Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Forsøgs- og udviklingsprojektet ombygning af Qvades Silo Tema 2"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Forord Baggrund...3 Fokus på Qvades Silo...3 Projektets målsætning Sammenfatning...5 Byggeteknik...5 Logistik...5 Arkitektur...5 Adgangsforhold/tilgængelighed...5 Energi, miljøforhold og indeklima...5 Totaløkonomi - ombygning kontra nedrivning Byggeteknik...7 Anvendelse af bygningens grundlæggende struktur...7 Fleksibilitet Logistik...12 Fokuspunkter før byggestart...12 Nedrivning og betonskæring...13 Sprængning...13 Betonskæring...13 Sandblæsning...15 Overvejelser om adgang til silo i byggeperioden...15 Tidsplanlægning Arkitektur...19 At bygge nyt i gammelt...19 Arkitektonisk tilgang...19 Arkitektonisk udtryk - facader...20 Boligerne...20 Arkitektonisk vurdering Adgangsforhold/tilgængelighed Energi, miljøforhold og indeklima...24 Genanvendelse og betonteknologi Totaløkonomi - ombygning frem for nedrivning...26 Økonomi på den gennemførte ombygning...26 Finansiering af Qvades Silo efter byfornyelsesloven...26 Finansiering af Qvades Silo efter lov om almene boliger...27 Finansiering af Qvades Silo som ustøttet byggeri...27 Økonomi på nedrivning af Siloen...28 Nedrivning og opførelse af nyt byggeri...28 Økonomi alene på nedrivning...29 Omkostninger, der ikke finansieres af byfornyelsesmidlerne

2 Forord Denne publikation omhandler ombygningen af Qvades Silo i Sakskøbing et forsøgs- og udviklingsprojekt. Qvades Silo er en 36 m. høj beton silo, opført i 1960 og brugt som kornsilo. Ombygningen er total og består i at etablere 28 almene boliger i 10 etager. Ombygningen blev påbegyndt i april 2000 og afsluttet i marts I forsøgs- og udviklingsprojektet indgår tre forsøgstemaer. Denne publikation beskriver projektets forsøgstema 2. Tema 2 har som målsætning at give en systematisk dokumentation af de fysiske/funktionelle, miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med ombygningen af Qvades Silo i Sakskøbing til boligformål. Forsøgsprojektets tema 1 har som målsætning at undersøge og illustrere hvordan en kommune i en udkantsregion kan bruge omdannelsen af Qvades Silo som et bypolitisk redskab. Endelig har forsøgsprojektets tema 3 Planlægning for uforudsete hændelser som målsætning at udvikle et værktøj til planlægning og effektiv håndtering af uforudsete hændelser under byggeprocessen. Tema 3 indgår desuden i Projekt værkstøjskassen, der er et flerårigt udviklingsprogram for udvikling af værktøjer til effektivisering af byfornyelsesprocessen. Forsøgs- og udviklingsprojektet er gennemført i samarbejde mellem NIRAS Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S, Søtoftegård A/S og Byfornyelse Danmark. Projektet er gennemført med støtte af det tidligere By- og Boligministerie. Det har været By- og Boligministeriets håb, at Kommuner, Boligselskaber og tekniske rådgivere kan gøre brug af erfaringerne fra Qvades Silo og få inspiration til fremtidige arbejder med ombygning af udtjente industrianlæg. Denne publikation er udarbejdet af Byfornyelse Danmark. Byfornyelse Danmark har endvidere udarbejdet en publikation over tema 1. Herudover har NIRAS Rådgivende Ingeniører og planlæggere A/S udarbejdet en publikation om tema 3. Byfornyelse Danmark maj

3 2 Baggrund Den fremtidige byudvikling i Danmark vil i udstrakt grad foregå i eksisterende byområder ikke mindst i tidligere erhvervs- og industriområder. I Danmark er der efterhånden en række eksempler på, hvordan disse tidligere erhvervs- og industribygninger ombygges til nye erhverv, men der er stadig kun få eksempler på ombygning af industrianlæg til boligformål. Med de relativt få projekter har boligsektoren naturligvis ikke indarbejdet en praksis i at omdanne erhvervsbygninger til boliger. Et projekt under By- og Boligministeriets Projekt Renovering har imidlertid vist, at der både er et væsentligt potentiale og en væsentlig interesse for at ombygge erhvervsejendomme på udtjente erhvervsarealer. I det omtalte projekt - Boliger i ældre erhvervsbygninger - er der foretaget en kortlægning af ombygningsprojekter i Danmark og der er beskrevet udviklingskoncepter for 5 forskellige bygningstyper. Generelt konkluderes det, at der er brug for en mere systematisk dokumentation af disse ombygninger. De forhold, der angives som væsentlige at tage i betragtning, er følgende: Beliggenhed og tidligere anvendelse Byggeteknisk udgangspunkt Varierende indretningsmuligheder / Nytænkning om form og funktion Hensyn til skala og rumdybder, herunder lysindtag Kvalitative karakteristika - De historiske spor skal være genkendelige efter ombygningen Facadeudtryk Bearbejdning af udearealer skal harmonere med bygningsudtryk Miljøforhold Økonomi I de indledende overvejelser om hvorvidt et tidligere erhvervs- eller industrianlæg kan/skal omdannes til boligformål tages anlæggets tidligere anvendelse først og fremmest i betragtning. Har der f.eks. været opbevaret forurenet korn i en kornsilo er det ikke muligt at etablere boliger i siloen. Dernæst vurderes det om bygningens beliggenhed rummer et fremtidigt udviklingspotentiale. Bl. a. har det betydning at der er arealer med mulighed for at etablere udeophold og praktiske opbevaringsmuligheder til beboerne. Fokus på Qvades Silo Omdrejningspunktet i dette forsøgs- og udviklingsprojekt er ombygningen af Qvades Silo i Sakskøbing til boliger. Qvades kornsilo er en af de mest karakteristiske bygninger på Sakskøbing havn. Siloen, der er opført i 1960, er en overordentlig solid og velproportioneret bygning, der markerer sig stærkt, både i forhold til den gamle bykerne som til de landskabelige træk. Det særlige udgangspunkt for Qvades Silo relaterer sig til flere forhold. Først og fremmest har bygningen en stærk symbolværdi for byen. Det er en udfordring at puste nyt liv i den udtjente industrihavn og inddrage den som aktiv del af byen. En omdannelse af Qvades Silo åbner op for en mere mangfoldighed byudvikling. Dernæst rummer en ombygning af siloen til boliger mulighed for at tilføre Sakskøbing et betydelig antal nye boliger og derved skabe ny rotation på boligmarkedet. Arkitektonisk fremstår bygningen ikke med de kvaliteter, som forrige århundredeskifts industribygninger repræsenterer. Alligevel er det uhyre væsentligt, at siloens karakter ikke forsvinder med ombygningen. Det er væsentligt at fastholde bygningens historiske karakter, samtidig med at der sker en nyfortolkning, og at der tilføjes nye kvaliteter. 3

4 Den gamle silo Projektets målsætning Forsøgs- og udviklingsprojektets tema 2 har haft som mål at dokumentere fysiske/funktionelle, miljømæssige og økonomiske forhold i forbindelse med ombygning af betonsiloer til boligformål. Nærværende publikation belyser således ombygningen ud fra følgende elementer: Byggeteknik (forudsætninger og muligheder) Logistik Arkitektur Adgangsforhold/tilgængelighed Miljø Økonomi - ombygning kontra nedrivning 4

5 3 Sammenfatning Byggeteknik Siloen kan i sin oprindelige form betragtes som et råhus. Ombygningen af Qvades Silo er total. Qvades Silo er i dag ombygget til 28 almene boliger fordelt på 10 etager. Qvades Silo var opbygget af 27 kvadratiske silorør med et modul på ca. 3,30 x 3,30 m. Silorørene var udlagt med 3 kamre i bredden og 7 i siloens længde. Kamrene havde en brugbar størrelse. Kamrenes moduler på 3,30 m. giver en acceptabel rumstørrelse på godt 10 m 2. Logistik Under ombygningen af siloen skulle der foregå en meget stor mandskabs- og materiale transport. Det har derfor været afgørende, at denne transport kunne foregå gnidningsløst og effektivt. Sprængning blev valgt da det begrænser perioden med støjgener og dermed tilgodeser arbejdsmiljøet på pladsen såvel som de ydre omgivelser. Sprængning har sparet mandskab, og har derfor været en god økonomisk løsning. Arkitektur Den arkitektoniske bearbejdning og udfordring ligger i at bevare og tydeliggøre sporene i bygningen fra tidligere tiders brug. Overordnet har PLH arkitekter anskuet Qvades Silo arkitektonisk som sammensat af en højere bygning, en hovedbygning og en base, heraf tre arkitektoniske temaer: Tårnet, Skibet og Basen. Kravet til facadeløsningen har i høj grad været at vælge en løsning som: Respekterer bygningens industrielle arkitektur Giver alle bygningens elementer et særligt arkitektonisk udtryk Er en teknisk rigtig løsning Minimerer de fremtidige vedligeholdelsesudgifter Det er lykkedes at genskabe siloen i et formsprog, der afspejler bygningens nye anvendelse til boliger, men også i et formsprog der er loyalt overfor den styrke og råhed, der er karakteristisk for ældre industrianlæg. Adgangsforhold/tilgængelighed Et af kriterierne for om en silo overhovedet er anvendelig til boligformål, er hvorledes adgangs og flugtvejsforhold kan integreres i løsningerne. Qvades silo har været velproportioneret med henblik på at finde en økonomisk sund trappe- og elevatorløsning. Der er anvendt minimalplads til formålet og det har været muligt at placere både trappe og elevator centralt i bygningen med let adgang fra samtlige boliger, således at mængden af gangarealer er minimeret. Energi, miljøforhold og indeklima Generelt er ombygningen af Qvades Silo gennemført på traditionel vis. Det var tidligt på tale at udnytte bygningens struktur og beliggenhed ved havnen til at indarbejde solenergielementer. Dette blev opgivet. Forholdene var ikke optimale og kommunen havde netop investeret i andre energiformer. 5

6 I planlægningsfasen forventede man ligeledes, at udnyttelse af de eksisterende ressourcer ville være en væsentlig bestanddel i projektet. Man havde derfor planlagt at anvende en stor del af det bortskårne beton. I realiteten blev de fritskårne betonklodser dog kun brugt i begrænset omfang, da det ikke var økonomisk rentabelt. Totaløkonomi - ombygning kontra nedrivning Som baggrund for beslutningen om at indrette almene boliger, finansieret efter byfornyelsesloven, i Qvades Silo blev forskellige muligheder undersøgt. Dels hvad en nedrivning af Siloen ville betyde økonomisk for kommunen, dels hvad forskellige boligtyper ville medføre af økonomiske konsekvenser. 6

7 4 Byggeteknik Qvades Silo er en 36 m. høj betonsilo. Siloen er opført i 1960 med glideforskalling og har været anvendt som kornsilo. Siloen kan i sin oprindelige form betragtes som et råhus. Den gamle silo Ombygningen er total. Qvades Silo er i dag ombygget til 28 almene boliger fordelt på 10 etager. Det samlede etageareal er på ca m², hvoraf boligarealet er ca m², mens et areal til depot i stuetagen og et fællesrum på 9. etage udgør ca. 260 m². Under ombygningen er silorørene blevet åbnet op ved at etablere huller til døre og vinduer samt gennemgange i lejlighederne. Der er etableret etageadskillelser i form af stål og gips. Facaderne er isoleret og pudset op udvendigt, nedløbsrør er udskiftet, og den eksisterende tagbelægning er blevet gennemgået og lappet. Derudover er der etableret en elevatorskakt og elevator samt en indvendig trappe fra stueetage til 9. etage. Endelig er der mellem 9. og 10. etage etableret en trappe inde i en lejlighed. Påbegyndt skæring Projektet er udbudt og udført i fagentreprise. Byfornyelse Danmark har fungeret som forretningsfører for bygherren Sakskøbing Boligselskab, mens Søtoftegård A/S har fungeret som projekterings- og byggeleder. Anvendelse af bygningens grundlæggende struktur Som udgangspunkt har det været hensigten at genanvende mest muligt af den eksisterende bygnings grundlæggende struktur. Hvorvidt det overhovedet er muligt at genanvende en silo til beboelse afhænger imidlertid af en række forhold. De væsentligste er: Kamrenes dimensioner Lysindfald i rummene Orientering i forhold til verdenshjørner 7

8 Dybden i lejlighederne Hvor stor en del af siloens bærende dele der skal bortskæres for at opnå acceptable forhold Hvorledes der kan etableres adgang til de enkelte lejligheder Et af de første og vigtigste parametre, der undersøges er dimensionen på de enkelte kamre. Qvades Silo er opbygget af 27 kvadratiske silorør med et modul på ca. 3,30 m. Silorørene er udlagt med 3 kamre i bredden og 7 i siloens længde. Erfaringer fra tidligere projekter har vist, at kamrene havde en brugbar størrelse. Kamrenes moduler på 3,30 x 3,30 m. giver en acceptabel rumstørrelse på godt 10 m 2. Større åbninger mellem to eller tre kamre har ligeledes givet muligheder for at etablere gode køkken/alrum og opholdsrum. Når kamrene vurderes, tages der ligeledes højde for hvor meget af bygningen det vil være nødvendigt at bortskære for at opnå en rimelig lejlighedsindretning. Bortskæres større dele af bygningen, kan det give risiko for at silobygningens konstruktion bliver ustabil. Skal en silo ombygges til boligformål forudsætter det altså, at bygningens konstruktion kan tolerere det nødvendige skærearbejde. Indvendig skæring Med 3 kamre i siloens bredde og 7 kamre i længden er siloens mørke centrum begrænset. Det har således været muligt at sikre lys-indfald i alle opholdsrum. I de 4 indeliggende kamre er etableret adgang til boligerne, entre og badeværelser. Kamrene i Qvades silo havde altså nogle anvendelige mål, der uden større økonomiske omveje, var forholdsvis ligetil at indrette. Havde der været tale om en silo med en meget stor rumdybde, havde det været nødvendigt at tænke alternativt og udnytte noget af siloens mørke centrum til trapper, elevatorer, affaldsskakte og lign. 8

9 Fleksibilitet Som udgangspunkt var det intentionen, at den endelige indretning af siloens boliger skulle afspejle de kommende beboeres behov og det lokale boligbehov. Det var hensigten at etablere boliger i forskellig størrelse og indrette dem fleksibelt alt efter behovet. I den indledende fase forestilledes man sig således, at den fleksibilitet siloen rummede skulle udnyttes til at opnå 100 pct. individuelle indretninger af boligerne. Dette forudsatte imidlertid, at de kommende lejere havde underskrevet lejekontrakten på det tidspunkt hvor tegningsprojektet færdiggøres. Dette var imidlertid ikke tilfældet. Det har derfor ikke været muligt at inddrage eventuelle beboeres ønsker i den endelige fastlæggelse af boligernes størrelse og indretning. Inden detailprojekteringen blev der til gengæld foretaget en analyse af det lokale behov for lejlighedsstørrelser i Sakskøbing. Det viste sig, at der primært var behov for små boliger. Som et resultat heraf blev der fortrinsvis etableret 2- og 3-rumsboliger i siloen. I alt er der etableret 28 boliger i siloen. Boligerne er fordelt på: 14 stk. 2-rumsboliger 10 stk. 3-rumsboliger 4 stk. 4-rumsboliger Rårum til lejlighed Boligernes størrelser varierer en del. Boligerne med 2 rum er på henholdsvis 74,50 m 2, 80,50 m 2 og 91 m 2, mens boligerne med 3 rum er på henholdsvis 96,50 m 2, 99 m 2 og 104,50 m 2. Endelig er boligerne med 4 rum alle på 115 m 2. Selvom de kommende lejere ikke har haft mulighed for selv at indrette deres boliger efter eget ønske, så har variationerne i boligerne under alle omstændigheder givet lejerne et forholdsvis bredt udbud at vælge imellem. På hver etage er der i reglen indrettet 3 boliger. Qvades Silo er smal i bygningskroppen, og kammerstrukturen har naturligvis været afgørende for fleksibiliteten. Som en positiv konsekvens af siloens givne rammer og bindinger, er boligerne blevet mere rummelige end det er normalt for almene boliger. 9

10 Plantegning af den nye lejlighedsindretning Selve etagernes rumlighed er udnyttet og tilgodeset i lejlighedsudformningen. I planlægningen af lejlighedsindretningen, herunder etablering af toiletter og køkken, har man forsøgt at anvende mindst muligt areal og samtidig tilgodese en god funktion. Endvidere arbejdede man med kun at anvende absolut mindst mulige m 2 til gangarealer, trapper og elevatorer, uden dog at gå på kompromis med brand og flugtvejsforhold. Lejlighedsplanerne er optimale og rationelle i deres organisering og udformning. Især skal det fremhæves, at det har været muligt at udnytte tårnet til en særlig udformet bolig. Lejernes individuelle udfoldelser med hensyn til indretning af boligerne, havde under alle omstændigheder været ret begrænsede, set i lyset af siloens givne rammer og bindinger. Hensynet til individuelle indretninger kunne desuden meget vel have betydet en dårligere udnyttelse af andre m 2. Man har på 9. etage indrettet fælleslokale med køkken og festlokale. Oprindelig var fælleslokalet placeret i stueetagen, men for at give alle beboere andel i den skønne udsigt flyttede man fælleslokalet til 9 etage. En beslutning, der har givet en god disponering. Fælleslokaler 9. etage 10

11 Udsigt over fjorden 11

12 5 Logistik En byggesags succes hænger nøje sammen med flowet i arbejdsprocesserne i forbindelse med ombygningen. Erfaringerne fra tidligere silobyggerier viser, at en velgennemført logistik er afgørende for tid og økonomi. Planlægning og byggelogistik har således været et af de vigtigste redskaber i en effektiv og omkostningsbevidst ombygning af Qvades Silo. Planlægningen og logistikken er fastlagt på grundlag af en visuel vurdering af bygningen. Der er ikke foretaget yderligere analyser eller prøver af bygningen. Man er gået ud fra, at de tegninger der har foreligget også var korrekte. Den udførende entreprenør Søtoftegård A/S har erfaring fra tidligere silobyggerier, og kender derfor de vigtige indsatsområder m.h.t. at få et fornuftigt flow i byggeriet. Helt afgørende delprocesser er: Nedrivning og betonskæring Overvejelser om adgang til siloen i byggeperioden Tidsplanlægning Hovedtidsplan Fokuspunkter før byggestart I forsøgsprojektets opstartsfase foretog man en erfaringsopsamling fra tidligere silobyggerier. I samarbejde med erfarne silobyggere fra Søtoftegård A/S blev kritiske punkter i siloen udpeget baseret på diskussioner af eksempler fra Carlsbergsiloen. 12

13 Herefter foretog de projekterende og de medvirkende i forsøgsprojektets tema 3 en gennemgang af projektet for at identificere kritiske punkter i bygningen og processen. På disse møder i opstartsfasen blev følgende fokuspunkter nævnt: Der er ikke foretaget en grundig registrering eller opmåling af siloen Skal være opmærksom på, at betonen er fri for støbefejl og klorider Der bør være opmærksomhed omkring bygningsafsætningen huller og etagehøjder da siloen ikke kan optage store tolerancer. Rørene er kun lige store nok til at indrette lejligheder i. Etagehøjden er fordelt over hele højden. Etagehøjden er 2,70 m kravet er 2,5 m Hulrummene nederst i silorørene fyldes med betonstykker fra skæringen Bygningen er piloteret på træpæle Dyb kælder med pumpesump skal bevares Tolerancer på vægge skal undersøges på forhånd, idet det i forbindelse med udformning og opsætning af bl.a. fodpaneler og vindueskarme kan være nødvendigt at lave specielle løsninger Betonskæringen bør følges nøje for at undgå forkert skæring Succesen i betonskæringen er yderst vigtig for resten af byggeprocessen For en nærmere beskrivelse af ovennævnte fokuspunkter, henvises til rapport vedrørende forsøgstema 3 udarbejdet af NIRAS. Nedrivning og betonskæring I forhold til nedrivning og betonskæring skal følgende tre parametre vurderes: Vurdering af anvendelige teknikker; skæring, sprængning, hugning Hensyn til det ydre miljø i byggeperioden Hensyn til øvrige byggeprocesser - alt nedrivning og skæring bør overstås inden opstart af øvrige fag. Indledningsvis skal det vurderes hvilke teknikker der er anvendelige. Det væsentlige er at de anvendte teknikker bedst muligt tilgodeser det ydre miljø, byggeprocessen og arbejdsmiljøet på byggepladsen. Arbejdes der i hverdagene medfører støjgenerne først og fremmest dårlige arbejdsvilkår for mandskabet på pladsen. Omvendt vil de omkringboende beboerne blive udsat for støjgener ved arbejde i weekenden. Skæring og sprængning er forbundet med mange støjgener mens hugning i særdeleshed giver støvgener. Entreprenøren vurderede, at sprængning og skæring var de teknikker der skulle anvendes. Sprængning Siloens bund og de indvendige trapper blev sprængt. Sprængning blev valgt da dette begrænser perioden med støjgener og dermed tilgodeser arbejdsmiljøet på pladsen såvel som de ydre omgivelser. Sprængning er hurtig og effektiv. Det sparer mandskab, og er derfor en god økonomisk løsning. Der er af denne grund god grund til at overveje denne teknik. Når sprængning vælges, bør man tage højde for siloens beliggenhed. Er siloen beliggende i nærheden af beboelsesejendomme skal omgivelserne orienteres om støjgener genereret af sprængningen. Betonskæring Betonskæring blev anvendt til at etablere huller til udvendige vinduer og døre samt indvendige døre og større åbninger mellem rum. 13

14 Skærearbejdet udføres i de tomme silorør før etagedækkene etableres. Selve det indledende skærearbejde krævede grundig planlægning. En meget nøje opmåling af siloen og mærkning af højder er helt afgørende for at sikre et vellykket skærearbejde. Skærearbejdet blev udført indvendigt fra en arbejdsplatform, specialbygget til silorørene. Skærearbejdet strakte sig over 3 mdr. og forløb uden større problemer. Dog viste det sig, at samtlige vægge var tykkere end først antaget. Skæring af de tykkere betonvægge medførte merudgifter, men gav ikke forsinkelser i forhold til tidsplanen. De huller der var sat som mål for skærearbejdet pr. dag blev overholdt, om end det krævede flere arbejdstimer pr. dag at opfylde målet. Undervejs i processen Da betonskæring er dyr og meget tidskrævende kan afvigende mål i vægtykkelser betyde betragtelige omkostninger økonomisk såvel som tids - og planmæssigt. Erfaringen fra Qvades Silo giver derfor anledning til at påpege, at det i fremtidige silobyggerier bør overvejes, hvordan man vil forholde sig hvis det viser sig, at vægtykkelsen afviger fra den antagede. Stikprøver i bund og top er ikke tilstrækkelige. Et reelt billede af vægtykkelsen forudsætter, at der tages et stort antal stikprøver, hvilket vil være omstædigt og vanskeligt at gennemføre. I stedet kan det f.eks. fremgå af udbudsmaterialet, at der i planlægningen skal tages hensyn til, at der kan forekomme en ekstraudgift af ukendt størrelse, ligesom det kan fremgå at tidsplanen ikke bør være for komprimeret. Hertil kommer, at såfremt man havde undersøgt siloens vægtykkelse i detaljer, så havde det betydet ekstra omkostninger i byggesagens planlægningsfase, uden at det dermed var blevet billigere at udføre det konkrete skærearbejde. Til gengæld havde budgettet indeholdt de ekstra omkostninger til skærearbejdet, så det ikke var nødvendigt at bruge en stor del af de afsatte uforudsete udgifter til facaderens samt ekstra skærearbejde. 14

15 Indvendig skæring Sandblæsning Siloens facader indeholdt epoxy. Det blev besluttet at efterisolere siloen udvendigt, hvorefter man vurderede at det ikke var nødvendigt at fjerne epoxyen. Man planlagde derfor ikke at sandblæse siloens facader. Leverandøren af facadesystemet ville imidlertid ikke garantere for produktet, hvis der ikke blev sandblæst. I samråd med bygherren traf facadeentreprenøren derfor beslutning om at sandblæse hele bygningen for på denne måde at undgå eventuelle risici ved at lade epoxyen være. I første omgang blev tørsandblæsning valgt, da det er mest effektivt og derfor går hurtigst. Tørsandblæsningen gav imidlertid en del miljø- og arbejdsmæssige problemer i form af støv og støj. Af hensyn til de øvrige entrepriser blev tørsandblæsningen i stor udstrækning udført i weekender og efter fyraften Tørsandblæsningen blev følgelig stoppet i overenskomst mellem byggeledelse og arbejdstilsynet. Vådsandblæsningen fjernede støvproblemerne og gav dermed færre miljø- og arbejdsmæssige problemer. Den mindre slagkraft i vådsandblæsningen betød imidlertid (halvt så meget slagkraft som tørsandblæsning), at sandblæsningen kom til at tage betydelig længere tid og blev dyrere end forudsat i budgettet. Overvejelser om adgang til silo i byggeperioden Under en ombygning som denne skal der foregå en meget stor mandskabs- og materiale transport. Det er derfor af afgørende betydning for et sådan byggeri, at der tages hensyn til at denne transport kan foregå gnidningsløst og effektivt. Under dette punkt er det ikke kun en økonomisk betragtning der spiller ind, men også en sikkerhedsmæssig betragtning for mandskabet i siloen. Der skal til stadighed forefindes 2 flugtvejsmuligheder. I denne planlægning inddrages overvejelser om hvordan de udvendige arbejder på facade og tag såvel som de indvendige arbejder på etagerne gennemføres. I overvejelser skal der tages højde for følgende parametre: Hvad er behovet for udvendig materialehejs? Hvad er behovet for udvendig trappe på stillads? Kan eksisterende indvendige trapper anvendes i byggeperioden? Hvornår kan nye trapper tidligst være i drift? Muligt driftstidspunkt for permanent elevator. 15

16 Tidsplanlægning En forudsætning, for at man overhovedet kan angribe ovenstående punkter, er en grundig dyrkning af byggesagens tidsplan. Af vigtige overvejelser her, skal man indledningsvis beslutte sig for om man starter foroven eller forneden. Det blev valgt at angribe siloen fra neden, men også med opstart på 9 og 10 etage, da der på disse etager var komplicerede og tidskrævende arbejder. Som i alle andre byggerier er der flere milepæle der er af afgørende betydning: Hvornår er huset lukket, hvornår kan udtørringen opstartes? Hvordan med opvarmning? er den midlertidig eller permanent? Entreprenøren inddrog ligeledes forskellige risikoovervejelser i de indledende tidsovervejelser: Hvordan frigør vi os for tidsmæssige gener ved tunge arbejder i stuetagen og på tagetagen Hvordan sikrer vi os byggeriet kan kører uhindret med minimaltidsforbrug (meget dyr stilladsomkostning? Teknik for udbedring af revner i betonoverflader blev valgt inden opstart af egentlige byggeaktiviteter. Oprindeligt hensigten at udføre de indvendige arbejdsprocesser med en uge pr. etage for hver entreprise, jf. vedlagte udbudstidsplan. Idéen var at der kun skulle udføres én aktivitet ad gangen på hver etage for på denne måde at forskyde aktivitet og fag fra hinanden. Byggefasen blev påbegyndt midt i april 2000 med nedrivning, betonskæring og nedbrydning som de første arbejder. Efter valget om opstart nedefra fik man p.g.a. forsinkelsen i sprængnings- og nedbrydningsarbejdet i stue og kælder, problemer med at få skubbet tidsplanen i gang. Det lykkedes derfor ikke at få det planlagte flow i arbejdsprocesserne til at fungere. I stedet blev det besluttet at man sprang over stue og 1. sal og startede på 2. sal. En mulighed man ikke har i traditionelt byggeri. Den viste tidsplan forløb gnidningsfrit fra 2-8. Etage, dog med mindre forskydninger. De utraditionelle etager, stue, 1. sal, 9. sal og 10 sal blev udført som de sidste. Med hensyn til de udvendige arbejder, så blev disse forsinket en del da silovæggene viste sig tykkere end først antaget, hvilket forlængede skærearbejdet. Endvidere gav sandblæsningen, en tidsforlængende faktor. Siloen var overdækket, men entreprenøren frygtede dog lidt for om den temperaturafhængige facadebehandling ville give problemer, grundet det sene tidspunkt på året. Facadestilladset stod længere end planlagt, hvilket medførte øgede lejeudgifter for stillads. 16

17 Siloen med stillads Den væsentligste årsag til forsinkelser i tidsplanen var sandblæsningen af siloens facade. Dette var der som nævnt ikke taget højde for i udbudstidsplanen, da man havde skønnet at en sandblæsning ikke var nødvendig. Sandblæsningen medførte forsinkelser på både udvendige og indvendige arbejder, nærmere bestemt: Facadepudsning Vinduesmontering Gulvlægning Facadeisolering 17

18 Facadeisolering Det udvendige arbejde der skulle udføres af facadepudseentreprisen kunne selvsagt ikke starte op som planlagt, da man måtte afvente færdiggørelsen af sandblæsningen. Dette forsinkede yderligere vinduesmonteringen. Montering af vinduerne skulle ifølge tidsplanen påbegyndes sidst i september Sandblæsningen betød imidlertid, at denne entreprise blev påbegyndt en måned senere end planlagt. Bygningen kunne altså ikke lukkes af før midt i november, hvilket yderligere fik konsekvenser for de indvendige arbejder. De manglende muligheder for at sætte varme på og få bygningen opvarmet betød at gulvlægning og snedkerarbejder måtte udsættes. 18

19 6 Arkitektur Der er indtil i dag kun relativt få eksempler på projekter, der omhandler byudvikling i havneområder, hvor tidligere erhvervs- og industrianlæg er omdannet til boligformål, eksempelvis som private udlejningsboliger, almennyttige boliger, ældreboliger m.v. Derimod er der en del eksempler, hvor bygningerne er omdannet til lettere industri, kontorhuse og hoteller. At bygge nyt i gammelt At indrette boliger i eksisterende bygninger, der oprindeligt var bygget til en fundamental anderledes funktion, er en vanskelig disciplin, der ikke alene kræver nytænkning omkring form og funktion, men også fordrer en byggeteknisk udvikling. Den arkitektoniske bearbejdning og udfordring ligger i at bevare og tydeliggøre sporene i bygningen fra tidligere tiders brug, at bevare og tolke kvaliteterne og i bedste fald tilføje nye kvaliteter. Der var udstrakt enighed om at det færdige resultat ikke måtte ligne et højhus i Rødovre. Kornsiloernes geometriske former er karakteristiske. PLH arkitekter har lagt vægt på at bevare Qvades Silos rene og knappe form. Arkitektonisk tilgang Qvades Silo er en bygning, der falder i øjnene. Flere steder dukker den op i byen som fixpunkt og konkurrerer med byens kirketårn. Fra det omgivende landskab kan den ses på stor afstand. Siloen, der er opført i 1960, er en overordentlig solid og velproportioneret bygning. Arkitektonisk fremstår siloen ikke med de kvaliteter, som århundredeskiftets industribygninger repræsenterer om end den markerer sig stærkt, både i forhold til den gamle bykerne som til det flade Lollandske landskab. Bygningen fremstod oprindelig som en betonsilo med massive betonvægge. Betonvæggenes tykkelse var ifølge de gamle tegninger 16 cm ydervæggene og 15 cm i alle skillerummene. Væggene viste sig imidlertid at være 2-3 cm tykkere. For at overholde bygningsmyndighedernes krav til isoleringsværdi, skulle der foretages en omfattende efterisolering af facaderne, indvendig eller udvendig. En af de arkitektoniske milepæle i projektet har været ønsket om at siloen i størst mulig omfang skulle bevare sit arkitektoniske udtryk - sine karakteristika som silobyggeri. Ligeledes har det været ønsket, at Qvades Silo efter renoveringen fortsat skulle passe ind i havnemiljøet. Overordnet har PLH arkitekter anskuet Qvades Silo arkitektonisk som sammensat af en højere bygning, en hovedbygning og en base, heraf følgende arkitektoniske temaer: Tårnet Skibet Basen Kravet til facadeløsningen har i høj grad været at vælge en løsning som: Respekterer bygningens industrielle arkitektur Giver alle bygningens elementer et særligt arkitektonisk udtryk Er en teknisk rigtig løsning 19

20 Minimerer de fremtidige vedligeholdelsesudgifter De væsentligste materialer i ombygningen af Qvades Silo er: En udvendig isolering Det afsluttende pudslag En farvesætning, der respekterer bygningens oprindelige udtryk Det blev valgt at foretage en udvendig efterisolering af facaderne, dels fordi man på siloens udvendige facade kunne konstatere en del afskalninger, og en ikke særlig smuk overflade, dels fordi man indvendigt havde et ønske om at optimerer boligstørrelsen og de mulige anvendelige m 2. Detaljerne består af: Traditionelle pudsdetaljer Ståldetaljer ved altaner og ståldetaljer i trapper Arkitektonisk udtryk - facader Arkitektonisk er en facadeisolering en stor udfordring. Facademateriale, farve og form skal indpasses bedst muligt i forhold til bygningskroppen og omgivelserne. Det skal på forhånd være helt klart, hvilket arkitektonisk udtryk, der ønskes fremmet. Udgangspunktet for PLH arkitekter har været at bevare den store skal i bygningen og en bestræbelse på at fastholde siloens enkle udtryk. Det har været afgørende, at bygningen fortsat skulle fremstå som det, den er opført som, nemlig en silo. Den udvendige isolering har givet mulighed for at arbejde med siloens farver og former. I farvesætningen har PLH arkitekter søgt at fremhæve bygningens enkle former tårnet, skibet og basen. Tårnet er malet grafitgrå, mens skibet er malet hvidt. Det nye facadeudtryk fastholder på denne måde siloens oprindelige deling i 2 bygningskroppe og understreger bygningens vertikalitet. Generelt har man søgt at minimere udhæng på bygningen for på den måde at fastholde siloens begrænsede relief. Vinduerne er således placeret så langt ud i facaden som muligt, for at undgå dybe huller i facaden og derved bevare den enkle geometri. For yderligere at understrege siloens rene og knappe form, har PLH arkitekter arbejdet med nogle enkle rektangler i facadens udtryk. De franske altaner og luftsluserne er således bundet sammen i lodrette smalle felter. Beslutningen om at indrette fælleslokale på 9. etage har endvidere givet mulighed for at afslutte bygningens store volumen med et gennemgående vinduesbånd. I den oprindelige bygning var der på dette sted en lille slids af vinduer hvor arbejderne kunne få et glimt af udsigten over havn og by. Denne udsigt som er kvaliteten ved at bo netop her, har alle beboere fået mulighed for at nyde med fælleslokalet på 9 etage. Boligerne PLH arkitekter har i udformningen af lejlighedernes planløsninger søgt at åbne boligerne mest muligt. Begrænsningen i udformningen af lejlighederne er givet af kornkamrenes dimensioner. For at få så meget rummelighed ind i boligerne som muligt er køkken og opholdsrum slået sammen. Foruden at denne planløsning giver beboerne en oplevelse af rumlighed når de færdes i deres bolig, tilgodeser den tillige et nutidigt behov for at se køkkenet som et centralt rum i boligen. Der skal være plads til andet end madlavning samværet er på dagsordenen. 20

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Byrådet Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 11. Boligselskabet Nordbo, afd. 45, Stormgade 11, 9000 Aalborg - 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger - ansøgning om godkendelse af projekt og anskaffelsessum (skema B) 2015-011050

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Cederfeldsgade, Aarup

Cederfeldsgade, Aarup Cederfeldsgade, Aarup Vurderingskriterier Arkitektonisk kvalitet Vurdering Projektet rummer ikke særlige arkitektoniske kvaliteter, der kan fremhæves, og der er ikke tale om en særlig arkitektur, hvor

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager

Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn. Inspirerende kontorlejemål i flere etager - til leje... Kontordomicil 794 m 2 Sverigesgade 5, 3. - 6. sal Dok 5000 Odense Havn Inspirerende kontorlejemål i flere etager Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Kontorlejemål

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD

GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD GLADSAXE KOMMUNE NYBROGÅRD BOTILBUD ENERGIRENOVERING OG OMBYGNING AF BOLIGFLØJEN FRA 33 UTIDSSVARENDE VÆRELSER TIL 24 MODERNE ALMENE BOLIGER I forbindelse med omdannelsen af Nybrogård Botilbud fra utidssvarende

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A).

Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). Punkt 21. Boligselskabet NordBo Stormgade og Nyhavnsgade Ansøgning om støtte til opførelse af 31 almene familieboliger og 100 almene ungdomsboliger (skema A). 2012-43871. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj

Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Udnyttelse af tagetagen på Birkeparken i Åbyhøj Rapport projekt uge 40-41 Mette Vriborg Nielsen Mette Vriborg Nielsen, TD uddannelsen, Århus Tekniske Skole, 2009 Side 1 INDHOLD Opgavedefinition... 3 Udnyttelse

Læs mere

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014

AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I MONTANAGADE AUGUST 2014 AR KITEMA NY BOLIGBEBYGGELSE I AUGUST 2014 ARKITEMA HJØRNET AF OG AR KITEMA NORD SITUATIONSPLAN MED BEBYGGELSENS GÅRDRUM 1:250 AR KITEMA FACADE MOD 1:250 FACADE MOD 1:250 AR KITEMA SNIT GENNEM BEBYGGELSEN

Læs mere

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage

Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn. Velegenet til fx. domicil på fuld etage - til leje... Kontordomicil 799 m 2 Sverigesgade 5, 3. sal Dok 5000 Odense Havn Velegenet til fx. domicil på fuld etage Særdeles præsentabel ejendom med unik beliggenhed på Odense Havn Gennemrenoveret

Læs mere

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien)

Grunden (matr. nr. 123 og 950 Utterslev) er beliggende ved Hillerødgade, Grøndalsvænge Allé og S-togsbanen (Frederiksberg linien) 3. september 2009 Bilag 1 til indstilling Boligpakke 1 - Støtte til nybyggeri af almene familie- og plejeboliger på Grøndalsvænge Allé - Redegørelse for projekt, arkitektur og planlægning. Sagsnr. 2009-291147

Læs mere

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122

Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse af byggefelt på Amager Strandvej 122 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Byplanlægning 29-09-2017 Sagsnr. 2017-0249573 Dokumentnr. 2017-0249573-1 Naboorientering ændring af bevaringsværdig bygning og overskridelse

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen

Eksempel. ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange. Renoveringen Eksempel 1 ENERGIRENOVERING Nyere muret byggeri (1920-1960) UDGIVET JUNI 2012 Bindeledet, Bagsværd - mindre andelsejendom med 2 opgange Dette eksempel viser, hvordan beslutningen om energirenoveringen

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013

Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Orienteringsmøde Filstedvej Himmerland afd. 6 Tirsdag den 6. maj 2013 Dagsorden 1. Velkomst præsentation. 2. Status hvad er sket siden sidst 3. Præsentation af projekt 4. Tidsplan - rækkefølge arbejdet

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 22. marts 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg Modernisering og ombygning af 62 beskyttede boliger til 62 moderne ældreboliger

Læs mere

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg

BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER. Bülowsvej 10, Frederiksberg BÜLOWSVEJ 10 - NYE BOLIGER INDLEDNING I det Frederiksbergske villakvarter omkring den sydlige del af Bülowsvej er det ønsket at nedrive en eksisterende gammel erhvervsbygning som er nedslidt og som arkitektonisk

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden

Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde torsdag d. 20. august 2915 kl. 19.00 i selskabslokalet Bodenhoffs Plads 5. Dagsorden Lejerbo afd. 204 30. juli 2015 Lejerbo Tlf: 70 12 13 10 www.lejerbo.dk nan@lejerbo.dk Åbningstid: man-fre kl. 10-15 Telefontid: man-tors kl. 8.30-14 fre kl. 9-12 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen

På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Bilag 9 Forslag til ændringer På baggrund af høringen foreslår forvaltningen nedenstående ændret i lokalplanen 5 præcisering af fordeling

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

Lejligheder på flade tage

Lejligheder på flade tage BURresumi på toge Lejligheder på flade tage I Næsbyparken i Rødovre er gennemført et forsøg med udbedring af tagskader i et byggeri medfladt tag ved at bygge en ekstra etage oven på det eksisterende hus

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger.

gs arkitekter m.a.a. Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. gs arkitekter m.a.a. Kildegårdsvej 7, Ravnholt 8310 Tranbjerg J Ombygning af hotel Kongens Ege til eksklusive boliger. Bygningerne som udgør hotel Kongens Ege har en helt enestående beliggenhed i Randers

Læs mere

NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER

NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER NYE SUPER- LAVENERGI BOLIGER på 84-114 m² BOLIGSELSKABET AF 1964 I HJØRRING S 2 SVANEHUSENE 52 NYE LEJEBOLIGER PÅ BISPETORVET SVANEHUSENE I HJØRRING FREMTIDENS ENERGIRIGTIGE BOLIGER Svanehusene opføres

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING

HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING HØJSTRUPPARKEN DEMONSTRATIONSPROJEKT FOR FREMTIDENS ENERGIRENOVERING ERIK MØLLER ARKITEKTER / KPF ARKITEKTER DANAKON RÅDGIVENDE INGENIØRER / INGENIØRFIRMAET VIGGO MADSEN Beboernes velfærd Totaløkonomisk

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING

RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING RENOVERING AF AFDELING 305 OG 306, BJERRINGBRO ANDELSBOLIGFORENING DISPOSITIONSFORSLAG 09.03.2015 - REV. 16.06.2016 BOLIGSTRUKTUR AFDELING 305 Renoveringen af afdeling 305 er omfattende. På boligetagerne

Læs mere

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen. Byrådet godkendte den 25. maj 2011 et program for områdefornyelse i Felsted. Socialministeriet har givet tilsagn om støtte. Et af delprojekterne i områdefornyelsen er etablering af et medborgerhus i byen.

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan

Kommune- & Byplan Torvegade Esbjerg. Att.: Morten Harder. 5. november Esbjerg Kollektivhus ansøgning om ny lokalplan Kommune- & Byplan Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Morten Harder 5. november 2015 Kuben Management A/S Kolding Åpark 1, 4. 6000 Kolding Tel 7938 1380 CVR. nr. 28693036 info@kubenman.dk www.kubenman.dk CALJ/MHOL

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport

Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydesign NOTAT Orientering til Teknik- og Miljøudvalget om glasoverdækning på Ældre Sagens ejendom ved Nørreport I notatet redegør forvaltningen

Læs mere

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN

SENHJERNESKADECENTER NORD, FREDERIKSHAVN NYHEDSBREV NR. 6 DEN 10. maj 2011. Facader begynder at tage for med færdige overflader, Facadepuds er udført på boligerne og facadeplader på servicebygning er så småt opstartet. Facadeplader på servicebygning.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling Familie og Beskæftigelse - Jægergården - 81 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 21. maj 24 via Magistraten Tlf. nr.: 894 3534 Jour. nr.: 82.6.A.M1/22/2222 Ref.:

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag

Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen. Åben sag Om-tilbygning af ejendommen Bankvej 1, Skagen Sagsfremstilling Bygningen er en del af et større bygningskompleks, der er opdelt i ejerlejligheder. Den seneste anvendelse har været uddannelsesinstitution

Læs mere

tryg i boligen med sparbank byg og byg om

tryg i boligen med sparbank byg og byg om tryg i boligen med sparbank byg og byg om Boligrådgivning Sådan gør vi i SPARBANK Hos SPARBANK bliver du mødt af en kompetent og fleksibel rådgiver, der gør sit bedste for at sætte sig ind i din situation

Læs mere

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen

BYFORNYELSE I KØBENHAVN. Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen BYFORNYELSE I KØBENHAVN Arkitekt Marie Juul Baumann og specialist Michael Hansen Byfornyelse 1. Hvorfor og hvordan laver vi byfornyelse? 2. Støttemuligheder og støtteomfang 3. Kriterier og prioriteringer

Læs mere

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A).

Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). Punkt 2. Dispositionsforslag for Fremtidens Plejehjem, Carl Klitgårdsvej i Nørresundby (Skema A). 2010-36736. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller, at Ældre og Handicapudvalget godkender, at Ældre-

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg

Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Aurora Attraktive studieboliger i Aalborg 269 2-værelses ungdomsboliger på Østre Havn klar til indflytning fra december 2015 Afdeling 922-0 Lejerbo Aalborg Vesterå 18 9000 Aalborg Telefon 7012 1310 Bygges

Læs mere

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1

Team OPP-Randers Sygehus, P-hus. Regionshospitalet i Randers Parkeringsfaciliteter S. 1 S. 1 PARKERING PÅ TERRÆN UD IND PARKERING PÅ TERRÆN _MÅLSÆTNING ÅBENHED Det nye parkeringshus for skal være rummelig med god plads og med et godt overblik, så bygningen kommer til at fremstå som et attraktivt

Læs mere

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG

ARKADERNE 45 ALMENE BOLIGER I TINGBJERG ARKADERNE 45 ALMENE BOLIER I TINBJER 2 INDHOLDSFORTENELSE Side 3 Oversigt og beskrivelse Side 4 Oversigt blok 19 Side 5 Oversigt blok 20 Side6 Oversigt blok 21 Side 7 Lejlighedsplan type E Side 8 Lejlighedsplan

Læs mere

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering

Velkommen til. bips beskrivelsesværktøj til renovering Velkommen til Session 1D, bips beskrivelsesværktøj til renovering Indlægsholder: Arkitekt Ole Andersen 1 bips beskrivelsesværktøj til renovering Udviklingen af bips beskrivelsesværktøj til også at understøtte

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig

Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Foretræde for Teknisk Udvalg, mandag d. 22. maj 2017: Vedr. Lokalplan 1031, Omdannelse Psykiatrisk Hospital, Risskov - Endelig Vi er de kommende ejere af ejendommen beliggende Krathusvej 7, 8240 Risskov,

Læs mere

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD

BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD BILAG 8 NOTAT 22/05 2013 BELÆGNING UD FOR NYHAVN 71 KVÆSTHUSMOLEN SYD Nyhavns huse står på nordsiden af kanalen, side om side med den kendte smalle, lodrette takt, med forskellige højder og farver. Her

Læs mere

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor.

Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores valg, hvad har vi valgt og hvorfor. Hanna Pedersen Morten Hede Kasper Schou UCN Business og Teknologi Bygningskontruktør 2. semester Projektjournal Oprettet 11/2-13 Senest redigeret 30/3-13 Dette dokument skal synliggøre og dokumentere vores

Læs mere

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger.

Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) almene ungdomsboliger. Punkt 14. Lejerbo Aalborg - Østre Havn - Godkendelse af projekt og anskaffelsessum inden byggestart (skema B) - 269 almene ungdomsboliger. 2013-51265. By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at By- og

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558.

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 18.11.2013. Punkt 5. 2013-8558. Punkt 5. Aalborg Kommune - Ældre og Handicapforvaltningen - Storemosevej - Hammer Bakker - Ansøgning om støtte til etablering af 5 almene ældreboliger med serviceareal - Udslusningsboliger (skema A). 2013-8558.

Læs mere

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller

Byen og historien. Forslag til Industriens Hus, bearbejdet, 1975, Erik Møller. Industriens Hus, 1978, Erik Møller Byen og historien Industriforeningens Udstillingsbygning, ca. 1872 Rådhuspladsen, 1948 Industriforeningens Udstillingsbygning, 1888 Fra Rådhustårnet, 1898 Fra Rådhustårnet, 1948 Industriens Hus, 1960 erne

Læs mere

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A.

Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) ungdomsboliger - skema A. Punkt 8. Plus Bolig, afd. 123, Visionsvej (9000) - 175 ungdomsboliger - skema A. 2012-50176. Teknik- og Miljøudvalget indstiller, at byrådet godkender, at der gives tilsagn om støtte efter lov om almene

Læs mere

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017

Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D. Efterisolering af gavle. Marts 2017 Energinotat for Frederikssundsvej 180 A-D Gaihede ingeniører og arkitekter, har efter aftale med AB Frederikssundsvej 180 A-D indledt en undersøgelse af energimæssige tiltag for ejendommen. Undersøgelsen

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013

Sjællandsgade 22. Sjællandsgade 22. Det skal du vide om renoveringen i din bolig. November 2013 Sjællandsgade 22 Husk informationsmøde d. 7. november kl. 19-20 i fælleslokale på 1. sal. Sjællandsgade 22 Det skal du vide om renoveringen i din bolig November 2013 Københavns Kommune og Landsbyggefonden

Læs mere

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme

gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Gode råd om vedligeholdelse og forbedring af mindre udlejningsejendomme Denne pjece er et værktøj til dig, som ejer en lille eller

Læs mere

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab

SVANEPUNKTET. Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab SVANEPUNKTET Bofællesskab for voksne med fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse Furesø Boligselskab Indholdsfortegnelse Krak-kort side 3 Beskrivelse af bebyggelsen, friarealer og bydelen side 4-5

Læs mere

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25.

Indstilling. 48 plejeboliger m.m. på Thorsvej i Åbyhøj - støttetilsagn. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 25. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 25. oktober 2006 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume Denne indstilling vedrører projekt for 48 plejeboliger m.m.

Læs mere

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. Guldhuset Notat Forvaltning: Miljø og Teknik, Stadsarkitektens Kontor, Henri Amsler Dato: J.nr.: Br.nr.: 21. april 2013 Vedrørende: Ejendommen Vestervold 39, Markedsgade 29-31, matr.nr. 861 Randers Bygrunde. "Guldhuset"

Læs mere

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING

BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING BBR OPMÅLINGSVEJLEDNING Vejledningen giver overblik over, hvordan man som ejendomsejer kan undersøge, om det er de rigtige oplysninger, der er registreret på BBR-ejermeddelelsen, og hvordan eventuelle

Læs mere

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET

FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET Tegl 6 Marts Tegl 7 Marts Tekst: Redaktionen Fotos: Roland Halbe FØRST KOMMER BYEN, SÅ HUSET I følge projektteamet bag kunstmuseet i Ravensburg er byggeriet et resultat af en undtagelsesvis harmonisk kærlighedstrekant

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision:

SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP. dato: sagsnr.: revision: SKOVBRYNET 120 BOLIGER I NATURSKØNT OMRÅDE VED HØJE KEJLSTRUP dato: 18.03.2014 sagsnr.: 1723-300 revision: A GRUNDEN Høje Kejlstrup hører til de nordligst beliggende boligområder i Silkeborg inden det

Læs mere

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K

66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K Dette er en illustrativ brochure, der tages forbehold for afvigelser mellem brochurer og det faktiske byggeri. 66 KOLLEGIE / STUDIO LEJLIGHEDER K U J A L L E R PA AT N U U K 10 10 20 20 30 30 40 30 30

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004

AAB afd. 6 - Tycho Brahes Allé DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 AAB afd. 6 - DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYE KØKKENER OG BAD forsøg med sprinkling - august 2004 Adresseliste Bygherre: AAB afd. 6 2300 København S AAB Havnegade 29 1058 København K tlf 33 76 01 00 Rådgivere:

Læs mere

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage.

KONCEPT MED TTS-ELEMENTER MATCHER ELEMENTER DER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS TTS. KONCEPT: Føtex Parkeringshus, Herning. P-dæk forskudt en halv etage. -HUS KONCEPT MED TTS-ELEMENTER 2 ELEMENTER DER MATCHER BREDDEN PÅ EN PARKERINGSBÅS Nyt koncept med TTS-elementer Nogle af de væsentligste krav til et parkeringshus er en hensigtsmæssig indretning, lavt

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual

Region Hovedstadens Kvalitetsfonds Byggeprojekter Paradigme for Styringsmanual Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok E Telefon 48 20 50 00 Direkte Fax 48 20 57 99 Region Hovedstadens CVR/SE-nr: 29190623 Dato: 4. februar 2014 Bilag 4 Arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 1 Grundlag

Læs mere

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt.

By- og Landskabsforvaltningen indstiller, at byrådet godkender ovennævnte planer endeligt. Punkt 4. Aalborg Midtby, Kjellerupsgade 12 og 14 "Symfonien", Boliger og erhverv. Kommuneplantillæg 1.022, Lokalplan 1-1-115 og Redegørelse for bæredygtighed (2. forelæggelse). 2012-43473. By- og Landskabsforvaltningen

Læs mere

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan

Forslag til tillæg 39. til Silkeborg Kommuneplan Forslag til tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Fremlagt i offentlig høring fra 6. januar til 2. marts 2016 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Forslag til Tillæg 39 til Silkeborg Kommuneplan

Læs mere

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf).

Der er vedlagt oprindelige arkitekt tegninger( nygårdsvej pdf) samt nye tegninger (nygårdsvej pdf). Indholdsfortegnelse Om projektet... 2 Generelle retningslinjer for byggeriet... 2 Tidsplan for projekt... 2 Udbygning i stueplan... 3 Nedrivning... 3 Fundament... 3 Vægge... 3 Lokale... 3 Elarbejde...

Læs mere