Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ""

Transkript

1 Page 1 of 10 Modtaget via elektronisk post. Der tages forbehold for evt. fejl Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) (L bilag 19) (Offentligt) Til Folketingets Skatteudvalg L 194 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. - forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, virksomhedsskatteloven og andre skattelove (Succession for nære medarbejdere, aktier i selskaber af finansiel karakter - generationsskifte). Hermed fremsendes i 70 eksemplarer svar på spørgsmål nr i udvalgets skrivelse af 2. maj 2002 (L bilag 15). Svend Erik Hovmand /Lise Bo Nielsen Spørgsmål 5: Hvad er baggrunden for, at lovforslagets bestemmelser om succession til medarbejdere ikke giver mulighed for overdragelse med succession til en kreds af medarbejdere, hvor også nogle medarbejdere ikke ejer 15 pct. af selskabet?

2 Page 2 of 10 Efter gældende regler i aktieavancebeskatningslovens 11 et det en betingelse for skattemæssig succession til en nærmere afgrænset kreds af familiemedlemmer, at der skal overdrages mindst 15 pct. af stemmeværdien. Der kan således ikke ske overdragelse med succession af aktier fra eksempelvis en fader til to sønner, der hver har 8 pct. af stemmeværdien, selvom de tilsammen ejer 16 pct. Begrundelsen for, at en vis mindstedel af aktierne skal overdrages, er, at overdragelsen skal have karakter af et egentligt generationsskifte. Det er der ikke tale om, hvis en forholdsvis lille del af aktiekapitalen kan overdrages. Ved udformningen af forslaget om succession til nære medarbejdere er der taget udgangspunkt i, at der skal ske succession efter samme kriterier som ved succession til nære familiemedlemmer. Herved opnås, at der gælder de samme betingelser for succession til visse familiemedlemmer og nære medarbejdere fsva. størrelsen af den aktiepost, der som minimum skal overdrages for, at der kan opnås skattemæssig succession. Efter forslaget kan flere medarbejdere udmærket slå sig sammen med henblik på at overtage selskabet. Det kræver blot, at de pågældende medarbejdere hver især overtager mindst 15 pct. af stemmeværdien. Spørgsmål 6: Giver de foreslåede regler for succession ved overdragelse af hovedaktionæraktier til medarbejdere disse medarbejdere mulighed for efterfølgende af foretage skattefri aktieombytning? Lovforslaget giver mulighed for, at der kan ske skattemæssig succession i aktier efter nærmere regler til nære medarbejdere. Forslaget indeholder ingen særlige regler med hensyn til muligheden for at foretage skattefri aktieombytning af aktier, som en nær medarbejder har erhvervet med succession. Det kan således bekræftes, at en nær medarbejder, der har erhvervet aktier med skattemæssig succession, efterfølgende kan foretage en skattefri aktieombytning, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Efter gældende regler kan et familiemedlem, der har erhvervet ak tier med skattemæssig succession, allerede i dag efterfølgende foretage en skattefri aktieombytning, såfremt betingelserne er opfyldt. Spørgsmål 7: Giver de foreslåede regler for succession ved overdragelse af personligt drevet virksomhed til medarbejdere disse medarbejdere mulighed for efterfølgende at foretage skattefri virksomhedsoverdragelse, og derefter aktieombytning, så virksomheden placeres i et selskab, hvis aktierne placeres i et holdingselskab? Lovforslaget går ud på at give mulighed for, at der kan ske succession i en personligt drevet erhvervsvirksomhed til nære medarbejdere efter nærmere regler. En personligt drevet erhvervsvirksomhed kan efter reglerne i lov om skattefri virksomhedsomdannelse omdannes til et selskab, når de fastsatte betingelser i loven er opfyldt.

3 Page 3 of 10 Forslaget indeholder ingen særlige regler for omdannelse af en personligt ejet erhvervsvirksomhed, der er erhvervet ved succession, til et selskab, når betingelserne herfor er opfyldt. Aktierne i et sådant selskab kan herefter indgå i en skattefri aktieombytning, når betingelserne herfor er opfyldt, jf. svaret ovenfor på spørgsmål 6. Det kræver bl.a. tilladelse fra skattemyndighederne at kunne foretage en skattefri aktieombytning. Det kan således bekræftes, at en personligt drevet erhvervsvirksomhed erhvervet ved succession efterfølgende kan omdannes til et selskab efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse, og at der herefter kan foretages skattefri aktieombytning. Det gælder i øvrigt uanset, om den pågældende personligt drevne erhvervsvirksomhed er erhvervet af et familiemedlem ved succession eller efter de foreslåede regler om succession til nære medarbe jdere. Spørgsmål 8: Ministeren bedes redegøre for sammenhængen mellem de foreslåede regler for overdragelse af aktier til medarbejdere med skattefri succession og reglerne i 22 c i virksomhedsskatteloven om særlig kapitalafkastberegning for aktier og anparter. Der er tale om to forskellige regelsæt, der kan anvendes uafhængigt af hinanden. Efter forslaget kan en nær medarbejder erhverve aktier med skattemæssig succession. Det indebærer, at erhververen indtræder i den tidligere aktionærs skattemæssige stilling med hensyn til aktiernes anskaffelsessum og anskaffelsestidspunkt. Efter reglerne i virksomhedsskattelovens 22 c kan virksomhedsordningen eller kapitalafkastordningen anvendes ved personers køb af aktier eller anparter, når købet sker som led i en virksomhedsovertagelse. Formålet er at sidestille køb af et selskab, der driver erhvervsmæssig virksomhed, med køb af en personligt ejet virksomhed. Ordningen indebærer, at erhververen opnår fuld skatteværdi af fradraget for de renteudgifter, der er forbundet med købet af aktierne eller anparterne. For at begrænse ordningen til egentlige virksomhedsoverdragelser, er der fastsat en række krav, som skal være opfyldt for, at den skattepligtige kan anvende ordningen. Det er bl.a. et krav, at det kontantomregnede vederlag, som den skattepligtige har betalt for aktierne eller anparterne, overstiger kr. (2002). Ordningen kan ikke anvendes på aktier eller anparter, der erhverves i forbindelse med omdannelsen af en personligt ejet virksomhed efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse eller som led i en skattefri aktieombytning efter aktieavancebeskatningsloven. Det skyldes, at aktierne eller anparterne i disse situationer er erhvervet på en sådan måde, at der ikke er renteudgifter forbundet med erhvervelsen. I det tilfælde, hvor aktierne i et selskab er erhvervet med skattemæssig succession efter aktieavancebeskatningslovens 11, kan ordningen i virksomhedsskattelovens 22 c finde anvendelse, idet der i disse situationer kan være renteudgifter forbundet med købet af aktierne eller anparterne. Ordningen kan allerede efter gældende regler anvendes på aktier eller anparter, der er erhvervet af et nærtstående familiemedlem med succession, jf. be stemmelsen i virksomhedsskattelovens 22 c, stk. 6. Det fremgår af denne bestemmelse, at uanset om den skattepligtige efter aktieavancebeskatningslovens 11 er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling, opgøres kapitalafkastgrundlaget som det kontantomregnede vederlag, der er betalt for aktierne eller anparterne.

4 Page 4 of 10 I lovforslagets 8, nr. 4, henvises der i virksomhedsskattelovens 22, stk. 6, 2. pkt., til aktieavancebeskatningslovens 11 A. Henvisningen indebærer, at når en nær medarbejder efter den nye bestemmelse i aktieavancebeskatningslovens 11 A er indtrådt i overdragerens skattemæssige stilling, opgøres kapitalafkastgrundlaget ligeledes som det kontantomregnede vederlag, der er betalt for aktierne eller anparterne, Spørgsmål 9: Kan ministeren bekræfte, at det må formodes, at den skattebesparelse, der opnås ved brug af skattefri succession tilfalder sælger og ikke køber, idet køber får et nedslag i sin købspris, der svarer til den overtagne skatteforpligtelse? Dette kan ikke bekræftes. Det er ikke muligt at udtale sig med sikkerhed om, hvem fordelen ved skattefri succession tilfalder. Det vil afhænge af efterspørgelsesforholdene for den konkrete virksomhed, som ejeren ønsker at afhænde. I nogle tilfælde kan det være sælger, som fordelen helt eller delvist tilfalder, og i andre tilfælde kan det helt eller delvist være køber. Fordelen kan også tilfalde såvel sælger som køber, idet en d el af fordelen tilfalder sælger og resten køber. Hvordan fordelingen er mellem den del, der tilfalder sælger, og den del, der tilfalder køber, vil som nævnt afhænge af de konkrete forhold for den pågældende virksomhed. Da successionskredsen er forholdsvist begrænset, vil fastsættelsen af prisen for virksomheden være resultatet af forhandlinger mellem sælger og køber. Det må derfor antages, at fordelen hermed kommer s&arin g;vel køber som sælger til gode. Der kan i øvrigt for en uddybning af denne problemstilling henvises til betænkning nr. 1374/august I betænkningens afsnit og 10 er anført synspunkter, der taler for en udvidelse af successionsmulighederne for henholdsvis en bredere familiekreds og for medarbejdere, og synspunkter der taler imod. Det fremgår af de nævnte afsnit, at Generationsskifteudvalget ikke kunne nå frem til et fælles standpunkt om, at succession kapitalis eres til fordel for enten køber eller sælger. Derimod er det vigtigt at understrege, at forlaget om succession til nære medarbejdere er blevet godt modtaget af erhvervslivets organisationer. Der henvises til svaret på udvalgets spørgsmål 4 (L bilag 10), der indeholder forskellige beregningseksempler til illustration af lovforslagets effekt for køber, sælger og skattevæsenet. Spørgsmål 10: Ministeren bedes bekræfte, at der samtidig med overdragelse af personlig ejet virksomhed ved skattefri succession til medarbejdere kan ske brug af reglerne i LL 12 B om overdragelse mod betaling ved løbende ydelse. Det kan bekræftes. I forbindelse med overdragelse af et eller flere aktiver, herunder også en hel eller delvis virksomhedsoverdragelse, kan parterne efter reglerne i ligningslovens 12 B vælge at indgå en gensidigt bebyrdende aftale om, at en del af købesummen betales med en løbende ydelse. Der er efter bestemmelsen tale om en løbende ydelse, når der hersker usikkerhed om enten ydelsens varighed eller ydelsens årlige størrels, dvs. ydelserne ikke m& aring; være led i afviklingen af et nærmere fastsat tilgodehavende.

5 Page 5 of 10 Der er ikke med forslaget om succession til nære medarbejdere foreslået ændringer af ligningslovens regler om løbende ydelser. Det vil sige, at i det tilfælde, hvor en erhvervsvirksomhed efter forslaget overdrages til en nær medarbejder med succession, kan sælger og køber aftale, at en del af købesummen betales ved en løbende ydelse, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Efter gældende regler er det allerede i dag muligt, hvor en erhvervsvirksomhed overdrages til et familiemedlem med succession, for sælger og køber at aftale, at en del af købesummen betales ved en løbende ydelse, der, når betingelserne er opfyldt, omfattes af ligningslovens 12 B. Spørgsmål 11: Skal regeringens forslag om ændring af successionsreglerne for aktier i selskaber af finansiel karakter forstås således, at regeringen ikke kun vil skabe mulighed for skattefri succession af hensyn til fortsættelse af erhvervsvirksomhed, men også ønsker at give mulighed for, at der kan overdrages formuer uden erhvervsvirksomhed til næste generation med skattefri succession? Lovforslaget forbedrer mulighederne for generationsskifte af en virksomhed. Det sker på to måder, dels ved at udvide den kreds af personer, der kan succedere, dels ved at udvide den kreds af virksomheder, som der kan succederes i. Reglerne er i dag sådan, at en person ikke kan succedere i aktier i selskaber, hvis indtægt eller kapital i det væsentlige vedrører finansielle aktiver. Succession kan ikke ske, hvis mindst 25 pct. af selskabets indtægter eller kapital vedrører finansielle aktiver. Med de gældende regler vil nogle selskaber blive anset for ikke at drive reel erhvervsvirksomhed med den konsekvens, at der ikke kan ske succession. Det er vigtigt, at gunstige skatteregler, som tilfældet er for succession, forbeholdes reelle erhvervsvirksomheder. Det er derimod ikke rimeligt, at der skal kunne ske succession i selskaber, der slet ikke har nogen erhvervsaktivitet, eller hvor aktiviteten er af underordnet betydning. Regeringen mener, at en grænse på 25 pct. for, hvornår et selskab skal anses for at vedrøre finansielle aktiver er for lav. Derfor foreslås grænsen forhøjet fra 25 pct. til 50 pct., så det også er muligt at succedere i aktier i selskaber med et vist kapitalberedskab. Det vil sige, at kun hvis de finansielle aktiver i et selskab udgør mindst 50 pct. af aktiverne eller indtægterne kan der ikke ske succession til familieme dlemmerne. Med den foreslåede grænse på 50 pct. er der efter regeringens opfattelse fundet en rimelig balance mellem på den ene side hensynet til, at reelle erhvervsvirksomheder bør kunne videreføres til familiemedlemmer eller medarbejdere i stedet for, at virksomheden eventuelt må ophøre, og på den anden side hensynet til, at virksomheder, der i overvejende grad vedrører finansielle aktiver, ikke kan overdrages uden beskatning hos s&ae lig;lger af de overdragne aktiver. Spørgsmål 12: Kan ministeren bekræfte, at med de gældende regler for aktieavance, vil en aktionær, der ejer et selskab, hvor over 25 pct. af aktiverne er af finansiel karakter, altid kunne skaffe likviditet til betaling af aktieavancen ved udlodning af selskabets kapital, der er placeret i finansielle aktiver, og overdragelsen af selskabet behøver ikke at påvirke virksomhedens driftsaktiver.

6 Page 6 of 10 Aktive erhvervsvirksomheder må nødvendigvis have et vist kapitalberedskab. Det afhænger af de konkrete forhold for den pågældende virksomhed, hvor stort kapitalberedskab, det er hensigtsmæssigt at have. Efter regeringens opfattelse er den grænse for, hvor stor kapitalberedskabet maksimalt kan være for, at der kan ske succession, for lav. Den lave grænse betyder, at et selskab, der ønskes overdraget med succession, i nogl e tilfælde må foretage udlodning af en del af det kapitalberedskab, der er nødvendig i forhold til driften for, at der kan ske succession. Det er ikke hensigtsmæssigt at dræne et selskab for et sædvanligt og nødvendigt kapitalberedskab i form af udlodninger således, at aktionæren får midler i hænde til at betale avanceskatten med. Dette er baggrunden for, at regeringen foreslår en forhøjelse af grænsen for finansielle aktiver og indtægter fra 25 pct. til 50 pct. Spørgsmål 13: Kan ministeren bekræfte, at det danske selskabsskattesystem er opbygget med en relativ lav selskabsskat og efterfølgende beskatning af aktieudbytte og aktieavance for at skabe mulighed for gode vækstbetingelser for den erhvervsvirksomhed, der drives i selskabet - men ikke for, at der skal opsamles store finansielle formuer i selskabet som følge af den lave selskabsskat? Jeg kan ikke umiddelbart bekræfte beskrivelsen i spørgsmålet af det danske selskabsskattesystem. Den danske selskabsskattesats på 30 pct. ligger nogenlunde på niveau med de lande, som vi normalt sammenligner os med. Beskatningen på 30 pct. gælder for alle selskaber uanset hvad selskabet foretager sig. Løn, udbytte- og aktieavancebeskatningen er således indrettet, at der tilnærmelsesvis gælder den samme beskatning uanset, om selskabet udbetaler løn til de ansatte, udlodder udbytte eller selskabet sælges eller likvideres. Det overskud, som selskaberne indtjener, kan enten udloddes som udbytte eller forblive i selskabet. Om selskabet vil foretage nye investeringer til gavn for produktion og beskæftigelse eller placere overskuddet i finansielle aktiver, er alene selskabets egen beslutning. Det udgør ikke i sig selv et skattemæssigt problem, at et selskab opsamler finansielle formuer. Det afgørende for regeringen er imidlertid, at det i forbindelse med generationsskifte ikke er hensigtsmæssigt at dræne et selskab for et sædvanligt og nødvendigt kapitalberedskab i form af udlodninger til aktionæren således, at denne får midler i hænde til at betale avanceskatten med, jf. svaret ovenfor på spørgsmål 12. Spørgsmål 14: Kan ministeren give konkrete eksempler på, at 25 pct. reglen for afgørelse af, om et selskab med finansielle aktiver, har medført, at der ikke kunne gennemføres en overdragelse med succession af en erhvervsvirksomhed, uden at det var til skade for virksomheden, at der skulle udredes aktuel skat af avancen ved overdragelsen til de nye ejere? Ved overdragelse af aktier i et selskab til nye aktionærer har selskaberne måttet indrettet sig på de nye regler fra 2000 om, at hvis mindst 25 pct. er finansielle aktiver, kan overdragelsen ikke ske med skattemæssig succession. Skattemyndighederne foretager ingen registreringer af de konkrete tilfælde, hvor et planlagt eller påtænkt generationsskifte til familiemedlemmer er opgivet på grund af 25 pct.s grænsen, og

7 Page 7 of 10 selskabet i stedet er videreført med uændret ejerkreds, har foretaget udlodninger for at bringe sig under 25 pct.s grænsen, er likvideret, eller aktierne er overdraget mod beskatning af den sælgende aktionær. Jeg skal i øvrigt i den forbindelse understrege, at forslaget om forhøjelse af procentgrænsen fra 25 pct. til 50 pct. er blevet positivt modtaget af erhvervslivets organisationer. Spørgsmål 15: Vedrørende afgørelsen af, om der er tale om et overkapitaliseret selskab, bedes ministeren redegøre for: a) Hvilke aktiver, der skal medregnes til "kontanter, værdipapirer eller lignende". Betyder formuleringen, at indestående i pengeinstitut skal medregnes på trods af, at dette ikke er nævnt. Skal debitorer medregnes? Skal varetilgodehavende og udlån hos søsterselskaber eller andre koncernselskaber medregnes? Skal igangværende arbejder i en håndværksvirksomhed medregnes til nettoværdi (efter fradrag for acontofakturerin ger) eller bruttoværdi? b) Hvorledes opgøres selskabets samlede aktiver, herunder om der skal opgøres værdi af ikke bogført goodwill? c) Hvorledes opgøres indtægten fra finansiel virksomhed? Skal der medtages ikke skattepligtige kursgevinster på aktier, og skal renter medregnes som rene renteindtægter eller som nettorenteindtægter? d) Hvorledes opgøres indtægten ved den ikke finansielle virksomhed? Skal omsætning ved handel, industri og håndværk medregnes som bruttoomsætning, bruttoindtjening eller nettoindtjening? e) Hvad forstås ved de seneste 3 regnskabsår? Er det de år, der datomæssigt er afsluttet, eller er det de sidste 3 (indkomst)år, hvor der er indsendt selvangivelse? f) Hvorledes opgøres gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår, hvis der i denne periode er ske skattefri succession, skattefri tilførsel af aktiver eller spaltning efter fusionsskattelovens regler? Ad a) Efter ordlyden af bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 11, stk. 9, henføres "udlejning af fast ejendom, besiddelse af kontanter, værdipapirer eller lignende" til selskabets finansielle aktiver. Denne affattelse af bestemmelsen indebærer, at pengeindeståender skal medregnes, idet disse må anses for kontanter efter bestemmelsen. For så vidt angår fordringer, der vedrører driften, anses de for at være modtaget som led i den sædvanlige drift og anses derfor ikke som en del af den passive virksomhed. Vedrører fordringen et pengeudlån, anses den derimod som en passiv pengeanbringelse. Det gælder uanset, om pengeudlånet vedrører et koncernselskab eller et selskab uden for koncernen. Sondringen kan eksempelvis foretages på baggrund af, hvorvidt fordr ingen i årsregnskabet står opført som et finansielt anlægsaktiv. Som anført skal aktiverne optages til handelsværdi. Igangværende arbejder medregnes til aktiverne. Når udgifterne for igangværende arbejdere aktiveres, og acontobetalinger passiveres, indebærer dette efter bestemmelsen i aktieavancebeskatningsloven, at igangværende arbejder medregnes til

8 Page 8 of 10 bruttoværdien. Ad b) Ved opgørelsen skal selskabets aktiver generelt opgøres til handelsværdi, jf. aktieavancebeskatningslovens 11, stk. 9, in fine. Ved opgørelsen anvendes som udgangspunkt aktivernes handelsværdier, men kan handelsværdierne ikke ansættes med fornøden sikkerhed, kan aktiverne medregnes til deres regnskabsmæssige værdi. Ved bedømmelsen medregnes ikke-bogført goodwill til handelsværdien. I det omfang goodwill vedrører selskabets drift, anses goodwill ikke som et finansielt aktiv. Goodwill kan som en hjælperegel værdiansættes i henhold til retningslinjerne i TSS-cirkulære Ad c) Indtægter er ikke nærmere defineret i bestemmelsen i aktieavancebeskatningslovens 11 eller i bemærkningerne til bestemmelsen. Jeg vil derfor til 2. behandlingen af lovforslaget stille et ændringsforslag, der præciserer bestemmelsen. Indtægterne fra finansiel virksomhed skal opgøres som selskabets renteindtægter, valutakursgevinster, realiseret kursgevinst på aktier og obligationer samt indtægter fra koncernekstern udlejning af ejendomme. Der er ikke afgørende, hvorvidt kursgevinster og anden indtægt fra finansielle aktiver medregnes til den skattepligtige indkomst. Det afgørende er alene, om indtægten stammer fra finansielle aktiver. Ikke skattepligtige kursgevinster på aktier skal derfor henføres til finansielle aktiver. Ved opgørelsen ses der udelukkende på indtægtssiden og ikke på udgiftssiden. R enteindtægter skal derfor medregnes brutto og dermed uden fradrag af evt. renteudgifter. Ad d) Som nævnt ovenfor er indtægter ikke nærmere defineret i lovbestemmelsen eller i bemærkningerne hertil. I praksis kan der derfor rejses tvivl om rækkevidden af begrebet Jeg vil derfor til 2. behandlingen af lovforslaget stille et ændringsforslag, der udgør en præcisering. Med ændringsforslaget vil det blive præciseret, at der ved indtægter fra ikke finansiel virksomhed forstås selskabets nettoomsætning tillagt summen af selskabets øvrige regnskabsførte indtægter. Omsætningen skal opgøres netto, hvilket indebærer, at moms og andre skatter og afgifter, der er direkte forbundet med omsætningen, ikke indgår. Ad e) Ved de seneste 3 regnskabsår forstås de seneste 3 regnskabsår, der er afsluttet på det tidspunkt, hvor overdragelsen sker. Den gennemsnitlige opgørelse skal laves på baggrund af de seneste tre datomæssigt afsluttede årsregnskaber. Ad f) Det bemærkes, at det ikke gør nogen forskel ved besvarelsen, om den pågældende transaktion er skattefri efter reglerne i fusionsskatteloven eller den pågældende transaktion er skattepligtig. Efter reglerne i aktieavancebeskatningslovens 11, stk. 9, tages for så vidt angår selskabets indtægter gennemsnittet af de seneste 3 regnskabsår i selskabet. For så vidt angår selskabets

9 Page 9 of 10 aktivmasse skal den udregnes som gennemsnittet af de seneste 3 års regnskaber for selskabet og opgøres på overdragelsestidspunktet. I det tilfælde, hvor det pågældende selskab er nystiftet, og det på overdragelsestidspunktet endnu ikke har eksisteret i 3 fulde regnskabsår, indgår derfor alene de regnskabsår, som selskabet har. Der er derimod ikke hjemmel til at medregne regnskabsår for andre selskaber. Kun selskabets egne regnskabsår kan indgå i opgørelsen således, at indtægter og aktiver i andre selskaber ikke indgår. Efter fusionsskattelovens regler i 8 gælder fsva. fusion, at aktiver og passiver, der er i behold hos det indskydende selskab ved fusionen, behandles ved opgørelsen af det modtagende selskabs skattepligtige indkomst, som om de var anskaffet af dette på det tidspunkt, hvor de er erhvervet af det indskydende selskab, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af dette selskab. Det samme princip gælder ved en skattefri spaltning og tilførsel af aktiver efter fusionsskatteloven. Denne regel fastsætter således alene, hvorledes opgørelsen af den skattepligtige indkomst skal ske hos det indskydende selskab ved en af de nævnte skattefrie transaktioner. I det tilfælde, hvor et selskab er fusioneret med et andet selskab, ophører det indskydende selskab ved fusionen. Ved opgørelsen af, om aktier i eksempelvis det modtagende selskab kan overdrages med succession, indgår regnskabsår for det modtagende selskab forud for fusionen ved opgørelsen af gennemsnittet for de sidste 3 år for indtægter og aktiver. Der er derimod ikke hjemmel til at medregne regnskabsår og dermed indtægter o g aktiver for det indskydende selskab. Tilsvarende gælder ved tilførsel af aktiver og spaltninger. Drejer det sig om overdragelse af aktier i eksempelvis et modtagende selskab indgår dette selskabs egne regnskabsår, men ikke det indskydende selskabs indtægter og aktiver forud for omstruktureringen. Spørgsmål 16: Finder ministeren det hensigtsmæssigt, at spørgsmålet, om et selskab er overkapitaliseret, afgøres på den angivne måde i ovenstående spørgsmål? Medfører den udstukne beregningsmåde ikke mange tilfældige resultater? Jeg mener, at den måde, hvorpå man afgør, om et selskab skal anses for at vedrøre finansielle aktiver, er hensigtsmæssig. Derimod mener jeg ikke, at det er hensigtsmæssigt, at graden af finansielle aktiver er så lav som 25 pct., hvilket er baggrunden for forhøjelsen til 50 pct. Der er i reglerne indbygget en sikkerhed for, at man ikke rammer de selskaber, der i et enkelt år har en uforudset stor indkomst fra finansielle aktiver eller uforudset har mange finansielle aktiver, idet der ved vurderingen af procentgrænsen tages udgangspunkt i de seneste 3 regnskabsår. Et stort kapitalafkast, der ligger over procentgrænsen i et enkelt år, indgår i beregningen, men det udelukker ikke i sig selv muligheden for succession. Jeg mener derfor, at en gennemsnitsberegning af indtægter og aktiver for de 3 seneste regnskabsår bidrager til at sikre, at det ikke bliver for tilfældigt, om der kan ske succession i et selskab eller ej. Spørgsmål 17: Kan ministeren bekræfte, at man ikke kan frigøre et selskab for at være overkapitaliseret ved at udlodde den overflødige likviditet til aktionærerne med beskatning, idet der stadig skal opgøres resultatet de 3 sidste regnskabsår?

10 Page 10 of 10 I det tilfælde, hvor de finansielle indtægter og aktiver overstiger procentgrænsen, kan selskabet foretage udlodning af den del af selskabets aktiver, der er placeret i finansielle aktiver, mod beskatning hos aktionæren af det modtagne aktieudbytte, således at de finansielle indtægter og aktiver i selskabet bringes ned under procentgrænsen. Som det også fremgår af svaret ovenfor på spørgsmål 16, er det en betingelse for, at der kan ske succession, at den del af selskabets indtægter og kapital, der vedrører finansielle aktiver, opgjort som et gennemsnit af de seneste 3 regnskabsår, er under den fastsatte procentgrænse. Det betyder, at det ikke er tilstrækkeligt for succession, at et selskab i et enkelt år udlodder overskydende likviditet i et omfang, der g& oslash;r, at selskabets indtægter aktiver for dette år er under den fastsatte procentgrænse. Spørgsmål 18: Kan ministeren bekræfte, at hvis L 99 vedtages som foreslået, kan ejeren af et overkapitaliseret erhvervsdrivende selskab foretage skattefri spaltning af selskabet, så det spaltes i et selskab, der udelukkende består af pengekassen og i et selskab, der driver erhvervsvirksomheden og herefter, at det erhvervsdrivende selskab kan overdrages med succession efter de gældende regler, idet dette selskabs finansielle indtægter/aktiver ikke overstig pct. af de samlede indtægter/aktiver? Dette kan bekræftes. I L 99 foreslås en ophævelse af den såkaldte pro-rata regel. Herved undgås, at samtlige ejere i det spaltede selskab skal være aktionærer i samtlige modtagne selskaber. Endvidere bevirker ophævelsen en større fleksibilitet i omstruktureringen, idet det bliver muligt at justere ejerkredsen i forbindelse med omstruktureringer ved, at en eller flere aktionærer vælger at modtage kontanter i stedet for aktier i det modtagende selskab. Samtidig ophæves maksimalgrænsen for hvor stort et kontantvederlag, der kan ydes i forbindelse med skattefri omstruktureringer. Det bliver således muligt for aktionærerne i det indskydende både at vælge hvilket af flere modtagende selskaber, som de ønsker at blive aktionærer i, og at v ælge, hvorvidt de ønsker at fortsætte som aktionær i koncernen. I det udspaltede erhvervsdrivende selskab kan der herefter således succederes, når betingelserne herfor er opfyldt. Det afgørende er imidlertid som det fremgår af bl.a. svaret på spørgsmål 12, at grænsen for den kapitaliseringsgrad, som selskabet må have for, at der kan succederes, efter min opfattelse er for lav. Jeg mener ikke, som der lægges op til i spørgsmålet, at L 99 overflødiggør forslaget om at forhøje 25 pct.s grænsen til en 50 pct.s grænse. Det bør efter min opfattelse være muligt at kunne succedere i hele selskabet, når selskabet har såvel erhvervsmæssige aktiviteter som finansielle aktiver uden, at det skal være nødvendigt at foretage en spaltning af selskabet.

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: 14. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 167- Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven (Mere ensartet beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365

TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 TfS 2007, 671 Overdragelse af aktier med succession en kommentar til TfS 2007, 365 Af Tax partner Per Randrup Mikkelsen og Cand.merc.(jur.) Peter Schmidt På baggrund af skatterådets afgørelse offentliggjort

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG?

KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? INDLÆG PÅ KOLDINGFJORD SUCCESSION PASSIVPOSTER - VÆRDIANSÆTTELSE Torsdag, den 16. maj 2013 v/advokat Birte Rasmussen, Aalborg KAN MAN BLÆSE OG HAVE MEL I MUNDEN PÅ ÉN GANG? 2 1 SKM 2011.406: Værdiansættelse

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen

Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen TfS 2008, 76 SR Emne: Spaltning - ophørsspaltning - pengetankreglen Resume: Skatterådet bekræftede, at den påtænkte spaltning af A ApS - som er et pengetankselskab - opfylder betingelserne om skattefri

Læs mere

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K

Overordnede bemærkninger. Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 6 Offentligt (03) Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 27. februar 2014 L 81 - Forslag til lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt

Skatteudvalget L 45 Bilag 6 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 45 Bilag 6 Offentligt 8. december 2015 J.nr. 15-2867432 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag.

Skatteministeriet har den 23. oktober 2006 udbedt sig bemærkninger til ovennævnte udkast til lovforslag. Skatteministeriet Att.: SkatErhverv Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K e-mail: pskerh@skm.dk 14. november 2006 KKo Deres sagsnr.: 2006-411-006464 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber

ServiceInformation Omstrukturering Fusion af selskaber Nr. 12 Side: 1 af 5 Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Introduktion Der kan være flere formål med at gennemføre en fusion. En fusion er en sammenlægning af to eller flere selskaber, og

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0026 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema og de modtagne høringssvar vedrørende L 167 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 78 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 22. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 396 Offentligt J.nr. 2009-411-0023 Dato: 2. september 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession

Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession - 1 Skærpede pengetank-regler generationsskifte og succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med skatteministerens forslag om skærpelse af den såkaldte pengetankregel kan et generationsskifte

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Bilag 24 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove

Læs mere

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S

Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S Copenhagen Business School Afgangsprojekt på HD, Regnskab og Økonomistyring Maj 2012 Generationsskifte af den familieejede virksomhed Auto A/S - Overdragelse fra Senior til Junior - BILAG Opgaveskrivere

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 18. april 2013 af Østre Landsrets 19. afdeling (landsdommerne Bo Østergaard, M. Stassen og Marie Louise Klenow (kst.)). 19. afd. nr. B-1541-12: Skatteministeriet

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER

SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER SKATTEJURA EFTERUDDANNELSE I SKATTE- OG AFGIFTSRET FOR JURISTER Skriftlig eksamen januar 2004 INDLEDNING Opgaven skal løses efter nugældende retsregler m.v., det vil sige de retsregler m.v., som er gældende

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1120 af 14/11/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0177762 Senere ændringer til forskriften LOV nr 433 af 16/05/2012

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter

Nedsættelse af bo- og gaveafgiften i erhvervsbetingede generationsskifter Udkast til forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder) Sendt i høring den 16. december 2016

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 316 Offentligt J.nr. 2011-318-0348 Dato: 28. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 316 af 14. februar

Læs mere

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte)

ServiceInformation Omstrukturering Holdingselskaber som led i omstruktureringer (afhændelse af virksomhed og generationsskifte) Mentora Innovation Større indsigt Bedre rådgivning Nr. 11 Side: 1 af 5 Introduktion For en ejer af et driftsselskab kan der være flere formål med at etablere et holdingselskab, som fremover helt eller

Læs mere

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR

Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR - 1 Driftsomkostninger ventureselskaber management fee - SKM2012.13.HR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret anerkendte ved en dom af 29/11 2011, jf. tidligere TfS 2010, 265 ØL, at

Læs mere

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter

Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - 1 Værdiansættelse ved overdragelse med succession styresignal passivposter - SKM2011.406.SKAT Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har den 15/6 2011 offentliggjort et styresignal,

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Generationsskifte ved opdeling i aktieklasser Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse år generationsskiftes et meget stort antal aktie- og anpartsselskaber, som er ejet af få personer.

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt

Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 30 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (Beskatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1)

Bekendtgørelse af lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) 1) LBK nr 1017 af 24/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-1842673 Senere ændringer til forskriften LOV nr 652 af 08/06/2016

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej

Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004. Skattefri spaltning. når din virksomhed står ved en skillevej Temahæfte 4 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Skattefri spaltning når din virksomhed står ved en skillevej Indhold Når din virksomhed står ved en skillevej Forord Når din

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven Lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, dødsboskatteloven og kildeskatteloven

Læs mere

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR

Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM LSR - 1 Generationsskifte af landbrugsejendom - succession - SKM2012.477.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fastslog ved en kendelse af 3/7 2012, at der ved overdragelse af

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Af advokat Nicolai Thorsted

Af advokat Nicolai Thorsted Af advokat Nicolai Thorsted Kontakt info Andersen Partners Telefon: 76 22 22 22 Fax: 76 22 22 01 www.andersen partners.dk Advokat, Partner Nicolai Thorsted nth@andersen partners.dk Dir. tlf. 76 22 22 60

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2007/2 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 9. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2008-511-0026 Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET

Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Cand.merc.aud. Eksamensopgave sommer 2008 SKATTERET Rettevejledning Opgave 1. Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom skal som udgangspunkt medregnes ved indkomstopgørelsen, jf. ejendomsavancebeskatningslovens

Læs mere

Porteføljeaktier i eget selskab

Porteføljeaktier i eget selskab Porteføljeaktier i eget selskab Generelt Denne gennemgang giver et overblik over de nye beskatningsregler for porteføljeaktier, der er ejet af et selskab. Denne artikel er derfor relevant for dig, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen.

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. - 1 Virksomhedsskatteordningen beskatning ved sikkerhedsstillelse i virksomhedsaktiver for privat gæld - SKM2015.745.SR, samt ministerbesvarelse til Folketingets Skatteudvalg af 22. december 2015 afskaffelse

Læs mere

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE

FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE FUSIONSPLAN OG FUSIONSREDEGØRELSE INVESTERINGSINSTITUTFORENINGEN NORDEA INVEST (CVR-nr.: 29 93 21 82) (FT-nr.: 16.071) Afdeling Aktiv Portefølje 2 (den ophørende afdeling) (SE-nr. 30 02 48 18), (FT-nr.

Læs mere

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering

S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen. Generationsskifte. - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering S0ren Halling-Overgaard og Birgitte S0lvkaer Olesen Generationsskifte - det skatteretlige grundlag ved generationsskifte og omstrukturering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2002 Indhold Kapitel 1. Indledning

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Videregående skatteret

Videregående skatteret Side 1 af 7 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, januar 2008 Videregående skatteret Onsdag den 9. januar 2008 Kl. 9.00-13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Skatteudvalget L 28 - Bilag 8 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0034 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 28- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og andre skattelove

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Generationsskifte og skattemæssig succession

Generationsskifte og skattemæssig succession - 1 Generationsskifte og skattemæssig succession Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Generationsskifte af virksomheder har væsentlig politisk interesse. Der gælder meget lempelige skattemæssige

Læs mere

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMSIV DK ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMSIV DK ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/03/2015 Peter Lauring Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

F U S I O N S P L A N

F U S I O N S P L A N F U S I O N S P L A N For Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Sektorallokering Danmark (under navneændring til Investeringsforeningen Absalon Invest, Afdeling Danske Aktier) CVR-nr. 18226243

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj Betænkning. over Skatteudvalget (2. samling) L 167 - Bilag 7 Offentligt Til lovforslag nr. L 167 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 21. maj 2008 Betænkning over Forslag til lov om

Læs mere