REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat SIDE 4 e-faktura er klar nu! SIDE 5 Moms- og afgiftsgennemgang SIDE 6 Bindende ligningssvar SIDE 7 Lavere skat på arbejdsindkomst SIDE 8 Vi noterer at

2 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer Den 1. januar 2004 træder nye regler om momsfakturaer i kraft. Det betyder, at der i virksom hederne skal ske en tilpasning af de eksisterende it-systemer, herunder faktureringssystemet. Efter momslovens 52 skal afgiftspligtige personer for levering af varer og ydelser, bortset fra de af 13 omfattede, udstede en faktura til modtageren (kunden). Momsloven indeholder ikke direkte de nye krav til momsfakturaer. Momsloven indehol der en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om krav til momsfakturaer. Efter moms bekendtgørelsen vil de danske krav til momsfakturaer blive fastlagt som anført i skemaet. I forhold til gældende danske momsregler skal følgende nye oplysninger medtages på moms fakturaen: EU-kunders momsnummer ved salg af ydelser, hvor kunden er betalingspligtig, f.eks. ved levering af rådgivning og elektroniske ydelser og ved momsfritagne leverancer til EU-kunder, f.eks. salg af varer og udlejning af fly Leveringsdato i visse tilfælde Enhedsprisen uden moms Gældende momssats Momsbeløbet i d.kr. eller euro Hvis kunden er betalingspligtig - angivelse af, at leverancen er underlagt den såkaldte reverse charge-procedure - eller er omfattet af en momsfritagelse, f.eks. ved eksport af varer til et andet EU-land. Der er fortsat ikke krav om, at der udstedes momsfakturaer ved salg af varer og ydelser, der er momsfritaget efter momslovens 13, f.eks. ved levering af bank- og forsikringsydelser. UDSTEDELSE AF AFREG- NINGSBILAG De nye momsregler åbner generelt op for, at en momspligtig virksomheds kunde kan udstede fakturaer for virksomhedens levering af varer og momspligtige ydelser. Det er en forudsætning, at der foreligger en forud indgået aftale mellem de to parter, og at virksomheden godkender ud stedelsen af afregningsbilaget. Det er hensigten, at den, der udsteder afregningsbilaget, skal sikre sig, at sælgervirksomheden er momsregistreret, f.eks. ved at få sælgers momsnummer veri ficeret hos ToldSkat. Det svarer til de gældende regler i dag. Benny Hjortkær Hansen Momskonsulent Nr. Krav Bemærkninger 1. Udstedelsesdato (fakturadato). Ingen ændring 2. Fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen. Ingen ændring 3. Den momspligtige sælgers momsregistreringsnummer. Ingen ændring 4. Den momspligtige sælgers og købers navn og adresse. Ingen ændring 5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser. Ingen ændring Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. Momsgrundlaget, en hedsprisen uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i enhedsprisen. Nyt krav Udvidelse af kravet 8. Gældende momssats. Nyt krav Momsbeløbet i d.kr. eller euro, dog ikke hvis der anvendes en særordning, hvorefter en sådan oplysning er udelukket. Ved leveringer, hvor kunden er betalingspligtig i et andet EU-land, købers registreringsnummer, og at leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, hvis levering sker til en afgiftspligtig person i et andet EU-land. Dette kan ske ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, f.eks. "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge". Ved momsfritagne leverancer til et andet EU-land, købers registreringsnummer og påtegning om, at leverancen er momsfritaget ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, f.eks. "momsfritaget", "0-sats", "zero rated", "free of VAT". Udvidelse af kravet Nyt krav Nyt krav 12. Oplysninger om transportmidlet ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande. Ingen ændring Hvis brugtmomsordningen anvendes, anføres på fakturaen, at varen er momsberigtiget efter de særlige regler. Hvis den danske virksomhed er dansk momsrepræsentant for en udenlandsk virksomhed og hæfter solidarisk for moms med den udenlandske virksomhed: Anførsel af repræsentantens navn, adresse og momsregistreringsnummer på salgsfakturaer udstedt af den udenlandske virksomhed. Ingen ændring Ændret fra navn/adresse»el ler«registre rings nummer

3 Modernisering af administrationen af udbytteskat til selskaber m.fl. 3 GÆLDENDE REGLER I forbindelse med kildeskattens indførelse i 1970 blev der indført regler, der skulle sikre, at skatten af aktieudbytter blev opkrævet og behandlet korrekt. Disse regler har bygget på et administrativt besværligt erklæringssystem. Skattemyndighederne har således alene i 2001 modtaget udbytteattester som dokumentation for ud bytte/ udbytteskat mel lem selskaber m.fl. omfattet af selskabsskattelovens 1 og fonds beskatningsloven. Udbytteskatten indeholdes med 28% af det deklarerede udbytte, altså den sats der sva rer til det, personer skal betale i udbytteindkomst af de første / kr. Selskaber, der ejer mindst 20% af et andet selskab, modtager udbytte skattefrit fra dette, forudsat det har været ejet i en sammenhængende 12 måneders periode, i hvilken udbyt tebetalingen skal ske. Selskaber, der ejer mindre end 20% af et andet selskab, beskattes som hovedregel ikke af det fulde udbytte, men alene af 66% af dette. Det indebærer, at selskaber, der modtager sådant udbytte, trækkes for en højere skat, end de skal betale i forbindelse med den en delige opgørelse af årets skattetilsvar. NYE REGLER Indeholdelsesprocenten for skattepligtige udbytter udbetalt fra et selskab til et andet nedsættes fra 28% til 19,6%, hvorved den foreløbige skat kommer til at svare til den en delige. For at holde styr på, at de selskaber, der kun trækkes for 19,6 %, nu også er beretti gede til denne lave trækprocent, forventes det, at der oprettes en database over, hvilke selskaber der er berettigede. Da tabasen vil antagelig blive lagt på internettet. Den betalte udbytteskat skal fremover modregnes i det modtagende selskabs samlede indkomstskat for det år, hvor udbyttet modtages og beskattes. Dette indebærer en lille likviditetsulempe for det modtagende selskab, idet dette fremover godskrives den be talte skat et år senere end efter de gamle regler. Ved at lade udbytteskatten indgå i det samlede acontoskattesystem, som selskaber har ret til at anvende, reduceres ulempen imidlertid, da selskaberne kan tage højde for ud bytteskatten i de frivillige indbetalinger, selskaberne ofte foretager. Det forekommer derfor fornuftigt at indføre de nye regler, da de administrative besparel ser især bortfaldet af de attester - på ganske kort sigt vil overstige udgifterne ved at indføre systemet og informere om dette. Reglerne gælder for skat af udbytter, der udloddes den 1. januar 2004 eller senere. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor

4 4 Faktureringsadministration er en dyr affære i de fleste virksomheder, fordi den består af mange manuelle rutiner. Der kan være mange penge at spare ved e-faktura. F.eks. en virksomhed, som modtager 20 fakturaer pr. dag i 200 arbejdsdage til en pris á 20,00 kr., giver en direkte besparelse på ,00 kr./år hvis alle fakturaer overføres via e-faktura. På e-faktura s hjemmeside kan man selv beregne, hvor stor en fordel e-faktura vil blive for virksomheden. Hvis fordee-faktura er klar nu! men hvad kan e-fakturering bruges til? Primo april 2003 blev det meget omtalte e-faktura betalingsystem frigivet til brug i danske virksomheder. Bag systemet står PBS A/S, som er ejet af danske pengeinstitutter, og som i e-faktura-projektet er bakket op af ca. 150 pengeinstitutter. Så der er vægt bag ordene, når e- faktura endelig kan præsentere produktet og dets mange faciliteter. HVAD ER E-FAKTURA SÅ? E-faktura er et moderne betalingssystem, som anvendes til elektronisk fakturering mellem virksomheder. Med e-faktura kan man sende fakturaer (og kreditnotaer) direkte fra virksomhedens økonomisystem til modtagerens økonomisystem, hvor data indlæses automatisk. Hvis man selv har e-faktura installeret på sit økonomisystem, kan man også via e-faktura Light sende fakturaer til kunder, som endnu ikke har fået installeret e-faktura. E-faktura er tillige tilknyttet pengeinstitutternes netbank-systemer for også derigennem at lette virksomhedernes arbejde med fakturabetalingen. Resultatet heraf er et hurtigere og billigere faktureringsog betalingsforløb for både fakturaafsender og -modtager. Af figuren ses forløbet med fakturaer mellem leverandør og kunde samt betaling fra kunde til leverandør. HVOR ER FORDELENE VED E-FAKTURA? Ud over at få adgang til en sikker og billig forsendelse af sine fakturaer får virksomheden en lang række fordele som: Spare tid ved ikke at skulle indtaste fakturaer Spare omkostninger til fakturabilag, print, kuverter, porto og pakning Godkendelse kan ske elektronisk, så virksomheden sparer tid på postgang mv. Færre fejl, da de modtagne fakturaer bliver indlæst automatisk Sende fakturaer oftere og hurtigere Automatisere bogførings- og godkendelsesrutinerne Spare plads og tid til manuel arkivering af bilag. len er stor nok i den enkelte virksomheds situation, er det blot om at komme i gang. HVEM KAN BRUGE E-FAK- TURA? De fleste virksomheder, som i dag bruger et Navision-system (fra Microsoft Business Solutions), kan anvende e-faktura, idet e-faktura i første omgang er udviklet hertil. I nedenstående tabel kan du checke, om dit nuværende system kan anvendes sammen med e-faktura, eller hvor hurtigt du kan komme i gang. Økonomisystem Version/Færdig Navision C og 2.1 Navision XAL 2.80 Axapta Small 2.5 Axapta Professional 2.5 Axapta Enterprise 2.5 Navision/Navigator 3.5x Navision Financials 2.60 Navision Attain/3.6 Sommer 03 Axapta ASP Efterår 03 HVORDAN KOMMER MAN I GANG? På hjemmesiden kan man læse meget mere om e-faktura samt få gode råd om, hvordan man kommer rigtigt i gang. Det første, man bør gøre, er at sikre sig, at virksomhedens økonomisystem kan arbejde sammen med e- Fakturaafsender Fakturamodtager Økonomisystem med e-faktura E-fakturamodul E-fakturamodul Økonomisystem Officebankingsystem Officebankingsystem Advisering om betaling Betalingsordre Bank Betaling Bank

5 5 faktura (check tabellen forrige side). Det næste, man bør gøre, er at beregne, om e-faktura vil give din virksomhed nogle direkte sparede omkostninger og administrative besparelser som står mål med omkostningerne til opstart og drift af e-faktura. Elektronisk arkivering af fakturaer kræver ændrede forretningsgange, hvor man bl.a. skal følge bestemmelserne i bogføringsloven. Derfor bør dette drøftes med virksomhedens revisor. Hvis der er behov for at designe sit eget layout af sin faktura evt. med flere sprogvarianter, kan dette normalt også udføres af virksomhedens IT-leverandør. På den måde kan man fortsat have sit eget formularsæt tilgængeligt for kunder og leverandører. HVOR SIKKERT ER E-FAK- TURA? Med e-faktura kan virksomhedens fakturaer sendes på et meget højt sikkerhedsniveau, så uvedkommende ikke kan læse, hvad der sendes. Ligeledes kan man være sikker på, at den, man sender noget til, er den eneste, der kan læse det. I forbindelse med godkendelse af modtagne e-fakturaer, skal modtageren godkende hver faktura elektronisk, inden at de bliver overført til en bogføringskladde i økonomisystemet. Efter indlæsningen af e-fakturaer i økonomisystemet anvendes de almindelige rutiner for betalingsforslag og betaling, og de godkendte betalinger kan automatisk overføres til beløbsmodtageren via virksomhedens netbank-system. INSTALLATION OG OPSÆT- NING Som udgangspunkt er e-faktura udviklet i Navision-systemerne, hvilket betyder, at installation og opsætning skal foretages af en autoriseret Navision-forhandler, så det sikres, at installationen ikke får indflydelse på andre vitale dele af økonomisystemet. Erik S. Andersen Senior manager Moms- og afgiftsgennemgang De fleste virksomheder er opmærksomme på de mange muligheder og risici, som findes i indkomstskattelovgivningen. Derimod kniber det desværre stadig generelt med opmærksomheden på moms- og afgiftsområdet. Et område der i dag er lige så kompliceret og økonomisk betydende som indkomstskat. Det kan derfor være dyrt og risikobetonet ikke at have fuldt overblik over, hvad der skal betales, og hvad der kan fratrækkes. En gennemgang af en virksomheds moms og afgiftsforhold afslører ofte, at overblikket ikke er fuldstændigt. En moms- og afgiftsgennemgang minder lidt om en kontrol fra Told- Skat. Virksomhedens håndtering af moms og afgifter bliver drøftet - herunder virksomhedens beregning af moms og afgifter. På de områder, hvor der kan være penge at hente - eller kan opstå problemer med ToldSkat - gås mere i dybden for at finde en håndterbar løsning, hvor virksomheden kommer til at betale netop det, den skal og ikke mere. Typiske problemområder kan bl.a. være følgende: Mange virksomheder får ikke godtgjort alle de energi- og vandafgifter, de har mulighed for. Reglerne for momsfradrag for personaleomkostninger og repræsentation kan også give anledning til problemer. Derudover kan nævnes virksomheder, som driver deres egen kantine, hvor virksomheden i realiteten snyder sig selv ved ikke at håndtere kantinen momsmæssigt korrekt. Moms ved international handel. Virksomheder, der har delvist fradrag for moms - dvs. at de har både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet - får typisk ikke reguleret deres momsfradragsret rigtigt. Det betyder, at de enten snyder sig selv for et fradrag eller risikerer en efterregning fra Told- Skat. Omstruktureringer. Mange er opmærksomme på at indhente specialkompetence på skatteområdet, hvis man overvejer ændringer eller omstruktureringer i virksomheder og i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelser. Desværre er der ikke altid den samme opmærksomhed på behovet for specialviden på moms- og afgiftsområdet. Ikke bare for at sikre, at den løbende håndtering er korrekt, men også for at sikre, at omstruktureringer mv. bliver gennemført på en måde, så det ikke udløser utilsigtede meromkostninger. Til forskel fra ToldSkat er moms- og afgiftskonsulentens opgave ikke bare at vurdere, om virksomhedens håndtering af moms og afgifter er korrekt. Konsulenten foretager også vurdering af, om virksomheden kan håndtere det på en optimal måde. De fleste virksomheder vil have fordel af at få lavet momsgennemgange med jævne mellemrum. Derudover bør virksomhedens revisor og revisionsfirmaets moms- og afgiftskonsulent være en naturlig sparringspartner i forbindelse med virksomhedens løbende håndtering af moms og afgifter. Dorthe Hein Senior VAT Consultant

6 6 Bindende ligningssvar I maj 2003 vedtog Folketinget en ændring af skattestyrelsesloven, hvorved blev indsat et nyt kapitel med overskriften»bindende ligningssvar«. De nye regler går kort fortalt ud på, at en skatteyder med mindre komplicerede forhold, inden for kort tid (efter bemærkningerne til lovforslaget omkring 1 måned) og mod betaling af et gebyr (DKK 300 i 2003), kan få et bindende ligningssvar fra den kommunale skatteforvaltning om virkningerne af en påtænkt eller allerede gennemført disposition. Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2003, og der er herefter mulighed for at få et bindende ligningssvar for indkomståret 2003 og senere indkomstår. Ordningen omfatter kun fysiske personer og dødsboer, og spørgsmålene skal rettes skriftligt til den kommune, hvor personen lignes. Selskaber, fonde og foreninger kan ikke anvende reglerne, hvilket skyldes, at den kommunale skatteforvaltning efter skattestyrelsesloven ikke har kompetencen til ligning af disse. Selskaber mv. må derfor fortsat anvende reglerne om bindende forhåndsbesked. Der kan spørges om såvel påtænkte forhold som allerede gennemførte dispositioner. I sidstnævnte tilfælde skal der spørges senest 1 måned efter indkomstårets udløb. Spørgsmålene kan vedrøre alle forhold, hvor den kommunale skatteforvaltning har kompetencen til at træffe afgørelse, dvs., spørgsmål vedrørende selve skatteansættelsen for såvel private som selvstændigt erhvervsdrivende, passivposter, ejendomsværdiskat, kildeartsbegrænsede tab (eksempelvis aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 2) og dødsbobeskatning. Der kan ikke spørges om den skattemæssige virkning af dispositioner mellem hovedaktionær og selskab. Begrundelsen herfor er, at selskaber som nævnt er undtaget fra reglerne, og svar på hovedaktionærspørgsmål vil have en afledt betydning for selskabet, hvilket man ikke har ønsket skulle være muligt. Den kommunale skatteforvaltning har i særlige tilfælde mulighed for at afvise at give et bindende ligningssvar. Dette kan ske i følgende situationer: Spørgsmål af mere vidtrækkende betydning, hvorved tænkes dels på mere principielle sager, hvor svaret kan få betydning for en endnu ikke fastlagt praksis, og dels massesager (investeringsprojekter eller skattearrangementer) Sager vedrørende betydelige beløb (indkomstpåvirkning med ca. 5 mio. kr.) Spørgsmål, der ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed, eller andre afgørende hensyn, taler imod en besvarelse. Besvarelse kan naturligvis ikke afvises med henvisning til, at besvarelsen vil være tidskrævende, eller fordi forvaltningen er i tvivl om den retlige vurdering. Et bindende ligningssvar gives skriftligt og er bindende for skattemyndighederne, både kommunen selv og tilsynsmyndighederne, men kun i forhold til spørgeren. Andre med tilsvarende forhold kan ikke umiddelbart støtte ret herpå. Er der sket ændringer i de forudsætninger, der har været afgørende for svaret - såvel de faktiske forhold som ændringer i love mv. - er dette dog ikke bindende. Ligesom ved bindende forhåndsbesked er spørger/ skatteyder ikke bundet af svaret, men kan vælge at selvangive anderledes, end svaret angiver. Svaret er som udgangspunkt bindende i 5 indkomstår, men forvaltningen kan dog efter en konkret vurdering begrænse den bindende virkning til en kortere periode. Et bindende ligningssvar kan ligesom en skatteansættelse påklages til skatteankenævnet, Landsskatteretten og domstolene. Karin Hald Cand.jur.

7 Lavere skat på arbejdsindkomst 7 Fra og med januar 2004 får en stor del af den danske befolkning skattelettelser. De nye regler består dels i et jobfradrag og dels i en forhøjelse af grænsen for, hvornår der skal betales mellemskat på 6%. JOBFRADRAG Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende får jobfradrag på 2,5% af arbejdsindkomsten, dog kan fradraget maksimalt udgøre kr. i 2004, stigende til kr. i Fradraget reguleres hvert år i takt med inflationen. Grundlaget for beregning af fradraget er som nævnt arbejdsindkomsten, og fradraget gives dermed ikke til modtagere af overførselsindkomster. Arbejdsindkomsten defineres som grundlaget for beregning af AM-bidrag. For at gøre jobfradraget uafhængigt af, om den skattepligtige har en arbejdsgiveradministreret eller en privat pensionsordning, skal beregningsgrundlaget reduceres med indbetalinger til private pensionsordninger. Ved skatteberegningen indgår jobfradraget som et ligningsmæssigt fradrag med en fradragsværdi på ca. 33%. MELLEMSKAT Den anden del af skattelettelserne består i en forhøjelse af grænsen for betaling af mellemskat. Dermed vil en stor gruppe skatteydere få nedsat eller helt slippe for betaling af mellemskat. Grænsen for, hvornår der skal Eksempler Ovennævnte jobfradrag og lempelser i mellemskatten betyder, at en ugift lønmodtager, der ikke har indtægter/fradrag ud over sin løn, opnår følgende skattelettelser i forhold til skatten i indkomståret 2003: Årlig bruttoløn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. el. mere kr kr. betales mellemskat, forhøjes med kr. i hvert af årene fra 2004 til Dvs., at i 2007 er grænsen for betaling af mellemskat forhøjet med kr. i forhold til grænsen i Endvidere vil grænsen for mellemskat stadig blive reguleret i takt med inflationen. For indkomståret 2004 betyder det, at der først skal betales mellemskat, når den årlige personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst overstiger kr. SELVANGIVELSEN De nye regler er nemme at håndtere for skatteyderne, idet der ikke skal skrives yderligere beløb på selvangivelsen. Mellemskattegrænsen indgår i den automatiske skatteberegning, og jobfradraget bliver beregnet automatisk af skattemyndighederne på årsopgørelsen. Lars B. Andersen Skattekonsulent Vi noterer at... Beløbsgrænser Afskrivningsloven Straksfradrag for småaktiver Aktieavancebeskatningsloven Grænse for skattefritagelse ved beholdning af børsnoterede aktier for hver enkelt skatteyder Kildeskatteloven Overførsel til medarbejdende ægtefælle Indregning af restskat i næste års forskudsskat Ligningsloven Bagatelgrænse for frynsegoder Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag Personskatteloven/skatteberegning Beløbsgrænse, mellemskat Beløbsgrænse, topskat Aktieindkomst 28%/43% Personfradrag til personer over 18 år Personfradrag til børn/unge under 18 år ELEKTRONISK REGNSKABSORDBOG Den Danske Regnskabsordbog kan findes på dk, og er gratis for alle. Her kan man få svar på en lang række af de spørgsmål, som kan opstå, når man skriver og læser danske regnskabstekster, eller når man ønsker at få oplysninger om bestemte regnskabstekniske forhold. Ordbogen bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Ordbogen er endnu under udarbejdelse og enkelte artikler er derfor ikke helt færdige. Der vil endvidere ske en løbende opdatering.

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 31. december 2003 Sidste frist for frivillig indbetaling af restskat over kr. vedr. indkomståret 2003, hvis man vil undgå restskattetillægget på 2%. Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret 2003 forud for den sædvanlige årsopgørelse. 15. marts 2004 Sidste frist for rettidig indbetaling af restskat over kr. vedrørende indkomståret 2003 med rentetillæg på 2%. DISKONTOEN Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% MINDSTERENTEN 1/1 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% KAPITALAFKASTSATSEN FOR 2003 Kapitalafkastsatsen for 2003 er fastsat til 5%. Satsen anvendes ved beregning af kapitalafkast i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, og endvidere ved f.eks. beregning af kapitalafkast ved aktiekøb og ved den skematiske beregning af goodwill. GRÆNSERNE FOR PENSIONSINDBETALINGER Maksimal indbetaling på kapitalpensionskonti og maksimalt fradrag på ratepension og pensionsordning med løbende udbetalinger: kr kr. Den skattepligtige fortjeneste, der opnås ved helt eller delvist salg af en virksomhed, kan indskydes på en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. Der henvises til artiklen i Revisorposten nr Den maksimale indbetaling udgør følgende beløb: kr kr. NATIONALBANKENS UDLÅNSRENTE FRADRAG FOR LÅNEOM- KOSTNINGER Der er generelt fradrag for løbende provision eller præmier. Straksfradrag Derudover er der som hovedregel fradrag for stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser ved optagelse af lån, der har en løbetid på under 2 år. Stiftelsesprovisionen ved oprettelse af en kassekredit kan kun fradrages, når den konkrete afviklingsaftale lyder på en løbetid under to år. Hvis der ikke er aftalt en afviklingsperiode, er der som udgangspunkt en formodning om, at løbetiden er over 2 år og dermed ikke fradrag for stiftelsesprovisionen. Mulig fradragsret ved periodisering Andre låneomkostninger, herunder tinglysningsafgifter, stiftelsesprovisioner mv. vedr. lån med en løbetid på 2 år eller mere, advokat- og revisorudgifter, vekselomkostninger i forbindelse med indfrielse af lån i fremmed valuta, kurtage ved salg af obligationer i forbindelse med stiftelse af obligationslån og ved køb af obligationer til indfrielse af obligationslån, skal behandles på samme måde, som lånet. Dette indebærer som hovedregel, at der kun er fradrag for de pågældende omkostninger, når gælden er optaget af selskaber, fonde eller foreninger mv. Også de omkostninger, der påløber de såkaldte pari-lån, dvs. lån, der skal tilbagebetales med samme beløb, som de optages til - typisk kassekreditter, er fradragsberettigede. Dette er ændring af en praksis, som ligningsmyndighederne tidligere, men altså forgæves, har forsøgt at gennemføre. Låneomkostningerne skal tillægges lånebeløbet til brug ved opgørelse af skattefradraget og kan fratrækkes forholdsmæssigt i takt med indfrielsen af lånet. Forlaget Thomson A/S Skattekonsulent Jytte Hjorth Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 3. november 2003

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009

Skattereformen. Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009. Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Skattereformen Dansk Aktionærforening Møde 10. december 2009 Kuppelsalen v/afdelingsdirektør Marianne Bossen, Tax Skattekommissionens forslag til skattereform februar 2009 Kommisssiorium i 2008 Lavere

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2008 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014

Viden til tiden 2014. Nyheder om skat. Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Viden til tiden 2014 Nyheder om skat Carsten Hviid-Hansen og Jane Dyhr Gadegaard Farum, 4. november 2014 Agenda Restskat og pensionsindbetaling, personer Fraflytterbeskatning Salg af aktier, personer Virksomhedsordningen

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2006 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER

Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 NYHEDER Copyright 2004 Microsoft Business Solutions ApS Frydenlunds Allé 6, DK-2950 Vedbaek Denmark CBR.NO. 76247218, All right reserved Vedbæk Maj 2004 Microsoft Business Solutions C5 3.0 SP2 Nyheder C5 3.0 SP2

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten.

Nyt fra fronten. Intet nyt er godt nyt lyder et nordisk ordsprog. Når man ikke hører noget, er der sandsynligvis ikke sket ulykker på fronten. Nyt fra fronten INDHOLD: Forårspakken 2004... 2 Klar besked om skat... 3 Holdingselskaber får momsfradrag... 4 På efterløn med pengetank... 4 Kapitalpensioner kan nu hæves successivt... 5 Skattemappen...

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt

Guide til selvangivelsen. Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt Guide til selvangivelsen Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2010 behandles skattemæssigt 10 13 Indhold Indledning Udloddende obligationsbaserede afdelinger danske obligationer Dannebrog,

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.

2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen. 2001/2002 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppendk Hjemmeside: wwwrevisorgruppendk Skattekalender 2002 PERSONER Restskat 15 marts Sidste

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr.

Nedsættelse af fradragsloftet fra 100.000 kr. til 50.000 kr. Nye love vedtaget Den 21. december 2011 vedtog Folketinget en række love, der har betydning for din pension. Lovene medfører bl.a. reduktion af fradragsloftet for indbetaling til ratepension, fjernelse

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med.

Ude godt... Der en vis tendens til, at mange af os vil noget andet end det, vi i dag er beskæftiget med. Ude godt... INDHOLD: Skat ved arbejde i udlandet... 2-3 Nye faktureringsregler... 3-5 Skattemæssig behandling af kursgevinster og -tab... 5 Nye EU-medlemmer... 6 Reception hel/delvis fradragsret... 6-7

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg.

Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Opdateringer til Skatteret kompendium, 3. udg. Nedenstående er en oversigt over de vigtigste rettelser til "Skatteret kompendium", 3. udg., som følge af lovændringer efter kompendiets udgivelse. Bemærk,

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi

Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Private solcelleanlæg grøn energi med god økonomi Stigende energipriser for private gjort det attraktivt at investere i vedvarende energi (VE) herunder solceller. Samtidig har nedbringelse af miljøbelastningerne

Læs mere

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier

Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Maj 2011 Dansk Travsports Centralforbund Skatteregler for væddeløbsstalde og stutterier Hæftet er udarbejdet af Videncentret for Landbrug, Økonomi s skatteafdeling,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring).

Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). GEVINST OG TAB AKTIER OG INVESTERINGSFORENINGSBEVISER Oversigter over beskatningen af gevinst og tab på aktier og investeringsforeningsbeviser (undtaget er næring). For en detaljeret beskrivelse af den

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work

Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt. Knowledge at work Guide til selvangivelsen 12 Sådan skal gevinst og tab af Danske Invest-beviser i 2012 behandles skattemæssigt Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Investeringsforeningen Danske Invest og Specialforeningen

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002

Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr. 2007-511-0002 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K pskerh@skm.dk København, den 31. august 2007 Høring over forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og andre skattelove J.nr.

Læs mere

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015

Godtgørelser til lønnede og ulønnede. Skat 2015 Godtgørelser til lønnede og ulønnede Skat 2015 1. Lønmodtagere m.fl. 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Skattefrie godtgørelser 1.3 Indberetningspligt 2. Honorarmodtagere m.fl. 2.1 Hvem er omfattet 2.2 Skattepligtige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til

Forslag. Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven. Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 275 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2010-711-0052 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, aktieavancebeskatningsloven og ligningsloven

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2014 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Indhold Til selskabernes aktionærer 3 Selvangivelsen 2014 3 UIE United International

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014

TimeTax NYHEDSBREV 41/2014 29.01.2014 11.02.2014 SELVANGIVELSE 2013 Ingen papirselvangivelser til SKAT Nyheder i forbindelse med selvangivelsen for 2013 Dette nyhedsbrev vil fortrinsvis fortælle om de nyheder, man skal være opmærksom på når der skal

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 28.1.2009 KOM(2009) 20 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET Den teknologiske udvikling inden for e-fakturering og foranstaltninger

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners August 2014 Rådgivning - økonomisk vejledning Factoring (belåning af fakturaer) Virksomheden har mulighed for at belåne tilgodehavender fra salg. I praksis betyder det, at

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007

Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 217 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-311-0003 Udkast 31. august 2007 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto (Forbedrede afskrivnings-

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere

Bliv selvstændig - med ro i maven

Bliv selvstændig - med ro i maven Bliv selvstændig - med ro i maven Du har taget en stor beslutning om at blive selvstændig. Det betyder, at der er mange regler, du skal sætte dig ind i, så du får en rigtig god start på din nye tilværelse

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

P E N S I O N S O R D N I N G E R

P E N S I O N S O R D N I N G E R PENSIONSORDNINGER FORORD Pensionering handler i høj grad om opsparing altså at udskyde forbrug til senere. Politisk set har man i mange år ønsket at fremme privat pensionsopsparing ved at give fradrag

Læs mere

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag

Vedvarende Energianlæg. Investering i VE-anlæg med skattefradrag Vedvarende Energianlæg Investering i VE-anlæg med skattefradrag Investering i VE-anlæg med skattefradrag Med afsæt i den danske energipolitik og i Lov om fremme af vedvarende energi gives der i visse

Læs mere