Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

2 Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget ejes af Egedal Spildevand A/S men drives og vedligeholdes af Egedal Forsyning og Service A/S, som også står for kundeservice, regningsudskrivning mv. De to selskaber er datterselskaber under holdingselskabet Egedal Forsyning A/S, som ejes af Egedal Kommune. I betalingsvedtægten benævnes de to datterselskaber under én betegnelse, Egedal Forsyning. Med virkning fra den 1. juni 2009 er de offentlige spildevandsanlæg i Egedal Kommune i medfør af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (Vandsektorloven) overført til Egedal Forsyning. Benævnelsen offentlige spildevandsanlæg eller offentlige kloakanlæg benyttes derfor ikke om de af Egedal Forsyning ejede spildevandsanlæg. I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 22. marts 2007, som senest ændret ved lov nr af 27. december 2009 (betalingsloven har Egedal Forsyning fastsat de nærmere regler om tilslutning og betaling for spildevandshåndtering i Egedal Kommune i denne betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er gældende for ejendomme, der er tilsluttet Egedal Forsynings spildevand anlæg, eller som er tilknyttet Egedal Forsyning ved kontraktligt medlemskab, jf. 7a i betalings - loven. Betalingsvedtægten er vedtaget af Egedal Forsyning og efterfølgende godkendt af Egedal Kommune.

3 Indholdsfortegnelse Forord KAPITEL Vedtægtens område 2 KAPITEL Egedal Forsynings budget og regnskab 3 KAPITEL Egedal Forsynings indtægter 3.1. TILSLUTNINGSBIDRAG Standardtilslutningsbidrag Sikkerhedsstillelse Reduceret bidrag Supplerende tilslutningsbidrag ved tilslutning af regnvand Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v Forfaldstidspunkt Dispensation 3.2. VANDAFLEDNINGSBIDRAG Vandafledningsbidragets beregning Særbidrag Statsveje Kommunalt vejbidrag Dispensation 3.3. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG Egedal Forsynings overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg Egedal Forsynings overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg 3.4. BETALINGSREGLER VED UDTRÆDEN AF EGEDAL FORSYNING Tilbagebetaling Økonomisk kompensation Generhvervelse af tilslutningsret og -pligt 4 KAPITEL Bidrag til de obligatoriske tømningsordninger 4.1 MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG ORGANISK AFFALD KAPITEL Fælles bestemmelser 6 KAPITEL Målerdata 7 KAPITEL Ikrafttrædelse

4 04 1 Kapitel Vedtægtens område Vedtægten gælder for: Eksisterende og kommende spildevandsanlæg under Egedal Forsyning inden for de områder, som fremgår af den gældende spildevandsplan eller tillæg hertil. Privatejede spildevandsanlæg, der er tilsluttet Egedal Forsyning. Små renseanlæg, herunder nedsivningsanlæg, for enkeltejendomme med helårsboliger uden for kloakopland med kontraktligt medlemskab af Egedal Forsyning. Egedal Forsynings opkrævning af bidrag til den/de obligatoriske tømningsordning(er) for private bundfældningstanke (f.eks. septiktanke og trikstanke) og samletanke. Egedal Forsyning har ansvaret for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Egedal Forsyning, jf. betalingsloven 7a. I de områder, der i henhold til spildevandsplanen er kloakerede, er Egedal Forsyning forpligtet til at give ejendommene tilslutningsmulighed ved at føre stikledning fra hovedkloakledningen frem til grundgrænsen for hver ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for vedtægtsområdet har efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 pligt til at tilslutte sig Egedal Forsynings spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen efter vedtægtens bestemmelser. Bilag 1 viser eksempler på de dele af stikledninger, der ejes af Egedal Forsyning, og de dele der er private. Det er kommunen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført i forbindelse med byggemodninger m.v, jf. bestemmelser i kommunens vedtagne lokalplaner og i kommunens tilslutningstilladelser m.v. Inden for en ejendoms matrikulære grænser er det grundejerens pligt at etablere, drive og vedligeholde kloakanlægget. Dette gælder dog ikke Egedal Forsynings eller private fælles anlæg, der ifølge tinglyst deklaration eller andre bindende aftaler er etableret på ejendommen (disse vedligeholdes af Egedal Forsyning/ejeren af det private anlæg). Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger for afvanding af veje og stier, er en del af vejens udstyr og er Egedal Forsyning uvedkommende.

5 2 Kapitel Egedal Forsynings budget og regnskab Egedal Forsynings bestyrelse vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Egedal Forsynings udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om Egedal Forsynings forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. Egedal Forsynings regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Egedal Forsynings spildevandsanlæg, fælles kommunale spildevandsanlæg og kontraktligt tilknyttede enkeltanlæg efter lovens 7a, samt indtægter fra afledere af spildevand i Egedal Kommune, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandssystemet, samt bidrag til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. Selskabet er momsregistreret. Til anlægsudgifterne hører udgifter til nødvendige ejendomserhvervelser og rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 om ekspropriation m.v. Under driftsudgifterne hører udgifter til drift af anlæg, vedligeholdelse og administration samt til forrentning af optagne lån. Spildevandsselskabets tilknyttede aktiviteter inden for en omsætningsgrænse på 2 mio. kr. pr. år holdes regnskabsmæssigt adskilt fra Spildevandsselskabets hovedaktivitet. Drift af tømningsordninger anses ikke som tilknyttet aktivitet. For den kommunale obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke, udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af den kommunale tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen Kapitel Egedal Forsynings indtægter Egedal Forsynings udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag og vejbidrag fra stats- og kommunale veje. De af Egedal forsyning fastsatte takster for samtlige bidrag fastsættes en gang årligt. Taksterne er underlagt lovgivning om prisloft og skal godkendes af Egedal Kommune TILSLUTNINGSBIDRAG Tilslutningsbidrag opkræves fra ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg eller efter 1. juni 2009 til Egedal Forsynings spildevandsanlæg. Endvidere opkræves tilslutningsbidrag fra helårsboliger uden for kloakoplande med kontraktligt medlemskab af Egedal Forsyning.

6 06 Ved en ejendom forstås i denne betalingsvedtægt et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes forenet. Tilslutningsbidraget betales for fremføring af en stikledning til en ejendoms grundgrænse. Ved en ejendoms grundgrænse forstås den matrikulære afgrænsning af en ejendom, der fremgår af noteringer i matriklen, jf. udstykningsloven. Boliger Tilslutningsbidraget beregnes ud fra antallet af boligenheder på den enkelte ejendom. En boligenhed defineres som en én-families bolig med selvstændige køkkenfaciliteter, såsom et parcelhus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelsbolig eller lignende. Ved udstykning fra en boligejendom, og hvor der er ført stikledning til grundgrænsen, opkræves tilslutningsbidrag for den/de frastykkede parcel(ler), hvis den/de frastykkede parcel(ler) ikke efter udstykningen er tilsluttet Egedal Forsynings spildevandsanlæg. Erhverv For erhvervsejendomme beregnes tilslutningsbidraget som et standardtilslutningsbidrag pr. påbegyndt 800 m² grundareal. Definitionen af erhvervsejendomme omfatter alle ejendomme, der ikke henregnes til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, offentlige ejendomme, kontorer, blandet bolig og erhverv Standardtilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget opkræves som et lovfastsat standardtilslutningsbidrag, der pr. 1. juli 1997 udgør ,- kr. excl. moms for en boligenhed og ,- kr. ekskl. moms pr. påbegyndt 800 m² grundareal for en erhvervsejendom. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes tilslutningsbidraget på grundlag af et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent på 40 %. Er ejendommen ubebygget, skønnes tillige et bebygget areal. Pristalsregulering Standardtilslutningsbidraget på ,- kr. ekskl. moms pristalsreguleres 1 gang om året i forbindelse med budgetlægningen for det efterfølgende år på grundlag af Danmarks Statistiks juliindeks for jordarbejder og indekset ved lovens ikrafttræden (indeks juni 1997 = 109,09) Sikkerhedsstillelse Egedal Forsyning kan forud for tilslutning af en ejendom til spildevandssystemet kræve, at der stilles sikkerhed for betaling af tilslutningsbidraget. Sikkerhedsstillelsen kan kræves i form af en bankgaranti og kan maksimalt udgøre det samlede beløb, der efter fremføring af stikledning til grundgrænsen, pålignes i tilslutningsbidrag Reduceret bidrag For ejendomme, der ikke har mulighed for tilslutning af tag- og overfladevand, er tilslutningsbidraget fastsat til 60 % af standardtilslutningsbidraget.

7 Supplerende tilslutningsbidrag ved tilslutning af regnvand Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. Der kan ved udstykning fra en boligejendom endvidere opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Egedal Forsyning fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Der kan ved ændring i beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Det supplerende tilslutningsbidrag beregnes som forskellen på det bidrag, der kan beregnes for den nye ejendom eller de samlede nye ejendomme efter ændring i beregningsgrundlaget, og det bidrag der kunne være opkrævet for ejendommen eller de samlede ejendomme før ændringen. Hvis en erhvervsejendom, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8, beregnes det supplerende tilslutningsbidrag på baggrund af dette lavere bidrag. Ved udstykninger kan det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet selvstændigt for den frastykkede ejendom. Hvis en erhvervsejendom matrikulært udvides herunder ved arealoverførelse, med et areal, der ikke tidligere har været kloakeret, kan der ligeledes opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen på det, der kunne opkræves for ejendommen før den matrikulære udvidelse, og det bidrag der kan opkræves efter den matrikulære udvidelse. 07 Hvis beregningsgrundlaget for en erhvervsejendom i landzone ændres, kan der tilsvarende opkræves supplerende tilslutningsbidrag svarende til forskellen mellem det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet for ejendommen før ændringen i beregningsgrundlaget, og det bidrag der kan opkræves efter ændringen i beregningsgrundlaget Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder for både bebyggede og ubebyggede ejendomme til betaling, når der foreligger tilslutningsmulighed. For helårsboliger uden for kloakopland med kontraktligt medlemskab af Egedal Forsyning forfalder tilslutningsbidraget ved kontraktens underskrift Dispensation Egedal Forsyning kan i helt særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter.

8 VANDAFLEDNINGSBIDRAG Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet Egedal Forsynings spildevandsanlæg, eller som er kontraktligt tilknyttet Egedal Forsyning, betaler årligt vandafledningsbidrag, der dækker både anlægs- og driftsudgifter. Vand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgeboringer, filterskyllevand fra vandværker, perkolat fra lossepladser m.v., som tillades ledt til det kommunale kloaksystem, betragtes som spildevand, og der skal derfor betales vandafledningsbidrag herfor. Der henvises dog til pkt vedr. dispensation. Der skal betales vandafledningsbidrag for opsamlet regnvand, der efter genanvendelse til toiletskyl og/eller tøjvask i maskine udledes til offentlig kloak. Der henvises dog til pkt vedr. dispensation. For afledning af tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn betales ikke vandafledningsbidrag. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til spildevandsanlægget, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Eksempelvis tilledning fra mobile slagtebusser, fiskebiler, skurvogne samt byggepladser. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes spildevandssystemet og for kontraktligt tilknyttede anlæg fra det tidspunkt, hvor anlægget tages i brug. For gæstetilledninger sker opkrævningen fra det tidspunkt, hvor tilledningen påbegyndes Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m 3 fastsættes af Egedal Forsyning, og godkendes af Egedal Kommune én gang årligt. De fastsatte takster og bidrag skal overholde det prisloft, der er fastsat i medfør af 6 i Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Bidraget pr. m 3 fremgår af Egedal Forsynings hjemmeside og takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes spildevandsanlægget. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Egedal Forsyning efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. Vandafledningsbidraget for en ejendom opkræves som et acontobeløb, der efterreguleres, når det faktiske forbrug for ejendommen er opgjort. Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug.

9 For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar, efter at Egedal Forsyning har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til: Boligenheder, herunder parcelhus, rækkehus, stuehus på 170 m³ landbrugsejendom, etagebolig, andels-, aktie- eller ejerlejlighed, sommerhus med dispensation til helårsbeboelse Sommerhuse 135 m³ Boligenheder på 60 m² eller derunder 100 m³ Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. 09 For erhverv uden måler med almindeligt vandforbrug og op til 3 ansatte fastsættes det bidragspligtige vandforbrug til 170 m³/år. Hvis der også er bolig på ejendommen tillægges dette som anført ovenfor. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen, eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Fradrag kræver, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler, eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Bimåleren skal være typegodkendt og førstegangsverificeret, og den skal indkøbes og installeres af ejeren Særbidrag Egedal Kommune kan afgøre, om særligt forurenet spildevand fra en virksomhed kan tillades tilsluttet spildevandsanlægget, eller virksomheden som vilkår for tilslutning selv skal udføre renseforanstaltninger, således at det udledte spildevand forureningsmæssigt svarer til almindeligt spildevand. Der skal betales særbidrag, såfremt en virksomheds spildevand har et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand eller nødvendiggør særlige foranstaltninger i forbindelse med behandling af spildevandet. Hvis en virksomheds spildevand medfører særlige foranstaltninger hos Egedal Forsyning, i form af anlægsinvestering som f. eks. kapacitetsudvidelse på rensningsanlæg, kan særbidraget opkræves som engangsbetaling.

10 10 Særbidragets størrelse vil i hvert enkelt tilfælde baseres på en konkret vurdering, hvor Egedal Forsyning træffer den endelige afgørelse på baggrund af bl.a. anvisninger fra kommunale/fælleskommunale spildevandsrenseanlæg. Spildevand, der indeholder giftige eller aggressive stoffer i så store koncentrationer, at spildevandet hører under affaldsbekendtgørelsens regler om farligt affald (olie og kemikalieaffald), må, jf. affaldsbekendtgørelsens 58, ikke udledes til spildevandsanlæg, men skal bortskaffes efter affaldsbekendtgørelsens særlige regler herom Statsveje For statsveje, der afleder vand til spildevandsanlægget, betales årligt vandafledningsbidrag for en vandmængde, der beregnes til 0,12 m³ vand pr. m² matrikulært areal for den vejstrækning, der afleder vand til spildevandsanlægget Kommunalt vejbidrag For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje, betales et samlet kommunalt bidrag til Egedal Forsyning på 5 % af årets anlægsudgifter til kloakanlæggene. Herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg for rensning af regnvand. Såfremt der alene etableres separat spildevandskloakering i et område, indgår udgifterne hertil ikke i beregningsgrundlaget. Bestemmelserne for beregning af det kommunale vejbidrag er under revidering. Når der foreligger nye beregningsforudsætninger, vil disse blive anvendt som grundlag for beregning af kommunalt vejbidraget i Egedal Kommune Dispensation Når samfundsmæssige miljøtilsyn taler herfor kan Egedal Forsyning efter en konkret vurdering vælge at nedsætte eller helt at fritage for betaling af vandafledningsbidraget fra udnyttelse af regnvand i boliger, afværgepumpning, filterskyllevand samt kølevand, såfremt tilledningen indebærer færre omkostninger for kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand. I tilfælde af ledningsbrud på en ejendom, hvor der er udstrømmet væsentlige vandmængder i forhold til ejendommens normalforbrug, og hvor ledningsejeren kan dokumentere, at vandet ikke har belastet Egedal Forsynings spildevandssystem eller et kontraktligt tilknyttet anlæg, kan Egedal Forsyning efter skriftlig ansøgning fra ejeren skønne et lavere bidragspligtigt vandforbrug. I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG Egedal Forsynings overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg Egedal Kommune kan gennem kommunens spildevandsplan foreslå, at Egedal Forsyning overtager andre spildevandsanlæg, som ikke er tilsluttet Egedal Forsyning.

11 Egedal Forsyning fastlægger principper og vilkår for overtagelse af andre anlæg. Der skal være enighed mellem Egedal Forsyning og ejere af spildevandsanlægget om overtagelsen, før overtagelsen kan udmøntes og indføres i kommunens spildevandsplan. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Egedal Forsyning yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, hvis anlæggets stand tilskriver det, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Anlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet forsyningens spildevandsanlæg Egedal Kommune kan gennem kommunens spildevandsplan foreslå, at Egedal Forsyning overtager andre spildevandsanlæg. Egedal Forsyning fastlægger principper og vilkår for overtagelse af andre anlæg. Der skal være enighed mellem Egedal Forsyning og ejere af spildevandsanlægget om overtagelsen, før overtagelsen kan udmøntes og indføres i kommunens spildevandsplan. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Egedal Forsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, hvis anlæggets stand tilskriver det, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. 11 I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden Egedal Forsynings overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Egedal Forsyning overtager normalt ikke spildevandanlæg, som er etableret på privat foranledning. I forbindelse med byggemodninger skal en eventuel udstykning være gennemført inden Spildevandsselskabet fører stikledninger frem til de nye matrikelnumre. Hvis Egedal Forsyning trods ovenstående efter en konkret aftale overtager et privat etableret spildevandsanlæg, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om anlæggets udformning i henhold til Egedal Forsynings funktionskrav samt den økonomiske afregning og eventuelle garantistillelse. Der skal være enighed mellem Spildevandsselskabet og ejere af spildevandsanlægget om overtagelsen, før overtagelsen kan udmøntes og indføres i kommunens spildevandsplan. Efter Spildevandsselskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom.

12 Private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentligt spildevandsanlæg For fælles private spildevandsanlæg, som tilsluttes Egedal Forsynings spildevandsanlæg, fastsætter Egedal Forsyning et tilslutningsbidrag, som fordeles på de berørte ejendomme De berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom BETALINGSREGLER VED UDTRÆDEN AF EGEDAL FORSYNING Tilbagebetaling Hvis Egedal Kommune i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor Egedal Kommune er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det af Egedal Forsyning ejede spildevandsanlæg for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden med grundejere inden for de pågældende oplande, kan Egedal Forsyning foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Egedal Forsynings kloakerede opland. En udtræden medfører ingen pligt for Egedal Forsyning til tilbagebetaling af eventuelt tidligere indbetalt tilslutningsbidrag. Såfremt Egedal Forsyning skønner, at en udtræden medfører væsentlige fordele for Egedal Forsynings økonomi, kan Egedal Forsyning dog beslutte at tilbyde en tilbagebetaling, som uanset et tidligere tilslutningsbidrags størrelse højst kan fastsættes svarende til standardtilslutningsbidraget på udtrædelsestidspunktet. For ejendomme, der alene udtræder for tag- og overfladevand for at etablere f.eks. lokal nedsivning, er tilbagebetalingen betinget af, at den aftalte afledning på egen grund er gennemført og dokumenteret. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutnings-bidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. For udtræden med hensyn til tag- og overfladevand tilbagebetales maksimalt 40 % af standardtilslutningsbidraget Økonomisk kompensation Medfører en tilladelse til udtræden omvendt en ekstraordinær økonomisk belastning for Egedal Forsyning, kan forsyningen gøre en tilladelse til udtræden betinget af en økonomisk kompensation, der dog ikke kan overstige de omkostninger, som tilladelsen medfører for Egedal Forsyning Generhvervelse af tilslutningsret og -pligt En ejendom kan efter at være udtrådt af Egedal Forsyning helt eller delvist genindtræde ved at betale et tilslutningsbidrag, svarende til de udgifter Egedal Forsyning må afholde i den forbindelse men ikke over det tilslutningsbidrag, der efter betalingsvedtægten er gældende på tidspunktet for genindtræden. Tilslutningsbidraget skal dog som minimum udgøre det beløb, der eventuelt blev tilbagebetalt ved ejendommens udtræden af Egedal Forsyning.

13 4 Kapitel Bidrag til de obligatoriske tømningsordninger Alle septiktanke eller lignende tanke er omfattet af Regulativ for Egedal Kommunes tømningsordning for bundfældningstanke og skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Egedal Forsyning og godkendes af Egedal Kommune på grundlag af et budget for det pågældende år. Alle samletanke er omfattet af Regulativ for Egedal Kommunes tømningsordning for samletanke og skal betale et årligt bidrag, der fastsættes af Egedal Forsyning og godkendes af Egedal Kommune på grundlag af et budget for det pågældende år. Taksterne fremgår af Egedal Forsynings hjemmeside takstblad for tømningsåret. 4.1 MODTAGELSE OG AFTØMNING AF SPILDEVAND, SLAM OG ORGANISK AFFALD Fedt og andet organisk affald herunder affald fra industrier modtages ikke af Egedal Forsyning. Disse affaldstyper er omfattet af Affaldsbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010) eller gældende Regulativ for Erhvervsaffald i Egedal Kommune. Henvendelse kan ske til Egedal Kommune, som evt. kan anvise aftømningssteder. Slam, som stammer fra oprensning af spildevandsanlæg tilhørende Egedal Forsyning, kan efter aftale afleveres på forsyningens renseanlæg på dertil indrettede modtagefaciliteter. Aftømning af spildevand og slam må ikke ske til spildevandsanlægget, medmindre Egedal Forsyning har givet særlig tilladelse hertil og anvist tømningssted Kapitel Fælles bestemmelser Bidrag ifølge denne betalingsvedtægt kan i mangel af rettidig betaling inddrives af Restanceinddrivelsesmyndigheden i medfør af reglerne herfor i lov om inddrivelse af gæld til det offentlige herunder blandt andet ved lønindeholdelse eller udpantning. Bidrag, der ikke betales til forfaldstid, tillægges renter ifølge reglerne herfor i lov om renter ved forsinket betaling mv. Egedal Forsynings bestyrelse kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer af denne vedtægt skal godkendes af Egedal Kommune. Egedal Forsyning kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne betalingsvedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler.

14 14 6 Kapitel Målerdata Ejere af ejendomme, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandssystemet, og som betaler vandafledningsbidrag efter målt forbrug, skal medvirke til aflæsning af vandmålere ved afgivelse af oplysninger om vandforbrugets størrelse (målerdata) til Egedal Forsyning. Hvis ikke ejeren ønsker at medvirke, kan Egedal Forsyning efter lovens 7b, stk. 1 fastsætte et skønnet forbrug. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m³ pr. år. 7 Kapitel Ikrafttrædelse Betalingsvedtægten erstatter Betalingsvedtægt for Egedal Kommunes Kloakforsyning, vedtaget af Egedal Sammenlægningsudvalg, den 18. december Betalingsvedtægten træder i kraft den 1. januar Foranstående er vedtaget af Egedal Forsyning som Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand, den 9. november Med henblik at sikre, at betalingsvedtægten er i overensstemmelse med spildevandsplanen og lovgivningen i øvrigt har Egedal Kommune godkendt betalingsvedtægten den 21.december 2011.

15 Bilag 1 BYGNING B SB SKEL BYGNING A BYGNING C BYGNING D SB SKEL SB FORTOV / RABAT SB VEJ RB RB RB RB SIGNATURER: EGEDAL FORSYNING S LEDNING PRIVAT KLOAKLEDNING VEJMYNDIGHEDENS KLOAKLEDNING RB SB RENDESTENSBRØND/VEJAFVANDINGSBRØND SKELBRØND

16 Spildevand Krogholmvej Ølstykke Telefon Vandforsyning Svestrupvej Ølstykke Telefon Akutte driftsforstyrelser udenfor arbejdstid Spildevand Vandforsyning

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning A/S. Egedal Forsyning A/S er et holdingselskab som har tilknyttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand UDKAST Dato:09-07-2015 Rev.dato:30.11.2015/JCJ Dok. nr. D-15-00980 Ansvarlig: Jens Carsten Jensen Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Furesø Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Furesø Forsyning A/S. Furesø Forsyning A/S er et holdingselskab som har tilknyttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen

Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Fanø Vand A/S Betalingsvedtægt for kloakforsyningen Vedtægten træder i kraft 1. januar 2015. Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fanø Vand A/S I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Lolland Spildevand A/S Lolland Varme A/S Side 1/22 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 FORORD...3 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE...4 2. BUDGET

Læs mere

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk

Horsens Vand A/S Alrøvej 11 8700 Horsens tlf.: 7626 8700 www.horsensvand.dk Indhold Forord... 2 1. Betalingsvedtægtens område... 3 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering... 3 3. Bidrag for spildevandshåndtering... 4 3.1 Tilslutningsbidrag... 4 3.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning November 2006 30.11 2006 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg og kloakforsyning 2 af 11 I medfør af Miljø- og Energiministeriets lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR GRIBSKOV KOMMUNES KLOAKFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR GRIBSKOV KOMMUNES KLOAKFORSYNING MiljøPlan SAG NR. 06215 6. APRIL 2006 BETALINGSVEDTÆGT FOR GRIBSKOV KOMMUNES KLOAKFORSYNING GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere