Status for byfornyelsesprojekter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status for byfornyelsesprojekter"

Transkript

1 Status for byfornyelsesprojekter Randers Kommune

2 Status for byfornyelsesprojekter Oversigten over byfornyelsesprojekter omfatter områdefornyelsesprojekter og ordinær byfornyelse, projekter inden for bygningsfornyelse og friarealforbedring. Projekterne er udvalgt på baggrund af Byfornyelsesstrategi 2010, som Randers Byråd vedtog den 12. juni Oversigten er vejledende for de næste års byfornyelsesindsats og er dynamisk, så der undervejs i perioden kan ske reguleringer og tilpasninger af projekter. Dette er bl.a. begrundet i, at byfornyelsesprojekter skal forankres lokalt og have lokalt engagement. I forbindelse med igangsætning af nye projekter eller ved afslutning af projekter vil hvert enkelt projekt blive forelagt byrådet til godkendelse. Byfornyelsesstrategi 2010 Strategiens målsætning er, at igangsætte en positiv udvikling og omdannelse af nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og privat investering. at tydeliggøre kommunens mulighed for at påvirke udviklingen i byer og landsbyer igennem byfornyelse, at sikre sunde og tidssvarende boliger, hvor markedet ikke sikrer den ønskede udvikling og fornyelse, at skabe opmærksom om, at byfornyelse også gælder i mindre byer og landsbyer, at igangsætte projekter, der kan være med til at støtte lokale initiativer, og som skaber interessante boligområder/byområder, hvor kulturarven er indtænkt som katalysator for en positiv udvikling, og at sikre en fælles forståelse for byfornyelsens potentialer. Vision for den fremtidige byfornyelsesindsats Kommuneplan 2013 for Randers Kommune angiver de overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i byerne, landsbyerne og på landet. Byfornyelse skal bruges aktivt til at skabe attraktive bosætningsområder og understøtte den positive udvikling i by- og landdistrikterne. En række af de mest nedslidte byområder i Randers by er allerede fornyet. Fremover koncentreres indsatsen i hele kommunen om forebyggende og helhedsorienteret byfornyelse, hvor der tages særlige initiativer til at beskytte områdernes særlige bevaringsværdige bygnings- og kulturmiljøer. Byfornyelse sker i samarbejde mellem kommune, borgere og ejere. Kommunen kan give støtte i henhold til byfornyelsesloven, men der skal også være lokalt initiativ og medfinansiering. Byfornyelsesloven og statstilskud Lov om byfornyelse og udvikling af byer beskriver de forskellige former for byfornyelse, der kan benyttes. I følge loven påhviler det blandt andet byrådet at medvirke til at igangsætte en positiv udvikling og omdannelse af nedslidte eller problemramte byer og byområder, så de bliver attraktive for bosætning og private investeringer. Udgangspunktet for statens fordeling af de vejledende udgiftsrammer (statstilskuddet) er de objektive fordelingstal, der afspejler den enkelte kommunes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov. Kommunen skal hvert år ansøge om at få del i statens udgiftsramme til byfornyelse, og den tildelte ramme udmeldes i første kvartal hvert år. Byrådet bestemmer, hvordan rammen skal fordeles på konkrete projekter. Støtten består i, at staten refunderer en vis procentdel, typisk mellem 33% og 50% af kommunens samlede udgifter til byfornyelsen.

3 Der er mulighed for støtte til følgende typer byfornyelse - Områdefornyelse: Fornyelse af nedslidte og/eller problemramte byområder, mindre byer og ældre erhvervs- og havneområder. - Ordinær byfornyelse: - Bygningsfornyelse af private udlejningsboliger, ejer- og andelsboliger, erhvervsejendomme og forsamlingshuse - Friarealforbedringer - Grøn byfornyelse - Kondemnering af sundhedsfarlige bygninger. Der redegøres nærmere for de forskellige typer herunder: Områdefornyelse Områdefornyelse er en helhedsorienteret fornyelse af nedslidte og problemramte byområder, mindre byer samt ældre erhvervs- og havneområder Støtten kan bruges til at forny gader, veje, torve og pladser og til at sætte sociale eller kulturelle aktiviteter i gang. Det er også muligt at få støtte til planlægning, udredning og organisering. En forudsætning er, at interessenterne i området inddrages i planlægningen og gennemførelsen af indsatsen. Byrådet kan, ved at udarbejde et konkret byfornyelsesprogram for det enkelte område, ansøge Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter om reservation af midler (statsstøtte). Byfornyelsesprogrammet skal bl.a. indeholde en beskrivelse af området, herunder problemer og ressourcer, en beskrivelse af de kommunale og private initiativer, en handlings- og tidsplan, et budget mv. Statsstøtte til områdefornyelse er en særskilt pulje, der kan søges hos Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter på grundlag af et program med strategi for inddragelse af lokale interesser. Ved områdefornyelse kan refusionen højst udgøre en tredjedel af kommunens udgifter. Eksempel på områdefornyelse i Øster Tørslev

4 Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er en støtteordning for boliger opført før 1950, som er væsentligt nedslidte. Formålet er at værne om den historiske bygningsmasse, ved at yde støtte til istandsættelse af ældre huse på en måde, der enten sikrer eller øger husets bevaringsværdi. Støtteformen afhænger af, om der er tale om private udlejningsboliger eller om ejer- og andelsboliger. Støtteordning for private udlejningsboliger. Her kan der ydes støtte til boliger med installationsmangler, eller som er opført før 1950 og er væsentligt nedslidte. Støtten gives til vedligeholdelse og forbedring af bygningen samt til udbedring af kondemnable forhold. Støtten gives som et kontant tilskud i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder, mens støtte til forbedringsudgifter gives som en indfasningsstøtte (tilskud til nedsættelse af huslejen over en periode). Bygningsfornyelse med kommunal støtte til ejerboliger og andelsboliger kan kun ske i tilfælde, hvor der mangler tidssvarende opvarmning, toilet og bad, eller hvor boligen, hvis den er bygget før 1950, er væsentlig nedslidt. Hvis der er udarbejdet en energimærkning, kan der også ydes støtte til at fremme energibesparelsen i bygningen. Byfornyelsesbeslutningen kan også omfatte istandsættelse af forsamlingshuse o. lign. samt bygninger, der indeholder erhverv. Hvis bygningen er bevaringsværdig, kan beslutningen ligeledes omfatte ombygning af private erhvervslokaler til udlejningsboliger. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter i forbindelse med bygningsfornyelse inden for den tildelte ramme til ordinær byfornyelse. Vestergrave 48. Byfornyet fredet bygning.

5 Friarealsforbedring Byrådet kan, for at sikre tilfredsstillende og attraktive opholdsarealer, yde støtte til friarealsforbedring, såfremt det vedrører fælles opholdsarealer for flere ejendomme. Friarealforbedring kan omfatte nedrivning af skure, rydningsarbejder, mindre reparationer, beskedne bygningsarbejder i form af udbedring af bygningsdele, som grænser direkte op til det fælles friareal. Friarealforbedring omfatter anlæg og møblering af opholdsarealerne, herunder etablering af fælleslokaler samt etablering af affaldssorteringssystemer. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter i forbindelse med friarealforbedring inden for den tildelte ramme til ordinær byfornyelse. Eksempel på friarealsforbedring i Randers. Grøn byfornyelse. Grøn Byfornyelse er en del af Energisparepakken, som trådte i kraft 1. juli Ifølge reglerne, som er fastsat i Byfornyelseslovens kap. 6a, kan udlejere og lejere i private udlejningsejendomme aftale forskellige former for energisparende arbejder samt forbedring af klimaskærmen. Grøn byfornyelse kan igangsættes efter aftale mellem udlejer og lejere og med støtte fra energiselskaberne. Kommunens kan i forbindelse med grøn byfornyelse give støtte til genhusning og indfasningsstøtte. Kondemnering af sundheds- og brandfarlige boliger Kommunen vurderer, om en beboelse er sundhedsfarlig. Skønnes en bolig eller dele af den at være sundheds- eller brandfarlig, kan der nedlægges forbud mod ophold og beboelse for mennesker. Kommunen kan derefter kondemnere bygningen, kræve den nedrevet eller istandsat. Hvis en bolig, som følge af kondemnering skal fraflyttes, skal kommunen fremskaffe en erstatningsbolig med mulighed for indfasningsstøtte og godtgørelse af flytteudgifter. Kommunen kan i visse tilfælde yde tilskud til forbedringsarbejder eller erstatning for nedrivning. Staten refunderer 50 % af kommunens udgifter i forbindelse med erstatningsboliger (støtte, erstatning og godtgørelse) og kondemnering (tilskud, erstatning, indgreb i bygningskonstruktioner og dækning af retableringsudgifter på naboejendomme).

6 Landsbypuljen frivillig nedrivning Ud over den traditionelle byfornyelse har Randers Byråd årligt afsat 0,5 mio. kr til opkøb, kondemnering og nedrivning af dårlige og skæmmende boliger. Samtidig anvendes uforbrugte byfornyelsesmidler til en særlig indsats i iht. Landsbypuljens muligheder for opkøb og frivillig nedrivning af skæmmende bygninger i landdistrikterne. I årene stiller staten en særskilt refusionsramme til rådighed. Kondemneret bolig. Refusionsmuligheder Ordinær byfornyelse. Til ordinær byfornyelse giver staten refusion fra en landsdækkende pulje. Statens ramme for støtte kan ikke overføres fra år til år. I 2014 udgør tilskudsrammen til Randers 3,7 Der er mulighed for at låne uforbrugte rammer fra andre kommuner Områdefornyelse Statsstøtte søges af særskilt pulje og belaster ikke rammen for ordinær byfornyelse. Randers kommune har i 2014 modtaget tilsagn om støtte til områdefornyelse i Langå på 3,8 mio. kr. Samlet budget 11,4 mio. kr, og kommunal nettoudgift 7,6 Landsbypuljen Der er årligt afsat kommunale midler på netto 0,5 Særlig forøget indsats i finansieres af overførte, uforbrugte byfornyelsesmidler Ministeriet har udmeldt en ekstraordinær årlig statslig refusionsramme i på 2,4

7 Igangsatte og besluttede projekter Afslutning af projekt Friarealforbedring i karré 168 og 169 Karré 168: Sandgade / Thorsgade / Østergade Karré 169: Østervold / Ved Volden / Thorsgade / Slotsgade I forbindelse med Områdefornyelsen af Østervold i 2002 blev det besluttet, at der også skulle ske ordinær byfornyelse i karré 168 og 169 Anlægsarbejderne er udført. Enkelte småopgaver pågår. Projektet afsluttes økonomisk i Samlet udgift til karré 168 5,6 Samlet udgift til karré 169 1,5 Kommunens udgifter (netto) 3,6 Bevillingen er givet i forbindelse med Områdefornyelsen af Østervold. Afslutning af projekt Friarealforbedring i karré etape 3 Karreerne 168 og 169 ved Østervold. Staldgårdsgade / Von Hattensstræde.. I 2005 blev der lavet lokalplan for karré 120 i latinerkvarteret med mulighed for byfornyelse. Projektet er opdelt i tre etaper hvoraf kun etape 1 er gennemført. Etape 2 er nævnt under potentielle, endnu ikke prioriterede projekter. Etape 3, anlæg af fælles friarealer, er nu næsten færdig, og projektet forventes afsluttet i Der er tidligere afsat kr. Der afsættes yderligere kr. Forventet samlet udgift ca kr. Kommunens udgifter (netto) kr. Bevilling er tidligere givet Karre 120

8 Igangværende projekt Områdefornyelse i Øster Tørslev I december 2011 sendte Randers Kommune endeligt program til Velfærdsministeriet, nu Ministeriet for By- Bolig- og Landdistrikter, som meddelte støtte til områdefornyelsen i Øster Tørslev. Områdefornyelsen skal styrke og forskønne landsbyens gamle bydel, som i dag fremstår opløst og nedslidt. Der anlægges bl.a. grønne fælles opholdsarealer og en offentlig sti langs åen, og der ryddes en række forfaldne bygninger. Projektet blev godkendt af byrådet d Anlægsarbejder er i gang og forventes afsluttet ultimo Samlede udgifter 6,3 Indtægt- refusion fra staten 1,5 Tilskud fra LAG 1,8 Kommunens udgifter (netto) 3,0 mio. kr Bevilling er tidligere givet Vandretur under borgermøde i Øster Tørslev, hvor arbejdsgrupperne var i færd med udarbejdelse af program for områdefornyelse. Afventer igangsætning Bygningsforbedring af Svaneapoteket Byrådet vedtog 17. december 2012 at yde byfornyelsesstøtte til projektet, og der er tidligere reserveret støtte / ramme i ministeriet. Da der endnu ikke foreligger en godkendt finansieringsplan fra ejers side, er anlægsarbejderne ikke igangsat. Forhåbentlig sker det primo Projektet forventes at løbe over 3 4 år. De tidligere afsatte, uforbrugte kommunale støttekroner er overført fra tidligere år. Samlet udgift til renovering. 27,0 Kulturstyrelsen støtte med 1,5 Samlet byfornyelsestilskud 10,0 Refusion fra staten 5,0 mio kr. Kommunens udgifter (netto) 5,0 Bevilling er tidligere givet Svaneapoteket.

9 Under udarbejdelse Langå - områdefornyelse, byfornyelse I foråret 2014 meddelte Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter tilsagn om støtte. Indsatsområderne omfatter fornyelse af Bredgade, nye opholds- og aktivitetsmuligheder ved Gudenåen,udbygning af cykelsti til skolen samt etablering af bro / stiforbindelse over jernbanen fra Bredgade til Skovlystkvarteret. Med baggrund i borgernes Udviklingsplan for Langå samt kommunens ansøgning om områdefornyelse udarbejdes der i samarbejde med borgerne i Langå færdigt program for projektet. Dette vil blive politisk behandlet ultimo 2014, hvorefter endelig ministeriel godkendelse og støtte kan forventes primo Stations- og landsbyen Langå Anlægsarbejderne igangsættes 2015 og projektet forventes afsluttet ultimo Samlet udgift er vurderet til 11,4 Indtægt i form af refusion fra staten 3,8 Kommunens udgifter (netto) ca. 7,6 Projekt udarbejdes Bygningsforbedring Von Hatten Hus Med baggrund i henvendelse fra borgere som vil istandsætte den fine gamle fredede bygning og indrette stedet til spillested og base for kulturelle og politiske ungdomsorganisationer, besluttede miljø- og teknikudvalget den 27. januar 2014, at der kan udarbejdes byfornyelsesforslag. Godkendelse af endeligt byfornyelsesprogram forventes primo Projektet forventes at løbe over 2 3 år. Samlet udgift er vurderet til ca. 8,0 Ejers egen betaling 4,0 Refusion fra staten 2,0 Kommunens udgifter i alt (netto) 2,0 Under arbejdsgruppernes programarbejde kommer de farvede sedler med ideer frem Fredet bygning Von Hatten Hus

10 ØKONOMI OG BUDGET Oversigt over ordinær byfornyelse og områdefornyelse. Randers Kommune har på årligt budget før 2014 afsat 3,6 mio kr. til byfornyelse. Dette beløb pristalsreguleres. Uforbrugte midler er overført til Der er således i mio kr. netto til byfornyelse. Igangværende projekter netto I alt Karreer v. Østervold 3,6 Svaneapoteket 5,0 Karre 120, etape 3 0,3 Ø. Tørslev 3,0 Igangværende projekter i alt 11,9 Igangsætning af nye prioriterede projekter netto i alt Langå, områdefornyelse 0,5 3,0 3,0 1,1 7,6 Von Hatten 0,5 1,0 0,5 2,0 Igangsættes i alt 0,5 3,5 4,0 1,6 9,6 Budget Mio. kr. netto i alt Budget RK, netto 0,5 0,5 3,7 3,7 8,4 Overført RK, netto 8,5 8,5 I alt 9,0 16,9 I budgettet 2014 og 15 er der afsat en årlig nettoramme til nye byfornyelsesprojekter på 0,5 og fra 2016 og frem er der årligt afsat 3,7 Der er dog overført uforbrugte byfornyelsesmidler på 8,5 fra Det korrigerede budget for 2014 er således på 9,0 og i perioden frem til 2017 er der således i alt 16,9 til nye projekter. De nye (endnu ikke bevilligede) byfornyelsesprojekter (Langå og Von Hatten Hus) løber frem til og med 2017, og beløber sig i alt til en kommunal udgift på 9,6 Der vil derfor fortsat være ledige midler til nye byfornyelsesprojekter, hvis der skulle blive fremsat konkrete byfornyelsesønsker. Til ordinær byfornyelse afsætter staten årligt en støttepulje/ refusionsramme. I 2014 blev kommunen tildelt en ramme på 3,7 Den statslige ramme kan ikke overføres. Randers Kommune skal derfor hvert år søge om at få del i rammen, som udmeldes i marts måned. Statsstøtte / -refusion til områdefornyelse er en særskilt pulje, der kan søges hos Ministeriet for By- Bolig og Landdistrikter på grundlag af et program med strategi for inddragelse af lokale interesser Staten medfinansierer byfornyelsesprojekter med % alt efter type. 95 % af kommunens udgifter til byfornyelse kan lånefinansieres.

11 Potentielle byfornyelsesopgaver boblere endnu ikke prioriteret Oversigt over mulige, men ikke prioriterede projekter. Miljø- og Teknikudvalget vil få sådanne projekter forelagt, før de igangsættes Bygningsforbedring af nedslidt ejendom Vestervold / Markedsgade - Guldhuset Bygningen er misligholdt, nedrivningstruet og kondemnabel. Et tidligere igangsat renoveringsprojekt for hele ejendommen er gået i stå. Bygningen er bevaringsværdig og skønnes at kunne reddes med offentlig byfornyelsesstøtte, såfremt ejer er indstillet på dette. Samlet udgift er vurderet til ca. 4 Kommunens udgifter (netto) er vurderet til ca. 1 Nedslidt ejendom - Guldhuset på hjørnet af Markedsgade / Vestervold Fornyelse og omdannelse ved Randers Havn Med baggrund i udflytning af Randers Havn og den kommende omdannelse af de indre havneområder, kan der evt. ansøges om statslig ramme til områdefornyelse. Ultimo 2014 igangsættes en proces til afklaring af den fremtidige anvendelse af havnearealerne i Randers. Ukendt Spentrup - områdefornyelse, byfornyelse, friarealer og trafikforbedring Behovsanalyse gennemføres, hvorefter projektet vil løbe over en årrække afhængig af de valgte løsninger. Gamle siloer på Randers Havn. Kan de finde ny anvendelse? Ukendt Friarealsforbedringer ved Vestervold. Indretning af fælles friarealer i forbindelse med omdannelse af erhvervslokaler til almene boliger. Ukendt

12 Bygningsfornyelse Kirketorvet Ejendommen på hjørnet af Vester Kirkestræde / Kirketorvet er beliggende nord for Sct. Mortens Kirke - dvs. ganske centralt i den gamle bykerne. Ejendommen er et byhus på 2½ etage hvoraf stueetagen er indrettet til butik/restauration og 1. samt tagetagen er indrette til boliger. Ejeren af ejendommen er interesseret i at istandsætte ejendommen samt renovere facader. Samlet støtteudgift til renovering er vurderet til ca. 2 Kommunens udgifter (netto) er vurderet til ca. 1 Friarealforbedring karré 170 Thorsgade / Ved Volden / Østervold / Nordregrave Opholdsarealerne i karré 170 fremstår som én stor grusparkeringsplads. I forbindelse med at der kan opføres bygninger ud til Ved Volden og Thorsgade, kan der etableres grønne fælles friarealer midt i karréen. Projektet afventer en bygherre til at opføre ny bebyggelse, der skal afslutte karréen. Samlet udgift er vurderet til ca. 3 Kommunens udgifter (netto) ca. 1,5 Friarealforbedring Vesterport Karréen gård fremstår asfalteret og bruges til parkering. Gården er ikke egnet til ophold for ejendommens beboer. Ejendommen er opført med fladt tag hvilket oprindelig var tiltænkt ophold. I forbindelse med at ejer/ejerne ønsker at etablere egentlig møblerede tagterrasser, kan gården beplantes og indrettes til ophold og leg. Samlet udgift er vurderet til ca. 3 Kommunens udgifter (netto) er vurderet til ca. 0,75 Friarealforbedring i karré etape II Samlet udgift til etape II inkl. erhvervelse af ejendommen Staldgårdsgade 5 vurderes til ca. 3,5 Kommunens udgifter (netto) til etape II vurderes til ca. 1,75 Bygningsforbedring af forsamlingshuse i landdistrikterne Der er mulighed for at give byfornyelsesstøtte til bygningsforbedringer på forsamlingshuse i landdistrikterne. Der har været flere henvendelser, men ingen konkrete projekter hidtil.

13 Områdefornyelse, friareal- og trafikforbedring i landdistrikterne Flere landsbyer har udarbejdet udviklingsplaner. Potentielle indsatsområder iht. til tidligere henvendelser: Havndal - den gamle stationsby. Helhedsskabende sanering. Fremhævelse af kulturmiljøets kvaliteter. Hald - den gamle landsbymidte. Helhedsskabende sanering. Øster Bjerregrav - området mellem forsamlingshuset og hallen, inkl. det gamle mejeri. Sammenbindende sanering. Mellerup - sammenbindende og helhedsskabende sanering. Fårup, Andelsmejeriet Central - kulturmiljø, bygnings- og friarealforbedring. Øvrige landsbyer iht. udviklingsplaner Områdefornyelse Assentoft Omdisponering af byens centrum. Kan evt. udføres som områdefornyelse. ukendt. Megen fin bygningskultur i landsbyerne er i fare for at forsvinde. Lyshøj Mølle Restaurering af kulturmiljøet Lyshøj Mølle er med økonomisk støtte fra Vindmøllerådet, Bevaringsudvalget, LAG-Randers samt privat indsamling igangsat. Der søges fondsmidler til det videre arbejde. Byfornyelsesstøtte kan være en mulighed for den del af projektet som omfatter forsamlingsdelen. ukendt. Område- og byfornyelse. Dronningborg Maskinfabrik Omdannelse af området i takt med at der sker funktionstømning som industriområde. Stort byudviklingspotentiale med bevarelse af dele af den industrielle kulturarv. ukendt Bevaringsværdigt kulturmiljø Lyshøj mølle. Område- og byfornyelse. Bombardier Omdannelse af området i takt med at der sker funktionstømning som industriområde. Stort byudviklingspotentiale med bevarelse af dele af den industrielle kulturarv. ukendt Dronningborg Maskinfabrik Kommende byomdannelsesområde?

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse.

Byfornyelsesstrategi. Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategi Randers Kommunes Byfornyelsesstrategi 2010 er en revision og videreudvikling af kommunens mangeårige arbejde med byfornyelse. Byfornyelsesstrategien tager udgangspunkt i Kommuneplan

Læs mere

Rækkefølgeplan for byfornyelse

Rækkefølgeplan for byfornyelse Rækkefølgeplan for byfornyelse Rækkefølgeplanen Rækkefølgeplanen omfatter områdefornyelsesprojekter, ordinær byfornyelse, samt projekter inden for bygningsfornyelse og friarealforbedring. Projekterne er

Læs mere

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger

Tilskudsmuligheder til nedrivning af faldefærdige bygninger 1. Landsbypuljen 2. Byfornyelse Bygningsfornyelse Områdefornyelse Landsbypuljen kan støtte Istandsættelse Nedrivning Ombygning Fjernelse af skrot Kommunalt opkøb Støtte Kommunernes anvendelse af de statslige

Læs mere

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer

Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Støtte efter byfornyelsesloven til tilpasning af nedslidte byer Generelt om byfornyelsesloven Loven gælder for alle kommuner, og kan anvendes i alle byer og i det åbne land På Finansloven afsættes 280

Læs mere

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune

BYFORNYELSE I HERNING strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune BYFORNYELSE I HERNING 2017-2028 - strategi for udvikling og forskønnelse i Herning Kommune Byfornyelse i Herning 2017-2028 er udarbejdet i foråret 2016 af Herning Kommune, By, Erhverv og Kultur. 3 Indhold

Læs mere

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om byfornyelse og udvikling af byer Dato 28.02.2013 Lov om byfornyelse Dok.nr. 37507/13 Sagsnr. 13/4641 Ref. KRQV Lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovens hovedformål er at igangsætte udvikling og omdannelse af byområder, der gør dem

Læs mere

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene

Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene Notat 13. december 2015 Sags id: 15/26271 Strategi for anvendelse af midler afsat til byudvikling i 2016 og overslagsårene 2017-2019 Rammer for anvendelsen Byrådet har i Budgetaftale 2016-2019 afsat midler

Læs mere

Center for Erhverv & Udvikling

Center for Erhverv & Udvikling Center for Erhverv & Udvikling Postadresse: Frederiksgade 9-4690 Haslev Notat om bygningsfornyelse og bygningsforbedringsudvalg Bygningsfornyelse Bygningsfornyelse er ét af flere instrumenter under Lov

Læs mere

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven

De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven De mindre byers udfordringer og muligheder, herunder for støtte efter byfornyelsesloven Vækst (pct.) i befolkningstallet (2007 2012) Udvikling i skattepligtig indkomst Byfornyelsesloven På Finansloven

Læs mere

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune.

Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. Forslag til strategi for byfornyelsesindsats i landområder landsbypuljen Svendborg Kommune. 1. Baggrund. Der er på finansloven for 2014 afsat 200 mio. kr. i statsstøtte til kommunerne med henblik på byfornyelse

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse om statsrefusion af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer BEK nr 480 af 07/05/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-132 Senere ændringer til forskriften BEK

Læs mere

Notat om Pulje til landsbyfornyelse

Notat om Pulje til landsbyfornyelse Notat om Pulje til landsbyfornyelse 1. Puljer 1.1 Pulje til landsbyfornyelse (landsbypuljen) Pulje til anvendelse i byer under 3000 indbyggere eller i landområderne. Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme

Læs mere

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger

Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger 1 of 5 Landsbypuljen 2015. Behandling af indkomne ansøgninger Sagsnr.: 15/1926 Sagen afgøres i: Udvalget for plan, udvikling og kultur (PUK) Resumé Syddjurs Kommune har modtaget andel i Landsbypuljen 2015

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i På politikområdet Kommunale Ejendomme er der følgende fokus i budgetåret : Ejendomsadministration Området omfatter drift og administration af en række kommunale ejendomme, herunder bl.a.

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017

Byfornyelse i Bramming bymidte. Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Byfornyelse i Bramming bymidte Borgermøde Tirsdag den 13. juni 2017 Dagsorden Velkomst og introduktion til byfornyelsesindsatsen v/ formand for Plan & Miljøudvalget John Snedker Områdefornyelsens sammenhæng

Læs mere

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune

Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune NOTAT 31. januar 2011 MM1 KSO/LHH Sag: 10480 Bygningsfornyelse i områdefornyelsen, Hedehusene Høje-Taastrup Kommune Notatet indeholder oplysninger, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om, hvorvidt

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 14. april 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Møde afsluttet: 18:15 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten Høybye

Læs mere

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven

Fremtidens Landsbyer. Værktøjskassen Byfornyelsesloven Fremtidens Landsbyer Værktøjskassen Byfornyelsesloven Begrænsninger i Landsbypuljen Kun frivillige sager, jf. retningslinjerne. Kondemnering, genhusning, påbudt nedrivning ikke omfattet. Uigennemtænkt

Læs mere

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011

BilagØU_120820_pkt.27_01 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING OG REGNSKAB 2011 INDHOLD Lov om byfornyelse og udvikling af byer 3 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse...3 Bygningsforbedringsudvalgets sammensætning

Læs mere

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi

Puljen til Landsbyfornyelse. Udmøntningsstrategi Puljen til Landsbyfornyelse Udmøntningsstrategi 19-02-2014 Med Regeringens Vækstpakke er der oprettet en pulje til landsbyfornyelse med 200 mio. kr. hvert af årene 2014 og 2015. Heraf er Vordingborg Kommune

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN

BYFORNYELSE I KØBENHAVN BYFORNYELSE I KØBENHAVN Temadag om energimåling, adfærd og indeklima 23. april 2015 Arkitekt Marie Juul Baumann, Område- og Byfornyelse, Københavns Kommune 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Den fulde tekst Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Ændrede fordelingsprincipper

Læs mere

Byfornyelse i mindre byer

Byfornyelse i mindre byer - 1 Byfornyelse i mindre byer Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog op til sommerferien regler om en styrket byfornyelsesindsats i kommuner udenfor vækstområderne. Både for

Læs mere

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals.

Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. Punkt 6. Forfaldne huse. Istandsættelse af Toldboden, Havnegade 7a-7b, Hals. 2014-36580. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender Bygningsforbedringsbeslutning (istandsættelse)

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag Til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer ( Ændrede fordelingsprincipper for områdefornyelse

Læs mere

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen

SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen NOTAT DATO 25-01-2011 SAGSNR. 326-2011-8045 SAGSANSVARLIG Poul Fog Mogensen Plan Byg og Miljø Byg og Bolig Personlig henvendelse: Kalundborg Kommune Højvangen 9 4470 Svebølle www.kalundborg.dk Telefon

Læs mere

BERETNING OG REGNSKAB

BERETNING OG REGNSKAB BFU.møde d. 19.05.10, pkt. 4 2009 BERETNING OG REGNSKAB Bygningsforbedringsudvalget Hvidovre Kommune Indhold Beretning... 3 Bygningsforbedringsudvalgets fortsættelse... 3 Lov om byfornyelse og udvikling

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Friarealforbedring i karré 169 Slotsgade / Thorsgade / Ved Volden / Østervold Ved Volden Østervold Thorsgade Slotsgade Juni 2011 Baggrunden for projektet I forbindelse med tilsagn

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Fremsat den {FREMSAT} af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende foranstaltninger m.v.) I lov om byfornyelse

Læs mere

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015

Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Ansøgninger til Pulje til Landsbyfornyelse 2015 Projektet støttes Projektet kan ikke støttes Projektet kan støttes med reserverede midler Lokalområde Ansøger Ejendommens adresse Beskrivelse Ansøgt beløb

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer 2012/1 LSF 57 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: 2012-1892 Fremsat den 8. november 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter

Læs mere

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune

Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Bæredygtig byfornyelse i Københavns Kommune Cathrine Krøyer Sejberg, Milena Mille Rudez og Michael Hansen Bolig og Byfornyelse, Center for Bydesign Intro til oplægget Byfornyelsesloven Lovbekendtgørelse

Læs mere

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8

Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 Punkt 12. Sebbersund, Forsamlingshus. Tilskud til bygningsforbedring efter byfornyelseslovens 8 2015-032036 By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og Landskabsudvalget godkender bygningsforbedring

Læs mere

Mål og Midler Kommunale ejendomme

Mål og Midler Kommunale ejendomme Fokusområder i 2014 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle

Læs mere

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune

Finansiering af bæredygtige tiltag i byfornyelsen i Københavns Kommune Billedet kan ikke vises. Computeren har muligvis ikke hukommelse nok til at åbne billedet, eller billedet er muligvis blevet beskadiget. Genstart computeren, og åbn derefter filen igen. Hvis det røde x

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011. Teknik & Miljø, februar 2012/aho. Acadre-sag: 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2011 Teknik & Miljø, februar 2012/aho Acadre-sag: 11/7660 Årsberetning 2011 Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Budgetlægning 2015-2018

Budgetlægning 2015-2018 Budgetlægning 2015-2018 At give Teknisk Udvalg et overblik over status på igangværende/ kommende aktiviteter, som er fastlagt i forbindelse med budgetlægning 2015-2018. Acadresag nr. 14/69207 Budget 2015

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2014. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2014 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2015/fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2014 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer Side 1 af 24 LBK nr 863 af 03/07/2014 Gældende Offentliggørelsesdato: 05-07-2014 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kløverprisvej 33 Hvidovre Torv 7-7A Storegade 30 Bavnevej 29 Indhold Bevaring af ældre bygninger i Hvidovre Bygningsforbedringsudvalgets møder

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse

Pulje til Landsbyfornyelse Pulje til Landsbyfornyelse - et indlæg i Landsbyudvikling hvordan? Tirsdag den 25. februar 2014 i Faster Andelsmejeri Inger Frederiksen Ringkøbing-Skjern Kommune Kl. 21.25 21.50 Pssst: Find det på www.mbbl.dk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Forslag. Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. oktober 2009 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Energiforbedrende

Læs mere

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG

HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG HVORDAN?? Landsbyforskønnelse i Ringkøbing-Skjern Kommune OPLÆG Ildsjæleuniversitetet Ringkøbing-Skjern 06.12.2011 BNBYFORNYELSE PLANLÆGNING BYUDVIKLING STRATEGI Kursus under Ildsjæleuniversitetet 6. december

Læs mere

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger.

Y 2.2 Støttet byggeri Omfatter offentlig støtte til opførelse af almene familie- og ungdomsboliger samt støttede private andelsboliger. &9(+)8316à()&=*362=)7)3+9(:-/-2+ &IWOVMZIPWIEJSQVÅHIXWEQXQÅPKVYTTI Det overordnede mål for bevillingens aktiviteter er, at kommunen altid skal være leveringsdygtig af byggemodnet jord til såvel bolig-

Læs mere

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden-

Almene boliger. Et af de helt store problemer i fremtiden- Almene boliger Et af de helt store problemer i fremtiden- Køb af ejendomme Forudsætning, frivillige køb inkl. tvangsauktioner Både bolig- og erhvervsejendomme beliggende i byer < 3.000 indbyggere og i

Læs mere

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2010 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Byfornyelse støtte til energibesparende foranstaltninger i boliger mv.

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål herunder Pulje til Landsbyfornyelse og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt.,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer LBK nr 1228 af 03/10/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integratins- og Boligmin., j.nr. 2016-9793 Senere

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2013. Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2013 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2014/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2013 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016

BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 BEK nr 102 af 28/01/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-215 Senere

Læs mere

Vejledning til beboerne om genhusning

Vejledning til beboerne om genhusning Vejledning til beboerne om genhusning 2017 2 Information om genhusning ved bygningsfornyelse I denne folder kan du læse mere om muligheder for genhusning permanent eller midlertidig i relation til støttet

Læs mere

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171

Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Haderslev Byråd, 25-11-2014 Side 1 Jomfrustien, Haderslev, som byfornyelsesområde med klimatilpasningsinitiativer Willy Feddersen / 14/34171 Åben sag Sagsindhold Denne sag vedrører klimatilpasningsprojekt

Læs mere

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder

Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder Retningslinjer for tilskud fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Pulje til opprioritering af det fysiske miljø i udkantsområder (Indsatspuljen) Revideret 2011 Indhold Indhold... 2 1. Formålet med puljen...

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2015 Kultur, Miljø & Erhverv, februar 2016 / fsw Sagsnr. 13/41901 Årsberetning 2015 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov

Læs mere

Bygningsfornyelse 2015_2

Bygningsfornyelse 2015_2 BILAG 1 Bygningsfornyelse 2015_2 beskrivelse af det indstillede projekt Indsatsområde: Centrale vesterbro Med bygningsfornyelsen i områdefornyelsen Centrale Vesterbro 2015 runde 2, bliver 1 ejendom med

Læs mere

Søren Garde Rådgivning A/S

Søren Garde Rådgivning A/S Søren Garde Rådgivning A/S Teknisk og juridisk rådgivning om sundhedsfare, kondemnering og nedrivning m.v. Spørgsmål: Telefon 22 23 47 55 E-mail: sga@garderaad.dk Hovedredskabet: Redskaberne Byfornyelseslovens

Læs mere

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger. Byfornyelse

Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger. Byfornyelse Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger Byfornyelse 2 Ældre hjørneejendom, som er renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur Byfornyelsesstøtte til andelsboliger og ejerboliger Hvis

Læs mere

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes:

I medfør af 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse og udvikling af byer, jf. lovbekendtgørelse nr. 504 af 16. maj 2013, fastsættes: BEK nr 1266 af 06/11/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 22. september 2017 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-2648

Læs mere

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG

ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG ÅRHUS KOM MUN E. MAG I STRAT E NS 2. AFDELI NG Side 1 Til Århus Byråd via Magistraten Den J.nr. Sagsbehandler Telefon INDSTILLING 25. marts 2004 01.10A23/SA/00/02284-039 Søren Merrald 8940 2725 Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Storegade 26 Torstensvej 5 HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Introduktion Bygningsforbedringsudvalgets møder 2012 Vejledende udgiftsramme til bygningsfornyelse

Læs mere

Skal jeres ejendom have et løft?

Skal jeres ejendom have et løft? Skal jeres ejendom have et løft? Drømmer I om tætte vinduer, nyt tag, toilet og bad i lejligheden, eller har I ideer til spændende energirigtige projekter? Bemærk Ny ansøgningsfrist den 1. oktober Nu har

Læs mere

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget

Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget REFERAT Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 18-12-2008 Mødested: 202 Starttidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 16:41 Afbud: Fraværende: Ingen Bemærkninger: Økonomiudvalget, 18-12-2008

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660

Bygningsforbedringsudvalget. Årsberetning og regnskab 2012. Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Bygningsforbedringsudvalget Årsberetning og regnskab 2012 Teknik & Miljø, februar 2013/aho Sagsnr. 11/7660 Årsberetning 2012 for Bygningsforbedringsudvalget i Aabenraa Kommune Lovgrundlag Lov om byfornyelse

Læs mere

Bygningsforbedringsudvalget

Bygningsforbedringsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 16:00 Møde afsluttet: 17:00 Mødelokale: Kystagerparken, Høvedstensvej 45 Medlemmer: René Langhorn, Maria Staghøj Durhuus, Peter Lougart, Morten

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Den 2. marts 2016 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter til at forbedre boliger

Læs mere

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg

Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Sankelmarksvej 1, 4760 Vordingborg Ejendom: Opført i 1921 Forslag til Privat udlejningsejendom med 9 lejemål Ejendommen ligger og af kulturmiljøet Boulevardkvarteret, og har en vis sammenhæng hertil. Ejendommen

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

Områdefornyelse i Sundby 2016

Områdefornyelse i Sundby 2016 Områdefornyelse i Sundby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af Udviklingsplanen for Sundby, status fra arbejdsgruppe og Fremtidens

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 154 Bilag 2 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 154 Bilag 2 Offentligt Notat Høringsnotat Vedr. forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer (Målretning af byfornyelsesinstrumenter

Læs mere

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra

Plan Laksetorvet. «conavn» «adresse» Området. måles fra «navn» «conavn» «adresse» «postdistrikt» Miljø og Teknik T Plan Laksetorvet 8900 Randers C Telefon + 45 8915 1515 Direkte 8915 1568 mi@randers.dk www.randers.dk 09 11 2015 / 01.00.00 A00 39 14 Nabohøring

Læs mere

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg

Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg Oversigt over PBU ønsker på drift og anlæg (negativt beløb indikerer merforbrug) (1.000 kr. Navn 2011 p/l) 2012 2013 2014 2015 DRIFTSØNSKER: Midler til vedligeholdelse af grønne, grå og sorte arealer -

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. ABF, februar og marts 2015 BYFORNYELSE I KØBENHAVN ABF, februar og marts 2015 2 Informationsmøde om byfornyelse 1. Hvad er byfornyelse? 2. Støttemuligheder 3. Mål og evaluering 4. Kriterier og prioriteringer 5. Genhusning og tabsdeklarationer

Læs mere

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET

Byfornyelse. Byfornyelsestilskud. til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelse Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger SOCIALMINISTERIET Byfornyelsestilskud til andelsboliger og ejerboliger Hvis du bor i en andelsbolig eller en ejerbolig, hvor ejendommen

Læs mere

Områdefornyelse i Bjergby 2016

Områdefornyelse i Bjergby 2016 Områdefornyelse i Bjergby 2016 Informationsmøde Aftenens program kl 17.30 Velkomst ved Morsø Kommune og fællesspisning kl 18.15 Præsentation af udviklingsplanen for Bjergby kl 19.00 Information om områdefornyelse

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

Byfornyelsesbeslutning

Byfornyelsesbeslutning Byfornyelsesbeslutning Odder Midtby, Aabygadekaréen FORSLAG O d de r Kommune november 2004 Odder Kommune Rådhuset Rådhusgade 3 8300 Odder telefon : 87 80 33 33 fax : 87 80 33 20 e-mail : odder.kommune@odder.dk

Læs mere

Områdefornyelse i Varde midtby

Områdefornyelse i Varde midtby Områdefornyelse i Varde midtby Dagsorden: 19.00 Velkomst ved Connie Høj, næstformand i Udvalget for Plan og Teknik 19.10 Områdefornyelse rammer og muligheder oplæg ved Tove Wolff,Varde Kommune og Mogens

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse

BYFORNYELSE. Information om genhusning. ved byfornyelse BYFORNYELSE Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse Information om genhusning ved byfornyelse I denne folder kan du læse mere om, hvornår du har ret til genhusning,

Læs mere

Områdefornyelse Teknisk Forvaltning, 5. maj 2011

Områdefornyelse Teknisk Forvaltning, 5. maj 2011 Kort om områdefornyelse Den offentlige støtte til områdefornyelse kan medvirke til at trække en økonomisk udvikling af et problemramt byområde i gang. Hvad kan der søges til Kommuner kan søge om støtte

Læs mere

Pulje til Landsbyfornyelse 2017

Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Pulje til Landsbyfornyelse 2017 Retningslinjer for ansøgning om støtte Assens Kommune har fået del i de statslige landsbypuljemidler og yder støtte til forskønnende indsatser. Nedenfor kan du se, hvad

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast

Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt med mail til: vfm@vfm.dk. Udkast Regionshuset Viborg Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Tillægsreferat Dato 07. april 2014 Mødetidspunkt 18:30 Sluttidspunkt 21:45 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Thomas Christfort, Asger Diness Andersen, Nina

Læs mere

Storegade 20A, 4780 Stege

Storegade 20A, 4780 Stege Storegade 20A, 4780 Stege Opført i 1908 Privat udlejningsejendom med 2 boliger og 1 erhvervslejemål Ejendommen ligger på hovedgaden i Stege by, og er omfattet af lokalplan 61 Skilte og facader i Storegade.

Læs mere

OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010

OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010 OPRYDNING I DEN GAMLE BOLIGMASSE PÅ LANDET Projektsamarbejde mellem borgere i Fiskbæk, Troldhede og Egeris 2008/2010 Projekt Det udvidede landsbysamfund Ringkøbing-Skjern Kommune OPRYDNING I DEN GAMLE

Læs mere

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE

Pulje til. Landsbyfornyelse. Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Pulje til Landsbyfornyelse Vejledning til Kommunerne BYFORNYELSE Oversigt over kommuner, der er omfattet af ordningen Assens Kerteminde Silkeborg Billund Kolding Skanderborg Bornholm Køge Skive Brønderslev

Læs mere

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 15. maj 2014 Udvikling af ny ungdomsbydel i Gellerup - nedrivning af blok A9 og A10 og igangsættelse af beboernes tryghedsgaranti

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet

UDKAST. Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet UDKAST Bekendtgørelse om udgiftsrammer til byfornyelsesformål og kommunernes brug af administrative edb-systemer på byfornyelsesområdet I medfør af 94, stk. 3, 100 og 109, stk. 1, 4. pkt., i lov om byfornyelse

Læs mere

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET

BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET STRUER KOMMUNE APRIL 2004 BYGNINGSFORBEDRINGSUDVALGET ÅRSBERETNING FOR 2003 MED UDFØRTE PROJEKTER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf: 96 84 84 84 E-mail: Struer@struer.dk Udgivelsesår:

Læs mere

STRATEGI FOR BYFORNYELSEN PÅ FREDERIKSBERG

STRATEGI FOR BYFORNYELSEN PÅ FREDERIKSBERG STRATEGI FOR BYFORNYELSEN PÅ FREDERIKSBERG 2012-2016 Frederiksberg Kommune By og Miljøområdet Bygge Plan- og Miljøafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: Formål side 2 Effekten

Læs mere

Hovedkonklusioner. Det fortsatte byfornyelsesbehov

Hovedkonklusioner. Det fortsatte byfornyelsesbehov Hovedkonklusioner Er der fortsat behov for byfornyelse? Har man nået målsætningerne med den nye lov? Er det blevet lettere at administrere byfornyelsen? Er det de ringeste boliger der fornyes? Hvordan

Læs mere