BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB"

Transkript

1 BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI PSYKIATRI SEPTEMBER 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB 1

2 INDLEDNING 3 Kommissorium...3 Forslag på baggrund af situationen Forudsætninger...5 Gennemførelse af ændringer for specialist og supervisor i psykoterapi:...6 Baggrund...7 Forhold i andre lande...8 Revision af betænkningen...9 ORDFORKLARINGER 10 Psykoterapi...10 Psykodynamisk terapi...10 Kognitiv adfærdsterapi...10 Systemisk terapi...11 Egenterapi og feed back på egen stil Egenterapi...11 Feed back på egen stil...12 Supervision...12 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSERNE 13 Grunduddannelsen i psykoterapi...13 Målsætning for Grunduddannelsen:...13 Indhold og omfang af Grunduddannelsen i voksenpsykiatri...13 Uddannelsen til specialist i psykoterapi...15 Målsætningen for specialistuddannelsen...15 Indhold og omfang af specialistuddannelsen:...15 Supervisoruddannelsen...18 Indhold og omfang af supervisoruddannelsen...18 Generelle bemærkninger...20 Etik...20 Forskning og kvalitetsudvikling...20 Organisering af uddannelserne...20 Godkendelse

3 Indledning Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP DK) reviderer hermed betænkningen om uddannelse i psykoterapi fra januar DPS og BUP DK har i 2004 revideret målbeskrivelserne for speciallægeuddannelsen i psykiatri og i børne og ungdomspsykiatri. Disse revisioner medfører ændringer i kravene til Grunduddannelsen i psykoterapi som led i uddannelsen til speciallæge i psykiatri og børne og ungdomspsykiatri. Denne betænkning reviderer retningslinier for: Grunduddannelsen i psykoterapi uddannelsen til specialist i psykoterapi uddannelsen til supervisor Kommissorium Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse formulerede følgende kommissorium for aktuelle revision: Pkt. 1 At revidere Betænkning om uddannelse i psykoterapi fra januar Pkt. 2 At komme med forslag til, hvordan uddannelsen kan integreres i den nye speciallægeuddannelse. Pkt. 3 At komme med forslag til fælles psykoterapeut uddannelser for psykologer og psykiatere på vejleder og supervisorniveau Bestyrelsen har begrundet behovet for en revidering af den tidligere betænkning ved følgende forhold: Indførelse af den nye speciallægeuddannelse i At interessen for psykoterapiuddannelsen specielt vejleder og supervisoruddannelsen er faldende. At godkendelse til Grunduddannelsen bør integreres i den nye speciallægeuddannelse, dvs. at Sundhedsstyrelsen bør være den instans, som godkender Grunduddannelsen. At finansiering til vejleder eller supervisoruddannelsen bør betales af arbejdsgiver. At godkendelse til vejlederuddannelse og supervisoruddannelse bør overgå til Sundhedsstyrelsen. At der bør arbejdes for en formaliseret psykoterapiuddannelse fælles for psykologer og psykiatere. 3

4 Forslag på baggrund af situationen Vedrørende punkt 1 (At revidere Betænkning om uddannelse i psykoterapi fra januar 2000). Der henvises til nærværende forslag til revision af Psykoterapibetænkningen af juni 2007, sendt i høring marts 2008 og tilrettet juni Vedrørende punkt 2 (At komme med forslag til, hvordan uddannelsen kan integreres i den nye speciallægeuddannelse) er der to problemstillinger. A. Hvordan den psykoterapeutiske grunduddannelse integreres i det daglige kliniske arbejde, for hvilket der endvidere henvises til bilag 1. B. Hvorledes der skaffes et tilstrækkeligt antal vejledere i psykoterapi til at varetage uddannelsen i den nuværende situation med stor mangel på speciallæger i psykiatri. Ad A. Udvalget anbefaler at de foreslåede ændringer af kravene til Grunduddannelsen samt til godkendelse som vejleder i psykoterapi og supervisor gennemføres således, at man fra 1/ skal godkendes efter reglerne i den nye betænkning. Dog vil det i en overgangsperiode også være muligt at blive godkendt efter de tidligere gældende regler, således at læger som er langt i Grunduddannelsen, specialist eller supervisoruddannelsen efter de tidligere gældende regler ikke får problemer. Det vil betyde at læger der starter i I stilling i psykiatri fra jan skal have: lige mange timers undervisning, terapi og supervision i kognitiv adfærdsterapi og i psykodynamisk terapi fortsat supervision time til time Et forslag fra udvalget om at udvide timetallet på Grunduddannelsen for at imødekomme de krav der foreligger fra UEMS til psykoterapiuddannelser har været i høring i DPS og BUP i marts Det fremgik af høringssvarene fra bl.a. voksenpsykiatriske afdelinger, at der var generelt var opbakning til at danske krav bør leve op til UEMS krav, men at man ikke fandt det realistisk muligt at udvide timetallet på Grunduddannelsen i voksenpsykiatri aktuelt. Børne Ungdomspsykiatrisk selskab har vedtaget at følge forslaget om at øge timekravene mhp. at leve op til UEMS niveau. For børne og ungdomspsykiatri er der vedtaget en plan for implementering, der strækker sig over 12 år. Psykoterapiudvalget foreslår at psykoterapibetænkningen fremover deles op således at Børne og ungdomspsykiatrisk selskab har egen betænkning med nye timetal på Grunduddannelsen og således at voksenpsykiatrisk selskab fortsætter med hidtige timekrav, men med ændrede krav til terapiretninger. Det er udvalgets håb at også Voksenpsykiatere indenfor en kortere årrække vil kunne uddannes på UEMS niveau og på linie med børne ungdomspsykiatere. 4

5 Årstal Generelt KAT Psykodynamisk Systemisk Valgfrit Total Ved indførelse fra 1september 2008 vil timetallet for teoriundervisning på Grunduddannelsen i børne og ungdomspsykiatri se således ud: Tabel over teoritimer i børne og ungdomspsykiatri fordelt på retning: For yderligere information om retningslinier for uddannelse i psykoterapi som børneog ungdomspsykiater: se Psykoterapibetænkning for børne og ungdomspsykiatri ( Forudsætninger Denne revision af betænkningen søger at tilpasse retningslinierne, så de passer til Dansk Psykiatrisk Selskabs nye målbeskrivelser. Under udvalgsarbejdet er der foretaget ændringer i retningslinierne for såvel Grunduddannelsen som for specialistuddannelsen og supervisoruddannelsen. Betegnelsen vejleder/specialiseret psykoterapeut ændres hermed til: Specialist i psykoterapi. På denne måde anvendes samme betegnelse som man anvender i Dansk Psykologforening. Grunduddannelsen skal indeholde uddannelse i både kognitiv adfærdsterapi og psykodynamisk terapi. De i selskaberne anerkendte psykoterapeutiske retninger på nuværende tidspunkt er kognitiv adfærdsterapi, psykodynamisk terapi og systemisk terapi. Læger under uddannelse til specialist i psykoterapi har mulighed for at supervisere læger på Grunduddannelsen, såfremt de modtager supervision af deres supervision. Uddannelse til supervisor er en overbygning på specialistuddannelsen og bør følge samme psykoterapeutiske retning som denne. Specialister i psykoterapi, som er under uddannelse til supervisor, har mulighed for at supervisere læger under uddannelse til specialist i psykoterapi, såfremt de modtager supervision af deres supervision. 5

6 Autorisation til speciallæge indebærer en vurdering af opnåede kompetencer og færdigheder. Nærværende betænkning beskriver på samme vis kompetencer og færdigheder, der skal opnås på Grunduddannelsen, på specialistniveau og på supervisorniveau. Gennemførelse af ændringer for specialist og supervisor i psykoterapi: De foreslåede ændringer for godkendelse som specialist i psykoterapi og supervisor anbefales gennemført med en kortere overgangsordning på 1 år, således at man dernæst skal godkendes efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, man ansøger udvalget om godkendelse. Det vil betyde: At den nugældende overgangsordning for godkendelse som specialist i kognitiv adfærdsterapi kan erstattes af betænkningens bestemmelser. at der indføres krav om, at man under uddannelse til specialist i psykoterapi, under supervision, skal supervisere yngre kollegaer, hvilket tilfører ressourcer til Grunduddannelsen At der er krav om feed back på egen stil på uddannelsen som specialist i kognitiv adfærdsterapi. I andre retninger er der fortsat krav om egenterapi. For supervisorgodkendelse er kravet til antal sessioner supervision af udøvet supervision nedsat til 40 sessioner, mens der stadig skal udøves 80 sessioner supervision. Den teoretiske grunduddannelse dækkes for nuværende af I kursus (10 timer), H kursus (20 timer) og lokal teoretisk grunduddannelse i psykoterapi (30 timer). Der findes i regi af de psykoterapeutiske uddannelser forskellige muligheder for teoretiske kurser, ligesom der er udbud af forelæsninger, temadage etc. Ad B. Udvalget vil pege på følgende mulige løsningsforslag, der kan anvendes alene eller i kombination. Kommende psykiatere opfordres til at gennemføre en specialistuddannelse i psykoterapi. Dels ved at uddannelsen betales af arbejdsstedet, dels ved at der gives mulighed for at gennemføre det nødvendige psykoterapeutiske arbejde integreret i den kliniske hverdag. Psykiatere og psykologer, der er godkendt som specialister i psykoterapi af DPS og BUP DK er væsentlige at fastholde i psykiatrien mhp. supervision af yngre læger under uddannelse til speciallæger i psykiatri. På trods af overgangsordningen for kravene til at blive godkendt vejleder i KAT er det få psykiatere, som har valgt denne terapiform. Det skal ses på baggrund af, at de fleste afdelinger har mulighed for at tilbyde supervision i psykodynamisk terapi og ikke i KAT. Hvis dette billede skal ændre sig væsentligt indenfor de næste 5 10 år, er man nødt til at gøre en ekstraordinær 6

7 indsats for at tilvejebringe et reelt tilbud om supervision i KAT til de uddannelsessøgende. Det kan f.eks. gøres ved at landets psykiatriske afdelinger organiserer specialistuddannelse i KAT. Udenlandske specialister i KAT vil med fordel kunne engageres, idet der er for få specialister i KAT i Danmark til at dække det aktuelle behov for uddannelse. Supervisorer på udført terapi må være danske specialister i KAT og supervision pr. distance via tilsendte videooptagelser af terapisessioner en mulighed. Vedrørende punkt 3 (Komme med forslag til fælles psykoterapeut uddannelser for psykologer og psykiatere på vejleder og supervisorniveau). Der eksisterer en række uddannelser i ind og udland for såvel psykiatere som psykologer. I revisionsarbejdet har deltaget: Birgit Bennedsen, Françoise Gautré Delay, Marianne Breds Geoffroy, Mie Bonde Hansen, Torben Heinskou, Nina Tejs Jørring, Matilde Lajer, Randi Luggin, Tove Mathiesen, Birgitte Norrie, Magnus Petersen, Peter Ramsing, Christian Frøkjær Thomsen. Bestyrelsesrepræsentanter i udvalget: Ole Bjørn Skausig, Steffen Høy Pedersen, Marianne Kastrup, Jeanett Bauer. Baggrund Siden 1972 har Dansk Psykiatrisk Selskab gennem udvalgsarbejde udformet retningslinier for uddannelse i psykoterapi af læger i psykiatrisk og børneungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse. De tidligere psykoterapiudvalg er fremkommet med følgende betænkninger: November 1973 foreslås obligatorisk vejledning i psykoanalytisk orienteret individuel psykoterapi Alle psykiatriske institutioner skulle have tilknyttet en overlæge eller ledende psykolog med det psykoterapeutiske arbejde og undervisning som funktionsområde. Oktober 1975 genfremsatte man et revideret forslag med anbefaling af nedsættelse af et permanent psykoterapiudvalg under Dansk Psykiatrisk Selskab og oprettelse af supervisorkollegier med henblik på udarbejdelse af uddannelsesprogrammer. November 1976 foreslog man obligatorisk teoriundervisning i psykoterapi samt et praktisk kursus i samtaleteknik på 70 timer. Supervision skulle være obligatorisk i speciallægeuddannelsen. Forslaget blev vedtaget ved urafstemning. I 1979 blev 4 årlige supervisionskurser etableret. Først i 1987 blev kursus i samtaleteknik/psykoterapi en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen. Kurset omfattede 30 timers superviseret individuel psykoterapi. Desuden krævede man en vis teoretisk undervisning, men mængden blev ikke specificeret. Til at varetage uddannelsen udpegede man en række vejledere. Udpegningen foregik ved de administrerende overlæger på psykiatriske afdelinger, og der blev ikke stillet formelle krav til vejledernes psykoterapeutiske eller kliniske uddannelse. Februar 1993 blev der ved bestyrelsen vedtaget en omfattende betænkning om uddannelse i psykoterapi. Den beskrev 3 niveauer: 7

8 1. Grunduddannelsen, som var den obligatoriske almene psykoterapiuddannelse som led i speciallægeuddannelsen. Indholdet bestod i 2 patientforløb med mindst 60 sessioner, hvoraf de 20 skulle omfatte gruppe, par eller familiebehandling. Patientforløbene skulle følges med mindst 60 supervisionssessioner, hvoraf de 30 skulle modtages individuelt. Derudover skulle der modtages mindst 60 undervisningstimer i psykoterapeutisk teori. Supervisionen skulle varetages af terapeuter med vejlederuddannelse. 2. Vejlederuddannelsen blev opdelt i hovedfag og bifag, hvilket skulle sikre en faglig bredde. Hovedfaget bestod af 60 timers teori samt 80 supervisionssessioner individuelt eller 90 i gruppe. Bifaget indeholdt 30 timers teori samt 30 timers supervision individuelt eller 33 timer i grupper. Desuden blev der krævet egenterapi enten 60 individuelle sessioner over mindst 2 år eller 100 timers gruppeterapi fordelt over mindst 2 år. Hovedfag og bifag skulle helst være indenfor hver sin referenceramme og mindst være indenfor hver sit behandlingsobjekt. Det blev forudsat at supervisorerne havde supervisoruddannelse. 3. Supervisoruddannelsen forudsatte 80 timers supervision individuelt eller i mindre grupper samt mindst 40 timers teori. I 1996 blev udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder, der er fælles for psykiatri og børne ungdomspsykiatri, etableret. Udvalgets første opgave bestod i at forestå implementeringen af betænkningen og sideløbende hermed at begynde revision af denne. Revision af betænkningen blev færdiggjort i 2000 efter de samme hovedprincipper som i Krav om godkendelse af supervisoruddannelse blev først indført i år 2000 med en overgangsordning løbende frem til sommeren I 2002 blev der indført en overgangsordning for godkendelse af specialiserede psykoterapeuter i kognitiv adfærdsterapi (KAT), som i overgangsordningen bl.a. ikke skulle opfylde kravene om bifag. Denne ordning skulle løbe frem til 2007, for at sikre godkendelse af tilstrækkeligt mange kognitive adfærdsterapeuter. Forhold i andre lande På europæisk niveau har UEMS (Union of European Medical Specialities), Section of Psychiatry, siden 1992 arbejdet med at skabe og videreudvikle retningslinier for psykiateruddannelsen. l 1995 udkom på baggrund af dette arbejde 'Charter on training of medical specialist in the EU Requirements for the speciality psychiatry'. Dateret april 2004 har UEMS, Section of psychiatry, udsendt "Requirements for specialist training in psychiatry" som en videreudvikling af det ovenfor nævnte. De psykiatriske selskaber i 20 europæiske lande er enedes om indholdet. Om Grunduddannelsen til Speciallæge i Psykiatri er i 2004 anført: En overvejende stor del af træningen bør ske i arbejdstiden. Der bør være krav til et defineret antal psykoterapeutiske behandlingsforløb. Der bør være mindst 120 timers teori i psykoterapi. Der bør være regelmæssig supervision, mindst 100 timer. Mindst 50 timer bør 8

9 være individuel supervision, supervision i gruppe kan derudover anvendes. Der bør opnås erfaring med psykoterapeutisk behandling inden for en række forskellige diagnosekategorier, inkl. psykoser. Assessment og evaluering af behandlingseffekt bør være en integreret del af uddannelsen. Behandlingserfaring bør opnås med både individuel, familie og gruppebehandling. Som et minimum bør psykodynamisk, kognitiv adfærdsterapeutisk og systemisk teori og metode anvendes. Egenterapi/ feed back på egen stil anbefales. Forskningsmetodologi bør være inkluderet. Træning bør om muligt finde sted i forskellige former for behandlingssteder i psykiatrien. Supervisorer bør være formelt godkendte. Træning bør være offentligt betalt. "Requirements for specialist training in psychiatry" kan i sin fulde ordlyd findes på: Revision af betænkningen Psykoterapibetænkningen bør revideres løbende som følge af organisatoriske ændringer indenfor speciallægeuddannelsen og psykiatrien samt udviklingen i den psykoterapeutiske forskning. Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder bør i samarbejde med bestyrelserne tage stilling til revision af betænkningen hvert andet år, næste gang i

10 Ordforklaringer Psykoterapi Psykoterapi omfatter en række samtalebaserede psykologiske behandlingsmetoder. En eller flere psykoterapeutisk uddannede personer etablerer et aftalemæssigt forhold til en eller flere patienter. Formålet er at behandle psykiske lidelser og symptomer, at bedre følelsesmæssig og social funktion og eventuelt at modificere karaktertræk. Psykoterapi kan indgå i behandling af somatiske lidelser og symptomer. Psykoterapi anvendt i klinisk psykiatri skal bygge på videnskabelige teorier og ydes ved metoder, der korresponderer med den bagvedliggende teori og den kliniske sammenhæng. I den kliniske psykiatri indgår psykoterapi enten alene eller som en integreret del af behandlingen over for hele spektret af psykiske sygdomme. Psykodynamisk terapi Internationalt anvendes betegnelsen psykodynamisk psykoterapi ofte synonymt med psykoanalytisk psykoterapi. Førstnævnte term benævnes i denne betænkning psykodynamisk terapi. Psykodynamisk terapi omfatter en række terapiformer, der fokuserer på dynamiske forhold intrapsykisk såvel som interpersonelt. Centrale begreber i forståelsen af psykopatologi er bl.a. personlighedsstruktur, ubevidste processer, selvet og dets udvikling. Historisk er der sket en udvikling i psykoanalysens forståelse af sygdomsudvikling fra Freuds tidlige skrifter, som lagde vægt på bl.a. det psykiske apparat og seksualitetens rolle i symptomdannelsen i barnets udvikling til et fokus på jeg et, selvet samt indre og ydre objektrelationer. Efter 2.verdenskrig udvikledes modificerede og varierede former for psykoanalytisk psykoterapi og gruppeanalyse, således at disse kunne tilpasses patienter med sværere psykopatologiske tilstande og ikke blot var forbeholdt patienter med neurotisk personlighedsstruktur. Indenfor de sidste år er der udviklet dynamiske psykoterapiformer i samspil med forskning i empirisk neurovidenskab, sociologi, tilknytningsteori og spædbarnsobservation samt kognitive adfærdsterapeutiske metoder. I Danmark er forudsætningen for at supervisere og uddanne psykiatere i psykodynamisk terapi at man har en videreuddannelse i psykoanalyse, psykoanalytisk psykoterapi, psykodynamisk korttidsterapi, analytisk psykologi eller gruppeanalyse, som er godkendt af udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder. Kognitiv adfærdsterapi Kognitiv adfærdsterapi er en specialiseret evidensbaseret terapiform. Inden for rammerne af terapien, er der udviklet teoretiske modeller til forståelse af de forskellige psykiatriske lidelser, og deraf følgende specifikke behandlingsteknikker for de enkelte lidelser. De overordnede strategier er indsigtsgivende, psykoedukative og problemløsende. Terapien er karakteriseret ved, at patient og terapeut i samarbejde definerer en eksplicit målsætning for behandlingen, som tager udgangspunkt i aktuelle symptomer og problemer som patienten ønsker ændret. 10

11 Et grundlæggende behandlingsprincip er analyse af problemsituationer med henblik på at adskille faktuelle forhold og patientens tanker, følelser og adfærd. På baggrund af dette søges patientens tænkning omstruktureret, så den bliver mere nuanceret, selvunderstøttende og fornuftsbetonet. Uhensigtsmæssig adfærd søges ligeledes ændret. Sideløbende med arbejdet med konkrete problemsituationer, undersøges patientens generelle tankemønstre og disses forbindelse til livshistorien. I kognitiv adfærdsterapi anvendes en overordnet ramme og struktur både i den enkelte terapisession og i selve terapiforløbet, og hjemmearbejde indgår som en central del af behandlingen. Systemisk terapi Systemisk terapi beskæftiger sig med individet som en del af et system, hvor de enkelte dele er i stadig interaktion med hinanden og med andre systemer. Fokus er på relationer og på ligheder og forskelle som udtryk for relationer. Terapeutens opgave er at fokusere på den eller de forskelle, der gør en forskel, og dermed skabe mulighed for forandring og løsning af problemet. Der er aldrig tale om ét problem, problemer forandrer sig hele tiden afhængigt af konteksten. Systemisk terapi bliver ofte anvendt i forbindelse med familieterapi. I den systemiske familieterapi, således som Milanoskolen udviklede den i 70erne og 80erne, stiller terapeuten spørgsmål på grundlag af familiens feed back m.h.p. at få informationer om forskelle/relationer. Formålet er at fastlægge det punkt i familiens udviklingshistorie, hvor vigtige relationer bliver ændret. I 80erne og især i 90erne blev systemiske terapeuter optaget af sprog, historier og socialt konstruerede virkeligheder. Den socialkonstruktionistiske og narrative tænkning holdt sit indtog i den systemiske familieterapi. Virkeligheden konstrueres socialt, og gennem sproget. I Narrativ terapi arbejdes der med de fortællinger en person eller en familie har om sig selv. Man fokuserer på, at der i ethvert liv er langt flere fortællinger, end de, der bliver set/fortalt. Terapien handler om at støtte patienten til at udforske disse fortællinger. Herved støttes patienten til aktivt at tage stilling til sit liv og vælge hvilken betydning han/hun vil tillægge fortællingerne. Derved opnås mulighed for at handle alternativt, hvorved problemets negative betydning mindskes. Egenterapi og feed back på egen stil. Indenfor kognitiv adfærdsterapi anvendes et begreb, feed back på egen stil, som adskiller sig fra begrebet egenterapi : Egenterapi Det overordnede mål med egenterapi er at øge den uddannelsessøgendes evne til at arbejde psykoterapeutisk og evnen til at identificere og håndtere den personlige involvering. Ved egenterapi bringes den uddannelsessøgende i en position, hvor hans eller hendes tænkning, følelser og adfærd i en interpersonel relation udforskes og inddrages terapeutisk. Der fokuseres i egenterapi både på den uddannelsessøgendes relation til patienter og på forhold i det private liv. Egenterapi indgår som en integreret del af uddannelsen til specialist i psykodynamisk 11

12 og systemisk terapi. Feed back på egen stil I uddannelsen til specialist i Kognitiv adfærdsterapi indgår feed back på egen stil, hvor video optagede terapisessioner gennemgås sammen med supervisor. Terapeutens færdigheder og mangler vurderes, med henblik på at han/hun udvikler større kompetence. Der anvendes en checkliste til vurdering af terapeutiske færdigheder. Ved feed back på egen stil fokuseres der endvidere på terapeutens egne tanker og følelser med henblik på at afdække eventuel dysfunktionel tænkning og dermed skabe mulighed for ændring. Supervision Det overordnede mål med supervision, er at supervisanden bedrer sin kompetence som terapeut. Ved supervision fremlægger supervisanden materiale fra sit terapeutiske arbejde. Fremlæggelsen kan ske ved referat eller afspilning af audio eller videooptagelse. Under supervisionen diskuteres såvel terapeutens interventioner og strategier som relationen mellem patient og terapeut. Der lægges vægt på supervisandens kendskab til bagvedliggende teorier og evnen til at anvende disse i praksis. Under uddannelsen til specialist i psykoterapi og supervisor inddrages og fokuseres på supervisionspædagogiske færdigheder. 12

13 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSERNE Psykoterapiuddannelsen er organiseret på 3 kompetence niveauer: Grunduddannelsen, uddannelsen til specialist i psykoterapi og supervisoruddannelsen. Hvert niveau forudsætter, at det forudgående niveau er opnået. I det følgende gennemgås hvert niveau for sig. Grunduddannelsen i psykoterapi Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i psykiatri og børne og ungdomspsykiatri (jvf. Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse nr af 25 oktober 2007). Det betyder, at der er kompetencer, der skal opnås på grundniveau. Autorisation til speciallæge i psykiatri kræver, at Grunduddannelsen i psykoterapi er gennemført. Det anbefales at Grunduddannelsen påbegyndes under Introduktionsuddannelsen, idet den må påregnes at skulle pågå under hele uddannelsesforløbet. Målsætning for Grunduddannelsen: Målsætningen for Grunduddannelsen i psykoterapi er at give alle speciallæger i psykiatri og børne og ungdomspsykiatri en viden om psykoterapeutiske teorier og metoder, kompetence til at visitere patienter til de forskellige former for psykoterapi og til at udføre psykoterapi under løbende supervision. Uddannelsens forankring: Uddannelsen foregår i strukturerede undervisningsforløb som led i ansættelsen. Grunduddannelsen foregår på den enkelte hospitalsafdeling eller ved et kursusforløb i samarbejde mellem flere afdelinger. I kursus og specialespecifikke kurser indgår i den teoretiske uddannelse. Undervisere: Specialister i psykoterapi godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab/ Børne Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark. Se listen over godkendte specialister i psykoterapi på hjemmesiderne ( eller Supervisionen indenfor de forskellige retninger skal ydes af specialister i psykoterapi godkendt indenfor denne retning. Evaluering/godkendelse: Dokumentation for de enkelte supervisionsforløb samt for gennemgået teoriundervisning indsendes til Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg, som godkender Grunduddannelsen. Indhold og omfang af Grunduddannelsen i voksenpsykiatri Teori: Den teoretiske del udgøres af forelæsninger og litteraturgennemgang belyst af deltagernes eget kliniske materiale. I valgfri timer kan indgå timer fra deltagelse i 13

14 korte kurser indenfor de beskrevne områder. Omfang: Mindst 60 timer. Disse fordeles på henholdsvis: 25 timer kognitiv adfærdsteori 25 timer psykodynamiske teorier, 10 timer generelt om psykoterapi (f.eks.: forskning, herunder vurdering af evidens, metoder til assessment, etik). Udøvet terapi: Lægen skal udføre mindst 60 terapisessioner à minimum 45 minutter. 25 sessioner indenfor kognitiv adfærdsterapi og 25 sessioner indenfor psykodynamisk terapi og 10 sessioner valgfri indenfor en eller flere af de godkendte retninger. Mindst 10 sessioner skal være med gruppe, par eller familier, i forløb af mindst 5 sessioner. Mindst 40 sessioner skal være individuel terapi. I psykodynamisk terapi skal mindst ét forløb være på minimum 20 sessioner. Supervision: Lægen skal modtage mindst 60 supervisionssessioner à minimum 45 minutter. Dog gælder for supervision af gruppeterapi (eller par /familieterapi), at denne kan foregå ved, at den uddannelsessøgende læge deltager som co terapeut i gruppeterapien (eller par /familieterapi) sammen med en godkendt specialist i psykoterapi med kompetence til at supervisere på Grunduddannelsen. Der skal aftales for og eftermøde ved hver session. Supervision kan udføres af: a) en kollega der er under uddannelse til specialist, og som modtager time til time supervision af sin supervision (dokumentation herfor vedlægges). b) en person der er godkendt som specialist Supervisionssessionerne skal følge samme retning som den udøvede terapi. Mindst 30 af supervisionssessionerne skal ydes individuelt, mens den resterende del kan foregå i mindre grupper med højest 8 deltagere. Supervisionen bør omfatte visitation herunder indikation for den valgte terapiform ved den aktuelle sygdomsproblematik. Den bør omhandle behandlingskontrakten, planlægning af terapiens fokus og forløb. 14

15 Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætningen for specialistuddannelsen Målsætningen er at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår psykoterapeutisk ekspertise indenfor én psykoterapeutisk retning. Specialistuddannelsen skal være præget af såvel klinisk bredde som af teoretisk og terapeutisk dybde, og der skal indgå egenterapi eller feed back på egen stil, svarende til den valgte retning. Indhold og omfang af specialistuddannelsen: Påbegyndelse af specialistuddannelsen i psykoterapi forudsætter gennemført grunduddannelse samt 2 års klinisk psykiatrisk erfaring. Uddannelseselementer fra Grunduddannelsen kan ikke samtidig tælle med i specialistuddannelsen eller omvendt. Specialistuddannelsen skal løbe over minimum 2 år i et samlet uddannelsesforløb. Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder kan tage individuelt stilling og rådgive ansøgere ved behov. Modtaget teori: Mindst 120 timer. Obligatorisk udarbejdelse af en klinisk teoretisk skriftlig opgave i forbindelse med uddannelsen. Det er de enkelte uddannelser der godkender de skriftlige opgaver. Udøvet terapi: 100 sessioner á 45 minutter. Gennemførelse af mindst 5 assessments. Modtaget supervision: Individuel supervision: 80 sessioner á min. 45 minutter (svarende til 60 timer) Eller gruppesupervision (max. 8 deltagere) 120 sessioner á min. 45 min (svarende til i alt 90 timer). Det vil være hensigtsmæssigt at have deltaget i begge former for supervision, timetal vil kunne lægges sammen. Egenterapi: Psykodynamisk terapi: 60 timer individuelt eller 100 timer i gruppe. Kognitiv adfærdsterapi: feed back på egen stil ved videooptagelse af 20 sessioner á 45 minutter. Udøvet supervision af yngre kollega: 10 sessioner psykoterapisupervision, under time til time supervision af supervisor. Kompetence: Specialistuddannelsen i psykoterapi giver kompetence til at udføre psykoterapi på et specialiseret niveau samt undervise og supervisere indenfor den valgte retning på Grunduddannelsen. Undervisere: Undervisning og supervision kan udføres af: 15

16 c) en kollega der er specialist, og som er under uddannelse til supervisor og som løbende modtager supervision af supervision godkendes ved relevant dokumentation herfor. d) en person der er godkendt supervisor Uddannelser (se liste på DPSnet.dk) Uddannelser i offentligt regi eller privat regi kan ved henvendelse til psykoterapiudvalget blive godkendt, såfremt uddannelsen opfylder de timekrav og underviserkrav der fremgår af betænkningen. I skemaet er kompetencekrav, læringsmetode og evalueringsstrategi stillet op for specialistuddannelsen. 16

17 Kompetencekrav Eksempler Læringsmetode Evalueringsstrategi 1 Redegøre for bl.a: teori af den valgte psykoterapeutiske behandlingsmetode, for Kognitiv adfærdsterapi Psykodynamisk terapi Systemisk terapi Teoretisk undervisning i metoden 120 timer over 2 år Godkendt undervisningsforløb i godkendt uddannelse historisk udvikling, for behandlingstilrettelæggelse, for effektmål. Fordybelse i et specifikt emne Klinisk teoretisk skriftligt opgave Godkendt af uddannelsen 2 Anvendelse af teori i klinisk praksis Kognitiv adfærdsterapi Psykodynamisk terapi Udført terapi under supervision 100 sessioner a 45 min. Godkendt supervision 3 Bevidsthed om indflydelsen af egen tænkning, følelser og adfærd i den terapeutiske relation 4 Gennemføre undersøgelse af patienten og ud fra dette vurdere anvendelse af terapeutisk metode eller behov for modifikation af metoden 5 Vurdere effekt af behandling 6 Udvise kendskab til supervisionsteorier 7 Udføre psykoterapisupervision af individuelle forløb, 10 sessioner Systemisk terapi Demonstrere udforskningen og anvendelsen af denne bevidsthed i det terapeutiske arbejde Vurdering/caseformulering under inddragelse af udviklingspsykologi, psykopatologi, diagnostik, psykologi, sociale forhold, evidensbaseret praksis Supervision 80 sessioner a 45 min. individuelt eller 120 sess. i gruppe Psykodynamisk/ systemisk terapi: Egenterapi: 100 timer i gruppe/ 60 timer individuelt. Kognitiv adfærdsterapi: Feedback på egen stil: video af 20 sess. a 45 min. Gennemførelse af undersøgelsen Mindst 5 assessments Udføres under supervision under og efter behandling Litteraturstudium og/eller teoretisk kursus Udføres under supervision af en supervisor 5 sessioner Gennemført egenterapi og/eller feedback på egen stil. Godkendt supervision Audit ved supervisor Godkendt supervision Godkendt af supervisor Godkendt af supervisor Godkendelse af den enkelte voksenpsykiaters specialistuddannelse: Sker ved fremsendelse af udfyldt ansøgningsskema (hentes på og vedlagt dokumentation for det samlede uddannelsesforløb til Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder. Se Godkendelse af specialist og supervisoruddannelser: 17

18 Godkendelse af den enkelte uddannelse som kvalificeret sker ved Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder gennem en redegørelse for uddannelsens: 1) Adgangskriterier 2) Uddannelsens omfang og indhold 3) Evalueringsmetoder 4) Lærerkræfter, som skal være supervisorgodkendte. 5) Egenterapi eller feed back på egen stil 6) Adgang til at udfærdige skriftlig opgave Supervisoruddannelsen Målet er, at sikre kompetencen indenfor den valgte metode, og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør være baseret på yderligere specialisering og fordybelse i den psykoterapeutiske retning man er specialist i. Som supervisor er det nødvendigt at holde sig orienteret om teoriens og metodens seneste udvikling. Formidlingstræning og teorier må beherskes med henblik på at uddanne og supervisere specialister i psykoterapi og andre faggrupper indenfor klinisk psykiatri. Indhold og omfang af supervisoruddannelsen Påbegyndelse af Supervisoruddannelsen forudsætter færdiggjort specialistuddannelse i psykoterapi og 2 års praktisk klinisk og undervisningsmæssig erfaring. Udøvet supervision: 80 sessioner á min. 45 minutter. Modtaget teori: 40 timer samt udfærdigelse af artikel eller undervisning/foredrag om supervisionsteorier. Modtaget supervision: 40 sessioner á min. 45 minutter supervision af udøvet supervision Kompetence: Ved supervisoruddannelsen opnås kompetence til at yde undervisning på specialistuddannelse i psykoterapi. Desuden er det hensigten, at supervisor udnytter sine kvalifikationer i forskellige behandlingsmiljøer. Undervisere: Personer med supervisorkompetence. Uddannelser (se liste på DPSnet.dk): Godkendte uddannelser i offentligt regi eller privat regi. 18

19 I skemaet er kompetencekrav, læringsmetode og evalueringsstrategi for supervisoruddannelse opstillet. Kompetencekrav Læringsmetode Evalueringsstrategi 1 Rutine i anvendelse af den psykoterapeutiske behandling både individuelt og i gruppe Aktivt udøvende metoden Gennemførte forløb mestre en metode af psykoterapeutisk behandling Aktivt udøvende metoden Gennemførte forløb 2 redegøre for supervisionsteorier 3 Erhverve og anvende supervisionspædagogiske færdigheder Teoretisk undervisning 40 timer Artikel eller undervisning / foredrag om supervisionsteorier Kursus 40 timers supervision af Godkendt af uddannelsesinstitutionen Godkendt supervision udført supervision 4 Rutine i supervision 80 timers supervision Godkendes af uddannelsesinstitutionen 5 Vurdere effekten af supervision Vurdering af supervision optaget med AV midler Godkendt af supervisor Godkendelse af den enkelte psykiater: Sker ved fremsendelse af dokumentation for det samlede uddannelsesforløb til Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder. Se Godkendelse af uddannelser: Godkendelse af den enkelte uddannelse sker ved Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder igennem en redegørelse for 1. Adgangskriterier 2. Uddannelsens indhold og omfang, 3. Evalueringsmetoder 4. Lærerkræfter, som skal være supervisorgodkendte. 19

20 Generelle bemærkninger Etik Det er god klinisk praksis, at indikation for at tilbyde psykoterapeutisk behandling vurderes for alle patienter, som henvises til behandling for psykisk lidelse. Psykoterapeuten må være fortrolig med lægeforeningens etiske regler især 13 og Seksuelle relationer mellem læge og patient En læge må ikke indlede et seksuelt forhold til en patient, som aktuelt er i behandling hos lægen. 14. Arv og gaver til læger En læge, der bliver bekendt med, at en patient ønsker at begunstige lægen gennem gavemæssige eller testamentariske dispositioner, skal sikre sig, at ønsket ikke er et udslag af patientens svaghedstilstand og afhængighed af lægen. Som i andre læge/patientforhold påhviler det psykoterapeuten at søge supervision hos erfarne kolleger ved behov. Forskning og kvalitetsudvikling Psykoterapeutisk behandling bør foregå med evidensbaserede behandlingsmetoder. Psykoterapeuten bør være i stand til at opsøge, vurdere og formidle ny viden indenfor forskning i psykoterapi. Dette bør indebære kendskab til både effekt og procesforskning. Kvalitetsudvikling og/eller forskning bør indgå som en naturlig del af al psykoterapeutisk behandling. Organisering af uddannelserne Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen, hvorfor ansvaret for sikring af denne påhviler det enkelte uddannelsessted. I praksis er der et samarbejde mellem afdelingerne i en region om et eller flere uddannelseselementer. Dele af den teoretiske uddannelse dækkes ved deltagelse i Introduktionskurser og Hoveduddannelsens psykoterapikursus. Specialistuddannelsen i psykoterapi er oftest organiseret i privat regi og i begrænset omfang i offentligt regi. Supervisoruddannelsen findes i begrænset omfang og i privat regi. For at sikre et tilstrækkeligt specialiseringsniveau for supervisorer er det nødvendigt at samarbejde om uddannelserne på landsplan. 20

21 Godkendelse Grunduddannelse for psykiatere og Grunduddannelse for børne og ungdomspsykiatere godkendes af de respektive Videreuddannelsesudvalg. Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder godkender specialister i psykoterapi og supervisorer. Udvalget godkender ligeledes de dertil kvalificerende uddannelser. Det påhviler de enkelte uddannelser at gøre udvalget opmærksom på væsentlige ændringer i uddannelsen, herunder ændring af lærerkræfter. En godkendelse af de psykoterapeutiske uddannelser er gældende i 5 år, hvorefter der skal ske en genansøgning. DPS s og BUP DK s bestyrelse er ankeinstans for godkendelse af uddannelser. Uddannelsesreglerne gælder for psykiatere og børne og ungdomspsykiatere. For andre faggrupper kan godkendelse af specialist og supervisoruddannelse opnås efter en individuel vurdering i henhold til ovenstående kriterier og ansøgerens psykiatriske erfaring indenfor klinisk psykiatri. Der er i 2005 indgået en samarbejdsaftale med Dansk Psykologforening. Ifølge denne kan psykologer efter ansøgning få overført specialistanerkendelse i psykoterapi under forudsætning af to års klinisk psykiatrisk erfaring. Supervisoranerkendelsen kan overføres direkte. Psykologer der kun er supervisoranerkendte og ikke samtidig er specialistanerkendte, dvs. som ikke har to års klinisk psykiatrisk erfaring, vil ikke kunne fungere som supervisor på Grunduddannelsen i psykiatri. Oplysninger om godkendte specialistuddannelser, godkendte specialister i psykoterapi og godkendte supervisorer kan findes på eller Der henvises i øvrigt til Målbeskrivelsen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, SST.dk, hvoraf det fremgår hvilke kompetencer i speciallægeuddannelsen, der tilegnes under Grunduddannelsen i psykoterapi. 21

Betænkning om uddannelse i. psykoterapi. Revideret juni 2011. Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1

Betænkning om uddannelse i. psykoterapi. Revideret juni 2011. Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1 Betænkning om uddannelse i psykoterapi Revideret juni 2011 Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder 1 Indholdsfortegnelse De tre niveauer i uddannelserne... 3 Organisering af uddannelserne...

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI REVIDERET 2014 PSYKOTERAPIUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK INDLEDNING...3 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN...4 Grunduddannelsen

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI REVIDERET 2014/JUSTERET 2016 PSYKOTERAPIUDVALGET BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK INDLEDNING... 3 DE TRE NIVEAUER I UDDANNELSEN...

Læs mere

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI

BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI BETÆNKNING OM UDDANNELSE I PSYKOTERAPI BØRNE OG UNGDOMSPYKIATRI JUNI 2008 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 INDLEDNING 3 Kommissorium 3

Læs mere

Uddannelsen til specialist i psykoterapi

Uddannelsen til specialist i psykoterapi Uddannelsen til specialist i psykoterapi Målsætning Målsætningen er, at speciallægen opnår psykoterapeutisk kompetence og færdighed til selvstændigt og rutineret at udføre psykoterapi. Specialisten opnår

Læs mere

Psykoterapibetænkningen

Psykoterapibetænkningen Psykoterapibetænkningen Dansk Psykiatrisk Selskabs (DPS) psykoterapibetænkning udstikker rammerne for danske psykiateres psykoterapeutiske uddannelse. Betænkningen udkom første gang i 1993 og er siden

Læs mere

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning.

40 undervisningstimer (2) med fokus på generel supervisionsteori samt særlige forhold vedrørende supervision indenfor den valgte retning. Supervisoruddannelse Målsætning Målet er at sikre kompetencen indenfor den valgte metode og at udvikle og konsolidere evnen til at formidle metoden til andre. Supervisoruddannelserne bør derfor både være

Læs mere

UDKAST DECEMBER 2007

UDKAST DECEMBER 2007 UDKAST DECEMBER 2007 UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER DANSK PSYKIATRISK SELSKAB BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SELSKAB I DANMARK 1 FORORD 4 INDLEDNING 5 Kommissorium 5 Forslag på baggrund

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi AIP udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi

Læs mere

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN ANSØGNING OM MERIT IFT. SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Skemaet skal udfyldes elektronisk 1. Navn: 2. Cpr. nr..: 3. Adresse: 4. Telefon nr.: 5. E-mail adresse: 6. Mobil nr.: 6. Indenfor hvilket speciale stiles

Læs mere

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri (Gældende) Udskriftsdato: 7. januar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., Sundhedsstyrelsen, j.nr. 7-702-03-199/1 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015

INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE UDDANNELSESPROGRAM 2015 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (-KBH), er en

Læs mere

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B)

2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) 2-årig Basisuddannelse i Gruppeanalytisk Psykoterapi (GAU-B) INSTITUT FOR GRUPPEANALYSE KØBENHAVN Institut for Gruppeanalyse, København (IGA-KBH), er en forening, hvis formål er at udvikle og udbrede kendskabet

Læs mere

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Kompetencevurdering i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juli 2007 1 Indledning I henhold til 6, stk. 2. i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 660 af 10. juli 2003 om uddannelse af

Læs mere

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi

Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Kursus i mentaliseringsbaseret gruppeterapi Formål At bibringe kursusdeltagere en viden både teoretisk og praktisk om mentaliseringsbaseret (MBT) gruppeterapi; samt en forståelse for de dele af den gruppeanalytiske

Læs mere

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer

2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer 2-årig kognitiv terapiuddannelse for læger og psykologer Baggrund Kognitiv adfærdsterapi er en evidensbaseret behandlingsmetode, som har vist sig effektiv ved en lang række psykiske lidelser som depression,

Læs mere

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi

Akademi for Integrerende Psykoterapi (AIP) 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi Akademi for Integrerende Psykoterapi () 2½ -årig uddannelse i psykoanalytisk terapi udbyder i samarbejde med Århus Universitetshospital, Risskov en 2½-årig videreuddannelse i psykoanalytisk terapi med

Læs mere

Psykodynamisk efteruddannelse

Psykodynamisk efteruddannelse Helhedsforståelse, dybde og nærvær i den professionelle relation Institut for Relationspsykologi tilbyder i samarbejde med Vedfelt Instituttet en 2-årig Psykodynamisk / Psykoanalytisk efteruddannelse.

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg

FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg FUNKTIONSBESKRIVELSE UDDANNELSESANSVARLIGE OVERLÆGER Regionshospitalet Viborg Den uddannelsesansvarlige overlæge udpeges af afdelings- eller sygehusledelsen blandt afdelingens overlæger eller ansættes

Læs mere

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT

Bilag 1a: Kompetenceskema på introduktionsuddannelsen Specialpsykologuddannelse i psykiatri BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT Psykologisk ekspert BLOK 1: ÅBENT SENGEAFSNIT 1.1.1 Kunne anvende viden om diagnostiske systemer, state/trait akse I/II mm. Kunne anvende viden om ICD og DSM Kunne redegøre for interview-metoder, der anvendes

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2014-2016 Nicole Rosenberg Merete M. Mørch Krista Straarup Sanne Kjær Vandborg Ea Bøhm Jepsen Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 13. maj 2015 Berit Bjerre Handberg Karen Norberg Karen.norberg@stab.rm.dk 1-30-72-155-07 Notat

Læs mere

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center

Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark. Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Perspektiver for psykoterapeutisk forskning i Danmark Per Sørensen Centerchef, overlæge, ph.d. Psykoterapeutisk Center Forskning i psykoterapi i Danmark Hvad er psykoterapi? Hvad er forskning i psykoterapi?

Læs mere

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning

Uddannelsesordning for Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser. Uddannelsesordning Uddannelsesordning Specialiseret uddannelse i kognitiv adfærdsterapi for mellemlange videregående uddannelser Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 6 2014-2015 Denne uddannelsesordning er udarbejdet af sygeplejerske,

Læs mere

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin

Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin Sundhedsstyrelsens retningslinier for godkendelse af uddannelsesforløb til speciallægeuddannelsen i almen medicin (Sendt til amter, H:S, Bornholms Kommune, Færøerne, Grønland, de amtslige videreuddannelsesråd

Læs mere

Information om PSYKOTERAPI

Information om PSYKOTERAPI Til voksne Information om PSYKOTERAPI Psykiatri og Social psykinfomidt.dk INDHOLD 03 Hvad er psykoterapi? 03 Hvad er kognitiv terapi? 04 Hvem kan få kognitiv terapi? 04 Den kognitive diamant 06 Hvordan

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA Ansøgere skal benytte det elektroniske ansøgningsskema, som findes på www.e-fond/etf. Men man kan med fordel læse denne vejledning, fordi det er disse oplysninger, som skal

Læs mere

Specialisering i fysioterapi

Specialisering i fysioterapi Dato: 28. september 2016 E-mail: moe@dsfys.dk NOTAT Specialisering i fysioterapi Model for godkendelse af specialisering Indledning Nærværende notat beskriver model for godkendelse af specialisering i

Læs mere

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder

Etikregler. Dansk Psykoterapeut forening. Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Etikregler Dansk Foreningen af uddannede psykoterapeuter og psykoterapeutiske uddannelsessteder Admiralgade 22, st. tv. 1066 København K Tlf. 70 27 70 07 kontakt@dpfo.dk dpfo.dk Etik Dansk Foreningens

Læs mere

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3- årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestalt terapi er den psykoterapeutiske tilgang, der mest omfattende integrerer aspekter fra andre terapiformer. I gestalt

Læs mere

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019

Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Kompetencecenter for Psykoterapi Specialistuddannelse i KAT 2018/2019 Indhold Uddannelsen giver en grundig indføring i Kognitiv Adfærdsterapi (KAT) med henblik på at opnå specialisering. Der undervises

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015

Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelsesbeskrivelser for psykiatri, juni 2015 Ydelse 0141 Ny/eksisterende ydelse Første konsultation Ny Alle af speciallægen visiterede patienter over 18 år til et udredningsforløb i speciallægepraksis.

Læs mere

$'( "" ) * "" +,% ""!! -+ - .""/ 0 - 2!- 0 3 4 ."&"5 6""3 -! 6""7- 6""8! 9": ;"8! -! 1 <":, 4 > ( % / 4 "3 &

$'(  ) *  +,% !! -+ - ./ 0 - 2!- 0 3 4 .&5 63 -! 67- 68! 9: ;8! -! 1 <:, 4 > ( % / 4 3 & "$$% & $' "" ) * "") "" +,% "" -+ -."'.""/ 0 -.""1.""2 2-0 3 4."".""0 +."&"5 ""3 - ""7- "" 9": ;" - 1

Læs mere

Kognitiv Adfærdsterapi

Kognitiv Adfærdsterapi Kognitiv Adfærdsterapi 2-årig videreuddannelse for psykologer og læger 2016-2018 Vibeke Bliksted Ea Bøhm Jepsen Sanne Vandborg Kjær Merete M. Mørch Krista Straarup Udenlandske gæsteundervisere: Melanie

Læs mere

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S

CURRICULUM VITAE KOMPETENCER ERHVERVSERFARING. Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S CURRICULUM VITAE Navn Adresse Gunvor Schlichtkrull Hf. Sundbyvester, Topasgangen 23 2300 Kbh.S Telefon +4529884489 E-mail gunvor00@gmail.com Hjemmeside www.gunvor.net KOMPETENCER Personlige Jeg er god

Læs mere

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje

Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S Den 19. december 2016 Ref.: BGR Sagsnr.: 1611-0045 Dansk Sygeplejeråd Vedr. Høring over udkast til bekendtgørelse for specialuddannelse for sygeplejersker

Læs mere

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP 3-årigt Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse indenfor den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært

Læs mere

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet.

De kompetencer der indlæres på kurser er ikke medtaget på checklisten, da godkendelse sker via underskrift i kursushæftet. Bilag 3 Checkliste for hoveduddannelsen i psykiatri DPS s videreuddannelsesudvalg har den 5. januar 2004 gennemgået målbeskrivelsen for hoveduddannelsen og skal hermed foreslå følgende til de nye uddannelsesprogrammer.

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Glostrup Blok 1: Dag-/døgnafsnit for større børn Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Dobbeltdiagnosekursus

Dobbeltdiagnosekursus Dobbeltdiagnosekursus Kursusbeskrivelse Psykiatrisk Center Sct. Hans Hold 1 2014-15 1 Indholdsfortegnelse 1 Formål og mål 2 Målgruppe og adgangsbetingelser 2.1 kursistens forudsætninger 3 Kursets opbygning

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr.

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI. Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. Oktober 2015 Berit Bjerre

Læs mere

DANSK PSYKOANALYTISK SELSKAB DANISH PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY COMPONENT SOCIETY OF THE INTERNATIONAL PSYCHO- ANALYTICAL ASSOCIATION

DANSK PSYKOANALYTISK SELSKAB DANISH PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY COMPONENT SOCIETY OF THE INTERNATIONAL PSYCHO- ANALYTICAL ASSOCIATION DANSK PSYKOANALYTISK SELSKAB DANISH PSYCHO-ANALYTICAL SOCIETY COMPONENT SOCIETY OF THE INTERNATIONAL PSYCHO- ANALYTICAL ASSOCIATION DEN PSYKOANALYTISKE UDDANNELSE 12. maj 2005, revideret ved generalforsamlingen

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Collabri fidelity skala

Collabri fidelity skala Collabri fidelity skala (2015) Evaluator: Dato: Bemærk: Evaluatorer udfylder denne skala på baggrund af de notater, han eller hun har taget i forbindelse med besøget i Collabri-organisationen samt ud fra

Læs mere

Faglig profil for specialet klinisk biokemi

Faglig profil for specialet klinisk biokemi Faglig profil for specialet klinisk biokemi Roskilde den 20. juni 2008 Nedenstående kompetencer vægtes positivt Prioriterede områder i specialet Akademiker Interesse og evne for forskning Medicinsk ekspert

Læs mere

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Vejledning om kompetencevurdering i specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 25. januar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk

Læs mere

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER

DEN LÆGELIGE VIDEREUDDANNELSE REGION NORD RINGKJØBING ÅRHUS VIBORG NORDJYLLANDS AMTER Indstilling vedrørende forskningstræningsmodulet i Intern Medicin: Geriatri. Dato Journalnr. Sagsbehandler e-mail Tlf.nr. 20. maj 2006 Marianne Metz Mørch Ovl13mmm@as.aaa.dk mmorch@stofanet.dk 89491925

Læs mere

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Hoveduddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 2: Dag-/døgnafsnit for børn Blok 3: Dag-/døgnafsnit for unge Blok 4: Ungdomspsykiatriskambulatorium samt fokuseret ophold i psykiatri

Læs mere

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland

Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Uddannelsesprogram for klinisk basisuddannelse i psykiatri i Region Sjælland Rammer Uddannelsens varighed er 6 måneder. Psykiatrien sammenkobles med enten 6 måneders medicin eller 6 måneders kirurgi eller

Læs mere

'Supervisoruddannelsen'

'Supervisoruddannelsen' Kreds Aarhus udbyder 'Supervisoruddannelsen' I foråret 2017 er det muligt at deltage i supervisoruddannelsen i Kreds Aarhus (se indhold og formelle krav nedenfor eller se mere på www.dp.dk). Det vil blive

Læs mere

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg

Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Introduktionsuddannelsen Børne- og ungdomspsykiatrisk center Bispebjerg Blok 1: Børnepsykiatrisk ambulatorium Psykologisk ekspert 1.1.1 Kunne anvende viden om den normale og afvigende psykiske udvikling

Læs mere

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov

Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdelings- og funktionsbeskrivelse for overlæge Afdeling Q for Depression og Angst, Århus Universitetshospital Risskov Afdeling for Depression og Angst indgår som en del af Aarhus Universitetshospital

Læs mere

Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog

Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog Projekterfaringer med opgaveudvikling mellem psykiater og psykolog Pilotindsats i alment ambulatorium i Afd. Syd, Psykiatrien v. Ulrik Falentin Sund, ledende psykolog og Malene Vejby Kristensen, projektkoordinator.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri

Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Forskningstræning Intern Medicin Geriatri Nationale retningslinjer Overordnet skal forskningstræningsprojektet bestå af 20 dage, heraf 10 kursusdage. Projektet skal være påbegyndt senest inden for 2 års

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Deltagere: Tid og sted:

Deltagere: Tid og sted: Der er mulighed for at gennemføre en uddannelse til ISTDP-terapeut på dansk. Undervisningsplan, øvelser og materiale er udviklet af Jon Frederickson fra ISTDP-institute i Washington efter samme pædagogiske

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård. Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Information om Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Ambulatorium for Spiseforstyrrelser behandler voksne

Læs mere

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse

i Arbejds- og organisationspsykologisk rækker har der i mange år været en vis reservation over for at etablere en specialistuddannelse Uddannelse Af Jógvan Petersen Ny specialistuddannelse Den 1. januar 2001 træder DP s ny specialistuddannelse for arbejds- og organisationspsykologer i kraft. Uddannelsen svarer i store træk til den ramme,

Læs mere

Ergoterapeutuddannelsen

Ergoterapeutuddannelsen Ergoterapeutuddannelsen, University College Syddanmark Ergoterapeutuddannelsen Samarbejde mellem Ergoterapeutuddannelsen, UC Syddanmark og kliniske undervisningssteder Lokalt tillæg til studieordning 2011-08-30

Læs mere

Information om Fagområdeuddannelse inden for pædiatrien

Information om Fagområdeuddannelse inden for pædiatrien Information om Fagområdeuddannelse inden for pædiatrien (revideret juni 2016) Indholdsfortegnelse Generelt om fagområdeuddannelse i pædiatri... 1 Kompetence til godkendelse af fagområdeuddannelse... 2

Læs mere

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning

Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen. Sundhedsstyrelsens vejledning Den obligatoriske forskningstræning i Speciallægeuddannelsen Sundhedsstyrelsens vejledning Juni 2005 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 3 2 Mål 5 3 Målbeskrivelser 6 4 Overordnet tidsmæssig ramme 7 5 Individuel

Læs mere

INTRODUKTION TIL I-STILLING

INTRODUKTION TIL I-STILLING Holstebro, d. 9. januar 2004 INTRODUKTION TIL I-STILLING Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.

Læs mere

Behandling af børn, unge og deres familier

Behandling af børn, unge og deres familier Behandling af børn, unge og deres familier Navlestrengen er ligesom en sikkerhedssele, så barnet ikke falder ud af moderen. Nu er der kommet et ozonhul i himmelen. Så er Guds gulv ikke længere helt tæt,

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien

PSYKOLOGERNE. i børne- og ungdomspsykiatrien Kortlægning Af A. Trillingsgaard, P.H. Cohn og J. Thybo PSYKOLOGERNE i børne- og ungdomspsykiatrien Hvem er de, hvordan ser deres kompetencer ud, er de glade for jobvilkårene, hvordan ser de på ledelse.

Læs mere

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab:

HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: HØRINGSSVAR fra Psykotraumatologisk Fagnævn og Styrelsen for Dansk Krise- og Katastrofepsykologisk Selskab: Esbjerg den 26. oktober 2013 Til: Dansk Psykologforenings Bestyrelse Stockholmsgade 2100 København

Læs mere

" 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09

 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i uddannelsesudvalget for specialpsykologuddannelsen i Psykiatri! " 30. marts 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 19. møde i det Psykologfaglige

Læs mere

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører

Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører Retningslinier for uddannelse, certificering og vedligeholdelse af førstehjælpsinstruktører 1. Uddannelsens formål m.v. Uddannelsen gennemføres af en af Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer i overensstemmelse

Læs mere

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner:

Det Europæiske Træningsprogram i Pædiatrisk Lungemedicin har følgende intentioner: Fagområde Pædiatrisk Pulmonologi I lighed med anerkendelse af subspecialet pædiatrisk pulmonologi i USA har man indenfor EU, under ledelse af Paediatric Section of the European Union of Medical Specialists

Læs mere

Samarbejde om og i psykoterapi

Samarbejde om og i psykoterapi Samarbejde om og i psykoterapi Konstitueret centerchef Peter Koefoed og brugere af PC Stolpegård 26.10.12 Disposition Hvad er psykoterapi? Hvad er recovery? Samarbejde om psykoterapi.. Mellem interessenter

Læs mere

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:...

Blanket til dokumentation af den praktiske uddannelse til autorisation som psykolog. 3. Adresse: adresse: Telefonnr.:... Ansøgningsskema Se eksempel på udfyldelse af blanketten på Psykolognævnets hjemmeside 1. Navn:..... 2. CPR-Nr.:.. Hvis ansøger ikke har et dansk cpr.nr. oplyses i stedet fødselsdato (dd-mm-år). 3. Adresse:..............

Læs mere

Børne- og ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri. Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udn af denne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for behandling af moderat og svær bulimi (Bulimia nervosa) Baggrund og formål I Danmark findes ca.22.000 personer med bulimi 1. Forekomsten

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline)

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse (Borderline) Baggrund og formål Mellem 6 og 10% af befolkningen opfylder diagnosekriterierne

Læs mere

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling

Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer for alkoholbehandling KOMMISSORIUM Kommissorium for udarbejdelse af nationale kliniske for alkoholbehandling Baggrund og formål Ca. 140.000 personer i Danmark er alkoholafhængige, hvoraf hovedparten vurderes at ville have gavn

Læs mere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere

Coaching for den konsultative behandler. Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere Coaching for den konsultative behandler Udviklingsgruppe for Systemisk erfarne konsulenter & Familie-behandlere v / Pia Laursen Underviser: Pia Laursen, uddannet cand. Psych. Efter-følgende uddannet på

Læs mere

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland

Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland Bedømmelse af lægefaglige kompetencer for ansøger til stilling som speciallæge i Region Midtjylland (ansøger bedes udfylde alle felter på nær rubrikker forbeholdt den lægefaglige bedømmelse) Stillingen

Læs mere

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb

Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Det Regionale Videreuddannelsesråd, Region Nord!"#$%&$ $'() () * 18. august 2006 2-15-7-06 Jan Greve jag@ag.aaa.dk 8944 6410 Håndtering af det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb Baggrund og afgrænsning

Læs mere

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk

Behandling af. spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk 2 Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Behandling af spiseforstyrrelser blandt elitesportsfolk Problemstilling Det er afgørende

Læs mere

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt

Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt Forudsætninger for indgåelse af kontrakt om klinisk undervisning med Ergoterapeutuddannelsen ved University College Nordjylland (UCN). Målsætningen for klinisk

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP

Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Gestaltterapeutisk Uddannelsesprogram Integrativ Gestalt Praksis - IGP Psykoterapeutisk efteruddannelse inden for den eksistentielle/humanistiske referenceramme. Uddannelsen henvender sig primært til psykologer,

Læs mere

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017.

København d. 22.september 2011. Høringssvar fra Dansk Psykiatrisk Selskab i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen 2013 2017. København d. 22.september 2011 Til Sundhedsstyrelsen Uddannelse og autorisation Islands Brygge 67 2300 S E-post: Info@sst.dk Høringssvar fra i forbindelse med dimensioneringen af speciallægeuddannelsen

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Autorisation af psykologer

Autorisation af psykologer Dansk Psykolog Forening Autorisation af psykologer Hvorfor er det vigtigt? Formålet med autorisationsordningen er at sikre borgerne kvalificeret psykologhjælp. Autorisation af psykologer Efter gennemført

Læs mere

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009

www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 www.psykologhellejensen.dk Efteruddannelse i psykoterapi for psykologer 2009-2010 Supervisionsgruppe 2009 Egenterapi i grupper 2009 Elbjerg Kursuscenter Undervisere Helle Jensen Cand.psych. med autorisation

Læs mere

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur

Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet. Den nationale koordinationsstruktur Specialiseringsniveauer på social- og specialundervisningsområdet Den nationale koordinationsstruktur 6. juni 2016 1 Indholdsfortegnelse Formål og anvendelse... 3 Specialiseringsbegrebet i National Koordination...

Læs mere

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt-

Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- Model for forhåndsgodkendelser af ansættelser i konflikt- og krigsområder som del af speciallægeuddannelsen har fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet fået i opdrag at etablere en model for forhåndsgodkendelse

Læs mere

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN

SEKRETARIATET FOR SPECIALPSYKOLOGUDDANNELSEN Til medlemmerne af Rådet for Specialpsykologuddannelsen Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 23. april 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk 1-30-72-162-09 Referat fra 3. møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region:

Introduktionsstilling i almen medicin. i praksis: i Region: Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i almen medicin i praksis: i Region: 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 2. Præsentation af uddannelsesforløbet og ansættelsesstedet side 4 3. Præsentation

Læs mere

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer

Målbeskrivelse for. Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer Målbeskrivelse for Introduktionsuddannelsen I de Intern Medicinske Specialer 1 Sundhedsstyrelsen Dansk Selskab for Intern Medicin Juli 2013Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i Intern Medicin Redaktion

Læs mere

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse

Autorisationsordning for psykologer. Retningslinier for den praktiske uddannelse Autorisationsordning for psykologer Retningslinier for den praktiske uddannelse December 2002 med ændring af maj 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Formålet med den praktiske uddannelse 3 Kapitel 2:

Læs mere

periodisk depression

periodisk depression Danske Regioner 29-10-2012 Periodisk depression voksne (DF33) Samlet tidsforbrug: 18 timer Pakkeforløb for periodisk depression Forord I psykiatrien har vi kunnet konstatere en række store udfordringer

Læs mere