Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 5. Date August 2012 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING"

Transkript

1 Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 5 Date August 212 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING

2 FUSION KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Revision 4 Date 3/8-212 Made by KIMB Checked by CHLS Approved by KIMB _1215 Ramboll Hannemanns Allé 53 DK-23 Copenhagen S Denmark T F

3 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING CONTENTS 1. Indledning 1 2. Produktion og transport Varmeproduktion Hobro Aars Aalborg Varmeproduktion i scenarierne El-produktion Transport 4 3. Emission af klimagasser 4 BILAG A Beregning af energiproduktion og klimapåvirkning

4 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING 1 1. INDLEDNING Rambøll har i oktober 28 udarbejdet en rapport, der beskriver, hvorvidt de tre affaldsselskaber I/S Reno-Nord, Renovest I/S og I/S Fællesforbrænding, kan opnå en drifts- og selskabsøkonomisk fordel ved fusion mellem de tre interessentskaber (Fusionsrapporten). Rapporten blev i 29 suppleret med tillægsnotat, der gennemgik og beregnede, hvilken klimapåvirkning, det økonomisk set mest optimale scenarie ville medføre sammenlignet med et referencescenario, hvor de tre interessentskaber fortsætter driften uden fusion. I fusionsrapporten opereres med forskellige driftsscenarier, hvor henholdsvist Fælles Forbrændings forbrændingsanlæg i Hobro eller Aars Varmeværks forbrændingsanlæg indstilles i varierende kombinationer. Når driften af et affaldsforbrændingsanlæg indstilles, skal affaldet fremadrettet transporteres fra en lokalitet, nær det forhenværende forbrændingsanlæg til Reno- Nord, hvor affaldet efterfølgende behandles. Dette giver anledning til klimapåvirkning gennem flere forhold: Transport af affald medfører udledning af drivhusgasser fra lastbilerne. Når der fjernes affald fra et område, reduceres varmeproduktionen i området, hvormed varmes skal produceres med alternative brændsler på andre anlæg i fjernvarmeområdet. Når der tilføres affald til Reno-Nord produceres der mere varme i Aalborg, hvormed der fortrænges varmeproduktion fra andre varmeproducenter i området. Ved affaldsforbrænding på Reno-Nord og delvist på Aars Varmeværk, vil der endvidere blive produceret el, der således fortrænger el produceret på andre kraftvarmeværker. I denne delrapport undersøges, hvorledes opdateringen af fusionsrapporten med hensyn til nye opstillede scenariobetingelser, nye affaldsmængder -/prognoser m.v. påvirker udledning af drivhusgasserne CO 2, CH 4 og N 2 O. Udledning af de tre drivhusgasser omregnes til CO 2 - ækvivalenter (CO 2,eq ), hvor udledning af CO 2 vægtes med en faktor 1, udledning af CH 4 vægtes med en faktor 21 og udledning af N 2 O vægtes med en faktor 31. Udledningen af drivhusgasserne i scenarierne sammenlignes med den tilsvarende udledning af CO 2,eq i et referencescenario (scenario A). 2. PRODUKTION OG TRANSPORT For at de enkelte scenarier kan sammenlignes indbyrdes, skal der for hvert scenario opstilles et samlet system, hvor der inden for hvert system er samme affaldsbehandling, samme varmeproduktion og samme el-produktion, da systemerne ellers bliver inkommensurable (ikke sammenlignelige). I alle scenarierne er behandlingen af affald den samme, hvorfor der ikke indregnes noget direkte nettopåvirkning af udledningen af CO 2,eq fra selve affaldsforbrændingen. Energiproduktionen på affaldsbasis er imidlertid meget forskellig i scenarierne, da forbrændingen i Hobro ikke giver anledning til el-produktion og kun den ene ovnlinje i Aars er kraftvarmeproducerende, medens begge ovnlinjer i Aalborg er kraftvarmeproducerende. Manglende affaldsvarmeproduktion i Hobro og Aars skal produceres på alternative anlæg og valget af alternativ varmeproduktion vil påvirke fusionens nettoudledning af CO 2,eq. Manglende el-produktion i Aars medfører, at der skal produceres mere el på alternative anlæg (kraftværkerne) i Danmark. Denne manglende el-produktion skal dog først opvejes at en evt. øget produktion på Reno-Nord.

5 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING 2 Ved forbrænding af affald på Reno-Nords forbrændingsanlæg produceres både el og varme, hvorved den forøgede affaldsforbrændingen i fusionsscenarierne vil generere både mere elektricitet og affaldsvarme i Aalborg. El-produktionen fra Reno-Nord bevirker derfor, at der skal produceres mindre el på alternative anlæg (kraftværkerne), ligesom den forøgede affaldsvarmeproduktion fra Reno-Nord også vil fortrænge overskudsvarme fra Nordjyllandsværket. I alle scenarier forudsættes indsamling af affald grundlæggende at blive foretaget på samme måde som før fusion, idet det indsamlede affald enten afleveres direkte til forbrændingsanlægget eller på centralt sted nær de nedlukkede forbrændingsanlæg (i Hobro og/eller Aars), hvorfra affaldet omlastes og transporteres til Aalborg. Isoleret set medfører selve transporten af affald til Aalborg således en forøget udledning af drivhusgasser. I hele beregningsperioden sker en løbende ændring i mængden af behandlet affald og dermed også i varme- og el-produktionen, hvorfor der gennemføres beregninger for scenariernes samlede systempåvirkning m.h.t. drivhusgassernes emission for årene 214, 223 og 233. Dermed bliver det muligt at vurdere, hvordan udledningen af drivhusgasserne ændres over tiden i de enkelte scenarier. Ved opgørelse af nettoudledningen af drivhusgasserne for fusionsscenarierne, beregnes den reducerede udledning som (udledning i reference) - (produktion i projekt). Dermed angiver en positiv reduktion i drivhusgasudledningen en formindsket udledning af CO 2 m.v. medens en negativ udledning vidner om en forøget udledning af drivhusgasserne. Alle beregninger er vist detaljeret i bilag Varmeproduktion I de scenarier, hvor der ikke produceres lige meget affaldsvarme, skal affaldsvarmeproduktionen suppleres på alternative produktionsanlæg. Nedenfor gennemgås den langsigtede alternative supplerende varmeproduktion i Hobro og Aars samt "værdien" af fortrængt varme i Aalborg Hobro Hvis varmeproduktionen på affaldsbasis i Hobro indstilles med udgangen af 215 forudsættes den manglende varmeproduktion foretaget med biomassekedel på træflis alternativt anvendes udsorteret grenaffald fra have-/parkaffald på den eksisterende ovnlinje på forbrændingsanlægget. Ved varmeproduktion på biomassefyrede kedler forudsættes den supplerende varme i Hobro således produceret CO 2 neutralt Aars Hvis varmeproduktionen på affaldsbasis i Aars indstilles med udgangen af 215 forudsættes den manglende varmeproduktion foretaget på basis af eksisterende træpillefyr evt. kombineret med ny biomassekedel på træflis alternativt anvendes udsorteret grenaffald fra have-/parkaffald på de eksisterende ovnlinjer på forbrændingsanlægget. Ved varmeproduktion på biomassefyrede kedler forudsættes den supplerende varme i Aars således produceret CO 2 neutralt Aalborg Når varmeproduktionen fra Reno-Nord stiger i fusionsscenarierne (der modtages affald fra de to andre interessentskaber i fusionen), bevirker dette, at varmeproduktionen fra Nordjyllandsværket reduceres. Da fjernvarmeproduktionen på Nordjyllandsværket udgøres af overskudsvarme, medfører dette, at el-produktionen kan forøges, når det samtidig forudsættes at anlægget er fuldt udreguleret.

6 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING 3 El-produktionen forøges således med en faktor (Cv-faktor) i forhold til den sparede varmeleverance (ekstra varme fra Reno-Nord). Denne effekt (udtagseffekt) anvendes til at beregne den forøgede el-produktion fra Nordjyllandsværket, når varmeproduktionen fra Reno- Nord forøges. I nærværende beregninger anvendes en Cv-faktor for Aalborg på,15, hvilket betyder, at en sparet MWh varmeproduktion fra Nordjyllandsværket giver anledning til en øget el-produktion på,15 MWh. Denne ekstra el-produktion giver følgelig anledning til en reduceret udledning af CO 2 (se afsnit 2.2. for yderligere) Varmeproduktion i scenarierne I nedenstående tabel 1 ses de varierende varmeproduktion for de forskellige scenarier for de udvalgte beregningsår 214, 223 og 233. Tabel 1 Varmeproduktion fra de forskellige anlæg i varierende scenarier for 214, 223 og 233. Varmeproduktionen er udtrykt i GWh/år. Varmeproduktion [GWh/år] Scenario A Scenario B Scenario C El-produktion I scenarierne produceres el på anlæggene i Aars og Aalborg som direkte el-produktion, hvilket påvirker scenariernes netto CO 2 udledning meget. Udover den direkte el-produktion giver forbrænding af affald på Reno-Nord også anledning til en indirekte el-produktion som beskrevet i afsnit Både den direkte og den indirekte produktion af el medtages i beregningerne. Det forudsættes følgelig, at den alternative el-produktion foretages på danske anlæg, hvor den langsigtede marginale el-produktion i henhold til Energistyrelsen vil blive foretaget som en blanding af forskellige produktionsanlæg med varierende udledning af drivhusgasser. Ved gennemsnitlig dansk el-produktion anvendes de af Energistyrelsen oplyste emissionsfaktorer i henhold til Energistyrelsens "Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet", dateret april 25 samt vejledningens tilhørende Appendiks: "Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, dateret april 211". Den danske el-produktion ændres over tid da der på længere sigt ventes at ske en vis omlægning af den danske el-produktion fra kulfyrede værker til brug af mere vedvarende energi, hvorfor også emissionsfaktorerne for el-produktion vil ændres med tiden. Emissionsfaktoren for el fremgår af tabel 2. Tabel 2 Emissionsfaktorer for udledning af CO 2,eq for el-produktion. År Dansk gennemsnit kg CO 2,eq/MWh kg CO 2,eq/MWh kg CO 2,eq/MWh I nedenstående tabel 3 ses de varierende el-produktion for de forskellige scenarier for de udvalgte beregningsår 214, 223 og 233.

7 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING 4 Tabel 3 El-produktion fra de forskellige anlæg i varierende scenarier for 214, 223 og 233. Varmeproduktionen er udtrykt i GWh/år. Varmeproduktion [GWh/år] Scenario A Scenario B Scenario C Transport Ved transport af affald forudsættes affaldet omlastet til større transportenheder. Det antages således, at affaldet transporteres i læs af ca. 22 t og ved et brændstofforbrug (dieselolie) på 2,5 km/l kan det specifikke brændstofforbrug beregnes til,18 l pr. ton km. Brug af dieselolie giver anledning til en direkte og indirekte CO 2 udledning på 3,5 kg CO 2,eq pr kg diesel, hvormed transport af 1 ton affald 1 km (1 ton 1 km) kan beregnes til at forårsage en udledning af,53 kg CO 2,eq. Mængden af affald, der skal transporteres er nærmere beskrevet i delrapport 2 om transportmængder. Ved transport af affald fra Hobro til Reno-Nord (fusionsscenarier uden drift på anlægget i Hobro) forudsættes alt affald i Fælles Forbrændings opland at blive aflæsset ved forbrændingsanlægget, hvorfra det omlastes og transporteres til Reno-Nord i Aalborg. Ved transport af affald fra Renovest til Reno-Nord (fusionsscenarier uden drift på anlægget i Aars) forudsættes, at ca. halvdelen affaldet omdirigeres således, at renovationsbiler alternativt til at køre til Aars kører direkte til Reno-Nord. Den resterende affaldsmængde forudsættes omlastet i Aars, hvorfra det omlastes og transporteres til Reno-Nord. I tabel 4 ses de transporterede mængder affald med tilhørende transportarbejde udtrykt i ton km for de forskellige scenarier i de udvalgte beregningsår. Tabel 4 Transporterede mængder affald med tilhørende transportarbejde. Transportarbejdet er udtrykt i mio. ton km. År Scenario A Scenario B Scenario C Scenario E 214,29,44,44,44,44 223,,,8 1,28 2,9 233,8,8,99 1,45 2,37 3. EMISSION AF KLIMAGASSER Ved beregning af forskellen i udledning af drivhusgasser mellem de enkelte scenarier beregnes udledningen af CO 2 ækvivalenter (CO 2,eq ) for scenarierne som tidligere beskrevet således, at der i hvert system (scenario) er samme el-/varmeproduktion.

8 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING 5 I tabel 5 ses, hvorledes udledningen af drivhusgasserne i fusionsscenarierne (scenario B til E) påvirkes af produktionen af el og varme samt transportarbejdet relativt til scenario A, der er et referencescenario. Detaljerede beregninger af energiproduktion og CO 2 udledning m.v. fremgår af bilag A Tabel 5 Netto reduktion i udledning af drivhusgasser udtrykt som CO 2,eq. Scenario B Enhed Varmeproduktion El-produktion Transport SUM Scenario C Enhed Varmeproduktion El-produktion Transport SUM Enhed Varmeproduktion El-produktion Transport SUM Scenario E Enhed Varmeproduktion El-produktion Transport SUM Som det fremgår af tabel 5 påvirkes udledningen af CO 2, eq fortrinsvist af den ændrede produktion af el og varme, idet CO 2 udledningen relativt til påvirkningen fra det ændrede transportbehov er meget lav (ca. 1 %) af den øvrige påvirkning. I 214 reduceres CO 2 udledningen ved en fusion med ca. 3.5 ton CO 2,eq pr år. Reduktionen i 214 skyldes, at der modtages affald fra Randers, der i et klima-perspektiv, med fordel kan behandles på Reno-Nords forbrændingsanlæg i Aalborg. I 223, hvor der ikke modtages affald fra Randers, varierer reduktionen i CO 2 uudledningen fra til ca. 12. ton CO 2,eq pr år. Denne meget store forskel skyldes, at der i 223 ikke er affald nok til, at der kan sendes overskydende affald til Reno-Nord i Scenario B, hvor alle tre forbrændingsanlæg fortsætter driften, hvorimod, der i Scenario E sendes meget affald til Reno- Nord, hvormed også reduktionen af CO 2 udledningen bliver størst. Reduktionen i CO 2 udledningen i 233 ligner meget mønstret fra 223 idet dog de generelt stigende affaldsmængder mindsker effekten af at sende affald til Reno-Nord. Generelt opnås størst reduktion i CO2 udledningen, når driften på både Fælles Forbrændings forbrændingsanlæg i Hobro og Aars Varmeværk forbrændingsanlæg i Aars indstiller driften.

9 KLIMAPÅVIRKNING VED FORBRÆNDING Bilag A Beregning af energiproduktion og klimapåvirkning

10 Varme El Varme El Varme El Scenario A [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 6, 55,8 6, 13,5 18,8 96,8 17,1 11,4 18,8 34,3 88, 311,8 9,2 353,8 12,3 494,8 16,8 464,4 17,3 524,2 121, Varme El Varme El Varme El Scenario B [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 6, 55,8 6, 13,5 18,8 96,8 17,1 11,4 18,8 331,8 95,9 311,8 9,2 356,9 13,2 522,3 114,7 464,4 17,3 527,3 122, Varme El Varme El Varme El Scenario C [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 6, 55,8 6, 13,5 18,8,,,, 331,8 95,9 396,2 114,5 444,7 129,3 522,3 114,7 452,1 114,5 54,7 129, Varme El Varme El Varme El [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 6,,, 13,5 18,8 96,8 17,1 11,4 18,8 331,8 95,9 363,4 15, 412,3 1,1 522,3 114,7 46,1 122,1 522,7 138, Varme El Varme El Varme El Scenario E [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] [GWh] 6,,, 13,5 18,8,,,, 331,8 95,9 44,9 128,1 487,8 142,9 522,3 114,7 44,9 128,1 487,8 142,9

11 214 Scenario A varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,,,,,,,, 214 Scenario B varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,, 214 Scenario C varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,, 214 varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,, 214 Scenario E varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,,

12 223 Scenario A varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,,,,,,,, 223 Scenario B varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,,,,,,,,,,, 223 Scenario C varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år,,, -96,8, -17, ,4 12,7 24, ,3 12,7 7, varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år -55,8,,,,, 51,6 7,7 14, ,3 7,7 14, Scenario E varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 295 t/år -55,8,, -96,8, -17, ,1,4 37, ,5,4 2,

13 233 Scenario A varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 234 t/år,,,,,,,,,,,, 233 Scenario B varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 234 t/år,,,,,, 3,1,5, ,1,5, Scenario C varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 234 t/år,,, -11,4, -18, ,9 13,6 27, ,5 13,6 8, varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 234 t/år -6,,,,,, 58,5 8,8 16, ,5 8,8 16, Scenario E varme udtag, CV V, V, El reduk. [GWh],15 [GWh] 234 t/år -6,,, -11,4, -18, , 2,1 4, ,4 2,1 21,

14 Absolut udledning i scenario A Scenario A ton CO2/år (kun transport, da energi skal ses relativt til scenario A) Scenario A Varmeprod. El-prod Transport 15 4 SUM 15 4 Reduceret udledning i forhold til scenario A ton CO2/år Scenario B Scenario B Varmeprod El.-prod Transport -8 SUM Scenario C Scenario C Varmeprod El.-prod Transport SUM Varmeprod El.-prod Transport SUM Scenario E Scenario E Varmeprod El.-prod Transport SUM

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding

FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD. Opdateret august Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Intended for I/S, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 2 Date Oktober 2008 Opdateret august 2012 FUSION TRANSPORTANALYSE AF FORBRÆNDINGSEGNET AFFALD FUSION TRANSPORTANALYSE AF

Læs mere

FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Hovedrapport

FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING. Opdateret August 2012. Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Hovedrapport Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Hovedrapport Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING FUSION RESUMÉ OG SAMMENFATNING Revision

Læs mere

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning

MACRO Lav følsomhedstabel. MACRO Beregn intern forrentning GENERELLE FORUDSÆTNINGER Kalkulationsrente 4,0% Varierende beregningshorisont Tid Fordel Basisår (år 0 i beregningerne) 2017 11 31,1 mio Intern forrentning ####### Prisniveau for beregningerne 2017 15

Læs mere

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord

Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord Punkt 15. Godkendelse af projekt vedr. øget varmeleverance fra I/S Reno-Nord 2017-026680 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Magistraten godkender, at projektforslag for øget varmeleverance fra

Læs mere

Samfundsøkonomiske beregninger

Samfundsøkonomiske beregninger GENERELLE FORUDSÆTNINGER Varierende beregningshorisont Tid Fordel Kalkulationsrente 4,0% Beregningsperiode 20 år Basisår 2017 20 27,3 mio MACRO Beregn intern forrentning Nettoafgiftsfaktor 17% Forvridningsgevinst

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2024 22. april 2015 CFN/CFN Dok. 15/05521-7 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile brændsler

Læs mere

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED

LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED LIVSCYKLUSVURDERING (LCA) IMPORT AF AFFALD AFFALDPLUS NÆSTVED HOVEDFORUDSÆTNINGER Basis AffaldPlus Næstved drift som i dag ingen import Scenarie A - Import af 9.000 ton importeret affald pr. år Scenarie

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022

Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 Til Udvikling i emissionen af CO 2 fra 1990 til 2022 30. april 2013 CFN/CGS Dok. 126611/13, Sag 12/1967 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen udviklingen i forbruget af fossile

Læs mere

Fastlæggelse af energidata til brug i CO 2 -opgørelser

Fastlæggelse af energidata til brug i CO 2 -opgørelser Fastlæggelse af energidata til brug i CO 2 -opgørelser Thomas Astrup (DTU Miljø) Ole Dall (SDU) Henrik Wenzel (SDU) 1. oktober 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Væsentlige forudsætninger...

Læs mere

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025

Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 Til Udvikling i emissionen af CO2 fra 1990 til 2025 21. april 2016 CFN/CFN Dok. 16/05326-7 Klassificering: Til arbejdsbrug/restricted 1/5 Som det fremgår af nedenstående figurer følger CO 2-emissionen

Læs mere

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission

El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission 08-05-2012 jw/al El- og fjernvarmeforsyningens fremtidige CO 2 - emission Københavns Energi gennemfører i en række sammenhænge samfundsøkonomiske og miljømæssige vurderinger af forskellige forsyningsalternativer.

Læs mere

Frederikshavn EnergiBy version 3

Frederikshavn EnergiBy version 3 HL/30 september 2009 Frederikshavn EnergiBy version 3 Dette notat beskriver version 3 af visionen for Frederikhavn EnergiBy 2015. Ift. version 2 (Præsenteret og beskrevet i notat i forbindelse med Energiugen

Læs mere

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx

PART OF THE EKOKEM GROUP. Nordgroup a/s. Klimaregnskab. Klimaregnskab_2014_Final.docx PART OF THE EKOKEM GROUP Nordgroup a/s Klimaregnskab 2014 Indhold Indledning...3 Konklusion...3 Omfang...4 Metode...4 Carbon Footprint for forbrænding...8 Carbon Footprint for kemisk afgiftning...9 CO2-beregner...

Læs mere

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 7. Date August 2012 FUSION ORGANISATORISKE FORHOLD

Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 7. Date August 2012 FUSION ORGANISATORISKE FORHOLD Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 7 Date August 2012 FUSION ORGANISATORISKE FORHOLD FUSION ORGANISATORISKE FORHOLD Revision 4 Date 31/08/2012 Made

Læs mere

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet

NOTAT. Klimaplan Udsortering af plast fra affald. 1. Beskrivelse af virkemidlet NOTAT Miljøteknologi J.nr. MST-142-00012 Ref:Medal Den 11. juni 2013 Klimaplan Udsortering af plast fra affald 1. Beskrivelse af virkemidlet Dette virkemiddel består i at kommunerne fastsætter regler for

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI

FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Maj 217 FAXE KOMMUNE CO 2 -UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 FAXE KOMMUNE CO2-UDLEDNING SOM GEOGRAFI 28-215 Revision 2 Dato 217-5-119 Udarbejdet af Thomas Rønn Kontrolleret

Læs mere

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug

Energi 2. juni Emission af drivhusgasser Emission af drivhusgasser fra energiforbrug Energi 2. juni 2016 Emission af drivhusgasser 2014 Opgørelser over emissionen af drivhusgasser anvendes bl.a. til at følge udviklingen i forhold til Grønlands internationale mål for reduktion af drivhusgasudledninger.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort.

En samfundsøkonomisk vurdering (ved Cowi) som nu offentliggøres og som her præsenteres kort. Skatteudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Miljø- og Planlægningsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg 2008-09

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding

Notat. Medforbrænding af affald. 1. Indledning. 2. Medforbrænding Notat Projekt Medforbrænding af affald Kunde RenoSam Notat nr. 1 Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen 31 DK-2830 Virum Danmark Fra Til Rambøll Allan Kjersgaard, RenoSam Telefon +45 4598 6000 Direkte 45 98

Læs mere

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005.

Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. Teknisk dokumentationsnotat. Energistyrelsen, 21. juni 2005. Fremskrivninger incl. en styrket energibesparelsesindsats som følge af aftalen af 10. juni 2005. 1. Indledning I Regeringens Energistrategi

Læs mere

Vejledning til CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche

Vejledning til CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche Vejledning til CO2-opgørelser i den danske affaldsbranche Thomas Astrup Formål med vejledningen At opstille de nødvendige grunddata for CO2- opgørelser At fastlægge rammebetingelser, forudsætninger, osv.

Læs mere

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg

Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Nordjyllandsværkets rolle i fremtidens bæredygtige Aalborg Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk Energiteknisk Gruppe - IDA Nord - 16. september 2015 Hvem

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Tillæg til Varmeplan TVIS

Tillæg til Varmeplan TVIS Tillæg til Varmeplan TVIS Forudsætninger for projektforslag Januar 2015 TVIS er ejet af Kolding Kommune Fredericia Kommune Vejle Kommune Middelfart Kommune 2 VARMEPLAN TVIS BILAG E FORUDSÆTNINGER FOR PROJEKTFORSLAG

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Flisfyret varmeværk i Grenaa

Flisfyret varmeværk i Grenaa Flisfyret varmeværk i Grenaa Tillæg til projektforslag i henhold til varmeforsyningsloven ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk PROJEKTNR. A054732 DOKUMENTNR.

Læs mere

KLIMAPLAN GULDBORGSUND

KLIMAPLAN GULDBORGSUND Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Resumé Dato September 2009 KLIMAPLAN GULDBORGSUND VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE - RESUMÉ 1-1 Revision 01 Dato 2009-09-11 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret af

Læs mere

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model

Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Bilag 7: Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model Økonomisk og miljømæssig vurdering af ny model for ændret affaldsbehandling i Horsens I forbindelse med udarbejdelse af affaldsplan for Horsens Kommune

Læs mere

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet

Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet Notat Dato: 25. juli 2011 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Energi og miljø ved transport og behandling af forbrændingsegnet affald I dette notat redegøres der for energiforbrug og miljøbelastning

Læs mere

Energiproduktion og energiforbrug

Energiproduktion og energiforbrug OPGAVEEKSEMPEL Energiproduktion og energiforbrug Indledning I denne opgave vil du komme til at lære noget om Danmarks energiproduktion samt beregne hvordan brændslerne der anvendes på de store kraftværker

Læs mere

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning

Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Marie Holst, konsulent Mhol@di.dk, +45 3377 3543 MARTS 2018 Overskudsvarme kan skabe markant fald i CO2- udledning Danske virksomheder lukker store mængder varme ud af vinduet, fordi det danske afgiftssystem

Læs mere

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme

Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme RAMBØLL januar 2011 Notat om metoder til fordeling af miljøpåvirkningen ved samproduktion af el og varme 1.1 Allokeringsmetoder For et kraftvarmeværk afhænger effekterne af produktionen af den anvendte

Læs mere

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME

SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME Til Kalundborg Kommune Dokumenttype Projektforslag Dato November 2015 SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M 2 SOLVARME SVEBØLLE-VISKINGE FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. 1.000 M2 SOLVARME Revision 01

Læs mere

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus

KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER Næstved Kommunes afgørelse af 4. december 2013 projektforslag om røggaskondensering for I/S AffaldPlus (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Næstved Varmeværk A.m.b.A. OVER

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen By- og Landskabsstyrelsen Miljøcenter Roskilde Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde 9. oktober 2008 Greenpeace kommentarer til Omlægning af brændselsindfyringen på Avedøreværket og forslag til VVM-redegørelsen

Læs mere

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A

Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Side 1 af 6 Hejnsvig Varmeværk A.m.b.A Projektforslag for udvidelse af solvarmeanlæg, etape 2. April 2013 Formål. På vegne af bygherren, Hejnsvig Varmeværk, fremsender Tjæreborg Industri A/S et projektforslag

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed

Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskab og CO 2 -udledning 2015 for Skanderborg Kommune som helhed Energiregnskabet er for 5. gang blevet til i samarbejde med Region Midtjylland. Alle andre kommuner i regionen har fået lignende

Læs mere

Fremtidens smarte fjernvarme

Fremtidens smarte fjernvarme Fremtidens smarte fjernvarme Omstilling til fossilfri varmeproduktion Aalborg Kommunes strategi for fossilfri varmeproduktion Rådmand Lasse P. N. Olsen, Miljø- og Energiforvaltningen, E-mail: lo-byraad@aalborg.dk

Læs mere

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse.

Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. Punkt 6. Varmeplanlægning - etablering af solfangeranlæg, Mou Kraftvarmeværk A.m.b.a. Projektgodkendelse. 2012-33569. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender projekt for etablering

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport

Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport 15-11-2014 2 Samfundsøkonomisk værdi af affaldsimport, - 15-11-2014 Udarbejdet for Dansk Affaldsforening af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220

Læs mere

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv Affaldsdage 2016 Hotel Vejlefjord, 11. november 2016 Jesper Werling Ea Energianalyse 1 Formål Vurdere

Læs mere

Økonomitallene kommenteres med fokus på forudsætninger for OD.

Økonomitallene kommenteres med fokus på forudsætninger for OD. NOTAT Projekt Organisk affald Kunde Nordforbrænding Dato 19-11-2015 Til Nordforbrænding, Peter Storm Fra Rambøll/Tore Hulgaard Kommentarer til handleplan for Rudersdal Dato 19-11-2015 1. Indledning Rudersdal

Læs mere

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI

BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI BÆREDYGTIG VARMEFORSYNING AF LAVENERGIBYGGERI -SPÆNDINGSFELTET MELLEM KOLLEKTIV OG LOKAL FORSYNING V. Magnus Foged, Planchef, Københavns Energi, TRANSFORM, Energisporet d. 21. november 2012 DISPOSITION

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

1 Udførte beregninger

1 Udførte beregninger MEMO TITEL Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. biomassefyret fjernvarmeanlæg DATO 31. marts 2015 TIL Skanderborg Kommune (Susanne Skårup) KOPI SkHø (Torkild Kjærsgaard) FRA COWI (Jens Busk) ADRESSE

Læs mere

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde

Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012. Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Nordre Strandvej 46 NOTAT Projekt: 100.108 Næstved Varmeværk Dato: 17. april 2012 Til: NVV Fra: Lasse Kjelgaard Jensen Vedrørende: Udvidelse af Næstved Varmeværks eksisterende forsyningsområde Formål Formålet

Læs mere

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter

Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Notat J.nr. 12-0173525 Forhøjelse af brændstofafgifter m. 40 øre pr. liter Miljø, Energi og Motor 1. Beskrivelse af virkemidlet Formålet med virkemidlet er at tilskyndelse til en ændret transportadfærd,

Læs mere

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015

Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udviklingen i miljødeklaration for fjernvarme 1990-2015 Tillægsnotat til Miljødeklaration for fjernvarme i Hovedstadsområdet 2015 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Indhold 1.

Læs mere

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING

Kunde AffaldPlus. Dokumenttype Projektforslag. Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Kunde AffaldPlus Dokumenttype Projektforslag Dato Juli 2013 AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING AFFALDPLUS PROJEKTFORSLAG FOR RØGGASKONDENSERING Revision 1 Dato 17. juli 2013 Udarbejdet af

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A.

STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. Til Støvring Kraftvarmeværk Dokumenttype Projektforslag Dato Februar 2015 STØVRING KRAFTVARME- VÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG FOR TILSLUTNING AF HØJE STØVRING, ETAPE 1 STØVRING KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. PROJEKTFORSLAG

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt

Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt Skatteudvalget L 126 - Bilag 7 Offentligt 19. juni 2008 hjo/03.02.0006 NOTAT Til: Ledergruppen Fra: sekretariatet Miljøvurdering af energiudnyttelse af Med de stigende smængder i Danmark er der behov for

Læs mere

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB

Notat Side 1 af november 2012 Ref.: KWB Bilag til pkt. 5 Vedr.: Lynettefællesskabet I/S CO 2 -regnskab for 2005 og 2011 Notat Side 1 af 9 15. november 2012 Ref.: KWB Til: Torben Knudsen, Kim Rindel, Carsten Thirsing Fra: Krüger Kopi til: 1.

Læs mere

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE

RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER. Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGAS-EFTERMIDDAG FLOW OG AFGIFTER Kim Brinck Rambøll, WtE RØGGASFLOW OG AFGIFTER Flere afgifter m.v. betales i dag på baggrund af anlæggenes emitterede forurening: Svovl (SO 2 ) NO X CO 2 (afgift/kvote)

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG

NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG NOTAT Den 10. maj 2010 BJO/ MOG BESTYRELSESSEMINAR KOLLEKOLLE, VÆRLØSE ONSDAG DEN 19. MAJ 2010 Emne 1: Vestforbrænding og ressourceforvaltning Vestforbrænding forstår ressourceforvaltning som en dokumenteret

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2012 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune 2012 Maj 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene

Læs mere

CO 2 -opgørelse 2007/08/09

CO 2 -opgørelse 2007/08/09 CO 2 -opgørelse 2007/08/09 Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald til vejmaterialer 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER

PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Til Haslev Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Marts 2015 PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER PROJEKTFORSLAG 4,5 MW SOLVARME OG 8.000 M3 VARMELAGER Revision 3 Dato 2015-03-31 Udarbejdet

Læs mere

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016

Miljørapport til Udkast til Varmeplan. Indhold. Varmeplanens indhold. Skanderborg Kommune 19. august 2016 Miljørapport til Udkast til Varmeplan Indhold Miljørapport til Udkast til Varmeplan...1 Varmeplanens indhold...1 Formål:...1 Mål:...1 Indhold:...1 Nul-alternativ...2 Indvirkning på miljøet...2 Bilag 1.

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE

NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156681 NOTAT MARIAGER FJORD KOMMUNE PROJEKTFORSLAG FOR VARMEFORSYNINGSANLÆG NÆRMERE BEGRUNDELSE

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

FUSION FORBRÆNDINGSØKONOMI. Opdateret August Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 4

FUSION FORBRÆNDINGSØKONOMI. Opdateret August Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding. Document type Delrapport 4 Intended for I/S Reno-Nord, Renovest I/S & I/S Fælles Forbrænding Document type Delrapport 4 Date Oktober 2008 Opdateret August 2012 FUSION FORBRÆNDINGSØKONOMI FUSION FORBRÆNDINGSØKONOMI Revision 4 Date

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer

Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift på fossile brændstoffer Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon +45 7221 8800 Fax 7221 8888 nfr@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk N O T A T J.nr. 20707- Dato 9. september 2013 Klimaplan 2012: Grøn udviklingsafgift

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume

Egedal Kommune. Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune. Resume Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Egedal Kommune Kortlægning af drivhusgasser i Egedal Kommune Resume 19. februar 2009 Ref 8719033B CO2 kortlægning(01)

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen

Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen Statskassepåvirkning ved omstilling til store varmepumper i fjernvarmen FJERNVARMENS TÆNKETANK Dato: 15. september 2015 Udarbejdet af: Nina Detlefsen Kontrolleret af: Kasper Nagel og Jesper Koch Beskrivelse:

Læs mere

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger

CO 2 -regnskab. Svendborg Kommune ,05 Tons / Indbygger CO 2 -regnskab Svendborg Kommune 2010 9,05 Tons / Indbygger 1 CO 2 -regnskabet 2010 Svendborg Byråd vedtog i 2008 en klimapolitik, hvori kommunen har besluttet at opstille mål for reduktionen af CO 2 -emissionen

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening

Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening Gennemgang af notat om effektivisering udarbejdet af Dansk Affaldsforening 2. juli 2015 PwC har efter aftale med Dansk affaldsforening, g gennemgået notatet Effektivisering Hvordan sektoren realiserer

Læs mere

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING

Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Amagerforbrænding aktiviteter ENERGI GENBRUG DEPONERING Hvad er Amagerforbrænding til for? Amagerforbrænding er en integreret del af det kommunale affaldssystem og har til opgave at opfylde og sikre ejernes

Læs mere

Grøn omstilling af naturgasområderne

Grøn omstilling af naturgasområderne Grøn omstilling af naturgasområderne Ballerup Kommune som Cas e Direktør Søren Krøigaard www.baller up.dk Et bæredygtigt Ballerup KURVEKNÆKKERAFTALE PARTNERSKABSAFTALE El- forbruget i kommunens bygninger

Læs mere

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING

Til Dem, som dette måtte vedrøre. Dokumenttype Notat. Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING Til Dem, som dette måtte vedrøre Dokumenttype Notat Dato Maj 2013 NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND FOR NORDFORBRÆNDING NOTAT: TEKNISKE SVAR PÅ HENVENDELSE TIL BESTYRELSESFORMAND

Læs mere

Aftale af 31. august 2012 mellem interessentkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse i I/S Amagerforbrændings opland

Aftale af 31. august 2012 mellem interessentkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse i I/S Amagerforbrændings opland Aftale af 31. august 2012 mellem interessentkommunerne om affaldsforbrændingskapacitet og styrket genanvendelse i I/S Amagerforbrændings opland Nærværende aftale indgås mellem ejerkommunerne (interessenterne)

Læs mere

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge

Søren Rasmus Vous. Projektforslag. Nabovarme Vester Skerninge Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Søren Rasmus Vous Projektforslag Nabovarme Vester Skerninge Oktober 2008 Ref 0849509A G00015-1-RASN(1) Version 1 Dato 2008-10-30

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere