Revision 7 Dato Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af"

Transkript

1 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden 1. juli 2009 til 31. december April 2011

2 1 Revision 7 Dato Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2009 TIL 31. DECEMBER

3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning Udviklingen i de administrative byrder samt andre relevante resultater (ABC fordeling mv.) Udviklingen i de administrative byrder perioden 1. juli 2009 til slutmålingen Udviklingen i de administrative byrder siden De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser Danmarks Statistik Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Danmarks Statistik 13 Fællesløsning mellem Danmarks Statistik og Skatteministeriet for indberetning af intrastat statistikkerne og listeindberetning Erhvervs- og Byggestyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endeligt opgjorte ex ante målinger på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Finanstilsynet Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Finanstilsynet Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser på Finanstilsynet 69 Dataindsamling Endeligt opgjorte ex-ante målinger på Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Endeligt opgjorte ex-ante målinger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søfartsstyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Søfartsstyrelsen 90 AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2009 TIL 31. DECEMBER

4 3 5. English summary the development of the administrative burdens for the Ministry of Economic and Business Affairs from July 1th 2009 to December 31th 91 Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 1 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 3 BILAG C. REGLER DER FALDER FOR TIMERS BAGATÆLGRÆNSEN 1 Bilag D. Eventuel afgrænsning til anden lovgivning 4 Bilag E. Oversigt over ex-ante målinger, som indgår i målingen 1 AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2009 TIL 31. DECEMBER

5 1 1. RESUMÉ Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management Consulting, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. De løbende administrative byrder ved Økonomi- og Erhvervsministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 651,9 mio. kr., svarende til et fald på ca. 7,5 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til virksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret 2009/10 frem til 31. december samt nye digitale indberetningsløsninger, som letter virksomhedernes administration. 1 I denne opdatering indgår de endeligt målte konsekvenser ved nye regler, som virksomhederne har fået erfaring med at efterleve. Derudover indgår vedtagne love og bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, men som er blevet exante målt enten i forbindelse med forslagenes fremsættelse eller i forbindelse med denne slutopgørelse. 2 For disse regler gælder det, at der er tale om foreløbigt opgjorte konsekvenser. For de love og bekendtgørelser hvor konsekvenserne kan endeligt opgøres, er der samlet set tale om administrative lettelser for ca. 645,2 mio. kr. Herudover viser ikke-tidligere afrapporterede exante målinger af 4 regler foreløbigt opgjorte lettelser for samlet set ca. 6,7 mio. kr. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet med en lidt større usikkerhed sammenlignet med målinger, der er gennemført på baggrund af virksomhedsinterview efter lovens ikrafttrædelse. Den største ændring, der indgår i årets opdatering, vedrører lempelsen af revisionspligten i årsregnskabsloven, som medfører et fald i de administrative byrder på 450,7 mio. kr. på samfundsniveau. Den næststørste ændring kan henføres til LOV nr 719 af 25/06/ om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde) som medfører, at ni branchespecifikke faktureringsbekendtgørelser under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ophæves, og at det samtidig gøres til en pligt for erhvervsdrivende i medfør af markedsføringsloven at udstede en specificeret faktura for alle tjenesteydelser udført efter regning for private. Nettoeffekten af disse ændringer er en lettelse af de administrative byrder på 256,1 mio. kr. Den tredjestørste ændring, der indgår i årets opdatering, udgår fra implementeringen af EU s servicedirektiv i dansk lovgivning, gennem BEK nr om serviceyderes pligt til at give oplysninger til servicemodtagere. Bekendtgørelsen opregner en række oplysninger, som tjenesteydere skal gøre tilgængelige for tjenestemodtagere. Bekendtgørelsen omfatter alle virksomheder, der leverer tjenesteydelser mod betaling, med mindre virksomheden falder indenfor et af direktivets undtagelsesområder. Hovedparten af dansk tjenesteydelsesvirksomhed berøres af bekendtgørelsen. Samlet set medfører bekendtgørelsen, der implementerer servicedirektivet, nye administrative byrder for tjenesteydelsesvirksomhederne på 50,2 mio kr. Den fjerdestørste ændring udgår fra en ændring af årsregnskabsloven, som indfører krav om redegørelse for samfundsansvar i årsrapportens ledelsesberetning. Med 99 a indføres et nyt lovkrav, om at store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 3 og regnskabsklasse D 4 med virkning for regnskabsår der begynder den 1. januar 2009 eller senere skal redegøre for deres 1 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret 2009/10 dog frem til 31. december indgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt i tidligere folketingsår, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 2 Ex-ante målinger gennemføres i løbet af et folketingsår af lovforslag eller udkast til bekendtgørelser, som forventes at have samlede administrative konsekvenser (byrder eller lettelser) for over timer årligt for de omfattede virksomheder. Ex-ante målingerne er ligesom ex post opgørelserne baseret på virksomhedsinterview. 3 Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: En balancesum på 143 mio. kr. En nettoomsætning på 286 mio. kr. Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på Regnskabsklasse D omfatter virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS land og statslige aktieselskaber.

6 2 politikker for samfundsansvar og arbejde med samfundsansvar i årsrapporten, hvis de har politikker for samfundsansvar. Kravet medfører en årlig stigning i de administrative byrder på 25,5 mio. kr. på samfundsniveau. Udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet siden 2001 Figuren nedenfor viser, at de løbende administrative byrder ved ministeriets regulering ved nulpunktsmålingen i 2001 var mio. kr. og ved slutmålingen er opgjort til 7.881,5 mio. kr. Samlet set er de løbende administrative byrder på Økonomi- og Erhvervsministeriets område således faldet med 1.825,8 mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på ca. 18,8 pct. Næsten totredjedel af faldet kan henføres til lempelser af revisionspligten, som blev målt og afrapporteret i forbindelse med opdatering samt dette års opdatering. Revisionspligten blev således første gang lempet ved lov nr. 245 af 27/03/2006 for en række små virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvor det blev muligt at fravælge revision, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 1,5 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 3 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Denne lovændring af revisionspligten fjernede i 2006 byrder for ca. 677 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Den seneste lempelse af revisionspligten blev gennemført ved vedtagelse af Lov nr. 720 af 25/06/ om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten). Med denne ændring bliver det fra 1. januar 2011 muligt for virksomheder at fravælge revision, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Denne nye grænse betyder lettelser af administrative byrder for 450,7 mio. kr. årligt, som indgår i årets opdatering. Udover lempelsen af revisionspligten dækker udviklingen siden 2001 over to modsat rettede bevægelser. De administrative byrder vedrørende den finansielle sektors regulering er steget med næsten 30 pct. i perioden, især på baggrund af øgede krav til dokumentation i forbrugerbeskyttelsesreguleringen, der i starten af årtiet var danske regler og som siden er blevet afløst af international regulering, som fx MiFiD-regelsættet om investorbeskyttelse. På de klassiske administrative byrdeområder såsom årsregnskab, bogføring og statistiske indberetninger er byrderne faldet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Danmarks Statistik har således oplevet fald på henholdsvis 26 pct. og 39,6 pct. Figur 1.1: Udviklingen i de administrative byrder for Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2001 til Omkring 39,2 pct. af de endeligt opgjorte administrative byrder på Økonomi- og Erhvervsministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Den resterende del af de administrative byrder stammer fra international,

7 3 primært EU, regulering (A-regulering) 49 pct. samt krav som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering) 11,6 pct. Siden november 2001 er der sket en udvikling i de administrative byrders oprindelse, i 2001 var 44,7 pct. af de administrative byrder på Økonomiog Erhvervsministeriets område C-regulering, 11,9 pct. var B-regulering og 43,3 pct. var A- regulering.

8 4 2. INDLEDNING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra Målsætningen er genfremsendt i efterfølgende regeringsgrundlag senest i Danmark Viden > vækst > velstand > velfærd. I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative byrder for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative byrder i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative byrder gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative byrder. Denne opdatering er den endelige opgørelse af regerings målsætning om at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i. 2.1 Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative byrder siden sidste opdatering for folketingsåret , som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative byrder siden ministeriets nulpunktsmåling i november 2001.

9 5 Boks 1: Faktaboks om Økonomi- og Erhvervsministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2009 til 31. december. Tidligere AMVAB-målinger (AMVABbasismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved 21 love og bekendtgørelser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved 6 love/bekendtgørelser. I denne opdatering indgår lovforslag og bekendtgørelser fra folketingsåret 2009-, samt love og bekendtgørelser der er vedtaget/udstedt senest 31. december. Lovforslag og bekendtgørelser, som vedtages efter 1. marts, er opgjort ved hjælp af ex-ante undersøgelser eller på baggrund af ekspertvurderinger. Nye vejledninger/ændringer i vejledninger, der medfører, at virksomhederne løbende skal bruge mindre tid på at administrere eller efterleve konkrete forpligtigelser i de gældende regler, indgår ligeledes i målingerne. Digitale løsninger, der er besluttet før 31. december og forventes implementeret (taget i brug af virksomhederne) senest 31. december 2012, indgår i denne endelige opgørelse. At en digital løsning er besluttet indebærer, at følgende er på plads senest d. 31. december : Evt. lovhjemmel såfremt det er påkrævet Finansiering af den digitale løsning. Implementeringsplan og kravspecifikation Regler med administrative konsekvenser for virksomheden, som er udstedt i perioden 1. marts til 31. december, og som vurderes at have konsekvenser over timer men ikke over timer er ikke medtaget i denne endelige opgørelse. En oversigt over disse regler kan findes i bilag C De administrative byrder er siden nulpunktsmålingen 2001 til denne slutmåling faldet med 1.825,8 mio. kr., svarende til 18,8 pct. De administrative byrder er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative konsekvenser ved Økonomi- og Erhvervsministeriets erhvervsrettede lovgivning ved slutmålingen, udviklingen i de administrative byrder siden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv.

10 6 I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler med administrative konsekvenser på Økonomi- og Erhvervsministeriets område samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser som er blevet ex-ante målte, men som ikke har haft virkning blandt virksomhederne. Kapitel 5 indeholder et engelsk resumé. Bilag A indeholder en beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag B indeholder en beskrivelse af korrektioner af tidligere målinger. Bilag C indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, der er faldet for denne endelige opdaterings særlige bagatelgrænse på timer for love og bekendtgørelser, der er vedtaget efter 1. marts. Bilag D indeholder en oversigt over regler, der er afgrænset til anden lovgivning. Bilag E indeholder en oversigt over regler som er ex-ante opgjort i dette og tidligere års målinger.

11 7 3. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE BYRDER SAMT ANDRE RELEVANTE RESULTATER (ABC FORDELING MV.) 3.1 Udviklingen i de administrative byrder perioden 1. juli 2009 til slutmålingen I indeværende opdatering indgår i alt 27 målinger fordelt på 16 bekendtgørelser, syv lovbekendtgørelser samt fire love. 21 målinger er endeligt opgjorte, mens 6 målinger er foreløbigt opgjorte. Størstedelen af målingerne kan henføres til Finanstilsynet, som bidrager med lidt over en tredjedel af årets målinger. Tabel 3.1: Antal målinger, der indgår i opdateringen 5 Styrelse Antal målinger i alt Antal endeligt opgjorte målinger Antal foreløbigt opgjorte målinger Danmarks Statistik Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søfartsstyrelsen I alt for ministeriet I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2009 til slutmålingen samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt virksomhederne. Herudover fremgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser fra love/bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi virksomhederne ikke har erfaring med at efterleve reglerne. Tabel 3.2: Oversigt over de samlede løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2009 til slutmålingen. Styrelse (foreløbigt opgjort, mio. kr.) (endeligt opgjort, mio. kr.) i alt (mio. kr.) Danmarks Statistik -2,9-2,9 Erhvervs- og Byggestyrelsen -6,1 2,5-3,6 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen -8,6-452,6-461,2 Finanstilsynet 8,1 11,2 19,3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen -203,8-203,8 Søfartsstyrelsen 0,5 0,5 I alt for ministeriet -6,7-645,2-651,9 Som det fremgår af Tabel 3.2, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 651,9 mio. kr. Dette tal dækker over endeligt opgjorte administrative lettelser for 645,2 mio. kr. samt foreløbigt opgjorte lettelser for 6,7 mio. kr. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5 Sikkerhedsstyrelsen indgår ikke i årets opdatering, da styrelsen ikke har udstedt regulering i opdateringsperioden, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 i relation til Sikkerhedsstyrelsens regulering fremgår af tabel 3.3.

12 8 3.2 Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 Tabel 3.3 viser udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra 2001 til. Tabel 3.3: Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra 2001 til * Styrelse Administrative byrder i 2001 Administrative byrder Procentvis ændring i de administrative byrder siden 2001 Danmarks Statistik ,6 Erhvervs- og ,0 Byggestyrelsen Erhvervs- og ,4 Selskabsstyrelsen Finanstilsynet ,2 Konkurrence- og ,3 Forbrugerstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen ,7 Søfartsstyrelsen ,1 I alt for ministeriet ,8 * Inkl. ex-ante målinger, Som det fremgår af Tabel 3.3 ovenfor, er der samlet set sket et fald på Økonomi- og Erhvervsministeriets område på 18,8 pct. Danmarks Statistik tegner sig for det største procentvise fald siden 2001 med 39,6 pct. I faktiske byrder ligger det største fald hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med omkring mio. kr. svarende til et fald på 26,4 pct. Omvendt har Finanstilsynet bidraget med en stigning på 24,2 pct. lig med ca. 194,2 mio. kr. 3.3 De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Tabel 3.4 nedenfor viser, hvorfra de administrative byrder på Økonomi- og Erhvervsministeriets område stammer. Af tabellen fremgår det, at de administrative byrder, både på tidspunktet for basismålingen og i dag, primært er en konsekvens af lovgivning, der udelukkende er af EU eller anden international oprindelse (A-regulering) og national lovgivning (C-regulering), mens lovgivning af delvis EU eller anden international oprindelse (B-regulering) kun bidrager med omkring 12 pct. af de administrative byrder. Tabel 3.4: De administrative byrders oprindelse (procentvis fordeling) Styrelse Nulpunktsmålingen (2001) Slutmålingen () A B C A B C Danmarks Statistik 95,8 3,7 0,5 83,5 7,9 8,6 Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 0,0 0,8 99,2 0,0 0,7 99,3 48,3 13,5 38,1 57,8 13,9 28,3 Finanstilsynet 24,7 21,8 53,4 34,0 12,6 53,4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 28,6 0,0 71,4 31,7 4,8 63,6 Sikkerhedsstyrelsen 25,8 0,0 74,2 34,9 0,9 64,1 Søfartsstyrelsen 56,8 12,8 30,4 63,9 11,9 24,2 I alt for ministeriet 39,2 11, ,7 11,9 43,3 Tabel 3.5 herunder viser udviklingen i de administrative byrder for de love og bekendtgørelser, der indgår i top-10 listen i. Lidt over 90 pct. af byrderne på ministeriets områder vedrører de 10 mest byrdetunge love og bekendtgørelser og langt hovedparten af de administrative byrder kan henføres til Årsregnskabsloven, der tegner sig for mere end halvdelen af ministeriets byrder. Det er 6 EBST er opjusteret på nulpunkt med kr. Denne opjustering fremgår ikke af AMVAB databasen ved rapportudtræk.

13 9 derfor blandt disse love og bekendtgørelser, at regelforenklinger vil give de største resultater. De største lettelser siden nulpunktsmålingen er da også at finde for regler, som befinder sig på top-10 listen. Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for ministeriet Administrative byrder 2001 Administrative byrder Udvikling Lov/bekendtgørelse Samfundsniveaniveau Samfunds- Andel Samfunds-niveau Ændring i pct. (rangordnet efter byrdeniveau i ) af samled e omk. (pct.) 1. LBK nr. 395 af 25/05/2009 af årsregnskabsloven (Erhvervsog Selskabsstyrelsen) , ,2 2. LBK nr. 839 af 31/08/2009 om markedsføring (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) , , LBK nr. 286 af 04/04/2006 om finansiel virksomhed (Finanstilsynet) , ,1 4. LOV nr. 470 af 12/06/2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) , ,8 5. LBK. nr. 691 af 02/07/2003 om omsætning af fast ejendom, (Erhvervs- og Byggestyrelsen) , ,8 6. LBK nr. 627 af 26/07/2002 om sikkerhed til søs (Søfartsstyrelsen) , ,2 7. LBK nr. 452 af 24/06/1996 Byggeloven (Erhvervs- og byggestyrelsen) , ,0 8. LBK nr. 599 af 22/6/2000 om Danmarks Statistik (Danmarks Statistik) , ,6 9. LBK nr. 209 af 28/03/2000 om mærkning og skiltning med pris m.v. (Prismærkningsloven) (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) , ,2 10. LOV nr af 23/12/1998 (Bogføringsloven) (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) , ,6 Top 10 i alt , ,1 I alt for hele ministeriet , ,8 7 Stigningen på næsten sekshunderede procent afspejer ikke udviklingen i byrderne på markedsføringsloven men det forhold, at en række byrder der tidligere var målt på en række bekendtgørelser nu er henført til markedsføringsloven, se korrektionsaftsnitet i sidste års opdateringsrapport for yderligere information.

14 10 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. I afsnit 4.1. gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. Dernæst gennemgås i afsnit 4.2. de endeligt opgjorte ex-ante målinger. Endvidere gennemgås i afsnit 4.3. de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt i slutmålingen, men hvor det endnu ikke er muligt at opgøre de endelige konsekvenser, da reglerne ikke har haft effekt blandt virksomhederne. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1., 4.2. og 4.3. Tabel 4.1: Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Danmarks Statistik Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Lov/bekendtgørelse LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik BEK nr. 695 af 22/06/2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbeken dtgørelsen) LOV nr. 119 af 24/02/2004 om registrering af ledningsejere LOV nr af 16/12/2009 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering (Indsamling af energioplysninger m.v.) BEK nr. 733 af 27/06/2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v. LBK nr. 395 af 25/05/2009 af årsregnskabsloven (lempelse af revisionspligt) LBK nr. 395 af 25/05/2009 af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar) (foreløbigt opgjort mio. kr.) (endeligt opgjort mio. kr.) i alt (mio. kr.) -2,9-2,9-6,4-6,4 2,5 2,5 0,6 0,6-0,3-0,3-450,7-450,7 25,5 25,5 LBK nr. 395 af -4,6-4,6 25/05/2009 af årsregnskabsloven (Ophævelse af 74) LOV nr 470 af -21,4-21,4

15 11 Finanstilsynet 12/06/2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) LBK nr. 163 af -1,2-1,2 11/01/2003 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. BEK nr. 628 af -0,3-0,3 25/06/2009 om næringsbrev til visse fødevarevirksomh eder BEK nr 806 af 28/06/ om medarbejderrepræ sentation i aktieog anpartsselskaber -8,6-8,6 BEK nr af 12,0 12,0 16/12/2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselsk aber m.fl. BEK nr af 6,9 6,9 21/12/ om lønpolitik samt oplysningsforpligte lser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomhed er BEK nr af -4,9-4,9 22/10/2007 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner BEK nr. 21 af 3,7 3,7 11/01/ om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder BEK nr. 816 af -3,4-3,4 27/06/2007 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder BEK nr af 2,6 2,6 16/12/2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskabe r og tværgående pensionskasser BEK nr af 0,8 0,8 17/12/2009 om kapitaldækning BEK nr. 966 af 0,5 0,5 12/10/2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskabe r LBK nr. 286 af 1,2-0,2 1,0

16 12 Konkurrence- og Forbrugerstyrelse n Søfartsstyrelsen 04/04/2006 om finansiel virksomhed BEK nr. 922 af 28/9/2009 om registrering af aktiver LBK nr 839 af 31/08/2009 om markedsføring BEK nr af 29/12/2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere BEK nr af 16/12/2009 om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonde n LOV nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond BEK nr. 765 af 22/07/2009 om teknisk forskrift om skibsberedskabspl aner ved forureningsulykker forårsaget af farlige eller giftige stoffer ,1-256,1 50,2 50,2 1,8 1,8 0,3 0,3 0,5 0,5 SUM -6,7-645,2-651,9

17 Danmarks Statistik I dette afsnit gennemgås de endeligt opgjorte administrative konsekvenser for erhvervslivet, der følger af indberetninger til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Danmarks Statistiks tre hovedopgaver, der fremgår af Lov om Danmarks Statistik, 1, er: 1. At indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforholdene, samt udarbejde statistiske analyser og prognoser. 2. At varetage opgaver i forhold til det internationale statistiske samarbejde, bl.a. ved at gøre statistik internationalt sammenlignelig. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er baseret på EUretsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker. 3. At udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder, typisk mod betaling. Alle statistikker, der udarbejdes af Danmarks Statistik, har lovhjemmel i LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik, og derfor er alle administrative byrder vedrørende indberetninger til Danmarks Statistik registreret her. Det gælder uanset om den enkelte statistik udarbejdes af hensyn til nationale behov eller efter ønske fra Europa-Kommissionens statistiske kontor, Eurostat. Det er dog fortsat muligt at opgøre hvilke dele af de statistiske indberetninger, der kan henføres til hhv. nationale og internationale krav. I denne opdatering indgår i alt tre endeligt opgjorte regler på Danmarks Statistiks område som tilsammen har medført et fald i de administrative byrder på 1 mio. kroner. Nedenfor beskrives de opgjorte konsekvenser nærmere Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Danmarks Statistik Fællesløsning mellem Danmarks Statistik og Skatteministeriet for indberetning af intrastat statistikkerne og listeindberetning Danmarks Statistik (DST) og Skatteministeriet har lavet en fælles løsning til indberetning af information til hhv. intrastat statistikkerne for import og eksport og listeindberetninger om salg til andre EU virksomheder 8. Løsningen er således henvendt til virksomheder, der skal indberette intrastatstatistikker til DST, samt virksomheder der skal listeindberette til Skatteministeriet. Løsningen er en udbygning af indberetningsløsningen IDEP (Intrastat Data Entry Package), som understøtter indberetningen af intrastat oplysninger, men er udarbejdet af Skatteministeriet og DST i fællesskab til også at omfatte indberetning til listesystemet. Rent fysisk er løsningen placeret hos DST, som kanaliserer data videre til Skatteministeriet. Virksomhederne tilgår IDEP-web løsningen via virk.dk portalen, hvor de anvender digital signatur. Løsningen tillader, at indberetningerne til statistikkerne for intrastat import og eksport og indberetningen til listesystemet kan ske i samme arbejdsgang. Dermed spares virksomhederne for at tilgå indberetningssystemerne 2 gange. Herved sparer virksomhederne tid på aktiviteten indberette/indsende informationerne. Mindst lige så vigtigt for lettelsen af byrdeniveauet er, at løsningen tillader virksomhederne at indberette via indsendelsen af kommaseparerede filer frem for at skulle indtaste data. Såfremt virksomhedernes økonomistyringssystemer er sat op til at kunne genere de relevante 8 Løsningen omfatter også indberetningen af udenrigshandel med tjenester. Denne statistik er allerede målt som digital og tidsforbruget er vurderet allerede at være så lavt at der ikke er rum for yderlige reduktion af omkostningerne som følge af denne løsning.

18 14 kommaseparerede filer, kan filerne trækkes direkte fra økonomistyringssystemerne og derefter oploades til den nye fælles indberetningsløsning. Dette giver tidsbesparelser i forhold til aktiviteter forbundet med informationsindsamling og kontrol. Udviklingen af indberetningsløsningen via kommaseparerede filer er sket i samarbejde med Microsoft, som udbyder det mest udbredte økonomistyringssystem, C5. I tilfælde hvor virksomhedernes økonomistyringssystemer ikke kan genere den rette fil, kan en opgradering af systemet erhverves for ca kr., hvilket svarer til en omstillingsomkostning på samfundsniveau på 13,5 16,1 mio. kr. når det antages, at denne opgradering er nødvendig for en tredjedel af virksomhederne. DST stiller information om fx varekoder til rådighed for virksomhederne, så de kan opdateres deres økonomisyringssystemer med data, så den fil de uploader bliver så korrekt som mulig. Løsningen indeholder også et system, hvor virksomheden kan sende en fil med momsnumre og få dem kontrolleret i VIES systemet. Dette er så vidt vides unikt for Danmark. I andre lande kan virksomheder kun kontrollere udenlandske momsnumre et ad gangen, idet dette er det VIES systemet giver muligheden for. Muligheden for at kontrollere flere numre på en gang fungerer i praksis ved, at momsnumrene gives til et program, der derefter automatisk sender numrene til VIES databasen et efter et og registrerer databasens svar for hvert momsnummer. Informationen om varekoder og muligheden for at kontrollere momsnumrene medfører, at virksomhederne opnår en reduktion i tidsforbruget for aktiviteterne informationsindsamling og kontrol. Som det fremgår af nedenstående tabel, medfører indførelsen af den ny fælles indberetningsløsning en reduktion af de administrative byrder for DST på ca. 4,8 mio. kr. Oversigten er medtaget i denne rapport for at give et samlet overblik over konsekvenserne af ændringen. Denne del af lettelsen medregnes dog under Økonomi- og Erhvervsministeriets måling som er ressortministerium for Lov om Danmarks Statistik. Tabel 4.2: LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik Segment Intrastat import<10 ansatte: Intrastat import, ansatte: Intrastat import>49 ansatte: Intrastat eksport <10 ansatte: Intrastat eksport, ansatte: Intrastat eksport>49 ansatte: (2009) () Årets ændring Intrastat Import Intrastat Import Intrastat Import Intrastat Eksport Intrastat Eksport Intrastat Eksport Total Som det fremgår af nedenstående tabel medfører indførelsen af den ny fælles indberetningsløsning en reduktion af de administrative byrder for Skatteministeriet på ca. 3,6 mio. kr. Tabel 4.3: Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) - Fælles løsning for indberetning Segment 12 årlige indberetninger 4 årlige indberetninger 2 årlige indberetninger Informationsforpligtelse Informationsforpligtelse E.1. Listeoplysninger E.1. Listeoplysninger E.1. Listeoplysninger (2009) () Årets ændring Total

19 15 Denne lettelse følger som nævnt af et initiativ initieret af DST og Skatteministeriet i fællesskab, hvorfor ændringen har oprindelse i national lovgivning C-regulering Nye statistikker om ledige stillinger og virksomheders miljøbeskyttelsesudgifter I forbindelse med årets opdatering indgår 2 nye statistikker/blanketter om hhv. ledige stillinger og virksomheders miljøbeskyttelsesudgifter. De administrative konsekvenser som følge af disse er opsummeret i nedenstående tabel, som viser en nettostigning i de administrative byrder på 3,7 mio. kr. på samfundsniveau. Tabel 4.4: LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik Informationsforpligtelse Statistik om industriens miljøbeskyttelsesudgifter (2009) () Årets ændring Statistik over ledige stillinger Total Statistik om industriens miljøbeskyttelse Danmarks Statistiks indsamling af oplysninger om Statistik om industriens miljøbeskyttelsesudgifter, sker på baggrund af EU s Statistikstrukturforordning fra 1996 (SBS- Regulation no. 58/97 med efterfølgende ændringer). Statistikken omhandler danske industrivirksomheders udgifter til miljøbeskyttelse, der sigter mod at forebygge eller bekæmpe den miljøbelastning, som forårsages af virksomhedens egen drift. Indberetningen træder i kraft i efteråret og vil betyde at virksomheder årligt via virk.dk, skal oplyse hvorvidt de har haft investeringer eller driftsudgifter til miljøbeskyttelse. Hvis virksomheden svarer ja til et eller begge af disse filterspørgsmål, så spørges der ind til investerings-/ udgiftstypen, det samlede beløb, hvilket miljøområde det vedrører, andelen af investeringen der kan tilskrives miljøbeskyttelsesformål, samt om investeringen/ driftsudgiften sker på baggrund af lovkrav eller frivilligt. I målingen er det forventet, at en virksomhed i gennemsnit bruger 40 minutter på at besvare skemaet. Denne forventning er begrundet i, at det vil tage væsentligt længere tid for virksomhederne at besvare de fem efterfølgende spørgsmål, i de tilfælde hvor de har haft investeringer eller udgifter til miljøbeskyttelse. Den nye statistik betyder samlet at de administrative omkostninger for industrivirksomheder på samfundsniveau stiger med 0,2 mio. kr. årligt. Indberetning af ledige stillinger Indberetningen af ledige stillinger anvendes til at belyse antallet af ledige stillinger på det danske arbejdsmarked. Da virksomheder typisk reducere antallet af ledige stillinger før de begynder at afskedige medarbejdere, bliver statistikken til en ledende arbejdsmarkedsindikator. Desuden indgår statistikken i den europæiske kvartalsstatistik over ledige stillinger, som udarbejdes af Eurostat. Statistikken har derved sin baggrund i en EU-forordning. Indberetningen sker kvartalsvis for virksomheder, der skal oplyse antallet af ansatte og ledige stillinger. Målingen er segmenteret mellem virksomheder med ét arbejdssted og virksomheder med flere arbejdssteder, da informationsindsamlingen for virksomheder med flere arbejdssteder er mere vanskelig. På samfundsniveau bevirker den nye statistik en stigning i virksomhedernes administrative byrder på 1.7 mio. kr. Nedenstående tabel viser omkostningsfordelingen på de to segmenter.

20 16 Tabel 4.5: De administrative byrder forbundet med indberetning af ledige stillinger Segment Årets ændring (2009) () Virksomheder der indberetter ledige stillinger (ét arbejdssted) Virksomheder der indberetter ledige stillinger (mere end ét arbejdssted) Total DST har oplyst at statistikken sendes til ca. 91 pct. virksomheder med ét arbejdssted. For disse virksomheder gælder det at informationsindsamlingen er simpel, og den administrative byrde er derfor primært begrundet i indtastningen af data på virk.dk. For de 9 pct. af virksomhederne, der har flere arbejdssteder er den administrative byrde primært drevet af informationsindsamlingen, hvor det i et virksomhedsinterview påpeges, at det er essentielt at det interne system for registrering af ansatte fungerer godt og er opdateret. Specielt kan filtrering på virksomhedens forskellige arbejdssteder være vanskelig. Den efterfølgende indtastning på virk.dk fungerer nemt og gnidningsfrit.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Forsvarsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Forsvarsministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Kulturministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Kulturministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi- og Erhvervsministeriets

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden 1. juli 2005 til 30. juni

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Indenrigs- og Sundhedsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Transport- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Transport- og Energiministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Økonomi-

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 1. juni 2010 Endelig udgave Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Miljøministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative ved erhvervsrelateret regulering på Miljøministeriets

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Skatteudvalget L 149 - Bilag 3 O Skatteministeriet J.nr. 2004-711-0045 Den Til Folketingets Skatteudvalg Ad lovforslag nr. L 149 Som varslet i bemærkningerne til lovforslaget oversendes hermed resultatet

Læs mere

Q&A vedr. metode under fase 1

Q&A vedr. metode under fase 1 Q&A vedr. metode under fase 1 Vejledning: Q&A opdateres løbende med præciseringer og afklaringer vedr. AMVABmetoden og fremgangsmåden for målingerne. De senest indkomne/opdaterede spørgsmål og svar vil

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: af Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering - Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative omkostninger af erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område frem

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Ernst & Young 1 April 2012 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af Bekendtgørelse om arbejdstid for selvstændige vognmænd, der udfører mobile vejtransportaktiviteter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af ernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Klima- og Energiministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på

Læs mere

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET

AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AMVAB-OPDATERING AF SKATTEMINISTERIET AKTIVITETSBASERET MÅLING AF VIRKSOMHEDERNES ADMINISTRATIVE BYRDER VED ERHVERVSRELATERET REGULERING PÅ SKATTEMINISTERI- ETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2008 TIL 30. JUNI

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Justitsministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Justitsministeriets

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER

REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER SEPTEMBER 2014 ERHVERVSSTYRELSEN REDEGØRELSE FOR DET UNDERREPRÆSENTEREDE KØN I DANSKE VIRKSOMHEDER RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015

Erhvervsstyrelsen og EY. 26. januar 2015 Erhvervsstyrelsen og EY 26. januar 2015 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager

3. maj 2012. Erhvervsstyrelsen. AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager 3. maj 2012 Erhvervsstyrelsen AMVAB Ex ante-måling af digital notifikation i arbejdsskadesager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3 1.2 Om løsningen 4 1.3 Undersøgelsesdesign 6 1.4 Segmentering

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 5. marts 2014 Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om fremme af besparelser i energiforbruget, lov om varmeforsyning,

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område

Læs mere

AMVAB Justitsministeriet

AMVAB Justitsministeriet MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Justitsministeriet Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...11 2.1. BAGGRUND FOR MÅLINGEN...12

Læs mere

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender

AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender MUUSMANN A/S Research & Consulting COWI A/S AMVAB Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2005 Indholdsfortegnelse FORORD...4 1. RESUMÉ...5 2. INDLEDNING...12

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Til 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 175 Bilag 6 Offentligt Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. Af erhvervs- og vækstministeren

Læs mere

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen

Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved sygedagpengereformen Erhvervsstyrelsen Dato: 21. januar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Resumé 1 2. Populationsopdatering 2 2.1 Bekendtgørelse om sygedagpenge

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Beskæftigelsesministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Mistede oplysninger i forbindelse

Mistede oplysninger i forbindelse Mistede oplysninger i forbindelse med fravalg af revision -Analyse af 2014-regnskaberne www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1

Bilag om de administrative omkostninger i forbindelse 1 1PT Dette PT DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 6 Dato: 12. januar 6 Bilag om de administrative omkostninger

Læs mere

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5

30. OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Resumé 2. 2. Indledning 3. - hovedprincipper 5 OPDATERING AF JUSTITSMINISTERIETS AMVAB VAB-MÅLING FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 30. JUNI 2005 1. 30. 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 2 2. Indledning 3 3. AMVAB-metoden - hovedprincipper 5 4. Korrektion

Læs mere

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015

Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Lovforslag til ændring af årsregnskabsloven 2015 Den 28. januar 2015 blev der stillet lovforslag til ændring af årsregnskabsloven. Ændringerne skyldes primært, at Danmark skal implementere det EU-regnskabsdirektiv,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 L 146 endeligt svar på spørgsmål 48 Offentligt Bilag: Udkast til eventuelt ændringsforslag til lov om ændring af revisorloven og forskellige andre love Ændringsforslag

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker December 2015 Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund... 4 2.1 Datagrundlag...

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Epinion

Erhvervsstyrelsen og Epinion Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgift (momsbekendtgørelsen) - Skiltning på byggepladser på privat grund Erhvervsstyrelsen og

Læs mere

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D

V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D 14. marts 2013 V A L G F R I R E V I S I O N S S T A N D A R D Folketinget vedtog den 6. december 2012 en ændring af årsregnskabsloven og revisorloven. Ændringen betyder, at virksomheder i regnskabsklasse

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redeørelse for samfundsansvar HVEM: Store virksomheder i regnskabsklasse C og virksomheder i regnskabsklasse D med færre end 500 medarbejdere HVORNÅR:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 16. august 2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB ex ante-måling af Lov nr. 520 af 21. juni 2005 om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale mv. Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere BEK nr 1011 af 25/10/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2662 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere

Bekendtgørelse af lov om registrering af ledningsejere LBK nr 578 af 06/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 11/02842

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young Ex ante måling af de administrative konsekvenser ved udkast til bekendtgørelse om begrænsning af import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk udstyr, der indeholder

Læs mere

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker

Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen. Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Den kønsmæssige sammensætning af ledelsen Opfølgning på reglerne om måltal og politikker Marts 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Sammenfatning og konklusion... 2 2. Metode og baggrund...

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB)

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes (AMVAB) Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) September 2010 Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING...

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk

Rambøll Nørregade 7A DK-1165 København K T +45 3397 8200 F +45 3397 8233 www.ramboll-management.dk ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF BESKÆFTIGELSESMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på Beskæftigelsesministeriets

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdatering af Skatteministeriet Aktivitetsbaseret måling af nes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Skatteministeriets område i perioden

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens område) Fremsat den 2007 af beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen. Forslag til Lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer (Administrative lettelser på funktionærrettens

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger

Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger Kortlægning af energiforbrug i bygninger Regeringens strategi for reduktion af energiforbrug i bygninger V/ specialkonsulent Lars Misser Erhvervs- og Byggestyrelsen Vi fik et nyt BBR 1. december 2009 Fordele:

Læs mere

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love BEK nr 186 af 24/02/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, j.nr. 2010-0021214

Læs mere

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr.

Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade København K. Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen. Sendt pr. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8 1306 København K Att. Lars Poulsen og Niels Ebbe Andersen 29. januar 2009 Sag /lje Deres ref. lp/lki/dor Sendt pr. mail Forespørgsel om regnskabsaflæggelse

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY 19. deember 013 Ex post måling af de administrative konsekvenser ved bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for kvægbesætninger og bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endelig version Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering af Fødevareministeriet Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative omkostninger ved erhvervsrelateret regulering på Fødevareministeriets

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB-opdatering Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Aktivitetsbaseret måling af virksomheders administrative af erhvervsrelateret regulering på Ministeriet for

Læs mere

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat

Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat 3. november 2017 Udenrigsøkonomi Vejledning til indberetning af fragtomkostninger i Intrastat Statistikken over udenrigshandel med varer opgøres i såkaldte statistiske værdier. Den statistiske værdi er

Læs mere

Nye regler i 4. kvartal 2010

Nye regler i 4. kvartal 2010 Kvartalsnyt, marts 2011 Nye regler i 4. kvartal 2010 Vedtagne love I 4. kvartal 2010 er der vedtaget følgende love på Finanstilsynets område: Lov nr. 1553 af 21. december 2010 om ændring af lov om betalingstjenester,

Læs mere

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt

April Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 14 Rigsrevisionens fortsatte notat nr. 2 af 7. april 2014 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om det digitale tinglysningsprojekt April 2014 FORTSAT

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Finansudvalget FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Finansudvalget 2008-09 FIU alm. del Svar på Spørgsmål 4 Offentligt j.nr. 09-043424 Dato : 03.04.2009 Til Folketingets Finansudvalg Hermed sendes svar på 9 spørgsmål 4 af 19. februar 2009. (Alm. del). Kristian

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden

Bekendtgørelse om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonden BEK nr 1494 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 09/05102 Senere ændringer

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget).

(Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Erhvervsudvalget (2. samling) R 14 - Offentligt Skriftlig redegørelse (Redegørelsen er optrykt i den ordlyd, hvori den er modtaget). Redegørelse af 15/6 05 om erhvervslivet og reguleringen 2003/04. (Redegørelse

Læs mere

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen)

Fremsat den 31. marts 2004 af økonomi- og erhvervsministeren (Bendt Bendtsen) L 214 (som fremsat): Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven) med

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1.

Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede rammer på forslag til finanslov for 2009 er opstillet i tabel 1. Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 270 Offentligt 26. august 2008 ADMS Eksp.nr. 565472 /tbr-dep mis-dep FFL09 for Økonomi- og Erhvervsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriets samlede

Læs mere

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område)

2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Forslag. til. (Administrative lettelser på funktionærrettens område) 2007/2 LSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 14. december 2007 af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen)

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Handler du med udlandet?

Handler du med udlandet? Handler du med udlandet? Fakta om momspakken Sidste år vedtog EU et direktiv, den såkaldte Momspakke, som fra 1. januar i år har ændret den måde, din virksomhed skal håndtere og rapportere moms, hvis I

Læs mere

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen

Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012. Erhvervsstyrelsen Manual til Aktivitetsbaseret Måling af Virksomhedernes Administrative Byrder (AMVAB) Marts 2012 Erhvervsstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. AMVAB-metoden... 4 2.1. Formålet med AMVAB 5

Læs mere

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg

Grundnotat om. Notatet sendes til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Skatteudvalg Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 2 Offentligt Notat SKATTEMINISTERIET Departementet Skatte- og Afgiftsadministration 17. april 2008 8. april 2008 J.nr. 2008-251-0070 Grundnotat om Europa-Kommissionens

Læs mere

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger

Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger 3. september 2009 /jcn Sag 2009-20.142 Årsregnskabsloven og andelsboligforeninger Beskrivelse af den generelle problemstilling Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har modtaget spørgsmål vedrørende andelsboligforeningers

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse om registrering og offentliggørelse af oplysninger om ejere i Erhvervsstyrelsen BEK nr 488 af 18/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juli 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-12208 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0147 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2008-251-0070 Dato: Til Folketinget - Europaudvalget og Skatteudvalget Til udvalgenes orientering vedlægges supplerende Grundnotat, høringsskema

Læs mere

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber

Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber 7. juli 2014 Vejledning til indberetning af kapitalgrundlag, solvensbehov mv. for investeringsforvaltningsselskaber Denne vejledning finder anvendelse for investeringsforvaltningsselskaber samt finansielle

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Januar 2004 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Basismåling på årsregnskabsloven Erhvervs- og Selskabsstyrelsen AMVAB Basismåling på årsregnskabsloven Januar 2004 Indhold Side Resumé...1 Indledning...11

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere