Opgave 1: Mikro (15 point)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave 1: Mikro (15 point)"

Transkript

1 Københavns Universitet Det Naturvidenskablige Fakultet Økonomi 1, Matematik-Økonomi Studiet 4 timers prøve uden hjælpemidler, 28. juni Alle opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægtes alle spørgsmål lige meget. Opgave 1: Mikro (15 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1. Forenproducentgælderathvisderervoksendeskalaafkastsåermarginal omkostningerne voksende. 2. Under monopol er marginal omkostningerne lig med prisen i ligevægt. 3. For en forbruger gælder at hvis prisen på envare,somhunrentfaktisk forbruger, stiger så falder hendes nytte. Opgave 2: Mikro (35 point) Betragt en forbruger, Libertad, som er beskrevet ved indkomsten m L > 0og nyttefunktionen: u L (x 1,x 2 ) = x 1 +lnx 2, hvor x 1,x 2 > 0 er forbruget af henholdsvis cappuccino og cigarillos. Prisen på vare1erp 1 > 0ogprisenpåvare2erp 2 > 0. Det antages at p 1 <m L for at Lagrange kan bruges uden komplikationer. 1. Opstil Libertads problem. 1

2 2. Vis at Libertads efterspørgselsfunktioner er: f L (p 1,p 2,m L ) = (f L 1 (p 1,p 2,m L ),f 2 (p 1,p 2,m L )) = ( ml p 1 1, p 1 p 2 ). 3. Er varene normale eller inferiøre, ordinære eller Giffen og substitutter eller komplementer? Antag at Libertad har initial ressourcerne ω L =(ω1 L,ω2 L ), hvor ω1 L 1og ω2 L > 0. Libertads indkomst er altså m L = p 1 ω1 L + p 2 ω2 L. Desuden er der en anden forbruger, Carlos, som er beskrevet ved nyttefunktionen: u C (x 1,x 2 ) = x 1 +lnx 2 og initial ressourcerne ω C =(ω C 1,ω C 2 ), hvor ω C 1 1ogω C 2 > 0. I de følgende spørgsmål betragtes en økonomien med to varer cappuccino og cigarillos og to forbrugere Libertad og Carlos. 4. Definer en Walras ligevægt. 5. Find en Walras ligevægt. Hvad er Walras ligevægten for ω L =(3, 3) og ω C =(1, 1)? 6. Er ligevægtsallokationen for en Walras ligevægt Pareto optimal? Begrund dit svar. 2

3 Københavns Universitet Det Naturvidenskablige Fakultet Økonomi 1, Matematik-Økonomi Studiet 4 timers prøve med hjælpemidler, 29. januar Alle opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægtes alle spørgsmål lige meget. Opgave 1: Mikro (20 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 På et marked med fuldkommen konkurrence er den samlede profit altid nul. 1.2 I en Walras ligevægt er ligevægtsallokationen altid Pareto optimal. 1.3 Under monopol er prisen lig med de variable gennemsnitsomkostninger. 1.4 For en forbruger gælder altid at hvis prisen på en vare stiger, så falder hendes forbrug af varen. Opgave 2: Mikro (20 point) Betragt en forbruger, Lucas, som er beskrevet ved indkomsten w L > 0og nyttefunktionen: u L (x 1,x 2 ) = min{5x 1,x 2 }, hvor x 1,x 2 > 0 er forbruget af henholdsvis bacon og chips. Prisen på bacon er p 1 > 0ogprisenpå chips er p 2 > Tegn indifferenskurvene, hvor nytten er henholdsvis 1 og 5. Opstil Lucas problem. 1

4 2.2 Vis at Lucas efterspørgselsfunktioner er: f L (p 1,p 2,w L ) = (f L 1 (p 1,p 2,w L ),f 2 (p 1,p 2,w L )) w L 5w L = (, ). p 1 +5p 2 p 1 +5p Er bacon normal eller inferiør, ordinær eller Giffen og substitut eller komplement? Antag at der er m 1 andre forbrugere, så i alt er der m forbrugere. Den i te forbruger har nyttefunktionen: u i (x 1,x 2 ) = min{10x 1, 2x 2 }, og indkomsten w i > 0, hvor i {1,...,m 1}. 2.4 Vis at den aggregerede efterspørgselsfunktion for bacon er: w D(p 1,p 2,w) =, p 1 +5p 2 hvor w = w L + P m 1 i=1 wi. Opgave 3: Mikro (20 point) Der er n virksomheder, der producerer bacon. Den j te virksomhed har omkostningsfunktionen: 0 for y =0 c j (y) = 1 2 y , for y>0 hvor j {1,...,n}. Prisen på bacon er p 1 > 0ogderantagesatvære fuldkommen konkurrence på markedet for bacon. 3.1 For den j te virksomhed, find de variable omkostninger, de faste omkostninger, de samlede gennemsnitsomkostninger, de variable gennemsnitsomkostninger, de faste gennemsnitsomkostninger og de marginale omkostninger. 2

5 3.2 Opstil den j te virksomheds problem og vis at dens udbudsfunktion er: 0 for p 1 < 1 y j = 0eller1 forp 1 =1 p 1 for p 1 > 1 Det antages at der er m forbrugere på markedet for bacon. Den aggregerede efterspørgselsfunktion er angivet i spørgsmål 4 i opgave 2 og prisen på chips er 1, altså p 2 = 1. Desuden antages at den samlede indkomst er 96, altså w = 96, og at der er 4 virksomheder, altså n = Find ligevægtsprisen og ligevægtsmængden på markedet for bacon. 3.4 Der indføres en skat på 1på bacon. Forbrugerne betaler skatten, så forbrugerne betaler p og virksomhederne modtager p 1. Vis at ligevægtsprisen er: p 1 = Diskuter de velfærdsmæssige konsekvenser af skatten samt nogle mulige grunde til at opkræve skatten. Opgave 4: Makro (15 point) Udsagnene nedenfor ønskes besvaret dels ved at der anføres om udsagnet er rigtigt eller forkert, og dels ved at der anføres et økonomisk argument gerne illustreret grafisk herfor. 4.1 Den permanente indkomsthypotese forudsiger, at forbigående indkomststigninger spares op 1: Pengeefterspørgslen afhænger af realrenten, idet denne repræsenterer alternativomkostningen ved at holde penge. 4.3 Indenfor rammerne af en AD/AS model vil en stigning i den nominelle pengemængde lede til den forudsigelse, at reallønnen bevæger sig modcyklisk. Dette er ikke i overensstemmelse med regulariteterne for konjunkturcykler. 3

6 Opgave 5: Makro (25 point) Betragt følgende statiske model for en lukket økonomi. Den repræsentative forbruger vælger mellem forbrug, C, og fritid, l, når hun maximerer nytten. Nyttefunktionen er givet ved U = min(c, al),a > 0,og forbrugeren er underlagt budgetrestriktionen C = wn s T,hvorw er reallønnen, N s det samlede arbejdsudbud, mens T er de samlede skatteindbetalinger. Fritiden er givet som forskellen mellem maximalt arbejdsudbud, h, (fx 24 timer) og det optimale arbejdsudbud: l = h N s > 0. Det optimale forbrugsniveau viser sig at være C = a (wh T ) a + w, (1) mens det optimale arbejdsudbud er givet ved N s = ah + T a + w. (2) Produktionen, Y, gennemføres ved brug af følgende produktionsfunktion: Y = zn, (3) hvor parameteren z > 0ogN er den samlede efterspurgte mængde arbejdskraft. Virksomheden maximimerer profitten. Reallønnen, w, modsvarer arbejdskraftens marginalproduktivitet, z, idet den repræsentative virksomhed maximerer profitten: dy = w z = w. (4) dn Endelig haves at den offentlige sektor balancerer sit budget G = T, (5) hvor G er det samlede offentlige forbrug, samt at der på alle tidspunkter er ligevægt på arbejdsmarkedet N s = N (6) 5.1. Forklar hvorfor det optimale forbrugsniveau afhænger af w, a og T som det fremgår af relation (1). 4

7 5.2. Vis, ved brug af (2), (4), (5) samt (6), at ligevægtsbeskæftigelsen er givet ved: N = ah + G a + z, og forklar hvorfor beskæftigelsen er stigende i G Brug dette resultat og relation (3) til at opskrive et udtryk for produktionen i ligevægt, Y. Undersøg hernæst effekten på ligevægtsproduktionen af (a) et fald i G, (b)etfaldia. Fortolk Vis at forbruget i ligevægt er givet ved C = a (zh G), a + z og undersøg hernæst effekten på C af(a)etfaldia, (b)etfaldig. Fortolk Erdegennemførteeksperimenter(dvs. ændringeria og G) ioverensstemmelse med den empirisk observerede samvariation mellem Y og C? 5

8 Københavns Universitet Det Naturvidenskablige Fakultet Økonomi 1, Matematik-Økonomi Studiet 4 timers prøve med hjælpemidler, 30. juni Alle opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægtes alle spørgsmål lige meget. Opgave 1: Mikro (20 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 For en forbruger gælder at hvis hendes indkomster vokser, så vokser hendes forbrug af mindst en af de to varer også. 1.2 For en virksomhed gælder at gennemsnitsomkostningerne er mindre end marginalomkostningerne. 1.3 Under monopol er prisen højere end marginalomkostningerne. 1.4 I en bytteøkonomi med to varer og to forbrugere gælder at en forbruger kanstillesigselvbedrevedatforærenogetafdenenevaretildenanden forbruger inden de handler og ender i en Walrasligevægt. Opgave 2: Mikro (30 point) Betragt en bytteøkonomi med to varer og to forbrugere. De to varer er vanillekranse og bananlikør og de to forbrugere er Mutter og Fatter. Mutter er beskrevet ved initialressourcerne ω M =(ωv M,ωb M), hvor ωm v,ωb M > 0, og nyttefunktionen: u M (x v,x b ) = x v + x b, 1

9 hvor x v,x b > 0 er forbruget af henholdsvis vanillekranse og bananlikør. Fatter er beskrevet ved initialressourcerne ω F =(ωv F,ωb F ), hvor ωf v,ωb F > 0, og nyttefunktionen: u F (x v,x b ) = (x v 1) 2 (x b 1) 2, hvor ω M v + ω F v = ω M b + ω F b < 1. Prisen på vanillekranse er p v > 0ogprisenpå bananlikør er p b > Tegn to indifferenskurver for både Mutter og Fatter. 2.2 Afgør om deres præferencer er monotone og konvekser. 2.3 Opstil Mutters og Fatters problem og find deres efterspørgselsfunktioner. 2.4 Definer en Walrasligevægt for økonomien og kommenter definitionen. 2.5 Find en Walrasligevægt for økonomien. 2.6 Find de Paretooptimale allokationer for økonomien. 2

10 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Økonomi 1, Matematik-Økonomi Studiet 4 timers prøve med hjælpemidler, Reeksamen 24. Jan Alle opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægtes alle spørgsmål lige meget. 1 Opgave 1: Mikro (20 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 Hvis to nyttefunktioner repræsenterer samme præferencerelation, da må den ene nyttefunktion nødvendigvis være en lineær transformation af den anden. 1.2 Hvis en forbruger bruger hele sin indkomst på et enkelt gode, da må Engelkurven nødvendigvis være lineær. 1.3 Producer s surplus er identisk med pro tten. 1.4 Hvis en forbrugers præferencer for to goder kan repræsenteres ved en Cobb-Douglas nyttefunktion, da må goderne nødvendigvis være substitutter. 2 Opgave 2: Mikro (15 point) Forbruger A har nyttefunktionen u A (x 1 ; x 2 ) = maxfx 1 ; x 2 g; og forbruger B har nyttefunktionen u B (x 1 ; x 2 ) = x 1 + x 2 ; 1

11 hvor x 1 angiver forbruget af vare 1 og x 2 angiver forbruget af vare 2, x 1 ; x 2 0. Initialressourcerne er givet ved! A =! B = (1; 1), hvor! A er A s initialressourcer og! B er B s initialressourcer. 2.1 Illustrer præferencerne i en Edgeworthboks. Forklar hvad det vil sige at præferencer er konvekse henholdvis strengt konvekse, og angiv hvorvidt dette er tilfældet for de to forbrugere. 2.2 Giv en de nition af Pareto-optimalitet, og angiv de Pareto-optimale allokationer i Edgeworthboksen. 2.3 Redegør for at en Walras-ligevægt kan opnåes ved priserne (p 1 ; p 2 ) = (1; 1); og angiv den tilhørende ligevægtsallokation (hvis der er ere mulige ligevægtsallokationer ved disse priser så angiv dem alle). Kan der opnås en ligevægt ved priserne (p 1 ; p 2 ) = (2; 1)? 3 Opgave 3: Mikro (15 point) 3.1 En virksomheds omkostninger ved at producere en vare er givet ved C(y) = y 3 6y y + 25; hvor y 0 angiver den producerede mængde. Udregn AC, AVC og MC og redegør kort for betydningen af disse tre udtryk. 3.2 Antag at virksomheden opererer på et marked med fuldkommen konkurrence. Opstil virksomhedens udbudskurve. Angiv virksomhedens profitmaksimerende udbud hvis markedsprisen er p = 20 og udregn profitten. 3.3 Se nu bort fra 3.2 og antag i stedet at virksomheden er monopolist, og den inverse efterspørgselsfunktion er givet ved p(y) = 20 y: Angiv det pro tmaksimerende udbud og udregn pro tten. 2

12 Københavns Universitet Det Naturvidenskablige Fakultet Økonomi 1, Matematik-Økonomi Studiet 4 timers prøve med hjælpemidler, 30. juni Alle opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægtes alle spørgsmål lige meget. 1 Opgave 1: Mikro (20 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 Et naturligt monopol vil altid opnå positiv pro t ved et Pareto-optimalt output. 1.2 I Stackelberg-modellen er det virksomheden der sidst fastsætter output som opnår højest pro t. 1.3 På et marked hvor en vare produceres med konstante marginalomkostninger er en Bertrand ligevægt Pareto-optimal. 1.4 En given nyttefunktion kan repræsentere ere forskellige præferencerelationer. 2 Opgave 2: Mikro (15 point) To forbrugere Allan og Bente har identiske nyttefunktioner: u A (x 1 ; x 2 ) = u B (x 1 ; x 2 ) = maxfx 1 ; x 2 g; hvor x 1 angiver forbruget af vare 1 og x 2 angiver forbruget af vare 2. De samlede initialressourcer er (2; 4), altså! =! A +! B = (2; 4), hvor! A er Allans initialressourcer og! B er Bentes initialressourcer. 1

13 2.1 Skitser præferencer i en Edgeworthbox og angiv om disse er konvekse og/eller monotone. Giv en mulig fortolkning af nyttefunktionerne. 2.2 Giv en de nition af, og angiv, de Pareto-optimale allokationer. 2.3 De ner en Walras-ligevægt, og afgør om en Pareto-optimal tilstand kan fås i en Walras-ligevægt ved følgende initialbeholdninger. 1.! A = (2; 0),! B = (0; 4): 2.! A = (1; 2),! B = (1; 2): 3.! A = (0; 0),! B = (2; 4): 3 Opgave 3: Mikro (15 point) Efterspørgslen på markedet for dieselolie kan udtrykkes ved D(p) = p; hvor p er literprisen og D(p) er efterspørgslen målt i liter. Udbuddet kan udtrykkes ved S(p) = 250p 50; hvor S(p) er udbud målt i liter ved literprisen p. 3.1 Find et udtryk for den inverse efterspørgselskurve og den inverse udbudskurve, og angiv ligevægtsprisen og ligevægtsmængden på markedet for dieselolie. 3.2 Der pålægges nu en skat på 1 kr. per liter dieselolie. Find ligevægten ved denne skat, og angiv den relative fordeling af skattebyrden mellem købere og sælgere. 3.3 Angiv dødvægtstabet ved denne form for beskatning. 2

14 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet ØkIntro, Matematik-Økonomi Studiet 3 timers prøve med hjælpemidler, 28. januar Eksamenssættet består af 3 sider. Alle opgaver skal besvares. Ved bedømmelsen vægtes alle spørgsmål lige meget. 1 Opgave 1 (35 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 Nyttefunktionerne u 1 (x 1 ; x 2 ) = x 1 x 2 og u 2 (x 1 ; x 2 ) = p x 1 p x2 repræsenterer samme præferencer. 1.2 Virksomhedens udbudskurve er lig med de variable gennemsnitsomkostninger. 1.3 Velfærdsteoriens 2. hovedsætning viser at enhver allokation i Edgeworthboksen kan opnås i en ligevægt ved en passende omfordeling af initialbeholdningerne. 1.4 For en forbruger må det gælde, at alle goder kan ikke være inferiøre. 1.5 I en Cournot-Nash ligevægt er det samlede output for højt i forhold til hvad der er samfundsmæssigt ønskeligt. 1.6 WARP er en betingelse som sikrer at forbrugeren har en nyttefunktion. 1.7 Under fuldkommen konkurrence har det ingen økonomisk betydning hvorvidt en fast afgift per solgt enhed (= quantity tax) pålægges køberne eller sælgerne. 1

15 2 Opgave 2: 25 point Forbruger A har nyttefunktionen og forbruger B har nyttefunktionen u A (x 1 ; x 2 ) = x x ; u B (x 1 ; x 2 ) = x 1 + 3x 2 ; hvor x 1 angiver forbruget af vare 1 og x 2 angiver forbruget af vare 2, x 1 ; x 2 0. Initialressourcerne er givet ved! A = (6; 4) og! B = (6; 0) hvor! A er A s initialressourcer og! B er B s initialressourcer. 2.1 Skitser indi erenskurverne for de to forbrugere i Edgeworthboksen. 2.2 Angiv alle Pareto-optimale allokationer i Edgeworthboksen. 2.3 Angiv forbrugernes efterspørgselsfunktioner. 2.4 Find en Walras-ligevægt. 2.5 Diskutér forudsætningerne for det benyttede ligevægtsbegreb. Ved de givne initialbeholdninger og præferencer, vil rationelle forbrugere altid forhandle sig frem til ligevægts-allokationen? 3 Opgave 3: 25 point En monopolist kan sælge en vare i to forskellige geogra ske områder, Region 1 og Region 2. Den inverse efterspørgselsfunktion i Region 1 er givet ved p 1 = 400 0:5y 1 ; hvor p 1 er prisen og y 1 0 den afsatte mængde. Den inverse efterspørgselsfunktion i Region 2 er givet ved p 2 = 300 y 2 ; hvor p 2 er prisen og y 2 0 den afsatte mængde. Monopolistens omkostninger er givet ved c(y) = 0:5y 2 ; hvor y = y 1 + y 2. 2

16 3.1 Find pro tmaksimerende priser p 1, p 2 og mængder y 1 ; y 2. Antag nu at en regulerende myndighed griber ind over for prisdiskriminering mellem regionerne, dvs vi skal have p 1 = p Find et udtryk for den aggregerede inverse efterspørgelsfunktion p(y) hvor p er prisen der tages på begge markeder. 3.3 Beregn pro tmaximerende pris p og mængder y 1 ; y Sammenlign resultaterne i 3.1 og 3.3. Kommentér på velfærdskonsekvenserne af prisdiskriminering (i denne model). 3.5 Forklar hvilken type prisdiskriminering der her er tale om, og redegør for hvilke overvejelser en o entlig myndighed generelt bør tage i forbindelse med regulering af monopolistens frihed til denne form for prisdiskriminering. 4 Opgave 4: 15 point En monopolist har følgende omkostningsfunktion c(y) = 16 + y 2 ; hvor y er output. Den inverse efterspørgsel er givet ved p(y) = 100 y; hvor p er markedsprisen, og y er den afsatte mængde. 4.1 Udregn monopolprisen, den afsatte mængde og pro tten. Illustrér i en gur. 4.2 Forklar hvorfor monopoloutput er samfundsmæssigt ine cient og angiv det samfundsmæssigt e ciente output. En regulerende myndighed har besluttet at give et fast tilskud per solgt enhed til monopolisten for at reducere dødsvægtstabet og gavne forbrugerne. 4.3 Bestem det samfundsmæssigt optimale tilskud og angiv myndighedens samlede udgifter. Diskuter de fordelingsmæssige konsekvenser og hvordan en sådan ordning kunne nansieres. 3

17 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet ØkIntro, Matematik-Økonomi Studiet 3 timers prøve med hjælpemidler, Reeksamen 20. April Eksamenssættet består af re sider. Alle opgaver skal besvares. Blyant er tilladt skriveredskab. Ved bedømmelsen vægtes alle underspørgsmål lige meget. 1 Opgave 1 (35 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 Hvis en monopolist tilbyder mængerabatter kaldes det prisdiskriminering af 3. grad. 1.2 På en Engelsk auktion nedsættes prisen gradvist, indtil en køber accepterer. 1.3 I en Walras-ligevægt er alle forbrugere mindst lige så godt stillet, som hvis de forbrugte deres initialbeholdning. 1.4 For en producent gælder at hvis der er voksende skalaafkast så er gennemsnitsomkostningerne voksende. 1.5 På et marked med fuldkommen konkurrence er der intet dødvægtstab. 1.6 Hvis en forbruger har konvekse preferencer, så er det optimale forbrug indenfor budgetmængden entydigt bestemt. 1.7 I en Bertrand ligevægt er det samlede output for lavt i forhold til hvad der er samfundsmæssigt ønskeligt. 1

18 2 Opgave 2: 25 point Forbruger A har nyttefunktionen og forbruger B har nyttefunktionen u A (x 1 ; x 2 ) = minfx 1 ; x 2 g; u B (x 1 ; x 2 ) = minfx 1 ; 2x 2 g; hvor x 1 angiver forbruget af vare 1 og x 2 angiver forbruget af vare 2, x 1 ; x 2 0. Initialressourcerne er givet ved (! 1 A;! 2 A) = (1; 4); og (! 1 B;! 2 B) = (4; 0): 2.1 Tegn en Edgeworthboks og skitser forbrugernes indi erenskurver. 2.2 Angiv forbruger A s efterspørgselsfunktion. Er de to goder perfekte substitutter eller perfekte komplementer? 2.3 Vis at en Walras-ligevægt kan opnåes ved priserne (p 1 ; p 2 ) = ( 1; 1). 2 Find ligevægtsallokationen. NB du kan bruge at forbruger B s efterspørgsel er givet ved x 1 mb B = 2 2p 1 + p 2 x 2 mb B = : 2p 1 + p Illustrér Walras-ligevægten i Edgeworthboksen, dvs. angiv ligevægtsallokationen og tegn budgetlinjen. 2.5 Angiv de Pareto-optimale forbrug i Edgeworthboksen. 2

19 3 Opgave 3: 20 point En virksomheds omkostninger ved at producere en vare er givet ved c(y) = y 3 6y y + 25; hvor y 0 angiver den producerede mængde. 3.1 Udregn AC, AVC og MC og redegør kort for betydningen af disse tre udtryk. 3.2 Skitser AVC og MC. Antag nu at virksomheden opererer på et marked med fuldkommen konkurrence. 3.3 Opstil virksomhedens udbudskurve. 3.4 Angiv virksomhedens pro tmaksimerende udbud hvis markedsprisen er p = 20 og udregn pro tten. 4 Opgave 4: 20 point En monopolist har følgende omkostningsfunktion c(y) = y2 ; hvor y er output. Den inverse efterspørgsel er givet ved p(y) = 90 y; 4.1 Find monopolprisen, den afsatte mængde og pro tten. Illustrér i en gur. Antag nu at de faste omkostninger fordobles så at vi i stedet har c(y) = y2 : 4.2 Find monopolprisen, den afsatte mængde og pro tten. Kommentér. 3

20 Antag nu at de variable omkostninger også fordobles så at vi nu i stedet har c(y) = 64 + y 2 : 4.3 Find monopolprisen, den afsatte mængde og pro tten. Kommentér. Antag nu at monopolisten har mulighed for perfekt prisdiskriminering (dvs. pris-diskriminering af 1. grad). 4.4 Find den afsatte mængde ved omkostningsfunktionen c(y) = 64 + y 2, og redegør for om dødvægtstabet stiger eller falder (i forhold til 4.3). 4

21 KØBENHAVNS UNIVERSITET Introduktion til økonomi 3-timers eksamen Januar 2006 Alle spørgsmål ønskes besvaret. Alle hjælpemidler er tilladt. Antal sider i opgaven: 3. Ved bedømmelsen lægges vægt på, at besvarelsen viser tydelig forståelse af økonomisk teori. 1. Korte spørgsmål Det ønskes afgjort, hvorvidt følgende udsagn er korrekte. Alle svar skal begrundes. 1. Lad nyttefunktionen f(u) være en monoton transformation af nyttefunktionen u. Da er de præferencer, der er repræsenteret ved f(u), monotone. 2. En produktionsfunktion, der kendetegnes ved aftagende marginalprodukt, har nødvendigvis også aftagende skalaafkast. 3. Kvasi-faste omkostninger forekommer kun på kort sigt. 4. Virksomhedens udbudskurve er den del af MC-kurven, der overstiger AC-kurven og vokser i takt med output. 2. Profitmaksimering Betragt en profitmaksimerende virksomhed, som befinder sig på et kompetitivt marked. Virksomheden benytter én inputfaktor i mængden x til produktion af output. Det oplyses, at produktionsfunktionen kan skrives som y=f(x), hvorom gælder, at (f x, -f xx )>0. Virksomheden kan sælge sin produktion til prisen p pr. produceret enhed, mens input koster w pr. anvendt enhed. Lad MP(x) være udtryk for virksomhedens marginalprodukt ved en vilkårlig inputmængde. Det oplyses, at virksomheden for øjeblikket anvender en inputmængde, hvorved p MP(x)>w. Hvad bør virksomheden fortage sig: i) øge input, ii) sænke input eller iii) ingen af delene? Begrund svaret.

22 3. Edgeworth-boksen Betragt en økonomi med to forbrugere, A og B, og to varer, 1 og 2. Der er ingen produktion i økonomien, men forbrugerne er udrustet med følgende initialressourcer: 1 2 ( A, A) (1,0) ω ω = og oplyses, at begge forbrugere opfatter de to varetyper som perfekte substitutter. 1 2 ( B, B) (1,1) ω ω =. Det i) Illustrer økonomien i en Edgeworth-boks. Kald den initiale fordeling W, og afmærk fordelingen i Edgeworth-boksen. Tegn for hver af forbrugerne den indifferenskurver, der går gennem W. ii) Afgør om W er en Pareto-efficient fordeling (begrund svaret). Hvis W ikke er Pareto-efficient, illustrer da de fordelinger, der i forhold til W er Pareto-forbedrende. Betragt fordelingen ( A, A, B, B) (0,1,2,0) x x x x = kaldet M. iii) Afmærk fordeling M i Edgeworth-boksen. Er M en mulig fordeling (begrund)? Er M en Paretoefficient fordeling (begrund)? Der indføres nu et sæt af priser, ( p1, p 2). Det oplyses, at begge forbrugere tager priserne for givet. iv) Findes der et sæt af priser ( p1, p 2) > 0, således at M kan fås som markedsligevægt, givet at den initiale fordeling er W? Hvad er i så fald kravet til prisernes indbyrdes forhold? Begge svar skal begrundes. 4. Dødvægtstab Betragt et kompetitivt marked, hvor der handles én varetype. Udbud og efterspørgsel efter varen er illustreret i figur 1. Vil der opstå et samfundsmæssigt dødvægtstab, hvis staten subsidierer vareproduktionen med et subsidium af størrelsen s>0 pr. produceret vareenhed? Begrund svaret; begrundelsen bør understøttes af en illustration, der tager udgangspunkt i figur 1.

23 Figur 1 pris efterspørgsel udbud p* q* mængde

24 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Økonomi 3 timers prøve med hjælpemidler, d. 24. Jan Eksamenssættet består af 3 sider Samtlige spørgsmål ønskes besvaret. Blyant er tilladt skriveredskab Opgave 1 (35 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 Perfekte komplementer er et eksempel på homotetiske præferencer. 1.2 Hvis en monopolist tilbyder mængderabatter kaldes det prisdiskriminering af 1. grad. 1.3 Velfærdsteoriens anden hovedsætning viser at der eksisterer en Walrasligevægt i enhver bytteøkonomi. 1.4 Virksomhedens udbudskurve er identisk med MC kurven. 1.5 Prisdiskriminering af 3. grad reducerer dødvægtstabet, i forhold til en situation med uniform (ensartet) monopolpris. 1.6 For en producent gælder det at hvis der er voksende skalaafkast så er marginalomkostningerne aftagende. 1.7 Præferencer skal være monotone for at WARP kan være opfyldt. Opgave 2 (30 point) Forbruger A har nyttefunktionen u A q x 1 A; x 2 A = x 1 A + x2 A; 1

25 og forbruger B har nyttefunktionen u B x 1 B; x 2 B = x 1 B ; hvor x 1 A angiver A s forbrug af vare 1, osv. Initialbeholdningerne er givet ved 1! 1 A;! 2 A = 2 ; 1 2 1! 1 B;! 2 B = 2 ; 1 : Giv en fortolkning af forbrugernes nyttefunktioner. Brug gerne eksempler. 2.2 Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthboks. 2.3 Angiv om forbrugernes præferencer er konvekse og/eller strengt konvekse. 2.4 Find forbruger B s efterspørgsel, og vis at forbruger A s efterspørgsel er givet ved 1 (x 1 A; x 2 A) = 4 (p 2 ) 2 ; 1 p 1 1 p : p 1 2 p 2 4 p Angiv de Pareto-optimale allokationer i Edgeworthboksen. 2.6 Undersøg om en Walras-ligevægt ndes ved prisforholdet p 2 p 1 = p 3 1: Opgave 3 (10 point) 3.1 Diskutér, i relation til nyttefunktioner, hvad forskellen er på ordinal nytte og kardinal nytte. 3.2 Forklar hvordan en nyttefunktion kan konstrueres ud fra givne indi erenskurver, og redegør for om den konstruerede nyttefunktion er kardinal eller ordinal. 2

26 Opgave 4 (25 point) En virksomhed er karakteriseret ved følgende sammenhæng mellem output y og de samlede produktionsomkostninger: c(y) = 1 3 y3 4y y + 100: Virksomheden har monopol på hjemmemarkedet, hvor den inverse efterspørgsel er givet ved p(y) = 160 6y; hvor p er prisen, og y er den afsatte mængde. 4.1 Forklar hvorledes en monopolvirksomhed bestemmer det pro tmaksimerende pris-mængde valg. Illustrér virksomhedens pris-mængde valg i et diagram. 4.2 Beregn monopolistens optimale valg af produktion og pris samt den hertil svarende pro t. 4.3 Forklar hvorfor monopolvirksomhedens pro tmaksimerende pris-mængde valg er samfundsmæssigt ine cient. Angiv det samfundsmæssigt e - ciente pris-mængde valg samt den hertil svarende pro t. Antag nu at monopolisten gives mulighed for at sælge sin vare også i udlandet. På verdensmarkedet opererer virksomheden under fuldkommen konkurrence. Verdensmarkedsprisen er givet og er lig med 85. Hjemmemarkedet kan separeres (adskilles) fra det internationale marked, således at monopolisten kan prisdiskriminere mellem ind- og udland. 4.4 Beregn hvor meget monopolisten under disse omstændigheder vil producere og sælge ialt, samt hvorledes virksomheden vil fordele sit salg på hjemmemarkedet og eksportmarkedet. Hvad bliver hjemmemarkedsprisen? Beregn virksomhedens pro t under disse omstændigheder. Forklar overalt ræsonnementerne bag resultaterne. 4.5 Overvej om en afgift på eksporten vil være til gavn for forbrugerne på hjemmemarkedet. 3

27 Københavns Universitet Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Økonomi 3 timers prøve med hjælpemidler, reeksamen d. 20. April, Eksamenssættet består af 3 sider Samtlige spørgsmål ønskes besvaret. Blyant er tilladt skriveredskab Opgave 1 (35 point) Tag stilling til følgende udsagn og begrund dit svar. 1.1 Naturlige monopoler bør beskattes for at sikre at output er samfundsmæssigt efficient. 1.2 Hvis to nyttefunktioner repræsenterer samme præferencer, da må de to nyttefunktioner nødvendigvis være identiske. 1.3 For en forbruger må det nødvendigvis gælde, at hvis alle priser stiger (men indkomsten forbliver uændret) så falder forbruget af alle goder. 1.4 I en Stackelberg-ligevægt er det samlede output for højt i forhold til hvad der er samfundsmæssigt ønskeligt. 1.5 Hvis en forbruger har homotetiske præferencer, da er det udelukket at to goder kan være perfekte substitutter. 1.6 Hvis en forbruger maksimerer nytte, så er forbrugerens valg konsistent med WARP. 1.7 Under fuldkommen konkurrence har det ingen betydning for consumers surplus, hvorvidt en fast afgift per solgt enhed (=quantity tax) pålægges køberne eller sælgerne. 1

28 Opgave 2 (30 point) Forbruger A har nyttefunktionen u A x A 1,x A 2 = x A 1 + x A 2, og forbruger B har nyttefunktionen u B x B 1,x B 2 =min{x B 1,x B 2 }, hvor x A 1 ved angiver A s forbrug af gode 1, osv. Initialbeholdningerne er givet ω A 1,ω A 2 = (3, 2) ω B 1,ω B 2 = (4, 1). 2.1 Giv en fortolkning af forbrugernes nyttefunktioner. Brug gerne eksempler. 2.2 Vis forbrugernes præferencer i en Edgeworthboks. 2.3 Angiv om forbrugernes præferencer er konvekse og/eller strengt konvekse. 2.4 Opskriv forbrugernes efterspørgsler som funktion af priserne (p 1,p 2 ). 2.5 Undersøg om en Walras-ligevægt kan opnås ved priserne (p 1,p 2 ) = (1, 1). Overvej om en Walras-ligevægt kan opnås ved andre priser. 2.6 Angiv de Pareto-optimale allokationer i Edgeworthboksen. Overvej hvilke af disse allokationer der er stærkt Pareto-optimale og hvilke der er svagt Pareto-optimale. Opgave 3 (15 point) Betragt et marked med 10 identiske købere, hver med en efterspørgsel givet ved følgende inverse efterspørgselsfunktion: P (Q i )=101 10Q i, hvor P angiver prisen og Q i angiver den i te købers efterspørgsel, i =1,..., 10. 2

29 3.1 Vis den individuelle efterspørgsel i en figur. 3.2 Find markedsefterspørgslen. Vis markedsefterspørgslen i en figur. 3.3 Angiv den markedspris som maksimerer omsætningen. Hvad er priselasticiteten på efterspørgslen ved denne pris? Opgave 4 (20 point) En virksomheds omkostninger ved at producere en vare er givet ved c(y) = 1 3 y3 + y, hvor y 0 angiver den producerede mængde. 4.1 Udregn AC, AVC og MC og redegør kort for betydningen af disse tre udtryk. Illustrér i en figur. Antag at virksomheden opererer på et marked med fuldkommen konkurrence. 4.2 Opstil virksomhedens udbudskurve. Illustrér. 4.3 Angiv virksomhedens profitmaksimerende udbud hvis markedsprisen er p = 2 og udregn profitten. Angiv på tilsvarende vis virksomhedens profitmaksimerende udbud hvis markedsprisen er p =3og udregn profitten. Se nu bort fra antagelsen om at virksomheden opererer på et marked med fuldkommen konkurrence, og antag i stedet at virksomheden er monopolist på markedet. Den inverse efterspørgselsfunktion er givet ved p(y) =4 y. 4.4 Angiv profitmaksimerende udbud og pris og udregn profitten. Illustrér og sammenlign med resultaterne i

Rettevejledning til eksamen i Introduktion til økonomi

Rettevejledning til eksamen i Introduktion til økonomi Rettevejledning til eksamen i Introduktion til økonomi 3 timers prøve med hjælpemidler, d. 1. Januar 009 Samtlige spørgsmål ønskes besvaret. Opgavens vægt i karaktergivningen er angivet ved hver opgave.

Læs mere

1 Bytteøkonomier (kapitel 30)

1 Bytteøkonomier (kapitel 30) 1 Bytteøkonomier (kapitel 30) 1. Setup: Vi har en række forbrugere med hver deres initialbeholdning af en række goder. (a) Ren bytteøkonomi - ingen virksomheder - ingen produktion! 2. Typiske spørgsmål:

Læs mere

1 Monopoler (kapitel 24)

1 Monopoler (kapitel 24) Monopoler (kapitel 24). Vi har indtil nu fokusret på markeder med fuldkommen konkurrence: Virksomheder tager prisen for given. 2. Vi ser nu på et marked med én virksomhed. (a) Virksomheden sætter prisen

Læs mere

1 Monopoler (kapitel 24)

1 Monopoler (kapitel 24) Monopoler (kapitel 24). Et monopol de neres som et marked hvor kun én virksomhed opererer. (a) Virksomheden bestemmer prisen p for godet. Herefter beslutter forbrugerne hvor meget de efterspørger og output

Læs mere

1 Monopoler (kapitel 24)

1 Monopoler (kapitel 24) Monopoler (kapitel 24). Vi ser nu på et marked med én virksomhed. (a) Virksomheden sætter prisen p. Forbrugere tager derefter pris for givet og output bestemmes ved efterspørgselsfunktion D(p). (b) - eller

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2005I 1. årsprøve, Mikroøkonomi Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En isokvant angiver de kombinationer af inputs, som resulterer i en given

Læs mere

Mich Tvede 29. december 2007 Økonomisk Institut Københavns Universitet. En virksomhed har følgende produktionsmulighedsområde:

Mich Tvede 29. december 2007 Økonomisk Institut Københavns Universitet. En virksomhed har følgende produktionsmulighedsområde: Mich Tvede 29. december 2007 Økonomisk Institut Københavns Universitet 1 Produktion Opgave 1.1 En virksomhed har følgende produktionsmulighedsområde: Y = {(x, y) x, y 0ogy ax}, hvor x er input/produktionsfaktoren,

Læs mere

Mich Tvede 29. januar 2003. Økonomisk Institut Københavns Universitet

Mich Tvede 29. januar 2003. Økonomisk Institut Københavns Universitet Mich Tvede 29. januar 2003. Økonomisk Institut Københavns Universitet Lars Peter Østerdal 2. November 2004. 1 Forbrugere Opgave 1.1 1. Illustrer følgende budgetrestriktioner grafisk: a) p 1 =1,p 2 =1ogm

Læs mere

Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel.

Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel. Kapitel 1: Markedet for lejeboliger - et eksempel. November 8, 2008 Kapitel 1 er et introducerende kapitel. Ved hjælp af et eksempel illustreres nogle af de begreber og ideer som vil blive undersøgt mere

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2008I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner MÅLBESKRIVELSE Karakteren 12 opnås, når den studerende ud fra fagets niveau på fremragende

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2007I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2007I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2007I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner OPGAV 1 1.1 Forkert. n vare er rivaliserende, hvis én persons forbrug af varen gørdetumuligtforandrepersoneratforbrugesamevare.

Læs mere

Et Markedet for lejeboliger til studerende. Model:

Et Markedet for lejeboliger til studerende. Model: Kapitel 1: Markedet - et eksempel. Et Markedet for lejeboliger til studerende Model: 1. Alle lejligheder er identiske. 2. Men nogle ligger tæt på universitet (indre ring), andre længere væk (ydre ring).

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2006I 1. årsprøve, Økonomiske Principper I Claus Thustrup Kreiner OPGAVE 1 1.1 Forkert. En inferiør vare er defineret som en vare, man efterspørger

Læs mere

1 Oligopoler (kapitel 27)

1 Oligopoler (kapitel 27) 1 Oligopoler (kapitel 27) 1. Vi har set på to vigtige markedsformer: (a) Fuldkommen konkurrence. Alle virksomheder pristagere - en rimelig antagelse i situation mange små konkurrenter. (b) Monopol. Kun

Læs mere

Velkommen til Økonomi 1!!!!

Velkommen til Økonomi 1!!!! Velkommen til Økonomi 1!!!! Mikro-delen Foråret 2004. Lars Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Introduktion til

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

Kapitel 4: Nyttefunktioner

Kapitel 4: Nyttefunktioner Kapitel 4: Nyttefunktioner Hvad er nytte? - det gamle syn: 1. Nytte betragtet som en indikator for et individs overordnede velfærd. 2. Nytten er kardinal: Størrelsen på nyttedifferencer har betydning.

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 16 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 15 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Vi har indtil videre kun beskrevet

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 4 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 4 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 3 påpegede mulige gevinster ved

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 16 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 15 Claus Bjørn Jørgensen Introduktion Vi har indtil videre beskrevet prisdannelse og allokering på et kompetitivt

Læs mere

ENLYNOVERSIGT ØKONOMI 1 (MAKRO DELEN)

ENLYNOVERSIGT ØKONOMI 1 (MAKRO DELEN) ØKONOMI 1 (MAKRO DELEN) ENLYNOVERSIGT Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut, Københavns Universitet KURSETSFORMÅLIENFIGUR 10,5 10 9,5 9 lngdp 8,5 8 7,5 7 1901 1911 1921 1931 1941 1951 1961 1971 1981 1991

Læs mere

1 Virksomheders teknologi (kapitel 18)

1 Virksomheders teknologi (kapitel 18) 1 Virksomheders teknologi (kapitel 18) 1. Vi ønsker at beskrive de teknologiske begrænsninger som en virksomhed har. 2. Vi har set på nyttefunktioner indenfor forbrugerteorien. 3. Nu ser vi på "produktionsfunktioner".

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 16 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 15 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Vi har indtil videre kun beskrevet

Læs mere

Ugeseddel - uge

Ugeseddel - uge Ugeseddel - uge 50 + 51 Tobias Markeprand 19. december 2008 Forelæsninger Vi har indtil videre analseret forbrugeren og hvordan denne træffer sit valg på markedet. Dette gav os efterspørgselskurven der

Læs mere

Kapitel 4: Nyttefunktioner. Hvad er nytte? - det gamle syn:

Kapitel 4: Nyttefunktioner. Hvad er nytte? - det gamle syn: Kapitel 4: Nyttefunktioner Hvad er nytte? - det gamle syn: 1. Nytte er en indikator for et individs overordnede velfærd. 2. Nytten måles for eksempel på en skala fra 0 til 100. 3. Skalaen er kardinal:

Læs mere

1 Virksomheders teknologi (kapitel 18)

1 Virksomheders teknologi (kapitel 18) 1 Virksomheders teknologi (kapitel 18) 1. "Produktionsteori" har til formål at beskrive de teknologiske begrænsninger en virksomhed er underlagt. 2. Dette gøres ved "produktionsfunktioner". 3. Visse ligheder

Læs mere

Om Inflation and Unemployment : Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation

Om Inflation and Unemployment : Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation Makroøkonomi 1, 25/11 2003 Henrik Jensen Om Inflation and Unemployment : Nærmere detaljer vedr. pris- og lønfastsættelsen og deres relation Prisfastsættelsen Modelantagelser: Monopolistisk konkurrence

Læs mere

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel

Priskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel riskontrol og velfærd: Maksimalpriser eller mindste priser leder ofte til at der opstår overskudsefterspørgsel eller overskudsudbud på markedet. Eksempel maksimalpris på maks : Overskudsefterspørgsel maks

Læs mere

Adgang til bogens hjemmeside via: http://connect.mcgrawhill.com/class/t_andersen_fall_2010

Adgang til bogens hjemmeside via: http://connect.mcgrawhill.com/class/t_andersen_fall_2010 Adgang til bogens hjemmeside via: http://connect.mcgrawhill.com/class/t_andersen_fall_2010 1 Kap 7. Profits, entry and exit: The Basis for the invisible hand Torben M. Andersen 2 Begreber Profitbegreber

Læs mere

Mikroøkonomi opgavebesvarelse - Efterår 2009

Mikroøkonomi opgavebesvarelse - Efterår 2009 Mikroøkonomi opgavebesvarelse - Efterår 2009 Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 18. november 2009 1 Indhold 1 Opgavesæt 1 3 1.1 1.................................. 3 1.2 2..................................

Læs mere

Kapitel 15: Markedsefterspørgsel

Kapitel 15: Markedsefterspørgsel November 29, 2008 Indledning individuel efterspørgsel: maximering af nytte under budgetbegrænsning Ligevægt: udbud er lig efterspørgsel afgørende: den samlede efterspørgsel Centralt: hvordan afhænger efterspørgslen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 14 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 13-17: Virksomhedsadfærd og

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 7 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 7 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Forelæsning 4-6 analyserede hvordan markedsmekanismen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 7 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 7 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Forelæsning 4-6 analyserede hvordan markedsmekanismen

Læs mere

Øvelse 17 - Åbne økonomier

Øvelse 17 - Åbne økonomier Øvelse 17 - Åbne økonomier Tobias Markeprand 20. januar 2009 Opgave 21.2 Betragt et land, der opererer under faste valutakurser, med den samlede efterspørgsel og udbud givet ved ligninger (21.1) og (21.2)

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 2 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 18 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Kapitel 18: Markederne for produktionsfaktorer

Læs mere

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony Emner Kapitel 10 Market Power: y and Monopsony styrke Årsager til at virks. får monopolstyrke Velfærdseffekter af monopolstyrke Monopsoni Chapter 10 Slide 2 Fuldkommen Konkurrence Fuldkommen konkurrence

Læs mere

MAKRO 1 KAP. 12: KORTSIGTSMODEL FOR STOR ÅBEN ØKONOMI MED FRIE KAPITALBEVÆGELSER. Husk opsparings / investeringsbalancen i åben økonomi:

MAKRO 1 KAP. 12: KORTSIGTSMODEL FOR STOR ÅBEN ØKONOMI MED FRIE KAPITALBEVÆGELSER. Husk opsparings / investeringsbalancen i åben økonomi: KAP. 12: KORTSIGTSMODEL FOR STOR ÅBEN ØKONOMI MED FRIE KAPITALBEVÆGELSER MAKRO 1 2. årsprøve Forelæsning 14 Husk opsparings / investeringsbalancen i åben økonomi: NX = (Y C G) I = S I = CF Husk videre

Læs mere

Keynesiansk Konjunkturteori. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet

Keynesiansk Konjunkturteori. Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet Keynesiansk Konjunkturteori Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut Københavns Universitet 1 Agenda Hvordan adskiller keynesiansk makroteori sig fra konjunkturmodellen drøftet i kapitel 7? Konstruktion

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 15 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 14 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 1 behandlede udelukkende en

Læs mere

1 Kapitel 5: Forbrugervalg

1 Kapitel 5: Forbrugervalg 1 Kapitel 5: Forbrugervalg Vi har set på: 1. budgetbegrænsninger 2. præferencer og nyttefunktioner. Nu stykker vi det hele sammen og studerer forbrugerens optimale valg. 2 Optimalt forbrug - grafisk fremstilling

Læs mere

1 Monopoladfærd (25.1-25.7)

1 Monopoladfærd (25.1-25.7) Monopoladfærd (25.-25.7). Vi har hidtil antaget at monopolisten tager en uniform pris. (a) konstant og samme stykpris til alle forbrugere. 2. Tre "klassiske" former for prisdiskriminering. (a) Pris-diskriminering

Læs mere

Øvelsessæt til Makroøkonomi

Øvelsessæt til Makroøkonomi Øvelsessæt til Makroøkonomi 1 2009 Oversigt over øvelsesgange: 24. april 2009: Introduktion til faget Opgaverne 2.3, 2.4 og 2.5 på side 38 i 4. Udgave og 59 i 5. udgave af Macroeconomics 15. maj 2009:

Læs mere

Konjunktur teori 1: Regulariteter og den statiske makromodel Ugeseddel 3: Økonomi 1, forår 2004 Matematik-Økonomi

Konjunktur teori 1: Regulariteter og den statiske makromodel Ugeseddel 3: Økonomi 1, forår 2004 Matematik-Økonomi Konjunktur teori 1: Regulariteter og den statiske makromodel Ugeseddel 3: Økonomi 1, forår 2004 Matematik-Økonomi Carl-Johan Dalgaard Københavns Universitets Økonomiske Institut Webside for økonomi 1:

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 15 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 14 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 1 behandlede udelukkende en

Læs mere

Finansøkonom 2010/12 Globaløkonomi

Finansøkonom 2010/12 Globaløkonomi Finansøkonom 2010/12 Globaløkonomi Opgaver om handelsteorier og handelsrestriktioner Opgave 1 I nedenstående tabel er vist arbejdsproduktiviteten for to varer i to lande. Produktion per mand per dag Sko

Læs mere

Økonomisk Politik, d. 4/ Jakob Roland Munch. Dagens program. Om eksamen Tre opgavetyper:

Økonomisk Politik, d. 4/ Jakob Roland Munch. Dagens program. Om eksamen Tre opgavetyper: Økonomisk Politik, d. 4/1-2005 Jakob Roland Munch Om eksamen Tre opgavetyper: Dagens program Opgave med sandt/falsk udsagn Modelbaseret opgave med teknik/intuition "Overbliks"-opgave Spørgsmål/emner Arrows

Læs mere

Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet. Workshop. Opgave 1. = = 3x 2

Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet. Workshop. Opgave 1. = = 3x 2 Institut for virksomhedsledelse og økonomi, Syddansk Universitet Workshop Opgave 1 Antag at en forbrugers nyttefunktion er givet ved u(, x ) x 3 1 x. Forbrugeren har derudover følgende budgetbetingelse:

Læs mere

MAKROØKONOMI ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Mankiw kap. 3, 6, 7 & årsprøve, 2. semester

MAKROØKONOMI ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT. Mankiw kap. 3, 6, 7 & årsprøve, 2. semester MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 2 Pensum: Mankiw kapitel 3 ØKONOMIEN PÅ LANGT SIGT Mankiw kap. 3, 6, 7 & 8. Husk grundlæggende forudsætning vedr. langt sigt: Priserne er fleksible. Statiske

Læs mere

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet

fundament for AGL Charlotte Bruun 28. marts, 2007 Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet Lektor Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning Aalborg Universitet empiriske AGL 28. marts, 2007 empiriske empiriske Makroøkonometriske AGL kalibrering dynamiske AGL Den offentlige sektor AGL empiriske

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2004II 1. årsprøve, Makroøkonomi

Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2004II 1. årsprøve, Makroøkonomi Vejledende opgavebesvarelse Økonomisk kandidateksamen 2004II 1. årsprøve, Makroøkonomi Claus Thustrup Kreiner Juni 2004 OPGAVE 1 1.1 Forkert. Møntningsgevinst beskriver en gevinst centralbanken/staten

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 5 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 5 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Introduktion Kapitel 4 analyserede bl.a. hvordan ændringer

Læs mere

Kapitel 3: Præferencer. Hvordan skal vi modellere præferencer?

Kapitel 3: Præferencer. Hvordan skal vi modellere præferencer? Kapitel 3: Præferencer Hvordan skal vi modellere præferencer? 1. Paradigme (husk fra forrige kapitel): Forbrugeren vælger det bedste varebundt som han/hun har råd til. 2. Vi har set på hvordan man kan

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 12 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 33 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Recap: Økonomien på langt sigt Kapitel 25: Vækst

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 30 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Hvorfor har vi ikke enøre mønter mere?

Læs mere

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony

Kapitel 10 Market Power: Monopoly and Monopsony Emner Kapitel 10 Market Power: y and Monopsony styrke Årsager til at virks. får monopolstyrke Velfærdseffekter af monopolstyrke Monopsoni Chapter 10 Slide 2 Fuldkommen Konkurrence Fuldkommen konkurrence

Læs mere

Rettevejledning til eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt Eksamenstermin 2005 II

Rettevejledning til eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt Eksamenstermin 2005 II Rettevejledning til eksamensopgave i Makroøkonomi, 2. årsprøve: Økonomien på kort sigt ksamenstermin 25 II Ad spørgsmål 1: n permanent finanspolitisk lempelse i euroland vil i modellen (1) til (3) manifestere

Læs mere

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi

Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Finansøkonom 2011/13 Global økonomi Opgaver til kapitel 5 Opgave 1 It virksomheden XIP har netop lanceret et nyt banebrydende it ledelsesværktøj til mindre virksomheder. Systemet er modulopbygget omkring

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 15 Baggrund: Mankiw & Taylor kapitel 16 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Introduktion Industriøkonomi Imperfekt konkurrence

Læs mere

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii)

Oversigt. Det dominerende firma. Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (i) Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten (ii) Oversigt Det dominerende firma Keld Laursen stitut for dustriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Det dominerende firma vis-a-vis monopolisten

Læs mere

Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer

Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer Forbrugeroverskud, ækvivalerende og kompenserende variationer Introduktion Undervisningsnote til Mikro A, af Ole Kveiborg og Michael Teit Nielsen Vi har kigget en hel del på, hvordan forbrugeren reagerer

Læs mere

Kapitel 3 Forbrugeradfærd

Kapitel 3 Forbrugeradfærd Emner Kapitel 3 orbrugeradfærd Præferencer udgetbegrænsning orbrugsvalg hapter 3: onsumer ehavior Slide Introduktion Virksomheder har brug for at kende forbrugeradfærd, når de prisfastsætter et produkt.

Læs mere

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS

Bilag I. ~ i ~ Oversigt BILAG II MATEMATISK APPENDIKS. The Prisoner s Dilemma THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS Oversigt BILAG I I THE PRISONER S DILEMMA INTRODUKTION I RELATION TIL SAMORDNET PRAKSIS I I II BILAG II III GENNEMSIGTIGHEDENS BETYDNING III MATEMATISK APPENDIKS V GENERELT TILBAGEDISKONTERINGSFAKTOREN

Læs mere

1 Markedsefterspørgsel (kapitel 15) 1. Markedseftersspørgselskurven: Sammenhængen mellem markedspris og samlet efterspørgsel på et marked.

1 Markedsefterspørgsel (kapitel 15) 1. Markedseftersspørgselskurven: Sammenhængen mellem markedspris og samlet efterspørgsel på et marked. 1 Markedsefterspørgsel (kapitel 15) 1. Markedseftersspørgselskurven: Sammenhængen mellem markedspris og samlet efterspørgsel på et marked. 2 Fra forbrugerefterspørgsel til markedsefterspørgsel 1. For enhver

Læs mere

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen

Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Side 1 af 5 Kap4: Velfærdseffekten af prisdiskriminering i flybranchen Når flyselskaberne opdeler flysæderne i flere klasser og sælger billetterne til flysæderne med forskellige restriktioner, er det 2.

Læs mere

MAKRO 2 STRUKTUREL LEDIGHED. Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare?

MAKRO 2 STRUKTUREL LEDIGHED. Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor falder (real-) lønningerne ikke bare? STRUKTUREL LEDIGHED MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 10 Kapitel 13 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro Arbejdsløshed = Kompetitivt (løntagende) overudbud af arbejdskraft. Hvorfor

Læs mere

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition

Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Mikroøkonomi - Efterår 2009 Robert Pindyck and Daniel Rubinfeld: Microeconomics, 7th edition Jonas Sveistrup Hansen - stud.merc.it 22. oktober 2009 1 Indhold 1 Forelæsning 1 - d. 2/9-09 4 2 Forelæsning

Læs mere

Opgaver til Industriøkonomi 3. årsprøve. Christian Schultz

Opgaver til Industriøkonomi 3. årsprøve. Christian Schultz Opgaver til Industriøkonomi 3. årsprøve Christian Schultz Revideret version april 2004 1 OPGAVESÆT NR. 1 1.1 Opgave 1 Betragt en monopolist med lineær efterspørgselskurve, q = a bp hvor a, b > 0. Hun producerer

Læs mere

Rette vejledning til Eksamensopgave i Prioritering & Styring 2009I

Rette vejledning til Eksamensopgave i Prioritering & Styring 2009I Rette vejledning til Eksamensopgave i Prioritering & Styring 2009I Da det er besluttet, at målbeskrivelsen skal være en del af rette vejledningen til alle fag ved Økonomisk Institut, så indledes med målbeskrivelsen

Læs mere

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7

Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Besvarelse af opgaver - Øvelse 7 Tobias Markeprand 20. oktober 2008 IS-LM Opgave 5.7 Politik-blanding. Foreslå en politik-blanding til at opnå hvert af disse målsætninger: Svar: En stigning i Y med en

Læs mere

MAKRO 1 DEN GRUNDLÆGGENDE KLASSISKE MODEL. Lukket økonomi (åben økonomi i kap. 5).

MAKRO 1 DEN GRUNDLÆGGENDE KLASSISKE MODEL. Lukket økonomi (åben økonomi i kap. 5). DEN GRUNDLÆGGENDE KLASSISKE MODEL Lukket økonomi (åben økonomi i kap. 5). MAKRO 1 2. årsprøve Langt sigt. Grundantagelse: Fleksible priser og lønninger naturlig ressourceudnyttelse, BNP udbudsbestemt.

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/a

Matematik A. Højere handelseksamen. Mandag den 18. august 2014 kl hhx142-mat/a Matematik A Højere handelseksamen hhx14-mat/a-1808014 Mandag den 18. august 014 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven består af to delprøver. Delprøven uden hjælpemidler består af opgave 1 til 5 med i alt

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Efterspørgsel og udbud

Efterspørgsel og udbud J.Andersen og H.Keiding: Introduktion til Nationaløkonomi Kapitel 2, side 1 Kapitel 2 Efterspørgsel og udbud 1. Efterspørgsel og hvad der ligger bag Prisdannelsen og markedsmekanismens funktion er et af

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12)

HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) HJEMMEOPGAVE 1 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen (Opgave stillet i uge 9 med aflevering i uge 12) Opgave 1. Vurdér og begrund, hvorvidt følgende udsagn er korrekte: 1.1. En provenuneutral

Læs mere

Forbrugerteori: Optimale valg og efterspørgsel

Forbrugerteori: Optimale valg og efterspørgsel Forbrugerteori: Optimale valg og efterspørgsel Jesper Breinbjerg Department of Business and Economics University of Southern Denmark Akademiet for Talentfulde Unge, 20. marts 2014 Jesper Breinbjerg Optimale

Læs mere

KONJUNKTURTEORI II: FORBRUG. Carl-Johan Dalgaard. Økonomisk Institut, Københavns Universitet

KONJUNKTURTEORI II: FORBRUG. Carl-Johan Dalgaard. Økonomisk Institut, Københavns Universitet KONJUNKTURTEORI II: FORBRUG Carl-Johan Dalgaard Økonomisk Institut, Københavns Universitet OVERBLIK OVER GENNEMGANGEN A. Den repræsentative forbrugers intertemporale maximeringsproblem Effekten af permanente

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER B

ØKONOMISKE PRINCIPPER B ØKONOMISKE PRINCIPPER B Forelæsning til studiepraktik baseret på Mankiw kap. 3: National Income: Where It Comes From and Where It Goes Jesper Linaa De Økonomiske Råd / Københavns Universitet Oktober 2016

Læs mere

Øvelse 11 - Opsummering af den lukkede økonomi

Øvelse 11 - Opsummering af den lukkede økonomi Øvelse 11 - Opsummering af den lukkede økonomi Tobias Markeprand 18. november 2008 X3 Opgave 1 C = 275 + 0, 75(Y T ) (Privat forbrug) I = 75 6, 25i (Investeringer) G = 350 (Offentligt forbrug) T = 387,

Læs mere

7 Virksomhedens markedssituation

7 Virksomhedens markedssituation 7 Virksomhedens markedssituation Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Forklare efterspørgselsfunktionen Forklare prisens betydning for efterspørgslen. Priselasticitet/prisfølsomhed

Læs mere

Kapitel 6 Produktion. Overblik over emner. Introduktion. The Technology of Production. The Technology of Production. The Technology of Production

Kapitel 6 Produktion. Overblik over emner. Introduktion. The Technology of Production. The Technology of Production. The Technology of Production Overblik over emner Kapitel 6 Produktion Teknologien Isokvanter Produktion med et variabelt input Produktion med to variable Inputs Returns to Scale Chapter 6 Slide 2 Introduktion The Technology of Production

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 1 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Hvad er en økonomi? Individ/ beslutningstager Hele

Læs mere

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte

Omeksamen. ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Aalborg Universitet HD-studiet l.del l 139 Omeksamen ERHVERVSØKONOMI 8.. august 2002 Eksamen (4 timer) Alle skriftlige hjælpemidler er tilladte Dette opgavesæt består af 4 opgaver, der vejledende forventes

Læs mere

Opgave X4. Tobias Markeprand. January 13, Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger

Opgave X4. Tobias Markeprand. January 13, Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger Opgave X4 Tobias Markeprand January 13, 2009 Vi betragter en økonomi med adfærdsligninger og ligevægtsligninger C = 60 + 0:8 (Y T ) I = 250 10i G = 150 N X = 400 0:1Y 500E T = 50 + 0:25Y M d = 0:25Y 10i

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 1 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 23 og 24 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Genstandsfelt for økonomisk teori I. Individers/beslutningstagers

Læs mere

MAKROØKONOMI AS-AD ANALYSEN. Fra Kapitel 9: hvad angav hhv. SRAS, LRAS og AD? 1. årsprøve, 2. semester. Forelæsning 11.

MAKROØKONOMI AS-AD ANALYSEN. Fra Kapitel 9: hvad angav hhv. SRAS, LRAS og AD? 1. årsprøve, 2. semester. Forelæsning 11. AS-AD ANALYSEN MAKROØKONOMI Fra Kapitel 9: hvad angav hhv. SRAS, LRAS og AD? 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 11 Aggregeret udbud Pensum: Mankiw kapitel 13 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/cth/makro.htm

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 15. august 2011 kl. 9.00-14.00. kl. 9.00-10.00. hhx112-mat/a-15082011 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hhx11-mat/a-1508011 Mandag den 15. august 011 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Prøvens varighed er 1 time.

Læs mere

1. Fravær af stød. Jævn, forudsigelig udvikling i eksogene elementer. 2. Fravær af kortsigtede, nominelle prisstivheder.

1. Fravær af stød. Jævn, forudsigelig udvikling i eksogene elementer. 2. Fravær af kortsigtede, nominelle prisstivheder. MAKRO FOR DET LANGE SIGT MAKRO 2 2. årsprøve Forelæsning 1 Chapter 3 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-2-f09/makro FÆNOMEN: Trends - ikke fluktuationer! MODEL: 1. Fravær af stød. Jævn,

Læs mere

MAKROØKONOMI. Arbejdsmarkedet i basale klassiske model: 1. årsprøve, 2. semester. Forelæsning 6. Ligevægtsarbejdsløshed. Pensum: Mankiw kapitel 6

MAKROØKONOMI. Arbejdsmarkedet i basale klassiske model: 1. årsprøve, 2. semester. Forelæsning 6. Ligevægtsarbejdsløshed. Pensum: Mankiw kapitel 6 Arbejdsmarkedet i basale klassiske model: MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 6 Ligevægtsarbejdsløshed Pensum: Mankiw kapitel 6 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/cth/makro.htm Reallønnen

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 9 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 8 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi Velfærdsstatens hovedformål Tilvejebringelse af offentlige

Læs mere

INDHOLD. Goutham Jørgen Surendran21. december 2011. Indhold

INDHOLD. Goutham Jørgen Surendran21. december 2011. Indhold INDHOLD Indhold Økonomiske principper A 2 Introduktion.............................................. 2 Kapitel 1............................................. 2 Kapitel 2.............................................

Læs mere

MAKRO PENSUM og PLAN. 2. årsprøve. Forelæsning 1. Mankiw kapitel 1, 2 samt begynd 3 2. OPGAVER. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

MAKRO PENSUM og PLAN. 2. årsprøve. Forelæsning 1. Mankiw kapitel 1, 2 samt begynd 3 2. OPGAVER. Hans Jørgen Whitta-Jacobsen MAKRO 1 PÅ 2.ÅR 1. PENSUM og PLAN MAKRO 1 2. årsprøve Forelæsning 1 Mankiw kapitel 1, 2 samt begynd 3 Hans Jørgen Whitta-Jacobsen econ.ku.dk/okojacob/makro-1-e08/makro N. Gregory Mankiw: Macroeconomics,

Læs mere

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i)

Indhold. Forskning og udvikling. Introduktion. Markedsmagt (i) Indhold Forskning og udvikling Keld Laursen Institut for Industriøkonomi og virksomhedstrategi, HHK e-mail: kl.ivs@cbs.dk, http://www.cbs.dk/departments/ivs/laursen/ Introduktion Struktur, opførsel og

Læs mere

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00

Matematik A. Højere handelseksamen. 1. Delprøve, uden hjælpemidler. Mandag den 16. august 2010. kl. 9.00-14.00 Matematik A Højere handelseksamen 1. Delprøve, uden hjælpemidler kl. 9.00-10.00 hh10-mat/a-1608010 Mandag den 16. august 010 kl. 9.00-14.00 Matematik A Prøven uden hjælpemidler Dette opgavesæt består af

Læs mere

Forbrugeren som agent

Forbrugeren som agent Kapitel 2: Budgetbegrænsninger Forbrugeren som agent 1. Paradigme: Forbrugeren vælger det bedste varebundt som han/hun har råd til. 2. Lyder banalt og noget abstrakt - men... 3....viser sig at give en

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER II

ØKONOMISKE PRINCIPPER II ØKONOMISKE PRINCIPPER II 1. årsprøve, 2. semester Forelæsning 13 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 34 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperii Fra kapitel 33 AD-AS-diagrammet AD: Negativ hældning

Læs mere

MAKROØKONOMI PENSUM. N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, 5. udg. Worth Publishers, New York, årsprøve, 2. semester

MAKROØKONOMI PENSUM. N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, 5. udg. Worth Publishers, New York, årsprøve, 2. semester MAKROØKONOMI 1. årsprøve, 2. semester PENSUM N. Gregory Mankiw: Macroeconomics, 5. udg. Worth Publishers, New York, 2003. Forelæsning 1 Pensum: Mankiw kapitel 1 & 2 + Hansen afsnit 1 & 2 C. Thustrup Hansen:

Læs mere