Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat"

Transkript

1 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat 2005 Cirkulære af 5. januar 2006 Perst. nr PKAT nr. 201 og 243 J.nr

2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser... 3 Organisationsaftale 1. Aftalens dækningsområde Løn Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Løngruppe Tillæg Rådighedstillæg til fuldmægtige Lønregulering Pension Arbejdstid Ikrafttræden og opsigelse...11 Bilag 1. Max-beløb for konvertering af dynamiske tillæg til varige kvalifikationstillæg...13 Bilag 2. Overgangsordning for allerede ansatte...15 Bilag 3. Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat

3 Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat Generelle bemærkninger Finansministeriet og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået vedlagte aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkats fuldmægtiglinie og assistentlinie (DTS). Finansministeriet bemyndiger herved ToldSkat til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler i henhold til det nye lønsystem. Finansministeriet forudsætter endvidere, at ToldSkat videredelegerer denne kompetence i videst muligt omfang med henblik på, at samtlige aftaler, der alene vedrører løndannelsen ved den pågældende institution mv., kan indgås af den lokale ledelse. Statstjenestemændenes Centralorganisation II bemyndiger Dansk Told & Skatteforbund til at føre forhandlinger om og indgå lokale aftaler. Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser 1. Til 4 og 5. Løngruppe 2 og 3 Der er aftalt ændringer i basislønningerne pr. 1. oktober 2006 i løngruppe 2 og 3, sats I. 2. Til 10 og 12. Rådighedstillæg til fuldmægtige Det er aftalt, at rådighedsforpligtelsen nedsættes til 20 timer pr. kvartal pr. 1. januar Pr. 1. oktober 2006 gøres hele rådighedstillægget pensionsgivende. 3. Til 12. Pension Told- og Skattestyrelsen, Finansministeriet, Dansk Told & Skatteforbund og Statstjenestemændenes Centralorganisation II har indgået aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat, vedlagt som bilag 3. 3

4 4. Til bilag 3. Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat Aftalen omfatter tjenestemænd på nyt lønsystem i ToldSkat og er indgået i henhold til aftale af 19. december 2003 (Perst.nr af 21. april 2004) om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper og lignende i forbindelse med nye lønsystemer. Ved aftalen forlænges de eksisterende anciennitetsbetingede skalatrinsforløb i relation til tjenestemandspension med 2 skalatrin, dog maksimalt til skalatrin 48. Det påhviler den enkelte ansættelsesmyndighed at indberette både slutskalatrinnet og det aktuelle skalatrin til SLS. Cirkulæret har virkning fra 1. april Samtidig ophæves Finansministeriets cirkulære af 14. september 2004 (Perst. nr ). Finansministeriet, Personalestyrelsen Den 5. januar 2006 P.M.V. E.B. Steffen Egebjerg 4

5 Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i ToldSkat I medfør af tjenestemandslovens 45, stk. 1, og rammeaftale om nye lønsystemer aftales følgende: 1. Aftalens dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemænd i ToldSkats fuldmægtiglinie: a) Fuldmægtige under uddannelse b) Fuldmægtige c) Specialkonsulenter d) Chefkonsulenter og tjenestemænd i ToldSkats assistentlinie: a) Assistenter b) Overassistenter c) Konsulenter d) Specialkonsulenter e) Chefkonsulenter Stk. 2. Aftalen omfatter ikke funktionschefer samt stillinger i lønramme 37 og derover. Stk. 3. Allerede ansatte overgår til aflønning efter aftalen pr. 1. april Hvis en ansat genindtræder i statens tjeneste efter tjenestefrihed finder bestemmelserne i bilag 2 anvendelse. Stk. 4. Aftalens bestemmelser erstatter bestemmelserne om løn, tillæg, lønregulering, lønanciennitet, pensionsbidrag mv. i de hidtidige klassificeringsaftaler m.fl., herunder aftale af 8. december 1992 om gennemførelse af en ny personalestruktur i ToldSkat og supplerende lønaftaler, der er indgået i tilknytning hertil. Aftalernes bestemmelser om funktionschefer er dog fortsat gældende. 5

6 2. Løn Lønsystemet er etableret i henhold til rammeaftale om nye lønsystemer af 19. november 2003, hvis bestemmelser gælder, hvor intet andet måtte være nævnt i denne aftale. Rammeaftalen indeholder bl.a. bestemmelser om lønregulering, kvalifikations- og funktionstillæg, forhandlingsregler/-procedurer, forhåndsaftaler, resultatbaserede lønordninger, samt hvilke løndele der er pensionsgivende. Stk. 2. Lønsystemet består af en basisløn, jf. 3-8, og en tillægsdel, jf Stk. 3. Basislønninger, jf. 3-8, er angivet med årlige grundbeløb i niveau 1. oktober Stk. 4. Ved ansættelse på nedsat tid ydes forholdsmæssig løn. Stk. 5. I de løngrupper, hvor der er flere basisløntrin, indplaceres den ansatte på basislønforløbets 1. trin. Lønancienniteten regnes fra den 1. i ansættelsesmåneden og altid i hele måneder. Lønancienniteten forhøjes med det tidsrum, den pågældende har været beskæftiget med relevant arbejde efter bestået uddannelse, jf. hhv. 3, stk. 1 og 4, stk. 1. Stk. 6. Løngruppe 2-4 er opdelt i to satser. Hovedstad dækker stedtillægsområde V og VI og Roskilde kommune. Provins dækker stedtillægsområde II, III og IV. 3. Løngruppe 1 Løngruppe 1 omfatter fuldmægtige, der har bestået ToldSkats interne grunduddannelse for fuldmægtige, den kommunale uddannelse (SKII), den skattefaglige diplomuddannelse eller uddannelser svarende dertil. Gruppen omfatter endvidere ansatte med HA- eller HD-eksamen, der ansættes til arbejde, hvor de pågældendes uddannelse ikke er af afgørende betydning. Endelig indplaceres fuldmægtige, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet, i løngruppe 1, jf. stk. 4. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 1 udgør årligt: Basisløntrin kr. 6

7 Basisløntrin kr. Basisløntrin kr. Basisløntrin kr. Basisløntrin kr. Basisløntrin kr. Basisløntrin kr. Stk. 3. Basisløntrin 1-6 er et-årige. Oprykning til højere basisløntrin kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf. 9. Stk. 4. Fuldmægtige, der optages til den interne grunduddannelse i fuldmægtigforløbet, aflønnes efter følgende bestemmelser: 1. og 2. år 80 pct. af lønnen på basisløntrin 1 3. og 4. år 90 pct. af lønnen på basisløntrin 1 4. Løngruppe 2 Løngruppe 2 omfatter assistenter med faglig uddannelse/erhvervsuddannelse inden for kontorfaget eller tilsvarende kvalifikationer. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 2 udgør årligt: Provins Hovedstad Pr. 1. april 2005 Basisløntrin kr kr. Basisløntrin kr kr. Pr. 1. oktober kr kr. Stk. 3. Basisløntrin 1 er et-årigt. Oprykning fra basisløntrin 1 kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf Løngruppe 3 Løngruppe 3 omfatter overassistenter. Indplacering i løngruppe 3 finder sted, når ToldSkats grunduddannelse for assistenter er gennemført. Endvidere er ansatte, der ved ansættelsen har erhvervet relevant erhvervserfaring, indplaceret i løngruppen. 7

8 Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 3 udgør årligt: Provins Hovedstad Pr. 1. april 2005 Sats I kr kr. Sats II kr kr. Pr. 1. oktober 2006 Sats I kr kr. Sats II kr kr. Stk. 3. Evt. indplacering i/oprykning til sats II sker i henhold til aftale mellem Dansk Told & Skatteforbund og Told- og Skattestyrelsen. Stk. 4. Oprykning fra sats I kan ikke modregnes i eventuelle tillæg, jf Løngruppe 4 Løngruppe 4 omfatter konsulenter med en profil, der svarer til den til enhver tid gældende særlige profil for ToldSkats specialkonsulenter. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 4 udgør årligt: Provins Hovedstad kr kr. 7. Løngruppe 5 Løngruppe 5 omfatter specialkonsulenter. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 5 udgør årligt: Sats I Sats II kr kr. Stk. 3. Indplacering sker på sats II, hvis andet ikke direkte aftales. 8. Løngruppe 6 Løngruppe 6 omfatter chefkonsulenter. Stk. 2. Basislønnen for løngruppe 6 udgør årligt: 8

9 Sats I Sats II kr kr. Stk. 3. Evt. indplacering i/oprykning til sats II sker i henhold til aftale mellem Told- og Skattestyrelsen og Dansk Told & Skatteforbund. 9. Tillæg ToldSkat og Dansk Told & Skatteforbund kan indgå aftale om tildeling af tillæg for særlige funktioner, kvalifikationer, uddannelser mv. Stk. 2. ToldSkat og Dansk Told & Skatteforbund aftaler, som en del af Told- Skats lønpolitik, de overordnede kriterier for tildeling af tillæg, jf. stk. 1. Kriterierne genforhandles med passende intervaller, som udgangspunkt hvert år. Stk. 3. Inden for rammerne af de overordnede kriterier, jf. stk. 2, fastlægges der ved lokale aftaler kriterier for tildeling af tillæg i de enkelte områder, afdelinger mv. Stk. 4. Der kan endvidere inden for rammerne af kriterier aftalt mellem Told- Skat og Dansk Told & Skatteforbund indgås lokale aftaler om supplerende resultatbaserede lønordninger. Tillæg efter sådanne ordninger ydes normalt som engangsvederlag. Stk. 5. Tillæg efter stk. 1-4 kan aftales i form af varige tillæg, midlertidige tillæg og dynamiske tillæg. Tillæggene angives i årlige grundbeløb pr. 1. oktober 1997, dynamiske tillæg dog i udbetalingsniveau. Herudover kan der aftales engangsvederlag, f.eks. som honorering af særlig indsats. Stk. 6. Tillæg aftales som udgangspunkt som dynamiske tillæg. Ved dynamiske tillæg forstås uregulerede tillæg, der aftrappes med generelle lønstigninger af alle former for løndele, jf. 11. Aftrapningen finder sted hvert år pr. 1. april med de generelle lønstigninger, der er sket pr. denne dato i det pågældende år samt med evt. generelle stigninger på andre tidspunkter siden sidste reguleringstidspunkt. Ved avancement til stillinger i løngruppe 4, 5 og 6 samt evt. højere stillinger 9

10 sker der dog aftrapning med hele lønfremgangen på avancementstidspunktet. Det samme gør sig gældende ved personalelinieskift. Stk. 7. Når dynamiske tillæg udgør et beløb, der er større end 10 pct. af den ansattes basisløn, konverteres det overskydende beløb til et varigt kvalifikationstillæg. Kvalifikationstillægget reguleres efter bestemmelserne i 11. Konverteringen finder dog kun sted, indtil den samlede faste løn (basisløn og varige tillæg, ekskl. evt. rådighedstillæg) udgør beløbsstørrelser efter bilag 1. Beløbsstørrelserne reguleres efter 11. Tillæg ydes herefter som dynamiske tillæg eller engangsvederlag. Stk. 8. Mobilitetstillæg samt - efter speciel aftale - andre former for tillæg, der er tildelt som dynamiske tillæg, indgår ikke ved beregningen af, om dynamiske tillæg udgør mere end 10 pct. af den samlede faste løn, og kan derfor ikke konverteres til varige kvalifikationstillæg. 10. Rådighedstillæg Der ydes et rådighedstillæg til fuldmægtige i løngruppe 1, som påtager sig rådighedsforpligtelse og forpligtelse til merarbejde på indtil 35 timer pr. kvartal. Rådighedsforpligtelsen nedsættes til 20 timer pr. kvartal pr. 1. januar Rådighedstillægget udgør kr. (årligt grundbeløb pr. 1. oktober 1997). 11. Lønregulering Basisløn, varige og midlertidige tillæg samt rådighedstillæg reguleres med de generelle stigninger, der aftales centralt ved aftale- og overenskomstfornyelserne og/eller udmøntes via en generel reguleringsordning. Dynamiske tillæg reguleres ikke 12. Pension De ansatte er omfattet af aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer og aftale af 2. juli 2004 om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat, jf. bilag 3. 10

11 Stk. 2. Som udgangspunkt indbetales kun pensionsbidrag af varige, midlertidige og dynamiske tillæg efter 9, der overstiger den tjenestemandspensionsgivende løn på den ansattes sluttrin efter 2 i aftale af 2. juli 2004 om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat. Stk. 3. Der indbetales pensionsbidrag af halvdelen af rådighedstillægget efter 10. Pr. 1. oktober 2006 indbetales pension af hele rådighedstillægget efter 10. Stk. 4. Pensionsbidraget efter stk. 2 og 3 udgør 18 pct. og indbetales til CO II Konto i PFA. Den ansattes andel af pensionsbidraget anses at udgøre 1/ Arbejdstid Reglerne om højeste arbejdstid gælder ikke for ansatte omfattet af løngruppe 1, jf. 3, stk. 2, løngruppe 4, 5 og 6, jf. 6, 7 og Ikrafttræden og opsigelse Aftalen har virkning fra 1. april Aftalen kan af parterne opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. marts, dog tidligst til den 31. marts København, den 2. januar 2006 Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise Finansministeriet P.M.V. E.B. Lone Retoft Told og Skattestyrelsen Kirsten Otbo 11

12 12

13 Bilag 1 Max-beløb for konvertering af dynamiske tillæg til varige kvalifikationstillæg Max-beløb, inden for hvilke, der kan ske overløb, jf. 9 (niveau 1. april 2004) Assistenter/overassistenter Konsulenter Fuldmægtige Specialkonsulenter Chefkonsulenter kr kr kr kr kr. Max-beløbene procentreguleres, jf. Finansministeriets lønoversigter og afrundes herefter til beløb deleligt med

14 14

15 Bilag 2 Overgangsordning for allerede ansatte Personale, der er ansat før 1. april 2004, overgår til det nye lønsystem og indplaceres i løngrupperne 1-6 på grundlag af den samlede faste skalatrinsløn pr. 31. marts 2004 efter følgende bestemmelser: 1. Hidtidige fuldmægtige i lønramme 17, 21, 24 og 27 indplaceres i løngruppe 1. Det samme gør sig gældende for inspektører m.fl. (fuldmægtiglinien), der ikke er indplaceret i specialistorganisationen. 2. Ansatte, der pr. 31. marts 2004 er i gang med ToldSkats fuldmægtiggrunduddannelse, indplaceres i overensstemmelse med bestemmelserne i 3, stk. 4 (80 hhv. 90 pct. af løngruppe 1, basisløntrin 1). 3. Hidtidige assistenter i lønramme 9 og overassistenter i lønramme 14 indplaceres i løngruppe 2. Indplacering sker dog i løngruppe 3, sats I, hvis de pågældende har gennemført ToldSkats assistentgrunduddannelse. Det samme gør sig gældende, hvis de pågældende har gennemført en anden sammenlignelig uddannelse. 4. Hidtidige overassistenter i lønramme 17 indplaceres i løngruppe 3, sats I. 5. Hidtidige konsulenter i lønramme 20 indplaceres i løngruppe 3, sats II. Det samme gør sig gældende for inspektører, ekspeditionssekretærer m.fl. (assistentlinien), der ikke er indplaceret i specialist- eller konsulentorganisationen. 6. Hidtidige konsulenter i lønramme 24, 25 eller 26 og evt. højere lønramme indplaceres i løngruppe Hidtidige specialkonsulenter i lønramme 30, 31, 32, 33 og 34 indplaceres i løngruppe 5, sats II. 8. Hidtidige specialkonsulenter i lønramme 35 og evt. højere lønramme indplaceres i løngruppe 6, sats I. Andre ansatte med en dertil svarende aflønning kan efter aftale mellem ToldSkat og Dansk Told & Skatteforbund ligeledes indplaceres i løngruppe 6, sats I. 15

16 9. Hidtidige chefkonsulenter indplaceres i løngruppe 6, sats II. Andre ansatte med en dertil svarende aflønning kan efter aftale mellem ToldSkat og Dansk Told & Skatteforbund ligeledes indplaceres i løngruppe 6, sats II. Stk. 2. Allerede ansatte, der henføres til løngrupper med 2 eller flere basisløntrin, indplaceres på nærmest højere basisløntrin i løngruppen i forhold til skalatrinslønnen pr. 31. marts Evt. oprykning til næste basisløntrin sker 1 år efter overgangen. Stk. 3. Hvis den samlede faste løn, ekskl. rådighedstillæg, ved indplaceringen i basislønnen, inkl. evt. nye tillæg, er lavere end den hidtidige samlede faste løn (skalatrinsløn og varige tillæg, ekskl. rådighedstillæg), ydes et varigt ikkepensionsgivende kvalifikationstillæg til udligning af forskellen. Stk. 4. Evt. midlertidige tillæg og dynamiske tillæg, jf. tidligere indgåede aftaler, videreføres og bortfalder/aftrappes efter de oprindeligt aftalte retningslinier. Tillæggene er kun pensionsgivende i det omfang, dette var tilfældet efter de oprindeligt indgåede aftaler. Overstiger dynamiske tillæg 10 pct. af den ansattes nye basisløn, konverteres det overskydende beløb til et varigt kvalifikationstillæg, jf. 9, stk. 6, og 13. Konverteringen finder dog kun sted i det omfang, pågældendes samlede faste løn herefter ikke overstiger de i bilag 2 anførte beløbsstørrelser, jf. 9, stk. 7. Stk. 5. Allerede ansatte, der ved overgangen til det nye lønsystem ikke oppebærer slutløn i det hidtidige skalatrinsforløb, sikres endvidere dynamiske tillæg, jf. 9, stk. 6, og 13, svarende til værdien af de to førstkommende anciennitetsstigninger med virkning fra det tidspunkt, hvor anciennitetsoprykningerne ville være sket efter det hidtidige lønsystem. Stk. 6. Dynamiske tillæg, jf. stk. 5, ydes dog kun i det omfang, der ikke i forbindelse med overgangen til det nye lønsystem pr. 1. april 2004 eller senere er aftalt en samlet fast løn (basisløn og varige tillæg, ekskl. rådighedstillæg), der er højere end den hidtidige løn (ekskl. rådighedstillæg), inkl. de førstkommende anciennitetsstigninger, jf. stk. 5. Stk. 7. Alle løndele reguleres som anført i 11. Dog reguleres tillæg, jf. stk. 4, som ikke tidligere har været reguleret, ikke. 16

17 Stk. 8. Hvis en ansat genindtræder i tjenesten efter tjenestefrihed, finder de anførte overgangsbestemmelser tilsvarende anvendelse, dog således at indplaceringen finder sted på grundlag af en vurdering af, hvad den samlede faste løn ville udgøre dagen før genindtræden i tjenesten. 17

18 18

19 Bilag 3 Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd i ToldSkat I henhold til 3 i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer aftales følgende: 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemænd på nyt lønsystem i ToldSkat. 2. Pensionsgivende skalatrinsforløb De i 1 omhandlede tjenestemænd optjener - i medfør af 3, stk. 1, i aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o. lign. i forbindelse med nye lønsystemer - tjenestemandspensionsret efter det skalatrinsforløb, der fremgår af vedlagte bilag A. Tjenestemænd, der følger andre skalatrinsforløb end de i bilag 1 nævnte, tillægges to ekstra pensionsskalatrin til det skalatrinsforløb eller pensionsskalatrin den enkelte tjenestemand på tidspunktet for implementering af denne aftale er indplaceret på, dog maksimalt til skalatrin 48. De to ekstra skalatrin opnås, når den enkelte tjenestemand i 2 år har haft ret til tjenestemandspension fra det samme skalatrin, som den pågældende jf. ovenstående er indplaceret på, uanset om tiden helt eller delvis ligger før denne aftales virkningstidspunkt. Hvis mindst 2 år på det hidtidige pensionsberettigende skalatrin er opnået, tillægges de to ekstra skalatrin fra denne aftales virkningstidspunkt. Hvis en tjenestemand avancerer til højere stilling inden for eget ansættelsesområde herunder personalelinjeskift, opnås i pensionsmæssig henseende et ekstra skalatrin fra avancementstidspunktet, hvorefter den resterende del af pensionsskalaen forskydes med et skalatrin, jf. 3, stk. 4-5 i aftalen af 19. december

20 3. Ikrafttrædelse mv. Denne aftale træder i kraft og har virkning fra 1. august Stk. 2. For tjenestemænd, der er pensioneret inden for tidsrummet 1. april 2004 og indtil denne aftales virkningstidspunkt, og som på pensioneringstidspunktet opfyldte betingelserne for oprykning til højere skalatrin, omberegnes pensionen på grundlag heraf med virkning fra pensioneringstidspunktet. Stk. 3. Denne aftale kan ikke opsiges uden sammenhæng med aftale af 19. december 2003 om pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.lign. i forbindelse med nye lønsystemer. København, den 2. juli 2004 Dansk Told & Skatteforbund Jørn Rise Told- og Skattestyrelsen Søren Thomas Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Pia Staniok 20

21 Bilag A Skalatrinsforløb Nuværende stillingsbetegnelse/personalegruppe Lrm. Sk.tr. Tidspunkt FULDMÆGTIG-FORLØBET: Uddannelsesperiode: Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Efter bestået uddannelse (rådighedstillæg lrm ): Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år Vurdering (ved udgangen af det 14. år): Fuldmægtig år Fuldmægtig år Fuldmægtig år og fremefter DOG vurdering og typisk oprykning førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 24: Fuldmægtig år (delvist eller helt 16. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 17. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 18. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 19. år) Fuldmægtig år (delvist eller helt 20. år) og fremefter 2 år på sk.tr. 39 medfører pension efter sk.tr

22 Avancementsstillinger efter eller på varierende tidspunkter i ovennævnte forløb: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45 Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr. 46 Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47 Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48 Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48 Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr. 48 Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr. 49 ASSISTENT-FORLØBET: 22

23 Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Assistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Overassistent år Vurdering (ved udgangen af det 16. år): Overassistent år Overassistent år Overassistent år og fremefter DOG vurdering og typisk udnævnelse førstkommende 1. oktober efter oprykningen til lrm. 17: Konsulent år (delvist eller helt 18. år) Konsulent år (delvist eller helt 19. år) Konsulent år (delvist eller helt 20. år) Konsulent år (delvist eller helt 21. år) Konsulent år (delvist eller helt 22. år) Konsulent år (delvist eller helt 23 år) Konsulent "20" 33 2 år på sk.tr. 33 medfører pension efter sk.tr år (delvist eller helt 24. år) og fremefter Avancementsstillinger efter eller på varierende tidspunkter i ovennævnte forløb: Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år 23

24 Konsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 36 medfører pension efter sk.tr. 38 Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Konsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 37 medfører pension efter sk.tr. 39 Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år Konsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 38 medfører pension efter sk.tr. 40 Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. Indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 43 medfører pension efter sk.tr. 45 Evt. 1. år osv. på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 44 medfører pension efter sk.tr

25 Evt. 1. år på højere trin, jf. alm. indplaceringsregler Specialkonsulent år Specialkonsulent år Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 45 medfører pension efter sk.tr. 47 Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 46 medfører pension efter sk.tr. 48 Specialkonsulent år og fremover 2 år på sk.tr. 47 medfører pension efter sk.tr. 48 Specialkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr. 48 Chefkonsulent eller anden stillingsbetegnelse år og fremover Pension efter sk.tr

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Skatteministeriet Cirkulære af 5. oktober 2011 Perst.nr. 050-11 PKAT 0201, 0243, 0257 J.nr. 10-333/31-34 Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i Skatteministeriet og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd

Læs mere

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten

Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige m.fl. (DTS) i SKAT og Landsskatteretten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i SKAT og Landsskatteretten 2008 Cirkulære af den 12. februar 2009 Perst.

Læs mere

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Cirkulære om Tillæg til og nyt lønsystem for tjenestemandsansatte inspektører m.fl. i Statens Luftfartsvæsen og Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane 2008 Cirkulære af 30. november 2009 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære af 17. august 2011 Perst.nr. 040-11 PKAT 201, 211 J.nr. 10-330/21-42 Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands-ansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 6. februar 2007 Perst. nr. 011-07 PKAT nr.

Læs mere

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat

Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat Cirkulære om organisationsaftale for Fuldmægtige mv. (DTS) i ToldSkat 2002 Cirkulære af 14. september 2004 Perst. nr. 048-04 PKAT nr. 257 J.nr. 01-333/21-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 040-15 PKAT nr.

Læs mere

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område

Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område Cirkulære om organisationsaftale for Administrative medarbejdere og aftale om nyt lønsystem for administrative tjenestemænd i Naviair under Trafikforbundets område 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst.

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte. Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 033-14 PKAT nr.

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse

Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse 2005 Cirkulære af 13. april 2005 Perst. nr. 008-05 PKAT nr. J.nr. 04-861-52

Læs mere

Cirkulære om aftale om

Cirkulære om aftale om Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2004 Cirkulære af 15.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for fuldmægtige mv. (DTS) i Told Skat 1999 INDHOLD SIDE Cirkulære Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...1 1. Til 1. Dækningsområde...

Læs mere

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven

Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for kontorfunktionærer omfattet af civilarbejderloven 2005 Cirkulære af 30. juni 2005 Perst. nr. 037-05 PKAT nr. 240 J.nr. 04-815-18 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 055-08 PKAT nr.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 003-09 PKAT

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2014 Cirkulære af 7. maj 2014 Modst.nr.

Læs mere

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 30.09.04 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde

Læs mere

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde

Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte under OAO-S s forhandlingsområde Cirkulære af 21. december 2011 Perst.nr. 071-11 PKAT nr. 201, 202, 206, 211 og 260 J.nr. 10-333/16-6 Cirkulære om organisationsaftale for Udvalgte grupper af tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen

Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemandsansatte skov- og landskabsingeniører i Naturstyrelsen 2013 Cirkulære af 3. september 2013 Modst.nr. 039-13 J.nr. 12-333/75-51 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken

Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken Cirkulære af 10. november 2011 Perst.nr. 059-11 PKAT nr. 0254 J.nr. 7-401-7 Cirkulære om aftale om Aflønning af tjenestemandsansatte præster i folkekirken 2011 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre

Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere ved voksenuddannelsescentre 2008 Cirkulære af 19. november 2009 Perst. nr. 065-09 PKAT nr. 127 J.nr. 09-332/31-13 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 9 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2014 Cirkulære

Læs mere

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

2) Der afsættes en pulje på 1,4 mio.kr. til udmøntning efter nærmere aftale mellem Fængselsforbundet og Direktoratet for Kriminalforsorgen. 20. januar 2011 MES J.nr. Resultatet af forhandlingerne mellem Fængselsforbundet, OAO- Stat og henholdsvis Direktoratet for Kriminalforsorgen og Finansministeriet, Personalestyrelsen om udmøntning af forliget

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2008 Cirkulære af 10. februar 2009 PKAT nr. 201 J.nr. 09-333/21-37

Læs mere

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære af 4. januar 2012. Perst.nr. 001-12. PKAT nr. 0145, 0201 og 0211. J.nr. 10-333/65-4. Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære af 4. januar 2012 Perst.nr. 001-12 PKAT nr. 0145, 0201 og 0211 J.nr. 10-333/65-4 Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere,

Læs mere

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018

Moderniseringsstyrelsen, den 3. november David Sembach. CIR nr af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 CIR nr 11024 af 03/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2018 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2014-1513-0157 Senere ændringer til

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen

Cirkulære om. Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen Cirkulære om Aftale om forsøg med nye lønsystemer for luftfartsteknikere i Statens Luftfartsvæsen 2000 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR LUFTFARTSTEKNIKERE I STATENS LUFTFARTSVÆSEN.

Læs mere

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair

Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair Cirkulære om organisationsaftale for Visse operative medarbejdere og ledere og aftale om nyt lønsystem for visse operative tjenestemænd i Naviair 2008 Cirkulære af 26. marts 2010 Perst. nr. 015-10 PKAT

Læs mere

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark

Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark Cirkulære om organisationsaftale for Visse lederstillinger inden for Arbejdsformidlingen i Danmark 2003 Cirkulære af 11. september 2003 Perst. nr. 066-03 PKAT nr. J.nr. 01-333/21-3 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSU-skoler) 2015 Cirkulære

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter

Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver ved universiteter Cirkulære af 19. maj 2011 Perst.nr. 018-11 PKAT 149 J.nr. 10-331-42 Cirkulære om organisationsaftale for Kandidater i sygepleje ansat som videnskabeligt personale med forsknings- og undervisningsopgaver

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2004 Cirkulære af 19. februar 2004 Perst. nr. 011-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/26-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger til de

Læs mere

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM.

AFTALE MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG HÆRENS KONSTABEL- OG KORPORALFORENING OM NYT LØNSYSTEM. Bilag 3 til overenskomstaftale mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever samt korporaler af linjen og reserven

Læs mere

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende Cirkulære om Aftale om pensionsforhold for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten 2004 Cirkulære af 8. december 2004 Perst. nr. 062-04 PKAT nr. 0251 J.nr. 04-861-55 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 026-15 PKAT nr.

Læs mere

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning

Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte lærere m.fl. ved almen voksenuddannelse, forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 036-14 PKAT nr.

Læs mere

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører, kort- og landmålingsteknikere, landmålingsteknikere, kartografer og kortteknikere samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte og tjenestemandslignende

Læs mere

Grafiske arbejdere ved en række institutioner

Grafiske arbejdere ved en række institutioner Cirkulære om organisationsaftale for Grafiske arbejdere ved en række institutioner 2014 Cirkulære af 21. januar 2014 Modst.nr. 001-14 PKAT nr. 0185 J.nr. 12-333/06-25 Dataark PKAT med specifikation 0185

Læs mere

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE

CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE CIRKULÆRE OM FORSØG MED NYE LØNSYSTEMER FOR TJENE- STEMÆND/TJENESTEMANDSLIGNENDE ANSATTE i FORSVARSMINISTERIET UNDER FORSVARETS CIVIL ETATS FORHANDLINGSOMRÅDE Finansministeriet og Tjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen

Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen Cirkulære om organisationsaftale for Pædagogiske assistenter i Kriminalforsorgen 2008 Cirkulære af 27. januar 2009 Perst. nr. 004-09 PKAT nr. 137 J.nr. 07-333/13-3 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933

Håndværkere. Cirkulære om organisationsaftale for. Cirkulære af 12. september 2013. Modst.nr. 044-13. PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 Cirkulære om organisationsaftale for Håndværkere 2013 Cirkulære af 12. september 2013 Modst.nr. 044-13 PKAT nr. 0172, 0179, 0228, 0630 og 0933 J.nr. 12-333/03-12 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2013-2015. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2013-2015 Organisationsaftale mellem Den Offentlige Gruppe Finansministeriet og Dansk Metal, Dansk El-Forbund, Blik- og Rørarbejderforbundet, Malerforbundet i Danmark, Serviceforbundet,

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved forsøg med nye lønsystemer for lager- og handelsarbejdere i Hovedstaden 1999 1 AFTALE OM VILKÅR VED FORSØG MED NYE LØNSY- STEMER FOR LAGER- OG HANDELSARBEJDERE

Læs mere

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

ernærings- og husholdningsøkonomer aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte Cirkulære af 18. april 2012 Modst.nr. 016-12 PKAT nr. 150 J.nr. 10-333-51/27 Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte

Læs mere

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem

Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere ansat i det statslige beskæftigelsessystem 2008 Cirkulære af 4. juli 2008 Perst. nr. 037-08 PKAT nr. 134 J.nr. 07-333/51-12 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

2. Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til organisationsaftalens 3:

2. Finansministeriet har tilkendegivet at ville indsætte følgende cirkulærebemærkning til organisationsaftalens 3: Foreløbigt resultat af forhandlingerne mellem HK/Stat og Finansministeriet om fornyelse af organisationsaftale for kontorfunktionærer, laboranter og IT-medarbejdere i staten pr. 1. april 2013. Der er opnået

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte og tjenestemands-

Læs mere

Cirkulære om aftale for

Cirkulære om aftale for Cirkulære om aftale for Tjenestemandsansatte ledere og lærere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (herunder SOSUskoler) 2008 Cirkulære

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2005 Cirkulære af 12. december 2005 Perst. nr. 066-05 PKAT nr. 0074 J.nr. 04-333/02-25 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr PKAT nr. J.nr Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2002 Cirkulære af 19. november 2003 Perst. nr. 076-03 PKAT nr. J.nr. 01-400-9 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte

Læs mere

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale

Generelle bemærkninger Undervisningsministeriet og FOA - Fag og Arbejde har indgået vedlagte organisationsaftale Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2005 Cirkulære af 20. september 2006 PKAT nr. 0297 Cirkulære om organisationsaftale for undervisningsassistenter

Læs mere

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om aftale for Visse tjenestemandsansatte konsulenter / tjenestemandsansatte pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter

Cirkulære om organisationsaftale for. Uddannelseskonsulenter Cirkulære om organisationsaftale for Uddannelseskonsulenter 2002 3.3.51 Indholdsfortegnelse Side CIRKULÆRE...3 1. Generelle bemærkninger...3 2. Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte bestemmelser...3

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2008 Cirkulære af 24. september 2008 Perst. nr. 056-08 PKAT nr. 284 J.nr. 07-333/26-2 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for

Cirkulære om organisationsaftale for Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003.

4. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte ved Kystinspektoratet og Statens Uddybningsmateriel overgik til det nye lønsystem pr. 1. juli 2003. Forhandlingsprotokol over forhandlingerne om revision af aftalen om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kystdirektoratet inden for HK/STAT, Trafik og Jernbanes område af 1.

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet Cirkulære om aftale om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2008 Cirkulære af 11. august 2008 Perst. nr. 040-08 PKAT nr. 206, 211 og 260

Læs mere

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen

Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen Organisationsaftale for Undervisningsassistenter ved fodterapeutuddannelsen 2002 Forbundet af Offentligt Ansatte Finansministeriet Overenskomsten er forenklet, både for så vidt angår systematik og sprogbrug.

Læs mere

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende

Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende

Læs mere

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under COII s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2007 Cirkulære af 28. januar 2008 Perst. nr. 002-08 PKAT nr. 640 J.nr. 07-333/04-2 Dataark

Læs mere

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5

Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser... 5 Cirkulære om Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser 2002 Cirkulære af 26. august 2003 Perst. nr. 067-03

Læs mere

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer

Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer Cirkulære om aftale om Pensionsforhold for tjenestemandsgrupper o.l. i forbindelse med nye lønsystemer 2005 Cirkulære af 15. marts 2007 Perst. nr. 032-07 PKAT nr. J.nr. 06-861-85 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 7. oktober Modst.nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2013 Cirkulære af 7. oktober 2013 Modst.nr. 045-13 PKAT nr. 054 J.nr. 12-333/10-4 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst 054 Maskinmestre

Læs mere

tat meddelelse J. nr. 5.1./

tat meddelelse J. nr. 5.1./ tat meddelelse 29.10.03 J. nr. 5.1./02-05-1 Om: Implementering af CFU-forligets Bilag M Den 10. oktober 2003 blev en rapport fra arbejdsgruppen om de generelle principper der er fastlagt i bilag M til

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte

Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemandsansatte lærere og souschefer ved Kriminalforsorgens fængsler og arresthuse. 2003 Cirkulære af 19. december 2003 Perst. nr. 002-04 PKAT

Læs mere

Bygningskonstruktører (KF) i staten

Bygningskonstruktører (KF) i staten Cirkulære om organisationsaftale for Bygningskonstruktører (KF) i staten 2002 Cirkulære af 17. juni 2004 Perst. nr. 041-04 PKAT nr. 36 J.nr. 01-333/65-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler

Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler Cirkulære om Lønsystem for ledere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 3. marts 2004 Perst. nr. 016-04 PKAT nr. J.nr. 03-402-36 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til

Læs mere

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene

Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene Cirkulære af 22. juni 2011 Perst.nr. 031-11 PKAT 0074 J.nr. 10-333/02-19 Cirkulære om organisationsaftale for Afdelingsledere og uddannelseskonsulenter ved AMU-centrene 2011 Dataark PKAT med specifikation

Læs mere

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten

Arbejdsmarkedskonsulenter i staten Cirkulære om organisationsaftale for Arbejdsmarkedskonsulenter i staten 2008 Cirkulære af 8. september 2008 Perst. nr. 049-08 PKAT nr. 0063 J.nr. 07-333/06-6 Dataark PKAT med specifikation 0063 - Arbejdsmarkedskonsulenter

Læs mere

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem

Offentligt ansatte 2008-2011. Håndværkere i staten. Den Offentlige Gruppe. Organisationsaftale mellem Offentligt ansatte 2008-2011 Organisationsaftale mellem Finansministeriet og Dansk Metal, Blik- og Rørarbejderforbundet, Dansk El-Forbund, Malerforbundet i Danmark, Forbundet Træ-Industri-Byg, Dansk Funktionærforbund,

Læs mere

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten Cirkulære om organisationsaftale for Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten 2008 Cirkulære af 26. juni 2009 Perst. nr.

Læs mere

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17

Bilag 1. Kvalifikationstillæg og kompetenceudvikling...17 Cirkulære om Nyt lønsystem og arbejdstid for tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)...

CIRKULÆRE...3. Bilag 1a Protokollat (Bestemmelse om arbejdsmiljø) Bilag 1b Protokollat (Bilassistenter i Færdselsstyrelsen)... 3.3.49 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE...3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens dækningsområde, personkreds mv...5 2. Løn...6 3. Lønanciennitet...7 4. Pension...8 5. Prøvetid...8 6. Arbejdstid...9

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 4. juni 2014. Modst. nr. 032-14. PKAT nr. 0151. J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2014 Cirkulære af 4. juni 2014 Modst. nr. 032-14 PKAT nr. 0151 J.nr. 2013-1513-080 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl. Fællesoverenskomst

Læs mere

Visse lærere ved designskoler

Visse lærere ved designskoler Cirkulære om organisationsaftale for Visse lærere ved designskoler 2002 Cirkulære af 31. august 2004 Perst. nr. 046-04 PKAT nr. 211 J.nr. 03-333/21-28 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10

Cirkulære om rammeaftale om. Nye lønsystemer. Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Cirkulære om rammeaftale om Nye lønsystemer 2008 Cirkulære af 21. januar 2009 Perst. nr. 001-09 J.nr. 08-400-10 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Rammeaftale 1. Dækningsområde...

Læs mere

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse

Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse Cirkulære om aftaler om Løn for lærere ansat på tjenestemandslignende vilkår ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse 2015 Cirkulære af 30. juni 2015 Modst. nr. 028-15 PKAT nr. 206, 211 og 260 J.nr.

Læs mere

Farmakonomer og Defektricer

Farmakonomer og Defektricer Cirkulære om organisationsaftale for Farmakonomer og Defektricer 2008 Cirkulære af 22. september 2008 Perst. nr. 053-08 PKAT nr. 0242 J.nr. 07-333/31-14 Dataark PKAT med specifikation 0242 Farmakonom/defektrice

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9

tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 tat meddelelse 19.03.03 Erstatter: 04.02.03 J. nr. 5.1./02-05-9 Om: Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Fængselslærere m.fl. Cirkulære af 13. august Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Fængselslærere m.fl. 2015 Cirkulære af 13. august 2015 Modst. nr. 039-15 PKAT nr. 0151 J.nr. 2014-1513-0160 Dataark PKAT med specifikation 0151 Fængselslærere m.fl.

Læs mere

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner

Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner Cirkulære om organisationsaftale for Ledere under CO10 s forhandlingsområde ved en række uddannelsesinstitutioner 2013 Cirkulære af 4. september 2013 Modst.nr. 043-13 PKAT nr. 640 J.nr. 12-333/21-48 Dataark

Læs mere

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer

Cirkulære om rammeaftale om nye lønsystemer CIR nr 9011 af 21/01/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2016 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 08-400-10 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Politikadetter. Cirkulære af 29. september Modst. nr PKAT nr J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Politikadetter 2017 Cirkulære af 29. september 2017 Modst. nr. 014-17 PKAT nr. 249 J.nr. 2017-1514-0123 Dataark Fællesoverenskomst Forhandlingsberettiget organisation(er)

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet 2008 Cirkulære af 28. juli 2008 Perst.

Læs mere

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC)

Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) Cirkulære om organisationsaftale for Undervisningskonsulenter og tegnsprogsassistenter ved Center for Tegnsprog og Tegnstøttet Kommunikation (KC) 2002 Cirkulære af 24. november 2004 Perst. nr. 058-04 PKAT

Læs mere

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste

Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Aftale om vilkår ved lønforsøg for kontorfunktionærer i statens tjeneste 1997 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...1 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...2

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). 2008 Cirkulære af den 3. juli 2009 Perst. nr. 050-09 PKAT nr. 117 J.nr.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen

Cirkulære om organisationsaftale for. Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen Cirkulære om organisationsaftale for Kantineledere i statens tjeneste og for inspektører ved Slots- og Ejendomsstyrelsen 2003 3.3.19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale om

Cirkulære om organisationsaftale om Cirkulære om organisationsaftale om Stillinger som rektor ved professionshøjskoler samt protokollat til overenskomst for akademikere i staten og til overenskomst for ledere og lærere ved en række videregående

Læs mere

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten

Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten Cirkulære om organisationsaftale for Socialrådgivere i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende ansatte socialrådgivere i staten 2005 Cirkulære af 7. december 2007 Perst.

Læs mere

Erhvervsvejledere i statens tjeneste

Erhvervsvejledere i statens tjeneste Cirkulære om organisationsaftale for Erhvervsvejledere i statens tjeneste 2005 Cirkulære af 14. november Perst. nr. 054-05 PKAT nr. 134 J.nr. 04-333/61-2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter

Ergoterapeuter og Fysioterapeuter Cirkulære om organisationsaftale for Ergoterapeuter og Fysioterapeuter 2017 Cirkulære af 24. januar 2017 Modst. nr. 004-17 PKAT nr. 284 J.nr. 2014-1513-0148 Dataark PKAT med specifikation Fællesoverenskomst

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område

Cirkulære om aftale om. Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte i Kriminalforsorgen under Kriminalforsorgsforeningens område 2003 1 Cirkulære om aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd/tjenestemandslignende

Læs mere

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden

Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden Cirkulære af 20. juni 2011 Perst.nr. 030-11 PKAT 0136 J.nr. 10-333/08-2 Cirkulære om organisationsaftale for Lager- og handelsarbejdere i hovedstaden 2011 Dataark PKAT med specifikation Lager- og handelsarbejdere

Læs mere