Resultatkontrakt 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resultatkontrakt 2015"

Transkript

1 Odense 11. december 2014 (1) Journalnr Resultatkontrakt Indledning Resultatkontrakten er en aftale mellem Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA), Albanigade 54E, 1, 5000 Odense om mål og resultatkrav for institutionens virksomhed i Resultatkontrakten omhandler primært aktiviteter, der finansieres af centrets grundbevilling, der er sammensat af følgende dele: CFSA som nationalt udviklings- og støttecenter for frivilligt socialt arbejde CFSA som landssekretariat for Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse - efterfølgende i kontrakten omtalt som Projekt Frivillig, Der er en udstrakt interaktion mellem de to aktivitetsspor under grundbevillingen, men målgruppen for Projekt Frivillig er udvidet til også at omfatte frivilligt arbejde på idræts- og kulturområdet. I direkte tilknytning til resultatkontrakten har parterne også indgået aftale om løsning af følgende særopgaver: Udvikling af National foreningsdatabase Tilbud om målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fastholdelse og fundraising (Foreningsfundamentet) Facilitering af styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter Drift af uddannelsespuljen for frivillige Udarbejdelse af årsrapport for det frivillige sociale område hvert andet år. I 2014 indledtes udarbejdelsen af årsrapport 2014, der forventes udgivet foråret Kontrakten er ikke en aftale i juridisk forstand, men udstikker rammer og betingelser for CFSA's opgaveløsning og udvikling i aftaleperioden. Gældende lovgivning og hjemmelskrav, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, medmindre der på sædvanlig måde er skaffet hjemmel til fravigelse. Resultatkontrakten er en del af det samlede styringskoncept for mindre selvejende institutioner under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Ud over resultatkontrakten omfatter konceptet administrationsinstruks, årsrapport, selvangivelse og tilsynsbesøg samt finansiel revision. 1

2 Centrets seneste overordnede Mål- og strategiplan for centrets udvikling og drift i perioden er under revision og forventes primo 2015 afløst af en mål- og strategiplan for perioden Nærværende resultatkontrakt er bl.a. udarbejdet med inspiration fra den verserende proces for den nye Mål- og strategiplan. I overensstemmelse med både den tidligere og den forventede strategiplan lægger CFSA i 2015 stor vægt på at videreudvikle centrets efterspurgte kerneydelser og på nye innovative initiativer, der kan støtte og fremme det frivillige arbejde herunder understøtte en bredere befolkningsdeltagelse i det frivillige arbejde og en større synliggørelse af frivillighedens bidrag til sikring og udvikling af velfærdssamfundet. 2 Præsentation af CFSA CFSA har senest i 2013 fået revideret sin vedtægt. De væsentligste ændringer bestod i, at Rigsrevisionen er indtrådt som revisor for CFSA. Samarbejdet med den tidligere revisor BDO er fortsat med BDO som intern revisor. 2.1 Mission CFSAs mission er beskrevet i CFSAs formålsparagraf: Centrets mission er at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde i Danmark. CFSA skal arbejde for en selvstændig og mangfoldig frivillig social sektor, som bidrager til udviklingen af velfærdssamfundet i samspil med andre sektorer i civilsamfundet, offentlige myndigheder og private virksomheder. 2.2 Organisering og ledelse CFSA er en selvejende institution under Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og blev dannet i 1992 og permanentgjort i 1995 med henblik på at fremme og støtte frivilligt socialt arbejde. Bestyrelsen består af en formand og 6 medlemmer. Bestyrelsen beskikkes af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og sammensættes således: Formanden, der har viden inden for området samt drift af virksomheder eller organisationer, udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem, som repræsenterer Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem med særlig indsigt og interesse i det frivillige sociale arbejde, udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem fra det private erhvervsliv med interesse for frivilligt socialt arbejde / civilsamfundet udpeges af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 medlem udpeges af KL 2

3 1 medlem, der kan fungere som uafhængig person med sagkundskab inden for civilsamfundet, udpeges af Forskningsrådet for samfund og erhverv. 1 medlem, der udpeges af Frivilligrådet blandt rådets medlemmer. Frivilligrådet udpeger desuden en suppleant, der kan give møde i centrets bestyrelse ved eventuelt fravær. Bestyrelsen sammensættes for fire år ad gangen. Funktionsperioden for den nuværende bestyrelse startede medio 2013, hvor bestyrelsen også fik ny formand. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af CFSA under hensyntagen til centrets vedtægter. Den daglige ledelse af CFSA med ansvar for økonomi, faglige linjer og drift varetages af centerlederen, under ansvar for bestyrelsen. Efter en årrække med åremålsansættelse af centerlederen skal lederstillingen opslås primo 2015, og forventes genbesat pr. 1. juni I mellemtiden er den tidligere centerleder ansat som chefkonsulent og konstitueret centerleder. Der afholdes regelmæssige møder med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, hvor udviklingstendenser og centrets virksomhed drøftes og ministeriets generelle forventninger til centret afstemmes. Siden 2008 har CFSA internt været organiseret i en projektorienteret dynamisk matrix-struktur, der kontinuerligt justeres i forhold til aktuelle opgaver og andre behov. Der er i CFSA (ultimo 2014) 20 ansatte medarbejdere - heraf 1 i fleksjob og 1 studentermedhjælper. CFSA s udgifter finansieres 2015 af: Grundbevillinger efter Finansloven: o Oprindelig grundbevilling for centret o Særlig grundbevilling til Landssekretariat for Projekt Frivillig Særlig finanslovsbevilling til udmøntning af delinitiativer i National civilsamfundsstrategi Særlig satspuljebevilling til fortsættelse af Uddannelsespuljen Indtægter fra årsrapport for frivilligt socialt arbejde (Arbejdet indledes i 2015, mens rapporten først udgives i 2015) Projekter og lignende Anden indtægtsgivende virksomhed. 3

4 3 Forandringsteori 3.1. Grundlæggende forandringsteorier Der er ved udarbejdelsen af kontrakten taget udgangspunkt i følgende forandringsteorier: Forandringsteori for CFSA: Aktiviteter Umiddelbare resultater Effekter på mellemlang sigt Langsigtede effekter Vidensopbygning Bidrag til politikudvikling Rådgivning og konsulentydelser Uddannelsesvirksomhed Organisations og netværksudvikling Modeller for tværsektorielt samarbejde Generel formidling Støttefunktioner Være et synligt og tilgængeligt vidensog kompetencecenter for frivilligt socialt arbejde Skabe ydelser med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden Sikre at CFSAs arbejde primært baserer sig på hjælp til selvhjælp Udvikle og støtte vækstlaget i den frivillige sociale sektor Understøtte etablerede organisationer i omstilling og udvikling Omsætte viden og konkrete erfaringer til konkrete rammer for handling i rummet mellem forskning, praksis og politik Udvikle og fremme værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører Sikre de bedst mulige betingelser for vækst og udvikling af den frivillige sociale sektor Være det sted i landet med den største, bedste og mest brugte viden om frivilligt socialt arbejde 4

5 Forandringsteori for Landssekretariatet Projekt Frivillig Aktiviteter Resultater Effekter på mellemlang sigt Langsigtede effekter Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne (Frivillighedsvejledere) PR strategi og udarbejdelse af komm. materiale bl.a. pjecer, artikler, kortfilm m.m. Samspil med landsdækkende organisationer Videreudvikling og vedligeholdelse af projektfrivillig.dk herunder databaser Koordinering af Projekt Frivillig Kampagner Rådgivning Rollemodeller/ spejling Fælles handleplaner Kontakt/ formidling mellem unge og foreninger Skabe individuel interesse for deltagelse i Projekt Frivillig hos unge Påvirke foreningers syn på unges engagement i forhold til frivillighed Motivere unge til at deltage i Projekt Frivillig Motivere foreninger til at deltage i Projekt Frivillig Projekt Frivillig Forløb afholdes (at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde) Videreudvikling og vedligeholdelse af Facebook Fanside Frivilligbevis Samarbejde med FRISE (de regionale Projekt Frivillig centre) Inddragelse af frivillige 4 Uddybende bemærkninger til forandringsteorierne 4.1 Mission og langsigtede målsætninger CFSA s langsigtede mål er at sikre de bedst tænkelige betingelser for vækst og udvikling i det frivillige arbejde med socialt sigte. Den frivillige verden bidrager som del af civilsamfundet til innovation og løsning af velfærdsopgaver i Danmark. Den frivillige verden bidrager også med værdier som demokratisk dannelse, øget sammenhængskraft, social kapital og aktivt medborgerskab. Centret bidrager til at nå disse mål ved at have landets største, bedste og mest efterspurgte viden om frivilligt socialt arbejde. CFSA kan ikke egenhændigt sikre de bedst tænkelige betingelser for vækst og udvikling for den frivillige sociale sektor, men vil gennem sit arbejde sigte mod at målrette, kvalificere og synliggøre aktiviteter og indsatser mod at opnå dette mål. 5

6 CFSA arbejder for dette formål ved at hjælpe frivillige sociale aktiviteter, grupperinger og foreninger/organisationer med at udvikle kvalificerende organisatoriske miljøer, der fremmer udvikling og læring, og som kan tiltrække nye generationer af frivillige. For at kunne understøtte denne overordnede mission har CFSA valgt at fokusere på en række områder, hvor centret bedst muligt kan påvirke og medvirke ved udviklingen af den frivillige sociale sektor. Disse beskrives i det følgende afsnit og genspejles i de resultatmål, der er beskrevet i denne resultatkontrakt. Disse mål afspejler de resultater, der skal opnås på basis af de grundbevillinger, CFSA modtager fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold. Andre resultater og aktiviteter, der understøtter den overordnede mission, vil blive gennemført som henholdsvis indtægtsdækket virksomhed og/eller via andre puljer og midler og reguleres derfor ikke af indeværende resultatkontrakt. 4.2 Effekter For at opnå sin mission har CFSA inden for de midler, der er afsat på finansloven, valgt at fokusere sin virksomhed på fem hovedindsatsområder i Det er CFSA s vurdering, at opnåelse af resultater på disse fem områder vil skabe størst mulig effekt på langt sigt. 1. Støtte udviklingen af vækstlaget i den frivillige sociale sektor i Danmark med særlig fokus på at understøtte den frivillige organisations egne mål og integritet. 2. Understøtte allerede etablerede frivillige sociale organisationer i deres omstilling og udvikling med henblik på bevarelse af autonomien som selvstændige og værdifulde aktører i velfærdssamfundet. 3. Omsætte og oversætte 1 viden og erfaringer fra og til den frivillige sociale verden og den offentlige sektor. Viden og erfaring ses her først og fremmest i feltet mellem forskning, praksis og politik. 4. Udvikle og fremme værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører indbyrdes og samfundets tre primære sektorer (stat, marked og civilsamfund). 5. Igennem Landssekretariatet for Projekt Frivillig at fremme unges motivation for at deltage i frivilligt arbejde samt foreningers motivation for at rekruttere unge. 4.3 Resultater For at kunne nå de ovenstående effektmål er det CFSA s strategi at satse på skabelsen af nedenstående umiddelbare resultater. Strategien baseres på en erkendelse af, at den frivillige sociale sektor i stigende omfang udsættes for en række udfordringer og nye krav, samtidig med at værdien af den indsats, disse organisationer yder, får mere og mere betydning i velfærdssamfundet. For at nå sine mål er det væsentligt, at CFSA formår: 1 Herunder indtage rollen som mediator. 6

7 1. At være et synligt og tilgængeligt nationalt videns- og kompetencecenter på området frivilligt socialt arbejde. Synlighed er et vigtigt middel til, at CFSA får den nødvendige kontakt med den frivillige sociale verden, dets potentielle vækstlag og samarbejdsparter. 2. At skabe ydelser med basis i både forskningsmæssig og praksisbaseret viden. CFSA s unikke kompetence og profil består netop i at kunne kombinere en høj grad af praksis-forståelse og viden om de problemstillinger, der rører sig i den frivillige verden med en kapacitet til at have opdateret indsigt i nyeste forskningsresultater og undersøgelser med relevans for den frivillige sociale sektor. 3. At sikre at CFSA s arbejde primært baserer sig på princippet om hjælp til selvhjælp kombineret med et ønske om at levere ydelser, der kan anvendes af flere brugere, således at der skabes flest mulige kontaktflader. 4. Igennem Landssekretariatet for Projekt Frivillig at skabe muligheder for, at unge engagerer sig i frivilligt arbejde samt at foreninger appellerer til og rekrutterer unge. 5 Aktiviteter der finansieres af grundbevillingen Som grundlæggende forudsætning skal CFSA gennemføre en række aktiviteter og opgaveløsninger for at nå frem til de ovenstående umiddelbare og langsigtede resultater. I det følgende beskrives de grundaktiviteter, der først og fremmest finansieres af de finanslovsbestemte grundbevillinger. 5.1 Vidensopbygning Opbygning og vedligeholdelse af en generel og veldokumenteret viden om det frivillige sociale arbejde udgør en af centrets kerneaktiviteter. Herunder skal centret have et tilgængeligt og opdateret overblik over de frivillige organisationer og analyser af, hvad der sker i sektoren. CFSA skal yderligere have fokus på, hvordan den frivillige sektor kan understøtte den offentlige opgaveløsning og samarbejde med erhvervslivet. Herunder skal centret indsamle viden om det frivillige arbejdes samarbejde med kommunerne i forhold til frivillighedspolitikker og samarbejdsformer. Viden skal være baseret på såvel opsamling af viden fra praksis og viden, der er dokumenteret i forskning, undersøgelser, pilotforsøg og lign. CFSA driver et mindre specialbibliotek inden for fagområdet frivilligt socialt arbejde. Biblioteket har en bestand på knap 5000 titler (bøger, rapporter, pjecer o.l.) og ca. 200 tidsskrifter. Bibliotekets opgave er at bidrage til at opbygge en fond af generel, aktuel og dokumenteret viden om det frivillige sociale arbejde, dets vilkår og betydning i det danske velfærdssamfund. Herudover skal materialesamlingen understøtte centrets aktiviteter. Biblioteket er en håndbogssamling, hvorfor litteraturen ikke lånes ud af huset, men den kan ses på stedet efter aftale. CFSA s bibliotek rådgiver og henviser såvel interne som eksterne brugere til relevant og publicerede litteratur, undersøgelser, rapporter og forskning inden for området og servicerer brugerne med litteraturlister. Centrets medarbejdere kan låne litteratur i forbindelse med eget fagligt arbejde. 7

8 5.2 Understøtte ministeriet med faglige bidrag i udviklingen af politikområdet CFSA skal understøtte ministeriet i dets arbejde med at fremme den frivillige sociale sektor gennem f.eks. udarbejdelse af notater samt andre skriftlige oplæg, når ministeriet finder dette nødvendigt. CFSA skal desuden understøtte ministeriet i udarbejdelsen af svar på diverse henvendelser om den frivillige sociale sektor. En af CFSA s kerneydelser er således at indsamle viden og erfaringer, der kan bruges af ministeriet i den løbende politikudvikling f.eks. i forbindelse med ministeriets deltagelse i udvalgsarbejde m.v. CFSA stiller sin faglige viden om det frivillige sociale område til rådighed for ministeriet og Frivilligrådet, når det er nødvendigt og bidrager på denne måde til politikudvikling på området. Ud over konkret viden og data kan CFSA bidrage til politikudvikling ved at stille sin evner til at oversætte vilkår i den frivillige sociale verden til politiske rammevilkår til rådighed. I 2015 skal CFSA bl.a. kunne yde særlig bistand omkring følgende temaer: Implementeringen af Frivillighedschartret Deltagelsesformer i frivilligt arbejde / aktivt borgerskab Velfærdsstrategisk udvikling og frivilligt arbejde Regeringens Sociale 2020-målsætninger Plads til alle Værdi og synliggørelse af civilsamfund/frivilligt arbejde Dokumentation af frivillige indsatser Tværsektorielt samarbejde (primært mellem kommunerne og frivilligt arbejde) Partnerskaber og samskabelse EU s programmer og støtteordninger med relevans for borgere og civilsamfund i Danmark herunder viden og erfaringer på tværs af europæiske lande. Der er oprettet et særligt Europe Direct Informationscenter for borgere og civilsamfund ved CFSA. I 2015 vil CFSA fortsat samarbejde med Socialstyrelsen om vidensdeling, erfaringsudveksling og koordinering for at bl.a. sikre, at de to organisationer også understøtter hinanden i udviklingen af strategier og aktiviteter, der fremmer det frivillige engagement og det sociale ansvar i de primære samfundssektorer. Efter aftale med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold omfatter samarbejdet mellem Socialstyrelsen og CFSA også udmøntningen af tre delinitiativer i National civilsamfundsstrategi. 5.3 Rådgivning og konsulentydelser CFSA skal yde kvalificeret rådgivning til såvel den frivillige sociale sektor som til offentlige og private aktører og andre dele af civilsamfundet, der ønsker at bidrage til frivillige sociale indsatser. Det er dog den første målgruppe, der er den primære målgruppe. CFSA skal yde gratis rådgivning, der kan bidrage til at hjælpe de frivillige sociale organisationer med at etablere sig og fungere under de eksisterende vilkår - herunder give målrettet rådgivning og vejledning inden for emner, som specielt er relevante for frivillige sociale organisationer og deres arbejde. Den rådgivning, der ydes, skal tage udgangspunkt i den frivillige organisations egne målsætninger og søge at støtte organisationens udvikling bedst muligt herfra. til andre frivillige aktører, der gennem afgrænsede projekter og lignende påtager sig et medansvar for frivilligt arbejde, hvori også indgår et socialt formål. 8

9 til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og andre offentlige og private aktører i forbindelse med at sikre den mest optimale kommunikation og dialog mellem det offentlige, erhvervslivet og den frivillige sociale sektor. Det er her CFSA s rolle at skabe en gensidig forståelse for de spilleregler og rammebetingelser, der er gældende for frivilligt socialt arbejde, samt at bidrage til at disse regler og rammebetingelser optimeres til fordel for både det frivillige arbejde og samarbejdsparterne. Omkring rådgivningsarbejdet har CFSA indgået partnerskabsaftaler med fire private virksomheder, der som egne CSR-aktiviteter yder bidrag til centrets gratis rådgivning af frivillige organisationer / foreninger. Aftalerne dækker områderne revision, forsikringer, jura og CSR/CV. Endelig yder CFSA delvist indtægtsdækket konsulentbistand til frivillige grupperinger og foreninger / organisationer, der f.eks. ønsker at anvende CFSA s kompetencer til innovation og udvikling. I begrænset omfang yder CFSA konsulentbistand uden delvis egenbetaling til innovation og kapacitetsudvikling i vækstlaget. I fortsættelse af et tidligere udviklingsprojekt på dokumentationsområdet og udgivelsen af en håndbog om emnet har centret særlige tilbud med rådgivning og konsulentbistand om, hvordan frivillige organisationer kan arbejde med effekt, dokumentation og evaluering. Aktivitetsområdet er p.t. under udbygning, idet der ses øget efterspørgsel på evidens omkring de faglige bidrag, som frivillige yder på f.eks. børn- og ungeområdet. Som opfølgning på udviklingsprojekt for samarbejde mellem frivillige sociale organisationer og kommuner har CFSA udviklet særlige tilbud om samarbejde mellem kommunerne og civilsamfundet. Centret skal kunne yde støtte og rådgivning til begge parter til fremme af resultatskabende samarbejde og samskabelse. Gennem rådgivningen henvises vedrørende særlige emner til flere af centrets strategiske samarbejdsparter. De senere år har CFSA oplevet øget efterspørgslen på rådgivningsområdet. Den stigende efterspørgsel betragtes som en anerkendelse af centrets nytteværdi, men skaber samtidig let ubalance mellem efterspørgsel og centrets kapacitet på området. I 2015 vil CFSA i rådgivnings- og konsulentarbejdet have særlig fokus på følgende områder: Behovstilpasning og videreudvikling af konsulentydelserne, der bl.a. har fokus på temaer som: o Samarbejde, partnerskaber og samskabelse mellem offentlige tilbud og frivillige. o Dokumentation og evaluering o Aktivt medborgerskab og borgerinddragelse. o Etniske minoriteters deltagelse i frivilligt arbejde. o Rummelighed (Plads til alle / Social inklusion) i det frivillige arbejde. o Lokal udmøntning af frivilligcharteret, innovation og frivilligbørs. o Fundraising støttemuligheder gennem puljer og fonde, herunder ift. EU-midler. o Samarbejde mellem frivillige organisationer og virksomheder - CSR (Corporate Volunteering, frivilligbørs m.v.). o Europæiske erfaringer på områderne civilsamfund, frivilligt arbejde og aktivt medborgerskab. 9

10 5.4 Konferencer, kursus- og undervisningsvirksomhed CFSA bidrager ved sin samlede kursusvirksomhed til, at de frivillige i organisationerne får mulighed for at udvikle deres kompetencer og forudsætninger i forhold til kapacitetsudvikling og det brugerrettede arbejde. Hovedparten af CFSA s kursusvirksomhed finansieres af Uddannelsespuljen for frivilligt socialt arbejde, der har haft status som selvstændigt projekt ved CFSA. Den øvrige kursusvirksomhed gennemføres i regi af Foreningshøjskolen, der er etableret i 2008 og gennem Foreningsfundamentet, der er et tidsbegrænset projekt om målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fastholdelse og fundraising i frivilligt arbejde. Formålet med Foreningshøjskolen er at skabe en samlet ramme, kontinuitet og kvalitet i kompetenceudviklingen af det frivillige arbejdes aktører inden for kapacitetsudvikling. Kapacitetsudvikling er udviklingsarbejde, der styrker organisationers kapacitet og evne til at agere succesfuldt i forhold til organisationens mål, ressourcer og omverden. Kompetenceudvikling af aktører uden for centrets primære målgruppe indgår også i Foreningshøjskolens tilbud, hvor målsætningen ofte er kompetenceudvikling i relation til samspil / samarbejde mellem det frivillige sociale arbejde og dets samarbejdsparter i civilsamfundet, det offentlige og/eller det private erhvervsliv. Foreningshøjskolens udviklingsmål i 2015 fordeler sig under tre nedenstående områder: Faglige tilbud o Udvikling af nye målrettede kurser og tilbud i interaktion med centrets faglige fokusområder o Fokus på virtuel læring og formidling o Implementering af pædagogiske aktiviteter før og efter kurserne. Samarbejder o Fortsat arbejde med synergiskabelse mellem uddannelsesgruppens aktiviteter, herunder særligt mellem projektet Foreningsfundamentet og Foreningshøjskolen. o Øget samarbejde med rådgivningsgruppen og Projekt Frivillig med henblik på synergi og implementering af tilbud fra Foreningsfundamentet i Foreningshøjskolen efter projektets afslutning. o Fortsat arbejde med at udbygge samarbejder med relevante aktører omkring kursusudvikling, markedsføring og udbud o Samarbejde med uddannelsespuljen om udbud af fælles kurser i foreningshøjskoleregi til blandede målgrupper på tværs af de to initiativer. Markedsføring o Fortsat arbejde med brug af virtuelle medier som supplement til den ordinære markedsføringsstrategi, herunder videospots på hjemmesiden o Øget fokus på synlighed generelt af Foreningshøjskolens tilbud o Fortsat arbejde med fælles kursuskatalog og fælles indgang (kursusportal) på centrets hjemmeside, herunder i 2015 at etablere en særlig side for Foreningshøjskolens mobile tilbud. 10

11 Aktiviteterne under Uddannelsespuljen, Foreningshøjskolen og Foreningsfundamentet gennemføres i samarbejde med en række eksterne undervisere. Ud over løsning af undervisningsopgaverne udgør undervisergruppen et værdifuldt netværk for CFSA i forhold til vidensdeling og innovation. CFSA s kursusaktiviteter skaber også en umiddelbar og værdifuld dialog med centrets målgruppe(-r). Der er på tværs af alle aktivitetsspor vedrørende centrets kompetenceudviklingstilbud i samarbejde med ministeriet og centrets uddannelsesudvalg indledt en udviklingsproces, der skal understøtte samspillet mellem centrets forskellige kompetenceudviklingsaktiviteter og deres virkninger. 5.5 Netværks- og organisationsudvikling CFSA skal hjælpe de frivillige sociale organisationer til at etablere tværgående læringsmiljøer, der befordrer deres egen evne til kontinuerlig læring og udvikling af fornyende samarbejder (metode-, organisations- og netværksudvikling). Det kan bl.a. ske ved, at de frivillige sociale organisationer udveksler erfaringer og samarbejder med hinanden, men også med organisationer på f.eks. det kulturelle område eller folkeoplysningsområdet. CFSA skal i den forbindelse bidrage med rådgivning og vejledning m.v. til netværksdannelser (mødeog refleksionsrum på tværs af frivillige sociale organisationer) og forsøg med nye organisationsformer. Målet med netværksudvikling er samtidig at yde hjælp til selvhjælp. På netværksområdet vil CFSA i 2015 arbejde videre med følgende eksisterende netværk: Konsulenter i landsdækkende organisationer Kommunale frivillighedskonsulenter (3 landsdelsnetværk). Dette netværk indgår fra 2012 i projektet Styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter (se også afsnit 6.1.1). I de eksisterende netværk vil i 2015 bl.a. være fokus på udfordringer og muligheder i det tværsektorielle samarbejde. Under Uddannelsespuljen og andre projekter findes en række netværk, som ikke fremgår af ovenstående netværksoversigt. 5.6 Modeller for tværsektorielt samarbejde CFSA tager udgangspunkt i en bred definition af begrebet frivilligt arbejde herunder, at frivilligt arbejde kan organiseres på mange forskellige måder at CFSA i stigende grad lægger vægt på formålet med konkrete aktiviteter frem for organisatoriske ramme, når CFSA s målgrupper afgrænses i praksis. På det konkrete plan er bredden i CFSA s opgaveforståelse også blevet styrket ved placeringen af landssekretariatet for Projekt Frivillig på centret, og hvor centret har et omfattende samarbejde på tværs af social-, idræts- og kulturområdet. Også støtte til fremme af samarbejdet mellem civilsamfundet og såvel den private som den offentlige sektor prioriteres i dag højt. 11

12 I 2015 vil centret bl.a.: arbejde videre med formidling af konceptet Frivillig Børs som velegnet metode til etablering af lokalt samarbejde mellem virksomheder og frivillige foreninger. fortsætter bestræbelserne gennem oplysning, rådgivning og konsulentbistand at motivere og metodeanvise til styrkelse af samarbejdet på tværs af samfundssektorerne og grupperingerne i civilsamfundet. Deltage i CV/EV netværk, der er iværksat af Novo Nordisk. 5.7 Generel formidling Via forskellige kommunikationsaktiviteter vil CFSA sikre, at viden om CFSA s aktiviteter, tilbud og kompetencer er kendte og tilgængelige. Generel formidling er et centralt omdrejningspunkt for CFSA s virksomhed og finansieres primært via grundbevillingen. Den generelle formidling skal sikre, at den viden om frivilligt socialt arbejde, som genereres på CFSA formidles og gøres tilgængelig for CFSA s målgrupper, samarbejdspartnere og for offentligheden generelt. Det sker blandt andet gennem CFSA s website, elektroniske nyhedsbreve samt i skriftlige udgivelser som temahæfter, pjecer, spil mv. Formidlingen sker også gennem direkte dialog med den frivillige sociale sektor, samarbejdspartnere, Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, kommunerne og andre private såvel som offentlige aktører. De medier, der anvendes til den brede kommunikation, er primært hjemmesiden Facebook og et elektronisk nyhedsbrev. I nogle tilfælde suppleres med direct mail til kernemålgrupperne eller med forskellige trykte kataloger, pjecer, hæfter m.v. Målet er fortsat, at hjemmesiden er CFSA s vigtigste kommunikationsplatform. I tilknytning til Projekt Frivillig er oprettet en særlig hjemmeside under navnet med gensidige links til samt til der drives af FriSe. Der er i tilknytning til Projekt Frivillig også etableret særligt elektronisk nyhedsbrev og Facebook. Hvert år markerer CFSA den internationale frivillighedsdag (den 5. december) med en faglig konference kaldet Decemberkonferencen. Konferencen afholdes primo december. Konferencen understøtter centrets mission for at støtte og udvikle det frivillige sociale arbejde og er en vigtig platform for formidling af CFSAs arbejde, aktiviteter og tilbud. Konferencen har mellem deltagere og er målrettet nøglepersoner inden for feltet: Frivilligt socialt arbejde. Temaet vil ofte være relevant for f.eks. personer, som samarbejder med frivillige sociale organisationer (offentlige og private organisationer samt erhvervsvirksomheder) og andre der har en generel interesse for frivilligt socialt arbejde. I 2015 vil CFSA bl.a. Drive/udvikle hjemmesiderne og samt Facebook Have selvstændig nyhedsfeed for EU Direct Udvikle kommunikationsstrategi, der i højere grad er baseret på anvendelse af sociale medier Forbedre søgemulighederne på Fortsat opdatering af rådgivningspjecer herunder udarbejde nye pjecer efter behov 12

13 Opdatere CFSA s startpakke til frivillige, der har startet eller gerne vil starte nye frivillige aktiviteter Udarbejde faktaoversigter om danskernes frivillige arbejde - bl.a. med Frivilligrapport 2014 og Cifri-undersøgelser som kilde I den generelle formidling følge op på udvalgte fokusområder, som f.eks. inklusion og Plads til alle i det frivillige sociale arbejde. Øge formidlingen af relevante danske og udenlandske forskningsresultater om værdi og synliggørelse af frivilligt arbejde. Gennemføre Decemberkonferencen 2015 under temaet: Værdiskabelse og evidens i det frivillige sociale arbejde herunder med (politisk) diskussion af hvad værdiskabelse i det frivillige sociale arbejde er, perspektiver i forhold til eksempelvis udbud (af velfærdsopgaver), finansiering af frivilligt socialt arbejde og lovgrundlaget. 5.8 Støttefunktioner For at sikre at alle ovenstående aktiviteter løses bedst muligt har CFSA en løbende fokus på at skabe og udvikle velfungerende ledelsesmæssige, faglige og driftsmæssige støttefunktioner herunder sikre løbende kompetence- og medarbejderudvikling og varetagelse af administrative opgaver i CFSA. Under støttefunktioner og administration vil følgende områder i 2015 blive tildelt særlig prioritering: Revision af IT sikkerhedshåndbog Implementering af elektronisk journalplan (verserende sag) Revision af regnskabsinstruks Udskiftning af økonomisystem C5 Revision af vejledning vedr. tidsregistrering Fokus på driftsoptimering og opgavefordeling Målet er, at CFSA s opgaver løses effektivt, rettidigt, faglig kvalificeret og uden unødvendige omkostninger. 5.9 Strategiske samarbejdsrelationer CFSA indledte i 2008 en proces med indgåelse af strategiske samarbejdsaftaler med aktører med særlige faglige eller støtteopgaver i forhold til frivilligt socialt arbejde. Der er indgået partnerskabsaftaler eller lignende med en række aktører med særlig betydning for frivilligt socialt arbejde. Partnerskabsaftalerne sikrer generel systematisk vidensdeling og koordinering mellem parterne og flere af aftalerne er desuden ramme om aktivitets- og/eller projektsamarbejder. Hvert år holdes desuden et fælles partnerskabsmøde - i 2014 under temaet Civilsamfund og frivilligt arbejde under udvikling I 2015 vil der blive fulgt op på de indgåede aftaler, og det forventes, at der i 2015 etableres 1 2 nye aftaler i forhold til producerende samarbejder. Desuden samarbejder CFSA blandt andet gennem Uddannelsespuljen, Foreningshøjskolen og Foreningsfundamentet med en meget omfattende gruppe af ressourcepersoner og konsulentfirmaer om løsning af en række opgaver, hvori også indgår vidensdeling og gensidig læring. 13

14 5.10 Landssekretariatet for Projekt Frivillig - en del af CFSA. Projekt Frivillig er implementeret i løbet af Projekt Frivillig er etableret som et samarbejde mellem Kulturministeriet, Undervisningsministeriet og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold med sidstnævnte som koordinerende ministerium. Der er til aktiviteten knyttet: 1. en tværministeriel styregruppe 2. en national følgegruppe med repræsentanter fra Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold (formand), Ministeriet for Børn og Undervisning, Kulturministeriet, Frise, Frivilligrådet, Rektorforeningen, Danske Erhvervsskoler, SOSU-lederforeningen, elevorganisationerne og de frivillige organisationer. Følgegruppen havde forud for etableringen af Projekt Frivillig status som arbejdsgruppe og stod bag rapporten Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse, der har dannet grundlag for etableringen af Projekt Frivillig. CFSA er sekretariat for styregruppen og følgegruppen. Projekt Frivilligs overordnede formål er, at unges kendskab til det frivillige arbejde fremmes, og at flere unge engagerer sig i frivilligt arbejde. Samtidig forventes initiativet at medføre, at andre unge end dem, der traditionelt yder en frivillig indsats, får kendskab til den frivillige sektor. Projekt Frivillig har tre målsætninger: 1. At de unge kender til og benytter sig af tilbuddet om et forløb med frivilligt arbejde. 2. At de unge tilkendegiver, at forløbene har øget deres kendskab til det frivillige arbejde, og at de unge har erhvervet sig personlige og/eller faglige kompetencer. 3. At de frivillige foreninger på længere sigt får øget rekrutteringen og kontakten til målgruppen af unge samt oplever en stigning i antallet af unge, der udfører frivilligt arbejde. Landssekretariatets primære opgave er med baggrund i rapporten Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse at organisere og koordinere initiativet. Landssekretariatet er bl.a. ansvarlig for: Koordinering af initiativet Samarbejde med de regionale centre Samarbejde med Frivilligjob.dk Drift og vedligeholdelse af hjemmesiden Varetagelse af kontakten til paraplyorganisationerne, landsorganisationerne, uddannelsesinstitutionerne og kommunerne Årlig kommunikationskampagne Stående evalueringer af initiativet. I 2015 vil landssekretariatet i samarbejde med de regionale centre bl.a. have fokus på: Udarbejdelse og koordinering af en fælles mål- og handleplan for 2015 Implementering af plan for styrkelse af den systematiske monitorering af Projekt Frivillig og aktivitetens virkninger 14

15 Styrkelse af den involverende kommunikation med elever og foreninger. Tage initiativer til styrkelse af uddannelsesinstitutionernes og frivillighedsvejlederes engagement og aktiviteter på de enkelte uddannelsesinstitutioner. Opsøgende arbejde i forhold til foreninger og organisationer - ikke mindst uden for det frivillige sociale område. Støtte lokale projekter, hvor unge, uddannelsesinstitutioner og frivillighed bringes i spil på nye måder. Indsamling og formidling af viden omkring unge og frivillige nationalt såvel som lokalt. Indlede proces med henblik på formulering af udviklingsvision for Projekt Frivillig PF Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold har indgået aftale med FriSe om overordnede mål og rammer for regionale centre. Undervisningsministeriet har tildelt midler til uddannelsesinstitutionerne i henhold til institutionernes overordnede mål og rammer for opgaver i regi af Projekt Frivillig. Landssekretariatet har med udgangspunkt i aftale mellem Frise og Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold indgået aftale med FriSe om: samarbejdet med samarbejdet mellem de regionale frivilligcentre og Landssekretariatet Udvikling af nye projekter og markedsfinansieret virksomhed Begrebet projekter benyttes her som fællesbetegnelse for tilskudsdækket virksomhed, hvor centret udfører opgaver for ministerier på særlige vilkår. Et projekt kan dog også være finansieret af en privat fond. For projektaktiviteter og lignende skal kunne identificeres et klart fagligt og innovativt potentiale for CFSA. Markedsfinansieret virksomhed benyttes som betegnelse for stående eller tidsafgrænsede aktiviteter, der ikke er omfattet af grundbevillinger eller projektaftaler med ministerier. De markedsfinansierede aktiviteter bør være overskudsgivende for centret og skal som minimum være udgiftsneutrale. CFSA s markedsfinansierede virksomhed, der typisk drejer sig om større og særlige opgaver vedr. organisationsudvikling, dokumentation, evaluering og kommunale frivillighedspolitikker er af begrænset omfang, når der bortses fra egentlige projekter med innovativt sigte. I 2015 vil CFSA efter faglig relevansvurdering engagere sig i nye innovative aktiviteter, hvor disse kan tilføre centret ny viden og bidrage til innovation. Aktiviteter med tilknytning til emnet dokumentation, synliggørelse af frivillighedens værdi, inklusion/deltagelse, samskabelse og partnerskaber vil i 2015 blive tildelt særlig prioritet. søge tættere samarbejde med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Socialstyrelsen med flere for løsning af særopgaver i form af projekter og lignende. 15

16 Med støtte fra EU udbyde en særlig rådgivningsfunktion for borgere og civilsamfund (Europe Direct). Gennem Europe Direct formidles bl.a. informationer om frivilligt arbejde i andre europæiske lande og EU s støttemuligheder i forhold til frivilligt arbejde. Deltage i konsortiet bag CiFri (forskningsnetværk for civilsamfund og frivillighed) Afsøge muligheder for et formaliseret og permanent samarbejde forskningsmiljøer i forlængende af det nuværende CiFri. I udviklingen af nye projekter o.lign. vil CFSA løbende være i dialog med Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold og Frivilligrådets sekretariat. 6 Andet 6.1 Opgaver under National civilsamfundsstrategi CFSA løser i tilknytning til resultatkontrakten en række særlige opgaver som udmøntning af tre delaktiviteter under National civilsamfundsstrategi. Der er tale om aktiviteter, som hænger sammen med flere af CFSA s kerneaktiviteter. Det flerårige arbejde udføres i tæt dialog med Socialstyrelsen. For hver af aktiviteterne er der udarbejdet særlig projektplan. Projekterne finansieres af opsparede midler og afsluttes i Styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter Formålet med initiativet er at styrke netværket mellem de kommunale frivilligkonsulenter. Netværket har til formål at samle kommunale frivilligkonsulenter og skabe en platform for udveksling af erfaring og viden. Netværket har samtidigt fokus på kompetenceudvikling af deltagerne gennem formidling af nyheder og viden på det frivillige område. De kommunale frivilligkonsulenter skal i praksis i egne kommuner arbejde med, hvordan kommunale medarbejdere kan inddrage og etablere samarbejde med civilsamfundet og sikre sig viden om potentialerne i det lokale frivillige foreningsliv. Det samlede netværk er i forhold til de ordinære netværksmøder opdelt i tre regionale netværk. De tre regionale netværk udgør den basale del i den strategiske kommunikations- og dialogplatform, der er skabt gennem netværket. Mål i 2015: Af landets 98 kommuner skal min. 78 kommuner (80 %) deltage i netværket. Minimum fire møder i hvert af de regionale netværk. Drift af projektvuggen for frivillige-kommunale projekter. CFSA yder konkret støtte til kommunernes videreudvikling af projekterne. Opsamling og forankring af projektets resultater herunder udvikling af idébank for kommunerne. Projektafslutning Udvikling af foreningsdatabase over frivillige organisationer I forbindelse med Civilsamfundsstrategien er der afsat midler til styrkelse af de frivillige organisationers virke. Det skal blandt andet ske igennem en national database over de frivillige organisationer og foreninger i Danmark. Opbygningen af databasen starter med udgangspunkt i det sociale område. På sigt er ambitionen, at databasen også kommer til at omfatte alle relevante foreninger og organisationer. 16

17 Målet er forsat at skabe, implementere og forankre én fælles digital platform for det frivillige Danmark, som er så brugervenlig som muligt både i forhold til at registrere oplysninger og indhente oplysninger, og som er så pålidelig og opdateret som muligt i forhold til projektets rammer. Det vil betyde lettere adgang og overblik for borgere til den frivillige verden både for dem, der ønsker at benytte sig af tilbuddene, men også for dem, som ønsker at bidrage som eksempelvis som frivillig. For organisationerne vil det være en mulighed for at synliggøre deres aktiviteter både for borgere, andre organisationer og for offentlige instanser. For offentlige instanser vil det være en mulighed for at skabe viden om, hvilke frivillige tiltag der eksisterer både inden for fx konkrete felter af foreningsverdenen eller konkrete geografiske områder, men også for at kunne vejlede borgere om civilsamfundets tilbud. Arbejdet har afdækket en række barrierer i forhold til ønsket om en samlet database, der interagerer med CVR-registeret, digitale postkasser og digital signatur, der alle er obligatoriske for foreninger, der modtager økonomisk støtte fra det offentlige. Der er omkring projektet etableret værdifuldt samarbejde med forskningsmiljøer for sikring af en opbygning af databasens struktur og funktionalitet, der i videst muligt omfang også er i overensstemmelse med anerkendte nationale og internationale normer og begreber. Mål i 2015: Testning af databasens betaversion primo 2015 med efterfølgende færdiggørelse af databasen Færdigudvikling af funktionalitetsplan og brugervejledning for databasen Indgåelse af aftale med CVR om dataudveksling Udarbejdelse af plan for forankrings- og drift, herunder sikring af, at databasen opfylder krav i lovgivningen og retningslinjer fra Datatilsynet Projektafslutning Målrettet kompetenceudvikling i forhold til rekruttering, fastholdelse og fundraising Formålet med projektet - kaldet Foreningsfundamentet - er at tilbyde kompetenceudvikling inden for emnerne rekruttering, fastholdelse og fundraising. Foreningsfundamentets aktiviteter, herunder kurser m.m. tilpasses løbende de forskellige behov i civilsamfundet. Dette sker bl.a. ved at give mulighed for at deltage i kurser på forskellige niveauer, og ligeledes gøres kompetenceindsatsen lettere tilgængelig rent geografisk, tidsmæssigt og økonomisk. Mål i 2015 Særligt fokus på forankring af resultater og viden, der er opnået gennem Foreningsfundamentets tilbud, internt i centrets øvrige tilbud Generelt fokus på arbejdet med synliggørelse af viden og aktiviteter særligt gennem virtuelle medier og publikationer. Udvikling af virtuelt undervisningsmateriale. Videreudvikling af behovstilpassede aktiviteter til særlige målgrupper gennem samarbejde og afprøvning af aktiviteter, særligt på handikap- og integrationsområdet. Øget lokalt samarbejde og synlighed i lokalområderne gennem dubleringsordninger og samarbejde med FriSe. 17

18 Projektafslutning og forankring af projektets resultater. 6.2 Frivilligrapport for den frivillige sociale indsats På vegne af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold udarbejder CFSA hvert andet år en (monitorerings)rapport om det frivillige sociale område. Gennem fire undersøgelser afdækkes faktuelle spørgsmål, status og udviklingstendenser for: 1) frivillige sociale organisationer; 2) befolkningens frivillige arbejde; 3) frivillige i det frivillige sociale arbejde; 4) kommunernes engagement og samarbejde; Kommuneundersøgelsen erstatter den del af 18-redegørelsen, der omhandler samarbejdet. Befolkningsundersøgelsen gennemføres af Megafon. Frivilligrapporten inkluderer desuden en bibliografi over udgiven litteratur om frivilligt (socialt) arbejde. Delundersøgelserne, der blev gennemført ultimo 2014, analyseres og rapporten skrives og udgives i forsommeren Resultatmål for kontraktåret 2015 Der søges opnået fuld målopfyldelse inden årets udgang. Resultatet af de kvartalsvise opgørelser bidrager til centrets interne arbejdstilrettelægning. 7.1 Effektmål Målsætning Indikatorer og målemetoder Mål for Støtte udviklingen i vækstlaget i den frivillige sociale sektor i Danmark med særlig fokus på at understøtte den frivillige organisations egne mål og integritet CFSA s kontakt med nye grupperinger, foreninger og organisationer, der er startet efter jan Kontakten skal som minimum bestå af en rådgivningsydelse eller en rekvireret konsulentydelse. Der foretages manuel optælling Af CFSA s konsulentbistand og rådgivningsydelser skal 10 % rette sig mod nye grupperinger, foreninger og organisationer, der er startet efter januar Understøtte allerede etablerede frivillige sociale organisationer i deres omstilling og udvikling mhp. bevarelse af autonomien som selvstændige og værdifulde aktører i velfærdssamfundet Omsætte og oversætte viden og erfaringer Omfanget og udbredelsen af støtte til de etablerede frivillige sociale organisationer. Der føres logbog for tidspunkt, modtager og emner. Der udføres manuel optælling Brugernes bedømmelse af rekvirerede ydelser. Der anvendes spørgeskema, som udsendes sammen med faktureringen Kommunernes brug af CFSA til støtte for udvikling af lokalt sam CFSA skal bidrage med ny viden og redskaber til omstilling og/eller udvikling i etablerede landsdækkende frivillige sociale organisationer med mindst 35 rekvirerede konsulentydelser Af de organisationer, der er blevet støttet, skal 75% efterfølgende opleve, at de fra CFSA har modtaget ny viden, som har været relevant og brugbar Gennemførelse af mindst 31 rekvirerede ydelser 18

19 fra og til den frivillige sociale verden og den offentlige sektor. Viden og erfaring ses her først og fremmest i feltet mellem forskning, praksis og politik Udvikling og fremme af værdiskabende samspil mellem civilsamfundets aktører indbyrdes og samfundets 3 primære sektorer (stat, marked og civilsamfund) Igennem Landssekretariatet for Projekt Frivillig at fremme unges kendskab til og brug af Projekt Frivillig. Igennem Projekt Frivillig forløbene at fremme unges kendskab til frivilligt arbejde, at fremme unges personlige og faglige kompetencer samt at de frivillige foreninger på længere sigt oplever en øget kontakt til og rekruttering fra målgruppen. arbejde med frivillige foreninger og organisationer Fortsat opbygning af strategiske samarbejdsaftaler med særlige aktører på frivillighedsområdet At der afvikles Projekt Frivillig forløb / møde mellem unge frivillige og frivillige foreninger o.lign. Måles ved at der er udskrevet et gyldigt Projekt Frivillig bevis via projektfrivillig.dk Kendskab til unges frivillige engagement Supplerende metode til måling af Projekt Frivilligs virkning på kort sigt i dialog med den tværministerielle styregruppe for Projekt Frivillig for danske kommuner med fokus på samarbejde med den frivillige sektor Samarbejde med mindst 3 private virksomheder i 2015 om gratis rådgivning om frivilligt arbejde. Virksomhederne vil igennem CSR aktiviteter koordineret af CFSA stille deres viden til rådighed til den frivillige verden via rådgivning på udvalgte områder Mindst unge skal deltage i og gennemføre et Projekt Frivilligforløb i Der udvikles i samarbejde med styregruppen og følgegruppen en udviklingsvision for aktiviteter PF Koncept med supplerende succeskriterier for Projekt Frivillig implementeres primo Resultatmål Målsætning Indikatorer og målemetoder Mål for Være et synligt og tilgængeligt nationalt videns- og kompetencecenter på området frivilligt socialt arbejde Andelen af frivillige sociale grupperinger, foreninger og organisationer, der kender CFSA og CFSA s aktiviteter. Der udarbejdes hvert 3. år en dybdegående kendskabsundersøgelse hvor der anvendes spørgeskema. Første år for udarbejdelse var Næste undersøgelse gennemføres Af de adspurgte landsdækkende frivillige sociale organisationer skal 95% kende CFSA og CFSA s aktiviteter. Beregningsgrundlaget udgøres af afgivne besvarelser (2017). 19

20 Skabe ydelser med basis i både en forskningsmæssig og praksisbaseret viden. CFSA s unikke kompetence og profil består i at kunne kombinere en høj grad af praksisforståelse og viden om de problemstillinger, der rører sig i den frivillige verden, med en kapacitet til at have opdateret indsigt i nyeste forskningsresultater og undersøgelser med relevans for den frivillige sociale sektor Sikre at CFSA s rådgivnings- og konsulentydelser fremmer kapacitetsopbygningen i grupperinger, foreninger og organisationer kombineret med et ønske om at levere ydelser, der kan anvendes af flere brugere, således at der skabes flest mulige kontaktflader Opgørelse af hvilke typer og antal ydelser, der rekvireres af hvem. Løbende registrering/optælling. Der sker registrering af rekvirenternes geografiske tilhørsforhold samt type Anvendelse af hjemmesiden. Løbende registrering/optælling Brugernes vurdering af CFSAs kompetencer og profil. Der anvendes spørgeskema Udvikling af ydelser og tilbud ved CFSA i forhold til nye behov og muligheder. Manuel optælling Fortsat udvikling og drift af Styrket netværk for kommunale frivilligkonsulenter Fortsat udvikling af Foreningsdatabase over frivillige organi CFSA s ydelser skal nå alle målgrupper eksemplificeret ved: - min abonnenter på nyhedsbreve - min facebook følgere - min. 800 rådgivningsydelser (tlf. eller mail) - min. 90 rekvirerede konsulentydelser o.lign CFSA skal på hjemmesiden have: - mindst unikke besøgende - mindst 100 andre hjemmesider skal linke til centrets hjemmeside Af svarafgivelser i evaluering af Decemberkonferencen, og eventuelt andre særligt afholdte arrangementer, skal 75% tilkendegive, at CFSA s ydelser er karakteriseret ved en høj grad af praktisk viden på feltet, kombineret med en opdateret indsigt i den nyeste viden på området Eksemplificeret ved: - Udbud af mindst 15 kurser på Foreningshøjskolen - Mindst 75 % af svarafgivelser i evaluering af Foreningshøjskolens kurser skal tilkendegive tilfredshed med kursets faglige indhold Antallet af deltagende kommuner skal være min. 87 (80%) Der skal inden årets udgang foreligge et færdigt 20

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse

Udvalgsrapport. - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Udvalgsrapport - Tilbud om forløb med frivilligt arbejde til alle, der tager en ungdomsuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Initiativets formål...5 3. Et signalement af unges frivillige

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillige kompetencer på rette sted

Frivillige kompetencer på rette sted Frivillige kompetencer på rette sted Katalog over metoder til inddragelse af frivillige med særlige kompetencer i supplerende tilbud til mennesker med handicap med fokus på partnerskab mellem den offentlige,

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn RÅDET for FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE Frivillige sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed

den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed den kommunale indsats det nationale CenTer for undervisning i natur, Teknik Og SundHed forord Danmark har som vidensamfund behov for i fremtiden at sikre viden og udvikling inden for de naturfaglige og

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere