1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1.2. Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet"

Transkript

1 SL-01-DK Salgs- og leveringsbetingelser for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for salg af reservedele, komponenter og tilbehør samt levering af reparations- og serviceydelser foretaget af E. Aabo Andersen A/S (AABO) i det omfang, de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale Købers indkøbsbetingelser er ikke gældende i aftaleforholdet 2. TILBUD OG ORDREBEKRÆFTELSE 2.1. AABO tilbud gælder i 20 dage, medmindre andet er særskilt aftalt og skriftligt bekræftet af AABO 2.2. AABO forpligtes alene i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold. 3. PRISER OG BETALING 3.1. Alt salg sker til priser i danske kroner, som er gældende på leveringsdatoen. Alle priser er eksklusiv moms, offentlige afgifter af enhver art, emballage, transport m.v. Priser i pristabeller er uforpligtende og kan til enhver tid ændres uden varsel. AABO har ret til at forhøje aftalte priser på ikke leverede varer svarende til prisforhøjelser foretaget af AABO underleverandører Reparations- og serviceydelser afregnes efter medgået tid, hvortil kommer øvrige afholdte udgifter såsom udgifter til transport og indlogering forbundet med ydelserne, som skal afholdes af køber Betaling skal ske netto kontant senest på leveringstidspunktet/færdiggørelsestidspunktet, med mindre andet er særskilt aftalt. Såfremt betaling ikke sker til forfaldstid, har AABO ret til at hæve købet eller at opkræve morarenter med 2 % pr. påbegyndt måned. AABO har i sådanne situationer endvidere ret til straks og uden yderligere varsel at hæve andre eventuelle aftaler med køber om salg af ydelser, såfremt disse ydelser endnu ikke er leveret til køber. 4. AABO s YDELSE 4.1. AABO s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede varer og ydelser. AABO forpligter sig til at levere en ydelse af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer og forarbejdning. 5. LEVERINGSTID- OG STED FOR AABO s LEVERANCE 5.1. Alle oplyste leveringstider er angivet omtrentligt og er uforbindende, med mindre andet er udtrykkelig aftalt og skriftligt bekræftet af AABO Undlader køber at afhente eller modtage Produktet, når køber er forpligtet hertil, har AABO ret til straks og uden yderligere varsel at hæve købet eller at indgå aftale med tredjemand om opbevaring af det solgte/det reparerede for købers regning og risiko Reservedele og komponenter Levering: Alle leverancer af reservedele og komponenter sker "FCA" AABO Svendborg, Danmark (INCOTERMS 2010). Risikoen for det købte overgår til køber ved levering. Når køber er forpligtet til at afhente varen, og AABO holder den klar, går risikoen over på køber allerede fra dette tidspunkt. Såfremt der aftales andet leveringssted end AABO forretningssted, sker transporten dertil inklusiv eventuel pålæsning for købers regning og risiko. Ejendomsforbehold: Ejendomsretten til det solgte forbliver i enhver henseende hos AABO til købesummen og alle øvrige omkostninger ved købet er effektivt betalt af køber. 6. REPARATIONER 6.1 Omfanget af reparationen AABO forpligter sig til at udføre reparationsarbejde i overensstemmelse med det mellem parterne aftalte. Medmindre andet er skriftligt aftalt af Parterne, skal omfanget at reparationsarbejder bestå af følgende:

2 Fejllokalisering Udbedring af mangler Anskaffelse og udskiftning af reservedele Funktionalitetstjek Assistance til udførelse af tests 6.2 Reparationer og teknisk dokumentation Såfremt reparationsarbejdet skal udføres på Købers forretningssted, skal Køber sikre, at AABO personale har mulighed for at påbegynde arbejdet i overensstemmelse med den aftalte tidsplan og at arbejde indenfor normal arbejdstid. Køber skal stille den tekniske dokumentation til rådighed, som Køber er i besiddelse af (f.eks. opdaterede tegninger, beskrivelser, diagrammer, instruktioner samt driftsog vedligeholdelsesjournaler), og som er nødvendig for udførelsen af det aftalte reparationsarbejde. Køber skal sørge for, at produktet som skal repareres er tømt i det omfang dette er nødvendigt for at AABO kan udføre reparationsarbejdet. Køber skal tillige sikre, at produktet er rent og klart til brug. 6.3 Arbejdsvilkår reparationer Det er Købers pligt at sikre, at der er ordentlige og passende arbejdsvilkår for AABO medarbejdere, herunder, men ikke begrænset til: a) Skriftligt at informere AABO om alle relevante sikkerhedsregler, der gælder for arbejdsstedet. Opførelsen skal ikke udføres under sundhedsskadelige eller farlige omgivelser. Alle nødvendige sikkerhedsforanstaltninger skal være foretaget, inden opførelsen påbegyndes, og disse skal opretholdes. b) Stille alle nødvendige kraner samt løfte- og transportudstyr, hjælpe- værktøj, maskiner, materialer og forsyninger til rådighed for AABO på reparationsstedet. c) Stille nødvendige lagerfaciliteter til rådighed som sikrer mod tyveri og forringelse af produktet, og som kan anvendes til værktøj og udstyr mv., der er nødvendig for reparationen, samt til AABO medarbejderes personlige effekter. 7 SERVICE ARBEJDE 7.1. Omfanget af serviceydelsen Aftalen: AABO serviceydelser omfatter præventivog korrektionsservice på Købers udstyr i det omfang det er specificeret i aftalen mellem Parterne f.eks. ifølge en ordrebekræftelse eller lignende (herefter kaldet Serviceaftalen ). Serviceaftalen dækker kun de specifikke dele af Købers udstyr, der er specificeret I Serviceaftalen. Omfanget af ydelsen: Ydelsen dækker både præventiv- og korrektionsservice. AABO s primære forpligtelse er at udføre præventiv service, der omfatter følgende: Kontrol af udstyrets tilstand Funktionskontrol Mindre tilpasninger Smøring Servicerapport, hvor AABO rapporterer eventuelle defekter og forslåede reparationer. Korrektionsservice skal udføres for at udbedre eventuelle funktionsdefekter, der konstateres i forbindelse med den præventive service. Medmindre andet er aftalt, så omfatter korrektionsservice: Fejlsporing Udbedring af fejlen Bestilling af reservedele Funktionskontrol Medmindre andet er aftalt mellem Parterne bestiller AABO de nødvendige reservedele, og Køber udfører udskiftningen. 7.2 Parternes forpligtelser - service AABO forpligtelser: AABO er - medmindre Parterne skriftligt aftaler andet forpligtet til: at udføre et specifikt antal timers præventiv- og korrektionsservice pr. besøg, jf. punkt 7.1, at sikre at serviceydelsen bliver udført af uddannede montører/teknikere, at skrive en rapport over det repareredes tilstand og mulige forslag til udskiftning af reservedele. Købers forpligtelser: Medmindre Parterne aftaler andet skriftligt, er Køber forpligtet til: at udføre den nødvendige vedligeholdelse af udstyret i overensstemmelse med service manualen. Dette omfatter også bestilling og udskiftning af relevante slidkomponenter i overensstemmelse med servicemanualen.at sikre at udstyret er driftsklart og at udstyret er rent forud for servicebesøget, at føre journal over driften og vedligeholdelsen af udstyret,

3 at sikre at service ikke udføres under farlige eller sundhedsskadelige betingelser og foretage de nødvendige foranstaltninger for at beskytte AABO s medarbejdere mod sundheds- og sikkerhedsrisici. at informere AABO om eventuelle sikkerhedsregler gældende for det sted, hvor udstyret er placeret, når vedligeholdelsen sker. at stille teknisk dokumentation til rådighed. Køber skal stille den tekniske dokumentation til rådighed, som Køber er i besiddelse af (f.eks. opdaterede tegninger, beskrivelser, diagrammer, instruktioner), og som er nødvendig for udførelsen af det aftalte servicearbejde. Uden unødig forsinkelse at informere AABO om eventuelle ændringer af udstyret eller driften eller andre tiltag udført af Køber, der kan påvirke AABO s forpligtelser under Serviceaftalen. Hvis sådanne ændringer eller tiltag alvorligt påvirker AABO forpligtelser, kan AABO med øjeblikkelig virkning ophæve Serviceaftalen. at sikre at udstyret er tømt i det omfang, det er nødvendigt, for at AABO kan udføre service. 7.3 Forudsætninger for servicebesøg Udover forpligtelserne under punkt 7.2 skal Køber sikre at følgende betingelser er opfyldt forud for servicebesøget: Udstyret skal være til rådighed på et af AABO specificeret tidspunkt. Udstyret skal kunne være i drift i minimum 6 sammenhængende timer. Pauser skal være tilladt under servicebesøg. Køber skal sørge for, at mindst en teknikker /servicechef er tilgængelig under AABO s besøg. Hvis ovennævnte betingelser ikke er opfyldt, skal Køber ikke desto mindre betale AABO for besøget og dække yderligere omkostninger for AABO 8. FORSINKELSE 8.1. Køber skal straks reklamere skriftligt ved konstatering af forsinkelse, idet køber ellers mister ethvert krav som følge af forsinkelsen. Køber skal samtidig give AABO en rimelig frist på mindst 1 måned til at opfylde forpligtelserne Undlader AABO at levere sin ydelse inden for den yderligere frist, som køber har givet i medfør af pkt. 8.1, er køber ved skriftlig meddelelse til AABO berettiget til at hæve købet. Gælder forsinkelsen alene en del af en samlet leverance, kan køber alene hæve købet, for så vidt angår den pågældende del. Såfremt AABO har påbegyndt reparation eller service, skal køber betale AABO for det udførte arbejde forud for ophævelsen, jf. pkt Såfremt køber hæver købet i medfør af pkt. 8.2, har køber krav på erstatning fra AABO for købers rimelige meromkostning i form af prisdifferencen ved købers foretagelse af dækningskøb hos tredjemand til en rimelig markedspris. Erstatning kan dog ikke overstige fakturaværdien af den forsinkede leverance tillagt 10% Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af AABO s forsinkelse udover det i pkt. 8.3 anførte. 9. UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION 9.1. Køber skal straks efter levering foretage en grundig undersøgelse af leverancen for at sikre sig, at leverancen er mangelfri og kontraktmæssig Reklamation over mangler, som køber har eller burde have konstateret ved den i pkt. 9.1 nævnte undersøgelse, skal straks fremsættes skriftligt over for AABO og senest 14 dage efter levering. Ved øvrige mangler skal køber reklamere straks efter, at køber har eller burde have opdaget manglen Såfremt køber undlader at reklamere i overensstemmelsen med pkt. 9.2, fortaber køber retten til at fremsætte krav mod AABO som følge af den pågældende mangel Har køber ikke inden for 12 måneder fra leveringstidspunktet foretaget skriftlig reklamation over for AABO, er køber i enhver henseende afskåret fra at gøre alle mangels-, erstatnings- eller eventuelle garantikrav eller andre beføjelser gældende. 10. MANGLER Ved købers rettidige reklamation over mangler i medfør af pkt. 9.2 har AABO ret til at foretage afhjælpning, at foretage om levering for så vidt angår reservedele og komponenter eller at give køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen.

4 Såfremt AABO ønsker at afhjælpe manglen, er køber forpligtet til at stille den solgte vare, og ved reparation/service Købers materiel, til rådighed for AABO, efter at AABO med mindst 7 dages varsel har orienteret køber om tidspunktet for, hvornår AABO vil afhjælpe manglen. Såfremt køber undlader at stille varen eller ved reparation/service Købers materiel til rådighed for AABO på det anførte tidspunkt, fortaber køber enhver misligholdelsesbeføjelse, som vedrører den pågældende mangel Køber har alene ret til at lade afhjælpning foretage af tredjemand eller hæve købet, for så vidt angår den mangelfulde del af leverancen, såfremt AABO ikke inden for rimelig tid efter købers reklamation har foretaget afhjælpning, om levering for så vidt angår reservedele eller komponenter eller givet køber et forholdsmæssigt afslag i købesummen Køber har ikke ret til at gøre brug af andre misligholdelsesbeføjelser udover de i pkt.10.2 anførte Køber har alene krav på erstatning fra AABO, såfremt køber lader afhjælpning foretage af tredjemand eller hæver aftalen i overensstemmelse med pkt Køber har alene krav på erstatning af de rimelige omkostninger, der er medgået til tredjemands afhjælpning af manglen, eller af meromkostningen i form af prisdifferencen ved købers foretagelse af dækningskøb. Erstatning kan dog ikke overstige fakturaværdien af den mangelfulde del af leverancen tillagt 10% Køber har ikke ret til nogen erstatning eller kompensation som følge af mangler udover det i pkt anførte Hvis køber lader afhjælpning foretage af tredjemand i strid med pkt. 10.2, kan køber ikke kræve sine omkostninger hertil dækket af AABO 11. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ANSVAR OVER FOR TREDJEMAND AABO er kun ansvarlig for fejl ved AABO s leverancer, hvis køber har anvendt disse på forskriftsmæssig og forsvarlig måde samt ifølge AABO s eventuelle anvisninger. AABO s ansvar er begrænset til fejl i AABO s egne leverancer, men ikke for fejl der opstår i forbindelse med, at AABO s leverance i form af reservedele eller komponenter føjes ind i eller til andres leverancer. Ændring af eller indgreb i det leverede uden AABO s skriftlige samtykke fritager AABO for enhver forpligtelse AABO er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber, købers kunder eller andre brugere af AABO s leverancer. Køber kan ikke kræve erstatning til dækning af de omkostninger, der måtte være ved nedtagelse og genmontering af de genstande eller installationer, hvori varen måtte være indføjet Såfremt AABO måtte blive pålagt at betale tredjemand erstatning som følge af leverancen, er køber forpligtet til at godtgøre AABO den del af en sådan erstatning, som måtte overstige fakturaværdien af den pågældende leverance tillagt 10%. Såfremt AABO s erstatningsansvar vedrører forhold, som AABO har fraskrevet sig ansvaret for over for køber, er køber forpligtet til at godtgøre AABO hele den erstatning, som AABO er blevet pålagt at betale til tredjemand Risikoen for at der opstår skade på købers materiel i forbindelse med AABO s udførelse af reparations- eller servicearbejder påhviler køber, uanset købers materiel befinder sig uden for købers ejendom, med mindre skaden opstår som en direkte følge AABO s uagtsomme adfærd. 12. PRODUKTANSVAR AABO fraskriver sig i det indbyrdes forhold mellem AABO og køber ethvert ansvar for erhvervstingsskade, som måtte kunne knyttes til AABO s leverancer. Hvis AABO mødes med krav om erstatning for erhvervstingsskade fra tredjemand, er køber i det indbyrdes forhold mellem AABO og køber forpligtet til at friholde AABO for ethvert sådant krav samt dække AABO s rimelige omkostninger til forsvar herimod AABO er under ingen omstændigheder ansvarlig for drifts-, tids-, avance- eller andre indirekte tab hos køber, købers kunder eller andre brugere af AABO s leverancer. 13. SOFTWARE

5 13.1. Ved køb af produkter eller andre leverancer, der helt eller delvist består af software, opnår køber alene en ikke-eksklusiv brugsret til softwaren. Køber erhverver således ingen form for ejendomsret til softwaren. Købers ret til at benytte softwaren kan ikke overdrages, og køber har ikke ret til at kopiere programmerne til tredjemand. 14. IMMATERIELLE RETTIGHEDER OG FORTROLIGHED Alle AABO s immaterielle rettigheder, der måtte være tilknyttet leverancen, forbliver AABO s ejendom Alle tegninger, modeller og andre tekniske dokumenter vedrørende leverancen, som før eller efter aftalens indgåelse overlades fra AABO til køber, tilhører AABO. Uden samtykke fra AABO må det nævnte materiale alene benyttes ved brug eller videresalg af varen. 16. LOVVALG, VÆRNETING OG VOLDGIFT Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af og med tilknytning til salget, herunder vedrørende salgsaftalens eksistens, fortolkning og gyldighed, skal afgøres i henhold til dansk ret og af de danske domstole med Retten i Odense som aftalt værneting i første instans Såfremt køber har bopæl/hjemsted uden for EU, skal tvisten eller uoverensstemmelsen afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet i København efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Processproget skal være engelsk og voldgiftsstedet skal være København, Danmark. Tvisten eller uoverensstemmelsen skal afgøres i henhold til dansk ret Køber har ikke ret til uden AABO S skriftlige samtykke at give tredjemand kundskab om tekniske eller kommercielle oplysninger, som efter deres karakter er fortrolige, eller som af AABO ved aftalens indgåelse eller senere var angivet som værende fortrolige Ved overtrædelse af punkt 14.2 eller 14.3 er den pågældende part pligtig at betale en konventionalbod stor kr til den anden part. Herudover er den pågældende part pligtig at betale erstatning efter dansk rets almindelige regler for det tab, som den anden part måtte lide ved den pågældende overtrædelse af punkt 14.2 eller punkt FORCE MAJEURE I tilfælde af force majeure fritages en part fra sine forpligtelser, så længe force majeure situationen består. Force majeure foreligger blandt andet, hvor aftalens opfyldelse er blevet væsentlig mere byrdefuld, som følge af begivenheder såsom krig, borgerkrig, oprør, terrorhandlinger, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer af enhver art samt udbredte eller lokale arbejdskonflikter, brand, strømsvigt, computervirus eller lignende, med mindre det kan påvises, at den pågældende part med rimelighed burde have forudset dette på tidspunktet for indgåelsen af aftalen.

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S

P E R F O R E R E D E P L A D E R SEMITECH A S P E F O E E D E P L A D E SEMITECH A S ko rt f o rta lt - p e r f o r e r i n g t i l a lt INDHOLD Hvad er perforerede plader................... side 4-7 -t perforering....................................

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse

Side 1. Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S. 1. Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser ALPHA-elektronik A/S 1. Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for samtlige tilbud, salg og leveringer foretaget af ALPHA-elektronik A/S (AE) til

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik A/S BEKIDAN MASKINFABRIK A/S ERHVERVSVANGEN 18 DK-5792 ÅRSLEV TLF. +45 6599 1635 CVR-nr. DK 10511038 e-mail: bekidan@bekidan.dk www.bekidan.dk Anvendelse Salgs- og leveringsbetingelser for Bekidan Maskinfabrik

Læs mere

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR

S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR S A L G S - OG L E V E R I N G S B E T I N G E L S E R FOR H T B E N D I X A / S 1. ANVENDELSE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås mellem HT Bendix A/S og

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Definitioner... 3 2. Gyldighed... 3 3. Indgåelse... 4 4. Priser og fakturering... 4 5. Betaling... 5 6. Levering og risikoens overgang...

Læs mere

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser

Bilag 2. Salgs- og Leveringsbetingelser Bilag 2 Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER... 3 1.1 Anvendelse og gyldighed... 3 1.2 Tilbud/ordre... 3 1.3 Priser... 3 1.4 Ejendomsforbehold... 3 1.5 Levering...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for DAN VALS A/S 1. Anvendelse 1.1. Alle tilbud, ordrer og leverancer fra DAN VALS A/S sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne. 2. Aftalegrundlag 2.1.

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S

JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S JOKA PLASTIC-EMBALLAGE A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leverings-betingelser, herefter betingelserne,

Læs mere

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud.

1.3 Ved eventuel uoverensstemmelse med købers generelle handelsvilkår går PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser forud. Panda Print ApS 1. Indledning: 1.1 PANDA PRINT s almindelige salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet er aftalt skriftligt mellem kunden og PANDA

Læs mere

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser J. nr. 12-10198 1. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser, version 1, af dato 18.06.2013. 1 Generelt Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S

Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S Salgs- og leveringsbetingelser for COMM2IG A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers generelle

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre anden skriftlig aftale er indgået mellem

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med Routes,

Læs mere

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S

Handelsvilkår. Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S Handelsvilkår Salgs- og leveringsbetingelser for DCC A/S 1. Gyldighed 1.1. Salgs- og leveringsbetingelserne gælder for alle tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt. 1.2. Købers

Læs mere

Almindelige leveringsbetingelser

Almindelige leveringsbetingelser Såfremt der ikke er aftalt andet gælder følgende leveringsbetingelser for produkter, der bliver leveret af HAGENS FJEDRE A/S: Almindelige leveringsbetingelser Anvendelse 1.Nedenstående, almindelige leveringsbetingelser

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

SL-02-DK Salgs- og leveringsbetingelser for levering af udstyr uden installation

SL-02-DK Salgs- og leveringsbetingelser for levering af udstyr uden installation SL-02-DK Salgs- og leveringsbetingelser for levering af udstyr uden installation E. Aabo Andersen A/S 1. GENERELT Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse for alle tilbud, pristilbud

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TØJPRODUKTIONSLAB 1. Anvendelse til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede tid, eller må det anses for sandsynligt, at forsinkelse vil 1.1 Nedenstående

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER NL92 for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. Udgivet 1992 af

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC)

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR IC ELECTRONIC A/S (IC) 1. Anvendelse 1.1 Disse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle produkter ( Produkterne ), der

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1. Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om Anntex s (herefter kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser

V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser V. Brøndum A/S' almindelige salgs- & leveringsbetingelser Anvendelse Disse salgs- og leveringsbetingelser ("Betingelserne") finder anvendelse, når V. Brøndum A/S afgiver tilbud over for en kunde, opfordrer

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem Vestergaards Bogtrykkeri A/S og kunden i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem

Læs mere

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER HAMLET PROTEIN A/S GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1 Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse generelle betingelser finder anvendelse for alle varer og ydelser leveret af HAMLET PROTEIN A/S (i det følgende

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Generelt Medmindre andet skriftligt er aftalt, gælder nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for Responsfabrikken A/S, Vestergade

Læs mere

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. GYLDIGHED... 3 2. TILBUD... 3 3. PRIS... 3 4. BETALING... 3 5. LEVERING... 4 6. MONTAGE, INSTALLATION ETC.... 4 7. EMBALLAGE... 5 8. EJENDOMSFORBEHOLD...

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

region midtjyllands standardbetingelser

region midtjyllands standardbetingelser region midtjyllands standardbetingelser - for køb og levering af forbrugsvarer - for køb og levering af teknisk udstyr herunder medicoteknisk udstyr - for køb og udførelse af tjenesteydelser Disse standardbetingelser

Læs mere

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller

Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller Handelsbetingelser for OurInstaFeed.com Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser fra OurInstaFeed.com. Du ( Køber ) indgår en aftale

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne.

Finland, Norge og Sverige samt inden for disse lande. skal eventuelle fravigelser ske ved skriftlig aftale mellem parterne. ALMINDELIGE LEVERINGSBETINGELSER (NL92) LEVERINGSBETINGELSER for leverancer af maskiner og andet mekanisk, elektrisk og elektronisk udstyr mellem Danmark, Finland, Norge og Sverige samt inden for disse

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser

THE ARMY-PAINTER ApS. Generelle salgs- og leveringsbetingelser THE ARMY-PAINTER ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for enhver leverance fra The Army-Painter ApS, CVR-nr. 30 72 01 21 ( Selskabet

Læs mere

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser

West Diesel as Engineering. Salgs og leveringsbetingelser 1. Generelt West Diesel as Engineering Salgs og leveringsbetingelser Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for West

Læs mere

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico:

Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: Medmindre andet er skriftligt aftalt, gælder udelukkende de nævnte salgs- og leveringsbetingelser som vilkår for alle leverancer fra Datec Medico: ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG OG LEVERING AF TJENESTEYDELSER

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder

ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder ODSIFs generelle salgs- og leveringsbetingelser for privatkunder 1. Aftalegrundlag 1.1 I almindelighed gælder nedenstående betingelser for alle ODSIFs tilbud, salg, leveringer og ydelser, også i tilfælde,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER.

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR LEVERANCER AF TRÆ OG BYGGEMATERIALER. 1. GENERELT 1.1 Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle tilbud, ordrebekræftelser og leverancer, med mindre

Læs mere

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Bunker43 s Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser Gældende fra 1. november 2013 Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, såfremt andet ikke er skriftligt aftalt, i samhandlen mellem

Læs mere

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751)

Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) Forretningsbetingelser for Combo IT ApS (CVR: 33757751) 1. Aftalens formål og omfang Denne aftale fastsætter de nærmere vilkår for Combo IT ApS (Combo IT) levering af software, hardware og konsulentydelser

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Gældende fra 1. januar 2013 1. GENERELT 1.1 Følgende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på enhver leverance fra Atlas Copco Kompressorteknik A/S

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Salgs-, leverings- og returbetingelser

Salgs-, leverings- og returbetingelser 1 Salgs-, leverings- og returbetingelser 2 Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Fisker Skanderborg A/S (Sælger) alle leverancer på følgende vilkår uanset

Læs mere

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg

Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Aquatic Marine Salgs- og leveringsbetingelser Engros- og Erhvervssalg Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelser, inklusiv ordrebekræftelsen og andre eventuelle aftaledokumenter

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Haunagolf ApS alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser i den

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016

Salgs- og leveringsbetingelser. Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Gældende pr. 4. maj 2016 Salgs- og leveringsbetingelser Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Almindelige betingelser 1.1 Disse almindelige betingelser for salg og levering ( Betingelserne ) finder anvendelse ved salg og levering af produkter og reservedele ( Produkter

Læs mere

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS.

Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. Almindelige handels- og leveringsbetingelser for DB-it ApS ApS. 1. Almindelige vilkår. Medmindre andet er skriftligt aftalt mellem parterne, er nedenstående vilkår gældende for enhver arbejdsopgave udført

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Salgs & Leveringsbetingeler

Salgs & Leveringsbetingeler Salgs & Leveringsbetingeler 1. Anvendelse og afgrænsning Nedenstående generelle salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale. Eventuelle modstående

Læs mere

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling

3. Købers udskydelse eller annullering af ordren 4. Priser 5. Betaling Standardbetingelser for Skysolution ApS vedrørende levering af IT drift, softwareudvikling, brug af software, konsulentbistand, rådgivning, øvrige tjenesteydelser og materiale. Nedenstående betingelser

Læs mere

Salg- og leveringsbetingelser

Salg- og leveringsbetingelser Salg- og leveringsbetingelser Alle aftaler med ZF Danmark er underlagt Orgalime S 2012 (se venligst bilag) med følgende undtagelser: Pkt. 10 afsnit 2 ændres til: Levering sker ex works Pkt. 19 ændres til:

Læs mere

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Betalingsbetingelser... 4 6. Force majeure... 4 7. Reklamations- og undersøgelsespligt...

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSR 1. Anvendelse 1.1 Enhver levering fra LITE A/S, CVR.NR. 34692432 (herefter benævnt "LITE"), sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser, der er bindende

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt.

Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Salgs- & leveringsbetingelser Generelt Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle ergoacoustictm tilbud, salg og leverancer, medmindre andet aftales skriftligt. Bestilling Bestilling af varer

Læs mere

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og

Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og Generelt... 3 Kundens forpligtelser... 3 SkabelonDesigns forpligtelser... 3 Priser... 3 Betalingsvilkår... 4 Betaling udenfor normal arbejdstid og hastetillæg... 4 Hastetillæg... 4 Ændring af aftalen...

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Med mindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer Akkumulator- og Batteriteknik ApS (i det følgende kaldt Setronic) alle leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle

Læs mere

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data

Alle relevante. Alle grundlæggende tekniske data MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Vejledende udsalgspriser 2013 - tillæg Oversigt over de nyeste produkter Priser & teknisk data samlet et sted Alle grundlæggende tekniske data på de nye produkter er inkluderet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser 1. ANVENDELSE 1.1 Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved salg fra Breinholm Gruppen ApS (herefter Sælger ) til kunden (herefter Køber ). Dette gælder også, selvom Køber under

Læs mere

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser

dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser dansk boligstål A/S Salgs- og leveringsbetingelser Nærværende salgs- og leveringsbetingelser, dateret 31. januar 2013, finder anvendelse for samtlige tilbud, salg, leverancer og aftaler i øvrigt mellem

Læs mere

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet.

Pkt. 1. 1. Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbudets dato at regne medmindre andet udtrykkeligt fremgår af tilbudet. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser pr. 1/9-03 finder anvendelse mellem bestilleren og leverandøren i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne. Betingelserne er

Læs mere

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr.

Parterne kan aftale, at Wingmen Solutions ApS som en del af ydelserne skal levere produkter, herunder software, hardware og/eller andet udstyr. 1. Omfang Disse salgs-, leverings- og servicebetingelser (herefter benævnt "betingelserne") gælder for Wingmen Solutions ApS levering af produkter, service og konsulentassistance (herefter benævnt "ydelserne")

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69

Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 J.nr. 3874 Salgs- og leveringsbetingelser for Packshoot ApS CVR.nr. 33 37 45 69 1. Generelt 1.1. Packshoot ApS ( Packshoot ) servicerer danske og udenlandske kunder med visuelt materiale og producerer

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser

NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser NOVENCO BUILDING & INDUSTRY A/S Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser 1. Anvendelse Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Betingelserne ) finder anvendelse for

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.

wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1. wireless factory aps Vestergade 2C dk-1456 københavn k office: +45 70 20 12 92 www.wirelessfactory.dk Salgs- og forretningsbeting elser Version v1.12 Indhold 1. Generelt... 3 2. Tilbud... 3 3. Priser...

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse.

2.5. Zederkof A/S forbeholder sig retten til at indhente en kreditvurdering af køber såvel før som efter købsaftalens indgåelse. Zederkof A/S Salgs- og leveringsbetingelser for Zederkof A/S Handelskøb 1. ANVENDELSESOMRÅDE 1.1. Disse salgs- og leveringsbetingelser gælder for ethvert B2B tilbud og salg fra Zederkof A/S. Salgs- og

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014.

Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. Salgs og leveringsbetingelser for Saxo Solution af april 2014. 1. Anvendelse og gyldighed Enhver leverance sker på grundlag af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, med mindre disse betingelser

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Handels- og forretningsbetingelser

Handels- og forretningsbetingelser Handels- og forretningsbetingelser for køb hos master care A/S Sofienlystvej 3 DK - 8340 Malling CVR-nr. 36941022 gældende fra den 15. oktober 2016 1. Generelt 1.1. De almindelige handels- og forretningsbetingelser

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere.

NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere og controllere. BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 NL92/TLN92 Nærværende kontraktgrundlag vedrører levering og idriftsættelse af slamspejlsmålere

Læs mere

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 123-125191 PCH/dha 21.10.2015 kgj Gerhardt Christensen A/S ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Oktober 2015 Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Produktet... 4 4. Fuldmagt...

Læs mere

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser.

1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. Aftale om salgs- og leveringsbetingelser Århus 15/12 2013-LR 1. Gyldighedsområde Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse vilkår for alle Corduras leverancer og ydelser. 2. Aftalens Formål Denne

Læs mere