Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013"

Transkript

1 Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013 Markedsføring Der henvises til markedsføringsplan juli 2013 udarbejdet af CJH. Planen har været fremlagt for styregruppen d. 1/8-13 uden konkret stillingtagen. Det indstilles, at markedsføringsplanen indgår i prioriteringsdebatten d. 30/9-13. Beredskab Der henvises til notat af 21/8-13 fra KMM. Færgeområdet er friholdt fra det sideløbende økonomiske beredskab på 2% for Det bemærkes, at en realisering af beredskabet på hhv. 3 eller 5 mio. kr. vil betyde, at overførsel af gods skal flyttes til aften/nat at en realisering af beredskabet på hhv. 3 eller 5 mio. kr. vil betyde en mærkbar effekt for pendlere, en vis effekt for fastboende og unge studerende samt en mindre effekt for turister og bryllupspar at der må forventes et afledt indtægtstab, det ikke kan vurderes præcist Det indstilles, at det overvejes at udmønte forslagene i beredskabet med henblik på at nå måltallene for budgetlægningen for at der indregnes et indtægtstab på 10% af udgiftsreduktionen såfremt der gøres brug af beredskabet. Integration af færgeområdet i kommunen Ærøfærgernes IT-understøttelse Der henvises til dok af 21/8-13 med bidrag fra BRO,JBH og KMM vedr., platforme, mailsystem, EDH/Elektroniske arkiver, telefoni samt uddybende notat af 22/8-13 fra KMM. Færgernes egen systemportefølje Det indstilles, at anbefalingerne i ovenstående følges. Dette indebærer bl.a. at den nuværende bookingløsning (modul til C5) og Omega Hyre opretholdes indtil videre, at færgeområdets exchange-løsning flyttes fra Dansupport til den kommunale exchange-server og at færgeområdets selvstændige IT-løsninger opretholdes som hostede løsninger uden serviceforpligtelse for IT-kontoret. Platforme. opkobling og hardware Det indstilles, at hele færgeadministrationen samt yderligere nøglemedarbejdere, der udpeges af færgedirektøren, skal have den samme platform (herunder samme grundlæggende IT-systemer), opkobling og hardware som resten af kommunens nøglemedarbejdere og administrative medarbejdere. Oplæg udarbejdes til forelæggelse for direktionen, af BRO med inddragelse af KMM herunder engangs- og løbende driftsudgifter samt mulighed for finansiering ved besparelser. Frist 31/ Uddannelse i EDH Det indstilles, at MRM anmodes om at tilrettelægge og gennemføre et oplæringsforløb i EDH for færgeområdets medarbejdere i løbet af efteråret Hjemmeside Det indstilles, at Ærøfærgerne fortsat kan have sin egen hjemmeside at der under KM M's ledelse udvikles en ny hjemmeside for Ærøfærgerne, og at AMB inddrages i dette arbejde med henblik på at sikre koordinering med kommunens hjemmeside Designmanual Det indstilles, i forbindelse med revision af kommunens designmanual, at tilhørsforholdet til Ærø Kommune markeres udadtil og at det samtidigt hermed markeres, at færgeområdet har et selvstændigt præg. Telefoni Det indstilles, at IP Scale løsningen bibeholdes i den nuværende form, der svarer til kommunens øvrige telefoni. Løn- og Økonomisystemer sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

2 På grund af implementering af nye økonomi- og lønsystemer, er det ikke muligt pt. at vurdere hvordan brug af løn- og økonomisystemer kan optimeres bedst muligt. Det indstilles, at opgaven formuleres som langsigtet projekt frem mod budgetlægningen af Opgavefordeling og samarbejdet mellem Ærøfærgerne og Løn & Økonomi På grund af implementering af nye økonomi- og lønsystemer, er det ikke muligt pt. at vurdere hvordan opgavefordeli ng og samarbejde kan optimeres bedst muligt. Det indstilles, at opgaven formuleres som langsigtet projekt frem mod budgetlægningen af Tiltag i øvrigt, der kan optimere samarbejdet mellem Ærøfærgerne og resten af kommunen KMM har udarbejdet notat af 21/8-13 vedr. vedligehold af havnearealer, der anvendes af færgerne. Det vurderes, at der er behov for at skabe større klarhed over ansvarsfordelingen mellem færgeområdet og havneområdet vedr. vedligeholdelse og renholdelse af de arealer på Ærøskøbing havn, der benyttes af færgerne. Som udgangspunkt lægges til grund, at skibs- og vareafgifter dækker vedligehold og nødvendig udskiftning af infrastruktur, der benyttes af færgerne (spuns, kajanlæg, opmarcharealer mv.). Endvidere betales leje for venteværelsebygning. Det indstilles, at havnefogeden og færgedirektøren senest i november 2013 fremlægger fælles oplæg for TU og THU: der kan sikre tilstrækkelig løbende vedligeholdelse og renholdelse af områder, der benyttes af færgerne der skaber klarhed over hvem der fremadrettet skal have ansvaret for hvilke fysiske områder der sikrer, at der afsættes tilstrækkelige midler til at kunne varetage sit ansvar Det forudsættes, at der ikke skal anvendes ekstra midler fra kommunekassen. Forhold mellem Ærøfærgerne og Turist- og erhvervskontor Det indstilles, at det præciseres: at det præciseres, at færgedirektøren har det overordnede administrative ansvar for kommunens transportopgaver, og at turist- og erhvervschefen har det overordnede administrative ansvar for kommunens turisme- og erhvervsfremmeindsats, herunder markedsføring at det præciseres, at turist- og erhvervsforeningen, færgeområdet og kommunen i øvrigt samarbejder om at løfte turisme, erhvervsudvikling og bosætning på Ærø at Turist- og erhvervskontoret og Ærøfærgerne, i forbindelse med den fysiske sammenflytning i efteråret 2013, afsøger og høster mulige synergigevinster Størrelsen af drifts- og sikkerhedsbesætning Der henvises til notat af 20/8-13 fra KM M. Det indstilles, at der indenfor en samlet økonomisk ramme på 200 tkr. indgås aftale med konsulent, med henblik på, at konsulenten og færgedirektøren udarbejder et oplæg til ny drifts- og sikkerhedsbesætning, nyt redningsudstyr og nye sikkerhedsruller inkl. økonomiske konsekvenser til fremlæggelse for ØKU i januar Nye digitaliseringsløsninger Der henvises til notat af 27/8-13 fra KMM 2) Bizz-løsning Det indstilles, at løsningen ikke indføres. 3) Check-in-automater+ 4) Digitalt betalingssystem Det indstilles, at KMM primo maj 2014 fremlægger oplæg for ØKU om indførelse pr. 1/ af en samlet digital booking- og betalingsløsning for alle gående og 95% af biler og passagerer i biler. I oplægget indgår betalingsprofil til imødegåelse af udeblivelser og sene afbud. 5) Elektronisk Ø-kort Det indstilles, at AMB primo maj 2014 fremlægger oplæg for ØKU om indførelse af elektronisk ø-kort for Ærøboere pr. 1/ Indkøb af brændselsolie sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

3 Der henvises til notat af 19/8-13 fra KMM. Det indstilles, at indkøb af brændselsolie bringes i udbud primo Inden udbuddet undersøges koordineringsmuligheder med andre rederier. Alternative fremdriftsmidler Der henvises til notat af 19/8-13 fra KMM. Det indstilles, at der medio 2015 foretages en nærmere konkret analyse af muligheden for, at de eksisterende færger kan overgå til LNG at det i forbindelse med udskiftning af færgerne overvejes, hvilke fremdriftsmidler færgerne skal anvende Takststruktur Der arbejdes med emnet. Oplæg forventes klar til behandling i TU i oktober 2013, således at nye takster kan implementeres 6/ Bilag Markedsføringsplan juli 2013 Beredskab hhv. 1, 3, 5 mio.kr. af21/8-13 Afrapportering ITunderstøttelse af 21/8-13 Uddybende IT af 22/8-13 Tiltag i øvrigt af 21 /8-13 Drifts- og sikkerhedsbesætning af 20/8-13 Digitaliseringsløsninger af 20/8-13 Indkøb af brændselsolie af 19/8-13 Alternative fremdriftsmidler af 19/8-13 sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

4 Ærø Kommune Statene Ærøskøbing I henhold til kommissorium for undersøgelse af mulighederne for at optimere færgeområdets økonomi fremsendes hermed udkast til svar på følgende opgave stillet af kommunalbestyrelsen: " Der udarbejdes forslag til en markedsføringsplan, der sigter mod at tiltrække flere gæster til Ærø og dermed kunder til Ærøfærgerne. Færgedirektøren og turist- og erhvervschefen er sammen ansvarlige for udførelsen af denne opgave. Det forventes, at denne opgave løses uden ekstern bistand. " Overvejelser over markedsføring Målet med markedsføringen er at trække gæster til Ærø. Men også at sikre, at gæsterne får en god oplevelse her, så de kommer igen og også omtaler øen positivt overfor andre. " Word by mouth" er vel nok den mest Derfor består en markedsføring af flere elementer: 1) at gøre opmærksom på Ærøs fortræffeligheder 2) at motivere gæster til at besøge Ærø. 3) at sikre en god oplevelse her gennem det gode værtsskab således at 4) de besøgende gæster bliver vedvarende ambassadører for Ærø Markedsføring er gentagelse af et budskab, det samme budskab, på forskellige måder, men det samme budskab. Det er derfor det hedder re-klarne. Markedsføring er en lang proces og en vedvarende proces, der skal fastholdes over tid for at opnå vedvarende resultater Markedsføring koster penge. Effektiv markedsføring koster mange penge. I vedhæftede budgetskema ha r vi estimeret en minimal markedsføringsindsats for Ærø til at koste 1.7 millioner per år i en længere årrække. Den hidtidige indsats I konsekvens af, at vi stort set intet markedsføringsbudget har haft til råd ighed de senere år, så har vi på ingen måde kunnet gennemføre nogen kvalificeret form for markedsføringskampagne med tilstrækkelig gennemslagskraft. Vi har derfor gennem de senere år fokuseret på medieomtale, der er økonomisk attraktiv og ofte har en større værdi en annoncemæssig omtale. Den fokuserede indsats på presse- og mediesiden har resulteret i en medieomtale til en betydelig annoncemæssig værdi. Turismens økonomiske betydning Turismen bidrager signifikant til indkomsten på Ærø. Således er den turismeskabte værditilvækst på Ærø i 2010 opgjort til 155 mio. kroner og betyder 282 årsværk på Ærø. Med den rigtige strategi vil dette erhverv kunne vokse og blive endnu mere værdifuld for Ærø (Turismens økonomiske betydning på Ærø 2012, udgivet af VisitDenmark og Danmarks Statistik) Den fremtidige indsats I hvor høj grad turismen skal være en betydende erhvervsgren på Ærø er i høj grad op t il de politiske beslutningstagere. Hvis kommunalbestyrelsen finder udviklingen af turismen på Ærø af betydning for øens fremtid, så må man følgelig også afsætte flere midler i budgettet til denne udvikling. Den private indsats er vigtig, men kan ikke stå alene. Kommunalbestyrelsen skal vise, at man vil turismen på Ærø og dermed investere i t urismen fremtid gennem midler til øget markedsføring. Ærø er desværre ikke i den situation, at eksterne operatører som selskabet " Færgen" ka n kanalisere i princippet statslige penge over i markedsføringen af destinationen. Vi må gøre det selv og stole på egne kræfter. Den fremtidige indsats i markedsføringen af Ærø skal være klar i budskabet, præcis i målgrupperne og skal være konsistent og vedvarende. Vi skal have " mod" og " is i maven", har vi truffet et valg, skal vi tro på, at vi har truffet det 1

5 rigtige valg- også selv om hjemmebane og falkerøst kommer med indvendinger. Vi skal have mod til at vente. Kurven vender ikke ved et trylleslag uanset indsats. Sammenhængen mellem forskellige annonceringer og genkendeligheden på hjemmeside og face booker vigtig. En 4 uger intensiv TV reklame er hurtig glemt medmindre den følges op af genkendelig markedsføring på andre platforme. Vi må tænke markedsføring som et langt, langt sejt træk. Opgaven er at "brande" Ærø i folks bevidsthed og her er vi bagud i point i forhold til Samsø (kartofler) og Læsø (salt) eller Bornholm for den sags skyld. Det vil kræve en massiv og vedvarende indsats at få Ærø plantet i den brede befolknings bevidsthed som mulig ferieø på linje med ovennævnte. Markedsføring er ikke alene et spørgsmål om annoncer og budskab, markedsføring har rigtig mange andre elementer i sig, også et stort serviceelement i den måde potentielle gæster betjenes på. Det er en forståelse, der er nødvendig for alle, for at en markedsføring skal have den nødvendige langtidseffekt. Vi har som bilag vedhæftet en oversigt over, hvilke markedsføringsmæssige budskaber om Ærø vi vil anvende i en fremtidig øget markedsføring af Ærø. Målgrupper Baseret på overvejelser om ønskværdig penetration af markedet i forhold til de tilgængelige ressourcer vil vi vælge at satse på følgende geografiske målgrupper: Det nære område Danmark Det nordlige Tyskland Norge Holland Først når disse geografiske målgrupper er vel dækkede vil vi udvide vores indsatsområde. Men det vil ikke være de første mange år. Vi vil fokusere på målgrupper, hvor vi har helt klare fordele fremfor mange andre destinationer. En fokusering på få veldefinerede målgrupper gør markedsføringen mere enkel og mere effektiv. De valgte målgrupper er følgende En-dagsrejsende +50 par De aktive (vandrere, cyklister, lystfiskere, kajakfolk) Badegæster Lystsejlere Markedsføringsmæssige budskaber i markedsføringen af Ærø Alle destinationer i Danmark markedsfører sig over samme skabelon: gode strande, fin natur, spisesteder, kunstnere, museer. Alle steder har de bedste vandreture, de bedste cykelstier, de hyggeligste byer, de fleste forretninger For at skille sig ud fra mængden vil vi centrere markedsføringen om det autentiske på Ærø og der hvor vi adskiller os fra andre destinationer. Vi er ikke et "me - tao" produkt, vi har unikke ting at fortælle om. Den maritime historie Ærø er uden tvivl den destination i Danmark med den mest indtryksefterladende maritime historie uforglemmeligt formidlet ge nnem Marstal Søfartsmuseum, herunder Eriksens Plads under opbygning. Den maritime historie er blevet udødeliggjort gennem Carsten Jensens store roman Vi, de druknede. Men også Ærøskøbing giver sit bidrag til 2

6 den maritime historie og de maritime oplevelser, nu primært omkring Det Gamle Værft, hvor nittede skibe i fremtiden vil blive renoveret. Unikke Ærøskøbing Ingen anden by i Danmark har Ærøskøbings kvaliteter. Der er andre gamle byer, der er gamle bydele i mange byer, men Ærøskøbing med den uforstyrrede byplan og den spændende historie strækkende sig 800 år tilbage er unik. Denne historie og denne kulturhistorie skal fortælles, men det er ikke kun turistkontoret, der skal fortælle denne historie. Der må igen sættes skub i arbejdet med at søge om byens optagelse på listen over verdens kulturarv. Det vil være godt for byen og byens selvbevidsthed, men vil også give nye markedsføringsmæssige muligheder: "Ærøskøbing, kandidat til optagelse på Unesco listen over verdens kulturarv". Og hvis Ærøskøbing skal fortsætte med at være en magnet for turismen, så skal der træffes klare beslutninger fra kommunens side om standarder i byen og byens vedligeholdelse. Hvide plastikstole og uorganiseret rod hører ikke hjemme i byens gader og på et af de smukkeste torve i Danmark. Her må Ærø Kommune tage ansvar og gå foran. Roen og freden Den største mangelvare i et moderne samfund i dag er vel "ro og fred". Det kan Ærø tilbyde i overflod og det kan vi sælge os på. Både roen ment som fravær af støj, men også den indre ro der falder over en når man sætter sine ben i det ustressede miljø på Ærø. Her er man tilbage i " det, der var engang", det vi alle længes efter og som næsten ingen steder længere findes. Det rigtige markedsføringsmæssige budskab kan gøre indtryk og trække gæster til, der så vil komme igen og igen for at nyde øens uudtømmelige ressource af fred og ro. Og så skal vi naturligvis også sælge øen på de mere traditionelle ting: Danmarks bedste ørredvand De gode og uforstyrrede strande med blåt flag og tryghed for børn Cykelveje med udfordringer, medvind og ganske lidt trafik Øhavsstien med milevid udsigt og duft af timian Det folk også går efter: o De lokale produkter o Gallerier og kunst o Harmonikafestival, Jazzfestival, Single Folk Festival Hvem skal stå for markedsføringen af Ærø? At markedsføre Ærø kræver mod og is i maven; ryster hånden kommer vi ingen vegne. Hvis markedsføringen skal have nogen som helst mening, skal den ligge et sted baseret på en vedtagen strategi og et vedtaget flerårigt budget og så skal der holdes fast i denne strategi, uanset hvad andre må mene. Vi mener, at Ærø Turist- og Erhvervsforening er et godt bud som ansvarligt kontor for øens samlede markedsføring, da kontoret har kompetencer i professionel kommunikation og mange års erfaring i salg og markedsføring både praktisk og strategisk, både nationalt og internationalt. Når vi kender omfanget af de midler kommunalbestyrelsen vil investere i øens turistmæssige fremtid, kan vi naturligvis fremlægge en detaljeret plan med valg af medier og budskaber. Carl Jørgen Heide 3

7 Markedsføringsplan 2014 til 2018 Perioder & Budget Budget Promotionelle elementer i en minimal markedsføring Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septembe1 Oktober November December Totalt 1. Annoncer i dagblade & fagblade Facebook,annoncer Ærøportalen, opdatering Pressebesøg Konkurrencer på Ærøportalen Radiospot Messedeltageiser TV spot inklusive produktion Deltagelse i kampagner med VisitDenmark Deltagelse i kampagner med VisitFyn Udsendelse af Ærø Guider Market Research, opfølgning på kampagner Andre elementer som postkort, brochurer Små mobilfilm til youtube, face book, etc Til appelsiner i turbanen M ånedligt budget Kommentarer til markedsføringsplan for : Med denne markedsføringsplan bruger vi årligt knap 1 % af den turismeskabte værditilvækst på Ærø, knap 1,5 % af det totale skatteprovenu afledt af turismen og knap 8 % af kommuneskatten frembragt ved turisme. (Kilde: Turismens økonomiske betydning på Ærø, VisitDenmark september 2012) Vores ambition og forventninger er, at vi med denne plan kan ændre den nedadgående tendens i turismen på Ærø ( på -1,1 %) til en vækst på + 12 % over 4 år sammenlignet med 2010 hvilket vil betyde at i 2018 vil der være 34 nye jobs indenfor turisme, flere overnatninger og en øgning af den turismeskabte værditilvækst på 18 millioner samt en øgning af kommuneskatterne på 2,2 million. Kommentarer til de enkelte elementer I planen: 1. Annoncer: Annoncerne vil være nysgerrighedsskabende, nytænkende og uventede i deres budskab og vil have sammenhæng med budskab i de andre medier 2. Face book: Face booker en stigende markedsføringskanal med hvilken man kan ramme mange potentielle gæster til en forholdsvis lav kontaktpris 3. Ærøportalen er måske det vigtigste element i markedsføringen, da analyser viser at % af ferierej sende bruger internettet som den primære kilde til inspi ration og planlægning af en ferie 4.Pressebesøg: Trods en signifikant øgning af markedsføringsbudgettet, så vil medieomtale stadig være en høj prioritet, da markedsføringsværdien er høj i forhold til investeringen. 5.Konkurrencer på Ærøportalen: Analyser viser, at værdien af en markedsføring øges signifikant, hvis modtageren ska l udføre en handling. Dette vil konkurrencer bidrage t il. 6. Radiospot: Værdien af radiospot ligger i gentagelsen, gentagelsen og gentagelsen til en fornuftig pris i forhold til modtagerantal 7. Messedeltagelse er et kontroversielt spørgsmål, da investering er høj og udbytte svært at måle. Vi fokuser på " Ferie for alle"; "Både i Bella" og en række specialmesser i samarbejde med øens virksomheder 8. TV Spots kan have en værdifuld og stor påvirkning af potentielle gæster, hvis timing, budskab og kvalitet går op i en højere enhed. Det er omkostningskrævende (X af totale budget ) og kræver professionelt arbej 9. Deltagelse i kampagner med VisitDenmark er en relativ prisbillig måde at komme i kontakt med potentielle gæster på udenlandske markeder, primært Tyskland, Norge, Sverige og Holland 10. Deltagelse i kampagner med VisitFyn kan være af værdi, da man gennem fælles investering får mere udbytte per investeret krone i forhold til at gå alene ind på et marked 11. Udsendelse af Ærø Guider burde i grunden ikke være nødvendigt, da guiden kan downloades fra internettet, men vores primære målgruppe +55 ønsker stadig i stort omfang at modtage en trykt udgave 12. Market Research er vigtig. Uden målsætninger og effektmålinger af markedsføringen er alle resultater lige gode. Vi ønsker at vurdere vores indsats professionelt og intensivt. 13. Kampagnerne indeholder også trykte elementer som postkort, leaflets, plakater og andet der kan understøtte budskaberne på de digitale medier og TV 14. En markedsføring med brug af digitale medier herunder youtube bliver mere og mere relevant. Vi ønsker at producere små håndholdte mobilfilm med enkle, skæve og humoristiske budskaber 15. Der opstår altid en mulighed for at deltage i et fremstød, som ikke er planlagt, men som man ikke kan sige nej til, derfor dette budget på 5000 om måneden Ærø Turist- og Erhvervsforening kan i det nuværende budget maksimalt finde kroner til markedsføring. Derfor er det nødvendigt at få tilført 1,4 million kroner fra andre kilder årligt hvert år, hvis en signifikant øgning af markedsføringsindsatsen skal finde sted. Markesføring er en langvarig indsats med de samme budskaber. Et års intensiv indsats betyder kun lidt.

8 Her ses til sammenligning markedsføringsbudgettet for Destination Fyn 2013, som borgmesterforum har godkendt Indsats HP midler partnere SFT Fomars Budget Fyn magasin, (DK, UK, DE), inkl. Distribution Visitfyn.com (Dest. Fyn) Visitfyn App (Dest. Fyn) DK kampagne: Eat & Sleep (uge 42, 2013) DE kampagne: Familienzeit (børnefamilier) DE kampagne: lnselurlaub (voksne par) NO kampagne: Rejseplanlæggeren (børnefamilier) NO kampagne: Voksenferie (voksne par) SE kampagne: Voksenferie (voksne par) lnt. B2b indats (agentmanual, famtrips, incoming event) Krydstogt, CCN medlemskab Presse Fælles Fynskevent, messe el.lign. aktiviteter Destination Fyn UF - handling Buffer I alt

9 Beredskab på kr. 1 mil, 3 mill og 5 mill. 21/ KMM Pris pr. enkelt tur Ærøskøbing - Svendborg Søby - Faaborg Søby-Fynshav mill Søby Faaborg fjernes i lavsæson (39 uger). Fyns hav sejlplan skal tilpasses, så der er kontinuerlig drift i løbet af dagen, ellers vil besparelsen falde Ærøskøbing - Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Ærøskøbing - Svendborg fjernes tirsdag i lavsæsonen Besparelse i alt mill Søby- Faaborg fjernes i lavsæsonnen mandag - torsdag. Fynshav sejlplanen skal også her tilpasses Ærøskøbing- Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Besparelse i alt C:\Documents and Settings\la\Lokale indstillinger\ Tempora ry Internet Files\Content.Out look\kzq7m IZ1\Beredskab

10 1 mill Søby- Faaborg fjernes onsdag i lavsæsonnen Ærøskøbing - Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Besparelse i alt Besparelserne er baseret på den budgetterede oliepris for 2013 incl. ikke afløftbar moms og lønudgifterne er baseret på lønnen pr , tillagt en lønstigning på 1, 75%. Eventuelle afledte besparelser på eksempelvis reparation og vedligehold ikke indregnet. Vareafgifter forventes ikke påvirket, da de måske vil skulle afegnes på andre ruter. Der er ikke taget højde for eventuel påvirkning af overførselstallene og dermed indtægterne. C:\Documents and Settings\la\Lokale indstillinger\ Temporary Internet Files\Content.Outlook\KZQ7M IZl \Beredskab

11 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Opgaven Jfr. Kommissorium dok : "Integration af færgeområdet i kommunen Ærøfærgerne blev formelt kommunaliseret pr Siden da er færgeområdet mere og mere blevet integreret i kommunen, men området har fortsat et betydeligt selvstændigt præg, bl.a. fordi færgedrift er en atypisk kommunal opgave. Det undersøges, om det nuværende integrationsniveau er passende. I den forbindelse udføres følgende delopgaver: Ærøfærgernes IT-understøttelse Det er planlagt, at Ærøfærgerne i løbet af foråret 2013 skal overgå til samme grundlæggende IT-platform og samme økonomi-, løn- og debitorsystem som resten af kommunen. Det vurderes, om det kan være hensigtsmæssigt at foretage yderligere harmonisering af ITunderstøttelsen hos Ærøfærgerne og i kommunen i øvrigt, eller om det omvendt kan være hensigtsmæssigt, at Ærøfærgerne i højere grad, end det er tilfældet, betjener sig af egne ITsystemer. Færgedirektøren og lederne af Løn og Økonomi, Sekretariat og Borgerservice og IT-kontoret er sammen ansvarlige for udførelsen af denne opgave. Det forventes, at denne opgave løses uden ekstern bistand. " Som udgangspunkt betragtes Ærøfærgerne i relation til IT-understøttelse som enhver anden decentral enhed i kommunen. Der kan dog være helt særlige forhold pga. færgernes specille virksomhedskarakter, der begrunder tilføjelser til eller undtagelser fra de generelle løsninger i kommunen. Afrapportering/ansvarlige LA er tovholder på indsamling af bidrag vedr. punktet om IT-understøttelse. For hvert af nedenstående emner udarbejder de ansvarlige skriftlig belysning af problemstillinger underbygget med faktuelle oplysninger, løsningsforslag med belysning af fordele og ulemper, økonomiske konsekvenser mv. samt indstilling i form af begrundede løsningsforslag. Såfremt der ikke er enighed om en fælles indstilling blandt de ansvarlige fremføres de forskellige begrundede indstillinger. De ansvarlige er anført i parentes for hvert punkt. Forreste initialer har initiativpligten. (Der er anført lederen, som selv inddrager de nødvendige medarbejdere i opgaveløsningen). Evt. øvrige forhold der måtte dukke op til nødvendig stillingtagen medtages undervejs i processen. Frist Senest onsdag d. 14/8-13 skal alle emner være afklaret og færdigformuleret i det fælles afrapporteringsdokument i EDH. Projektgruppen skal afrapportere til styregruppen 21/8-13. Platform (BRO/KMM) Færgeadministrationen opkobler i dag til kommunens netværk via en terminalopkobling. Dette skal ændres, således at der lægges kommunalt image på pc'erne, som der er på rådhuset og de øvrige decentrale kommunale enheder. Færgeadministrationens pc udstyr kan stort set genbruges. Der er ca. 10 stationære arbejdsstationer og 5 bærbare, der anvendes af Keld, Jørgen, Lise, Peder K. og Peder M. Sag dok :05 Side 1

12 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Færgeadministrationen har adgang til følgende hostede systemer: Hjemmeside - Media Explorer Kan tåle kortvarigt nedbrud, men ikke en hel weekend af hensyn til booking, og da den anvendes som kommunikationsmiddel i tilfælde af uregelmæssigheder i sejladsen. ~ b~ x: bco~ ~ Internet booking - Media Explorer &Jo~~ c-e,qol-\.,for& Internet bookingen hænger sammen med es-bookingen. Den kan tale e et-kl i kortere periode, men ikke acceptabelt en hel weekend. ~vvo.,~~. Administrationsside til billetsystemer - Payvend/ er~ (;. GrordMt) Principielt kan den tåle nedetid en weekend. Såfremt det falder samme med en prisopdatering, vil salg af billetter dog ske til gamle priser, indtil den er kørende igen. es med booking og midlertidig fakturering - Dansupport Dette er nerven i hele bookingsystemet. Såfremt es er nede, kan der ikke bookes over internettet og afhængig af, hvad nedbruddet skyldes, kan der heller ikke Program til afsendelse af bookinglister - Dansupport 'h ~11. 0 "~, 1 bookes fra kontoret. 5 ~ l.~~ ~ V\\v\/\d Såfremt dette program ikke virker, skal bookinglisterne sendes manuelt. Hve da til fyraften sendes bookinglisterne indtil næste morgen pr. fax., og det er så kun nattens internet reservationer, der vil mangle. I dagtimerne vil manuel betjening til udskrift og faxafsendelse af bookinglister være nødvendig. Undtagelsesvist kan opdaterede bookinglister principielt godt undværes, dog vil eksempelvis et nedbrud om eftermiddagen juleaften betyde, at der ikke kommer friske lister før 2. juledag, hvilket ikke vil være acceptabelt. Ærø Booking integration til bookingsystem - Team Jakobsen Hvis Ærø booking går ned, kan der bookes direkte fra hjemmesiden, dog uden betaling. Såfremt hjemmesiden samtidig er nede, vil der ikke kunne bookes fra Ærø booking. Exchange server - Dansupport Denne styrer modtagelse og afsendelse af mails, herunder også afsendelse og modtagelse af bookinglister. Den må ikke være nede i længere perioder. Muligvis vil der kunne etableres en forbindelse direkte til listeprogrammet, så der kan logges på fra færgerne, så personalet her selv kan hente listerne. Omega Hyre Programmet anvendes til styring af medarbejdere - certifikater, hyrekontrakter og ansættelsesbreve. Længere tids nedbrud vil være et problem, såfremt det sker omkring lønbehandlingstidspunktet, og der mangler udskrift af eks. ansættelsesbreve, dette kan dog midlertidigt løses ved anvendelse af Dafolo Blanketsystem. Såfremt administrationens internetforbindelse er nede, er der mulighed for at logge på serveren med et mobilt modem, indtil fejlen er rettet. Omkostningerne til hosting af ovenstående systemer udgjorde i tkr. Indstilling: Det indstilles, at der lægges kommunalt image på færgeadministrationens pc'ere. Færgernes maildomæne flyttes til Ærø Kommune, og der oprettes 1-2 eksterne mailadresser, som benyttes til afsendelse og modtagelse af bookinglister, hvorved en evt. nedetid på den kommunale exchangeserver ikke får betydning. Sag dok :05 Side 2

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Værktøjskasse Version 4

Værktøjskasse Version 4 Værktøjskasse Version 4 4. januar 2010 Indholdsfortegnelse 1. Projektorganisation og projektarbejde... 6 1.1 Rollefordeling i en projektorganisation...6 1.2 Gode råd om projektarbejde og projektgrupper...12

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 26. oktober 2012, fra kl. 9.00 til 11.30 Fredag 26. oktober 2012,

Læs mere

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik

Business case Januar 2013 BUS INESS CA. SERejsekortet. reinvesteringsprojekt i. Midttrafik Business case Januar 2013 BUS INESS CA som reinvesteringsprojekt i SERejsekortet Midttrafik 2013 Business case Rejsekortet som reinvesteringsprojekt i Midttrafik Opdateret 17. januar 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Lær af de bedste CASE-STUDIER OM DIGITALISERING OG PRODUKTIVITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR DET DIGITALE RÅD 8. RAPPORT januar 2014 1 FORORD... 1 INDLEDNING... 3 2. UFORLØST PRODUKTIVITETSPOTENTIALE I DEN

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme

13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 forretningsmodeller i dansk kystturisme 13 FORRETNINGSMODELLER I DANSK KYSTTURISME Undersøgelsen er del af projekt Oplevelsesbaseret Kystturisme ERDFK-12-0030 Forsidefoto: Ole Akhøj, VisitDenmark Mediacenter

Læs mere

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer.

FSC er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. FSC hverken producerer eller sælger varer. Redaktion: Børge Sand Kirk Katrine Raae Søndergaard Søren Willemoes Poulsen Anne Lautrup Jepsen Morten Brønnum Andersen Layout: Lasse Poulsen Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Udgivet af: Dansk Elbil Alliance

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. januar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune

Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie. Marts 2015. Bornholms Regionskommune Organisationsanalyse samt forslag til optimering af den samlede Udførerdel i Center for Børn og Familie Marts 2015 Bornholms Regionskommune HJK Analyse og Rådgivning ApS Klosterstræde 23, 2. sal tv. 1157

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko?

Deloitte IT Solutions Marts 2013. Nyt it-system Succes eller fiasko? Deloitte IT Solutions Marts 2013 Nyt it-system Succes eller fiasko? Indholdsfortegnelse 3 4 8 14 19 20 24 26 27 29 30 34 1. Forord 2. Generelt om it-projekter 3. Business case 4. Fremgangsmåde for valg

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag

Indholdsfortegnelse. B Indhold. Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Tal i Sag Evalueringsrapport Indholdsfortegnelse. B Indhold 1. Sammenfatning... 3 1.1 Arbejdskraftbesparende potentiale... 3 1.2 Øvrige gevinster... 3 1.3 Kvalitative mål: Oplevede kvalitetsforbedringer i arbejdet...

Læs mere