GRØNT REGNSKAB AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2007. AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2007 AFFALDSCENTER ÅRHUS Forbrændingsanlægget Århus Kommune, Natur og Miljø AffaldVarme Århus Bautavej Århus V. Telefon: Telefax: Hjemmeside:

2 BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: Affaldscenter Århus Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Århus N. Virksomheden ejes af: Århus Kommune, Rådhuset, 8100 Århus C. Virksomheden drives af: Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V. CVR-nummer: P-nummer: Branchebetegnelse og Listepunkt: Hovedaktivitet: Miljøgodkendelser: K106, anlæg til forbrænding af dagrenovation eller dagrenovationslignende affald med en kapacitet på mere end 3 tons pr. time. Forbrænding af husholdningsaffald, erhvervsaffald samt klinisk risikoaffald. Ved forbrændingen produceres fjernvarme og elektricitet. Forbrændingsanlægget er omfattet af følgende miljøgodkendelse og spildevandstilladelse 1. Revurdering af miljøgodkendelse for Affaldscenter Århus, forbrændingsanlægget á 7. januar Afgørelsen omfatter Forbrændingsanlægget og Trige Veksleren. 2. Revideret spildevandstilladelse for Affaldscenter Århus á 27. oktober Recipienter: Tilsynsmyndigheder: Ølsted Bæk og Egå renseanlæg. For miljøforhold herunder afledning af overfladevand: Miljøcenter Århus For afledning af spildevand: Århus Kommune, Teknik og Miljø, Virksomhed og Jord For arbejdsmiljø: Arbejdstilsynet, Tilsynscenter 4 Kontaktperson: Juul Meldgaard 2

3 BESKRIVELSE AF FORBRÆNDINGSANLÆGGET Forbrændingsanlæggets modtager brændbart affald primært fra Århus Kommune og enkelte andre kommunale affaldsselskaber i regionen. Affaldet brændes i anlæggets 3 ovne, og samtidig produceres elektricitet og varme, som distribueres til forbrugerne. Ovnlinje 1 og 2: Ovnlinje 1og 2 er kraftvarmeproducerende dvs. der produceres både elektricitet og fjernvarme i forbindelse med afbrændingen af affald. Røggassen renses i et posefilter ved en semitør rensemetode. Inden tilledning til posefilter inddysses læsket kalk samt aktivt kul / koks. Der produceres et tørt restprodukt fra processen. Ovnlinje 4: Ovnlinje 4 er kraftvarmeproducerende. Røggassen renses i et vådt anlæg. Støvpartikler samt dioxin mv. fjernes i et posefilter og røggassen vaskes herefter igennem med vand i en HCl-scrubber for at fjerne saltsyre, restpartikler og metaller. Herefter renses røggassen for svovl i en SO2-scrubber, hvor svovlsyre bindes til kalk. Røgvaskevand fra HCl-scrubber renses for partikler og tungmetaller i et kemisk renseanlæg, inden spildevandet ledes til det kommunale spildevandssystem. Rensning af røgen medfører restprodukter i form af flyveaske, brugt aktivt kul, slam og gips. Udover ovnlinjerne består forbrændingsanlægget af følgende komponenter: Neddelingsanlæg Modtagesilo og brændselssilo med en samlet kapacitet på ca m 3 affald 1 ovn til klinisk risikoaffald (er stoppet pr. 1. februar 2008) Slamsilo og 1 stk. slamtørretromler Slaggetransportanlæg 2 stk. siloer til restprodukter Mandskabsbygning Kvalitativ beskrivelse af ressource- og miljømæssige forhold I figur 1 ses en oversigtsskitse af de kvalitative ressource- og miljømæssige forhold ved driften af Forbrændingsanlægget. Forbrændingsanlægget tilføres forskellige affaldstyper. Til driften af anlæggets 3 ovnlinjer, kraner, blæsere mv. medgår et betydeligt el-forbrug. Vand anvendes til slaggekøling, styring af for høj temperatur i ovn 1 og 2 (til beskyttelse af ovnene), til turbine og kedelvand samt til rensning af røggassen. Så vidt det er muligt, anvendes sekundavand i stedet for vandværksvand ved røggasrensningen og slaggekølingen. Fyringsolie anvendes ved afbrænding af klinisk risikoaffald, til nøddiesel generatorer samt til drift af støttebrændere på de 3 ovnlinjer. Biobrændsel anvendes ved opstart af ovnlinje 1 og 2. Der indgår en del hjælpestoffer, kalk og kemikalier i forbindelse med rensning af røggasserne og den kemiske rensning af røgvaskevandet. Desuden anvendes aktivt kul til fjernelse af dioxin. Energien i det brændbare affald udnyttes til produktion af elektricitet og fjernvarme. Ved affaldsforbrændingen dannes røggasser med et indhold af syre, tungmetaller, NO x, SO 2 mv. Fra det kemiske renseanlæg til rensning af røgvaskevandet udledes spildevand med et mindre indhold af tungmetaller. Restprodukter fra røggasrensningen (kedelaske/flyveaske, slam, gips og tørt restprodukt) sendes til behandling i Tyskland/Norge. Restprodukter som slagger og jernskrot genanvendes. Slagger sorteres og modnes på en nærliggende slaggebehandlingsplads og der udtages prøver, som analyseres for indhold af bl.a. udvaskelige tungmetaller med henblik på genanvendelse til bundsikring i veje og pladser. Overskydende overfladevand fra tag og befæstede arealer ledes til Ølsted Bæk. 3

4 Derudover medfører driften af anlægget en støj- og støvbelastning dels fra selve anlægget men også fra trafn til og fra anlægget. Via portene på forbrændingsanlæggets silo kan der forekomme lugtemission, idet specielt gammelt affald kan lugte. Tilført: Husholdningsaffald Erhvervsaffald Klinisk risikoaffald Forbrug: Elektricitet Vandværksvand Sekundavand Brændsel Hjælpestoffer Aktivt kul Støv / støj / lugt Forbrændingsanlægget Spildevand Emission fra røggas Overfladevand Fraført: Restprodukter til eksport Slagger Forbrændingsjern Produktion: Elektricitet Fjernvarme Figur 1. Skitse over ressource- og miljømæssige forhold ved forbrænding af affald. 4

5 LEDELSENS REDEGØRELSE År 2007 var et år præget af stabil drift og uden ombygning og ændringer på forbrændingsanlægget. Miljøstyrelsen har givet tilladelse til forbrænding af tons affald. Affaldsmængderne har fortsat været kraftigt stigende og der er i 2007 indsendt ansøgning dels til miljøstyrelsen dels til Miljøcenter Århus om tilladelse til forbrænding af tons affald samt røggaskondensering på ovnlinje 1 og 2. Den ekstra forbrændingskapacitet kan opnås dels ved ombygning af fyrrummene på ovnlinje 1 og 2 dels ved at udnytte kapaciteten bedre. Det samlede projekt vil medføre 8 MW mere varme. Vi afventer miljøgodkendelse af projektet. Iht. vilkår L2 i miljøgodkendelse á 7. januar 2005 skal der udarbejdes en redegørelse for, hvilke dele af teknologierne på forbrændingsanlægget, der påvirkes af BREF noten, herunder skal de anvendte teknologier vurderes i forhold til BREF-notens anbefalinger. Denne er ved at blive udarbejdet. AffaldVarme Århus har deltaget i en landsundersøgelse om mængden af brændbart affald i forhold til forbrændingskapaciteten. Desuden er vi i gang med at kortlægge affaldsmængder i regionen samt behov for udbygning. AffaldVarme Århus har derudover deltaget i miljøvurdering af affaldsforbrænding i forhold til andre behandlingsmetoder. Undersøgelserne afsluttes medio Danmarks Tekniske Universitet har gennemført et projekt til miljøvurdering af det ombyggede forbrændingsanlæg. Data herfra skal indgå i den samlede miljøvurdering af affaldshåndteringen i Århus Kommune. For at udnytte forbrændingskapaciteten blev der i 2006 og 2007 brændt hhv og tons tysk affald. Fremadrettet forventer vi at have kapacitet til at brænde udenlandsk affald. Der er gennemført helbredsundersøgelse for de personer der arbejder i skiftehold (natarbejde). Der er gennemført kursus i personlige værnemidler med undervisere fra CRECEA. Desuden har alle medarbejdere haft mulighed for at deltage i et kemi-kursus med grundlæggende kemi. Der er ansat en support maskinmester til at styrke vedligeholdelsesarbejdet mv. En tidligere udarbejdet ATEX rapporten er der fulgt op på i form af udarbejdelse af oversigtplaner for beredskab, brandudstyr og srhedsudstyr, som er nummereret og lagt i Logihold samt tegnet ind på planerne, Den fremtidige strategi for Forbrændingsanlægget er fremlagt af ledelsen i virksomhedsplanen for AffaldVarme Århus for Nye tiltag i 2008 Håndteringen af klinisk risikoaffald i Århus Kommune er vurderet og ovn for klinisk risikoaffald nedlukkes permanent primo februar Langsigtede leveringsaftaler som basis for udbygning af forbrændingsanlægget skal undersøges. Projekt for røggaskondensering og fyrrumsombygning forventes igangsat. Væsentlighedskriterier Udvælgelsen af oplysninger og data til det grønne regnskab for 2007 har taget udgangspunkt i de miljøforhold, som myndighederne har fastsat i vilkår for miljøgodkendelsen af anlægget samt spildevandstilladelsen for Affaldscenter Århus f.eks. krav til indhold af metaller i spildevand og røggasser.. 5

6 Der er valgt at opgøre tilførte og afbrændte affaldsmængder, forbrug, produktion samt udledninger og restprodukter - alt sammen væsentlige faktorer til beskrivelse af de forskellige processer i forbindelse med afbrænding af affald. Data er præsenteret som en opgørelse over input og output for forbrændingsanlægget. Mængden af forbrugt elektricitet, brændstof og vandværksvand til driften af anlægget er medtaget, da dette er begrænsede ressourcer. Miljøpolitik: Der findes en specifik miljøpolitik for Forbrændingsanlægget. AFFALDs målsætninger er formuleret i Århus Kommunes Affaldsplan samt virksomhedsplanen for AffaldVarme Århus. Nedenfor er de overordnede mål fra Affaldsplanen samt mål fra virksomhedsplanen 2008 nævnt: 1. Århus Kommune vil arbejde for en miljømæssig og økonomisk optimal håndtering af affald og forurenet jord med størst mulig ressourceudnyttelse i første række ved at udnytte materialerne, dernæst energiindholdet i affaldet. 2. Århus Kommune er nået langt i forhold til de nationale sigtelinier. Det er målet at fastholde og gerne udbygge dette niveau på områder, hvor aktuelle analyser viser, at det giver mere miljø for pengene. 3. Århus Kommune vil, med udgangspunkt i borgernes engagement, arbejde for fleksible affaldsløsninger og vil forbedre serviceniveauet på affaldsområdet, så det bliver endnu lettere for borgere og virksomheder at komme af med affald på en miljømæssig forsvarlig måde. 4. Vi vil nedbringe antallet af arbejdsulykker og nærved ulykker 5. Vi vil gennemføre arbejdsmiljøforbedringer via APV 6. Vi vil udbygge det systematiske vedligeholde for nedsættelse af de uplanlagte stop, og derved opnå flere driftstimer 7. Vi vil genvinde varme fra røggassen på forbrændingsanlægget og derved øge fjernvarme produktionen med ca. 13 % Krav til leverandører I Århus Kommunes erhvervsaffaldsregulativ er det angivet, hvilke typer affald, der er forbrændingsegnet og hvordan det kan modtages. Der er derudover udarbejdet modtageregler for forbrændingsanlægget, koordineret med andre store forbrændingsanlæg i Danmark. Det er muligt at pålægge en ekstraregning, hvis modtaget affald er fejlsorteret. Medarbejderinddragelse Medstyrende grupper for forskellige funktioner (f.eks. elektriker, smede, modtagesilo) har ansvar for økonomi indenfor eget område, service og reparationer samt tilkald af ekstern assistance mv. Ansvaret for indtastning i vedligeholdelsesprogrammet er uddelegeret til medstyrende grupper. Driftsmestre har ligeledes ansvaret for forskellige funktioner (ovn, kedel, vandrens, SRO-anlæg mv.). Der holdes morgenmøder med deltagelse af anlæggets supportmester, vagthavende driftsmestre, driftsoperatører samt personale for modtagesilo. Desuden holdes ugentlige personalemøder med 6

7 driftsleder samt månedlige møder med driftsvagten. Ved disse møder informeres om diverse tiltag, resultater og initiativer, ligesom forslag fra medarbejdere diskuteres. Generel information og referater fra AffaldVarme Århus mellemledermøder, chefgruppemøder mv. er tilgængelige via EDB for hele personalet. Ved indsamlingen og vurderingen af data til det grønne regnskab har der været inddraget personer fra drift og administration. Arbejdsmiljø Løbende sikring På anlægget er der 1 srhedsgruppe for driften, samt en srhedsgruppe for administrationen på hele Affaldscenter Århus. Grupperne holder kvartalsvise møder og derudover møder efter behov. Ved møderne for srhedsgruppen for drift deltager også 2-3 observatører. Srhedsgrupperne deltager desuden i de halvårlige fællesmøder for srhedsgrupperne under affald og varme. Der igangsættes løbende APV-handlingsskemaer lokalt, når behovet opstår. Derudover gennemfører forbrændingsanlægget en fuld APV-kortlægningsrunde hvert år på 1/3 af anlægget, således at hele anlægget kortlægges i løbet af en 3-årsperiode. Brandmateriellet er i november 2007 gennemgået af Århus Brandvæsen. Srhedsudstyr som faldsikringer og seletøj dertil, samt kranudstyr (stropper, wire, kroge og andet tilbehør) er gennemgået af Fyns Kranudstyr. Kraner og taljer kontrolleres af Kone Cranes ved det lovpligtige årlige eftersyn. Der pågår løbende udformning og opdatering af srhedsdatablade. Tiltag i 2007 Rengøring: Som opfølgning på atex er der stadigvæk fokus på rengøringen, da større mængder støv kan udgøre en eksplosionsrisiko, hvis der er en tændkilde (og ilt) tilstede. Der er ansat et rengøringsfirma til at holde støvet på et acceptabelt niveau. APV: I 2007 er der gennemført en APV kortlægning for personalet i vagt og i modtagesiloen. Der arbejdes p.t. på opfølgningen. Der er i hele AffaldVarme Århus (inkl. Forbrændingsanlægget ) gennemført en arbejdsklimamåling opfølgning foregår i løbet af forår/sommer ATEX: I 2007 modtog vi rapport fra den konsulent vi havde til at gennemgå forbrændingsanlægget med henblik på ATEX-vurdering. Beredskabsplanen for brand og miljø er under revision. Der er næsten færdige oversigtsplaner for beredskab til de enkelte etager (koter). ARBEJDSMILJØLEDELSE: Der har været snakket om opbygning af et miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem. Arbejdet fortsætter i Ulykker og sygefravær: Der er registreret 7 (heraf en fremmed håndværker) arbejdsulykker i Der er registreret 6 nærved ulykker, ulykker hvor der har været sygefravær 7

8 År Sygedage Arbejdsulykker Total m/u.langtids Pr. medarbejder Total Pr. medarbejder / 278 9,3,2 / 6,5 7 0,16 Tabel 1. Antallet af sygedage og arbejdsulykker ved forbrændingsanlægget opgjort for Tallene er angivet først med langtidssyge, derefter uden langtidssyge. Væsentlige arbejdsmiljøforhold Biologi: En af de væsentligste arbejdsmiljømæssige risici forbundet med arbejdet på Forbrændingsanlægget er indånding af støv, svampekim og mikroorganismer fra affaldet. Dette kan forekomme ved arbejdsfunktioner i modtagehal, på krandæk, ved rundering af anlægget samt ved reparation af ovnlinjerne. Derfor anvendes der masker med P3/kombinationsfilter, ved længerevarende arbejder i disse områder Støj: Der er påpeget støjgener i forbindelse med APV for håndværkerne. Der henvises især til kælder, slaggekælder, hydraulikstationer og vandrensning. Der er derfor lavet en orienterende støjmåling de nævnte steder. Nogle steder vurderes det, at en støjdæmpning er mulig, og der arbejdes videre med løsninger. Høreværn anvendes, hvor det er nødvendigt, der er opsat skilte med høreværn påbudt. Brand: Hvert år opstår mindre brande på forbrændingsanlægget specielt i modtagesilo, på krandæk og ved skæremaskine. Ved selve brandslukningen (f.eks. røggasser) og oprydningen herefter (f.eks. basisk vand) anvendes srhedsmæssige foranstaltninger som masker og skift af beklædning mv. I 2007 er der registreret 12 brande som alle er lukket af eget personale. Klager og vilkårsovertrædelser Der har været klager i år Der har været overskridelser af grænseværdi (arsen og cadmium) og flow pr. døgn for det fælles spildevand for hele Affaldscenter Århus. Et projekt til kortlægning og afhjælpning af vandmængder ved store nedbørsmængder er sat i gang. AMS-måleren til kontinuert måling af støv på ovnlinje 4 har været ude af drift i 14 døgn 4 døgn mere end de tilladte 10 døgn. Væsentlige afvigelser Den stabile drift af forbrændingsanlægget har betydet, at der er produceret rekord stor mængde fjernvarme og elektricitet samtidig med den tilførte affaldsmængde har været den største nogensinde. Udledningen af forurenende stoffer med røggassen er fortsat meget lave. Afvigelsernes størrelse samt forklaringen på disse er beskrevet i afsnittet OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD. Datagrundlag Data til det grønne regnskab er fremskaffet på følgende måde: Tilført affald mm. Alt hvad der tilføres forbrændingsanlæggets silo ved aflæsning vejes og oplysninger om mængder, art mm. registreres via det centrale database-system i vejerboden ved indkørslen til Affaldscenter Århus. Stort brændbart affald indvejes til Århus Affalds- og genanvendelsesanlæg A/S mængden af neddelt affald tilført silo findes ved forskellen mellem indvejet og udvejet affald til Århus Affalds- og genanvendelsesanlæg A/S. Fraførte mængder: 8

9 Fraførte mængder af slagge og øvrige restprodukter udvejes og registreres i vejerbodens databasesystem. Produktion: Produktion af el- og fjernvarme opgøres ud fra afregningsmålere. Desuden anvendes bi-målere i turbinebygningen, når brutto el-produktionen bestemmes. Forbrug: Forbrug af elektricitet opgøres ud fra afregningsmålere, dog opgøres forbrug af elektricitet på turbinerne ud fra bi-målere. Forbrug af fyringsolie registreres ved egne målere eller opgøres ud fra fakturaer. Forbrug af vand og varme registreres via målere. Til måling af vandforbruget er der opsat hovedmålere samt et stort antal bimålere. Forbrug af øvrige hjælpemidler og kemikalier opgøres ud fra fakturaer. Spildevand: Mængde af afledt spildevand registreres via SRO-anlægget og verificeres via aflæsning på afregningsflow-måler. Prøveudtagning og analyser Prøveudtagning og analyse af røggasemissioner, slaggeprøver og spildevandsudledninger foretages af akkrediterede analysefirmaer. Støj: Støjmålinger og støjberegninger er foretaget af akkrediteret analysefirma i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993: Beregning af ekstern støj fra virksomheder. Lugt: Lugtmåling og lugtberegning er foretaget af akkrediteret analysefirma i henhold til Miljøstyrelsens vejledning nr. 4/1985: Begrænsning af lugtgener fra virksomheder. Emissioner: AMS måleresultater (uden fratrækning af konfidensinterval) er anvendt til beregning af røggasmængde, støv, TOC, HCl, SO2, NOx og CO.I år 2007 er der gennemført AST-test af AMSmålere på ovnlinje 1 og 2 og ovnlinje 4. Resultater af præstationsmålinger for tungmetaller, HF og dioxin/furan samt AMS måling af røggasmængde er anvendt til beregning af årsmængden af de nævnte stoffer. OPLYSNINGER OM MILJØFORHOLD Affaldsmængder: Erhvervsaffald og affald fra genbrugsstationer, affald fra andre kommuner samt tysk affald er samlet i fraktionen erhvervsaffald mv. Der er modtaget og brændt mere affald i 2007 end de øvrige år, hvilket skyldes tilførsel af mere affald fra Århus Kommune og samarbejdspartnere. El- og fjernvarme produktion: Som konsekvens af forbrænding af mere affald, specielt på ovnlinje 4 er både fjernvarmeproduktionen og el-produktionen det højeste, der er registreret. Vandforbrug: Vandforbruget pr. tons brændt affald er 405 liter pr. ton et lille fald i forhold til forbruget i år Forbruget af vandværksvand er tilsvarende faldet lidt. Der anvendes fortsat sekundavand dels ved slaggekølingen dels ved røggasrensningen på alle 3 ovnlinjer. El-forbrug: 9

10 El-forbruget pr. tons brændt affald er på lavere i 2007 end de to foregående år og på niveau med år Slagge/sigterest/flyveaske: Mængden af produceret slagge er pga. mere forbrændt affald højere i 2007 end tidligere år. Der er deponeret en lille mængde sigterest i år Sigteresten var produceret i år 2006 og afventede genindfyring, men da denne var blevet fugtig og der samtidig var mangel på forbrændingskapacitet, blev sigteresten deponeret. Mængden af restprodukter (flyveaske, slam, gips) er på niveau med år Fyringsolie: Forbruget af fyringsolie til driften af ovnen til forbrænding af klinisk risikoaffald er på niveau med år 2006 men mængden af olie til nød diesel var på et lavt niveau og afspejler den stabile drift af anlægget i år Ved drift af støttebrændere er der i 2007 ligeledes kun anvendt omtrent halvdelen i forhold til året før, dvs. ca liter. Heraf er ca liter indsprøjtet på ovnlinje 4, da ovnlinje 1 og 2 opstartes med biobrændsel. Forbrug af kemikalier: Forbruget af kalk og øvrige kemikalier til røggasrensning er på niveau med år 2006, dog er forbruget af jernklorid og TMT steget for at opnå en bedre spildevandsrensning. Emissioner: Den totale udledning af saltsyre (HCl), svovl (SOx), støv og hydrogenfluorid (HF) fra forbrændingsanlægget er lidt lavere end sidste år på nær for dioxin, hvor der er en lille stigning. Den totale udledning af svovl og saltsyre pr. tons brændt affald er reduceret fra 0,72 kg SO 2 og 0,30 kg HCl i 2004 til 0,20 kg SO 2 og 0,12 kg HCl i 2005 og til 0,01 kg SO 2 og 0,032 kg HCl i 2006 og 0,003 kg SO 2 og 0,027 kg HCl i Dioxinemissionen var 45,2 ng pr. ton brænd affald. Ovn for klinisk risikoaffald: Der er brændt 335 tons klinisk risikoaffald. Ovnen var i drift i 3789 timer og der blev produceret 778 MWh varme. Tabel 2 viser mængden af affald, der er tilført anlægget, vand og energiforbrug ved driften af anlægget samt tilførte mængder af hjælpestoffer ved rensning af røggassen, ved fremstilling af kedelvand samt anvendte mængder olieprodukter. Tabel 3 viser fraførte mængder samt opgørelser over restprodukter og øvrige udledninger fra Forbrændingsanlægget. 10

11 Nøgletal for Forbrændingsanlægget Input Metode 1 Enhed Affaldsmængder Husholdningsaffald M Tons Dagrenovation GBST Århus Kom. M M Tons Tons Erhvervsaffald mv. M Tons Total tilført M Tons Silostand pr. 31/12 S Tons Total brændt affald B Tons Forbrændt slam M Tons Klinisk risikoaffald M Tons sigterest fra slaggesort M Tons Vand og energi El - tekniske anlæg M MWh ) ) Elforbrug pr. ton affald B KWh/ton 74,8 80,0 79,9 74,8 55,7 Varme (opvarmning) M MWh Vandværksvand M m Sekundavand M m Vandforbrug totalt M m Vandforbrug pr. ton B l/ton Biobrændsel M Tons Fyringsolie Klinisk risikoaffald M Liter Nød diesel M Liter Støttebrænder M Liter Driftstimer Ovnlinje 1 M Timer Ovnlinje 2 M Timer Ovnlinje 3 M Timer Ovnlinje 4 M Timer Total B Timer Hjælpestoffer Røggasrensning Kalk M Tons Natriumhydroxid M Tons ,5 Jernklorid M Tons 16 1,1 3,075 0 Polymer M Tons 0,375 0,275 0,45 0,3 0,15 Trimercaptotriazin M Tons 8 2,3 5,8 4,4 4,4 Saltsyre M Tons ,05 Aktivt kul (HOK) M Tons ,38 NH3 (24%) til NOxrensning M Tons Kedelvand Natriumhydroxid M Kg Ammoniak M Kg Olieprodukter Smørefedt M Kg ) 68 3) Gearolie M Liter Hydraulikolie M Liter Tabel 2. Opgørelse over væsentlige input på Forbrændingsanlægget 1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data 2) Elforbruget er opgjort med egetforbrug på turbinerne 3) Derudover er der købt 62 fedtpatroner i 2005 og 64 fedtpatroner i ) Intet indkøb i 2007 pga. stort lager for ) Brændt mængde indvejet over brovægt. Kranvægte viser forbrænding af tons affald 11

12 Nøgletal for Forbrændingsanlægget Output Metode 1 Enhed Produktion Prod. Fjernvarme M MWh Solgt elektricitet M MWh Egetforbrug M MWh turbiner Total energiprod. M MWh Heraf bortkølet B MWh energi Restprodukter Slagge 2) M Tons Sigterest til depot 3) S Tons Flyveaske M Tons Semitørt restprodukt M Tons Skrot og jern M Tons ) Slam M Tons Slam og gips M Tons 681 Farligt Affald Spildolie M/S Kg/Liter Spildevand Afledt spildevand 5) M M Fra våd røgrens M M Emissioner til luft Total Røggas B 10 6 Nm Støv B Kg TOC B Kg HCl B Kg SO 2 B Kg NO x B Kg Pb B Kg HF Hg Sum (Pb,Cr,Cu,Mn, Ni, As, Sb, Co, V) Sum (Cd, Tl) Dioxin Ovn 1 og 2 (og 3) Ni og As B B B B B Kg Kg Kg Kg mg Kg 118 2, ,98 10, , ,37 7, , , Sum (Pb, Cr, Cu, B Kg Mn) Sum (Cd og Hg) B Kg 9, Ovn 4 Sum (Pb,Cr,Cu,Mn, Ni, As, Sb, Co, V) Sum (Cd, Tl) Dioxin 6) B B B Kg Kg mg 7,8 0,11 39,3 Emissioner til M/B mg jord Støj M/B db(a) /40/40 7) Lugt M/B LE _ 12

13 Tabel 3. Opgørelse over væsentlige nøgletal for output for forbrændingsanlægget. 1) M, B og S står for hhv. målt, beregnet og skønnet og angiver den metode, der er anvendt til opgørelse af data 2) Slaggen er vejet som våd, frisk slagge forbrændingsjern er frasorteret. 3) Frasorteret fra slaggen på slaggebehandlingspladsen efter udvejning fra forbrændingsanlægget. Tallene for 2001 og 2002 er korrigeret for skønnet lager ved årsskiftet 2001/ ) Inklusiv 775 tons frasorteret metaller ekstra sortering på slagger fra ) Afledt fra både Forbrændingsanlægget samt øvrige dele af Affaldscenter Århus 6) Kun ovnlinje 4. Ingen målinger på ovnlinje 1 og 2. 7) Støjbidraget hhv. hverdage kl (41 db(a)), aften kl (40 db(a)) og nat kl (40 (db(a)) i beregningspunktet ved nærliggende campingplads. 13

14 RESUME AF EGENKONTROL Støv: I forbindelse med AMS kontrol på forbrændingsanlægget måles støv kontinuert i afkastluften og data afrapporteres i månedsrapporter og indgår i statistn i tabel 5 under antal timer, hvor ½-times middelværdien er overskredet. Støj/lugt: Støjkortlægningen for Forbrændingsanlægget er opdateret i Der er udført lugtmålinger eller lugtkortlægning i Røggasemissioner: I 2007 er der udført 2 præstationsmålinger af røggassen på alle 3 ovnlinjer. Resultater (gennemsnit) af disse målinger er vist i tabel 4. Grænseværdier er overholdt. Parameter Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 4 Krav HF 0,1 0,1 0,03 1 Iod (I 2 ) Ingen Brom (B r ) Ingen Hg 0,001 0,001 0,002 0,05 Pb+Cr+Cu+Mn+Ni+ 0,0225 0,059 0,037 0,5 As+Sb+Co+V Cd+Tl 0,001 0,0015 0,001 0,05 DioxI-TEQ) 0,0055 0,017 0,028 0,1 Tabel 4. Resultater af præstationsmålinger (gennemsnit) for ovnlinje 1, 2 og 4. Enhed er mg pr. Nm 3 (tør røggas, 11 % ilt), dioxin dog ng pr. Nm 3. Detektionsgrænse er anvendt, hvor målt koncentration er under denne. Udledningen af NOx, HCl, CO, TOC og støv måles kontinuert. Resultatet af disse AMS-målinger afrapporteres i månedsrapporter, hvor årsager til overskridelser af grænseværdier beskrives. I tabel 5 er vist årsresultatet af overholdelse af A-krav samt krav til validitet af AMS-målere (antal døgn, måler er ude). Antal timer, hvor ½-times middelværdi er overskredet (Akrav) Udetid for AMS-målere (antal døgn) Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje ,5 7, Tabel 5. Årsresultat af overholdelse af A-krav samt udetid for AMS-målere. 14

15 I tabel 6 er fraktilen (B-grænseværdi) vist for de 3 ovnlinjer. Parameter Ovnlinje 1 Ovnlinje 2 Ovnlinje 4 CO 99,8 99,9 99,8 SO2 99,9 99,9 99,6 HCl 99,6 99,7 100 NOx 99,5 99,9 99,5 Støv 99,8 99,9 100 TOC 99, Tabel 6. Fraktil (B-værdi) for de forskellige parametre for år B-kravet på 97 % fraktil af døgnværdien er overholdt for alle parametre. Spildevand: Tilladelse til udledning af spildevand fra Forbrændingsanlægget er omfattet af afledningstilladelsen for hele Affaldscenter Århus. Resultaterne for egenkontrollen af det fælles spildevand fra Affaldscenter Århus er vist i tabel 6 og tabel 7. Der er få overskridelser af cadmiumkoncentrationen, men den statistiske behandling af resultaterne i DS 2399 viser, at både tilstands- og transport grænseværdierne er overholdt. Desuden er der overskridelser af arsen-indholdet. Da der kun er 2 data, kan disse behandles statistisk. I tabel 8 og 9 er vist den månedlige egenkontrol af røggasrensningsanlæg til rensning af spildevand fra ovnlinje 4. Der er ingen overskridelse af grænseværdier. 15

16 Grænseværdi ph 6,5-9,0 8,35 7,81 7,04 6,7 7,75 7,29 7,56 7,7 Temp o C 50 o C 7 16,6 18,6 17,1 21,6 16,7 16,8 12,1 Suspenderet stof mg/l 500 mg/l Bundfældeligt stof ml/l 50 mg/l <0,1 0,2 1,3 0,2 0,8 2 0,4 1 Total kvælstof mg/l 120 mg/l * Total Phosfor mg/l 15 mg/l 0,44 0,27 0,69 1,1 1,2 1,2 0,79 1,2 BI 5 mg/l 350 mg/l 6,6 4, Kviksølv mg/l 0,003 mg/l <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,001 0,002 <0,001 <0,001 Cadmium mg/l 0,003 mg/l * 0,0045 0,003 0,0018 0,0014 0,0016 <0,0003 0,0007 0,0025 Bly mg/l 0,1 mg/l 0,033 0,009 0,013 0,009 0,013 0,03 0,05 0,061 Kobber mg/l 0,5 mg/l 0,13 0,015 0,014 0,043 0,027 0,062 <0,004 0,047 Chlorid mg/l Sulfat mg/l Arsen mg/l 0,013 mg/l * 0,017 0,021 Chrom mg/l 0,3 mg/l <0,002 0,01 Nl mg/l 0,25 mg/l 0,004 0,011 Zink mg/l 3 mg/l 0,092 0,249 Tabel 7. Koncentration samt grænseværdi af forskellige parametre iht. egenkontrollen for fælles spildevand for år Overskridelser af grænseværdier er markeret med fed. 16

17 g/døgn grænsev Total kvælstof g/døgn Kviksølv g/døgn 0,75 0,444 0,06 0,092 0,092 0,061 0,476 0,238 0,238 Cadmium g/døgn 0,75 1,998 0,18 0,1656 0,1288 0,0976 0,0714 0,1666 0,595 Bly g/døgn 25 14,652 0,54 1,196 0,828 0,793 7,14 11,9 14,518 Kobber g/døgn ,72 0,9 1,288 3,956 1,647 14,756 0,952 11,186 Arsen g/døgn 3,25 1,02 4,998 Chrom g/døgn 75 0,12 2,38 Nl g/døgn 63 0,24 2,618 Zink g/døgn 750 5,52 59,262 Tabel 8. Udledt mængde af stoffer i g/døgn for fælles spildevand for de døgn, hvor der har været prøvetagning samt transportgrænseværdier. Detektionsgrænse er anvendt, hvor koncentrationen af et stof < detektionsgrænse. Parametre Enhed Grænseværdi Kviksølv (Hg) mg/l 0,03 <0,001 <0,001 0,001 <0,001 0,002 0,002 <0,001 0,001 0,004 0,001 <0,001 <0,001 Cadmium (Cd) mg/l 0,05 0,0037 0,0035 0,0022 0,0043 0,0008 0,0006 0,0026 0,0017 0,0045 0,0007 0,0019 0,0014 Tallium (Tl) mg/l 0,05 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,0005 <0,0005 <0,0005 <0,0005 0,001 <0,001 <0,001 <0,001 0,0034 Arsen (As) mg/l 0,15 0,05 0,011 <0,007 0,094 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 <0,007 0,064 <0,007 0,026 Bly (Pb) mg/l 0,2 0,004 <0,004 0,017 0,011 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 0,005 <0,004 <0,004 Chrom (Cr) mg/l 0,5 0,011 0,012 0,01 0,012 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 0,006 0,027 0,011 0,0084 Kobber (Cu) mg/l 0,5 0,029 0,036 0,009 0,073 <0,004 <0,004 0,067 0,009 0,02 0,027 0,007 0,0084 Nl (Ni) mg/l 0,5 0,021 0,029 0,028 0,012 0,013 0,013 0,029 0,006 0,003 0,031 0,016 0,028 Zink (Zn) mg/l 1,5 0,029 0,021 0,075 0,21 0,01 0,012 0,012 0,025 0,039 0,035 0,015 <0,01 Dioxiner og furaner ng/l 0,3 målt målt målt målt 0,0089 Tabel 9. Koncentrationen af forskellige parametre i spildevandet fra røgrensningsanlæg for ovnlinje 4. målt målt målt målt målt målt 0,

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2008. Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2008. Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKA 2008 Forbrændingsanlægget AffaldVarme Århus Teknik og iljø Århus Kommune a asisoplysninger Navn og adresse Affaldscenter Århus - Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Århus N.

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende: P-nummer: 1.003.387.611 Tilsynsmyndighed: Miljøstyrelsen Godkendelsespunkt: 5.2: Bortskaffelse eller nyttiggørelse af affald i affaldsforbrændingsanlæg eller affaldsmedforbrændingsanlæg. Hovedaktivitet:

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com

ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4. www.dongenergy.com ESBJERGVÆRKET M I L J Ø R E G N S K A B 2 0 1 4 www.dongenergy.com Basisoplysninger Esbjergværket Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.439 Esbjergværket er ejet af DONG Energy A/S,

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Miljøregnskab 2011 ESBJERGVÆRKET Basisoplysninger Amerikavej 7 6700 Esbjerg CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.008.477.821 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010

Roskilde Forbrændingsanlæg. Grønt regnskab for 2010 Roskilde Forbrændingsanlæg Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 09 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøredegørelse. April 2014

Miljøredegørelse. April 2014 Miljøredegørelse 2013 April 2014 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2013 8 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET

Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Miljøregnskab 2013 ASNÆSVÆRKET Basisoplysninger Tekniske Anlægsdata Asnæsvej 16 4400 Asnæs CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.749 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune

Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune Bilagsrapport 7: Analyse af malingaffald fra husholdninger i Århus Kommune 16. juli, 2007 Lotte Fjelsted Institut for Miljø & Ressourcer Danmarks Tekniske Universitet Indhold 1 BAGGRUND... 2 2 SORTERING

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Her udnytter vi affaldet 100 %

Her udnytter vi affaldet 100 % Her udnytter vi affaldet 100 % Sammen kan vi gøre det bedre TAS I/S er et fælleskommunalt interessentselskab ejet af Fredericia, Kolding, Middelfart og Vejle kommuner. TAS står for Trekantområdets Affaldsselskab.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

I/S Kraftvarmeværk Thisted.

I/S Kraftvarmeværk Thisted. I/S Kraftvarmeværk Thisted www.kvvt.dk 5. maj 1991 blev I/S Kraftvarmeværk Thisted idriftsat første gang. Siden har anlægget været i drift i mere end 8.000 timer pr. år, og har forvandlet affaldet fra

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015

Bilag 3/15-3. Miljøredegørelse. Marts 2015 Bilag 3/15-3 Miljøredegørelse 2014 Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 6 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2014 8 5. Ledelsessystem, miljømål

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede

Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede Notat om metaller og beregning af skorstenshøjder for affaldsforbrændingsanlæg og kulfyrede anlæg Brøndby, 9. november 2012 Knud Christiansen 1 Baggrund Ved beregninger af skorstenshøjder for især affaldsforbrændingsanlæg

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Miljøredegørelse 2009

Miljøredegørelse 2009 Miljøredegørelse 2009 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord 3 2. Ledelsens beretning 4 3. Beskrivelse af virksomheden 7 4. Redegørelse for miljøpåvirkninger 2009 9 5. Ledelsessystem, miljømål og præstationer

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarmeværk Att.: Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Sådan brænder vi for naturen

Sådan brænder vi for naturen Sådan brænder vi for naturen Sammen kan vi gøre det bedre Effektiv og miljøvenlig affaldsforbrænding med el- og fjernvarmeproduktion stiller høje krav til teknologien. De høje krav kan vi bedst imødekomme,

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Side 1 af 51 sider Side 2 af 51 sider Side 3 af 51 sider Side 4 af 51 sider Side 5 af 51 sider Helårshuse Renovation Renovation Renovation Miljøafgift Miljøafgift Rabat Indbyggere uge 14-dages container

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008

Toelt Losseplads Grønt regnskab 2008 Grønt regnskab 2008 Basisoplysninger Hørsholmvej 43 3490 Kvistgård CVR-nr.: 14-74-85-39 P-nummer: 1.003.277.633 Drives og ejes af: I/S Nordforbrænding Savsvinget 2, 2970 Hørsholm Tilsynsmyndighed: Statens

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på?

Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lossepladser State of the Art, ATV Jord & Grundvand Overgang til passiv tilstand Hvad siger lovgivningen, hvilke kriterier skal lægges til grund og hvor, hvilke stoffer skal vi se på? Lizzi Andersen, Senior

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for Energnist Esbjerg Forbrænding af farligt affald Øgning af mængden af affald Etablering af røggaskondensering Juni 2015 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for

Læs mere

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009

DONG A/S, Skærbækværket. Grønt regnskab for 2009 DONG A/S, Skærbækværket Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 31 03 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab. Reno-Nord

Grønt regnskab. Reno-Nord Grønt regnskab 20 I N T E R E S S E N T S K A B E T Reno-Nord Indledning Grønt regnskab 2011 er udarbejdet med baggrund i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts 2010 om visse virksomheders

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer

MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Virksomheder J.nr. MST-1270-01879 Ref. clben/anbri Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE Vilkårsændringer Ændring af egenkontrol og emissionsgrænseværdier for NH 3 mv. på ovn 6 For: Kara/Noveren I/S Håndværkervej

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016

Notat. Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam Dato: 8. august 2016 BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Notat Vedrørende: Renseanlæg Avedøre - testindfyring af CP Kelco industrispildevandsslam

Læs mere

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

INTERESSENTSKABET. Reno-Nord INTERESSENTSKABET Reno-Nord GRØNT REGNSKAB 2007 Grønt regnskab 2007 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege

Driftberetning. Stege Renseanlæg. Stege renseanlæg Skydebanevej 10 4780 Stege Stege Renseanlæg 1 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 19. juni, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse. I bilag

Læs mere

Kedlen. Fakta. Du er her

Kedlen. Fakta. Du er her Kedlen For at varmen fra ovn (ca. 1050 ) kan blive til varme i radiatorerne derhjemme, skal røgens varme opvarme fjernvarmevandet. Det sker i kedlen, hvor vandet bliver tvunget rundt i et rørsystem på

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning

Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Fjernelse af nikkel i grundvand ved selektiv ionbytning Foredrag på VTU-fondens seminar den 11. juni 2013 ved civilingeniør Flemming Dahl, COWI A/S Karlstrup Kalkgrav 1 Projektsamarbejde om nikkelrensning

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr.MST- 1272-00048 Ref. MARIP/ulsee Dato: 03.april 2014 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Renosyd i/s Norgesvej 13, 8660 Skanderborg

Læs mere

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken

AMAGER BAKKE et indblik i teknikken ARC I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej DK 00 København S T + 68 900 E arc@a-r-c.dk a-r-c.dk AMAGER BAKKE et indblik i teknikken .000 0.000.00 80.800.00.000.000 Amager Ressourcecenter (ARC) er et

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej.

på 66,2 mio. kr. til etablering af genvinding af varme fra forbrændingsanlægget. på 5,0 mio. kr. til nedlæggelse af vekslerstation på Randersvej. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 29. april 2008 Teknik og Miljø Århus Kommune Affaldscenter Århus - genvinding af varme fra forbrændingsanlægget, anlægsbevilling og tillægsbevilling 1. Resume

Læs mere

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

grønt regnskab 08 Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING grønt regnskab 08 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Grønt regnskab 2008 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse.

Læs mere

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen.

Værket er et A/S, der i dag ejes af Forsyning Helsingør og I/S Nordforbrændingen. Forsyning Helsingør, Helsingør Kraftvarme Claus Bo Frederiksen Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 09.07.2015

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET

grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET grønt regnskab Reno-Nord INTERESSENTSKABET Grønt regnskab 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning... 1 Basisoplysninger. Energianlæg... 2-4 Miljøberetning. Energianlæg... 5-6 Miljødata. Energianlæg...

Læs mere

Petersværft Renseanlæg

Petersværft Renseanlæg Petersværft Renseanlæg 2010 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den 12. juni 1991, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2012 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2010-20122012 og virksomhedsplan 2012-2013.

Læs mere

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET

Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Miljøregnskab 2011 ENSTEDVÆRKET Basisoplysninger Enstedværket Flensborgvej 185 6200 Aabenraa CVR-nr.: 18.93.66.74 P-nr.: 1.002.980.617 Enstedværket er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk,

Læs mere

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Affaldscenter Aarhus, forbrændingsanlægget i Lisbjerg

Påbud om indberetning af overskridelser af emissionsgrænseværdier på Affaldscenter Aarhus, forbrændingsanlægget i Lisbjerg Affaldscenter Aarhus Aarhus Bautavej 1 J.nr. MST-1272-00082 8210 Århus V Ref. Marip/ulsee Fremsendes kun elektronisk til: hatj@aarhus.dk, ebni@aarhus.dk, jekr@aarhus.dk og ed@aarhus.dk Den 1. april 2011

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.11.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680359 e-doc journal nr. 13/022832 Virksomhed Varmecentral, Jens Juuls

Læs mere

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding

BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding BEATE Benchmarking af affaldssektoren 2013 (data fra 2012) Forbrænding Rapporten er udarbejdet af Dansk Affaldsforening, DI og Dansk Energi. Redskabet til indsamling af data er stillet til rådighed af

Læs mere

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi

renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi renovation energi forbrænding affald refa kraftvarmeværk - fra affald til energi REFA kraftvarmeværk anlæg til forbrænding af affald og produktion af energi refa kraftvarmeværk - et højteknologisk anlæg

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Miljøredegørelse - 2001

Miljøredegørelse - 2001 Miljøredegørelse - 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Virksomheden... 3 Daglig ledelse... 3 Driftsenhederne... 4 Renosyds miljøpolitik... 5 De væsentligste miljøforhold... 5 Resultater for 2001...

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Grønt Regnskab 2008 Basisoplysninger Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00, Fax 45 16 05 11 CVR nr.: 14-74-85-39 P-nr. : 1.003.861.117 Nordforbrænding er ejet af fem kommuner

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord

grønt regnskab INTERESSENTSKABET Reno-Nord grønt regnskab 2006 INTERESSENTSKABET Reno-Nord Grønt regnskab 2006 Indholdsfortegnelse Side Udarbejdelse/opbygning...2 Basisoplysninger. Energianlæg...3-4 Ledelsens redegørelse. Energianlæg...5-6 Forbrug

Læs mere

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk

Debatoplæg. Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk Debatoplæg Forbrænding af visse typer farligt affald på Odense Kraftvarmeværk 1 INDHOLD INDLEDNING 2 HVAD GÅR PROJEKTET UD PÅ? 4 MILJØPÅVIRKNINGER 5 ÆNDRING AF PLANGRUNDLAGET 7 MYNDIGHEDSBEHANDLING 8 Vattenfall

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING

GRØNT REGNSKAB 2005. Reno-Nord INTERESSENTSKABET ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING GRØNT REGNSKAB 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord ANLÆG FOR AFFALDSBEHANDLING Indholdsfortegnelse Udarbejdelse/opbygning Side 2 Basisoplysninger. Energianlæg Side 3 Ledelsens redegørelse. Energianlæg Side

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen

Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008. for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Lynettefællesskabet I/S MILJØDATA 2008 for Renseanlæg Lynetten og Damhusåen Vandbehandling Spildevand Vandmængde mio. m 3 /år 65,6 27,4 93,0 M Organisk stof i spildevand COD t/år 41.363 12.768 54.131 B

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002

PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 PSO 3141 Kortlægning af emissioner fra decentrale kraftvarmeværker Anlæg A4 April 2002 Gladsaxe Møllevej 15, 2860 Søborg Tlf.: 39 555 999 Fax: 39 696 002 23-01-2003 Projektnr.: Udarbejdet af: 18.254/A4

Læs mere