Registrering og klassificering af trykbærende udstyr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Registrering og klassificering af trykbærende udstyr"

Transkript

1 Registrering og klassificering af trykbærende udstyr Lovgrundlag: Bekendtgørelse nr. 743 om indretning af trykbærende udstyr. (PED 97/23 EF), af 1999 Bekendtgørelse nr. 99, om indretning, ombygning og reparation, af 2007 Bekendtgørelse nr. 100, om anvendelse af trykbærende udstyr, af 2007 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100, fremgår det at alle virksomheder skal have registreret deres trykbærende udstyr i kontrolklasse A & B. Dette er blevet et krav i forbindelse med at Arbejdstilsynet ikke længere foretager de lovpligtige besigtigelser og eftersyn af udstyret. I stedet vil Arbejdstilsynet nu spørge til om virksomhederne for foretaget de lovpligtige tilsyn på udstyret, om opdaterede lister over udstyret og evt. kontrolrapporter, besigtigelsesskilte eller lignende. Når man skal klassificere sit udstyr, skal man anvende den bekendtgørelse der hedder nr. 743 (PED), hvori der på bilag II er nogle diagrammer. Der er i alt 9 diagrammer, hvoraf de 4 første gælder trykbeholdere, det 5. for kedler (damp og hedtvand) og de 4 sidste for rørsystemer. Da man nationalt (i bekendtgørelse nr. 100) kun omtaler trykbærende udstyr, for udstyr med damptryk > 0,5 bar, vil diagrammerne 3,4,8 og 9 ikke blive aktuelle i forbindelse med anvendelse. Det noteres på listen hvornår sidste lovpligtige undersøgelser er foretaget, og hvornår de næste skal foretages. NB: Vær da opmærksom på undtagelser og særbestemmelser for visse typer trykbærende udstyr. (se uddrag fra bekendtgørelsen nr. 100) Skama for bestemmelse af kontrolklasser diagrammer fra PED, Bilag II Diagram 1 - Beholdere omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, litra a), første led. Beholdere med gastryk større end 0,5 bar med farligt (Gr1) fluida jf. bek (brand farlig, eksplosionsfarlgt, giftigt, brandnærede) Som en undtagelse skal beholdere, der er til bestandige gasser, og som efter ovenstående diagram ellers falder

2 ind under kategori I eller II, klassificeres i kategori III. Diagram 2 - Beholdere omhandlet i artikel 3, stk. 1.1, litra a), andet led. Beholdere med gastryk større end 0,5 bar med ufarlig (Gr.2) fluida ( alt andet end Gr.1) Som en undtagelse skal bærbare ildslukkere og flasker til indåndingsapparater mindst klassificeres i kategori III. NB: Diagram 3 og 4 er udtaget, da de omhandler beholdere uden damptryk.

3 Diagram 5 - Trykbærende udstyr omhandlet i artikel 3, stk 1.2. Diagram omhandler damp og hedtvandskedler med damptryk større end 0,5 bar / temperatur over 110 O C Som en undtagelse skal trykkogere underkastes en konstruktionskontrol efter en procedure, som mindst svarer til et af modulerne i kategori III. Diagram 6 - Rørsystemer omhandlet i artikel 3, stk 1.3, litra a), første led. Diagram for rørsystem indeholdende damptryk større end 0,5 bar med farlig (Gr.1) fluida. Som en undtagelse skal rørsystemer, der er beregnet til ubestandige gasser, og som efter ovenstående diagram ellers falder ind under kategori I eller II, klassificeres i kategori III.

4 Diagram 7 - Rørsystemer omhandlet i artikel 3, stk 1.3, litra a), andet led. Gælder for rørsystemer indeholdende damptryk over 0,5 bar og ikke farlig (Gr.2) fluida. Som en undtagelse skal rørsystemer, som indeholder fluida med en temperatur på over 350 C, og som efter diagram 7 ellers falder ind under kategori II, klassificeres i kategori III. NB: Diagrammerne 8 og 9 er udtager, idet de ikke omfatter rør med damptryk over 0,5 bar. Ved brug af diagrammerne bestemmes kontrolklassen og dette noteres i arket. Vær dog opmærksom særbestemmelserne i bek. nr Bilag 1 - Kontrolklasser Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr 1. Almindelige bestemmelser 1.1 Trykbeholderes, dampkedlers, rørsystemers og enheders kontrolklasse bestemmes på grundlag af tilsvarende regler om klassificering i kategorier som anført i bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr. Indstillingstrykket kan lægges til grund ved bestemmelse af kontrolklassen. Fluida opdeles i den forbindelse i to grupper, hvor gruppe 1 omfatter farlige fluida, jf. bekendtgørelse nr. 743, om indretning af trykbærende udstyr. Gruppe 2 omfatter alle andre fluida Kontrolklasse A omfatter udstyr og enheder, der klassificeres i kategori IV Kontrolklasse B omfatter udstyr og enheder, der klassificeres i kategori III.

5 1.2.3 Kontrolklasse C omfatter udstyr og enheder, der ikke skal, eller som ikke vil kunne, henføres til kategori III eller IV. 1.3 En enhed placeres i samme kontrolklasse som det højest klassificerede blandt det trykbærende udstyr, bortset fra sikkerhedstilbehør, der indgår i enheden. 1.4 Dampkedler, der består af flere stykker trykbærende udstyr, henføres til samme kontrolklasse, som det stykke udstyr, bortset fra sikkerhedstilbehør, der er placeret i den højeste kategori. 1.5 Trykbeholdere, dampkedler, rørsystemer og enheder skal henføres til den rette kontrolk lasse. 1.6 Oplysning om udstyrets kontrolklasse og baggrunden herfor skal være let tilgængelig ved kontrol af udstyret. Hvis udstyret skal være forsynet med udstyrsjournal, skal oplysningerne være anført deri. 2. Særlige bestemmelser 2.1 Vakuumisolerede beholdere med indhold af kryogene væsker eller flydende kultveilte Kontrolklassen bestemmes, som om beholderen indeholder fluida i gruppe Trykluftbeholdere, trykekspansionsbeholdere i varmtvandsanlæg og hydroforer Sådanne beholdere med produkttal større end 3000 henføres til kontrolklasse B. 2.3 Trykudligningsbeholdere i hydrauliske anlæg samt beholdere til afbrydere i højspændingsanlæg For sådanne beholdere, hvor indholdet ikke angriber beholdermaterialet, bestemmes kontrolklassen uanset indhold som om beholderen indeholder fluida i gruppe 2. Dog henføres sådanne beholdere med produkttal større end 3000 til kontrolklasse B. 2.4 Pladevarmevekslere Pladevarmevekslere henføres til kontrolklasse B. Dog henføres pladevarmevekslere til kontrolklasse C, når produkttallet er mindre end eller lig med Beholdere med varme- eller kølekappe Sådanne beholdere, hvor kappen alene placerer beholderen i kontrolklasse A, henføres til kontrolklasse B. 2.6 Dampkedler der udelukkende består af rør med dimension højst DN 32 Sådanne beholdere henføres til kontrolklasse C. 2.7 Dampkedler hvis indstillingstryk ikke overstiger 1 bar, og hvor produkttallet ikke overstiger 600 Sådanne beholdere henføres til kontrolklasse C. 2.8 Beholdere som indgår i køleanlæg, og som indeholder kølemidler, der ikke angriber beholdermaterialet Sådanne beholdere i kontrolklasse A, hvor produkttallet ikke overstiger 10000, henføres til kontrolklasse B. 2.9 Fyrede dampkedler til produktion af vand ved en temperatur over 110 grader C og højst 120 grader C og et tryk på højst 6,5 bar til cirkulation uden for kedlen i et sluttet kredsløb Sådanne dampkedler i kontrolklasse A henføres altid til kontrolklasse B. Det anbefales at få foretaget rensning af vand- og røggasside årligt. Herved sikres en god driftsøkonomi og en øget driftssikkerhed, idet kedlen samtidig får nye pakninger mv.

6 Blag 5 - Periodiske undersøgelser Bilag til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr 1.1 Maksimale intervaller (MI) Inspektionsorganets undersøgelsesresultater lægges til grund ved fastsættelse af nedenstående intervaller. Hvis et inspektionsorgan ved opstillingskontrollen eller en periodisk undersøgelse vurderer følgende betingelser at være opfyldt fastsættes MI til næste undersøgelse til de i tabellen anførte tal (år). Hvis udstyrets levetid er bestemt af udmattelse eller krybning, skal der ud fra disse faktorer være mindst 5 års levetid tilbage for dampkedler og trykbeholdere og 10 år for rørsystemer. Materialet er sådant, at der ikke kan forventes revnedannelse i det aktuelle miljø. Tabel. Maksimale intervaller i år Besigtigelse Eftersyn Trykprøvning Trykbeholdere Dampkedler Enheder uden dampkedel Enheder med dampkedel Rørsystemer - Kun udvendig besigti-gelse er påkrævet For nittede dampkedler er det maksimale interval dog 2 år for indvendig og udvendig besigtigelse og 4 år for trykprøvning. For trykbeholdere, dampkedler og rørsystemer, der indgår i enheder, foretages eftersynet i forbindelse med eftersynet af enheden. PKT er udtaget se bek. nr. 100 bilag 5 2. Særlige bestemmelser, herunder om intervaller for visse typer trykbærende udstyr 2.1 Beholdere, der indeholder under tryk fordråbede luftarter, der ikke angriber beholdermaterialet For sådanne beholdere skal indvendig besigtigelse gennemføres senest hvert 12. år. De udvendige besigtigelser gennemføres efter retningslinjerne i pkt. 1 ovenfor. 2.2 Beholdere, som indgår i køleanlæg, og som indeholder kølemedier, der ikke angriber beholdermaterialet Disse beholdere skal ikke besigtiges indvendigt, men kun underkastes udvendige besigtigelser og eftersyn. 2.3 Ekspansionsbeholdere i lukkede varmtvandsanlæg (temperatur mindre end eller lig med 110 grader C) Membranekspansionsbeholdere, hvor beholdervæggen alene er udsat for påvirkning af inaktiv luftart, er fritaget for de periodiske undersøgelser uanset produkttallet. 2.4 Trykudligningsbeholdere i hydrauliske anlæg samt beholdere til afbrydere i højspændingsanlæg Sådanne beholdere, hvor indholdet ikke angriber beholdermaterialet, skal ikke besigtiges indvendigt, men kun

7 underkastes udvendige besigtigelser og eftersyn. 2.5 Vakuumisolerede beholdere med indhold af kryogene væsker eller flydende kultveilte Disse beholdere skal ikke besigtiges indvendigt, men kun underkastes udvendige besigtigelser og eftersyn. Eftersyn skal gennemføres af en sagkyndig virksomhed, jf. 2, som har kendskab til regler og standarder på området. 2.6 Rørsystemer for acetylen Eftersyn af udtagsposter på rørsystemer for acetylen (centralanlæg) skal foretages mindst en gang om året. Sådanne eftersyn skal gennemføres af en sagkyndig virksomhed, jf. 2, som har kendskab til regler og standarder på området. 2.7 Dampopvarmede tørsmeltere med røreværk Sådanne beholdere skal besigtiges første gang indvendigt senest efter et år. De udvendige besigtigelser gennemføres efter retningslinjerne i pkt. 1 ovenfor. 2.8 Stationære beholdere for ammoniak til nedfældning Sådanne beholdere skal ud over de periodiske eftersyn efter kapitel 5, i passende tid inden nedfældesæsonens begyndelse, underkastes et særligt eftersyn af armatur og tilbehør. I forbindelse med eftersynet skal højtryksslanger underkastes trykprøvning ved 25 bar med påmonteret forskruning. Efter trykprøvning skal slangerne forsynes med årstallet for prøvningen. Eftersynet skal gennemføres af en sagkyndig virksomhed, jf. 2, som har kendskab til regler og standarder på området. 2.9 Dampkedler hvis indstillingstryk ikke overstiger 1 bar, og hvor produktet af indstillingstryk og rumindhold er større end 600 og mindre end eller lig med 5000 Sådanne dampkedler skal ikke periodisk undersøges efter kapitel Pladevarmevekslere Sådanne beholdere skal ikke besigtiges indvendigt Tildækkede LPG-tanke Tildækkede LPG-tanke, som ved opstillingskontrollen er blevet og ved eftersynene bliver vurderet til at opfylde kravene i bilag 4, afsnit 6, skal besigtiges udvendigt senest hvert 12. år. 3. Verifikation og/eller renovering af sikkerhedsventiler, jf. 11, stk. 4. Med passende mellemrum skal sikkerhedsventilers indstillingstryk verificeres. Terminerne for, hvor hyppigt sikkerhedsventilers indstillingstryk skal verificeres og /eller renoveres, er betinget af typen af det trykbærende udstyr, fabrikantens anvisninger og de ydre påvirkninger fra miljøet (det tryksatte medie samt de ydre omgivelsers skadelige påvirkninger af ventilen). Til sikring mod utilsigtet ændring af sikkerhedsventilers indstillingstryk kan disse være plomberede. Et inspektionsorgan kan til enhver tid kræve verifikation af sikkerhedsventilers indstillingstryk, såfremt de konstaterer: at plomberingen er brudt/mangler, at sikkerhedsventilen synes ikke at være motioneret tilstrækkeligt herunder manglende kvittering for afprøvningsrutiner samt at sikkerhedsventilens ydre frembyder mistanke om, at denne ikke fungerer korrekt. 3.1 Sagkyndig virksomhed til verifikation af sikkerhedsventiler. Verifikationen skal foretages af en sagkyndig virksomhed, jf. 2, som har kendskab til regler og standarder på området.

8 Eksempel: 1) 500 Liter beholder der anvendes til NH3 lager, beregningstryk 21 bar, indstillingstryk er 16 bar, sidste eftersyn foretaget d. 12. juni 2006, sidste besigtigelse foretaget 12. juni NH3 definereres som Gr.1 fluida, hvorfor diagram 1 anvendes. Produkttallet 500 x 16 = 8000 hvilket er > 1000 => k.kl. A udstyr. Næste eftersyn er efter 2 år => 12.juni 2008 Næste besigtigelse vil være efter 4 år, altså i 2010 man skal her være opmærksom på undtagelsen i bek. 100, bilag 5 pkt. 2.1 Næste udv. efter 4 år besigtigelse => 12. juni 2010 Næste indvendige efter 12 år besigtigelse => 12. juni ) liter Kryobeholder indeholdende flydende N2, beregningstryk 19 bar, indstillingstryk 19 bar, sidste eftersyn 12. juni 2007, sidste besigtigelse 12. juni N2 er som udgangspunkt ikke giftig, og defineres derfor som fluida Gr.2. I dette tilfælde drejer det sig imidlertid om en kryobeholder (vaccumisoleret) med en kryogen væske (kogepkt. Under 196 O C => krav i bek. nr. 100 bilag 1 pkt. 2.1, altså fluida Gr.1 og derfor diagram 1 k.kl.a Næste eftersyn foretages af sagkyndig virksomhed d. 12. juni 2009 Næste besigtigelse jf. bilag 5 pkt. 2.5 => alene udvendig besigtigelse hvart 4. år => 12. juni ) 400 liter beholder for NH3 køleanlæg, beregningstryk 27 bar, indstillingstryk 24 bar => produkttal 9600 barliter. Gigtig => diagram 1, produkttal > Sidste eftersyn 12.juni 2004, sidste besigtigelse 12. juni Klassificeres jf. bek. 100 bilag 1, pkt. 2.8 => k.kl B, da produkttallet er under Næste eftersyn efter 2 år skal foretages straks Næste besigtigelse efter 4 år (alene udv. jf. bilag 2 pkt. 2.2) foretages straks. 4) Dampkedel, totalvolumen 1800 liter, beregningstryk 12 bar indstillingstryk, 8 bar. Eftersyn foretaget sidste gang 12. juni 2007, besigtigelse sidst 12. juni 2005, trykprøve sidst 13. juni Klassificeres efter diagram 5, produkttal > 3000 => k.kl. A, fluida ufarlig => Gr.2 Næste eftersyn efter 1 år foretages d. 12. juni Næste besigtigelse efter 4 år foretages 12. juni 2009 Næste trykprøve efter 8 år foretages 13. juni 2010, men med fordel rykkes det til (skyldes regelændringer)

9 5) Dampkedel mærket Clayton med rørspiral DN 32, beregningstryk 23 bar, totalvolumen 12 liter, indstillingstryk 21 bar. Kedlen klassificeres efter diagram 5, men henføres til K.kl C jf. bek. 100, bilag 1 pkt ) Dampkedel, totalvolumen 4600 liter, beregningstryk 6 bar, indstillingstryk 1 bar opstillingskontrolleret d. 12. juni Klassificeres efter diagram 5, men skal ikke undersøges periodisk jf. bek. 100, bilag 5 pkt ) liter trykbeholder indeholdende koldt vand, beregningstryk 4 bar, indstillingstryk 4 bar. Beholder tømmes ved at påtrykke trykluft fra arbejdsluft 8 bar (der er monteret en reduktionsventil) Beholder klassificeres efter diagram 2 => fluida gr.2 Beholder har produkttal , men indstillingstryk er max. 4 bar => K.kl B Vær endvidere opmærksom på sikkerhedsventilens kapacitet i forhold til reduktionsventilens max. Flow. 8) Rørsystem for NH3 køleanlæg, DN 250, beregningstryk 24 bar, indstillingstryk 24 bar sidst besigtiget 12. juni Fluida gr.1 Klassificeres efter diagram 6 => produkttal 6000 => k.kl B Næste eftersyn efter 2 år foretages straks Næste besigtigelse efter (udv.) efter 8 år, foretages 2012.

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2

At-VEJLEDNING. Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.9-2 At-VEJLEDNING Bestemmelse af kontrolklasser for trykbærende udstyr At-vejledning B.4.9-2 August 2008 Opdateret marts 2017 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Regler vedr. brug af varmtvandskedler

Regler vedr. brug af varmtvandskedler Regler vedr. brug af varmtvandskedler Bo Ransfort Marine Engineer Inspector Pressure equipment Direct: +45 43 26 70 00 Mobile: +45 22 69 73 58 4. marts 2011 Bekendtgørelser 4 væsentlige bekendtgørelser:

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr BEK nr 99 af 31/01/2007 (Gældende) LBK Nr. 268 af 18/03/2005 Lovgivning som forskriften vedrører Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr*

Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr* Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 99 af 31. januar 2007 I medfør af 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til

Læs mere

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer.

Medmindre andet følger af pkt. 1.2 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer. Bilag 1 - Kontrolklasser 1 Trykbeholdere 11 Almindelige bestemmelser Medmindre andet følger af pkt 12 eller af vejledninger efter 80, bestemmes en trykbeholders kontrolklasse efter nedenstående 2 skemaer

Læs mere

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B August 2009

Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr - At-vejledning B August 2009 VEJ nr 10167 af 01/08/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 11. april 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tilsyn med trykbærende udstyr

Tilsyn med trykbærende udstyr Kvalitetsprocedure Tilsyn med trykbærende udstyr Kvalitetsprocedure RT-9 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 1. januar 2008 Senest redigeret: 1. januar

Læs mere

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10

At-VEJLEDNING. Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr. At-vejledning B.4.10 At-VEJLEDNING Periodiske undersøgelser af trykbærende udstyr At-vejledning B.4.10 August 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Indretning trykbærende udstyr

Indretning trykbærende udstyr Indretning trykbærende udstyr Nyt PED Aerosoler Nyt simpelt SPVD Transportabelt Regler TPED Tidligere regler Off-shore Nyt (ikke PED), ombygning og reparation Nyindretning - Stationært Direktivet om indretning

Læs mere

VEX4000 Integreret køling (IC/ICC)

VEX4000 Integreret køling (IC/ICC) Logbog VEX4000 Integreret køling (IC/ICC) Tilsynsbog for køleanlæg Udstyrsjournal Ejer: Placering: Fabrikant: Fabrikationsår: (se typeskilt) EXHAUSTO A/S Idriftsætningsdato: Trinløs frekvensstyret køleanlæg:

Læs mere

Anvendelse af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tilsynsbog for køleanlæg

Tilsynsbog for køleanlæg Logbog Tilsynsbog for køleanlæg Udstyrsjournal Køleanlæg størrelse: CH40 CH50 CH60 CH70 CH80 Salgsordrenr.: EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk

Læs mere

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr

At-VEJLEDNING. Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.6 Regelgrundlag for indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr April 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side

Indholdsfortegnelse: Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Side Indholdsfortegnelse: Indretning, ombygning og reparation af trykbærende udstyr - AT 1142... Definitioner... Undtagelser... Almindelige bestemmelser... Tekniske krav... Konstruktionsafprøvning... Produktverifikation...

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Inspektion indenfor området Tanke, containere og sikkerhedsventiler

Inspektion indenfor området Tanke, containere og sikkerhedsventiler Bilag 1 til akkrediteringsdokument af 13-03-2019 Reg. nr. 9048 Inspektion indenfor området Tanke, containere og sikkerhedsventiler Offshore containere Transportable tanke (inkl. tankcontainere) IMDG type

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr

Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter bekendtgørelse

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 562 af 24.

Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 562 af 24. Bekendtgørelse nr. 746 af 26. november 1987 om trykbeholdere og rørsystemer under tryk, som senest ændret ved bekendtgørelse nr. 562 af 24. juni 1994 Afsnit I Område og almindelige bestemmelser Kapitel

Læs mere

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende:

Brugsanvisning. Fabrikanten udarbejder Brugsanvisning, i anvenderlandets sprog, som mindst omfatter følgende: Anlægsdokumentation Til enhver Trykluftinstallation skal der udfærdiges: Brugsanvisning Teknisk Dossier Risikovurdering Udstyrsjournal (Kontrolbog) Udstyrsliste EF-Overensstemmelseserklæring CE-mærke Brugsanvisning

Læs mere

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2

At-VEJLEDNING. Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere. At-vejledning B.4.2 At-VEJLEDNING Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 August 2009 Erstatter april 2003 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012.

Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Kursuskatalog Hermed Inspecta nye kursuskatalog for foråret 2012. Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. december 2003 (Uautoriseret sammenskrivning)

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 932 af 17. december 2003 (Uautoriseret sammenskrivning) Uautoriseret sammenskrivning af: Bekendtgørelse om trykbeholdere og rørsystemer under tryk tidligere AT 746, nu AT 932 Dette notat er AKBs uautoriserede sammenskrivning af nedenstående bekendtgørelser,

Læs mere

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016

Hovedstadens Forsyningsselskab. VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 Hovedstadens Forsyningsselskab VVS møde om nye bestemmelser for fjernvarme 15. marts 2016 HVORFOR NYE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME? Leveringsbestemmelserne og de tekniske bestemmelser fastsætter spillereglerne

Læs mere

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 289 af 24. april 2001 med senere ændringer - ikke autoriseret sammenskrivning SAMMENSKRIVNINGEN omfatter nr. 289

Læs mere

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013

Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Kursuskatalog Hermed Inspecta s nye kursuskatalog for efterår 2013 Se evt. også vores hjemmeside: www.blaabjerg-miljo.dk - denne side bliver løbende opdateret med nye kurser og datoer. Det er muligt at

Læs mere

Lovpligtige eftersyn. Indledning

Lovpligtige eftersyn. Indledning Lovpligtige eftersyn Indledning Selvom maskiner og andre tekniske hjælpemidler anvendes og indrettes forsvarligt, er der behov for at gå dem igennem med jævne mellemrum for at se, om sikkerhedsforanstaltningerne

Læs mere

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2

At-VEJLEDNING. Fyldestationer til fyldning af flasker. At-vejledning B.4.5-2 At-VEJLEDNING Fyldestationer til fyldning af flasker At-vejledning B.4.5-2 April 2007 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølov givningen

Læs mere

Samferðslumálaráðið. Uppskot til. Kunngerð um innrætting og nýtslu av trýstberandi útbúnaði

Samferðslumálaráðið. Uppskot til. Kunngerð um innrætting og nýtslu av trýstberandi útbúnaði Samferðslumálaráðið Dagfesting: Mál nr.: Málsviðgjørt: Skrivið her S6001-007/16 arø Uppskot til Kunngerð um innrætting og nýtslu av trýstberandi útbúnaði Við heimild í 35, 37, 39, 41, stk. 1 og stk. 3,

Læs mere

SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART. Godkendt af ledelsen

SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART. Godkendt af ledelsen BRAVIDA DANMARK A/S Emne: SIKKERHEDSINSTRUKTION TRYKPRØVNING MED LUFTART Sikkerhedsinstruk.: SI 46 Udgave-Dato 01-22.09.2016 Elektronisk SIKKERHEDSHÅNDBOG Udarbejdet af/afd. WTL/861 Godkendt af ledelsen

Læs mere

Givið út 24. august 2018

Givið út 24. august 2018 Givið út 24. august 2018 Nr. 121 22. august 2018 Kunngerð um innrætting og nýtslu av trýstberandi útbúnaði Við heimild í 35, 37, 39, 41, stk. 1 og stk. 3, 49, stk. 6 og 66 í løgtingslóg nr. 70 frá 11.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder. At-vejledning B.4.11

At-VEJLEDNING. Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder. At-vejledning B.4.11 At-VEJLEDNING Opstilling og opstillingskontrol af trykbærende udstyr og enheder At-vejledning B.4.11 November 2009 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 )

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 ) Udkast til høring ENS j.nr. 1129/1079-0023 Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 ) I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43 og 43 a, 55, stk. 1, 57, 61, stk. 4, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21.

Læs mere

Bilag 1 af 21. august 2017 Reg.nr Annex 1 of 21 August 2017

Bilag 1 af 21. august 2017 Reg.nr Annex 1 of 21 August 2017 Specifikation af akkrediteringsområde Simple trykbeholdere SPVD 2014/29/EU som implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1304/2015: Simple trykbeholdere - EU-typeafprøvning - Typeoverensstemmelse

Læs mere

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar.

Sikkerhedsventiler. Større anlæg 432233.xxx: Anlæg over 58 kw, mindst 2 stk. ventiler pr. kedel, der tilsammen kan afblæse kedel ydeevne 1,5 bar. Side 2-13 Fjederbelastede sikkerhedsventiler for varme. Membransikkerhedsventiler med hus af rødgods, fjederhus af messing med letteanordning til afblæsning af varme max 120. Indstilling 1-4 bar. VVS nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) Bekendtgørelse om brandfarlige og brændbare væsker 1) I medfør af 33, stk. 1 og stk. 6, nr. 2, og 70, stk. 4, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009, som ændret ved lov nr. 514

Læs mere

Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn

Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn I nedenstående samleskema kan I se et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. Udfyld skemaet

Læs mere

Tilsyn med elevatorer

Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure Tilsyn med elevatorer Kvalitetsprocedure RT-10 Anvendelsesområde: Risikobaseret tilsyn Ansvarlig enhed: AFC, 5. kontor Ikrafttræden: 7. april 2009 Senest redigeret: 1. januar 2012 Aktuel

Læs mere

BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen. Automation af Hjælepdampkedel

BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen. Automation af Hjælepdampkedel 22-10-2010 BILAGSMAPPE AUTOMATION AF HJÆLEPDAMPKEDEL Bachelor projekt, 6. semester Jan M Sørensen Jan M Sørensen Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Bilag 1 Kedel type... 3 2. Bilag 2 Vandkvalitet iflg. Ålborg

Læs mere

Inspektion i energisektoren. Energisektoren: -Kraftværker -Raffinaderier -Vindmøller

Inspektion i energisektoren. Energisektoren: -Kraftværker -Raffinaderier -Vindmøller Energisektoren: -Kraftværker -Raffinaderier -Vindmøller Oplægsholder. Peter Lücking Petersen Maskinarbejder, Maskinmester >30 år diverse svejsetekniske uddannelser. Inspektør, >20 års erfaring med trykbærende

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) *) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, EF-Tidende 1997, L 181, s. 1, inden for arbejdsmiljølovens område.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

Køleanlæg og varmepumper - At-vejledning B Oktober 2010 Erstatter januar 2005

Køleanlæg og varmepumper - At-vejledning B Oktober 2010 Erstatter januar 2005 VEJ nr 9616 af 01/10/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. august 2019 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Guide for PED efter 2014/68/EU. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 2014/68/EU. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 2014/68/EU Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 13.06.2016 1 Indhold Forord... 3 Hvorfor nyt trykudstyrsdirektiv?...

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1)

Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr 1) Page 1 of 42 BEK nr 694 af 10/06/2013 Gældende Offentliggørelsesdato: 21-06-2013 Beskæftigelsesministeriet Accession B20130069405 Entydig dokumentidentifikation BE005428 Dato for førstegangsindlæggelse

Læs mere

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1. Anvendelsesområde

UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1. Anvendelsesområde UDKAST til høring Bekendtgørelse om indretning m.v. af trykbærende udstyr på faste offshoreanlæg. 1 I medfør af 4 a, 18, stk. 6, 43, 61, stk. 4, 65, stk. 2, 67, stk. 4, nr. 1, og 72, stk. 1, i lov nr.

Læs mere

Kursuskatalog forår 2017 Se der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2017 Se   der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2017 Se www.inspecta.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

TANK- OG RØRINSTALLATIONER

TANK- OG RØRINSTALLATIONER PRO LINE TANK- OG RØRINSTALLATIONER til tekniske gasser VERSION 2015/04 MYNDIGHEDSKRAV OG GODKENDELSER Når man skal installere et tankanlæg stilles der store krav til produktkvalitet og dokumentation.

Læs mere

Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001

Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001 Bilag 1 til akkrediteringsdokument af 13-12-2018 Reg. nr. 5012 Certificering af ledelsessystemer for overensstemmelse med ISO 9001 ISO 9001:2015 indenfor sektorerne specificeret i nedenstående tabel. Specifikation

Læs mere

Trykekspansionsbeholderer

Trykekspansionsbeholderer Side 2-2 Trykekspansionsbeholderer Trykekspansionsbeholdere med bultylmembran. Til varmeanlæg med kedler eller varmevekslere, køle-, varmepumpe- og solaranlæg med glykolblandet vand max 30%. Gummimembran

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4-1

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4-1 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4-1 Oktober 2010 Opdateret august 2019 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1 Udgivet 31.08.2009 Overordnet ansvar: Steen P Kristensen Ansvar for indhold: Per Lyneborg Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af håndildslukkere i teknikrum Banenorm BN1-174-1

Læs mere

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 1482 af 14/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0023 Senere ændringer

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK

MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK MYNDIGHEDSKRAV VED GAS, VARMEPUMPER OG KØLEMIDDEL AF BRIAN NIELSEN BOSCH TERMOTEKNIK Agenda 1. Hvad er en gasdrevet varmepumpe? 2. Kort status over udviklingen af gasdrevne varmepumper 3. Myndighedskrav

Læs mere

Flamco. Flexcon M. Montage og betjeningsvejledning. Flexcon. 2003 Flamco 18501068

Flamco. Flexcon M. Montage og betjeningsvejledning. Flexcon. 2003 Flamco 18501068 M DK Montage og betjeningsvejledning 2003 Flamco 1801068 Flamco Hovedkontor Lærkevej 10 Ø. Bjerregrav 8900 Randers Telefon: 86 4 44 62 Telefax: 86 4 40 37 Mobil: 23 2 84 74 E-mail: flamco@jensen.mail.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1

Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 Bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. 1 Bek. nr. 1482 af 14. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen omfatter: Bek. nr. 1482 af 14. december

Læs mere

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen

Sammendrag. af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Sammendrag af Olietankbekendtgørelsen Olietankbekendtgørelsen er en bekendtgørelse om indretning, etablering og drift af olietanke og rørledninger, der udgives af

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Rørreparation og -vedligeholdelse

Rørreparation og -vedligeholdelse Rørreparation og -vedligeholdelse Bredt udvalg fra et enkelt sted. Unikke slidstærke konstruktioner. Hurtig og driftsikker ydeevne. Type Antal modeller Side Trykprøvepumper 2 9.2 Fryseapparater 2 9.3 Afkalkningspumper

Læs mere

Kursuskatalog Forår. Trust Quality Progress

Kursuskatalog Forår. Trust Quality Progress Kursuskatalog 2018 Forår Trust Quality Progress Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser, ingeniør eller konsulent, som til daglig arbejder med arbejdsmiljø eller trykbærende anlæg?

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning 1) BEK nr 624 af 04/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. april 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsemin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20140113721 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Termostatiske ekspansionsventiler til ammoniak Type TEA

Termostatiske ekspansionsventiler til ammoniak Type TEA Datablad Termostatiske ekspansionsventiler til ammoniak Type TEA Termostatiske ekspansionsventiler regulerer indsprøjtningen af kølemiddel i fordampere. Indsprøjtningen kontrolleres af kølemidlets overhedning.

Læs mere

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht.

Reg.nr.9057. - som specificeret i bilag I - iht. Akkreditering til Accreditation to Inspektion Inspection Reg.nr.9057 Inspektionsorgan Inspection body Akkrediteringsområde Scope ofaccreditation FORCE Certification A/S Park Allé 345, 2605 Brøndby Type

Læs mere

Trykluftinstallationen

Trykluftinstallationen Trykluftinstallationen En trykluftinstallation består af en luftkompressor, der drevet af motor (elmotor eller undertiden en forbrændingsmotor) frembringer trykluft, som eventuelt gennem en efterkøler

Læs mere

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4

Armatec reduktionsventil Reduktionsventil G4 Dimensionsområde PN Temperaturområde Materialer DN 15 - DN 150, 1/2" - 2" 16/64 Max. 400 C Støbejern Bronze Stål Anvendelse Type G4 er specielt egnet til damp, luft og gasser. Kvalitetssikring Alle ventiler

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg, sett í gildi við kunngerð nr. 15 frá 24.

Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg, sett í gildi við kunngerð nr. 15 frá 24. Bekendtgørelse nr. 539 af 30. december 1950 om indretningen og brugen af køleanlæg, sett í gildi við kunngerð nr. 15 frá 24. januar 1990 I medfør af 17 og 18 i lov nr. 143 af 29. april 1913 om arbejde

Læs mere

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4)

MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) . MÅLETEKNISK VEJLEDNING (MV nr. 02.46-07, udg. 4) Retningslinjer for målesystemer, der er overensstemmelseserklærede i henhold til EU-direktivet om måleinstrumenter (MID), før og efter installation i

Læs mere

Tillægsrapport. til. Vedligeholdelsesplanlægning af Autoklave

Tillægsrapport. til. Vedligeholdelsesplanlægning af Autoklave Tillægsrapport til Vedligeholdelsesplanlægning af Autoklave 1 Indhold RCM analyse... 4 Forsyningen... 4 Lavspændingskabler... 4 Hovedtavle og styretavle... 5 Hovedledning og gruppeledning... 6 Trykdelen...

Læs mere

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC

Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC Montagevejledning Ekstern varmekilde tilsluttet Queen DC - den naturlige varme fra jorden September 2010 Tilslutning af ekstern varmekilde Varmepumpen kan som ekstra tilbehør leveres som forberedt for

Læs mere

KAPITEL 5 BEHOLDERE. Receivere Vandkølede kondensatorer Pladevarmevekslere Beholdere for R Koaxial kondensatorer...

KAPITEL 5 BEHOLDERE. Receivere Vandkølede kondensatorer Pladevarmevekslere Beholdere for R Koaxial kondensatorer... KAPITEL 5 BEHOLDERE Receivere... 111 Vandkølede kondensatorer... 114 Pladevarmevekslere... 115 Beholdere for R717... 120 Koaxial kondensatorer... 122 Receivere Receivere Lodrette Dimension Lodret Vol.

Læs mere

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler

Informationsbrev. Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler Kære arbejdsgiver m. fl Arbejdstilsynet i Grønland ønsker at gøre Jer bekendt med, at der den 1. juni 2015 er trådt en Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland i kraft. Tryk på

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder

CeraPur 65 liter. Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder CeraPur 65 liter Varmtvandsbeholder 65 L. VVB til Cerapur VVS-nr.: 34 2189 065 850 x 512 x 360 Højde Bredde Dybde Ny Bedre og med løs kappe Monteringsvejledning for

Læs mere

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1)

Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer 1) BEK nr 1075 af 10/11/2008 Udskriftsdato: 8. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 08/02645 Senere

Læs mere

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1

Modeldampklubben - Teknisk publikation nr. 1 I Klubnyt nr. 101 fra 2003 skrev jeg en artikel vedr. småkedler med et rumindhold under 2 l, som vi iht. det Europæiske trykpartsdirektiv blot kan producere iht. god håndværksmæssig praksis. Det fremgik

Læs mere

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1)

Bekendtgørelse om brandfarlige væsker 1) BEK nr 17 af 04/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Forsvarsministeriet Journalnummer: Forsvarsministeriet, j.nr. 2008/004357 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1639

Læs mere

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark Oplagsvejledning 17. september 2018 Denne vejledning er til DASU s klubber/medlemmer når man opbevare (oplag) brændstof til løb, træning, test v. i Danmark, på de danske baner/servicepladser. Denne vejledning

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA

MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA MONTAGEVEJLEDNING TIL AQUA-KIT TIL SCAN-LINE 800 AQUA www.heta.dk DK SIKKERHEDSMÆSSIGE LOVKRAV Installationen skal udføres af en autoriseret vvs/el installatør, beskrivelsen skal overholdes ellers bortfalder

Læs mere

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav

Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler. Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav Dampgeneratorer Kompakte Dampkedler Hurtig Opstart Ingen Kedelkrav AB&CO TT BOILERS Kedelfabrikken AB&CO TT BOILERS A/S har siden midten af 60'erne fremstillet industrikedler til hedtolie (varm termisk

Læs mere

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1)

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg 1) Side 1 af 5 BEK nr 1019 af 25/10/2009 Gældende Offentliggørelsesdato: 31-10-2009 Miljøministeriet Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Bekendtgørelsens anvendelsesområde og definitioner Kapitel 2 Ansøgning

Læs mere

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods

Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods Bilag 3 Særlige bestemmelser for national vejtransport, der udføres med køretøjer, der er registreringspligtige i Danmark, af affald, der er farligt gods 1. Særlige bestemmelser for emballering, mærkning

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *)

Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Bekendtgørelse om indretning af trykbærende udstyr *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 743 af 23. september 1999 *) Bekendtgørelsen gennemfører Europa-Parlamentets og Rådets direktiv nr. 97/23/EF, EF-Tidende

Læs mere

Anvendelsesområde. Definitioner

Anvendelsesområde. Definitioner Bekendtgørelse om begrænsning af udslip af dampe ved benzinpåfyldning af motorkøretøjer 1 I medfør af 7, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 7 a, stk. 1, 80, stk. 1 og 2, 92 og 110, stk. 3, i lov om miljøbeskyttelse,

Læs mere

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr

(Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om trykbærende udstyr 9. 7. 97 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 181/ 1 DA I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 97/23/EF af 29. maj 1997 om indbyrdes tilnærmelse

Læs mere

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima

BR10 og solvarme. Leon Buhl Teknologisk Imnstitut, Energi & Klima Leon Buhl Teknologisk institut Energi & Klima Bygningsreglementet indeholde krav og anbefalinger omkring anvendelsen af solvarme i forbindelse med nye byggerier samt krav og anbefalinger i forbindelse

Læs mere

Neotherm Helloddede pladevarmevekslere

Neotherm Helloddede pladevarmevekslere Neotherm Helloddede pladevarmevekslere Neotherm Helloddede pladevarmevekslere Opbygning Den helloddede veksler består af et antal prægede rustfri stålplader, samt et sæt afskærmningsplader som forstærker

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

Bestseller Varme. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkappe, termostat eller håndhjul.

Bestseller Varme. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet messing med dækkappe, termostat eller håndhjul. Bestseller Varme HERZ-GP håndregulerede radiatorventiler af forniklet messing. Forindstilling ved begrænsning af keglens løftehøjde, universalmodel forberedt for kobberrør. HERZ-TS-90 ventiler i forniklet

Læs mere

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen

Ordensregler. for F - gas. Maj 2003. Århus Brandvæsen ÅRHUS KOMMUNE. MAGISTRATENS 2. AFDELING Ordensregler for F - gas Maj 2003 Århus Brandvæsen Kirstinesmindevej 14, 8200 Århus N - Tlf. 8676 7676 Fax : 8676 7770. E-mail : aabr@aarhus.dk. www.aarhus.dk/aabr

Læs mere

CS120i CS150i CS250i

CS120i CS150i CS250i DK INSTALLATIONSVEJLEDNING CS120i CS150i CS250i Udgave 2.4 af august 2013 Vejledningen skal gennemgås før installationen påbegyndes Fyrrum og placering af anlæg... side 2 Samling af anlæg... side 3 Tilslutning

Læs mere

R-sætninger (Risikoangivelser) 1

R-sætninger (Risikoangivelser) 1 R-sætninger (Risikoangivelser) 1 De R-sætninger, der i medfør af 13, nr. 7, litra b, skal påføres etiketten, skal anføres med det nedenfor nævnte ordvalg. Kombineres flere sætninger skal det ske på den

Læs mere

Bilag 1 af 28. juni 2017 Reg. nr Annex 1 of 28th June 2017

Bilag 1 af 28. juni 2017 Reg. nr Annex 1 of 28th June 2017 Specifikation af akkrediteringsområde Trykbærende udstyr PED 2014/68/EU som implementeret ved Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 190/2015: Trykbærende udstyr - alt Godkendelse af procedurer og metoder

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 189/164 Den Europæiske Unions Tidende 27.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/68/EU af 15. maj 2014 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af

Læs mere