Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:"

Transkript

1 Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Akkrediteringsrådet har på rådsmødet den 15. juni 2012 behandlet Aarhus Universitets (herefter universitetet) anmodning om akkreditering og godkendelse af uddannelsen. Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 28. august 2009 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om kandidatuddannelsen i økonomi med aftager via et aftagerpanel. Desuden finder Akkrediteringsrådet det ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af de systematiske dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af kandidatuddannelsen. Ligeledes er det kritisk, at der på uddannelsen er en svag evalueringskultur, som bevirker, at der kun i ringe grad er en praksis for kursus- og studenterevalueringer, der kan bringes i anvendelse i den videre udvikling i uddannelsen. Der bør tages yderligere initiativer i forhold til at højne svarprocenten og for at fremme praksis for anvendelsen af de studerendes respons via kursus- og studenterevalueringer. I forhold til specialiseringen cand.oecon (innovation management) på AU-HIH finder Akkrediteringsrådet flere problematiske forhold omkring uddannelsens forskningshøjde: Akkrediteringsrådet 11. juli 2012 ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Studiestræde København K Telefon Telefax E-post Netsted CVR-nr Sagsbehandler Malene Hyldekrog Telefon Telefax E-post Sagsnr Dok nr Side 1/3 Således finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er i overensstemmelse med den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i økonomi på AU. Det er desuden problematisk, at AU står overfor betydelige udfordringer i bestræbelserne på at opbygge et tilstrækkeligt forskningsmiljø på AU-HIH mht. kandidatuddannelsen i økonomi med linjebetegnelse Innovation Management. I forlængelse heraf, er det problematisk, at universitetet ikke på tilfredsstillende vis har dokumenteret, hvorvidt VIP er på campus AU-HIH indgår i internationale forskningssamarbejder.der vurderes både at være udfordringer i forhold til at opkvalificere og udbygge forskningsmiljøet på campus AU-HIH og i forhold til at styrke integrationen

2 mellem campus 8000 C og campus AU-HIH på undervisnings- og forskningsfronten. Universitetet er blevet givet en frist på 2 år til at rette op på ovenstående forhold. Inden udløbet af denne frist har universitetet indsendt dokumentation for ændringer af ovenstående forhold, hvorefter ACE Denmark ved Det Faglige Sekretariat, har udarbejdet en supplerende akkrediteringsrapport på baggrund af vurderinger foretaget af et fagligt akkrediteringspanel. Akkrediteringsrådet har på baggrund af den supplerende akkrediteringsrapport akkrediteret uddannelsen positivt, jf. akkrediteringslovens 1 7. Det er Akkrediteringsrådets samlede faglige vurdering, at uddannelsen lever fuldt ud op til kriterierne for en positiv akkreditering. Vurderingen af uddannelsen er foretaget i overensstemmelse med fastsatte kriterier for kvalitet og relevans jf. akkrediteringsbekendtgørelsen 2 samt Vejledning til ansøgning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, version 2. januar ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 2/3 Akkrediteringsrådets godkendelse Uddannelsen blev den 25. september 2009 godkendt på baggrund af Akkrediteringsrådets betinget positive akkreditering og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering af afgørelse af 18. september 2009 vedrørende takst, titel, uddannelsens normerede studietid samt eventuel fastsættelse af maksimumrammen, jf. universitetslovens 3, stk Da uddannelsen fuldt ud lever op til betingelserne for en positiv akkreditering, godkendes den for den resterende turnusperiode. Akkrediteringen er gældende til og med 30. september 2015, jf. 7, stk. 2 i akkrediteringsloven. Universitetet er velkommen til at kontakte direktør Anette Dørge Jessen på e- mail: såfremt der er spørgsmål eller behov for yderligere information. 1 Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 2 Bekendtgørelse nr af 14. december 2009 om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser (akkrediteringsbekendtgørelsen). 3 Lovbekendtgørelse nr. 695 af 22. juni 2011 (universitetsloven).

3 Med venlig hilsen Søren Barlebo Rasmussen Formand Akkrediteringsrådet Anette Dørge Jessen Direktør ACE Denmark ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Side 3/3 Bilag: Kopi af akkrediteringsrapport Kopi af dette brev er sendt til: Børne- og Undervisningsministeriet Danmarks Statistik samt Styrelsen for Universiteter og Internationalisering

4 Akkrediteringsrapport Kandidatuddannelsen i økonomi Aarhus Universitet Genakkreditering opfølgning på betinget positiv akkreditering,

5 Genakkreditering, Publikationen er udgivet elektronisk på 2

6 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Sagsbehandling... 5 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering... 7 Indstilling for kandidatuddannelsen i økonomi... 8 Begrundelse... 8 Resumé af kriterievurderingerne... 8 Kriterium 1: Behov for uddannelsen... 9 Akkrediteringspanelets begrundelse... 9 Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Akkrediteringspanelets begrundelse Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Akkrediteringspanelets begrundelse Kriterium 8: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Akkrediteringspanelets begrundelse

7 Indledning Den supplerende akkrediteringsrapport danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om akkreditering og godkendelse af en uddannelse, der tidligere har opnået en betinget positiv akkreditering. Akkrediteringsrapporten er udarbejdet af ACE Denmark. I rapporten behandles alene de kriterier og vurderingspunkter, som var udslagsgivende for Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen, som fremgår af den supplerende akkrediteringsrapport, er foretaget af akkrediteringspanelet på baggrund af en dokumentationsrapport, udarbejdet af universitetet. ACE Denmark har udarbejdet indstillingen til Akkrediteringsrådet på baggrund af akkrediteringspanelets faglige vurdering. Den supplerende akkrediteringsrapport har været i høring på universitetet. Universitetets høringssvar er indarbejdet i akkrediteringsrapporten under de relevante kriterier. Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelserne er foretaget i henhold til kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet som fastsat i bekendtgørelse nr af 22. august 2007 (akkrediteringsbekendtgørelsen) samt ACE Denmarks Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser 2. revideret udgave, januar Akkrediteringsrapporten består af fire dele: - ACE Denmarks indstilling til Akkrediteringsrådet - Et resumé af vurderingerne fra indstillingen om betinget positiv akkreditering - Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelsen om betinget positiv akkreditering - Den akkrediteringsfaglige vurdering af uddannelsen 4

8 Sagsbehandling Akkrediteringspanelet Som en del af sagsbehandlingen er der nedsat et akkrediteringspanel, der er sammensat, så det har viden om og erfaring med: Uddannelse inden for det samfundsvidenskabelige hovedområde Forskning inden for økonomi Undervisning og uddannelsesplanlægning inden for uddannelsens fagområde Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsforhold inden for området Akkrediteringspanelet for genakkreditering af kandidatuddannelsen i økonomi består af: Kernefaglig ekspert Professor Klaus Nielsen, Department of Management, Birkbeck, University of London. Aftagerrepræsentant Vicedirektør Anders Møller Christensen, Den økonomiske afdeling, Nationalbanken. Studerende Risikoanalytiker og cand.merc.(mat) Ulrik Eltang Høgh, Lægernes Pensionskasse. Alle tre panelmedlemmer deltog i den oprindelige akkreditering i foråret Datoer i sagsbehandlingen Dokumentationsrapport modtaget 15. december 2011 Eventuel indhentning af supplerende dokumentation 13. januar 2012 modtaget supplerende dokumentation ang. aftagerpanelmøder samt opgørelse af svarprocenter for studerenterevalueringer. Akkrediteringspanelets besøg på universitetet 6. februar Akkrediteringsrapport sendt i høring på universitetet 16. april Høringssvar modtaget 30. april Sagsbehandling afsluttet 1. maj Dato for Akkrediteringsrådets møde 15. juni 2012 Bemærkninger Opfølgningen sker på baggrund af vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser, 2. revideret udgave, januar 2009 og Akkrediteringsrådets afgørelse af den 28. august Målepunkt om dokumentation for internationalt forskningssamarbejder er udgået af gældende vejledning for akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Målepunktet indgår derfor ikke i genakkrediteringen 5

9 Uddannelsens mål for læringsudbytte og de studerende realiserede læringsudbytte (kriterium 10) er udgået af gældende vejledning for akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Kriterium 10 indgår derfor ikke i genakkrediteringen. Der er i forbindelse med opfølgningen på Akkrediteringsrådets afgørelse afholdt besøg på Aarhus Universitet, hvor akkrediteringspanelet afholdt møde med studieledelsen, studerende og det videnskabelige personale, som er tilknyttet kandidatuddannelsen i økonomi. 6

10 Resumé af kriterievurderingerne fra akkrediteringen i 2009 Bacheloruddannelsen Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for afgørelse om betinget positiv akkreditering Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i: Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om kandidatuddannelsen i økonomi med aftager via et aftagerpanel. Desuden finder Akkrediteringsrådet det ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af de systematiske dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af kandidatuddannelsen. Ligeledes er det kritisk, at der på uddannelsen er en svag evalueringskultur, som bevirker, at der kun i ringe grad er en praksis for kursus- og studenterevalueringer, der kan bringes i anvendelse i den videre udvikling i uddannelsen. Der bør tages yderligere initiativer i forhold til at højne svarprocenten og for at fremme praksis for anvendelsen af de studerendes respons via kursus- og studenterevalueringer. I forhold til specialiseringen cand.oecon (innovation management) på AU-HIH finder Akkrediteringsrådet flere problematiske forhold omkring uddannelsens forskningshøjde: Således finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er i overensstemmelse med den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i økonomi på AU. Det er desuden problematisk, at AU står overfor betydelige udfordringer i bestræbelserne på at opbygge et tilstrækkeligt forskningsmiljø på AU-HIH mht. kandidatuddannelsen i økonomi med linjebetegnelse Innovation Management. I forlængelse heraf, er det problematisk, at universitetet ikke på tilfredsstillende vis har dokumenteret, hvorvidt VIP er på campus AU-HIH indgår i internationale forskningssamarbejder. Der vurderes både at være udfordringer i forhold til at opkvalificere og udbygge forskningsmiljøet på campus AU-HIH og i forhold til at styrke integrationen mellem campus 8000 C og campus AU- HIH på undervisnings- og forskningsfronten. 7

11 Indstilling for kandidatuddannelsen i økonomi ACE Denmark indstiller kandidatuddannelsen i økonomi til Positiv akkreditering Afslag på akkreditering Begrundelse Kandidatuddannelsen i økonomi på Aarhus Universitet indstilles til positiv akkreditering. Uddannelsen vurderes på tilfredsstillende vis at opfylde alle akkrediteringskriterierne. Resumé af kriterievurderingerne Tilfredsstillende Delvist tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende

12 Kriteriesøjle I: Behov for uddannelsen på arbejdsmarkedet Kriterium 1: Behov for uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2009 Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 Akkrediteringsrådet finder det problematisk, at der ikke foregår en kontinuerlig og systematisk dialog om kandidatuddannelsen i økonomi med aftager via et aftagerpanel. Desuden finder Akkrediteringsrådet det ikke sandsynliggjort, hvorvidt resultaterne af de systematiske dimittendundersøgelser bringes i anvendelse i den videre udvikling af kandidatuddannelsen. Vurdering ved akkreditering i 2012 Kandidatuddannelsen: Kriterium 1 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Løbende dialog med aftagerpanel, med aftagere og med dimittender/alumner Institut for Økonomi (IØ) har etableret et aftagerpanel i februar Om aftagerpanelets sammensætning skriver universitetet, at Panelet er bredt sammensat i forhold til beskæftigelse og faglig baggrund. ( ) [og] afspejler den brede vifte af stillinger kandidater fra uddannelserne i økonomi og erhvervsøkonomi bestrider. I panelet er der således repræsentanter både for den offentlige sektor (Arbejdsmarkedsstyrelsen og Viborg Gymnasium og HF) og den private sektor (Trygfonden, Topdanmark, Jyske Bank, Danfoss og Cowi). Der er desuden et medlem med en ph.d. grad i økonomi, således at der i aftagerpanelet også er kendskab til forskeruddannelsen. Derudover dækker panelets medlemmer fagligt set et bredt udsnit af Institut for Økonomis primære forskningsområder (regnskab og finansiering, organisation og ledelse, mikroøkonomi, makroøkonomi og økonometri). Sidst men ikke mindst rummer panelet meget betydelig personlig erfaring med virksomhedsledelse (strategi, økonomi og personale) og medarbejderrekruttering. (Dokumentationsrapporten, s. 5 samt bilag 1.a) Aftagerpanelet har afholdt et årligt møde i perioden , hvilket også fremadrettet er den planlagte mødefrekvens. Der foreligger dagsordner, men ikke mødereferater fra møderne i 2009 og 2010 (Supplerende dokumentation af ). Det fremgår af dagsordenen for møderne, at panelet orienteres om emner som har betydning for bachelor- og kandidatuddannelserne i økonomi og erhvervsøkonomi. F.eks. er panelet blevet orienteret om instituttets udfordringer i de kommende år, ændringer af studieordninger, forbedring af rekruttering af studerende mv. (Supplerende dokumentation af ) Det fremgår af mødereferatet, at der i panelet har været drøftelser af ændringer af studieordningerne for bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi, hvor panelet har givet tilbagemeldinger på, hvor de gerne ser uddannelserne bevæge sig hen (Bilag 1.b og 1.c). F.eks. anbefaler de, at instituttet skal sikre de studerende valgfrihed og refleksion over faglige valg og fravalg, øge skriftligheden i uddannelserne, fremme projektorienterede forløb samt overveje muligheden for specialisering i økonomistyring. Det fremgik på besøget, at ledelsen og VIP-medlemmer af studienævnet har drøftet disse input og har taget stilling til om og hvordan de forskellige elementer fremover skal 9

13 indgå i uddannelserne. F.eks. arbejder studieledelsen på at få etableret et fagelement i økonomistyring som del af den driftsøkonomiske undervisning. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af dokumentationsrapporten og besøget, at der er etableret et fagligt relevant aftagerpanel, og at institutionen er i løbende og systematisk dialog med panelet. Det er desuden panelets vurdering, at institutionen forholder sig til dialogen og inddrager panelets anbefalinger i kvalitetssikringen og videreudviklingen af kandidatuddannelsen i økonomi. Om kontakten til dimittenderne fra bachelor- og kandidatuddannelsen i økonomi, redegør universitetet i dokumentationsrapporten for, at den varetages via instituttets alumneforening Oeconforeningen samt via universitetets centralt organiserede dimittendundersøgelser, der gennemføres hhv. ½-1½ år efter og 4½-5½ år efter endt uddannelse. Der angives i dokumentationsrapporten, at der i forbindelse med fusionen med Handelshøjskolen i Aarhus, er gennemført en særkørsel af dimittendundersøgelsen, hvor der foretages en sammenligning mellem ( ) økonomi- og erhvervsøkonomistuderende på Aarhus Universitet (cand.oecon / cand.soc /cand.merc / cand.merc.aud / cand.merc.jur). Denne undersøgelse viser, hvor kandidaterne fra disse uddannelser finder beskæftigelse, samt hvordan kandidaterne oplever overgangen mellem uddannelse og job. Hensigten er, at undersøgelsen skal bruges til at afdække og opretholde dimittendernes forskellige kompetencer og ansættelsesprofiler i den videre fusion og integration af de to hovedområder. I den forbindelse kan det nævnes, at undersøgelsen blev udleveret som et bilag på det seneste møde i aftagerpanelet. Det gav anledning til en diskussion af forskelle og ligheder mellem kandidaternes kompetencer fra henholdsvis Institut for Økonomi (cand.oecon/cand.soc) og erhvervsøkonomiske kandidater fra den tidligere Handelshøjskole (cand.merc/cand.merc.aud/cand.merc.jur). I den forbindelse gav aftagerpanelet udtryk for, at det trods fusionen af Det Samfundsvidenskabelige Fakultet og Aarhus School of Business er vigtigt at opretholde de nuværende forskelle på disse uddannelser, da dimittenderne hver for sig byder ind med nogle relevante kompetencer på arbejdsmarkedet, og da der, jf. beskæftigelsesundersøgelsen, er en betydelig forskel på hvor kandidaterne fra disse uddannelser finder beskæftigelse ( ) (Dokumentationsrapporten, s. 6 samt bilag 1.e). På besøget fremgik det, at dimittendundersøgelserne samles og bearbejdes af kvalitetsenheden og tilgår prodekanen for uddannelse, som drøfter resultaterne på tværgående møde for alle studielederne. Resultaterne tilgår desuden det relevante studienævn, studielederen og institutleder. Resultaterne er anvendt indirekte til kvalitetssikring og udvikling af uddannelsen, idet aftagerpanelet har drøftet resultaterne og på den baggrund har videregivet anbefalinger til studieledelsen, som har taget nogle af panelets forslag til sig i den videre udvikling af uddannelsen. Om Oeconforeningens formål og virke skriver universitetet, at Foreningen afholder blandt andet en årlig konference, Oeconkonferencen, som er et heldagsprogram med faglige indlæg fra ansatte på Institut for Økonomi og andre eksperter inden for årets konferenceemne. ( ) Arrangementet har til formål dels at opdatere deltagerne inden for den økonomiske teori, der vedrører konferencens tema, men også gennem deltagernes tilbagemeldinger at opnå bedre viden om kandidaternes karriereveje, samt deres vurdering af uddannelsens anvendelighed. (Dokumentationsrapporten, s. 6 samt bilag 1.d) Nogle af dimittenderne i Oeconforeningen deltager i aftagerpanelet og indgår dermed i dialogen med institutionen om kvalitetssikring og videre udvikling af uddannelsen. Det er akkrediteringspanelets vurdering, at institutionen fører en løbende og systematisk dialog med dimittenderne om uddannelsen og beskæftigelsesforhold efter endt uddannelse. Panelet lægger i særlig grad vægt på den centralt organiserede dimittendundersøgelse, som gennemføres årligt blandt to årgange hhv. 1-1½ år og 4½-5 år efter endt uddannelse. Det er desuden panelets vurdering, at institutionen drøfter resultaterne fra de systematiske dimittendundersøgelser i relevante fora og anvender resultaterne i kvalitetssikringen og videreudviklingen af uddannelsen. 10

14 Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 1 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s Bilag 1.a: Aftagerpanelsmedlemmer Bilag 1.b: Dagsorden_ Bilag 1.c: Referat_ Bilag 1.d: Program for Oeconkonferencen Bilag 1.e: Sammenligning_økonomi_erhversøk_cand.merc.aud., cand.merc.jur. og cand.merc. Supplerende dokumentation modtaget d. 13. januar

15 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden Kriterium 3: Uddannelsen er forskningsbaseret Vurdering ved akkreditering i 2009 Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 I forhold til specialiseringen cand.oecon (innovation management) på AU-HIH finder Akkrediteringsrådet flere problematiske forhold omkring uddannelsens forskningshøjde: Således finder Akkrediteringsrådet det problematisk, at det ikke i tilstrækkelig grad er sandsynliggjort, at de studerende opnår viden, færdigheder og kompetencer, der er i overensstemmelse med den samlede kompetenceprofil for kandidatuddannelsen i økonomi på AU. Vurdering ved akkreditering i 2012 Kandidatuddannelsen: Kriterium 3 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Er der sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og de overordnende mål for viden, færdigheder og kompetencer i uddannelsens kompetenceprofil Det kan på baggrund af dokumentationsmaterialet og bilag 3.a konstateres, at linjen cand.oecon. (innovation management) på campus i Herning er under afvikling. Der optages ikke nye studerende på uddannelsen per 1. september De studerende, der har påbegyndt kandidatuddannelsen i økonomi med specialisering i innovation management har fået tilbud om enten at færdiggøre deres uddannelse som cand.oecon. eller at skifte til cand.merc. (marketing og business innovation) på campus i Herning. For de øvrige linjer under cand.oecon. med specialisering i hhv. nationaløkonomi, driftsøkonomi og kvantitativ økonomi var panelets oprindelige vurdering, at der var en tilfredsstillende sammenhæng mellem fagelementers læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil. Akkrediteringspanelet vurderer, at der er sammenhæng mellem fagelementernes læringsmål og uddannelsens kompetenceprofil, idet linjen cand.oecon. (innovation management) kan udelades af den samlede vurdering og panelet vurderer, at der er en tilfredsstillende sammenhæng for de resterende linjer på kandidatuddannelsen i økonomi. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 3 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s Bilag 3.a: Følgebrev vedr. cand.oecon (Innovation Management) AU Herning. 12

16 Kriteriesøjle II: Forskningshøjden Kriterium 5: Kvaliteten og styrken af det bagvedliggende forskningsmiljø Vurdering ved akkreditering i 2009 Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 Det er desuden problematisk, at AU står overfor betydelige udfordringer i bestræbelserne på at opbygge et tilstrækkeligt forskningsmiljø på AU-HIH mht. kandidatuddannelsen i økonomi med linjebetegnelse Innovation Management. I forlængelse heraf, er det problematisk, at universitetet ikke på tilfredsstillende vis har dokumenteret, hvorvidt VIP er på campus AU-HIH indgår i internationale forskningssamarbejder. Der vurderes både at være udfordringer i forhold til at opkvalificere og udbygge forskningsmiljøet på campus AU- HIH og i forhold til at styrke integrationen mellem campus 8000 C og campus AU-HIH på undervisningsog forskningsfronten. Det bemærkes, at målepunkt om dokumentation for internationalt forskningssamarbejder er udgået af gældende vejledning for akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser. Målepunktet indgår derfor ikke i genakkrediteringen. Dvs. at Akkrediteringsrådets afsnit: I forlængelse heraf, er det problematisk, at universitetet ikke på tilfredsstillende vis har dokumenteret, hvorvidt VIP er på campus AU- HIH indgår i internationale forskningssamarbejder. udgår. Vurdering ved akkreditering i 2012 Kandidatuddannelsen: Kriterium 5 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Er forskningsmiljøet af høj kvalitet? Jf. bilag 3.a og ovenstående redegørelse for afviklingen af kandidatuddannelsen i økonomi (innovation management) på campus Herning, er det kun kandidatuddannelsen i økonomi på hovedcampus i Aarhus, der er genstand for vurdering. Oprindeligt er forskningsmiljøet på Institut for Økonomi, hovedcampus vurderet af høj kvalitet. Det er fortsat panelets vurdering, at forskningsmiljøet bag kandidatuddannelsen i økonomi på hovedcampus i Aarhus er af høj kvalitet (Dokumentationsrapporten, s ; bilag 5.a samt supplerende dokumentation af ). Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 5 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s Bilag 3.a: Følgebrev vedr. cand.oecon (Innovation Management) AU Herning. Bilag 5.a: Publikationsliste. Supplerende dokumentation modtaget d. 13. januar

17 Kriteriesøjle III: Uddannelsesdybden Kriterium 8: Løbende intern kvalitetssikring af uddannelsen Vurdering ved akkreditering i 2009 Kandidatuddannelsen: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringsrådets begrundelse for betinget positiv akkreditering i 2009 Ligeledes er det kritisk, at der på uddannelsen er en svag evalueringskultur, som bevirker, at der kun i ringe grad er en praksis for kursus- og studenterevalueringer, der kan bringes i anvendelse i den videre udvikling i uddannelsen. Der bør tages yderligere initiativer i forhold til at højne svarprocenten og for at fremme praksis for anvendelsen af de studerendes respons via kursus- og studenterevalueringer. Vurdering ved akkreditering i 2012 Kandidatuddannelsen: Kriterium 8 vurderes at være opfyldt tilfredsstillende delvist tilfredsstillende ikke tilfredsstillende Akkrediteringspanelets begrundelse Uddannelsens integration i institutionens kvalitetssikringssystem Akkrediteringspanelet har oprindeligt vurderet, at kandidatuddannelsen i økonomi er integreret i universitetets kvalitetssikringssystem for så vidt angår: politik for kvalitetssikring og ansvarsfordeling monitorering af studieordninger sikring af de studerendes eksamen sikring af tilstrækkelig med ressourcer ud over undervisere regelmæssig offentliggørelse af informationer. Akkrediteringspanelet vurderede endvidere i den oprindelige akkreditering, at kandidatuddannelsen kun i nogen grad var integreret i universitetets kvalitetssikringssystem for så vidt angår: sikring af undervisernes pædagogiske kompetencer og kvalifikationer system, der indsamler, analyserer og anvender relevant information, idet det blev vurderet, at der var en svag evalueringskultur, som bevirker, at der kun i ringe grad er en praksis for kursus- og studenterevalueringer, som kan bringes i anvendelse i den videre udvikling og kvalitetssikring af uddannelsen, herunder opfølgning på undervisernes pædagogiske kompetencer og kvalifikationer og som led i system, der indsamler, analysere og anvender informationer. Af dokumentationsrapporten fremgår det, at IØ fra ( ) og med efteråret 2009 har ( ) introduceret nye evalueringsformer. Dette har resulteret i, at den elektroniske evaluering i forbindelse med afslutningen af hver undervisningsperiode er blevet afløst af tre former for papirbaseret skriftlig evaluering i løbet af semestret: En midtvejsevaluering, en evaluering af instruktorerne/studenterunderviserne og en slutevaluering af undervisningsforløbet. Både obligatoriske og valgfrie kurser evalueres af de studerende. (Dokumentationsrapporten, s. 24) 14

18 Midtvejsevaluering: Undervejs i semestret skal de studerende for hvert fag de deltager i udfylde et kort evalueringsskema. Midtvejsevalueringen finder sted ca. 1/3 inde i undervisningsforløbet og baserer sig på et meget kort spørgeskema, som de studerende udfylder på papir. Besvarelserne tilgår kun underviseren (og altså ikke studienævnet), og fungerer som en forventningsafstemmende foranstaltning. Underviseren kan på baggrund af resultatet af evalueringen foretage justeringer i form, indhold eller andet. Det er op til underviseren, i hvilket omfang han/hun vil drøfte resultaterne med de studerende. (Dokumentationsrapporten, s. 24; bilag 8.a) Instruktorevaluering: De studerende skal også evaluere deres instruktorer. Disse evalueringer benyttes ligeledes til at afstemme forventningerne mellem instruktor og de studerende og er samtidig en del af den supervision som instruktorerne modtager fra de fastansatte undervisere. (Dokumentationsrapporten, s. 24; bilag 8.b) Slutevaluering: Slutevalueringen finder sted i forbindelse med afslutningen af hvert undervisningsforløb. Evalueringen foregår ved at de studerende udfylder et standardspørgeskema i papirform. Det skal her bemærkes, at skemaerne repræsenterer en minimumsmodel, og at den enkelte underviser kan tilføje yderligere spørgsmål, som han måtte have behov for belysning af. Resultatet af slutevalueringen sendes i sin helhed til kommentering hos faglæreren, hvorefter evalueringen og faglærerens kommentarer behandles i Studienævnet. Hvis der er flere faglærere på samme undervisningsforløb, evalueres hver faglærer for sig, hvis dette er meningsfyldt, og processen nævnt ovenfor gennemløbes for hver faglærer. Hvis der identificeres problemer i forbindelse med gennemgangen af evalueringen tager enten studieleder eller institutleder kontakt til faglæreren, og hvis det skønnes nødvendigt, den pågældende faggruppeleder, med henblik på at kunne foretage en nærmere analyse af årsagen til problemet. Det er muligt at inddragestuderende i processen, men sædvanligvis vil de studerende skriftlige evaluering af kurset være tilstrækkeligt grundlag for analyse og vurdering af situationen. (Dokumentationsrapporten, s. 24; bilag 8.c) Typen af tiltag afhænger af hvilke problemer, der er identificeret, men universitetet nævner både strukturelle ændringer f.eks. ændret holdstørrelse, ændret timetal og -fordeling mellem forelæsninger og øvelser, og pædagogiske og didaktiske ændringer f.eks. pædagogisk opkvalificering eller udskiftning af underviseren, ændring i undervisningsmateriale, faglig fokus, undervisningsformer og/eller eksamensform med henblik på at sikre bedre alignment i kurset (Dokumentationsrapporten, s. 24f.). På besøget fik panelet bekræftet opbygningen og brugen af evalueringssystemet, som beskrevet ovenfor. Det fremgik, at både studerende og VIP er i høj grad anvendte midtvejsevalueringen til at afstemme forventninger og justeret undervisningsform og -indhold. Begge parter gav udtryk for, at systemet understøttede og styrkede evalueringskulturen og den efterfølgende dialog mellem underviser og studerende på konstruktiv vis. De studerende var meget positive og oplevede det som motiverende, at underviserne indgik i dialog med dem om undervisningen både i deres eget undervisningsforløb og som led i en forventningsafstemning i efterfølgende undervisningsforløb. Den aktive anvendelse af evalueringssystemet understøttes af de vedlagte svarprocenter, som er steget med indførelsen af det nye system (Bilag 8.d og supplerende dokumentation 13. januar 2012). På besøget blev det bekræftet, at resultaterne fra slutevalueringer tilgår studienævnet, studieleder og institutleder. Det er studieleder og institutleder, afhængigt af kritikkens karakter, der er ansvarlige for at følge op på ringe evalueringsresultater. Der blev givet eksempler på opfølgning i form af efteruddannelse. Akkrediteringspanelet vurderer på baggrund af det nye evalueringssystem og de positive meldinger, som fremkom på besøget, at der formelt og reelt sker en sikring af undervisernes pædagogiske kompetencer og kvalifikationer, herunder undervisningsevaluering, og at der, som led i kvalitetssikringssystemet indsamles evalueringsresultater, som analyseres og anvendes i kvalitetssikringen og videreudviklingen af kandidatuddannelsen i økonomi. Samlet vurdering af kriteriet Akkrediteringspanelet vurderer, at kriterium 8 samlet set er tilfredsstillende opfyldt. 15

19 Dokumentation Supplerende dokumentationsrapport, s Bilag 8.a: Midtvejsevaluering. Bilag 8.b: Instruktorevaluering. Bilag 8.c.: Slutevaluering. Bilag 8.d: Evalueringsoversigt 2008 og Supplerende dokumentation modtaget den 13. januar

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i teologi. Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK

2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANDIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi

Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i økonomi Bacheloruddannelsen i økonomi (herefter

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i pædagogisk filosofi Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i revision Akkrediteringsrådet

Læs mere

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark -

ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt ACE Denmark - ACE Denmark - Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i idræt Kandidatuddannelsen i idræt godkendes

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, København. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Nisrin Adel Hamad Sendt pr. e-mail: sdu@sdu.dk, niha@sdu.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medievidenskab Akkrediteringsrådet

Læs mere

Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e

Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e Baggrundsrapport for panelmedlemmernes evaluering af akkrediteringsprocessen U n d e r s ø g e l s e n e r g e n n e m f ø r t b l a n d t a k k r e d i t e r i n g s p a n e l m e d l e m m e r, d e r

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 5. marts 2010 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr.

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@au.dk au@au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i økonomi Kandidatuddannelsen

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk

Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Aarhus Universitet Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk auu@auu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi med tilvalg Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i politik

Læs mere

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser

Vejledning om akkreditering og godkendelse af eksisterende universitetsuddannelser Vejledning om akkreditering og godkendelse Forord... 3 Del 1... 8 Kriterium 1 Behov for uddannelsen... 8 Kriterium 2 Dimittendernes arbejdsmarkedssituation... 9 Kriterium 3 Uddannelsen er forskningsbaseret...10

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 16. januar 2015 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School

Bacheloruddannelse i engelsk og organisationskommunikation Copenhagen Business School Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i

Læs mere

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser:

Akkrediteringsrådet traf på rådsmøde den 26. september 2008 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen med følgende begrundelser: Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt per e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Afgørelse om positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i fysik Akkrediteringsrådet

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht. Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Marianne Lucht Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk rektor@adm.aau.dk ml@adm.aau.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, HA.

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk

Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen. Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Ingeniørhøjskolen i København Att.: Per Jensen Sendt pr. e-mail plj@ihk.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne. December 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sikring og udvikling af kvaliteten af universitetsuddannelserne December 2011 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sikring

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af masteruddannelsen i ledelse ved Aarhus Universitet Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Universitetet har ikke sandsynliggjort,

Læs mere

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg.

Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i kommunikation, Aalborg. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3

Lov nr. 294 af 27. marts 2007 om Akkrediteringsinstitutionen for videregående uddannelser (akkrediteringsloven). 3 Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i statskundskab. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen.

Rådet traf på rådsmødet 4. februar 2011 afgørelse om betinget positiv akkreditering for uddannelsen. Aarhus Universitet Marianne Kjær Astrid Marie Gad Knudsen Sendt pr. e-mail: au@au.dk, mj@adm.au.dk, agk@au.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international virksomhedskommunikation

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET

KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING KANDIDATUDDANNELSEN I ISLAMISKE STUDIER KØBENHAVNS UNIVERSITET Kandidatuddannelsen i islamiske studier, Københavns

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi.

Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og filosofi. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen. Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Iben Westergaard Rasmussen Sendt pr. e-mail: au@au.dk iwr@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i medicinalkemi Kandidatuddannelsen

Læs mere

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD

MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD Akkrediteringsrapport 2015 GENAKKREDITERING 2014 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING MASTERUDDANNELSE I IDRÆT OG VELFÆRD KØBENHAVNS UNIVERSITET Masteruddannelsen i idræt og velfærd, Københavns

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser

Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Ledelsessekretariatet www.kvalitetssikring.aau.dk Juni 2014 Sagsnr.: 2012-412-00017 Procedure for selvevaluering og udvikling af Aalborg Universitets uddannelser Baggrund Procedure for selvevaluering og

Læs mere

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk

Roskilde Universitetscenter Rektor. Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Roskilde Universitetscenter Rektor Sendt pr. e-mail: rektor@ruc.dk ruc@ruc.dk Akkrediteringsrådet Akkreditering og godkendelse af eksisterende kombinationskandidatuddannelse i filosofi og videnskabsteori

Læs mere

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk

Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad. Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Holstebro Tekniske Skole Att.: Britt Sandvad Sendt pr. e.mail: bs@holstebrots.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Revideret Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i forvaltning

Læs mere

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport

TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER AALBORG UNIVERSITET. Akkrediteringsrapport Akkrediteringsrapport 2017 OPFØLGNING PÅ BETINGET POSITIV AKKREDITERING AF EKSISTERENDE UDDANNELSER TO BACHELORUDDANNELSER OG FEM KANDIDATUDDANNELSER UNDER STUDIENÆVNET FOR KOMMUNIKATION OG DIGITALE MEDIER

Læs mere

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk

University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen. Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Att.: Lektor og Uddannelseskonsulent Lars Hjort-Pedersen Sendt pr. e-mail: lahj@ucl.dk Akkreditering af nyt udbud af diplomuddannelsen

Læs mere

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser

Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser Rammevejledning vedr. akkreditering og godkendelse af nye og eksisterende universitetsuddannelser 1. udgave, december 2009 ACE Denmark Akkrediteringsinstitutionen 1. udgave, december 2009 Bemærk: Rammevejledningen

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Dan Ole Faaborg. Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Att.: Dan Ole Faaborg Sendt pr. e-mail: dof@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser

Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser Samfundsøkonomiuddannelsen Fibigerstræde 2 Postboks 159 9100 Aalborg Procedure for evaluering af undervisning, semestre og uddannelser 1. Baggrund Der redegøres i dette notat for de procedurer på Samfundsøkonomi-uddannelsen,

Læs mere

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk

Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge. Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Tekniske Skole Att.: Uddannelseschef sundhed, ernæring og velvære Hanne Brandbyge Sendt pr. e-mail: hab@vejlets.dk Akkreditering af nyt udbud af ny erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold.

Akkrediteringsrådet har den 28. juni 2011 indsendt indstilling til Universitets- og Bygningsstyrelsen om nedenstående forhold. Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne J. Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i matematik Bacheloruddannelsen

Læs mere

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk

Professionshøjskolen Via University College Att.: Mette Lyager. Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk ACE Denmark Professionshøjskolen Via Att.: Mette Lyager Sendt pr. e-mail: ml@viauc.dk viauc@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkreditering - hvorfor og hvordan?

Akkreditering - hvorfor og hvordan? Læs om ekstern kvalitetssikring af uddannelser på universiteterne i Danmark. Akkreditering anno 2012 Side 2 Danske universitetsuddannelser skal være i verdensklasse. Danmark skal kunne imødekomme kravet

Læs mere

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk

Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen. Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Esbjerg Handelsskole Att.: Uddannelsesleder Søren Haahr Jensen Sendt pr. e-mail: shj@eavest.dk eavest@eavest.dk ehs@ehs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervsøkonomi og matematik Kandidatuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen. Sendt pr. Aalborg Universitet Rektor Per Michael Johansen Pernille Lykkegaard Jensen Sendt pr. e-mail: aau@aau.dk, rektor@aau.dk, plj@adm.aau.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse

Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Niels Brock Att.: Konsulent Dan Holt Jensen Sendt pr. mail: dje@brock.dk brock@brock.dk Akkreditering af nyt udbud af eksisterende diplomuddannelse i ledelse Akkrediteringsrådet

Læs mere

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at:

Formål: Kvalitetssikringssystemet ved NF skal gennem evaluering, i bred forstand, af undervisnings og uddannelsesudbud sikre at: KVALITETSSKRING OG KVALITETSUDVIKLING AF UNDERVISNING OG UDDANNELSE PÅ DET NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET, AARHUS UNIVERSITET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af undervisning og uddannelse ved Det

Læs mere

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse

Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen på den odontologiske bachelor- og kandidatuddannelse D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T SAGSNOTAT 24 APRIL 2012 Vedr.: Opgave- og ansvarsfordeling i forbindelse med evaluering af undervisningen

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.

Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen og Niels Brock (Copenhagen Business Academy) Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af bacheloruddannelsen i musik- og lyddesign ved Aalborg Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen. Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk

Copenhagen Business School Rektor Johan Roos. Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Copenhagen Business School Rektor Johan Roos Sendt pr. e-mail: rektor@cbs.dk cbs@cbs.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og matematik. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i husdyrvidenskab ved Københavns Universitet Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning,

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed

Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor i haveog parkvirksomhed ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Erhvervsakademi Sjælland Att.: Preben Thiesgaard Sendt pr. e-mail: pth@adm.khs.dk khs@khs.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T

D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET E V A L U E R I N G S R A P P O R T F O R B A C H E L O R - O G K A N D I D A T U D D A N N E L S E N I I N F O R

Læs mere

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk

Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede. Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Syddansk Universitet Rektor Jens Oddershede Sendt per e-mail: jod@sdu.dk sdu@sdu.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi-erhvervsret Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi-erhvervsret

Læs mere

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk

VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard. Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen VIA University College Att.: Uddannelseschef for Ernæring og Sundhedsuddannelsen Karen Søndergaard Sendt pr. e-mail ks@viauc.dk Akkreditering af nyt udbud af uddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr.

Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen. Sendt pr. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aalborg Universitet Att.: AC Fuldmægtig Tina Christiansen Sendt pr. e-mail: tic@adm.aau.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail:

Dette brev præciserer de valgte audit trails og indeholder følgende oplysninger om hver audit trail: Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5 9220 Aalborg Øst Att. Heidi Linnemann Prehn Institutionsakkreditering af AAU - Audit trails Akkrediteringspanelet har i forbindelse med institutionsakkrediteringen

Læs mere

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk

Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen. Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Vejle Handelsskole Att.: Afdelingsleder Bruno Lindskjold og konsulent Rex Andersen Sendt pr. e-mail: bl@vejlehs.dk ran@vejlehs.dk Akkreditering af nyt udbud af

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk

Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i fransk Kandidatuddannelsen i fransk godkendes

Læs mere

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management

Dansk titel Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement. Engelsk titel Master of Hospital Ward Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i afdelingsbaseret hospitalsmanagement ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt

Læs mere

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Akkrediteringsrådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Roskilde Universitet Rektor Ib Poulsen Geeske de Witte Vestergaard Sendt pr. e-mail: ruc@ruc.dk rektor@ruc.dk geeske@ruc.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse.

Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi og projektledelse. Copenhagen Business School Rektor Per Holten-Andersen Karin Tovborg Jensen Sendt pr. e-mail: cbs@cbs.dk, rektor@cbs.dk, ktj.edu@cbs.dk Positiv akkreditering og godkendelse af ny bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk

Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær. Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Aarhus Universitet Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Betinget positiv akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i international

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i jordbrugsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser

Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Procedure for akkreditering af eksisterende uddannelser Indtil KU bliver institutionsakkrediteret, skal fakultetets uddannelser fortsat turnusakkrediteres. Turnusakkreditering sker i overensstemmelse med

Læs mere

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102.

Uddannelsens tilskudsmæssige indplacering Bacheloruddannelsen er indplaceret på heltidstakst 1. Aktivitetsgruppekoden er 7102. Københavns Universitet Rektor Ralf Hemmingsen Peter Bøcher Sendt pr. e-mail: ku@ku.dk rektor@ku.dk petb@adm.ku.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende bacheloruddannelse i samfundsfag. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende:

Rådets afgørelse om betinget positiv akkreditering begrundes i følgende: Aarhus Universitet Marianne Kjær Sendt pr. e-mail: au@au.dk mj@adm.au.dk Akkreditering og godkendelse af eksisterende kandidatuddannelse i erhvervssprog og international erhvervskommunikation, spansk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet

Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Bachelor- og kandidatuddannelse i matematik, Aarhus Universitet Kandidatuddannelse i statistik, Aarhus Universitet Turnusakkreditering 2011-1 Turnusakkreditering, 2011-1 Publikationen er udgivet elektronisk

Læs mere