Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) ,50 kr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) 16.261.503,50 kr."

Transkript

1 Aktstykke nr. 65 Folketinget Bilag 65 Kulturministeriet. København, den 12. februar a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tipsog lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål som angivet nedenfor under pkt. b. Der søges om tilslutning til at anvende i alt ,50 kr. til følgende formål: 1) tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål; 2) tilskud til regeringens handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark, jf. tekstanmærkning 109 på finansloven 2012; 3) administration. Bevillingen er optaget på Finansloven under Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål. b. Fordelingen af tilskud til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål sker i medfør af 6 H, stk. 1., nr. 2, i lov om visse spil, lotterier og væddemål (tipsloven), jf. LBK. Nr. 273 af 17. april Beløbet til fordeling svarer til 23,88 pct. af Kulturministeriets udlodning på 3,74 pct. af overskuddet for regnskabsåret 2011 i Danske Spil A/S efter fratrækning af administrationsbidrag. Hertil kommer tilbageførte tilskud samt overførte beløb. Administrationsudgifterne er delt ligeligt imellem de to almennyttige puljer. Det samlede beløb til fordeling mv. kan opgøres således jf. tabel 1: Tabel 1 Andel af overskud Andel til administration Andel af ekstra bevilling i 2012 Tilbageførte tilskud i 2011 Videreførelse fra 2011 til brug i 2012 (andel af den ekstraordinære bevilling 2011 korrigeret for tidligere videreførelse) I alt ,38 kr ,00 kr ,80 kr ,30 kr ,02 kr ,50 kr. Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således jf. tabel 2: AK000916

2 2 Tabel 2 Fordelte tilskud, aktstykket Administration Øremærket til idræt (FL ) I alt ,50 kr ,00 kr ,00 kr ,50 kr. Som led i aftale om finansloven for 2012 er den tidligere regerings handlingsplan for store idrætsbegivenheder til Danmark forlænget indtil Med hjemmel i tekstanmærkning 109 på FL2012 reserveres 7 mio. kr. til dette formål. Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3: Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse Ansøgninger der vedrører tilskud til enkeltpersoner, formål under øvrige tipspuljer eller som i øvrigt ikke opfylder de formelle betingelser 23 I alt modtaget 137 Kulturministeriet har i alt modtaget 137 ansøgninger om tilskud, hvoraf 114 opfylder kriterierne. Alle ansøgninger, der opfylder kriterierne, er delvist imødekommet. 23 ansøgninger opfylder ikke kriterierne eller er blevet trukket tilbage. De 114 imødekomne ansøgninger er indstillet til at modtage en procentuel andel af deres godkendte, ansøgte formål. En oversigt over indstillede ansøgere følger nedenfor, jf. tabel 4. Herudover vedlægges som bilag 1 en oversigt, der viser, hvilke beløb de indstillede tilskudsmodtagere har modtaget fra denne tipspulje i årene sammen med det i 2012 indstillede beløb. I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgere, der ikke er indstillet. Det samlede beløb til humanitære, velgørende og andre almennyttige formål foreslås fordelt på følgende måde jf. tabel 4: Tabel 4 Foreninger der er indstillet til tilskud Foreningens navn og formål Ansøgt om tilskud til Indstillet beløb i kr. Abbé Pierres Klunsere 1. Renovering af tag på staldbygning Formål: Humanitært hjælpearbejde. (småtingsafdeling) på østfløjen ,72 (Er også kendt som Emmaus-Samfundet i Aalborg). Afrika Kontakt Formål: At støtte folkelige bevægelser og deres organisering samt 1. Indkøb af IT 2. Kontorinventar og tyverisikring af værdigenstande ,82

3 3 forbedre deres vilkår for politisk 3. Trykning af materialer indflydelse. At sikre de universelle menneskerettigheder med vægt på de sociale og økonomiske rettigheder. Afrikaskolen 1. Inventar og øvrige materialer til etablering af æggeri/kyllingeri på Børne- Formål: At forbedre fattige sorte skolebørns vilkår og muligheder i hjem i Limpopo Sydafrika. 2. Lege- og sportsudstyr til Davidson Centralskole i Limpopo 3. Inventar til Børnehjemmet i Limpopo Aibidji Formål: Socialt arbejde i Armenien, Bulgarien og Georgien. 1. Anskaffelser (it udstyr, trykning m.m.) 2. Projekter (omdanne bygning til netcafe i Vardenis, operation af 2 handicappede elever, forsørgelse af studerende børnehjemsbørn m.v.) Amatola Fonden 1. Friluftslejrskole for 150 slum/gade Formål: At udvikle en uegennyttigbørn fra provinsen Eastern Cape i Sydafrika indstilling hos danske borgere i forhold til globale udviklingsopgaver for dermed at bidrage til, at børn og unges uddannelsesmæssige og sociale forhold i udvalgte udviklingslande sættes i fokus under foreningens arbejde med at iværksætte uddannelsesmæssige, sociale og kulturelle programmer i Afrika. Amnesty International 1. Oplysnings- og informationsarbejde Formål: Arbejder for folks basale om Amnesty - trykning af bladet Amnesty menneskerettigheder 2. Oplysnings- og informationsarbejde om Amnesty - trykning af årsberetning og offentliggørelse af årsrapport 4. Teknologi - fornyelse af hardware 6. Menneskerettighedsundervisning Anima Formål: Foreningen for alle dyrs rettigheder. Fremme dyreetik og informere om dyrs forhold i Danmark mv. 1. Udstyr til multimediaproduktion 2. Kampagnemateriale - grise og pelsdyr 3. Udstillingsudstyr 4. Skærme 5. Telefoner Arkitekter uden grænser 1. Materialeudgifter til projektering af Formål: Organisationen står til rådighed for mennesker i nød og har 2. Byggematerialer og udstyr til hospital handicapcenter i Ghana til formål at hjælpe gennem arki- i Sierra Leone 7.274, , , , , ,75

4 4 tekters fagområder samt styrke medlemmernes kompetencer gennem uddannelse og kundskabsformidling. ASF- Dansk Folkehjælp, Holeby Formål: At udbrede kendskabet til førstehjælp mm. 1. Anskaffelse af inventar til organisationens genbrugsbutikker 3. Frivilliges udgifter i forbindelse med afvikling af ferieophold for udsatte grupper 4. Fantomdukker og apparatur til indøvning af livreddende førstehjælp 7. Udvikling af hjemmeside til Dansk Folkehjælps lokalafdelinger 9. Den elektroniske bestyrelse - anskaffelse af tablets og software 11. Anskaffelse af nyt regnskabsprogram til organisationens hovedkontor 12. Udskiftning af nedslidt EDB-udstyr på organisationens hovedkontor 13. Anskaffelse af miljørigtigt opvarmningsanlæg til organisationens hovedkontor 14. Udskiftning af gulvbelægning på Dansk Folkehjælps hovedkontor Axis 1. Digitalkamera Formål: At udvikle, styrke, støtte 2. Kontorudstyr og inventar og styre initiativer, der fremmer en 3. Landbrugsudstyr og istandsættelse mere global fordeling af ressourcer, uddannelse og muligheder. 5. IT-udstyr (Ghana) 4. IT-udstyr (Peru) 6. Udgivelse af hæfte Bernadottegårdens Venner Formål: At fremme beboernes (tidl. modstandsfolk og KZ-fanger) sociale kontakter Botosan Children Services Formål: Hjælp og støtte til de glemte børn i Rumænien Børn i Rumænien Formål: At udøve humanitær bistand til børn og voksne primært i Rumænien. Børn Sulter 1. 2 Liftbusser til udflugt med modstandsfolk m.m. 2. Liftbus til mindelunden 4.maj Lysalle på Bernadottegården 4.maj Tivolitur med plejehjemmet med liftbus 1. Renovering/ Hovedhus Landsbycenter Green 2. Renovering/udbygning Stald Landsbycenter Green 1. Transport ind/udlands 2. Pc er 1. IT udstyr 2. Førstehjælpsudstyr til børnehjem , , , , , ,49

5 5 Formål: At yde akut hjælp til børn, der er i overhængende fare for at dø af sult. At yde langsigtet hjælp til forældreløse og udstødte børn i primært Afrika, Asien og 3. Tøj til børnehjemsbørn 4. Trykning af informationsmateriale IT udstyr 5. Renovering af badeværelse på børnehjem Sydamerika, hvor situationen er alvorligst. 6. Dagture for 32 børnehjemsbørn 7. Cykler til børnehjem Børneulykkesfonden 1. Trykning af div. informations- og oplysningsmaterialer Formål: At yde støtte til undervisning, information, uddannelse og/ eller forskning eller andre almennyttige aktiviteter vedrørende børneulykker i private hjem, på skoler, i fritidsklubber og fritidsforeninger, herunder idrætsforeninger, i trafikken og andre steder, hvortil ,12 der er adgang for offentligheden, eller på andre steder, hvortil børn eller bestemte grupper af børn har adgang herunder med sigte på forebyggelse af børneulykke og de fysiske og psykiske følger heraf for børn i alderen 0 18 år. Caritas Danmark 1. Udskiftning af 3 bærbare computere Formål: Hjælpeorganisation tilknyttet 5.819,98 Den katolske Kirke. Danmarks Naturfredningsforening 1. Miljømærkede kontorstole 2. Farvekopimaskine Formål: At Danmark bliver et bæredygtigt 3. Plotter (printer til storformat) samfund med et smukt og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. 5. Informationsfoldere ,93 Dansk - Indisk Børnehjælp Formål: At hjælpe børn og kvinder i Indien. Dansk Angolansk Venskab Formål: Fremme kontakt og forståelse mellem Danmarks og Angolas befolkninger 1+3 Software og harddisk inventar prismærkningsudstyr med tilbehør 1. Landbrugsprojekt, Angola (vandpumpe, slanger og traktor til projekt) Dansk Balkan Mission 1. Projekt vandforsyning til sigøjnerlandsbyer i Rumænien (fortsættelse) Formål: Humanitær indsats til fordel for den lidende befolkning på 2. Projekt medicin og medicinsk udstyr Balkan (fortsættelse) 3. Projekt bespisning af hjemløse og fattige i Rumænien (fortsættelse) 5.749, , ,01

6 6 Dansk Blindesamfund Formål: At varetage blinde og svagsynedes interesser for herigennem at sikre ligestilling med andre borgere i samfundet og mulighed for selvbestemmelse over eget liv og tilværelse. Dansk Børnefond Formål: Yde bistand til børn og unge i U-lande bl.a. igennem fadderskab Dansk Røde Kors Formål: Forhindre og lindre menneskelig lidelse, hvor end den findes, beskytte liv mv. 1. Blinde og svagsynede i Rwanda, Rehabilitering 2. Unge blinde i Ghana, ledertræning mm. 3. Sommerlejre for blinde børn i Rwanda 1. Administrations/helsebygning i Sierra Leone 2. IT til skole i Pakistan 3. Renovering af skole, Kumasi, Ghana 4. Brønde i Sierra Leone 5. Renovering af skole i Accra, Ghana 6. IT til Dansk Børnefond 7. IT til skoler i Bangladesh 8. Renovering af skole i Kumasi,Ghana 9. Klasseværelser til skole i Pakistan 10. Renovering af skole i Bangladesh 11. Toiletter til skole i Gambia 12. Skolemøbler til skole i Gambia 13. Latriner til skole i Bangladesh 14. Inventar til skole i Bangladesh 15. Skolebygning i Gambia 1. Førstehjælpsudstyr til frivilligt førstehjælps- og samariterarbejde 2. Trykning af undervisnings- og informationsmateriale om førstehjælp 3. Informationsmaterialer om samaritertjenesten Dansk Tanzaniansk Forening 1. Undervisningsmateriale om bier og (DANTAN) bestøvning Formål: Fremme kontakt, forståel-3se og samarbejde mellem de to lan-bade. Honningpresser til bi projekt i Zanzi- Dansk Vegetarforening 1. Trykning af pjece om miljø, sundhed Formål: At fremme udbredelsen og dyreetik af vegetarisk levevis via øget interesse for frugt og grønt samt oplys- 2. Genoptrykning af pjece om kød og klima ning om ernæringens betydning for helbredet mv. Danske Hospitalsklovne, Foreningen Formål: At sprede glæde blandt syge og udsatte børn. 3. Trykning af pjece om vegetarisk ernæring for gravide og børn 4. Trykning af pjece med vegetariske opskrifter 1. Informationsmateriale 2. IT-udstyr 3. Materialer , , , , , ,67

7 7 Danske Soldaterforeningers 1. Trykning af foreningsblade (2013) Landsråd Formål: At varetage og formidle samarbejde mellem danske soldaterforeninger DanWatch 1 5 (It-udstyr og software) Formål: At sætte fokus på danske virksomheders handel med og brug af arbejdskraft og naturressourcer i udlandet. Demokratisk Forum Formål: Fremme demokratisk og økonomisk udvikling ved at yde humanitær hjælp mv. 1. Sommerlejr i Ghana for gadebørnene på skolen 2. Bustransport af materialer til børnehjem og Lugoj kommune 3. Medfinansiering af Trommeskolens deltagelse i Aalborg Karneval (gadebørn til DK). 4. Lokalt køb af undervisningsmateriel til skoler, Ghana 5. Lokalt køb af bærbare PCs, børnehjem, Moldova 6. Lokalt køb af musikudstyr til Trommeskolen, Ghana 7. Sommerlejr for elever på Teknisk skole, Titel, Serbien 8. Kulturelle arrangementer med og for gadebørn, Ghana 10. Sommerlejr for børn og børnehjemsbørn fra Lugoj, Rumænien. 11. Sommerlejr for børnehjemsbørn, Carpineni, Moldova. Den Danske Hjælpefond (Landsforeningentra SDA School 1. Udvidelse af pigebygning ved Jalcha- Formål: Yder bistand til mennesker, der pga. krig, katastrofer mv. er i nød Den Nordiske Lejrskoles Venner Formål: Støtte for den nordiske lejrskole i Hillerød og dens virksomhed. Det Udenrigspolitiske Selskab 1. IT udstyr Formål: At fremme de almene kendskab til og interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i Danmark. Selskabet kan som sådant ik- 1. Renovering af badefaciliteter i bygning E & F 2. Udskiftning af gulvbelægning i konferencerum og receptionsområde 3. Renovering af toiletter i hovedbygning , , , , , ,14

8 8 ke tage stilling til noget politisk spørgsmål. Det Økologiske Råd 1. Ventilationsanlæg inkl. montering Formål: At belyse og fremme mulighederne for en økologisk bære- 2. Indstillelige kontorstole samt lærred dygtig udvikling med social retfærdighed og menneskelig trivsel å nationalt og globalt plan. Donation Danmark Rumænien 1. Transportstøtte (nødhjælp) Formål: Forening bestående af læger, sygeplejersker mv. som ønskerler og hygiejneartikler) 2. Hjælp til sigøjnerbørn (skolemateria- at hjælpe aktivt i Rumænien Dyrenes Alliance Formål: At påvirke samfundet til at anerkende dyr som værende levende, følende individer, som har krav på rettigheder. 1. Tryksager 2. IT-udstyr til arbejdsstationer 3. Festivaludstyr 4. Digitale kampagner og kompabilitetstestning Dyreværnet Foreningen til 1. Nyt kassesystem med stregkodelæser værn for værgeløse dyr samt scanner Formål: At virke for dyrenes vel, 3. PC til dyrepasserne i hunde- og katte både lokalt og på landsplan, samt staldene vinde og udbrede forståelse for dyrebeskyttelse, modvirke al dyrpla- og kat sammen 5. Oplysningsbrochure om at have hund geri. Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Jysk afd. ) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Erhvervshæmmede fra Frihedskampen (Sjællands afd., Roskilde) Formål: Mennesker som kom til skade under besættelsestiden og derfor fik nedsat erhvervsevne Fair Trade Butik Bazaren Formål: Fremme salget af varer, som er produceret og handlet efter fair-trade kriterierne Fair Trade Mærket Danmark Formål: Fremme af eksistenssikrende og miljøvenlig handel med ugunstigt stillede producenter samt den hermed forbundne oplysnings- 1. Div. aktiviteter (div. ture til mindelunde og KZ-lejr mv.) 2. Kransenedlæggelse. v maj arrangement 1. Tur til Mindelunden for de tidligere Modstandsfolk på Bernadottegården i Roskilde 2. Tur til Sønderjylland og Nordtyskland for tidl. modstandsfolk maj Grundlovsfest for medlemmer af Foreningen, ca. 50 personer 5. Udsendelse af bladet "Modstandskampen" 4 gange om året 1. Istandsættelse 2. Oplysningsmaterialer 3. Inventar 1. Trykning af FairNOK , , , , , , , ,91

9 9 virksomhed; At virke til udbredelsen af bæredygtig handel og af fondens mærke til brug for produkter, der opfylder minimumsbetingelser i social og økologisk henseende. Folk og Forsvar Formål: Styrke og vedligeholde forsvarsviljen og forsvarsevnen. 1. Veteranarbejde, trykning af "flagblad 2013" 2. Trykning af informationsmateriale 3. Støtte til IT-udstyr og kontormaskiner Folkebevægelsen mod Nazisme 6. Tur nazismens forbrydelser: KZ-lejr Formål: At medvirke til at afsløre Mauthausen og bekæmpe alle former for nazisme og dens racistiske grundlag 7. Trykning af informationsmateriale Folkevirke 1. Tilskud til layout og tryk af 4 numre Formål: At bringe nyt initiativ til af "Folkevirke" oplysningsarbejdet. At fremme en 2. Tryk af præsentationsfolder aktiv dialog og derved give deltagerne et bedre fundament for at 4. Lamineringsmaskine 3. Digitalt kamera deltage engageret i den demokratiske proces. 5. Tromler og toner til kopimaskine Foreningen Rumænien Transport Formål: Velgørende og humanitær forening Foreningen Straatag 1. Trykning Formål: At medvirke til at bevare 2. Teknisk udstyr inkl. it almene bevaringsværdige og fredede stråtækte gårde, huse og bygningsværker. Foreningen til Støtte for Rumæniesova, Rumænien 1. Renovering af tag på hospitalet i Or- Formål: At oplyse om og sætte fokus på børns og unges levevilkår i ind- og udland, særligt i U-landene. Fregatten Jylland, D. S. I. 1. Bredformat scanner og plotter Formål: At bevare og vedligeholde Fregatten Jylland, drive Fregatten Jyllands museum og derigennem sikre kommende generationers mulighed for at forstå, hvorledes livet var ombord i de store træskibes tid. Friends International Formål: At støtte humanitært og socialt arbejde i ulande. 1. Beskyttelsesmur om børnehaveklasse, Kenya 2. Køkkenhave projekt 3. Renovering af mødesal , , , , , , , ,24

10 10 5. Mad til fattige børn 6. Renovering af spisesal FSC Danmark 1. Renovering af køkken Formål: at fremme bæredygtig 2. projektor skovdrift ved at styrke FSC som 3. bærbar computer brand i Danmark. Foreningens arbejde omfatter blandt andet: at styrke kendskabet i klart definerede målgrupper gennem aktiviteter og kampagner; kontrollere brugen af FSC s logo; servicere medlemmerne med henblik på at øge deres salg af certificerede produkter; øge certificeringen af danske skove; udvikle og revidere standarder til certificering; pressearbejde og oplysning om FSC Fælleskonserveringen, Afd. Vest 1. Stereomikroskop på gulvstativ Formål: (Er en almennyttig forening) Gennem konservering, restaurering, forskning samt tilsyn med samlinger og bygninger at bidrage til bevaring af kunstværker i tilknyttede danske museer. Gestapofanger fra Besættelsen, Foreningen af Formål: Tidligere fanger fra 2. Verdenskrig 1. Generalforsamling 2. Julefrokost 3. Tilskud til medlemsrejse Grøn Burkina Faso 1. Færdiggørelse af byggeri af landbrugsskole (tag og elevværelser) Formål: At støtte og fremskaffe midler til gennemførelse af dyrkningsprojekter i den afrikanske stat Burkina Faso Hjælp Jelgava Vejles venskabsby Formål: Hjælpe Vejles venskabsby igennem indsamling med opbygning af et demokratisk samfund. Hjælp Sarajevos Børn Formål: At yde humanitær hjælp til børn i Bosnien Hercegovina. 1. Humanitær transport med skolemøbler til Letland 2. Humanitær transport med hjælpemidler til Letland 1. Indkøb af fødevarer Hjælp til Litauens Børn, Foreningen ( ) 1-6 Beklædning (nødhjælp) Formål: Humanitær støtte for børnehjem, plejehjem og sygehuse i ( ) 7. sengelinned og håndklæder Litauen 8. transport ( ) 7.233, , , , , , ,56

11 11 Holstebro Nødhjælp til Østeuropa 1. Transport af nødhjælp Formål: At støtte østeuropæiske døgninstitutioner, hospitaler og erhvervsliv ud fra princippet Hjælp til selvhjælp. Hope Now 1. Perle og sy workshops til handlede Formål: At fremme offentlighedens og medlemmernes kendskab 2. Bøger til læse- og skriveundervisning kvinder til trafficking af kvinder (med særlig fokus på afrikanske kvinder) og hvervning af frivillige 3. Trykning af undervisningsmateriale/ de problemstillinger, der knytter 4. Videoudstyr sig til dette fænomen. Indien Gruppen Fyn 1. Køkkenhaver Formål: Bæredygtig forbedring af 2. Træplantning levevilkår i den tredje verden, specielt Indien Ingeniører uden Grænser Formål: Er bl.a. at stille ingeniørviden og -kapacitet til rådighed i katastrofeområder. 1. IT udstyr og møbler til computer center i Indien 2. 4 stk PC'er til projektarbejdsgrupper 3. IT platform til billeddatabase, medlemsdatabase etc stk netværksharddiske 5. Trykning af infofolder samt planche 6. Møbler International Aid Services 1. Hjælp til kvinder i fængsel i Singida, Formål: At yde katastrofehjælp til Tanzania tredjelande. 2. Trykning af præsentationsmateriale Foreningen er bl.a. Den Danske 3. Mad til fattige børn i Nakuru Pinsebevægelses katastrofe- og udviklingshjælp til tredjelande. International Kontakt 1. Brønd i forbindelse med moringabeplantning, Pah, Mali Formål: At arbejde for en styrkelse af international undervisning og 2. Hegn omkring moringabeplantningen oplysning på alle niveauer. At - 1 ha samarbejde med partnere i udviklingslande for at støtte projekter der sigter mod at forbedre levevilkårene i lokalsamfundet. At medvirke til international forståelse og solidaritet og indsigt i globale og nationale samfundsmæssige sammenhænge. IRCT 1. Opbygning af en global bevægelse Formål: Fremmer og støtter rehabilitering af torturofre og arbejder 4. Belysning mod tortur via de sociale medier for at forhindre tortur i hele verden 5. Kontorborde mv , , , , , , ,94

12 12 baseret på sundhed, lovgivning, so-6cial og politisk videnskab, samt al- Udstyr til dokumentation af tortur le former for relevant menneskelig viden. Kræftens Bekæmpelse 1. Bogudgivelse (oplysningsmateriale) Formål: Informere om Kræftens Bekæmpelses arbejde og politik, arbejde for tilgang af medlemmer samt varetage disses og lokalforeningens interesser, forestå ind ,39 samling til KBs arbejde, lave oplysnings- og patientstøtteaktiviteter. Kvindernes U-landsudvalg 1. Trykning af informations- og kampagnemateriale Formål: Hjælpe gennem oplysningsarbejde dårligt stillede kvinder i ulandene. Mali.. på vej mod identitet og rettighe- 2. Anskaffelser/Udstilling "Kvinder i ,47 der" 3. It-udstyr Lambda 1. It-udstyr Formål: At styrke lesbiske og bøs-2sers identitet og selvværd i loka- 3. Trykning af infomaterialer Kontorinventar lområdet, at modvirke normdannelse og strukturer i samfundet, ,27 som virker undertrykkende på bøsser og lesbiske, at samarbejde med andre bøsse/lesbiske grupper og foreninger. Landsforeningen af KZ-fanger 1. (Minde-) rejse for 40 personer til fra Neuengamme vennekredsen 2. Dagstur i bus omkring Roskilde 40 Neuengamme i Hamburg Formål: At samle de i Danmark personer boende tidligere fanger fra den nazistiske koncentrationslejr Neuenkirken i København april arrangement ved Helligåndsgamme med dens udekommandoer At indsamle, bearbejde og udhavn (flamme på mærkedage gas in- 4. Søjlen ved Helligåndskirken i Købenbrede de historiske kendsgerninger stallation) ,25 om KZ lejren Neuengamme og dens udekommandoer. At bekæmpe nazismen. At bistå nødlidende kammerater i sociale og økonomiske spørgsmål overfor myndigheder og fonds. At fremskaffe oplysninger om danske og udenlandske kammeraters skæbne mv. Landsforeningen for Bygningsog 1. IT-udstyr og digital-kamera ,51 Landskabskultur

13 13 Formål: Arbejde for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk værdifulde bygninger mv. Landsforeningen mod Spiseforstyrrelser og Selvskade Formål: At virke til udbredelsen af kendskabet til spiseforstyrrelser og selvskade og deres årsager. At samle personer med spiseforstyrrelser, selvskade, deres pårørende, behandlere og andre interesserede til et samarbejde. At støtte personer med spiseforstyrrelser og selvskade og deres pårørende gennem rådgivning og oplysning. (Landsforeningen) Praktisk Økologi Formål:. At fremme interessen for og kendskabet til økologisk forsvarlig levevis. Gennem oplysning, rådgivning og i praksis at udbrede brugen af økologisk forsvarlige dyrkningsmetoder og dyrehold. 2. Trykning af temanummer af By og Land 1. Trykning af informationsmaterialer 1. IT udstyr 2. Trykning af pamfletter om økologisk havedyrkning 3. Udstillingsmateriale 4. Trykning af tidsskrift (Landsorganisationen) Grøn 1. Tre smartphones til bestyrelsen Hverdag Formål: At fremme en bæredygtig samfundsudvikling gennem oplysningsvirksomhed, herunder bladudgivelse Leagounols Venner 1. Ekskursion for børn på Starolecka Formål: Humanitær hjælp til et hjemmet børnehjem i Rumænien 2. Undervisningsmateriel til børnene på Starolecka Hjemmet 3. Lokalt indkøb Inventar til familiebørnehjemmet Nicolson, Nisporeni, Moldova 4. Lokalt indkøb af inventar til Staroleckahjemmet med børn i Polen 5. Undervisningsmateriel til skole og børnehjem i Nisporeni, Moldova 6. Lokalt køb af UV-materiel til teknisk skole i Titel, Serbien 7. Transport af materiel m.m. til udendørsområde for børnene på Staroleckahjemmet i Polen Leve Børnene 1. Projekt: Workshops: Fra børnehjemsliv til voksenliv i Honduras , , , , ,60

14 14 Formål: At hjælpe børn i nød i hele verden. Lions Club, Sønderborg Formål: At skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Læger uden Grænser Formål: At yde hjælp til folk i nød, ofre for menneskeskabte katastrofer eller naturkatastrofer og ofre for krigshandlinger. 4. Aktiviteter: Sommeraktiviteter for børnehjemsbørn, gadebørn, og slumbørn i Honduras 5. Anskaffelser: Informationsmateriale 6. Projekt: Renovering på to børnehjem 7. Anskaffelser: Fire hæve-sænkeborde 1. Nødhjælpstransporter til Letland 1. Computere - bærbare (IT-udstyr) 2. Fladskærme , ,24 Mellemamerika Komiteen Formål: At mobilisere en bred og aktiv solidaritet med befolkningen i Nicaragua og de andre latinamerikanske lande og støtte deres kamp for demokrati og bedre levevilkår. 1. Tryk af Årsskrift MAMA-magasinet 2. Computer til kontoret i Aarhus 3. Kontorstol 4. Tryk af flyers 9.625,36 NOAH, Miljøbevægelsen (D. S. I. ) Formål: At forbedre det levende miljø ved aktivt at bekæmpe miljøødelæggelsen og dens årsager og anvise alternativer, samt støtte beslægtede aktiviteter, der opfylder NOAHs formål stationære computere til regnskabsgruppen 2. Layout og trykning af folder om modvækst til gratis omdeling 3. Skriveborde og reoler til sekretariatet 4. Smartboard til mødelokalet Netværket for Økologisk Folkeoplysning (Øko-Net) nyhedsbrev 1. Trykning af oplysningsmateriale og Formål: På et folkeligt niveau at 2. It udstyr og software informere, oplyse og inspirere omkring natur og miljø, økologi og bæredygtig udvikling samt at skabe debat og netværk omkring økologiske og bæredygtige tiltag. Nøragers Humanitære Hjælpefond Formål: At fremskaffe hjælpemidler til russiske børnehjem og afholde sommerlejr mv. Operation Dagsværk 1. Renovering af gulve og vægge i toiletrum 2. Nye klædeskabe til sovesalene 3. Ny græsslåmaskine (nødhjælp) 4. Renovering af gulve og vægge i køkken 1. Trykning og af informationsmateriale 2. Computere til filmproduktion , , , ,48

15 15 Formål: Styrke solidariteten mellem danske gymnasier og den fattige del af verden Pindsvinevennerne i Danmark Formål: At opnå større udbredelse af viden om pindsvins levevis, og om hvordan vi værner bedst om dem. At pleje moderløse unger og yde gratis hjælp til nødlidende dyr. At deltage i internationalt arbejde om dyrebeskyttelse og fremme af miljøet mv. 1. Informationsmateriale og medlemsblade 2. Nyetableringer, udvidelser og forbedringer af plejekasser og løbegårde Pioner Afrika 1. Landbrugsprojekt: Familielandbrug i Formål: At oprette rolle modellandbrug i Afrika, samt i den bløde 2. Landbrugsprojekt: Opførelse af 300 Burkina Faso afdeling at oprette skoler og helsecentre. m2/ stor køkkenhave Plan International 1. Konstruktion af Latriner og nyt tag til Formål: At opnå varige forbedringer af levevilkårene for fattige 2. Inventar til frivilliglokale i Plan Dan- skole i Bondo, Kenya børn og deres familier i udviklingslande. 3. Informationsmateriale til gymnasiemarkampagne Red Orangutangen 1. IT sanering Formål: Arbejder for overlevelse 2. Ny arbejdsplads og lydvæg af orangutangerne og deres levested eller lignende i Indonesien og 4. Reolsystem 3. Informationsmateriale 1/1-30/ Malaysia. At informere og sprede 5. Udsætning af orangutanger på Borneo interesse om problematikken omkring orangutangernes overlevelse. At støtte projekter, der sikrer overlevelse af andre primater. Reel Energioplysning 1-4 Trykning af informationsmateriale Formål: At skabe en bred folkelig forståelse for det ønskelige i at indføre kernekraft i Danmark ved at formidle sagligt korrekte oplysninger om energi og specielt om kernekraft. Reméts Venner, Den Humanitære forening Formål: At give økonomisk og materiel støtte til børnehjemmet Remét 1. Byggematerialer (nødhjælp) 2. Etablering af rent vand og sanitet 3. Indkøb af møbler og inventar mv. 4. Julearrangement for svagt stillede børn 5. Transport af materialer og nødhjælp 6. IT-udstyr til landsbyskoler , , , , , ,15

16 16 Samaritans Hand Foundation Formål: At yde almennyttige humanitært hjælpearbejde. Herunder afhjælpning af menneskelig nød og lidelser. 1. Landbrugsudstyr til landbrugsskole i Malawi 2. Køer og malkemaskiner til landbrugsskole i Malawi 3. Transport af 2 stk. 40 fods containere til Malawi 4. Operationsudstyr for øjne til Malawi 5. Ungdomshus/klubhus for teenagere i Malawi 6. Skolebyggeri i Malawi 7. Gynækologiske undersøgelsesbænke til Dr. Congo 8. Renovering af plejehjem i Kinshasa i Dr. Congo 9. Vandbrønde i hhv. Lipunga Village, Kundwe Village og Shingoma i Malawi 10. Vandbrønde i hhv. Lipunga Village, Kundwe Village og Shingoma i Malawi 11. Malaria-net (Myggenet) til Malawi 12. Genopførsel af børnehjem i Malawi 13. Renovering af fiskedamme til forskningsbrug i Dr. Congo Samsø Energi- og Miljøkontor 5. Udstillingssystem Formål: At fremme omstillingen af energiforsyningen til Vedvarende Energi og fremme omstillingen til en bæredygtig udvikling, der tilgodeser økologisk balance. Sarons Slette Missions- og Nødhjælpscenter 2. Indsamling af nødhjælp 1. Trykning af informationsblade Formål: Landsdækkende missions- og humanitær organisation 4. Lokal distribution i østukraine 3. Transport af nødhjælp der hjælper nødstedte Selskabet for Dansk Amfibiecenter Formål: At deltage i bevarelse af padder i Danmark og på internationalt plan, samt fremme opdræt og information inden for amfibieområdet. Dels ved at udvikle metoder til hold og deltagelse i opdrætsprojekter. Dels ved afholdelse af symposier med foredrag og workshops. Seniorer uden Grænser Formål: At anvende faglige og menneskelige ressourcer for fattige i hele verden. 1. Renovering, indretning og overdækning af udendørsareal med opstilling af anlæg for internerede padder 1. Software C5 2. IT- udstyr 3. Landsbyprojekt Ghana 4. Landsbyudvikling Gambia (ny fase) , , , , ,88

17 17 5. Skolebøger Gambia Sex & Samfund 1. Indretning af fleksibelt undervisningsrum Formål: At sikre den enkeltes seksuelle og reproduktive sundhed og 2. Anskaffelse af modeller til undervisning rettigheder uanset alder, køn, etnisk oprindelse, religion, seksuel 3. Indkøb af hjertestarter præference, politisk tilhørsforhold 4. Indkøb af regnskabsserver samt ægteskabelig og social status. Solens Børn 1. Bespisning for 120 børn/unge under Formål: At sprede kendskabet og uddannelse i Peru medvirke til udbygningen af Inti 2. Kvarterløft i Cusco: Træplantningsprojekt Runakunaq Wasin, et kreativt værksted for børn i risikogruppen i 3. Materialer og værktøj til smykke, træ, Cusco, Peru; At sprede kendskabet musik, læderværksteder (Peru) til og bidrage til en bæredygtig udvikling af landsbysamfund i Chillcachaca. At hjælpe til relevant og nødvendig uddannelse af peruvianere, der ønsker at arbejde på projekterne. At finde og evt. støtte enkeltpersoner, der ønsker at rejse til Peru i længere perioder for at undervise, inspirere til nytænkning og hjælpe til udvikling af færdigheder. SOS Børnebyerne 1. Informationsstandere til SOS børnebyernes kontor Formål: At arbejde for støtte til og udbredelse af kendskabet til SOS- 2. Tryk af informationsmateriale, brochurer, SOS-Nyt (Årsrapport for 2013) Børnebyerne. At indsamle fadderskabspenge og bidrag til børn i 3. IT udstyr til lokalgrupperne SOS-Børnebyerne fortrinsvis i udviklingslandenevering af skole, inventar og undervis- 4. Udviklingsprojekt Somaliland (renoningsmaterialer til skole, it udstyr til skole) SOS mod Racisme, Danmark Formål: At bekæmpe racisme og fremmedhad gennem oplysning. 1. Trykning af blad foråret Trykning af Minileksikon 2013 foråret Trykning af plakater 4. Trykning af postkort 5. Trykning af pjecer 6. Nyt design og strukturering, samt opredigering af 2 hjemmesider 7. Digtkonkurrence i gymnasier, tryk af digtsamling 8. Tryk af kuglepenne med logo og hjemmesideadresser , , , ,35 STS International Solidarity 1. IT udstyr til samarbejdspartner LEF ,89

18 18 Formål: At yde politisk, materiel 2. Digitalkamera til samarbejdspartner og økonomisk støtte til kræfter, der LEF arbejder for bekæmpelse af etnisk 3. IT udstyr til LEFs medlemsorganisationer og religiøst had og at støtte udviklingen af demokratiske samfund. At støtte udviklingen af uafhængige faglige organisationer, fredsbevægelser og bevægelser, der støtter kampen for samfund, hvor mennesket sættes i centrum. Syvende dags adventistkirken 1. Transport af nødhjælp, gods til Formål: At drive humanitært, socialt hjælpearbejde i Danmark og i 2. Transport af nødhjælp, til indsamling Østeuropa udlandet på et ikke-diskriminerende grundlag uden hensyn til nø- af gods i Danmark dens årsag. Sdr. Bork Nødhjælp Formål: At yde almennyttig humanitær hjælp. 1. Boxmadras senge, dyner, betræk og lagner til børnehjem 2. Renovering af pakkehallens inder/ ydervæg 3. Nyt betongulv på børnehjem 4. Plankeværk og net til børnehjems legeplads Tanden 1. Medicinsk udstyr til Tanzania Formål: At forene og samle herboende tanzanianere uden fordomfurer i Tanzania 2. Projekt: Fremstilling af cementkomme angående deres tro og religioner, politiske tilhørsforhold eller oprindelsesstamme. At fremhæve vigtige emner vedrørende vores nationale udvikling i forskellige aspekter, inklusiv undervisning, sundhed, iværksætteri, turisme, social velfærd osv. Tandsundhed uden Grænser Formål: At fremme tandsundheden i lavindkomstlande. Tavse Stemmer Formål: At forbedre forholdene for kvindelige muslimske musikere og andre som på grund af køn, etnisk oprindelse eller religion møder vanskelligheder i deres kunstneriske udfoldelser, både i- og udenfor Danmark. 1. Informationsfolder 2. Pandelamper 3. Kamera IT-udstyr 2+3 Software inventar 7 informationsfolder , , , , ,62

19 19 Terre Des Hommes Formål: Hjælp til nødstedte børn over hele verden. Theresienstadt Foreningen Formål: Forening for tidligere KZ- fanger Tibet Charity Formål: At støtte bevarelsen af den tibetanske kultur og det tibetanske folk gennem humanitære projekter og kulturelle arrangementer. 22 formål i div. lande: projekter: mad, medicin, vaccination, tandlæge, test og ,02 undervisningsmaterialer 1. Frokost 2. Skovtur 8.953,82 1. Software 2. Hardware 3. Uddannelsesmateriale 4. Logistik (indsamling og transport af nødhjælp) Tjernobylforeningen 1. Sommerlejr Formål: At virke for oprettelse af lejrophold for Tjernobyl-børn, samt foretage indsamlinger af nødforsyninger i form af mad og tøj til Tjernobyl. Tænketanken Cevea 1. Indretning af sekretariat Formål: At udvikle ideer, der kan fremme et samfund baseret på frihed, lighed og fællesskab. Ulandsforeningen for Bæredygtig Udvikling Formål: At bistå lokalt forankrede kræfter med at skabe teknologiske forbedringer, som er socialt, kulturelt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Målgruppen er fattige befolkningsgrupper i udviklingslande. 1. (At gennemføre effektiv opkrævning for salg af vand ved) indkøb af møbler & nye computere samt printer 2. (At forbedre vandforsyningsforholdene for befolkningen ved at bygge) en vandtank (til at gemme vandet som produceres om natten) U-landsforeningen Svalerne 1. Trykning af informationsmateriale Formål: At gøre en indsats for at 2. Udstillingsmateriale afhjælpe nød i verden på baggrund 3. Inventar til Fair Trade Butik og loppemarked af Abbé Piérre s grundtanke. Ungdommens Røde Kors Formål: At arbejde for og med sårbare børn og unge, gennem både afhjælpende og forebyggende aktiviteter. 1-4 Julelejr 5-7 Fastelavnslejr Vennekredsen for Zimlat Primary School til børnehaveklasse 1. Indkøb af skoleborde og borde/stole Formål: At yde støtte til selve skolen Venskabsforeningen Danmark Mali 1. Brøndboring og etablering af vandpumpe , , , , , , , ,47

20 20 Formål: At virke for gensidig oplysning og samarbejde mellem de to lande. Verdens børn International Børnehjælp Formål: At yde bistand til børn. Working School Formål: Yder bistand i form af oplæring og uddannelse af børn i den tredje verden Ærø hjælper Rumænien, Formål: Indsamling af relevante midler til hjælp i Rumænien Østeuropæisk Børnehjælp Formål: Frivillig og humanitær indsats for trængende østeuropæiske børn 1. Køkkenudstyr til ny børnehjem i Indien 2. Renovering af bygning, børnehjem i Sri Lanka 3. Renovering af latriner, børnehjem Uganda 4. Symaskiner og legeredskaber, handicappede børn, Uganda 5. Scanner til børnehjem i Uganda 6. TV og kapacitetsopbygning, børnehjem Indien 7. Høreapparater til døve børn på Sri Lanka 8. Myggenet til børnehjem i Uganda 9. Ekskursioner mv. børnehjem i Uganda 10. Græsslåmaskine, børnehjem i Uganda 11. Legeplads, børnehjem i Uganda 1. skole/computerprojekt i Laos 2. skole/computerprojekt i Cambodia 3. skole/computerprojekt i Myanmar(Burma) 1. Aktiviteter (udflugter, sammenkomster, fødselsdage mv. for fattige børn og forældre i JHC centret) 2. Renovering 2 Badeværelser 3. Bibliotek til dagcenter i f m børnehjem 1. Støtte til transport af nødhjælp til Letland og Rumænien 2. Støtte til dækning af udgifter i forb. med indsamling i Danmark , , , ,18 I alt ,50 c. Fordelingen af puljen forudsættes i tips- og lottoloven forelagt Folketingets Finansudvalg. e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til nævnte anvendelse af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidler til humanitære og almennyttige formål. Der anmodes endvidere om tilslutning til at foretage forskudsudbetaling af tilskud. Udgifterne afholdes af Tipsfonde, jf Kulturministeriets fond til humanitære og almennyttige formål.

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål

Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Finansudvalget 2008-09 Aktstk. 166 Aktstykke Offentligt Bilag 1 Totalliste over foreninger, der har modtaget projekttilskud til almennyttige formål Foreningens navn 100 % til Børnene 2009 19.031 4 formål,

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\568858\dokumenter\akt171.fm 16-06-08 11:06:54 k02 SJ 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 3. juni 2008. 171 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således:

Det samlede beløb til fordeling mv. foreslås fordelt således: O:\Folketinget\Folketing jobs\aktstykker\577859\dokumenter\akt166.fm 15-06-09 08:30:36 k01 pz 1 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. juni 2009. 166 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets

Læs mere

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt

Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 218 Offentligt Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Folketingets Finansudvalg Christiansborg 1240 København K K U L TURMINIST E R I E T Tlf. :

Læs mere

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling

Tabel 1: Opgørelse af beløb til fordeling Andel af overskud, inkl. administration Andel af den ekstraordinære bevilling Aktstykke nr. 106 Folketinget 2011-12 Afgjort den 7. juni 2012 106 Kulturministeriet. København, den 29. maj 2012. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år

Ansøgningsår 2007. 23. april 2007- Bilag 1. Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Oversigt over tilskud fra Finansministeriets tips og lottomidler Indeværende år og de seneste 5 år Ansøgningsår 2007 23. april 2007- Bilag 1 ASF-Dansk Folkehjælp, Holeby (100223) 2007 930.000 trykning

Læs mere

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til

a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til Aktstykke nr. 26 Folketinget 2010-11 Bilag Kulturministeriet. København, den 9. november 2010. 26 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips-

Læs mere

Øremærket til idræt ( 21.61.20.)

Øremærket til idræt ( 21.61.20.) Aktstykke nr. 134 Folketinget 2009-10 Afgjort den 20. august 2010 134 Kulturministeriet. København, den 19. maj 2010. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets

Læs mere

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010

Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 Kulturministeriet. København, den 19. april 2010 a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af tips- og lottomidlerne til humanitære, velgørende og andre

Læs mere

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138

Oversigt over modtagne ansøgninger jf. tabel 3. Tabel 3 Ansøgninger 1. Indstillet til delvis imødekommelse 138 Aktstykke nr. 159 Folketinget 2014-15 (2. samling) 159 Kulturministeriet. København, den 26. august 2015. a. Kulturministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ministeriets andel af

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.

Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223. Landsdækkende almennyttige organisationer 2013 Tilskudsmodtagere Tilsagn 100% til Børnene 56.805,52 AC Børnehjælp 297.409,17 ADRA Danmark 223.614,80 Afrika Kontakt 58.474,39 Agerskov Valgmenighed 59.403,93

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission

Children's Mission, Danmark Fonden Skandinavisk Børnemission Mer Revision AIS Registrerede Revisorer Ledreborg Alle 1301 4000 Roskilde' CVR: 3234 4720 TIE: 4632 5632 Fax: 4632 5631 revisor@merrevlsion.dk www.merrevislon.dk NIEDLEM AF DANSKE REVISORER S Children's

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013

Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Velkommen til fyraftensmøde: Naturens Dag 2013 Baggrund Formål Få børn og andre ud i naturen, Børn er i dag halvt så meget i naturen som deres bedste forældre var, da de var børn (Gallup-undersøgelse 09)

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk

SCENARIE 1. Det Politiske Operation Dagsværk SCENARIE 1 Det Politiske Operation Dagsværk Projektet - Befri Grønland! Operation Dagsværk vil ikke bare hjælpe undertrykte mennesker - vi vil også ændre på de årsager, der er selve grunden til, at mennesker

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller

Bæredygtig. Spare og låne grupper. klima. Skov. skov vand køn. mad. AREs arbejde. Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller AREs arbejde Spare og låne grupper Bæredygtig Skov klima landbrug skov vand køn mad Foto: Niger / CARE - Jonathan Bjerg Møller 1 sådan arbejder care Danmark Rettidig omsorg Op mod en milliard af verdens

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd.

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Lad ikke brugt IT-udstyr gå til spilde - send det til skoler i Syd. Virksomhedsaftale med FAIR Danmark Virksomheders kasserede computere

Læs mere

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde

STePs programmet. Dansk ICYE. Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange. 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Dansk ICYE Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande

FATTIGE LANDE Om serien attige lande en del af din verden Klik ind på www.emu.dk/tema/ulande FATTIGE LANDE P E T E R B E J D E R & K A A R E Ø S T E R FATTIGE LANDE EN DEL AF DIN VERDEN Udsigt til U-lande Fattige lande en del af din verden Peter Bejder & Kaare Øster samt Meloni Serie: Udsigt til

Læs mere

Solidaritet for alle pengene

Solidaritet for alle pengene Solidaritet for alle pengene - information om KFUM og KFUKs solidaritets-tier Flere foldere kan fåes ved henvendelse til: KFUM og KFUK i Danmark Valby Langgade 19, 2500 Valby tlf. 36 16 60 33 mail: national@kfum-kfuk.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2008 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B)

Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Red Orangutangen Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) 1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed - den glade giver 1.1. Organisationer, der bruger frivillige indsamlere til landsindsamlinger

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa

manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa manifest for interkulturel voksenundervisning i Europa Hvem taler? Immigranters indflydelse på voksenundervisning (Who speaks. The voices of immigrants on adult education) Co-ordinator: FACEPA Sammenslutning

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE STePs programmet 4 til 16 ugers frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012

Friluftsrådet. Friluftsrådet. Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådet Friluftsrådet af en paraplyorganisation Præsentation af enpræsentation paraplyorganisation Friluftsrådet mere natur mere friluftsliv Oktober 2012 Friluftsrådets formål Friluftsrådets formål

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18)

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) »ZLLOZ610 L099091 FREDERICIAKOMMUNE Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i Fredericia Kommune (Lov om Social Service 18) Ansøgningen sendes til: Fredericia Kommune Pleje og Omsorg Rådhuset,

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

AKTIVITETSFORSLAG til læreren

AKTIVITETSFORSLAG til læreren Røde Kors Blegdamsvej 27 2100 København Ø Tlf. 3525 9200 info@rodekors.dk AKTIVITETSFORSLAG til læreren Vi har samlet en række forslag til klasseaktiviteter i forbindelse med en emneuge om Afrika. Aktiviteternes

Læs mere

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden

Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Velkommen på Plejecenter Bregnbjerglunden Haderslev Kommune, Gåskærgade 26-28, tlf. 74 34 34 34 post@haderslev.dk 1 Der tages forbehold for ændringer. Oplysningerne er opdateret på vores hjemmeside www.plejecentre.haderslev.dk

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling.

Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Fred og Forsoning Center 2Mandela Fred opnås ikke ved krig men ved forhandling. Forord af Helle Degn Lad os alle give håbet videre - og arbejde for, at det 21. århundrede bliver præget af mere visdom og

Læs mere

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende.

Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som projekter.nu ApS har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Bevillinger Projekter.nu ApS Nedenunder er et udpluk af de bevillinger, som har skaffet til vores kunder. Listen er ikke udtømmende. Type kunde Kirkelig organisation Kommune + Privat virksomhed Skaffet

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Foreningen Afrikaskolen. Foreningen Afrikaskolen Skoleprojekt i Sydafrika

Foreningen Afrikaskolen. Foreningen Afrikaskolen Skoleprojekt i Sydafrika Foreningen Skoleprojekt i Sydafrika Det snakker jeg om... 1. Om Sydafrika 2. Om Bushveld Mission 3. Om Foreningen 4. Om behov 5. Spørgsmål/Diskussion Min baggrund... Formand for Foreningen Arbejdet 15

Læs mere

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Forlæng levetiden for it-udstyr via uddannelsesprojekter i Syd

Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Forlæng levetiden for it-udstyr via uddannelsesprojekter i Syd Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Forlæng levetiden for it-udstyr via uddannelsesprojekter i Syd Virksomhedsaftale med FAIR Danmark Virksomheders kasserede computere

Læs mere

Virksomhedsaftale med FAIR

Virksomhedsaftale med FAIR Hjælp børn og unge i verdens fattigste lande og tag ansvar for miljøet: Giv it-udstyr en længere levetid og vær med til at styrke skoler og lokalsamfund Computere kan være med til at give børn og unge

Læs mere

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling BALANCE AKTEN Nordisk samarbejde om Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Et projekt fra Idébanken, Ekocentrum og Øko-net til FN s tiår for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling 2005-2014 Vil I være med i

Læs mere

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB

LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND INDSAMLINGSREGNSKAB LÆGER UDEN GRÆNSERS FOND Kristianiagade 8 2100 København Ø Danmark CVR-nr. 17 01 00 77 INDSAMLINGSREGNSKAB 2009 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp

Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp Bliv erhvervspartner med Aktion Børnehjælp - Hvordan din virksomhed kan gøre en endnu større forskel Hvem er Aktion Børnehjælp? Aktion Børnehjælp har siden 1965 formidlet hjælp til over 100.000 fattige

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

Årsrapport 2004. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2004. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2004 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge

KONTAKT URK. sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge grafisk design designkolonien.dk sådan fortæller du om dit arbejde for sårbare børn og unge KONTAKT URK Hvis du har spørgsmål om kommunikation, så er du altid velkommen til at kontakte pr-konsulenten på

Læs mere

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen

Årsrapport 2005. Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Årsrapport 2005 Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Bestyrelsesberetning Fondsoplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Årsregnskab

Læs mere

resultatgivende trygsager online og offline

resultatgivende trygsager online og offline resultatgivende trygsager online og offline GRAFISK FORUM har mange års erfaring og medarbejdere, der sætter en ære i at rådgive om grafiske totalløsninger, så du får den rigtige kvalitet til den rigtige

Læs mere

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer

Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Side 3 af 9 Vælg den ønskede pulje. Tryk Næste og du får en beskrivelse af puljen. Du kan læse mere om puljerne på www.roskilde.dk/puljer Start- og Udviklingspuljen Puljen støtter 1. Opstart af nye foreninger,

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014)

Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Udbygget oversigt over udmøntning af folkeoplysningspuljen 2013 (annonceret og tilsagnsgivet primo 2014) Der er i alt modtaget ansøgninger til 102 projekter med en samlet ansøgt tilskudsramme på 9,8 mio.

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle.

December 2014. Nyhedsbrev. Protektor for BROEN Danmark. Fattigdom i Danmark. Kære alle. December 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Julen og dermed afslutningen på 2014 nærmer sig. Det har været et spændende år med mange forskellige arrangementer i foreningerne. Nye foreninger er kommet til, og rigtig

Læs mere

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst

Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Den socialøkonomisk virksomhed og partnerskaber i en socialøkonomisk kontekst Onsdag d. 14. april 2010, chefkonsulent Trine Schaldemose, Center for Socialøkonomi Tema På programmet Hvem er Center for Socialøkonomi

Læs mere

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken

Personale på Jebjerg Ældrecenter: Dagcenter: Køkken Velkommen som beboer og pårørende i midlertidig bolig på Jebjerg Ældrecenter Velkommen: Med denne pjece vil vi gerne byde dig og dine pårørende hjertelig velkommen til Jebjerg Ældrecenter. Du er bevilget

Læs mere

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N

B Ø R N E K O N V E N T I O N E N B Ø R N E K O N V E N T I O N E N FNs Konvention om Barnets Rettigheder Børn og unge i hele verden har ret til at overleve, blive beskyttet og udvikle sig. Det fastslår Børnekonventionen konventionen om

Læs mere

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK)

Vejledning til puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål (TFAK) 2013 Vejledning til puljen til humanitære, velgørende g andre almennyttige knkrete frmål (TFAK) Tips- g lttlvens pulje til humanitære, velgørende g andre almennyttige frmål frdeles i henhld til 3, stk.

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark

Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Plantning af træer til sikring af rent drikkevand og CO2 reduktion i fremtidens Danmark Hvem er vi og hvad vil vi? Growing Trees Network er en socialøkonomisk virksomhed, hvis almennyttige formål er plantning

Læs mere

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser

ARBEJDSHÆFTE. øvelser og undersøgelser ARBEJDSHÆFTE øvelser og undersøgelser Global lykke om rigdom i fattige lande Peter Bejder & Kaare Øster I n d h o l d Layout: Søren Kirkemann På www.globallykke.dk er der supplerende materiale samt gratis

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 72 August 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Juli-transport til Rumænien SIDE 3 Rådgivning af kvinder i krise SIDE 5 Nyt hus til udannelsescenter SIDE 6 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf.

Læs mere

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Opsamling dag 3. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro? Opsamling dag 3 Dagens første opgave bestod af følgende spørgsmål: Forestil dig, at du nu befinder dig i 2013. Hvilken historie vil du allerhelst fortælle omkring fællesskab og netværk i Højstrup/Bolbro?

Læs mere

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010

FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af. Forsamlingshusenes aften Middelfart september 2010 FORSAMLINGSHUSENES AFTEN Støtte til ud-og ombygning af forsamlingshuse? LOKALE-OG ANLÆGSFONDEN: Hvem, hvad og hvordan? FORSAMLINGSHUSET I FREMTIDEN: Modernisere og udvikle, i stedet for at afvikle? LOKALE-

Læs mere

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet.

Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Undervisningsforløb i uddannelse og erhverv på mellemtrinnet. Den hastige samfundsmæssige udvikling gør det mere og mere nødvendigt, at man har nogle mål og planer for sit liv, at man løbende reviderer

Læs mere

2013 Afsluttet (måned og år)

2013 Afsluttet (måned og år) 2013 Afsluttet (måned December 1207 Verdensbanken - CGIAR CGIAR - Den konsultative gruppe for international landbrugsforskning December 1236 Kenya Solidarity for Women Living in Distress (SOLWODI) Uregelmæssigheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON...

VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... SØBO VELKOMMEN INDHOLDSFORTEGNELSE VELKOMMEN TIL SØBO PLEJECENTER... 3 FAKTA OM SØBO PLEJECENTER... 4 ADRESSE/TELEFON... 4 ANTAL BOLIGER... 4 PERSONALE... 4 KONTAKTPERSON... 4 LEJLIGHEDERNE... 5 STØRRELSE...

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram

Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Eventure Projekt Zambia Partnerprogram Om Eventure og Projekt Zambia Eventure er en dansk forening, der opbygger støtteprojekter i udviklingslande. Foreningens nuværende fokus er på Projekt Zambia - et

Læs mere

Læreplaner for børnehaven Østergade

Læreplaner for børnehaven Østergade Indledning: Børnehavens værdigrundlag: Tryghed: Tillid: Nærvær: Det er vigtigt at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i børnehaven, og at vi som personale er trygge ved at komme på arbejde.

Læs mere

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen

Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Frivillighåndbog Om Mødrehjælpen Indhold Om Mødrehjælpen... 3 Mødrehjælpen har... 3 Hvad kan Mødrehjælpens rådgivning tilbyde... 3 Frivillig i Mødrehjælpen... 4 Mødrehjælpens historie... 4 Demokrati i

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere