REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REVISOR POSTEN. SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer. SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat. SIDE 4 e-faktura er klar nu!"

Transkript

1 STATSAUTORISEREDE REVISORER REVISOR POSTEN SIDE 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer SIDE 3 Modernisering af administrationen af udbytteskat SIDE 4 e-faktura er klar nu! SIDE 5 Moms- og afgiftsgennemgang SIDE 6 Bindende ligningssvar SIDE 7 Lavere skat på arbejdsindkomst SIDE 8 Vi noterer at

2 2 Momslovens nye krav til momsfakturaer Den 1. januar 2004 træder nye regler om momsfakturaer i kraft. Det betyder, at der i virksom hederne skal ske en tilpasning af de eksisterende it-systemer, herunder faktureringssystemet. Efter momslovens 52 skal afgiftspligtige personer for levering af varer og ydelser, bortset fra de af 13 omfattede, udstede en faktura til modtageren (kunden). Momsloven indeholder ikke direkte de nye krav til momsfakturaer. Momsloven indehol der en bemyndigelse til skatteministeren til at fastsætte regler om krav til momsfakturaer. Efter moms bekendtgørelsen vil de danske krav til momsfakturaer blive fastlagt som anført i skemaet. I forhold til gældende danske momsregler skal følgende nye oplysninger medtages på moms fakturaen: EU-kunders momsnummer ved salg af ydelser, hvor kunden er betalingspligtig, f.eks. ved levering af rådgivning og elektroniske ydelser og ved momsfritagne leverancer til EU-kunder, f.eks. salg af varer og udlejning af fly Leveringsdato i visse tilfælde Enhedsprisen uden moms Gældende momssats Momsbeløbet i d.kr. eller euro Hvis kunden er betalingspligtig - angivelse af, at leverancen er underlagt den såkaldte reverse charge-procedure - eller er omfattet af en momsfritagelse, f.eks. ved eksport af varer til et andet EU-land. Der er fortsat ikke krav om, at der udstedes momsfakturaer ved salg af varer og ydelser, der er momsfritaget efter momslovens 13, f.eks. ved levering af bank- og forsikringsydelser. UDSTEDELSE AF AFREG- NINGSBILAG De nye momsregler åbner generelt op for, at en momspligtig virksomheds kunde kan udstede fakturaer for virksomhedens levering af varer og momspligtige ydelser. Det er en forudsætning, at der foreligger en forud indgået aftale mellem de to parter, og at virksomheden godkender ud stedelsen af afregningsbilaget. Det er hensigten, at den, der udsteder afregningsbilaget, skal sikre sig, at sælgervirksomheden er momsregistreret, f.eks. ved at få sælgers momsnummer veri ficeret hos ToldSkat. Det svarer til de gældende regler i dag. Benny Hjortkær Hansen Momskonsulent Nr. Krav Bemærkninger 1. Udstedelsesdato (fakturadato). Ingen ændring 2. Fortløbende nummer, der bygger på en eller flere serier, og som identificerer fakturaen. Ingen ændring 3. Den momspligtige sælgers momsregistreringsnummer. Ingen ændring 4. Den momspligtige sælgers og købers navn og adresse. Ingen ændring 5. Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser. Ingen ændring Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, eller hvor et afdragsbeløb betales, forudsat en sådan dato er fastsat og forskellig fra fakturaens udstedelsesdato. Momsgrundlaget, en hedsprisen uden moms, eventuelle prisnedslag, bonus og rabatter, hvis de ikke er indregnet i enhedsprisen. Nyt krav Udvidelse af kravet 8. Gældende momssats. Nyt krav Momsbeløbet i d.kr. eller euro, dog ikke hvis der anvendes en særordning, hvorefter en sådan oplysning er udelukket. Ved leveringer, hvor kunden er betalingspligtig i et andet EU-land, købers registreringsnummer, og at leverancen er omfattet af reglerne for omvendt betalingspligt, hvis levering sker til en afgiftspligtig person i et andet EU-land. Dette kan ske ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, f.eks. "omvendt betalingspligt" eller "reverse charge". Ved momsfritagne leverancer til et andet EU-land, købers registreringsnummer og påtegning om, at leverancen er momsfritaget ved henvisning til den relevante EU-bestemmelse, den relevante nationale bestemmelse eller ved anden tydelig påtegning, f.eks. "momsfritaget", "0-sats", "zero rated", "free of VAT". Udvidelse af kravet Nyt krav Nyt krav 12. Oplysninger om transportmidlet ved levering af nye transportmidler til andre EU-lande. Ingen ændring Hvis brugtmomsordningen anvendes, anføres på fakturaen, at varen er momsberigtiget efter de særlige regler. Hvis den danske virksomhed er dansk momsrepræsentant for en udenlandsk virksomhed og hæfter solidarisk for moms med den udenlandske virksomhed: Anførsel af repræsentantens navn, adresse og momsregistreringsnummer på salgsfakturaer udstedt af den udenlandske virksomhed. Ingen ændring Ændret fra navn/adresse»el ler«registre rings nummer

3 Modernisering af administrationen af udbytteskat til selskaber m.fl. 3 GÆLDENDE REGLER I forbindelse med kildeskattens indførelse i 1970 blev der indført regler, der skulle sikre, at skatten af aktieudbytter blev opkrævet og behandlet korrekt. Disse regler har bygget på et administrativt besværligt erklæringssystem. Skattemyndighederne har således alene i 2001 modtaget udbytteattester som dokumentation for ud bytte/ udbytteskat mel lem selskaber m.fl. omfattet af selskabsskattelovens 1 og fonds beskatningsloven. Udbytteskatten indeholdes med 28% af det deklarerede udbytte, altså den sats der sva rer til det, personer skal betale i udbytteindkomst af de første / kr. Selskaber, der ejer mindst 20% af et andet selskab, modtager udbytte skattefrit fra dette, forudsat det har været ejet i en sammenhængende 12 måneders periode, i hvilken udbyt tebetalingen skal ske. Selskaber, der ejer mindre end 20% af et andet selskab, beskattes som hovedregel ikke af det fulde udbytte, men alene af 66% af dette. Det indebærer, at selskaber, der modtager sådant udbytte, trækkes for en højere skat, end de skal betale i forbindelse med den en delige opgørelse af årets skattetilsvar. NYE REGLER Indeholdelsesprocenten for skattepligtige udbytter udbetalt fra et selskab til et andet nedsættes fra 28% til 19,6%, hvorved den foreløbige skat kommer til at svare til den en delige. For at holde styr på, at de selskaber, der kun trækkes for 19,6 %, nu også er beretti gede til denne lave trækprocent, forventes det, at der oprettes en database over, hvilke selskaber der er berettigede. Da tabasen vil antagelig blive lagt på internettet. Den betalte udbytteskat skal fremover modregnes i det modtagende selskabs samlede indkomstskat for det år, hvor udbyttet modtages og beskattes. Dette indebærer en lille likviditetsulempe for det modtagende selskab, idet dette fremover godskrives den be talte skat et år senere end efter de gamle regler. Ved at lade udbytteskatten indgå i det samlede acontoskattesystem, som selskaber har ret til at anvende, reduceres ulempen imidlertid, da selskaberne kan tage højde for ud bytteskatten i de frivillige indbetalinger, selskaberne ofte foretager. Det forekommer derfor fornuftigt at indføre de nye regler, da de administrative besparel ser især bortfaldet af de attester - på ganske kort sigt vil overstige udgifterne ved at indføre systemet og informere om dette. Reglerne gælder for skat af udbytter, der udloddes den 1. januar 2004 eller senere. Finn Elkjær Statsautoriseret revisor

4 4 Faktureringsadministration er en dyr affære i de fleste virksomheder, fordi den består af mange manuelle rutiner. Der kan være mange penge at spare ved e-faktura. F.eks. en virksomhed, som modtager 20 fakturaer pr. dag i 200 arbejdsdage til en pris á 20,00 kr., giver en direkte besparelse på ,00 kr./år hvis alle fakturaer overføres via e-faktura. På e-faktura s hjemmeside kan man selv beregne, hvor stor en fordel e-faktura vil blive for virksomheden. Hvis fordee-faktura er klar nu! men hvad kan e-fakturering bruges til? Primo april 2003 blev det meget omtalte e-faktura betalingsystem frigivet til brug i danske virksomheder. Bag systemet står PBS A/S, som er ejet af danske pengeinstitutter, og som i e-faktura-projektet er bakket op af ca. 150 pengeinstitutter. Så der er vægt bag ordene, når e- faktura endelig kan præsentere produktet og dets mange faciliteter. HVAD ER E-FAKTURA SÅ? E-faktura er et moderne betalingssystem, som anvendes til elektronisk fakturering mellem virksomheder. Med e-faktura kan man sende fakturaer (og kreditnotaer) direkte fra virksomhedens økonomisystem til modtagerens økonomisystem, hvor data indlæses automatisk. Hvis man selv har e-faktura installeret på sit økonomisystem, kan man også via e-faktura Light sende fakturaer til kunder, som endnu ikke har fået installeret e-faktura. E-faktura er tillige tilknyttet pengeinstitutternes netbank-systemer for også derigennem at lette virksomhedernes arbejde med fakturabetalingen. Resultatet heraf er et hurtigere og billigere faktureringsog betalingsforløb for både fakturaafsender og -modtager. Af figuren ses forløbet med fakturaer mellem leverandør og kunde samt betaling fra kunde til leverandør. HVOR ER FORDELENE VED E-FAKTURA? Ud over at få adgang til en sikker og billig forsendelse af sine fakturaer får virksomheden en lang række fordele som: Spare tid ved ikke at skulle indtaste fakturaer Spare omkostninger til fakturabilag, print, kuverter, porto og pakning Godkendelse kan ske elektronisk, så virksomheden sparer tid på postgang mv. Færre fejl, da de modtagne fakturaer bliver indlæst automatisk Sende fakturaer oftere og hurtigere Automatisere bogførings- og godkendelsesrutinerne Spare plads og tid til manuel arkivering af bilag. len er stor nok i den enkelte virksomheds situation, er det blot om at komme i gang. HVEM KAN BRUGE E-FAK- TURA? De fleste virksomheder, som i dag bruger et Navision-system (fra Microsoft Business Solutions), kan anvende e-faktura, idet e-faktura i første omgang er udviklet hertil. I nedenstående tabel kan du checke, om dit nuværende system kan anvendes sammen med e-faktura, eller hvor hurtigt du kan komme i gang. Økonomisystem Version/Færdig Navision C og 2.1 Navision XAL 2.80 Axapta Small 2.5 Axapta Professional 2.5 Axapta Enterprise 2.5 Navision/Navigator 3.5x Navision Financials 2.60 Navision Attain/3.6 Sommer 03 Axapta ASP Efterår 03 HVORDAN KOMMER MAN I GANG? På hjemmesiden kan man læse meget mere om e-faktura samt få gode råd om, hvordan man kommer rigtigt i gang. Det første, man bør gøre, er at sikre sig, at virksomhedens økonomisystem kan arbejde sammen med e- Fakturaafsender Fakturamodtager Økonomisystem med e-faktura E-fakturamodul E-fakturamodul Økonomisystem Officebankingsystem Officebankingsystem Advisering om betaling Betalingsordre Bank Betaling Bank

5 5 faktura (check tabellen forrige side). Det næste, man bør gøre, er at beregne, om e-faktura vil give din virksomhed nogle direkte sparede omkostninger og administrative besparelser som står mål med omkostningerne til opstart og drift af e-faktura. Elektronisk arkivering af fakturaer kræver ændrede forretningsgange, hvor man bl.a. skal følge bestemmelserne i bogføringsloven. Derfor bør dette drøftes med virksomhedens revisor. Hvis der er behov for at designe sit eget layout af sin faktura evt. med flere sprogvarianter, kan dette normalt også udføres af virksomhedens IT-leverandør. På den måde kan man fortsat have sit eget formularsæt tilgængeligt for kunder og leverandører. HVOR SIKKERT ER E-FAK- TURA? Med e-faktura kan virksomhedens fakturaer sendes på et meget højt sikkerhedsniveau, så uvedkommende ikke kan læse, hvad der sendes. Ligeledes kan man være sikker på, at den, man sender noget til, er den eneste, der kan læse det. I forbindelse med godkendelse af modtagne e-fakturaer, skal modtageren godkende hver faktura elektronisk, inden at de bliver overført til en bogføringskladde i økonomisystemet. Efter indlæsningen af e-fakturaer i økonomisystemet anvendes de almindelige rutiner for betalingsforslag og betaling, og de godkendte betalinger kan automatisk overføres til beløbsmodtageren via virksomhedens netbank-system. INSTALLATION OG OPSÆT- NING Som udgangspunkt er e-faktura udviklet i Navision-systemerne, hvilket betyder, at installation og opsætning skal foretages af en autoriseret Navision-forhandler, så det sikres, at installationen ikke får indflydelse på andre vitale dele af økonomisystemet. Erik S. Andersen Senior manager Moms- og afgiftsgennemgang De fleste virksomheder er opmærksomme på de mange muligheder og risici, som findes i indkomstskattelovgivningen. Derimod kniber det desværre stadig generelt med opmærksomheden på moms- og afgiftsområdet. Et område der i dag er lige så kompliceret og økonomisk betydende som indkomstskat. Det kan derfor være dyrt og risikobetonet ikke at have fuldt overblik over, hvad der skal betales, og hvad der kan fratrækkes. En gennemgang af en virksomheds moms og afgiftsforhold afslører ofte, at overblikket ikke er fuldstændigt. En moms- og afgiftsgennemgang minder lidt om en kontrol fra Told- Skat. Virksomhedens håndtering af moms og afgifter bliver drøftet - herunder virksomhedens beregning af moms og afgifter. På de områder, hvor der kan være penge at hente - eller kan opstå problemer med ToldSkat - gås mere i dybden for at finde en håndterbar løsning, hvor virksomheden kommer til at betale netop det, den skal og ikke mere. Typiske problemområder kan bl.a. være følgende: Mange virksomheder får ikke godtgjort alle de energi- og vandafgifter, de har mulighed for. Reglerne for momsfradrag for personaleomkostninger og repræsentation kan også give anledning til problemer. Derudover kan nævnes virksomheder, som driver deres egen kantine, hvor virksomheden i realiteten snyder sig selv ved ikke at håndtere kantinen momsmæssigt korrekt. Moms ved international handel. Virksomheder, der har delvist fradrag for moms - dvs. at de har både momspligtig og ikke-momspligtig aktivitet - får typisk ikke reguleret deres momsfradragsret rigtigt. Det betyder, at de enten snyder sig selv for et fradrag eller risikerer en efterregning fra Told- Skat. Omstruktureringer. Mange er opmærksomme på at indhente specialkompetence på skatteområdet, hvis man overvejer ændringer eller omstruktureringer i virksomheder og i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelser. Desværre er der ikke altid den samme opmærksomhed på behovet for specialviden på moms- og afgiftsområdet. Ikke bare for at sikre, at den løbende håndtering er korrekt, men også for at sikre, at omstruktureringer mv. bliver gennemført på en måde, så det ikke udløser utilsigtede meromkostninger. Til forskel fra ToldSkat er moms- og afgiftskonsulentens opgave ikke bare at vurdere, om virksomhedens håndtering af moms og afgifter er korrekt. Konsulenten foretager også vurdering af, om virksomheden kan håndtere det på en optimal måde. De fleste virksomheder vil have fordel af at få lavet momsgennemgange med jævne mellemrum. Derudover bør virksomhedens revisor og revisionsfirmaets moms- og afgiftskonsulent være en naturlig sparringspartner i forbindelse med virksomhedens løbende håndtering af moms og afgifter. Dorthe Hein Senior VAT Consultant

6 6 Bindende ligningssvar I maj 2003 vedtog Folketinget en ændring af skattestyrelsesloven, hvorved blev indsat et nyt kapitel med overskriften»bindende ligningssvar«. De nye regler går kort fortalt ud på, at en skatteyder med mindre komplicerede forhold, inden for kort tid (efter bemærkningerne til lovforslaget omkring 1 måned) og mod betaling af et gebyr (DKK 300 i 2003), kan få et bindende ligningssvar fra den kommunale skatteforvaltning om virkningerne af en påtænkt eller allerede gennemført disposition. Lovændringen trådte i kraft 1. juli 2003, og der er herefter mulighed for at få et bindende ligningssvar for indkomståret 2003 og senere indkomstår. Ordningen omfatter kun fysiske personer og dødsboer, og spørgsmålene skal rettes skriftligt til den kommune, hvor personen lignes. Selskaber, fonde og foreninger kan ikke anvende reglerne, hvilket skyldes, at den kommunale skatteforvaltning efter skattestyrelsesloven ikke har kompetencen til ligning af disse. Selskaber mv. må derfor fortsat anvende reglerne om bindende forhåndsbesked. Der kan spørges om såvel påtænkte forhold som allerede gennemførte dispositioner. I sidstnævnte tilfælde skal der spørges senest 1 måned efter indkomstårets udløb. Spørgsmålene kan vedrøre alle forhold, hvor den kommunale skatteforvaltning har kompetencen til at træffe afgørelse, dvs., spørgsmål vedrørende selve skatteansættelsen for såvel private som selvstændigt erhvervsdrivende, passivposter, ejendomsværdiskat, kildeartsbegrænsede tab (eksempelvis aktieavancebeskatningslovens 2, stk. 2) og dødsbobeskatning. Der kan ikke spørges om den skattemæssige virkning af dispositioner mellem hovedaktionær og selskab. Begrundelsen herfor er, at selskaber som nævnt er undtaget fra reglerne, og svar på hovedaktionærspørgsmål vil have en afledt betydning for selskabet, hvilket man ikke har ønsket skulle være muligt. Den kommunale skatteforvaltning har i særlige tilfælde mulighed for at afvise at give et bindende ligningssvar. Dette kan ske i følgende situationer: Spørgsmål af mere vidtrækkende betydning, hvorved tænkes dels på mere principielle sager, hvor svaret kan få betydning for en endnu ikke fastlagt praksis, og dels massesager (investeringsprojekter eller skattearrangementer) Sager vedrørende betydelige beløb (indkomstpåvirkning med ca. 5 mio. kr.) Spørgsmål, der ikke kan besvares med den fornødne sikkerhed, eller andre afgørende hensyn, taler imod en besvarelse. Besvarelse kan naturligvis ikke afvises med henvisning til, at besvarelsen vil være tidskrævende, eller fordi forvaltningen er i tvivl om den retlige vurdering. Et bindende ligningssvar gives skriftligt og er bindende for skattemyndighederne, både kommunen selv og tilsynsmyndighederne, men kun i forhold til spørgeren. Andre med tilsvarende forhold kan ikke umiddelbart støtte ret herpå. Er der sket ændringer i de forudsætninger, der har været afgørende for svaret - såvel de faktiske forhold som ændringer i love mv. - er dette dog ikke bindende. Ligesom ved bindende forhåndsbesked er spørger/ skatteyder ikke bundet af svaret, men kan vælge at selvangive anderledes, end svaret angiver. Svaret er som udgangspunkt bindende i 5 indkomstår, men forvaltningen kan dog efter en konkret vurdering begrænse den bindende virkning til en kortere periode. Et bindende ligningssvar kan ligesom en skatteansættelse påklages til skatteankenævnet, Landsskatteretten og domstolene. Karin Hald Cand.jur.

7 Lavere skat på arbejdsindkomst 7 Fra og med januar 2004 får en stor del af den danske befolkning skattelettelser. De nye regler består dels i et jobfradrag og dels i en forhøjelse af grænsen for, hvornår der skal betales mellemskat på 6%. JOBFRADRAG Lønmodtagere og selvstændigt erhvervsdrivende får jobfradrag på 2,5% af arbejdsindkomsten, dog kan fradraget maksimalt udgøre kr. i 2004, stigende til kr. i Fradraget reguleres hvert år i takt med inflationen. Grundlaget for beregning af fradraget er som nævnt arbejdsindkomsten, og fradraget gives dermed ikke til modtagere af overførselsindkomster. Arbejdsindkomsten defineres som grundlaget for beregning af AM-bidrag. For at gøre jobfradraget uafhængigt af, om den skattepligtige har en arbejdsgiveradministreret eller en privat pensionsordning, skal beregningsgrundlaget reduceres med indbetalinger til private pensionsordninger. Ved skatteberegningen indgår jobfradraget som et ligningsmæssigt fradrag med en fradragsværdi på ca. 33%. MELLEMSKAT Den anden del af skattelettelserne består i en forhøjelse af grænsen for betaling af mellemskat. Dermed vil en stor gruppe skatteydere få nedsat eller helt slippe for betaling af mellemskat. Grænsen for, hvornår der skal Eksempler Ovennævnte jobfradrag og lempelser i mellemskatten betyder, at en ugift lønmodtager, der ikke har indtægter/fradrag ud over sin løn, opnår følgende skattelettelser i forhold til skatten i indkomståret 2003: Årlig bruttoløn kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. el. mere kr kr. betales mellemskat, forhøjes med kr. i hvert af årene fra 2004 til Dvs., at i 2007 er grænsen for betaling af mellemskat forhøjet med kr. i forhold til grænsen i Endvidere vil grænsen for mellemskat stadig blive reguleret i takt med inflationen. For indkomståret 2004 betyder det, at der først skal betales mellemskat, når den årlige personlige indkomst med tillæg af eventuel positiv nettokapitalindkomst overstiger kr. SELVANGIVELSEN De nye regler er nemme at håndtere for skatteyderne, idet der ikke skal skrives yderligere beløb på selvangivelsen. Mellemskattegrænsen indgår i den automatiske skatteberegning, og jobfradraget bliver beregnet automatisk af skattemyndighederne på årsopgørelsen. Lars B. Andersen Skattekonsulent Vi noterer at... Beløbsgrænser Afskrivningsloven Straksfradrag for småaktiver Aktieavancebeskatningsloven Grænse for skattefritagelse ved beholdning af børsnoterede aktier for hver enkelt skatteyder Kildeskatteloven Overførsel til medarbejdende ægtefælle Indregning af restskat i næste års forskudsskat Ligningsloven Bagatelgrænse for frynsegoder Bundgrænse for visse lønmodtagerfradrag Personskatteloven/skatteberegning Beløbsgrænse, mellemskat Beløbsgrænse, topskat Aktieindkomst 28%/43% Personfradrag til personer over 18 år Personfradrag til børn/unge under 18 år ELEKTRONISK REGNSKABSORDBOG Den Danske Regnskabsordbog kan findes på dk, og er gratis for alle. Her kan man få svar på en lang række af de spørgsmål, som kan opstå, når man skriver og læser danske regnskabstekster, eller når man ønsker at få oplysninger om bestemte regnskabstekniske forhold. Ordbogen bygger primært på den gældende danske årsregnskabslov, danske regnskabsvejledninger og internationale regnskabsstandarder (IAS/IFRS). Ordbogen er endnu under udarbejdelse og enkelte artikler er derfor ikke helt færdige. Der vil endvidere ske en løbende opdatering.

8 8 Vi noterer at... AKTUELLE DATOER 31. december 2003 Sidste frist for frivillig indbetaling af restskat over kr. vedr. indkomståret 2003, hvis man vil undgå restskattetillægget på 2%. Sidste frist for anmodning om tilbagebetaling af for meget betalt skat for indkomståret 2003 forud for den sædvanlige årsopgørelse. 15. marts 2004 Sidste frist for rettidig indbetaling af restskat over kr. vedrørende indkomståret 2003 med rentetillæg på 2%. DISKONTOEN Fra 9. november ,25% 3,60% Fra 1. februar ,55% Fra 9. august ,50% Fra 30. august ,45% Fra 6. december ,75% 2,95% Fra 7. marts ,50% 2,70% Fra 23. maj ,65% Fra 6. juni ,00% 2,15% MINDSTERENTEN 1/1 9/ ,00% 10/10 31/ ,00% 1/1 30/ ,00% 1/7 31/ ,00% KAPITALAFKASTSATSEN FOR 2003 Kapitalafkastsatsen for 2003 er fastsat til 5%. Satsen anvendes ved beregning af kapitalafkast i virksomhedsordningen og kapitalafkastordningen, og endvidere ved f.eks. beregning af kapitalafkast ved aktiekøb og ved den skematiske beregning af goodwill. GRÆNSERNE FOR PENSIONSINDBETALINGER Maksimal indbetaling på kapitalpensionskonti og maksimalt fradrag på ratepension og pensionsordning med løbende udbetalinger: kr kr. Den skattepligtige fortjeneste, der opnås ved helt eller delvist salg af en virksomhed, kan indskydes på en pensionsordning med løbende udbetalinger eller en ratepension. Der henvises til artiklen i Revisorposten nr Den maksimale indbetaling udgør følgende beløb: kr kr. NATIONALBANKENS UDLÅNSRENTE FRADRAG FOR LÅNEOM- KOSTNINGER Der er generelt fradrag for løbende provision eller præmier. Straksfradrag Derudover er der som hovedregel fradrag for stiftelsesprovisioner, engangspræmier og lignende engangsydelser ved optagelse af lån, der har en løbetid på under 2 år. Stiftelsesprovisionen ved oprettelse af en kassekredit kan kun fradrages, når den konkrete afviklingsaftale lyder på en løbetid under to år. Hvis der ikke er aftalt en afviklingsperiode, er der som udgangspunkt en formodning om, at løbetiden er over 2 år og dermed ikke fradrag for stiftelsesprovisionen. Mulig fradragsret ved periodisering Andre låneomkostninger, herunder tinglysningsafgifter, stiftelsesprovisioner mv. vedr. lån med en løbetid på 2 år eller mere, advokat- og revisorudgifter, vekselomkostninger i forbindelse med indfrielse af lån i fremmed valuta, kurtage ved salg af obligationer i forbindelse med stiftelse af obligationslån og ved køb af obligationer til indfrielse af obligationslån, skal behandles på samme måde, som lånet. Dette indebærer som hovedregel, at der kun er fradrag for de pågældende omkostninger, når gælden er optaget af selskaber, fonde eller foreninger mv. Også de omkostninger, der påløber de såkaldte pari-lån, dvs. lån, der skal tilbagebetales med samme beløb, som de optages til - typisk kassekreditter, er fradragsberettigede. Dette er ændring af en praksis, som ligningsmyndighederne tidligere, men altså forgæves, har forsøgt at gennemføre. Låneomkostningerne skal tillægges lånebeløbet til brug ved opgørelse af skattefradraget og kan fratrækkes forholdsmæssigt i takt med indfrielsen af lånet. Forlaget Thomson A/S Skattekonsulent Jytte Hjorth Ansvarshavende redaktør: Statsautoriseret revisor Niels Lynge Pedersen Redaktion: Statsautoriseret revisor Finn Steen Christensen Statsautoriseret revisor Finn Elkjær Statsautoriseret revisor Jørgen C.S. Jacobsen Statsautoriseret revisor Henning Kjeldsen Statsautoriseret revisor Svend Therchilsen Redaktører: Majbritt Cordt og Birgitte Strange Produktion/Sats: Forlaget Thomson A/S Tegninger: Kim Broström Tryk: Silkeborg Bogtryk ISSN nr.: Redaktion afsluttet d. 3. november 2003

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat

1/6. Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3. Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Samfundsbeskrivelse B Forår 2010 Hold 3 Note 6 - Beregning af personlig indkomstskat Skatteprocenter 2006-2009 2007 2008 2009 2010 Pct. Pct. Pct. Pct. Gennemsnitlig kommuneskatteprocent 24,6 24,8 24,8

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteministeriet J.nr. 04-711-30 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 130 - Forslag til Skatteforvaltningsloven. Hermed fremsendes i 5 eksemplarer svar på spørgsmål nr. 22 af 7. december 2004. Kristian

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt)

Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) Skatteministeriet J. nr. 14-4348922 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af momsloven (Bemyndigelse til lempelse og fritagelse for faktureringspligt) 1 I momsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 106 af 23.

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Beskatning af medarbejderaktier

Beskatning af medarbejderaktier Beskatning af medarbejderaktier Generelt Den 2. januar 2013 bliver de første medarbejderaktier frigivet fra båndlæggelsen og er dermed til fri disposition. Du får her en beskrivelse af de skatteregler,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S - Guide til selvangivelsen 2016 Generelt om vejledningen... 3 1 Udloddende aktiebaserede afdelinger... 4 2 Udloddende obligationsbaserede afdelinger... 5

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

Forældelse skatteansættelse og skattekrav

Forældelse skatteansættelse og skattekrav - 1 Forældelse skatteansættelse og skattekrav Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med selvangivelsen foretages en opgørelse af årets skattetilsvar (skatteansættelse), og skattevæsenet opkræver

Læs mere

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2015. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene = Juledag, 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2015 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010.

Notatet har udelukkende til formål at behandle de nye regler vedrørende levering af ydelser, der trådte i kraft 1. januar 2010. Århus 20. december 2010 J.nr. 222644/MEA Delacour Dania Danske Havne NOTAT Notat vedr. moms på ydelser Den 1. januar 2010 blev der gennemført en ændring af den danske momslov. Ændringen har væsentlig betydning

Læs mere

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR

Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR - 1 Omkostningsgodtgørelse fradragsberettigede udgifter - forelæggelse af honorar for brancheforening SKM2011.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten har ved en kendelse

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2013. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2013 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2013 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene

Skattebrochure 2014. Kunsten at anvende sund fornuft. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Juledag. 1990. Af Michael Ancher. Billedet tilhører Skagens Museum. Billedet er blevet manipuleret. Skattebrochure 2014 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Skatteguide 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 1 Generelt om investering i investeringsbeviser... 4 2 Investering for frie

Læs mere

Nye regler for beskatning af aktieavance

Nye regler for beskatning af aktieavance Nye regler for beskatning af aktieavance Tommy V. Christiansen advokat (H) Folketinget vedtog den 16. december 2005 nye regler for beskatning af fortjenester og tab på aktier. Reglerne trådte i kraft den

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING

SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING SKATTEREFORM 2009 PENSIONSOPSPARING 12. november 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver / Skat Skattereform 2009 Poul Hjorth Chefrådgiver - Skat Hovedelementer Nedsættelse af skatten på arbejde og dermed også virksomhedsindkomst

Læs mere

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste

så grundlaget for beregningen bliver udtryk for personens hidtidige arbejdsfortjeneste Skive Kommune Borgerservice og Ydelse Torvegade 10 7800 Skive Kontaktperson Navn Telefon 9915 5500 E-mail ue@skivekommune.dk Dato 13.06.2017 Sagsidentifikation - 5 708410 037214 Årsindtægt for selvstændigt

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) 12 1 I bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET

Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET Skatteministeriets departement Att. Merete Helle Hansen Skatte- og afgiftsadministrationen Dansk Told & Skatteforbund SKATTEUDVALGET 26. september 2007 Vedrørende teknisk høring af Udkast til forslag til

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursskatteloven

Bekendtgørelse af konkursskatteloven LBK nr 1242 af 27/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-712-0058 Senere ændringer til forskriften LOV nr 529 af 26/05/2010

Læs mere

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser.

Skema I anvendes, når tilskuddet kan beregnes på grundlag af de seneste årsopgørelser. Skema til beregning af årsindtægt for selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne, der modtager tilskud (fleksjob) Jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 70 g, stk 5. For at kommunen kan beregne

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

statsautoriserede revisorer 4-2008

statsautoriserede revisorer 4-2008 statsautoriserede revisorer 4-2008 Fritidsbolig i Danmark ved ophold i udlandet 2 Nye skatteregler for konvertible obligationer 3 Lempelse af reglerne i forbindelse med generationsskifte 4 Overgangssaldo

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning. Kapitel 1 Selvstyrets bekendtgørelse nr. 7 af 30. marts 2012 om forskudsregistrering, selvangivelse og skatternes afregning I henhold til 13, stk. 7 og 8, 14, stk. 1, 15, stk. 2, 17, stk. 1, 28, 42, stk. 2, 45,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2013-14 Fremsat den 5. december 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven (Tilpasning af procenttillæg

Læs mere

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work

DanSKE InVESt og SKattEn JanUaR 2013 13 Knowledge at work 13 Danske Invest og skatten Januar 2013 Knowledge at work Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst

Forslag. Lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst 2014/1 LSF 75 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 12-0188011 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft

Skattebrochure 2012. Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene. Kunsten at anvende sund fornuft Skattebrochure 2012 Information vedrørende beskatning af investeringer i SKAGEN Fondene Kunsten at anvende sund fornuft 2012 Beskatning af afkast og udbytte Denne brochure beskriver reglerne for afkast

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM

Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM - 1 Tvc13579checkpiratkopi Selvangivelsesomvalg fra kapitalafkastordningen til virksomhedsskatteordningen i forbindelse med fejl i selvangivelsen - SKM2016.468.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand.

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder

Informationsmøde for nye virksomheder Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER

SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER SKATTEGUIDE FOR PRIVATPERSONER OG SELSKABER VED INVESTERING I INVESTERINGSFORENINGER Indhold Skatteguide for privatpersoner, selskaber og lignende ved investering i investeringsforeninger...1 Indhold...1

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 SAU alm. del Bilag 257 Offentligt Skatteudvalget Til Skatteministeriet Departementet Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Pioner Allé 1 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail:

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT

INVESTERINGSFORENINGER OG SKAT INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 195 Offentligt 25. februar 2016 J.nr. 16-0111050 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 195 af 28. januar 2016

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 17/

TimeTax NYHEDSBREV 17/ Indskud på pensionsordninger Side 1 Pensioner indskud fradrag Vi nærmer os afslutningen på endnu et år, og årets indtægter er ved at være kendte. Det er derfor nu man skal begynde at overveje, om der skal

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing?

SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? 31.03.2009 SP-opsparing: skal? - skal ikke? Er det en god idé at hæve sin SP-opsparing? Der kan være rigtig mange gode argumenter for og imod at hæve sin SP-opsparing. Er man blandt dem, der har et reelt

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.300 12.600 Dok

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0029 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 31- forslag til lov om ændring af skattekontrolloven og lov om opkrævning af skatter og afgifter m.v. (Digitalisering af regnskabsoplysninger,

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 15/

TimeTax NYHEDSBREV 15/ Digital betaling Selvstændige erhvervsdrivende Side 1 Side 1 Digital betaling Folketinget vedtog tidligere på året regler, der skal begrænse omfanget af sort arbejde i Danmark. Selvstændige erhvervsdrivende

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Periodisering af renter af personskadeerstatninger ligningslovens 5, stk. 6 - procenttillæg og renter af restskatter efter kildeskatteloven ved tilbagefordeling eftergivelse efter lov om inddrivelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Til lovforslag nr. L 196 A Folketinget 2011-12 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 13. september 2012 Forslag til Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Afskaffelse

Læs mere

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO).

Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Som beskrevet i tidligere nyheder har regeringen i juni måned 2014 foreslået markante ændringer af virksomhedsordningen (VSO). Regeringen var blevet opmærksom på, at nogle selvstændigt erhvervsdrivende

Læs mere

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation.

Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. 27. februar 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: HJEMME-PC-ORDNINGEN Regeringen foreslår at ændre reglerne vedr. hjemme-pc og arbejdsgiverbetalt datakommunikation. Folketinget

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.600 12.800 Dok

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

1. Overordnede bemærkninger

1. Overordnede bemærkninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 21. januar 2014 Høringskommentarer vedrørende engangsregistrering af selskabers m.v. underskud, oplysningspligt om erhvervelse af visse aktier

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Fradrag for tab på udlån til ven

Fradrag for tab på udlån til ven - 1 Fradrag for tab på udlån til ven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg læste med stor interesse artiklen af den 29. oktober 2016 om Privates skattefradrag for tab på tilgodehavender hvor

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED

INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED INTERNATIONAL PLANTATION SERVICES LIMITED SELVANGIVELSEN 2007 United International Enterprises Limited United Plantations Berhad Til selskabernes aktionærer Videresendelse Hvis nærværende skrivelse er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer:

INVESTERINGSFORENINGER GENERELT. Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: INVESTERINGSFORENINGER GENERELT Investering i investeringsforeninger opdeles skattemæssigt i 3 forskellige overordnede typer: Kontoførende foreninger, der skattemæssigt anses som transparente enheder,

Læs mere

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER

SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER SKATTEMÆSSIGE BELØBSGRÆNSER Alfabetisk oversigt over beløbsgrænser, der reguleres efter personskattelovens 20 Grundbeløb Afskrivning Småaktiv og restudgiftsgrænsen, AL 5, 6 og 11 12.300 12.800 12.900 Dok

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger

Skatteguide ved investering i investeringsforeninger Skatteguide ved investering i investeringsforeninger 01.06.2016 Indhold 1. Indledning... 2 2. Privates investeringer i investeringsbeviser - Frie midler... 2 2.1 Beskatning af aktieindkomst... 2 2.2 Beskatning

Læs mere