fraEDEkursetiHallingelille: I have realized that diversity (culturally) can be both a blessing and a challenge and that the communicative and social aspects of sustainable communities cannot be undervalued. I have also realized that there can be enormous differences among sustainable communities regarding the way they handle income, decisions and generally regarding their overall concepts and visions. Furthermore I have come to experience that in this field there actually is no perfection or some role model of an ecovillage, but only ongoing development and constant change towards ever more sustainability 16

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling

Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Skoleudvikling og globale sociale udfordringer - Sundhedsfremme og uddannelse for bæredygtig udvikling Venka Simovska Katrine Dahl Madsen Lone Lindegaard Nordin Forskning i sundhedsfremmende og bæredygtig

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1)

Fejlbeskeder i SMDB. Business Rules Fejlbesked Kommentar. Validate Business Rules. Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Rules Request- ValidateRequestRegist ration (Rules :1) Business Rules Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl

Læs mere

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER

Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Chengdu FASE 2 - VALGMODUL KINA INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER FASE 2 - INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER INFORMATION, VEJLEDNING OG DOKUMENTER Vi behandler de indkomne ansøgninger hurtigst

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb

Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb MalmöHögskola Kulturochsamhälle(K3) Kultur ochmedieproduktion2008 Børn under et nyt paradigme? Børnekultur som begreb og virkelige greb AfLouiseLidangKrøyer Englishtitle: Kidsunderanewparadigm? Conceptsandpracticesofchildren

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Business Rules Fejlbesked Kommentar

Business Rules Fejlbesked Kommentar Fejlbeskeder i SMDB Validate Business Request- ValidateRequestRegi stration ( :1) Business Fejlbesked Kommentar the municipality must have no more than one Kontaktforløb at a time Fejl 1: Anmodning En

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk

Quadrant. abc-reoler.dk. Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant abc-reoler.dk Industrivej 4-6 DK-7490 Aulum Tel. + 45 97472044 abc@abc-reoler.dk Quadrant - 2 - Frontpage: www.abc-reoler.dk,quadrant,drawing no. 72231 Development Quadrant -by ABC-Reoler Quadrant

Læs mere

Aktivering af Survey funktionalitet

Aktivering af Survey funktionalitet Surveys i REDCap REDCap gør det muligt at eksponere ét eller flere instrumenter som et survey (spørgeskema) som derefter kan udfyldes direkte af patienten eller forsøgspersonen over internettet. Dette

Læs mere

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation

mandag den 23. september 13 Konceptkommunikation Konceptkommunikation Status... En række koncepter, der efterhånden har taget form Status......nu skal vi rette os mod det færdige koncept idé 1 idé 2 How does it fit together Mixing and remixing your different

Læs mere

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk

Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Plenumoplæg ved Nordisk Børneforsorgskongres2012 Professor Hanne Warming, Roskilde Universitet Kontakt: hannew@ruc.dk Medborgerskabets fire dimensioner (ifølge G. Delanty, 2000) Rettigheder Pligter Deltagelse

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010

Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Cooperation between LEADER groups and fisheries groups (FLAGS) René Kusier, National Network Unit, Denmark Focus group 3, Estonia February 2010 Why cooperation between rural (LEADER) and fisheries groups

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities

Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities Elite sports stadium requirements - views from Danish municipalities JENS ALM Ph.d. student Malmö University jens.alm@mah.se Analyst Danish Institute for Sports Studies jens.alm@idan.dk Background Definitions

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling

Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Betydning af Verdensarv i bæredygtig nationalparkudvikling Professor Janne J. Liburd, Syddansk Universitet Professor Susanne Becken, Griffith University Nationalparker: Beskyttelse & Brug Tourism and recreation

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites.

Timetable will be aviable after sep. 5. when the sing up ends. Provicius timetable on the next sites. English Information about the race. Practise Friday oct. 9 from 12.00 to 23.00 Saturday oct. 10. door open at 8.00 to breakfast/coffee Both days it will be possible to buy food and drinks in the racecenter.

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

Indhold 1. INDLEDNING...4

Indhold 1. INDLEDNING...4 Abstract This thesis has explored the hypothesis that emotional dysregulation may be involved in problems with non response and high dropout rates, which are characteristicofthecurrenttreatmentofposttraumatic,stressdisorder(ptsd).

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Sprogstimulering i hjemmet

Sprogstimulering i hjemmet Sprogstimulering i hjemmet Inspiration til sprogstimulerende aktiviteter med børn 0-6 år BILLEDE!! Dagtilbud Nordvest 1 Indhold Forord... 3 Preface... 3 Sprog i hverdagen... 4 Den gode samtale... 6 Sprogstimulerende

Læs mere

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden?

Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet. Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Forskning i Kvalitet og Patientsikkerhed i Sundhedsvæsnet Hvorledes bringes samfundsmæssige udfordringer på den danske forskningsdagsorden? Har Kvalitet og Patientsikkerhed særlige muligheder? Mogens Hørder

Læs mere

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011

www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner PwC Herning Business coach seminar Væksthus Midtjylland 24/2 2011 www.pwc.com Finansiering v/ellen Marie Vestergaard Partner Herning Business coach seminar Indhold 1. Præsentation mv. 2. Forretningsplaner og krav til iværksætteren 3. Budgetter 4. Kreditvurdering af Mogens

Læs mere

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor

Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm. Beth Juncker Professor Kultur & Læring? Kulturregion Storstrøm Beth Juncker Professor 23/12/2016 2 23/12/2016 3 Faxe kommune vil være et godt sted at leve og opleve - og være kendt for et godt, mangfoldigt og aktivt kultur og

Læs mere

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission 5 Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Læs mere

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m.

Program: Vision & kohærens. Analyse & insights Pause. Syntese & experience Vision & Valuebased Methodology m. Master i User Experience Design Søren Bolvig, bolvig@hum.aau.dk, 07.10.12 Program: Vision & kohærens 13.00-14.00 Vision & Valuebased Methodology m. øvelse 14.00-15.00 Designetnografi m. øvelse Analyse

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level

Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission. Leaving Certificate Marking Scheme. Danish. Higher Level Coimisiún na Scrúduithe Stáit State Examinations Commission Leaving Certificate 2016 Marking Scheme Danish Higher Level Note to teachers and students on the use of published marking schemes Marking schemes

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

GREEN KEY GREEN DREAMS

GREEN KEY GREEN DREAMS GREEN KEY GREEN DREAMS EN VI RON MENT 1 VI TÆNKER PÅ MILJØET OG DIN KOMFORT Du har valgt en Green Key (Grøn Nøgle) virksomhed. Det betyder, at du automatisk er med til at passe på miljøet, da vi lever

Læs mere

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg

Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Afgrænsning af miljøvurdering: hvordan får vi den rigtig? Chair: Lone Kørnøv MILJØVURDERINGSDAG 2012 Aalborg Program Intro om Systemafgrænsning og brug af LCA med fokus på kobling mellem arealindtag og

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed

BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed BÆREDYGTIGHED OG DESIGN Overblik og indblik i stat of art af hvordan man indenfor design kan adressere bæredygcghed Etrans.dk > AGENDA 1. Overblik over bæredyg@ghed og design. Forskning og tradi@oner indenfor

Læs mere

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation

Implementing SNOMED CT in a Danish region. Making sharable and comparable nursing documentation Implementing SNOMED CT in a Danish region Making sharable and comparable nursing documentation INTRODUCTION Co-operation pilot project between: The Region of Zealand Their EHR vendor - CSC Scandihealth

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT

CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT CONNECTING PEOPLE AUTOMATION & IT Agenda 1) Hvad er IoT 2) Hvilke marked? 1) Hvor stor er markedet 2) Hvor er mulighederne 3) Hvad ser vi af trends i dag Hvad er IoT? Defining the Internet of Things -

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater

FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport. Kompetence 12-04-2011. Program. Fortolkning af AMPS resultater -04-0 FNE Temaeftermiddag Grafisk rapport A M P S I N S T R U K T Ø R E V A E J L E R S E N W Æ H R E N S D.. M A R T S 0 Fortolkning af grafisk rapport Formidling Program Fortolkning af AMPS resultater

Læs mere

Ballroom Fitness Dance Events

Ballroom Fitness Dance Events Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Event 2016 Ballroom Fitness Dance Events Danseuge for dig

Læs mere

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering

Navn: DM515, F12, Introduktion til lineær og heltalsprogrammering Hvor mange timer om ugen har du gennemsnitligt brugt på det kursus, spørgeskemaet drejer sig om? Under 10 timer 9 45,0% 11-15 timer 7 35,0% 16-20 timer 3 15,0% 21-25 timer 1 5,0% Over 25 timer 0 0,0% I

Læs mere

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness En gummigeneration eller hvad? At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed Resultater 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen 106 x 106 cm 100 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm Arm height (frame): 28 ¾" Arm width: 2 ¾" Total depth (frame): 41 ¾" Seat depth: 22 ¾" Seat depth: 14 ¼" Total height (frame): 28 ¾" 41 ¾" x 41 ¾" 39

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign

Metoder og værktøjer til læring med film. Nye veje til filmfaglige læringsdesign Metoder og værktøjer til læring med film Nye veje til filmfaglige læringsdesign Lærere og filmproduktion En historie om modeller Mediedidaktik i et nyt perspektiv En ny virkelighed for læreren i skolen

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup

SEPA Direct Debit. Mandat Vejledning 2013.03.15. Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup SEPA Direct Debit Mandat Vejledning 2013.03.15 Nets Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Tilknyttet dokumentation... 3 1.2 Kontakt til Nets... 3 2. Krav til SEPA

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen

SKETCHING MED VIDEO. Hvorfor sketching? Video sketching som metode. Quick start med Premiere Pro. Peter Vistisen SKETCHING MED VIDEO Hvorfor sketching? Video sketching som metode Quick start med Premiere Pro Peter Vistisen Fra viden mod indsigt Nu skal der ideer på bordet...hvordan når vi fra data om hvad der er,

Læs mere

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun

FOKUSGRUPPE TYSKLAND. LOGSTOR Claus Brun FOKUSGRUPPE TYSKLAND LOGSTOR Claus Brun Market overview Customer Segments Contractors End User Consulting Engineer 60% of turnover Main Focus: 1. Price 2. Delivery performance 3. Product Quality 25% of

Læs mere

Register i forskellige udklædninger

Register i forskellige udklædninger Registerbegrebets teoretiske forankring og dets brug ift. uddannelsen i virksomhedskommunikation Thomas Hestbæk Andersen 7. Nordiska SFL-Workshoppen, Södertörns högskola, 17. november 2011 2 Register i

Læs mere

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON

JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : JOHN LENNON (DANISH EDITION) BY CYNTHIA LENNON Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD JOHN LENNON (DANISH

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg

At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV. ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg At skabe bedre målsætninger i rehabilitering med TRIV ERGO15 Jacob Madsen & Gunner Gamborg Program TRIV og bedre målsætninger i rehabilitering. Vi kan allerede måle TRIV. Diskussion. Situationel og relationelt

Læs mere

NÅR KØNSNORMERNE LARMER

NÅR KØNSNORMERNE LARMER NÅR KØNSNORMERNE LARMER - En kritisk diskursanalyse af, hvordan konstruktioner af maskulinitet influerer på unge mænds oplevelse af kærestevold Af: Amalie Frederikke Stender og Malene Laustsen Blædel Vejleder:

Læs mere

Historien om en ikonisk vase

Historien om en ikonisk vase Varekatalog 2016 ...tilbage til de danske hjem Historien om en ikonisk vase Lyngby by Hilfling er en dansk virksomhed, der genopdager og genskaber brugskunst fra vores fælles skandinaviske designarv og

Læs mere

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor

Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer. Mickael Bech Direktør, professor Værdibaseret styring i det danske sundhedsvæsen muligheder og udfordringer Mickael Bech Direktør, professor Gammel vin på nye flasker? 2 Hvad er værdibaseret styring? Måling af og opfølgning på outcome

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Sæsonen er tidligt i gang Der er overraskende gode meldinger fra havet her i oktober. Faktisk er der nogen, der fortæller os, at en bedre start og så tidlig en start ikke

Læs mere

Model CFM06 Design by C F Møller Design

Model CFM06 Design by C F Møller Design Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm Total depth: 87 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 43 cm Total height (frame): 59 cm 120 x 60 x 42 cm 180 x 60 x 42 cm Arm height (frame): 59 cm Arm width: 7 cm

Læs mere

Learnings from the implementation of Epic

Learnings from the implementation of Epic Learnings from the implementation of Epic Appendix Picture from Region H (2016) A thesis report by: Oliver Metcalf-Rinaldo, oliv@itu.dk Stephan Mosko Jensen, smos@itu.dk Appendix - Table of content Appendix

Læs mere

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse

16/01/15. Forsøg med læring i bevægelse WORKSHOP: EMBODIMENT NÅR KROPPEN ER MED I LÆREPROCESSEN Jørn Dam - Brian Olesen, Mona Petersen, Dorthe Kvetny, Lise Rasmussen Midtsjællands Gymnasium, Haslev 16/01/15 Embodiment - som pædagogisk, didaktisk

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England.

K E N D E L S E. Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. København, den 1. december 2004 J.nr.02-0401-04-0593 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, København, på vegne X klaget over advokat C, England. Sagens tema: Klagen vedrører

Læs mere

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004)

Unitel EDI MT940 June 2010. Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Unitel EDI MT940 June 2010 Based on: SWIFT Standards - Category 9 MT940 Customer Statement Message (January 2004) Contents 1. Introduction...3 2. General...3 3. Description of the MT940 message...3 3.1.

Læs mere

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund

Porteføljestyring. IDA Proces. Maj 2015 Henrik Hajslund Porteføljestyring IDA Proces Maj 2015 Henrik Hajslund hha@peakconsulting.dk Om Henrik Hajslund Cand.merc SOL fra CBS Har arbejdet som konsulent i >10 år. Fokus på Projekt- Portefølje- og Ressourcestyring.

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen

Model Cocoon Design by Jens Juul Eilersen Arm height (frame): 73 cm Arm width: 7 cm Total depth (frame): 106 cm Seat depth: 53 cm Seat height: 36 cm Total height (frame): 73 cm 114 x 106 cm 106 x 106 cm 100 x 106 cm 100 x 60 cm Arm height (frame):

Læs mere

Bilag. Indhold. Resumé

Bilag. Indhold. Resumé Bilag Indhold Resumé... 1 Abstract... 2 Indgang og ventetid... 3 Resumé Dette projekt forklarer, hvilke værdier samfundet er udviklet igennem, og hvordan disse har haft en effekt på individet. For at gøre

Læs mere

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003

YNKB TEMA 6. Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 YNKB TEMA 6 YNKB TEMA 6-2003 Baldersgade 70 st tv DK 2200 N tlf +45 35851037 fax +45 35851837 www.ynkb.dk ISSN 1602-2815 Adventure Playgrounds Copenhagen 2003 The idea for adventure playgrounds originated

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.

ARTSTAMP.DK + GUEST. April 16th - May 22nd ARTSTAMP.DK. Ridergade 8 8800 Viborg Denmark. www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg. ARTSTAMP.DK + GUEST April 16th - May 22nd Ridergade 8 8800 Viborg Denmark ARTSTAMP.DK www.braenderigaarden.dk braenderigaarden@viborg.dk A mail project by STALKE OUT OF SPACE and Sam Jedig Englerupvej

Læs mere

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale

Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Mennesket i katastrofen og civilsamfundets potentiale Kristoffer Albris Antropolog, Ph.d., Post doc Juridisk Fakultet, Københavns Universitet Copenhagen Center for Disaster Research (COPE) ESPRESSO www.espressoproject.eu

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll

Microsoft Dynamics C5. version 2012 Service Pack 01 Hot fix Fix list - Payroll Microsoft Dynamics C5 version 2012 Service Pack 01 Hot fix 001 4.4.01.001 Fix list - Payroll CONTENTS Introduction... 3 Payroll... 3 Corrected elements in version 4.4.01.001... 4 Microsoft Dynamics C5

Læs mere

Teknologi & Uddannelse

Teknologi & Uddannelse Teknologi & Uddannelse ~Access determinisme? Samspillet mellem teknologi og samfund We don't need no school...experience strongly suggests that an incremental increase of more of the same building schools,

Læs mere