Revision 7 Dato Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Revision 7 Dato 23.2.2011 Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af"

Transkript

1 ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden 1. juli 2009 til 31. december April 2011

2 1 Revision 7 Dato Udarbejdet af RMC Kontrolleret af RMC Godkendt af AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2009 TIL 31. DECEMBER

3 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Resumé 1 2. Indledning Kort om opdateringen Læsevejledning Udviklingen i de administrative byrder samt andre relevante resultater (ABC fordeling mv.) Udviklingen i de administrative byrder perioden 1. juli 2009 til slutmålingen Udviklingen i de administrative byrder siden De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Gennemgang af alle ændrede/nye regler samt øvrige initiativer med administrative konsekvenser Danmarks Statistik Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Danmarks Statistik 13 Fællesløsning mellem Danmarks Statistik og Skatteministeriet for indberetning af intrastat statistikkerne og listeindberetning Erhvervs- og Byggestyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Byggestyrelsen Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Endeligt opgjorte ex ante målinger på Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Finanstilsynet Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Finanstilsynet Foreløbigt opgjorte administrative konsekvenser på Finanstilsynet 69 Dataindsamling Endeligt opgjorte ex-ante målinger på Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Endeligt opgjorte ex-ante målinger på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søfartsstyrelsen Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Søfartsstyrelsen 90 AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2009 TIL 31. DECEMBER

4 3 5. English summary the development of the administrative burdens for the Ministry of Economic and Business Affairs from July 1th 2009 to December 31th 91 Bilag A. Kort om AMVAB-metoden 1 Bilag B. Korrektioner til eksisterende målinger 3 BILAG C. REGLER DER FALDER FOR TIMERS BAGATÆLGRÆNSEN 1 Bilag D. Eventuel afgrænsning til anden lovgivning 4 Bilag E. Oversigt over ex-ante målinger, som indgår i målingen 1 AMVAB-OPDATERING AF ØKONOMI- OG ERHVERVSMINISTERIETS OMRÅDE I PERIODEN 1. JULI 2009 TIL 31. DECEMBER

5 1 1. RESUMÉ Center for Kvalitet i ErhvervsRegulering (CKR) under Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har, med assistance fra Rambøll Management Consulting, gennemført en opdatering af AMVAB-målingen på Økonomi- og Erhvervsministeriets område. De løbende administrative byrder ved Økonomi- og Erhvervsministeriets erhvervsrettede regulering er i det seneste folketingsår faldet med 651,9 mio. kr., svarende til et fald på ca. 7,5 pct. i forhold til niveauet i Udviklingen skyldes ændrede krav til virksomhederne som følge af nye eller ophævede love og bekendtgørelser fra folketingsåret 2009/10 frem til 31. december samt nye digitale indberetningsløsninger, som letter virksomhedernes administration. 1 I denne opdatering indgår de endeligt målte konsekvenser ved nye regler, som virksomhederne har fået erfaring med at efterleve. Derudover indgår vedtagne love og bekendtgørelser fra tidligere folketingsår, som virksomhederne endnu ikke har erfaring med at efterleve, men som er blevet exante målt enten i forbindelse med forslagenes fremsættelse eller i forbindelse med denne slutopgørelse. 2 For disse regler gælder det, at der er tale om foreløbigt opgjorte konsekvenser. For de love og bekendtgørelser hvor konsekvenserne kan endeligt opgøres, er der samlet set tale om administrative lettelser for ca. 645,2 mio. kr. Herudover viser ikke-tidligere afrapporterede exante målinger af 4 regler foreløbigt opgjorte lettelser for samlet set ca. 6,7 mio. kr. De ex-ante målte konsekvenser er forbundet med en lidt større usikkerhed sammenlignet med målinger, der er gennemført på baggrund af virksomhedsinterview efter lovens ikrafttrædelse. Den største ændring, der indgår i årets opdatering, vedrører lempelsen af revisionspligten i årsregnskabsloven, som medfører et fald i de administrative byrder på 450,7 mio. kr. på samfundsniveau. Den næststørste ændring kan henføres til LOV nr 719 af 25/06/ om ændring af lov om markedsføring (Faktureringspligt for regningsarbejde) som medfører, at ni branchespecifikke faktureringsbekendtgørelser under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ophæves, og at det samtidig gøres til en pligt for erhvervsdrivende i medfør af markedsføringsloven at udstede en specificeret faktura for alle tjenesteydelser udført efter regning for private. Nettoeffekten af disse ændringer er en lettelse af de administrative byrder på 256,1 mio. kr. Den tredjestørste ændring, der indgår i årets opdatering, udgår fra implementeringen af EU s servicedirektiv i dansk lovgivning, gennem BEK nr om serviceyderes pligt til at give oplysninger til servicemodtagere. Bekendtgørelsen opregner en række oplysninger, som tjenesteydere skal gøre tilgængelige for tjenestemodtagere. Bekendtgørelsen omfatter alle virksomheder, der leverer tjenesteydelser mod betaling, med mindre virksomheden falder indenfor et af direktivets undtagelsesområder. Hovedparten af dansk tjenesteydelsesvirksomhed berøres af bekendtgørelsen. Samlet set medfører bekendtgørelsen, der implementerer servicedirektivet, nye administrative byrder for tjenesteydelsesvirksomhederne på 50,2 mio kr. Den fjerdestørste ændring udgår fra en ændring af årsregnskabsloven, som indfører krav om redegørelse for samfundsansvar i årsrapportens ledelsesberetning. Med 99 a indføres et nyt lovkrav, om at store virksomheder omfattet af regnskabsklasse C 3 og regnskabsklasse D 4 med virkning for regnskabsår der begynder den 1. januar 2009 eller senere skal redegøre for deres 1 Udover nye love og bekendtgørelser fra folketingsåret 2009/10 dog frem til 31. december indgår også love/bekendtgørelser, som blev vedtaget/udstedt i tidligere folketingsår, men som virksomhederne først nu har erfaring med at efterleve. 2 Ex-ante målinger gennemføres i løbet af et folketingsår af lovforslag eller udkast til bekendtgørelser, som forventes at have samlede administrative konsekvenser (byrder eller lettelser) for over timer årligt for de omfattede virksomheder. Ex-ante målingerne er ligesom ex post opgørelserne baseret på virksomhedsinterview. 3 Store virksomheder i regnskabsklasse C er virksomheder, som overskrider mindst to af nedenstående tre størrelsesgrænser: En balancesum på 143 mio. kr. En nettoomsætning på 286 mio. kr. Et gennemsnit antal heltidsbeskæftigede på Regnskabsklasse D omfatter virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS land og statslige aktieselskaber.

6 2 politikker for samfundsansvar og arbejde med samfundsansvar i årsrapporten, hvis de har politikker for samfundsansvar. Kravet medfører en årlig stigning i de administrative byrder på 25,5 mio. kr. på samfundsniveau. Udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet siden 2001 Figuren nedenfor viser, at de løbende administrative byrder ved ministeriets regulering ved nulpunktsmålingen i 2001 var mio. kr. og ved slutmålingen er opgjort til 7.881,5 mio. kr. Samlet set er de løbende administrative byrder på Økonomi- og Erhvervsministeriets område således faldet med 1.825,8 mio. kr. siden 2001, svarende til et fald på ca. 18,8 pct. Næsten totredjedel af faldet kan henføres til lempelser af revisionspligten, som blev målt og afrapporteret i forbindelse med opdatering samt dette års opdatering. Revisionspligten blev således første gang lempet ved lov nr. 245 af 27/03/2006 for en række små virksomheder, der er omfattet af årsregnskabslovens regnskabsklasse B, hvor det blev muligt at fravælge revision, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 1,5 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 3 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Denne lovændring af revisionspligten fjernede i 2006 byrder for ca. 677 mio. kr. på samfundsniveau årligt. Den seneste lempelse af revisionspligten blev gennemført ved vedtagelse af Lov nr. 720 af 25/06/ om ændring af årsregnskabsloven og selskabsloven (lempelse af revisionspligten). Med denne ændring bliver det fra 1. januar 2011 muligt for virksomheder at fravælge revision, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overskrider to af følgende størrelser: 1) En balancesum på 4 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 8 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede i løbet af regnskabsåret på 12. Denne nye grænse betyder lettelser af administrative byrder for 450,7 mio. kr. årligt, som indgår i årets opdatering. Udover lempelsen af revisionspligten dækker udviklingen siden 2001 over to modsat rettede bevægelser. De administrative byrder vedrørende den finansielle sektors regulering er steget med næsten 30 pct. i perioden, især på baggrund af øgede krav til dokumentation i forbrugerbeskyttelsesreguleringen, der i starten af årtiet var danske regler og som siden er blevet afløst af international regulering, som fx MiFiD-regelsættet om investorbeskyttelse. På de klassiske administrative byrdeområder såsom årsregnskab, bogføring og statistiske indberetninger er byrderne faldet. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og Danmarks Statistik har således oplevet fald på henholdsvis 26 pct. og 39,6 pct. Figur 1.1: Udviklingen i de administrative byrder for Økonomi- og Erhvervsministeriet, 2001 til Omkring 39,2 pct. af de endeligt opgjorte administrative byrder på Økonomi- og Erhvervsministeriets område vedrører administrative pligter, som udelukkende er nationalt reguleret (C-regulering). Den resterende del af de administrative byrder stammer fra international,

7 3 primært EU, regulering (A-regulering) 49 pct. samt krav som delvist har deres oprindelse i international regulering (B-regulering) 11,6 pct. Siden november 2001 er der sket en udvikling i de administrative byrders oprindelse, i 2001 var 44,7 pct. af de administrative byrder på Økonomiog Erhvervsministeriets område C-regulering, 11,9 pct. var B-regulering og 43,3 pct. var A- regulering.

8 4 2. INDLEDNING Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har af Folketinget fået til opgave at følge udviklingen i de administrative byrder for erhvervslivet som følge af den erhvervsrettede lovgivning. Denne opgave er en følge af regeringens ambition om at reducere de administrative byrder for danske virksomheder med op til 25 pct. i, jf. bl.a. regeringens vækststrategi Vækst med vilje fra Målsætningen er genfremsendt i efterfølgende regeringsgrundlag senest i Danmark Viden > vækst > velstand > velfærd. I blev der gennemført en AMVAB-basismåling af de administrative byrder for virksomhederne som følge af al erhvervsrettet regulering i de danske ministerier. Målingen viste niveauet af administrative byrder i 2001, hvor regeringen tiltrådte (nulpunktsmåling) og niveauet i (basismåling). For at følge udviklingen i de administrative byrder gennemfører Erhvervs- og Selskabsstyrelsen én gang årligt en opdatering af AMVAB-målingerne for alle ministerier med erhvervsrettet lovgivning. En AMVAB-opdatering indebærer en kvantificering af såvel de administrative byrder som de administrative lettelser for erhvervslivet som følge af ny regulering fra det forgangne folketingsår. Endvidere indgår effekten af øvrige initiativer, eksempelvis digitaliseringstiltag og administrative forenklinger, som har betydning for virksomhedernes håndtering af deres administrative opgaver. Med AMVAB-målingerne er det muligt løbende at opgøre, hvilken effekt ministeriernes erhvervsrettede initiativer (både lovgivningsmæssige og øvrige initiativer, for eksempel digitaliseringsinitiativer) har for virksomhedernes administrative byrder. Denne opdatering er den endelige opgørelse af regerings målsætning om at reducere virksomhedernes administrative byrder med op til 25 pct. i. 2.1 Kort om opdateringen I denne rapport præsenteres opdateringen af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB-måling. Opdateringen viser udviklingen i Økonomi- og Erhvervsministeriets administrative byrder siden sidste opdatering for folketingsåret , som inkluderede regler frem til 30. juni Ligeledes viser opdateringen den samlede udvikling i ministeriets administrative byrder siden ministeriets nulpunktsmåling i november 2001.

9 5 Boks 1: Faktaboks om Økonomi- og Erhvervsministeriets opdatering Fakta om opdateringen: Rapporten indeholder en opdatering af Økonomi- og Erhvervsministeriets AMVAB-måling med lovgivning, som er trådt i kraft i perioden d. 1. juli 2009 til 31. december. Tidligere AMVAB-målinger (AMVABbasismålingen og AMVAB-opdateringer) kan læses på Opdateringen inkluderer de endeligt opgjorte konsekvenser ved 21 love og bekendtgørelser samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved 6 love/bekendtgørelser. I denne opdatering indgår lovforslag og bekendtgørelser fra folketingsåret 2009-, samt love og bekendtgørelser der er vedtaget/udstedt senest 31. december. Lovforslag og bekendtgørelser, som vedtages efter 1. marts, er opgjort ved hjælp af ex-ante undersøgelser eller på baggrund af ekspertvurderinger. Nye vejledninger/ændringer i vejledninger, der medfører, at virksomhederne løbende skal bruge mindre tid på at administrere eller efterleve konkrete forpligtigelser i de gældende regler, indgår ligeledes i målingerne. Digitale løsninger, der er besluttet før 31. december og forventes implementeret (taget i brug af virksomhederne) senest 31. december 2012, indgår i denne endelige opgørelse. At en digital løsning er besluttet indebærer, at følgende er på plads senest d. 31. december : Evt. lovhjemmel såfremt det er påkrævet Finansiering af den digitale løsning. Implementeringsplan og kravspecifikation Regler med administrative konsekvenser for virksomheden, som er udstedt i perioden 1. marts til 31. december, og som vurderes at have konsekvenser over timer men ikke over timer er ikke medtaget i denne endelige opgørelse. En oversigt over disse regler kan findes i bilag C De administrative byrder er siden nulpunktsmålingen 2001 til denne slutmåling faldet med 1.825,8 mio. kr., svarende til 18,8 pct. De administrative byrder er opgjort i 2005 priser, mens hovedparten af oplysningerne omkring antal berørte virksomheder tager udgangspunkt i data fra 2004 eller de senest tilgængelige data. Organisering af målingen: Målingen er gennemført af Rambøll Management Consulting. Økonomi- og Erhvervsministeriet og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har fulgt målingen og har løbende været inddraget i forbindelse med afklaring af lovmæssige, metodiske og andre problemstillinger. 2.2 Læsevejledning Denne rapport indeholder en præsentation af opdateringens resultater. Kapitel 3 indeholder en overordnet status af de samlede administrative konsekvenser ved Økonomi- og Erhvervsministeriets erhvervsrettede lovgivning ved slutmålingen, udviklingen i de administrative byrder siden november 2001, samt andre relevante resultater, herunder ABC fordeling mv.

10 6 I kapitel 4 præsenteres de endeligt opgjorte konsekvenser ved ændrede/nye regler med administrative konsekvenser på Økonomi- og Erhvervsministeriets område samt de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved vedtagne love og bekendtgørelser som er blevet ex-ante målte, men som ikke har haft virkning blandt virksomhederne. Kapitel 5 indeholder et engelsk resumé. Bilag A indeholder en beskrivelse af AMVAB-metoden. Bilag B indeholder en beskrivelse af korrektioner af tidligere målinger. Bilag C indeholder en oversigt over love og bekendtgørelser, der er faldet for denne endelige opdaterings særlige bagatelgrænse på timer for love og bekendtgørelser, der er vedtaget efter 1. marts. Bilag D indeholder en oversigt over regler, der er afgrænset til anden lovgivning. Bilag E indeholder en oversigt over regler som er ex-ante opgjort i dette og tidligere års målinger.

11 7 3. UDVIKLINGEN I DE ADMINISTRATIVE BYRDER SAMT ANDRE RELEVANTE RESULTATER (ABC FORDELING MV.) 3.1 Udviklingen i de administrative byrder perioden 1. juli 2009 til slutmålingen I indeværende opdatering indgår i alt 27 målinger fordelt på 16 bekendtgørelser, syv lovbekendtgørelser samt fire love. 21 målinger er endeligt opgjorte, mens 6 målinger er foreløbigt opgjorte. Størstedelen af målingerne kan henføres til Finanstilsynet, som bidrager med lidt over en tredjedel af årets målinger. Tabel 3.1: Antal målinger, der indgår i opdateringen 5 Styrelse Antal målinger i alt Antal endeligt opgjorte målinger Antal foreløbigt opgjorte målinger Danmarks Statistik Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Finanstilsynet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Søfartsstyrelsen I alt for ministeriet I Tabel 3.2 nedenfor præsenteres en oversigt over de samlede løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2009 til slutmålingen samt udskudte regler fra tidligere folketingsår, som har fået virkning blandt virksomhederne. Herudover fremgår de foreløbigt opgjorte konsekvenser fra love/bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt, men som endnu ikke kan opgøres endeligt, fordi virksomhederne ikke har erfaring med at efterleve reglerne. Tabel 3.2: Oversigt over de samlede løbende administrative konsekvenser ved ministeriets lovgivning i perioden 1. juli 2009 til slutmålingen. Styrelse (foreløbigt opgjort, mio. kr.) (endeligt opgjort, mio. kr.) i alt (mio. kr.) Danmarks Statistik -2,9-2,9 Erhvervs- og Byggestyrelsen -6,1 2,5-3,6 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen -8,6-452,6-461,2 Finanstilsynet 8,1 11,2 19,3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen -203,8-203,8 Søfartsstyrelsen 0,5 0,5 I alt for ministeriet -6,7-645,2-651,9 Som det fremgår af Tabel 3.2, medfører de reguleringsmæssige ændringer, der er gennemført i perioden, et nettofald i de administrative byrder på 651,9 mio. kr. Dette tal dækker over endeligt opgjorte administrative lettelser for 645,2 mio. kr. samt foreløbigt opgjorte lettelser for 6,7 mio. kr. I kapitel 4 redegøres for de enkelte ændringer, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5 Sikkerhedsstyrelsen indgår ikke i årets opdatering, da styrelsen ikke har udstedt regulering i opdateringsperioden, som har medført administrative konsekvenser for erhvervslivet. Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 i relation til Sikkerhedsstyrelsens regulering fremgår af tabel 3.3.

12 8 3.2 Udviklingen i de administrative byrder siden 2001 Tabel 3.3 viser udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra 2001 til. Tabel 3.3: Udviklingen i ministeriets løbende administrative byrder fra 2001 til * Styrelse Administrative byrder i 2001 Administrative byrder Procentvis ændring i de administrative byrder siden 2001 Danmarks Statistik ,6 Erhvervs- og ,0 Byggestyrelsen Erhvervs- og ,4 Selskabsstyrelsen Finanstilsynet ,2 Konkurrence- og ,3 Forbrugerstyrelsen Sikkerhedsstyrelsen ,7 Søfartsstyrelsen ,1 I alt for ministeriet ,8 * Inkl. ex-ante målinger, Som det fremgår af Tabel 3.3 ovenfor, er der samlet set sket et fald på Økonomi- og Erhvervsministeriets område på 18,8 pct. Danmarks Statistik tegner sig for det største procentvise fald siden 2001 med 39,6 pct. I faktiske byrder ligger det største fald hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen med omkring mio. kr. svarende til et fald på 26,4 pct. Omvendt har Finanstilsynet bidraget med en stigning på 24,2 pct. lig med ca. 194,2 mio. kr. 3.3 De administrative byrders oprindelse (ABC-fordeling) Tabel 3.4 nedenfor viser, hvorfra de administrative byrder på Økonomi- og Erhvervsministeriets område stammer. Af tabellen fremgår det, at de administrative byrder, både på tidspunktet for basismålingen og i dag, primært er en konsekvens af lovgivning, der udelukkende er af EU eller anden international oprindelse (A-regulering) og national lovgivning (C-regulering), mens lovgivning af delvis EU eller anden international oprindelse (B-regulering) kun bidrager med omkring 12 pct. af de administrative byrder. Tabel 3.4: De administrative byrders oprindelse (procentvis fordeling) Styrelse Nulpunktsmålingen (2001) Slutmålingen () A B C A B C Danmarks Statistik 95,8 3,7 0,5 83,5 7,9 8,6 Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 0,0 0,8 99,2 0,0 0,7 99,3 48,3 13,5 38,1 57,8 13,9 28,3 Finanstilsynet 24,7 21,8 53,4 34,0 12,6 53,4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 28,6 0,0 71,4 31,7 4,8 63,6 Sikkerhedsstyrelsen 25,8 0,0 74,2 34,9 0,9 64,1 Søfartsstyrelsen 56,8 12,8 30,4 63,9 11,9 24,2 I alt for ministeriet 39,2 11, ,7 11,9 43,3 Tabel 3.5 herunder viser udviklingen i de administrative byrder for de love og bekendtgørelser, der indgår i top-10 listen i. Lidt over 90 pct. af byrderne på ministeriets områder vedrører de 10 mest byrdetunge love og bekendtgørelser og langt hovedparten af de administrative byrder kan henføres til Årsregnskabsloven, der tegner sig for mere end halvdelen af ministeriets byrder. Det er 6 EBST er opjusteret på nulpunkt med kr. Denne opjustering fremgår ikke af AMVAB databasen ved rapportudtræk.

13 9 derfor blandt disse love og bekendtgørelser, at regelforenklinger vil give de største resultater. De største lettelser siden nulpunktsmålingen er da også at finde for regler, som befinder sig på top-10 listen. Tabel 3.5: Top 10 over love og bekendtgørelser for ministeriet Administrative byrder 2001 Administrative byrder Udvikling Lov/bekendtgørelse Samfundsniveaniveau Samfunds- Andel Samfunds-niveau Ændring i pct. (rangordnet efter byrdeniveau i ) af samled e omk. (pct.) 1. LBK nr. 395 af 25/05/2009 af årsregnskabsloven (Erhvervsog Selskabsstyrelsen) , ,2 2. LBK nr. 839 af 31/08/2009 om markedsføring (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) , , LBK nr. 286 af 04/04/2006 om finansiel virksomhed (Finanstilsynet) , ,1 4. LOV nr. 470 af 12/06/2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) , ,8 5. LBK. nr. 691 af 02/07/2003 om omsætning af fast ejendom, (Erhvervs- og Byggestyrelsen) , ,8 6. LBK nr. 627 af 26/07/2002 om sikkerhed til søs (Søfartsstyrelsen) , ,2 7. LBK nr. 452 af 24/06/1996 Byggeloven (Erhvervs- og byggestyrelsen) , ,0 8. LBK nr. 599 af 22/6/2000 om Danmarks Statistik (Danmarks Statistik) , ,6 9. LBK nr. 209 af 28/03/2000 om mærkning og skiltning med pris m.v. (Prismærkningsloven) (Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen) , ,2 10. LOV nr af 23/12/1998 (Bogføringsloven) (Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) , ,6 Top 10 i alt , ,1 I alt for hele ministeriet , ,8 7 Stigningen på næsten sekshunderede procent afspejer ikke udviklingen i byrderne på markedsføringsloven men det forhold, at en række byrder der tidligere var målt på en række bekendtgørelser nu er henført til markedsføringsloven, se korrektionsaftsnitet i sidste års opdateringsrapport for yderligere information.

14 10 4. GENNEMGANG AF ALLE ÆNDREDE/NYE REGLER SAMT ØVRIGE INITIATIVER MED ADMINISTRATIVE KONSEKVENSER I dette kapitel gennemgås de enkelte ændrede/nye love og bekendtgørelser samt øvrige initiativer, som har haft administrative konsekvenser for erhvervslivet. I afsnit 4.1. gennemgås de endeligt opgjorte konsekvenser ved nye/ændrede love, bekendtgørelser og øvrige initiativer. Dernæst gennemgås i afsnit 4.2. de endeligt opgjorte ex-ante målinger. Endvidere gennemgås i afsnit 4.3. de foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser, som er blevet ex-ante målt i slutmålingen, men hvor det endnu ikke er muligt at opgøre de endelige konsekvenser, da reglerne ikke har haft effekt blandt virksomhederne. I Tabel 4.1 opsummeres de love, bekendtgørelser og øvrige initiativer, som gennemgås i afsnit 4.1., 4.2. og 4.3. Tabel 4.1: Endeligt og foreløbigt opgjorte konsekvenser ved love og bekendtgørelser som indgår i opdateringen Styrelse/ område Danmarks Statistik Erhvervs- og Byggestyrelsen Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Lov/bekendtgørelse LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik BEK nr. 695 af 22/06/2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af fast ejendom (Formidlingsbeken dtgørelsen) LOV nr. 119 af 24/02/2004 om registrering af ledningsejere LOV nr af 16/12/2009 om ændring af lov om bygnings- og boligregistrering (Indsamling af energioplysninger m.v.) BEK nr. 733 af 27/06/2006 om formidling, udbud og rådgivning ved omsætning af private andelsboliger m.v. LBK nr. 395 af 25/05/2009 af årsregnskabsloven (lempelse af revisionspligt) LBK nr. 395 af 25/05/2009 af årsregnskabsloven (Redegørelse for samfundsansvar) (foreløbigt opgjort mio. kr.) (endeligt opgjort mio. kr.) i alt (mio. kr.) -2,9-2,9-6,4-6,4 2,5 2,5 0,6 0,6-0,3-0,3-450,7-450,7 25,5 25,5 LBK nr. 395 af -4,6-4,6 25/05/2009 af årsregnskabsloven (Ophævelse af 74) LOV nr 470 af -21,4-21,4

15 11 Finanstilsynet 12/06/2009 om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) LBK nr. 163 af -1,2-1,2 11/01/2003 om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. BEK nr. 628 af -0,3-0,3 25/06/2009 om næringsbrev til visse fødevarevirksomh eder BEK nr 806 af 28/06/ om medarbejderrepræ sentation i aktieog anpartsselskaber -8,6-8,6 BEK nr af 12,0 12,0 16/12/2008 om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselsk aber m.fl. BEK nr af 6,9 6,9 21/12/ om lønpolitik samt oplysningsforpligte lser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomhed er BEK nr af -4,9-4,9 22/10/2007 om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder m.v. samt finansielle koncerner BEK nr. 21 af 3,7 3,7 11/01/ om outsourcing af væsentlige aktivitetsområder BEK nr. 816 af -3,4-3,4 27/06/2007 om sædvanlige kundeoplysninger i finansielle virksomheder BEK nr af 2,6 2,6 16/12/2008 om finansielle rapporter for forsikringsselskabe r og tværgående pensionskasser BEK nr af 0,8 0,8 17/12/2009 om kapitaldækning BEK nr. 966 af 0,5 0,5 12/10/2009 om solvens og driftsplaner for forsikringsselskabe r LBK nr. 286 af 1,2-0,2 1,0

16 12 Konkurrence- og Forbrugerstyrelse n Søfartsstyrelsen 04/04/2006 om finansiel virksomhed BEK nr. 922 af 28/9/2009 om registrering af aktiver LBK nr 839 af 31/08/2009 om markedsføring BEK nr af 29/12/2009 om tjenesteyderes pligt til at give oplysninger til tjenestemodtagere BEK nr af 16/12/2009 om registrering, garantistillelse mv. i Rejsegarantifonde n LOV nr. 315 af 14/05/1997 om en rejsegarantifond BEK nr. 765 af 22/07/2009 om teknisk forskrift om skibsberedskabspl aner ved forureningsulykker forårsaget af farlige eller giftige stoffer ,1-256,1 50,2 50,2 1,8 1,8 0,3 0,3 0,5 0,5 SUM -6,7-645,2-651,9

17 Danmarks Statistik I dette afsnit gennemgås de endeligt opgjorte administrative konsekvenser for erhvervslivet, der følger af indberetninger til Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er den centrale danske myndighed for indsamling, bearbejdning og offentliggørelse af statistiske oplysninger om samfundsforhold. Danmarks Statistiks tre hovedopgaver, der fremgår af Lov om Danmarks Statistik, 1, er: 1. At indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om samfundsforholdene, samt udarbejde statistiske analyser og prognoser. 2. At varetage opgaver i forhold til det internationale statistiske samarbejde, bl.a. ved at gøre statistik internationalt sammenlignelig. Danmark indgår som medlem af EU i et forpligtende samarbejde om indsamling og bearbejdning af statistik. Samarbejdet er baseret på EUretsakter, dvs. lovgivning, der forpligter Danmark til at producere bestemte statistikker. 3. At udføre statistiske opgaver for private og offentlige kunder, typisk mod betaling. Alle statistikker, der udarbejdes af Danmarks Statistik, har lovhjemmel i LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik, og derfor er alle administrative byrder vedrørende indberetninger til Danmarks Statistik registreret her. Det gælder uanset om den enkelte statistik udarbejdes af hensyn til nationale behov eller efter ønske fra Europa-Kommissionens statistiske kontor, Eurostat. Det er dog fortsat muligt at opgøre hvilke dele af de statistiske indberetninger, der kan henføres til hhv. nationale og internationale krav. I denne opdatering indgår i alt tre endeligt opgjorte regler på Danmarks Statistiks område som tilsammen har medført et fald i de administrative byrder på 1 mio. kroner. Nedenfor beskrives de opgjorte konsekvenser nærmere Endeligt opgjorte administrative konsekvenser på Danmarks Statistik Fællesløsning mellem Danmarks Statistik og Skatteministeriet for indberetning af intrastat statistikkerne og listeindberetning Danmarks Statistik (DST) og Skatteministeriet har lavet en fælles løsning til indberetning af information til hhv. intrastat statistikkerne for import og eksport og listeindberetninger om salg til andre EU virksomheder 8. Løsningen er således henvendt til virksomheder, der skal indberette intrastatstatistikker til DST, samt virksomheder der skal listeindberette til Skatteministeriet. Løsningen er en udbygning af indberetningsløsningen IDEP (Intrastat Data Entry Package), som understøtter indberetningen af intrastat oplysninger, men er udarbejdet af Skatteministeriet og DST i fællesskab til også at omfatte indberetning til listesystemet. Rent fysisk er løsningen placeret hos DST, som kanaliserer data videre til Skatteministeriet. Virksomhederne tilgår IDEP-web løsningen via virk.dk portalen, hvor de anvender digital signatur. Løsningen tillader, at indberetningerne til statistikkerne for intrastat import og eksport og indberetningen til listesystemet kan ske i samme arbejdsgang. Dermed spares virksomhederne for at tilgå indberetningssystemerne 2 gange. Herved sparer virksomhederne tid på aktiviteten indberette/indsende informationerne. Mindst lige så vigtigt for lettelsen af byrdeniveauet er, at løsningen tillader virksomhederne at indberette via indsendelsen af kommaseparerede filer frem for at skulle indtaste data. Såfremt virksomhedernes økonomistyringssystemer er sat op til at kunne genere de relevante 8 Løsningen omfatter også indberetningen af udenrigshandel med tjenester. Denne statistik er allerede målt som digital og tidsforbruget er vurderet allerede at være så lavt at der ikke er rum for yderlige reduktion af omkostningerne som følge af denne løsning.

18 14 kommaseparerede filer, kan filerne trækkes direkte fra økonomistyringssystemerne og derefter oploades til den nye fælles indberetningsløsning. Dette giver tidsbesparelser i forhold til aktiviteter forbundet med informationsindsamling og kontrol. Udviklingen af indberetningsløsningen via kommaseparerede filer er sket i samarbejde med Microsoft, som udbyder det mest udbredte økonomistyringssystem, C5. I tilfælde hvor virksomhedernes økonomistyringssystemer ikke kan genere den rette fil, kan en opgradering af systemet erhverves for ca kr., hvilket svarer til en omstillingsomkostning på samfundsniveau på 13,5 16,1 mio. kr. når det antages, at denne opgradering er nødvendig for en tredjedel af virksomhederne. DST stiller information om fx varekoder til rådighed for virksomhederne, så de kan opdateres deres økonomisyringssystemer med data, så den fil de uploader bliver så korrekt som mulig. Løsningen indeholder også et system, hvor virksomheden kan sende en fil med momsnumre og få dem kontrolleret i VIES systemet. Dette er så vidt vides unikt for Danmark. I andre lande kan virksomheder kun kontrollere udenlandske momsnumre et ad gangen, idet dette er det VIES systemet giver muligheden for. Muligheden for at kontrollere flere numre på en gang fungerer i praksis ved, at momsnumrene gives til et program, der derefter automatisk sender numrene til VIES databasen et efter et og registrerer databasens svar for hvert momsnummer. Informationen om varekoder og muligheden for at kontrollere momsnumrene medfører, at virksomhederne opnår en reduktion i tidsforbruget for aktiviteterne informationsindsamling og kontrol. Som det fremgår af nedenstående tabel, medfører indførelsen af den ny fælles indberetningsløsning en reduktion af de administrative byrder for DST på ca. 4,8 mio. kr. Oversigten er medtaget i denne rapport for at give et samlet overblik over konsekvenserne af ændringen. Denne del af lettelsen medregnes dog under Økonomi- og Erhvervsministeriets måling som er ressortministerium for Lov om Danmarks Statistik. Tabel 4.2: LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik Segment Intrastat import<10 ansatte: Intrastat import, ansatte: Intrastat import>49 ansatte: Intrastat eksport <10 ansatte: Intrastat eksport, ansatte: Intrastat eksport>49 ansatte: (2009) () Årets ændring Intrastat Import Intrastat Import Intrastat Import Intrastat Eksport Intrastat Eksport Intrastat Eksport Total Som det fremgår af nedenstående tabel medfører indførelsen af den ny fælles indberetningsløsning en reduktion af de administrative byrder for Skatteministeriet på ca. 3,6 mio. kr. Tabel 4.3: Bekendtgørelse nr. 966 af 14/10/2005 af merværdiafgiftsloven (momsloven) - Fælles løsning for indberetning Segment 12 årlige indberetninger 4 årlige indberetninger 2 årlige indberetninger Informationsforpligtelse Informationsforpligtelse E.1. Listeoplysninger E.1. Listeoplysninger E.1. Listeoplysninger (2009) () Årets ændring Total

19 15 Denne lettelse følger som nævnt af et initiativ initieret af DST og Skatteministeriet i fællesskab, hvorfor ændringen har oprindelse i national lovgivning C-regulering Nye statistikker om ledige stillinger og virksomheders miljøbeskyttelsesudgifter I forbindelse med årets opdatering indgår 2 nye statistikker/blanketter om hhv. ledige stillinger og virksomheders miljøbeskyttelsesudgifter. De administrative konsekvenser som følge af disse er opsummeret i nedenstående tabel, som viser en nettostigning i de administrative byrder på 3,7 mio. kr. på samfundsniveau. Tabel 4.4: LBK nr. 599 af 22/06/2000 af lov om Danmarks Statistik Informationsforpligtelse Statistik om industriens miljøbeskyttelsesudgifter (2009) () Årets ændring Statistik over ledige stillinger Total Statistik om industriens miljøbeskyttelse Danmarks Statistiks indsamling af oplysninger om Statistik om industriens miljøbeskyttelsesudgifter, sker på baggrund af EU s Statistikstrukturforordning fra 1996 (SBS- Regulation no. 58/97 med efterfølgende ændringer). Statistikken omhandler danske industrivirksomheders udgifter til miljøbeskyttelse, der sigter mod at forebygge eller bekæmpe den miljøbelastning, som forårsages af virksomhedens egen drift. Indberetningen træder i kraft i efteråret og vil betyde at virksomheder årligt via virk.dk, skal oplyse hvorvidt de har haft investeringer eller driftsudgifter til miljøbeskyttelse. Hvis virksomheden svarer ja til et eller begge af disse filterspørgsmål, så spørges der ind til investerings-/ udgiftstypen, det samlede beløb, hvilket miljøområde det vedrører, andelen af investeringen der kan tilskrives miljøbeskyttelsesformål, samt om investeringen/ driftsudgiften sker på baggrund af lovkrav eller frivilligt. I målingen er det forventet, at en virksomhed i gennemsnit bruger 40 minutter på at besvare skemaet. Denne forventning er begrundet i, at det vil tage væsentligt længere tid for virksomhederne at besvare de fem efterfølgende spørgsmål, i de tilfælde hvor de har haft investeringer eller udgifter til miljøbeskyttelse. Den nye statistik betyder samlet at de administrative omkostninger for industrivirksomheder på samfundsniveau stiger med 0,2 mio. kr. årligt. Indberetning af ledige stillinger Indberetningen af ledige stillinger anvendes til at belyse antallet af ledige stillinger på det danske arbejdsmarked. Da virksomheder typisk reducere antallet af ledige stillinger før de begynder at afskedige medarbejdere, bliver statistikken til en ledende arbejdsmarkedsindikator. Desuden indgår statistikken i den europæiske kvartalsstatistik over ledige stillinger, som udarbejdes af Eurostat. Statistikken har derved sin baggrund i en EU-forordning. Indberetningen sker kvartalsvis for virksomheder, der skal oplyse antallet af ansatte og ledige stillinger. Målingen er segmenteret mellem virksomheder med ét arbejdssted og virksomheder med flere arbejdssteder, da informationsindsamlingen for virksomheder med flere arbejdssteder er mere vanskelig. På samfundsniveau bevirker den nye statistik en stigning i virksomhedernes administrative byrder på 1.7 mio. kr. Nedenstående tabel viser omkostningsfordelingen på de to segmenter.

20 16 Tabel 4.5: De administrative byrder forbundet med indberetning af ledige stillinger Segment Årets ændring (2009) () Virksomheder der indberetter ledige stillinger (ét arbejdssted) Virksomheder der indberetter ledige stillinger (mere end ét arbejdssted) Total DST har oplyst at statistikken sendes til ca. 91 pct. virksomheder med ét arbejdssted. For disse virksomheder gælder det at informationsindsamlingen er simpel, og den administrative byrde er derfor primært begrundet i indtastningen af data på virk.dk. For de 9 pct. af virksomhederne, der har flere arbejdssteder er den administrative byrde primært drevet af informationsindsamlingen, hvor det i et virksomhedsinterview påpeges, at det er essentielt at det interne system for registrering af ansatte fungerer godt og er opdateret. Specielt kan filtrering på virksomhedens forskellige arbejdssteder være vanskelig. Den efterfølgende indtastning på virk.dk fungerer nemt og gnidningsfrit.

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen

Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamling til Projekt DIADEM Resultatopgørelse og evaluering af udviklingsdelen Bilagssamlingens indhold: Bilag A. Ejendomsdatarapporten indhold og systemet bag Bilag B. Mål- og resultatoversigt for

Læs mere

Ændring af årsregnskabsloven

Ændring af årsregnskabsloven Ændring af årsregnskabsloven - betyder det noget for mit årsregnskab? Dato 21. maj 2015 Version 2 Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (ÅRL). Med ændringerne, som

Læs mere

Årsager til fejl i årsrapporter

Årsager til fejl i årsrapporter Årsager til fejl i årsrapporter Kortlægningsanalyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen September 2014 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel

Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig. Bedre og billigere bolighandel Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 134 Offentlig Bedre og billigere bolighandel NORDISK MILJØMÆRKNING Bedre og billigere bolighandel Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT

EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT 18-12-2013 12/17093 /KB Punkt 4: Rådsmøde den 18-12-2013 EJENDOMSMÆGLERKÆDEN BOLIGONE S KÆDEKONCEPT KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Erhvervs- og Vækstministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. RESUMÉ... 3 2.

Læs mere

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse

Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning om særlige krav til revision af virksomheder af offentlig interesse Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til revision af revisionsdirektivet og forslag til forordning

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning December 2008 Sekretariat c/o Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 En helhedsorienteret digital forvaltning rammer og

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark

Danmarks Nationalbank. Omkostninger ved betalinger i Danmark Danmarks Nationalbank Omkostninger ved betalinger i Danmark OMKOSTNINGER VED BETALINGER I DANMARK Det er tilladt at kopiere fra publikationen, forudsat at Danmarks Nationalbank udtrykkeligt anføres som

Læs mere

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING

ANALYSE. EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING ANALYSE EFFEKTERne AF KONKURRENCE OM KOMMUNAL RENGØRING 2012 Titel: Analyse af effekterne af konkurrence om kommunal rengøring Kapitel 1 er udarbejdet af sekretariatet for Udbudsrådet. Kapitel 2-5 og bilagene

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere