Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013"

Transkript

1 Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013 Markedsføring Der henvises til markedsføringsplan juli 2013 udarbejdet af CJH. Planen har været fremlagt for styregruppen d. 1/8-13 uden konkret stillingtagen. Det indstilles, at markedsføringsplanen indgår i prioriteringsdebatten d. 30/9-13. Beredskab Der henvises til notat af 21/8-13 fra KMM. Færgeområdet er friholdt fra det sideløbende økonomiske beredskab på 2% for Det bemærkes, at en realisering af beredskabet på hhv. 3 eller 5 mio. kr. vil betyde, at overførsel af gods skal flyttes til aften/nat at en realisering af beredskabet på hhv. 3 eller 5 mio. kr. vil betyde en mærkbar effekt for pendlere, en vis effekt for fastboende og unge studerende samt en mindre effekt for turister og bryllupspar at der må forventes et afledt indtægtstab, det ikke kan vurderes præcist Det indstilles, at det overvejes at udmønte forslagene i beredskabet med henblik på at nå måltallene for budgetlægningen for at der indregnes et indtægtstab på 10% af udgiftsreduktionen såfremt der gøres brug af beredskabet. Integration af færgeområdet i kommunen Ærøfærgernes IT-understøttelse Der henvises til dok af 21/8-13 med bidrag fra BRO,JBH og KMM vedr., platforme, mailsystem, EDH/Elektroniske arkiver, telefoni samt uddybende notat af 22/8-13 fra KMM. Færgernes egen systemportefølje Det indstilles, at anbefalingerne i ovenstående følges. Dette indebærer bl.a. at den nuværende bookingløsning (modul til C5) og Omega Hyre opretholdes indtil videre, at færgeområdets exchange-løsning flyttes fra Dansupport til den kommunale exchange-server og at færgeområdets selvstændige IT-løsninger opretholdes som hostede løsninger uden serviceforpligtelse for IT-kontoret. Platforme. opkobling og hardware Det indstilles, at hele færgeadministrationen samt yderligere nøglemedarbejdere, der udpeges af færgedirektøren, skal have den samme platform (herunder samme grundlæggende IT-systemer), opkobling og hardware som resten af kommunens nøglemedarbejdere og administrative medarbejdere. Oplæg udarbejdes til forelæggelse for direktionen, af BRO med inddragelse af KMM herunder engangs- og løbende driftsudgifter samt mulighed for finansiering ved besparelser. Frist 31/ Uddannelse i EDH Det indstilles, at MRM anmodes om at tilrettelægge og gennemføre et oplæringsforløb i EDH for færgeområdets medarbejdere i løbet af efteråret Hjemmeside Det indstilles, at Ærøfærgerne fortsat kan have sin egen hjemmeside at der under KM M's ledelse udvikles en ny hjemmeside for Ærøfærgerne, og at AMB inddrages i dette arbejde med henblik på at sikre koordinering med kommunens hjemmeside Designmanual Det indstilles, i forbindelse med revision af kommunens designmanual, at tilhørsforholdet til Ærø Kommune markeres udadtil og at det samtidigt hermed markeres, at færgeområdet har et selvstændigt præg. Telefoni Det indstilles, at IP Scale løsningen bibeholdes i den nuværende form, der svarer til kommunens øvrige telefoni. Løn- og Økonomisystemer sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

2 På grund af implementering af nye økonomi- og lønsystemer, er det ikke muligt pt. at vurdere hvordan brug af løn- og økonomisystemer kan optimeres bedst muligt. Det indstilles, at opgaven formuleres som langsigtet projekt frem mod budgetlægningen af Opgavefordeling og samarbejdet mellem Ærøfærgerne og Løn & Økonomi På grund af implementering af nye økonomi- og lønsystemer, er det ikke muligt pt. at vurdere hvordan opgavefordeli ng og samarbejde kan optimeres bedst muligt. Det indstilles, at opgaven formuleres som langsigtet projekt frem mod budgetlægningen af Tiltag i øvrigt, der kan optimere samarbejdet mellem Ærøfærgerne og resten af kommunen KMM har udarbejdet notat af 21/8-13 vedr. vedligehold af havnearealer, der anvendes af færgerne. Det vurderes, at der er behov for at skabe større klarhed over ansvarsfordelingen mellem færgeområdet og havneområdet vedr. vedligeholdelse og renholdelse af de arealer på Ærøskøbing havn, der benyttes af færgerne. Som udgangspunkt lægges til grund, at skibs- og vareafgifter dækker vedligehold og nødvendig udskiftning af infrastruktur, der benyttes af færgerne (spuns, kajanlæg, opmarcharealer mv.). Endvidere betales leje for venteværelsebygning. Det indstilles, at havnefogeden og færgedirektøren senest i november 2013 fremlægger fælles oplæg for TU og THU: der kan sikre tilstrækkelig løbende vedligeholdelse og renholdelse af områder, der benyttes af færgerne der skaber klarhed over hvem der fremadrettet skal have ansvaret for hvilke fysiske områder der sikrer, at der afsættes tilstrækkelige midler til at kunne varetage sit ansvar Det forudsættes, at der ikke skal anvendes ekstra midler fra kommunekassen. Forhold mellem Ærøfærgerne og Turist- og erhvervskontor Det indstilles, at det præciseres: at det præciseres, at færgedirektøren har det overordnede administrative ansvar for kommunens transportopgaver, og at turist- og erhvervschefen har det overordnede administrative ansvar for kommunens turisme- og erhvervsfremmeindsats, herunder markedsføring at det præciseres, at turist- og erhvervsforeningen, færgeområdet og kommunen i øvrigt samarbejder om at løfte turisme, erhvervsudvikling og bosætning på Ærø at Turist- og erhvervskontoret og Ærøfærgerne, i forbindelse med den fysiske sammenflytning i efteråret 2013, afsøger og høster mulige synergigevinster Størrelsen af drifts- og sikkerhedsbesætning Der henvises til notat af 20/8-13 fra KM M. Det indstilles, at der indenfor en samlet økonomisk ramme på 200 tkr. indgås aftale med konsulent, med henblik på, at konsulenten og færgedirektøren udarbejder et oplæg til ny drifts- og sikkerhedsbesætning, nyt redningsudstyr og nye sikkerhedsruller inkl. økonomiske konsekvenser til fremlæggelse for ØKU i januar Nye digitaliseringsløsninger Der henvises til notat af 27/8-13 fra KMM 2) Bizz-løsning Det indstilles, at løsningen ikke indføres. 3) Check-in-automater+ 4) Digitalt betalingssystem Det indstilles, at KMM primo maj 2014 fremlægger oplæg for ØKU om indførelse pr. 1/ af en samlet digital booking- og betalingsløsning for alle gående og 95% af biler og passagerer i biler. I oplægget indgår betalingsprofil til imødegåelse af udeblivelser og sene afbud. 5) Elektronisk Ø-kort Det indstilles, at AMB primo maj 2014 fremlægger oplæg for ØKU om indførelse af elektronisk ø-kort for Ærøboere pr. 1/ Indkøb af brændselsolie sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

3 Der henvises til notat af 19/8-13 fra KMM. Det indstilles, at indkøb af brændselsolie bringes i udbud primo Inden udbuddet undersøges koordineringsmuligheder med andre rederier. Alternative fremdriftsmidler Der henvises til notat af 19/8-13 fra KMM. Det indstilles, at der medio 2015 foretages en nærmere konkret analyse af muligheden for, at de eksisterende færger kan overgå til LNG at det i forbindelse med udskiftning af færgerne overvejes, hvilke fremdriftsmidler færgerne skal anvende Takststruktur Der arbejdes med emnet. Oplæg forventes klar til behandling i TU i oktober 2013, således at nye takster kan implementeres 6/ Bilag Markedsføringsplan juli 2013 Beredskab hhv. 1, 3, 5 mio.kr. af21/8-13 Afrapportering ITunderstøttelse af 21/8-13 Uddybende IT af 22/8-13 Tiltag i øvrigt af 21 /8-13 Drifts- og sikkerhedsbesætning af 20/8-13 Digitaliseringsløsninger af 20/8-13 Indkøb af brændselsolie af 19/8-13 Alternative fremdriftsmidler af 19/8-13 sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

4 Ærø Kommune Statene Ærøskøbing I henhold til kommissorium for undersøgelse af mulighederne for at optimere færgeområdets økonomi fremsendes hermed udkast til svar på følgende opgave stillet af kommunalbestyrelsen: " Der udarbejdes forslag til en markedsføringsplan, der sigter mod at tiltrække flere gæster til Ærø og dermed kunder til Ærøfærgerne. Færgedirektøren og turist- og erhvervschefen er sammen ansvarlige for udførelsen af denne opgave. Det forventes, at denne opgave løses uden ekstern bistand. " Overvejelser over markedsføring Målet med markedsføringen er at trække gæster til Ærø. Men også at sikre, at gæsterne får en god oplevelse her, så de kommer igen og også omtaler øen positivt overfor andre. " Word by mouth" er vel nok den mest Derfor består en markedsføring af flere elementer: 1) at gøre opmærksom på Ærøs fortræffeligheder 2) at motivere gæster til at besøge Ærø. 3) at sikre en god oplevelse her gennem det gode værtsskab således at 4) de besøgende gæster bliver vedvarende ambassadører for Ærø Markedsføring er gentagelse af et budskab, det samme budskab, på forskellige måder, men det samme budskab. Det er derfor det hedder re-klarne. Markedsføring er en lang proces og en vedvarende proces, der skal fastholdes over tid for at opnå vedvarende resultater Markedsføring koster penge. Effektiv markedsføring koster mange penge. I vedhæftede budgetskema ha r vi estimeret en minimal markedsføringsindsats for Ærø til at koste 1.7 millioner per år i en længere årrække. Den hidtidige indsats I konsekvens af, at vi stort set intet markedsføringsbudget har haft til råd ighed de senere år, så har vi på ingen måde kunnet gennemføre nogen kvalificeret form for markedsføringskampagne med tilstrækkelig gennemslagskraft. Vi har derfor gennem de senere år fokuseret på medieomtale, der er økonomisk attraktiv og ofte har en større værdi en annoncemæssig omtale. Den fokuserede indsats på presse- og mediesiden har resulteret i en medieomtale til en betydelig annoncemæssig værdi. Turismens økonomiske betydning Turismen bidrager signifikant til indkomsten på Ærø. Således er den turismeskabte værditilvækst på Ærø i 2010 opgjort til 155 mio. kroner og betyder 282 årsværk på Ærø. Med den rigtige strategi vil dette erhverv kunne vokse og blive endnu mere værdifuld for Ærø (Turismens økonomiske betydning på Ærø 2012, udgivet af VisitDenmark og Danmarks Statistik) Den fremtidige indsats I hvor høj grad turismen skal være en betydende erhvervsgren på Ærø er i høj grad op t il de politiske beslutningstagere. Hvis kommunalbestyrelsen finder udviklingen af turismen på Ærø af betydning for øens fremtid, så må man følgelig også afsætte flere midler i budgettet til denne udvikling. Den private indsats er vigtig, men kan ikke stå alene. Kommunalbestyrelsen skal vise, at man vil turismen på Ærø og dermed investere i t urismen fremtid gennem midler til øget markedsføring. Ærø er desværre ikke i den situation, at eksterne operatører som selskabet " Færgen" ka n kanalisere i princippet statslige penge over i markedsføringen af destinationen. Vi må gøre det selv og stole på egne kræfter. Den fremtidige indsats i markedsføringen af Ærø skal være klar i budskabet, præcis i målgrupperne og skal være konsistent og vedvarende. Vi skal have " mod" og " is i maven", har vi truffet et valg, skal vi tro på, at vi har truffet det 1

5 rigtige valg- også selv om hjemmebane og falkerøst kommer med indvendinger. Vi skal have mod til at vente. Kurven vender ikke ved et trylleslag uanset indsats. Sammenhængen mellem forskellige annonceringer og genkendeligheden på hjemmeside og face booker vigtig. En 4 uger intensiv TV reklame er hurtig glemt medmindre den følges op af genkendelig markedsføring på andre platforme. Vi må tænke markedsføring som et langt, langt sejt træk. Opgaven er at "brande" Ærø i folks bevidsthed og her er vi bagud i point i forhold til Samsø (kartofler) og Læsø (salt) eller Bornholm for den sags skyld. Det vil kræve en massiv og vedvarende indsats at få Ærø plantet i den brede befolknings bevidsthed som mulig ferieø på linje med ovennævnte. Markedsføring er ikke alene et spørgsmål om annoncer og budskab, markedsføring har rigtig mange andre elementer i sig, også et stort serviceelement i den måde potentielle gæster betjenes på. Det er en forståelse, der er nødvendig for alle, for at en markedsføring skal have den nødvendige langtidseffekt. Vi har som bilag vedhæftet en oversigt over, hvilke markedsføringsmæssige budskaber om Ærø vi vil anvende i en fremtidig øget markedsføring af Ærø. Målgrupper Baseret på overvejelser om ønskværdig penetration af markedet i forhold til de tilgængelige ressourcer vil vi vælge at satse på følgende geografiske målgrupper: Det nære område Danmark Det nordlige Tyskland Norge Holland Først når disse geografiske målgrupper er vel dækkede vil vi udvide vores indsatsområde. Men det vil ikke være de første mange år. Vi vil fokusere på målgrupper, hvor vi har helt klare fordele fremfor mange andre destinationer. En fokusering på få veldefinerede målgrupper gør markedsføringen mere enkel og mere effektiv. De valgte målgrupper er følgende En-dagsrejsende +50 par De aktive (vandrere, cyklister, lystfiskere, kajakfolk) Badegæster Lystsejlere Markedsføringsmæssige budskaber i markedsføringen af Ærø Alle destinationer i Danmark markedsfører sig over samme skabelon: gode strande, fin natur, spisesteder, kunstnere, museer. Alle steder har de bedste vandreture, de bedste cykelstier, de hyggeligste byer, de fleste forretninger For at skille sig ud fra mængden vil vi centrere markedsføringen om det autentiske på Ærø og der hvor vi adskiller os fra andre destinationer. Vi er ikke et "me - tao" produkt, vi har unikke ting at fortælle om. Den maritime historie Ærø er uden tvivl den destination i Danmark med den mest indtryksefterladende maritime historie uforglemmeligt formidlet ge nnem Marstal Søfartsmuseum, herunder Eriksens Plads under opbygning. Den maritime historie er blevet udødeliggjort gennem Carsten Jensens store roman Vi, de druknede. Men også Ærøskøbing giver sit bidrag til 2

6 den maritime historie og de maritime oplevelser, nu primært omkring Det Gamle Værft, hvor nittede skibe i fremtiden vil blive renoveret. Unikke Ærøskøbing Ingen anden by i Danmark har Ærøskøbings kvaliteter. Der er andre gamle byer, der er gamle bydele i mange byer, men Ærøskøbing med den uforstyrrede byplan og den spændende historie strækkende sig 800 år tilbage er unik. Denne historie og denne kulturhistorie skal fortælles, men det er ikke kun turistkontoret, der skal fortælle denne historie. Der må igen sættes skub i arbejdet med at søge om byens optagelse på listen over verdens kulturarv. Det vil være godt for byen og byens selvbevidsthed, men vil også give nye markedsføringsmæssige muligheder: "Ærøskøbing, kandidat til optagelse på Unesco listen over verdens kulturarv". Og hvis Ærøskøbing skal fortsætte med at være en magnet for turismen, så skal der træffes klare beslutninger fra kommunens side om standarder i byen og byens vedligeholdelse. Hvide plastikstole og uorganiseret rod hører ikke hjemme i byens gader og på et af de smukkeste torve i Danmark. Her må Ærø Kommune tage ansvar og gå foran. Roen og freden Den største mangelvare i et moderne samfund i dag er vel "ro og fred". Det kan Ærø tilbyde i overflod og det kan vi sælge os på. Både roen ment som fravær af støj, men også den indre ro der falder over en når man sætter sine ben i det ustressede miljø på Ærø. Her er man tilbage i " det, der var engang", det vi alle længes efter og som næsten ingen steder længere findes. Det rigtige markedsføringsmæssige budskab kan gøre indtryk og trække gæster til, der så vil komme igen og igen for at nyde øens uudtømmelige ressource af fred og ro. Og så skal vi naturligvis også sælge øen på de mere traditionelle ting: Danmarks bedste ørredvand De gode og uforstyrrede strande med blåt flag og tryghed for børn Cykelveje med udfordringer, medvind og ganske lidt trafik Øhavsstien med milevid udsigt og duft af timian Det folk også går efter: o De lokale produkter o Gallerier og kunst o Harmonikafestival, Jazzfestival, Single Folk Festival Hvem skal stå for markedsføringen af Ærø? At markedsføre Ærø kræver mod og is i maven; ryster hånden kommer vi ingen vegne. Hvis markedsføringen skal have nogen som helst mening, skal den ligge et sted baseret på en vedtagen strategi og et vedtaget flerårigt budget og så skal der holdes fast i denne strategi, uanset hvad andre må mene. Vi mener, at Ærø Turist- og Erhvervsforening er et godt bud som ansvarligt kontor for øens samlede markedsføring, da kontoret har kompetencer i professionel kommunikation og mange års erfaring i salg og markedsføring både praktisk og strategisk, både nationalt og internationalt. Når vi kender omfanget af de midler kommunalbestyrelsen vil investere i øens turistmæssige fremtid, kan vi naturligvis fremlægge en detaljeret plan med valg af medier og budskaber. Carl Jørgen Heide 3

7 Markedsføringsplan 2014 til 2018 Perioder & Budget Budget Promotionelle elementer i en minimal markedsføring Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septembe1 Oktober November December Totalt 1. Annoncer i dagblade & fagblade Facebook,annoncer Ærøportalen, opdatering Pressebesøg Konkurrencer på Ærøportalen Radiospot Messedeltageiser TV spot inklusive produktion Deltagelse i kampagner med VisitDenmark Deltagelse i kampagner med VisitFyn Udsendelse af Ærø Guider Market Research, opfølgning på kampagner Andre elementer som postkort, brochurer Små mobilfilm til youtube, face book, etc Til appelsiner i turbanen M ånedligt budget Kommentarer til markedsføringsplan for : Med denne markedsføringsplan bruger vi årligt knap 1 % af den turismeskabte værditilvækst på Ærø, knap 1,5 % af det totale skatteprovenu afledt af turismen og knap 8 % af kommuneskatten frembragt ved turisme. (Kilde: Turismens økonomiske betydning på Ærø, VisitDenmark september 2012) Vores ambition og forventninger er, at vi med denne plan kan ændre den nedadgående tendens i turismen på Ærø ( på -1,1 %) til en vækst på + 12 % over 4 år sammenlignet med 2010 hvilket vil betyde at i 2018 vil der være 34 nye jobs indenfor turisme, flere overnatninger og en øgning af den turismeskabte værditilvækst på 18 millioner samt en øgning af kommuneskatterne på 2,2 million. Kommentarer til de enkelte elementer I planen: 1. Annoncer: Annoncerne vil være nysgerrighedsskabende, nytænkende og uventede i deres budskab og vil have sammenhæng med budskab i de andre medier 2. Face book: Face booker en stigende markedsføringskanal med hvilken man kan ramme mange potentielle gæster til en forholdsvis lav kontaktpris 3. Ærøportalen er måske det vigtigste element i markedsføringen, da analyser viser at % af ferierej sende bruger internettet som den primære kilde til inspi ration og planlægning af en ferie 4.Pressebesøg: Trods en signifikant øgning af markedsføringsbudgettet, så vil medieomtale stadig være en høj prioritet, da markedsføringsværdien er høj i forhold til investeringen. 5.Konkurrencer på Ærøportalen: Analyser viser, at værdien af en markedsføring øges signifikant, hvis modtageren ska l udføre en handling. Dette vil konkurrencer bidrage t il. 6. Radiospot: Værdien af radiospot ligger i gentagelsen, gentagelsen og gentagelsen til en fornuftig pris i forhold til modtagerantal 7. Messedeltagelse er et kontroversielt spørgsmål, da investering er høj og udbytte svært at måle. Vi fokuser på " Ferie for alle"; "Både i Bella" og en række specialmesser i samarbejde med øens virksomheder 8. TV Spots kan have en værdifuld og stor påvirkning af potentielle gæster, hvis timing, budskab og kvalitet går op i en højere enhed. Det er omkostningskrævende (X af totale budget ) og kræver professionelt arbej 9. Deltagelse i kampagner med VisitDenmark er en relativ prisbillig måde at komme i kontakt med potentielle gæster på udenlandske markeder, primært Tyskland, Norge, Sverige og Holland 10. Deltagelse i kampagner med VisitFyn kan være af værdi, da man gennem fælles investering får mere udbytte per investeret krone i forhold til at gå alene ind på et marked 11. Udsendelse af Ærø Guider burde i grunden ikke være nødvendigt, da guiden kan downloades fra internettet, men vores primære målgruppe +55 ønsker stadig i stort omfang at modtage en trykt udgave 12. Market Research er vigtig. Uden målsætninger og effektmålinger af markedsføringen er alle resultater lige gode. Vi ønsker at vurdere vores indsats professionelt og intensivt. 13. Kampagnerne indeholder også trykte elementer som postkort, leaflets, plakater og andet der kan understøtte budskaberne på de digitale medier og TV 14. En markedsføring med brug af digitale medier herunder youtube bliver mere og mere relevant. Vi ønsker at producere små håndholdte mobilfilm med enkle, skæve og humoristiske budskaber 15. Der opstår altid en mulighed for at deltage i et fremstød, som ikke er planlagt, men som man ikke kan sige nej til, derfor dette budget på 5000 om måneden Ærø Turist- og Erhvervsforening kan i det nuværende budget maksimalt finde kroner til markedsføring. Derfor er det nødvendigt at få tilført 1,4 million kroner fra andre kilder årligt hvert år, hvis en signifikant øgning af markedsføringsindsatsen skal finde sted. Markesføring er en langvarig indsats med de samme budskaber. Et års intensiv indsats betyder kun lidt.

8 Her ses til sammenligning markedsføringsbudgettet for Destination Fyn 2013, som borgmesterforum har godkendt Indsats HP midler partnere SFT Fomars Budget Fyn magasin, (DK, UK, DE), inkl. Distribution Visitfyn.com (Dest. Fyn) Visitfyn App (Dest. Fyn) DK kampagne: Eat & Sleep (uge 42, 2013) DE kampagne: Familienzeit (børnefamilier) DE kampagne: lnselurlaub (voksne par) NO kampagne: Rejseplanlæggeren (børnefamilier) NO kampagne: Voksenferie (voksne par) SE kampagne: Voksenferie (voksne par) lnt. B2b indats (agentmanual, famtrips, incoming event) Krydstogt, CCN medlemskab Presse Fælles Fynskevent, messe el.lign. aktiviteter Destination Fyn UF - handling Buffer I alt

9 Beredskab på kr. 1 mil, 3 mill og 5 mill. 21/ KMM Pris pr. enkelt tur Ærøskøbing - Svendborg Søby - Faaborg Søby-Fynshav mill Søby Faaborg fjernes i lavsæson (39 uger). Fyns hav sejlplan skal tilpasses, så der er kontinuerlig drift i løbet af dagen, ellers vil besparelsen falde Ærøskøbing - Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Ærøskøbing - Svendborg fjernes tirsdag i lavsæsonen Besparelse i alt mill Søby- Faaborg fjernes i lavsæsonnen mandag - torsdag. Fynshav sejlplanen skal også her tilpasses Ærøskøbing- Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Besparelse i alt C:\Documents and Settings\la\Lokale indstillinger\ Tempora ry Internet Files\Content.Out look\kzq7m IZ1\Beredskab

10 1 mill Søby- Faaborg fjernes onsdag i lavsæsonnen Ærøskøbing - Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Besparelse i alt Besparelserne er baseret på den budgetterede oliepris for 2013 incl. ikke afløftbar moms og lønudgifterne er baseret på lønnen pr , tillagt en lønstigning på 1, 75%. Eventuelle afledte besparelser på eksempelvis reparation og vedligehold ikke indregnet. Vareafgifter forventes ikke påvirket, da de måske vil skulle afegnes på andre ruter. Der er ikke taget højde for eventuel påvirkning af overførselstallene og dermed indtægterne. C:\Documents and Settings\la\Lokale indstillinger\ Temporary Internet Files\Content.Outlook\KZQ7M IZl \Beredskab

11 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Opgaven Jfr. Kommissorium dok : "Integration af færgeområdet i kommunen Ærøfærgerne blev formelt kommunaliseret pr Siden da er færgeområdet mere og mere blevet integreret i kommunen, men området har fortsat et betydeligt selvstændigt præg, bl.a. fordi færgedrift er en atypisk kommunal opgave. Det undersøges, om det nuværende integrationsniveau er passende. I den forbindelse udføres følgende delopgaver: Ærøfærgernes IT-understøttelse Det er planlagt, at Ærøfærgerne i løbet af foråret 2013 skal overgå til samme grundlæggende IT-platform og samme økonomi-, løn- og debitorsystem som resten af kommunen. Det vurderes, om det kan være hensigtsmæssigt at foretage yderligere harmonisering af ITunderstøttelsen hos Ærøfærgerne og i kommunen i øvrigt, eller om det omvendt kan være hensigtsmæssigt, at Ærøfærgerne i højere grad, end det er tilfældet, betjener sig af egne ITsystemer. Færgedirektøren og lederne af Løn og Økonomi, Sekretariat og Borgerservice og IT-kontoret er sammen ansvarlige for udførelsen af denne opgave. Det forventes, at denne opgave løses uden ekstern bistand. " Som udgangspunkt betragtes Ærøfærgerne i relation til IT-understøttelse som enhver anden decentral enhed i kommunen. Der kan dog være helt særlige forhold pga. færgernes specille virksomhedskarakter, der begrunder tilføjelser til eller undtagelser fra de generelle løsninger i kommunen. Afrapportering/ansvarlige LA er tovholder på indsamling af bidrag vedr. punktet om IT-understøttelse. For hvert af nedenstående emner udarbejder de ansvarlige skriftlig belysning af problemstillinger underbygget med faktuelle oplysninger, løsningsforslag med belysning af fordele og ulemper, økonomiske konsekvenser mv. samt indstilling i form af begrundede løsningsforslag. Såfremt der ikke er enighed om en fælles indstilling blandt de ansvarlige fremføres de forskellige begrundede indstillinger. De ansvarlige er anført i parentes for hvert punkt. Forreste initialer har initiativpligten. (Der er anført lederen, som selv inddrager de nødvendige medarbejdere i opgaveløsningen). Evt. øvrige forhold der måtte dukke op til nødvendig stillingtagen medtages undervejs i processen. Frist Senest onsdag d. 14/8-13 skal alle emner være afklaret og færdigformuleret i det fælles afrapporteringsdokument i EDH. Projektgruppen skal afrapportere til styregruppen 21/8-13. Platform (BRO/KMM) Færgeadministrationen opkobler i dag til kommunens netværk via en terminalopkobling. Dette skal ændres, således at der lægges kommunalt image på pc'erne, som der er på rådhuset og de øvrige decentrale kommunale enheder. Færgeadministrationens pc udstyr kan stort set genbruges. Der er ca. 10 stationære arbejdsstationer og 5 bærbare, der anvendes af Keld, Jørgen, Lise, Peder K. og Peder M. Sag dok :05 Side 1

12 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Færgeadministrationen har adgang til følgende hostede systemer: Hjemmeside - Media Explorer Kan tåle kortvarigt nedbrud, men ikke en hel weekend af hensyn til booking, og da den anvendes som kommunikationsmiddel i tilfælde af uregelmæssigheder i sejladsen. ~ b~ x: bco~ ~ Internet booking - Media Explorer &Jo~~ c-e,qol-\.,for& Internet bookingen hænger sammen med es-bookingen. Den kan tale e et-kl i kortere periode, men ikke acceptabelt en hel weekend. ~vvo.,~~. Administrationsside til billetsystemer - Payvend/ er~ (;. GrordMt) Principielt kan den tåle nedetid en weekend. Såfremt det falder samme med en prisopdatering, vil salg af billetter dog ske til gamle priser, indtil den er kørende igen. es med booking og midlertidig fakturering - Dansupport Dette er nerven i hele bookingsystemet. Såfremt es er nede, kan der ikke bookes over internettet og afhængig af, hvad nedbruddet skyldes, kan der heller ikke Program til afsendelse af bookinglister - Dansupport 'h ~11. 0 "~, 1 bookes fra kontoret. 5 ~ l.~~ ~ V\\v\/\d Såfremt dette program ikke virker, skal bookinglisterne sendes manuelt. Hve da til fyraften sendes bookinglisterne indtil næste morgen pr. fax., og det er så kun nattens internet reservationer, der vil mangle. I dagtimerne vil manuel betjening til udskrift og faxafsendelse af bookinglister være nødvendig. Undtagelsesvist kan opdaterede bookinglister principielt godt undværes, dog vil eksempelvis et nedbrud om eftermiddagen juleaften betyde, at der ikke kommer friske lister før 2. juledag, hvilket ikke vil være acceptabelt. Ærø Booking integration til bookingsystem - Team Jakobsen Hvis Ærø booking går ned, kan der bookes direkte fra hjemmesiden, dog uden betaling. Såfremt hjemmesiden samtidig er nede, vil der ikke kunne bookes fra Ærø booking. Exchange server - Dansupport Denne styrer modtagelse og afsendelse af mails, herunder også afsendelse og modtagelse af bookinglister. Den må ikke være nede i længere perioder. Muligvis vil der kunne etableres en forbindelse direkte til listeprogrammet, så der kan logges på fra færgerne, så personalet her selv kan hente listerne. Omega Hyre Programmet anvendes til styring af medarbejdere - certifikater, hyrekontrakter og ansættelsesbreve. Længere tids nedbrud vil være et problem, såfremt det sker omkring lønbehandlingstidspunktet, og der mangler udskrift af eks. ansættelsesbreve, dette kan dog midlertidigt løses ved anvendelse af Dafolo Blanketsystem. Såfremt administrationens internetforbindelse er nede, er der mulighed for at logge på serveren med et mobilt modem, indtil fejlen er rettet. Omkostningerne til hosting af ovenstående systemer udgjorde i tkr. Indstilling: Det indstilles, at der lægges kommunalt image på færgeadministrationens pc'ere. Færgernes maildomæne flyttes til Ærø Kommune, og der oprettes 1-2 eksterne mailadresser, som benyttes til afsendelse og modtagelse af bookinglister, hvorved en evt. nedetid på den kommunale exchangeserver ikke får betydning. Sag dok :05 Side 2

13 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Ligeledes indstilles det, at de hostede systemer fortsat skal være hostede, da det ikke er formålstjenstligt hverken økonomisk eller for nogle af systemernes vedkommende muligt at afvikle dem på lokale servere. Såfremt dele af pakken tænkes afviklet på lokale servere, vil behovet for en vagtordning på it-kontoret opstå. En udmelding fra HK om, at 3 personer ikke er tilstrækkelige til at oprette en vagtordning har betydet et fravalg om at undersøge dette nærmere, da en tilbundsgående undersøgelse desuden vil være omfattende og kræve store ressourcer. Ærøfærgerne lever af at betjene kunder, og administrationen er derfor dybt afhængige af, at it-systemerne fungerer. Deres hostede løsning i dag er velfungerende. Prismæssigt vil den samlede pris på kontrakten blive revurderet ved en genforhandling af kontrakten. Mailsystem (BRO/KMM) Jan Pedersen har sat kalender op hos Keld og Jørgen. Af hensyn til fortrolige oplysninger må Kelds kalender ikke kunne ses af alle, og den er derfor pt. sat op t il, at kun Lars, Anne B., Linda, Connie, Jørgen F., Jørgen B. og Jeanette kan se den. Andre kan tilføjes efter behov. Personaleregistrering (LA/KMM) XX Økonomisystem (LA/KMM) XX Lønsystem (LA/KMM) XX Salgsstyring/Debitor (LA/KMM) XX EDH/elektroniske arkiver (BRO/KMM) Færgeadministrationen har 3 KMD Sag EDH licenser, der benyttes af Keld, Jørgen og Jeanette E. Indstilling: Det indstilles, at Jeanette G., Lene, Lise og Per også tildeles licens, så tilgangen til fæl les dokumenter er ens. Den økonomiske konsekvens er kr pr. licens pr. år, dvs. 7 x kr = kr Udgiften finansieres fra Ærøfærgernes budget. Yderligere indstilles det, at færgeadministrationen får kursus i anvendelsen af KMD Sag EDH. f/vfrvj r,v ci{i 7 Bookingsystem (KMM) XX Sag dok :05 Side 3

14 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Billetteringssystem (KMM) XX Hjemmeside (AMB/KMM) XX Designmanual (AMB/KMM) XX Telefoni mv. (BRO/KMM) Ærøfærgernes administration har samme telefoni løsning, IP Scale som rådhuset og flere lokationer under Ærø Kommune. Løsningen ligger under Ærø Kommune som selvstændigt område af hensyn til behovet for selv at styre telefonsvarer o.lign. Der rådes over 2 ipads og 2 kommunale bærbare pc'ere. Indstilling: Det indstilles, at IP Scale løsningen bibeholdes i nuværende form, dvs. forbliver som selvstændigt område under Ærø Kommune. Dette har ingen økonomisk konsekvens. Udgiften til mobilopkobling/datakort finansieres fra Ærøfærgernes budget. Digitalisering vurderes dækket af de nævnte emner Sag dok :05 Side 4

15 IT uddybende. 22/8 KMM Microsoft Dynamic CS har fået udviklet et modul til bookingfaciliteter. Det findes ikke i Opus. Derfor bibeholdes CS. CS er hostet hos Dansupport, og serviceres af leverandøren af bookingdelen Dansk Data Service. Programmet til at afsende bookinglister er udviklet af Dansk Datas Service og hostet hos Dansupport. Programmet henter data i CS og sender automatisk til skibene, samt spærrer for booking på de tidspunkter der er indkodet i sejlplanen, samt når maks. antallet er nået. es+ es booking+ afsenderprogram hænger sammen som en enhed. Internet booking vil hænge sammen med eksisterende eller ny hjemmeside. Rederiet ha r købt et system af Team Jakobsen som integrerer Ærø Booking og es booking. Team Jakobsens system er integreret med billetmaskinerne. Team Jacobsens system kan overføres til en evt. ny hjemmeside. Kommunehjemmeside er hostet hos(?). Rederi hjemmeside er hostet hos Media Explore. Der undersøges pris for at hosting firmaet for kommunesiden også hoster rederisiden. Der skal også indhentes pris for at etablere en ny hjemmeside. {Måske Anne Bille) Rederiet ønsker en ny hjemmeside. Exchange server flytter fra Dansupport til den kommunale exchange server. Er besluttet og er i startfasen. Omega Hyre koster kr om året. Certifikatstyring i Opus er mere mandskabskrævende end i Omega Hyre. Der er for nuværende ikke pris på at få funktionerne i Opus. Kan undersøges af løn og økonomi. Søfartsstyrelsen krav til certifikat styring vil ved skift skulle indgå i Opus. Omega Løn kan udskrive både ansættelsesbreve og hyrekontrakt. Når Opus løn kommer op på fuld styrke kan man lave en sammenligning på det tidsmæssige resurseforbrug. Her kan det så vise sig at løn og økonomi vurderer resurseforbruget på Opus på en anden måde. Der skal udvikles et skema i Opus Løn som overholder Søfartsstyrelsen krav. Skemaet fås hos Søfartsstyrelsen. Pris på ændring/udvikling ikke kendt.

16 Tiltag i øvrigt. Til optimering af samarbejdet. 21/ KMM Havne arealer til færgefart. Baggrund. Rederi og havn har forskellige prioriteringer med hensyn til ved lige hold på de arealer der bruges af færgerne. De afgifter færgerne lægger i havne kassen skal afspejle de udgifter der er ved at vedligeholde de faciliteter der stilles til rådighed for færgefarten. De 2 afdelinger har hver deres ønsker. Det har medført at man som eksempel har et særdeles dårligt vedligeholdt venteværelse i Ærøskøbing. Ifølge Teknisk afdeling, blev det betegnet som nedrivningsværdigt grundet manglende vedligehold. Da rederiet nu har meget afgrænsede pladsforhold, kunne vedligehold af kaj, spuns, venteværelse og fendere, samt passagerernes første møde med Ærø administreres af rederiet ved at bruge skibs og vareafgifterne til dette område. Dermed vil den interne kassetænkning i, at få andre afdelinger til at betale ophøre. Rederiet vil så kunne skubbe lidt rundt på vedligeholdet. I forvejen har vi de bevægelige dele af ramperne samt, nogle fendere og hydraulik. En anden løsning kunne være at havnen overtog alt vedligehold i land og så sammen med rederiet planlagde hvorledes afgifterne kunne finansiere vedligehold af området således, at vi sikrer et sted med så stor koncentrationen af gæster, altid får den prioritet det bør have. Vurdering. Da havneanløb slider på faciliteterne, med en del småskader til følge, vil det være klogt at denne drift indgår som normalt langsigtet vedligehold. Da der ikke mere skal bruges midler på alle disse småskader i 2 havne vil der formodentlig kunne være en besparelse på de udgifter som skal dækkes af afgifterne. Hvis skibs og va reafgifter bruges til formålet vil man kunne lave længere ved ligeholdsplaner, og undgå at der i nogle tilfælde ser lidt brugt ud, når der kommer kunder. Konklusion. Det anbefales at vedligeholdet følger vare og skibsafgifterne, og varetages af en afdeling.

17 20/ KM M Drifts- og sikkerhedsbesætning. Baggrund. Besætningsfastsættelsen på tvillingfærgerne er fastlagt fra nybygningstidspunktet. Når man sammenligner med andre nybyggede skibe er der grund til, at tro, at man ved en skiftning af redningsmateriel, og ændring af procedurer, kan drive færgerne med en lavere besætning end man gør i dag. Der kan bl.a. indgå aflukkede områder ved sejlads med få passagerer. Vurderingen bør i første omgang laves for tvillingefærgerne, og man kan derefter vurdere yderligere om man også vil foretage investeringer på M/F Skjoldnæs. Da der altid er en risiko for, at man ikke opnår den forventede bemanding, kan man risikere, at man har lavet større investeringer uden, at man så opnåede den forventede besparelse. Man skal regne med at selvom man får Søfartsstyrelsens anbefaling til en ny fastsættelse, så vil organisationerne kræve afgørelsen i bemandingsnævnet. Her har arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden lige mange stemmer, hvilket betyder, at det ofte ender med, at den dommer der sidder for bordenden får den afgørende stemme. Vurdering. For at give et forslag, om en bemandingsreduktion en mulighed for, at blive gennemført, er proceduren den, at man laver et estimat på, hvad man tror der er muligt, at opnå. Herefter vurderes det fysiske materiel, der skal til for, at opnå den ønskede reduktion. I disse vurderinger indgår hvad andre rederier har gjort, og hvad de har opnået. Herefter skal der udarbejdes brandruller og evakueringsruller, samt procedurer for håndtering af MOB-båd og redningsflåder mm. Det betyder endvidere, at der skal ske ændringer i det daglige arbejde ombord, da der med færre folk vil være servicefunktioner der ska l skæres væk. Det vurderes at man ska l bruge konsulenttimer. Rederiledelsen skal bruge timer. Da arbejdet skal laves sideløbende med andet arbejde vil arbejdsperioden strække sig over 4-6 måneder. Der skal i den endelige vurdering være indhentet priser på det materiel der skal bruges. På nuværende tidspunkt er der iværksat gennemgang af ruller og evakuering. Det skønnes, at der kan opnås en væsentlig besparelse, også efter at skibsinvesteringerne er indberegnet. Der vil blive udarbejdet en konkret ansøgning til Søfartsstyrelsen, som før den afsendes vil blive fremlagt til politisk behandling, da den vil medføre større investeringer. Rederiets ledelse er sammen ekstern rådgiver gået i gang med det indledende arbejde. I forbindelse med den politiske behandling vil der følge en fælles indstilling fra ledelse og konsulent.

18 Digitaliseringsløsninger. 20/8 KMM Portal - digitalt betalingssystem - elektronisk ø-kort. (1+4+5) Baggrund. De 3 ovennævnte systemer sat i søen. Ærøportalen styres selvstændigt. Det digitale betalingssystem er under udvikling sammen med de samme leverandører som har leveret Ærøportalen, vore billetmaskiner og ø-kortet. Det elektroniske ø-kort er bestilt for fritidshusejere og erhvervsdrivende med bopæl udenfor Ærø. Vurdering. Det forventes at de 3 tiltag vil virke i Der skal efter indkøring tages beslutning om, at det elektroniske ø-kort skal udvides til fastboende. Dette vil være at fortrække, men der skal afsættes mere tid end der blev til fritidshus ø-kortene. Det anbefales at tiltagene fortsættes og udvides.

19 Digitaliseringsløsninger. 20/8 KMM Check in automater. (3) Baggrund. I forbindelse med en øget selvbetjening, indeholder kommissoriet ønsket om en vurdering af billettering i land via automater. Disse automater kan bruges både til debetkort og kreditkort. Dvs. at også det kommende elektroniske ø-kort vil kunne bruges i forbindelse med en selvbillettering. Det er firmaet Grontmij, der har leveret vores nye billetmaskiner og som opsætter disse til vores økonomisystem. Derfor har det været naturligt, at kontakte dem vedr. betalings og billetteringsautomater i land. De har så været med inde over vurderingen af antallet af automater for, at sikre en gnidningsfri billettering. Det er tanken, at en del af den rabat, man kan opnå, skal opnås gennem selvbillettering. Det vil sige, at der vil være en prisforskel, alt efter om man køber sin billet i en selvbetjeningsautomat, eller om man ønsker personlig betjening. Dette vil indgå i arbejdet med den nye takststruktur, hvis det vedtages. Vurdering. Grontmij har lavet et budget for en enkelt automat, som så kan danne grundlag for et eventuelt senere tilbud. Der er så tillagt denne vurdering engangsudgifter til opsætning el mm og udgifter til drift og årlige licenser. Anlæg: kr Årlig drift: kr Beregningen er lavet for 8 automater som er dækkende for Svendborg og Ærøskøbing. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet beregning på prisen på en leasingaftale. Det skal ses som et led i en modernisering af rederiet, og som sammen med andre tiltag kan give et mindre behov for personlig assistance. Denne løsning ska l især ses sammen med det elektroniske ø-kort. Løsningen vil afhjælpe en del af problemet, med kontanthåndtering. Give en effektivisering af billethåndtering i land. Give en effektivisering af billetadministration ombord, og dermed undgå situationer, hvor man ikke kan nå, at billettere alle. Det anbefales at betalingsautomaterne indføres.

20 Indkøb af brændsels olie. 19/ KMM Baggrund. Da andre kommuna le rederier har lavet store besparelser på SKI aftaler for indkøb af olie, har man ønsket en vurdering af, om det kan svare sig at ændre indkøbsprocedure. Prisen hos Ærøfærgerne stammer tilbage fra den aftale man overtog fra aktieselskabet. Aftalen ligger hos DCC energi. Aftalen skal i udbud, da den ikke har været udbudt i kommunalt regi. Der er derfor lavet sammenligninger med SKI indkøb. Man behøver ikke udbud, hvis man bruger SKI aftaler. Vurdering. Den laveste listepris der findes inden for SKI aftalen forudsætter en leveret mængde som er større end det vi modtager pr. gang på nuværende tidspunkt. Den pris ligger vi under, med vores eksisterende aftale. Det kan derfor ikke svare sig, at skifte til SKI aftale, det vil årligt vil koste os over kr , og det er under forudsætning af, at vi kan få den laveste pris selvom vi ikke tager den krævede minimumsmængde. Hvis vi ska l bruge listeprisen på den mængde vi aftager så vil vi miste en rabat på 1192 kr/m3. Mængden hvornår rabatten ska l udløses kan nok forhandles. Ved næste udbud, skal det derfor ikke være et krav, at man kan levere under SKI afta le, da den ikke er billigere end priser der kan opnås uden for aftalen. Udbuddet skal udformes således at prisen fastsættes med en margin til NWE noteringen. Konklusion. Den nuværende aftale skønnes at være god nok, men ska l stadig afprøves via udbud. Det anbefales at der laves et udbud som kan tages i brug primo 2014.

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads.

Der er ikke på noget møde truffet endelig beslutning om at iværksætte den påtænkte tre-kantsejlads. Vedr. evt. færgesejlads Rudkøbing - Strynø - Marstal Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø behandlede på sit møde den 20. april 2015 første gang et forslag om at undersøge muligheden for etablering af sejlads

Læs mere

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring

Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring 1 of 5 Samarbejde om ny turismestruktur og markedsføring Sagsnr.: 15/33576 Sagen afgøres i: Byrådet Resumé Den politiske styregruppe i Business Region Aarhus godkendte på møde den 2. maj 2014 kommissorium

Læs mere

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende.

Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Punkt 6. IT redegørelse. 2011-30002. Skoleforvaltningen fremsender it redegørelse til Skoleudvalgets orientering. Jan Nymark Thaysen (V) og Per Clausen (Ø) var fraværende. Sagsbeskrivelse Denne redegørelse

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet

Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Uddrag af Kommunikationsplan for Færgesekretariatet Færgesekretariatet er et nyt samarbejde, der startede med etablering af sekretariatet pr. 1. marts 2015. Sekretariatet er etableret af landets 18 ø-kommuner.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1. Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 6 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den 12. maj.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte.

Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. Ferie-arbejdsgruppe møde den 24. maj 2012 på Sekretariatet REFERAT Godkendt Deltagere: Sally, Lorens, Ole, Elsa og Mette (referent). Ina deltog i punkt 1-4. Afbud: Jeanette (barsel) og Charlotte. 1. Budget

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1.

Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet. Beslutningsoplæg. BUSINESS REGION AARHUS Sekretariatet. 1 of 5. 1. 1 of 5 Fælles markedsføringsindsats i Business Region Aarhus på turismeområdet Side 1 af 1 Beslutningsoplæg 1. Indledning Principperne i nærværende udkast er drøftet i den administrative styregruppe den

Læs mere

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013.

Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. U D K A S T December 2012 Rammeaftale for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland og Langeland Kommune vedrørende udførelsen af lokal erhvervsservice og turismeservice i 2013. Bestiller-Udfører-Model.

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder)

Digitale læremidler Refererer til punkt 3.1. i Den fælleskommunale handlingsplan for digitalisering (KL s 32 indsatsområder) Center for Børn og Undervisning 3. april 2013 Analyse af det fremtidige IT-behov på skoleområdet Efter indstilling fra Børne- og Undervisningsudvalget samt Økonomi- og Planudvalget behandlede Byrådet den

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013

Centerstrategi for. Digitalisering og IT. Odsherred kommune 2013 Centerstrategi for Digitalisering og IT Odsherred kommune 2013 Strategi 2013 for Center for Digitalisering og IT Indhold Centrets overordnede udfordringer 2 Direktionens fire strategiske temaer 4 Indsats

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 Eannr:

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

Sagsnr Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark. 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-30-76-29-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag XX Udbud af Scale-up Denmark 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 1.1 I Udbudsbetingelserne er der i afsnit 10.3, s. 16, angivet I

Læs mere

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning...

KOPI. 1. KOMBITS forretningsmodel Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning Afregningsmodel for den nye valgløsning... TILSLUTNINGSAFTALE TIL DEN NYE VALGLØSNING - BILAG 2 ØKONOMI OG AFREGNINGSMODEL Indholdsfortegnelse 1. KOMBITS forretningsmodel... 2 2. Kommunernes aftaleperiode for den nye valgløsning... 2 3. Afregningsmodel

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015.

Dette notat præsenterer tilbagemelding på den politiske aftale for 2015 for Økonomiudvalget i forbindelse med 2. budgetopfølgning 2015. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 30. juli 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.14-S00-1-15 Opfølgning på politisk aftale 2015 Dette notat præsenterer tilbagemelding

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Afrapportering til Vækstforum, november 2011.

Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Afrapportering til Vækstforum, november 2011. Sekretariatet har nu været i drift siden medio maj 2010. Ved afrapporteringen til Vækstforum 2010 blev de mange opstarts og indsatsområder gennemgået. Således

Læs mere

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt.

Mandø er i dag meget afhængige af turismen i sommermånederne. Turismen er tilsvarende afhængig af, at der er en fast bosætning på øen året rundt. Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. januar 2015 Journal nr. Journal nr. Notat Sagsbehandler Peter Raben Nebeling Telefon direkte 76 16 1324 E-mail pne@esbjergkommune.dk Oplæg, Smart Island

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Enmandsbetjent færge betinger følgende bevillinger (pr. kommune):

Enmandsbetjent færge betinger følgende bevillinger (pr. kommune): Notat vedrørende Kabelfærgen enmandsbetjent automatisk billetanlæg. Det vedtagne budget for 2010 for udgør: 3.268.000 kr. Heraf udgør Norddjurs Kommunes andel 1.634.000 kr. Budgetteret er baseret på enmandsbetjent

Læs mere

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen

Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau. - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Lad os løfte fynsk turisme til næste niveau - Invitation til medlemskab i Destination Fyn-Klyngen Derfor turisme og oplevelsesøkonomi Turisme er et af verdens hurtigst voksende erhverv og Fyn har gode

Læs mere

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015

Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Kommune Kongevej 57 Att.: Økonomiudvalget Tønder d. 11/8 2015 nder, den 10. august 2015 Ansøgning om midler til markedsføring for 2. halvår 2015 Tønder Handelsstandsforening ansøger om økonomiske

Læs mere

Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3

Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3 Referat Møde i projektgruppen for strategisk turistinformation Den 29. april 2015, kl. 9.00 10.00 Landemærket 26, Rønne Mødelokale 3 Bornholms Regionskommune Center for Erhverv- Uddannelse og Beskæftigelse

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 6. marts 2013 Midttrafiks tilslutning til Rejsekortet 1. Resume Midttrafik har endnu ikke truffet beslutning om eventuel tilslutning til

Læs mere

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0

Projektgrundlag fælles Microsoft aftale version 1.0 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles Microsoft aftale 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Fælles Microsoft aftale Mads Konge Nielsen, VIA Effektivisering,

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR)

HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) HVAD ER AKTIV FAMILIEFERIE (AFF) & HOLTUM REJSER (HR) Turoperatør der udbyder aktive ferier som pakkerejser til familier & grupper Adventure Race (Udfordring i naturen på cykel, til fods mv.) Adventure

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Michael Holst Mogens Bak Hansen Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Torsdag den 26. november 2015 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Louise Thule Michael Holst Mogens

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe.

Selskabet er et kommunalt ejet aktieselskab, ejet af kommunerne Vordingborg, Næstved, Stevns og Faxe. Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskema til i Vordingborg Kommune. Ved ansøgning anvendes ansøgningsskemaet, som findes på Vordingborg.dk Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune)

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold:

Hele denne rokade af færger kræver en række godkendelser fra TRM. DFAS skal således anmode TRM om at godkende følgende forhold: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F DK-1220 København K Att.: Kontorchef David Klæsøe-Lund 14. januar 2014 Pr. e-mail Vedr. Forespørgsel om indsættelse af på færgeruten Bøjden- Fynshav Kære David,

Læs mere

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Center for Børn og Undervisning September 2012 Handleplan vedrørende digitaliseringsprojekter på børne- og undervisningsområdet i Ishøj Kommune jf. den fælleskommunale digitaliseringsstrategi Ishøj Kommunes

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2018 Driftsforslag Nr. R-101 Lavere indbetaling til Sampension til tjenestemandspension Politikområde 105 Tværgående udgifter Favrskov Kommune er forsikret hos Sampension i forhold til kommunens nuværende og fremtidige udgifter

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Budgetprocedure for budget

Budgetprocedure for budget Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for

Læs mere

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen

Hvem er vi Hvad er foreningens formål Hvordan finansieres Turist- og Erhvervsforeningen Medlemsfordele Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør Anne Mette Wandsøe, der sammen med 2-3

Læs mere

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi) Notat Afdeling/enhed Oprettelsesdato Ledelsessekretariatet 04-jun-2014 Udarbejdet af MTV Journalnummer Dokumentnavn 446432.Governance.docx Dokumentnummer 1. Styrings- og beslutningsmodel (del af digitaliseringsstrategi)

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen

Besparelser på el og varme, reduktion af slid samt frigøre mandskab til andre opgaver. 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen 100.000 kr. Besparelse direkte til bundlinjen Foto: Finn Lauritsen Ingeniørfirma 100.000 kr. ned i lommen plus 30 % mere kapacitet Besparelsen på anlægget hos NOF udgjorde 100.409,- kr. Lignende forhold

Læs mere

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN

TILRETTELÆGGELSE AF BUSTRAFIK EFTER KOMMUNALREFORMEN Område: Regional Udvikling Udarbejdet af: Ebbe Jensen Afdeling: Mobilitet og infrastruktur E-mail: ebbe.jensen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8455 Telefon: 76631987 Dato: 20. november 2008 TILRETTELÆGGELSE

Læs mere

Økonomiudvalget 9. december 2015

Økonomiudvalget 9. december 2015 378 Forsøgsprojekt med levering af varmholdig mad til ældrecentrene Sagsnr: 82.20.00-P20-3-15 Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Byrådet Byrådet vedtog den 8. oktober 2015 en budgetaftale for

Læs mere

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S

6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 6. Behandling af budget 2017 og overslagsår for Hovedstadens Beredskab I/S 24 05 2016 Bestyrelsen forelægges foreløbigt forslag til budget 2017 og overslagsår til godkendelse, herunder de kommunale bidragssatser.

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR

VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR VEJLEDNING TIL OPFØLGNING, EVALUERING OG AFRAPPORTERING PÅ MÅLAFTALE - KOORDINATOR Guldborgsund Kommune Økonomi og It, Styringsenheden 10. februar 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 2 FORARBEJDE TIL

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen.

BILAG 2. Notat. Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet. Skoleafdelingen og it-afdelingen. BILAG 2 Notat Vedrørende: Forslag til prioritering af it-investeringer på folkeskoleområdet Skrevet af: Skoleafdelingen og it-afdelingen Dato: 12-01-2016 Forslag til prioritering af it-investeringer på

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. januar 2010. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. januar 2010 1. Resume Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Århus Kommunes nuværende fælles IT-løsning til elektronisk sags- og

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi

Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Mål for fælleskommunal indkøbsstrategi Den 4. februar 2008 Indledning og resumé af mål Der er disse år fokus på mulighederne for at effektivisere offentlige indkøb i både stat, regioner og kommuner. Det

Læs mere

Notat: Betjening af Karup lufthavn

Notat: Betjening af Karup lufthavn Notat: Betjening af Karup lufthavn Generelt: Bestyrelsen for Karup Lufthavn har bedt Midttrafik udarbejde notat med forslag til betjening af lufthavnen fra hovedbyer indenfor ejerkredsen. Notatet skal

Læs mere

Sønderjylland værd at erobre

Sønderjylland værd at erobre Sønderjylland værd at erobre DMO-dannelse Før destinationsdannelsen I 2012 havde vi i Sønderjylland, 4 kommuner med hver sin turismeorganisering, hver sin strategi og begrænsede midler til at udføre den.

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010

Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Oversigt over de 62 forenklingsforslag i projekt administrativ forenkling samt status for gennemførelse pr. februar 2010 Emne Nr Forslag Samarbejde og rollefordeling Organ i- sering Kommunikation & information

Læs mere

Udbuddet er nu afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at holde beregningen fortrolig.

Udbuddet er nu afsluttet, hvorfor der ikke længere er behov for at holde beregningen fortrolig. PRESSEMEDDELELSE Samsø Kommune offentliggør kontrolbud. Samsø Kommune havde ved udløb af budfristen på færgeruten Samsø Jylland kun modtaget et tilbud på besejling af ruten, der ville medføre en femdobling

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Case: Messearrangør Sund Livstil

Case: Messearrangør Sund Livstil Case: Messearrangør Sund Livstil Opsummering Livstils messen er en årlig event. Arrangøren har altid udført markedsføring gennem print og TV, samt mail, men målgruppen fanges ikke længere gennem traditionelle

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk

Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat & Presse NOTAT 23-03-2015 Til Simon Strange, medlem af Borgerrepræsentationen Simon_Strange@br.kk.dk Sagsnr. 2015-0066868 Dokumentnr. 2015-0066868-1

Læs mere

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2

1. Svendborghallerne... 1 2. DGI-hus i Svendborg - Juni 2007... 2 Tillægsdagsorden Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Mandag den 11-06-2007 Kl. 12:00 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Morten S. Petersen, Niels Høite Hansen, Ulrik Sand Larsen, Per Ulrik Jørgensen, Bruno

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi.

Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Plan indtil nu. Leverandører. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Økonomi. Hvad er Hals Erhvervsforening. Hvorfor Tall ships race. Organisation. Plan indtil nu. Leverandører. Kort over havn og p-områder. Hovedsponsorer. Sponsor eksponering. Markedsføring. Økonomi. Hvad er Hals

Læs mere

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland

Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Bilag 2B: Oplæg til beslutning om fælles udbud af bredbånd i Nordjylland Formål, Baggrund og Indhold: Beslutningsoplægget skal give et godt, velunderbygget og solidt grundlag for en beslutning hos de nordjyske

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014

KOMMUNIKATION. 17. januar 2014 BRANDING & IMAGESKABENDE KOMMUNIKATION Aabenraa Kommune 17. januar 2014 1 2 HVORFOR CITY BRANDING? For 25 år siden valgte 83% af alle mennesker virksomheden eller jobbet. I dag vælger 65% af alle mennesker

Læs mere

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W:

Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm. Samrådsspørgsmål W: Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 418 Offentligt TALEMANUSKRIPT Besvarelse af samrådsspørgsmål W, X, Y og Z vedr. færgebetjeningen af Bornholm Side 1 af 16 Samrådsspørgsmål

Læs mere

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus

FerieFritid, Leisure. Formål. VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus FerieFritid, Leisure Formål VisitAarhus skal bidrage til tilstrømningen af feriegæster til Aarhus Vi skal skabe rammerne og en samlet platform, således at samarbejdspartnere kan udvikle deres forretning

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere