Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler."

Transkript

1 L DENM/6P PPE Ukrudtsmiddel Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company 5 L

2 L DENM/12P PPE ADVARSEL For at nedsætte risikoen for mennesker og miljø skal brugsanvisningen følges nøje. Irriterer huden (R38). Mulighed for skade på barnet under graviditeten (R63). Meget giftig for organismer, der lever i vand; kan forårsage uønskede langtidsvirkninger i vandmiljøet (R50/53). Undgå indånding af aerosoltåger (S23). Undgå kontakt med huden (S24). Brug særligt arbejdstøj (S36). Brug egnede beskyttelseshandsker under arbejdet (S37). Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for anvendelsen. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad samt i Arbejdstilsynets informationsmateriale om bekæmpelsesmidler. Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i buskfrugt ikke anvendes senere end 60 dage før høst. Må i rødsvingel og stivbladet svingel kun anvendes en gang om året i stadie Halm fra behandlede afgrøder må ikke opfodres. Må i læhegn, skov og planteskoler maksimalt anvendes hvert 4. år og på maksimalt 25% af arealet. Må i buskfrugt kun anvendes en gang om året og på maksimalt 25% af arealet. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand/undgå forurening via dræn fra gårdspladser og veje (SP1). Må ikke tømmes i kloakafløb (S29). Opbevares utilgængeligt for børn (S2). Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer (S13). Førstehjælp: Kommer stof på huden vaskes straks med store mængder vand (S28). Se også sikkerhedsdatabladet punkt 4. Bortskaffelse: Se brugsanvisningen punkt 6. Ukrudtsmiddel nr Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler. Nettoindhold: 5 L Flydende Analyse: Fluazifop-P-butyl 125 g/l (13% w/w) Syngenta Crop Protection A/S Strandlodsvej 44, 2300 København S. Telefon Sundhedsskadelig Miljøfarlig UN ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S., (FLUAZIFOP-P-BUTYL)

3 BRUGSANVISNING 01 Produktdata Aktivstof Fluazifop-P-butyl 125 g/l (13% w/w) Formulering Flydende Fareklasse Sundhedsskadelig (Xn), Miljøfarlig (N) Emballage 4 x 5 L Opbevaring Frostfrit 02 Godkendt anvendelse Må kun anvendes til bekæmpelse af ukrudt i rødsvingel og stivbladet svingel, buskfrugt, læhegn, skov og planteskoler. 03 Behandlingsfrister og restriktioner Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides. Må i rødsvingel og stivbladet svingel kun anvendes en gang om året i stadie Halm fra behandlede afgrøder må ikke opfodres. Må i læhegn, skov og planteskoler maksimalt anvendes hvert 4. år og på maksimalt 25% af arealet. Må i buskfrugt kun anvendes en gang om året og på maksimalt 25% af arealet. Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3). 04 Virkemåde og virkningsspektrum Fusilade Max optages af bladene og transporteres med saftstrømmen til plantens vækstpunkter. Væksten stopper i løbet af et par dage. Senere rødfarves bladene, hvorefter hjerteskuddet løsner sig og visner efter 1-2 uger. Efter 2-5 uger er hele planten nedvisnet. Fusilade Max bekæmper effektivt kvik og andet græsukrudt. Græsserne bekæmpes fra 3-5 bladstadiet og frem til begyndende strækning. Græsset skal være i god vækst. Doseringen af Fusilade Max afhænger af typen af græsukrudt og afgrøde. Bekæmpelse af enårig rapgræs er utilstrækkelig. Resistens I Danmark er det konstateret resistens hos agerrævehale over for herbicider med samme virkemåde som Fusilade Max. Vær opmærksom på at en utilfredsstillende effekt over for agerrævehale kan skyldes resistens. 05 Afgrøder, dosering og sprøjtetidspunkt AFGRØDE SKADEVOLDER DOSERING (l/ha) Rødsvingel, stivbladet svingel BBCH Kvik, spildkorn, flyvehavre, rajgræs, hundegræs, engrapgræs, vindaks, agerrævehale, gold hejre, timothe, alm. rapgræs m.fl. BEMÆRKNINGER 1,0-1,5 Må maksimalt anvendes en gang om året. Halmen må ikke opfodres. 2

4 AFGRØDE SKADEVOLDER DOSERING (l/ha) Hindbær, brombær BBCH 7-11 eller BBCH Solbær, ribs, stikkelsbær BBCH 7-11 Planteskoler BBCH Læhegn, skov BBCH BEMÆRKNINGER 1,0 Må maksimalt anvendes en gang om året og på maksimalt 25% af arealet. 1,0 Må maksimalt anvendes en gang om året og på maksimalt 25% af arealet. 1,5 Må maksimalt anvendes hvert 4. år og på maksimalt 25% af arealet. 1,5 Må maksimalt anvendes hvert 4. år og på maksimalt 25% af arealet. Når dosering af Fusilade Max er mindre end 1,0 l/ha, anbefales tilsætning af spredeklæbemiddel. Særlige forholdsregler Fusilade Max kan anvendes i juletræskulturer og andre skovkulturer med max. 1,5 l/ha under følgende retningslinjer: Efter begyndende knopbrydning må Fusilade Max kun anvendes som afskærmet sprøjtning Frem til begyndende knopbrydning/udspring kan Fusilade Max anvendes som bredsprøjtning Fusilade Max må ikke udbringes i høj sol og varmt vejr Fusilade Max bør kun anvendes i kulturer som ikke er stresset af vand- og næringsstofmangel eller vandmættet jord. 06 Sprøjteteknik, rengøring m.m. Sprøjteteknik Sørg for god og ensartet dækning af græsukrudtet. Vandmængde l/ha. Mindste vandmængde anvendes på let dugvåde planter samt ved åben plantebestand. Stor vandmængde anvendes på tæt afgrøde- eller ukrudtsbestand. Tilberedning af sprøjtevæske Fusilade Max tilsættes når tanken er halvt fyldt under omrøring Ved blanding med andre midler tilsættes Fusilade Max til sidst - se evt. afsnit 8. Tilsæt den afmålte mængde Fusilade Max ved anvendelse af præparatfyldeudstyr eller udstyr til direkte injektion. Vask den tomme dunk omhyggeligt på det integrerede skylleudstyr. Efter en evt. pause skal der omrøres igen inden udsprøjtning. Rengøring af sprøjteudstyr Rengør sprøjten grundigt udvendigt og indvendigt umiddelbart efter brug. HUSK, at skyllevandet ikke må komme i kontakt med brønde, dræn eller kloakker. Findes der ikke en egnet vaskeplads med fast underlag, opsamling og afledning (til gyllebeholder) rengøres sprøjten bedst i marken. 3

5 Tankspuledyse monteret Husk at tømme sprøjten helt mellem hver skylning/vask, aktivér alle haner/ventiler, hæv trykket så meget, at overtryksventilen fra det selvrensende filter udløses. 1) Sprøjten tømmes helt for sprøjtevæske i marken. 2) Straks efter sprøjtning skylles sprøjten grundigt med rent vand - både indvendigt og udvendigt. Tøm tanken ved at sprøjte skyllevandet ud gennem bom/dyser. Skyllevandet skal sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. 3) Fyld tanken med 10-15% af tankkapaciteten ( l /1000 l tank), tilsæt 0,5 l All Clear Extra pr. 100 l vand. Sprøjt lidt af vaskevandet ud gennem bom/dyser, så disse sættes i blød. Lad omrøringen og tankspuledyse køre i mindst 15 minutter, inden indholdet tømmes ud gennem bom/dyser. Vaskevandet skal sprøjtes ud over den afgrøde, der lige er behandlet. HUSK: Det er altid bedre at skylle flere gange med en mindre mængde skyllevand, end få gange med en større mængde skyllevand. 4) Dyser og sier afmonteres og renses med samme vaskeblanding. 5) Skyl tanken grundigt i 5 min. med rent vand. Skyllevandet sprøjtes ud gennem bom/dyser. Ved brug af tankspuledyse og rentvandstank klares punkt 2) også ude i marken. Hvis man har tilstrækkeligt rent vand, kan punkt 3) også startes i marken og omrøringen fortsættes, mens man kører hjem. Læs i øvrigt Bek. nr. 268 af : Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler. Bortskaffelse Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme behol dere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genanvendes. 07 Optimale virkningsforhold Græsukrudt: Det optimale tidspunkt for behandling er, når græsukrudtet har 3-5 blade. Græsserne kan bekæmpes effektivt indtil begyndende strækning. Afgrøde: Afgrøden skal være i god vækst og ikke være påvirket af tørke eller på anden måde stresset. Regn: Fusilade Max er regnfast en time efter udsprøjtning. Jordfugtighed: God vandforsyning sikrer optimal virkning. Sprøjt i øvrigt ikke tørkestressede afgrøder. Temperatur: Kan udsprøjtes, når dagtemperaturen er over 6-8 C. Bør ikke udsprøjtes umiddelbart efter eller med udsigt til nattefrost inden for 2 dage. Fusilade Max bør ikke udsprøjtes i stærk sol ved høje temperaturer (ca. 25 C). Luftfugtighed: Morgensprøjtning ved høj luftfugtighed giver bedst virkning. Afstand til andre behandlinger: Hvis kvik/græsukrudt eller afgrøder er hæmmet af en tidligere ukrudtssprøjtning, må Fusilade Max først udsprøjtes, når ukrudt eller afgrøde igen er i god vækst, hvilket normalt er en uge efter sidste ukrudtssprøjtning. Efterfølgende ukrudtssprøjtning kan udføres 3-4 dage efter sprøjtning med Fusilade Max. Jordbehandling kan foretages én uge efter sprøjtning. Tålsomhedsliste - Træer, buske m.m. Ahorn Ask Aukuba Benved, alm. Benved krybende Berberis, alm. Berberis, rødbladet japansk Blomme Blyantsene Blåregn, alm. Buksbom, alm. Bøg Ceder, atlas Chelone Cryptomeria Cypres, alm. Delcypres Drejeblomst Dronningebusk Druehyld 4 Duftsnebolle Eg Eg, rød El, grå eller hvid El, grøn El, rød Elm, storbladet eller skovelm Ene, alm. Ene, kinesisk Ene, krybende Engblomme (dyrket form) Forsythia Fyr, Himalaya (grædefyr) Fyr, pensel Fyr, tonålede Gedeblad, californisk Glasbær Gran, koreansk Gran, rød

6 Gran, serbisk Gran, sitka Gran, blå Gran, douglas Guldregn Gyldenris, alm. Hassel, trold Hasselbror Havtorn, alm. Hebe Hjortetrøst Hortensia-arter Hvidtjørn, alm. Hvidtjørn, engriflet Hyld, alm. Hæg Hønsebenstræ Ildtorn Jasmin, uægte Kirsebær Kirsebær, oktober Klokke Korsved/Vrietorn Kranstop Kristtorn, alm. Kvalkved, alm. Kvæde, Japan Kvæde, lille Japan Kvæde, stor Japan Leylandcypres Liguster Livstræ Lupin, mangebladet Lyng, hede Lærk Lærk, japansk Løn, askebladet Løn, spids Løvefod, storbladet Magnolie, alm. Mispel, dværg Mispel, glansdværg Mispel, vandret dværg Myrtekrukke Navr Nobilis, sølvgran Nordmannsgran Perikum-arter Pil Pil, femhannet Pil, krybende Pil, hvid Pil, selje Pileurt-art Poppel, sort Potentil, busk Pære Ribs, fjeld Robinie, alm Rose, dukke Rose, hunde Rose, krat Rose, rynket Rosenmandel Rose-stiklinger Rødklokkebusk-arter Rødtjørn Røn, alm. Røn, bornholmsk Røn, bredbladet Singrøn, liden Skønhedsøje Slåen Snebær Snedriverbusk Solhat Sommerfuglebusk Spirea Surbær Syren, alm. Sølvblad, smalbladet Taks, alm. Taks-art Thuja, alm. Thuja, orientalsk Thuja, kæmpe Tretorn Vedbend, alm. Vildvin, klatre Vinterglans Ær 08 Tankblanding Ved tilberedning af sprøjtevæsken tilsættes Fusilade Max til sidst. Rødsvingel: Fusilade Max kan blandes med: Cycocel Extra. Ved blanding med Cycocel Extra bør Cycocel Extra doseringen reduceres med 10-15%. 09 Omsåning; efterfølgende afgrøder Såning af korn og græsser kan ske 4 uger efter udsprøjtning af Fusilade Max. 10 At bemærke Syngenta er ansvarlig for, at produktet har den sammensætning, som er anmeldt til myndighederne, såfremt den forefindes i original indpakning, opbevares og anvendes forskriftsmæssigt. Syngenta fralægger sig ethvert ansvar for produktets effekt samt skader, herunder følgeskader, opstået igennem ikke-forskriftsmæssig opbevaring og anvendelse af produktet. Opmærksomheden henledes på, at faktorer som vejrlig, jordbundsforhold, sorter, resistens og behandlingsteknik kan påvirke produktets effekt. For mere information om produktet se vores hjemmeside Registrerede varemærker Syngenta Group Company: Fusilade Max, Karate, Pirimor BASF AG: Cycocel Bayer Crop Science AG: Betanal Dow AgroSciences: Matrigon Makhteshim-Agan: Goltix 5

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288

Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. L154812 DENM/2P PPE 325288 L154812 DENM/2P PPE 325288 Svampemiddel Må kun anvendes til bejdsning af læggekartofler. Læs altid etiket og brugsanvisning grundigt før anvendelse. Product names marked or, the ALLIANCE FRAME the SYNGENTA

Læs mere

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L

L140520 DENM/11L. Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter 1 L L140520 DENM/11L Insektmiddel Må kun anvendes til indendørs bekæmpelse af kakerlakker og andre insekter Product names marked or, the SYNGENTA Logo and the CP FRAME are Trademarks of a Syngenta Group Company

Læs mere

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life.

TOPPS projektet. Vandmiljøet kan holdes rent med en beskeden indsats. TOPPS fokusområder. Aktiviteter i TOPPS projektet. www.topps-life. TOPPS projektet TOPPS er et 3-årigt projekt i 15 EU-lande med deltagelse af en lang række interessenter. TOPPS er en forkortelse af den engelske projekttitel Train the Operators to prevent Pollution from

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode

Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode Vejledning for god produktionspraksis i primærproduktionen en branchekode November 2010 2. udgave Side 1 Indhold Forord 4 Afsnit 1. Dyrkning af afgrøder 5 1.0 Dyrkning af afgrøder, herunder afgræsning

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse

Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Udvikling af et plantebeskyttelsesmiddel - fra opfindelse til anvendelse Evaluering i drivhuset af midlernes virkning. (BCS Imagebank 00044351) 10 år efter opfindelsen og omfattende forskning kan midlet

Læs mere

Anlægsgartnerens. plejehåndbog

Anlægsgartnerens. plejehåndbog Anlægsgartnerens plejehåndbog Forord Anlægsgartnerens plejehåndbog giver en kortfattet oversigt over, hvad haveejeren skal huske at gøre efter aflevering af en ny belægning, beplantning eller græsplæne.

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Flex 1.1.1. Kemisk navn Ikke

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet

12-13. RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3. Majs kan også angribes af svampe... Husk at trimme marksprøjten... Øget biodiversitet RUSTvagt varsler ved rustangreb i hvede... 3 Majs kan også angribes af svampe... 7 Husk at trimme marksprøjten... 12-13 Øget biodiversitet kræver kun få tiltag... 14 Indhold RUSTvagt varsler ved rustangreb

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens

Arbejdspladsbrugsanvisning Kema SA-2000 Bremserens Identifikation af stoffet/materialet PR-nummer: 1038159 Udarbejdet den: 17-10-2006 / HN Arbejdspladsbrugsanvisning Internt navn: Dato sikkerhedsdatablad: 10-11-2006 Leverandør: ITW Chemical Products Scandinavia

Læs mere

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler

Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Når ukrudtet beskytter sig mod sprøjtemidler Værd at vide om resistens Solutions for the Growing World Forebyg resistens ved at planlægge din sprøjtestrategi rigtigt og flere år frem Sammensat af tre stærke

Læs mere

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001

Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om Integreret Produktion (IP) PAF J.nr. 2005-0001 Claus Jerram Christensen, Anne Frahm, Bent K. Christensen, Ivan Damgaard, Kenneth Klausen, Kristian

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator. Handelsnavn. SA-2000 Bremserens 1.1. Produktidentifikator SIKKERHEDSDATABLAD Handelsnavn Produkt nr. 15205+15206 REACH registreringsnummer Andre produktidentifikatorer PRnr: 1038159 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet

Læs mere

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation

Temahæfte for patienter med migræne I. Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Temahæfte for patienter med migræne I Menstruel migræne - gode råd til dig med migræne i forbindelse med menstruation Indledning Dette hæfte handler om migræne i forbindelse med menstruation, i fagsprog

Læs mere

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø?

Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE. Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Poul Erik Pedersen GØR GÅRDEN LIDT GRØNNERE Hvordan kan man med simple midler og for få penge lave forbedringer i sit gårdmiljø? Af Poul Erik Pedersen Pedersen@agendacenter.dk Agenda 21 Østerbro, 2007

Læs mere

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse

Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Logbog for beholdere med flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse Årstal og startdato for denne logbog....

Læs mere

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER

6/2014. Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER 6/2014 Branchevejledning om HÅNDTERING AF BLY I BYGNINGER Indhold InDhold Side Indledning... 7 Del 1 Hvor finder du bly... 8 Hvorfor er bly farligt?...10 Hvordan optages bly?...10 Forundersøgelser...

Læs mere

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gældende i Danmark fra januar 2015 Sprog: Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Til andelshaveren... 4 Arla Foods kvalitetspolitik for gården... 4 Arlagården

Læs mere

Gør legepladsen grønnere

Gør legepladsen grønnere Gør legepladsen grønnere for små midler Vi vil gerne gøre legepladsen grønnere, uden at skulle give en bondegård for det. Denne frustration har vi tit mødt i daginstitutioner og boligområder. Mange ønsker

Læs mere

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde?

Skelnen mellem pesticidkilder. Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Skelnen mellem pesticidkilder Fund i grundvand flade- eller punktkilde? Redaktion: Miljøstyrelsen Forfattere: Nina Tuxen, Sandra

Læs mere

En T-shirts livscyklus

En T-shirts livscyklus En T-shirts livscyklus Når du køber en ny bomulds T-shirt, har den allerede været på en lang rejse og krævet en masse ressourcer. Måske er bomulden, som T-shirten er lavet af, dyrket i Afrika, spundet

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ

Grøn Viden, Havebrug. Plant et frugttræ Grøn Viden, Havebrug Plant et frugttræ Redigeret af Hanne Lindhard Pedersen, Forskningscenter Årslev. Denne Grøn Viden beskriver vigtige forhold omkring valg, plantning og etablering af frugttræer i haven.

Læs mere

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare

MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare MONSANTO Europe S.A. Side: 1 / 10 MONSANTO Europe S.A. Sikkerhedsdatablad Handelsvare 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN 1.1. Produktidentifikator Roundup Ultra 1.1.1. Kemisk navn

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand

Miniguide til medarbejderen. Sundhedsrisici. ved arbejde med spildevand Miniguide til medarbejderen Sundhedsrisici ved arbejde med spildevand Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har i samarbejde med branchens parter udarbejdet Branchevejledningen

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere