Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statsforvaltningens brev til advokat. Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet"

Transkript

1 Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. Statsforvaltningens brev til advokat Ved brev af 22. maj 2008 anmodede De på vegne af Kolonihaveforbundet i Danmark Velfærdsministeriet om en udtalelse om rækkevidden af kommunalfuldmagten i forhold til Københavns Kommunes og Kolonihaveforbundets indgåelse af lejeaftaler Velfærdsministeriet videresendte ved brev af 2. juni 2008 Deres henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden til eventuel videre foranstaltning. Statsforvaltningen har nu afsluttet behandlingen af sagen, og vi finder, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere end markedsprisen, eftersom der vil være tale om kommunal støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner uden, at der er påvist en rimelig kommunal interesse. Det er desuden statsforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune ikke kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er højere end markedsprisen, eftersom der vil være tale om, at kommunen opnår en uretmæssig fortjeneste. Nedenfor kan De læse nærmere om sagens omstændigheder og en nærmere begrundelse for statsforvaltningens opfattelse. Deres henvendelse De har i Deres henvendelse til Velfærdsministeriet oplyst, at Kolonihaveforbundet er en interesseorganisation, som har til formål at opnå rimelige og gerne ensartede kontrakt- og lejeforhold for kolonihaveejerne. Kolonihaveforbundet har indgået et stort antal aftaler med Københavns Kommune om leje af kommunale grundarealer til kolonihaveformål, og Kolonihaveforbundet videreudlejer jorden til den enkelte kolonihaveforening på samme vilkår, som Kolonihaveforbundet lejer arealerne af kommunen. STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV JOURNAL NR.: /403 SAGSBEHANDLER:CTHHOV DIREKTE TELEFON: TELEFON: TELEFAX: GIRO: EAN- NR SE- NR TELEFONTID: Mandag Tirsdag- Onsdag Torsdag Fredag ÅBNINGSTID FOR PERSONLIGE HENVENDELSER: Mandag- Onsdag Torsdag Fredag Kolonihaveforbundet og kommunen genforhandler i øjeblikket et antal aftaler om udlejning af kommunale grundarealer til kolonihaveformål.

2 De har videre oplyst, at kommunen under forhandlingerne har gjort gældende, at kommunen ikke kan forhandle om lejens størrelse, idet lejen skal svare til markedslejen, dog således at lejen som minimum skal dække kommunens omkostninger/udgifter vedrørende lejemålet. Kolonihaveforbundet er modsat af den opfattelse, at kommunalfuldmagtsreglerne giver kommunen en ret vid hjemmel til inden for lovgivningens rammer at forhandle om kommunens økonomiske aftaler og til at varetage almene kommunale interesser. Kolonihaveforbundet har anført, at kommunalfuldmagtsreglerne ikke hindrer udlejning til en lavere pris end markedslejen, og at det derfor beror på en retlig vildfarelse, når kommunen påberåber sig kommunalfuldmagten som hjemmel for sit standpunkt. På denne baggrund er det Kolonihaveforbundets opfattelse, at det er i strid med kommunens pligt til at træffe beslutninger ud fra saglige hensyn, at kommunen afviser at indgå aftaler om udlejning til en pris, der afviger fra markedslejen. Kolonihaveforbundet har videre bemærket, at det efter kolonihaveloven og de nævnte forarbejder til loven er et legitimt kommunalt formål at støtte borgernes interesse i, at der i kommunen er rekreative områder, som borgerne kan benytte til en overkommelig og rimelig pris. Selvom udlejning sker til en lavere pris end markedslejen, er der ikke tale om ulovligt tilskud, idet kommunen varetager en generel kommunal interesse i, at der findes rekreative områder, også for borgere, der ellers ikke kan få adgang hertil. Endelig har Kolonihaveforbundet redegjort for, at kommunen ikke kan kræve en leje, der er højere end markedslejen med henvisning til, at lejen skal dække kommunens omkostninger eller med henvisning til hvile i sig selv - princippet. Kommunens udtalelse Statsforvaltningen bad ved brev af 20. juni 2008 Københavns Kommune om en udtalelse i anledning af Deres henvendelse. Kommunen afgav ved brev af 6. oktober 2008 en udtalelse til sagen. Kommunen har anført, at det utvivlsomt er en lovlig kommunal opgave at tilvejebringe kolonihaver, men at der hverken i den skrevne lovgivning eller i kommunalfuld- SIDE 2

3 magtsreglerne er hjemmel til at yde tilskud til de enkelte lejere af kolonihavelodder. Det er derfor kommunens opfattelse, at kommunen i forbindelse med udlejning af de kommunale kolonihaveområder skal sikre, at man ikke yder tilskud til de enkelte lejere, dvs. at kommunen er forpligtet til at opkræve markedsleje ved udlejning af kolonihaveområderne. Til støtte for denne opfattelse har kommunen henvist til, at det er almindeligt antaget i den kommunalretlige litteratur og følger af tilsynets praksis, at en kommune som følge af kommunalfuldmagtsreglerne har pligt til at kræve markedsprisen for udlejning af et areal, herunder et kolonihaveområde, medmindre kommunen lovligt kan yde støtte til lejeren af det pågældende areal. Kommunen har vurderet, at hverken kolonihaveloven eller andre love indeholder hjemmel til at yde tilskud til den enkelte kolonihavelejer. Kommunen har i den forbindelse bl.a. henvist til, at statsforvaltningen tidligere har udtalt, at kolonihaveloven ikke hjemler en fortrinsret til økonomisk dårligt stillede personer/familier, og at det heraf må følge, at der ikke må ydes tilskud til den enkelte lejer. Kommunen har desuden henvist til, at spørgsmålet om prisstigninger er overvejet i den betænkning, der ligger forud for kolonihaveloven, men at der til trods for disse bemærkninger og overvejelser ikke blev indsat bestemmelser i loven om lejefastsættelse. Med hensyn til, om der på ulovbestemt grundlag kan være hjemmel til at yde støtte, har kommunen henvist til, at kommunen er underlagt almindelige kommunalfuldmagtsprincipper om pligten til at handle økonomisk forsvarligt, almennyttekriteriet, forbudet mod, at en kommune tildeler ydelser til enkeltpersoner på baggrund af økonomiske eller andre sociale kriterier og lighedsgrundsætningen, som betyder, at tildeling af ydelser til enkeltpersoner med henblik på varetagelsen af en kommunal opgave skal ske efter kriterier, der er saglige i forhold til det kommunale formål med tildelingen. I den forbindelse har kommunen bemærket, at hvor der i øvrigt er et lovligt kommunalt formål med en disposition, bliver den ikke ulovlig, alene fordi dispositionen er til fordel for en enkelt person. Kommunen har endelig anført, at det er en betingelse for kommunal støtte til kultur, idræt, undervisning og sundhedsfremmende foranstaltninger, at disse stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier. SIDE 3

4 Deres bemærkninger til kommunens udtalelse De er på vegne af Kolonihaveforbundet ved brev af 10. november 2008 fremkommet med bemærkninger til kommunens udtalelse. De har bl.a. oplyst, at et meget stort antal kommuner udlejer betydelige arealer til kolonihaveformål. Kommunernes udlejning har gennem de sidste årtier været praktiseret således, at udlejningen ikke sker til markedspris. Priserne afspejler snarere kommunernes ønske om gennem en favorabel leje at støtte de rekreative og sociale formål, som er bærende for kolonihavebevægelsen, og som er baggrunden for vedtagelsen af kolonihaveloven. Denne praksis er klart beskrevet i en rapport fra Miljøministeriets Kolonihaveudvalg. Rapporten lå til grund for vedtagelsen af kolonihaveloven. Af bemærkningerne til lovforslaget fremgår det, at der hverken politisk eller juridisk var noget ønske om at ændre den hidtidige praksis på området. De har desuden anført, at kommunalfuldmagten giver kommunen mulighed for at støtte tilvejebringelsen og etableringen af kolonihaver, idet der er tale om et lovligt kommunalt formål. At By- og Landskabsstyrelsen tidligere har udtalt til statsforvaltningen, at kolonihaveloven ikke gælder et krav om egentlig fortrinsberettigelse til dårligt stillede personer/familier betyder ikke, at kommunal støtte til kolonihavelejere er udelukket. De har desuden henvist til, at støtte til kolonihavelejere ikke adskiller sig fra den støtte, som i sagens natur ydes til det antal personer, der kan udnytte en given kommunal facilitet, f.eks. gennem medlemsskab af en idrætsforening. Rotationen blandt lejere af kolonihaver udgør omkring 10 % om året. De har i øvrigt anført, at kommunalfuldmagtens forbud mod begunstigelse af enkeltpersoner har til formål at hindre en usaglig favorisering, hvilket ikke gør sig gældende i nærværende sag. Endelig har De henvist til, at Fødevareministeriet gennem årene har søgt at undgå stigninger i priserne for leje af kolonihaver, og at ministeriet udlejer jord til kolonihavebrug til en fast pris pr. kvm, der udelukkende pristalsreguleres. Statsforvaltningens kompetence Det tilsyn, som statsforvaltningen udøver over for en kommune, er et retligt tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, SIDE 4

5 hvorvidt kommunen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, jf. 48 i lov om kommunernes styrelse. 1 Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelse, så længe skønnet udøves inden for de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningens kompetence omfatter ikke den lovgivning, der gælder ens for kommuner og private, eller spørgsmål af privatretlig karakter, herunder spørgsmål om erstatningsansvar uden for kontrakt og i privatretlige kontraktsforhold. I sager, hvor en kommune handler på privatretligt grundlag, vil statsforvaltningen kunne tage stilling til overholdelsen af lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunalfuldmagtsreglerne og almindelige offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen vil således kunne udtale sig vejledende om, hvorvidt Københavns Kommune under forhandlingerne med Kolonihaveforbundet har handlet i strid med kommunalfuldmagtsreglerne eller i strid med almindelige forvaltningsretlige principper ved at afvise at udleje grundarealer til kolonihaveforbundet til en pris, der er lavere end markedsprisen. I den forbindelse vil statsforvaltningen kunne tage stilling til, om kolonihaveloven giver hjemmel for kommunal støtte til kolonihavelejere. Statsforvaltningens udtalelse Kolonihaveloven Det fremgår af kolonihavelovens 1, at den har til formål at sikre, at kolonihaveområder fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Lovens bestemmelser pålægger kommunerne en række beføjelser og pligter, dels som myndighed, dels som ejer i de situationer, hvor et kolonihaveareal ejes af en kommune. Kolonihaveloven indeholder efter statsforvaltningens opfattelse ikke bestemmelser, der omhandler kommuner- 1 Lovbekendtgørelse nr. 696 af 27. juni 2008 SIDE 5

6 nes udlejning af grundarealer til kolonihaveformål, herunder spørgsmålet om udlejningsprisen. Af forarbejderne 2 fremgår: Miljø- og energiministeren har over for udvalget oplyst følgende: At ministeren ikke deler kommunernes frygt for, at den foreslåede kolonihavelovgivning skal medføre, at der i fremtiden vil blive etableret færre kolonihaver, og at der derfor vil opstå øget efterspørgsel og prisstigninger. Kommunerne har selv meget stor indflydelse på disse spørgsmål. Kommunerne vil naturligvis kunne planlægge nye blivende kolonihaver på samme måde, som man planlægger for andre formål uden tanke på senere nedlæggelse. Der er alene tale om, at kommunerne skal betragte kolonihaverne som ligeværdige med anden arealanvendelse og tage forpligtelsen til at planlægge for kolonihaverne alvorligt. Med hensyn til forudsigelsen om, at kolonihaverne vil stige væsentligt i pris og dermed ikke længere vil være et fritidstilbud til den økonomisk ringere stillede del af befolkningen, har kommunerne også selv en meget stor indflydelse. Kommunerne ejer som bekendt ca af landets i alt ca kolonihaver, og de fastsætter selv jordlejen. Ved desuden at stille krav om, at Kolonihaveforbundets afhændelsesregler skal benyttes, kan priserne på kolonihavehusene også holdes nede på et rimeligt niveau. Kommunerne kan ligeledes imødegå prisstigninger ved at stille krav om maksimale husstørrelser og beskedne tekniske anlæg. Lovforslagets krav om, at lodderne i nye kolonihaver i gennemsnit ikke må være større end 400 m² er netop fastsat for at sikre, at kolonihavernes hidtidige funktion fastholdes fremover. By- og Landsskabsstyrelsen har på statsforvaltningens telefoniske forespørgsel om, hvorvidt kolonihaveloven eller dennes forarbejder indeholder hjemmel for kommuner til at udleje kolonihavearealer til en pris, der ligger under markedsprisen udtalt følgende i en af 10. marts 2009: Kolonihavelovgivningen fra 2001 indeholder ikke retlige bestemmelser om prissætninger mv. for kolonihavelejemål (lejekontrakter for lodder, ramme-lejekontrakter mv.), ligesom muligheder for offentlige tilskud e.l. ikke nævnes. 2 Betænkning nr over Forslag til lov om kolonihaver SIDE 6

7 I den udstrækning kommunale myndigheder er involverede som ejere, udlejere e.l., da gælder således - udover evt. sektorlovgivning - de almindelige skrevne og uskrevne kommunalretlige regler og principper. Lovgivningen tilsigter generelt bysociale hensyn samt ligestillet hermed hensyn til bybefolkningens by-friluftsliv og by-fritidsliv. Statsforvaltningen vurderer på denne baggrund, at kolonihaveloven eller dennes forarbejder ikke indeholder hjemmel for kommuner til at udleje grundarealer til kolonihaveformål til en pris, der er lavere end markedsprisen. Statsforvaltningen har ved denne vurdering lagt vægt på, at de drøftelser, som fandt sted under udvalgsbehandlingen af lovforslaget, om risikoen for prisstigninger, ikke har givet anledning til, at der blev optaget bestemmelser om lejefastsættelse i loven. Da loven ikke i øvrigt ses at have til formål at regulere lejefastsættelsen, kan det forhold, at spørgsmålet om lejefastsættelse er blevet berørt under udvalgsbehandlingen, efter statsforvaltningens opfattelse ikke i sig selv udgøre en lovhjemmel. Kommunalfuldmagtsreglerne Efter reglerne om kommunalfuldmagt har kommuner uden egentlig lovhjemmel adgang til at foretage visse dispositioner af økonomisk art. Kommunalfuldmagten begrænses af lovgivningen og en række retsgrundsætninger. En kommune kan således ikke uden lovhjemmel begunstige enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner, hverken ud fra et økonomisk eller socialt trangskriterium eller i øvrigt. Dog kan en kommune yde støtte til enkeltpersoner, hvis der foreligger en kommunal interesse. Den omstændighed, at virkningen af en kommunal disposition er til fordel for en enkelt person, indebærer ikke i sig selv, at den pågældende disposition bliver ulovlig. Det er imidlertid en betingelse, at hovedformålet med den kommunale støtte ikke er at hæve levestandarden m.v. for personen eller gruppen af personer, som støttes. 3 En kommunes adgang til at disponere inden for kommunalfuldmagten begrænses af et krav om forholdsmæssighed. Kommunal støtte skal således stå i et rimeligt for- 3 Jf. i det hele Kommunernes opgaver, Karsten Revsbech, s. 59 ff, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2005, 1. udgave (herefter blot kaldet Kommunernes opgaver ) SIDE 7

8 hold til den kommunale interesse. 4 Kommunen skal desuden handle økonomisk forsvarligt, hvilket for så vidt angår spørgsmålet om lovligheden af kommunal støtte til enkeltpersoner bl.a. har som konsekvens, at kommunen ikke må yde støtte i tilfælde, hvor formålet kan opnås på anden måde, f.eks. gennem reguleringslovgivningen. Ved fortolkningen af kommunalfuldmagtsreglerne må der i et vist omfang anlægges omgåelses- og konsekvensbetragtninger. Det må derfor vurderes, om de resultater, der umiddelbart følger af kommunalfuldmagtsreglerne, indebærer en mulighed for at omgå kommunalfuldmagtsreglerne, eller om de umiddelbare resultater har uoverskuelige konsekvenser, der betyder, at dispositionen alligevel ikke kan anses for omfattet af kommunens adgang til at disponere efter kommunalfuldmagtsreglerne, f.eks. fordi en i princippet lovlig støtte vil resultere i en uoverskuelig konkurrence med det private erhvervsliv. 5 Ved anvendelsen af reglerne om kommunalfuldmagten og de begrænsninger og krav, der er en del af disse regler, må der derfor oftest foretages en afvejning af på den ene side den kommunale interesse i en foranstaltning og på den anden side et eller flere modstående hensyn. Denne afvejning fører i nogle tilfælde frem til, at en kommunal støtte er lovlig, blot den er af begrænset omfang eller kan siges at være under en bagatelgrænse. 6 I forbindelse med en sag om en kommunes adgang til lovligt at erhverve arealer til kolonihaveformål i Sverige har statsforvaltningen den 27. februar 2007 udtalt, at etablering af kolonihaver kan være en lovlig kommunal opgave under forudsætning af, at disse stilles til rådighed for alle borgere i kommunen eller for en kreds af borgere, der er afgrænset efter saglige kriterier. Statsforvaltningen lagde ved udtalelsen vægt på, at kommunerne i et vist begrænset omfang ved lov er tillagt en kompetence til at varetage opgaver i relation til kolonihaver, og at mange kommuner igennem mange år har ejet arealer, der anvendes til kolonihaver af kommunernes borgere ved at kommunerne selv udlejer haverne til de enkelte kolonihavebrugere eller via kommunernes udlejning af arealerne til kolonihaveforbundet. Statsforvaltningen finder således, at Københavns Kommune har en kommunal interesse i at besidde og udleje arealer til kolonihavebrug med det formål at sikre, at kommunens borgere har adgang til at leje og benytte kolonihaver. 4 Kommunernes opgaver, s Kommunernes opgaver s Kommunernes opgaver s. 83 SIDE 8

9 Efter en samlet vurdering finder statsforvaltningen, at Københavns Kommune på det foreliggende grundlag ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne har mulighed for at udleje kolonihavearealer til Kolonihaveforbundet til en pris, der er lavere end markedsprisen. Statsforvaltningen har ved denne vurdering lagt vægt på, at en sådan udlejning af kolonihavearealer vil udgøre støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner. Statsforvaltningen finder, at det i denne forbindelse ikke har betydning, at støtten i givet fald ville komme samtlige lejere af kommunens kolonihavearealer til gode, eftersom der er tale om en begrænset del af kommunens borgere. Statsforvaltningen har desuden lagt vægt på, at det ikke fremgår af oplysningerne i sagen, at en sådan kommunal støtte er nødvendig for at sikre, at kommunens borgere fortsat har mulighed for at leje og benytte kolonihaver. Efter statsforvaltningen opfattelse varetages den kommunale interesse i at sikre borgernes adgang til kolonihaver ved, at kommunen besidder og udlejer arealer til kolonihaveformål. Det ses ikke påvist, at udlejning til markedsprisen vil betyde sådanne prisstigninger, at tilbudet om at leje en kolonihave ikke kan benyttes af kommunens borgere. Dermed vil kommunens støtte i form af en reduceret lejepris ikke stå i et rimeligt forhold til kommunens interesse. Fastlæggelse af markedsprisen Statsforvaltningen har ikke fundet anledning til at udtale sig vedrørende spørgsmålet om, hvilke principper der skal eller kan anvendes ved fastlæggelsen af markedsprisen for udlejning af kolonihaver. Statsforvaltningen skal dog bemærke, at det forhold, at det måtte være vanskeligt at finde frem til en objektivt konstaterbar markedspris, ikke fritager kommunen for pligten til at udfolde sædvanlige og rimelige bestræbelser herpå, f.eks. ved undersøgelser af lejeniveauet for tilsvarende arealer. 7 Udlejning til kostpris En kommunes adgang til uden lovhjemmel at udøve erhvervsvirksomhed er begrænset af to hovedregler: et forbud mod, at kommuner påtager sig opgaver, der udelukkende eller overvejende har til formål at sikre kommunen 7 Se bl.a. Kommunernes opgaver s. 148 og 276 SIDE 9

10 en profit eller fortjeneste og et forbud mod at drive handel, håndværk, industri eller finansiel virksomhed. 8 Disse principper har som konsekvens, at en kommune ikke må udleje arealer til en pris, som er højere en markedsprisen, da kommunen derved vil opnå en uretmæssig fortjeneste. En kommune kan således ikke udleje et areal til en pris, der er højere end markedsprisen med henvisning til, at kostprisen er højere end markedsprisen. 9 Det skal hertil bemærkes, at der ikke kan antages at gælde et hvile-i-sig-selv-princip for kommuners udlejning af grundarealer. 10 I tilfælde, hvor markedsprisen er højere end kostprisen, vil det være lovligt for kommunen at leje ud til markedspris, så længe formålet ikke er at opnå en fortjeneste. 11 Såfremt en kommune afholder udgifter til f.eks. byggemodning eller lignende af arealer med henblik på udlejning, kan det være i strid med kommunens forpligtelse til at handle økonomisk forsvarligt, hvis kommunen på tidspunktet for dispositionen er bekendt med, at omkostningerne ikke kan forventes dækket af markedslejen. 12 Dog kan der være en sådan kommunal interesse i at udleje arealerne, at det efter en konkret vurdering må anses for lovligt at afholde disse udgifter, selvom de ikke kan forventes dækket af lejen. Forvaltningsretlige problemstillinger En kommunes beslutning om, på baggrund af en anmodning, at yde støtte inden for kommunalfuldmagten må antages at være en afgørelse. Tilsvarende vil en kommunes afslag på at yde støtte f.eks. i form af udlejning af grundarealer til en pris, der er lavere end markedsprisen være en afgørelse. Hvor kommunen ikke efter lovgivningen er forpligtet til at yde støtte til et bestemt formål, vil kommunen således kunne beslutte ikke at yde støtte til formålet. Afgørelsen om ikke at yde støtte er imidlertid undergivet forvaltningslovens krav om partshøring, begrundelse m.v. 13 Dette 8 Disse principper er beskrevet nærmere i Kommunernes opgaver s. 89ff og s. 95ff 9 Jf. Kommunernes opgaver s Se bl.a. for så vidt angår kommunal jordforsyning Kommunernes opgaver s Jf. Kommunernes opgaver, s Jf. Kommunernes opgaver s Kommunernes opgaver s. 68 SIDE 10

11 indebærer bl.a., at kommunens angivelser om de retsregler m.v., som er indeholdt i begrundelsen skal være objektivt korrekte. 14 Også når en kommune disponerer efter kommunalfuldmagtsreglerne er den underlagt de almindelige forvaltningsretlige krav om saglighed og lighed. Kommunens eventuelle afslag på at yde støtte efter kommunalfuldmagtsreglerne skal således være sagligt begrundet og må ikke indebære en forskelsbehandling i forhold til sammenlignelige sager. 15 Statsforvaltningen anser på denne baggrund kommunens afslag om at yde støtte ved at udleje kolonihavearealer til Kolonihaveforbundet til en pris, der er lavere end markedsprisen, for en afgørelse, som bl.a. skal træffes ud fra saglige hensyn. Som anført ovenfor finder statsforvaltningen, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere eller højere end markedsprisen. På denne baggrund kan det ikke anses for usagligt, at kommunen overfor Kolonihaveforbundet har afslået at udleje arealerne til en pris, der er lavere end markedslejen, med henvisning til, at dette ikke er lovligt efter kommunalfuldmagtsreglerne. Når der ses bort fra spørgsmålet om støtte, vil forhandlingerne mellem kommunen og Kolonihaveforbundet om lejens størrelse være af privatretlig karakter og dermed ikke omfattet af forvaltningsretlige regler. Sammenfatning Det er statsforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune ikke efter kommunalfuldmagtsreglerne kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er lavere end markedsprisen, eftersom der vil være tale om kommunal støtte til enkeltpersoner eller grupper af enkeltpersoner uden, at der er påvist en rimelig kommunal interesse. Det er desuden statsforvaltningens vurdering, at Københavns Kommune ikke kan udleje kolonihavearealer til en pris, der er højere end markedsprisen, eftersom der vil 14 Forvaltningsret s. 565, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag 15 Kommunernes opgaver s. 70 og Forvaltningsret s. 340, Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., 2. udgave 2002, Jurist- og Økonomforbundets Forlag SIDE 11

12 være tale om, at kommunen opnår en uretmæssig fortjeneste. Med venlig hilsen Lone Birgitte Christensen kontorchef/ Christina Themsen fuldmægtig SIDE 12

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver.

2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. 2007-02-27. Københavns Kommune. Vejledende udtalelse om kommunens adgang til at erhverve arealer i Sverige med henblik på etablering af kolonihaver. Resumé: statsforvaltningen har ikke fundet grundlag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at det er i strid med lighedsgrundsætningen, at Frederiksberg Kommune som et af kriterierne for tildeling af voksenelevløn

Læs mere

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning.

Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Helsingør Kommune Privatskoles fritagelse for ejendomsskat lighedsgrundsætning. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Helsingør Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i ejendomsbeskatningsloven,

Læs mere

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm

Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Hørsholm Kommune Politisk Administrativt Sekretariat Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Resumé: Statsforvaltningen finder ikke, at kommunen kan udbetale erstatning til en borger. Statsforvaltningen finder endvidere

Læs mere

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver.

2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. 2008-02-26. Københavns Kommune. Begrænsninger i ventelister til kolonihaver. Resumé: udtalt, at statsforvaltningen ikke finder, at det vil være i overensstemmelse med lovgivningen, såfremt kommunen i forbindelse

Læs mere

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning.

2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. 2008-02-07. Gribskov Kommune. Vedligeholdelse af privat drænledning. Resumé: Udtalt at Gribskov kommune hverken efter vandløbslovens regler eller efter kommunalfuldmagtsreglerne har hjemmel til at vedligeholde

Læs mere

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole.

2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. 2007-09-13. Furesø Kommune. Vejledende udtalelse om tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen på privatskole. Resumé: udtalt, at en kommune lovligt kan give tilskud til nedsættelse af forældrebetalingen

Læs mere

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse

Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Tårnby Kommune erhvervelse af fast ejendom med henblik på senere anvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Tårnby Kommune lovligt kan købe en ejendom med baggrund i overvejelser om

Læs mere

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009

hjemfaldspligt er spørgsmål, der henhører under domstolene. 30-06- 2009 K Kommune - afvisning af stillingtagen til spørgsmål om indfrielse af hjemfaldspligt. RESUMÉ: Statsforvaltningen finder, at såvel spørgsmålet om en kommunes hidtidige praksis ved indfrielse af hjemfaldspligt

Læs mere

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K

Dansk Folkeparti Att. Martin Henriksen Christiansborg 1240 København K Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke sandsynliggør, at Københavns Kommune har handlet i strid med reglerne om ytringsfrihed, da den kommunale medarbejder ikke handlede

Læs mere

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804:

Resume: Vedrørende Køge Kommunes j. nr. 2009-34804: Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Byrådet i Køge Kommune ikke har handlet i strid med lovgivningen ved kommunens køb af tribuner på Herfølge Stadion. «brevdato» TILSYNET Vedrørende Køge Kommunes j.

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Hillerød Kommunes beslutning om at tilbagekalde meddelte bevillinger af lån til

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune ikke uden særlige forhold har ret eller pligt til at overtage belysningen på en privat fællesvej i henhold til kommunalfuldmagtsreglerne til trods

Læs mere

for statsforvaltningens udtalelse.

for statsforvaltningens udtalelse. X Ved skrivelse af 4. november 2009 har X på vegne af Enhedslisten i Aalborg anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, hvorvidt den kommunale myndighed i Aalborg har handlet ulovligt

Læs mere

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune

Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C. Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Byråd Laksetorvet 8900 Randers C 12-11- 2008 Vedr. rabat til pensionistbuskort i Randers Kommune Randers Kommune har ved mail af 11. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Københavns Kommune ikke handlede i strid med biblioteksloven ved at nægte en borger adgang til at låne netlydbøger med den begrundelse, at borgeren ikke

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk:

Statsforvaltningen Hovedstaden brev til Bygningskultur Foreningen i Lyngby-Taarbæk: Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag vedrørende kommunens salg af en ejendom, idet der ikke er grundlag for at antage, at kommunen ved salget

Læs mere

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd

2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd 2004-06-15. Statsamtet Århus: Samarbejde med ELRO om brug af internet via SHDSLbredbånd Resumé Nørhald Kommunes sag om overskudskapacitet af bredbånd Statsamtet Århus udtalte i brev af 14.4.2004, at man

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven

Statsforvaltningens udtalelse til en kommune Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Statsforvaltningens udtalelse til en kommune 2015-29042 Dato: 22-12-2016 Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv 10 6200 Aabenraa Henvendelse vedrørende eliteidrætsloven Brøndby Kommune har den 29. april

Læs mere

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave

Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K. Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K 07-09- 2009 TILSYNET Vedr. kommunaliseringen af Løgstrup Børnehave Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har ved

Læs mere

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S.

Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast. Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune Rådhuset Rådhusstrædet 6 7430 Ikast 25-03- 2009 TILSYNET Vedr. Ikast-Brande Kommunes Gadebelysning A/S. Ikast-Brande Kommune har ved brev af 2. oktober 2008 anmodet Velfærdsministeriet

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 29. august 2008 til en borger 29-08- 2008 De har den 13. maj 2008 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende klage over Aabenraa Kommunes håndtering af salg af byggegrunde

Læs mere

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig.

at det tillige er tilsynets opfattelse, at en kommune skal ændre en praksis, der ikke har været lovlig. NOTAT Juridisk Afdeling er, af Teknisk Forvaltning, blevet bedt om en juridisk vurdering af spørgsmålet om betalingen af driften for gadebelysning på private fællesveje i Tønder Kommune. Det følger af

Læs mere

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger

Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet. Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforevaltningens behandling af en byggesag efter afvisning fra naturklagenævnet Statsforvaltningens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at reglerne i forvaltningslovens

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse

Statsforvaltningens brev til Rudersdal og Hørsholm Kommuner. Beredskabsstyrelsens henvendelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal og Hørsholm kommuner ikke kan overlade vedtagelsen af planen for den risikobaserede dimensionering af det kommunale redningsberedskab til den

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Haderslev Kommune Gåskærgade 26 6100 Haderslev 2014-101913 Dato: 15-01-2016 Vedr. sagsnummer 14/25522 Henvendelse vedrørende mulighed for kommunalt befordringstilskud i form af gratis buskort til kørsel

Læs mere

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen:

Resume: Statsforvaltningen kan ikke imødekomme det ansøgte. Sagens baggrund: Følgende fremgår blandt andet af henvendelsen: Resume: Statsforvaltningen Sjælland har meddelt afslag på ansøgning om dispensation til, at Næstved Kommune kan sælge et areal på 700 m2 til et privat firma uden offentligt udbud. 27-09- 2010 TILSYNET

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. Statsforvaltningens brev af 20. april 2007 til en borger. 20-04- 2007 De har ved mails af 4. og 5. december 2006 klaget over Esbjerg Kommunes anvendelse af skattemidler til afskedsfest m.v. Deres henvendelse

Læs mere

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår.

Udlejning/salg: Udgangspunktet ved en kommunes indgåelse af aftaler m.v. er, at vilkårene skal fastsættes på markedsvilkår. NOTAT Til Økonomiudvalget Kommunal støtte til kulturelle formål Økonomiforvaltningen er blevet bedt om at redegøre for de kommunale regler, der regulerer kommunens mulighed for at yde kommunal støtte til

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent Brev til en borger 30-03- 2011 TILSYNET Henvendelse vedrørende anvendelse af arv Ved brev af 22. marts 2010 oversendte Folketingets Ombudsmand en henvendelse fra dig af 12. marts 2010 til Statsforvaltningen

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens

Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens Københavns Kommune Afvisning af at undersøge socialforvaltningens sagsbehandling Sagsresumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at der ikke er grundlag for at rejse en tilsynssag eller at sende sagen

Læs mere

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Hillerød Kommune - Honorar/diæt til medlem af lokal beskæftigelsesråd Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen hovedstaden udtaler, at Hillerød Byråd ikke har handlet

Læs mere

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post

Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby. Sendt pr e-post Trafikselskabet Movia Toftegårds Plads 2500 Valby Sendt pr e-post Resumé: Udtalt at repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia skriftligt kan godkende bestyrelsens forslag til en angivet vedtægtsændring

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger:

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger: Resumé: Statsforvaltningen finder på det foreliggende grundlag ikke, at der er noget, der sandsynliggør, at en nærmere undersøgelse af en sag vedrørende kommunens tilsyn med en fritidshaveforening vil

Læs mere

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen:

Statsforvaltningens brev til to medlemmer af borgerrepræsentationen: Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke var i strid med regler, hvis overholdelse påses af statsforvaltningen, at et flertal i borgerrepræsentationen besluttede at suspendere borgerrepræsentationens

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Notat med vurdering af lovligheden af fritagelse for betaling af bådfortøjningsafgift i Hvidovre Havn. NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Stabsforvaltningen Juridisk Afdeling Sagsbehandler: Jakob Tønners

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en borger Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke grundlag for at antage, at Tårnby Kommune havde handlet i strid med offentlighedsloven ved afgørelser om aktindsigt

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse

Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Rudersdal Kommune Spørgsmål om lovligheden af spørgeskema vedrørende borgertilfredshedsundersøgelse Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rudersdal Kommune ikke i forbindelse med spørgeskemaets

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune:

Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: Statsforvaltningens udtalelse af 11. maj 2010 til en kommune: 11-05- 2010 Assens Kommune har den 22. marts 2010 søgt om fritagelse for offentligt udbud ved salg af en kommunal fast ejendom, Turup Vandværk,

Læs mere

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level

Udtalelse til en advokat Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Udtalelse til en advokat 2015-41138 Dato: 11-10-2016 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommune og udbygningsprojektet The Next Level Du har den 23. juni 2015 på vegne af Aarhus Kommune rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune

Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune Statsforvaltningens brev af 10. februar 2009 til Kolding Kommune 10-02- 2009 Statsforvaltningen har på grund af omtale i pressen den 8. februar 2007 besluttet at rejse en tilsynssag vedrørende Kolding

Læs mere

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569

Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup. Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommunalbestyrelse Skovvej 20 8382 Hinnerup 1 7-12- 2010 TILSYNET Vedr. Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2010-38569 Favrskov Kommune har ved brev af 30. august 2010 anmodet statsforvaltningen om

Læs mere

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg

NOTAT. Side 1 / 5. Grundsætningerne for kommunalt grundsalg NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Jura, udbud og forsikring Grundsætningerne for kommunalt grundsalg Når en kommune skal afhænde jord, fast ejendom eller grundarealer, så skal det gøres med øje

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM:

Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: Vedr.: Deres jnr MM: Statsforvaltningens udtalelse af 18. januar 2008 til en advokat: 18-01- 2008 Vedr.: Deres jnr. 12-24371-MM: Advokatfirmaet Mazanti har for Tønder Kommune anmodet Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav.

Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. 20-06-2007. Lyngby-Taarbæk Kommune. Løbende erstatning for dækningsgrav. Resumé: Statsforvaltningen har bl.a. på grundlag af Indenrigs- og Sundhedsministeriets udtalelse af 12. februar 2001 udtalt, er

Læs mere

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål

UDKAST. »Kapitel 5 a. Udlejning af arealer til kolonihaveformål UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om kolonihaver (Udlejning af arealer til kolonihaveformål til en pris der er lavere end markedsprisen og efter en venteliste og ændring af ikke-varige kolonihaveområder

Læs mere

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem.

2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. 2008-01-29. Hvidovre Kommune. Afholdelse af udgifter til et kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem. Resumé: statsforvaltningen fandt efter omstændighederne, at kommunen kunne afholde udgifter til advokatbistand

Læs mere

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune:

Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningens vejledende udtalelse af 27. oktober 2009 til en kommune: Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, har modtaget Kolding Kommunes anmodning om at forhåndsgodkende en påtænkt

Læs mere

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark.

- Der er 2 selvstændige projekter på banen. Et omkring Roskilde Inderfjord og et omkring Jyllinge Nordmark. Grontmij A/S Granskoven 8 2600 Glostrup att.: Dorthe Rømø Codex Advokater P/S Damhaven 5 B 7100 Vejle 5. maj 2014 Journalnr.:202925 Advokat: Mads Kobberø mko@codexlaw.dk Kystbeskyttelsesloven - kommunalfuldmagt

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej

Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Dato 28. juli 2014 Dokument 13/21309 Side Afgørelse af klage over afslag på ansøgning om nedlæggelse af privat fællesvej Vejdirektoratet har behandlet jeres klage over Kommunens afgørelse af 2. oktober

Læs mere

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C

Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C Ejendomsforeningen Kronjylland Middelgade 1 8900 Randers C 18-11- 2010 TILSYNET Ejendomsforeningen Kronjylland har i brev af den 21. december 2009 anmodet Statsforvaltningen Midtjylland om at undersøge,

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune

Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en kommune 01-10- 2010 Fanø Kommune har den 8. juli 2010 anmodet om statsforvaltningens vejledende udtalelse om, hvorvidt Dansk Røde Kors i en konkret situation

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger

Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger Statsforvaltningens brev af 4. november 2009 til en borger 04-11- 2009 Du har på vegne en række sommerhusejere i Kettingskov i brev af 12. oktober 2008 klaget over, at Sønderborg Kommune ikke har sørget

Læs mere

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland.

Lejre Kommune har ved brev af 19. maj 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. Resume: Statsforvaltningen udtaler, at Lejre Kommunes bus-ordning for alene et bestemt ældrecenter er i strid med forbuddet mod begunstigelse af grupper af borgere efter kommunalfuldmagtsreglerne. 14-05-

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune

Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune 16-11- 2015 Tilsynet Statsforvaltningen Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune Storetorv 10 6200 Aabenraa Frederikshavn Kommune har videresendt din henvendelse vedrørende kommunens aftale med Foreningen

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune

Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune Statsforvaltningens brev af 3. marts 2011 til Varde Kommune 03-03- 2011 Statsforvaltningen Syddanmark udtalte den 27. november 2009, at Varde Kommune ikke varetager en kommunal interesse ved at give de

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg

2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg 2008-02-20. Gribskov Kommune. Tilslutningsbidrag til kloakanlæg Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at kommunen havde handlet i strid med de gældende regler om opkrævning af tilslutningsbidrag til kloakanlæg.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Ankestyrelsens brev til en borger 2014-215574 Dato: 13-06-2017 Henvendelse vedrørende Lyngby-Taarbæk Kommune serviceaftale Du rettede den 22. januar 2013 henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Lyngby-Taarbæk

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. Statsforvaltningens brev af 22. september 2008 til en borger. 22-09- 2008 De har den 31. juli 2007 rettet henvendelse til statsforvaltningen vedrørende forskelsbehandling af de børn, der går i privatskole

Læs mere

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen

Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Hørsholm Kommune habilitet for partiet Venstres medlemmer af kommunalbestyrelsen Resume: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at vi ikke vil rejse en tilsynssag, fordi vi efter de foreliggende oplysninger

Læs mere

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord.

UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 2008-02-19. UU-Nord. Reviderede vedtægter. Resumé: statsforvaltningens bemærkninger til reviderede vedtægter for det kommunale fællesskab UU-Nord. 19-02- 2008 UU-Nord Rustenborgvej 3 2800 Lyngby STATSFORVALTNINGEN

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger

Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger Statsforvaltningens brev af 26. august 2008 til en borger 26-08- 2008 TILSYNET MED KOMMUNERNE I REGION SYDDANMARK STATSFORVALTNINGEN SYDDANMARK Statsforvaltningen har modtaget Deres henvendelse af 29.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 12. juni 2007 til en borger: 12-06- 2007 Ved brev af 20. august 2006 har De forespurgt om Tilsynets stilling til, at en kommunal forvaltning stiller krav om at foretage en lydoptagelse

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet.

2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. 2007-03-28 Helsingør Kommune. Ændringsforslag til 2. behandling af budgettet. Resumé: Udtalt, at et byrådsmedlem var berettiget til at fremsætte og få behandlet ændringsforslag ved 2. behandlingen af budgettet.

Læs mere

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab.

2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. 2007-07-09. Albertslund Kommune. Kommunens tilsyn med alment boligselskab. Resumé: Udtalt, at statsforvaltningen ikke ville rejse en tilsynssag over for kommunen, jf. 48a i den kommunale styrelseslov,

Læs mere

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen.

Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C 15-12- 2009 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes salg af areal på havnen. X har ved brev af 9. august 2008 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør

Læs mere

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV

TILSYNET MED KOMMUNERNE OG REGIONSRÅDET I REGION HOVEDSTADEN STATSFORVALTNINGEN HOVEDSTADEN BORUPS ALLÉ 177, BLOK D- E 2400 KØBENHAVN NV Udtalelse om, hvorvidt to økonomiudvalgsmedlemmer i Gribskov Kommune, der af kommunen er udpegede til bestyrelsen i et kommunalt ejet aktieselskab, er inhabile i økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen,

Læs mere

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker

Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg. Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Region Midtjylland afslag på aktindsigt i sygesikringskontrolstatistikker for tandlæger i Holstebro 18-11- 2009 Rådgivningsfirmaet DentalMæglerne har den 4.

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392.

Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C. Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Byråd Rådhuset Rådhuspladsen 2 8100 Århus C 22-07- 2008 TILSYNET Vedr. Århus Kommunes sagsnr. MO/2007/01392. Århus Kommune har ved brev af 6. juni 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland,

Læs mere

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven?

N O TAT. Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? N O TAT Kan en kommune stille krav om ansættelsesvilkår udover virksomhedsoverdragelsesl o- ven? April 2011 Side 1/6 Dette notat handler om, hvorvidt og i givet fald på hvilken måde en kommune i et udbud

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune lovligt kan ændre takster for byggesagsgebyrer og at der ikke kan kræves nedslag for flere ens byggerier Roskilde Kommunes byggesagsgebyrer gentagelsesvirkning.

Læs mere

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E

J O U R N A L N R. : 2 0 0 9-6 13 / 6 2 9 S A G S B E H A N D L E R : K H A K O E Tårnby Kommune Amager Landevej 76 2770 Kastrup 24-09- 2009 Vedr. Tårnby Kommunes praksis for bevilling af tilskud til køb af høreapparater, jf. servicelovens 112. Statsforvaltningen Hovedstaden har på

Læs mere

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø.

2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. 2007-613/10 Furesø Kommune. Vandafledningsafgift til dækning af udgifter ved oprensning af sø. Resumé: Udtalt at Farum Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR

RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf. +45 3334 4000 J.nr. 173691 RETLIGE RAMMER FOR KØB AF YDELSE, HHV. STØTTE TIL EN EKSTERN AKTØR 1. BAGGRUND Socialforvaltningen, Københavns

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere