EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )"

Transkript

1 EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger og kreditinstitutter, der udbyder boliglån (se nedenfor). Aftalen understøtter en frivillig adfærdskodeks ( kodeksen ), som skal indføres af alle institutter, der udbyder boliglån til forbrugere. En liste over underskrivere af aftalen er vedlagt som bilag. Aftalen består af to dele: Del I: Vilkår for indførelse af og tilsyn med den frivillige kodeks Del II: Indholdet af den frivillige kodeks om information til forbrugerne: - som generelle oplysninger om udbudte boliglån - som individuelle oplysninger forud for indgåelse af kontrakt, der skal fremlægges i et Standardiseret europæisk informationsblad. Formålet med kodeksen er at sikre gennemsigtig og sammenlignelig information. Den frivillige kodeks' omfang Kodeksen omfatter oplysning til forbrugerne om indenlandske og grænseoverskridende boliglån. Definition af et boliglån i kodeksen Et boliglån er et lån til en forbruger til køb eller ombygning af fast ejendom, som forbrugeren ejer eller ønsker at købe. Det er sikret enten ved pant i fast ejendom eller anden sikkerhedsstillelse, der normalt bruges til dette formål i en medlemsstat. Boliglån, der omfattes af direktivet om forbrugerkredit (87/102), er ikke omfattet af kodeksen.

2 DEL I: VILKÅR FOR INDFØRELSE Den frivillige kodeks indføres ved følgende procedure: 1. De europæiske foreninger af kreditinstitutter, som antager kodeksen, bekendtgør officielt, at de har antaget den. 2. Hver europæisk forening af kreditinstitutter sender en officiel skrivelse til sine nationale medlemmer, hvori de opfordres til at: 2.1. tilkendegive offentligt, at de antager kodeksen 2.2. træffe alle nødvendige forholdsregler, for at kodeksen indføres effektivt, hvilket blandt andet betyder, at de institutter, der vælger at tilslutte sig, skal opfordres til at: bekendtgøre, at de antager kodeksen senest 6 måneder efter, at aftalen er vedtaget offentliggøre deres tilslutning til kodeksen bekendtgøre deres beslutning om at anvende kodeksen sammen med indførelsesdatoen til det centrale register (se 7.2) Kodeksen bør indføres senest 12 måneder efter, at det er bekendtgjort, at man agter at anvende den. 3. Kodeksen vil blive offentliggjort, og der vil blive stillet eksemplarer til rådighed i hver afdeling af de institutter, der har antaget kodeksen. 4. Alle tilgængelige eksemplarer af kodeksen oplyser om navn, adresse og telefonnummer på det kompetente organ, som forbrugerne kan henvende sig til, hvis de har problemer vedrørende anvendelsen af kodeksen. 5. Forbrugerne bliver oplyst om, at kodeksen findes, samt at den er til rådighed ved særlig meddelelse i det standardiserede europæiske informationsblad. 6. Foreningerne af europæiske kreditinstitutter offentliggør en årlig rapport om indførelsen af kodeksen. 7. Europa-Kommissionen har tilkendegivet, at den vil: 7.1. overvåge, hvordan kodeksen anvendes og fungerer 7.2. sikre, at der etableres et centralt register med fortegnelse over de institutioner, der tilbyder boliglån, med angivelse af, om de har antaget kodeksen 7.3. udsende en henstilling med den frivillige kodeks som fastsat i KOM (1999) 232 af senest to år efter henstillingen gøre status over, hvorledes kodeksen fungerer på grundlag af resultaterne af dens overvågning, årlige rapporter fra de europæiske foreninger af kreditinstitutter og anden tilgængelig information. Umiddelbart derefter vil kodeksen under Kommissionens ledelse blive taget op til revision af alle deltagerne i forhandlingerne. Dette vil ske på grundlag af Kommissionens status. 8. Andre institutter, som ikke er medlemmer af de europæiske foreninger af kreditinstitutter, der har antaget kodeksen, har mulighed for at selv at antage den. 2

3 DEL II: FRIVILLIG KODEKS FOR BOLIGLÅN Dette er en frivillig adfærdskodeks ( kodeks"), som omhandler oplysninger uden for kontrakt, der skal gives til forbrugerne med hensyn til boliglån. Kodeksen er hjørnestenen i den europæiske aftale om en frivillig adfærdskodeks for boliglån (som defineret i aftalen), som er forhandlet og aftalt mellem europæiske forbrugersammenslutninger og europæiske foreninger af kreditinstitutter. De institutter, der har antaget kodeksen, påtager sig i overensstemmelse med de aftalte vilkår for indførelse og i følgende form at give forbrugeren: - generelle oplysninger om de boliglån, der tilbydes - individuelle oplysninger forud for indgåelse af kontrakt som specificeret i "det standardiserede europæiske informationsblad". Det er forbrugeren, der træffer den endelige beslutning om at acceptere et lånetilbud fra en långiver.

4 1. Generelle oplysninger, der skal gives til forbrugeren De indledende oplysninger om boliglån bør indeholde eller ledsages af følgende oplysninger i samme form som selve de indledende oplysninger: A Långiver: 1. Långivers navn og adresse 2. Mæglers navn og adresse, hvis en sådan medvirker. B - Boliglån: 1. De(t) formål, som boliglånet kan anvendes til 2. Sikkerhedsstillelse 3. Beskrivelse af de typer boliglån, der udbydes, med en kort beskrivelse af produkter med fast og variabel rente, herunder hvad dette kan betyde for forbrugeren 4. Rentetyper fast, variabel og kombinationer heraf 5. En angivelse af forbrugerens omkostninger ved et typisk boliglån 6. En liste over hermed forbundne omkostninger, såsom udgifter til administration, forsikring, juridiske omkostninger, udgifter til mæglere m.v. 7. De forskellige muligheder for indfrielse af lånet (herunder antal, terminer og størrelsen af eventuelle tilbagebetalinger) 8. Muligheden for tidligere indfrielse (samt i givet fald på hvilke betingelser) 9. Nødvendigheden af at vurdere ejendommen, og i givet fald hvem der skal foretage vurderingen 10. Generelle oplysninger om skattefradrag for renter på boliglån eller andre offentlige tilskud samt evt. oplysninger om, hvor der kan fås yderligere rådgivning 11. Evt. betænkningstid 12. Bekræftelse af, at instituttet har antaget kodeksen med angivelse af, at kodeksen er til rådighed hos instituttet. 4

5 2. Oplysninger i et "standardiseret europæisk informationsblad Her følger indholdet af det standardiserede europæiske informationsblad. STANDARDISERET EUROPÆISK INFORMATIONSBLAD Disse standardiserede oplysninger indgår som en integreret del af Frivillig adfærdskodeks for information om boliglån forud for kontrakt. De kan få et eksemplar af kodeksen fra Deres långiver Indledning Emne 1 Långiver 2 Beskrivelse af produktet 3 Nominel rente (rentetype angives sammen med fast løbetid) 4 Faktisk årlig rente i procent på grundlag af national lovgivning eller i givet fald effektiv rente Beskrivelse Dette dokument udgør ikke et juridisk bindende tilbud. De angivne tal oplyses i god tro og udgør en nøjagtig gengivelse af det tilbud, som långiver vil give på de nuværende markedsvilkår og på grundlag af de givne oplysninger. Det skal dog bemærkes, at tallene kan variere med markedsvilkårene. Disse oplysninger forpligter ikke långiver til at yde et lån. Denne del bør indeholde en kort, men klar beskrivelse af produktet. Det bør gøres klart, om der er tale om en prioritet i en ejendom eller anden udbredt form for sikkerhedsstillelse. Det bør gøres klart, om det tilbudte produkt er et stående lån (dvs. at hele gælden tilbagebetales ved udløb) eller et terminslån (dvs. at der betales renter og afdrag fordelt over hele lånets løbetid). Det bør gøres klart, om boliglånet er afhængigt af, at forbrugeren indbetaler et bestemt beløb (udtrykkes evt. som en procentdel af boligens værdi). Hvis vilkårene for boliglånet er afhængige af en garanti fra en tredjepart, skal dette fremgå tydeligt. Her bør gives oplysninger om det centrale aspekt ved boliglånet rentesatsen. I givet fald medtages detaljer om, hvordan renten kan variere, herunder justeringsperioder, låste perioder og dermed forbundne strafklausuler, bindinger og maksima. Beskrivelsen bør inkludere: - om en variabel rentesats indekseres, og - i så fald detaljer om indekseringen. Hvis den nationale lovgivning ikke fastsætter den faktiske årlige rente, bør den tilsvarende effektive rente anvendes. 5

6 5 Bevilget lån og valuta 6 Låneaftalens varighed 7 Betalingernes antal og terminer (kan variere) 8 Beløb pr. betaling ved amortiseringslån (kan variere) 9 Stående lån: - beløb pr. rentebetaling - beløb pr. afdrag 10 I givet fald yderligere engangsomkostninger 11 Yderligere omkostninger (udover pkt. 8) Långiver bør reelt eller som eksempel - angive: a) beløb pr. rentebetaling afhængigt af betalingernes hyppighed (se pkt. 7) b) beløb pr. afdrag afhængigt af betalingernes hyppighed (se pkt. 7). Om nødvendigt bør der advares om, at afdragene ikke kan dække hovedstolen. Hvis långiver angiver afdragene og har inkluderet dem i denne del af tilbudet, bør det gøres klart, om tilbudet er afhængigt af disse afdrag. Der skal opstilles en liste over de indledende engangsomkostninger, som forbrugeren forventes at betale, når boliglånet optages. Hvis långiver har direkte eller indirekte kontrol over disse omkostninger, bør der gives et overslag over omkostningerne. Hvis det er relevant, bør det gøres klart, om omkostningerne skal betales, uanset om lånet bevilges eller ej. Af sådanne omkostninger kan nævnes: - administrationsomkostninger - juridiske omkostninger - ejendomsvurdering. Hvis et tilbud er afhængigt af, om forbrugeren modtager disse tjenesteydelser fra långiver (hvis dette er tilladt ifølge national lovgivning), bør dette fremgå klart. Denne liste bør bl.a. indeholde: - forsikring mod manglende betaling (arbejdsløshed/dødsfald) - brandforsikring - bygnings- og indboforsikring Hvis et tilbud er afhængigt af, om forbrugeren modtager disse tjenesteydelser fra långiver (hvis dette er tilladt ifølge national lovgivning), bør dette fremgå klart. 6

7 12 Tidlig indfrielse Långiver bør angive: - mulighed og vilkår for tidlig indfrielse - evt. gebyrer. Hvis det endnu ikke er muligt at angive gebyret, bør det anføres, at der skal betales et beløb, som er tilstrækkeligt at dække långivers udgifter til at gennemføre transaktionen. 13 Interne klageordninger Navn, adresse og telefonnummer, der kan rettes henvendelse til 14 Forklarende tabel over terminer Långiver bør fremlægge en forklarende tabel i resuméform over terminerne, der som minimum indeholder: - månedlige eller kvartalsvise betalinger (afhængig af den valgte model) for det første år - årlige tal for hele lånets løbetid Tabellen bør indeholde oplysninger om - det samlede tilbagebetalingsbeløb - rentebetalinger - restgæld - beløb pr. betaling - samlet gæld og renter Det bør klart angives, at tabellen kun er forklarende, og der bør forekomme en advarsel, hvis det tilbudte boliglån har variabel rente. 15 Forpligtelse til at have bank- og lønkonto hos långiver 7

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Pris- og kreditoplysninger

Pris- og kreditoplysninger Pris- og kreditoplysninger I artiklen præsenteres og diskuteres regler vedrørende, pris- og kreditoplysninger, som gælder henholdsvis forud for, i forbindelse med og efter aftaleindgåelse. På trods af

Læs mere

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S

Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S Prospekt for obligationer udstedt i medfør af 15 i Lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. i Kapitalcenter S af Realkredit Danmark A/S 17. januar 2014 16. januar 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 352/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013 om anvendelse af artikel 107 og 108

Læs mere

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009

Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser NASDAQ OMX Copenhagen A/S 01-07-2009 Regler for udstedere af investeringsbeviser 1 Indholdsfortegnelse Ordliste... 6 1 Betingelser for investeringsbevisers optagelse

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler

Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af lån med tilknyttede renteswapaftaler Andelsboligforeningers anvendelse af la n med tilknyttede renteswapaftaler Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter August 2012

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr.

AFTALE V.4.0 MELLEM. European Registry for Internet Domains vzw / asbl. Woluwelaan 150. B-1831 Diegem. Belgien. Moms nr. AFTALE MELLEM Organisation European Registry for Internet Domains vzw / asbl Adresse Park Station Woluwelaan 150 B-1831 Diegem Belgien Moms nr. BE 0864 240 405 Repræsenteret af Marc Van Wesemael Herefter

Læs mere

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013

Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse. m.fl. Regler, der træder i kraft ved aflæggelse af årsrapport for 2013 Til bestyrelsen og direktionen 19. december 2013 Ref. CLA J.nr. 10120-0015 Orienteringsbrev fra Finanstilsynet om regnskabsaflæggelse for 2013 for kreditinstitutter m.fl. I dette brev orienteres om forhold,

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Forretningsgang for god skik

Forretningsgang for god skik Dronninglund Sparekasse Forretningsgang Nr. 4.3.4.1 Side 1 af 13 Hovedemne: God skik Underemne: Dato: 01.11.2011 Forretningsgang for god skik Denne forretningsgang indeholder regler og metoder til overholdelse

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love

Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og. andre love Side 1 af 20 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Særligt dækkede obligationer) 2006/1 BTL 199 Den fulde tekst Betænkning afgivet af Erhvervsudvalget

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere