Overgangsregler for krav ifølge CRR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overgangsregler for krav ifølge CRR"

Transkript

1 Finanstilsynet 20. december 2013 Overgangsregler for krav ifølge CRR Indledning Fra europæisk side gives mulighed for en gradvis indfasning af krav til kapitalgrundlaget og definitionen af kapital i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (herefter CRR). Disse overgangsbestemmelser fastsættes i en ny bekendtgørelse om overgangsregler efter CRR (herefter overgangsbkg.). Dette sker med henvisning til de relevante overgangsartikler i CRR, som fordrer, at Finanstilsynet fastsætter og offentliggør niveauet for overgangsbestemmelser, og indenfor de heri fastsatte rammer. Nedenfor gennemgås de relevante overgangsbestemmelser i CRR og tilhørende overgangsregel med henvisning til tilhørende paragraf i den nye overgangsbkg. Kapitalgrundlagskrav Kravene til kapitalgrundlaget for egentlig kernekapitalprocent og kernekapitalprocent i det gældende regelsæt er henholdsvis 2 og 4 pct., jf. basiskapitalbekendtgørelsen (herefter basiskapitalbkg.). Fra 1. januar 2015 er kravene 4,5 pct. og 6,0 pct. for henholdsvis den egentlige kernekapitalprocent og kernekapitalprocenten, jf. artikel 92, stk. 1, i CRR. Finanstilsynet kan dog efter CRR indfase disse krav over en 1-årig periode (1. januar til 31. december 2014), jf. artikel 465, i CRR. I overensstemmelse hermed sættes kravene til egentlig kernekapitalprocent og kernekapitalprocenten til 4,0 pct. og 5,5 pct. i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, jf. artikel 465, i CRR og nedenstående tabel. Dette er foreslået i 1, i overgangsbkg.

2 2/18 Indfasning af kapitalgrundlagskrav 1 i overgangsbkg. (den valgte indfasning er fremhævet) Egentlig kernekapitalprocent Kernekapitalprocent ,5 5, ,5 6 Kapitalinstrumenter og relaterede poster En række kapitalinstrumenter og relaterede poster, der ikke fremadrettet opfylder CRRs definition af kapitalgrundlaget, men som opfyldte den iht. nationale foranstaltninger til gennemførelse af direktiv 2006/48/EF, udfases over en periode. Perioden skal sikre institutter tilstrækkelig tid til at opfylde de nye krævede definitioner. Der er tale om overgange for instrumenter, der hidtil blev medregnet som enten egentlig kernekapital, hybrid kernekapital eller supplerende kapital, jf. artikel 484 og 486, i CRR. Udgangspunktet for at indgå i overgangsordningen er, at kapitalinstrumenter og relaterede poster opfylder følgende: skal være udstedt før 31. december 2011; skal opfylde kriterier fra basiskapitalbkg. fra før den 31. december 2011, og må ikke være statsstøtteinstrumenter, jf. artikel 484, stk. 1, i CRR. Herudover indeholder artikel 489 og 490, i CRR, særlige bestemmelser for instrumenter med incitament til førtidsindfrielse. Der gælder specifikke grænser/lofter for medregning af kapitalposter, der iht. overgangsbestemmelser betragtes som egentlige kernekapitalposter, hybride kernekapitalposter og supplerende kapitalposter, jf. artikel 486, stk. 2-4, i CRR. I artikel 486, stk. 2-4, i CRR, anvises hvorledes lofterne for de tre kapitaltyper udregnes med udgangspunkt i kapital udstedt pr. 31. december Såfremt et instituts kapital overstiger det tilhørende loft, kan det overskydende ikke medregnes i pågældende type kapital, men eventuelt i den lavere rangerende kapitaltype, jf. artikel 487, i CRR (såkaldt waterfall klausul). Artikel 487, stk. 1, i CRR, angiver, at overskydende egentlig kernekapital kan medregnes i hybrid kernekapital, dog med respekt af loftet for hybrid kernekapital, og at overskydende egentlig kernekapital og hybrid kernekapital kan medregnes i supplerende kapital, dog med respekt af loftet for supplerende kapital, jf. bestemmelsens stk. 2. Heraf fremgår det, at lofterne i artikel 486, stk. 2-4,i CRR, er absolutte, både ift. den respektive kapitaltype, og ift. medregning i lavere rangerende kapitaltype, jf. artikel 487, stk. 1 og 2, i CRR.

3 3/18 Af tabellen nedenfor fremgår foreslået overgangsregel for kapitalposter, der ikke fremover opfylder kravene til at indgå i egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2021, jf. artikel 486, stk. 5, i CRR. Dette er foreslået i 8, i overgangsbkg. Udfasning af kapitalposter, der ikke fremadrettet opfylder kravene til at indgå i egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital 8 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Indregningsprocent under forudsætning af at der er plads inden for loftet Kapitalandele i forsikringsselskaber m.v. (ikke konglomerat) I gældende regelsæt behandles kapitalandele i forsikringsselskaber som udgangspunkt som kapitalandele i anden virksomhed, med mindre forsikringsselskabet betragtes som et datterforsikringsselskab eller et associeret forsikringsselskab, jf. 31, nr. 14 og 15, i basiskapitalbkg. Kapitalandele i datterforsikringsselskaber eller associerede forsikringsselskaber følger særlige regler i overensstemmelse med konglomeratregler, jf. basiskapitalbkg. 31, nr. 10. Investeringer i kapitalandele eller lånekapital i forsikringsselskaber behandles efter CRR som besiddelser i enheder i den finansielle sektor, opdelt efter om besiddelsen er væsentlig eller ikke -væsentlig (se efterfølgende afsnit om fradrag og filtre). For institutter, som ikke fremadrettet opfylder alle betingelser for at anvende konglomeratregler kan der indføres en undtagelse for fradrag af væsentlige kapitalandele i forsikringsselskaber m.v. for perioden 1. januar til 31. december 2014, jf. artikel 481, stk. 2, i CRR. Såfremt det vælges at undtage, fremgår det af artikel 481, stk. 4, i CRR, at fradraget i den angivne periode skal ligge i intervallet fra 0 til 50 pct. De investeringer, der ikke fradrages, risikovægtes i stedet, jf. artikel 481, stk. 2, sidste pkt., jf. artikel 49, stk. 4, i CRR.

4 4/18 I tabellen nedenfor fremgår foreslået overgangsregel, hvor fradraget sættes til 0 pct. i 2014, således at institutter ikke fradrager væsentlige investeringer i ikke-konsoliderede forsikringsselskaber. Dette er foreslået i 7, stk. 1, i overgangsbkg. Indfasning af fradrag for væsentlige kapitalandele i forsikringsselskaber 7, stk. 1, i overgangsbkg. (den valgte indfasning er fremhævet) Fradrag for væsentlige kapitalandele i forsikringsselskaber Urealiserede tab og gevinster opgjort til dagsværdi I vidt omfang indregnes og måles aktiver i finansielle virksomheder til dagsværdi i Danmark, hvilket vurderes som en god målemetode. Kursreguleringer indregnes derfor i resultatopgørelsen og over balancen på mange aktiver. Efter CRR indgår urealiserede gevinster og tab opgjort til dagsværdi i kapitalgrundlaget, jf. artikel 35, i CRR, medmindre artikel 33, i CRR, finder anvendelse. Efter artikel 33, i CRR, indgår værdiændring af sikringsinstrumenter, der afhænger af udsving i størrelsen af fremtidige betalingsstrømme (cash flow hedges) og værdiændring af forpligtigelser som følge af ændring i egen risiko ikke i kapitalgrundlaget. Der kan indføres en overgang for fradrag for urealiserede tab i egentlig kernekapital, jf. artikel 467, stk. 2, i CRR, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2014 til 31. december Urealiserede tab, der måles til dagsværdi, og som indregnes i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af overgang. Fx reducerer urealiserede tab på poster i handelsbeholdningen den egentlige kernekapital. Urealiserede tab, der måles til dagsværdi, og som fremkommer ved sikring af pengestrømme (cash flow hedges) og ændringer i værdien af egne forpligtigelser i medfør af CRR 33, er ikke omfattet af overgang. Urealiserede tab, opgjort til dagsværdi, og som er opført på balancen, men ikke indregnet i resultatopgørelsen, kan være omfattet af overgang. Fx kan urealiserede tab på investeringsejendomme være omfattet af overgang, således at den egentlige kernekapital ikke reduceres med det fulde urealiserede tab. Ligeledes kan fx urealiserede tab på Available for sale poster der følger IFRS, også være omfattet af overgang, fordi sådanne poster opgøres til dagsværdi, dog ikke over resultatopgørelsen.

5 5/18 Der kan tilsvarende indføres en overgang for urealiserede gevinster i egentlig kernekapital, jf. artikel 468, stk. 2, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2015 til 31. december 2017 (procentdelen i 2014 skal sættes til 100 %, jf. stk. 2). Urealiserede gevinster, der måles til dagsværdi, og som indregnes i resultatopgørelsen, er ikke omfattet af overgang. Dvs. at poster i handelsbeholdningen, der opgøres til dagsværdi og føres over resultatopgørelsen, ikke er omfattet af overgang. Andre poster blandt andet sektoraktier, som måles til dagsværdi og over resultatopgørelsen, er heller ikke omfattet af overgang. Derimod er urealiserede gevinster fra investeringsejendomme specifik nævnt som omfattet af overgang. Hvorimod urealiserede gevinster fra domicilejendomme ikke er omfattet af overgang, fordi disse ikke måles til dagsværdi, men til omvurderet værdi. Endvidere er urealiserede gevinster, opgjort til dagsværdi, og som er opført på balancen, men ikke indregnet i resultatopgørelsen, omfattet af overgang. Det vurderes, at der som udgangspunkt ikke i Danmark er behov for overgangsordninger for urealiserede tab og gevinster opgjort til dagsværdi. I 2014 er der dog, jf. artikel 468, stk. 2, i CRR, et krav om, at urealiserede gevinster fradrages. For den resterende periode ( ) kan tillades, at institutter indregner 100 pct. af deres urealiserede gevinster, opgjort til dagsværdi, når der samtidigt indregnes 100 pct. af deres urealiserede tab, opgjort til dagsværdi, jf. artikel 468, stk. 2, andet afsnit. Af tabellerne nedenfor fremgår foreslåede overgangsregler for indfasning af urealiserede tab og gevinster. Disse er foreslået i 2 og 3, i overgangsbkg. Indfasning af urealiserede tab opgjort til dagsværdi 2 i overgangsbkg. Indregning af urealiserede tab opgjort til dagsværdi

6 6/18 Indfasning af et fradrag for medregning af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi 3 i overgangsbkg. Indregning af urealiserede gevinster opgjort til dagsværdi Fradrag og filtre I gældende regelsæt indregnes en række prudentielle fradrag og filtre i basiskapitalgrundlaget, jf. 31, i basiskapitalbkg. Visse elementer fragår egentlig kernekapital, mens andre fradrages kernekapitalen, og nogle fradrages for den ene halvdels vedkommende kernekapitalen, og den anden halvdels vedkommende supplerende kapital, jf. 31, stk. 9-12, i basiskapitalbkg. Disse fradrag var præget af en national tilgang efter gældende regelsæt, som efter CRR standardiseres i Europa. I en periode op til 4 år kan tages tilpasningshensyn, hvilket kan sikre institutterne en smidig overgang, jf. artikel 478, stk. 1, i CRR, jf. artikel 468, 469, 474 og 476, i CRR. Tab i det løbende regnskabsår Gældende regelsæt, hvor årets løbende underskud fratrækkes i egentlig kernekapital, jf. 31, nr. 1, jf. stk. 9, i basiskapitalbkg., svarer til artikel 36, litra a, i CRR. Der kan indføres en 4-årig overgangsordning, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk.1, og jf. artikel 469, stk. 1, litra a. Restbeløb for væsentlige tab i det løbende regnskabsår fradrages i kernekapitalposterne i stedet for egentlige kernekapital, mens restbeløb for ikke væsentlige tab ikke fradrages, jf. artikel 472, stk. 3, litra a og b, i CRR. Idet retstilstanden videreføres med CRR, og således ikke skærpes, vurderes der ikke behov for at indføre overgangsordning. I overensstemmelse hermed er der foreslået 100 % udfasning efter artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 1, i overgangsbkg.

7 7/18 Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 1 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel Immaterielle aktiver Gældende regelsæt, hvor immaterielle aktiver fratækkes i egentlig kernekapital, jf. 31, nr. 3, i basiskapitalbkg., svarer til artikel 36, litra b, jf. artikel 37, i CRR. Der kan indføres en 4-årig overgangsordning, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, og jf. artikel 469, stk. 1, litra a, i CRR. Restbeløbet for immaterielle aktiver fradrages i kernekapitalposterne i stedet for i egentlig kernekapital, jf. artikel 472, stk. 4, i CRR. Idet retstilstanden videreføres med CRR, og således ikke skærpes, vurderes der ikke behov for at indføre overgangsordning. I overensstemmelse hermed er der foreslået 100 % udfasning efter artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk.1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 1, i overgangsbkg. Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 1 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel Udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet I gældende regelsæt fratrækkes skatteaktiver i egentlig kernekapital, jf. 31, nr. 4, i basiskapitalbkg. Efter CRR fradrages udskudte skatteaktiver, som afhænger af fremtidig rentabilitet, i egentlig kernekapital, mens udskudte skatteaktiver, som følge af midlertidige forskelle, der eksempelvis hidrører fra for meget betalt skat og ikke hidrører fra underskudsfremførsel, kan indgå i egentlig kernekapital, jf. artikel 36, litra c, jf. artikel 38 og 39, i CRR.

8 8/18 Der kan indføres en 4-årig overgangsordning, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, og jf. artikel 469, stk. 1, litra a og c, i CRR. Restbeløbet fradrages ikke i kapitalgrundlaget, men risikovægtes med 0 pct., jf. artikel 472, stk. 5, i CRR. Der indføres ikke en 10-årig overgangsordning for udskudte skatteaktiver fra før 1. januar 2014, i medfør af artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 2, i CRR, idet skatteaktiver ikke indgår i den egentlig kernekapital efter de nuværende regler, jf. 31, nr. 4, i basiskapitalbkg., og dermed er der ikke tale om en skærpelse af retstilstanden i Danmark. I overensstemmelse hermed er der foreslået 100 % udfasning efter artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 1, i overgangsbkg. Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 1 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel IRB institut - negative beløb, som fremkommer ved beregningen af de forventede tab I gældende regelsæt fratrækkes i kapitalgrundlaget et negativt beløb, som fremkommer ved, at der fra de regnskabsmæssige værdireguleringer og hensættelser på aktiver og forpligtelser uden for handelsbeholdningen bortset fra kapitalandele, aktiver omfattet af en securitisering, securitiseringspositioner og materielle aktiver uden modparter fratrækkes opgørelsen af forventede tab på de pågældende aktiver og forpligtelser, jf. 31, nr. 16, i basiskapitalbkg. Hertil kommer efter gældende regler fradrag for det forventede tab på kapitalandele uden for handelsbeholdningen, når opgørelsen af de risikovægtede poster for kapitalandele uden for handelsbeholdningen opgøres på basis af enkle risikovægte eller efter den mere avancerede metode baseret på beregning af risikoparametre (PD/LGD-metoden), jf. 31, nr. 17, i basiskapitalbkg. 31, nr. 16 og 17, i basiskapitalbkg. videreføres i kommende regelsæt, jf. artikel 36, litra d, og artikel 40, i CRR, men i gældende regelsæt sker fradraget for den ene halvdels vedkommende i kernekapitalen og for den anden halvdels vedkommende i den supplerende kapital, jf. 31,

9 9/18 stk. 11, i basiskapitalbkg. I kommende regelsæt sker fradraget i egentlig kernekapital, jf. artikel 36, i CRR, hvorfor der er tale om at fradraget flytter højere op i kapitalgrundlaget. Fsva. artikel 36, litra d, i CRR, kan der indføres en 4-årig overgangsordning, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, og jf. artikel 469, stk. 1, litra a, i CRR. Dette er foreslået i 4, stk. 2, i overgangsbkg. Restbeløbet for de i artikel 36, litra d, nævnte poster, i CRR, der ikke fradrages i egentlig kernekapital, fradrages for den ene halvdels vedkommende i kernekapitalen og for den anden halvdels vedkommende i den supplerende kapital, jf. artikel 472, stk. 6, i CRR, i overgangsperioden indtil udfasning er gennemført. I overensstemmelse hermed er der foreslået gradvis udfasning efter artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 2, i overgangsbkg. Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 2 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel Instituttets balanceførte aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser Efter CRR sker et fradrag i egentlig kernekapital for balanceførte aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser, jf. artikel 36, stk. 1, litra e, i CRR. Der er ikke på det foreliggende grundlag klarhed om konsekvenserne af indholdet af det nye fradrag. Fsva. artikel 36, litra e, i CRR, kan der indføres en 4-årig overgangsordning, indenfor nærmere grænser i perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, og jf. artikel 469, stk. 1, litra a, i CRR. I tilfælde af at gradvis overgang vælges, vil restbeløbet for aktiver i ydelsesbaserede pensionskasser ikke blive fratrukket i noget kapitalgrundlagselement, men indgå i de egentlige kernekapitalposter i det omfang, det pågældende beløb kunne indregnes som kernekapital-

10 10/18 grundlag iht. nationale gennemførelsesforanstaltninger til artikel 57, litra a-ca, i direktiv 2006/48/EF i overgangsperioden indtil udfasning er fuldt gennemført, jf. artikel 472, stk. 7, i CRR. Af tabellen nedenfor fremgår foreslået overgangsregel, som sikrer en lempelig overgang, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR, for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 486, stk. 5, i CRR. Dette er foreslået i 4, stk. 2, i overgangsbkg. Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 2 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egne CET1 instrumenter, hybrid kernekapitalinstrumenter og supplerende instrumenter I gældende regelsæt fragår ejerskab af direkte egne kapitalandele i kapitalgrundlaget, idet det ikke indgår i den regnskabsmæssige kapital. Efter CRR fradrages direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egne CET 1 instrumenter, hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i de respektive kapitaltyper, jf. artikel 36, stk. 1, litra f, 56, stk. 1, litra a og 66, stk. 1, litra a, i CRR Der kan fsva. fradraget i artikel 36, litra f, i CRR, indføres en 4-årig overgangsordning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR. Der indføres ikke en overgangsordning for direkte besiddelser af egne CET1, hybrid og supplerende instrumenter, idet der ikke er tale om en skærpelse i Danmark. Der indføres ikke en overgangsordning for så vidt angår indirekte og syntetiske besiddelser af egne CET1 instrumenter, hybrid kernekapital og supplerende kapitalinstrumenter. Dette følger af forsigtighedshensyn. Under gældende regelsæt ville sådanne besiddelser endvidere forventeligt medføre et tillæg i solvensbehovet svarende til et fradrag. I overensstemmelse hermed er der foreslået 100 % udfasning efter artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 1, i overgangsbkg.

11 11/18 Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 1 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel: direkte CET1, hybrid og supplerende Fradragsandel: indirekte og syntetisk CET1, hybrid og supplerende Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab I gældende regelsæt eksisterer ikke direkte en kapitalfradragsregel ved krydsejerskab. Efter CRR fradrages direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af egentlige kernekapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når disse enheder har en besiddelse i krydsejerskab, og Finanstilsynet finder, at ejerskabet er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag, jf. artikel 36, stk. 1, litra g, i CRR. Ligeså fradrages i kommende regelsæt direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter i enheder i den finansielle sektor, når disse enheder har kapitalandele i krydsejerskab, og Finanstilsynet finder, at ejerskabet er blevet indgået for kunstigt at øge instituttets kapitalgrundlag, jf. artikel 56, stk. 1, litra b, og 66, stk. 1, litra b, i CRR. Der indføres ikke en overgangsordning for så vidt angår krydsejerskabskapital mellem enheder i den finansielle sektor, idet fradrag for krydsejerskab bygger på et sundt forsigtighedsprincip. Der foretages således fuldt fradrag i egentlig kernekapital, hybrid kernekapital og supplerende kapital, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, c og d, jf. stk. 1, i CRR, og nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 1, 4 og 6.

12 12/18 Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 1, 4 og 6 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af CET1, hybrid og supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder I gældende regelsæt fratrækkes i kapitalgrundlaget summen af kapitalandele og efterstillede kapitalindskud (hybrid og supplerende kapital) i andre kredit- og finansieringsinstitutter, der overstiger 10 pct. af instituttets basiskapital, jf. 31, nr. 13, i basiskapitalbkg. Fradraget sker for den ene halvdels vedkommende i kernekapitalen og for den anden halvdels vedkommende i supplerende kapital, jf. 31, stk. 11, i basiskapitalbkg. Efter CRR fradrages ikke-væsentlige investeringer i enheder i den finansielle sektor, jf. artikel 36, stk. 1, litra h, i CRR. Kun beløb, der overstiger 10 pct. af instituttets tilpassede CET1 grundlag fradrages (bundfradrag), jf. artikel 46, stk. 1, litra a, i CRR. Fradrag allokeres i kapitalgrundlaget efter hvad der er investeret i. Dvs. hvis der f.eks. udelukkende er investeret i CET1 instrumenter, så sker fradraget i instituttets CET1 grundlag. Restbeløb (inden for bundfradraget) risikovægtes, jf. artikel 46, stk. 4, i CRR. I forhold til gældende regelsæt behandles ikke-væsentlige investeringer efter CRR på et bredere grundlag af finansielle virksomheder end blot kredit- og finansinstitutter. Indirekte og syntetiske investeringer inkluderes eksplicit, og fradraget sker i samme kapitalform som besiddelsen. I forhold til gældende regelsæt beregnes bundfradrag på basis af et tilpasset CET1 grundlag i stedet for et tilpasset basiskapitalgrundlag. Der kan indføres en 4-årig overgangsordning, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR. Det svarer til den mest lempelige overgang, at der indføres en overgangsordning, jf. artikel 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 2, i overgangsbkg.

13 13/18 Indfasning af fradragsværdier i kapitalgrundlag, der fradrages i kommende regelsæt 4, stk. 2 i overgangsbkg. (den valgte indfasning er fremhævet) Fradragsandel - ikke-væsentlige investeringer i direkte, indirekte og syntetisk besiddelser i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder Restbeløbet fra besiddelser i enheder i den finansielle sektor, når instituttet ikke har væsentlige investeringer i disse enheder behandles ved følgende tilgange: beløb som fratrækkes i medfør af direkte besiddelser, fratrækkes for den ene halvdels vedkommende i kernekapitalposterne og for den anden halvdels vedkommende i basiskapitalen. beløb i medfør af indirekte og syntetiske besiddelser, fratrækkes ikke og risikovægtes. Det følger af artikel 472, stk. 10, i CRR. Direkte, indirekte og syntetiske besiddelser af CET1, hybrid og supplerende kapital i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder I gældende regelsæt fratrækkes i kapitalgrundlaget kapitalandele og efterstillede kapitalindskud (hybrid og supplerende kapital) i andre kreditog finansieringsinstitutter, der overstiger 10 pct. af enhedens kapital, jf. 31, nr. 12, i basiskapitalbkg. Fradraget sker for den ene halvdels vedkommende i kernekapitalen og for den anden halvdels vedkommende i supplerende kapital, jf. 31, stk. 11, i basiskapitalbkg. Efter CRR fradrages væsentlige investeringer i enheder i den finansielle sektor, jf. artikel 36, stk. 1, litra i, i CRR. Hvis investeringerne sker i andre instrumenter (AT1 eller Tier 1 instrumenter) end CET1 instrumenter fradrages disse fuldt ud. Det følger af artikel 56, stk. 1, litra d og artikel 66, stk. 1, litra d, i CRR. Fradraget allokeres i kapitalgrundlag efter hvad der er investeret i. Væsentlige CET1 investeringer behandles dog efter en tærskelbaseret tilgang, som alternativ til fuldt fradrag, jf. artikel 48, i CRR. Sådanne væsentlige investeringer kan dermed få en begrænset anerkendelse i instituttets CET1 grundlag. Anerkendelsen kan aldrig udgøre mere end 10

14 14/18 pct. af et instituts tilpassede CET1 grundlag (loft for anerkendelse) efter artikel 48, stk. 1. litra b, i CRR. I en overgangsperiode fra 1. januar 2014 til 31. december 2017 tillades at tærsklen beregnes af et større CET1 grundlag, jf. artikel 470, stk. 2, i CRR. Væsentlige investeringer skal ses sammen med posten udskudt skat (afhænger af fremtidig rentabilitet), jf. artikel 48, stk. 1, i CRR. Den tærskelbaserede tilgang tager udgangspunkt i et CET1 grundlag efter anvendelse af fradrag i fuldt omfang * 17,65% 1, jf. artikel 48, skt. 2, i CRR. Inden for tærskelværdien kan instituttet undlade at foretage fradrag, men i stedet risikovægte beløbet med 250 pct., jf. artikel 48, stk. 4, i CRR. I forhold til gældende regelsæt behandles væsentlige investeringer efter CRR på et bredere grundlag af finansielle virksomheder end blot kreditog finansinstitutter. Indirekte og syntetiske investeringer inkluderes eksplicit, og fradraget sker i samme kapitalform som besiddelsen. I forhold til gældende regelsæt indføres en tærskel for, hvornår fradraget indtræder. Der kan være tale om en skærpelse i Danmark for nogle institutter. Der kan indføres en 4-årig overgangsordning, jf. artikel 478, stk. 3, litra b, c og d, jf. stk. 1. Det svarer til den mest lempelige overgang, at der indføres en overgangsordning, jf. artikel 478, stk. 3, litra b, c og d, jf. stk. 1, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 4, stk. 2, 5 og 7, i overgangsbkg. 1 Dette svarer reelt til en tilgang, hvor fradrag indtræder, når summen af posterne væsentlige investeringer i den finansielle sektor og udskudt skat udgør mere end 15 pct. af et instituts CET1 grundlag, mens når summen af posterne kan holdes inden for 15 pct. af instituttets CET1 grundlag, så sker alene en relativ hård risikovægtning. Forklaringen på tærskelprocenten på 17,65 pct. udledes af, at et institut med CET1 grundlag på i alt 100 kan have op til 15 fra væsentlig investeringer i finansielle virksomheder i CET1, og skal have et rest CET 1 på 85 (100-15) fra andre værdier. En andel på 15 i forhold til 85 giver 17,65 pct..

15 15/18 Indfasning af fradragsværdier i kapitalgrundlag, der fradrages efter kommende regelsæt 4, stk. 2, 5 og 7 i overgangsbkg. (den valgte indfasning er fremhævet) Fradragsandel væsentlige investeringer direkte, indirekte og syntetisk besiddelser i den finansielle sektor Under den gradvise overgangsordning håndteres restbeløbet fra besiddelser i enheder i den finansielle sektor, når instituttet har væsentlige investeringer i disse enheder ved følgende tilgang: beløb, som fradrages i medfør af direkte besiddelser, fradrages for den ene halvdels vedkommende i kernekapitalposterne og for den anden halvdels vedkommende i supplerende kapitalkapitalen. beløb i medfør af fradrag for indirekte og syntetiske besiddelser, fradrages ikke, men risikovægtes. Dette følger af artikel 472, stk. 11, i CRR. Supplerende filtre og fradrag Der er tale om overgangsregler for udfasning af fradrag efter gældende regelsæt, jf. artikel 481, i CRR. Gældende filtre videreføres i CRR. I en vis udtrækning kan indregnes eller fratrækkes gældende filtre og fradrag i kapitalgrundlaget frem til 31. december 2017, men som ikke efter CRR indregnes eller fratrækkes, jf. artikel 481, stk. 1, i CRR. Der kan efter artikel 481, stk. 3, i CRR, indføres en 4-årig udfasningsordning, der udfaser værdierne gradvis i lige store dele. EBA har udstedt udkast til en reguleringsmæssig teknisk standard herom, jf. artikel 481, stk. 6, i CRR. Denne bestemmelse kan anvendes, hvis der er særlige fradrag i gældende regelsæt, som ikke videreføres i CRR. I disse tilfælde kan fastsættes overgangsregler og derved undgå en for hurtig lempelse. Der vurderes ikke behov for at indføre en overgangsordning, dvs. gradvis udfasning af særlig danske forsigtighedsfradrag. I overensstemmelse hermed er der foreslået 0 % udfasning efter artikel 481, stk. 5, jf. stk. 3, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 7, stk. 2, i overgangsbkg.

16 16/18 Udfasning af værdier i kapitalgrundlag, der fradrages i gældende regelsæt 7, stk. 2 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Fradragsandel af restbeløb Udskudte skatteaktiver fra før 1. januar 2014 Skatteaktiver indgår ikke i den egentlig kernekapital efter gældende regelsæt i Danmark. Udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet, fratrækkes den egentlig kernekapital efter artikel 36, stk.1, litra c, i CRR. Som en fravigelse fra overgangsordninger af andre fradragselementer kan indføres en 10-årig udfasning af udskudte skatteaktiver, der afhænger af fremtidig rentabilitet, hvis sådanne fandtes før 1. januar 2014, jf. artikel 478, stk. 2, i CRR. Der vil ikke være behov for at tage sådanne hensyn i Danmark, og der vil være tale om en lempelse i kapitalkravene, hvis der fra dansk side åbnes for at sådanne værdier i en overgangsperiode kan indgå i den egentlige kernekapital. I overensstemmelse hermed er der ikke behov for at indføre en 10-årig overgangsordning for udskudte skatteaktiver, der fandtes pr. 1. januar 2014, jf. 478, stk. 3, litra a, jf. stk. 2, i CRR. Derved fradrages 100 pct. af udskudte skatteaktiver i den egentlige kernekapital pr. 1. januar Dette er foreslået i 4, stk. 3, i overgangsbkg.

17 17/18 Udfasning af andel af udskudt skatteaktiv, fra før 1. januar 2014, der fradrages egentlig kernekapital i kommende regelsæt - 4, stk. 3 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) Andel af udskudt skatteaktiv, der fradrages Minoritetsinteresser og hybride kernekapitalinstrumenter og supplerende kapitalinstrumenter udstedt af datterselskaber Efter CRR indregnes værdi af minoritetsinteresser, som indgår i den konsoliderede egentlige kernekapital, højest med den værdi, der anvendes til at opfylde kapitalkrav, jf. artikel 84, stk. 1, i CRR. Dvs. en overkapitalisering i en dattervirksomhed, hvori der indgår minoritetsinteresser, kan ikke indregnes fuldt ud i det konsoliderede grundlag. Dette er en stramning i forhold til gældende regelsæt. Der kan indføres en 4 årig overgangsordning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017, jf. artikel 480, stk. 1, i CRR. Det svarer til den mest lempelige overgang, at der indføres en overgangsordning for behandling af minoritetsinteresser og kvalificeret hybrid kernekapital og supplerende kapital i det konsoliderede kapitalgrundlag. I overensstemmelse hermed er der foreslået indfasning efter artikel 480, stk. 3, jf. stk. 2, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 6, i overgangsbkg.

18 18/18 Indfasning af behandling af minoritetsinteresser i kommende regelsæt 6 i overgangsbkg. (den valgte indfasning er fremhævet) Faktorandel som ganges på procentdele ,20 1, ,40 1, ,60 1, ,80 1,00 Efter artikel 479, stk. 1 og 2, i CRR, kan indføres en overgangsordning for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2017 for indregning i det konsoliderede kapitalgrundlag af instrumenter, der ville være kvalificeret som egentlig kernekapital efter gældende regelsæt, jf. artikel 65 i direktiv 2006/48/EF (beregning af egenkapitalen på konsolideret grundlag), men som ikke i kommende regelsæt kvalificerer sig som konsolideret egentlig kernekapital. Det svarer til den mest lempelige overgang at indføre en overgangsordning. I overensstemmelse hermed er der foreslået udfasning efter artikel 479, stk. 4, jf. stk. 3, i CRR, for den pågældende periode, jf. nedenstående tabel. Dette er foreslået i 5, i overgangsbkg. Udfasning af instrumenter og poster, der ikke kvalificerer som minoritetsinteresser, i den konsoliderede egentlige kernekapital i kommende regelsæt 5 i overgangsbkg. (den valgte udfasning er fremhævet) andel

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR)

Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Revision December 2013 Indholdsfortegnelse Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) Artikler Del 1 Almindelige bestemmelser Afsnit I Genstand, anvendelsesområde og definitioner

Læs mere

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet Bestemmelser om kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel virksomhed er indført krav for pengeinstitutter, realkreditinstitutter og visse

Læs mere

Kapitel 1 Generelle bestemmelser

Kapitel 1 Generelle bestemmelser Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1 I medfør af 175 b, stk. 9, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag og solvenskapitalkrav for koncerner 1) BEK nr 1027 af 02/09/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0037 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Finanstilsynet 19. december 2011

Finanstilsynet 19. december 2011 Finanstilsynet 19. december 2011 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Opgørelse af solvens

Opgørelse af solvens CS01 Opgørelse af solvens 1. Basiskapital efter fradrag (CS03, post 12)... 1 2. Vægtede poster i alt (CS06, post 8)... 2 3. Solvensprocent, jf. 124, stk. 2, eller 125, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts juli 2012

Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Finanstilsynet 14. marts juli 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C

9480/17 taa/js/sr/mta DGG 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 31. maj 2017 (OR. en) Interinstitutionel sag: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECOFIN 434 CCG 16 CODEC 873 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.1.2016 COM(2016) 21 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om vurdering af hensigtsmæssigheden af definitionen af "justeret kapitalgrundlag",

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) [ÅÅÅÅ/[XX*]] af [dato måned] 2016 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten,

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012. Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital nr. 764 af 24/06/2011915 af 12/09/2012 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 13, stk. 4, 124, stk. 9, 128, stk. 2, 128 a, 148, nr. 5 og 373,

Læs mere

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017

BEK nr 1349 af 12/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 BEK nr 139 af 12/12/201 (Gældende) Udskriftsdato: 22. maj 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.122-0016 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Page 1 of 16 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital 764 af 24/06/2011 Filer i PDF-format: BEK_764_24juni2011 Download Acrobat Reader Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital1) I medfør af 124,

Læs mere

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt

Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0685 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.1.2016 COM(2015) 685 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om virkningerne af den reviderede

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 7. januar 2016 (OR. en) 5005/16 EF 3 ECOFIN 3 DRS 2 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 6. januar 2016 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg

Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg Finanstilsynet Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden 1. Formål Formålet med denne vejledning er at beskrive Finanstilsynets

Læs mere

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr.

under henvisning til den offentlige høring og analyse, som er foretaget i overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i forordning (EU) nr. L 78/60 24.3.2016 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS FORORDNING (EU) 2016/445 af 14. marts 2016 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten (ECB/2016/4) STYRELSESRÅDET FOR DEN

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV

ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV ANSVARLIG LÅNEKAPITAL - CRD IV 29.1.2014 Den 26. juni 2013 blev den såkaldte "CRD IV"-pakke om ændring af EU-reglerne om kapitalkrav til banker og investeringsselskaber mv. vedtaget. I dette nyhedsbrev

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer. Afsnit I. Baggrund Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer Afsnit I Baggrund En finansiel virksomhed må efter 182, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed ikke uden tilladelse fra Finanstilsynet

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER

Tabel 3.2. Balanceoplysninger. investeringsforvaltningsselskaber (store) BI Management A/S AKTIVER Tabel 3.2 Balanceoplysninger for investeringsforvaltningsselskaber (store) 2010 17102 BI Management A/S Balanceoplysninger 1.000 kr. AKTIVER 1. Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015

Nyhedsbrev. Bank & Finans. Januar 2015 Januar 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Nye regler om kapitalbuffere De nye regler om kapitalbuffere implementerer kapitel 4 i CRD IV 1. De nye regler om kapitalbuffere blev vedtaget ved Lov nr. 268 af den

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 128, stk. 2, 128 a, 143, stk. 1, nr. 3, og

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 E-mail: jyskebank@jyskebank.dk 25.10. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1.-3. kvartal - RESULTAT

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse.

(EØS-relevant tekst) (7) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med Regnskabskontroludvalgets udtalelse. 23.12.2015 L 336/49 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2015/2441 af 18. december 2015 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder i overensstemmelse

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Østjydsk Bank A/S Østergade 6-8 9550 Mariager 21. december 2017 J.nr. 6252-0088 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets afgørelse

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Bestyrelsen og direktionen for Andelskassen J.A.K. Slagelse Løvegade 63 4200 Slagelse 2. marts 2015 J.nr. 6250-0077 Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger Finanstilsynets

Læs mere

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/

Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ Bekendtgørelse om solvens og driftsplaner for forsikringsselskaber ) )/ I medfør af 18, stk. 1, 143, stk. 1, nr. 1, 2, 5 og 6, 248, stk. 2 og 4, 350, stk. 1, nr. 2 og 373, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kapitalgrundlag 1) BEK nr 1724 af 16/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 16. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0032 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1)

Bekendtgørelse om Afviklingsformuen 1) BEK nr 8 af 0/07/05 (Gældende) Udskriftsdato: 4 oktober 07 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin, jnr 5/059 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2007 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.3.2007 31.3.2006 30.3.2007 31.3.2006 Renteindtægter 1 165.565 118.662

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009

Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Skadesforsikringsselskabers regnskaber 1. halvår 2009 Konklusioner De danske skadeforsikringsselskaber fastholder fremgangen fra 2008. Det samlede resultat før skat i 1. halvår 2009 blev på 4,4 mia. kr..

Læs mere

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015.

Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 19. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse efter 1. kvartal 2015. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2013 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Kvartalsrapport pr 31.3.2006 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 31.3.2006 31.3.2005 31.3.2006 31.3.2005 Renteindtægter 1 118.662 119.752

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber I medfør af 13, stk. 6, 128, stk. 2 og 3, 128 a, 143, stk.

Læs mere

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens

Kapitel 10. Solvens. Generelle regler om solvens Kapitel 10 Solvens Generelle regler om solvens 124. Pengeinstitutters og realkreditinstitutters bestyrelse og direktion skal sikre, at instituttet har en tilstrækkelig basiskapital og råder over interne

Læs mere

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende

Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende Østjydsk Bank A/S Bestyrelsen og direktionen Østergade 6-8 9550 Mariager 3. juli 2014 FINANSTILSYNET Århusgade 110 2100 København Ø Fastsættelse af solvenskrav og dispositionsbegrænsende foranstaltninger

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2010 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2010 1 1 Indledning...3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov...3 2.1 Individuelt solvensbehov... 4 2.2 Udviklingen

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber 1) Udskriftsdato: 9. februar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0015 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1112 af 09/10/2014

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 (2. samling) ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Folketingets Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. september 2015

Læs mere

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer

Vejledning om praksis for tilladelse til koncerninterne eksponeringer VEJ nr 9023 af 18/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j. nr. 113-0002 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber

Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for gruppe 2-forsikringsselskaber og om opgørelse af kapitalgrundlag for visse fondsmæglerselskaber BEK nr 1358 af 22/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 29. november 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0059 Senere ændringer til

Læs mere

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser

Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA-BoS-14/170 DA Retningslinjer for behandling af tilknyttede selskaber, herunder kapitalinteresser EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital)

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital) Við heimild í 83, stk. 2, 83 a og 215, stk. 4, í løgtingslóg nr. 55 frá 9. juni 2008

Læs mere

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1)

Bekendtgørelse om driftsplaner, planer for genoprettelse, finansieringsplaner og individuelt solvensbehov for forsikringsselskaber 1) BEK nr 319 af 30/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr.162-0039 Senere ændringer til

Læs mere

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8,

47 Hensatte forpligtelser Ændringslovens 8, 18. oktober 2016 Sag 2016-3181 Vejledning om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har udstedt en bekendtgørelse 1, der skal gøre det

Læs mere

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser

Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet Kampmannsgade 1 1604 København V. 26. januar 2015 Ref. ubp J.nr. 6072-0722 Anmeldelse af lånefinansieret salg af andelsbeviser foretaget af Københavns Andelskasse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU)

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) L 101/156 13.4.2017 RETNINGSLINJER DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014

Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Nye og ændrede IFRS/IAS standarder fra ultimo 2014 Af Allan Wøhlk Høgh og Jan Fedders Kontakt Jan Fedders Telefon: 3945 9101 Mobil: 2370 6574 E-mail: jfe@pwc.dk Allan Wøhlk Høgh Telefon: 3945 3137 Mobil:

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS RETNINGSLINJE (EU) 2017/[XX*] af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1)

Bekendtgørelse om opgørelse af kvalificerede andele 1) BEK nr 277 af 03/04/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0006 Senere ændringer til

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden.

Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Finanstilsynet 9. august 2013 J.nr.: 123-0004 /mhj Høringsnotat: Vejledning til Lov om finansiel virksomhed 124, stk. 5 Krav til kapital til opfyldelse af solvensbehovstillæg under 8+ metoden. Et udkast

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende

C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende C 120/2 DA Den Europæiske Unions Tidende 13.4.2017 DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Ø ministerbetjening@ftnet.dk mae@ftnet.dk lvi@ftnet.dk Høringssvar vedrørende udkast til forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Kapitalbehov 4. kvartal 2017

Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Kapitalbehov 4. kvartal 2017 Risikooplysninger for koncernen Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkeligt kapitalgrundlag (pr. 31. december 2017) Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen

Læs mere

Finanstilsynet 14. marts 2012

Finanstilsynet 14. marts 2012 1 Finanstilsynet 14. marts 2012 Vejledning til udfyldelse af indberetningsskemaer for opgørelse af solvens, basiskapital og risikovægtede poster for pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

Vejledning til bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven 30. maj 2016 Sag 2016-3181 Vejledning til bekendtgørelse nr. 1849 af 15. december 2015 om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven Indledning Erhvervsstyrelsen har

Læs mere

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne?

Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? 17. april 2015 Hvorfor stiger omkostningerne i realkreditinstitutterne? Siden begyndelsen af 2008 er den gennemsnitlige bidragssats for udlån til private steget fra 0,5 pct. til 0,8 pct. Det har medført

Læs mere

Fremsat den 29. marts 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til

Fremsat den 29. marts 2006 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) Forslag. til L 197 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v. og lov om gevinstopsparing. (Tilpasning til forventet ændring af kreditinstitutdirektivet og

Læs mere

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014

Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 15. januar 2015 Særlige problemstillinger ved revision af pengeinstitutters årsregnskaber for 2014 Til inspiration og vejledning af FSR - danske revisorers medlemmer har FINU (foreningens Finansielle udvalg)

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2008. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2008 2007 Renteindtægter 1 192.845 197.696 Renteudgifter 2 155.096 165.928 Netto renteindtægter 37.749

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2017 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2017 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017

ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING. af 4. april 2017 DA ECB-PUBLIC DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS HENSTILLING af 4. april 2017 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold

Læs mere

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen

Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige bestemmelser for poster i resultatopgørelsen Bekendtgørelse om serieregnskaber i realkreditinstitutter Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Generelle bestemmelser Skema m.v. for resultatopgørelse Særlige

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Beløb år til dato. kvartalet

Beløb år til dato. kvartalet ES1 Resultatoplysninger Beløb for kvartalet Beløb år til dato 1. Renteindtægter... 1 19 2. Renteudgifter... 2 20 A. Netto renteindtægter... 3 21 3. Udbytte af aktier m.v.... 4 22 4. Gebyrer og provisionsindtægter...

Læs mere

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir

(Uppskot til)* Kunngerð. at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Uppskot til)* Kunngerð um at gera upp grundarfæfeingi (basiskapital) fyri tryggingarfeløg og tryggingarhaldfelagsskapir (Bekendtgørelse om opgørelse af basiskapital for forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder)

Læs mere