DDA Datamateriale

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DDA-12517 --------- Datamateriale -------------"

Transkript

1 DDA Datamateriale Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd PUBLIKATIONSBETINGELSER Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C 1. udgave, Udlevering af datamaterialer til sekundær analyse sker ved henvendelse til Dansk Data Arkiv, som formidler eventuelt nødvendige kontakter til primærundersøgeren. Ved publikation af undersøgelsesresultater på basis af et således udleveret datamateriale skal såvel primærundersøgeren som DDA nævnes. Følgende oplysninger foreslås medtaget, idet parentesernes indhold tilpasses. "Under udarbejdelse af denne (publikation/bog/ artikel/opgave) er anvendt datamateriale fra

2 Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002, som oprindeligt blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Dette datamateriale blev med tilhørende dokumentation stillet til rådighed gennem Dansk Data Arkiv (arkivnummer DDA-12517). For analyseresultater og fortolkninger i nærværende (publikation/bog/artikel/opgave) indestår alene (forfatteren)." Publikationer skal i tre eksemplarer tilstilles DDA, som viderebefordrer et eksemplar til primærundersøgeren. Dansk Data Arkiv Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Forslag til bibliografisk reference -- FORORD Datamateriale DDA-12517: Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-12517, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nanna Floor Clausen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (377 respondenter, 154 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (121 pp.). Nærværende datadokumentationspublikation er udarbejdet på baggrund af et datasæt, der blev indsamlet og gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter, og som sammen med de nødvendig beskrivende dokumenter blev afleveret til DDA i juni 2006 med henblik på færdigoparbejdning og videreformidling til sekundær analyse. Færdigoparbejdningen af datamaterialet og udarbejdelsen af denne publikation er gennemført af Birgitte Grønlund Jensen og Nanna Floor Clausen i DDA, hvor materialet er arkiveret som DDA-12517: Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002.

3 Datadokumentationspublikationen følger så vidt muligt standarder, som er fastlagt i et internationalt samarbejde mellem samfundsvidenskabelige databanker. Der er redegjort for publikationens opbygning i den læsevejledning, som følger umiddelbart efter dette forord. Publikationen er - bortset fra det bagest optrykte spørgeskema - fuldstændig maskinlæsbar og foreligger hermed trykt i et mindre oplag. Spørgeskemaet er optrykt i sin oprindelige form for at vise brugere af materialet, hvordan spørgsmålene har været forelagt respondenterne; spørgeskemaets struktur kan af tekniske grunde ikke fuldstændig reproduceres i kodebogen. Publikationen er et teknisk orienteret produkt, hvis oplysninger er nødvendige for analyse af det beskrevne datamateriale; men det skal understreges, at man i reanalysesammenhæng skal være opmærksom på eventuelle repræsentativitetsproblemer og på generaliseringsbetingelser. Da datamaterialets repræsentativitet for et givet univers ikke kan aflæses ud fra kodebogens frekvensfordelinger, bør man ikke publicere med udgangspunkt i kodebogen alene. Alle henvendelser vedrørende publikationen såvel som det tilhørende datasæt rettes til DDA. DANSK DATA ARKIV Juni 2008 LÆSEVEJLEDNING Dansk Data Arkivs datadokumentationspublikationer består af en studiebeskrivelse, en indledning og en kodebog med variabelbeskrivelser. Læsevejledningens hovedsigte er at forklare betydningen af de mange enkeltoplysninger, som er medtaget ved beskrivelsen af hver enkelt variabel i kodebogen. Studiebeskrivelsen Studiebeskrivelsen indledes med nogle få status- og klassifikationsoplysninger og er herudover opdelt i fem hovedafsnit. I første afsnit identificeres så vidt muligt alle de personer og/eller institutioner, som har spillet en rolle i forbindelse med undersøgelsen. I andet afsnit findes foruden en kort beskrivelse af emnet en række oplysninger om

4 dataindsamlingen: definitioner af univers og observationsenheder, beskrivelse af udvælgelsesprocedure samt eventuel vægtning, karakteristika vedrørende dataindsamlingen og det genererede datasæt. Tredje afsnit indeholder oplysninger, som er af betydning for en sekundær analyse af datamaterialet. Der er angivelse af adgangsbetingelserne (der kan forekomme lovgivningsmæssige eller donorspecificerede restriktioner), og der er oplysninger om validering af data foretaget af primærundersøgeren eller i dataarkivet. Studiebeskrivelsens sidste to afsnit indeholder referencer af forskellig art. I afsnit fire findes en litteraturliste med publikationer/rapporter/notater med tilknytning til den oprindelige undersøgelse eller til senere analyser af datasættet; videre er der i dette afsnit referencer til beslægtede studier. Endelig er der i studiebeskrivelsens sidste afsnit en oversigt over datasættets medtagne baggrundsvariable, hovedsageligt socio-demografiske karakteristika for respondenterne. Indledningen Studiebeskrivelsen efterfølges af en indledning med en kort beskrivelse af den behandling (vi kalder det oparbejdning), som datamaterialet har været underkastet i DDA, med oparbejderens kommentarer om specielle problemer. Desuden indeholder indledningen forskellige generelle oplysninger om materialet, som kan være af interesse for brugere. Kodebogen Herefter følger kodebogen, som er en beskrivelse fra første til sidste variabel af, hvad der er målt. Kodebogen er søgt udarbejdet så detaljeret som muligt med inkorporering af den fuldstændige tekst fra spørgeskemaet samt eventuelle kodevejledninger og instruktioner til interviewerne. DDA's format for variabeldokumentation kaldes OSIRIS-formatet. Det tilhørende datasystem benyttes ikke længere. Grunden til at formatet stadig anvendes af DDA og af en del udenlandske arkiver er, at det giver mulighed for en struktureret og meget omfattende maskinlæsbar dokumentation af variablene. Desuden er OSIRIS-formaterede filer nemme at bruge som inddata til andre statistiske programpakker som fx SPSS og SAS. Der er i DDA udviklet et program, OSI-SPC, som ud fra datamaterialet i

5 OSIRIS-format laver 'setups' til SPSS og SAS. Variabeldokumentationen Herunder bringes et eksempel på, hvorledes en variabel dokumenteres i DDA (eksemplet stammer fra DDA-1077). V0304 ÆGTEFÆLLES ERHVERVSUDD. start 1619, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V6, V Har Deres ægtefælle/samlever fuldført nogen erhvervsuddannelse? Ja Nej, gå til spørgsmål 98.C (V307) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 Variablen indledes med et nummer og en etiket. Nummeret (V0304) er en entydig reference, så analyseprogrammerne kan finde frem til det ønskede datafelt. Etiketten genfindes i indholdsfortegnelsen. Der angives en startposition i posten (her 1619) samt værdierne for manglende data (missing data). Manglende data er i DDA standardiserede således, at uoplystkategorien kodes 9 (99, 999 osv., afhængigt af variablens bredde). Uoplystkategorien angiver, at der ikke findes oplysninger for den givne respondent. Irrelevantkategorien kodes 10 (100, 1000 osv.) og anvendes ved filtrerede variable. Variablen her er filtreret, og der er en henvisning til de filtrerende variable (V6 og V295). Der vil derfor være respondenter, der ikke skal besvare dette spørgsmål, og som vil være kodet irrelevant. Så følger spørgsmålet med en angivelse af spørgsmålets nummer i spørgeskemaet samt den fuldstændige spørgsmålstekst. Der kan her også være en henvisning til en note bag i kodebogen og en uddybende kommentar, fx. en interviewerinstruktion. Svarkategorierne består af en numerisk kode og af en beskrivelse. Ved prækodede spørgsmål er det den tekst, der står

6 i spørgeskemaet, og for åbne spørgsmåls vedkommende de klassifikationer, der er givet i kodenøglen. I visse tilfælde er der slet ikke medtaget information på svarkategori-niveau. Dette vil typisk være tilfældet i forbindelse med kontinuerte variable (fx indkomst), eller hvor kategoriernes antal er stort og deres indhold indlysende (fx fødselsår) samt ved alfabetiske variable. Ud for svarkategorierne er der nogle kolonner. Første kolonne er en procent beregnet på grundlag af frekvenser for de enkelte kategorier. En bindestreg ud for en kategori betyder, at ingen respondenter faldt i denne klasse. Grundlaget for procentberegningen er anført nederst. Procenterne kan være absolutte ("%") eller vægtede ("v%"). Totalen kan variere en smule fra variabel til variabel, hvis der anvendes vægtning. Kolonnen mærket "md%" angiver et procenttal, hvor der er set bort fra respondenter, som er kodet for manglende data (typisk "uoplyst" eller "irrelevant"). Den total, der er grundlaget for procentberegningen, er anført nederst som den procentdel, dette antal udgør af det totale antal ("svarprocent= "). De udelukkede kategorier er i kolonnen markeret med et punktum, mens bindestregen igen anvendes til at angive, at kategorien ikke indeholdt nogen respondenter. Kolonnen viser den procentvise fordeling af 'substantielle' svar. Kolonnen, som viser "antal", angiver ud for hver svarkategori det absolutte, uvægtede antal observationsenheder (de faktiske respondenter i datasættet). Summen af denne kolonnes tal angiver det totale antal respondenter og er følgelig den samme i alle variable. En bindestreg anvendes også her til at angive, at ingen respondenter faldt i denne kategori. Sekundær analyse Henvendelse vedrørende undersøgelsen skal rettes til Dansk Data Arkiv og ikke til primærundersøgeren. Dette sker for at forstyrre primærundersøgeren (donor) mindst muligt, og fordi DDA har nyeste version af data og dokumentation samt yderligere dokumentation til belysning af eventuelle uklarheder eller fejl. Se også publikationsbetingelserne forrest. Ansvaret for analyseresultater og foretagne konklusioner ligger altid hos den, der foretager den sekundære analyse. STANDARD STUDIEBESKRIVELSE Titel: Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002 Undersøgelsens nuværende og forventede status i DDA: data findes i DDA

7 i OSIRIS format med maskinlæsbar dokumentation (klasse D). Undersøgelsens placering i klynge(r): generel sociologi. Relevante nøgleord for undersøgelsen: danske nøgleord: Aktivering; Arbejdsformidling; Arbejdssøgning; Flygtninges forhold; Kontanthjælp; Sagsbehandler; Sagsbehandling; Samvær; Skolegang; Sprogundervisning; Straffeattest; Uddannelse. IDENTIFIKATIONER OG REFERENCER Bibliografisk reference: Datamateriale DDA-12517: Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, Primærundersøger: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. DDA-12517, 1. udgave (ved Birgitte Grønlund Jensen og Nanna Floor Clausen). Odense, Dansk Data Arkiv datafil (377 respondenter, 154 variable) med tilhørende maskinlæsbar dokumentation (121 pp.). Lokalarkiv hvor studiet forefindes: Dansk Data Arkiv. Islandsgade 10, DK-5000 Odense C. Arkivets ID-nummer: Studiebeskrivelsesnummer: Studienummer (datasæt): Donor (afleverende instans): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Afleveringstidspunkt: Primær-undersøgelsesleder (forskningsinstitution): SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Dataindsamler: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. Projektnummer: Yderligere oplysninger: Projektnummeret er Socialforskningsinstituttets undersøgelsesnumm er. Økonomisk sponsor: Københavns Kommune. Rådhuset, 1599 KØBENHAVN V. ANALYSEBETINGELSER Undersøgelsens emne (kort beskrivelse): Undersøgelsen ''Indvandreres adgang til uddannelse og beskæftigelse, 2002'' handler om det velkendte problem, at unge med etnisk baggrund i mindre grad end unge med dansk baggrund har kunnet skaffe sig arbejde. Undersøgelsen kortlægger de unges skolegang og erhvervsuddannelse. De har alle sammen været i aktivering, så man spørger også om deres oplevelser i forbindelse med aktiveringen og den støtte, de har fået i denne forbindelse. Københavns Kommune ønskede at få gennemført en undersøgelse af barriererne for at indvandrere, der modtager kontanthjælp, kommer i uddannelse eller beskæftigelse. Projektet består af 4 faser: Projektets første fase er en dokumentationsdel, som belyser, hvordan

8 gruppen af kontanthjælpsmodtagere med anden etnisk baggrund i Københavns kommune er sammensat. Projektets anden fase har til formål at belyse de beskæftigelses- og uddannelsesmæssige effekter af kommunens indsats. Projektets tredje fase har til formål at undersøge, hvilke motiver, præferencer og erfaringer de unge kontanthjælpsmodtagere med etnisk minoritetsbaggrund selv besidder. Projektets fjerde og sidste fase har til formål at opsamle den viden, der eksisterer blandt praktikere og aftagere om, hvordan barriererne for indvandrernes adgang til beskæftigelse og uddannelse kan overvindes. Datatype: Spørgeskemaundersøgelse. Observationsenheder: Individer. Antal observationsenheder (respondenter): 1586 enheder i oprindelig stikprøve; 1209 enheder faldet fra; antal respondenter (uvægtet): 377. Datasættets størrelse: 377 respondenter; 154 variable pr. respondent. Det arkiverede studies fuldstændighed: 60 spørgeskemaspørgsmål/tests; 100 procent heraf medtaget i datasættet. Periode dækket af undersøgelsen: Start på periode: Slut på periode: Dimensioner i tid: Tværgående (engangs studie). Definition af det univers hvorfra stikprøven er udtaget: Indvandrere på kontanthjælp i Københavns Kommune. Undersøgelsens geografiske univers: lokal. Københavns kommune. Tidsrum for dataindsamling: Start: Slut: Dataindsamlingsmetode: telefonisk interview. Skema/test-type: struktureret spørgeskema. BETINGELSER VED REANALYSE Anvendelige analyse-pakker: OSIRIS; SPSS. SAS. Sprog anvendt i det skriftlige materiale: Studiebeskrivelse: Dansk. Skemaer: Dansk. Kodebog: Dansk. Adgangsbetingelser: ingen adgangsrestriktioner overhovedet. Adgangstilladelse indhentes hos: SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. Herluf Trolles Gade 11, 1052 KØBENHAVN K. REFERENCER TIL RELEVANTE PUBLIKATIONER/RESULTATER/STUDIER Publikationer/rapporter fra primær-undersøgeren: (1) Jacobsen, Vibeke; Jensen, Marianne; Küppers, Lena; Olsen, Bente Marianne; LPG: Unge indvandrere på kontanthjælp i Københavns Kommune. SFIs forlag; 2002;

9 (2) Geerdsen, Lars Pico; Jensen, Marianne; Küppers, Lena; Olsen, Bente Marianne; VIJ: Unge indvanderere på kontanthjæp i Københavns Kommune. SFIs forlag; 2002; (3) Geerdsen, Lars Pico; Jacobsen, Vibeke; Jensen, Marianne; Küppers, Lena: Unge indvandere på kontanthjælp i Københavns Kommune. SFIs forlag; MEDTAGNE BAGGRUNDSVARIABLE Husstandens karakteristika: Hvem respondenten bor sammen med. Uddannelse: respondenten: højest opnåede eksamen; ægtefælle: højest opnåede eksamen; fader: højest opnåede eksamen; moder: højest opnåede eksamen. INDLEDNING Undersøgelsen handler om det velkendte problem, at unge med etnisk baggrund i mindre grad end unge med dansk baggrund har kunnet at skaffe sig arbejde. Undersøgelsen kortlægger de unges skolegang og erhvervsuddannelse. De har alle sammen været i aktivering, så man spørger også om deres oplevelser i forbindelse med aktiveringen og den støtte, de har fået i denne forbindelse. DDA modtog datamaterialet sammen med relevant dokumentationsmateriale i juni 2006 fra SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd med henblik på arkivering, oparbejdning og eventue videreudlevering for sekundær analyse. Datamaterialet forelå i form af en SAS fil, og oparbejdningen i DDA har kun omfattet mindre tilrettelser primært af kodebogen til OSIRIS datasæt, således at retningslinierne for DDA's arkiveringsstandarder er fulgt, samt udarbejdelsen af nærværende datadokumentationspublikation. Manglende data I det oprindelige såvel som det oparbejdede datamateriale opereres der med to former for manglende data (MD): Koderne 10, 100,... er anvendt for "irrelevant" (et afgivet svar i et tidligere spørgsmål (filter) har medført, at det forhåndenværende spørgsmål ikke skulle besvares; i kodebogen vil der i beskrivelsen af variable, der er genereret på basis af sådanne filtrerede spørgsmål, være en henvisning til filtervariablen på formen FILTER: Vnnn). Koderne 9, 99,... er anvendt for "uoplyst" (spørgsmålet burde være besvaret, men er ikke blevet det). I variabelgrupper opstået ud fra spørgsmål, hvortil flere

10 svar var mulige, er uoplyst-koden genereret af DDA. Den betyder her, at spørgsmålet som helhed er ubesvaret, til forskel fra kategorien 0, som betyder, at den svarmulighed, som den aktuelle variabel omhandler, ikke er benyttet. Det skal understreges, at det oparbejdede materiale ikke er korrigeret for filter-fejl; alle betydende koder i det oprindelige materiale har bibeholdt deres værdi. Referencer KODEBOG I kodebogens beskrivelser af variable, der er genereret på basis af det ved undersøgelsen anvendte spørgeskema, vil spørgsmålsteksten være indledt med en reference til spørgsmålsnummeret. V0001 DDA STUDIENUMMER start 1, bredde 5 DDA's undersøgelsesnummer Variablen har værdien for alle respondenter. V0002 DDA LØBENUMMER start 6, bredde 3 DDA's løbenummer Variablen indeholder en fortløbende nummerering (fra 001 til 377 af respondenter). V0003 SFIS UNDERSØGELSESNUMMER start 9, bredde 4 Undersøgelsesnummer Undersøgelsesnummer V0004 BUNDTNUMMER start 13, bredde 3

11 Bundtnummer Variablen er kodet i intervallet V0005 BUNDTID start 16, bredde 3, manglende data: = 999 Bundtid Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (30) V0006 SKEMATYPE start 19, bredde 1 Skematype Skematype 0. Indvandres adgang til uddannelse og beskæftigelse V0007 DANMARK SOM FLYGTNING start 20 Spm. 1: Er du kommet til Danmark som flygtning? % antal kode Ja Nej, flyttede til Danmark fordi min mand/kone bor i Danmark (familiesammenført) Nej, flyttede til Danmark fordi min mor eller far bor i Danmark (familiesammenført) Nej, født i Danmark Nej, kom fordi jeg fik arbejde eller blev optaget på uddannelse i Danmark Nej, andet V0008 TIL DANMARK ANDET

12 start 21, bredde 100, tekstfelt FILTER: V7 Spm. 1: Er du kommet til Danmark som flygtning? Hvis andet, skriv: Variablen indeholder en liste over andet. Blank = Irrelevant (318) V0009 ÅRSTAL DK FØRSTE GANG start 121, bredde 4, manglende data: = 9999 Spm. 2: Hvilket år kom du først til Danmark? Angiv årstal: Variablen er kodet i intervallet = Udokumenteret kode (1) 8888 = Ved ikke (1) 9999 = Uoplyst (5) V0010 ANTAL ÅR BOET I DK start 125, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 3: Hvor mange år har du sammenlagt boet i Danmark? Angiv antal år: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (3) V0011 BOR MED NOGEN start 127 Spm. 4: Bor du sammen med nogen? % antal kode Ja Nej, gå til spm. 11 (V24) V0012 BOR MED KONE/MAND start 128, manglende data: >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Hvem bor du sammen med?

13 a. Kone/mand Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 82 V0013 BOR MED SAMLEVER start 130, manglende data: >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Hvem bor du sammen med? b. Samlever Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 82 V0014 BOR MED BØRN start 132, manglende data: >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Hvem bor du sammen med? c. Børn Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 82 V0015 BOR MED FORÆLDRE start 134, manglende data: >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Hvem bor du sammen med? d. Forældre

14 Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 82 V0016 BOR MED ANDRE start 136, manglende data: >=10 FILTER: V11 Spm. 5: Hvem bor du sammen med? e. Andre Ikke nævnt Nævnt Irrelevant svarprocent: 82 V0017 FILTER 1 start 138, manglende data: >=10 FILTER: V11 Filter Hvis respondenten bor sammen med børn, gå til spm. 6 (V18) Ellers, gå til filter 2 (V20) Irrelevant svarprocent: 82 V0018 ALDER ÆLDSTE BARN start 140, bredde 3, manglende data: = 99 eller >=100 FILTER: V11, V16 Spm. 6: Hvor gammelt er det ældste barn, der bor hos dig? Angiv antal år: Variablen er kodet i intervallet = Uoplyst (2) 100 = Irrelevant (229)

15 V0019 PASNING YNGSTE BARN start 143, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11, V16 Spm. 7: Hvordan passes det yngste barn, der bor hos dig? Passes af respondenten Passes af respondentens mand/kone/samlever Passes af anden familie Vuggestue Børnehave Dagpleje Anden pasningsform Uoplyst Irrelevant svarprocent: 37 V0020 FILTER 2 start 145, manglende data: >=10 FILTER: V11 Filter Hvis respondenten har en mand/ kone/samlever, gå til spm. 8 (V21) Ellers, gå til spm. 11 (V24) Irrelevant svarprocent: 82 V0021 PARTNER ARBEJDE start 147, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11, V20 Spm. 8: Har din mand/kone/samlever arbejde? Ja nej, under uddannelse Nej, passer hjem og evt. børn Nej, førtidspensionist Nej, får kontanthjælpe

16 Nej, får arbejdsløshedsdagpenge Andet Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0022 PARTNER FØDT I DANMARK start 149, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11, V20 Spm. 9: Er din mand/kone/samlever født i Danmark?` Ja Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0023 PARTNERS FORÆLDRE DK start 151, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V11, V20 Spm. 10: Er din mand/kone/samlevers forældre født i Danmark? Ja Den ene er født i Danmark Nej Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0024 UDDANNELSE FORVENTES start 153, manglende data: = 9 Spm. 11: Tror du din familie og venner forventer, at du uddanner dig? I høj grad I nogen grad I mindre grad

17 Slet ikke Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0025 FARS UDDANNELSE start 154, manglende data: = 99 Spm. 12: Din fars uddannelse; hvilken dansk uddannelse ville den efter din mening bedst svare til? Ingen skole Grundskole Studenter, hf-, htx-, hhx-eksamen Faglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående Lang videregående Andet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0026 MORS UDDANNELSE start 156, manglende data: = 99 Spm. 13: Din mors uddannelse; hvilken dansk uddannelse ville den efter din mening bedst svare til? Ingen skole Grundskole Studenter, hf-, htx-, hhx-eksamen Faglig uddannelse Kort videregående uddannelse Mellemlang videregående Lang videregående Andet Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0027 NATIONALITET VENNER start 158, manglende data: = 9 Spm. 14: Hvilken nationalitet har dine venner i Danmark?

18 (Med "danske" menes personer hvis forældre er født i Danmark. Med "indvandrere" menes alle andre personer fx indvandrere, 2. generationsindvandrere, flygtninge) Kun danske venner De fleste er danske Lige dele indvandrer- og danske venner Flest indvandrer-venner Kun indvandrer-venner Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0028 GRUNDSKOLE I DANMARK start 159, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 15: Hvor mange år har du gået i grundskole i Danmark? Angiv antal år: (Folkeskole eller fri/privatskole) (Skriv 88 hvis "husker ikke/ved ikke") Variablen er kodet i intervallet = Udokumenteret kode (1) 88 = Ved ikke (7) 99 = Uoplyst (5 V0029 GRUNDSKOLE UDENFOR DK start 161, bredde 2, manglende data: = 99 Spm. 16: Hvor mange år har du gået i grundskole uden for Danmark? Angiv antal år: (Skriv 88 hvis "husker ikke/ved ikke") Variablen er kodet i intervallet = Udokumenteret kode (1) 88 = Ved ikke (3) 99 = Uoplyst (7) V0030 STADIG STUDERENDE start 163, manglende data: = 9 Spm. 17: Hvilket år var det sidste du gik i skole eller var studerende? Angiv året:

19 Angiv året: Er stadig under uddannelse, gå til spm. 25 (V57) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 99 V0031 ÅRSTAL STUDERENDE start 164, bredde 5, manglende data: = 9999 eller >=10000 FILTER: V30 Spm. 17: Hvilket år var det sidste du gik i skole eller var studerende? Angiv året: Variablen er kodet i intervallet = Ved ikke (31) = Uoplyst (8) = Irrelevant (88) V0032 FÆRDIGGJORT UDDANNELSE start 169, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V29 Spm. 18: Har du færdiggjort en uddannelse ud over grundskolen? Ja, en dansk uddannelse, gå til spm. 20 (V34) Ja, en uddannelse fra udlandet Nej, gå til spm. 21 (V36) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 75 V0033 UDDANNELSE I UDLANDET start 171, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32 Spm. 19: Den uddannelse du har taget i udlandet, hvilken uddannelse ville den efter din vurdering bedst svare til? Studenter, hf-, -htx, hhx-eksamen AMU-kursus (arbejdsmarkedsuddannelse)

20 Faglig uddannelse Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Andet Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 4 Gå derefter til spm. 21 (V36) V0034 HVILKEN DANSK UDDANNELSE start 173, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V33 Spm. 20: Hvilken dansk uddannelse har du taget ud over grundskolen? (Højeste uddannelse) Ingen AMU-kursus Studenter, hf-, -htx, hhx-eksamen Faglig uddannelse Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Anden uddannelse Hvis anden uddannelse skriv: Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 10 V0035 DANSK UDDANNELSE ANDEN start 175, bredde 50, tekstfelt FILTER: V30, V32, V33, V34 Spm. 20: Hvilken dansk uddannelse har du taget ud over grundskolen? Hvis anden uddannelse skriv: Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Blank = Irrelevant (372) Gå derefter til spm. 24 (V56)

21 V0036 AFBRUDT EN UDDANNELSE start 225, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32 Spm. 21: Har du på noget tidspunkt afbrudt en uddannelse i Danmark? Nej Ja, en erhvervsfaglig uddannelse, gå til spm. 23 (V46) Ja, en kort videregående uddannelse, gå til spm. 23 (V46) Ja, en mellemlang videregående uddannelse, gå til spm. 23 (V46) Ja, en lang videregående uddannelse, gå til spm. 23 (V46) Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 63 V0037 SKAL PASSE BØRN start 227, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? a. Er det fordi du skal passe børn og derfor ikke har tid til uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0038 TJENE PENGE TIL FAMILIEN start 229, manglende data: = 9 eller >=10

22 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? b. Er det fordi du skal tjene penge til familien og derfor ikke har tid til uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0039 MANGLER OPBAKNING start 231, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? c. Er det fordi du mangler opbakning fra din mand/kone/ samlever eller forældre I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0040 VIL HELLERE ARBEJDE start 233, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36

23 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? d. Er det fordi du hellere vil arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0041 FOR DÅRLIG TIL DANSK start 235, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? e. Er det fordi du føler, at du er for dårlig til dansk I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0042 IKKE FORBEDRE MULIGHEDER start 237, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? f. Er det fordi uddannelse efter din mening ikke vil forbedre dine muligheder for at få et job

24 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0043 ER ORDBLIND start 239, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? g. Er det fordi du er ordblind I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 43 V0044 FÅET AFSLAG OM OPTAGELSE start 241, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? h. Er det fordi du har fået afslag om optagelse på en uddannelse

25 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 V0045 IKKE DYGTIG I SKOLEN start 243, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V32, V36 Spm. 22: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke er startet på en uddannelse i Danmark? i. Er det fordi du føler, at du ikke var dygtig nok i skolen I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 44 Gå derefter til spm. 24 (V56) V0046 KUNNE EJ FÅ PRAKTIKPLADS start 245, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, a. Var det fordi du ikke kunne få en praktikplads

26 I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0047 VILLE HELLERE ARBEJDE start 247, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, b. Var det fordi du hellere ville arbejde end at uddanne dig I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0048 UDDANNELSEN FOR SVÆR start 249, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, c. Var det fordi uddannelsen var for svær I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke

27 Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0049 UDDANNELSEN ANDERLEDES start 251, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, d. Var det fordi uddannelsen var anderledes end forventet I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0050 SKULLE GIFTES/FORLOVES start 253, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, e. Var det fordi du skulle giftes/forloves I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17

28 V0051 SKULLE HAVE BØRN start 255, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, f. Var det fordi du skulle have barn I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0052 FORSØRGE FAMILIEN start 257, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, g. Var det fordi du skulle arbejde for at forsørge familie I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0053 FØLTE DIG ISOLERET

29 start 259, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, h. Var det fordi du følte dig isoleret på uddannelsen I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0054 DANSK VAR IKKE GODT NOK start 261, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, i. Var det fordi dit dansk ikke var godt nok I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0055 VAR ORDBLIND start 263, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30, V36 Spm. 23: Nu kommer en række spørgsmål til, hvorfor du

30 afbrød uddannelsen? (Svarmuligheder; i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, j. Var det fordi du er ordblind I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 17 V0056 OVERVEJER STARTE UDDANN. start 265, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V30 Spm. 24: Overvejer du at starte på en uddannelse inden for det næste ½ år? Ja Nej, gå til spm. 27 (V64) Ved ikke, gå til spm. 28 (V73) Uoplyst Irrelevant svarprocent: 73 V0057 HVILKE UDDAN. OVERVEJER start 267, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 25: Hvilken uddannelse er du på eller forventer du at starte på? AMU-kursus Studenter, hf-, htx-, hhx-eksamen Faglig uddannelse Kort videregående Mellemlang videregående Lang videregående Anden uddannelse Hvis anden uddannelse skriv:

31 Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0058 UDDANNELSEN ANDEN start 269, bredde 100, tekstfelt FILTER: V56, V57 Spm. 25: Hvilken uddannelse er du på eller forventer du at starte på? Hvis anden uddannelse skriv: Variablen indeholder en liste over anden uddannelse. Blank = Irrelevant (336) V0059 FORVENTER BEDRE LØN start 369, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 26: Nu kommer der nogle spørgsmål til hvorfor du gerne vil uddanne dig: a. Er det fordi du forventer at kunne få en bedre løn I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0060 BEDRE JOBMULIGHEDER start 371, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 26: Nu kommer der nogle spørgsmål til hvorfor du gerne vil uddanne dig: b. Er det fordi du forventer at dine jobmuligheder bliver

32 bedre I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0061 VENNER TAGER UDDANNELSE start 373, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 26: Nu kommer der nogle spørgsmål til hvorfor du gerne vil uddanne dig: c. Er det fordi dine venner også tager denne uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0062 FAMILIENS ØNSKER start 375, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 26: Nu kommer der nogle spørgsmål til hvorfor du gerne vil uddanne dig: d. Er det fordi din familie ønsker at du tager denne uddannelse I høj grad I nogen grad

33 I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 V0063 FORETRÆKKER UDDANNELSE start 377, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 26: Nu kommer der nogle spørgsmål til hvorfor du gerne vil uddanne dig: e. Er det fordi du foretrækker uddannelse frem for at blive tvunget i aktivering I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 62 Gå til spm. 28 (V73) V0064 IKKE TID TIL UDDANNELSE start 379, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: a. Er det fordi du skal passe børn og derfor ikke har tid til uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

34 Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0065 SKAL TJENE PENGE T.FAM. start 381, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: b. Er det fordi du skal tjene penge til familien og derfor ikke har tid til uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0066 MANGLER OPBAKNING start 383, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: c. Er det fordi du mangler opbakning fra din mand/kone/ samlever eller forældre I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24

35 V0067 VIL HELLERE ARBEJDE start 385, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: d. Er det fordi du hellere vil arbejde I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0068 ER FOR DÅRLIG TIL DANSK start 387, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: e. Er det fordi du føler, at du er for dårlig til dansk I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0069 EJ FORBEDRE JOBMULIGHED start 389, manglende data: >=10 FILTER: V56

36 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: f. Er det fordi uddannelse efter din mening ikke vil forbedre dine muligheder for at få et job I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0070 PGA. ORDBLINDHED start 391, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: g. Er det fordi du er ordblind I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0071 HAR FÅET AFSLAG start 393, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: h. Er det fordi du har fået afslag om optagelse på en

37 uddannelse I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0072 EJ DYGTIG NOK I SKOLEN start 395, manglende data: >=10 FILTER: V56 Spm. 27: Nu kommer en række spørgsmål til hvorfor du ikke ønsker at starte på en uddannelse: i. Er det fordi du føler, at du ikke var dygtig nok i skolen I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 24 V0073 ANTAL ÅR ARBEJDET I DK start 397, manglende data: = 9 Spm. 28: Hvis du ikke tæller aktivering med, hvor mange år har du så arbejdet inden for de sidste 5 år i Danmark? Har ikke arbejdet Op til 1 år Op til 2 år Op til 3 år Op til 4 år Op til 5 år Ved ikke Uoplyst

38 svarprocent: 97 V0074 HJULPET TIL I FORRETNING start 398, manglende data: = 9 Spm. 29: Har du inden for de sidste 5 år hjulpet til i families eller venners forretning eller virksomhed i Danmark? Nej Ja, op til 1 år Ja, op til 2 år Ja, op til 3 år Ja, op til 4 år Ja, op til 5 år Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0075 ARB. INDEN KONTANTHJÆLP start 399, manglende data: = 9 Spm. 30: Arbejdede du lige inden du fik kontanthjælp sidste gang? Ja Nej, var under uddannelse Nej, andet Hvis andet, skriv: Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0076 INDEN KONTANTHJÆLP ANDET start 400, bredde 100, tekstfelt FILTER: V75 Spm. 30: Arbejdede du lige inden du fik kontanthjælp sidste gang? Hvis andet, skriv: Variablen indeholder en liste over andet. Blank = Irrelevant (336)

39 V0077 DANSK SPROGUNDERVISNING start 500, manglende data: = 9 Spm. 31: Har du nogensinde modtaget dansk sprogundervisning for indvandrere eller flygtninge? Ja Nej Ved ikke Uoplyst svarprocent: 97 V0078 DELTAGET ANDEN AKTIV. start 501, manglende data: = 9 Spm. 32: Har du nogensinde deltaget i anden aktivering ud over sprogskole? Ja én gang Ja flere gange Nej, gå til spm. 40 (V122) Ved ikke Uoplyst svarprocent: 96 V0079 BEDRE TIL DANSKE SPROG start 502, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 33: Nu kommer nogle spørgsmål om, hvad du selv mener, du har fået ud af dit sidste aktiveringsforløb a. Har aktiveringen gjort dig bedre til det danske sprog? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21

40 V0080 BEDRE TIL JOBSØGNING start 504, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 33: Nu kommer nogle spørgsmål om, hvad du selv mener, du har fået ud af dit sidste aktiveringsforløb b. Har aktiveringen gjort dig bedre til at søge job? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0081 FORBEDRET JOBCHANCER start 506, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 33: Nu kommer nogle spørgsmål om, hvad du selv mener, du har fået ud af dit sidste aktiveringsforløb c. Har aktiveringen forbedret dine chancer for at få et arbejde? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0082 BEDRE MULIGHED UDDANN. start 508, manglende data: = 9 eller >=10

41 FILTER: V78 Spm. 33: Nu kommer nogle spørgsmål om, hvad du selv mener, du har fået ud af dit sidste aktiveringsforløb d. Har aktiveringen forbedret dine muligheder for at tage en uddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0083 AKTIV. GIVET UDBYTTE start 510, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 33: Nu kommer nogle spørgsmål om, hvad du selv mener, du har fået ud af dit sidste aktiveringsforløb e. Har aktiveringen alt i alt givet dig et udbytte? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 Oplevelse af sagsbehandler/jobkonsulent I det følgende vil vi spørge om din oplevelse af både din sagsbehandler i dit lokalcenter og jobkonsulenten fra Københavns Jobcenter på Sønder Boulevard, Vesterbro.

42 Jeg vil lige understrege, at undersøgelsen er anonym og at hverken sagsbehandler eller jobkonsulent får at vide hvad du svarer. V0084 SAGSBEHAND. GAV VEJLED. start 512, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 34: Først kommer nogle spørgsmål om din generelle oplevelse af sagsbehandleren i dit lokalcenter inden dit sidste aktiveringsforløb: a. Oplevede du, at sagsbehandleren gav dig vejledning om dine muligheder for arbejde eller uddannelse? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0085 FIK UDBYTTE AF VEJLED. start 514, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 34: Først kommer nogle spørgsmål om din generelle oplevelse af sagsbehandleren i dit lokalcenter inden dit sidste aktiveringsforløb: b. Oplevede du, at du fik et godt udbytte af sagsbehandlerens vejledning? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21

43 V0086 PLAN FOR FREMTIDEN start 516, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 34: Først kommer nogle spørgsmål om din generelle oplevelse af sagsbehandleren i dit lokalcenter inden dit sidste aktiveringsforløb: c. Oplevede du, at sagsbehandleren lavede en plan for din fremtid? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0087 TILRETTELAGDE PLANER start 518, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 34: Først kommer nogle spørgsmål om din generelle oplevelse af sagsbehandleren i dit lokalcenter inden dit sidste aktiveringsforløb: d. Oplevede du, at sagsbehandleren tilrettelagde planerne for din fremtid efter dine ønsker og behov? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0088 SAGSBEH. PRØVE OVERTALE

44 start 520, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 34: Først kommer nogle spørgsmål om din generelle oplevelse af sagsbehandleren i dit lokalcenter inden dit sidste aktiveringsforløb: e. Oplevede du, at sagsbehandleren prøvede at overtale dig til noget? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 21 V0089 FORHAND. OM FREMTIDSPLAN start 522, manglende data: = 9 eller >=10 FILTER: V78 Spm. 34: Først kommer nogle spørgsmål om din generelle oplevelse af sagsbehandleren i dit lokalcenter inden dit sidste aktiveringsforløb: f. Oplevede du, at sagsbehandleren forhandlede med dig om planerne for din fremtid? I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke Uoplyst Irrelevant svarprocent: 20 V0090 SAGSBEHAN MØDTE M.TILLID start 524, manglende data: = 9 eller >=10

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23272 --------- Datamateriale ------------- Prævalens af overvægt og fedme blandt --------- -- -------- -- ----- ------ treårige i Aalborg Kommune 2003 -------- - ------- ------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- ---------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- DDA-2260 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Beboere på plejehjem ------------------ - ------ ----- ------- -- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Finn

Læs mere

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- -----

Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- DDA-11522 --------- Datamateriale ------------- Folketingsvalget 2001: Enghave Skole og Hellerup Skole ---------------- ----- ------- ----- -- -------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- -----------

Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- DDA-2259 -------- Datamateriale ------------- Brugerundersøgelse i Odense 1995: Modtagere af hjemmehjælp ------------------ - ------ ----- --------- -- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Lars Peter Jennergren, Bjarne G. Sørensen & Peter Toft-Nielsen. DDA-0165 -------- Datamateriale ------------- Test af økonomiske hypoteser vedrørende ---- -- ---------- --------- ---------- aktiemarkedet 1973-75 ------------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- DDA-16847 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, september 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ----

DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- DDA-21761 --------- Datamateriale ------------- Med og uden arbejde i Danmark, 2004 --- -- ---- ------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- -----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: -------------------------------- ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- DDA-3499 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1996: - ---- --- ----- Patienter fra andre amter --------- --- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-23663 --------- Datamateriale -------------

DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- DDA-23663 --------- Datamateriale ------------- Rekruttering og fastholdelse af omsorgsmedarbejdere ------------ -- ------------ -- ------------------- med anden etnisk/national baggrund, 2009 --- -----

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ----

Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- DDA-19642 --------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af arbejdsliv og overarbejde i Danmark, 2006 ------------ -- ---------- -- ----------- - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- --

DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- DDA-21762 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU) 2005, II -------- ------ -- ---------------- ------ ---- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det

Læs mere

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ----

DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- DDA-21750 --------- Datamateriale ------------- Alderdommens aktive kvinder og mænd, 2004 ------------ ------ ------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-0562 -------- Datamateriale ------------- Bedriftssundhedstjenesten (BST), 1982: organisation ------------------------- ------ ----- ------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af David Bunnage,

Læs mere

DDA-20299 --------- Datamateriale -------------

DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- DDA-20299 --------- Datamateriale ------------- Værdier i hverdagen og måske for resten af livet, 2006 ------- - --------- -- ----- --- ------ -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-17357 --------- Datamateriale ------------- Database for Socialkapital, 2004 -------- --- -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gert Tinggaard Svendsen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse DDA-19802 --------- Datamateriale ------------- Holdninger til velfærdsstaten, 2005 ---------- --- --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA - Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18425 --------- Datamateriale ------------- Turisters kulturforbrug 2004 --------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Peter Hansen, Wonderful Copenhagen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1734 -------- Datamateriale ------------- Professionelle fodboldspillere, 1991 -------------- ---------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erling B. Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Jørgen Goul Andersen og Mette Tobiasen DDA-12515 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskabet i Danmark, 2000 --------------- - -------- ---- ('Forenings- og samfundslivet') ------------ -- --------------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-17644 --------- Datamateriale -------------

DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- DDA-17644 --------- Datamateriale ------------- Forbrugernes søgning på internettet i forbindelse med ------------ ------- -- ----------- - ----------- --- køb, 2002 ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2423 -------- Datamateriale -------------

DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- DDA-2423 -------- Datamateriale ------------- Sprogforståelse som fejlkilde i surveys, 1996: --------------- --- --------- - -------- ----- Danskernes levevilkår og holdninger, I ---------- ----------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-23188 --------- Datamateriale ------------- Danskernes forebyggelsespolitiske ---------- ---------------------- holdninger, 2007 ----------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Mandag

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24772 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 2009) ------ ------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sanne Lund Clement PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- -----

DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- DDA-15218 --------- Datamateriale ------------- Social ulighed i Danmark (ISSP 1999) ------ ------- - ------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3132 -------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelse 1994, suppleringsundersøgelsen ---------------- ----- ------------------------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0545 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1981 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført

Læs mere

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ----

DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- DDA-18190 --------- Datamateriale ------------- Voksen-, efter- og videreuddannelse (VEU), 2005 -------- ------ -- ---------------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-21384 --------- Datamateriale -------------

DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- DDA-21384 --------- Datamateriale ------------- Sunde arbejdspladser i sundhedssektoren, baseline, 2002 ----- -------------- - ----------------- --------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18456 --------- Datamateriale ------------- Medborgerskab i Danmark (ISSP 2004) ------------- - ------- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes Andersen,

Læs mere

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- -----

DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- DDA-19221 --------- Datamateriale ------------- Danskerne og det offentlige (ISSP 2006) --------- -- --- ---------- ----- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24860 --------- Datamateriale ------------- Personalepolitisk undersøgelse, 2009 ----------------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af AKF - Anvendt KommunalForskning PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ----------

Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- DDA-6985 -------- Datamateriale ------------- Betalingsvilje for forebyggelse af trafikulykker -------------- --- ------------ -- ------------- 1993, opfølgning ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-20845 --------- Datamateriale -------------

DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- DDA-20845 --------- Datamateriale ------------- Hvordan har du det? ------- --- -- ---- Sundhedsprofil for Region Midtjylland, 2006 -------------- --- ------ ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- ---------

DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- DDA-21370 --------- Datamateriale ------------- Indeklima og psykosociale forhold, 2001-2002 --------- -- ------------ -------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-19349 --------- Datamateriale ------------- Generation Happy, 2005 ---------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Rie Frilund Skårhøj og Søren Østergård PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- -------

Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- DDA-0556 -------- Datamateriale ------------- Hospitalsindlæggelser i Storstrøms amtskommune 1977-78 --------------------- - ---------- ----------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Thure

Læs mere

DDA-22995 --------- Datamateriale -------------

DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- DDA-22995 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 4. runde, 2008 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- -----

DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- DDA-2056 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1993, april ----- ---------------- ---- ----- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-15196 --------- Datamateriale -------------

DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- DDA-15196 --------- Datamateriale ------------- Levevilkår blandt nutidens og fremtidens ældre, 2003 ---------- ------ -------- -- ---------- ------ ---- (Ældredatabasen, 2. runde) ---------------- --

Læs mere

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ----

Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- DDA-11850 --------- Datamateriale ------------- Gravide lønmodtageres trivsel på arbejde efter fødsel ------- ------------- ------- -- ------- ----- ------ og orlov, 1998 -- ------ ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ----

Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- DDA-16844 --------- Datamateriale ------------- Holdningen til flygtninges adgang til Danmark, februar 2001 ---------- --- ----------- ------ --- -------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- ---------

DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- DDA-2019 -------- Datamateriale ------------- Sonar telefoninterviews 1992, september ----- ----------------- ----- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds-

Læs mere

DDA-14580 --------- Datamateriale -------------

DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- DDA-14580 --------- Datamateriale ------------- Moralske normer og miljømæssigt betydningsfulde -------- ------ -- ------------ --------------- forbruger valg, 2005 --------- ----- ---- Undersøgelsen blev

Læs mere

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ----

Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- DDA-10444 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af forebyggelse af hjertekarsygdomme i ---------- -- ------------ -- ----------------- - Slangerup, 1990 ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet DDA-2273 -------- Datamateriale ------------- Ungdomsforløbsundersøgelsen, 1968-1992 ---------------------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Erik Jørgen Hansen, Socialforskningsinstituttet

Læs mere

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-20087 --------- Datamateriale ------------- Transportvaner, 2001-2002 --------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af John Thøgersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18455 --------- Datamateriale -------------

DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- DDA-18455 --------- Datamateriale ------------- Den europæiske samfundsundersøgelse (Danmark): 2. runde, 2004 --- ---------- -------------------- ---------- -- ----- ---- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1579 -------- Datamateriale ------------- Odense Kommune og borgerne, 1990 ------ ------- -- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af ECO-Analyse PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- -

DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - DDA-2017 -------- Datamateriale ------------- Sonar temaundersøgelse 1992, maj I ----- ---------------- ----- --- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Sonar - Instituttet for Markeds- og Opinionsanalyser

Læs mere

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-21382 --------- Datamateriale ------------- Psykisk arbejdsmiljø, 1997 ------- ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-3671 -------- Datamateriale ------------- Energikonsulenter i enfamiliehuse, 1993 ----------------- - -------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Inger Marie Christensen, Klaus

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1339 -------- Datamateriale ------------- Ferieundersøgelsen, 1985 ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Danmarks Statistik PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2511 -------- Datamateriale ------------- KulturXpres, 1996 ------------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Kulturministeriet PUBLIKATIONSBETINGELSER ----------------------- Dansk Data

Læs mere

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18888 --------- Datamateriale ------------- Mediernes valgkamp 2005 - befolkningsundersøgelse --------- -------- ---- - ----------------------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul Anders

Læs mere

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2482 -------- Datamateriale ------------- Kønsaspekter i lægers karriereforløb, 1993 ------------ - ------ --------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Helle Jacobsen og Grete Korremann

Læs mere

DDA-21788 --------- Datamateriale -------------

DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- DDA-21788 --------- Datamateriale ------------- Noget på spil - risikoadfærd, identitetsdannelse og pengespil ----- -- ---- - ------------- ------------------ -- --------- blandt danske børn og unge, 2008-09

Læs mere

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- -------

Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- DDA-0207 -------- Datamateriale ------------- Konsekvenser ved virksomhedslukning, B&W Skibsværft 1976-77 ------------ --- ------------------- --- ---------- ------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-07192 --------- Datamateriale ------------- Danskernes kostvaner, 1995 ---------- ---------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Levnedsmiddelstyrelsen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ----

DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- DDA-0298 -------- Datamateriale ------------- Børnepasning i Odense kommune 1979 ------------ - ------ ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Fabech PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ----------

Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- DDA-5305 -------- Datamateriale ------------- Frivilligt og ulønnet arbejde i idrætsforeninger, ---------- -- ------- ------- - ----------------- 1989: Foreninger ----- ---------- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ----

DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- DDA-21432 --------- Datamateriale ------------- Den danske værdiundersøgelse, 2008 --- ------ ------------------ ---- Undersøgelsen blev oprindeligt gennemført af Peter Gundelach PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- -----------

DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- DDA-15219 --------- Datamateriale ------------- Danskernes holdning til miljø (ISSP 2000) ---------- -------- --- ----- ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen, Johannes

Læs mere

DDA-21137 --------- Datamateriale -------------

DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- DDA-21137 --------- Datamateriale ------------- Nye muligheder og udfordringer for den enkelte i --- ---------- -- ------------ --- --- ------- - pensionssystemet, 2006 ----------------- ---- Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-24769 --------- Datamateriale ------------- Evaluering af den politiske styringsmodel i de fem regioner - ---------- -- --- --------- ------------- - -- --- -------- - Medieanalyse, 2008 -------------

Læs mere

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------

DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ DDA-23765 --------- Datamateriale ------------- Danskernes motions- og sportsvaner 2007, voksne ---------- -------- -- ----------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Maja Pilgaard,

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Mads Meier Jæger Center for Grundskoleforskning, Aarhus Universitet DDA-23757 --------- Datamateriale ------------- Generationsundersøgelsen ('forløbsundersøgelse for unge') ------------------- --- ---- - -------- --------- ------- børnedel (DLSY-C), 2010 ------------------

Læs mere

DDA-23581 --------- Datamateriale -------------

DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- DDA-23581 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt muslimer --- --------- ---- ----- ------------ ------ -------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Anders

Læs mere

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ----

Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- DDA-3497 -------- Datamateriale ------------- Patienttilfredshedsundersøgelse, Fyns Amt 1995 -------------------------------- --- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Claus Duedal Pedersen

Læs mere

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------

DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ DDA-3906 -------- Datamateriale ------------- Fritidsundersøgelsen 1993, voksne -------------------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ----

DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- DDA-1427 -------- Datamateriale ------------- Unge andengenerationsindvandrere, 1988 ---- ---------------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet (SFI)

Læs mere

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ----

DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- DDA-21449 --------- Datamateriale ------------- Efteruddannelse i private virksomheder, 2005 --------------- - ------- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale

Læs mere

DDA-20700 --------- Datamateriale -------------

DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- DDA-20700 --------- Datamateriale ------------- Infertilitetskohorte (forskningsprojekt COMPI), -------------------- ------------------ ------- 1 års follow-up, 2001-2002. - --- ---------- ---------- Undersøgelsen

Læs mere

DDA-24111 --------- Datamateriale -------------

DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- DDA-24111 --------- Datamateriale ------------- Sundhedsprofil for Region Nordjylland og -------------- --- ------ ----------- -- 11 nordjyske kommuner, 2006-2007 -- --------- --------- --------- Undersøgelsen

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6174 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, V ------------ -- ------------ ---------- - Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-11308 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VII ------------ -- ------------ ---------- --- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde,

Læs mere

DDA-21373 --------- Datamateriale -------------

DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- DDA-21373 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og nedbringelse af sygefravær (baseline), 2002. ------------ -- ---------- ----------- ----- Undersøgelsen blev oprindelig

Læs mere

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ----

DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- DDA-22451 --------- Datamateriale ------------- Danskere i uddannelse og job, 2006 -------- - ---------- -- ---- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af SFI - Det Nationale Forskningscenter for

Læs mere

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning DDA-0769 -------- Datamateriale ------------- Ung i Værløse 1983 --- - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jonna Rives og Johnna Schultz Værløse kommunes Social- og sundhedsforvaltning

Læs mere

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-12255 --------- Datamateriale ------------- Børn og unges fritid i Høje Taastrup Kommune, 2002 ---- -- ----- ------ - ---- -------- -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af CASA (Center

Læs mere

DDA-24363 --------- Datamateriale -------------

DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- DDA-24363 --------- Datamateriale ------------- Din muslimske nabo 2009, undersøgelse blandt den generelle --- --------- ---- ----- ------------ ------ --- --------- befolkning ---------- Undersøgelsen

Læs mere

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ----

Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- DDA-1833 -------- Datamateriale ------------- Borgerundersøgelse i 5 kommuner ved kommunevalget 1993 ------------------ - - -------- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Poul

Læs mere

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ----

DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- DDA-1262 -------- Datamateriale ------------- Gartneres arbejdsmiljø og helbred, Odense 1983 --------- ------------ -- -------- ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Flemming Lander,

Læs mere

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85. Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1653 -------- Datamateriale ------------- Sundhedsadfærd hos skoleelever, 1984-85 Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Bjørn E. Holstein og Hirobumi Ito PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-6175 -------- Datamateriale ------------- Arbejdsmiljø og forplantning 1992-1997, VI ------------ -- ------------ ---------- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jens Peter E. Bonde, Niels

Læs mere

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ----

Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- DDA-2088 -------- Datamateriale ------------- Socialforskningsinstituttets omnibusundersøgelse, ---------------------------- -------------------- august 1994 ------ ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af. Birgit Aust, NFA - Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. DDA-21886 --------- Datamateriale ------------- Forbedring af det psykiske arbejdsmiljø og ---------- -- --- -------- ------------ -- nedbringelse af sygefravær (follow up), 2004 ------------ -- ----------

Læs mere

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ----

Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- DDA-0809 -------- Datamateriale ------------- Undersøgelse af de studerendes boligforhold i Odense, 1984 ------------ -- -- ----------- ------------ - ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-2137 -------- Datamateriale ------------- Forløbsundersøgelse af børn født i 1995 (1, 1995) ------------------- -- ---- ---- - ---- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Socialforskningsinstituttet

Læs mere

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ----

Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- DDA-1078 -------- Datamateriale ------------- Samfundsudvikling og sociale modsætninger i Danmark, 1985 ----------------- -- ------- ------------ - -------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ----

Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- DDA-4038 -------- Datamateriale ------------- Kommunernes sociale indsats over for sindslidende, 1993 ----------- ------- ------- ---- --- ------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Læs mere

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-26471 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2007 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-18184 --------- Datamateriale ------------- Valgundersøgelsen 2005 ----------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jørgen Goul Andersen PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ----

DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- DDA-22901 --------- Datamateriale ------------- Projekt Unge og Alkohol (PUNA), 2005 ------- ---- -- ------- ------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Jeanette Østergaard PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ -----------

Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- DDA-7298 -------- Datamateriale ------------- Idræt, motion og hverdagsliv, 1999: 5. klasse skoleelever ------ ------ -- ------------ ----- -- ------ ----------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

DDA-18469 --------- Datamateriale -------------

DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- DDA-18469 --------- Datamateriale ------------- Arbejdsløshed, tilbagetrækning og medborgerskab, 1999-2000 -------------- --------------- -- -------------- --------- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------

Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ DDA-5228 -------- Datamateriale ------------- Nye holdninger og deltageformer i Norden, 1987: Island --- ---------- -- ------------- - ------- ----- ------ Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise

Læs mere

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ----

Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- DDA-0841 -------- Datamateriale ------------- Rusundersøgelse Danmarks Ingeniørakademi, Maskinafd., 1984 --------------- -------- -------- ------------------- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- --

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- DDA-1423 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 21 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-16264 --------- Datamateriale ------------- Opinionsdannelse, maj 2003 ----------------- --- ---- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Lise Togeby PUBLIKATIONSBETINGELSER -----------------------

Læs mere

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af

Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af DDA-1407 -------- Datamateriale ------------- Gallup Omnibus Data 1986, omnibus nr. 03 ------ ------- ---- ----- ------- --- -- Undersøgelsen blev oprindelig gennemført af Gallup Markedsanalyse A/S PUBLIKATIONSBETINGELSER

Læs mere