Resultatkontrakt 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2015"

Transkript

1 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr Resultatkontrakt Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), Albanigade 54E, 1, 5000 Odense om mål og resultatkrav for institutionens virksomhed i Resultatkontrakten omhandler primært aktiviteter, der finansieres af centrets grundbevilling, der er sammensat af følgende dele: CFSA som nationalt udviklings- og støttecenter for frivilligt socialt arbejde CFSA som landssekretariat for Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse - efterfølgende i kontrakten omtalt som Projekt Frivillig, Der er en udstrakt interaktion mellem de to aktivitetsspor under grundbevillingen, men målgruppen for Projekt Frivillig er udvidet til også at omfatte frivilligt arbejde på idræts- og kulturområdet. I direkte tilknytning til resultatkontrakten har parterne også indgået aftale om løsning af følgende særopgaver: Udvikling af National foreningsdatabase Tilbud om målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fastholdelse og fundraising (Foreningsfundamentet) Facilitering af styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter Drift af uddannelsespuljen for frivillige Udarbejdelse af årsrapport for det frivillige sociale område hvert andet år. I 2014 indledtes udarbejdelsen af årsrapport 2014, der forventes udgivet foråret Kontrakten er ikke en aftale i juridisk forstand, men udstikker rammer og betingelser for CFSA's opgaveløsning og udvikling i aftaleperioden. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten er en del af det samlede styringskoncept for mindre selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ud over resultatkontrakten omfatter konceptet administrationsinstruks, årsrapport, selvangivelse og tilsynsbesøg samt finansiel revision. 1

2 Centrets seneste overordnede Mål- og strategiplan for centrets udvikling og drift i perioden er under revision og forventes primo 2015 afløst af en mål- og strategiplan for perioden Nærværende resultatkontrakt er bl.a. udarbejdet med inspiration fra den verserende proces for den nye Mål- og strategiplan. I overensstemmelse med både den tidligere og den forventede strategiplan lægger CFSA i 2015 stor vægt på at videreudvikle centrets efterspurgte kerneydelser og på nye innovative initiativer, der kan støtte og fremme det frivillige arbejde herunder understøtte en bredere befolkningsdeltagelse i det frivillige arbejde og en større synliggørelse af frivillighedens bidrag til sikring og udvikling af velfærdssamfundet. 2 Præsentation af CFSA CFSA har senest i 2013 fået revideret sin vedtægt. De væsentligste ændringer bestod i, at Rigsrevisionen er indtrådt som revisor for CFSA. Samarbejdet med den tidligere revisor BDO er fortsat med BDO som intern revisor. 2.1 Mission CFSAs mission er beskrevet i CFSAs formålsparagraf: Centrets mission er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. CFSA skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig social sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. 2.2 Organisering og ledelse CFSA er en selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og blev dannet i 1992 og permanentgjort i 1995 med henblik på at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde. Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen beskikkes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og sammensættes således: Formanden, der har viden inden for området samt drift af virksomheder eller organisationer, udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem, som repræsenterer Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem med særlig indsigt og interesse i det frivillige sociale arbejde, udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem fra det private erhvervsliv med interesse for frivilligt socialt arbejde / civilsamfundet udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem udpeges af KL 2

3 1 medlem, der kan fungere som uafhængig person med sagkundskab inden for civilsamfundet, udpeges af Forskningsrådet for samfund og erhverv. 1 medlem, der udpeges af Frivilligrådet blandt rådets medlemmer. Frivilligrådet udpeger desuden en suppleant, der kan give møde i centrets bestyrelse ved eventuelt fravær. Bestyrelsen sammensættes for fire år ad gangen. Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse startede medio 2013, hvor bestyrelsen også fik ny formand. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af CFSA under hensyntagen til centrets vedtægter. Den daglige ledelse af CFSA med ansvar for økonomi, faglige linjer og drift varetages af centerlederen, under ansvar for bestyrelsen. Efter en årrække med åremålsansættelse af centerlederen skal lederstillingen opslås primo 2015, og forventes genbesat pr. 1. juni I mellemtiden er den tidligere centerleder ansat som chefkonsulent og konstitueret centerleder. Der afholdes regelmæssige møder med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvor udviklingstendenser og centrets virksomhed drøftes og ministeriets generelle forventninger til centret afstemmes. Siden 2008 har CFSA internt været organiseret i en projektorienteret dynamisk matrix-struktur, der kontinuerligt justeres i forhold til aktuelle opgaver og andre behov. Der er i CFSA (ultimo 2014) 20 ansatte medarbejdere - heraf 1 i fleksjob og 1 studentermedhjælper. CFSA s udgifter finansieres 2015 af: Grundbevillinger efter Finansloven: o Oprindelig grundbevilling for centret o Særlig grundbevilling til Landssekretariat for Projekt Frivillig Særlig finanslovsbevilling til udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi Særlig satspuljebevilling til fortsættelse af Uddannelsespuljen Indtægter fra årsrapport for frivilligt socialt arbejde (Arbejdet indledes i 2015, mens rapporten først udgives i 2015) Projekter og lignende Anden indtægtsgivende virksomhed. 3

4 3 Forandringsteori 3.1. Grundlæggende forandringsteorier Der er ved udarbejdelsen af kontrakten taget udgangspunkt i følgende forandringsteorier: Forandringsteori for CFSA: Aktiviteter Umiddelbare resultater Effekter på mellemlang sigt Langsigtede effekter Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning og konsulentydelser Uddannelsesvirksomhed Organisations og netværksudvikling Modeller for tværsektorielt samarbejde Generel formidling Støttefunktioner Være et synligt og tilgængeligt vidensog kompetencecenter for frivilligt socialt arbejde Skabe ydelser med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden Sikre at CFSAs arbejde primært baserer sig på hjælp til selvhjælp Udvikle og støtte vækstlaget i den frivillige sociale sektor Understøtte etablerede organisationer i omstilling og udvikling Omsætte viden og konkrete erfaringer til konkrete rammer for handling i rummet mellem forskning, praksis og politik Udvikle og fremme værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører Sikre de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling af den frivillige sociale sektor Være det sted i landet med den største, bedste og mest brugte viden om frivilligt socialt arbejde 4

5 Forandringsteori for Landssekretariatet Projekt Frivillig Aktiviteter Resultater Effekter på mellemlang sigt Langsigtede effekter Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (Frivillighedsvejledere) PR strategi og udarbejdelse af komm. materiale bl.a. pjecer, artikler, kortfilm m.m. Samspil med landsdækkende organisationer Videreudvikling og vedligeholdelse af projektfrivillig.dk herunder databaser Koordinering af Projekt Frivillig Kampagner Rådgivning Rollemodeller/ spejling Fælles handleplaner Kontakt/ formidling mellem unge og foreninger Skabe individuel interesse for deltagelse i Projekt Frivillig hos unge Påvirke foreningers syn på unges engagement i forhold til frivillighed Motivere unge til at deltage i Projekt Frivillig Motivere foreninger til at deltage i Projekt Frivillig Projekt Frivillig Forløb afholdes (at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde) Videreudvikling og vedligeholdelse af Facebook Fanside Frivilligbevis Samarbejde med FRISE (de regionale Projekt Frivillig centre) Inddragelse af frivillige 4 Uddybende bemærkninger til forandringsteorierne 4.1 Mission og langsigtede målsætninger CFSA s langsigtede mål er at sikre de bedst tænkelige betingelser for vækst og udvikling i det frivillige arbejde med socialt sigte. Den frivillige verden bidrager som del af civilsamfundet til innovation og løsning af velfærdsopgaver i Danmark. Den frivillige verden bidrager også med værdier som demokratisk dannelse, øget sammenhængskraft, social kapital og aktivt medborgerskab. Centret bidrager til at nå disse mål ved at have landets største, bedste og mest efterspurgte viden om frivilligt socialt arbejde. CFSA kan ikke egenhændigt sikre de bedst tænkelige betingelser for vækst og udvikling for den frivillige sociale sektor, men vil gennem sit arbejde sigte mod at målrette, kvalificere og synliggøre aktiviteter og indsatser mod at opnå dette mål. 5

6 CFSA arbejder for dette formål ved at hjælpe frivillige sociale aktiviteter, grupperinger og foreninger/organisationer med at udvikle kvalificerende organisatoriske miljøer, der fremmer udvikling og læring, og som kan tiltrække nye generationer af frivillige. For at kunne understøtte denne overordnede mission har CFSA valgt at fokusere på en række områder, hvor centret bedst muligt kan påvirke og medvirke ved udviklingen af den frivillige sociale sektor. Disse beskrives i det følgende afsnit og genspejles i de resultatmål, der er beskrevet i denne resultatkontrakt. Disse mål afspejler de resultater, der skal opnås på basis af de grundbevillinger, CFSA modtager fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Andre resultater og aktiviteter, der understøtter den overordnede mission, vil blive gennemført som henholdsvis indtægtsdækket virksomhed og/eller via andre puljer og midler og reguleres derfor ikke af indeværende resultatkontrakt. 4.2 Effekter For at opnå sin mission har CFSA inden for de midler, der er afsat på finansloven, valgt at fokusere sin virksomhed på fem hovedindsatsområder i Det er CFSA s vurdering, at opnåelse af resultater på disse fem områder vil skabe størst mulig effekt på langt sigt. 1. Støtte udviklingen af vækstlaget i den frivillige sociale sektor i Danmark med særlig fokus på at understøtte den frivillige organisations egne mål og integritet. 2. Understøtte allerede etablerede frivillige sociale organisationer i deres omstilling og udvikling med henblik på bevarelse af autonomien som selvstændige og værdifulde aktører i velfærdssamfundet. 3. Omsætte og oversætte 1 viden og erfaringer fra og til den frivillige sociale verden og den offentlige sektor. Viden og erfaring ses her først og fremmest i feltet mellem forskning, praksis og politik. 4. Udvikle og fremme værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører indbyrdes og samfundets tre primære sektorer (stat, marked og civilsamfund). 5. Igennem Landssekretariatet for Projekt Frivillig at fremme unges motivation for at deltage i frivilligt arbejde samt foreningers motivation for at rekruttere unge. 4.3 Resultater For at kunne nå de ovenstående effektmål er det CFSA s strategi at satse på skabelsen af nedenstående umiddelbare resultater. Strategien baseres på en erkendelse af, at den frivillige sociale sektor i stigende omfang udsættes for en række udfordringer og nye krav, samtidig med at værdien af den indsats, disse organisationer yder, får mere og mere betydning i velfærdssamfundet. For at nå sine mål er det væsentligt, at CFSA formår: 1 Herunder indtage rollen som mediator. 6

7 1. At være et synligt og tilgængeligt nationalt videns- og kompetencecenter på området frivilligt socialt arbejde. Synlighed er et vigtigt middel til, at CFSA får den nødvendige kontakt med den frivillige sociale verden, dets potentielle vækstlag og samarbejdsparter. 2. At skabe ydelser med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden. CFSA s unikke kompetence og profil består netop i at kunne kombinere en høj grad af praksis-forståelse og viden om de problemstillinger, der rører sig i den frivillige verden med en kapacitet til at have opdateret indsigt i nyeste forskningsresultater og undersøgelser med relevans for den frivillige sociale sektor. 3. At sikre at CFSA s arbejde primært baserer sig på princippet om hjælp til selvhjælp kombineret med et ønske om at levere ydelser, der kan anvendes af flere brugere, således at der skabes flest mulige kontaktflader. 4. Igennem Landssekretariatet for Projekt Frivillig at skabe muligheder for, at unge engagerer sig i frivilligt arbejde samt at foreninger appellerer til og rekrutterer unge. 5 Aktiviteter der finansieres af grundbevillingen Som grundlæggende forudsætning skal CFSA gennemføre en række aktiviteter og opgaveløsninger for at nå frem til de ovenstående umiddelbare og langsigtede resultater. I det følgende beskrives de grundaktiviteter, der først og fremmest finansieres af de finanslovsbestemte grundbevillinger. 5.1 Vidensopbygning Opbygning og vedligeholdelse af en generel og veldokumenteret viden om det frivillige sociale arbejde udgør en af centrets kerneaktiviteter. Herunder skal centret have et tilgængeligt og opdateret overblik over de frivillige organisationer og analyser af, hvad der sker i sektoren. CFSA skal yderligere have fokus på, hvordan den frivillige sektor kan understøtte den offentlige opgaveløsning og samarbejde med erhvervslivet. Herunder skal centret indsamle viden om det frivillige arbejdes samarbejde med kommunerne i forhold til frivillighedspolitikker og samarbejdsformer. Viden skal være baseret på såvel opsamling af viden fra praksis og viden, der er dokumenteret i forskning, undersøgelser, pilotforsøg og lign. CFSA driver et mindre specialbibliotek inden for fagområdet frivilligt socialt arbejde. Biblioteket har en bestand på knap 5000 titler (bøger, rapporter, pjecer o.l.) og ca. 200 tidsskrifter. Bibliotekets opgave er at bidrage til at opbygge en fond af generel, aktuel og dokumenteret viden om det frivillige sociale arbejde, dets vilkår og betydning i det danske velfærdssamfund. Herudover skal materialesamlingen understøtte centrets aktiviteter. Biblioteket er en håndbogssamling, hvorfor litteraturen ikke lånes ud af huset, men den kan ses på stedet efter aftale. CFSA s bibliotek rådgiver og henviser såvel interne som eksterne brugere til relevant og publicerede litteratur, undersøgelser, rapporter og forskning inden for området og servicerer brugerne med litteraturlister. Centrets medarbejdere kan låne litteratur i forbindelse med eget fagligt arbejde. 7

8 5.2 Understøtte ministeriet med faglige bidrag i udviklingen af politikområdet CFSA skal understøtte ministeriet i dets arbejde med at fremme den frivillige sociale sektor gennem f.eks. udarbejdelse af notater samt andre skriftlige oplæg, når ministeriet finder dette nødvendigt. CFSA skal desuden understøtte ministeriet i udarbejdelsen af svar på diverse henvendelser om den frivillige sociale sektor. En af CFSA s kerneydelser er således at indsamle viden og erfaringer, der kan bruges af ministeriet i den løbende politikudvikling f.eks. i forbindelse med ministeriets deltagelse i udvalgsarbejde m.v. CFSA stiller sin faglige viden om det frivillige sociale område til rådighed for ministeriet og Frivilligrådet, når det er nødvendigt og bidrager på denne måde til politikudvikling på området. Ud over konkret viden og data kan CFSA bidrage til politikudvikling ved at stille sin evner til at oversætte vilkår i den frivillige sociale verden til politiske rammevilkår til rådighed. I 2015 skal CFSA bl.a. kunne yde særlig bistand omkring følgende temaer: Implementeringen af Frivillighedschartret Deltagelsesformer i frivilligt arbejde / aktivt borgerskab Velfærdsstrategisk udvikling og frivilligt arbejde Regeringens Sociale 2020-målsætninger Plads til alle Værdi og synliggørelse af civilsamfund/frivilligt arbejde Dokumentation af frivillige indsatser Tværsektorielt samarbejde (primært mellem kommunerne og frivilligt arbejde) Partnerskaber og samskabelse EU s programmer og støtteordninger med relevans for borgere og civilsamfund i Danmark herunder viden og erfaringer på tværs af europæiske lande. Der er oprettet et særligt Europe Direct Informationscenter for borgere og civilsamfund ved CFSA. I 2015 vil CFSA fortsat samarbejde med Socialstyrelsen om vidensdeling, erfaringsudveksling og koordinering for at bl.a. sikre, at de to organisationer også understøtter hinanden i udviklingen af strategier og aktiviteter, der fremmer det frivillige engagement og det sociale ansvar i de primære samfundssektorer. Efter aftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omfatter samarbejdet mellem Socialstyrelsen og CFSA også udmøntningen af tre delinitiativer i National civilsamfundsstrategi. 5.3 Rådgivning og konsulentydelser CFSA skal yde kvalificeret rådgivning til såvel den frivillige sociale sektor som til offentlige og private aktører og andre dele af civilsamfundet, der ønsker at bidrage til frivillige sociale indsatser. Det er dog den første målgruppe, der er den primære målgruppe. CFSA skal yde gratis rådgivning, der kan bidrage til at hjælpe de frivillige sociale organisationer med at etablere sig og fungere under de eksisterende vilkår - herunder give målrettet rådgivning og vejledning inden for emner, som specielt er relevante for frivillige sociale organisationer og deres arbejde. Den rådgivning, der ydes, skal tage udgangspunkt i den frivillige organisations egne målsætninger og søge at støtte organisationens udvikling bedst muligt herfra. til andre frivillige aktører, der gennem afgrænsede projekter og lignende påtager sig et medansvar for frivilligt arbejde, hvori også indgår et socialt formål. 8

9 til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og andre offentlige og private aktører i forbindelse med at sikre den mest optimale kommunikation og dialog mellem det offentlige, erhvervslivet og den frivillige sociale sektor. Det er her CFSA s rolle at skabe en gensidig forståelse for de spilleregler og rammebetingelser, der er gældende for frivilligt socialt arbejde, samt at bidrage til at disse regler og rammebetingelser optimeres til fordel for både det frivillige arbejde og samarbejdsparterne. Omkring rådgivningsarbejdet har CFSA indgået partnerskabsaftaler med fire private virksomheder, der som egne CSR-aktiviteter yder bidrag til centrets gratis rådgivning af frivillige organisationer / foreninger. Aftalerne dækker områderne revision, forsikringer, jura og CSR/CV. Endelig yder CFSA delvist indtægtsdækket konsulentbistand til frivillige grupperinger og foreninger / organisationer, der f.eks. ønsker at anvende CFSA s kompetencer til innovation og udvikling. I begrænset omfang yder CFSA konsulentbistand uden delvis egenbetaling til innovation og kapacitetsudvikling i vækstlaget. I fortsættelse af et tidligere udviklingsprojekt på dokumentationsområdet og udgivelsen af en håndbog om emnet har centret særlige tilbud med rådgivning og konsulentbistand om, hvordan frivillige organisationer kan arbejde med effekt, dokumentation og evaluering. Aktivitetsområdet er p.t. under udbygning, idet der ses øget efterspørgsel på evidens omkring de faglige bidrag, som frivillige yder på f.eks. børn- og ungeområdet. Som opfølgning på udviklingsprojekt for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner har CFSA udviklet særlige tilbud om samarbejde mellem kommunerne og civilsamfundet. Centret skal kunne yde støtte og rådgivning til begge parter til fremme af resultatskabende samarbejde og samskabelse. Gennem rådgivningen henvises vedrørende særlige emner til flere af centrets strategiske samarbejdsparter. De senere år har CFSA oplevet øget efterspørgslen på rådgivningsområdet. Den stigende efterspørgsel betragtes som en anerkendelse af centrets nytteværdi, men skaber samtidig let ubalance mellem efterspørgsel og centrets kapacitet på området. I 2015 vil CFSA i rådgivnings- og konsulentarbejdet have særlig fokus på følgende områder: Behovstilpasning og videreudvikling af konsulentydelserne, der bl.a. har fokus på temaer som: o Samarbejde, partnerskaber og samskabelse mellem offentlige tilbud og frivillige. o Dokumentation og evaluering o Aktivt medborgerskab og borgerinddragelse. o Etniske minoriteters deltagelse i frivilligt arbejde. o Rummelighed (Plads til alle / Social inklusion) i det frivillige arbejde. o Lokal udmøntning af frivilligcharteret, innovation og frivilligbørs. o Fundraising støttemuligheder gennem puljer og fonde, herunder ift. EU-midler. o Samarbejde mellem frivillige organisationer og virksomheder - CSR (Corporate Volunteering, frivilligbørs m.v.). o Europæiske erfaringer på områderne civilsamfund, frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. 9

10 5.4 Konferencer, kursus- og undervisningsvirksomhed CFSA bidrager ved sin samlede kursusvirksomhed til, at de frivillige i organisationerne får mulighed for at udvikle deres kompetencer og forudsætninger i forhold til kapacitetsudvikling og det brugerrettede arbejde. Hovedparten af CFSA s kursusvirksomhed finansieres af Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde, der har haft status som selvstændigt projekt ved CFSA. Den øvrige kursusvirksomhed gennemføres i regi af Foreningshøjskolen, der er etableret i 2008 og gennem Foreningsfundamentet, der er et tidsbegrænset projekt om målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fastholdelse og fundraising i frivilligt arbejde. Formålet med Foreningshøjskolen er at skabe en samlet ramme, kontinuitet og kvalitet i kompetenceudviklingen af det frivillige arbejdes aktører inden for kapacitetsudvikling. Kapacitetsudvikling er udviklingsarbejde, der styrker organisationers kapacitet og evne til at agere succesfuldt i forhold til organisationens mål, ressourcer og omverden. Kompetenceudvikling af aktører uden for centrets primære målgruppe indgår også i Foreningshøjskolens tilbud, hvor målsætningen ofte er kompetenceudvikling i relation til samspil / samarbejde mellem det frivillige sociale arbejde og dets samarbejdsparter i civilsamfundet, det offentlige og/eller det private erhvervsliv. Foreningshøjskolens udviklingsmål i 2015 fordeler sig under tre nedenstående områder: Faglige tilbud o Udvikling af nye målrettede kurser og tilbud i interaktion med centrets faglige fokusområder o Fokus på virtuel læring og formidling o Implementering af pædagogiske aktiviteter før og efter kurserne. Samarbejder o Fortsat arbejde med synergiskabelse mellem uddannelsesgruppens aktiviteter, herunder særligt mellem projektet Foreningsfundamentet og Foreningshøjskolen. o Øget samarbejde med rådgivningsgruppen og Projekt Frivillig med henblik på synergi og implementering af tilbud fra Foreningsfundamentet i Foreningshøjskolen efter projektets afslutning. o Fortsat arbejde med at udbygge samarbejder med relevante aktører omkring kursusudvikling, markedsføring og udbud o Samarbejde med uddannelsespuljen om udbud af fælles kurser i foreningshøjskoleregi til blandede målgrupper på tværs af de to initiativer. Markedsføring o Fortsat arbejde med brug af virtuelle medier som supplement til den ordinære markedsføringsstrategi, herunder videospots på hjemmesiden o Øget fokus på synlighed generelt af Foreningshøjskolens tilbud o Fortsat arbejde med fælles kursuskatalog og fælles indgang (kursusportal) på centrets hjemmeside, herunder i 2015 at etablere en særlig side for Foreningshøjskolens mobile tilbud. 10

11 Aktiviteterne under Uddannelsespuljen, Foreningshøjskolen og Foreningsfundamentet gennemføres i samarbejde med en række eksterne undervisere. Ud over løsning af undervisningsopgaverne udgør undervisergruppen et værdifuldt netværk for CFSA i forhold til vidensdeling og innovation. CFSA s kursusaktiviteter skaber også en umiddelbar og værdifuld dialog med centrets målgruppe(-r). Der er på tværs af alle aktivitetsspor vedrørende centrets kompetenceudviklingstilbud i samarbejde med ministeriet og centrets uddannelsesudvalg indledt en udviklingsproces, der skal understøtte samspillet mellem centrets forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter og deres virkninger. 5.5 Netværks- og organisationsudvikling CFSA skal hjælpe de frivillige sociale organisationer til at etablere tværgående læringsmiljøer, der befordrer deres egen evne til kontinuerlig læring og udvikling af fornyende samarbejder (metode-, organisations- og netværksudvikling). Det kan bl.a. ske ved, at de frivillige sociale organisationer udveksler erfaringer og samarbejder med hinanden, men også med organisationer på f.eks. det kulturelle område eller folkeoplysningsområdet. CFSA skal i den forbindelse bidrage med rådgivning og vejledning m.v. til netværksdannelser (mødeog refleksionsrum på tværs af frivillige sociale organisationer) og forsøg med nye organisationsformer. Målet med netværksudvikling er samtidig at yde hjælp til selvhjælp. På netværksområdet vil CFSA i 2015 arbejde videre med følgende eksisterende netværk: Konsulenter i landsdækkende organisationer Kommunale frivillighedskonsulenter (3 landsdelsnetværk). Dette netværk indgår fra 2012 i projektet Styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter (se også afsnit 6.1.1). I de eksisterende netværk vil i 2015 bl.a. være fokus på udfordringer og muligheder i det tværsektorielle samarbejde. Under Uddannelsespuljen og andre projekter findes en række netværk, som ikke fremgår af ovenstående netværksoversigt. 5.6 Modeller for tværsektorielt samarbejde CFSA tager udgangspunkt i en bred definition af begrebet frivilligt arbejde herunder, at frivilligt arbejde kan organiseres på mange forskellige måder at CFSA i stigende grad lægger vægt på formålet med konkrete aktiviteter frem for organisatoriske ramme, når CFSA s målgrupper afgrænses i praksis. På det konkrete plan er bredden i CFSA s opgaveforståelse også blevet styrket ved placeringen af landssekretariatet for Projekt Frivillig på centret, og hvor centret har et omfattende samarbejde på tværs af social-, idræts- og kulturområdet. Også støtte til fremme af samarbejdet mellem civilsamfundet og såvel den private som den offentlige sektor prioriteres i dag højt. 11

12 I 2015 vil centret bl.a.: arbejde videre med formidling af konceptet Frivillig Børs som velegnet metode til etablering af lokalt samarbejde mellem virksomheder og frivillige foreninger. fortsætter bestræbelserne gennem oplysning, rådgivning og konsulentbistand at motivere og metodeanvise til styrkelse af samarbejdet på tværs af samfundssektorerne og grupperingerne i civilsamfundet. Deltage i CV/EV netværk, der er iværksat af Novo Nordisk. 5.7 Generel formidling Via forskellige kommunikationsaktiviteter vil CFSA sikre, at viden om CFSA s aktiviteter, tilbud og kompetencer er kendte og tilgængelige. Generel formidling er et centralt omdrejningspunkt for CFSA s virksomhed og finansieres primært via grundbevillingen. Den generelle formidling skal sikre, at den viden om frivilligt socialt arbejde, som genereres på CFSA formidles og gøres tilgængelig for CFSA s målgrupper, samarbejdspartnere og for offentligheden generelt. Det sker blandt andet gennem CFSA s website, elektroniske nyhedsbreve samt i skriftlige udgivelser som temahæfter, pjecer, spil mv. Formidlingen sker også gennem direkte dialog med den frivillige sociale sektor, samarbejdspartnere, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, kommunerne og andre private såvel som offentlige aktører. De medier, der anvendes til den brede kommunikation, er primært hjemmesiden Facebook og et elektronisk nyhedsbrev. I nogle tilfælde suppleres med direct mail til kernemålgrupperne eller med forskellige trykte kataloger, pjecer, hæfter m.v. Målet er fortsat, at hjemmesiden er CFSA s vigtigste kommunikationsplatform. I tilknytning til Projekt Frivillig er oprettet en særlig hjemmeside under navnet med gensidige links til samt til der drives af FriSe. Der er i tilknytning til Projekt Frivillig også etableret særligt elektronisk nyhedsbrev og Facebook. Hvert år markerer CFSA den internationale frivillighedsdag (den 5. december) med en faglig konference kaldet Decemberkonferencen. Konferencen afholdes primo december. Konferencen understøtter centrets mission for at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og er en vigtig platform for formidling af CFSAs arbejde, aktiviteter og tilbud. Konferencen har mellem deltagere og er målrettet nøglepersoner inden for feltet: Frivilligt socialt arbejde. Temaet vil ofte være relevant for f.eks. personer, som samarbejder med frivillige sociale organisationer (offentlige og private organisationer samt erhvervsvirksomheder) og andre der har en generel interesse for frivilligt socialt arbejde. I 2015 vil CFSA bl.a. Drive/udvikle hjemmesiderne og samt Facebook Have selvstændig nyhedsfeed for EU Direct Udvikle kommunikationsstrategi, der i højere grad er baseret på anvendelse af sociale medier Forbedre søgemulighederne på Fortsat opdatering af rådgivningspjecer herunder udarbejde nye pjecer efter behov 12

13 Opdatere CFSA s startpakke til frivillige, der har startet eller gerne vil starte nye frivillige aktiviteter Udarbejde faktaoversigter om danskernes frivillige arbejde - bl.a. med Frivilligrapport 2014 og Cifri-undersøgelser som kilde I den generelle formidling følge op på udvalgte fokusområder, som f.eks. inklusion og Plads til alle i det frivillige sociale arbejde. Øge formidlingen af relevante danske og udenlandske forskningsresultater om værdi og synliggørelse af frivilligt arbejde. Gennemføre Decemberkonferencen 2015 under temaet: Værdiskabelse og evidens i det frivillige sociale arbejde herunder med (politisk) diskussion af hvad værdiskabelse i det frivillige sociale arbejde er, perspektiver i forhold til eksempelvis udbud (af velfærdsopgaver), finansiering af frivilligt socialt arbejde og lovgrundlaget. 5.8 Støttefunktioner For at sikre at alle ovenstående aktiviteter løses bedst muligt har CFSA en løbende fokus på at skabe og udvikle velfungerende ledelsesmæssige, faglige og driftsmæssige støttefunktioner herunder sikre løbende kompetence- og medarbejderudvikling og varetagelse af administrative opgaver i CFSA. Under støttefunktioner og administration vil følgende områder i 2015 blive tildelt særlig prioritering: Revision af IT sikkerhedshåndbog Implementering af elektronisk journalplan (verserende sag) Revision af regnskabsinstruks Udskiftning af økonomisystem C5 Revision af vejledning vedr. tidsregistrering Fokus på driftsoptimering og opgavefordeling Målet er, at CFSA s opgaver løses effektivt, rettidigt, faglig kvalificeret og uden unødvendige omkostninger. 5.9 Strategiske samarbejdsrelationer CFSA indledte i 2008 en proces med indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler med aktører med særlige faglige eller støtteopgaver i forhold til frivilligt socialt arbejde. Der er indgået partnerskabsaftaler eller lignende med en række aktører med særlig betydning for frivilligt socialt arbejde. Partnerskabsaftalerne sikrer generel systematisk vidensdeling og koordinering mellem parterne og flere af aftalerne er desuden ramme om aktivitets- og/eller projektsamarbejder. Hvert år holdes desuden et fælles partnerskabsmøde - i 2014 under temaet Civilsamfund og frivilligt arbejde under udvikling I 2015 vil der blive fulgt op på de indgåede aftaler, og det forventes, at der i 2015 etableres 1 2 nye aftaler i forhold til producerende samarbejder. Desuden samarbejder CFSA blandt andet gennem Uddannelsespuljen, Foreningshøjskolen og Foreningsfundamentet med en meget omfattende gruppe af ressourcepersoner og konsulentfirmaer om løsning af en række opgaver, hvori også indgår vidensdeling og gensidig læring. 13

14 5.10 Landssekretariatet for Projekt Frivillig - en del af CFSA. Projekt Frivillig er implementeret i løbet af Projekt Frivillig er etableret som et samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med sidstnævnte som koordinerende ministerium. Der er til aktiviteten knyttet: 1. en tværministeriel styregruppe 2. en national følgegruppe med repræsentanter fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (formand), Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet, Frise, Frivilligrådet, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler, SOSU-lederforeningen, elevorganisationerne og de frivillige organisationer. Følgegruppen havde forud for etableringen af Projekt Frivillig status som arbejdsgruppe og stod bag rapporten Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse, der har dannet grundlag for etableringen af Projekt Frivillig. CFSA er sekretariat for styregruppen og følgegruppen. Projekt Frivilligs overordnede formål er, at unges kendskab til det frivillige arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til den frivillige sektor. Projekt Frivillig har tre målsætninger: 1. At de unge kender til og benytter sig af tilbuddet om et forløb med frivilligt arbejde. 2. At de unge tilkendegiver, at forløbene har øget deres kendskab til det frivillige arbejde, og at de unge har erhvervet sig personlige og/eller faglige kompetencer. 3. At de frivillige foreninger på længere sigt får øget rekrutteringen og kontakten til målgruppen af unge samt oplever en stigning i antallet af unge, der udfører frivilligt arbejde. Landssekretariatets primære opgave er med baggrund i rapporten Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse at organisere og koordinere initiativet. Landssekretariatet er bl.a. ansvarlig for: Koordinering af initiativet Samarbejde med de regionale centre Samarbejde med Frivilligjob.dk Drift og vedligeholdelse af hjemmesiden Varetagelse af kontakten til paraplyorganisationerne, landsorganisationerne, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne Årlig kommunikationskampagne Stående evalueringer af initiativet. I 2015 vil landssekretariatet i samarbejde med de regionale centre bl.a. have fokus på: Udarbejdelse og koordinering af en fælles mål- og handleplan for 2015 Implementering af plan for styrkelse af den systematiske monitorering af Projekt Frivillig og aktivitetens virkninger 14

15 Styrkelse af den involverende kommunikation med elever og foreninger. Tage initiativer til styrkelse af uddannelsesinstitutionernes og frivillighedsvejlederes engagement og aktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Opsøgende arbejde i forhold til foreninger og organisationer - ikke mindst uden for det frivillige sociale område. Støtte lokale projekter, hvor unge, uddannelsesinstitutioner og frivillighed bringes i spil på nye måder. Indsamling og formidling af viden omkring unge og frivillige nationalt såvel som lokalt. Indlede proces med henblik på formulering af udviklingsvision for Projekt Frivillig PF Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har indgået aftale med FriSe om overordnede mål og rammer for regionale centre. Undervisningsministeriet har tildelt midler til uddannelsesinstitutionerne i henhold til institutionernes overordnede mål og rammer for opgaver i regi af Projekt Frivillig. Landssekretariatet har med udgangspunkt i aftale mellem Frise og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold indgået aftale med FriSe om: samarbejdet med samarbejdet mellem de regionale frivilligcentre og Landssekretariatet Udvikling af nye projekter og markedsfinansieret virksomhed Begrebet projekter benyttes her som fællesbetegnelse for tilskudsdækket virksomhed, hvor centret udfører opgaver for ministerier på særlige vilkår. Et projekt kan dog også være finansieret af en privat fond. For projektaktiviteter og lignende skal kunne identificeres et klart fagligt og innovativt potentiale for CFSA. Markedsfinansieret virksomhed benyttes som betegnelse for stående eller tidsafgrænsede aktiviteter, der ikke er omfattet af grundbevillinger eller projektaftaler med ministerier. De markedsfinansierede aktiviteter bør være overskudsgivende for centret og skal som minimum være udgiftsneutrale. CFSA s markedsfinansierede virksomhed, der typisk drejer sig om større og særlige opgaver vedr. organisationsudvikling, dokumentation, evaluering og kommunale frivillighedspolitikker er af begrænset omfang, når der bortses fra egentlige projekter med innovativt sigte. I 2015 vil CFSA efter faglig relevansvurdering engagere sig i nye innovative aktiviteter, hvor disse kan tilføre centret ny viden og bidrage til innovation. Aktiviteter med tilknytning til emnet dokumentation, synliggørelse af frivillighedens værdi, inklusion/deltagelse, samskabelse og partnerskaber vil i 2015 blive tildelt særlig prioritet. søge tættere samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsen med flere for løsning af særopgaver i form af projekter og lignende. 15

16 Med støtte fra EU udbyde en særlig rådgivningsfunktion for borgere og civilsamfund (Europe Direct). Gennem Europe Direct formidles bl.a. informationer om frivilligt arbejde i andre europæiske lande og EU s støttemuligheder i forhold til frivilligt arbejde. Deltage i konsortiet bag CiFri (forskningsnetværk for civilsamfund og frivillighed) Afsøge muligheder for et formaliseret og permanent samarbejde forskningsmiljøer i forlængende af det nuværende CiFri. I udviklingen af nye projekter o.lign. vil CFSA løbende være i dialog med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Frivilligrådets sekretariat. 6 Andet 6.1 Opgaver under National civilsamfundsstrategi CFSA løser i tilknytning til resultatkontrakten en række særlige opgaver som udmøntning af tre delaktiviteter under National civilsamfundsstrategi. Der er tale om aktiviteter, som hænger sammen med flere af CFSA s kerneaktiviteter. Det flerårige arbejde udføres i tæt dialog med Socialstyrelsen. For hver af aktiviteterne er der udarbejdet særlig projektplan. Projekterne finansieres af opsparede midler og afsluttes i Styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter Formålet med initiativet er at styrke netværket mellem de kommunale frivilligkonsulenter. Netværket har til formål at samle kommunale frivilligkonsulenter og skabe en platform for udveksling af erfaring og viden. Netværket har samtidigt fokus på kompetenceudvikling af deltagerne gennem formidling af nyheder og viden på det frivillige område. De kommunale frivilligkonsulenter skal i praksis i egne kommuner arbejde med, hvordan kommunale medarbejdere kan inddrage og etablere samarbejde med civilsamfundet og sikre sig viden om potentialerne i det lokale frivillige foreningsliv. Det samlede netværk er i forhold til de ordinære netværksmøder opdelt i tre regionale netværk. De tre regionale netværk udgør den basale del i den strategiske kommunikations- og dialogplatform, der er skabt gennem netværket. Mål i 2015: Af landets 98 kommuner skal min. 78 kommuner (80 %) deltage i netværket. Minimum fire møder i hvert af de regionale netværk. Drift af projektvuggen for frivillige-kommunale projekter. CFSA yder konkret støtte til kommunernes videreudvikling af projekterne. Opsamling og forankring af projektets resultater herunder udvikling af idébank for kommunerne. Projektafslutning Udvikling af foreningsdatabase over frivillige organisationer I forbindelse med Civilsamfundsstrategien er der afsat midler til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Det skal blandt andet ske igennem en national database over de frivillige organisationer og foreninger i Danmark. Opbygningen af databasen starter med udgangspunkt i det sociale område. På sigt er ambitionen, at databasen også kommer til at omfatte alle relevante foreninger og organisationer. 16

17 Målet er forsat at skabe, implementere og forankre én fælles digital platform for det frivillige Danmark, som er så brugervenlig som muligt både i forhold til at registrere oplysninger og indhente oplysninger, og som er så pålidelig og opdateret som muligt i forhold til projektets rammer. Det vil betyde lettere adgang og overblik for borgere til den frivillige verden både for dem, der ønsker at benytte sig af tilbuddene, men også for dem, som ønsker at bidrage som eksempelvis som frivillig. For organisationerne vil det være en mulighed for at synliggøre deres aktiviteter både for borgere, andre organisationer og for offentlige instanser. For offentlige instanser vil det være en mulighed for at skabe viden om, hvilke frivillige tiltag der eksisterer både inden for fx konkrete felter af foreningsverdenen eller konkrete geografiske områder, men også for at kunne vejlede borgere om civilsamfundets tilbud. Arbejdet har afdækket en række barrierer i forhold til ønsket om en samlet database, der interagerer med CVR-registeret, digitale postkasser og digital signatur, der alle er obligatoriske for foreninger, der modtager økonomisk støtte fra det offentlige. Der er omkring projektet etableret værdifuldt samarbejde med forskningsmiljøer for sikring af en opbygning af databasens struktur og funktionalitet, der i videst muligt omfang også er i overensstemmelse med anerkendte nationale og internationale normer og begreber. Mål i 2015: Testning af databasens betaversion primo 2015 med efterfølgende færdiggørelse af databasen Færdigudvikling af funktionalitetsplan og brugervejledning for databasen Indgåelse af aftale med CVR om dataudveksling Udarbejdelse af plan for forankrings- og drift, herunder sikring af, at databasen opfylder krav i lovgivningen og retningslinjer fra Datatilsynet Projektafslutning Målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fastholdelse og fundraising Formålet med projektet - kaldet Foreningsfundamentet - er at tilbyde kompetenceudvikling inden for emnerne rekruttering, fastholdelse og fundraising. Foreningsfundamentets aktiviteter, herunder kurser m.m. tilpasses løbende de forskellige behov i civilsamfundet. Dette sker bl.a. ved at give mulighed for at deltage i kurser på forskellige niveauer, og ligeledes gøres kompetenceindsatsen lettere tilgængelig rent geografisk, tidsmæssigt og økonomisk. Mål i 2015 Særligt fokus på forankring af resultater og viden, der er opnået gennem Foreningsfundamentets tilbud, internt i centrets øvrige tilbud Generelt fokus på arbejdet med synliggørelse af viden og aktiviteter særligt gennem virtuelle medier og publikationer. Udvikling af virtuelt undervisningsmateriale. Videreudvikling af behovstilpassede aktiviteter til særlige målgrupper gennem samarbejde og afprøvning af aktiviteter, særligt på handikap- og integrationsområdet. Øget lokalt samarbejde og synlighed i lokalområderne gennem dubleringsordninger og samarbejde med FriSe. 17

18 Projektafslutning og forankring af projektets resultater. 6.2 Frivilligrapport for den frivillige sociale indsats På vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold udarbejder CFSA hvert andet år en (monitorerings)rapport om det frivillige sociale område. Gennem fire undersøgelser afdækkes faktuelle spørgsmål, status og udviklingstendenser for: 1) frivillige sociale organisationer; 2) befolkningens frivillige arbejde; 3) frivillige i det frivillige sociale arbejde; 4) kommunernes engagement og samarbejde; Kommuneundersøgelsen erstatter den del af 18-redegørelsen, der omhandler samarbejdet. Befolkningsundersøgelsen gennemføres af Megafon. Frivilligrapporten inkluderer desuden en bibliografi over udgiven litteratur om frivilligt (socialt) arbejde. Delundersøgelserne, der blev gennemført ultimo 2014, analyseres og rapporten skrives og udgives i forsommeren Resultatmål for kontraktåret 2015 Der søges opnået fuld målopfyldelse inden årets udgang. Resultatet af de kvartalsvise opgørelser bidrager til centrets interne arbejdstilrettelægning. 7.1 Effektmål Målsætning Indikatorer og målemetoder Mål for Støtte udviklingen i vækstlaget i den frivillige sociale sektor i Danmark med særlig fokus på at understøtte den frivillige organisations egne mål og integritet CFSA s kontakt med nye grupperinger, foreninger og organisationer, der er startet efter jan Kontakten skal som minimum bestå af en rådgivningsydelse eller en rekvireret konsulentydelse. Der foretages manuel optælling Af CFSA s konsulentbistand og rådgivningsydelser skal 10 % rette sig mod nye grupperinger, foreninger og organisationer, der er startet efter januar Understøtte allerede etablerede frivillige sociale organisationer i deres omstilling og udvikling mhp. bevarelse af autonomien som selvstændige og værdifulde aktører i velfærdssamfundet Omsætte og oversætte viden og erfaringer Omfanget og udbredelsen af støtte til de etablerede frivillige sociale organisationer. Der føres logbog for tidspunkt, modtager og emner. Der udføres manuel optælling Brugernes bedømmelse af rekvirerede ydelser. Der anvendes spørgeskema, som udsendes sammen med faktureringen Kommunernes brug af CFSA til støtte for udvikling af lokalt sam CFSA skal bidrage med ny viden og redskaber til omstilling og/eller udvikling i etablerede landsdækkende frivillige sociale organisationer med mindst 35 rekvirerede konsulentydelser Af de organisationer, der er blevet støttet, skal 75% efterfølgende opleve, at de fra CFSA har modtaget ny viden, som har været relevant og brugbar Gennemførelse af mindst 31 rekvirerede ydelser 18

19 fra og til den frivillige sociale verden og den offentlige sektor. Viden og erfaring ses her først og fremmest i feltet mellem forskning, praksis og politik Udvikling og fremme af værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører indbyrdes og samfundets 3 primære sektorer (stat, marked og civilsamfund) Igennem Landssekretariatet for Projekt Frivillig at fremme unges kendskab til og brug af Projekt Frivillig. Igennem Projekt Frivillig forløbene at fremme unges kendskab til frivilligt arbejde, at fremme unges personlige og faglige kompetencer samt at de frivillige foreninger på længere sigt oplever en øget kontakt til og rekruttering fra målgruppen. arbejde med frivillige foreninger og organisationer Fortsat opbygning af strategiske samarbejdsaftaler med særlige aktører på frivillighedsområdet At der afvikles Projekt Frivillig forløb / møde mellem unge frivillige og frivillige foreninger o.lign. Måles ved at der er udskrevet et gyldigt Projekt Frivillig bevis via projektfrivillig.dk Kendskab til unges frivillige engagement Supplerende metode til måling af Projekt Frivilligs virkning på kort sigt i dialog med den tværministerielle styregruppe for Projekt Frivillig for danske kommuner med fokus på samarbejde med den frivillige sektor Samarbejde med mindst 3 private virksomheder i 2015 om gratis rådgivning om frivilligt arbejde. Virksomhederne vil igennem CSR aktiviteter koordineret af CFSA stille deres viden til rådighed til den frivillige verden via rådgivning på udvalgte områder Mindst unge skal deltage i og gennemføre et Projekt Frivilligforløb i Der udvikles i samarbejde med styregruppen og følgegruppen en udviklingsvision for aktiviteter PF Koncept med supplerende succeskriterier for Projekt Frivillig implementeres primo Resultatmål Målsætning Indikatorer og målemetoder Mål for Være et synligt og tilgængeligt nationalt videns- og kompetencecenter på området frivilligt socialt arbejde Andelen af frivillige sociale grupperinger, foreninger og organisationer, der kender CFSA og CFSA s aktiviteter. Der udarbejdes hvert 3. år en dybdegående kendskabsundersøgelse hvor der anvendes spørgeskema. Første år for udarbejdelse var Næste undersøgelse gennemføres Af de adspurgte landsdækkende frivillige sociale organisationer skal 95% kende CFSA og CFSA s aktiviteter. Beregningsgrundlaget udgøres af afgivne besvarelser (2017). 19

20 Skabe ydelser med basis i både en forskningsmæssig og praksisbaseret viden. CFSA s unikke kompetence og profil består i at kunne kombinere en høj grad af praksisforståelse og viden om de problemstillinger, der rører sig i den frivillige verden, med en kapacitet til at have opdateret indsigt i nyeste forskningsresultater og undersøgelser med relevans for den frivillige sociale sektor Sikre at CFSA s rådgivnings- og konsulentydelser fremmer kapacitetsopbygningen i grupperinger, foreninger og organisationer kombineret med et ønske om at levere ydelser, der kan anvendes af flere brugere, således at der skabes flest mulige kontaktflader Opgørelse af hvilke typer og antal ydelser, der rekvireres af hvem. Løbende registrering/optælling. Der sker registrering af rekvirenternes geografiske tilhørsforhold samt type Anvendelse af hjemmesiden. Løbende registrering/optælling Brugernes vurdering af CFSAs kompetencer og profil. Der anvendes spørgeskema Udvikling af ydelser og tilbud ved CFSA i forhold til nye behov og muligheder. Manuel optælling Fortsat udvikling og drift af Styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter Fortsat udvikling af Foreningsdatabase over frivillige organi CFSA s ydelser skal nå alle målgrupper eksemplificeret ved: - min abonnenter på nyhedsbreve - min facebook følgere - min. 800 rådgivningsydelser (tlf. eller mail) - min. 90 rekvirerede konsulentydelser o.lign CFSA skal på hjemmesiden have: - mindst unikke besøgende - mindst 100 andre hjemmesider skal linke til centrets hjemmeside Af svarafgivelser i evaluering af Decemberkonferencen, og eventuelt andre særligt afholdte arrangementer, skal 75% tilkendegive, at CFSA s ydelser er karakteriseret ved en høj grad af praktisk viden på feltet, kombineret med en opdateret indsigt i den nyeste viden på området Eksemplificeret ved: - Udbud af mindst 15 kurser på Foreningshøjskolen - Mindst 75 % af svarafgivelser i evaluering af Foreningshøjskolens kurser skal tilkendegive tilfredshed med kursets faglige indhold Antallet af deltagende kommuner skal være min. 87 (80%) Der skal inden årets udgang foreligge et færdigt 20

Mål- og strategiplan for CFSA - 2015 2020

Mål- og strategiplan for CFSA - 2015 2020 18. december 2014 2014/lk Mål- og strategiplan for CFSA - 2015 2020 Sammendrag af Mål og strategiplan 2015-2020 Med mål- og strategiplanen ønsker bestyrelsen at fastholde og videreudvikle CFSA s efterspurgte

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier

Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Samarbejdsaftale mellem Rådet for Etniske Minoriteter og Styrelsen for Bibliotek og Medier Juni 2008 Indledning Denne aftale er et katalog over samarbejdsmuligheder mellem Rådet for Etniske Minoriteter,

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark.

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. Marts 2013 Rammeaftale 2013-2016 for JazzDanmark 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og JazzDanmark. JazzDanmark er en selvejende institution,

Læs mere

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016

Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark. Oslo 29. januar 2016 Casper Bo Danø Sekretariatsleder FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Oslo 29. januar 2016 Agenda Frivilligcentrene i Danmark Finansiering Frivilligheden i en brydningstid Evaluering af Frivilligcentrene

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Forandringsteori for Frivilligcentre

Forandringsteori for Frivilligcentre Dokumentation af workshop d. 24. april om: Forandringsteori for Frivilligcentre Formålet med dagen Formålet med workshoppen var, med afsæt i de beslutninger der blev truffet på FriSe s generalforsamling

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune

Politik. Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Politik Synliggørelse af rammebetingelserne for socialøkonomiske virksomheder i Frederikshavn Kommune Indhold Hvad er en social økonomisk virksomhed? 3 Politikkens grundlæggende principper samt konkrete

Læs mere

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse

Velkommen til afslutningsseminar. Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Velkommen til afslutningsseminar for projektet Etniske minoriteters civile engagement og foreningsdannelse Præsentation Hvem er vi i dag og hvor er vi fra? Projektdeltager Forskellige organisationer Ansatte

Læs mere

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE

FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE FRISES STRATEGI FOR FRIVILLIGCENTRE 2013-2015 Indhold 3 Forord 4 6 8 12 14 18 19 Baggrund for strategien FriSes strategiske målsætninger At styrke frivilligcentrenes ydelser, kvalitet & fortsatte udvikling

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005

Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Resultatkontrakt for Videns- og Forskningscenter for Alternativ Behandling 2005 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Formål, opgaver, mission og værdier... 2 3. Vision... 3 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008

Info-center om unge og misbrug. Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Info-center om unge og misbrug Projektbeskrivelse Den 20. oktober 2008 Indhold Baggrund... 4 Formål... 4 Målgruppe... 5 Unge med sociale problemer og et problematisk forbrug af rusmidler... 5 Målsætninger

Læs mere

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner

Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner Velkommen til fælleskabet! 69 Frivilligcentre fordelt på 62 kommuner FriSe Frivilligcentre og Selvhjælp Danmark Konsulentbistand Kurser, uddannelse og temadage Netværk og sparring Synliggørelse og interessevaretagelse

Læs mere

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger:

REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: REVIDERET EFTER NEDSAT BEVILLING ENDNU IKKE GODKENDT AF UVM Projektbeskrivelse: Åben skole lokale samarbejder og national videndeling Ansøger: Næstved Kommune Kultur og Borgerservice Projekttitel: Åben

Læs mere

POLITIK for det frivillige sociale arbejde

POLITIK for det frivillige sociale arbejde POLITIK for det frivillige sociale arbejde EN GOD KOMMUNE AT VÆRE FRIVILLIG I Forord I Tønder Kommune har vi en lang og mangfoldig tradition for at udvikle det frivillige sociale arbejde. Det er en proces,

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Frivillighedspolitikken

Frivillighedspolitikken Frivillighedspolitikken - en temapolitik om frivillighed Udkast - efter høring Frivillighedspolitikkens overordnede mål er at skabe så gode og optimale rammer som muligt for den samlede frivillige indsats

Læs mere

Vejledning til resultatrapportering

Vejledning til resultatrapportering Vejledning til resultatrapportering Rammeorganisationernes resultatberetning skal opfylde minimumskravene som beskrevet i de administrative retningslinjers afsnit 6.II. Vejledningen er en kvalificering

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum

Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum P R O J EKTBESKRIVELSE Udvikling af samarbejdet mellem kommuner, gymnasier og erhvervsskoler med de unge i centrum 1. Baggrund Mange unge udfordres på deres vej fra grundskolen til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer

Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer Oktober 2015 Hovedmuseernes rolle i forhold til de øvrige statslige og statsanerkendte museer 1. Indledning Samarbejde, systematisk vidensdeling, koordination og gensidig forpligtelse er centrale elementer

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet

Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet Dagtilbudsområdet Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Dagtilbud og Kultur Udviklingsaftale for Dagtilbudsområdet 2014-2015 1 Side 2 / 6 Indledning Denne udviklingsaftale er indgået mellem Chefen for

Læs mere

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune

Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune Strategi for fremme af socialøkonomi i Horsens Kommune 2016-2020 Motivation hvorfor fremme socialøkonomi og hvad er visionen I Horsens Kommune ønsker vi at fremme socialøkonomiske løsninger på de samfundsmæssige

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions-

Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- Mål og strategi for videnudvikling i UCN. Professions- og udviklingsbasering samt forskningssamarbejde Dokumentdato: Dokumentansvarlig: bbc Godkendt af UCN s direktion den 27. oktober 2008 Senest revideret:

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN

Resultatkontrakt for RASMUS RASK-SKOLEN Resultatkontrakt 2010-11 for RASMUS RASK-SKOLEN Odense Kommune - Forvaltning dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Rasmus Rask-skolen er indgået mellem Jørgen Schaldemose

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016

Organisering. Syddjurs Kommune 1. december 2016 Organisering Syddjurs Kommune 1. december 2016 1 Organisering Vi ønsker at realisere målene igennem en række netværk, initiativer og projekter, som er forankret lokalt, og som udvikles i samspil mellem

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Frivilligrådets mærkesager 2015-16

Frivilligrådets mærkesager 2015-16 Frivilligrådets mærkesager 2015-16 September 2015 FÆLLESSKAB OG DELTAGELSE GIVER ET BEDRE SAMFUND OG BEDRE VELFÆRD Forord Frivilligrådet mener, at vi i dagens Danmark har taget de første og spæde skridt

Læs mere

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg

Resultatkontrakt for Børneinstitution Munkebjerg Resultatkontrakt 2012-2013 for Børneinstitution Munkebjerg 1. Overordnet ramme og sammenhæng Kontraktstyring er et ledelsesværktøj og et element i Odense Kommunes mål- og resultatstyring. Kontrakten tager

Læs mere

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse

Tænketank for brugerinddragelse. Baggrund. Fokus på brugerinddragelse. Vi er ikke i mål med brugerinddragelse Tænketank for brugerinddragelse Danske Patienter har modtaget 1,5 mio. kr. fra Sundhedsstyrelsens pulje til vidensopsamling om brugerinddragelse til et projekt, der har til formål at sikre effektiv udbredelse

Læs mere

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune

Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune 1 Handleplan for styrkelse af ungeindsatsen i Esbjerg Kommune En fælles handleplan for at få flere unge i uddannelse og job - med fokus på de uddannelsesegnede 15-25-årige 1. Indledning Beskæftigelsesregion

Læs mere

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige

Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige Resultatkontrakt 2010 for Børneinstitutionen Søhus-Stige 1. Overordnede rammer og sammenhæng Børne- og Ungeudvalget besluttede 13. juni 2006, at børneinstitutionerne skal kontraktstyres. Formålet med resultatkontrakterne

Læs mere

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013

Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Etnisk Erhvervsfremme 2010 2013 Indhold Baggrund s. 1 Formål - 2 Målgruppe - 3 Indhold - 3 Organisation - 4 Budget - 7 Finansiering - 7 Baggrund I regeringsgrundlaget fra 2007 - Mulighedernes samfund -

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010

Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds Handleplan for 2009/2010 Frivilligcenter Hillerøds handleplan for 2009/2010 præsenterer de strategiske målsætninger og indsatsområder, som FcH vil prioritere i 2010. Handleplanen

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision

Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn. Vision Fremtidens læringscenter i Faaborg-Midtfyn Vision Læringscentret skal være løftestang for skolens faglige, pædagogiske og didaktiske udvikling. Læringscentret skal være med til at skabe passende forstyrrelser,

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13.

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling/magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 13. februar 2015 Charter for mangfoldighed 1. Resume Aarhus Kommune

Læs mere

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005

Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1 Resultatkontrakt for Center for Selvmordsforskning 2005 1. Indledning Resultatkontrakten er en flerårig aftale mellem Socialministeriet og Center for Selvmordsforskning om mål og resultatkrav for centrets

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond

Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Frivillighedspolitik for Foreningen Den Boligsociale Fond Hillerød maj 2011 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Tankerne bag Frivillighedspolitikken 4 Organisering og forankring 5 Foreningens visioner

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013

UDKAST. Handleplan og budget 2012-2013 UDKAST Handleplan og budget 2012-2013 Handleplan og budget 2012 1 s medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Departementschef Michael Dithmer. Økonomi- og Erhvervsministeriet DIREKTØRKONTRAKT Mellem direktør Lone Møller Sørensen Statens Byggeforskningsinstitut og departementschef Michael Dithmer, Økonomi- og Erhvervsministeriet indgås følgende direktørkontrakt. Resultatmålene

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS

CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS NOVEMBER 2016 CENTER FOR FOREBYGGELSE I PRAKSIS STRATEGI STRATEGI 2 Center for forebyggelse i praksis - Strategi INDLEDNING Med denne strategi for Center for Forebyggelse

Læs mere