Fagmodul i Kommunikation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Kommunikation"

Transkript

1 Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistisk -Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Medmindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Fagmodulet i Kommunikation har til formål at give de studerende praktiske, vidensmæssige, metodiske og teoretiske forudsætninger for at planlægge, administrere, tilrettelægge og vurdere kommunikations- og informationsopgaver (herunder udarbejdelse af informativt materiale) der sigter mod formidling af viden til relevante målgrupper og deling af viden mellem relevante aktører. Fagmodulet i Kommunikation har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Kommunikation eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Kommunikation giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Viden: - Grundlæggende viden om de problemer der knytter sig til planlagt kommunikation af faglig viden til forskellige målgrupper og faglig kommunikation mellem forskellige aktørgrupper. - Indsigt i teori, metode og praksis med særligt henblik på problemer i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af informativt materiale og kommunikationsprocesser.e - Indsigt i teori, metode og processer med særligt henblik på problemer i forbindelse med deling af viden mellem relevante aktører. - Forståelse af etiske problemer i forbindelse med faglig kommunikation. - Grundlæggende viden om det videnskabsteoretiske grundlag for teorier, metoder og

2 Side 2 praksis inden for det kommunikationsfaglige område, med henblik på at kunne redegøre for, reflektere over og identificere de videnskabsteoretiske forudsætninger for konkrete eksempler på teori, metode og praksis. Færdigheder: - Færdighed i at formidle faglige problemstillinger til forskellige relevante målgrupper og formidle faglig kommunikation mellem forskellige aktørgrupper. - Færdighed i analyse af kommunikationsprocesser, produktanalyse og produktafprøvning, samt analyse af målgruppers brug af kommunikationsmateriale. - Færdighed i at anvende udvalgt medieteori inden for faglig kommunikation. - Færdighed i at forklare erkendelses- og videnskabsteoretiske problemer i tilknytning til forskningsbaseret kommunikation. - Færdighed i at håndtere fremstillingsmæssige og æstetiske problemer i arbejdet med faglig kommunikation i udvalgte medier, herunder problemer som i særlig grad knytter sig til den eller de forudsatte målgrupper. - Praktisk færdighed i selvstændigt at planlægge og vurdere udformning af kommunikationsprodukter i udvalgte medier. - Praktisk færdighed i at tilrettelægge og gennemføre kommunikations- og informationsprocesser i en specifik organisatorisk ramme. Kompetencer: - Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for fagområdet. - Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre komplekse og uforudsigelige kommunikationsprocesser. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer: Fagmodulprojekt i Kommunikation (15 ECTS-point) Fagmodulkursus 1: Teoretiske perspektiver på kommunikation ( 5 ECTS-point) Fagmodulkursus 2: Kommunikation: aktører, processer, kontekster ( 5 ECTS-point) Fagmodulkursus 3: Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion ( 5 ECTS-point) Fagmodulkursus 4: Workshop i faglig planlagt kommunikation ( 5 ECTS-point)

3 Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. Side 3 Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet. 5. Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Fagmodulprojekt i Kommunikation Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om de problemer der knytter sig til planlagt kommunikation af faglig viden til udvalgte målgrupper og/eller deling af viden mellem udvalgte aktører. - Indsigt i teori, metode og praksis med særligt henblik på problemer i forbindelse med planlægning og tilrettelæggelse af informativt materiale og kommunikationsprocesser. - Kritisk refleksion over valg af teori, metode og praksis i forbindelse med projektet. Færdigheder: - Færdighed i at analysere planlægningsprocessen, det udvalgte medieprodukt og produktafprøvningen. - Færdighed i at analysere den udvalgte målgruppes og/eller aktørgruppes brug af kommunikationsmaterialet. - Færdighed i at tilrettelægge og gennemføre et projekt med udgangspunkt i en kommunikationsfaglig problemstilling. - Færdighed i at evaluere, diskutere og bedømme teoretiske, metodiske og praktiske problemstillinger inden for kommunikationsfaget. - Færdighed i at skrive på et i det væsentlige idiomatisk, grammatisk og ortografisk korrekt dansk. Kompetencer: - -Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for projektets fagområde. - Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre komplekse og uforudsigelige kommunikationsprocesser i samarbejde med andre.

4 Overordnet indhold Side 4 Fagmodulet i Kommunikation omfatter et afsluttet projektarbejde med et emne og en problemstilling valgt af den studerende selv inden for modulets rammer. I projektet skal indgå elementer af målgruppeanalyse og/eller afprøvning af et konkret formidlingsprodukt. Hvis projektet omfatter en medieproduktion, skal rapporten indeholde en redegørelse for de teoretiske og praktiske overvejelser i forbindelse med planlægning, tilrettelæggelse og eventuel vurdering af produktionen, og for de erfaringer der er gjort gennem arbejdet. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Undervisningsprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Derudover skal der udarbejdes en formidlingsprodukt hvor projektarbejdets problemstillinger (eller dele deraf) formidles til en afgrænset målgruppe. Studienævnet fastsætter nærmere bestemmelser om omfang og udformning at formidlingsartiklen Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden projektarbejdet begyndes. Det anbefales, at fagmodulkursus 4 gennemføres i samme semester som projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Prøveform Projektet udarbejdes i grupper af 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 eksaminander 60 minutter Ved 3 eksaminander 75 minutter Ved 4 eksaminander 90 minutter Ved 5 eksaminander 105 minutter Ved 6 eksaminander 135 minutter Prøven er en gruppeprøve, og bedømmelsen tager udgangspunkt i den fælles projektrapport og supplerende materiale, herunder formidlingsproduktet. Under prøven afsættes 5 minutter per studerende til en selvvalgt, forberedt præsentation med afsæt i det fælles projektarbejde, og prøven forløber derudover som en samtale mellem de(n) studerende, eksaminator og censor under ledelse af eksaminator. Under samtalen skal det sikres at alle eksaminander på lige vilkår får mulighed for at demonstrere deres kendskab til det fælles projekt og for at vise deres faglige niveau i relation til bedømmelseskriterierne. De studerende eksamineres med udgangspunkt i hele

5 Side 5 projektrapporten og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. At der tages udgangspunkt i projektrapporten medfører, at der kan stilles spørgsmål ikke bare til hele projektrapporten, men også herudover inden for modulets område. Projektrapporten skal være mindst30 og højest 35 normalsider á 2400 anslag (inkl. mellemrum), ekslusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste, bilag mv. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektrapporten og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur Omprøve har samme prøveform 7-trins-sakal Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Teoretiske perspektiver på kommunikation Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Viden om og kritisk refleksion over klassiske såvel som nyere centrale teoretiske positioneringer inden for kommunikationsforskningen. - Viden om de klassiske medier såvel som fremkomsten af nye medier samt den mediekonvergens som præger medielandskabet. - Viden om grundlæggende begreber til analyse af kommunikationsprodukter og kommunikationsprocesser samt det videnskabsteoretiske grundlag for teorier inden for det kommunikationsfaglige område. Færdigheder: - Færdighed i at analysere og vurdere kommunikationsprocesser og kommunikationsprodukter på tværs af medierne. - Færdighed i at sammenligne og håndtere kommunikationsteoretiske positioneringer inden for kommunikationsforskningen. - Færdighed i at diskutere konkrete problemstillinger der finder sted i sociale netværk, i kulturelle praksisser og i organisationer. Kompetencer: - Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering i forhold til

6 teoretiske perspektiver på kommunikation. Side 6 Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Fagmodulkurset skal introducere de studerende til den tværfaglighed, alsidighed og dynamik, der kendetegner kommunikationsfaget. Dynamikken i faget kan dels tilskrives udviklingen i brugen af de klassiske medier, dels fremkomsten af nye medier og dels den mediekonvergens som præger medielandskabet. På kurset analyseres indhold i forskellige medier, og der ses på, hvordan mennesker forstår og bruger de tilgængelige medier. Desuden analyseres de kommunikationsprocesser, der finder sted uden brug af teknik eller medier i form af kommunikation via sociale netværk, i kulturelle praksisser, med familie, venner og i organisationer. Der introduceres til kommunikationsteori, der er central inden for området, ligesom der bliver opstillet bud på, i hvilken retning kommunikationsforskningen vil gå i fremtiden. Undervisningen er en kombination af oplæg og korte øvelser samt diskussioner. Udbydes på engelsk i forårssemestret og dansk og engelsk i efterårssemestret. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Studiemæssige Ingen forudsætninger Prøveform Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på mindst 4,5 og højest 5 normalsider á 2400 anslag (inkl. mellemrum), ekslusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag. Opgaven afleveres senest en uge efter kursets afslutning. I opgaven skal den studerende demonstrere evnen til at kunne analysere og vurdere konkrete kommunikationsprodukter med udgangspunkt i klassiske som såvel nyere centrale kommunikations- og medieteorier. Bedømmelse Censur Omprøve har samme eksamensform 7-trins-skala. Ingen Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Kommunikation: aktører, processer, kontekster Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point

7 Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om og overblik over forskellige perspektiver på kommunikationsplanlægning samt de videnskabsteoretiske forudsætninger for begreber, teori og metode i en kommunikationsfaglig sammenhæng. - Viden om teoretiske og metodiske tilgange - til målgruppeanalyse og receptionsanalyse, herunder viden om forskellige kommunikationsformer og deres relevans i forhold til relevante aktører, kontekster og processer. - Viden om og kritisk refleksion over etiske problemstillinger knyttet til planlagt kommunikation. Side 7 Færdigheder: - Færdighed i at foretage valg af og sammentænke forskellige teoretiske og metodiske tilgange til målgruppeanalyse og receptionsanalyse samt i forhold til relevante aktører, kontekster og processer. - Færdighed i at bearbejde og analysere empirisk materiale i forbindelse med kommunikations- og informationsprocesser. - Færdighed i at teoretisere over og bedømme forskellige metodetilgange i relation til udvalgte kommunikationsfaglige problemstillinger. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Kompetencer: - Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for kommunikation med fokus på relevante aktører, kontekster og processer Fagmodulkurset skal give de studerende grundlæggende indsigter i forskellige kommunikationsformer i forhold til relevante aktører, kontekster og processer. Der lægges vægt på at introducere til teorier og metoder i relation til målgruppeanalyse og receptionsanalyse, samt bearbejdning og analyse af empirisk materiale i forbindelse med kommunikations- og informationsprocesser og produktion af kommunikationsmateriale. Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 2 begyndes. Det anbefales, at fagmodulkursus 2 gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 3 og 4 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser.

8 Side 8 Prøveform Individuel bunden skriftlig hjemmeopgave på mindst 4,5 og højset 5 normalsider á 2400 anslag (inkl. mellemrum), ekslusiv indholdsfortegnelse, litteraturliste og bilag Afleveres senest en uge efter afslutningen på den samlede workshop- og kursusperiode. Opgaven er en analyseopgave som skal indeholde en teoretisk funderet argumentation for valg af analysemetode. Omprøve har samme eksamensform Bedømmelse Censur 7-trins-skala Ingen Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Planlagt kommunikation med skrift/billed-produktion Workshop Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med workshoppen er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om kommunikationsplanlægning og kritisk refleksion over de problemer og muligheder, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til relevante målgrupper med henblik på planlægning og udvikling af en skrift/billed-produktion. - Viden om sproglig formidling, elementær billedteori, samt samspillet mellem skriftlig tekst og billeder. Færdigheder: - Færdighed i at arbejde med at tilrettelægge og gennemføre en kommunikations- og informationsproces i forbindelse med faglig kommunikation til relevante målgrupper. - Færdighed i at håndtere og udarbejde kommunikationsplaner med henblik på skrift/billedproduktioner. - Færdighed i at udvælge og vurdere sproglige virkemidler og billeder, samt samspillet mellem skriftlig tekst og billeder i relation til relevante målgrupper. Kompetencer: - Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for faglig planlagt kommunikation i skrift/billed-produktion. - Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre en kompleks og uforudsigelig kommunikationsproces, samt kommunikationsfaglig skrift/billed-produktion I samarbejde med andre.

9 Overordnet indhold Side 9 Workshoppen skal give de studerende en grundlæggende viden om kommunikationsplanlægning og de problemer og muligheder, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til forskellige målgrupper. Der vil være en vekslen mellem teori og praksis med henblik på planlægning og udvikling af en kommunikationsplan, som lægges til grund for gennemførelse af en mindre skrift/billed-produktion. Der introduceres til sproglig formidling og brugen af billeder i forbindelse med konkrete faglige problemstillinger. De studerende arbejder med forskellige øvelser i at genkende uhensigtsmæssigt sprog som fagsprog og kancellisprog og at omskrive det, så det bliver forståeligt for relevante målgrupper. Derudover bliver de studerende indført i elementær billedteori, samt samspillet mellem skriftlig tekst og billeder. I tilknytning til workshoppen afholdes et kursus i desktop-publishing. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed Studiemæssige forudsætninger Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 3 begyndes. Det anbefales, at fagmodulkursus 3 gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 2 og 4 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Indstillingsbetingelse for at gå til eksamen Der stilles krav til aktiv tilfredsstillende deltagelse i mindst 80 % af workshoppens planlagte aktiviteter (bla.: undervisning, vejledning, midtvejsevaluering og showtime). Aktiv deltagelse indebærer f.eks. deltagelse i diskussioner og øvelser, udarbejdelse og fremlæggelse af opgaver, studenteroplæg og lign. Hvis kravet om tilfredsstillende aktiv deltagelse ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende skal tilmelde sig kursus og andet eksamens forsøg i et efterfølgende semester Prøveform For at bestå fagmodulkurset skal den studerendes udarbejde en skriftlig kommunikationsplan og en mindre skrift/billed-produktion, som fremlægges mundtligt på en fælles showtime-dag i slutningen af kursusforløbet. De nærmere krav til udformning og omfang af kommunikationsplan såvel som produktion fastlægges i kursusplanen og skal fremgå ved kursets start. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Ingen

10 Fagmodulkursus 4 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (bedømmelseskriterier) Workshop i faglig planlagt kommunikation Workshop Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med workshoppen er, at den studerende opnår: Viden: - Grundlæggende viden om og kritisk refleksion over de begreber, teorier og metoder der knytter sig til kommunikationsplanlægning og de problemer, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til relevante målgrupper. - Viden om og gennemførelse af en medieproduktion.typisk i mundtlig kommunikation, dialogiske processer i organisationer, digitale og sociale medier, video, radio, m.m. Side 10 Færdigheder: - Færdighed i at arbejde med at tilrettelægge og gennemføre en kommunikations- og informationsproces med henblik på at kunne formidle faglig planlagt kommunikation inden for det udvalgte medieområde. - Færdighed i at håndtere planlægning og gennemførelse af en kommunikationsplan, samt kommunikationsfaglig medieproduktion i relation til det pågældende medie og de udvalgte målgrupper. - Færdighed i at analysere og håndtere de problemer, der knytter sig til kommunikation af faglig viden til forskellige målgrupper. Kompetencer: - -Kompetence til selvstændigt at kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for faglig planlagt kommunikation i forbindelse med det valgte medie. - Kompetence til at igangsætte, tage ansvar for og styre en kompleks og uforudsigelig kommunikationsproces, samt kommunikationsfaglig medie-produktion i samarbejde med andre.

11 Overordnet indhold Side 11 Hvert semester udbydes en række forskellige workshops i faglig planlagt kommunikation, som den studerende kan vælge imellem, hvor der arbejdes med fremstillingsformer og fremstillingsmetoder inden for et afgrænset mediemæssigt område. Den studerende arbejder både teoretisk og praktisk med det pågældende medieområde, herunder gennemførelse af en mindre produktion. Der udbydes typisk workshops i mundtlig kommunikation, dialogiske processer i organisationer, digitale og sociale medier, radio og video, m.m. Det fastsættes hvert semester i studienævnet, hvilke workshopforløb der skal udbydes. Der vil være en vekslen mellem teori og praksis med henblik på planlægning og gennemførelse af en kommunikationsplan, som skal lægges til grund for gennemførelsen af en mindre medieproduktion. De studerende arbejder med forskellige øvelser i forbindelse med udarbejdelse af en produktion inden for det pågældende medie. Undervisningssprog Fremmedsproglig Læsefærdighed Studiemæssige Forudsætninger Udbydes på dansk og engelsk både forår og efterår. Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 inden fagmodulkursus 4 begyndes. Det anbefales, at fagmodulkursus 4 gennemføres i samme semester som fagmodulkursus 2 og 3 og projektarbejdet, idet der er tale om et didaktisk sammentænkt forløb, hvor projektarbejdet tager udgangspunkt i de tre fagmodulkurser. Indstillingsbetingelse til eksamen Der stilles krav til aktiv tilfredsstillende deltagelse i mindst 80 % af workshoppens planlagte aktiviteter (bla.: undervisning, vejledning, midtvejsevaluering og showtime). Aktiv deltagelse indebærer f.eks. deltagelse i diskussioner og øvelser, udarbejdelse og fremlæggelse af opgaver, studenteroplæg og lign. Hvis kravet om tilfredsstillende aktiv deltagelse ikke er opfyldt, bruges et eksamensforsøg og den studerende skal tilmelde sig kursus og andet eksamens forsøg i et efterfølgende semester Prøveform For at bestå fagmodulkurset skal den studerendes udarbejde en skriftlig kommunikationsplan og en mindre medieproduktion, som fremlægges mundtligt på en fælles showtime-dag i slutningen af kursusforløbet. De nærmere krav til udformning og omfang af kommunikationsplan såvel som produktion fastlægges i kursusplanen og skal fremgå ved kursets start. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Ingen

12 Ikrafttræden, overgangsregler Side Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Ændringer af 1. september 2015 træder i kraft den 1. september Ændringer af 1. februar 2016 træder i kraft den 1. februar Ændringer af 1. september 2016 træder i kraft den 1. september Ændringer af 1. september 2017 træder i kraft den 1. september Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for studerende, som er startet på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Kommunikation den 11. oktober 2012 Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse den 23. oktober 2012 Ændringer af 1. februar 2016 er vedtaget af Studienævnet for Kommunikation den 29. oktober Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse den 2.december 2015 Godkendt af UI d. 1. februar 16 Ændringer af 1. september 2017 er vedtaget af Studienævnet for Kommunikation d. 9 december Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse d. 15.december 2016 Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 13. november 2012 Ændringer gældende fra 1. september 2015 Omprøveformer tilføjet Ændringer gældende fra 1. februar 2016 Kompetenceprofilen er ændret Studiemæssige forudsætninger ændret fra at fagmodul SKAL gennemføres i samme semester som projektet til en anbefaling. Ændringer gældende fra 1. september 2016 Det er præciseret, at der er fremmødekrav på fagmodul 3 og 4, som er værkstedskurser. Ændringer gældende fra 1. september 2017 Der er tilføjet minimums og maksimums sidetal på skriftlige afleveringer Det er præciseret, at der er krav om aktiv tilstedeværelseskrav på fagmodul 3 og 4 som indstillingsbetingelse til eksamen. På fagmodulkurserne (FK1; FK2, FK3 og FK4) er censur ændret fra Intern til Ingen

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning for Master i professionel kommunikation. Studieordning for Master i professionel kommunikation

Studieordning for Master i professionel kommunikation. Studieordning for Master i professionel kommunikation Studieordning for Master i professionel kommunikation Roskilde Universitet 1. september 2014 Med ændring af 15. august 2016 Denne studieordning udstedes i henhold til bekendtgørelse af 7. december 2009

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015

Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen. Justeret 2015 Studieordning for uddannelsen til bibliotekar DB, 2008-ordningen Justeret 2015 Det Informationsvidenskabelige Akademi Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014.

Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Rettelsesblad til PBA-studieordning 2011 i erhvervssprog og it-baseret markedskommunikation Slagelse: Gælder for studerende indskrevet i 2014. Ændringerne er understreget og markeret med rødt. Eksamensbestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskile Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Molekylærbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-1215 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Tyrkisk, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Tyrkisk, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel, tilhørsforhold,

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2007 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Faglig udvikling i praksis

Faglig udvikling i praksis Faglig udvikling i praksis Læreplaner for filosofi i høring forår 2017 Indsæt note og kildehenvisning via Sidehoved og sidefod Side 1 Program & praktisk 10.00-10.45: Gennemgang af læreplansændringerne

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I FAGLIG FORMIDLING IT, SKRIFTLIG OG MUNDTLIG FORMIDLING DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET September 2006 Senest revideret august 2006 KAPITEL 1: FORMÅL OG FAGLIG

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS,

Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for Tilvalg på kandidatniveau udbudt som sommerkurser på INSS, 2015-ordningen Institut for Nordiske

Læs mere

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen:

Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Rettelsesblad til Master-studieordning 2010 i International Virksomhedskommunikation Masteruddannelsen: Ændringer er markeret med understregning. 10. Modul 1: Organisationskultur ( Organizational culture)

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation

Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation Studieordning for den fagintegrerede kandidatuddannelse i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Denne studieordning erstatter studieordning af 1. september 2013 med ændringer

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Medicinalbiologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1214 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Medicinalbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1214 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Valgfag for PBA11 - efterår 2015

Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Valgfag for PBA11 - efterår 2015 Professionsbachelor i Erhvervssprog og It-baseret markedskommunikation 68200101, 5 ECTS Language and Globalization Sprog og globalisering Hold: IVK31/IVK32, onsdag, kl.

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel

Pædagoguddannelsen. Studieåret 2015/2016. Studieordning. Fællesdel Pædagoguddannelsen Studieåret 2015/2016 Studieordning Fællesdel Studieordningens nationale del Indholdsfortegnelse 1. Prøver i grundfagligheden... 2 1.1. Prøve: Grundfaglighedens kompetencemål 1 (GK1)...

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Store skriftlige opgaver

Store skriftlige opgaver Store skriftlige opgaver Gymnasiet Dansk/ historieopgaven i løbet af efteråret i 2.g Studieretningsprojektet mellem 1. november og 1. marts i 3.g ( årsprøve i januar-februar i 2.g) Almen Studieforberedelse

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Journalistisk formidling Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Den Humanistiske Bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 2010 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i historie 20 Rettelserne træder i kraft pr. 1. februar 2014 Rettelserne er markeret med understregning. 14. Historisk formidling f. ksamen ændres

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester)

Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Progressionskursus - Faglig formidling - bachelorstuderende i Kommunikation (6. semester) Om kurset vær opmærksom på at en del af de bachelorstuderende i kommunikation skal have progressionskurset i faglig

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

1. semester, kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , kandidatuddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Arabisk til samfundsfaglige studier,

Arabisk til samfundsfaglige studier, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Arabisk til samfundsfaglige studier, 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Tværkulturelle og Regionale

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I DANSK DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Psykologi August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen

Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Studieordning for Propædeutik i Latin, 2012-ordningen Justeret 2014 Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering og indskrivning...

Læs mere