Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013"

Transkript

1 Afrapportering fra projektgruppen vedr. færgeundersøgelse Jfr. kommissorium vedtaget af kommunalbestyrelsen d. 17. april 2013 Markedsføring Der henvises til markedsføringsplan juli 2013 udarbejdet af CJH. Planen har været fremlagt for styregruppen d. 1/8-13 uden konkret stillingtagen. Det indstilles, at markedsføringsplanen indgår i prioriteringsdebatten d. 30/9-13. Beredskab Der henvises til notat af 21/8-13 fra KMM. Færgeområdet er friholdt fra det sideløbende økonomiske beredskab på 2% for Det bemærkes, at en realisering af beredskabet på hhv. 3 eller 5 mio. kr. vil betyde, at overførsel af gods skal flyttes til aften/nat at en realisering af beredskabet på hhv. 3 eller 5 mio. kr. vil betyde en mærkbar effekt for pendlere, en vis effekt for fastboende og unge studerende samt en mindre effekt for turister og bryllupspar at der må forventes et afledt indtægtstab, det ikke kan vurderes præcist Det indstilles, at det overvejes at udmønte forslagene i beredskabet med henblik på at nå måltallene for budgetlægningen for at der indregnes et indtægtstab på 10% af udgiftsreduktionen såfremt der gøres brug af beredskabet. Integration af færgeområdet i kommunen Ærøfærgernes IT-understøttelse Der henvises til dok af 21/8-13 med bidrag fra BRO,JBH og KMM vedr., platforme, mailsystem, EDH/Elektroniske arkiver, telefoni samt uddybende notat af 22/8-13 fra KMM. Færgernes egen systemportefølje Det indstilles, at anbefalingerne i ovenstående følges. Dette indebærer bl.a. at den nuværende bookingløsning (modul til C5) og Omega Hyre opretholdes indtil videre, at færgeområdets exchange-løsning flyttes fra Dansupport til den kommunale exchange-server og at færgeområdets selvstændige IT-løsninger opretholdes som hostede løsninger uden serviceforpligtelse for IT-kontoret. Platforme. opkobling og hardware Det indstilles, at hele færgeadministrationen samt yderligere nøglemedarbejdere, der udpeges af færgedirektøren, skal have den samme platform (herunder samme grundlæggende IT-systemer), opkobling og hardware som resten af kommunens nøglemedarbejdere og administrative medarbejdere. Oplæg udarbejdes til forelæggelse for direktionen, af BRO med inddragelse af KMM herunder engangs- og løbende driftsudgifter samt mulighed for finansiering ved besparelser. Frist 31/ Uddannelse i EDH Det indstilles, at MRM anmodes om at tilrettelægge og gennemføre et oplæringsforløb i EDH for færgeområdets medarbejdere i løbet af efteråret Hjemmeside Det indstilles, at Ærøfærgerne fortsat kan have sin egen hjemmeside at der under KM M's ledelse udvikles en ny hjemmeside for Ærøfærgerne, og at AMB inddrages i dette arbejde med henblik på at sikre koordinering med kommunens hjemmeside Designmanual Det indstilles, i forbindelse med revision af kommunens designmanual, at tilhørsforholdet til Ærø Kommune markeres udadtil og at det samtidigt hermed markeres, at færgeområdet har et selvstændigt præg. Telefoni Det indstilles, at IP Scale løsningen bibeholdes i den nuværende form, der svarer til kommunens øvrige telefoni. Løn- og Økonomisystemer sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

2 På grund af implementering af nye økonomi- og lønsystemer, er det ikke muligt pt. at vurdere hvordan brug af løn- og økonomisystemer kan optimeres bedst muligt. Det indstilles, at opgaven formuleres som langsigtet projekt frem mod budgetlægningen af Opgavefordeling og samarbejdet mellem Ærøfærgerne og Løn & Økonomi På grund af implementering af nye økonomi- og lønsystemer, er det ikke muligt pt. at vurdere hvordan opgavefordeli ng og samarbejde kan optimeres bedst muligt. Det indstilles, at opgaven formuleres som langsigtet projekt frem mod budgetlægningen af Tiltag i øvrigt, der kan optimere samarbejdet mellem Ærøfærgerne og resten af kommunen KMM har udarbejdet notat af 21/8-13 vedr. vedligehold af havnearealer, der anvendes af færgerne. Det vurderes, at der er behov for at skabe større klarhed over ansvarsfordelingen mellem færgeområdet og havneområdet vedr. vedligeholdelse og renholdelse af de arealer på Ærøskøbing havn, der benyttes af færgerne. Som udgangspunkt lægges til grund, at skibs- og vareafgifter dækker vedligehold og nødvendig udskiftning af infrastruktur, der benyttes af færgerne (spuns, kajanlæg, opmarcharealer mv.). Endvidere betales leje for venteværelsebygning. Det indstilles, at havnefogeden og færgedirektøren senest i november 2013 fremlægger fælles oplæg for TU og THU: der kan sikre tilstrækkelig løbende vedligeholdelse og renholdelse af områder, der benyttes af færgerne der skaber klarhed over hvem der fremadrettet skal have ansvaret for hvilke fysiske områder der sikrer, at der afsættes tilstrækkelige midler til at kunne varetage sit ansvar Det forudsættes, at der ikke skal anvendes ekstra midler fra kommunekassen. Forhold mellem Ærøfærgerne og Turist- og erhvervskontor Det indstilles, at det præciseres: at det præciseres, at færgedirektøren har det overordnede administrative ansvar for kommunens transportopgaver, og at turist- og erhvervschefen har det overordnede administrative ansvar for kommunens turisme- og erhvervsfremmeindsats, herunder markedsføring at det præciseres, at turist- og erhvervsforeningen, færgeområdet og kommunen i øvrigt samarbejder om at løfte turisme, erhvervsudvikling og bosætning på Ærø at Turist- og erhvervskontoret og Ærøfærgerne, i forbindelse med den fysiske sammenflytning i efteråret 2013, afsøger og høster mulige synergigevinster Størrelsen af drifts- og sikkerhedsbesætning Der henvises til notat af 20/8-13 fra KM M. Det indstilles, at der indenfor en samlet økonomisk ramme på 200 tkr. indgås aftale med konsulent, med henblik på, at konsulenten og færgedirektøren udarbejder et oplæg til ny drifts- og sikkerhedsbesætning, nyt redningsudstyr og nye sikkerhedsruller inkl. økonomiske konsekvenser til fremlæggelse for ØKU i januar Nye digitaliseringsløsninger Der henvises til notat af 27/8-13 fra KMM 2) Bizz-løsning Det indstilles, at løsningen ikke indføres. 3) Check-in-automater+ 4) Digitalt betalingssystem Det indstilles, at KMM primo maj 2014 fremlægger oplæg for ØKU om indførelse pr. 1/ af en samlet digital booking- og betalingsløsning for alle gående og 95% af biler og passagerer i biler. I oplægget indgår betalingsprofil til imødegåelse af udeblivelser og sene afbud. 5) Elektronisk Ø-kort Det indstilles, at AMB primo maj 2014 fremlægger oplæg for ØKU om indførelse af elektronisk ø-kort for Ærøboere pr. 1/ Indkøb af brændselsolie sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

3 Der henvises til notat af 19/8-13 fra KMM. Det indstilles, at indkøb af brændselsolie bringes i udbud primo Inden udbuddet undersøges koordineringsmuligheder med andre rederier. Alternative fremdriftsmidler Der henvises til notat af 19/8-13 fra KMM. Det indstilles, at der medio 2015 foretages en nærmere konkret analyse af muligheden for, at de eksisterende færger kan overgå til LNG at det i forbindelse med udskiftning af færgerne overvejes, hvilke fremdriftsmidler færgerne skal anvende Takststruktur Der arbejdes med emnet. Oplæg forventes klar til behandling i TU i oktober 2013, således at nye takster kan implementeres 6/ Bilag Markedsføringsplan juli 2013 Beredskab hhv. 1, 3, 5 mio.kr. af21/8-13 Afrapportering ITunderstøttelse af 21/8-13 Uddybende IT af 22/8-13 Tiltag i øvrigt af 21 /8-13 Drifts- og sikkerhedsbesætning af 20/8-13 Digitaliseringsløsninger af 20/8-13 Indkøb af brændselsolie af 19/8-13 Alternative fremdriftsmidler af 19/8-13 sag dok Ærøskøbing, d. 27/8-13 /lr,kmm,la

4 Ærø Kommune Statene Ærøskøbing I henhold til kommissorium for undersøgelse af mulighederne for at optimere færgeområdets økonomi fremsendes hermed udkast til svar på følgende opgave stillet af kommunalbestyrelsen: " Der udarbejdes forslag til en markedsføringsplan, der sigter mod at tiltrække flere gæster til Ærø og dermed kunder til Ærøfærgerne. Færgedirektøren og turist- og erhvervschefen er sammen ansvarlige for udførelsen af denne opgave. Det forventes, at denne opgave løses uden ekstern bistand. " Overvejelser over markedsføring Målet med markedsføringen er at trække gæster til Ærø. Men også at sikre, at gæsterne får en god oplevelse her, så de kommer igen og også omtaler øen positivt overfor andre. " Word by mouth" er vel nok den mest Derfor består en markedsføring af flere elementer: 1) at gøre opmærksom på Ærøs fortræffeligheder 2) at motivere gæster til at besøge Ærø. 3) at sikre en god oplevelse her gennem det gode værtsskab således at 4) de besøgende gæster bliver vedvarende ambassadører for Ærø Markedsføring er gentagelse af et budskab, det samme budskab, på forskellige måder, men det samme budskab. Det er derfor det hedder re-klarne. Markedsføring er en lang proces og en vedvarende proces, der skal fastholdes over tid for at opnå vedvarende resultater Markedsføring koster penge. Effektiv markedsføring koster mange penge. I vedhæftede budgetskema ha r vi estimeret en minimal markedsføringsindsats for Ærø til at koste 1.7 millioner per år i en længere årrække. Den hidtidige indsats I konsekvens af, at vi stort set intet markedsføringsbudget har haft til råd ighed de senere år, så har vi på ingen måde kunnet gennemføre nogen kvalificeret form for markedsføringskampagne med tilstrækkelig gennemslagskraft. Vi har derfor gennem de senere år fokuseret på medieomtale, der er økonomisk attraktiv og ofte har en større værdi en annoncemæssig omtale. Den fokuserede indsats på presse- og mediesiden har resulteret i en medieomtale til en betydelig annoncemæssig værdi. Turismens økonomiske betydning Turismen bidrager signifikant til indkomsten på Ærø. Således er den turismeskabte værditilvækst på Ærø i 2010 opgjort til 155 mio. kroner og betyder 282 årsværk på Ærø. Med den rigtige strategi vil dette erhverv kunne vokse og blive endnu mere værdifuld for Ærø (Turismens økonomiske betydning på Ærø 2012, udgivet af VisitDenmark og Danmarks Statistik) Den fremtidige indsats I hvor høj grad turismen skal være en betydende erhvervsgren på Ærø er i høj grad op t il de politiske beslutningstagere. Hvis kommunalbestyrelsen finder udviklingen af turismen på Ærø af betydning for øens fremtid, så må man følgelig også afsætte flere midler i budgettet til denne udvikling. Den private indsats er vigtig, men kan ikke stå alene. Kommunalbestyrelsen skal vise, at man vil turismen på Ærø og dermed investere i t urismen fremtid gennem midler til øget markedsføring. Ærø er desværre ikke i den situation, at eksterne operatører som selskabet " Færgen" ka n kanalisere i princippet statslige penge over i markedsføringen af destinationen. Vi må gøre det selv og stole på egne kræfter. Den fremtidige indsats i markedsføringen af Ærø skal være klar i budskabet, præcis i målgrupperne og skal være konsistent og vedvarende. Vi skal have " mod" og " is i maven", har vi truffet et valg, skal vi tro på, at vi har truffet det 1

5 rigtige valg- også selv om hjemmebane og falkerøst kommer med indvendinger. Vi skal have mod til at vente. Kurven vender ikke ved et trylleslag uanset indsats. Sammenhængen mellem forskellige annonceringer og genkendeligheden på hjemmeside og face booker vigtig. En 4 uger intensiv TV reklame er hurtig glemt medmindre den følges op af genkendelig markedsføring på andre platforme. Vi må tænke markedsføring som et langt, langt sejt træk. Opgaven er at "brande" Ærø i folks bevidsthed og her er vi bagud i point i forhold til Samsø (kartofler) og Læsø (salt) eller Bornholm for den sags skyld. Det vil kræve en massiv og vedvarende indsats at få Ærø plantet i den brede befolknings bevidsthed som mulig ferieø på linje med ovennævnte. Markedsføring er ikke alene et spørgsmål om annoncer og budskab, markedsføring har rigtig mange andre elementer i sig, også et stort serviceelement i den måde potentielle gæster betjenes på. Det er en forståelse, der er nødvendig for alle, for at en markedsføring skal have den nødvendige langtidseffekt. Vi har som bilag vedhæftet en oversigt over, hvilke markedsføringsmæssige budskaber om Ærø vi vil anvende i en fremtidig øget markedsføring af Ærø. Målgrupper Baseret på overvejelser om ønskværdig penetration af markedet i forhold til de tilgængelige ressourcer vil vi vælge at satse på følgende geografiske målgrupper: Det nære område Danmark Det nordlige Tyskland Norge Holland Først når disse geografiske målgrupper er vel dækkede vil vi udvide vores indsatsområde. Men det vil ikke være de første mange år. Vi vil fokusere på målgrupper, hvor vi har helt klare fordele fremfor mange andre destinationer. En fokusering på få veldefinerede målgrupper gør markedsføringen mere enkel og mere effektiv. De valgte målgrupper er følgende En-dagsrejsende +50 par De aktive (vandrere, cyklister, lystfiskere, kajakfolk) Badegæster Lystsejlere Markedsføringsmæssige budskaber i markedsføringen af Ærø Alle destinationer i Danmark markedsfører sig over samme skabelon: gode strande, fin natur, spisesteder, kunstnere, museer. Alle steder har de bedste vandreture, de bedste cykelstier, de hyggeligste byer, de fleste forretninger For at skille sig ud fra mængden vil vi centrere markedsføringen om det autentiske på Ærø og der hvor vi adskiller os fra andre destinationer. Vi er ikke et "me - tao" produkt, vi har unikke ting at fortælle om. Den maritime historie Ærø er uden tvivl den destination i Danmark med den mest indtryksefterladende maritime historie uforglemmeligt formidlet ge nnem Marstal Søfartsmuseum, herunder Eriksens Plads under opbygning. Den maritime historie er blevet udødeliggjort gennem Carsten Jensens store roman Vi, de druknede. Men også Ærøskøbing giver sit bidrag til 2

6 den maritime historie og de maritime oplevelser, nu primært omkring Det Gamle Værft, hvor nittede skibe i fremtiden vil blive renoveret. Unikke Ærøskøbing Ingen anden by i Danmark har Ærøskøbings kvaliteter. Der er andre gamle byer, der er gamle bydele i mange byer, men Ærøskøbing med den uforstyrrede byplan og den spændende historie strækkende sig 800 år tilbage er unik. Denne historie og denne kulturhistorie skal fortælles, men det er ikke kun turistkontoret, der skal fortælle denne historie. Der må igen sættes skub i arbejdet med at søge om byens optagelse på listen over verdens kulturarv. Det vil være godt for byen og byens selvbevidsthed, men vil også give nye markedsføringsmæssige muligheder: "Ærøskøbing, kandidat til optagelse på Unesco listen over verdens kulturarv". Og hvis Ærøskøbing skal fortsætte med at være en magnet for turismen, så skal der træffes klare beslutninger fra kommunens side om standarder i byen og byens vedligeholdelse. Hvide plastikstole og uorganiseret rod hører ikke hjemme i byens gader og på et af de smukkeste torve i Danmark. Her må Ærø Kommune tage ansvar og gå foran. Roen og freden Den største mangelvare i et moderne samfund i dag er vel "ro og fred". Det kan Ærø tilbyde i overflod og det kan vi sælge os på. Både roen ment som fravær af støj, men også den indre ro der falder over en når man sætter sine ben i det ustressede miljø på Ærø. Her er man tilbage i " det, der var engang", det vi alle længes efter og som næsten ingen steder længere findes. Det rigtige markedsføringsmæssige budskab kan gøre indtryk og trække gæster til, der så vil komme igen og igen for at nyde øens uudtømmelige ressource af fred og ro. Og så skal vi naturligvis også sælge øen på de mere traditionelle ting: Danmarks bedste ørredvand De gode og uforstyrrede strande med blåt flag og tryghed for børn Cykelveje med udfordringer, medvind og ganske lidt trafik Øhavsstien med milevid udsigt og duft af timian Det folk også går efter: o De lokale produkter o Gallerier og kunst o Harmonikafestival, Jazzfestival, Single Folk Festival Hvem skal stå for markedsføringen af Ærø? At markedsføre Ærø kræver mod og is i maven; ryster hånden kommer vi ingen vegne. Hvis markedsføringen skal have nogen som helst mening, skal den ligge et sted baseret på en vedtagen strategi og et vedtaget flerårigt budget og så skal der holdes fast i denne strategi, uanset hvad andre må mene. Vi mener, at Ærø Turist- og Erhvervsforening er et godt bud som ansvarligt kontor for øens samlede markedsføring, da kontoret har kompetencer i professionel kommunikation og mange års erfaring i salg og markedsføring både praktisk og strategisk, både nationalt og internationalt. Når vi kender omfanget af de midler kommunalbestyrelsen vil investere i øens turistmæssige fremtid, kan vi naturligvis fremlægge en detaljeret plan med valg af medier og budskaber. Carl Jørgen Heide 3

7 Markedsføringsplan 2014 til 2018 Perioder & Budget Budget Promotionelle elementer i en minimal markedsføring Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Septembe1 Oktober November December Totalt 1. Annoncer i dagblade & fagblade Facebook,annoncer Ærøportalen, opdatering Pressebesøg Konkurrencer på Ærøportalen Radiospot Messedeltageiser TV spot inklusive produktion Deltagelse i kampagner med VisitDenmark Deltagelse i kampagner med VisitFyn Udsendelse af Ærø Guider Market Research, opfølgning på kampagner Andre elementer som postkort, brochurer Små mobilfilm til youtube, face book, etc Til appelsiner i turbanen M ånedligt budget Kommentarer til markedsføringsplan for : Med denne markedsføringsplan bruger vi årligt knap 1 % af den turismeskabte værditilvækst på Ærø, knap 1,5 % af det totale skatteprovenu afledt af turismen og knap 8 % af kommuneskatten frembragt ved turisme. (Kilde: Turismens økonomiske betydning på Ærø, VisitDenmark september 2012) Vores ambition og forventninger er, at vi med denne plan kan ændre den nedadgående tendens i turismen på Ærø ( på -1,1 %) til en vækst på + 12 % over 4 år sammenlignet med 2010 hvilket vil betyde at i 2018 vil der være 34 nye jobs indenfor turisme, flere overnatninger og en øgning af den turismeskabte værditilvækst på 18 millioner samt en øgning af kommuneskatterne på 2,2 million. Kommentarer til de enkelte elementer I planen: 1. Annoncer: Annoncerne vil være nysgerrighedsskabende, nytænkende og uventede i deres budskab og vil have sammenhæng med budskab i de andre medier 2. Face book: Face booker en stigende markedsføringskanal med hvilken man kan ramme mange potentielle gæster til en forholdsvis lav kontaktpris 3. Ærøportalen er måske det vigtigste element i markedsføringen, da analyser viser at % af ferierej sende bruger internettet som den primære kilde til inspi ration og planlægning af en ferie 4.Pressebesøg: Trods en signifikant øgning af markedsføringsbudgettet, så vil medieomtale stadig være en høj prioritet, da markedsføringsværdien er høj i forhold til investeringen. 5.Konkurrencer på Ærøportalen: Analyser viser, at værdien af en markedsføring øges signifikant, hvis modtageren ska l udføre en handling. Dette vil konkurrencer bidrage t il. 6. Radiospot: Værdien af radiospot ligger i gentagelsen, gentagelsen og gentagelsen til en fornuftig pris i forhold til modtagerantal 7. Messedeltagelse er et kontroversielt spørgsmål, da investering er høj og udbytte svært at måle. Vi fokuser på " Ferie for alle"; "Både i Bella" og en række specialmesser i samarbejde med øens virksomheder 8. TV Spots kan have en værdifuld og stor påvirkning af potentielle gæster, hvis timing, budskab og kvalitet går op i en højere enhed. Det er omkostningskrævende (X af totale budget ) og kræver professionelt arbej 9. Deltagelse i kampagner med VisitDenmark er en relativ prisbillig måde at komme i kontakt med potentielle gæster på udenlandske markeder, primært Tyskland, Norge, Sverige og Holland 10. Deltagelse i kampagner med VisitFyn kan være af værdi, da man gennem fælles investering får mere udbytte per investeret krone i forhold til at gå alene ind på et marked 11. Udsendelse af Ærø Guider burde i grunden ikke være nødvendigt, da guiden kan downloades fra internettet, men vores primære målgruppe +55 ønsker stadig i stort omfang at modtage en trykt udgave 12. Market Research er vigtig. Uden målsætninger og effektmålinger af markedsføringen er alle resultater lige gode. Vi ønsker at vurdere vores indsats professionelt og intensivt. 13. Kampagnerne indeholder også trykte elementer som postkort, leaflets, plakater og andet der kan understøtte budskaberne på de digitale medier og TV 14. En markedsføring med brug af digitale medier herunder youtube bliver mere og mere relevant. Vi ønsker at producere små håndholdte mobilfilm med enkle, skæve og humoristiske budskaber 15. Der opstår altid en mulighed for at deltage i et fremstød, som ikke er planlagt, men som man ikke kan sige nej til, derfor dette budget på 5000 om måneden Ærø Turist- og Erhvervsforening kan i det nuværende budget maksimalt finde kroner til markedsføring. Derfor er det nødvendigt at få tilført 1,4 million kroner fra andre kilder årligt hvert år, hvis en signifikant øgning af markedsføringsindsatsen skal finde sted. Markesføring er en langvarig indsats med de samme budskaber. Et års intensiv indsats betyder kun lidt.

8 Her ses til sammenligning markedsføringsbudgettet for Destination Fyn 2013, som borgmesterforum har godkendt Indsats HP midler partnere SFT Fomars Budget Fyn magasin, (DK, UK, DE), inkl. Distribution Visitfyn.com (Dest. Fyn) Visitfyn App (Dest. Fyn) DK kampagne: Eat & Sleep (uge 42, 2013) DE kampagne: Familienzeit (børnefamilier) DE kampagne: lnselurlaub (voksne par) NO kampagne: Rejseplanlæggeren (børnefamilier) NO kampagne: Voksenferie (voksne par) SE kampagne: Voksenferie (voksne par) lnt. B2b indats (agentmanual, famtrips, incoming event) Krydstogt, CCN medlemskab Presse Fælles Fynskevent, messe el.lign. aktiviteter Destination Fyn UF - handling Buffer I alt

9 Beredskab på kr. 1 mil, 3 mill og 5 mill. 21/ KMM Pris pr. enkelt tur Ærøskøbing - Svendborg Søby - Faaborg Søby-Fynshav mill Søby Faaborg fjernes i lavsæson (39 uger). Fyns hav sejlplan skal tilpasses, så der er kontinuerlig drift i løbet af dagen, ellers vil besparelsen falde Ærøskøbing - Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Ærøskøbing - Svendborg fjernes tirsdag i lavsæsonen Besparelse i alt mill Søby- Faaborg fjernes i lavsæsonnen mandag - torsdag. Fynshav sejlplanen skal også her tilpasses Ærøskøbing- Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Besparelse i alt C:\Documents and Settings\la\Lokale indstillinger\ Tempora ry Internet Files\Content.Out look\kzq7m IZ1\Beredskab

10 1 mill Søby- Faaborg fjernes onsdag i lavsæsonnen Ærøskøbing - Svendborg fjernes lørdag i lavsæsonen Besparelse i alt Besparelserne er baseret på den budgetterede oliepris for 2013 incl. ikke afløftbar moms og lønudgifterne er baseret på lønnen pr , tillagt en lønstigning på 1, 75%. Eventuelle afledte besparelser på eksempelvis reparation og vedligehold ikke indregnet. Vareafgifter forventes ikke påvirket, da de måske vil skulle afegnes på andre ruter. Der er ikke taget højde for eventuel påvirkning af overførselstallene og dermed indtægterne. C:\Documents and Settings\la\Lokale indstillinger\ Temporary Internet Files\Content.Outlook\KZQ7M IZl \Beredskab

11 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Opgaven Jfr. Kommissorium dok : "Integration af færgeområdet i kommunen Ærøfærgerne blev formelt kommunaliseret pr Siden da er færgeområdet mere og mere blevet integreret i kommunen, men området har fortsat et betydeligt selvstændigt præg, bl.a. fordi færgedrift er en atypisk kommunal opgave. Det undersøges, om det nuværende integrationsniveau er passende. I den forbindelse udføres følgende delopgaver: Ærøfærgernes IT-understøttelse Det er planlagt, at Ærøfærgerne i løbet af foråret 2013 skal overgå til samme grundlæggende IT-platform og samme økonomi-, løn- og debitorsystem som resten af kommunen. Det vurderes, om det kan være hensigtsmæssigt at foretage yderligere harmonisering af ITunderstøttelsen hos Ærøfærgerne og i kommunen i øvrigt, eller om det omvendt kan være hensigtsmæssigt, at Ærøfærgerne i højere grad, end det er tilfældet, betjener sig af egne ITsystemer. Færgedirektøren og lederne af Løn og Økonomi, Sekretariat og Borgerservice og IT-kontoret er sammen ansvarlige for udførelsen af denne opgave. Det forventes, at denne opgave løses uden ekstern bistand. " Som udgangspunkt betragtes Ærøfærgerne i relation til IT-understøttelse som enhver anden decentral enhed i kommunen. Der kan dog være helt særlige forhold pga. færgernes specille virksomhedskarakter, der begrunder tilføjelser til eller undtagelser fra de generelle løsninger i kommunen. Afrapportering/ansvarlige LA er tovholder på indsamling af bidrag vedr. punktet om IT-understøttelse. For hvert af nedenstående emner udarbejder de ansvarlige skriftlig belysning af problemstillinger underbygget med faktuelle oplysninger, løsningsforslag med belysning af fordele og ulemper, økonomiske konsekvenser mv. samt indstilling i form af begrundede løsningsforslag. Såfremt der ikke er enighed om en fælles indstilling blandt de ansvarlige fremføres de forskellige begrundede indstillinger. De ansvarlige er anført i parentes for hvert punkt. Forreste initialer har initiativpligten. (Der er anført lederen, som selv inddrager de nødvendige medarbejdere i opgaveløsningen). Evt. øvrige forhold der måtte dukke op til nødvendig stillingtagen medtages undervejs i processen. Frist Senest onsdag d. 14/8-13 skal alle emner være afklaret og færdigformuleret i det fælles afrapporteringsdokument i EDH. Projektgruppen skal afrapportere til styregruppen 21/8-13. Platform (BRO/KMM) Færgeadministrationen opkobler i dag til kommunens netværk via en terminalopkobling. Dette skal ændres, således at der lægges kommunalt image på pc'erne, som der er på rådhuset og de øvrige decentrale kommunale enheder. Færgeadministrationens pc udstyr kan stort set genbruges. Der er ca. 10 stationære arbejdsstationer og 5 bærbare, der anvendes af Keld, Jørgen, Lise, Peder K. og Peder M. Sag dok :05 Side 1

12 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Færgeadministrationen har adgang til følgende hostede systemer: Hjemmeside - Media Explorer Kan tåle kortvarigt nedbrud, men ikke en hel weekend af hensyn til booking, og da den anvendes som kommunikationsmiddel i tilfælde af uregelmæssigheder i sejladsen. ~ b~ x: bco~ ~ Internet booking - Media Explorer &Jo~~ c-e,qol-\.,for& Internet bookingen hænger sammen med es-bookingen. Den kan tale e et-kl i kortere periode, men ikke acceptabelt en hel weekend. ~vvo.,~~. Administrationsside til billetsystemer - Payvend/ er~ (;. GrordMt) Principielt kan den tåle nedetid en weekend. Såfremt det falder samme med en prisopdatering, vil salg af billetter dog ske til gamle priser, indtil den er kørende igen. es med booking og midlertidig fakturering - Dansupport Dette er nerven i hele bookingsystemet. Såfremt es er nede, kan der ikke bookes over internettet og afhængig af, hvad nedbruddet skyldes, kan der heller ikke Program til afsendelse af bookinglister - Dansupport 'h ~11. 0 "~, 1 bookes fra kontoret. 5 ~ l.~~ ~ V\\v\/\d Såfremt dette program ikke virker, skal bookinglisterne sendes manuelt. Hve da til fyraften sendes bookinglisterne indtil næste morgen pr. fax., og det er så kun nattens internet reservationer, der vil mangle. I dagtimerne vil manuel betjening til udskrift og faxafsendelse af bookinglister være nødvendig. Undtagelsesvist kan opdaterede bookinglister principielt godt undværes, dog vil eksempelvis et nedbrud om eftermiddagen juleaften betyde, at der ikke kommer friske lister før 2. juledag, hvilket ikke vil være acceptabelt. Ærø Booking integration til bookingsystem - Team Jakobsen Hvis Ærø booking går ned, kan der bookes direkte fra hjemmesiden, dog uden betaling. Såfremt hjemmesiden samtidig er nede, vil der ikke kunne bookes fra Ærø booking. Exchange server - Dansupport Denne styrer modtagelse og afsendelse af mails, herunder også afsendelse og modtagelse af bookinglister. Den må ikke være nede i længere perioder. Muligvis vil der kunne etableres en forbindelse direkte til listeprogrammet, så der kan logges på fra færgerne, så personalet her selv kan hente listerne. Omega Hyre Programmet anvendes til styring af medarbejdere - certifikater, hyrekontrakter og ansættelsesbreve. Længere tids nedbrud vil være et problem, såfremt det sker omkring lønbehandlingstidspunktet, og der mangler udskrift af eks. ansættelsesbreve, dette kan dog midlertidigt løses ved anvendelse af Dafolo Blanketsystem. Såfremt administrationens internetforbindelse er nede, er der mulighed for at logge på serveren med et mobilt modem, indtil fejlen er rettet. Omkostningerne til hosting af ovenstående systemer udgjorde i tkr. Indstilling: Det indstilles, at der lægges kommunalt image på færgeadministrationens pc'ere. Færgernes maildomæne flyttes til Ærø Kommune, og der oprettes 1-2 eksterne mailadresser, som benyttes til afsendelse og modtagelse af bookinglister, hvorved en evt. nedetid på den kommunale exchangeserver ikke får betydning. Sag dok :05 Side 2

13 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Ligeledes indstilles det, at de hostede systemer fortsat skal være hostede, da det ikke er formålstjenstligt hverken økonomisk eller for nogle af systemernes vedkommende muligt at afvikle dem på lokale servere. Såfremt dele af pakken tænkes afviklet på lokale servere, vil behovet for en vagtordning på it-kontoret opstå. En udmelding fra HK om, at 3 personer ikke er tilstrækkelige til at oprette en vagtordning har betydet et fravalg om at undersøge dette nærmere, da en tilbundsgående undersøgelse desuden vil være omfattende og kræve store ressourcer. Ærøfærgerne lever af at betjene kunder, og administrationen er derfor dybt afhængige af, at it-systemerne fungerer. Deres hostede løsning i dag er velfungerende. Prismæssigt vil den samlede pris på kontrakten blive revurderet ved en genforhandling af kontrakten. Mailsystem (BRO/KMM) Jan Pedersen har sat kalender op hos Keld og Jørgen. Af hensyn til fortrolige oplysninger må Kelds kalender ikke kunne ses af alle, og den er derfor pt. sat op t il, at kun Lars, Anne B., Linda, Connie, Jørgen F., Jørgen B. og Jeanette kan se den. Andre kan tilføjes efter behov. Personaleregistrering (LA/KMM) XX Økonomisystem (LA/KMM) XX Lønsystem (LA/KMM) XX Salgsstyring/Debitor (LA/KMM) XX EDH/elektroniske arkiver (BRO/KMM) Færgeadministrationen har 3 KMD Sag EDH licenser, der benyttes af Keld, Jørgen og Jeanette E. Indstilling: Det indstilles, at Jeanette G., Lene, Lise og Per også tildeles licens, så tilgangen til fæl les dokumenter er ens. Den økonomiske konsekvens er kr pr. licens pr. år, dvs. 7 x kr = kr Udgiften finansieres fra Ærøfærgernes budget. Yderligere indstilles det, at færgeadministrationen får kursus i anvendelsen af KMD Sag EDH. f/vfrvj r,v ci{i 7 Bookingsystem (KMM) XX Sag dok :05 Side 3

14 Afrapportering - Ærøfærgernes IT-understøttelse Billetteringssystem (KMM) XX Hjemmeside (AMB/KMM) XX Designmanual (AMB/KMM) XX Telefoni mv. (BRO/KMM) Ærøfærgernes administration har samme telefoni løsning, IP Scale som rådhuset og flere lokationer under Ærø Kommune. Løsningen ligger under Ærø Kommune som selvstændigt område af hensyn til behovet for selv at styre telefonsvarer o.lign. Der rådes over 2 ipads og 2 kommunale bærbare pc'ere. Indstilling: Det indstilles, at IP Scale løsningen bibeholdes i nuværende form, dvs. forbliver som selvstændigt område under Ærø Kommune. Dette har ingen økonomisk konsekvens. Udgiften til mobilopkobling/datakort finansieres fra Ærøfærgernes budget. Digitalisering vurderes dækket af de nævnte emner Sag dok :05 Side 4

15 IT uddybende. 22/8 KMM Microsoft Dynamic CS har fået udviklet et modul til bookingfaciliteter. Det findes ikke i Opus. Derfor bibeholdes CS. CS er hostet hos Dansupport, og serviceres af leverandøren af bookingdelen Dansk Data Service. Programmet til at afsende bookinglister er udviklet af Dansk Datas Service og hostet hos Dansupport. Programmet henter data i CS og sender automatisk til skibene, samt spærrer for booking på de tidspunkter der er indkodet i sejlplanen, samt når maks. antallet er nået. es+ es booking+ afsenderprogram hænger sammen som en enhed. Internet booking vil hænge sammen med eksisterende eller ny hjemmeside. Rederiet ha r købt et system af Team Jakobsen som integrerer Ærø Booking og es booking. Team Jakobsens system er integreret med billetmaskinerne. Team Jacobsens system kan overføres til en evt. ny hjemmeside. Kommunehjemmeside er hostet hos(?). Rederi hjemmeside er hostet hos Media Explore. Der undersøges pris for at hosting firmaet for kommunesiden også hoster rederisiden. Der skal også indhentes pris for at etablere en ny hjemmeside. {Måske Anne Bille) Rederiet ønsker en ny hjemmeside. Exchange server flytter fra Dansupport til den kommunale exchange server. Er besluttet og er i startfasen. Omega Hyre koster kr om året. Certifikatstyring i Opus er mere mandskabskrævende end i Omega Hyre. Der er for nuværende ikke pris på at få funktionerne i Opus. Kan undersøges af løn og økonomi. Søfartsstyrelsen krav til certifikat styring vil ved skift skulle indgå i Opus. Omega Løn kan udskrive både ansættelsesbreve og hyrekontrakt. Når Opus løn kommer op på fuld styrke kan man lave en sammenligning på det tidsmæssige resurseforbrug. Her kan det så vise sig at løn og økonomi vurderer resurseforbruget på Opus på en anden måde. Der skal udvikles et skema i Opus Løn som overholder Søfartsstyrelsen krav. Skemaet fås hos Søfartsstyrelsen. Pris på ændring/udvikling ikke kendt.

16 Tiltag i øvrigt. Til optimering af samarbejdet. 21/ KMM Havne arealer til færgefart. Baggrund. Rederi og havn har forskellige prioriteringer med hensyn til ved lige hold på de arealer der bruges af færgerne. De afgifter færgerne lægger i havne kassen skal afspejle de udgifter der er ved at vedligeholde de faciliteter der stilles til rådighed for færgefarten. De 2 afdelinger har hver deres ønsker. Det har medført at man som eksempel har et særdeles dårligt vedligeholdt venteværelse i Ærøskøbing. Ifølge Teknisk afdeling, blev det betegnet som nedrivningsværdigt grundet manglende vedligehold. Da rederiet nu har meget afgrænsede pladsforhold, kunne vedligehold af kaj, spuns, venteværelse og fendere, samt passagerernes første møde med Ærø administreres af rederiet ved at bruge skibs og vareafgifterne til dette område. Dermed vil den interne kassetænkning i, at få andre afdelinger til at betale ophøre. Rederiet vil så kunne skubbe lidt rundt på vedligeholdet. I forvejen har vi de bevægelige dele af ramperne samt, nogle fendere og hydraulik. En anden løsning kunne være at havnen overtog alt vedligehold i land og så sammen med rederiet planlagde hvorledes afgifterne kunne finansiere vedligehold af området således, at vi sikrer et sted med så stor koncentrationen af gæster, altid får den prioritet det bør have. Vurdering. Da havneanløb slider på faciliteterne, med en del småskader til følge, vil det være klogt at denne drift indgår som normalt langsigtet vedligehold. Da der ikke mere skal bruges midler på alle disse småskader i 2 havne vil der formodentlig kunne være en besparelse på de udgifter som skal dækkes af afgifterne. Hvis skibs og va reafgifter bruges til formålet vil man kunne lave længere ved ligeholdsplaner, og undgå at der i nogle tilfælde ser lidt brugt ud, når der kommer kunder. Konklusion. Det anbefales at vedligeholdet følger vare og skibsafgifterne, og varetages af en afdeling.

17 20/ KM M Drifts- og sikkerhedsbesætning. Baggrund. Besætningsfastsættelsen på tvillingfærgerne er fastlagt fra nybygningstidspunktet. Når man sammenligner med andre nybyggede skibe er der grund til, at tro, at man ved en skiftning af redningsmateriel, og ændring af procedurer, kan drive færgerne med en lavere besætning end man gør i dag. Der kan bl.a. indgå aflukkede områder ved sejlads med få passagerer. Vurderingen bør i første omgang laves for tvillingefærgerne, og man kan derefter vurdere yderligere om man også vil foretage investeringer på M/F Skjoldnæs. Da der altid er en risiko for, at man ikke opnår den forventede bemanding, kan man risikere, at man har lavet større investeringer uden, at man så opnåede den forventede besparelse. Man skal regne med at selvom man får Søfartsstyrelsens anbefaling til en ny fastsættelse, så vil organisationerne kræve afgørelsen i bemandingsnævnet. Her har arbejdsgiversiden og arbejdstagersiden lige mange stemmer, hvilket betyder, at det ofte ender med, at den dommer der sidder for bordenden får den afgørende stemme. Vurdering. For at give et forslag, om en bemandingsreduktion en mulighed for, at blive gennemført, er proceduren den, at man laver et estimat på, hvad man tror der er muligt, at opnå. Herefter vurderes det fysiske materiel, der skal til for, at opnå den ønskede reduktion. I disse vurderinger indgår hvad andre rederier har gjort, og hvad de har opnået. Herefter skal der udarbejdes brandruller og evakueringsruller, samt procedurer for håndtering af MOB-båd og redningsflåder mm. Det betyder endvidere, at der skal ske ændringer i det daglige arbejde ombord, da der med færre folk vil være servicefunktioner der ska l skæres væk. Det vurderes at man ska l bruge konsulenttimer. Rederiledelsen skal bruge timer. Da arbejdet skal laves sideløbende med andet arbejde vil arbejdsperioden strække sig over 4-6 måneder. Der skal i den endelige vurdering være indhentet priser på det materiel der skal bruges. På nuværende tidspunkt er der iværksat gennemgang af ruller og evakuering. Det skønnes, at der kan opnås en væsentlig besparelse, også efter at skibsinvesteringerne er indberegnet. Der vil blive udarbejdet en konkret ansøgning til Søfartsstyrelsen, som før den afsendes vil blive fremlagt til politisk behandling, da den vil medføre større investeringer. Rederiets ledelse er sammen ekstern rådgiver gået i gang med det indledende arbejde. I forbindelse med den politiske behandling vil der følge en fælles indstilling fra ledelse og konsulent.

18 Digitaliseringsløsninger. 20/8 KMM Portal - digitalt betalingssystem - elektronisk ø-kort. (1+4+5) Baggrund. De 3 ovennævnte systemer sat i søen. Ærøportalen styres selvstændigt. Det digitale betalingssystem er under udvikling sammen med de samme leverandører som har leveret Ærøportalen, vore billetmaskiner og ø-kortet. Det elektroniske ø-kort er bestilt for fritidshusejere og erhvervsdrivende med bopæl udenfor Ærø. Vurdering. Det forventes at de 3 tiltag vil virke i Der skal efter indkøring tages beslutning om, at det elektroniske ø-kort skal udvides til fastboende. Dette vil være at fortrække, men der skal afsættes mere tid end der blev til fritidshus ø-kortene. Det anbefales at tiltagene fortsættes og udvides.

19 Digitaliseringsløsninger. 20/8 KMM Check in automater. (3) Baggrund. I forbindelse med en øget selvbetjening, indeholder kommissoriet ønsket om en vurdering af billettering i land via automater. Disse automater kan bruges både til debetkort og kreditkort. Dvs. at også det kommende elektroniske ø-kort vil kunne bruges i forbindelse med en selvbillettering. Det er firmaet Grontmij, der har leveret vores nye billetmaskiner og som opsætter disse til vores økonomisystem. Derfor har det været naturligt, at kontakte dem vedr. betalings og billetteringsautomater i land. De har så været med inde over vurderingen af antallet af automater for, at sikre en gnidningsfri billettering. Det er tanken, at en del af den rabat, man kan opnå, skal opnås gennem selvbillettering. Det vil sige, at der vil være en prisforskel, alt efter om man køber sin billet i en selvbetjeningsautomat, eller om man ønsker personlig betjening. Dette vil indgå i arbejdet med den nye takststruktur, hvis det vedtages. Vurdering. Grontmij har lavet et budget for en enkelt automat, som så kan danne grundlag for et eventuelt senere tilbud. Der er så tillagt denne vurdering engangsudgifter til opsætning el mm og udgifter til drift og årlige licenser. Anlæg: kr Årlig drift: kr Beregningen er lavet for 8 automater som er dækkende for Svendborg og Ærøskøbing. Der er ikke på nuværende tidspunkt lavet beregning på prisen på en leasingaftale. Det skal ses som et led i en modernisering af rederiet, og som sammen med andre tiltag kan give et mindre behov for personlig assistance. Denne løsning ska l især ses sammen med det elektroniske ø-kort. Løsningen vil afhjælpe en del af problemet, med kontanthåndtering. Give en effektivisering af billethåndtering i land. Give en effektivisering af billetadministration ombord, og dermed undgå situationer, hvor man ikke kan nå, at billettere alle. Det anbefales at betalingsautomaterne indføres.

20 Indkøb af brændsels olie. 19/ KMM Baggrund. Da andre kommuna le rederier har lavet store besparelser på SKI aftaler for indkøb af olie, har man ønsket en vurdering af, om det kan svare sig at ændre indkøbsprocedure. Prisen hos Ærøfærgerne stammer tilbage fra den aftale man overtog fra aktieselskabet. Aftalen ligger hos DCC energi. Aftalen skal i udbud, da den ikke har været udbudt i kommunalt regi. Der er derfor lavet sammenligninger med SKI indkøb. Man behøver ikke udbud, hvis man bruger SKI aftaler. Vurdering. Den laveste listepris der findes inden for SKI aftalen forudsætter en leveret mængde som er større end det vi modtager pr. gang på nuværende tidspunkt. Den pris ligger vi under, med vores eksisterende aftale. Det kan derfor ikke svare sig, at skifte til SKI aftale, det vil årligt vil koste os over kr , og det er under forudsætning af, at vi kan få den laveste pris selvom vi ikke tager den krævede minimumsmængde. Hvis vi ska l bruge listeprisen på den mængde vi aftager så vil vi miste en rabat på 1192 kr/m3. Mængden hvornår rabatten ska l udløses kan nok forhandles. Ved næste udbud, skal det derfor ikke være et krav, at man kan levere under SKI afta le, da den ikke er billigere end priser der kan opnås uden for aftalen. Udbuddet skal udformes således at prisen fastsættes med en margin til NWE noteringen. Konklusion. Den nuværende aftale skønnes at være god nok, men ska l stadig afprøves via udbud. Det anbefales at der laves et udbud som kan tages i brug primo 2014.

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk

Vision grønne færger. Eldrevne færger til Ærø. www.greenferries.dk Vision grønne færger Eldrevne færger til Ærø www.greenferries.dk Visionen I stedet for tre store dieselfærger satses på mindre eldrevne færger med batteridrift og ladning fra vindstrøm. Alle Ærøs færger

Læs mere

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016

Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Team Odsherred og VisitOdsherred.dk præsenterer her markedsføringsplan for sæson 2016 Vi i Team Odsherred arbejder med markedsføringsprojekter, med fokus på hele Odsherred. Hvilke projekter, der sættes

Læs mere

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88

September 2014 VIL DU VIDE MERE OM TEAM ODSHERRED? VisitOdsherred, Holtets Plads 1, 4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 08 88 Hermed har vi fornøjelsen at præsentere vores markedsføringsplan for 2015 Vi håber, du finder netop de tilbud, som passer din virksomhed. September 2014 HVAD ER TEAM ODSHERRED? Vi møder tit spørgsmålet:

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Borgerbetjenings- og kanalstrategi

Borgerbetjenings- og kanalstrategi Borgerbetjenings- og kanalstrategi Stevns Kommune 2012-2015 Indledning Borgerbetjenings- og kanalstrategi 2012-15 sætter retning for borgerbetjeningen og de kommunikationskanaler Stevns Kommunes kunder

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune

Kommunikationsstrategi for Varde Kommune TIL UDVALGET FOR ØKONOMI OG ERHVERV Kommunikationsstrategi for Varde Kommune God kommunikation formulerer og kanaliserer budskaber og sikrer, at disse når rettidigt frem til relevante målgrupper. Økonomiudvalget

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland

Notat. Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland Notat Direktionen Journalnr: 88.20.08-P20-1-14 Ref.: Lars Peter Schou Dato: 13-02-2014 Vedr. Fælles Nordjysk projekt om udbredelse af bredbånd i Nordjylland De nordjyske kommuner er med forbehold for politisk

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Projektplan den interne del

Projektplan den interne del HERNING BIBLIOTEKERNE Brændgårdvej 2 7400 Herning Tlf. 96 28 88 00 Fax. 96 28 88 01 www.herningbib.dk CVR 29 18 99 19 EAN nr. 5798005500049 Dato: 22. juni 2012 Sagsbehandler: Saj Sagsnr.: [Sagsnummer]

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam

Beskrivelse af IT-projekter i Faaborg-Midtfyn Kommune. edagsorden. Fællessek, Inge Dam Projekt nr. Projektets titel edagsorden Aftaleholder Fællessek, Inge Dam Projektleder Herunder mail og telefonnr. Dato 19. april 2011 Projektleder Morten Hougaard 72531035 Projektdeltager Jesper Rønnov

Læs mere

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen.

Ydelser Af ydelseskataloget fremgår det, hvilke grundydelser, der skal løses af gymnasiefællesskabet, og hvilke opgaver der skal løses af skolen. Opdateret 29. november 2011 Bilag 3 til samarbejdsaftalen Område: IT-service og support Opgaver Support af administrativ og undervisningsmæssig IT på gymnasierne. Overordnet ansvar for udvikling og implementering

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019

BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 BUDGET 2016-2019 BILAG 1: FORSLAG TIL UDVIDELSER Budget 2016-2019 Denne liste indeholder en oversigt over administrative forslag til budgetudvidelser, samt forslag som har været politisk behandlet siden

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring

EffEKTIvISER hverdagen AMPAREX brugervenligt OG InTEGRERET SOfTWARE TIl OPTIKERE Kunde håndtering KASSe (POS) MArKedSføring Effektiviser hverdagen AMPAREX brugervenligt og integreret software til optikere dtering Kunde hån S) KASSE (PO øring Markedsf DU BEHØVER IKKE VÆRE PÅ KONTORET FOR AT SERVICERE DINE KUNDER AMPAREX s unikke

Læs mere

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene.

Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Budgetnotat vedrørende overførelse af Miljøpunkterne til Lokaludvalgene, sammenlægning af Ældrerådene og sammenlægning af frivillighedscentrene. Baggrund

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER

BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER BILAG 1. FORDELING AF POTENTIALER 1. Opgørelser over fordeling af estimerede effektiviserings- og omstillingspotentialer på styringsområder og temaer. 2. Medarbejderne i Omstillingsstrategien. 3. Omstillingsstrategiens

Læs mere

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem

Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem Spørgsmål og svar til det nationale oplevelsesbookingsystem VISITDENMARK OG DET NATIONALE OPLEVELSESBOOKINGSYSTEM Den grundlæggende idé i det nationale oplevelsesbookingsystem er at samle alle lokale bookbare

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi NETOP netværk for oplysning Kommunikationsstrategi for lokalforeninger - 2011 Martin T. Hansen 1 Intro NETOPs medlemsforeninger er meget forskellige og har meget forskellige måder at kommunikere på. Som

Læs mere

Hvordan vi får flere med færgerne

Hvordan vi får flere med færgerne Initiativgruppen Hvordan vi får flere med færgerne En samling idéer til en bedre udnyttelse af de ærøske færgers kapacitet Indledning Initiativgruppen har hos medlemmerne på Facebook-gruppen Ærø til motorvejen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET

Guide -Skab synlighed om jeres arrangement FØR ARRANGEMENTET Guide -Skab synlighed om jeres arrangement Skal I have stablet et arrangement på benene og vil I gerne have nogle tips til, hvordan I kan nå ud til andre end jeres eksisterende medlemmer? Så tjek nedenstående

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 153 Offentligt af Jess Jessen-Klixbüll, juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Det er de tre øers overordnede mål: 2 2. Udviklingsstrategier: 2 3.

Læs mere

Automatisering af systemadministration (1)

Automatisering af systemadministration (1) Automatisering af systemadministration (1) 01-01-2013 31-12-2015 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Der findes i Faaborg-Midtfyn Kommune 13 systemer, hvor medarbejdere og organisatoriske enheder er registreret.

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline

Skitseplan til etablering af Vestegnens fælleskommunale hotline 1. Baggrund Med udgangspunkt i et initiativ fra Kommunaldirektørerne på Vestegnen har en tværkommunal arbejdsgruppe i 2012/2013 bl.a. undersøgt, hvilke muligheder der er for at etablere en borgerrettet

Læs mere

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland.

Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbud Online tilstedeværelse stærke feriesteder i Region Midtjylland. Udbyder Opgaven bliver udbudt af projektet: Stærke turismekompetencer - Kvalitetsløft gennem online tilstedeværelse. Dette projekt

Læs mere

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring)

UDKAST v.2. Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) Sektorstandardiseringsudvalget for ehandel Til interessenter i ehandel (udsendes i bred offentlig høring) UDKAST v.2. Høring over vision, pejlemærker og forretningskrav til ehandel mellem den offentlige

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune

App-strategi for Randers Kommune December 2012. Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Bilag 2: Procesvejledning for app-udvikling i Randers Kommune Procesvejledningen har til formål, at skabe overblik over app-udviklingsprocessen, og skal sikre kvalitet og genkendelighed blandt apps ene

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen

NB! Dette er et arbejdsdokument, som løbende vil blive opdateret. 6. Rekruttering. Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen 6. Rekruttering Strategisk mål 6.1: Find Vej Dagen Find vej Dagen fortsætter som forbundets store synligheds og rekrutteringssatsning primært rettet mod familier. Find vej dagen er også i 2015 støttet

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015-2017

HANDLINGSPLAN 2015-2017 HANDLINGSPLAN 2015-2017 Handlingsplanen er den konkrete udmøntning af Rømø-Tønder Turistforenings strategi. Handlingsplanen følger de 10 indsatsområder i strategien. 1. Ekstern markedsføring drevet af

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål:

Udbyder. Kampagne med en mærkbar effekt Kampagnen har følgende formål: Dato: 24. marts 2015 Sag: OK-15/00126-10 Sagsbehandler: /KHAR Annoncering: Bedre udbud kampagnen om den nye udbudslov Fast pris: 800.000 kr. (eksklusive annoncering og mediekøb) KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013

Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013. Østdansk Turisme Juni 2013 Foreløbig evaluering af fælleskommunal turismemarkedsføring 2013 Østdansk Turisme Juni 2013 Status her et halvt år inde i vores fælles turismemarkedsførings projekt er, at vi sammen har skabt 5.268 rejsebeslutninger

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Horsens Kommune! Endelave Overfarten! Tonnage optimering! 02 maj 2014! Horsens Kommune Endelave Overfarten Tonnage optimering 02 maj 2014 A/S JØRGEN PETERSEN - RÅDGIVENDE SKIBSINGENIØRER - 8700 HORSENS INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund... 1 Konklusion... 2 Beskrivelse af metode...

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde

Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder. Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S. ynlighed & amarbejde Tilbud til Skiveegnens turismevirksomheder Ydelseskatalog 2016 for Skiveegnens turismevirksomheder S ynlighed & amarbejde Turismepartnerskab markedsføringsfordele i et partnerskab Præsentation af din virksomhed

Læs mere

Solrød Kommunes Digitale Rådhus

Solrød Kommunes Digitale Rådhus SOLRØD KOMMUNE Solrød Kommunes Digitale Rådhus Service- og kanalstrategi for Solrød Kommune November 2010 Formål og afgrænsning Solrød Kommunes service- og kanalstrategi skal sikre en tilgængelig og kvalificeret

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst

Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst Turismens økonomiske betydning i kystbydestination Marielyst September 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 1 Om rapporten... 1 Turismens økonomiske betydning i Marielyst... 2 Turismeforbrug... 2

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices

Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Foranalyse for edagsordensprojekt og devices Udarbejdet af Jesper Rønnov og Morten Hougaard Sidst revideret d. 13/01/11 Sammenfatning af foranalysen... 2 Mulige veje frem for projektet... 2 A. Fujitsu

Læs mere

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring...

Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring... Det er ikke svært at bruge en million på markedsføring......men hvordan får du mest ud af små beløb. Marketing på jysk ELW Marketing management - analyse, planlægning og gennemførelse ELW er professionel

Læs mere

Turismen i Region Syddanmark

Turismen i Region Syddanmark Turismen i Region Syddanmark Turismen i Danmark 2 Status 2013: De første syv måneder i plus + 1,9 pct. + 1,2 pct. Danske overnatninger 2012 2013 Udenlandske overnatninger 2012 2013 6.000.000 5.000.000

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2

Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2 Referat Bestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 16.00 18.00 OBS Mødelokale Agerup 2 Fremmødt: AA, DT, TA, JM, LS, JRE Afbud: Aage Madsen, Bent Nielsen, Anette Eriksen Ikke mødt: Kaffedame: Anne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Splash-kampagnen, 2014

Splash-kampagnen, 2014 Splash-kampagnen, 2014 Resultater: I 2014 planlægger vi indtil videre at deltage i Messecenter Herning, som nu er blevet Skandinaviens største feriemesse med mere end 63.000 besøgende i 2013. Den bornholmske

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

NOTAT. Brugerportalsinitiativet

NOTAT. Brugerportalsinitiativet NOTAT Brugerportalsinitiativet Den 26. januar 2015 Sags ID: SAG-2014-07107 Dok.ID: 1966628 1. Baggrund Der har i de senere år været stort fokus på og investeret i at bringe folkeskolen ind i den digitale

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe.

Referat Økonomiudvalget 2014-17. Indkaldelse. Mødedato: 11. november 2014. Tidspunkt: 16:40. Mødenr.: Mødelokale 10, Ringe. 2014-17 Referat Økonomiudvalget Mødedato: 11. november 2014 Tidspunkt: 16:40 Mødenr.: Sted: Deltagere: Mødelokale 10, Ringe Indkaldelse Christian Thygesen Hans Jørgensen Kristian Nielsen Jens Elmgreen

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

EDI til Microsoft Dynamics

EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics EDI til Microsoft Dynamics Anvend EDI og udnyt potentialet fuldt ud i økonomisystemer fra Microsoft Dynamics herved opnår din virksomhed et mindre ressourceforbrug og færre fejl.

Læs mere

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015

De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet på Bornholm - 2015 Jie Zhang og Lene Feldthus Andersen Center for Regional- og Turismeforskning Titel: De samfundsøkonomiske konsekvenser af Folkemødet

Læs mere

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune

Kørselsanalyse i Ishøj Kommune Kørselsanalyse i Ishøj Kommune AFRAPPORTERING December 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING... 3 2 KØRSELSANALYSEN - OVERORDNEDE RESULTATER OG SAMMENFATNING... 4 3 KØRSELSANALYSEN MERE DETALJERET...

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi Digitaliseringsstrategi Stevns Kommune 2011-2015 Indledning Denne digitaliseringsstrategi har til formål at sætte retning på digitaliseringen i Stevns Kommune 2011-15. Strategien består af en vision og

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014

Bilag 2A: IT-status i Ikast-Brande Kommune. Januar 2014 Bilag 2A: Januar 2014 Side 1 af 5 1. Indledning... 3 2. Statusbeskrivelse... 3 3. IT infrastruktur og arkitektur... 4 3.1. Netværk - infrastruktur... 4 3.2. Servere og storage... 4 3.3. Sikkerhed... 4

Læs mere

Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service.

Men i betjeningen af turisterne på Ærø har vi stadig den gode gamle service med tre turistkontorer og en venlig og professionel service. Beretning til generalforsamlingen 2015 Carl Jørgen Heide 2014 har igen været et travlt og succesfyldt år for Ærø Turist- og Erhvervsforening. Og samtidig er der i 2014 sket en nyskabelse i forhold til

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune

Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev-Dronninglund Kommune Brønderslev Rådhus, Ny Rådhusplads 1, 9700 Brønderslev. Tlf. 9945 4545 - Fax 9945 4500 Dronninglund Rådhus, Rådhusgade 5, 9330 Dronninglund. Tlf. 9947 1111 - Fax 99 47

Læs mere

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark

Agroturismens betydning for dansk turisme. v. Eva Thybo, VisitDenmark Agroturismens betydning for dansk turisme v. Eva Thybo, VisitDenmark Agenda Roller og ansvar i dansk turisme Turismens betydning i DK Sådan markedsfører vi KystDanmark i dag Hvor er agroturismen i DK i

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien.

I det følgende er der omtalt nogle emner, der også kan indgå i kommunens politiske drøftelse af strategien. N OT AT Høring Kommunernes fælles digitaliseringsstrategi Repræsentanter fra en lang række kommuner har sammen med KL udarbejdet et udkast til en fælleskommunal digitaliseringsstrategi, der nu er sendt

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet

Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet 27. okt. Svendborg Erhvervsmæssig vækst i tilknytning til naturoplevelser med fokus på forretningsudvikling af maritime naturoplevelser, projektet Lidt om Naturturisme I/S Projektets dele Overnatning med

Læs mere

KULTURREGION STORSTRØM

KULTURREGION STORSTRØM Dagsorden- møde i Den Politiske Styregruppe 16. januar 2013 kl. 16.00-18.00 Faxe Kommune, mødelokale 2, Frederiksgade 9, 4690 Haslev Deltagere: Den Politiske Styregruppe Birthe Helth, Anne Grethe Kamilles,

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2

Kystturisme. Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark. Brød 1 Brød 2 Kystturisme Hvilken værdi har smukke kyster for turismeerhvervet i Danmark? v/ Bruno Bedholm, VisitDenmark Indhold: 1. Hvad betyder Turismeerhvervet for Danmark 2. Hvem er vores gæster 3. Motiver for ferien

Læs mere

VISION GRØNNE FÆRGER

VISION GRØNNE FÆRGER VISION GRØNNE FÆRGER Visionsrapport version 14.01.2013 Indhold: Visionsgruppen... 1 Visionen... 2 Fase 1... 5 Fase 2... 6 Fase 3 og 4... 7 Budget... 8 Forrentning og prisreduktioner... 11 Se også www.greenferries.dk

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Omstilling, effektivisering og innovation

Omstilling, effektivisering og innovation Nr. 29 Område: Indsatsområde: Emne: Fagudvalg: Funktion: Forslagsstiller: Omstilling, effektivisering og innovation Plan og kultur Indkøb, udbud og konkurrenceudsættelse Udbud af vandløbsvedligeholdelse

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere