Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk gennemgang i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 21. oktober 2014"

Transkript

1 Sundheds- g Frebyggelsesudvalget L 35 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang i Sundheds- g Frebyggelsesudvalget den 21. ktber 2014 Frslag til lv m ændring af aptekerlven (Friere adgang til prettelse m.v. af apteksfilialer, veterinærafdelinger g apteksudsalg, ændret prcedure fr Sundhedsstyrelsens meddelelse af aptekerbevilling g bidrag ved ansættelse af sygehusaptekere, phævelse af aptekeres adgang til statsgaranti ved lånptagelse m.v.) L 35 Lvfrslagets indhld/knsekvenser Aptekersektren skal frblive en del af sundhedsvæsenet - Sundhedsstyrelsen meddeler frtsat aptekerbevilling. - Kun egnede farmaceuter kan pnå bevilling sm apteker. - Aptekerens persnlige ejerskab g ansvar (fagligt, juridisk g øknmisk) fasthldes. - De gældende habilitetsregler, sm skal sikre aptekerens uvildighed ved udlevering af lægemidler, fasthldes. Brgernes adgang til at købe medicin skal frbedres - Sundhedsstyrelsen bestemmer frtsat behvet fr apteker. - Der etableres en friere adgang fr aptekere til at etablere apteksfilialer g apteksudsalg (samt veterinærafdelinger) sm supplement til deres aptek: En apteker kan drive p til 8 receptekspederende enheder (dvs. apteker g filialer heraf dg sm i dag højst 4 apteker). Apteksfilialer g apteksudsalg kan placeres frit inden fr en radius på 75 km (i fugleflugt) fra apteket. - Der etableres et fundament fr etablering af ny vagtrdning, der skaber større sammenhæng mellem vagtapteker g de reginale akut- g vagtlægefunktiner. - Der etableres et sikkerhedsnet i frhld til prethldelse af lægemiddelfrsyningen i dele af landet, hvr den friere adgang til at etablere apteksenheder ikke fører til flere enheder. Aptekssektren skal mderniseres - Aptekere frpligtes til at ffentliggøre plysninger m deres virksmhed, der er relevante fr brgernes valg af aptek. - Prceduren fr meddelelse af aptekerbevilling gøres mere tidssvarende, g der inddrages repræsentanter fr hhv. patienter g frbrugerne i prcessen fr meddelelse af aptekerbevilling med henblik på at øge fkus på frbrugernes g patienternes ønsker g behv i vurderingen af en ansøgers egnethed sm apteker. - Aptekeres adgang til at få statsgaranterede lån til finansiering af eksempelvis mbygning m.v. af apteker, apteksfilialer g apteksudsalg phæves (hvrved aptekere ligestilles med andre private erhvervsdrivende i sundhedssektren, herunder alment praktiserende læger). - Adgangen til erstatning ved nedlæggelse af apteksfilialer g apteksudsalg phæves i frhld til enheder, sm er prettet af aptekeren selv efter de nye regler. - Der fretages en tilpasning af de øknmiske vilkår fr aptekersektren, der skal sikre, at de ffentlige udgifter til apteksmrådet ikke øges sm følge af de freslåede nye muligheder fr at åbne bl.a. apteksfilialer g apteksudsalg - (dvs. i frm af en målretning af udbetalingen af tilskud til frskellige typer af apteksenheder, en begrænset tilpasning af aptekernes udligningsrdning g en ny struktur fr aptekernes vagttjeneste).

2 Uddybende m de freslåede ÆNDRINGER i frhld til i dag [Paragrafhenvisninger hentyder til de freslåede nye bestemmelser, medmindre andet er angivet.] 1. Friere adgang til at prette m.v. apteksfilialer g apteksudsalg ( 5 g 6) Med lvfrslaget kan en apteker selv beslutte at prette, flytte eller nedlægge en apteksfilial eller et apteksudsalg ( 5, stk. 1, g 6, stk. 1) dg med følgende begrænsninger: Apteksfilialer g apteksudsalg skal være placeret inden fr en radius på 75 km i fugleflugt fra apteket. Aptekeren må højst drive 8 receptekspederende enheder (apteker g apteksfilialer), jf. 5, stk. 2, g heraf må højst 4 være apteker (jf. den gældende bestemmelse i 15, stk. 2). 2. Særligt m nedlæggelse af frit prettede apteksfilialer g apteksudsalg: Den friere adgang til nedlæggelse af apteksfilialer g apteksudsalg er yderligere begrænset af følgende (afhængigt af, m nedlæggelsen sker i frbindelse med bevillingsphør eller på et andet tidspunkt): a. Ved bevillingsphør ( 18 g 20 a): Alle enheder tilhørende et aptek skal indgå i pslaget af en ledig aptekerbevilling, jf. 18, stk. 1, 2. pkt. En tiltrædende apteker har ret til at vertage samtlige enheder, men kan vælge ikke at vertage enheder, sm den afgående apteker selv har prettet eller prethldt efter de nye regler, jf. 18, stk. 1, 2. pkt. Hvis den tiltrædende apteker ikke ønsker at vertage en eller flere frit prettede enheder, påhviler det den afgående apteker at nedlægge (sælge eller lukke) enheden/enhederne, jf. 20 a, stk. 1, 1. pkt. Et salg af enhedens indretning, inventar g varelager må dg kun ske til en pris, der ikke verstiger den bgførte værdi heraf, jf. 20 a, stk. 1, 2. pkt. b. I øvrigt ( 5, stk. 1 g 2, g 6, stk. 1 g 2): Aptekeren kan frit nedlægge (sælge eller lukke) frit prettede enheder med den begrænsning, at et eventuelt salg af enhedens indretning, inventar g varelager ikke kan ske til en pris, der verstiger den bgførte værdi heraf. Der kan således ikke lvligt indregnes gdwill i salgsprisen. 3. Ingen erstatning ved nedlæggelse af frit prettede apteksfilialer g apteksudsalg ( 70, stk. 6 g 7) Den friere adgang til prettelse af apteksfilialer g apteksudsalg har desuden betydning ift. reglerne m erstatning fr nedlæggelse af en apteksfilial eller et apteksudsalg, hvr det freslås, at der ikke fra statens side ydes erstatning fr tab, der er frbundet med det frhld, at Sundhedsstyrelsen i frbindelse med en ledig aptekerbevilling beslutter at nedlægge en frit prettet filial eller apteksudsalg, jf. 70, stk. 6 (apteksfilialer) g stk. 7 (apteksudsalg). 4. Sikkerhedsnet i frhld til prethldelse af lægemiddelfrsyningen i hele landet ( 7, stk. 1) Sundhedsstyrelsen bemyndiges efter frslaget til 7, stk. 1, at kunne pålægge (påbyde) en apteker at prette eller prethlde en apteksfilial eller et apteksudsalg, hvis særlige lægemiddelfrsyningsmæssige behv taler fr det. Et sådant påbud skal ledsages af et

3 frsyningstilskud, da påbuddet kun kan gives md at yde aptekeren øknmisk støtte (tilskuddets størrelse fastsættes administrativt ved regler fastsat med hjemmel i den gældende 53, stk.1). Sundhedsstyrelsen skal sm anført i lvbemærkningerne basere sin vurdering af, m en apteker skal påbydes at prette eller prethlde en apteksfilial/udsalg, på behvet fr lægemiddelfrsyning i et givent mråde. Der inddrages flere hensyn i vurderingen, herunder den verrdnede målsætning m, at en brger skal have en rimelig let adgang til at købe lægemidler, dvs. inden fr en rimelig afstand fra bpælen (ad vej) svarende til ikke ver ca. 15 km. Eksisterende filialer g apteksudsalg vil blive vurderet ud fra følgende kriterier: a) afstanden fra enheden til nærmeste receptekspederende enhed (filialer: ver/under 10 km, apteksudsalg: ver /under 5 km), b) trafikal tilgængelighed (kllektiv transprt), c) antal brgere, der er bsiddende i mrådet, g d) enhedens aktivitet målt sm antal receptekspeditiner til enkeltpersner. 5. Ændret prcedure fr Sundhedsstyrelsens meddelelse af aptekerbevilling g bidrag ved ansættelse af sygehusaptekere Aptekere Det freslås at mdernisere g strømline prcessen frem md meddelelse af aptekerbevilling med henblik på at sikre, at det til stadighed er de bedst kvalificerede farmaceuter, sm meddeles bevilling sm apteker. Det sker ved følgende tiltag: Ledige aptekerbevillinger pslås med en ansøgningsfrist, der udvides til at udgøre mindst 4 uger, jf. 18, stk. 1, 1. pkt. Opslag med ledige aptekerbevillinger skal rettes md g kan søges af både aptekeraspiranter g aptekere, jf. 18, stk. 1, 1. pkt. Udvalgte egnede ansøgere til en aptekerbevilling skal tilbydes en mundtlig samtale med Sundhedsstyrelsen, jf. 20, stk. 1, 2. pkt. Samtalen skal afhldes, før Sundhedsstyrelsen træffer afgørelse m, hvem der skal meddeles bevilling sm apteker. Kredsen af frfremmelsesknsulenter, der rådgiver Sundhedsstyrelsen m en ansøgers egnethed sm apteker, udvides til gså at mfatte t knsulenter, der skal repræsentere hhv. patienterne g frbrugerne, jf. 67, stk. 1, 2. pkt. Sygehusaptekere Det freslås at phæve 59, stk. 1, g dermed at fjerne sygehusaptekets ejeres (reginsrådenes) mulighed fr at anmde Sundhedsstyrelsen m at udarbejde en vejledende udtalelse m en ansøgers egnethed sm sygehusapteker. Reginsrådene vurderes at være kmpetente til at fretage en vurdering af en ansøgers egnethed sm sygehusapteker, g de knsulterer i praksis ikke Sundhedsstyrelsen. Muligheden fasthldes i frhld til ejere af private sygehusaptekere, jf. 61 e, stk. 2, der således frtsat med en ansøgers samtykke kan anmde Sundhedsstyrelsen m at udarbejde en vejledende udtalelse m ansøgerens egnethed. 6. Ophævelse af adgangen til statsgaranterede lån ( 71)

4 Med henblik på at ensrette vilkårene fr private erhvervsdrivende inden fr sundhedsvæsenet freslås det at phæve den adgang til statsgaranterede lån, sm aptekere i mdsætning til eksempelvis praktiserende læger g tandlæger har ( 71 phæves). Statens frpligtelser i frhld til allerede afgivne statsgarantier fr aptekeres lån frbliver uændrede, jf. lvfrslagets 2, stk Offentliggørelse af plysninger med relevans fr brgernes valg af aptek ( 41 a) Med henblik på at øge aptekssektrens fkus på brgernes behv pålægges aptekerne ved frslaget til 41 a, stk. 1, at ffentliggøre de plysninger m deres apteksvirksmhed, der er relevante fr brgernes valg af aptek. Sundhedsstyrelsen bemyndiges samtidig til at fastsatte regler m ffentliggørelsen af sådanne plysninger, jf. 41 a, stk. 2. Aptekerne vil således blive pålagt at ffentliggøre plysninger på internettet m aptekets g enhedernes åbningstider, ventetider, bemanding, udleveringspraksis, servicetilbud g -aktiviteter. 8. Ændret rganisering af aptekeres vagttjeneste ( 40) Der lægges p til at etablere en ny apteksvagttjeneste pr. 1. januar 2017, sm i højere grad end i dag har sammenhæng med de reginale akut- g vagtlægefunktiner. Det betyder bl.a. følgende: Ca. 34 vagtapteker i landet Sundhedsstyrelsen beslutter hvilke efter ansøgning fra aptekere g på baggrund af indstilling fra reginsrådene. Samme minimumsåbningstider fr vagtapteker (sm mindst skal hlde åbent fra kl. 06 til midnat) Vagtapteker skal sørge fr vederlagsfri udbringning af medicin til brgere, når en læge i den reginale akut- g vagtlægefunktin finder det nødvendigt. 9. Aptekeres salg af frihandelsvarer ( 12, stk. 1, nr. 4, g stk. 4) Der fretages en pstramning af, hvilke varer der kan betragtes sm varer, der naturligt g hensigtsmæssigt knytter sig til et apteks virksmhed de såkaldte frihandelsvarer. Opstramningen skal ses i lyset af visse aptekeres nget brede frtlkning af begrebet, samt det frhld, at mange af de frihandelsvarer, der i dag frhandles på apteket ligeledes frhandles i andre dele af detailbranchen. Sundhedsstyrelsen bemyndiges derfr ved frslaget til 12, stk. 4, til at fastsætte regler m, hvilke varer sm naturligt g hensigtsmæssigt knytter sig til et apteks virksmhed, g sm derfr må frhandles af apteker. Der vil blive udarbejdet psitiv- g negativlister. I tvivlstilfælde kan en apteker anmde Sundhedsstyrelsen m en vejledende udtalelse m, hvrvidt en given vare kan siges naturligt g hensigtsmæssigt at knytte sig til et apteks virksmhed. 10. Administrativ mlægning af udbetaling af enhedstilskud g øknmisk støtte i henhld til udligningsrdningen i øvrigt

5 Dette sidste element er ikke sm sådan en del af lvfrslaget, men lvfrslaget indehlder en beskrivelse af de påtænkte administrative ændringer af de øknmiske tilskudsrdninger på apteksmrådet. Indledningsvist bemærkes, at de gældende tilskudsrdninger betyder, at apteker med lav msætning, sm er beliggende udenfr de større byer, mdtager øknmisk støtte via udligningsrdningen (udligningsstøtte), mens aptekere med hhv. filialer, apteksudsalg eller supplerende enheder (sm supplement til apteket) mdtager øknmisk støtte i frm af såkaldte enhedstilskud. Det er hensigten at fretage en mlægning g målretning af rdningen fr ydelse af enhedstilskud på følgende måde: Der iværksættes fra den 1. januar 2017 en 5-årig udfasning af de tilskud, sm i dag ydes til samtlige apteksfilialer, apteksudsalg g såkaldte supplerende enheder (dvs. en aptekers aptek nr. 2, 3 eller 4). Med virkning fra samme dat målrettes udbetalingen af enhedstilskud, således at alene apteksfilialer g apteksudsalg, der løser et særligt lægemiddelfrsyningsmæssigt behv g er meddelt påbud fra Sundhedsstyrelsen efter 7, stk. 1, m at prette eller prethlde apteksdrift via en sådan enhed, vil kunne få tilskud hertil (i frm af såkaldte frsyningstilskud, sm beløbsmæssigt vil svare til de nuværende enhedstilskud til filaler g apteksudsalg (2014-priser). Tilskud til supplerende enheder vil efter den 5-årige udfasning helt brtfalde, dvs. fra Det er endvidere hensigten fra 2016 at justere udligningsrdningen (udligningsstøtte) på følgende måde: En apteker vil højst kunne mdtage 1 mi. kr. i udligningsstøtte. Omsætningen, der fastlægger, m et aptek kan mdtage udligningsstøtte, reduceres fra 38,7 mi. kr. (2013) til 35 mi. kr. Dette niveau tilpasses ikke i takt med msætningsudviklingen, hvilket betyder, at medicinbrugerne (via medicinpriserne) vil slippe billigere, hvis msætningen blandt aptekerne øges, g dyrere, hvis msætningen falder.

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN

RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN RAPPORT OM MODERNISE- RING AF APOTEKERSEKTO- REN 1 2 Indhold Indledning... 6 Kapitel 1 Apotekersektoren i dag... 11 1.1 Målsætninger og regulering... 11 1.2 Apoteker og apoteksenheder... 12 1.2.1. Bevillingssystemet...

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager

Det indre selskab. Personselskaberne samt valg af selskabsform. Problemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab og stille deltager Det indre selskab Persnselskaberne samt valg af selskabsfrm Indledning Prblemstillingen vedr. betegnelsen stille selskab g stille deltager Tidligere har betegnelsen stille selskab været anvendt i tre frskellige

Læs mere

Danmark som attraktivt luftfartsland

Danmark som attraktivt luftfartsland Erhvervs-, Vækst- g Eksprtudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 237 Offentligt Danmark sm attraktivt Branchefreningen Dansk Luftfart 4. maj 2015 Dansk Luftfart Danmark sm attraktivt Udgivet af Branchefreningen

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling

Vejledning om betalingsfrister og opkrævning af gebyrer og renter ved forsinket betaling Vejledning m betalingsfrister g pkrævning af gebyrer g renter ved frsinket betaling Februar 2014 Indhld 1. Indledning 3 2. Regler fr betalingsfrister 5 2.1 Betalingsfrister i aftaler mellem virksmheder

Læs mere

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion

Analyse vedrørende skattefradrag for forskning og udvikling som incitament for investeringer i avanceret produktion Analyse vedrørende skattefradrag fr frskning g udvikling sm incitament fr investeringer i avanceret Prduktinspanelet 29 april 2015 Frfattere: Sigurd Næss-Schmidt, Partner, Directr f Ecnmics Lars Jensen,

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1

OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND. 22. januar 2014. Side 1 OPLÆG OM VINDMØLLEUDBYGNINGEN PÅ LAND 22. januar 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Sammenfatning og anbefalinger 3 3. Sikring af mølleopstillingen i energiaftalen 6 4. Låneordning til

Læs mere

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2 0 1 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder 2010 1 Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED

EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED EFFAT CHARTER OM UNGDOMSARBEJDSLØSHED vedrørende rdentligt arbejde, rummelige arbejdsfrhld g scial mbilitet fr unge arbejdstagere i EFFAT-sektrerne Den Eurpæiske Føderatin af Fødevare-, Landbrugs- g Turismefrbund

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) Vejledning for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen) September 2014 1. Om vejledningen Denne vejledning gælder for tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks pulje (DDB Puljen)

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21.

TILSKUDSregLer TILSKUDSbeKenDTgøreLSe bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 revisionsbekendtgørelse bekendtgørelse nr. 1753 af 21. // TILSKUDSregler tilskudsbekendtgørelse Bekendtgørelse nr. 810 af 29. juni 2011 om ydelse af tilskud til samfundsengagerende og foreningsengagerende ungdomsorganisationer samt retningslinjer for initiativstøtte

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted.

Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. 1 Retningslinier for behandling af ansøgninger om godkendelse som privat opholdssted. Formålet med godkendelsesordningen er overordnet at sikre, at det private opholdssted lever op til gældende regler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere