EBM 257, Gåsehagevraget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EBM 257, Gåsehagevraget"

Transkript

1 EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G ) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget Jesper Frederiksen og Mikkel Haugstrup Thomsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr

2 EBM 257, Gåsehagevraget Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget Jesper Frederiksen og Mikkel Haugstrup Thomsen Forhistorie I 1989 blev der ved dykning lokaliseret et vrag ud for Gåsehage tæt ved Ebeltoft færgehavn. 1 Det drejede sig om et handelsskib bygget i eg og dateret til omkring Skibet var omkring 20 meter langt og havde en bredde på 4-5 meter. En undersøgelse af skibet foretaget i 1990 og 1991 bragte en række fund for dagen, heriblandt et skebor, sække med korn, tønder, måtter, udskårne skeer med bomærke, læderstøvler, beklædning og kridtpiber. Den store mængde fund tyder på, at skibet er blevet forladt i stor hast. I forbindelse med et dyk foretaget af sportsdykkere den 21. maj 2001 blev det meddelt til Moesgårds Museum at:»agten er alt sand væk inde i vraget bundniveau er nok cm lavere inde i vraget end udenom vraget. Ved stævnen ved bagbord side var et opmålingsmærke (fra den tidligere opmåling) lige kommet frem, og mærket havde nummer 38 siderne stikker nogle steder en meter op«. Efter sportsdykkeres indberetninger om den kraftig eksponering af»gåsehagevraget«bevilligede Rigsantikvaren midler til en besigtigelse af vraget med henblik på at konstatere omfanget og tempoet af ødelæggelsen samt om muligt indsamle oplysninger til brug for forskningen i in-situ bevaring. Metode Vragets tilstand blev indledningsvis videodokumenteret i»plan«samt detaljer (for oversigt over video-log, se bilag 1). 2 Herefter foretoges insitu en afprøvning af skibstømmerets nedbrydningsgrad i forskellig højde over havbunden. Det foregik ved trykprøvning med en enhåndsbetjent rustfri stålsonde udviklet til lejligheden af Jesper Frederiksen, se bilag 1. Endelig blev der foretaget en skitsetegning af de to skibssiders tværsnit. Denne metode er valgt udfra, at undersøgelsen skulle kunne foretages på et dyk á ca. to timer. Denne rapport er derfor ikke en fuldstændig kortlægning af vragets bevaringstilstand, men giver et indblik i den aktuelle bevaringstilstand for det organiske materiale. 1 EBM 257, NMU 327, SNS , stednr Videooptagelsen foretaget af Michael Rask Vendelbjerg er indleveret til Birger Thomsen, NMU. 1

3 Måleserierne A-O blev på forhånd udvalgt på oversigtstegningen af vraget (bilag 2) og skulle danne grundlag for en samlet vurdering. Der blev anvendt en træ-indstiksmåler, hvormed man kan indtrykke en 2 mm stålstift i træstrukturen. Måleområdet er fra 0 til 90 mm. Der trykkes med et jævnt og ensartet tryk. Indtrængningen kan herefter direkte aflæses på måleinstrumentet. Måleusikkerheden er +/- 0,5 mm. Metoden er relativt hurtig i brug, og der kan opnås mange målinger på kort tid. En måleserie består af fire til syv indstik i de fritlagte vragdele med en indbyrdes afstand på 6 cm. Der er ikke suget eller på anden måde fjernet sedimentmateriale. Målingerne er udført direkte i det blotlagte træ. Der blev desuden udtaget fire træprøver til vedidentifikation. På tre af disse er målt tørstofindhold og ændringer pga. svind. Efter besigtigelsen af»gåsehagevraget«blev der tid til at lave videooptagelser, svømmende i overfladen, af to andre nærliggende vrag. Besigtigelsen blev foretaget fredag d. 14. december 2001 i overskyet, let diset vejr med temperaturer lige over frysepunktet og en jævn vind fra vest, der gav en bølgehøjde på positionen på ca cm. På grund af en mindre forsinkelse var det ikke muligt at ramme et strømfrit»vindue«indenfor dagens lyse timer. Derfor blev undersøgelsen foretaget i op til to knob østgående strøm, hvilket sammen med bølgehøjden vanskeliggjorde videooptagelse fra/nær overfladen, ligesom lange båndmål ikke kunne tages med tilfredsstillende nøjagtighed. Der var to passager af hurtigfærgen Ebeltoft-Odden under besigtigelsen. Færgen var på forhånd informeret om dykkerarbejdet, men passerede uden problemer i sin normale kurs og fart. Undersøgelsen blev foretaget af konserveringstekniker Jesper Frederiksen, Moesgård Museum (dykker), stud. mag. Mikkel H. Thomsen (dykker) samt Michael Rask Vendelbjerg fra Sportsdykkerklubben Biodyk, der velvilligt stillede gummibåd til rådighed. Observationer Vraget ligger uden tegn på opankringsskader eller anden menneskelig indblanding. Den omgivende havbund er rent sand, men lige i og omkring vraget samles ral og sten med en diameter op til ca cm. Der er strømhul i hele skibets længde på styrbord side og ud for bagbord bov. Vraget rager i modsætning til situationen i maj 2001 nu kun ca. 60 cm op over den omgivende bund på dets højeste punkt på styrbord bov; de fleste steder væsentligt mindre. I agterskibet er der atter vandret sand ind; her kan beskrivelsen fra maj 2001 ikke genkendes. Overalt, men mest tydeligt i de tidligere udgravede områder for og agter, er bundniveauet en anelse lavere inde i vraget end udenfor; denne situation er således uændret siden maj Der blev ved besigtigelsen fundet et målepunkt i bagbord side af forlukafet cm over havbunden. Dets nummer var ikke læseligt, men ud fra positionen kan det ses, at det er punkt nr. 10 (se bilag 2). Dette punkt har et aflæst nivellement på 1439 cm (arbitrært nulpunkt benyttet ved undersøgelserne ), således at havbundens nuværende nivellement er ca cm. Vragets højeste punkt ligger dermed i ca cm. Det højest beliggende målepunkt (nr. 24) havde i et nivellement på 1360 cm. Heraf kan det udledes, at der siden 1991 er forsvundet en mindst 30 cm høj»skive«af vraget svarende til mindst 13%. Punkt nr. 38 i styrbord side af agterlukafet, der i maj 2001 lå netop i niveau med 2

4 havbunden, har et nivellement på 1462 cm. Antager man, at den nuværende havbund er omtrent vandret, er der altså her tillagt ca. 12 cm sediment mellem maj og december 2001 (se nivellementsskitse, bilag 5). Det fritlagte tømmer kan inddeles i tre skarpt adskilte vandrette zoner (se bilag 3): Øverst en zone, hvor plankerne er væk, og de tilbageværende spanttoppe er helt gennemhullet af lang tids eksponering for pæleormsangreb og med så megen begroning, som den kraftige strøm nu tillader. Dernæst en zone, hvor træets overflade er under nedbrydning og koloniseret af rurer, men med ringere begroning. Nederst en zone med friskt træ uden begroning og kun let kolonisation af rurer. De tre zoner er p.t. omtrent lige høje; ca. 15 cm. Kolonisationen af rurer er ikke løbende fremadskridende, men følger zonernes inddeling i spring. Sandet synes således at forsvinde i pludselige spring, og ikke i en jævn strøm. Den mest sandsynlige årsag er vejrfænomener (samme fænomen er iagttaget på andre nærliggende vrag). Forskibet, der ligger ind mod kysten, synes mest intakt; her er kun lidt tømmer borteroderet. Agter (i retning væk fra kysten) er det kraftige hækbånd forsvundet sammen med den omgivende klædning; her synes nedbrydningen at være mest fremskreden. Langs skibets sider ses nedbrydningen tydeligst i styrbord side, hvor der i 1991 kunne ses bjælkestumper og tilhørende knæ, idet skibet ligger med en let slagside til styrbord de er nu væk. Midt i skibet er der også forsvundet sediment: Man kan nu se mastens polygonale tværsnit i den nederste blotlægningszone. Nær masten er fremkommet to mindre, lodret placerede tømmerstykker af polygonalt tværsnit velsagtens støtter for dæksbjælker eller lignende den ene placeret ret ud for det forreste af to tværgående elementer i styrbord side. Udenbords kan man ikke længere iagttage barkholter; det er uvist, om de er forsvundet eller vil kunne findes ved (gen)udgravning. Agterstævnen, der ligger omtrent vinkelret ud fra skibets styrbord side, er stadig på samme plads, men nedbrudt, så der ikke længere er original overflade på den øvre side, hvor der i 1990/91 blev iagttaget amningsmærker. Dette tømmer kunne med fordel bjærges for at redde eller i det mindste dokumentere de amningsmærker, der må formodes at være på undersiden. Det kunne i så fald let redeponeres i strømhullet langs skibets styrbord side. De to færgepassager under arbejdet havde ingen indvirkning på sedimentet, men færgens hækbølge bryder med stor kraft få meter længere inde mod land, og man må være opmærksom på, at forskydning af færgens rute, ændret hastighed eller indsættelse af andre fartøjer på ruten vil give bølger med en anden højde/længde/periode, der måske bryder længere ude end de nuværende. 3

5 Konklusion Undersøgelsen viste, ved sammenligning med fotos og tegninger udført af Gunnar Broge ved undersøgelserne i 1990 og 1991 (bilag 7), at der siden da er forsvundet mindst 13% af skibstømmeret. 3 Det øverste af det p.t. eksponerede tømmer er overordentligt ødelagt af begroning, sanderosion og pæleormsangreb. Groft sagt kan man sige, at det, der er borteroderet mellem 1991 og 2001, er de dele, der ragede op over havbunden i Parallelt hermed er nyt materiale blevet eksponeret. Den mest kritiske ændring menes at være eksponeringen af vragets ydersider; især dets bagbord side rager i dag højere op over den omgivende havbund end set før. Indstiksprøver Måleserierne er generelt taget fra nuværende havbund og fire til syv punkter op ad træfladen (se bilag 4). Måleserierne er ikke ført helt til toppen af trædelene, da disse var dækket fuldstændigt af fastsiddende tang og muslinger. Ved prøveindstik heri var træet meget nedbrudt, og trykdybden var større end instrumentets måleområde. Generelt ses, at indstiksdybderne for egetræ er meget lille. Der er udført ni måleserier for egetræ. Indstiksdybderne er lave for egetræ på indersiden af vraget for og agter (D og C). Ydersiden i stævnen er mere nedbrudt, hvilket ses i indstiksdybderne (O). Midtskibs virker bagbords inderside (I) lidt mere nedbrudt end ydersiden (J). Egespant (A og B) virker velbevaret ved de første målepunkter nær bunden og mere nedbrudt mod toppen. I de øverste lag dækket af muslinger og tang er træet følgelig meget nedbrudt. For nåletræet er der udført fem måleserier (E, F, G). Indstiksdybderne er relativt store; træet virker nedbrudt i overfladen og hårdere i de indre strukturer. For mastedel (G) er ydersiden relativ hård og den indre struktur kollapset og dermed meget blød. Konklusion for indstiksprøverne Egebordsplanker og spanter er velbevarede fra 0-20 cm over sandbunden. Ved overgangen til muslinger og tanglag er træstrukturen kollapset og nedbrydningen følgelig stor. For planker og andre dele af nåletræ er nedbrydningen fremskreden i de ydre lag. Træet er nedbrudt i de yderste 2-3 mm. Den indre struktur virker dog velbevaret. 3 Gunnar Broge har velvilligt stillet billederne til rådighed for denne rapport. 4

6 Træprøver Der er udtaget 4 træpøver, alle vedbestemt af Peter Hambro Mikkelsen, Moesgårds Naturvidenskabelige Afdeling. Prøverne er markeret på oversigtsplan bilag 2. Vedbestemmelsen viste anvendelse af følgende træsorter: 1. Fyr, udtaget af planke agter. 2. Gran/lærk, udtaget midtskibs bagbord. 3. Eg, udtaget 10 cm fra sandbund. 4. Fyr, udtaget fra mastdel. Prøve 1, 2 og 4 er udtaget 8-15 cm over sandbunden. Tørstofindhold i % for prøverne er: 1: (våd = 2,167g, tør = 0,5463g) tørstofindhold = 25,2%. 2: (våd = 1,182g, tør = 0,4498g) tørstofindhold = 38%. 3: (våd = 0,568g, tør = 0,2012g) tørstofindhold = 35,4%. Prøve 4 er ikke tørstofberegnet. Konklusion for tørstofindholdet Som det ses for prøverne, er tørstofindholdet relativt lavt især for prøve nr. 1. Dette indikerer, som også konkluderet i trykmålingerne, at træet er påvirket af det aerobe marine miljø. Træets skrumpningsprocent Målt for prøve 1, 2 og 3. Volumenændringerne er her i gennemsnit 5-8% med størst ændring i tværsnit og tangentialsnit. Prøvestykkerne var dog lige små nok, men de giver et fingerpeg om træets volumenændring. I træets ydre flader er træstrukturen langt under træets kollapsgrænse; her er volumenændringen også stor. Skitsetegning af sediment Af bilag 2 fremgår hvor på vraget snittegningerne er lokaliseret, og af bilag 3 fremgår selve sedimenteringen omkring vraget. Snit AA: Her ses, at sedimentet er flyttet fra vragets yderside, sedimentet består her af ral. Snit BB: Her ses, at sedimentet er højere på vragets yderside. Sedimentet ændres omkring vraget, især på ydersiden, alt efter strømforholdene. Dette bekræftes også af lokale sportsdykkere. 5

7 Samlet vurdering De øvre dele af vraget er meget medtagne og vil brække af og nedbrydes inden for en årrække. Den nedre synlige del af skibet er endnu bevaringsmæssigt i god stand; træstrukturerne er her relativt velbevarede. Vraget er under stadig fremadskridende nedbrydning, der er betinget af rykvis, vejrbestemt borttransport af sediment. Processen frygtes at accelerere, da vraget nu også angribes fra plankernes yderside. Trædele eksponeret i marint miljø nedbrydes relativt hurtigt. Hvis vraget skal bevares, vil det således være optimalt med tildækning med en fibertexmembran forankret under nuværende havbund og dækket af sand-ral i en passende lagtykkelse. Som alternativ løsning anbefales jævnligt tilsyn med vraget, således at trædeles afdækning og nedbrydning kan registreres dette gerne med udsætning af målepunkter på tømmeret under den nuværende havbund; de kunne passende sidde på masten. Hvis blotlæggelsen som hidtil fortsætter i cm høje vandrette horisonter, kan man med fordel besøge vraget efter kraftige storme og dokumentere det derved fremkomne parti. En tredje løsning, der dog indebærer fare for accelereret nedbrydning, er en samlet udgravning og dokumentation af det ukendte midterparti med lastrummet samt undersøgelse af skibets ydersider med henblik på dokumentation af eventuelt tilbageværende barkholter og stævnopstalt. Desuden anbefales bjærgning/detailstudier af løs agterstævn. Videooptagelser af andre vrag Vrag 1. Bånd-log :39:05-13:42:17; nr. 290 i vragregisteret»projekt Århus Bugt«v./ Michael Rask Vendelbjerg. Vraget består af et parti af kølen samt bundstokke ud til kimingen, der synes at være ret skarp. Det centrale parti af bundstokkene er facongroet, så fartøjet er let kølskarpt. I vraget ligger vingetegl. I linie med kølen sås et stykke borte et begroet parti på havbunden, hvilket giver håb om, at der er mere af skibet bevaret. Vrag 2. Bånd-log :51:38-13:53:43; nr. 249 i vragregisteret»projekt Århus Bugt«: Sammenhængende vrag. I den ene side sås nogle»stænger«gå ind under skibet; det er uvist om de tilhører vraget. Der sås et enkelt stykke skifer samt en enkelt vingeteglsten. Dette vrag er fotograferet af Michael Rask Vendelbjerg 13. august Begge vrag bør (i lighed med flere andre nyligt fundne vrag i området) som et minimum skitseopmåles og dateres. 6

8 Bilag 1: Video-log (I kursiv angivet, hvilke af Gunnar Broges billeder fra 1990/91, der viser omtrent samme motiv. Billederne er bragt i bilag 7.) Dato: Fra (still) Til Motiv 10:55:46 10:56:04 Agterstævn, oversigt 10:56:44 10:56:55 Agterstævn, lodoptagelse (sml. Foto 1) 10:59:58 11:00:44 Udenbords, travel fra midtskibs til forstævn 11:00:44 11:01:10 Forlukaf, pan fra de to skot langs BB side til forstævn 11:00:58 De to skot set fra SB bov 11:01:02 BB side af forlukaf med målepunkt 11:01:05 Palstøtte og forstavn set fra SB 11:02:25 11:02:46 SB side af forlukaf, pan for til agter 11:02:36 De tre blotlægningszoner, indvendigt i SB side af forlukaf 11:02:46 De to skot set fra BB bov 11:03:16 11:03:27 De tre blotlægningszoner, indvendigt i BB side af forlukaf (sml. 11:03:23 m. Foto 9) 11:03:27 11:03:39 Målepunkt, sandsynligvis nr. 10, i BB side af forlukaf 11:04:14 11:04:14 Muslingeskaller i strømhul på BB bov 11:04:33 11:05:01 Udenbords, travel fra BB bov til forstævn (sml. Foto 2) 11:05:01 11:05:20 Indenbords, travel fra forstavn agterud langs BB side 11:05:20 11:06:23 Indenbords, travel agterud langs skibets centerlinie 11:05:43 Mast og to nærliggende opragende tømmerstykker, set forfra fra SB (sml. Foto 3) 11:05:53 Mastens polygonale tværsnit 11:06:06 Pumpebrønden forfra fra SB 11:06:23 11:06:40 Agterlukaf, pan fra BB forrest, agterud og frem i SB side 11:06:40 11:07:33 SB låring, travel agterud 11:06:45 Bundgarnspæl i SB strømhul 11:06:54 Rest af forreste vandrette knæ i SB side af agterlukaf (sml. Foto 3) 11:07:06 Rest af agterste vandrette knæ i SB side af agterlukaf (sml. Foto 3) 11:07:16 De tre blotlægningszoner, indvendigt i vraget på SB låring 11:07:21 Bundniveau ude/inde SB låring 11:07:33 11:07:48 Stavplanke agterst i vragets centerlinie 11:07:48 11:07:58 Træpind lige udenfor vragets agterste ende 11:07:58 11:08:16 Agterlukaf, travel i BB side fra agterste ende til skot (sml. Foto 4, Foto 5) 11:08:06 De tre blotlægningszoner indvendigt i vraget i BB side af agterlukaf 11:08:16 11:08:49 Indenbords, travel fra agterskot til midtskibs 11:08:23 De tre blotlægningszoner indvendigt i vraget i lastrummets BB side 7

9 13:02:39 13:03:35 Oversigtsoptagelse (fra overfladen) fra agterste ende, frem i SB side 13:02:52 SB side af agterskot (sml. Foto 3) 13:03:35 13:04:28 Forlukaf, oversigt set agtenfra fra SB side 13:04:28 13:04:37 Indenbords, travel agterud langs BB side 13:04:37 13:05:38 Detaljer centralt i vraget 13:04:44 Mast og to nærliggende opragende tømmerstykker, nærmest i lod 13:04:56 Det SB af de to opragende stykker nær mast ud for muligt skot i SB side 13:05:00 To tværgående elementer (skot?) i SB side omtrent ud for mast 13:05:21 Pumpebrønd og agterskot, set agtenfra fra BB (sml. Foto 6, Foto 7) 13:05:34 Pumpebrønd, omtrent i lod 13:05:38 13:05:50 Agterskot, pan fra BB til SB 13:05:50 13:07:23 Agterlukaf (sml. 13:06:42 m. Foto 4) 13:07:23 13:07:30 Pumpebrønd og agterskot, oversigt agtenfra fra SB (sml. Foto 4, Foto 3) 13:39:05 13:42:17 Rundtur i vrag på pos ,612N, 10 40,656E (Århus Bugt nr. 290) 13:39:06 Køl 13:39:13 Kiming, ene side 13:39:22 Bundstokkenes facon ved kølen 13:39:27 Vingetegl 13:39:30 Kiming anden side 13:39:57 Begroet parti i forlængelse af køllinien 13:42:17 13:51:38 ## Utilsigtet optagelse ## 13:51:38 13:53:43 Rundtur i vrag på pos ,544N, 10 40,774E (Århus Bugt nr. 249) 13:52:01»Stænger«, der går vinkelret ind under vraget 13:52:21 Kimingsvæger 13:54:38 13:54:52 ## Utilsigtet optagelse ## 8

10 9

11 Bilag 3: EBM 257, Gåsehage, skitser af tværsnit. Jfr. plan 10

12 Bilag 4: Indstiksprøver Målinger mm indstik cm o. bund A B C D E F G H I J K L M N O > A: Egespant, inderside B: Egespant, yderside C: Bordplanke, inderside D: Bordplanke, yderside, eg E: Planke, fyr F: 5-kantet stolpe, 10x10 cm, fyr 11

13 Bilag 4: Indstiksprøver (fortsat) G: Mastedel, fyr H: Planke I: Bordplanke, inderside, eg J: Bordplanke, yderside, eg K: Pumpedel L: Planker M: Bordplanke, inderside, eg N: Bordplanke, inderside, eg O: Bordplanke, inderside, eg 12

14 Bilag 5: EBM 257, Gåsehage, nivellementsskitse 1:10 13

15 Bilag 6 Træ-indstiksmåleren. 14

16 Bilag 7 Foto 1: Amningsmærke på løsrevet agterstævn. Foto: Gunnar Broge. Foto 2: Vraget forfra. Foto: Gunnar Broge. Foto 3: Oversigtsfoto, agterparti. Foto: Gunnar Broge. Foto 4: BB side af agterlukaf. Foto: Gunnar Broge. Foto 5: BB side af agterskot. Foto: Gunnar Broge. Foto 6: Pumpebrønd agtenfra. Foto: Gunnar Broge. 15

17 Bilag 7 (fortsat) Foto 7: Pumpebrønd og agterskot agtenfra. Foto: Gunnar Broge. Foto 8: Pumpebrønd, detalje. Foto: Gunnar Broge. Foto 9: Bovbånd, agtenfra i SB side. Foto: Gunnar Broge. Signatur: = herover borteroderet = herover eksponeret

18 Rapporterne fra Moesgårds konserverings- og naturvidenskabelig afdeling fremlægger resultater i forbindelse med specialundersøgelser af arkæologisk genstandsmateriale. Heriblandt kan nævnes arkæobotaniske undersøgelser, vedanatomiske undersøgelser, antropologiske undersøgelser af skeletter samt arkæozoologiske undersøgelser. Der optræder også andre typer dokumentationsfremlæggelser, som f.eks. besigtigelse af marinarkæologiske lokaliteter og metodebeskrivelser af konserveringsteknisk karakter. Alle rapporterne kan downloades fra Moesgaard Museums hjemmeside. Eftertryk med kildeangivelse tilladt. 17

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. fortsat observation af Gåsehagevraget, 2002 Jesper Frederiksen og Mikkel Haugstrup Thomsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK

Læs mere

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 6 4 Indstiksmåling af nedbrydning i marint arkæologisk træ

Læs mere

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Stinesmindevraget. Rapport vedr. besigtigelse af. Stinesmindevraget. Jesper Frederiksen og Claus Skriver FHM 4427/4 Stinesmindevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Stinesmindevraget Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

EBM 257, Gåsehagevraget

EBM 257, Gåsehagevraget EBM 257, Gåsehagevraget KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af Gåsehagevraget, 2003 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG

Læs mere

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø

FHM 4427/8 Egehoved, Alrø FHM 4427/8 Egehoved, Alrø KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedr. besigtigelse af UTM Ø564900/N6189319, Marin st. 401284 Jesper Frederiksen og Claus Skriver KONSERVERINGS- OG

Læs mere

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING

FHM 4648, Anholt. Moesgård Museum. Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag. Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING FHM 4648, Anholt KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Marinarkæologisk undersøgelse af Anholt Nordstrands vrag Jesper Frederiksen og Claus Skriver ANTIK VARISK AFDELING Nr. 1 2005 FHM 4648

Læs mere

FHM 4201, Skt. Clemensborg

FHM 4201, Skt. Clemensborg FHM 4201, Skt. Clemensborg KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af vanddrukket træ fra Århus midtby Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG)

Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) Undersøgelser af polyethylenglykol (PEG) HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT, FRANKFURT (MAIN), 1976 Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Inge Gry Hyldkrog KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 12

Læs mere

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Ina Buhr KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 7 2003 Koncentrationsmålinger med håndholdt refraktometer

Læs mere

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00)

SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) SIM 8/2000, Sejs Snævringen (FHM 4427/9, RAS P3772/00) KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Rapport vedrørende registrering af undersøiske pælerækker Jesper Frederiksen og Claus Skriver

Læs mere

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre

Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Moesgård Museum Jesper Frederiksen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 4 2005 Fleksibelt montagesystem til anvendelse i montre Jesper Frederiksen

Læs mere

KHM 1400, Fuglsøgård Mose

KHM 1400, Fuglsøgård Mose KHM 1400, Fuglsøgård Mose KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Vedbestemmelse af træ fra KHM 1400 (FHM 4296/85) Peter Hambro Mikkelsen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl.

Vragdel 4 er det ene af de to vragstykker, som ved første besigtigelse kunne tolkes som dele af styrbord agterskib, der løber ud i et agterspejl. Han Herred Havbåde Bagbord skibsside Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 Allerede ved den første besigtigelse viste det sig, at der var drevet et syv bord bredt og 8 meter langt

Læs mere

Skibsbunden. Han Herred Havbåde

Skibsbunden. Han Herred Havbåde Han Herred Havbåde Skibsbunden Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011. Skibsbunden er her samlet af 7 vragdele og udtegnet i længdesnit og plan, Roskilde d. 7.12.1976 af Morten Gøthche.

Læs mere

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum

Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum Indfarvning af menneskehår i vandig opløsning af sphagnum JENS KIRKEBY, MOESGÅRD MUSEUM Moesgård Museum Jesper Frederiksen og Anne Cappeln KONSERVERINGS- OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr. 3 2003 1 Indfarvning

Læs mere

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8

Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Havmøllepark ved Rødsand VVM-redegørelse Baggrundsraport nr 8 Juli 2000 Nationalmuseets Marinarkæologiske Undersøgelser Jørgen Dencker Marinarkæologisk besigtigelse af side scan sonar kontakter ved Rødsand

Læs mere

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932)

KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) KØM 2596, Banedanmark omr. 24 (FHM 4296/1932) Vedanatomisk analyse af træ fra palisade/hegnsforløb fra neolitikum Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 18 2016

Læs mere

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr

Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr Ottar Helge Ask Roar Ege Kender du vikingeskibene? Kraka Fyr S K O L E T J E N E S T E N V I K I N G E S K I B S M U S E E T Modellen en kopi af Helge Ask er en kopi af Roar Ege en kopi af Ottar en kopi

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde

Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ j.nr. 2544. Morten Johansen & Mikkel H. Thomsen Marinarkæologisk forundersøgelse Dykning Sprogø Nord vindmølleområde MAJ 2544 KUAS

Læs mere

ASR 1710, Østertoften

ASR 1710, Østertoften ASR 1710, Østertoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af ASR 1710, Østertoften Peter Hambro Mikkelsen & Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK

Læs mere

Pedersbæks vrag skylles i land og måles op i 1976

Pedersbæks vrag skylles i land og måles op i 1976 Pedersbæks vrag skylles i land og måles op i 1976 1 Han Herred Havbåde Morten Gøthche, Mathilde Højrup og Thomas Højrup marts 2011 I stormen den 4.-5. januar 1976 kom store og små dele af det klinkbyggede,

Læs mere

III 7 Fribordet rettes ind

III 7 Fribordet rettes ind Han Herred Havbåde III 7 Fribordet rettes ind Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til,

Læs mere

III 6 Skibsbunden rettes til

III 6 Skibsbunden rettes til III 6 Skibsbunden rettes til Han Herred Havbåde Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til,

Læs mere

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188)

OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) OBM 7730, Tokkendrup (FHM 4296/188) Vedanatomisk analyse af en offergrube og fem kogestensgruber Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 8 2015 OBM 7730, Tokkendrup

Læs mere

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse

TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse TAK 1381 Vallensbæk Nordmark 5 Arkæologisk undersøgelse Vallensbæk Sogn, Smørum Herred, Københavns Amt, SB-nr. 020215-34 Resumé: I forbindelse med udvidelse af et regnvandsbassin på Vallensbæk Nordmark

Læs mere

III 8 Dialog med bådebyggerne

III 8 Dialog med bådebyggerne Han Herred Havbåde Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 III 8 Dialog med bådebyggerne Skrogformens rekonstruktion sættes på spil i dialog og samarbejde med havbådebyggerne

Læs mere

Marinarkæologisk besigtigelse af skibsvrag udfor Strandmøllen

Marinarkæologisk besigtigelse af skibsvrag udfor Strandmøllen Marinarkæologisk besigtigelse af skibsvrag udfor Strandmøllen j.nr. 2528. Mikkel H. Thomsen VIR NMU 2528 Strandmøllen 2 401329- Beretning for undersøgelse af skibsvrag Indholdsfortegnelse Abstract... 1

Læs mere

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje

Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje Undersøgelse af enkeltfunden støbejernskanon ved Gilleleje j.nr. 2531 Mikkel H. Thomsen VIR j.nr. NMU 2531 Gilleleje 401311a- Beretning for undersøgelse af enkeltfund af støbejernskanon Indholdsfortegnelse

Læs mere

III 9 Dialektikken imellem linjerne i forstævnens spunding og det nye bordforløb stiller drilske detailspørgsmål

III 9 Dialektikken imellem linjerne i forstævnens spunding og det nye bordforløb stiller drilske detailspørgsmål III 9 Dialektikken imellem linjerne i forstævnens spunding og det nye bordforløb stiller drilske detailspørgsmål Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen, Thomas Højrup Som helhed danner skrogbygningens

Læs mere

Marinarkæologisk udgravning Amager Strandpark, vrag

Marinarkæologisk udgravning Amager Strandpark, vrag Marinarkæologisk udgravning Amager Strandpark, vrag NMU j.nr. 2423 Morten Gøthche Marinarkæologisk udgravning Amager Strandpark, vrag NMU j.nr. 2423 Morten Gøthche Vikingeskibsmuseet, Vindeboder 12, 4000

Læs mere

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355)

TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) TAK 1550, Rummelager (FHM 4296/1355) Vedanatomisk analyse af træ fra en keramikovn fra yngre jernalder Rie Bloch Holm Afdeling for Konservering og Naturvidenskab, Moesgaard Museum Nr. 11 2016 TAK 1550,

Læs mere

III 4 Skrogets bund spændes til

III 4 Skrogets bund spændes til III 4 Skrogets bund spændes til Han Herred Havbåde Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup marts 2011 Hvalerne har gjort deres første job færdigt under vragdelenes bygning

Læs mere

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted

Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Præstebakken Ramløse GIM 3964 Sb. 010109-155 UDGRAVNINGSRAPPORT v. Kjartan Langsted Fig.1 Placering af udgravningsområdet(markeret med rød plet). Fig. 2 I området ud mod Ramløse Å er der flere lokaliteter

Læs mere

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264

HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 HAM5251 Lerdal II, Bevtoft sogn, Nørre Rangstrup herred, tidl. Sønderjyllands amt. Sted nr. 20.04.02. Sb.nr. 264 Arkæologisk undersøgelse i forbindelse med afgravningskontrol af kabeltracé fra Nustrup

Læs mere

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8

Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Aars sogn, Aars Herred, Aalborg Amt Stednr. 12.08.14, Sb. nr. Bygherrerapport for VMÅ 2603 Svenstrup 8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439

Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn NMU j.nr. 2439 Jørgen Dencker Marinarkæologisk forundersøgelse i forbindelse med etablering af Hjarnø Bådehavn. NMU j.nr.

Læs mere

SBM1131 Kalbygård grusgrav

SBM1131 Kalbygård grusgrav SBM1131 Kalbygård grusgrav Kulturhistorisk rapport Figur 1; Vue over udgravningsfeltet og grusgraven. Set fra Ø. Foto: MSB Låsby sogn, Gjern herred, tidl. Skanderborg amt. Sted nr. 16.01.06. Sb.nr. 21.

Læs mere

Forundersøgelsesrapport

Forundersøgelsesrapport Forundersøgelsesrapport Udarbejdet af cand. Mag. Julie Lolk, Moesgaard Museum. FHM5610 Lisbjerg Parkvej, matrikel 20A, Lisbjerg, Lisbjerg sogn, Vester Lisbjerg herred, tidl. Århus Amt. KUAS j.nr.: 150604

Læs mere

Dykkerbesigtigelse af bopladsområde i Tybrind Vig, juli 2010

Dykkerbesigtigelse af bopladsområde i Tybrind Vig, juli 2010 Dykkerbesigtigelse af bopladsområde i Tybrind Vig, juli 2010 Marint stednr. 401521-6 KUAS j. nr. 2010-7.26.01-0002 Sammenfatning I juli 2010 gennemførte Kulturarvsstyrelsen et tilsyn af det undersøiske

Læs mere

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet

Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Vedanatomisk bestemmelse af drejede dåser af Pomaceae æble, røn eller tjørn fra Hjortspringfundet af Claus Malmros NNU rapport nr. 4 * 2003 Vedananatomisk

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6

HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 HAM 2419 Æ Lei, Marint Haderslev Fjord sb. 6 Besigtigelse og opmåling af træstammer fra jernalder sejlspærring ved ekstremt lavvande ved Stevelt Strand/Haderslev Næs (Maynav). Af Silke Eisenschmidt Æ Lei

Læs mere

Spanterne giver et første fingerpeg. langskibs skrogskal skal hænge sammen med agterskibets nedre skrogskal.

Spanterne giver et første fingerpeg. langskibs skrogskal skal hænge sammen med agterskibets nedre skrogskal. Han Herred Havbåde Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup april 2011 III 5 Skrogformen genopstår Efter at skibsbunden er klemt til og spændt op består næste arbejdsopgave

Læs mere

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd

VHM Danserhøj. VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd VHM 00571 Danserhøj Øster Brønderslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100119-137 VHM00571_F4048. Udvidelse ved brønden (A001). Fladen inden maskinsnitning påbegyndtes. Set fra syd Arkæologisk

Læs mere

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde

Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Boxsekstant (kopi) instrumentbeskrivelse og virkemåde Sekstantens dele Figur 1. Boxsekstanten med låget skruet på som håndtag. Figur 2 Boxsekstanten anbragt i sin trækasse i lukket tilstand. Boxsekstanten

Læs mere

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42.

ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. ØFM 435 K15 ØFM435 Kerteminde Havn, Kerteminde sogn, Bjerge herred, tidl. Odense amt. Sted nr. 08.01.05. Sb.nr. 42. KUAS nr. -7.24.02/KTM-0001 Beretning for boreprøver samt efterfølgende forundersøgelse

Læs mere

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning

RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning RAPPORT Karakteristik af tangtag nedbrydelighed og kemisk sammensætning Forfattere: Lektor Erik Kristensen og Professor Marianne Holmer, Biologisk Institut, Syddansk Universitet, Campusvej 55, 523 Odense

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding

Udgravningsberetning. RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding Udgravningsberetning RSM 10.007 St. Fjelstervang Nord III Forundersøgelse, råstofindvinding RSM 10.007. Undersøgelsesområdet set fra syd, med igangværende tildækning af søgegrøfter. Foto: Torben Egeberg.

Læs mere

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vadeog vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade - og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter:

Læs mere

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015

Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 1 Marts 2015 Notat med sammenfatning af kommentarer og fotos vedrørende kystens tilstand februar 2015 Efter stormene i januar rettede formanden en henvendelse til foreningerne og bad dem melde tilbage

Læs mere

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009.

Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. Rapport fra arkæologisk undersøgelse i Kongens Tisted Kirke, Gislum Herred, Aalborg Amt, d. 21. juli og 5. august 2009. J. 549/2009 Stednr. 12.02.08 Rapport ved museumsinspektør Hans Mikkelsen d. 25. november

Læs mere

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder

VHM Borgen. Vendsyssel Historiske Museum. Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder VHM 00437 Borgen Jerslev sogn, Brønderslev Kommune Fund og Fortidsminder 100106-252 VHM00437_F6061. Muldafrømning af den sydlige del af arealet. Arkæologisk tilsyn og overvågning af muldafrømning af areal

Læs mere

Profil af et vandløb. Formål. Teori

Profil af et vandløb. Formål. Teori Dato Navn Profil af et vandløb Formål At foretage systematiske feltobservationer og målinger omkring en ås dynamik At udarbejde faglige repræsentationsformer, herunder tegne et profiludsnit At måle strømningshastighed

Læs mere

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84.

SVM Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr Sb.nr. 84. -3-4 Boeslunde, Boeslunde sogn, Slagelse herred, tidl. Sorø amt. Sted nr. 04.03.01. Sb.nr. 84. Kampagne 18-06-2013 (1324-3) Kampagne: 19-06-2013 (1324-4) Registreringsnotat for indlevering af 4 nyfundne

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1

Haderslev Museum J. nr Stednavn: Arrild svømmehal Frauke Witte Arrild sogn Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Anlægskompleks: Prøvegravning Beretning Side:1 Prøvegravning af område til etablering af sommerhuse ved Arrild svømmehal, Arrild Sogn, sb 30-32, 139, Nr. Rangstrup kommune. Indholdsfortegnelse: Resumé

Læs mere

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen

FHM 4534, Bytoften. Moesgård Museum. Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube. Peter Mose Jensen FHM 4534, Bytoften KORT & MATRIKELSTYRELSEN (G.115-96) Moesgård Museum Arkæobotanisk undersøgelse af formodet hørbearbejdningsgrube Peter Mose Jensen KONSERVERINGS - OG NATURVIDENSK ABELIG AFDELING Nr.

Læs mere

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497

VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 VSM 09116, Langdyssegård, Roum sogn, Rinds herred, Viborg amt 130909-107 og - 123 (areal) KUAS j.nr.: 2003-2123-1497 Udkast til rapport fra prøvegravning forud for byggeri af maskinhus Udført d. 14-15.

Læs mere

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr

FHM 4875 Pannerupvej II Trige. Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr FHM 4875 Pannerupvej II Trige Matr. nr. 14aø, Trige by, Trige Bygherrerapport KUAS jour.nr. 2123-1467 Prøvegravning af 2 ha stort område i forbindelse ÅK s lp 818 Fig. 1. Det prøvegravede areal ved Trige

Læs mere

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr.

Udgravningsberetning. SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. Udgravningsberetning SJM 396, Oddesundvej, matr. nr. 40, Gjesing ejerlav, Bryndum sogn, Skast herred, Ribe Amt. Stednr. 190502, FF nr. 214804 Beretning for større forundersøgelse af en erhvervsgrund under

Læs mere

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER

Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER Beregning af navigationsopgaver til kort 102 kapitel B,C,D + PRØVER 1 B 5 a 082 O strøm (S) 8 O 074 O afdrift (N) 5 O 069 O B 5 c 198 O strøm (V) 6 O 192 O afdrift (Ø) 4 O 188 O B 5 b 102 O strøm (N) 4

Læs mere

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999.

Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Beretning om overvågning af gravearbejdet i forbindelse med Aarhus Amts etablering af en kano- og faunapassage ved Rye Mølle oktober 1999. Journalnummer: SIM j. nr. 413/1999 Sted: Rye Mølle Stednummer:

Læs mere

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V)

Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Løb 101 (Skib Voyager, Vind: V -> SV, 18 m/s, Strøm: 0, Bølger: Hs=2.0 m, Tp= 6.0s, fra V) Simulatoren opførte sig realistisk, kom op på 25 grader/min drejehastighed ved anvendelse af 2 PODs med optimal

Læs mere

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg.

Abstract. Det under søgte område er markeret med pink streg. VSM 10409 Kærvej 3, Viborg sogn, Nørlyng herred, Viborg amt 130815-247 Rapport for prøvegravning forud for etablering af jordvarme på Kærvej 3, Viborg. Udført af Katrine Vestergaard for Viborg Museum i

Læs mere

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data

NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 Mikkel H. Thomsen NY MASNEDSUNDBRO Marinarkæologisk screening af geofysiske og geotekniske data MAJ 2731 KUAS 2013-7.26.01-0031

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel

Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 13 Kompakt element med lodret panel Tabel 1. Beskrivelse af element 13 udefra og ind. Facadebeklædning Type Lodret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand GPa s

Læs mere

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig.

En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. En rigtig På en varm sommerdag er denne amerikanske liggestol det perfekte sted at opholde sig. 38 Af Søren Stensgård. Foto: Lasse Hansen. Tegning: Christian Raun Gør Det Selv 7/2003 Også uden skamlen

Læs mere

udstyr VEJLEDNING I FREMSTILLING AF SKABELONER FOR BÅDVINDUER Page 1 of 6 Date: 2008-06-20

udstyr VEJLEDNING I FREMSTILLING AF SKABELONER FOR BÅDVINDUER Page 1 of 6 Date: 2008-06-20 VEJLENING I FREMSTILLING AF SKAELONER FOR ÅVINUER Page 1 of 6 ate: 2008-06-20 INHOL 1 Indledning... 3 2 HI skabeloner... 3 2.1 Eksisterende huller... 3 2.2 rug af glas monteret i gummilister eller alu

Læs mere

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn.

Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. Nationalmuseets Naturvidenskabelige Undersøgelser Dendrokronologisk undersøgelse af prøver fra Bjerggården, Seden sogn, Fyn. af Niels Bonde no NNU rapport nr. 14 2005 NNU Rapport 14 2005 2 Bjerggården

Læs mere

Svømme position i floden

Svømme position i floden RAFTING SIKKERHED Svømme position i floden Svømme position i floden er som følgende: Lig dig på ryggen ansigtet skal være ned strøms ben og fødder op (tæerne skal være over vandet foran dig). Forsøg aldrig

Læs mere

Vesthimmerlands Museum

Vesthimmerlands Museum Vesthimmerlands Museum Bygherrerapport for VMÅ 2602 og A3302 Stenildvad Aars Sogn, Aars Herred, Aalborg amt. Stednr.12.08.14, Sb. Nr. 338 Indholdsfortegnelse Kort...s. 3 1. Undersøgelsens forhistorie...s.

Læs mere

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb.

Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. 1 Titel: Vejledning i etablering af vade- og vandingssteder ved vandløb. Forfatter: Lars Sandberg, Biolog. Foto og tegninger: Lars Sandberg

Læs mere

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN.

UDGRAVNINGSBERETNING FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN. / UDGRAVNNGSBERETNNG FOR AMK 12/90 OTTESTRUP. OTTESTRUP SOGN. ndhold: 1. Undersøgelsens forhistorie. 2. Topografi. 3. M&lesystem. 4. FixpunJ

Læs mere

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13

BN1 Banenorm 01.10.2006 BN1-49-1. Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1. Side 1 af 13 Indbyrdes placering af spor og perron. BN1-49-1 BN1 Banenorm Overordnet ansvar: Klaus Bergman Ansvar for fagligt indhold: Jette Hansen Ansvar for fremstilling: Niels Fischer-Nielsen Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning

Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 12 Kompakt element med en-på-to facadebeklædning Tabel 1. Beskrivelse af element 12 udefra og ind. Facadebeklædning Type En-på-to (bræddetykkelse) 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt

VSM 10021, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt VSM 002, Mønsted sogn, Fjends herred, Viborg amt Kulturstyrelsens j.nr.: 203-7.24.02/VSM-0003 300-43(areal) 54 (lok) Rapport for prøvegravning forud for byggemodning Udført af Astrid Skou Hansen og Kamilla

Læs mere

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade

Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 8 Uventileret hulrum og vindspærre af OSB-plade Tabel 1. Beskrivelse af element 8 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

GIM 3934 Fiolgade 7 sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted

GIM 3934 Fiolgade 7 sb Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted GIM 3934 Fiolgade 7 sb. 010407-83 Arkæologisk forundersøgelse v. Kjartan Langsted Fig.1.Oversigtskort over Helsingør. Fiolgade 7 er markeret med en rød stjerne. Fig.2. Foto af Fiolgade 7 se fra nord (Google

Læs mere

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81

HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 HAM 4740 Sejsbjerg III, Ensted sogn, Sb 81 Arkæologisk undersøgelse med negativ resultat Af Frauke Witte Sejsbjergvej III Ensted sogn, sb 81 HAM 4740 Museum Sønderjylland 2007 Frauke Witte Rapport 2012

Læs mere

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118

Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Pattedyr og fugl fra middelalderens Randers, FHM 4296/118 Kort & Matrikelstyrelsen (G.115-96) Moesgård Museum En zooarkæologisk gennemgang af udvalgte knogler fra KHM 1556, Brødregade 6/Rådhusstræde 4

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235

~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235 A SORØ AMTS MUSEUM ~,,~l~ ARKÆOLOGISK MUSEUM SØSATTERJET 5 KORSØR TLF.53-574235 Korsør, d. 13.6.1989 PRESSEMEDDELELSE: FUND AF HAVN FRA MIDDEI.ALDEREN VED SKÆLSKØR YDERFJORD. Nær mundingen af Skælskør

Læs mere

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget

Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget SOLCELLER I VAND Indhold Problemstilling... 2 Solceller... 2 Lysets brydning... 3 Forsøg... 3 Påvirker vandet solcellernes ydelse?... 3 Gør det en forskel, hvor meget vand, der er mellem lyset og solcellen?...

Læs mere

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade

Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Notat Fugt i træfacader II Facadeelement 9 Uventileret hulrum, vindspærre af cementspånplade Tabel 1. Beskrivelse af element 9 udefra og ind. Facadebeklædning Type Vandret panel 22 mm Vanddampdiffusionsmodstand

Læs mere

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften

Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Referencelaboratoriet for måling af emissioner til luften Notat Titel Om våde røggasser i relation til OML-beregning Undertitel - Forfatter Lars K. Gram Arbejdet udført, år 2015 Udgivelsesdato 6. august

Læs mere

Undervisningsforløb. Titel: Strandsand, hvad består det af? Fag: Natur og teknik, matematik, geografi. Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10.

Undervisningsforløb. Titel: Strandsand, hvad består det af? Fag: Natur og teknik, matematik, geografi. Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10. Undervisningsforløb Titel: Strandsand, hvad består det af? Fag: Natur og teknik, matematik, geografi Klassetrin: 3. 6. klasse og 7. 10. klasse Årstid: Forår, Sommer, Efterår, Vinter Kort om: Danmarks 7300

Læs mere

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve.

Overdækningen er bygget, så den passer til huset, fordi vi har brugt samme materiale og malet med samme farve. LET SVÆRHEDSGRD: Opgaven er ikke svær. Du skal bare bruge vaterpas og tommestok flittigt. TIDSFORRUG: Selve arbejdet kan udføres på to enkelte arbejdsdage med flere dages mellemrum (tørretid for stolpebetonen).

Læs mere

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71

FHM 3877 Åkjær. Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 15.02.03. Lok.nr. 71 FHM 3877 Åkjær Falling sogn, Hads herred, tidl. Århus amt Sted nr. 5.02.03. Lok.nr. 7 Kampagne 3.03.998 Rapport om udgravning af trækonstruktioner ved Åkær å. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Øvrige data

Læs mere

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt).

Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Mit bord. Tegn det bord, du sidder ved. Du skal lave en tegning af bordet set lige på fra alle sider (fra langsiden, den korte side, fra oven og fra neden - 4 tegninger i alt). Tegningerne skal laves på

Læs mere

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe

HURLUMHEJHUS. med masser af muligheder LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE. Klatreribbe LEGEHUS I LUKSUSUDGAVE Klatreribbe HURLUMHEJHUS med masser af muligheder 10 Af Søren Stensgård. Idé: Birgitte Matthiesen. Foto: Lasse Hansen. Tegninger: Christian Raun Gør Det Selv 10/2004 Det flotte legehus

Læs mere

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt)

Kopi af 4cm kort 1215 IV SV/NV(med grøfter indtegnet med rødt) VSM 09707, Tastum Plantage, Kopperup sogn, Fjends herred, Viborg amt 130107-309 SNS 1071, Tastum Hede, Dommerby sogn, Fjends herred, Viborg amt 130102-99 KUAS j.nr.: 2010-7.24.02/VSM-0004 Rapport for overvågning

Læs mere

Tilstandsvurdering af digerne på Fanø Fanø Kommune

Tilstandsvurdering af digerne på Fanø Fanø Kommune ne på Fanø Fanø Kommune Kunde Sagsnr. 16010 Fanø Kommune Skolevej 5-7 6720 Fanø Udarbejdet af Jan Kirchner Dato 1. august 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund for tilstandsvurderingen... 3 2. Gennemgang

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Lindum Syd Langhus fra middelalderen

Lindum Syd Langhus fra middelalderen Lindum Syd Langhus fra middelalderen Jesper Hjermind De fremgravede spor efter et middelalderhus i Lindum diskuteres på kanten af udgravningen Viborg Stiftsmuseum 2006 Bygherrerapport nr. 16 Bygherre:

Læs mere

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl

FMT. Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl FMT Specifikation Løfte- og transportvugger Holm-Kl (OSK-ShipTech 130210.0131.01C) Date: 27.05.13 Sign: EPH 1 - Formål Formålet med løfte- og transportvuggerne, er at løfte et HOLM-Kl fartøj ud af vandet

Læs mere

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde:

Monteringsanvisning. Santex E-line. Skydepartier. Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: Tolerance højde: Monteringsanvisning Santex E-line Skydepartier Udv. karmbredde/-højde = mål på rammeudskæring Tolerance bredde: +5 5 mm Tolerance højde: +7 7 mm Tjek altid at du har modtaget det rigtige antal komponenter,

Læs mere

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1

Afsætning Skur / carport Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Afsætning Tegningsmateriale og arbejdsvejledning side 1 Generel vejledning til afsætning af hjørner og vandret plan på grund Når du har sikret dig, at bygningens placering er i overensstemmelse med love,

Læs mere

Grundkurve Projekt 2005

Grundkurve Projekt 2005 Børup Sandevej 58-7000 Fredericia - Tlf. 75 51 49 15 marinearkgruppe@mail.dk www.marinearkgruppe.dk Rapport for Grundkurve Projekt 2005 Udført af i samarbejde med WM Trædateringslaboratoriet Undersøgelsesområder:

Læs mere