Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5 Energi, miljøforhold og indeklima...5 Totaløkonomi - ombygning kontra nedrivning Byggeteknik...7 Anvendelse af bygningens grundlæggende struktur...7 Fleksibilitet Logistik...12 Fokuspunkter før byggestart...12 Nedrivning og betonskæring...13 Sprængning...13 Betonskæring...13 Sandblæsning...15 Overvejelser om adgang til silo i byggeperioden...15 Tidsplanlægning Arkitektur...19 At bygge nyt i gammelt...19 Arkitektonisk tilgang...19 Arkitektonisk udtryk - facader...20 Boligerne...20 Arkitektonisk vurdering Adgangsforhold/tilgængelighed Energi, miljøforhold og indeklima...24 Genanvendelse og betonteknologi Totaløkonomi - ombygning frem for nedrivning...26 Økonomi på den gennemførte ombygning...26 Finansiering af Qvades Silo efter byfornyelsesloven...26 Finansiering af Qvades Silo efter lov om almene boliger...27 Finansiering af Qvades Silo som ustøttet byggeri...27 Økonomi på nedrivning af Siloen...28 Nedrivning og opførelse af nyt byggeri...28 Økonomi alene på nedrivning...29 Omkostninger, der ikke finansieres af byfornyelsesmidlerne

2 Forord Denne publikation omhandler ombygningen af Qvades Silo i Sakskøbing et forsøgs- og udviklingsprojekt. Qvades Silo er en 36 m. høj beton silo, opført i 1960 og brugt som kornsilo. Ombygningen er total og består i at etablere 28 almene boliger i 10 etager. Ombygningen blev påbegyndt i april 2000 og afsluttet i marts I forsøgs- og udviklingsprojektet indgår tre forsøgstemaer. Denne publikation beskriver projektets forsøgstema 2. Tema 2 har som målsætning at give en systematisk dokumentation af de fysiske/funktionelle, miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med ombygningen af Qvades Silo i Sakskøbing til boligformål. Forsøgsprojektets tema 1 har som målsætning at undersøge og illustrere hvordan en kommune i en udkantsregion kan bruge omdannelsen af Qvades Silo som et bypolitisk redskab. Endelig har forsøgsprojektets tema 3 Planlægning for uforudsete hændelser som målsætning at udvikle et værktøj til planlægning og effektiv håndtering af uforudsete hændelser under byggeprocessen. Tema 3 indgår desuden i Projekt værkstøjskassen, der er et flerårigt udviklingsprogram for udvikling af værktøjer til effektivisering af byfornyelsesprocessen. Forsøgs- og udviklingsprojektet er gennemført i samarbejde mellem NIRAS Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S, Søtoftegård A/S og Byfornyelse Danmark. Projektet er gennemført med støtte af det tidligere By- og Boligministerie. Det har været By- og Boligministeriets håb, at Kommuner, Boligselskaber og tekniske rådgivere kan gøre brug af erfaringerne fra Qvades Silo og få inspiration til fremtidige arbejder med ombygning af udtjente industrianlæg. Denne publikation er udarbejdet af Byfornyelse Danmark. Byfornyelse Danmark har endvidere udarbejdet en publikation over tema 1. Herudover har NIRAS Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S udarbejdet en publikation om tema 3. Byfornyelse Danmark maj

3 2 Baggrund Den fremtidige byudvikling i Danmark vil i udstrakt grad foregå i eksisterende byområder ikke mindst i tidligere erhvervs- og industriområder. I Danmark er der efterhånden en række eksempler på, hvordan disse tidligere erhvervs- og industribygninger ombygges til nye erhverv, men der er stadig kun få eksempler på ombygning af industrianlæg til boligformål. Med de relativt få projekter har boligsektoren naturligvis ikke indarbejdet en praksis i at omdanne erhvervsbygninger til boliger. Et projekt under By- og Boligministeriets Projekt Renovering har imidlertid vist, at der både er et væsentligt potentiale og en væsentlig interesse for at ombygge erhvervsejendomme på udtjente erhvervsarealer. I det omtalte projekt - Boliger i ældre erhvervsbygninger - er der foretaget en kortlægning af ombygningsprojekter i Danmark og der er beskrevet udviklingskoncepter for 5 forskellige bygningstyper. Generelt konkluderes det, at der er brug for en mere systematisk dokumentation af disse ombygninger. De forhold, der angives som væsentlige at tage i betragtning, er følgende: Beliggenhed og tidligere anvendelse Byggeteknisk udgangspunkt Varierende indretningsmuligheder / Nytænkning om form og funktion Hensyn til skala og rumdybder, herunder lysindtag Kvalitative karakteristika - De historiske spor skal være genkendelige efter ombygningen Facadeudtryk Bearbejdning af udearealer skal harmonere med bygningsudtryk Miljøforhold Økonomi I de indledende overvejelser om hvorvidt et tidligere erhvervs- eller industrianlæg kan/skal omdannes til boligformål tages anlæggets tidligere anvendelse først og fremmest i betragtning. Har der f.eks. været opbevaret forurenet korn i en kornsilo er det ikke muligt at etablere boliger i siloen. Dernæst vurderes det om bygningens beliggenhed rummer et fremtidigt udviklingspotentiale. Bl. a. har det betydning at der er arealer med mulighed for at etablere udeophold og praktiske opbevaringsmuligheder til beboerne. Fokus på Qvades Silo Omdrejningspunktet i dette forsøgs- og udviklingsprojekt er ombygningen af Qvades Silo i Sakskøbing til boliger. Qvades kornsilo er en af de mest karakteristiske bygninger på Sakskøbing havn. Siloen, der er opført i 1960, er en overordentlig solid og velproportioneret bygning, der markerer sig stærkt, både i forhold til den gamle bykerne som til de landskabelige træk. Det særlige udgangspunkt for Qvades Silo relaterer sig til flere forhold. Først og fremmest har bygningen en stærk symbolværdi for byen. Det er en udfordring at puste nyt liv i den udtjente industrihavn og inddrage den som aktiv del af byen. En omdannelse af Qvades Silo åbner op for en mere mangfoldighed byudvikling. Dernæst rummer en ombygning af siloen til boliger mulighed for at tilføre Sakskøbing et betydelig antal nye boliger og derved skabe ny rotation på boligmarkedet. Arkitektonisk fremstår bygningen ikke med de kvaliteter, som forrige århundredeskifts industribygninger repræsenterer. Alligevel er det uhyre væsentligt, at siloens karakter ikke forsvinder med ombygningen. Det er væsentligt at fastholde bygningens historiske karakter, samtidig med at der sker en nyfortolkning, og at der tilføjes nye kvaliteter. 3

4 Den gamle silo Projektets målsætning Forsøgs- og udviklingsprojektets tema 2 har haft som mål at dokumentere fysiske/funktionelle, miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med ombygning af betonsiloer til boligformål. Nærværende publikation belyser således ombygningen ud fra følgende elementer: Byggeteknik (forudsætninger og muligheder) Logistik Arkitektur Adgangsforhold/tilgængelighed Miljø Økonomi - ombygning kontra nedrivning 4

5 3 Sammenfatning Byggeteknik Siloen kan i sin oprindelige form betragtes som et råhus. Ombygningen af Qvades Silo er total. Qvades Silo er i dag ombygget til 28 almene boliger fordelt på 10 etager. Qvades Silo var opbygget af 27 kvadratiske silorør med et modul på ca. 3,30 x 3,30 m. Silorørene var udlagt med 3 kamre i bredden og 7 i siloens længde. Kamrene havde en brugbar størrelse. Kamrenes moduler på 3,30 m. giver en acceptabel rumstørrelse på godt 10 m 2. Logistik Under ombygningen af siloen skulle der foregå en meget stor mandskabs- og materiale transport. Det har derfor været afgørende, at denne transport kunne foregå gnidningsløst og effektivt. Sprængning blev valgt da det begrænser perioden med støjgener og dermed tilgodeser arbejdsmiljøet på pladsen såvel som de ydre omgivelser. Sprængning har sparet mandskab, og har derfor været en god økonomisk løsning. Arkitektur Den arkitektoniske bearbejdning og udfordring ligger i at bevare og tydeliggøre sporene i bygningen fra tidligere tiders brug. Overordnet har PLH arkitekter anskuet Qvades Silo arkitektonisk som sammensat af en højere bygning, en hovedbygning og en base, heraf tre arkitektoniske temaer: Tårnet, Skibet og Basen. Kravet til facadeløsningen har i høj grad været at vælge en løsning som: Respekterer bygningens industrielle arkitektur Giver alle bygningens elementer et særligt arkitektonisk udtryk Er en teknisk rigtig løsning Minimerer de fremtidige vedligeholdelsesudgifter Det er lykkedes at genskabe siloen i et formsprog, der afspejler bygningens nye anvendelse til boliger, men også i et formsprog der er loyalt overfor den styrke og råhed, der er karakteristisk for ældre industrianlæg. Adgangsforhold/tilgængelighed Et af kriterierne for om en silo overhovedet er anvendelig til boligformål, er hvorledes adgangs og flugtvejsforhold kan integreres i løsningerne. Qvades silo har været velproportioneret med henblik på at finde en økonomisk sund trappe- og elevatorløsning. Der er anvendt minimalplads til formålet og det har været muligt at placere både trappe og elevator centralt i bygningen med let adgang fra samtlige boliger, således at mængden af gangarealer er minimeret. Energi, miljøforhold og indeklima Generelt er ombygningen af Qvades Silo gennemført på traditionel vis. Det var tidligt på tale at udnytte bygningens struktur og beliggenhed ved havnen til at indarbejde solenergielementer. Dette blev opgivet. Forholdene var ikke optimale og kommunen havde netop investeret i andre energiformer. 5

6 I planlægningsfasen forventede man ligeledes, at udnyttelse af de eksisterende ressourcer ville være en væsentlig bestanddel i projektet. Man havde derfor planlagt at anvende en stor del af det bortskårne beton. I realiteten blev de fritskårne betonklodser dog kun brugt i begrænset omfang, da det ikke var økonomisk rentabelt. Totaløkonomi - ombygning kontra nedrivning Som baggrund for beslutningen om at indrette almene boliger, finansieret efter byfornyelsesloven, i Qvades Silo blev forskellige muligheder undersøgt. Dels hvad en nedrivning af Siloen ville betyde økonomisk for kommunen, dels hvad forskellige boligtyper ville medføre af økonomiske konsekvenser. 6

7 4 Byggeteknik Qvades Silo er en 36 m. høj betonsilo. Siloen er opført i 1960 med glideforskalling og har været anvendt som kornsilo. Siloen kan i sin oprindelige form betragtes som et råhus. Den gamle silo Ombygningen er total. Qvades Silo er i dag ombygget til 28 almene boliger fordelt på 10 etager. Det samlede etageareal er på ca m², hvoraf boligarealet er ca m², mens et areal til depot i stuetagen og et fællesrum på 9. etage udgør ca. 260 m². Under ombygningen er silorørene blevet åbnet op ved at etablere huller til døre og vinduer samt gennemgange i lejlighederne. Der er etableret etageadskillelser i form af stål og gips. Facaderne er isoleret og pudset op udvendigt, nedløbsrør er udskiftet, og den eksisterende tagbelægning er blevet gennemgået og lappet. Derudover er der etableret en elevatorskakt og elevator samt en indvendig trappe fra stueetage til 9. etage. Endelig er der mellem 9. og 10. etage etableret en trappe inde i en lejlighed. Påbegyndt skæring Projektet er udbudt og udført i fagentreprise. Byfornyelse Danmark har fungeret som forretningsfører for bygherren Sakskøbing Boligselskab, mens Søtoftegård A/S har fungeret som projekterings- og byggeleder. Anvendelse af bygningens grundlæggende struktur Som udgangspunkt har det været hensigten at genanvende mest muligt af den eksisterende bygnings grundlæggende struktur. Hvorvidt det overhovedet er muligt at genanvende en silo til beboelse afhænger imidlertid af en række forhold. De væsentligste er: Kamrenes dimensioner Lysindfald i rummene Orientering i forhold til verdenshjørner 7

8 Dybden i lejlighederne Hvor stor en del af siloens bærende dele der skal bortskæres for at opnå acceptable forhold Hvorledes der kan etableres adgang til de enkelte lejligheder Et af de første og vigtigste parametre, der undersøges er dimensionen på de enkelte kamre. Qvades Silo er opbygget af 27 kvadratiske silorør med et modul på ca. 3,30 m. Silorørene er udlagt med 3 kamre i bredden og 7 i siloens længde. Erfaringer fra tidligere projekter har vist, at kamrene havde en brugbar størrelse. Kamrenes moduler på 3,30 x 3,30 m. giver en acceptabel rumstørrelse på godt 10 m 2. Større åbninger mellem to eller tre kamre har ligeledes givet muligheder for at etablere gode køkken/alrum og opholdsrum. Når kamrene vurderes, tages der ligeledes højde for hvor meget af bygningen det vil være nødvendigt at bortskære for at opnå en rimelig lejlighedsindretning. Bortskæres større dele af bygningen, kan det give risiko for at silobygningens konstruktion bliver ustabil. Skal en silo ombygges til boligformål forudsætter det altså, at bygningens konstruktion kan tolerere det nødvendige skærearbejde. Indvendig skæring Med 3 kamre i siloens bredde og 7 kamre i længden er siloens mørke centrum begrænset. Det har således været muligt at sikre lys-indfald i alle opholdsrum. I de 4 indeliggende kamre er etableret adgang til boligerne, entre og badeværelser. Kamrene i Qvades silo havde altså nogle anvendelige mål, der uden større økonomiske omveje, var forholdsvis ligetil at indrette. Havde der været tale om en silo med en meget stor rumdybde, havde det været nødvendigt at tænke alternativt og udnytte noget af siloens mørke centrum til trapper, elevatorer, affaldsskakte og lign. 8

9 Fleksibilitet Som udgangspunkt var det intentionen, at den endelige indretning af siloens boliger skulle afspejle de kommende beboeres behov og det lokale boligbehov. Det var hensigten at etablere boliger i forskellig størrelse og indrette dem fleksibelt alt efter behovet. I den indledende fase forestilledes man sig således, at den fleksibilitet siloen rummede skulle udnyttes til at opnå 100 pct. individuelle indretninger af boligerne. Dette forudsatte imidlertid, at de kommende lejere havde underskrevet lejekontrakten på det tidspunkt hvor tegningsprojektet færdiggøres. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Det har derfor ikke været muligt at inddrage eventuelle beboeres ønsker i den endelige fastlæggelse af boligernes størrelse og indretning. Inden detailprojekteringen blev der til gengæld foretaget en analyse af det lokale behov for lejlighedsstørrelser i Sakskøbing. Det viste sig, at der primært var behov for små boliger. Som et resultat heraf blev der fortrinsvis etableret 2- og 3-rumsboliger i siloen. I alt er der etableret 28 boliger i siloen. Boligerne er fordelt på: 14 stk. 2-rumsboliger 10 stk. 3-rumsboliger 4 stk. 4-rumsboliger Rårum til lejlighed Boligernes størrelser varierer en del. Boligerne med 2 rum er på henholdsvis 74,50 m 2, 80,50 m 2 og 91 m 2, mens boligerne med 3 rum er på henholdsvis 96,50 m 2, 99 m 2 og 104,50 m 2. Endelig er boligerne med 4 rum alle på 115 m 2. Selvom de kommende lejere ikke har haft mulighed for selv at indrette deres boliger efter eget ønske, så har variationerne i boligerne under alle omstændigheder givet lejerne et forholdsvis bredt udbud at vælge imellem. På hver etage er der i reglen indrettet 3 boliger. Qvades Silo er smal i bygningskroppen, og kammerstrukturen har naturligvis været afgørende for fleksibiliteten. Som en positiv konsekvens af siloens givne rammer og bindinger, er boligerne blevet mere rummelige end det er normalt for almene boliger. 9

10 Plantegning af den nye lejlighedsindretning Selve etagernes rumlighed er udnyttet og tilgodeset i lejlighedsudformningen. I planlægningen af lejlighedsindretningen, herunder etablering af toiletter og køkken, har man forsøgt at anvende mindst muligt areal og samtidig tilgodese en god funktion. Endvidere arbejdede man med kun at anvende absolut mindst mulige m 2 til gangarealer, trapper og elevatorer, uden dog at gå på kompromis med brand og flugtvejsforhold. Lejlighedsplanerne er optimale og rationelle i deres organisering og udformning. Især skal det fremhæves, at det har været muligt at udnytte tårnet til en særlig udformet bolig. Lejernes individuelle udfoldelser med hensyn til indretning af boligerne, havde under alle omstændigheder været ret begrænsede, set i lyset af siloens givne rammer og bindinger. Hensynet til individuelle indretninger kunne desuden meget vel have betydet en dårligere udnyttelse af andre m 2. Man har på 9. etage indrettet fælleslokale med køkken og festlokale. Oprindelig var fælleslokalet placeret i stueetagen, men for at give alle beboere andel i den skønne udsigt flyttede man fælleslokalet til 9 etage. En beslutning, der har givet en god disponering. Fælleslokaler 9. etage 10

11 Udsigt over fjorden 11

12 5 Logistik En byggesags succes hænger nøje sammen med flowet i arbejdsprocesserne i forbindelse med ombygningen. Erfaringerne fra tidligere silobyggerier viser, at en velgennemført logistik er afgørende for tid og økonomi. Planlægning og byggelogistik har således været et af de vigtigste redskaber i en effektiv og omkostningsbevidst ombygning af Qvades Silo. Planlægningen og logistikken er fastlagt på grundlag af en visuel vurdering af bygningen. Der er ikke foretaget yderligere analyser eller prøver af bygningen. Man er gået ud fra, at de tegninger der har foreligget også var korrekte. Den udførende entreprenør Søtoftegård A/S har erfaring fra tidligere silobyggerier, og kender derfor de vigtige indsatsområder m.h.t. at få et fornuftigt flow i byggeriet. Helt afgørende delprocesser er: Nedrivning og betonskæring Overvejelser om adgang til siloen i byggeperioden Tidsplanlægning Hovedtidsplan Fokuspunkter før byggestart I forsøgsprojektets opstartsfase foretog man en erfaringsopsamling fra tidligere silobyggerier. I samarbejde med erfarne silobyggere fra Søtoftegård A/S blev kritiske punkter i siloen udpeget baseret på diskussioner af eksempler fra Carlsbergsiloen. 12

13 Herefter foretog de projekterende og de medvirkende i forsøgsprojektets tema 3 en gennemgang af projektet for at identificere kritiske punkter i bygningen og processen. På disse møder i opstartsfasen blev følgende fokuspunkter nævnt: Der er ikke foretaget en grundig registrering eller opmåling af siloen Skal være opmærksom på, at betonen er fri for støbefejl og klorider Der bør være opmærksomhed omkring bygningsafsætningen huller og etagehøjder da siloen ikke kan optage store tolerancer. Rørene er kun lige store nok til at indrette lejligheder i. Etagehøjden er fordelt over hele højden. Etagehøjden er 2,70 m kravet er 2,5 m Hulrummene nederst i silorørene fyldes med betonstykker fra skæringen Bygningen er piloteret på træpæle Dyb kælder med pumpesump skal bevares Tolerancer på vægge skal undersøges på forhånd, idet det i forbindelse med udformning og opsætning af bl.a. fodpaneler og vindueskarme kan være nødvendigt at lave specielle løsninger Betonskæringen bør følges nøje for at undgå forkert skæring Succesen i betonskæringen er yderst vigtig for resten af byggeprocessen For en nærmere beskrivelse af ovennævnte fokuspunkter, henvises til rapport vedrørende forsøgstema 3 udarbejdet af NIRAS. Nedrivning og betonskæring I forhold til nedrivning og betonskæring skal følgende tre parametre vurderes: Vurdering af anvendelige teknikker; skæring, sprængning, hugning Hensyn til det ydre miljø i byggeperioden Hensyn til øvrige byggeprocesser - alt nedrivning og skæring bør overstås inden opstart af øvrige fag. Indledningsvis skal det vurderes hvilke teknikker der er anvendelige. Det væsentlige er at de anvendte teknikker bedst muligt tilgodeser det ydre miljø, byggeprocessen og arbejdsmiljøet på byggepladsen. Arbejdes der i hverdagene medfører støjgenerne først og fremmest dårlige arbejdsvilkår for mandskabet på pladsen. Omvendt vil de omkringboende beboerne blive udsat for støjgener ved arbejde i weekenden. Skæring og sprængning er forbundet med mange støjgener mens hugning i særdeleshed giver støvgener. Entreprenøren vurderede, at sprængning og skæring var de teknikker der skulle anvendes. Sprængning Siloens bund og de indvendige trapper blev sprængt. Sprængning blev valgt da dette begrænser perioden med støjgener og dermed tilgodeser arbejdsmiljøet på pladsen såvel som de ydre omgivelser. Sprængning er hurtig og effektiv. Det sparer mandskab, og er derfor en god økonomisk løsning. Der er af denne grund god grund til at overveje denne teknik. Når sprængning vælges, bør man tage højde for siloens beliggenhed. Er siloen beliggende i nærheden af beboelsesejendomme skal omgivelserne orienteres om støjgener genereret af sprængningen. Betonskæring Betonskæring blev anvendt til at etablere huller til udvendige vinduer og døre samt indvendige døre og større åbninger mellem rum. 13

14 Skærearbejdet udføres i de tomme silorør før etagedækkene etableres. Selve det indledende skærearbejde krævede grundig planlægning. En meget nøje opmåling af siloen og mærkning af højder er helt afgørende for at sikre et vellykket skærearbejde. Skærearbejdet blev udført indvendigt fra en arbejdsplatform, specialbygget til silorørene. Skærearbejdet strakte sig over 3 mdr. og forløb uden større problemer. Dog viste det sig, at samtlige vægge var tykkere end først antaget. Skæring af de tykkere betonvægge medførte merudgifter, men gav ikke forsinkelser i forhold til tidsplanen. De huller der var sat som mål for skærearbejdet pr. dag blev overholdt, om end det krævede flere arbejdstimer pr. dag at opfylde målet. Undervejs i processen Da betonskæring er dyr og meget tidskrævende kan afvigende mål i vægtykkelser betyde betragtelige omkostninger økonomisk såvel som tids - og planmæssigt. Erfaringen fra Qvades Silo giver derfor anledning til at påpege, at det i fremtidige silobyggerier bør overvejes, hvordan man vil forholde sig hvis det viser sig, at vægtykkelsen afviger fra den antagede. Stikprøver i bund og top er ikke tilstrækkelige. Et reelt billede af vægtykkelsen forudsætter, at der tages et stort antal stikprøver, hvilket vil være omstædigt og vanskeligt at gennemføre. I stedet kan det f.eks. fremgå af udbudsmaterialet, at der i planlægningen skal tages hensyn til, at der kan forekomme en ekstraudgift af ukendt størrelse, ligesom det kan fremgå at tidsplanen ikke bør være for komprimeret. Hertil kommer, at såfremt man havde undersøgt siloens vægtykkelse i detaljer, så havde det betydet ekstra omkostninger i byggesagens planlægningsfase, uden at det dermed var blevet billigere at udføre det konkrete skærearbejde. Til gengæld havde budgettet indeholdt de ekstra omkostninger til skærearbejdet, så det ikke var nødvendigt at bruge en stor del af de afsatte uforudsete udgifter til facaderens samt ekstra skærearbejde. 14

15 Indvendig skæring Sandblæsning Siloens facader indeholdt epoxy. Det blev besluttet at efterisolere siloen udvendigt, hvorefter man vurderede at det ikke var nødvendigt at fjerne epoxyen. Man planlagde derfor ikke at sandblæse siloens facader. Leverandøren af facadesystemet ville imidlertid ikke garantere for produktet, hvis der ikke blev sandblæst. I samråd med bygherren traf facadeentreprenøren derfor beslutning om at sandblæse hele bygningen for på denne måde at undgå eventuelle risici ved at lade epoxyen være. I første omgang blev tørsandblæsning valgt, da det er mest effektivt og derfor går hurtigst. Tørsandblæsningen gav imidlertid en del miljø- og arbejdsmæssige problemer i form af støv og støj. Af hensyn til de øvrige entrepriser blev tørsandblæsningen i stor udstrækning udført i weekender og efter fyraften Tørsandblæsningen blev følgelig stoppet i overenskomst mellem byggeledelse og arbejdstilsynet. Vådsandblæsningen fjernede støvproblemerne og gav dermed færre miljø- og arbejdsmæssige problemer. Den mindre slagkraft i vådsandblæsningen betød imidlertid (halvt så meget slagkraft som tørsandblæsning), at sandblæsningen kom til at tage betydelig længere tid og blev dyrere end forudsat i budgettet. Overvejelser om adgang til silo i byggeperioden Under en ombygning som denne skal der foregå en meget stor mandskabs- og materiale transport. Det er derfor af afgørende betydning for et sådan byggeri, at der tages hensyn til at denne transport kan foregå gnidningsløst og effektivt. Under dette punkt er det ikke kun en økonomisk betragtning der spiller ind, men også en sikkerhedsmæssig betragtning for mandskabet i siloen. Der skal til stadighed forefindes 2 flugtvejsmuligheder. I denne planlægning inddrages overvejelser om hvordan de udvendige arbejder på facade og tag såvel som de indvendige arbejder på etagerne gennemføres. I overvejelser skal der tages højde for følgende parametre: Hvad er behovet for udvendig materialehejs? Hvad er behovet for udvendig trappe på stillads? Kan eksisterende indvendige trapper anvendes i byggeperioden? Hvornår kan nye trapper tidligst være i drift? Muligt driftstidspunkt for permanent elevator. 15

16 Tidsplanlægning En forudsætning, for at man overhovedet kan angribe ovenstående punkter, er en grundig dyrkning af byggesagens tidsplan. Af vigtige overvejelser her, skal man indledningsvis beslutte sig for om man starter foroven eller forneden. Det blev valgt at angribe siloen fra neden, men også med opstart på 9 og 10 etage, da der på disse etager var komplicerede og tidskrævende arbejder. Som i alle andre byggerier er der flere milepæle der er af afgørende betydning: Hvornår er huset lukket, hvornår kan udtørringen opstartes? Hvordan med opvarmning? er den midlertidig eller permanent? Entreprenøren inddrog ligeledes forskellige risikoovervejelser i de indledende tidsovervejelser: Hvordan frigør vi os for tidsmæssige gener ved tunge arbejder i stuetagen og på tagetagen Hvordan sikrer vi os byggeriet kan kører uhindret med minimaltidsforbrug (meget dyr stilladsomkostning? Teknik for udbedring af revner i betonoverflader blev valgt inden opstart af egentlige byggeaktiviteter. Oprindeligt hensigten at udføre de indvendige arbejdsprocesser med en uge pr. etage for hver entreprise, jf. vedlagte udbudstidsplan. Idéen var at der kun skulle udføres én aktivitet ad gangen på hver etage for på denne måde at forskyde aktivitet og fag fra hinanden. Byggefasen blev påbegyndt midt i april 2000 med nedrivning, betonskæring og nedbrydning som de første arbejder. Efter valget om opstart nedefra fik man p.g.a. forsinkelsen i sprængnings- og nedbrydningsarbejdet i stue og kælder, problemer med at få skubbet tidsplanen i gang. Det lykkedes derfor ikke at få det planlagte flow i arbejdsprocesserne til at fungere. I stedet blev det besluttet at man sprang over stue og 1. sal og startede på 2. sal. En mulighed man ikke har i traditionelt byggeri. Den viste tidsplan forløb gnidningsfrit fra 2-8. Etage, dog med mindre forskydninger. De utraditionelle etager, stue, 1. sal, 9. sal og 10 sal blev udført som de sidste. Med hensyn til de udvendige arbejder, så blev disse forsinket en del da silovæggene viste sig tykkere end først antaget, hvilket forlængede skærearbejdet. Endvidere gav sandblæsningen, en tidsforlængende faktor. Siloen var overdækket, men entreprenøren frygtede dog lidt for om den temperaturafhængige facadebehandling ville give problemer, grundet det sene tidspunkt på året. Facadestilladset stod længere end planlagt, hvilket medførte øgede lejeudgifter for stillads. 16

17 Siloen med stillads Den væsentligste årsag til forsinkelser i tidsplanen var sandblæsningen af siloens facade. Dette var der som nævnt ikke taget højde for i udbudstidsplanen, da man havde skønnet at en sandblæsning ikke var nødvendig. Sandblæsningen medførte forsinkelser på både udvendige og indvendige arbejder, nærmere bestemt: Facadepudsning Vinduesmontering Gulvlægning Facadeisolering 17

18 Facadeisolering Det udvendige arbejde der skulle udføres af facadepudseentreprisen kunne selvsagt ikke starte op som planlagt, da man måtte afvente færdiggørelsen af sandblæsningen. Dette forsinkede yderligere vinduesmonteringen. Montering af vinduerne skulle ifølge tidsplanen påbegyndes sidst i september Sandblæsningen betød imidlertid, at denne entreprise blev påbegyndt en måned senere end planlagt. Bygningen kunne altså ikke lukkes af før midt i november, hvilket yderligere fik konsekvenser for de indvendige arbejder. De manglende muligheder for at sætte varme på og få bygningen opvarmet betød at gulvlægning og snedkerarbejder måtte udsættes. 18

19 6 Arkitektur Der er indtil i dag kun relativt få eksempler på projekter, der omhandler byudvikling i havneområder, hvor tidligere erhvervs- og industrianlæg er omdannet til boligformål, eksempelvis som private udlejningsboliger, almennyttige boliger, ældreboliger m.v. Derimod er der en del eksempler, hvor bygningerne er omdannet til lettere industri, kontorhuse og hoteller. At bygge nyt i gammelt At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamental anderledes funktion, er en vanskelig disciplin, der ikke alene kræver nytænkning omkring form og funktion, men også fordrer en byggeteknisk udvikling. Den arkitektoniske bearbejdning og udfordring ligger i at bevare og tydeliggøre sporene i bygningen fra tidligere tiders brug, at bevare og tolke kvaliteterne og i bedste fald tilføje nye kvaliteter. Der var udstrakt enighed om at det færdige resultat ikke måtte ligne et højhus i Rødovre. Kornsiloernes geometriske former er karakteristiske. PLH arkitekter har lagt vægt på at bevare Qvades Silos rene og knappe form. Arkitektonisk tilgang Qvades Silo er en bygning, der falder i øjnene. Flere steder dukker den op i byen som fixpunkt og konkurrerer med byens kirketårn. Fra det omgivende landskab kan den ses på stor afstand. Siloen, der er opført i 1960, er en overordentlig solid og velproportioneret bygning. Arkitektonisk fremstår siloen ikke med de kvaliteter, som århundredeskiftets industribygninger repræsenterer om end den markerer sig stærkt, både i forhold til den gamle bykerne som til det flade Lollandske landskab. Bygningen fremstod oprindelig som en betonsilo med massive betonvægge. Betonvæggenes tykkelse var ifølge de gamle tegninger 16 cm ydervæggene og 15 cm i alle skillerummene. Væggene viste sig imidlertid at være 2-3 cm tykkere. For at overholde bygningsmyndighedernes krav til isoleringsværdi, skulle der foretages en omfattende efterisolering af facaderne, indvendig eller udvendig. En af de arkitektoniske milepæle i projektet har været ønsket om at siloen i størst mulig omfang skulle bevare sit arkitektoniske udtryk - sine karakteristika som silobyggeri. Ligeledes har det været ønsket, at Qvades Silo efter renoveringen fortsat skulle passe ind i havnemiljøet. Overordnet har PLH arkitekter anskuet Qvades Silo arkitektonisk som sammensat af en højere bygning, en hovedbygning og en base, heraf følgende arkitektoniske temaer: Tårnet Skibet Basen Kravet til facadeløsningen har i høj grad været at vælge en løsning som: Respekterer bygningens industrielle arkitektur Giver alle bygningens elementer et særligt arkitektonisk udtryk Er en teknisk rigtig løsning 19

20 Minimerer de fremtidige vedligeholdelsesudgifter De væsentligste materialer i ombygningen af Qvades Silo er: En udvendig isolering Det afsluttende pudslag En farvesætning, der respekterer bygningens oprindelige udtryk Det blev valgt at foretage en udvendig efterisolering af facaderne, dels fordi man på siloens udvendige facade kunne konstatere en del afskalninger, og en ikke særlig smuk overflade, dels fordi man indvendigt havde et ønske om at optimerer boligstørrelsen og de mulige anvendelige m 2. Detaljerne består af: Traditionelle pudsdetaljer Ståldetaljer ved altaner og ståldetaljer i trapper Arkitektonisk udtryk - facader Arkitektonisk er en facadeisolering en stor udfordring. Facademateriale, farve og form skal indpasses bedst muligt i forhold til bygningskroppen og omgivelserne. Det skal på forhånd være helt klart, hvilket arkitektonisk udtryk, der ønskes fremmet. Udgangspunktet for PLH arkitekter har været at bevare den store skal i bygningen og en bestræbelse på at fastholde siloens enkle udtryk. Det har været afgørende, at bygningen fortsat skulle fremstå som det, den er opført som, nemlig en silo. Den udvendige isolering har givet mulighed for at arbejde med siloens farver og former. I farvesætningen har PLH arkitekter søgt at fremhæve bygningens enkle former tårnet, skibet og basen. Tårnet er malet grafitgrå, mens skibet er malet hvidt. Det nye facadeudtryk fastholder på denne måde siloens oprindelige deling i 2 bygningskroppe og understreger bygningens vertikalitet. Generelt har man søgt at minimere udhæng på bygningen for på den måde at fastholde siloens begrænsede relief. Vinduerne er således placeret så langt ud i facaden som muligt, for at undgå dybe huller i facaden og derved bevare den enkle geometri. For yderligere at understrege siloens rene og knappe form, har PLH arkitekter arbejdet med nogle enkle rektangler i facadens udtryk. De franske altaner og luftsluserne er således bundet sammen i lodrette smalle felter. Beslutningen om at indrette fælleslokale på 9. etage har endvidere givet mulighed for at afslutte bygningens store volumen med et gennemgående vinduesbånd. I den oprindelige bygning var der på dette sted en lille slids af vinduer hvor arbejderne kunne få et glimt af udsigten over havn og by. Denne udsigt som er kvaliteten ved at bo netop her, har alle beboere fået mulighed for at nyde med fælleslokalet på 9 etage. Boligerne PLH arkitekter har i udformningen af lejlighedernes planløsninger søgt at åbne boligerne mest muligt. Begrænsningen i udformningen af lejlighederne er givet af kornkamrenes dimensioner. For at få så meget rummelighed ind i boligerne som muligt er køkken og opholdsrum slået sammen. Foruden at denne planløsning giver beboerne en oplevelse af rumlighed når de færdes i deres bolig, tilgodeser den tillige et nutidigt behov for at se køkkenet som et centralt rum i boligen. Der skal være plads til andet end madlavning samværet er på dagsordenen. 20

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse

NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse NOTAT Pulje til Landsbyfornyelse Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikterne har den 2. december 2013 udsendt en vejledning der beskriver hvilke typer aktiviteter puljemidlerne kan anvendes til. Under

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899

PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 Eksempel Energirenovering etageboliger PETER FABERSGADE, KØBENHAVN - OPFØRT 1899 UDGIVET DECEMBER 2014 Nye lejligheder på loftet Nyt skifertag og 16 nye moderne to-etagers taglejligheder med egen terrasse.

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093

SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 - LASSEN ERHVERV SALGSPROSPEKT Sag nr. 093 Vejers Havvej 58B, 6853 Vejers Strand Velbeliggende og særdeles velholdt butiks- og beboelsesejendom Pris kontant: Kr. 2.200.000 Erhvervsareal: 144 m2 Boligareal:

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma

BANG BEENFELDT A/S. Bygningsrenovering. Rådgivende ingeniørfirma BANG BEENFELDT A/S Rådgivende ingeniørfirma Bygningsrenovering En af Bang og Beenfeldt A/S spidskompetencer er renoveringssager. Vi løser typisk opgaver for andels- og ejerforeninger - alt fra de helt

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.1 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 4 2013-11-14 Blok 4 Renovering og ombygning

Læs mere

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3

SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 SORGENFRIVANG II PROJEKTTEMAMØDE NR. 3 Projekttemamøde vedrørende facader, vinduer, altaner og tag Lyngby Almennyttige Boligselskab. 2013-02-26 TEMAAVIS for bæredygtig renovering af Sorgenfrivang II HELHEDSPLANEN

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Velbeliggende byejendom i Faaborg

Velbeliggende byejendom i Faaborg Salgsopstilling Velbeliggende byejendom i Faaborg Sag 7069-8 Østergade 22, 5600 Faaborg Domicil til liberalt erhverv Evt. indretning af lejlighed på 1. sal og 2.sal Kontantpris kr. 1.825.000 Etageareal

Læs mere

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder

Funktionsbeskrivelse Bygningsarbejder (Tømrer/isolatør fagentrepriser) 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 014 Toftlund Skole Side:2/5 Udarbejdet: PJA Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse 015 Toftlund Skole...

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse

FLADSTRANDSPARKEN. - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse FLADSTRANDSPARKEN - Terrassehuse, gårdhavehuse og længehuse Fladstrandsparken De 84 miljø- og energirigtige familieboliger er opført i en arkitektur, der i sin stilrene enkelthed spiller flot sammen med

Læs mere

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet

Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet Damgårdstoften 59-97 20 Lavenergi boliger i Mårslet 20 NYE LAVENERGI-BOLIGER I MÅRSLET En ny energirigtig boligafdeling er ved at skyde i vejret i form af 20 rækkehuse på Damgårdstoften i Mårslet. Projektet

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder.

Eksempel. ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder. Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Industrialiseret byggeri (1960-1980) UDGIVET JUNI 2012 Novembervej, Mørkhøj - 4 etageejendomme med lejelejligheder Dette er et eksempel, der viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN

BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 1 BILAG 1 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN 2 ALMENE BOLIGER I NORDHAVN INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING SIDE INDHOLDSFORTEGNELSE OG INDLEDNING Indholdsfortegnelse 2 Om udbuddet af grundkapital i Nordhavn 2 GRUNDKAPITAL

Læs mere

Skoleparken Helhedsplan

Skoleparken Helhedsplan Skoleparken Helhedsplan Nødvendige arbejder 2012 Boligselskabet Nordsjælland Karl Henning Sørensen arkitekter as Wissenberg, Rådgivende ingeniører A/S GBL gruppen for by- og landskabsplanlægning aps 01

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.2.2 - Nedbrydningsarbejde ing. blok 5, 6, 7 2013-11-14 Blok 5, 6, 7 Renovering

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C

Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Ejendomsbeskrivelse Skolebakken 7, 8000 Aarhus C Skolebakken 7 Aarhus C - fantastisk beliggenhed midt i byen ved vandet - liebhaverejendom i centrum af den nye Domkirkeakse med udsigt til havnen, Aarhusbugten

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E

TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE. B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E 1 TEMAHÆFTE UDVENDIG ISOLERING SKIFERTAGE B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E A P R I L 2010 TEMA UDVENDIG ISOLERING Totaløkonomien skal i fokus ved særligt

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning

Nørrebrogade. Nørrebrogade. Det skal du vide om Renovering og genhusning Nørrebrogade Nørrebrogade Det skal du vide om Renovering og genhusning Revideret januar 2014 1 Indhold Indhold... 2 Kære beboere... 3 Byggepladskontor og byggeledelse... 4 Arbejdstid... 4 Byggesagens omfang...

Læs mere

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning

MØLLEMOSEPARKEN. 34 villagrunde i Allerød. - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning MØLLEMOSEPARKEN 34 villagrunde i Allerød - smukt beliggende i spændende og utraditionel udstykning Møllemoseparken Lind & Risør A/S udbyder nu den 1. etape af den længe ventede udstykning i Allerød ved

Læs mere

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde

BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde BESLUTNING OM BYGNINGSFORNYELSE AF Fredet ejendom Svaneapoteket Middelgade 2, matr. 258 a Randers Bygrunde Beslutning om bygningsfornyelse af Svaneapoteket fredet ejendom, Middelgade 2, matrikel 258 a,

Læs mere

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS

BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS BYØKOLOGIPROJEKTET l HEDEBYGADEKARREEN, KØBENHAVN Uddrag af beskrivelse af delprojekt 6 - originalmaterialet kan rekvireres hos SBS Delprojekt 6 - Flexible facader Oktober 1998 Enghavevej 28 A-B Projektets

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved

Region Sjælland Platangårdens Ungdomscenter. Ungdomsboliger Glentevej, Næstved. Sag 11006 24.01.2012. White arkitekter A/S Næstved Region Sjælland Region Sjælland Skitseforslag 1:100 Eksist. tegninger Depot for havemøbler mm Cykler mm Depot for havemøbler mm Ny indgang Reng. Entré Depot Bad 1 Værelse 1 Bad 1 Værelse 1 Kontor Hall

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø

MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET. innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø MIDLERTIDIG AFLUKNING AF BYGGERIET innovativ systemløsning med fokus på økonomi og miljø HVORFOR VÆLGE ALTIFLEX Altiflex interimsaflukning er et innovativt og fleksibelt system til midlertidig aflukning

Læs mere

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge

BedreBolig-plan. BOLIGEJER Familien Espersen Ved Grænsen 70 2000 Frederiksberg. BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge Rapportnr.: XXXXX Firmanr.: XXXXXX Dato: 00. måned 2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Thomas Jensen Påskeliljevej 5 4681 Herfølge 56 78 12 34 info@thomasjensen.dk CVR: 12345678 BOLIGEJER Familien

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning end forudsat i lokalplanen på Gåsemurevej 8 i Stevns Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 20. marts 2014 J.nr.: NMK-33-02145 Ref.: KAGRA AFGØRELSE i sag om dispensation til at opføre et hus med lavere taghældning

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer

Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Energiløsning store bygninger UDGIVET DECEMBER 2012 - REVIDERET DECEMBER 2014 Udvendig efterisolering af betonsandwichelementer Mange etageejendomme fra 1960 erne og 1970 erne er udført i betonelementer

Læs mere

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet

Asbest i ældre huse. Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest i ældre huse Lars Vedsmand, BAT kartellet Asbest nu og fremover Fik vi ikke løst problemet i 80 erne? S-tog, skibe ja men størst problemer i bygninger Status regler nu Registrering mm Arbejdsgiverpligt

Læs mere

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg

A. Petersborg renoveres og der etableres 9-10 boliger. Broens fire boliger indgår i det samlede antal boliger til borgerne på Petersborg Notat Bilag til sagen Etablering af tidssvarende boliger til borgere med psykiske lidelser fra Center for Psykiatri og Handicap Center for Ejendomme Center for Ejendomme Sct. Anna Gade 5 A 3000 Helsingør

Læs mere

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B

Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 6. maj 2015 Lav boligbebyggelse i baggård, Skt. Pauls Gade 4B Teknik og Miljø bemyndiges til at meddele de fornødne tilladelser til

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information

www.egebaek-byg.dk Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Hyvildparken Egebæk Byg A/S opfører 40 lyse arkitekttegnede lejligheder midt i byen tæt på naturen Salg og information Brande Tlf. 9718 0815 DanBolig Brande ApS Storegade 32 7330 Brande Tlf.: 89 18 08

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding

Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding Peter Bennedsen Skjernvej 153 7280 Sønder Felding BYFORNYELSESNÆVNET 30-06-2011 STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND ST. BLICHERS VEJ 6 POSTBOX: 151 6950 RINGKØBING JOURNAL NR.: 2010-732/15 SAGSBEHANDLER: MKLAAR

Læs mere

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø

Sundolitt Climate+ House. Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Sundolitt Climate+ House Fremtidens bolig til gavn for mennesker og miljø Klimavenlig bolig til fremtiden Hvis vores samlede CO2

Læs mere

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk

Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Status Plannavn Område bydel Dato for forslagets vedtagelse i kommunalbestyrelsen Vedtaget Kommuneplantillæg 11/2009 for Taarbæk Taarbæk Taarbæk bydel 6. september

Læs mere

Velkommen til Informationsmøde for beboerne

Velkommen til Informationsmøde for beboerne Velkommen til Informationsmøde for beboerne Afdeling 10, Grønningen Blok 3, Færøvej 20, 22 og 24 Torsdag den 27.02.2014, kl. 19.00 Dagsorden: 1. Præsentation af byggeleder Lars Bille Hansen 2. Generel

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Udvendig efterisolering af letbetonvægge

Udvendig efterisolering af letbetonvægge Energiløsning etageejendomme Udvendig efterisolering af letbetonvægge UDGIVET DECEMBER 2013 - REVIDERET DECEMBER 2014 I halvtredserne, tresserne og halvfjerdserne blev en del mindre etageejendomme opført

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Struer Boligselskab bygger for fremtiden

Struer Boligselskab bygger for fremtiden Struer Boligselskab bygger for fremtiden Nye og renoverede boliger i afdeling 1, Ølbyvej, Voldgade og Solkrogen Bæredygtigt byggeri / Moderne boliger / Udsigt til Limfjorden OM PROJEKTET Boliger til alle

Læs mere

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder

Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Tilgang og metode værdisætning og udviklingsmuligheder Uddrag fra analysen De Danske Spritfabrikker i Aalborg - Arkitektur og kulturhistorie, særlige kvaliteter og genanvendelsespotentialer, udarbejdet

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere