ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET"

Transkript

1 1 of 11 Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle tilskudsmodtagere, at der foruden regnskabsaflæggelsen for 2014 skal indsendes en afrapportering af midlernes anvendelse. Kommunernes afrapportering vil indgå i den samlede erfaringsopsamling. Nedenstående skabelon skal derfor anvendes til afrapporteringen og indsendes til portalen senest den 31. december Baggrundsoplysninger Journalnummer: Kommune: Kontaktperson: Syddjurs Ingelise Juhl Telefon: Projektoplysninger 1. Har kommunen anvendt alle midler i tilskudsperioden? Ja X Nej 1.1. Hvis nej, angiv hvor stort et beløb, der er overført til Hvor stor en andel af kommunens borgere over 75 år, som har behov for hjælp, har modtaget en eller flere indsatser som følge af ældremilliarden? 3. Angiv antal borgere der har modtaget en eller flere indsatser som følge af ældremilliarden. ca kr % Antal borgere (skøn) Erfaringer med styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Styrke rehabiliteringen Styrke genoptræningen Kompetenceudvikling af medarbejderne inden for rehabilitering og genoptræning Andre indsatser vedrørende rehabilitering og genoptræning 4. Beskriv (kort) indsatsen vedr. en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats, som er finansieret af ældremilliarden. 1. Rehabilitering og genoptræning på midlertidige døgnpladser En intensiveret tværfaglig, sammenhængende og koordineret indsats på døgnpladserne gennem hele døgnet på alle ugens dage. Ekstra genoptræning af borgeren ved ergo- og

2 2 of 11 fysioterapeuter for at fremme borgers aktive udførsel og deltagelse i de hverdagsaktiviteter, som er meningsfulde for borgeren. Ekstra sygepleje af borgeren af sygeplejersker for at fremme indsatsen og kvaliteten i den komplekse sygepleje og akutte indsats. Tidlig hjemmebesøg for at målrette indsatsen i afdelingen efter de hjemlige forhold og rammer, og en følge hjem-ordning for at give den ældre borger tryghed og en god opstart derhjemme, så borgeren kan fastholde de genoptrænede daglige aktiviteter efter udskrivning fra afdelingen. Sikring af overføringsværdien af indsatsen i afdelingen i forhold til hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. Øget vidensdeling på tværs i forbindelse med en koordineret indsats. Større fokus på den enkelte borgers behov i forhold til at opøve alternative strategier og løsninger med henblik på selvhjulpenhed herunder brug af velfærdsteknologi. Kompetenceudvikling af sygeplejersker og ergo- og fysioterapeuter. 2. Kvalitet i hverdagsrehabilitering i plejeboliger Styrke rehabiliteringsindsatsen i plejeboligerne, således at: flere beboere opnår et godt hverdagsliv, øget mobilitet og forbedret funktionsevne. fald og afledte komplikationer forebygges. unødige hospitalsindlæggelser reduceres. 3. Kvalitetsløft rehabilitering i hjemmeplejen Optimering af den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen ved styrkelse af terapeutressourcer og kompetenceudvikling af visitatorer i rehabiilitering. 4. Udetræningsfaciliteter Etablere en træningshave, der gengiver naturens udfordringer med henblik på funktionel træning for ældre. 5. Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. en styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats som følge af ældremilliarden. 1. Rehabilitering og genoptræning på midlertidige Døgnpladser For at måle effekt- og kvalitetsforbedringer af den tværfaglige indsats i afdelingen har vi siden løbende målt borgerens funktionsevne via en Barthel test ved indlæggelse og udskrivelse, samt lavet en brugertilfredshedsundersøgelse. Derudover har vi lavet en registrering af antal hjemmebesøg og brug af følgehjem-ordningen fra Der har i denne perioden været indlagt 205 borgere på

3 3 of 11 døgnpladserne. Med en intensiveret, målrettet og tværfaglig indsat gennem hele døgnet alle ugens dage har borgerne i gennemsnit opnået en funktionsevne forbedring på 64%, hvilket har betydet, at vi har kunnet udskrive 70% af borgerne til eget hjem til fortsat rehabilitering. I forbindelse med de 205 indlæggelser, er det vurderet fagligt relevant at foretage tidligt hjemmebesøg og benytte følge-hjem-ordningen for 122 borgere ud af de 205, svarende til 59,5% af borgerne.det har vist sig effektfuldt at sikre overgangen til næste fase af rehabiliteringen ved en fælles vidensdeling ude ved borgeren. Både borgere og fagfolk har udtrykt stor tilfredshed med denne indsats. Vores løbende brugertilfredshedsundersøgelse viser, at 99% af borgerene er tilfredse eller derover med kvaliteten og effekten af deres forløb i afdelingen. Der er gennemført kompetenceudvikling af 12 sygeplejersker i Klinisk sygepleje, 1 ergoterapeut og 1 fysioterapeut har gennemført Diplom i Rehabilitering. Der er ansøgt om kursus om dysfagi hos den ældre medicinske patient, men vi står fortsat på venteliste på Hammel Neurocenter, som ikke har kunnet tilbyde os en plads i år. Vi håber, at midlerne kan overføres til Kvalitet i hverdagsrehabilitering i plejeboliger Det er med ansættelse af yderligere en terapeut i plejeboligerne opnået, at flere beboere får udbytte af indsatsen. Niveauet er løftet, således at terapeuterne i højere grad også kan indgå i planlægningen omkring de svageste beboere, som scorer rød i Barthel 100. Teraputerne har fået bedre muligheder for at deltage i de tværfaglige konferencer. Der er sat gang i yderligere udvikling af den eksisterende faldforebyggelsesindsats. Desuden er der der gennemført kompetenceudvikling af personalet. 3. Kvalitetsløft rehabilitering i hjemmeplejen Med ansættelse af 1 ekstra terapeut har det været muligt at fordele den terapeutfaglige ekspertise ud til alle 4 distrikter. Dette har i betydelig grad øget muligheden for løbende sidemandsoplæring både vedr. den aktiverende og den rehabiliterende tilgang. Medarbejderne i visitationen er kompetenceudviklet i et rekvireret uddannelsesforløb sammen med Favrskov Kommune. Fra Syddjurs Kommune har 10 medarbejdere (af 15) gennemført videregående

4 4 of 11 visitatoruddannelse (trin 2) og 7 af de 10 med et supplerende forløb på diplomniveau med 5 ECTS (Sammenhæng i patient- og brugerforløb). Eksamen gennemføres i januar Udetræningsfaciliteter Der lægges i skrivende stund sidste hånd på etablering af haven. 6. Er de forventede resultater opnået? x Ja i høj grad I nogen grad I ringe grad Nej Det vurderes, at investeringen i personaleressourcer og kompetenceudvikling på døgnpladserne har skabt mulighed for at opnå de forventede resultater - i høj grad til borgerenes bedste. Vi har i disse måneder lagt nogle gode spor ud, som vi gerne vil forfølge og udvikle på fremover, da vi kan se, at disse spor er effektfulde og opleves som værende af stor kvalitet for borgerne. Det gælder generelt for rehabiliteringsindsatserne, at de opnåede resultater er gode, og at det er indsatser, der gerne gøres permanente. 6.1 Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil. Beskriv. Erfaringer med bedre praktisk hjælp og personlig pleje Øge serviceniveauet på praktisk hjælp Øge serviceniveauet på personlig pleje Øge serviceniveauet indenfor madservice Styrke den sociale dimension i plejen Velfærdsteknologiske løsninger vedrørende bedre praktisk hjælp og personlig pleje Styrke den forebyggende og sundhedsfaglige indsats Kompetenceudvikling af medarbejderne vedrørende bedre praktisk hjælp og personlig pleje Andre indsatser vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje 7. Beskriv (kort) indsatsen vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje, som er finansieret af ældremilliarden. 1. Tidlig opsporing og tidlig indsats Syddjurs Kommune har nøje udvalgt en række af Sundhedsstyrelsens anbefalede værktøjer til systematisk tidlig opsporing af sygdom, funktionsnedsættelse, underernæring og ensomhed. Frontpersonalet kompetenceudvikles i anvendelse af værktøjerne, der sættes større fokus på tidlig og tværfaglig indsats, samt konkrete arbejdsgange. Der udvælges en digital løsning til understøttelse af

5 5 of 11 værktøjerne, som skal give overblik, understøtte handling og give statistik til evaluering. 2. Indsats for ældre med begyndende funktionstab Udover den tidligt opsporende indsats, er der etableret åbne tilbud. Der afholdes senior- og velfærdsteknologimesse med kommunale og private tilbud til bl.a. borgere med begyndende funktionsnedsættelse. Der etableres gruppetilbud med forkus på sundhedsfremme og forebyggelse for seniorer med begyndende funktionstab. Der evalueres på tilbudet. 3. Fleksibel rengøringshjælp Ekstra rengøringsindsats hos borgere, der af sociale, personlige eller fysiske grunde har brug herfor. 4. Heldagstilbud til borgere med demens Den forebyggende indsats: Det er primært aflastning for ægtefællen, og for at skabe struktur på hverdagen for den demente. 5. Weekend aflastning Den forebyggende indsats: Give borgeren oplevelsen af at komme på et weekendophold sammen med mennesker i samme situation som dem selv, med meningsfulde oplevelser i rammer, som signalerer ferie. Aflastning af ægtefælle. 6. Weekendaflastning dagtilbud Den forebyggende indsats: Aflastning af ægtefællen i dagtimerne. 7. Pårørendegrupper Den forebyggende indsats: Der afholdes 4 pårørendegrupper for ægtefæller og 2 for børn og andre nære pårørende til mennesker med demens. 8. Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. bedre praktisk hjælp og personlig pleje som følge af ældremilliarden. 1. Tidlig opsporing og tidlig indsats Syddjurs kommune har nøje undersøgt og udvalgt 6 af Sundhedsstyrelsens værktøjer og vil derudover afprøve en metode til screening af ensomhed. Implementeringen er påbegyndt. Der er lavet retningsgivende dokumenter, som beskriver procedurer for de overordnede og specifikke værktøjer og arbejdsgange. Mere end halvdelen af kompetenceudviklingen er nu afviklet, og evalueringen er overvejende positiv. Medarbejderne angiver, at de føler sig rustet til at anvende værktøjerne og udføre tidlig opsporing. Det forventes, at en digital understøttende løsning er valgt inden udgangen af 2014.

6 6 of Indsats for ældre med begyndende funktionstab Der er blevet afholdt gratis messe, for bl.a. seniorer og ældre med begyndende funktionsnedsættelse. Gratis transport til messen blev etableret via plejecenterbusser. Deltagende var desuden en lang række aktører, der spændte fra kommunale sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende tilbud til aktører med hjælpemidler, der kunne bidrage til opretholdelse af funktionsniveau. I foråret 2015 påbegyndes vores gruppetilbud til borgere +65 år med begyndende funktionsnedsættelde. Der tages udgangspunkt i sund aldring, motion, kost og et bredt sundhedsbegreb. 3. Fleksibel rengøringshjælp Den øgede rengøringsindssats målrettet til ældre borgere, hvor det vurderes nødvendigt, og til socialt svage borgere, f.eks. kroniske alkoholikere og borgere med psykiatrinære problemstillinger, der ikke magter at tage vare på deres eget hjem, er alene iværksat til 8 borgere i Vores forventning var 20 til løbende ekstra hjælp og 100 til hovedrengøring med 4 t/år. For de borgere, der har modtaget hjælpen, har det givet øget livskvalitet. For at nå videre ud til målgruppen skal vi udvikle videre på tilbuddet og indsatsen bl.a. har det været svært at afholde visitationssamtale og at få lov til at komme ind i visse hjem, der trænger til rengøring, samt at få klaret den nødvendige rengøring. 4. Heldagstilbud Resultater kommunen har opnået: Det har øget kapaciteten på heldagstilbud i kommunen og har nedbragt den venteliste, der tidligere har været til Værestedet. Der er med etablering af heldagstilbud 2 gange ugentligt i Ebeltoft skabt værdifulde rammer for muligderne for at tilbyde aflastning af pårørende. Tilbuddet vurderes at fungere virkelig godt, og bidrager til at styrke de dementes sociale og fysiske færdigheder i væsentlig grad. 5. Weekend aflastning Resultater kommunen har opnået: Der har været afholdt 3 weekender med stor tilfredshed blandt deltagerne. 6. Weekendaflastning dagtilbud Resultater kommunen har opnået: Der er planlagt 3 weekender, hvoraf den ene har været aflyst pga. manglende tilmelding. 7. Pårørendegrupper Resultater kommunen har opnået: Der har været afholdt 4 hold for ægtefæller med 6 mødegange til hvert hold

7 7 of Er de forventede resultater opnået? Ja i høj grad X Der har været afholdt 2 hold á 6 gange for børn og andre nære pårørende. I nogen grad se bemærkninger I ringe grad Nej 4. Heldagstilbud Er de forventede resultater opnået: I høj grad 5. Weekend aflastning Er de forventede resultater opnået: I nogen grad 6. Weekendaflastning dagtilbud Er de forventede resultater opnået: I ringe grad. 7. Pårørendegrupper Er de forventede resultater opnået: I nogen grad 9.1 Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil. 6. Weekendaflastning dagtilbud Ved ansøgningen tog vi udgangspunkt i resultatet i Socialstyrelsens undersøgelse af Behov for afløsning og aflastning blandt pårørende til mennesker med en demenssygdom. I denne periode (½ år) tilbuddene har kørt, har behovet ikke vist sig at være så stort, som det ellers har været. Om det skyldes de andre tiltag, der er sat i gang, vides ikke. Erfaringer med bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem Bedre indsats målrettet personer med demens eller deres pårørende Styrket kontinensindsats Velfærdsteknologiske løsninger vedrørende bedre forhold for de svageste ældre Bedre palliativ indsats Flere sociale aktiviteter Kompetenceudvikling af medarbejdere vedrørende bedre forhold for de svageste ældre Andre indsatser vedrørende bedre forhold for de svageste ældre 10. Beskriv (kort) indsatsen vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem, som er finansieret af ældremilliarden. 1. Flere sociale aktiviteter i plejeboliger Målet var: Skabe glæde og livskvalitet. Skabe ro - fysisk og psykisk.

8 8 of 11 Øget fysisk bevægelse og velvære. Forebygge ensomhed. 2. Styrket sundhedsfaglig indsats i plejeboliger Øger kvaliteten i den sundhedsfaglige vurdering og behandling af beboeren. Sikre den direkte sygepleje og sundhedsfaglige vurdering af borgeren, så uhensigtsmæssige (gen-)indlæggelser forebygges. Beboeren sikres kvalitet i omsorg og palliativ indsats i den livsafsluttende fase. Faldulykker forebygges. 3. Indsats for svært demente implementering af forebyggelse af udadreagerende adfærd. Ledere har fået en dags undervisning i mødefacilitering. Medarbejdere i plejeboligerne har modtaget en dags undervisning i demens. Der er blevet implementeret beboerkonferencer i teams i plejeboliger. Projektmedarbejder har introduceret alle medarbejdere og ledere i det anvendte materiale, der har været brugt i projektet. Der er udført analysearbejde før og efter beboer konferencer i samarbejde med medarbejdere. 4. Ernæringsindsats og forebyggelse af madspild Øgede indsatser: Opsporing og målrettet indsats ved underernæring. Rette mad til den enkelte for at sikre den enkelte beboers fysiske, psykiske og sociale funktion samt trivsel og livskvalitet. Udvidet introduktion til køkkenets mange og forskellige kosttilbud. Udvidet samarbejde omkring bestilling af mad. Konkrete tiltag: Indførelse af kontaktpersonordning på alle plejeboligafdelinger. Målrettet bestilling af mad har medført mindre madspild. Servering af boller, kakao med flødeskum og lagkage til den enkelte afdelings beboere på fødselsdage. Servering af kold anretning en gang om ugen. Servering af lun ret en gang om ugen. Udgivelse af billedbog med tekst og billede af vores tilbud til småt spisende. Alle plejeboligafdelinger har fået et eksemplar. 11. Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem som 1. Flere sociale aktiviteter i plejeboliger Der er ansat musikterapeut på 37 timer, som arbejder

9 9 of 11 følge af ældremilliarden. på tværs af alle plejeboliger. Ansættelsen er netop evaluereret og følgende udsagn er fremkommet. Indsatsen har bibragt mere ro hos borgeren. Musikken afleder fra konfliktfyldte situationer i plejen, således at borgeren er mindre udad reagerende i pleje situationer. Borgeren sætter mere pris på at være i sin lejlighed, samt griner mere. Der er indgået aftale med naturvejleder, som tager beboerne i plejeboligerne med ud i naturen, alternativt kommer han også i nogle situationer i plejeboligerne i stedet. Der opleves stor glæde og genkendelighed på disse udflugter. Beboere, som ellers ofte sidder og falder hen, opleves at være mere vågne og kan nikke genkendende til det oplevede. 2. Styrket sundhedsfaglig indsats i plejeboliger Der er ansat 2 sygeplejersker, der i samarbejde med 3. sygeplejerske, har en tværgående funktion. Der arbejdes bevist med kvalitetssikring. Der ses få eller ingen anmærkninger i de sundhedsfaglige tilsyn, såvel som de kommunale tilsyn. Sygeplejerskerne har - i forhold til deres kompetencer - iværksat undervisning af basispersonalet. Sygeplejerskerne opkvalificeres løbende de har været på Sårkursus samt på Kompetence løft for sygeplejersker i primær sektor. En sygeplejerske er tilmeldt kursus for nøglepersoner i palliation. 3. Indsats for svært demente implementering af forebyggelse af udadreagerende adfærd Der har deltaget 245 medarbejdere og 10 ledere i projektet, med stor tilfredshed. Der har været afholdt 62 beboerkonferencer. Analyseredskaber og beboerkonferencer er i de fleste teams blevet en del af praksis. 4. Ernæringsindsats og forebyggelse af madspild De forventede resultater er opnået i høj grad. 12. Er de forventede resultater opnået? Ja i høj grad I nogen grad I ringe grad Nej 12.1 Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil. Beskriv.

10 10 of 11 Erfaringer med andre indsatser, som ikke var foreslået i vejledningen 13. Beskriv (kort) andre initiativer, som er finansieret af ældremilliarden. 1. Indsats for ensomme og socialt udsatte ældre dagcenter Særlig indsats for gruppe af ældre, der har brug for en mere vedvarende støtte i et dagcenter. 2. Frivillighed, social inklusion og livskvalitet Udvikling af udvidet samarbejde med frivillige om meningsfulde aktviteter for ældre på pleje og aktivitetscentre. 14. Beskriv (kort) de resultater kommunen har opnået vedr. bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem som følge af ældremilliarden. 1. Indsats for ensomme og socialt udsatte ældre dagcenter Der er med tilførsel af en ekstra aktivitets medarbejder på dagcenterområdet opnået mulighed for at tilbyde flere nye sociale gruppetilbud, som rummer ældre, der er truede vedr. social eksklusion. Det er også blevet muligt at øge mulighed for mere vedvarende, vedligeholdende fysisk træning, som direkte understøtter, at behovet for hjemmehjælp kan udskydes. Muligheden for to ugentlige tilbud i modsætning til kun et ugentligt tilbud vurderes at være steget med ca. 5 %, ligeledes begrundet i lidt bedre ressourcer i de 4 lokalområders dagcentre. 15. Er de forventede resultater opnået? Ja i høj grad X 2. Frivillighed, social inklusion og livskvalitet Der er udpeget en projektleder, og sammen med de øvrige ressourcer i Syddjurs kommune omkring rekruttering af frivillige er der opnået gode resultater. Der har været igangsat en innovations- og borgerinddragende proces omkring det nye trænings og aktivitetstilbud Kernehuset i Ebeltoft. Samarbejdet med kommunens civilsamfundskoordinator er udbygget, og sammen med centerrådene er der udviklet nye tilbud. Opgaverne på frivilligheds området ses i høj grad som en meget værdifuld del af det sundhedsfremmende arbejde i Syddjurs kommune. X I nogen grad I ringe grad Nej

11 11 of Hvis i ringe grad eller nej, beskriv årsagen hertil. Beskriv. Generelt 16. Ansøgers gode/dårlige erfaringer med projektstøtten? Midlerne har gjort det muligt at igangsætte initiativer, som der ellers ikke ville have været midler til i det ordinære budget. Vi har i høj grad satset på vedvarende initiativer for de ældre, og det bliver derfor vanskeligt at nedlægge dem igen, såfremt midlerne ikke fortsat bliver til rådighed. Ældrepuljen har desuden givet mulighed for en væsentlige indsats på kompetenceudvikling af medarbejdergrupperne i ældreplejen.

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET

ERFARINGSOPSAMLING LØFT AF ÆLDREOMRÅDET Som led i udmøntningen af ældremilliarden til løft af ældreområdet er det besluttet, at der efter et år skal gennemføres en erfaringsopsamling. Som det fremgår af tilsagnsbrevet, er det et krav til alle

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Social-, Børne- og Integrationsministeriet 1 of 35 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under

Læs mere

Ansøgning: ældrepuljen 2015

Ansøgning: ældrepuljen 2015 Ældreafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt,Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8832 4401 Fax +45 8888 5501 Dato: 3. september 2014 Sagsnr.:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger

Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere. Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet

Social-, Børne- og Integrationsministeriet 1 of 35 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet ansøgning 2015 august 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1 God dag ved egen kraft på plejecentrene.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015)

SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Dato: Sagsbeh.: Sagsnr.: Indsatsområde Nuværende indsatser Indsatser understøttet af pulje Udgift 2014 (2015) SOLRØD KOMMUNE NOTAT Emne: Til: Bilag vedr. sag om støtte fra puljen til løft af ældreområdet Byrådet Dato: 28.01.14 Sagsbeh.: DOSA Sagsnr.: 14/574 Nedenstående er en uddybning af de 6 foreslåede indsatser,

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676

Budgetperiode: 05.03.2014-31.12.2014. Samlet budget for alle indsatser. Kommunens CVR-nr.: 29189676 Skemaet her er en samlet oversigt over udgifterne til indsatserne, som skal anvendes til udarbejdelse af budgetskemaet i portalen. Samlet budget for alle indsatser Kommunen skal budgettere alle udgifter

Læs mere

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013.

Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. København, den 25. november 2013 Foreningen af Kliniske Diætisters høringssvar vedrørende Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler revision 2013. Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

Projektbeskrivelse light

Projektbeskrivelse light 1 Projektbeskrivelse light, MT juli 2010 Projektbeskrivelse light - til frontpersonale Rehabilitering i hverdagen Rehabilitering betyder at leve igen; at leve som vanligt. Hverdagsrehabilitering handler

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre.

Herunder følger en beskrivelse af de samlede indsatser, der er gennemført, samt planlagte indsatser overfor småtspisende ældre. Status på indsatsen til småtspisende ældre i Frederiksberg Kommune Baggrund Vægttab og lav vægt har alvorlige konsekvenser for ældres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Forekomsten af dårlig ernæringstilstand

Læs mere

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50.

4. Kompetenceudvikling a. + b. Hverdagsrehabilitering c. Palliationsuddannelse d. Tidlig opsporing Revision 50. Pulje til løft af Ældreområdet 2015 Budget 2015 1. Forebyggelse/rehabilitering a. Træning i eget hjem 355.000 b. Vedligeholdende træning på center 502.770 c. Gåtur med hjemmeboende borgere (træning, netværk,

Læs mere

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015

Beskrivelse af indsats i forbindelse med Ældre milliarden for 2015 Indsatsens kaldenavn: Øget bevilling til kørsel til aktivitetstilbud Indsatsen vedrører: Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Under titel: Styrke rehabiliteringsindsatsen, styrke genoptræningsindsatsen

Læs mere

Indsatser finansieret af værdighedspuljen

Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatser finansieret af værdighedspuljen Indsatsbeskrivelse 2016 2017 2018 2019. Styrkelse af kvaliteten i den midlertidige indsats 1 stilling á 32 timer/uge Den nuværende Centersygepleje blev finansieret

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne

Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne Ballerup Kommunes kvalitetsstandarder for Dagtilbud til voksne o Daghjem o Samværsgrupper for borgere med demens o Aktivitetsklub for yngre med demens eller demenslignende symptomer 2017 Kvalitetsstandarden

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner

Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Bilag til Årlig status vedrørende forløbskoordinatorfunktioner Beskrivelse af planlagte, igangværende eller afsluttede projekter i relation til den ældre medicinske patient, som er forankret i kommunerne

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet

Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Kvalitetsarbejde i praksis erfaringer fra danske projekter på ældreområdet Oplæg på ekspertmøde vedr. Kvalitet i äldreomsorgen 30.9.2103 Rikke Søndergaard, rso@socialstyrelsen.dk Om Socialstyrelsen Socialstyrelsen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune

Ishøj Kommune. Seniorpolitik 2014-2017. Ishøj Kommune Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Ishøj Kommune Seniorpolitik 2014-2017 Med Seniorpolitikken 2014-2017 ønsker Ishøj Kommune at bidrage til at udvikle gode seniorliv. Politikken tager udgangspunkt i

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering.

Ældre og handicappede: Specialistydelser til senhjerneskadede SSU : Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 B15 Ændr. ud over vedtaget serviceniveau Ældre

Læs mere

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013

Hjemmehjælpskommissionen. Visitatorernes årsmøde 2013 Hjemmehjælpskommissionen Visitatorernes årsmøde 2013 1 stevns kommune Baggrunden og rammerne for kommissionens arbejde Demografi antallet af 80+ årige fordobles de næste 30 år Beskrive udfordringer og

Læs mere

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet

NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet Baggrund NOTAT Handleplan for oprustning af ernæringsindsatsen på ældreområdet 26-04-2016 I relation til Ballerup Kommunes overordnede indsats med at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt evidens

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015

Notat Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Vedrørende Status og disponering af ældrepuljen 2015 Status og disponering af ældrepuljen 2015 Baggrund Der er i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til et varigt

Læs mere

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger

Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger ELDREOMSORG I NORDEN: LIKE UTFORDRINGER ULIKE LØSNINGER? Oslo, 4. juni 2015 Det nye ældrebillede og behovet for differentierede løsninger Eva Pedersen Kontorchef Ministeriet for Børn, Ligestilling,Integration

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune

En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune En ny måde at arbejde på I Fredericia kommune Velfærdssamfundets udfordring Borgernes krav og behov Mangel på arbejdskraft Økonomi 1.050 Pleje n Ældreplejen - forventet fald i medarbejderantal Forventet

Læs mere

Tyngde Start-Slut, Alle

Tyngde Start-Slut, Alle Evaluering af Korttidscenter I 2013 blev der oprettet et korttidscenter i Center Sundhed, og det blev besluttet at indsatsen skulle evalueres i 2014. Formålet med Korttidscenteret er, at borgeren skal

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter

Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Beskrivelse af og konsekvenser ved lukning af ældrepuljeprojekter Indholdsfortegnelse Indledning...3 Øget indsats på demensområdet...3...3 Ernæring...3...3 Det gode måltid...4...4 Selvtræning og udslusning...4...4

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom

Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Baggrundsnotat Ældremilliard gavner mennesker med en demenssygdom Folketinget bevilgede i forbindelse med vedtagelsen af Finansloven for 2014 en milliard kroner ekstra til løft af kommunernes indsats på

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom

Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom Kommunevalg 2013 sæt demens på dagsordenen Fysisk træning og meningsfuld behandling til alle med en demenssygdom I mange kommuner forhindres mennesker med en demenssygdom i at deltage i rehabiliterende

Læs mere

Kvalitetsstandard. Midlertidige døgnpladser. Sundhedsloven 138. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.1. Serviceloven 83 stk. 1

Kvalitetsstandard. Midlertidige døgnpladser. Sundhedsloven 138. Sundhedsloven 140. Serviceloven 86 stk.1. Serviceloven 83 stk. 1 1 of 6 Kvalitetsstandard Midlertidige døgnpladser Sundhedsloven 138 Sundhedsloven 140 Serviceloven 86 stk.1 Serviceloven 83 stk. 1 Serviceloven 84 stk. 1 og 2 2014 2 of 6 Ydelse Lovgrundlag Intensiv og

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune

Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Hverdagsrehabilitering i Frederikssund kommune Kørte som projekt fra august 2011- marts 2013 Rehabiliteringsdefinitionen vi valgte: Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014

Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 Oversigtsskema forslag til anvendelse af Puljen til løft af ældreområdet 2014 OPLÆG Januar 2014 Prioritet Indsats (herunder kategori 1-4 se ansøgningsskema) 1. Senhjerneskade genoptræning alle hverdage

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt

Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering. Ved Thomas Antkowiak-Schødt Årskursus for myndighedspersoner Håndbog i rehabilitering Ved Thomas Antkowiak-Schødt Baggrund for håndbogen Et af fire delprojekter i projekt Rehabilitering på ældreområdet: Afprøvning af model for rehabilitering

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK?

Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? Ældrepuljen Hvad går pengene til i BRK? 11. november 2014, journalnr.27.00.00ø34-0006 Puljen til permanent løft af indsatsen på det kommunale ældreområde den såkaldte Ældrepulje har til formål at løfte

Læs mere

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015

Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Evaluering og anbefaling ældrepulje 2015 Kategori 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 1.1 Rehabilitering på gæsteboliger Målgruppe Borgere i gæsteboliger, dvs.: Borgere, der på grund af sygdom

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv

Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Projektskitse for projekt Aktivt hverdagsliv Dette er en projektskitse for hverdagsrehabiliteringsprojektet Aktivt hverdagsliv. 1. Projektleders navn: Trine Rosdahl og Sonja Vinkler Arbejdsadresse: Hold-an

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed

Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Handleplan for rehabilitering på daghjem Social og Sundhed Indhold Baggrund Rehabiliteringsstrategien Grundlæggende antagelser, mission og vision Borgere på daghjem Formål og mål Målgruppe Daghjemmets

Læs mere

Sundhed er en del af grundlaget fordi

Sundhed er en del af grundlaget fordi Ældreområdet muligheder, behov og udfordringer ved at tænke sundhed ind i de ydelser, som ældre borgere i dag modtager med udgangspunkt i Serviceloven Vibeke Høy Worm Sundhed er en del af grundlaget fordi

Læs mere

Udvidelsesforslag - drift

Udvidelsesforslag - drift mprioriterings -16 Udvidelses - drift versigt over udvidelses Administrationens udvidelses for centeret er vist nedenfor. Det drejer sig om udvidelses vedrørende nettodriftsudgifterne. Tabel 1 Udvidelses

Læs mere

Beredskabsforslag. Budget 2016-19

Beredskabsforslag. Budget 2016-19 Harmonisering af sygepleje Ændringer i driftsbudgettet 1.200 1.700 1.700 1.700 I Skive Kommune har man som en af landets eneste kommuner haft en privat leverandør af sygepleje siden 2003. Ordningen har

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet. Grundlaget for en håndbog. Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Grundlaget for en håndbog Ældre og demens Programleder Vibeke Høy Worm Projektet Hvad er den aktuelt bedste viden Hvad betyder det for en tilrettelæggelsen af en målrettet

Læs mere

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse:

Rudersdal Kommunes ældrepolitik understøtter denne antagelse i sin beskrivelse: Fælles sprog II hjemmerehabilitering Foreløbig projektbeskrivelse. Baggrund Fælles sprog II tager udgangspunkt i en dialog med borgeren om dennes hverdagsliv, herunder personlige fysiske, psykiske og sociale

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt

Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Esbjerg Døgnrehabilitering (EDR) - rehabilitering døgnet rundt Baggrund - Formål Opstart marts 2010 med 20 midlertidige boliger pr. 1. februar 2013 har vi 27 midlertidige boliger (inkl. 1 interval stue)

Læs mere

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet

Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark. Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Rehabiliteringsforløb på ældreområdet i Danmark Thomas Antkowiak-Schødt Projektleder Rehabiliteringsforløb på ældreområdet Struktur for oplæg 1. Baggrund 2. Lovændring 3. Håndbog i rehabiliteringsforløb

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015

Forord og indledning. Vision. ældre. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar. side. Handleplan for Ældre 2011 2015 Vision Forord og indledning ældre Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar side Handleplan for Ældre 2011 2015 Rammerne for Handleplan for Ældre 2011-2015 Antal plejeboliger og placering Ældreboliger

Læs mere