Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012"

Transkript

1 Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d. 12. maj 2012 Odense Danhostel Kragsbjerggaard Knud Anker Iversen vælges som dirigent Lene Nørris Jensen vælges som referent Generalforsamlingen konstateres lovligt indkaldt. De to forslag til vedtægtsændringer kvitteres rettidigt indsendt og har været tilgængelig på hjemmesiden i to uger. Beretning v. formand Marianne Bender (suppleret af afdelingerne) Årsrapport 2011 er tilgængelig for uddybning af året Først ventede man på folketingsvalget og derefter Energiforliget. Bevillingen fra Energifonden skæres ned til max 50 %, og derfor afventede man energiforliget, hvor vi forventer at kunne løse en samfundsmæssig opgave. Det brede energiforlig blev opnået d. 22. marts - med fokus på mere vind, biogas og ve generelt. Energiforliget fokuserer på energirenovering af bygninger, omstilling fra olie til alternative varmekilder, hele netsystemet med smart grids - men vi mener, der mangler fokus på folkelighed, borgernære aktiviteter etc. Vores fremtidige levebrød vil være: energiforlig, bevilling, opgaver og projekter for Energistyrelsen. Der arbejdes på at etablere dette, og med den varslede lukning af Go Energi er vi nu den eneste tilbageværende aktør, som er uvildig og individuel. Internt fokus på struktur og godt lederskab; et behov, der er opstået pga. vækst - gennem de sidste 10 år er vokset fra en omsætning på 2 mio. kr. til 35 mio. kr., 14 ledere og 50 medarbejdere. Orientering fra afdelingerne Sigrid Soelberg Vestergaard/Janus Hendrichsen om Foreningsarbejdet: Fokus har bl.a. været på udveksling af unge i Danmark EU regi og på etableringen af VedvarendeEnergi Ungdom. Bjarke Rambøll om EnergiTjenesten: Internt fokus på professionalisme og ensartethed på tværs af landet. Eksternt fokus på arbejdet med kommuner. Jakob Worm/ Gunnar Olesen om energipolitisk afdeling: Uddybning af gruppens arbejde samt detaljer om den politiske udtalelse der udsendes efter generalforsamlingen. Gunnar Olesen om INFORSE: Opsummering af en lang række indsatsområder i Fremadrettet fokus er at midler via fundraising. Finn Tobiesen/Morten Blarke om det internationale arbejde: Hilser den nye minister på området velkommen, da han har en rettighedsbaseret tilgang som os. Opnåelse af fast programaftale med Danida - forhandles hvert tredje år. Næste udfordring er integration af det internationale og nationale. Marianne Bender takker for året, der gik, og henviser i øvrigt til Årsrapport 2011 for yderligere informationer. Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

2 Spørgsmål og debat til beretningen Fra salen kommenteres der på mulige nye arbejdsområder samt på detaljerne i den politiske følgegruppes politiske udtalelse. Marianne Bender opsummerer: - Der står ikke noget om borgernære aktiviteter i energiforliget, men der tales om at etablere disse. - De underliggende strategier navngiver KL som samarbejdspartner. - Et emne for diskussion af handlingspunkter: det nationale og det folkelige. - Noteret at Søren Pedersen gerne vil arbejde med Gunnar omkring transportoplæg Konklusion Knud Anker Iversen konstaterer beretningen som enstemmigt vedtaget og godkendt Aflæggelse af regnskab ved Claus Ellay Regnskabet for VedvarendeEnergi 2011: Revisionen har ikke givet anledning til forbehold og giver et retvisende billede. Regnskabet er udført i overensstemmelse med Regnskabsloven. Regnskabet udtrykker vækst, og at VE er et sundt foretag. Den nationale afdeling øger omsætning pga. VP-projektet og den internationale pga. programmet. Administrationsomkostningerne er steget lidt, hvilket primært er forårsaget af flytning. Der er behov for en egenkapital i det størrelsesforhold, der haves nu. Intern revisor Henning Bo Madsen godkender regnskabet med bemærkning om, at den store omsætning ligger i projekterne. Størrelsen på egenkapitalen bemærkes hvert år, men den skal have den nuværende størrelse, så den kan dække lønninger i en opsigelsesperiode ved evt. konkurs. Spørgsmål fra salen Spørgsmål: Hvorfor er indtægterne fra medlemskontingent faldende? Svar: Kontingentet er til forfald i december, og derfor periodiseres den. Det er ikke et udtryk for, at medlemsantallet er faldende. Spørgsmål: Er huslejen dyrere eller billigere efter flytning? Svar: Huslejen er billigere. Konklusion Medlemstallet bør fremgå af årsberetningen. Knud Anker Iversen konstaterer regnskabet som enstemmigt godkendt. Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

3 Fastlæggelse af overordnede planer for indeværende regnskabsår + politisk diskussion v. Marianne Bender Strategi blev endelig vedtaget på sidste generalforsamling i februar 2012 og indeholder bl.a. en 14 sider lang handlingsplan, som tegner retningerne for, hvordan vi skal agere de næste år. Der arbejdes målrettet efter disse de kommende år. Der opfordres til en politisk diskussion af vores holdninger til bl.a. demokrati omkring vindmøller, folkelig forankring, transportområdet, nationalt / internationalt fokus. Debat opdelt efter emne Vindmøller Marianne Bender: Det er en diskussion værd, om man skal opsætte vindmøller lige under 1MW,på trods af, a t de producerer mindre end de store vindmøller. Vi kan levere fakta om de store vindmøller, som vores medlemmer efterfølgende kan udbrede til fx lokalaviser. Janus Hendrichsen: Vi bør fremme debatten om de små og store vindmøller og fx lave et artikelfremstød med fokus på, at der opnås større output ved at sætte de store vindmøller op. Desuden bør vi forholde os til foreningen Naboer til vindmøller med ca. 200 lokale foreninger, for de er dygtige til at organisere protesterne imod vindmøller. Bjarke Rambøll: Vi kan forvente en samfundsdebat omkring kystnære vindmøller, og derfor bør vi afklare vores holdninger til disse. Jakob Worm: Mht. de kystnære møller bør vi italesætte, at der også er et liv under overfladen, hvor stenene ved vindmøllerne kan skabe rev til dyreliv etc. Der har været fokus på dette i debatten omkring Århus Bugt. Ann Vikkelsø: Vi bør støtte processerne omkring dannelse af vindmøllelaug og arbejdsgrupper omkring samme. Gunnar Olesen: Der bør fremhæves i debatten, at man skal fokusere på fordelene for miljøet frem for arkitekternes udsyn og støjfeltet. Profil for betalte samarbejde med fx vindmølleindustrien Søren Dürr: Som uvildig NGO kan vi stifte et betalt samarbejde med vindmølleindustrien, hvor vi kan påtage os rollen som uvildig oplysende part i kampagnearbejde. Vi bør have en klar profil for virksomhedssamarbejder; de må ikke modarbejde vores interesser men være uvildige og neutrale. Marianne Bender: Det er vigtigt, at vi i et sådan samarbejde bibeholder vores uvildighed og uafhængighed. Tommy Olsen: Vi bør være klart bevidste om formålet og opgaven. Der er et dilemma i at lade producenterne betale for vores vejledning, når vi er uvildige? Carsten Sohl: Det konflikter, hvis vi skal have penge og samtidig være uvildige. Det er forsøgt før, men det slog aldrig rigtigt igennem. Nye potentielle forretningsområder Lars Campradt: Fire konkrete forslag til nye forretningsområder: 1) organisere etablering af gyllelaug, 2) fokus på unges strømvaner, 3) fokus på butikkernes anvendelse af kølemontrer 4) fokus på lydløse (eldrevne) haveapparater frem for de larmende (benzindrevne). Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

4 Folkelig opbakning + VedvarendeEnergis rolle i VE-debatten Mads Peter Schreiber: Der bør lægges vægt på folkelig forankring, for der mangler et talerør til solcelleejere og husstandsvindmøller. Folkelig opbakning kræver brede temaer, som har folkelig interesse her kan solceller bruges som folkelig løftestang Gunnar Olesen: Vi skal forholde os til, hvem vi skal være i forhold til, hvem vi repræsenterer. Mange af vores medlemmer ser os som en slags forbrugerorganisation. Tommy Olsen: Vi bør skabe en folkelig forståelse og oplyse folk på et uvildigt grundlag både for møller, men også for fjernvarme og naturgasområder. Ejvin Beuse: Vi skal lave borgerinddragelse og vise det manglende fokus på det i energiforliget. Bestyrelsen skal arbejde (videre) med retningslinjerne for, hvordan skal Etjen, VE og foreningerne som NGO forholde sig til betalt samarbejdsopgaver. Hvordan fastholder vi uvildigheden ved et evt. betalt samarbejde? Godkendelse af budget for indeværende regnskabsår Fremlæggelse v. Bjarke Rambøll: Budget fremlægges med særlige uddybning af følgende punkter: Det forventes, at omsætningen falder til et lavere niveau (estimat ca. 31 mio. kr.) end sidste år pga. varmepumpeprojektet. Mht. kontingentindtægter forventes samme niveau som sidste år, dog forventes lidt lavere indtægter fra støttekredsmedlemmer. Strategien for medlemsbutikken skal redefineres senere på året mhp. at øge omsætningen. Endvidere arbejder to frivillige på at definere en strategi for salg af annoncer til medlemsbladet mhp. at øge annoncesalget, som er faldet en smule i Knud Anker Iversen konstaterer budgettet som godkendt Fastsættelse af kontingent - orientering v. Bjarke Rambøll: Vi anbefaler, at kontingentet forbliver på nuværende niveau: Privatperson 300 kr., virksomhed eller organisation 475 kr., undervisningsinstitution 1000 kr. Kommentarer: Spørgsmål: Kan man tænke sig en anden kontingentstruktur og derved få flere medlemmer og tipsmidler? Svar: Vores hidtidige økonomisystem har ikke været i stand til at håndtere det. Med C5 opstår der nye muligheder, og der fremlægges nye forslag til næste års generalforsamling. Det opfordres til, at de lokale foreninger går ind i udarbejdelsen af dette forslag fx via en arbejdsgruppe. Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

5 Øvrige kommentarer: Det foreslås, at kontingentet som minimum bør dække udgifterne på medlemsbladet. Webshop og støttebeløb kunne være en mulighed (ift. skattefradrag), men husk at holde graden af administration for øje. Knud Anker Iversen konstaterer, at kontingentets størrelse forbliver uændret. Behandling af indkomne forslag Der fremsættes to forslag til vedtægtsændringer af 9. Forslag 2 er det mest yderligtgående og skal derfor behandles først. Såfremt dette godkendes eller affærdiges, bortfalder forslag 1 ligeledes. Forslag 2 fremlægges af Tommy Olsen Forslaget har tidligere været til diskussion, men det blev ikke afklaret og bør behandles igen. Ønsket er, at bestyrelsen reduceres til 7 medlemmer: 5 medlemmer rekrutteret blandt betalende foreningsmedlemmer + 1 medarbejderrepræsentant og 1 lederrepræsentant. Der skal være 4 suppleanter 2 for medlemsrepræsentanter + 1 for medarbejderrepræsentant + 1 for lederrepræsentant. Forkortet diskussion: Ejvin Beuse: Før sammenlægningen af SEK og OVE var det et gældende princip, at medarbejdere ikke må sidde i bestyrelsen Søren Dürr: Diskussionen er vigtig og skal tages. Bør kende juraen i det, da dansk lovgivning står over en foreningsvedtægt hvad dækker fx begreberne medarbejdervalgt ct. medarbejderrepræsentant. Diskussionen anerkendes, men forslaget er ikke forberedt grundigt nok til, at der kan stemmes om det. Finn Tobiesen: Foreningsdemokratisk bør det gribes anderledes an, da vi er knap 2000 medlemmer. Der bør være debat omkring forslaget i bl.a. bladet. Foreslår, at det går i udvalg til en grundig gennemarbejdning og efterfølgende præsenteres på næste generalforsamling. Marianne Lynæs: Der er to relevante diskussioner lønnet eller ikke lønnet formand samt medarbejder eller ikke-medarbejder. Der afstemmes om følgende forslag på generalforsamlingen: Begge forslag trækkes tilbage under forudsætning af, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som arbejder hen imod et konkret forslag. Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen, at dette forslag skal behandles på den ordinære generalforsamling i Resultat: Flertal for forsalget, én stemmer imod Arbejdsgruppen nedsættes direkte på generalforsamlingen og består af: Finn Tobiesen, Tommy Olsen, Marianne Lynes, Søren Dürr Grue Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

6 Valg af bestyrelse, suppleanter, intern revisor, arbejdsgrupper: Da forslagene til vedtægtsændringer er trukket følges den normale procedure. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra bestyrelsen på valg: Søren Dürr genopstiller, Morten Blarke genopstiller, Mads Peter Schreiber genopstiller, Jakob Worm genopstiller, Lars Campradt genopstiller, Henning Rasmussen genopstiller Janus Hendrichsen foreslår Anne Sofie Tronhjem Østergaard som kandidat, kandidaturet accepteres. Valget foretages ved, at man max. skriver fem personer på sin valgseddel. De tre med flest stemmer vælges direkte til bestyrelsen, mens de øvrige to valgte kandidater vælges som suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende bestyrelsesmøde. Bestyrelsens nye sammensætning efter valget: Mariannne Bender, Søren Pedersen, Sven-Erik Holm, Janus Hendrichsen, Uffe Winther, Anne Sofie Tronhjem Østergaard, Søren Dürr Grue, Jakob Worm og Morten Blarke. Suppleanter: Mads Peter Schreiber og Henning Rasmussen Intern revisor: Henning Bo Madsen genopstiller og vælges til intern revisor. Politisk følgegruppe: Gunnar Olesen (ansvarlig), Marianne Bender, Benny Christensen, Carsten Sohl, Henning og Søren Derudover vælger bestyrelsen en repræsentant (indtil nu Jakob Worm). International følgegruppe: Finn Tobiesen (ansvarlig), Jørgen Eskemose, Henrik Lerdorf, Christel Ebsen, Bjarke Rambøll Foreningsgruppen: Sigrid S. Vestergaard (ansvarlig), Janus Hendrichsen, Henning Bo Madsen, Anders Andersen, Anne Sofie Tronhjem Østergaard Arbejdsgruppen Energitjenesten: Bjarke Rambøll (ansvarlig), Mads Peter Schreiber, Svend Erik Holm, Preben Drastrup, Bjørn Kay, Henning Rasmussen, Leif Poulsen + medarbejderrepræsentant, som skal vælges (pt. Tommy Olsen) Kommentarer til arbejdsgrupperne Forslag om, at alle de lokale foreninger finder frivillige foreningsafdelingen hjælper gerne. Arbejdsgruppen Energitjenesten har endnu ikke fundet sin rolle efter sammenlægningen, men et muligt fokusområde kunne være kvalitetssikring på arbejdet omkring at ensrette de interne rammer. Eventuelt Det er besluttet, at VedvarendeEnergi skal deltage på folkemødet i juni. Vi mangler bestyrelsesmedlemmer, foreningsmedlemmer og medlemmer. (Ann Vikkelsø og Tommy Olsen melder, at de deltager). Der opfordres til at tænke i lokale finansieringsmidler, fx via LAG (lokale aktivitetsgrupper) midler. Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

7 Man kunne undersøge muligheden for at tilbyde vores medlemmer unikke medlemsfordele, som fx forsikringer, som erstatning for medlemsbutikken Afslutning Marianne Bender takker for dagen, diskussioner og input Referat fra VedvarendeEnergis generalforsamling d.12. maj

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde

Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde Pædagogstuderendes Landssammenslutnings Årsmøde 4. til 6. april 2014 Pædagoguddannelsen i Odense Pædagogstuderendes Landssammenslutning Årsmøde 4. - 6. april 2013 2 Indhold Indhold PLS årsmøde 2014 4 Praktisk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013.

Referat. Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Side 1 af 10 Referat fra den ordinære generalforsamling onsdag den 20. marts 2013. Der var fremmødt 50 stemmeberettigede medlemmer. 1. Valg af dirigent. Efter at formanden havde budt velkommen blev Lars

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark

19. juli 2011. Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 19. juli 2011 Infofile for Landsforeningen CISV Danmark 1 Indhold Indledning... 4 ORGANISATIONEN... 5 STRUKTUR... 6 HOVEDBESTYRELSEN (HB)... 9 DAGLIG LEDELSE (DL)... 10 ARBEJDSGANGE FOR CISV DANMARKS HOVEDBESTYRELSE...

Læs mere

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU Juni 2007 HER OG NU s anden udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Rigets tilstand AVA projektet Call Center projektet Overenskomst 2007 i TDC Overenskomst 2007

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg

Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Referat af årsmøde i Zaxsez d. 29/3 2015 i Sjølunds hytte i Vordingborg Velkomst af formanden Indkaldelsen udsendt rettidigt konstaterede dirigenten Dagsorden: 1. Valg af referent og dirigent (sidstnævnte

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 27 den 11. juni 2012, Jagtslottet Godkendt den 21.8.2012 Til stede: Erling Post Helge Poulsen Jakob Vedsted Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Kirkegaard Eva Kullberg Vibeke Kahl Peter Gjelstrup Susanne Bødker Dagmar Brendstrup Anne Sophie Gamborg Afbud fra: Kirsten

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015

Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Referat af LØS Bestyrelsesmøde 11/5 2015 Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til bestyrelsesmødet... 2 2. Siden sidst... 2 3. Valg af mødeleder og referent... 2 4. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste

Læs mere

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening

Årsberetning 2010. Polyteknisk Forening Årsberetning 2010 Polyteknisk Forening 5. april 2011 Indhold 1 Forord 9 2 Organisationen 10 2.1 Bestyrelsen............................. 10 2.1.1 Formand.......................... 10 2.1.2 Næstformand........................

Læs mere

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling.

Udlodningen og de indkomne forslag om donationer er hovedtemaerne på dagens generalforsamling. Side 1 af 5 Aurigas ordinære generalforsamling 30. april 2015 Formandens beretning Slide 2 Velkommen (indledning) Kære aktionærer, medarbejdere og gæster velkommen til denne ordinære generalforsamling,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling

Radikal Ungdoms Landsmøde 2002 i Odense, Ejbyskolen. Protokol. 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling Radikal Ungdoms i Odense, Ejbyskolen 1) Åbning af Landsmødet v/ landsmødeansvarlige Anders Clausen og Frederik Berling 2) Officiel åbning af Landsmødet v/ tidl. amtsborgmester Karen Nøhr 3) Formalia: Valg

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere