Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning. 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis"

Transkript

1 3. SEPTEMBER 2015 Status vedr. praksisplan for almen praksis Indledning Forslag til praksisplan for almen praksis er nu i høring med frist d. 18. oktober Det forventes at en endelig praksisplan godkendes på møde i Praksisplanudvalget d. 3. december Derfor tages der nu hul på den næste del af arbejdet, hvor praksisplanens elementer skal konkretiseres i en underliggende aftale. Rammerne omkring praksisplanen og den underliggende aftale er komplekst. Derfor er formålet, at dette notat kan bidrage til at forklare praksisplanens mekanik, med henblik på at skabe forståelse for den forhandlingsproces der skal i gang nu såvel i det administrative som det politiske system. Notatet er udarbejdet på foranledning af Embedsmandsudvalget for Sundhed og er opdelt i fem dele. Notatet kan præsenteres samlet eller som delelementer alt efter hvad den enkelte kommune vurderer er relevant. Notatets dele: Del 1: Baggrund og rammer Del 2: Den underliggende aftale Del 3: Økonomi Del 4: Sygebesøg Del 5: Samtaleterapi Der foreligger endnu ikke en fælles procesplan for det videre arbejde i Praksisplanudvalget eller den administrative styregruppe med bl.a. den underliggende aftale. Når den foreligger vil den blive udsendt. Del 1: Baggrund og rammer Med ændring af Sundhedsloven i juni 2013 blev samarbejdsstrukturen omkring praksisplanlægningen ændret. Den endelige planlægningskompetence er overgået til regionerne, men samtidig er det fastlagt at samarbejdet mellem regioner, kommuner og almen praksis skal forgå igennem et formaliseret samarbejde Praksisplanudvalget (PPU), samt med inddragelse af Patientinddragelsesudvalget og de kommunalt lægelige udvalg (KLU). For kommunernes vedkommende er arbejdet med praksisplanen politisk forankret i Kommunekontaktrådet (KKR). Med baggrund i KKR s vedtægter er det også KKR, som har udpeget de 5 kommunale repræsentanter i Praksisplanudvalget. Det er også via KKR, at det administrative arbejde med at udarbejde forslag til praksisplanen er organiseret. De kommunale repræsentanter i PPU er: Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen, (F), København

2 Borgmester Jørgen Glenthøj, (C), Frederiksberg Borgmester Helle Adelborg, (A), Hvidovre Borgmester Ib Terp (A), Brøndby Byrådsmedlem Birgit Roswall, (V), Gribskov. Kommunale ønsker til praksisplanen I Hovedstaden har kommunerne drøftet og peget på en række ønsker til praksisplanen: Mere forpligtende samarbejde o Øget deltagelse i tværfaglige møder i kommunen o Mere forpligtende samarbejde om sårbare børn o Sikring af lægedækning for akut syge, indlæggelsestruede og svage ny-udskrevne borgere Medicinområdet Ulighed i sundhed Temaerne er uddybet i et fælles notat Kommunale ønsker til praksisplanen 1 Sundhedsaftaler, praksisplaner og underliggende aftaler Sundhedsstyrelsen har beskrevet formålet med sundhedsaftalerne som følgende: at bidrage til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatserne i de patientforløb, der går på tværs af sygehuse, almen praksis og kommuner De alment praktiserende læger er forpligtiget til at udøve deres virksomhed i overensstemmelse med sundhedsaftalerne, men dette forudsætter, at der under praksisplanen indgås underliggende aftale vedrørende nye opgaver. Det er således nødvendigt at der tages stilling til og prioriteres de opgaver, som fremgår af den nye Sundhedsaftale og tiltænkes almen praksis. Figur 1 illustrerer hvordan indsatserne i sundhedsaftalen skal beskrives i praksisplanen og siden konkretiseres i en underliggende aftale med henblik på at aftale den konkrete opgaveløsning for almen praksis. Sundhedsaftalen Praksisplanen Underliggende aftale Sundhedskoordinationsudvalget Praksisplanudvalget Figur 1: Aftaleregimet omkring praksisplanen 1 %20ENDELIG.pdf 2

3 Praksisplanudvalgets rolle hvad kan aftales? Praksisplanudvalget har ansvar for at skabe sammenhæng i det alment medicinske tilbud til borgerne i regionen samt for at fordele og prioritere den samlede mængde lægeressourcer i regionen til de opgaver, som praksisplanudvalget beslutter, at almen praksis skal varetage. Praksisplanen skal beskrive, hvilke opgaver almen praksis skal varetage, snitflader til det øvrige sundhedsvæsen og indeholde overvejelser om kapacitet og fysisk placering af lægepraksis. I forlængelse heraf indeholder høringsudkastet til Region Hovedstadens praksisplan følgende emner: Patienten som aktiv samarbejdspart, nye samarbejdsformer og lighed i sundhed som alle i store træk udspringer af sundhedsaftalen Kapacitet og tilgængelighed, herunder lægedækning, sygebesøg og betjening af akuttilbud Udvikling af det sammenhængende sundhedsvæsen, herunder medicinområdet, udsatte grupper, samtaleterapi og digital kommunikation Kvalitet Nedenstående figur anskueliggør i hvilke forskellige relationer lægernes kompetencer kan anvendes. Det er vigtigt, at PPU ved aftalens indgåelse tager højde for forskellighederne og laver en sondring mellem ansatte, konsulentydelser og sundhedsydelser. Figur 2: Aftaler og kontakter med læger (KL-AP, 2014) PPU kan udelukkende indgå aftaler, som er beskrevet i de sidste 2 søjler i figuren, dvs. vedr. sundhedsinitiativer og vedr. ressourcer/planlægning. 3

4 Del 2: Den underliggende aftale Udmøntningen af praksisplanen sker i en underliggende aftale til praksisplanen, hvor implementering og ressourcer forbundet hermed aftales. Det er således i forbindelse med indgåelse af den underliggende aftale, at de økonomiske midler der kan udløses til området, bliver udmøntet (se notatets del 3). Der kan indgås underliggende aftaler på områder der IKKE er omfattet af eller reguleret i overenskomsten mellem PLO og RLTN (Regionernes Lønnings- og Takstnævn) herunder områderne sygebesøg og samtaleterapi, der ved decentralisering tages ud af den centrale overenskomst. Hvor selve praksisplanen skal godkendes i PPU, kommer den underliggende aftale til godkendelse i alle kommunalbestyrelser. I forbindelse med den underliggende aftale skal der tages stilling til decentralisering af de opgaver der omhandler sygebesøg og samtaleterapi. Ændringerne i sundhedsloven betyder, at der kan udarbejdes decentrale eller regionale aftaler om ydelserne sygebesøg og samtaleterapi. Derved udgår ydelserne af den centrale overenskomst, og de decentrale aftaler indgår i praksisplanens underliggende aftale. Den underliggende aftale skal for så vidt gælde i hele praksisplanens løbetid ( ). Der er ikke formkrav til, hvordan den underliggende aftale ser ud. Det er dog forventningen, at den underliggende aftale forhandles som ét samlet aftalekompleks, hvor der eventuelt løbende kan indføjes og udtages delaftaler, uden at det nødvendigvis påvirker den samlede underliggende aftale. Dette for at sikre, at parterne i praksisplanudvalget kan se den samlede mængde nye opgaver, nye snitflader og nye midler i sammenhæng samt sikre, at der skabes sammenhæng i det alment medicinske tilbud til alle borgere i regionen. Da en aftale kan omfatte både varig opgavevaretagelse og tidsbegrænsede projekter, så vil der i praksis være behov for revidering eller udvikling af aftalen løbende. Ligeledes vil der over tid formentlig opstå behov for yderligere aftaler om konkrete problemstillinger. Processen omkring den underliggende aftale er forsøgt illustreret nedenfor. Praksisplan version 1 Samarbejde og drift i aftaleperioden Praksisplan version 2 Underliggende aftale version 1 Underliggende aftale version 2 Tillægsaftaler på baggrund af konkret opstået behov Figur 3: Praksisplaner og underliggende aftaler Lokale aftaler (de gamle 2 aftaler) Ved indgåelse af den underliggende aftale skal der ligeledes tages stilling til eventuel justering, opsigelse eller videreførelse af alle eksisterende 2-aftaler. Fremadrettet indgår alle lokale aftaler i praksisplanen og skal derfor omfattes af den underliggende aftale. Det vides på nuværende tidspunkt ikke hvordan Region Hovedstaden ønsker at håndtere de eksisterende 2 aftaler. 4

5 Endelig er det forventningen at Praksisplanudvalget forholder sig til, hvordan bilaterale (lokale) aftaler mellem to ud af praksisplanudvalgets tre parter kan indgås, og hvordan sådanne aftaler skal bindes til den samlede underliggende aftale. Del 3: Økonomi Som beskrevet medfører decentralisering af ydelserne sygebesøg og samtaleterapi, at ydelserne bliver en del af praksisplanens underliggende aftale, og området udgår af den centrale overenskomst. Midlerne flyttes herefter fra den centrale overenskomst til det regionale niveau. Baggrunden for at lægge midlerne ud til det regionale niveau er at fremme mulighederne for, at midlerne bruges bedst muligt til løsning af udfordringer lokalt. Nedenstående figur 4 viser, hvordan de økonomiske ressourcer på landsplan til den underliggende aftale fordeles over tid. I det følgende refereres der til henholdsvis gamle og nye penge. De gamle penge er de 210 mio. kr. der på nuværende tidspunkt er en del af den centrale overenskomst mellem RLTN og PLO ift. samtaleterapi og sygebesøg, men som skal decentraliseres og lægges ud lokalt 2. Den samlede udgift til samtaleterapi og sygebesøg i Region Hovedstaden er i 2014 godt 64 mio. kr. (heraf ca. 30 mio. kr. sygebesøg og ca. 34 mio. kr. samtaleterapi). De nye penge er de midler, som Danske Regioner og KL via økonomiaftalerne i 2015 har tilkendegivet, at regioner og kommuner vil afsætte i forlængelse af udlægningen/decentraliseringen af henholdsvis samtaleterapi og sygebesøg. Hver part afsætter 100 mio. kr. til aftalt opgaveudvikling for at understøtte praksisplanlægningen. De 200 mio. kr. til nye opgaver kan, udover at give et løft til sygebesøg og samtaleterapi, anvendes til nye og fælles opgaver som prioriteres af Praksisplanudvalget. Dermed kan midlerne ikke anvendes til eksempelvis videreførelse af de gamle 2 aftaler eller i forbindelse med nye lokale aftaler mellem to af Praksisplanudvalgets tre parter. Ud over de 200 mio. kr. kan region og kommuner i Praksisplanudvalget beslutte at afsætte yderligere midler til fælles projekter. Øremærkningen af de nye penge skal ses i lyset af, at kommunerne via Økonomiaftalen 2015 har fået 350 mio. kr. for at sikre et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Kommunerne i Region Hovedstaden skal samlet set bidrage med ca. 32 mio. kr. Region Hovedstaden bidrager med samme beløb, således at der samlet set er ca. 64 mio. kr. til nye opgaver som udmøntes af Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Fordelingen mellem de enkelte kommuner fremgår af bilag 1. Midlerne til praksisplanen er en fast årlig udgift. Der vil dog blive tale om en trinvis indfasning over overenskomstperioden (til og med 2017). 2 Det er i overenskomstaftalen fastlagt, at fordelingen mellem de fem PPU'er af de ca. 210 mio. kr. sker iht. seneste opgjorte forbrug af samtaleterapi og sygebesøg, der decentraliseres. 5

6 Aftaleperioden mio. kr. Samtaleterapi og sygebesøg 210 mio. kr. Samtaleterapi og sygebesøg 210 mio. kr. Samtaleterapi og sygebesøg 200 mio. Regioner (100 mio.) og 98 kommuner (100 mio.)/.år Figur 4: Fordelingen af de økonomiske ressourcer til praksisplanen De nye og de gamle midler fordeles mellem de fem PPU efter to forskellige principper. De gamle midler, dvs. de 210 mio. kr. der følger decentraliseringen af sygebesøg og samtaleterapi, bliver fordelt mellem de fem PPU iht. den aktivitet, der hidtil har været i regionerne. Det giver i udgangspunktet grundlag for at opretholde det eksisterende serviceniveau. De nye midler på 2 x 100 mio. kr. fordeles mellem de fem PPU efter henholdsvis kommunernes og regionernes respektive DUT-nøgle (bloktilskudsnøgle). De enkelte kommuner afregner kollektivt med fordeling på baggrund af den kommunale bloktilskudsnøgle. Det medfører, at der i PPU skal aftales hvordan disse midler skal prioriteres, og i takt med, at ydelserne og initiativerne afholdes, afregner kommunerne kollektivt. Finansieringsnøgle sygebesøg og samtaleterapi I dag gælder det, at kommunerne medfinansierer udgifterne til sygebesøg, mens der ikke er kommunal medfinansiering på samtaleterapiydelserne, jf. tabellen neden for. Region Sygebesøg 90 % 10 % Samtaleterapi 100 % 0 % Kommuner Ovenstående finansieringsnøgle fastholdes i det omfang, at der anvendes samme (eller mindre) beløb til opgaverne, som blev anvendt før decentraliseringen. Det er også tilfældet selvom der aftales en ny opgaveløsning indenfor beløbet. Hvis der i Praksisplanudvalget er enighed om, at der ved decentraliseringen af ydelserne prioriteres flere midler til en eller begge opgaver, bliver de yderligere midler finansieret af de 200 mio. kr. til nye opgaver, med en fordeling på 50/50. Konkret beregnes der en ny samlet fordelingsnøgle. 6

7 Neden for er skitseret et eksempel, hvor det nuværende udgiftsniveau til sygebesøg udgør 5 mio. kr. og der i PPU aftales et løft svarende til 2 mio. kr. Herefter bliver afregningsnøglen 21 pct. for kommunerne og 79 pct. for regionerne. I alt Kommuner Region Nuværende udgift 5 mio. kr. 0,5 mio. kr. 4,5 mio. kr. Løft 2 mio. kr. 1 mio. kr. 1 mio. kr. I alt 7 mio. kr. 1,5 mio. kr. 5,5 mio. kr. Afregningsnøgle 21 % 79 % Det er i modellen lagt til grund, at et løft i udgifterne til sygebesøg og samtaleterapi sker indenfor den samlede ramme som det er aftalt decentralt, at PPU kan prioritere. Et øget udgiftsniveau ift. sygebesøg og samtaleterapi vil derfor medføre en tilsvarende reduktion af midler, der kan prioriteres til nye ydelser. Som beskrevet vides det ikke om de eksisterende 2 aftaler opsiges eller videreføres til de udløber. Såfremt Region Hovedstaden vælger at opsige de nuværende 2 aftaler, og aftalerne genforhandles, vil finansieringen i udgangspunktet være den samme. De eksisterende 2 aftaler/ bilaterale aftaler kan ikke finansieres af de 200 mio. kr. til nye opgaver, da de hverken er nye eller fælles. Del 4: Sygebesøg Almen praksis er i henhold til overenskomsten forpligtede til fra mandag til fredag i dagtiden af aflægge sygebesøg hos egne patienter, hvis henvendelsen om sygebesøg efter lægens vurdering af sygdommen og/eller forholdene i øvrigt nødvendiggør dette. I Region Hovedstaden blev der i 2014 brugt godt 30 mio. kr. på sygebesøg. Ønsket om at decentralisere sygebesøg skyldes i høj grad, at det er et område hvor der kan være store forskelle i serviceniveauet blandt lægerne og hvor opgaver som eksempelvis besøg på akutpladser ikke er fastlagt i overenskomsten. Derudover kendetegner sygebesøg sig ved, at gode løsninger kræver tilpasning til de lokale forhold. Kommunale ønsker Det fælleskommunale sundhedssekretariat gennemførte i starten af december 2014 en rundspørge i de 29 kommuner med henblik på at afdække, om kommunerne oplever udfordringer med at få de praktiserende læger ud på sygebesøg. Resultatet af denne rundspørge var, at det er meget forskelligt fra kommune til kommune og fra læge til læge om man oplever udfordringer med at få lægerne ud på sygebesøg. Overordnet set oplever hovedparten af kommunerne dog ikke store udfordringer med sygebesøgene, bortset fra på akutpladser og andre midlertidige pladser. Desuden viste rundspørgen, at mange kommuner ikke ved, i hvilket omfang de praktiserende læger gennemfører opsøgende hjemmebesøg, fordi lægerne ikke involverer dem i besøgene. Embedsmandsudvalget for Sundhed fremhævede særligt tre områder, hvor der ses en mulighed for at lave underliggende aftale med PLO. Det drejer sig om: Opfølgende hjemmebesøg (Forhandlingsønske: aftalen videreføres, samt at almen praksis i højere grad gennemfører besøgene) 7

8 Opsøgende hjemmebesøg (Forhandlingsønske: En ny model/aftale hvor kommunerne deltager i besøget og evt. også bidrager med forberedelse til besøget. Kommunerne ønsker at få mulighed for at bestille ydelsen i almen praksis ved behov ud fra fælles kriterier i stedet for kun en gang om året) Lægetilgængelighed på akutpladser og andre midlertidige pladser (Forhandlingsønske: At de alment praktiserende læger er forpligtede til at tilse egne patienter på akuttilbud eller sikre lægedækningen på akuttilbud, samt at almen praksis er opmærksomme på at anvende de kommunale akuttilbud med henblik på, at borgeren behandles på laveste effektive omkostningsniveau). Indhold i høringsudkast til praksisplan vedrørende sygebesøg Praksisplanen lægger ikke umiddelbart op til, at der skal ske ændringer i de almindelige sygebesøg. Der har i stedet været fokus på behovet for at sikre den lægefaglige betjening på de kommunale akuttilbud. Der er i praksisplanen beskrevet tre modeller for lægefaglig betjening på forskellige kommunale tilbud: 1. Akutteams: En eller flere fasttilknyttede læger påtager sig tilsyn af patienterne. 2. Akutpladser og andre midlertidige pladser: a) Praktiserende læger fra lokalområdet påtager sig efter konkret aftale tilsyn af patienterne, hvis det er uden for egen læges kilometergrænse b) Fast tilknyttede læger som med borgerens samtykke påtager sig tilsyn af patienterne vedr. den tilstand, patienterne er i under opholdet samt at yde supervision og instruktion af det kommunale personale. c) Plejecenter-modellen (herunder bosteder) Beboerne får mulighed for at overgå til en fast tilknyttet læge, som udover at udføre almen medicinsk behandling også forpligter sig til at være til stede på plejecenteret i et fast aftalt tidsrum ugentligt. Lægen yder lægelig rådgivning til plejepersonalet. Aftalen kan omfatte en eller flere læger. Modellerne tager sit afsæt i en ret klar udmelding fra PLO-Hovedstaden (PLO-H) omkring, at de ikke finder at det er en realistisk løsning at egen læge passer sine egne patienter på de forskellige kommunale tilbud. Derfor har alle modellerne en karakter af udbud, hvor der skal indgås konkrete aftaler om opgavens karakter og omfang. Det fremgår af praksisplanen, at hvis det ikke er muligt at indgå aftale mellem kommune, region og almen praksis i en konkret kommune, behandles patienten, for så vidt angår almen medicinske problemstillinger, af egen læge i henhold til sundhedsloven (den såkaldte tilbagefaldsmodel ). Modellerne er indtil videre kun beskrevet på dette overordnede niveau i praksisplanen. Aftale om det konkrete indhold i ydelserne vil ske som en del af forhandlingsprocessen. Del 5: Samtaleterapi Samtaleterapi har været en ydelse i overenskomsten for almen praksis siden 1995, men ydelsens indhold, målgruppe for behandlingen og metode er ikke klart defineret. Baggrunden har været, at rigtig mange af de henvendelser, som almen praksis modtager, skyldes psykiske lidelser såsom 8

9 depression og angst, og man ønskede derfor et behandlingstilbud i almen praksis. I Region Hovedstaden blev der i 2014 brugt godt 34 mio. kr. på samtaleterapiydelsen. Samtaleterapi ydelse 6101 fremgår af 53 i overenskomsten. Overenskomsten beskriver, at der højst kan ydes 7 samtaleterapikonsultationer pr. patient pr. løbende år. Ydelsen er beregnet til et forløb og det er ikke muligt at bruge samtaleterapi som enkeltstående ydelse. Ydelsen skal være efterfulgt af mindst én yderligere ydelse indenfor 6 måneder, for at opfylde betingelserne. Det fremgår af overenskomsten at lægen skal kode patienterne i forhold til henvendelsesårsag og indikation, samt at lægen i relevant omfang skal deltage i supervisionsmøder enten internt mellem alment praktiserende læger eller eksternt med psykolog eller psykiater. Lægen skal dokumentere kvalifikationer på forlangende af regionen, herunder deltagelse i supervisionsmøder. Ønsket om at decentralisere samtaleterapi skyldes, at regionerne i flere år har været utilfredse med brugen af samtaleterapi i almen praksis. Ydelsen har fra indførelsens start haft en hård medfart, hvilket skyldes usikkerhed om, hvorledes effekten er ud fra et overordnet perspektiv. Indhold i praksisplanen vedrørende samtaleterapi Af høringsudkastet til praksisplanen fremgår at: Lægerne kan i henhold til overenskomsten yde samtaleterapi. Med indgåelsen af Overenskomst om almen praksis 2014 åbnes mulighed for decentralisering af ydelserne til samtaler og sygebesøg. Parterne er enige om, at der skal arbejdes videre med en konkretisering af ydelsen samtaleterapi. I dette arbejde skal ses på sammenhæng mellem forskellige tilbud om samtaleterapi i forskellige dele af praksissektoren samt kommunerne, og det skal afdækkes hvilke patientgrupper, der følger behandling hvor. Videre proces Der skal således arbejdes videre med en konkretisering af ydelsen samtaleterapi. Praksisplanudvalget har i den forbindelse udtrykt ønske om at kommunerne bliver mere klare på hvilke ønsker de har til samtaleterapiydelsen. Derfor vil Embedsmandsudvalget for Sundhed sende en anmodning til klyngerne om at indgive ønsker til indholdet og rammerne for ydelsen. Inspiration til dette kan blandt andet hentes i Region Nordjylland, som har udarbejdet en 2 aftale vedrørende samtaleterapi, og i Region Syddanmark er der udarbejdet forslag til en fremtidig model for området, som baserer sig på at ydelsen opdeles i enkeltstående krisesamtaler og egentlige samtaleterapiforløb. 9

Status notat vedr. Praksisplan for Almen Praksis

Status notat vedr. Praksisplan for Almen Praksis Status notat vedr. Praksisplan for Almen Praksis Dette notat skitserer baggrund og rammerne for arbejdet med praksisplanen 2015-2018. Samtidig konkretiseres elementerne i en kommende underliggende aftale

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Praksisplanen er grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse og define-esom ønskes løst af almen praksis.

Praksisplanen er grundlaget for sundhedsaftalens gennemførelse og define-esom ønskes løst af almen praksis. N O TAT KKR HOVEDSTADEN Praksisplan og underliggende aftale - ram- mer for mandat Indledning De kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget skal forhandle praksisplan og underliggende aftale med de øvrige

Læs mere

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016

Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland. September - november 2016 Høring af praksisplanen for almen praksis i Region Midtjylland September - november 2016 Baggrund Praksisplanudvalget i Region Midtjylland har sendt udkast til praksisplan i høring frem til den 8. november

Læs mere

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR

Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne. Oplæg for KKR Forlig med PLO og betydningen for praksisplanerne Oplæg for KKR Fortællingen om det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen,

Læs mere

Muligheder og begrænsninger i arbejdet med praksisplaner og underliggende aftaler

Muligheder og begrænsninger i arbejdet med praksisplaner og underliggende aftaler NOTAT Muligheder og begrænsninger i arbejdet med praksisplaner og underliggende aftaler Den 27. januar 2015 Sags ID: 1913807 Dok.ID: 1913807 Med ændring af Sundhedsloven i juni 2013 blev kompetencerne

Læs mere

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse

KKR SJÆLLAND. Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse KKR SJÆLLAND Status på sundhedsaftale og praksisplan samt sammenhængen mellem disse Det nære sundhedsvæsen - Kommunernes fælles sundhedspolitik Forebyggelse er fundamentet og løsningen, hvis vi skal undgå,

Læs mere

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND

VELKOMST KKR. v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget NORDJYLLAND VELKOMST v/ Henning Sørensen, Morsø Kommune medlem af Praksisplanudvalget PRAKSISPLANUDVALGET Borgmester Birgit Hansen Frederikshavn Kommune Rådmand Mads Duedahl Aalborg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Praksisplanudvalget. Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune

Praksisplanudvalget. Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune Praksisplanudvalget Hvor langt er vi nået og hvordan får vi mandat fra kommunerne? 7. april 2015 Nils Borring, Favrskov kommune Praksisplanen Praksisplanen er den ramme, der sikrer grundlaget for sundhedsaftalernes

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen

Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Høringspart Øvrige bemærkninger herunder input til den praksisplan Forslag til ændringer i planen Sundhedsstyrelsen Praksisplanudvalget har kompetencen til at beslutte, om der bør foretages yderligere

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 05-09-2014 12:00. Mødelokale H6-H7-H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 05-09-2014 12:00 MØDESTED Mødelokale H6-H7-H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 10-06-2014 09:00. Mødelokale på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 10-06-2014 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune Kommunalbestyrelsesmedlem

Læs mere

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan

Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan Punkt 6. Aalborg Kommunes høringssvar til Praksisplan 2014-2017. 2014-876. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturforvaltningen godkender høringssvar for Høring af de nordjyske

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune.

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation Frederiksberg kommune. Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation

Læs mere

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser

Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser NOTAT Kommunernes samarbejde med praktiserende læger om sygebesøg på midlertidige pladser, herunder særligt akutpladser De praktiserende lægers sygebesøg hos borgeren er som led i den nye overenskomst

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Sundhedskoordinationsudvalget 13-05-2015 09:00. Mødelokale på regionsgården BESLUTNINGER Sundhedskoordinationsudvalget - mødesager Sundhedskoordinationsudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 09:00 MØDESTED Mødelokale på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand

Læs mere

Sundhedsaftalen

Sundhedsaftalen Punkt 2. Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Sundheds- og Kulturudvalget, Ældre- og Handicapudvalget, Familie- og Socialudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen

Læs mere

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010

Notat. Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet. Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Notat Til: Sundhedsudvalgets møde d. 3. juni 2010 Vedrørende: Bilag: - Samarbejdsstruktur vedr. sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet Struktur i forbindelse med sundhedsaftalerne og kommunesamarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland Primær Sundhed i Region Sjælland Att.: Praksisplanudvalget i Region Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til praksisplan for almen praksis Region Sjælland

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Sygebesøg i Region Sjælland

Sygebesøg i Region Sjælland Sygebesøg i Region Sjælland Del II Modeller & tiltag i forhold til sygebesøg Arbejdsgruppe under Praksisplanudvalget Sommer 2015 Opdateret august/september 2015 Side 0 Indhold 1 Baggrund for analyse og

Læs mere

Sundhedsaftale og Praksisplan

Sundhedsaftale og Praksisplan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen BUDGETNOTAT Sundhedsaftale og Praksisplan Baggrund Københavns Kommune har sammen med Region Hovedstaden og de øvrige 28 kommuner i regionen to vigtige tværsektorielle

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget 17-08-2015 10:00. Mødelokale H6/H7 på regionsgården BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Ekstraordinært møde i Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 17-08-2015 10:00 MØDESTED Mødelokale H6/H7 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester

Læs mere

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen

Sundhedsaftalen Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedsaftalen 2015 2018 Oplæg v. Per Seerup og Ninna Thomsen Sundhedskoordinationsudvalget sammensætning Fra Regionen: Regionsrådsmedlem Per Seerup Knudsen (A) (formand) Regionsrådsmedlem Pia Illum (A)

Læs mere

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet

2.2 Samarbejde med patienter og pårørende om udviklingen af sundhedsvæsenet Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014

Velkommen. Sundhedspolitisk Dialogforum. D. 23. oktober 2014 Velkommen Sundhedspolitisk Dialogforum D. 23. oktober 2014 Dagens program: 09.00-09.05 Velkomst v. Anders Broholm 09.05-09.45 Status vedr. Politisk Sundhedsaftale 09.45-10.30 Intro til Den administrative

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af. Organisation: Glostrup Kommune Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Udkast 30. august 2016 Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Baggrund for aftalen 1 Erfaringer fra et pilotstudie med fasttilknyttede læger på plejecentre viser,

Læs mere

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget

Emner til drøftelse Praksisplanudvalget NOTAT KKR MIDTJYLLAND Emner til drøftelse Praksisplanudvalget Formålet med denne henvendelse er at indlede en drøftelse i kommunerne om hvilke emner, kommunerne ønsker drøftet i Praksisplanudvalget. Praksisplanudvalgene

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008.

NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. NOTAT STYRING AF VEDERLAGSFRI FYSIOTERAPI EFTER DEN 1. AUGUST 2008. Dato 12.11.2008 Med ændring i Sundhedsloven er der behov for et overblik over den nye opgave, som kommunerne har fået. Der har ikke været

Læs mere

Ny overenskomst for almen praksis

Ny overenskomst for almen praksis Ny overenskomst for almen praksis - Det væsentligstei et kommunalt perspektiv Center for Sundhed og Omsorg Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm horsholm.dk Ny overenskomst for almen praksis. Regioner og praktiserende

Læs mere

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis

Forslag. Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis Lovforslag nr. L 209 Folketinget 2016-17 Fremsat den 3. maj 2017 af sundhedsministeren (Karen Ellemann, fg.) Forslag til Lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis 1. Økonomiprotokollat

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Høringsvar til praksisplanen

Høringsvar til praksisplanen Dato: 6. september 2016 Brevid: 3045629 Primær Sundhed Høringsvar til praksisplanen Praksisplanen for Almen praksis har været sendt til rådgivning og vejledning hos Sundhedsstyrelsen samt til høring hos

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til mødet i Praksisplanudvalg 15. december 2014 kl. 16:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7

Region Midtjylland Sundhed. Dagsorden. til mødet i Praksisplanudvalg 15. december 2014 kl. 16:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Dagsorden til mødet i Praksisplanudvalg 15. december 2014 kl. 16:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale F7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre 10. november 2016 Delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre 1 Baggrund Pilotprojekter har vist, at en ordning med fast tilknyttede læger til plejecentre kan forbedre

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015

Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 Vederlagsfri fysioterapi notat maj 2015 NOTAT 16. maj 2015 Journal nr. Indhold Indledning... 2 Styring af området... 3 Udviklingen i Frederikssund Kommune... 5 Status i forhold til øvrige kommuner... 6

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Information om vederlagsfri fysioterapi

Information om vederlagsfri fysioterapi NOTAT Information om vederlagsfri fysioterapi Folketinget vedtog torsdag den 12. juni en ændring af sundhedsloven, som betyder, at myndigheds- og finansieringsansvaret for vederlagsfri fysioterapi overgår

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET

INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET 16-03-2015 INDSATSER PÅ AKUTOMRÅDET UDFORDRINGER OG MILEPÆLE Et inspirationsoplæg til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse 27. marts 2015 om akutområdet 1. Indledning Dette notat skal ses som inspirationsoplæg

Læs mere

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen

Proces på sundhedsområdet Det nære sundhedsvæsen Det nære sundhedsvæsen v/beskæftigelses-, social- og sundhedsdirektør Jesper Hosbond Jensen Økonomiaftalen for 2013 KL s udspil og anbefalinger Processen Uddrag af den politiske sundhedsaftale i Nordjylland

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune

Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune Konsulentkontrakt for læge fast tilknyttet et plejecenter i [navn] kommune 1 Aftalens parter Hermed indgår [navn] kommune konsulentkontrakt med praktiserende læge [navn] om at være fast tilknyttet læge

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1)

Referat Møde: Tid Sted: Deltagere: Sagsnr.: 1. Evaluering af møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 27. marts 2015 (vedlagt som bilag 1) Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Onsdag den 13/5 2015 kl. 15.00-17.00 Sted: Boulevarden 13, mødelokale 3 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Carsten Kaalbye, Lone Becker,

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis

SAM B. Samarbejde om borger/patientforløb. Til læger og praksispersonale i almen praksis Til læger og praksispersonale i almen praksis SAM B Samarbejde om borger/patientforløb Samarbejdsaftale mellem kommuner og region om borger/patientforløb i Region Syddanmark Til læger og praksispersonale

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Høringssvar fra praktiserende læger

Høringssvar fra praktiserende læger Høringssvar fra praktiserende læger Høringspart: Niels Svensson 1. Formål og rammer for Praksisplanen Jeg er ø-læge på Femø. Min hverdag er meget forskellig fra almen praksis i dag, idet jeg fungerer som

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 14-05-2014 11:00. Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8. Praksisplanudvalget - mødesager BESLUTNINGER Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 14-05-2014 11:00 MØDESTED Regionsgården i Hillerød, lokale H7 og H8 MEDLEMMER Borgmester Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

Læs mere

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN

KKR-mål for sundhed KKR. Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen HOVEDSTADEN KKR-mål for sundhed Kommunernes fælles rolle på det somatiske og psykiatriske sundhedsområde i hovedstadsregionen - 2016 KKR HOVEDSTADEN Indledning I KKR-Hovedstaden har vi en fælles ambition. Vi vil sammen

Læs mere

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO

Kommunale interesser i ny overenskomstaftale (OK18) mellem RLTN og PLO #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Bente Graversen Kopi til Mikkel Grimmeshave Fra Sagsnr./Dok.nr. 2017-000165 / 2017-000165-13 19-09-2017 Sundhedsstrategisk Team Sundheds-

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 19. december 2014 /HELOLS Referat mødet i Praksisplanudvalg 24. september 2014 kl. 17:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Tilstedeværende medlemmer af Praksisplanudvalget:

Læs mere

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger.

Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. N O T A T 10-05-2013 Fakta om nye rammer for almen praksis. Svar på misforståelser og påstande fra PLO og de praktiserende læger. Regionernes Lønnings- og Takstnævn har den 3. maj 2013 opsagt aftalen med

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning

Strategi for Region Midtjyllands rolle i. Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST. Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategi for Region Midtjyllands rolle i Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen UDKAST Region Midtjylland Sundhedsplanlægning Strategien er blevet til i en proces med input fra en række samarbejdsparter

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende almen praksis i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 13-05-2015 11:30. Mødelokale H2 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 13-05-2015 11:30. Mødelokale H2 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 13-05-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H2 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Borgmester Ninna Thomsen, Københavns

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR

KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød KONKRETISERING AF FÆLLES SUNDHEDSHUS I HELSINGØR Opgang B & D Telefon 3866 6000 Direkte 38666110 Mail csu@regionh.dk Baggrund Regionsrådet

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Til lovforslag nr. L 227 Folketinget Til lovforslag nr. L 227 Folketinget 2012-13 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 27. juni 2013 Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af Organisation: Allerød Kommune. Dato 31.aug. 2015

Høringsskema Almen Praksisplan besvaret af Organisation: Allerød Kommune.   Dato 31.aug. 2015 Center for Sundhed Tværsektoriel Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang B & D Telefon 3866 6000 Mail csu@regionh.dk Dato: 26. juni 2015 Høringsskema Almen Praksisplan 2015-2018 - besvaret af Organisation:

Læs mere

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen

Herudover deltager direktør Henrik Leth (Morsø) som repræsentant fra klynge Vest i Styregruppen Referat Møde: Sundhedsdirektørernes Forretningsudvalg Tid: Tirsdag den 18/11 2014 kl. 13.00-16.00 Sted: Boulevarden 13, repræsentationslokale 2 Deltagere: Bente Graversen, Leif Serup, Lone Becker, Carsten

Læs mere

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018)

Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Sundheds- og Ældreministeriet 5. januar 2018 Puljeopslag: Pulje til etablering af læge- og sundhedshuse (200 mio. kr. i 2018) Ansøgningsfrist: 5. marts 2018 kl. 12 1. Formål Regeringen ønsker at investere

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

6 Familieplejen Bornholm

6 Familieplejen Bornholm Åbent punkt 6 Familieplejen Bornholm 27.18.00A00-0003 Behandling Mødedato Åbent punkt Lukket punkt Kommunalbestyrelsen 25-06-2015 6 Hvem beslutter Kommunalbestyrelsen beslutter Resumé Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis

Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis 07-11-2012 Overenskomstforhandlingerne med Praktiserende Lægers organisation og fakta om almen praksis I sommerferien 2012 blev der udvekslet ønsker til de kommende overenskomstforhandlinger mellem Praktiserende

Læs mere

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning

Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Indstillinger Konsultation Undervisning/rådgivning Notat vedrørende Fast tilknyttede læger på plejecentre i Vejen Kommune Udarbejdet af arbejdsgruppe bestående af Tina Jensen, Lene Storgaard og Bo Smith er Konsultation Sygeplejerskerne har den koordinerende

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen)

Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhedsaftale (og udviklingen af det nære sundhedsvæsen) Sundhed og omsorgsudvalgsmøde 13. Maj 2013 v/ stabsleder Hanne Linnemann Sundhedsaftaler Sundhedsloven 205 Alle kommuner og regioner skal indgå

Læs mere

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag

N OTAT. Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag N OTAT Oplæg om sekretariatsstruktur - bilag KKR Nordjylland varetager opgaver på en lang række politiske områder, herunder i særlig grad i forhold til Sundhedsområdet og det specialiserede socialområde.

Læs mere

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap

Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Forslag til udmøntning af Kommunernes økonomiaftale for 2015 Sundhed og Handicap Regeringen, KL og Danske Regioner har et fælles ønske om at Styrke Det Nære Sundhedsvæsen, et sundhedsvæsen, hvor patienterne

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Praksisplanudvalget 11-12-2015 11:30. Mødelokale H3 på regionsgården. Praksisplanudvalget - mødesager DAGSORDEN Praksisplanudvalget - mødesager Praksisplanudvalget MØDETIDSPUNKT 11-12-2015 11:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Formand Per Seerup Knudsen Næstformand Erik Sejersten Rådsmedlem

Læs mere

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010

Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Den kommunale del af administrative styregruppe for Sundhedsaftaler. Den 10.marts 2010 Oplæg til temaer i en politisk sundhedsaftale mellem kommunerne og Region Sjælland Baggrund: Senest januar 2011 skal

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel

Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger. Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel Lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger Opgørelse af kapacitet og belægning samt behov og efterspørgsel April 2017 Indhold Resumé... 3 1. Indledning... 5 2. Samlet kapacitet og belægning

Læs mere