VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET"

Transkript

1 VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Af Thomas Rørdam AUGUST 2002 TILLÆG TIL ADVOKATEN 7-8/2002 RIV UD OG GEM!

2

3 1. Indledning I 1998 udarbejdede jeg efter drøftelse med Højesteret og Rigsadvokaten en vejledning i forelæggelse af straffesager i Højesteret. Vejledningen er optrykt i Meddelelsesbladet som meddelelse nr. 63/1998. Med virkning fra den 1. april 2002 er der efter aftale med Advokatrådet og Landsforeningen indført en ordning, hvorefter tidligere instansers domme i straffesager som udgangspunkt ikke oplæses i Højesteret, og hvorefter der senest 1 uge før domsforhandlingen i Højesteret skal udarbejdes et påstandsdokument med angivelse af hovedanbringender. Disse ændringer har medført, at jeg har fundet det hensigtsmæssigt at udarbejde en ny vejledning. Vejledningen, som også denne gang har været drøftet med Højesteret og Rigsadvokaten, indeholder udover de nævnte ændringer enkelte justeringer i forhold til den tidligere vejledning. Endvidere er en redegørelse for sagsgangen inden domsforhandlingen, udarbejdet af Rigsadvokaten, indarbejdet i pkt i vejledningen. 2. Inden domsforhandlingen 2.1. Rigsadvokatens redegørelse for sagsgangen inden domsforhandlingen Rigsadvokaten har udarbejdet følgende redegørelse for sagsgangen inden domsforhandlingen: 1. Når Rigsadvokaten har modtaget den forkyndte ankemeddelelse, sendes denne snarest muligt tillige med den indankede landsretsdom (i tredjeinstanssager tillige byrettens dom), uddrag af retsbogen samt tiltaltes ankemeddelelse til Højesteret, jf. retsplejelovens 952, stk Rigsadvokaten anfører i fremsendelsesskrivelsen til Højesteret, hvilken påstand anklagemyndigheden agter at nedlægge under sagen, ligesom varigheden af domsforhandlingen anslås. Rigsadvokaten indbringer i arrestantsager samtidig spørgsmålet om varetægtsfængsling for Højesteret, jf. retsplejelovens 769, stk. 2. Domfældtes forsvarer i landsretten underrettes ved kopi. 3. Nedlægger Rigsadvokaten påstand om stadfæstelse, underrettes forsvareren i almindelighed om, at det påhviler ham at forelægge sagen for Højesteret, medmindre andet aftales med Rigsadvokaten, jf. herved retsplejelovens Er der tvivl om, hvilke grunde anken støttes på, herunder hvilken påstand tiltalte agter at nedlægge under ankesagen, anmoder Rigsadvokaten ved sagens indbringelse for Højesteret forsvareren om snarest at præcisere disse spørgsmål, jf. retsplejelovens 950. Herved sikres det, at de relevante bilag indgår i ekstrakten, og at det på et tidligt tidspunkt bliver klarlagt, om der eventuelt er anledning til at anmode Højesteret om i medfør af retsplejelovens 955, stk. 4 at indhente en erklæring fra landsretten til yderligere oplysning om, hvad der er foregået under domsforhandlingen. Dette gælder f.eks., hvor der i anken blot er henvist til retsplejelovens 943 og 945, eller hvor der nedlægges påstand om, at rettergangsregler er tilsidesat eller fejlagtigt anvendt. 5. Skønner Rigsadvokaten, at det er nødvendigt at indhente supplerende oplysninger om tiltaltes personlige forhold, f.eks. fordi der i sagen er spørgsmål om udvisning, eller en særforanstaltning, indhenter Rigsadvokaten i almindelighed disse oplysninger i forbindelse med forberedelsen af sagen. Forsvareren underrettes ved kopi herom. Er der spørgsmål om beskikkelse af en bistandsværge, indhenter Rigsadvokaten en udtalelse herom fra forsvareren, inden spørgsmålet forelægges for Højesteret. 6. Rigsadvokaten udarbejder ekstrakt, der sendes til Højesteret, og den beskikkede forsvarer senest 3 uger før domsforhandlingen. 7. Senest i forbindelse med fremsendelsen af ekstrakten til forsvareren, anmoder Rigsadvokaten forsvareren om snarest og inden to uger før domsforhandlingen at meddele oplysning om, hvilket materiale forsvareren ønsker medtaget i den materialesamling, som Rigsadvokaten udarbejder til brug for domsforhandlingen i Højesteret. Materialesamlingen indeholder alt efter sagens karakter uddrag af lovforarbejder vedrørende den lovgivning, der er relevant for Højesterets afgørelse af sagen, samt relevant juridisk litteratur og retspraksis. Rigsadvokaten producerer materialesamlingen, der udsendes senest en uge før domsforhandlingen. Indeholder sagen mere komplicerede og principielle juridiske spørgsmål, vil Rigsadvokaten oftest på et tidligere tidspunkt anmode forsvareren om nærmere at redegøre for, hvilken litteratur og praksis forsvareren agter at påberåbe sig til støtte for sine påstande og anbringender. 8. Rigsadvokaten underretter senest 1 uge før domsfor- ADVOKATEN 7-8/2002 3

4 handlingen Højesteret og forsvareren om anklagemyndighedens endelige påstand i sagen. Rigsadvokaten underretter endvidere kort om de hovedanbringender, som gøres gældende til støtte for hver enkelt påstand, medmindre hovedanbringenderne giver sig selv, f.eks. fordi anklagemyndighedens påstand er skærpelse, og denne påstand alene støttes på almindelige strafudmålingssynspunkter. Rigsadvokaten forholder sig i almindelighed ikke til eventuelle påstande og anbringender, som forsvareren eventuelt tidligere har tilkendegivet i sagen. Har Rigsadvokaten taget initiativ til at anke sagen, foretages underretning dog i forbindelse med fremsendelse af ekstrakten i sagen til Højesteret og forsvareren Nærmere om forsvarerens påstandsdokument og om materialesamlinger Som det fremgår af pkt , præciseres ankegrundene allerede i forbindelse med sagens indbringelse for Højesteret. Herudover underretter forsvareren senest 1 uge før domsforhandlingen Højesteret og Rigsadvokaten om forsvarerens endelige påstand i sagen. Påstandsdokumentet bør foruden påstanden/påstandene indeholde en kort oversigt over de hovedanbringender, som gøres gældende til støtte for hver enkelt påstand. Angivelse af hovedanbringender kan dog undlades, hvis anbringenderne giver sig selv, f.eks. fordi forsvarerens påstand er formildelse af den idømte straf og denne påstand alene støttes på almindelige strafudmålingssynspunkter. En påstand om ophævelse og hjemvisning, f.eks. på grund af rettergangsfejl, og en påstand om frifindelse, f.eks. på grund af urigtig retsanvendelse, bør altid ledsages af angivelse af hovedanbringender. Er påstanden formildelse, kan der være anledning til at angive hovedanbringender, hvis påstanden støttes på andet end almindelige strafudmålingssynspunkter, f.eks. at den tiltalte har ydet væsentlig bistand med hensyn til sagens opklaring. En påstand, der går ud på, at der ikke skal ske udvisning, ledsages af hovedanbringender, således at det gøres klart, om påstanden støttes på andet end den afvejning, som skal finde sted efter udlændingelovens 26, og om Menneskeretskonventionen påberåbes (typisk artikel 3 og artikel 8). I disse situationer vil det kunne være nødvendigt, at der ikke blot i forbindelse med påstandsdokumentets udarbejdelse, men også på et tidligere tidspunkt under sagens forberedelse skabes klarhed over de spørgsmål, som skal forelægges for Højesteret, således at eventuelle nødvendige supplerende oplysninger kan blive indhentet. Det er ofte hensigtsmæssigt, at der udarbejdes en materialesamling med relevante lovforarbejder, relevant retspraksis og relevant litteratur. En sådan materialesamling bør ligeledes foreligge senest 1 uge før domsforhandlingen i Højesteret. Udarbejdelsen af materialesamlingen bør ske i et samarbejde mellem forsvareren og Rigsadvokaten, der indledes i god tid inden domsforhandlingen, og det bør tilstræbes, at der udarbejdes én fælles materialesamling. Der henvises i den forbindelse til pkt om den praktiske fremgangsmåde. Vælger forsvareren selv at udarbejde en (eventuelt supplerende) materialesamling, honoreres denne efter de retningslinier, der er fastsat i Højesterets meddelelse i Advokaten nr. 4/ Domsforhandlingens start I modsætning til tidligere oplæses dommene fra den eller de foregående instanser som udgangspunkt ikke. Hvis der undtagelsesvis skønnes at være behov for, at den eller de tidligere instansers domme oplæses, bør dette angives i det påstandsdokument, som skal udarbejdes senest 1 uge inden domsforhandlingen. Skal den eller de tidligere instansers domme oplæses, vil en medarbejder i Højesteret foretage oplæsningen. Der tages ved forelæggelsen af sagen højde for, om dommene fra tidligere instanser er blevet oplæst. 4. Forelæggelsen Rigsadvokaten følger en praksis, hvorefter det som udgangspunkt påhviler forsvareren at forelægge sagen, hvis det er tiltalte, der har anket, og anklagemyndighedens påstand alene er stadfæstelse. Forsvareren vil i så fald have modtaget et brev fra Rigsadvokaten om, at forsvareren skal forelægge sagen, medmindre andet aftales. Dersom forsvareren i andre tilfælde har ønske om at stå for forelæggelsen, må fremgangsmåden være den, at forsvareren retter henvendelse til Rigsadvokaten med henblik på, at der indgås en aftale om forelæggelsesspørgsmålet. Formålet med forelæggelsen er at præsentere sagens 4 ADVOKATEN 7-8/2002

5 faktum på en fyldestgørende og overskuelig måde. Forelæggelsen skal skabe grundlaget for parternes procedure. Det følger heraf, at forelæggelsen skal være loyal over for såvel tiltalte som anklagemyndigheden. Det bør således tilstræbes, at anklageren efter forsvarerens forelæggelse kan tilkendegive, at der ikke er supplerende bemærkninger til forelæggelsen. Forelæggelsen bør imidlertid samtidig tilrettelægges i en passende stram form, således at overflødige oplysninger undgås. Generelt kan man vel sige, at forelæggelsen i en straffesag skal efterlade et klart billede af, hvad den tiltalte er dømt for, under hvilke omstændigheder det strafbare forhold er begået, herunder til belysning af, om der foreligger formildende eller skærpende omstændigheder, hvilke eventuelle følger, forholdet har fået, og hvad tiltaltes personlige forhold er. Derimod er det ikke nødvendigt at gengive hele bevisførelsen for landsretten. Er der tale om en nævningesag, hvor tiltalte nægtede sig skyldig, men blev dømt, vil det således ofte være tilstrækkeligt at redegøre for de centrale passager i tiltaltes forklaring og de vigtigste beviser, der i øvrigt blev præsenteret i forbindelse med domsforhandlingen i landsretten. Forelæggelsen bør tage udgangspunkt i de oplysninger, der var fremme for landsretten, og de oplysninger, der eventuelt siden er tilvejebragt til brug for højesteretsbehandlingen. Derimod er der i almindelighed ikke grund til at komme ind på f.eks. politirapportforklaringer, som ikke i kraft af dokumentation eller forehold har været anvendt som bevis under domsforhandlingen i landsretten. Dog vil der ikke været noget i vejen for at anvende en eventuel resumé- eller oversigtsrapport, politiet måtte have udarbejdet, hvis den er egnet til på en overskuelig måde at illustrere f.eks. sagens opstart. I det følgende vil jeg redegøre for, hvordan en forelæggelse kan disponeres. Det bemærkes, at der ikke er nogen fast disposition for en forelæggelse, og det kan variere fra sag til sag, hvordan en forelæggelse bedst disponeres. Min redegørelse vil mest have den situation for øje, at højesteretssagen vedrører en anke af en nævningedom. En tredjeinstanssag vil imidlertid skulle forelægges efter nogenlunde samme principper. a) Kort om, hvad sagen drejer sig om Det vil være naturligt, at forelæggelsen indledes med en kort bemærkning om, hvad sagen drejer sig om. I den sag, der er refereret i U H, hvor tiltalte ønskede en forvaringssanktion ændret til en almindelig tidsbestemt straf, kunne man f.eks. indlede med at sige: Sagen drejer sig om sanktionsfastsættelsen for forholdene begået den 9. januar 1996, nemlig frihedsberøvelse, grov vold og forsøg på voldtægt mod (forurettedes navn), nærmere bestemt om der skal idømmes forvaring eller udmåles en almindelige tidsbestemt straf. Erstatningsspørgsmålet er ikke omfattet af anken. Min påstand for Højesteret er, at der idømmes en almindelig tidsbestemt straf på højst 3 års fængsel. Jeg vil senere vende tilbage til spørgsmålet om strafudmålingen, når jeg kommer til min procedure. b) Tiltaltes tilstedeværelse i retten Også i Højesteret har tiltalte det sidste ord, inden sagen optages til dom, og forsvareren skal derfor meddele Højesteret, om tiltalte er til stede. c) Tiltaltes personlige forhold, herunder forstraffe Det vil være naturligt her at starte med at redegøre for, hvornår tiltalte er født og i den forbindelse at angive, hvor gammel tiltalte nu er og var på gerningstidspunktet. Herefter omtales tiltaltes eventuelle relevante forstraffe. Det må afhænge af sagens karakter, hvor meget der skal gøres ud af forstraffene. Er der tale om en sag om forvaring, vil det ikke være tilstrækkeligt at tage udgangspunkt i straffeattesten. Her må der redegøres nærmere for de enkelte forstraffe for så vidt angår de relevante forhold. Det samme vil imidlertid kunne gøre sig gældende i andre sager. Drejer sagen sig således om en narkotikaforbrydelse, og er tiltalte tidligere straffet for overtrædelse af straffelovens 191, bør det angives, hvad tiltalte er dømt for i den tidligere sag med hensyn til stoffets art og mængde og eventuelt tiltaltes rolle. Ved omtalen af forstraffene må der redegøres for forhold, der eventuelt vil kunne begrunde, at en fællesstraf udløses (en tidligere betinget dom eller en prøveløsladelse med reststraf). Såfremt straffen skal fastsættes som en tillægsstraf til en tidligere idømt straf, jf. straffelovens 89, må der også redegøres herfor. Med hensyn til forstraffe, der for så vidt er relevante, men som i medfør af straffelovens 81 har mistet gen- ADVOKATEN 7-8/2002 5

6 tagelsesvirkning, vil det kunne være naturligt ganske kort at omtale disse med angivelse af, at der efter 81 ikke længere er gentagelsesvirkning. Efter forstraffene redegøres der for de personlige forhold i øvrigt, og her dokumenteres eller omtales f.eks. tiltaltes eventuelle forklaring i retten om personlige forhold, en eventuel personundersøgelse, en eventuel mentalerklæring og en eventuel erklæring fra Retslægerådet. Med hensyn til en eventuel personundersøgelse og en eventuel mentalerklæring vil det ikke altid være tilstrækkeligt at nøjes med at dokumentere eller omtale konklusionen. Der kan udmærket være relevante oplysninger andetsteds i dokumenterne. Det bør man være opmærksom på. Foreligger der for Højesteret spørgsmål om udvisning, dokumenteres eller omtales relevante personlige oplysninger til brug for afgørelsen af dette spørgsmål, herunder 26-rapporter. d) Forurettede Er der en forurettet i sagen, bør forelæggelsen omfatte en kort præsentation af forurettede og en redegørelse for relationen mellem tiltalte og forurettede. Foreligger der i sagen oplysninger om forurettede, der kan være med til at belyse baggrunden for det strafbare forhold, bør disse oplysninger inddrages i forelæggelsen. e) Sagen Ved redegørelsen for sagens omstændigheder vil det normalt være hensigtsmæssigt at gå nogenlunde kronologisk til værks. Således vil det være naturligt at starte med en kort redegørelse for sagens opstart og eventuelt politiets gerningsstedsundersøgelser m.v. Det kan ofte mest hensigtsmæssigt ske i fortælleform fremfor ved dokumentation. Herefter redegøres der for, hvordan tiltalte kom ind i billedet, og der redegøres i den forbindelse for anholdelsen af tiltalte og eventuelt omstændighederne i forbindelse med anholdelsen, hvis det er relevant. Det kan så nævnes, at tiltalte efterfølgende blev fremstillet i grundlovsforhør. Eventuelt kan der være anledning til at dokumentere eller redegøre for uddrag af tiltaltes forklaring i forbindelse med grundlovsforhøret. Blev tiltalte varetægtsfængslet i forbindelse med grundlovsforhøret, oplyses dette med angivelse af, hvor længe tiltalte herefter var frihedsberøvet (eventuelt at tiltalte siden da har været frihedsberøvet). Blev tiltalte først anholdt et godt stykke tid efter, at forholdet blev begået, indplaceres redegørelsen om tiltaltes anholdelse m.v. på det sted i forelæggelsen, hvor den efter kronologien naturligt hører hjemme. Herefter redegøres der i nødvendigt omfang for de vigtigste undersøgelser, politiet har foretaget under efterforskningen, og for de vigtigste tekniske erklæringer m.v., der er indhentet. Med hensyn til tekniske erklæringer m.v. kan det f.eks. dreje sig om promilleerklæringer, obduktionserklæringer, lægeerklæringer og eventuelt kriminaltekniske erklæringer. Knytter der sig til en teknisk erklæring en forklaring fra en sagkyndig, afgivet under domsforhandlingen, vil det være naturligt at bryde kronologien og således redegøre for indholdet af forklaringen samtidig med, at erklæringen omtales eller dokumenteres. Derefter nævnes eventuelt, hvornår der blev rejst tiltale, og hvornår domsforhandlingen blev påbegyndt. Med hensyn til bevisførelsen under domsforhandlingen gengives i nødvendigt omfang de vigtigste beviser. Som tidligere nævnt vil det normalt være tilstrækkeligt at redegøre for de centrale passager i tiltaltes forklaring og de vigtigste beviser, der i øvrigt blev præsenteret i forbindelse med domsforhandlingen. Med hensyn til forklaringerne er der ikke noget i vejen for at anvende en fortælleform fremfor at foretage en egentlig dokumentation. Eventuelt kan fortælleform og dokumentation kombineres. Går forsvarerens påstand ud på ophævelse af landsrettens dom og hjemvisning af sagen til fornyet behandling ved landsretten, og knytter denne påstand sig til, at der efter forsvarerens opfattelse er grund til at rejse kritik af retsbelæringen, dokumenteres de relevante dele af retsbelæringen. Det bemærkes i den forbindelse, at en kritik af retsbelæringen bør være fulgt op af, at forsvareren i medfør af retsplejelovens 893, stk. 2, inden nævningerne har trukket sig tilbage for at votere om skyldspørgsmålet har forlangt protokollation af den omtvistede del af retsbelæringen, eller at forsvareren efterfølgende har foranlediget, at Højesteret i medfør af retsplejelovens 955, stk. 4, har indhentet en udtalelse fra landsretten om retsbelæringen, jf. hertil pkt Til sidst omtales, hvad tiltalte blev fundet skyldig i og 6 ADVOKATEN 7-8/2002

7 med hvilken sanktion, ligesom det omtales, om der var enighed om afgørelsen. Har landsretten anført en begrundelse for sanktionen, redegøres der for denne. Det tilkendegives, at forelæggelsen herefter er afsluttet, hvorefter anklageren får mulighed for at supplere forelæggelsen. 5. Proceduren Efter forelæggelsen går forsvareren direkte over til proceduren, og efter anklagerens procedure er der lejlighed til at afgive replik og duplik. Forsvareren bør forud for eller i forbindelse med domsforhandlingen i Højesteret undersøge, om anklageren vil begære en eventuel varetægtsfængsling forlænget efter Højesterets dom, og forsvarerens første procedureindlæg afsluttes i givet fald med en bemærkning om, hvorvidt der protesteres mod fortsat varetægtsfængsling. ADVOKATEN 7-8/2002 7

8 ADVOKAT SAMFUNDET Kronprinsessegade København K Tlf.: Fax:

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET Maj 2008 - 2-1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET

VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET VEJLEDNING I UDFØRELSE AF STRAFFESAGER I HØJESTERET september 2016 - 2 1. Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret Sagsgangen forud for hovedforhandlingen i Højesteret tilrettelægges i samarbejde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne

Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Den 20/12-2010 J.nr. 21B-ØL-15-07 J.nr. 21A-VL-27-10 Vejledning om den praktiske behandling af straffesager ved landsretterne Vejledningen finder anvendelse ved behandling af straffesager efter den 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2007/2 LSV 78 (Gældende) Udskriftsdato: 17. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0587 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2008 Forslag til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 4. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. K 056/16 (Sermersooq Kredsrets sagl.nr. SER-AMM-KS-0015-2009) Anklagemyndigheden (J.nr. 5516-98791-00001-07)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 24. april 2012 Sag 240/2010 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 1. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 176 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. februar 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. april 2016 Sag 183/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Thorkild Høyer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 2. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. februar 2011 Sag 280/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 16. marts

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 3. februar 2012 Sag 178/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 4.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 210/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Steen Moesgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17.

Læs mere

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten.

E har påstået erstatningskravet hjemvist til realitetsbehandling ved Statsadvokaten. D O M afsagt den 5. december 2013 Rettens nr. 11-3506/2013 Politiets nr. SA4-2010-521-0611 Erstatningssøgende E mod Anklagemyndigheden Denne sag er behandlet med domsmænd. E var i tiden fra den 15. februar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Præsidenterne for landsretterne og Sø- og Handelsretten Retningslinjer for prøvesager 20. december 2007 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager. Efter retsplejelovens 133 har en advokat møderet for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. januar 2017 Sag 221-231/2016 Advokaterne Steen Leonhardt Frederiksen, Mette Lauritzen, Michael Steffensen, Daniel Rosenkilde Larsen, Hugo Steinmetz, Rolf Lindegaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. januar 2012 Sag 263/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Lars Nauheimer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Sønderborg den 17. december

Læs mere

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4,

RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, RIGSADVOKATEN Oktober 2004 J.nr. 2003-120-0007 Udeblivelsesdomme efter retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, 1. Indledning Ved lov nr. 256 af 8. maj 2002 blev retsplejelovens 847, stk. 3, nr. 4, ændret,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

Retningslinjer for prøvesager

Retningslinjer for prøvesager Østre Landsret Præsidenten J.nr. 81A-ØL-46-07 J.nr. 85A-VL-002-10 Revideret januar 2014 Retningslinjer for prøvesager 1. Retsplejelovens bestemmelser om prøvesager Efter retsplejelovens 133 har en advokat

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor)

- tilbagekaldelse af beskikkelsen. K-168-08 afsagt den 30. september 2008 (Samme sag som ovenfor) Kendelse: Beskrivelse: Retten kan nægte at beskikke den advokat, som sigtede ønsker som forsvarer, eller tilbagekalde beskikkelsen, hvis dennes medvirken vil medføre en forsinkelse af betydning for sagens

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande)

U D K A S T. Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 17. december 2013 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2013-731-0034 Dok.: 937263 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v.

Bekendtgørelse om kriminalforsorgens reaktioner ved overtrædelse af vilkår fastsat ved prøveløsladelse, betinget dom m.v. BEK nr 590 af 30/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. september 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0076 Senere ændringer til

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen

Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Personundersøgelser ved Kriminalforsorgen Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge, straf og andre retsfølger; Offentlig

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september Kbh. K. J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 7/2005 Frederiksholms Kanal 16 Den 16. september 2005 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2004-511-0034 Forsvarerens almindelige adgang til aktindsigt efter retsplejelovens 729 a, stk. 3.

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034. Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2015 Dato 1. januar 2015 J.nr. RA-2014-520-0034 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2014 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 11. april 2013 Sag 324/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jens Henrik Bech, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 22. marts

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M S293200K - KSJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 23. april 2012 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Michael Kistrup og Lotte Wetterling med domsmænd). 10. afd.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen

Langvarige sigtelser. Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Langvarige sigtelser Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: påtale og påtaleundladelse;legalitetssikring OG INDBERETNING; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.9.2015 Status: Gældende Udskrevet: 22.10.2017

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 230/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Kristian Mølgaard for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den

Læs mere

Tilhold og opholdsforbud

Tilhold og opholdsforbud Civilafdelingen Dato: 15. april 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Marie Mølsted Sagsnr.: 2015-490-0005 Dok.: 1888372 UDKAST til Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om tilhold, opholdsforbud

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA Langvarige varetægtsfængslinger RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 6/2008 Dato 8. juli 2008 J.nr. RA-2006-511-0064 Langvarige varetægtsfængslinger Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Frister for varetægtsfængsling retsplejelovens 768

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 16. september 2011 Sag 367/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Warrer, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 18. maj

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Svar på Spørgsmål 976 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 8. november 2009 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-0971

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag

D O M. afsagt den 8. april 2014. Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod. Tiltalte (T1) Tiltalte (T2) Arrestantsag D O M afsagt den 8. april 2014 Rettens nr. 9-2105/2014 Politiets nr. Anklagemyndigheden Mod Tiltalte (T1) og Tiltalte (T2) Arrestantsag Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Anklageskrift

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 1/2011 Dato 1. januar 2011 J.nr. RA-2010-520-0017 Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93 a Min meddelelse nr. 1/2010 indeholder oplysning om de takstmæssige erstatningsbeløb

Læs mere

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3

Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Sundhedspersonale - Straffesager mod sundhedspersonale-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 8.7.2013 Status: Historisk Udskrevet:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 2/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 14. januar 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER + bilag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 2. juli 2014 Sag 57/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Kragbak, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro den 6. juni

Læs mere

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE

KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE Vejledning fra Ungesamrådet i Nordjylland ANKLAGEMYNDIGHEDEN December 2011 (ajourført jan. 2013) KOMMUNERNES OG KRIMINALFORSORGENS OPGAVER VED AFGØRELSE AF STRAFFESAGER MOD UNGE I. Hvilken afgørelse kan

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 10. oktober 2016 Sag 82/2016 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Stagetorn, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 20.

Læs mere

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2

Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Sundhedspersonale - Behandling af straffesager mod sundhedspersonale-2 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;særlige persongrupper, straffeproces Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 27.4.2011 Status: Historisk

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Udlændings lovlige ophold her i landet

Udlændings lovlige ophold her i landet Udlændings lovlige ophold her i landet En udlænding, der - efter at være blevet meddelt en udrejsefrist - var blevet løsladt til sin bopæl efter fristens udløb, havde efterfølgende indgivet ansøgning om

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 29. maj 2017 Sag 70/2017 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Thorkild Høyer, beskikket), T2 (advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket) og T3 (advokat Thomas

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere