Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE. EU-udbud af. kombination af byggelån og realkreditlån"

Transkript

1 Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. UDBUDSMATERIALE EU-udbud af kombination af byggelån og realkreditlån Midlertidig og endelig finansiering af renovering og ombygning af Hasseris Boligselskab, afd. 5, Stationsmestervej / Dyrskuevej 13-51, 9200 Aalborg SV 27. februar 2015 Side 1 af 9 KMS

2 Indholdsfortegnelse: 1. Udbudsform mv Udbyder Projektbeskrivelse Den udbudte ydelse Byggelån/realkreditlånene Kontraktperiode Særlige vilkår for den udbudte tjenesteydelse Generelle forhold Tildelingskriterier Afgivelse af tilbud Forbehold Behandling af tilbud Forhandling Alternative tilbud og delbud Vedståelse Spørgsmål Omkostninger Meddelse... 9 Bilagsfortegnelse: Bilag 1: Udbudsbekendtgørelse, offentliggjort den Bilag 2: Tilbudsliste, dateret den Bilag 3: Skema A, støttet Bilag 4: Kommunal godkendelse af skema A Bilag 5: Skitseforslag og kort projektbeskrivelse Bilag 6: Foreløbig ratefordelingsplan Bilag 7: Afdelingsårsregnskab for 2013/2014 Bilag 8: Afdelingsbudget for 2014/2015 Bilag 9: Oversigt over eksisterende lån (årsopgørelser og kontooversigt) Bilag 10: Finansieringsskitse fra LBF, skitse kapitaltilførsel mv. og udmelding efter Skema A Bilag 11: BBR-meddelelse Bilag 12: Boligorganisationens seneste årsberetning og revisionsprotokol Side 2 af 9

3 1. Udbudsform mv. Udbudet gennemføres som et offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet (direktiv nr. 2004/18). Udbudsbekendtgørelse er sendt til offentliggørelse den 02. marts 2015 i EU-tidende/TEDdatabasen. 2. Udbyder Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV som herefter benævnes BYGHERREN. Ved gennemførelsen af udbuddet medvirker Kuben Management A/S, Skibbrogade 3, Aalborg, i det følgende benævnt KM. 3. Projektbeskrivelse Ydelsen vedrører midlertidig og endelig finansiering af renoverings- og ombygningsarbejder for Hasseris Boligselskab, afd. 5, Aalborg SV. Afdelingen er beliggende: Stationsmestervej / Dyrskuevej 13-51, 9200 Aalborg SV Matr. Nr. 1ii, Skalborg by, Skalborg Renovering/ombygning vedrører 492 boliger. Efter renovering/ombygning/sammenlægning består afd. 5 af 460 tidssvarende boliger, hvoraf de 126 er tilgængelighedsboliger. Der reduceres med 32 boliger. Læs mere i bilag 5 Skitseforslag og kort projektbeskrivelse. Alle arbejder bliver delvist finansieret med støtte fra Landsbyggefonden jfr.almenbolig-loven 91 a. Projektet er godkendt af Aalborg Kommune på byrådsmøde 11. december 2012 jf. bilag 4. Der er afholdt EU-licitation over samtlige byggearbejder. Side 3 af 9

4 4. Den udbudte ydelse 4.1. Byggelån/realkreditlånene Tjenesteydelsen består af følgende ydelser: Ydelsen består i at yde: 1 byggelån kr støttet realkreditlån kr med forudsætning om kommunal garanti 1 ustøttet realkreditlån kr med forudsætning om kommunal garanti (fratrukket kap.tilførsel+fællespuljetilskud+egen træk.ret) 1 ustøttet realkreditlån kr (hovedstol maks kr ). Sidstnævnte ustøttede låns hovedstol kan variere fra kr til kr De ovenstående byggelån og realkreditlån er opgjort i henhold til udmelding fra Landsbyggefonden efter godkendelse af skema A og oprindelig finansieringsskitse. Af bilag 10 fremgår de ovenstående beløb. Vedrørende kommunalgaranti henvises til Bilag 4. Den samledes finansieringsplan i h.t. Landsbyggefondens udmelding efter skema A og oprindelig finansieringsskitse jf. bilag 10 udgør således: Støttet realkreditlån Ustøttet realkreditlån (indeholdt i driftsstøttesagen) Kap.tilførsel, fællespuljetilskud, egen træk.ret Egen finansiering som ustøttet realkreditlån I alt kr kr kr kr kr. Igen gøres opmærksom på, at de ovenstående byggelån og realkreditlån er opgjort i henhold til udmelding fra Landsbyggefonden efter godkendelse af skema A og oprindelig finansieringsskitse. Af bilag 10 fremgår de ovenstående beløb. Der sker en kapitaltilførsel efter 1/5-ordningen: 1/5 Aalborg Kommune, lån kr. 1/5 Realkredit, lån kr. 1/5 Boligorganisation, tilskud kr. 2/5 Landsbyggefonden, tilskud/lån kr. Samlet kapitaltilførsel kr. Tilbudsgiver skal således jf. Landsbyggefondens normale praksis, løfte realkreditinstituttets andel på 1/5 af kapitaltilførelsen, svarende til kr Vedrørende den nærmere finansieringsplan henvises til bilag 10. Side 4 af 9

5 4.2. Kontraktperiode Den forudsatte kontraktperiode for det udbudte byggelån fremgår af vedlagte foreløbige ratefordelingsplan, Bilag 6 som tillige angiver byggelånets løbetid til det tidspunkt, hvor der sker udbetaling på realkreditlånet efter ratefordelingsplanen. Realkreditlånet følger den til enhver tid gældende lovgivning Særlige vilkår for den udbudte tjenesteydelse Tilbuddet afgives under følgende ufravigelige forudsætninger: Der stilles ikke sikkerhed i form af ejerpantebrev. Pengeinstituttet har fuldmagt til hjemtagelse af realkreditlån. Rentetilskrivning sker kvartalsvis bagud. Der ønskes fremsendt kontoudskrifter fra byggelånsbanken hver den 1. i måneden til BYGHERREN/bygherrerådgiveren uden gebyr. I forhold til den foreløbige ratefordelingsplan (bilag 6) skal der kunne ske forskydninger på op til 10 % - både i tid og anlægsudgifter (indeksering jf. fastpris-cirkulære) uden afvigelse i den tilbudte pris. Tilbuddet skal omfatte en låneperiode på byggelånet på 48 mdr. Hjemtagelse af realkreditlån skal ske efter nærmere aftale med Kuben Management A/S om tidspunkter m.v. og provenuet indsættes på byggelånet. Som udgangspunkt nedbringes byggelån med provenue fra realkreditlån umiddelbart efter ibrugtagning/aflevering. Såfremt der opstår en situation, hvor de forventede omkostninger, af en eller anden grund, bliver højere end først antaget, vil byggelånet blive ansøgt forhøjet, når dette konstateres. Herunder tages samtidig stilling til,hvordan overskridelsen skal finansieres (egenfinansiering, supplerende lån eller Skema C-lån). I et sådan tilfælde vil den supplerende byggekredit senest blive indfriet i forbindelse med hjemtagelsen af supplerende finansiering umiddelbart efter godkendt Skema C. Selve byggeperioden andrager 42 måneder med start Det forudsættes, at långiver foretager nødvendig tinglysning af pantebreve og lånehjemtagelser, herunder indhentning af fuldmagter og underskrifter m.v. BYGHERREN er ansvarlig for at nødvendige dokumenter er til stede Generelle forhold Endelig fastsættelse af realkreditlån vil først kunne ske efter kommunalbestyrelsens godkendelse af Skema C ca. 6 måneder efter byggeriets færdiggørelse. Det forudsættes, at den for byggelånet gældende rentesats er franko provision og at der udover renten ikke skal betales gebyrer af nogen art. Side 5 af 9

6 5. Tildelingskriterier Tildelingskriteriet er laveste pris. Som Bilag 2 er vedlagt tilbudsliste til brug for afgivelse af tilbud. Laveste pris fremkommer som summen af følgende: Det samlede beløb som BYGHERREN skal betale i det samlede byggelåns løbetid baseret på de bydendes angivelse af fast debet-rentesats og den i Bilag 6 fremlagte foreløbige ratefordelingsplan. Eventuelle kontante tilskud vil indgå som et fradrag i den samlede udgift til byggelånsrente. OG Debet-rente-satsen skal baseres på et fast tillæg i procentpoint i forhold til Danmarks Nationalbanks indskudsbevisrente(nib). Debet-rentesatsen skal opgives som NIB+det faste tillæg (begge satser og samlet sats opgives) med udgangspunkt i den nedenstående dato for fikspunkt. Den samlede debet-rentesats (NIB + det faste tillæg), kan på intet tidspunkt blive mindre end 0,0%. Det støttede låns samlede omkostninger beregnes som summen af udgifter i forbindelse med lånets etablering. Angivelserne skal underbygges af et amortiseringsforløb, som beskrives og vedlægges som bilag til tilbudslisten De ustøttede låns (kr og kr ) samlede omkostninger for udbyder i form af udgifter i forbindelse med lånets etablering samt samlet bidrag i 30 år. Disse samlede omkostninger skal beregnes ud fra den præmis, at de ustøttede realkreditlån er et fastforrentet kontantlån med løbetid på 30 år på basis af annuitetsobligationer. Angivelserne skal underbygges af et amortiseringsforløb, som beskrives og vedlægges som bilag til tilbudslisten For at gøre tilbuddene sammenlignelige opstilles et fikspunkt for lånetilbuddenes rentesatser og beregninger af kurser til den 8. april Afgivelse af tilbud Fristen for afgivelse af tilbud er: 14. april 2015, kl Tilbuddet skal afgives på vedlagte tilbudsliste, Bilag 2. Såfremt tilbudslisten ikke er udfyldt, kan tilbuddet betragtes som ikke-konditionsmæssigt. Side 6 af 9

7 Tilbudsgiver skal sammen med tilbuddet fremsende følgende dokumentation. 1) Firmanavn, adresse, telefon, adresse og kontaktperson. 2) Oplysninger om ejerforhold. 3) Erklæring på tro og love om ubetalt gæld til det offentlige, jf. Finansministeriets lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj ) Erklæring på tro- og love om, at tilbudsgiver ikke befinder sig i nogen af de i artikel 45 i direktiv 2004/18/EF nævnte situationer. 5) Oplysninger om virksomhedens økonomiske nøgletal i de seneste 3 års regnskaber. Dette kan ske med henvisning til virksomhedens hjemmeside med angivelse af hvor oplysningerne nærmere kan findes. 6) Kort beskrivelse af erfaring med långivning til alment byggeri i de seneste 3 år. Ad 3 og 4: Erklæringer kan hentes på Vinderen vil blive afkrævet en serviceattest. Udenlandske virksomheder kan i stedet for serviceattest aflevere anden tilsvarende dokumentation udstedt af relevant og kompetent myndighed. Serviceattesten (eller anden tilsvarende dokumentation fra udenlandsk virksomhed) må ikke være ældre end 6 mdr. på tidspunktet for tilbudsfristens udløb. Tilbuddet sendes til/afleveres på følgende adresse i 2 trykte eksemplarer samt elektronisk i form af usb-nøgle eller cd-rom: Kuben Management A/S Att: Rasmus B. Frandsen / Kim Sørensen Skibbrogade Aalborg således, at det er KM i hænde inden for ovennævnte tilbudsfrist. Tilbudsliste (bilag 2) bedes samtidig mailet til og da fysisk postleverance kan være ustabil. Modtagelse af elektronisk tilbudsliste (bilag 2) inden frist, er dermed et udtryk for konditionsmæssig aflevering. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil ikke blive taget i betragtning. Tilbud (inkl. alle bilag og tro- og love erklæringer) skal være affattet på dansk. Tilbud kan ikke afgives elektronisk. Tilbudet skal afsendes/afleveres i én lukket kuvert, som mærkes Side 7 af 9

8 Finansieringsudbud af byggelån/realkreditlånene til Hasseris Boligselskab, afd. 5 - må ikke åbnes af poståbningen 7. Forbehold Tilbudsgiver opfordres til at afstå fra at tage forbehold i tilbuddet. Forbehold i tilbuddet kan medføre, at tilbuddet afvises. Såfremt tilbudsgiver opfatter vilkår i udbudsmaterialet som uacceptable eller uhensigtsmæssige, opfordres tilbudsgiver til at stille spørgsmål hertil frem for at tage forbehold. BYGHERREN vil herefter tage stilling til, om der skal foretages ændringer i udbudsmaterialet. BYGHERREN er forpligtet til at se bort fra et tilbud, som afviger fra grundlæggende elementer i udbudsmaterialet. Kun såfremt en afvigelse ikke angår et grundlæggende element og det er muligt for BYGHERREN at prissætte forbeholdet med den fornødne sikkerhed, har BYGHERREN ret - men ikke pligt - til at tage tilbuddet i betragtning. BYGHERREN er i øvrigt forpligtet til at se bort fra ikke-konditionsmæssige tilbud. Eventuel forkastelse af et tilbud vil blive meddelt skriftligt til den pågældende tilbudsgiver. 8. Behandling af tilbud Tilbud registreres af KM ved modtagelsen. Tilbuddene åbnes ikke i nærværelse af de bydende. Tilbudsgiver bærer selv risikoen for evt. forsinkelser i Post Danmark eller anden befragters levering. BYGHERREN er ikke forpligtet til at tilbagelevere fremsendte tilbud. 9. Forhandling Det skal understreges, at BYGHERREN ikke har mulighed for at forhandle med tilbudsgiveren om de afgivne tilbud. Som følge heraf opfordres tilbudsgiver til at sørge for, at det afgivne tilbud er fyldestgørende, behandler alle relevante forhold og indeholder alle nødvendige oplysninger, og at tilbuddet er præcist i enhver henseende, således at der kan indgås kontrakt uden forudgående drøftelser og forhandlinger. 10. Alternative tilbud og delbud Der kan ikke afgives alternative tilbud eller bud på dele af ydelsen. 11. Vedståelse Tilbudsgiver er forpligtet til at vedstå sit tilbud indtil 3 måneder efter tilbudsafgivelse. Side 8 af 9

9 12. Spørgsmål Spørgsmål til udbudsmaterialet kan fremsendes pr. brev eller til nedenstående adresse: Kuben Management A/S Att.: Kim Sørensen og Rasmus B. Frandsen Skibbrogade 3, Aalborg og Spørgsmål skal stilles skriftligt og på dansk. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal være KM i hænde senest 10 kalenderdage før tilbudsfrist. Spørgsmål, som stilles efter denne frist, vil kun blive besvaret i det omfang besvarelse kan afgives senest 6 kalenderdage før tilbudsfristen. Der afholdes ikke orienteringsmøder/spørgemøder med tilbudsgiverne. BYGHERREN forbeholder sig ret til at udsende rettelsesblade til udbudsmaterialet. 13. Omkostninger Tilbudsgiverens omkostninger i forbindelse med tilbudsgivning mv. er BYGHERRREN uvedkommende. 14. Meddelse Tilbudsgiverne vil blive underrettet direkte og samtidigt om, hvilken tilbudsgiver kontrakten tildeles. ***** Side 9 af 9

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. I medfør af 73, stk. 4, 100, stk. 4, 102, 112, 113, stk. 1, 115, stk. 10, 118, stk. 4, 143, stk. 3, 149, 157, stk. 4, 160, 178, stk. 3 og 4, og 184 i lov

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag

BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel. Udbudsbetingelser & B-kontrakt. samt bilag BAT s 3.udbud Lokal rutebuskørsel Udbudsbetingelser & B-kontrakt samt bilag Kontrakt start 11.august 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. del Udbudsvilkår, B- kontraktkørsel 1 Omfang og anvendelse af udbudsmaterialet

Læs mere

Bliv klogere på EU-UDBUD

Bliv klogere på EU-UDBUD Bliv klogere på EU-UDBUD Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-470-6 Tryk ISBN: 978-87-7029-471-3 Oplag:

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde.

Varde. Købsaftale. Ejerboliger, fritidshuse og grunde. Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde. Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref.: 68003860 / Lone Brøndsted Sælger og køber Stilling Adresse Tlf.priv./arb./mobil

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse

Købsaftale Ejerboliger og fritidshuse Sag nr./ref. Dansk Ejendomsmæglerforening - side 1 Sælger og køber Undertegnede Stilling Navn sælger herved til Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail og Stilling Navn Adresse Tlf. priv./arb./mobil e-mail

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1 I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 705 af 25. juni 2012, fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 9. juli 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) 28. juni 2013. Nr. 928. Lovtidende A 2013 Udgivet den 9. juli 2013 28. juni 2013. Nr. 928. Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder 1) I medfør af 43, stk. 2, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf.

Læs mere

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape

Parcelhusgrunde. Fejerskovparken i Lind, 3. etape Parcelhusgrunde Fejerskovparken i Lind, 3. etape Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 7. maj 2014. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder BEK nr 729 af 12/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 122-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud.

Salgsvilkår. Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Salgsvilkår Indledning Udbyder Tønder Kommune udbyder en tidligere planteskole, del af matr. 2265A Skærbæk i offentligt udbud. Udbudsgrundlag I overensstemmelse med 3 stk. 2 i bekendtgørelse nr. 799 af

Læs mere

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede

Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede Sluseholmen 40, 2450 København SV Tlf.: 38 41 19 19 Købsaftale Ejerboliger, fritidshuse og grunde Sag nr./ref. 201151 Dato 17. november 2011 I Sælger og køber Undertegnede sælger herved tii Firmanavn Navn

Læs mere

Bliv klogere på ANNONCERING

Bliv klogere på ANNONCERING Bliv klogere på ANNONCERING Pjecen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s On-line ISBN: 978-87-7029-474-4 Tryk ISBN: 978-87-7029-475-1

Læs mere

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING

BLIV KLOGERE PÅ ANNONCERING 2013 SIDE 2 Bliv klogere på annoncering On-line ISBN 978-87-7029-523-9 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Tlf.: 41715000 E-mail: kfst@kfst.dk Vejledningen er udarbejdet

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig

UDBUDSMATERIALE. Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014. Vig Stationsvej 7, 4560 Vig UDBUDSMATERIALE Sagsnr. 927-JJ25594 14. marts 2014 Vig Stationsvej 7, 4560 Vig For Odsherred Kommune udbydes den gamle børnehave i offentlig udbud. Ejendommen, som er indrettet og anvendes til børnehave,

Læs mere

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide:

Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: Långuide Indhold Vi har samlet en række oplysninger og lovpligtige informationer i denne Långuide: 1. Generelle oplysninger 2. Almindelige forretningsbestemmelser for realkreditudlån 3. Almindelige forretningsbestemmelser

Læs mere

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen.

Undertegnede sælger(e) og køber(e) indgår nærværende købsaftale. Vedlagte salgsopstilling er en del af købsaftalen. Købsaftale Ejerbolig, fritidshuse og grunde Varde Torvet 4-6800 Varde Telefon 75 22 19 33 - CVR nr. 27 61 05 01 Sagsnr.: 68003860 Ejendommen: Troldhøj Allé, 6800 Varde Dato: 04-08-2015 Vigtige oplysninger

Læs mere