De fire gymnasiale uddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De fire gymnasiale uddannelser"

Transkript

1 De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse på hf-kursus (kræver 10. klasse) hhx højere handelseksamen, 3-årig uddannelse på handelsgymnasium htx højere teknisk eksamen, 3-årig uddannelse på teknisk gymnasium stx studentereksamen, 3-årig uddannelse på gymnasium Forskel i profil De fire gymnasiale uddannelser har hver sin profil med særlige fokusområder. Det afspejles i uddannelsens obligatoriske fag, fagniveauer og studieretninger. hf hhx htx stx Almene fag + et anvendelsesorienteret perspektiv Almene fag + et merkantilt perspektiv Almene fag + et teknologisk/ naturvidenskabeligt perspektiv Almene fag + et videnskabsorienteret perspektiv De obligatoriske fag udgør ca. 2/3 af en gymnasial uddannelse. Fagene dansk, engelsk og matematik er obligatoriske fag på alle fire uddannelser, ligesom A- niveau i dansk er et fællestræk. Mødepligt og deltagelse Der er mødepligt til alle timer i de gymnasiale uddannelser. Endvidere er der krav om, at du skal deltage aktivt i undervisningen og aflevere skriftlige opgaver, der både i antal og kvalitet skal leve op til de fastsatte krav. Du skal afleveres et større antal skriftlige opgaver, og du skal påregne at bruge 6-8 timer om ugen på skriftligt arbejde. Skriftlige arbejder kan være tekster, rapporter, IT-præsentationer, multimedieproduktioner m.m. Der er ikke noget tilladt omfang for fravær, og din oprykning til næste studieår er betinget af, at du har deltaget aktivt i undervisningen og har lært, hvad der kan forventes. Hvert uddannelsessted fastsætter studie- og ordensreglerne for uddannelsen. Der kan derfor være forskel på uddannelsesstedernes regler, og dermed forskel på hvad der sker med elever, der ikke følger reglerne. Eksaminer og karakterer Den samlede eksamen på hhx, htx og stx består af mindst 8 skriftlige og mundtlige prøver og et studieretningsprojekt. Alle fag undtagen idræt C kan udtrækkes som eksamensfag. På hf skal du til eksamen i 6 obligatoriske fag/faggrupper og i 2-4 valgfag. Derudover får du bedømmelser for en større skriftlig opgave og et tværfagligt eksamensprojekt. På hhx, htx og stx får du årskarakterer samt standpunktskarakterer i alle fag to gange om året, så du løbende får en vurdering af dit faglige niveau. Din årskarakter ved fagets afslutning vil blive overført til dit eksamensbevis og tælle med i dit samlede eksamensgennemsnit. På hf får du ikke standpunktskarakterer under uddannelsen, men to gange om året giver lærerne dig en vurdering af dit faglige niveau. Derudover får du bedømmelse på en større skriftlig opgave og et eksamensprojekt. Eksamensprojektet skal altid være tværfagligt. Valg af fag og niveauer Mange videregående uddannelser kræver, at du har gennemført bestemte fag på bestemte niveauer, for at du kan blive optaget. Alle uddannelsessteder har studievejledere, der kan give dig råd og vejledning om, hvordan du bedst sammensætter og gennemfører din gymnasiale uddannelse. Undervejs i din uddannelse vil du også møde vejledere fra Studievalgscenteret, som vil give dig råd og vejledning om valg af og optagelse på en videregående uddannelse. Krav om uddannelsesparathed For at blive optaget på en gymnasial uddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse, skal du være uddannelsesparat. Skolen og uddannelsesvejlederen skal som afslutning på dit skole- og vejledningsforløb give dig en uddannelsesparathedsvurdering ved at krydse af i feltet GYMNASIAL på din uddannelsesplan. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Det kan fx ske ved en samtale eller en prøve i forskellige fag. En faglig prøve kan være med til at give dig sikkerhed for, at du har den grundviden, der skal til for at kunne klare undervisningen i en gymnasial uddannelse. 44

2 Uddannelsesstedet kan også vurdere, at de vil optage dig uden en samtale eller prøve. Uddannelsesstedets afgørelse skal begrundes og er gældende. Optagelse til hhx, htx og stx For at få krav på optagelse til enten højere handelseksamen (hhx), højere teknisk eksamen (htx) eller studentereksamen (stx) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 9. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal have søgt om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse. Du skal have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver efter folkeskolelovens regler dvs. dansk, matematik, engelsk og fysik/kemi samt to prøver til udtræk blandt øvrige fag. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i fransk eller tysk. Har du haft det som valgfag, skal du altid have aflagt prøve. Har du haft det som tilbudsfag, skal du kun aflægge prøve, hvis faget er blevet udtrukket til prøve for dig. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Vælger du efter 9. klasse at tage 10. klasse på en folkeskole, en fri grundskole eller en efterskole, skal du følge undervisningen og aflægge prøve i fagene dansk, engelsk og matematik. Dette gælder, uanset om du har aflagt prøve i disse fag efter 9. klasse eller ej. Prøverne kan aflægges enten som folkeskolens afgangsprøve eller som 10. klasse-prøve. Opfylder du ovenstående krav, har du ret til at blive optaget på uddannelsen. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i fagene dansk, engelsk og matematik, både mundtligt og skriftligt i alle tre fag. Du skal have aflagt folkeskolens afgangsprøve eller 10. klasse-prøve i fysik/kemi. Du skal have modtaget 2-4 års prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog (fransk eller tysk) og have aflagt enten folkeskolens afgangsprøve efter udtræk eller 10. klasse-prøve både mundtligt og skriftligt. Du skal have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til GYMNASIAL af skolen eller UU-vejlederen. Opfylder du ovenstående krav, har du ret til at blive optaget på uddannelsen. hf Dansk A Engelsk B Matematik C Historie B Religion C Samfundsfag C Biologi C Geografi C Kemi C Idræt C Praktisk/musisk fag C hhx Når du ikke opfylder alle betingelser Opfylder du ikke alle de oplistede betingelser, har du ikke krav på at blive optaget. Men du har mulighed for at søge optagelse efter en konkret vurdering. Det er lederen af det uddannelsessted, du har søgt optagelse på, der afgør, om der er plads på holdene, og om du kan optages direkte eller eventuelt efter en samtale eller en faglig prøve. EUX erhvervsuddannelse med generel studiekompetence En erhvervsuddannelse kan tilrettelægges således, at den giver studiekompetence på et niveau svarende til hf. Læs mere på side 18. htx Dansk A Engelsk B Matematik B Fysik B Kemi B Biologi C Teknikfag A Teknologi B Teknologihistorie C Kommunikation/IT C Samfundsfag C stx Dansk A Engelsk B Matematik C Fysik C Biologi C Kemi C Naturgeografi C De fire gymnasiale uddannelser Optagelse til hf For at få krav på optagelse på den 2-årige højere forberedelseseksamen (hf) skal du opfylde følgende betingelser: Du skal have afsluttet 10. klassetrin i folkeskolen eller haft anden undervisning på tilsvarende niveau. Du skal have søgt om optagelse i umiddelbar forlængelse af 10. klasse. Dansk A Engelsk A Matematik C Afsætning B Virksomhedsøkonomi B Erhvervsret C 2. fremmedsprog B/A International økonomi B Samtidshistorie B Samfundsfag C Historie A 2. fremmedsprog B/A Oldtidskundskab C Religion C Samfundsfag C Kunstnerisk fag C Idræt C 2 af fagene 45

3 HF højere forberedelseseksamen HF højere forberedelseseksamen Højere forberedelseseksamen hf er en 2-årig gymnasial uddannelse. Du afslutter alle fag med eksamen, og du får ikke årskarakterer på hf. Kursisterne på hf er en meget blandet gruppe med hensyn til alder og baggrund. Nogle kursister kommer direkte fra 10. klasse, andre har været væk fra skolen enten for at arbejde eller rejse, og endelig kommer der en del kursister, der har afbrudt en anden ungdomsuddannelse. Optagelse For at blive optaget på hf skal du have afsluttet folkeskolens 10. klasse eller gennemført en tilsvarende uddannelse. Du skal have aflagt 10. klasse-prøve i dansk, matematik og engelsk (skriftlig og mundtlig prøve i alle tre fag). Du skal også have aflagt folkeskolens afgangsprøve i fysik/kemi samt have aflagt eller være indstillet til folkeskolens afgangsprøve i tysk eller fransk. Hvis du søger ind på hf direkte fra 10. klasse, skal du også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder ikke vurderer, at du er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages fx via en samtale eller en faglig prøve. Uddannelsens opbygning Hf består af en række obligatoriske fag, et antal valgfag og nogle studieforberedende aktiviteter. Du kan se de obligatoriske fag på næste side. Fagene er delt op i tre forskellige niveauer: A, B og C, hvor A er det højeste, og C er det laveste niveau. Du skal vælge et praktisk/musisk fag på C-niveau og enten to valgfag på B- niveau eller et valgfag på B-niveau og to valgfag på C-niveau. På nogle uddannelsessteder kan du vælge et valgfag på A-niveau i stedet for et af valgfagene på B-niveau. Valgfagene kan du se på uddannelsesstedernes hjemmesider. To af de obligatoriske fag består reelt af tre fag, der arbejder tæt sammen i løbet af uddannelsen og afholder en fælles eksamen. Naturvidenskabelig faggruppe består af fagene biologi, geografi og kemi. Kultur- og samfundsfagsgruppen består af fagene historie, religion og samfundsfag. Gennem de to år på hf er der et studieværksted, hvor du arbejder med at udvikle gode studie- og arbejdsvaner og bliver mere bevidst om, hvordan du lærer. Du vil også blive tilknyttet en tutor, der som en slags træner skal hjælpe dig med motivation og udvikling af gode arbejdsvaner. Valg inden start på uddannelsen Før du starter på uddannelsen, skal du vælge et praktisk/musisk fag. Du kan på de enkelte skolers sider se, hvilke praktisk/musiske fag skolen udbyder. På nogle skoler kan du også vælge en linie. Og på nogle skoler kan du vælge et af de øvrige valgfag allerede på første årgang. Undervisningen Det 2 årige hf gennemføres med vægt på såvel det teoretiske som det anvendelsesorienterede og udvikler dine evner til faglig fordybelse og sammenhæng mellem fagene og fremmer din ansvarlighed for dine og andres resultater. Undervisningen starter med et introduktionskursus, hvor du bliver introduceret til de forskellige arbejdsformer og til de forskellige fag. En meget stor del af undervisningen på hf foregår i et fagligt samspil mellem flere fag og i et fagligt samarbejde med de øvrige kursister i din klasse. Kultur- og samfundsfagsgruppen og den naturvidenskabelige faggruppe stiller krav om fagligt samspil mellem de involverede fag gennem hele forløbet. Desuden skal du lave en række projekter i de to faggrupper i samarbejde med en gruppe af kursisterne fra din klasse. Større skriftlig opgave skal skrives individuelt og kan involvere flere fag. Opgaven bedømmes af din lærer og en censor. Krav til dig Hf er en boglig uddannelse. Det betyder, at du skal være indstillet på at læse meget, og at der bliver lagt vægt på, at du øver dig i at udtrykke dig skriftligt og mundtligt. Undervisningen foregår i klasser og i mindre projektgrupper. Det betyder, at du skal være indstillet på, at der er meget projektarbejde og samarbejde med de øvrige kursister i klassen. 46

4 Videregående uddannelser Hf giver adgang til alle videregående uddannelser. Du skal eventuelt supplere enkelte fag for at opfylde adgangskravene, hvis ikke du har målrettet din hf-uddannelse mod en bestemt videregående uddannelse. Om fagrækken Hf adskiller sig fra de 3-årige gymnasiale uddannelser ved kun at indeholde ét obligatorisk fag på A-niveau. Hf ere, der efterfølgende får behov for yderligere fag på A-niveau, kan tage et særligt suppleringskursus på ½ år kaldet hf+. Nogle af fagene på hf er samlet i faggrupper, hvor undervisningen er meget flerfaglig og projektorienteret. I hele hf-forløbet indgår skemalagt værkstedsundervisning, hvor kursisterne arbejder selvstændigt med forskellige projektopgaver enten individuelt eller i mindre grupper med støtte fra en lærer, der fungerer som konsulent under projektarbejdet. Valgfag Her kan du se eksempler på mulige valgfag på hf-uddannelsen. Se på uddannelsesstedernes hjemmesider hvilke fag de udbyder. A-niveau Engelsk, matematik og musik. B-niveau Matematik, musik, billedkunst, biologi, fransk, fysik, idræt, italiensk, kemi, psykologi, samfundsfag, spansk og tysk. C-niveau Billedkunst, datalogi, design, dramatik, filosofi, fransk, fysik, mediefag (film og TV), multimedie/it, oldtidskundskab, psykologi og tysk. HF højere forberedelseseksamen Obligatoriske fag Studieforberende aktiviteter Valgfag 2. hf 1 år Dansk A Engelsk B Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Større skriftlig opgave Tutorordning Værkstedsundervisning 2-3 valgfag To B-niveau eller et B-niveau + to C-niveau 1. HF 1 år Dansk A Engelsk B Matematik C Praktisk/ musisk fag C Idræt C Kultur- og samfundsfags faggruppen Historie B Religion C Samfundsfag C Naturvidenskabelig faggruppe Biologi C Kemi C Geografi C Introduktion Tutorordning Værkstedsundervisning 47

5 Herning HF og VUC Det 2-årige HF HF højere forberedelseseksamen Forskellige HF-linjer HF er en 2-årig almendannende og studieforberedende uddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser På Herning HF og VUC har du mulighed for at vælge en klassisk HF linje, hvor du frit vælger dine valgfag. Der er også mulighed for at vælge en af linjerne: HF-KREATIV HF-LEKTIELET HF-ENGELSK A På HF-KREATIV har du kreative valgfag bestående af design B, billedkunst C, mediefag C og innovation C. Denne HF-linje udbydes sammen med TEKO, og undervisningen i design og innovation foregår en gang om ugen på TEKO. På HF-LEKTIELET linjen er der obligatorisk lektiecafe, og størstedelen af lektierne inkluderes i undervisningstiden. På HF- ENGELSK A linjen har du engelsk på A niveau. Vi forventer at indlægge en ekstra studierejse på denne linje med privat indkvartering i besøgslandet. Valgfag Der er valgfag både på 1. og 2. år. Du tager selv stilling til, hvilke valgfag du ønsker at få på HF, men der er krav til sammensætningen af niveauer. Det kan f.eks. være to fag på B-niveau eller ét fag på B niveau kombineret med 2 fag på C niveau. Udbuddet af valgfag kan variere fra år til år. I boksen nederst på siden kan du se de valgfag, vi forventer at udbyde i det kommende skoleår. Praktisk/musisk fag Et praktisk/musisk fag er en obligatorisk del af en HF-eksamen. Vi tilbyder fire praktisk/musiske fag: Billedkunst, musik, drama, mediefag. Du skal vælge ét af fagene inden start. Optagelse Du kan blive optaget på det 2-årige HF, når du har en afgangsprøve, der svarer til folkeskolens 10. klasse i dansk, engelsk og matematik. Desuden skal du have gennemført tysk eller fransk samt fysik/ kemi på et niveau, der svarer til folkeskolens 9. klasse. Du skal søge optagelse senest den 15. marts. 2-årig HF-uddannelse for unge med AST Herning HF og VUC tilbyder også en 2-årig HF-uddannelse, som er specielt tilrettelagt for unge med AST, særligt med Aspergers syndrom. Kravene for optagelse er en diagnose inden for AST, en 10. klasse eksamen i dansk, engelsk og matematik, gode almene skolekundskaber og stor stabilitet. Se mere på skolens hjemmeside eksamen. Udover de mundlige eksaminer skal du til skriftlig eksamen dansk, engelsk og matematik. Tutor Du får tilknyttet en af dine lærere som tutor. Læreren støtter dig gennem dit uddannelsesforløb. I løbet af skoleåret får du løbende samtaler med din tutor, hvor I sammen evaluerer dit studiemæssige udbytte. Aktivt studiemiljø Ud over den daglige undervisning er der en række aktiviteter, fællesarrangementer, fredagscafé og fester i løbet af skoleåret. Bl.a. arrangeres der workshops i musik og drama. Der er tradition for en studietur for 1. hf erne. Der har tidligere været rejser til bl.a. Athen, Rom, Firenze, Barcelona, London og Østrig. Om skolen Herning HF og VUC er en uddannelsesinstitution med et varieret udbud af uddannelser. Vi har 12 klasser på det 2-årige HF. Desuden rummer skolen et studenterkursus, hvor du kan tage en studentereksamen på 2 år, og et VUC, hvor du kan tage 8., 9., 10. klasse og HF som enkeltfag samt en afdeling med ordblindeundervisning. Vi lægger vægt på at give dig mulighed for personlig og faglig udvikling i en dagligdag præget af åbenhed, samarbejde og respekt for den enkelte. Vores værdier er rummelighed, faglighed og mangfoldighed, og vores målsætning er at skabe en skole, hvor unge og unge voksne i et anerkendende miljø får mulighed for udvikling, dannelse og uddannelse. Uanset hvilken linje du vælger, giver den dig adgang til videregående uddannelser ligesom en klassisk HF. Eksamen På HF-uddannelsen får du ikke årskarakterer. Alle fag afsluttes med en mundtlig Orienteringsmøde 2013 Torsdag den 24. januar 2013 kl. 19. Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, fysik, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, psykologi, samfundsfag, spansk, tysk C-niveau: Erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, innovation, mediefag, psykologi, retorik, tysk Ved tilmelding skal du angive, om du ønsker at gå i Lektielet-klassen, HF-kreativ, Engelsk A-linien eller i en klassisk HF-klasse. Herning HF og VUC Brorsonsvej Herning Tlf

6 Holstebro Gymnasium og HF På Holstebro Gymnasium og HF er der 6 hf-klasser og et rigtigt godt hf-studiemiljø. Engagerede lærere skaber sammen med de mange hf-kursister en rummelig skole, hvor der er plads til både læring og fællesskab. Et 2-årigt hf-forløb på Holstebro Gymnasium og hf gør dig klogere på dig selv, de andre og verden. Faglige udfordringer Hvilket studiemiljø kan du forvente at møde på skolen? Et miljø præget af: Faglig fordybelse i et aktivt og kreativt fællesskab Engagerende udfordringer fra dygtige lærere Tutor- og mentorordning sikrer høj gennemførelsesprocent Viden om natur, kultur og samfund. En uddannelse, der forbereder til mellemlange uddannelser og videregående studier Bemandet bibliotek Lektiecafé og skrivecafé Vejledning ved uddannede studievejledere og datavejledere Krav til dig: Du skal have lyst til at lære noget og til at deltage aktivt i undervisningen og skolens liv Aktivt skolemiljø Ved siden af de faglige aktiviteter har du mulighed for at udfolde dig: Fester og fredagscafeer arrangeret af PNA, elevernes forening Elevrådet er en del af vores demokratiske skolekultur Musical og skolekomedie Skoleballet med lanciers, flotte kjoler og smoking Skolebladet Oculus Forårskoncert og -udstilling Frivillige aktiviteter: Kor, band, fodbold, billedkunst, håndbold, zumba Ekskursioner og studieture med fagligt og socialt indhold, i år til Istanbul Valg ved ansøgning om optagelse Et kunstnerisk fag: Et af fagene musik, billedkunst eller drama Ønsker du tysk fortsættersprog som valgfag på C-niveau, skal du angive det i din tilmelding Valgfag Skolen udbyder følgende valgfag i 2hf: B-niveau: matematik, kemi, biologi, naturgeografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, tysk fortsættersprog C-niveau: musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, informationsteknologi Vil du vide mere? Du kan få mere at vide om vores uddannelse ved at: Besøge skolens hjemmeside Komme til åben skole lørdag den 12. januar 2013 kl , eller til orienteringsaften tirsdag den 15. januar 2013 kl. 19 Ringe til skolens kontor eller studievejlederne tlf HF højere forberedelseseksamen Skolen tilbyder følgende valgfag B-niveau: Matematik, kemi, biologi, geografi, musik, billedkunst, dramatik, samfundsfag, idræt, tysk fortsættersprog C-niveau: Musik, billedkunst, dramatik, psykologi, fysik, informationsteknologi, tysk fortsættersprog Holstebro Gymnasium og HF Døesvej Holstebro Tlf

7 Ikast-Brande Gymnasium HF HF højere forberedelseseksamen Færre lektier, mere læring Fra sommeren 2012 tilbyder Ikast-Brande Gymnasium HF i en helt ny form. Lektierne skæres ned til et minimum til gengæld skabes der tid i undervisningen til, at du som kursist får mulighed for at sætte dig grundigt ind i stoffet. Derved integreres den nødvendige forberedelse i undervisningen og du får en næsten lektiefri hverdag. Afleveringer og værklæsning foregår dog stadig som hjemmearbejde. Fokus på proces frem for produkt Du får ikke færre afleveringer, men med den nye struktur får du mulighed for at lave halvdelen af alle dine afleveringer i undervisningstiden med supervision fra en lærer. På den måde kommer skriveprocessen i fokus frem for det færdige produkt. Særligt interesserede og dygtige kursister får mulighed for at deltage i forskellige talentprojekter som eksempelvis kreativ skrivning, matematikkonkurrencer eller samarbejder med lokale virksomheder og kulturinstitutioner. Fra dag ét vil læsevejledere sikre progression inden for dine læsefærdigheder, og din faglige og personlige udvikling vil blive fulgt tæt af lærerteams, tutorer og studievejledere. Desuden tilbyder skolen online lektiehjælp, hvor du om aftenen kan få ekstra hjælp til afleveringer og større opgaver. Seriøsitet og sammenhold Seriøsitet og sammenhold er grundlaget for Ikast-Brande Gymnasium. På Hfkurset er der et seriøst og inspirerende studiemiljø med mange tilbud både i og uden for undervisningen. I dit arbejde med naturvidenskab, samfundsforhold, fremmedsprog, dansk- og international historie og kultur vil du blive fagligt udfordret. Du vil lære forskellige arbejdsformer, metoder og typer af opgaver. Skolens sociale liv byder på cafeer, fester, fællessamlinger og musical. Derudover er der året igennem en række frivillige aktiviteter, hvor du bl.a. kan lade dig udfordre af skolens klatrevæg, ro i kajak, synge i kor eller udforske dine kreative sider inden for billedkunst. Valg ved ansøgningen om optagelse Du skal vælge et af de kunstneriske fag: billedkunst eller musik. Første skoledag Du vil få oplysning om datoen i forbindelse med meddelelsen om optagelse. Transport Se de forbedrede busruter inden for Ikast-Brande Kommune på skolens hjemmeside. Vil du vide mere? Besøg skolens hjemmeside på eller ring til en af skolens studievejledere, som vil hjælpe dig med yderligere information om skolen, de enkelte fag og studieretninger, SU m.v. Orienteringsmøder Lørdag den 12. januar 2013 kl Onsdag den 6. februar 2013 kl Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Biologi, billedkunst, idræt, kemi, matematik, mediefag, musik, samfundsfag C-niveau: Erhvervsøkonomi, filosofi, fysik, innovation, mediefag, psykologi, tysk VIGTIGT: Der kan forekomme ændringer. Det endelige udbud af valgfag kan ses på fra 1. november - hvis du vil noget mere! Ikast-Brande Gymnasium Bøgildvej Ikast Tlf

8 HF i Nørre Nissum VIA University College Flere hf-uddannelser i Nørre Nissum Hf er vel bare hf? Ikke helt i Nørre Nissum har vi valgt ikke bare at tilbyde dig én hf-uddannelse, vi har flere af slagsen, så vi kan imødekomme lige netop dine uddannelsesbehov: 2 årigt hf, den velkendte 2-årige hf-uddannelse, som de fleste stadig vælger. Særligt tilrettelagt forløb for ordblinde over 2 eller 3 år. En almindelig hf med speciel støtte for studerende, der er screenet for ordblindhed. Grøn hf, 3-årig. Kombinerer almindelig hf med et års uddannelse og praktik i landbruget. For vores særlige hf-uddannelser gælder det, at du i store dele af uddannelsen følges med dine studiekammerater på den almindelige 2 årige hf. Når du vælger grøn hf, vil den forkorte din efterfølgende erhvervsuddannelse. Adgangsgivende Uanset hvilken af vores hf-uddannelser du vælger, giver den dig adgang til videregående uddannelser ligesom en almindelig hf. Studie og fritid Et aktivt og trygt studiemiljø, hvor vi passer på hinanden og giver hinanden plads, det giver engagement og gode studieresultater. For mange smelter studie og fritid sammen fordi du lever i din uddannelse. 2-årigt hf-uddannelse med højt fagligt niveau. Unge fra hele landet. Hf- og lærerstuderende samme sted. Levende foreninger med alsidige tilbud: Musik, koncerter, drama, film, sport, friluftsliv og debataftener. Collegemiljø med liv i svømmehal, idrætshallerne, motionsrum, beachvolley, tennis, og kor. Værksteder i billedkunst, drama og musik. Nyt studenterhus. Efter efterskolen Noget af det særlige ved vores hf er, at rigtig mange hf ere har valgt at bo på kollegium i Nørre Nissum, en naturlig og udfordrende forlængelse af efterskoleopholdet. Vi har mange forskellige bomuligheder, så der er sikkert også noget, der passer til dit behov. Uanset om du vælger at bo hjemme eller på campus, vil dagligdagen fungere: Den offentlige transport er tilpasset institutionens ringetider. Gratis netadgang på kollegierne. Ekstra billigt for dig, der er under 18 år og ikke berettiget til SU. Du kan få et kollegieværelse til ca. 850 kr. månedligt inkl. lys og varme. Hf ligegyldigt hvor? Ikke helt vi mener, at Nørre Nissum gør en forskel. Vi kan iagttage, at der er et stigende antal studerende, hvis karaktergennemsnit og gennemførelsesprocenter ikke er så ringe endda resultater vi tilskriver vores tilrettelæggelse af hf-uddannelserne, det gode studiemiljø og endelig engagerede studerende og lærere. Du er velkommen til at komme på besøg, ringe eller maile til os. Vi arrangerer gerne et program. Og tjek lige hjemmesiden for de sidste oplysninger. Informationsmøder Onsdag den 16. januar 2013 kl Lørdag den 26. januar 2013 kl Åbent hus i februar Se lokale aviser samt vores hjemmeside. HF højere forberedelseseksamen Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk, matematik B-niveau: Biologi, idræt, kemi, matematik, samfundsfag, billedkunst, drama, musik, psykologi C-niveau: Billedkunst, drama, musik, psykologi, filosofi, tysk, fysik HF-uddannelser i Nørre nissum Almindelig 2-årig hf Hf særligt tilrettelagt for ordblinde Grøn hf 3-årig i samarbejde med en landbrugsskole HF i Nørre Nissum, VIA University College Svinget Lemvig Tlf

9 Struer Statsgymnasium HF HF højere forberedelseseksamen Skolen Skolen er renoveret og ombygget i og igen i På Struer Statsgymnasium, vil du møde et spændende og internationalt studiemiljø, hvor der er et godt socialt samspil mellem eleverne på skolens fem uddannelser STX, HHX, HG, HF og IB- Diploma, som er den internationale studentereksamen. Fra august 2012 går der ca 750 elever på skolen. Desuden er der mulighed for at bo på skolens nyrenoverede kostskole. Kostskolen har cirka 80 danske og udenlandske elever boende. På kostskolen har du adgang til forskellige aktiviteter fx et nyindrettet fitnessrum samt et lydisoleret musikrum. Skolen ligger tæt ved banegården med let adgang til tog og bus. Skolens værdier På SSG møder du Faglighed, kreativitet, samarbejde og fællesskab. Det er vigtige ord og værdier for skolen, men vigtigst er det, at alle på skolen er med til at give de fine ord indhold, liv og udvikling. Med dette som udgangspunkt vil vi være en levende skole, hvor der er udfordringer og muligheder for alle skolens elever. Skolen skal være et godt lærested og et rart værested med mange aktiviteter ud over den almindelige undervisning. Det vigtigste og primære i skolens arbejde er, at den faglige undervisning er på et højt fagligt og pædagogisk niveau, hvor elevernes engagement og nysgerrighed efter at lære noget er i centrum. Aktiviteter På Struer Statsgymnasium tilbydes eleverne en lang række aktiviteter, når skoledagen er forbi. Både fysisk, bogligt og socialt er der mulighed for at udfolde evnerne på en anderledes og spændende måde, der udvikler eleverne og styrker det sociale sammenhold på skolen. Morgensamlingerne foregår i vores centrale opholdsrum, vandrehallen. Her samles hele skolen en gang om ugen til fælles meddelelser og underholdning. Der er også en del arrangementer af mere social karakter på Struer Statsgymnasium. Eleverne er sammen på en mere uformel måde, når den tilbagevendende fredagscafé indtager vandrehallen med underholdning og aktiviteter. Struer Statsgymnasium afholder også jævnligt Pnyx-fester. Disse arrangeres af Pnyx-rådet, og overskuddet går til dette råds aktiviteter. Herudover afholdes et årligt julebal, og ikke mindst den årlige skolefest eller gallafest med Lanciers show i november måned. Ved ansøgning om optagelse i HF Du kan vælge tysk C som andet fremmedsprog Du kan vælge enten musik, billedkunst, design eller medifag som kreativt fag På HF starter du med et solidt introduktionskursus, som sikrer, at du og din klasse har et fælles udgangspunkt i undervisningen. I løbet af introduktionskurset får du også mulighed for at prøve kræfter med naturen i en faglig baseret hyttetur. For at styrke det faglige udbytte vil du blive støttet af en personlig tutor samt skemalagte værkstedstimer. Find flere oplysninger om uddannelsen på: Vil du vide mere? På skolens hjemmeside kan du få en del information om vores skole og kostskolen. Har du spørgsmål til os, er du velkommen til at kontakte os på telefon, fax, eller ved at komme på besøg. Åbent hus Lørdag den 2. februar 2013 kl , samt fyraftensmøde, om skolens uddannelser, torsdag den 21. februar 2013 kl Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Matematik, biologi, kemi, samfundsfag, billedkunst, musik, idræt, tysk, it, geografi C-niveau: Psykologi, filosofi, fysik, tysk, erhvervsøkonomi, design, musik, billedkunst, finansiering, innovation, latin, mediefag, multimedie Struer Statsgymnasium Jyllandsgade Struer Tlf

10 Vestjysk Gymnasium Tarm Faglighed og venlighed VGT, Vestjysk Gymnasium Tarm, er et rart og inspirerende uddannelsessted for både gymnasieelever, HF ere og VUC ere. Vi er ca. 485 elever, og vi er ikke større end, at alle kender hinanden. Vi lægger stor vægt på faglighed, og vores karaktergennemsnit ligger over landsgennemsnittet. Tre linjer på HF HF på VGT har tre linjer. Alle tre linjer giver adgang til en lang række uddannelser, men to af linjerne har særlige uddannelser i fokus. På alle linjer er undervisningen lagt til rette med udgangspunkt i vores konkrete virkelighed og hverdag. Almen linje giver et solidt og bredt fundament. Uddannelsen tager udgangspunkt i kursisternes ønsker og interesser. Politi og sundhedslinjen målretter en del af undervisningen mod uddannelser inden for politi og sundhed. Undervisningen er præget af samfundsrelevante emner. Der er idræt på B-niveau, hvor man blandt andet træner til politiskolens optagelsesprøve. Pædagog- og lærerlinjen er målrettet uddannelser til pædagog og lærer. Man arbejder blandt andet med temaer inden for pædagogik, psykologi og formidling. Der er mulighed for at prøve kræfter med hverdagen i skole, børnehave, et beskyttet værksted eller lignende. Undervisning i klassen og meget andet Vores undervisning veksler mellem traditionel undervisning og perioder med projektarbejde, nogle gange tværfagligt. I mange fag er vi ude af huset og oplever, hvordan man arbejder på virksomheder, museer, mediehuse eller undervisningsinstitutioner. Hvert år tilbydes HF erne en rejse ud i Europa for at få ny viden og et styrket fællesskab med hjem. Næsten lektiefrit HF er næsten lektiefrit. Forberedelse til undervisning og opgaveskrivning foregår nemlig i undervisningstiden, hvor der er sat ekstra tid af til det. Desuden har VGT et studieværksted efter skoletid, hvor der altid er lærere, man kan spørge om hjælp eller diskutere et emne med. Traditioner i nye rammer VGT er en gammel skole i nye rammer. Skolen er gennemgribende renoveret og har nu særdeles attraktive laboratorier, fitnessrum, og der er installeret de nyeste og mest avancerede elektroniske tavler i alle klasselokaler. VGT har 125 års erfaring og masser af gode og fornøjelige traditioner. I år fejrer vi jubilæum med underholdning, en meget anderledes idrætsdag og en stor fødselsdagsfest. Vi har en ugentlig morgensamling i den gamle festsal, og året rundt er hverdagen krydret med aktuelle fællestimer, frokost-koncerter og forrygende fester. Både lærere og elever gør deres til at leve op til målsætningen: VGT skal være et godt lærested og et godt værested. Både gymnasium, HF og VUC VGT er både gymnasium, HF-kursus og VUC-center. Det giver en spændende variation i huset, og det betyder for eksempel, at der bliver flere muligheder for valgfag, fordi man kan lave hold med både HF ere og gymnasieelever. Vil du vide mere? Du kan finde mere om VGT og vores hverdag på Du er også velkommen til at ringe for at tale med en studievejleder eller komme forbi for at se stedet. Åbent hus I 2013 holder VGT åbent hus lørdag den 26. januar kl og tirsdag den 29. januar kl Her fortæller lærere og elever om STX og HF, og der bliver gode muligheder for at se, hvordan fagene arbejder og få svar på dine spørgsmål. HF højere forberedelseseksamen Skolen tilbyder følgende valgfag A-niveau: Engelsk B-niveau: Billedkunst, biologi, idræt, kemi, matematik, musik, naturgeografi, religion, samfundsfag, mediefag C-niveau: Billedkunst, erhvervsøkonomi, datalogi, filosofi, fysik, musik, psykologi, tysk, mediefag VGT VESTJYSK GYMNASIUM TARM H F V U C - H F Vestjysk Gymnasium Tarm Skolegade Tarm Tlf

11 HHX højere handelseksamen HHX højere handelseksamen Hhx er en 3-årig studieforberedende gymnasial uddannelse, som gennemføres på et handelsgymnasium. HHX er målrettet unge med interesse for viden, fordybelse, perspektivering og abstraktion, og den sigter primært mod videregående uddannelse. Fokus på hhx er særligt på en række samfunds- og erhvervsmæssige fag, hvor undervisningen tager afsæt i erhvervslivets og virksomhedernes vilkår og funktion. Der arbejdes med opgaver på tværs af fagene, hvor undervisningen suppleres med virksomhedsbesøg og gæstelærere fra erhvervslivet. Som gymnasial uddannelse er hhx opbygget med et grundforløb på ½ år, der er fælles for alle elever, og et efterfølgende studieretningsforløb på 2½ år, som du vælger blandt de forløb, som skolen udbyder og opretter. Ved valg af studieretning anbefales du at lægge dine interesser og evner til grund, hvorved du opnår det bedste udgangspunkt for en fortsat uddannelse. Studieretningerne på hhx er i kategorierne: Økonomiske studieretninger Internationale studieretninger Marketing studieretninger Hhx kan give et bredt adgangsgrundlag for en videregående uddannelse. Studenter med en hhx bliver især optaget på uddannelser, der udbydes på universiteternes humanistiske og samfundsvidenskabelige fakulteter samt på handelshøjskolers økonomi- og sproguddannelser. Når du tilmelder dig hhx, skal du tilkendegive, hvilket studieretningsforløb du forventer at vælge efter grundforløbet. Du kommer til at gå i klasse sammen med dem, der har interesse for samme studieretning som dig selv, så klassen er samlet i næsten alle fag. Det giver gode samarbejdsmuligheder mellem fagene til flerfaglig undervisning og projektarbejde. Optagelse For at blive optaget på hhx skal du have afsluttet 9. eller 10. klasse eller gennemført tilsvarende uddannelse, ligesom du skal have modtaget 2-4 års undervisning i 2. fremmedsprog (tysk eller fransk) efter folkeskolelovens regler. Hvis du kommer fra 9. klasse skal du have aflagt folkeskolens obligatoriske afgangsprøver. Hvis du kommer fra 10. klasse, skal du desuden i forlængelse heraf have aflagt prøve i dansk, engelsk og matematik. Du skal også have en udfyldt uddannelsesplan og være vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse af skolen eller UU-vejlederen. Hvis din skole eller UU-vejleder vurderer, at du ikke er uddannelsesparat, er det uddannelsesstedet, som du søger ind på, der skal vurdere, om du kan optages. Uddannelsens opbygning Grundforløbet Grundforløbet skal give dig indsigt i hhx-uddannelsens obligatoriske fag og arbejdsmetoder og forberede dig på dit endelige valg af studieretning. Grundforløbet består af en række obligatoriske fag og temaforløb, der er fælles for alle klasser. Sundhed, IT og innovation I temaforløbene på grundforløbet vil der indgå aktiviteter, hvor du får mulighed for fysisk udfoldelse (idræt) og indsigt i betydningen af motion og personlig sundhed. Endvidere vil IT være et obligatorisk aspekt i undervisningen, og du skal også arbejde med sprogets betydning samt mundtlig og skriftlig kommunikation. Innovation og iværksætteri indgår også som et vigtigt aspekt i temaforløbene. Studieretningsforløbet Studieretningsforløbet består af en række obligatoriske fællesfag, 3 studieretningsfag og indtil 4 valgfag. Alle elever på hhx skal have 2 sprogfag (dvs. engelsk A og 2. fremmedsprog på mindst B-niveau) samt matematik på mindst C-niveau. Det er skolerne, der sammensætter fagene i de enkelte studieretningsforløb efter retningslinier fra Undervisningsministeriet, og hver skole udbyder mindst 2 forskellige studieretningsforløb. Den merkantile profil På hhx kommer du til at beskæftige dig med vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, handel, samfundsøkonomi, kultur, sprog og kommunikation. Du skal kunne bruge din viden til at analysere forskellige aktuelle samfundsforhold fx virksomhedernes fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte forbruger. Det internationale og globale aspekt er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks produktion sælges i udlandet. 54

12 Valg inden start på uddannelsen Forhåndstilkendegivelse af valg af studieretning Når du søger optagelse på handelsgymnasiet, skal du tilkendegive, hvilken studieretning du forventer at vælge efter grundforløbet. Valg af 2. fremmedsprog Alle skal have engelsk på A-niveau. Desuden skal du have et 2. fremmedsprog, hvor du kan fortsætte med dit 2. fremmedsprog fra folkeskolen, eller du kan vælge et helt nyt fremmedsprog. Fortsættersprog er på B-niveau og afsluttes efter 2. år, mens begyndersprog er på A-niveau. Du skal derfor vælge, om 2. fremmedsprog skal være tysk eller fransk fortsættersprog eller et begyndersprog, fx spansk, fransk eller italiensk. Du kan læse mere på skolesiderne om udbud af 2. fremmedsprog. Valgfag Udover de obligatoriske fællesfag og dine studieretningsfag skal du også have valgfag. Alle elever på hhx skal have mindst 1 valgfag, som vælges blandt skolens udbud af forskellige fag og fagniveauer. Du får en meget grundig orientering på grundforløbet, inden du skal til at vælge valgfag. Spørg din UU-vejleder eller se på skolesiderne, hvis du gerne vil kende dine muligheder for valgfag, inden du vælger en hhx-uddannelse. Undervisningen Målet for undervisningen og for handelsgymnasieforløbet er, at du udvikler dig fagligt, alment og personligt. Vi hjælper dig til at udvikle de kompetencer, som du senere skal bruge for at kunne gennemføre en videregående uddannelse. For at ruste dig godt og give dig en bred vifte af metoder er der stor variation i de arbejdsformer, lærerne anvender i undervisningen. Der er klare mål for, hvad du skal lære i de enkelte fag og i de forløb, der bygger på samspil mellem fagene. Kernestoffet er fastlagt centralt i læreplanerne. Det øvrige stof i fagene supplerer kernestoffet med temaer og emner, og det vælges af elever og lærere i fællesskab. Du er således med til at forme afgørelser om undervisningen og om skolelivet som helhed. Undervejs får du klare tilbagemeldinger om dine styrker, svagheder og fremskridt, og du får også mulighed for at evaluere undervisningen. Krav til dig Handelsgymnasiet er en arbejdsplads, hvor du skal passe dit arbejde. Det betyder, at det forventes, at du møder til alle timer og deltager aktivt i undervisningen. Din deltagelse har stor betydning for, at undervisningen kan tilrettelægges som fx tværfaglige forløb og projektarbejde. Du skal være ansvarlig, arbejde selvstændigt og have et godt samarbejde med dine klassekammerater for at få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. HHX højere handelseksamen Obligatoriske fag Studieretning Valgfag Studieretning 2½ år Afsætning B Dansk A Engelsk A Erhvervsret C 2. fremmedsprog B International økonomi B Matematik C Samfundsfag C Samtidshistorie B Virksomhedsøkonomi B Erhvervscase Det internationale område En fagpakke med 2 eller 3 fag Studieretningprojekt 1-4 valgfag Grundforløb ½ år Dansk Engelsk Matematik 2. fremmedsprog Temaforløb i: Virksomhed Samfund Sprog og kultur Innovation og IT Sundhed og idræt Ingen studieretningsfag Ingen valgfag 55

13 Holstebro Handelsgymnasium HHX HHX højere handelseksamen Hvorfor hhx? Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan fx læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. Eller du kan vælge en af de korte videregående uddannelser. Hvis du er mest til en praktisk uddannelse, er Handelsgymnasiet også en god start på en erhvervsuddannelse. Vidensområder På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, afsætning, sprog, kultur og andre almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Du vil opleve undervisningsformer, hvor du får opbygget studiekompetence til videregående uddannelser. International uddannelse Det internationale er i alle studieretninger i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Du er godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller at arbejde i udlandet. Iværksætter Drømmer du om at starte din egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en del af uddannelsen. Skolen samarbejder med det landsdækkende netværk Young Enterprise. Skole med miljø Når du starter på handelsgymnasiet vil du komme til et miljø, der på mange måder adskiller sig fra det uddannelsesmiljø, du er vant til også selv om der er mange lighedspunkter. De første par dage på skolen er såkaldte introdage. Du vil her få en masse oplysninger og lære dine nye klassekammerater at kende. Skolen prioriterer det sociale miljø i klassen højt, og i løbet af august måned kommer alle nye klasser på en hyttetur, hvor du kan lære dine kammerater og dine nye lærere at kende. Valgfag Handelsgymnasiet udbyder en bred vifte af valgfag, både de traditionelle valgfag og valgfag som idræt C og musik C. Du kan se en samlet oversigt over de valgfag, skolen tilbyder på hjemmesiden Sprog På handelsgymnasiet er engelsk A obligatorisk. Derudover tilbyder vi både tysk, spansk og fransk på A-niveau. Er du sprogligt orienteret, har du således mulighed for at få fremmedsprog på højniveau. Information Skolens uddannelses- og erhvervsvejledere kan hjælpe dig med vejledning vedrørende dine studier på handelsgymnasiet og med hensyn til dine fremtidige jobønsker og uddannelsesmuligheder på videregående uddannelser. Orienteringsaften Der er orienteringsaften onsdag, den 16. januar 2013, kl. 18 (nærmere info på skolens hjemmeside). Her får du mulighed for at møde nogle af skolens elever, lærere og studievejledere. Åbent hus Lørdag den 2. februar 2013 kl Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering B internationalt orienterede studieretninger International økonomi A + Afsætning A + Kulturforståelse C International økonomi A + Tysk A/Spansk A + Kulturforståelse C Tysk A + Spansk A markedsorienterede studieretninger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Markedskommunikation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C valgfag A-niveau: Matematik, tysk B-niveau: Matematik, samfundsfag, finansiering, innovation, psykologi, kulturforståelse, IT C-niveau: Billedkunst, design, filosofi, finansiering, idræt, innovation, kulturforståelse, markedskommunikation, mediefag, multimedie, musik, organisation, psykologi, religion, statistik VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Uddannelsescenter Holstebro Handelsgymnasium Døesvej Holstebro Tlf

14 Lemvig Handelsgymnasium Hvad bruger man en HHX til? Med en HHX er man klar til en videregående uddannelse på eksempelvis universitet eller handelshøjskole. Man kan også gå i gang med en kortere videregående uddannelse, hvor man studerer til f.eks. finansøkonom, markedsføringsøkonom eller datamatiker. Der er også den mulighed efter HHX at blive elev i en bank eller et revisionsselskab. Hvis man drømmer om at starte egen virksomhed, giver HHX glimrende forudsætninger for at blive iværksætter. Hvad lærer man på HHX? På HHX får man viden om økonomi, samfund, kultur og sprog. Med fag som virksomhedsøkonomi, international økonomi og afsætning bliver man i stand til at forstå, hvordan den moderne globaliserede økonomi virker. Samfundsfag, samtidshistorie og erhvervsret hjælper til at forstå samfundets opbygning. Fagene kulturforståelse og fremmedsprog (engelsk og tysk/spansk) giver de nødvendige kulturelle og sproglige forudsætninger for at begå sig internationalt. Faget innovation giver et fundament for at starte egen virksomhed. Matematik og dansk er fag, der undervises i på alle de gymnasiale uddannelser, og som giver almene færdigheder, der er nødvendige, ligegyldigt hvilken karriere man vælger efter HHX. Aktiviteter I løbet af skoleåret foregår der også mange andre ting end den fagdelte undervisning. Der er tværfaglige projekter, ekskursioner og virksomhedsbesøg. Mange af aktiviteterne laves i samarbejde med elevrådet, der står i spidsen for fester og fredagscafé. På fællessamlinger mødes skolens elever og ansatte. Her bliver der givet orientering om emner, der er af interesse for alle elever og ansatte. Der er i løbet af skoleåret fællesarrangementer, hvor emnerne er foredrag, musik og anden underholdning. For at sikre så god en start på uddannelsen som muligt begynder de nye elever på HHX med et særligt introprogram, hvor man udover at få en masse oplysninger lærer klassekammeraterne at kende. Studieture På første år af HHX er der fælles studietur til København i forbindelse med et tværfagligt projekt. I starten af det andet år af HHX er der en studietur til en europæisk storby, som eleverne selv er med til at bestemme. På det sidste år af uddannelsen er der en studietur til Berlin. Ekstra tilbud Som noget ekstra tilbyder vi interesserede elever forlagt undervisning: Det er individuelle studieture, hvor man sammen med studerende fra andre handelsgymnasier følger undervisningen på en uddannelsesinstitution i udlandet, mens de hjemmeværende elever har normal undervisning på Lemvig Handelsgymnasium. Forlagt undervisning er af 1 til 4 ugers varighed, og den gennemføres i lande som Kina, USA og England. Med hensyn til økonomi betaler skolen for undervisningen, mens eleven selv betaler for rejse og ophold. Der er også mulighed for at blive tilknyttet en såkaldt mentorordning, som udbydes i et samarbejde med vestjyskbank, Cheminova og Vestjysk Revision, Lemvig Kommune, Kystdirektoratet og AL-vac. Her har den enkelte elev en kontaktperson i én af de nævnte virksomheder, og formålet er bl.a., at der sker en sammenkædning mellem teori og praksis. Vi tilbyder sammen med AU-HIH (Aarhus Universitet Handels- og Ingeniørhøjskolen) i Herning særligt interesserede elever ekstra undervisning på højere niveau end det gymnasiale. Dette ekstra tilbud kan være til hjælp og inspiration, når der på det sidste år skal laves store tværfaglige opgaver som f.eks. studieretningsprojektet. Informationsmøder Informationsmøder er tirsdag den 15. januar 2013 kl og lørdag den 19. januar 2013 kl og foregår på Lemvig Gymnasium. Desuden er du naturligvis altid velkommen til at kontakte skolen for at få en snak med studievejleder eller uddannelsesleder. HHX højere handelseksamen Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Matematik B eller Kulturforståelse B International studieretning Spansk A + Afsætning A + Matematik B eller Kulturforståelse B (+ tysk som 2. fremmedsprog) markedsorienterede studieretninger Afsætning A + International økonomi A + Matematik B eller Kulturforståelse B Afsætning A + International Økonomi A + Innovation B (Innovationslinjen) valgfag A-niveau: Matematik, tysk, spansk, afsætning, virksomhedsøkonomi B-niveau: Matematik, kulturforståelse, innovation C-niveau: Idræt, IT, markedskommunikation VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Lemvig Handelsskole & Handelsgymnasium Vasen Lemvig Tlf

15 Ringkjøbing Handelsgymnasium HHX højere handelseksamen HHX-eleverne fra Ringkøbing Handelsgymnasium laver gode faglige resultater til eksamen måske fordi: Vi har et business-gymnasium Hvorfor har Apple succes? Lyder dette interessant, så er HHx noget for dig. På Handelsgymnasiet får du for flere nye økonomifag. I faget afsætning præsenteres økonomiske teorier, så du får indsigt i virksomhedernes succeser og fiaskoer. I virksomhedsøkonomi lærer du at forstå virksomhedernes regnskaber og aktiekurser. I erhvervsret får du indblik i de rettigheder man har som virksomhed og forbruger. Vi har et sprogligt gymnasium Handelsgymnasiet er en international uddannelse, hvor det er muligt at få en stærk sproglig profil med fire moderne fremmedsprog på A-niveau, så du bliver godt rustet til en fremtid i eksportsektoren. Vi har et lille gymnasium Vi er gymnasiet med ca. 300 elever, der trives i det nære miljø hvor alle kender alle. Fællesskab og Superbowl Overnatning med Superbowl og filmmarathon, større sportsbegivenheder på storskærm, idrætsdag og ikke mindst fredagscafé samt elevfester. Alt dette er noget som styrker sammenholdet. Samtidsorienteret undervisning Fagene på handelsgymnasiet kan relateres til dagens nyheder i aviser og TV. Undervisningen er i sig selv meget forskelligartet i form og indhold, og kan spænde fra traditionel klasseundervisning, gruppearbejde til virksomhedsbesøg og foredrag. Udover de nye økonomiske fag så består HHx også af de kendte fag fra folkeskolen: Dansk og matematik Engelsk og tysk Samfundsfag og samtidshistorie Spansk og fransk Disse ovenstående kendte fag opleves på en ny og spændende måde relateret til dagligdagen hos virksomheder og personer. Innovation og iværksætteri Drømmer du om at starte din egen virksomhed, giver handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er integreret i mange fag, men tilbydes derudover som selvstændigt valgfag eller studieretningsfag. I faget arbejdes med idéudvikling, projektstyring og opstart af ny virksomhed. Leadership HHX-leadership er skolens tilbud til dig, der vil længere, og som er villig til at arbejde ekstra for at komme det. Deltagerne her vil få kompetencer til at lede og indgå i holdsamarbejder, som er tydelige og vigtige aktiviteter i virksomheder, undervisning og frivillige foreninger. Leadership giver et ekstra fokus på initiativ, ansvar og udvikling ved at tilbyde ekstra virksomhedsbesøg, undervisning på Aarhus Universitet-HIH samt et leadership-projekt og mulighed for en særlig studietur til Kina eller USA. HHX-leadership er altså et forløb, der både tilbyder og kræver lidt ekstra, og skolen udsteder et bevis på gennemførelse. Gymnasiet med flest muligheder Efter handelsgymnasiet vælger flere at læse videre på fx Universitetet - økonomi, statskundskab, jura eller psykologi. Andre påbegynder den erhvervsmæssige karriere umiddelbart efter HHX fx med en læreplads i erhvervslivet. Yderligere information Besøg vores hjemmeside og Facebookprofil, der indeholder beskrivelser samt videoer, hvor nuværende/tidligere elever udtaler sig om: Kendte fag på en ny måde. De nye fag Leadership Innovation Studieture Fester Virksomhedsbesøg Tidligere elevers succes Vi vil gerne se dig og dine forældre til et informationsmøde, hvor vi fortæller om HHX i Ringkøbing og samtidig fremviser skolen. Informationsmøder Tirsdag den 4. september 2012 kl Torsdag den 6. december 2012 kl Lørdag den 26. januar 2013 kl Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + International økonomi A Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Afsætning A internationalt orienterede studieretninger Afsætning A + Tysk A + Kulturforståelse C Afsætning A + Tysk A + Spansk A markedsorienteret studieretninger Afsætning A + International økonomi A + Markedskommunikation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C valgfag A-niveau: Matematik, Fransk, Spansk, Tysk, Afsætning, Virksomhedsøkonomi B-niveau: Samfundsfag, Matematik C-niveau: Idræt, Innovation, Finansiering, Kulturforståelse, Markedskommunikation, Psykologi VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Ringkjøbing Handelsskole & Handelsgymnasium Vasevej Ringkøbing Tlf

16 Struer Statsgymnasium HHX Fremtiden kalder Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en verden med it, sprog og projektorienteret arbejde? Så får du den bedste start på Handelsgymnasiet på Struer Statsgymnasium. På HHX i Struer gør vi dig nemlig klar til et liv med udfordringer ud over alle grænser. Klar til at læse videre herhjemme eller i udlandet. Klar til en dansk eller international karriere. Klar til et liv med egen virksomhed. Til revision eller til banken. Fra august 2008 har Struer erhvervsskole været fusioneret med Struer statsgymnasium. Dette unikke fællesskab har medført, at du på Struer Statsgymnasium har mulighed for at vælge en studieretning der tager det bedste fra de 2 uddannelser: Business & Science. Udover afsætning A, matematik A får du også fysik og kemi. På Handelsgymnasiet kommer du til at beskæftige dig med moderne vidensområder inden for virksomhedsøkonomi, samfundsøkonomi, sprog, kultur og andre almene fag. Du lærer ikke teorierne for teoriernes skyld. Her bruges de til analyse af virkeligheden, fx af virksomhedens fremtidige eksportmuligheder, it-branchens fremtidsudsigter og mediernes indflydelse på den enkelte. Det internationale er i højsædet, fordi hovedparten af Danmarks marked ligger i udlandet. Alle elever har engelsk alle tre år, og ofte ses fagenes emner i et globalt perspektiv. Derfor er du godt rustet, hvis du i fremtiden har lyst til at uddanne dig eller arbejde i udlandet. Drømmer du om at starte egen virksomhed, giver Handelsgymnasiet dig en god ballast. Innovation og iværksætteri er en central del af uddannelsen. Fra idé til millionær Handelsgymnasiet gør dig klar til videregående uddannelse og er et oplagt valg, hvis du sigter mod en karriere i private eller offentlige virksomheder. Du kan for eksempel læse videre på universiteter, handelshøjskoler, seminarier og journalistuddannelser. Eller du kan vælge én af de korte videregående uddannelser. Hvis du er mest til en praktisk uddannelse, er Handelsgymnasiet også en god start på en erhvervsuddannelse. Studiemiljø På HHX i Struer er vi alle indstillet på at skabe gode rammer for en god studentereksamen, men vi er også meget optaget af, at indsatsen skal komme fra den enkelte elev. Hvis du vil yde en indsats i dagligdagen, så er vi parate til at støtte op og hjælpe dig hele vejen igennem. Du bliver en del et internationalt ungdomsmiljø, hvor der er unge, der uddanner sig på HG, HHX, HF, STX og IB. Er du interesseret, så kontakt os! Du er altid velkommen til at komme og se skolen! Læs mere Læs mere om skolen og HHX på Struer Statsgymnasium på vores hjemmeside Åbent hus Lørdag den 2. februar 2013 kl , samt fyraftensmøde, om skolens uddannelser, torsdag den 21. februar 2013 kl HHX højere handelseksamen Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Afsætning A + Matematik B internationalt orienteret studieretning Tysk A + Spansk A + Engelsk A markedsorienterede studieretninger International økonomi A + Afsætning A + Matematik B Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Fysik C + Kemi C (Business & Science) valgfag A-niveau: Tysk, international økonomi, virksomhedsøkonomi, matematik, spansk B-niveau: IT, matematik C-niveau: Psykologi, finansiering, innovation, multimedier, kulturforståelse, markeds-kommunikation, billedkunst, design, filosofi, idræt, latin, mediefag, musik VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Struer Statsgymnasium Jyllandsgade Struer Tlf

17 Herningsholm Gymnasium HHX Herning HHX højere handelseksamen HHX Herning ved Herningsholm Gymnasium er et levende og dynamisk uddannelsessted med en oase af faglige og sociale muligheder, der åbner dørene for dit videre uddannelsesforløb. Nyt gymnasium August 2011 flyttede HHX Herning ind i et nybygget og moderne gymnasium sammen med HTX Herning. Det nye erhvervsgymnasium tilbyder et lækkert studiemiljø med: Socialt samlingsrum med kantine, scene og storskærm Integrerede open-learning områder Auditorium Bibliotek i to etager Elevskabe Eget kontor til VIP-elever Særligt innovationsrum Interaktive projektorer i alle undervisningslokaler HHX og HTX er to selvstændige uddannelser, men de nye rammer giver enestående muligheder for fælles sociale aktiviteter samt valgfag og projekter på tværs af uddannelserne. Sociale arrangementer Elevrådet arrangerer fredagscafé, fodboldturnering og fester. Skolens store årsfest er Gatsby-festen i begyndelsen af marts. Du kan også netværke på tværs af klasser, årgange og uddannelser ved at deltage i skolens tilbud uden for skoletiden, for eksempel: Lektiecafé og Vild med sport, hvor du kan afprøve specielle sportsgrene som for eksempel: Rapelling, klatring, windsurfing, paintball m.m. Samarbejde med erhvervslivet På HHX arbejder du med cases, der tager udgangspunkt i rigtige virksomheder og projekter, der har en samfundsfaglig, erhvervsøkonomisk og/eller en kulturel/sproglig vinkel samt med større individuelle opgaver, som du selv er med til at definere. Skolen samarbejder med det lokale erhvervsliv om virksomhedsbesøg, foredragsholdere og projekter. Samarbejdet med organisationen Young Enterprisegiver dig mulighed for at oprette og drive din egen virksomhed samt at deltage i både nationale og internationale konkurrencer. Internationalt fokus HHX Herning har internationalt fokus og tilbyder studieretningen Global Business, hvor du blandt andet går på amerikansk college i 14 dage og kommer på studietur til Kina. Studieretningen kræver, at du er engageret, moden og parat til at tage fat, da vi også stiller store faglige krav med fem fag på A-niveau. De fleste øvrige klasser rejser én til to gange i løbet af gymnasietiden. Fokus på innovation og iværksætteri HHX Herning tilbyder en studieretning med fokus på kreativitet, innovation og iværksætteri. I studieretningen indgår faget innovation som et selvstændigt fag og som en gennemgående pædagogisk metode. Læs mere på om vores succesfulde iværksættere. Særlige talenter HHX Herning har også fokus på særlige talenter, som tilbydes ekstra kurser eller specielle talentforløb. Samarbejde med talentidrætten For én af HHX Hernings marketingklasser tilrettelægges undervisningen under stor hensyntagen til din træning. HHX Herning samarbejder både med Herning Elite og Team Danmark. Skolehjem Skolen råder over et antal værelser, som kan lejes ud til elever. Nærmere information fås i studievejledningen. Klar til en videregående uddannelse Herningsholm Gymnasium samarbejder med videregående uddannelsesinstitutioner om foredrag, forelæsninger og brobygningsforløb. Læs mere om HHX Herning og Herningsholm Gymnasium på Åbent hus Lørdag den 26. januar 2013 kl Torsdag den 21. februar 2013 kl Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Informationsteknologi B Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering B internationalt orienterede studieretninger Afsætning A + Tysk A + Kulturforståelse C Afsætning A + Fransk A + Kulturforståelse C Afsætning A + Spansk A + Kulturforståelse C International økonomi A + Afsætning A + Matematik A (Global business) markedsorienterede studieretninger Afsætning A + International økonomi A + Matematik B Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation B valgfag A-niveau: Matematik, virksomhedsøkonomi, tysk B-niveau: Samfundsfag, matematik, tysk, fransk, spansk C-niveau: Kulturforståelse, organisation, finansiering, innovation, markedskommunikation, psykologi, tysk VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Herningsholm Gymnasium HHX Herning Lillelundvej Herning Tlf

18 Herningsholm Gymnasium HHX Ikast Handelsgymnasiet i Ikast er en del af Herningsholm Gymnasium, som består af HHX og HTX i Herning samt HHX og HTX i Ikast. HHX Ikast har ca. 280 elever fordelt på 10 klasser. Vi er både kendt for den nærhed, som kan opretholdes på et lille sted og den rummelighed med plads til alle, som kendskab til hinanden også giver plads til. Vi lægger stor vægt på sammenhængen mellem teori, erhvervsliv og det omgivende samfund såvel nationalt som internationalt. Fagrækken er derfor domineret af merkantile og samfundsfaglige fag samt sprog, hvor alle elever har engelsk på A-niveau. Vi tilbyder gode muligheder for rejseaktiviteter. Alle elever rejser på en fælles tur til Berlin på 1. år. På 2. og 3. år afhænger rejseaktiviteterne af studieretningen, men vi tilbyder som minimum alle klasser en studietur til en europæisk storby. Derudover kan der være mulighed for sprogskoleophold. I løbet af skoleåret er der selvfølgelig også mange sociale arrangementer som f.eks. bolddage, fisketur, julebanko, fredagscafé og skolefester. På handelsgymnasiet i Ikast udbyder vi 5 forskellige studieretninger. På alle studieretninger får du de merkantile profilfag afsætning, international økonomi og virksomhedsøkonomi på B-niveau. Studieretningen afgør derefter, hvilke fag du skal have på A-niveau. International linje Den internationale studieretning er for dig, der har lyst til at styrke din interesse for sproget og din viden om internationale forhold, og du er meget interesseret i at besøge andre lande og kulturer. Udover turen til Berlin og en klassetur til London, rejser den internationale klasse 10 dage til USA på 3. år. Marketing med innovation På innovationsstudieretningen har vi et stort fagligt fokus kombineret med praksisnær undervisning. Med dette miks ruster vi dig både til at studere videre og til arbejde i såvel produktions-, servicesom handelsvirksomheder. På 2. år deltager du i Young Enterprise, hvor du skal starte din egen virksomhed og dermed anvende det, du har lært i studieretningsfagene. Marketing og sport I samarbejde med Sportstar College udbyder vi en marketingstudieretning for elitesportsudøvere, der gerne vil kombinere sport og uddannelse. Undervisningen tilrettelægges med plads til morgentræning 3 gange om ugen. Økonomi med finansiering Studieretningen henvender sig til elever med interesse for videreuddannelse og job i den finansielle sektor og flair for matematik. Mange elever på denne studieretning drømmer om en karriere som ejendomsmægler, bankfuldmægtig eller revisor. Økonomi samfundsfaglig retning Studieretningen henvender sig til selvstændige og ambitiøse elever med interesse for videreuddannelse inden for det samfundsfaglige område. Vi arbejder med en høj grad af IT-anvendelse. It s learning, smartboards, I-bøger, pod-casts og virtuel undervisning bliver begreber, som får stor betydning for dig. Det stiller krav til din arbejdsdisciplin og selvstændighed. Vil du vide mere? Du kan læse mere om HHX Ikast og Herningsholm Gymnasium på vores hjemmeside: Du kan også besøge os til vores orienteringsmøder. Orienteringsmøder Lørdag den 26. januar 2013 kl Torsdag den 31. januar 2013 kl HHX højere handelseksamen Økonomisk orienterede studieretninger Virksomhedsøkonomi A + Matematik A + Finansiering C Virksomhedsøkonomi A + International økonomi A + Multimedier C internationalt orienteret studieretning Afsætning A + International økonomi A + Kulturforståelse C markedsorienterede studieretninger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + 1 fag på C niveau (Sportstar College) valgfag A-niveau: Tysk, matematik B-niveau: Matematik, samfundsfag C-niveau: Innovation, markedskommunikation, kulturforståelse, organisation, finansiering VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Herningsholm Gymnasium HHX Ikast Bøgildvej Ikast Tlf

19 Vestjydsk Handelsgymnasium Skjern HHX højere handelseksamen Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium ligger i skolebyen i Skjern med Teknisk Skole som nærmeste nabo. Busserne kører hele tiden mellem Handelsskolen og banegården/rutebilstationen. Med ca. 300 elever kan du forvente at møde et studiemiljø med en tæt og afslappet kontakt mellem elever og lærere. Fællesarrangementer hver måned for alle skolens elever. Stort internationaliseringsprogram med studieture til udlandet. Masser af it-kapacitet til fri afbenyttelse. Gode undervisningslokaler og grupperum mv. Tæt og personlig vejledning ved valg af din videre uddannelse. Elevfester. Og meget, meget mere. Internationalisering I uddannelsen får du mulighed for at opnå et øget kendskab til og forståelse for andre landes befolkning, sprog, kultur og levevis. Desuden forberedes du på at leve og handle i et globaliseret marked. For at nå disse mål tilbyder vi dig at deltage i et omfattende internationaliseringsprogram. Tilbuddet omfatter HHX 1. år 1 uges forlagt undervisning i Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Irland eller Skotland. Det faglige indhold er værtslandets sprog, afsætning og samfundsfag. HHX 2. år Fælles studietur til udlandet for hele klassen. HHX 3. år 2 ugers forlagt undervisning og projektarbejde i Frankrig, Spanien, Tyskland, England, Irland eller Skotland. Det faglige indhold er kultur og globalisering Eller 4-6 ugers forlagt undervisning og projektarbejde i USA, Australien eller Kina med undervisning i kultur, globalisering og afsætning Tilbuddene er naturligvis frivilligt og med deltagerbetaling. Skolen planlægger, arrangerer og betaler for undervisningen, og du betaler for rejse og ophold til favorable priser. Læs mere om internationaliseringsprogrammet på Valgmulighederne på HHX på Vestjydsk Handelsskole og Handelsgymnasium Du kan specialdesigne din HHX ved at vælge Studieretning Valgfag Internationaliseringsprogram Studieretninger Økonomisk Hovedvægten på virksomhedsøkonomi og innovation. Matematik indgår som adgangsgivende fag til videregående studier på handelshøjskolen og universitetet mv. International Hovedvægten på fremmedsprog og afsætning. Afsætning Faget afsætning sammenkædes med virksomhedsøkonomiske forhold. Understøttes af matematik som valgfag. Åbent hus Torsdag den 24. januar 2013 kl. 19. Lørdag den 26. januar 2013 kl. 10. Økonomisk orienteret studieretning Virksomhedsøkonomi A + Matematik B + Innovation C internationalt orienterede studieretninger Afsætning A + Fransk A + Psykologi C markedsorienterede studieretninger Afsætning A + Virksomhedsøkonomi A + Innovation C Afsætning A + Innovation B + Psykologi C valgfag A-niveau: International økonomi, afsætning, virksomhedsøkonomi, tysk, fransk, matematik B-niveau: Informationsteknologi C-niveau: Innovation, mediefag, psykologi, kulturforståelse, idræt VIGTIGT: Tjek studieretningerne for næste skoleår på uddannelsesstedets hjemmeside efter 1. december. Der kan være ændringer! Vestjydsk Handelsskole & Handelsgymnasium Ånumvej Skjern Tlf

20 HHX højere handelseksamen 63

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2011 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

2 hhx who is the boss? you are

2 hhx who is the boss? you are 2 hhx who is the boss? you are Klar til et liv med udfordringer Du har afsluttet 9. eller 10. klasse med et godt resultat, og du ønsker en 3-årig gymnasial uddannelse og derefter at uddanne dig videre.

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser hf Alle fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. højere forberedelseseksamen, 2-årig

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET 2014-15 eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig

Læs mere

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen i Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen i Handelsgymnasiet Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almen uddannelse.

Læs mere

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk

HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET. eucnord.dk HANDELSGYMNASIET HHXHJØRRING VELKOMMEN I HANDELSGYMNASIET eucnord.dk matematik Velkommen fysik i Handelsgymnasiet programmering Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2014 Orientering om Uddannelsen Hf på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens opbygning på Holstebro

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen

Holstebro Gymnasium og HF. Højere forberedelseseksamen hf. Orientering om Uddannelsen Holstebro Gymnasium og HF Højere forberedelseseksamen hf 2016 Orientering om Uddannelsen Højere forberedelseseksamen på Holstebro Gymnasium og HF Denne brochure giver dig et overblik over hf-uddannelsens

Læs mere

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET

HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET HANDELSGYMNASIET KLAR TIL LIVET SIDE 2 / HANDELSGYMNASIET.COM KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER HAR DU LYST TIL ET LIV MED HANDEL OG EKSPORT? ELLER MED MARKETING OG LEDELSE? VIL DU RUSTES TIL EN VERDEN

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram

Student på kun 2 år! HF Enkeltfag Fagpakker 2-årig STX En hel HF Uddannelsesprogram Student på kun 2 år! 2-årig STX 2017-2019 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig STX noget for

Læs mere

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk

Velkommen til Handelsgymnasiet. Tættere på virkeligheden. eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Tættere på virkeligheden eucnord.dk Velkommen til Handelsgymnasiet Hjørring Alle gymnasiale uddannelser i Danmark har som formål at give dig en studieforberedende og almendannende

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX

Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Velkommen til orienteringsmøde STX HHX EUD/EUX Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19.30 Orientering om gymnasiets struktur, årets gang og særlige tilbud STX HHX EUD/EUX HG Årets gang Noget særligt 1/2 år

Læs mere

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx)

Analyse af studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Analyse af studenterne fra de 3-årige gymnasiale uddannelser (stx, hhx og htx) Af Kristine Flagstad De naturvidenskabelige fag blev styrket via gymnasiereformen. Det viste analysen af studenterne i 2008.

Læs mere

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser

Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser Obligatoriske fag på de 4 gymnasiale uddannelser HHX HTX STX HF Dansk A Engelsk A Engelsk B Engelsk B Engelsk B Tysk eller Fransk B 2. fremmedsprog B eller A Samtidshistorie B Teknologihistorie C Historie

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing...

Studieretninger og valgfag. Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006. Gymnasier og HF-kurser. Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing... Studieretninger og valgfag Gymnasiale uddannelser i Ringkøbing Amt 2005/2006 Gymnasier og HF-kurser Side Det Kristne Gymnasium, Ringkøbing.......................... 2 Herning Gymnasium......................................

Læs mere

aalborg katedralskole uddannelsestilbud

aalborg katedralskole uddannelsestilbud aalborg katedralskole uddannelsestilbud 2013 AALBORG KATEDRALSKOLE ER LAnDSDELEnS ÆLDSTE GYMnASiuM Det præcise årstal for skolens start kender vi ikke, men historiske dokumenter viser, at Frederik den

Læs mere

Katedralskolen: stx og hf

Katedralskolen: stx og hf Katedralskolen: stx og hf STX og hf Begge er almendannende Begge kan bruges til at få adgang til en videregående uddannelse. Begge indeholder en række almindelige fag kendt fra folkeskolen og selvfølgelig

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

3 årig STX uddannelse

3 årig STX uddannelse 3 årig STX uddannelse Forår 2010 Efter 9. klasse afgangsprøve i: OPTAGELSESKRAV til gymnasiet Fem bundne prøver dansk (mundtlig og skriftlig) matematik (skriftlig) engelsk (mundtlig) fysik (mundtlig) To

Læs mere

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017

Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 Student på kun 2 år! 2-årig STX på Studenterkursus 2015 2017 2-årig STX på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg (VUF) Vil du have en gymnasial uddannelse? Er du seriøs, engageret og målrettet? Så er 2-årig

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Højere Forberedelseseksamen HF 2009 Hf er en almen, gymnasial uddannelse, som er studieforberedende og giver adgang til videregående uddannelser. Hf giver dig en bred og alsidig viden, og du lærer

Læs mere

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF

Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Velkommen til orienteringsaften 2013 på Svendborg Gymnasium & HF Kravene til de unge er store 95 % af en årgang skal have en ungdomsuddannelse Ungdomsarbejdsløshed Den globale verden STX & HF Fester Kreative

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET

KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET KLAR TIL LIVET FAG DU KAN BRUGE TIL NOGET SIDE 2 / handelsskolen.com KLAR TIL ET LIV MED UDFORDRINGER Har du lyst til et liv med handel og eksport? Eller med marketing og ledelse? Vil du rustes til en

Læs mere

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM

STUDIESTART BORUPGAARD GYMNASIUM STUDIESTART 2017 BORUPGAARD GYMNASIUM HVORFOR BOAG? HVORFOR STX? Det, der for dig er opgaven lige nu, er at vælge gymnasium. Når du vælger Borupgaard, kommer du til et stort gymnasium med mange muligheder.

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF

Vordingborg Gymnasium & HF Orientering om uddannelser 2008-2009 Vordingborg Gymnasium & HF Det almene Gymnasium (STX) * Højere Forberedelseskursus (HF) Åbent Hus Mandag den 28. januar 2008 kl. 19.00 indbyder Vordingborg Gymnasium

Læs mere

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår?

INDHOLD. 3 Kære kommende elev. 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende. 4 Den overordnede struktur. 4 Dine valg - hvad og hvornår? GYMNASIET SORØ AKADEMI 2015 1 INDHOLD 3 Kære kommende elev 3 Gymnasiet - almendannende og studieforberedende 4 Den overordnede struktur 4 Dine valg - hvad og hvornår? 5 Grundforløbet 5 Valgfag 6 Studieretningerne

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Præsentation af uddannelsessystemet

Præsentation af uddannelsessystemet Præsentation af uddannelsessystemet På vej mod uddannelse Fra grundskolen til ungdomsuddannelse I løbet af din skoletid kommer der vigtige valg! Det første vigtige valg er : Tilvalg af 2. fremmedsprog

Læs mere

Handelsgymnasiet - hhx

Handelsgymnasiet - hhx Handelsgymnasiet - hhx En gymnasial uddannelse Især for dig, der har lyst til at tage en videregående uddannelse Økonomi, salg, sprog og kultur, kommunikation, reklame eksport, markedsføring, ledelse,

Læs mere

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009

2 årig HF uddannelse STUDIEVEJLEDERNE Efterår 2009 2 årig HF uddannelse Efterår 2009 OPTAGELSESKRAV til HF Direkte fra 10. klasse: Du skal have fulgt undervisningen i 10. klasse og aflagt 10. klasse prøver i dansk, matematik, engelsk Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt

Læs mere

K o l d i n g G y m n a s i u m

K o l d i n g G y m n a s i u m K o l d i n g G y m n a s i u m HF H F - U D D A N N E L S E N 20101 I N D H O L D Hvorfor vælge hf? side 5 Generelt om hf-uddannelsen side 8 Obligatoriske fag og faggrupper side 8 Valgfag side 10 Skema

Læs mere

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN

HØJERE FORBEREDELSES EKSAMEN 2013 HØJERE FOREREDELSES EKSAMEN HF Frederik, Tranekær Jeg har valgt HF, fordi jeg altid har vidst, hvad jeg vil, og den hurtigste vej til at nå det mål er at få en gymnasial uddannelse via en HF Justin,

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. ... eller med sport. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde... eller med sport... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle videregående uddannelser, såfremt de

Læs mere

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte

UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte Kørekort til ungdomsuddannelserne UURS Ungdommens Uddannelsesvejledning Region Sjælland Lærerhæfte 1 Forord Kære klasselærer. UURS ( UU Region Sjælland) har udarbejdet et materiale til dig og din klasse.

Læs mere

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder

Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder Velkommen til BG Hvem er vi? Lene Hansen, studievejleder Pernille Dahl, uddannelsesleder STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse Læring på mange

Læs mere

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g

Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF. Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g Velkommen til BG Hvem er vi? Joan Gjerlev Eriksen Uddannelsesleder HF Pernille Dahl Uddannelsesleder 1.g STX og HF Skræddersyede studieretninger og hf-toninger Målrettet forberedelse til videre uddannelse

Læs mere

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse

Uddannelsesaften. På vej mod ungdomsuddannelse Uddannelsesaften På vej mod ungdomsuddannelse Program Velkomst Forældrenes rolle Første fælles opgave Start på fremtiden Ungdomsuddannelser og adgangskrav E - Vejledningen Ansøgning og optagelse Et anderledes

Læs mere

Prøv et gymnasium MED

Prøv et gymnasium MED Prøv et gymnasium MED plads til dine drømme Søvej 6 4900 Nakskov Merkurs Plads 1 4800 Nykøbing F. www.hhxlf.dk Handelsgymnasiet Lolland-Falster er en del af CELF Vi har plads til dine drømme 3 gode grunde

Læs mere

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til

Informationsaften om ungdomsuddannelserne. Velkommen til Informationsaften om ungdomsuddannelserne Velkommen til Elever og forældre i 8. klasse Repræsentanter fra ungdomsuddannelserne UU vejledere fra UU Aarhus-Samsø Program 1. Uddannelsesparathed v/uu Aarhus-Samsø

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser ET REGIONALT VEJLEDNINGSMATERIALE De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til

Handelsgymnasiet HHX. Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. Klar til livet. Velkommen til Handelsgymnasiet HHX Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Klar til livet Velkommen til Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Handelsgymnasiet HHX Velkommen på handelsgymnasiet HHX Tættere på virkeligheden

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf højere forberedelseseksamen,

Læs mere

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

Bilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilag De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 ilagsfigur 1 Fordelingen af eksamensresultater inkl. bonus blandt studenterne fra hf* 2013 ndel studenter i pct. Note *: Hf er her inkl. hf ere,

Læs mere

HHX fyr op under ambitionerne

HHX fyr op under ambitionerne IBC Handelsgymnasiet 2016 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. IBC Handelsgymnasiet Man bliver forberedt til den

Læs mere

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt

STX MULERNES LEGATSKOLE. Dit kloge valg. Idræt-B. studieretning. Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Eneste gymnasium i Odense med særligt godkendt Idræt-B studieretning Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk ÉN GANG

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. Anne Weimar Rasmussen 3. hhx - Jeg har været i praktik inden for bunkertrading og

Læs mere

Middelfart Gymnasium & HF

Middelfart Gymnasium & HF STX HF MG+ Middelfart Gymnasium & HF Verden venter på viden - og på dig STX er for dig som:... 4 STX Studentereksamen HF Højere Forberedelseseksamen MG+ Alt det FÆLLES Helt ærligt, noget særligt 2 3 Frihed

Læs mere

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf

Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX. Mulernes Legatskole Gillestedvej Odense NØ Tlf Dit kloge valg MULERNES LEGATSKOLE STX Mulernes Legatskole Gillestedvej 11 5240 Odense NØ Tlf. 6610 2642 www.mulerne-gym.dk N GANG MULER ALTID MULER Her er plads til alle, der har evnerne og viljen Selvfølgelig

Læs mere

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk

Velkommen til Nordfyns Gymnasium. www.nordfyns-gym.dk Velkommen til Nordfyns Gymnasium Gymnasiet STX Aftenens program 19.00 20.00 20.30 20.30 21.00 Velkomst, generel orientering 1. orientering om studieretninger 2. orientering om studieretninger Fagbasar

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2015 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Der blev gået og løbet

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2017-2018 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

fyr op under ambitionerne

fyr op under ambitionerne 2014 fyr op under ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, sprog, kultur og det internationale. Man bliver forberedt til den virkelige verden Skolens store idrætsdag

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. hf hhx htx stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017

STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX. Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 STUDIERETNINGER HANDELSGYMNASIET HHX Vi giver dig nye muligheder 2016-2017 VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET HHX HHX-UDDANNELSEN HANDELSGYMNASIET ER ET GODT VALG. HHX er en moderne gymnasial uddannelse med

Læs mere

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

StudiePlanner STX STX. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus. Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus StudiePlanner 1 Find DIN retning! 2 EN STUDENTEREKSAMEN KRÆVER: 4 fag på A-niveau 3 fag på B-niveau 7 fag på C-niveau De obligatoriske fag udgør hovedparten af gymnasieuddannelsen. Studieretningsfag og

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

2016-2017. Handelsgymnasiet

2016-2017. Handelsgymnasiet 2016-2017 Handelsgymnasiet Handelsgymnasiet - hhx? Studentereksamen Giver adgang til de videregående uddannelser Kontakt til erhvervslivet Fokus på samfund, sprog, økonomi, marketing Kikki Student (Marketing)

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2012-13 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år 700-800 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus

ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM. Studenterkursus ÅRHUS AKADEMI HF & STUDENTERKURSUS ORIENTERING OM Studenterkursus Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3

Læs mere

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen)

CAMPUS VEJLE. 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) CAMPUS VEJLE 2-ÅRIG HF (Højere Forberedelseseksamen) HF på VUC åbner døren til din ønskeuddannelse Din vej videre mod en ny fremtid kan starte hos VUC, som tilbyder en bred vifte af muligheder blandt andre

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid

HF Uddannelsen 2015. Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid HF Uddannelsen 2015 Husk Åbent hus fredag den 16. januar klokken 16-18. Uddannelse skaber ny fremtid OM Herning HF & VUC Vi er en stor uddannelsesinstitution med mange forskellige uddannelsesområder, som

Læs mere

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16

ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-skole. Her går hvert år omkring 700 HF-elever sammen med ca. 150 elever, der tager 2-årig STX eller

Læs mere

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale.

HHX fyr op under. ambitionerne. En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. fyr op under 09102014 ambitionerne En moderne gymnasial uddannelse med fokus på samfundet, økonomi, kultur og det internationale. 2 Velkommen til IBC Handels- gymnasiet Fredericia/Middelfart IBC HANDELSGYMNASIET

Læs mere

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF

HF Enkeltfag. Fagpakker En hel HF HF Enkeltfag Fagpakker En hel HF Uddannelsesprogram 2015-2016 HF-enkeltfag, pakker eller en hel HF-eksamen på Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Kursusstart er i uge 34 (17. -21. august 2015) eller

Læs mere

vucstor.dk 2-årig hf

vucstor.dk 2-årig hf vucstor.dk 2-årig hf www.vucstor.dk Gode muligheder for at sammensætte din hf efter interesse Nye hf-toninger på VUC Storstrøm fra august 2016 Velkommen Den 2-årige hf er en kompetencegivende ungdomsuddannelse,

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2008 Af Susanne Irvang Nielsen Rapporten ser på hvilke studieretninger og studieretningsfag de elever, der påbegyndte gymnasiet (stx inkl. studenterkurser,

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx

Brønderslev Gymnasium og HF. Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Brønderslev Gymnasium og HF Joan Gjerlev Eriksen, uddannelsesleder - hf Pernille Dahl, uddannelsesleder - stx Hvad er vigtigt? Dine interesser hvilke fag kan du få? Dine fremtidsdrømme og muligheder Hvad

Læs mere

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker

HF PÅ VUC AARHUS.» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker PÅ VUC AARHUS» Adgangsgivende uddannelser, fag og fagpakker To -spor på VUC Aarhus Hvis du vil studere på VUC Aarhus, skal du vælge ét af nedenstående to spor. Uanset hvilket spor du vælger, kan du få

Læs mere

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3

HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR. På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 HHX HANDELSGYMNASIET CAMPUS HELSINGØR På HHX giver projektarbejde indsigt i, hvordan man driver virksomhed i det virkelige liv. Mathias Fredsby, HHX3 s. 1 Tænk langt tænk selv Brænder du for samfundsvidenskab,

Læs mere

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391

Om at vælge uddannelse. http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Om at vælge uddannelse http://videotool.dk/unic/sc1650/c1650/v13391 Hvad skal jeg være? Smed Lærer Advokat Fysiker Mediegrafiker Dyrlæge Økonom Diætist Frisør Socialrådgiver Kok IT-supporter Skuespiller

Læs mere

Handelsgymnasiet Mariagerfjord

Handelsgymnasiet Mariagerfjord 2018-2019 Handelsgymnasiet Mariagerfjord Vidste du i øvrigt: - at hhx er den eneste gymnasiale uddannelse, hvor alle elever får engelsk på A-niveau - at der i Handelsgymnasiet er mulighed for at få tre

Læs mere

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her >

VÆLG DIN EGEN VEJ. start her > 2011 VÆLG DIN EGEN VEJ start her > STX-Gymnasieuddannelsen indhold Praktiske oplysninger om Kolding Gymnasium... 4 Studentereksamen på Kolding Gymnasium... 5 Hvorfor vælge gymnasiet?... 6 Generelt om gymnasieuddannelsen...

Læs mere

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007

Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Oprettede studieretninger på de gymnasiale uddannelser 2007 Af Susanne Irvang Nielsen og Simon Reusch 1. Indledning Fra den 15. februar til den 15. marts 2007 er der blevet indsamlet data for oprettede

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen 2014

Højere Forberedelseseksamen 2014 HF Højere Forberedelseseksamen 2014 2 Svendborg Gymnasium & HF Hvorfor vælge HF på Svendborg Gymnasium? HF åbner mange døre for dig især hvis du overvejer en mellemlang videregående uddannelse. Undervejs

Læs mere

GYM. Gymnasiale uddannelser. En verden af uddannelser

GYM. Gymnasiale uddannelser. En verden af uddannelser GYM Gymnasiale uddannelser 2016 En verden af uddannelser Velkommen Indhold til de gymnasiale uddannelser på Campus Bornholm! På Campus Bornholm kan du gennemføre alle de fire gymnasiale ungdomsuddannelser:

Læs mere

Højere Forberedelseseksamen

Højere Forberedelseseksamen Forside Højere Forberedelseseksamen 2-årig HF-uddannelse for unge med autismespektrumforstyrrelser på Aalborg Katedralskole i samarbejde med Autismecenter Nord-Bo. Skolestart: August 2016 1 d Indhold Forside...

Læs mere

A C? B Studieretninger 2016

A C? B Studieretninger 2016 A C? B tudieretninger 2016 tudievejlederne hjælper dig Klaus Holleufer Mariann Wulff Morten Mortensen Marie Odgaard kh@skanderborg-gym.dk mw@skanderborg-gym.dk mm@skanderborg-gym.dk od@skanderborg-gym.dk

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

De fire gymnasiale uddannelser

De fire gymnasiale uddannelser De fire gymnasiale uddannelser De følgende fire gymnasiale uddannelser forbereder dig til at kunne fortsætte på en videregående uddannelse. Hf Hhx Htx Stx højere forberedelseseksamen, 2-årig uddannelse

Læs mere

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk

vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk vucstor.dk Tag en 2-årig hf på VUC Storstrøm Tilmelding på www.optagelse.dk Velkommen til VUC Storstrøm Den 2-årige hf er en kompetencegivende ung doms uddannelse, der giver adgang til de videregående

Læs mere

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15

ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ÅRHUS AKADEMI HF & STX PÅ 2 ÅR ORIENTERING OM 2-ÅRIGT HF 2014-15 ? Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er landets største 2-årige HF-kursus. Her går hvert år ca. 750 HF-elever, der har det sjovt sammen

Læs mere

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium

Vejen videre. Orientering om Ringkjøbing Gymnasium Orientering om Ringkjøbing Gymnasium 1 Optagelseskrav Efter 9./10. klasse med aflagt afgangsprøve fra folkeskolen i dansk, matematik, fysik/kemi, engelsk + 2 prøver mere efter lodtrækning. Undervisning

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM

VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM VI KAN BLIVE ALT DET, VI DRØMMER OM EUX BUSINESS DIN EGEN VEJ SIDE 2 / HANDELSSKOLEN.COM FREMTIDEN ER ÅBEN EUX Business er for dig, der både ønsker en faglært uddannelse og også vil have mulighed for at

Læs mere

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16

ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 ORIENTERING OM STX PÅ 2 ÅR 2015-16 Hvad er Århus Akademi? Århus Akademi er et af de få steder i landet, hvor du kan tage en studentereksamen, STX, på 2 år. Vi starter 2-3 klasser på det 2-årige STX hvert

Læs mere